Your SlideShare is downloading. ×
Download here
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Download here

788
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
788
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn PhÇn B: Quy tr×nh bæ sung thiÕt kÕ kªnh biÓn1. Yªu cÇu ®èi víi sè liÖu liªn quan:a. VÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn: 1.1 MÆt b»ng khu n−íc lµm víi tû lÖ 1:5.000 - 1:50.000 (tuú thuéc chiÒu dµi khu vùc) ®Óchän tuyÕn kªnh vµ chç bè trÝ ®æ ®Êt, vµ víi tû lÖ 1:2.000 - 1:10.000 ®Ó dù tÝnh khèi l−îng c«ngt¸c n¹o vÐt, cßn ë nh÷ng khu vùc quan träng h¬n th× víi tû lÖ 1:1.000. 1.2 MÆt b»ng khu ®Êt lµm víi tû lÖ 1:5.000 - 1:25.000 ®Ó chän chç ®Æt c¸c mèc dÊu c¬tuyÕn (1:2.000 - 1:5.000 ®èi víi khu ®Êt ®· cã c«ng t×nh x©y dùng) vµ víi tû lÖ 1:5.000 -1:10.000®Ó lµm b¶n ®å phun ®Êt khu ®Êt. 1.3 C¸c mÆt c¾t ®Þa chÊt ë nh÷ng ph−¬ng ¸n v¹ch tuyÕn kªnh cã ghi chØ tiªu ®Êt theo møc®é khã thi c«ng (phï hîp víi c¸ch ph©n lo¹i ®Êt theo ®Þnh møc hiÖn hµnh ®èi víi c«ng t¸c n¹o vÐtë biÓn) vµ chØ râ ®é dèc m¸i taluy d−íi n−íc. 1.4 C¸c yÕu tè vÒ khÝ t−îng lÊy theo tµi liÖu quan tr¾c cña tr¹m trªn bê, Ýt nhÊt trong 12 n¨m(nªn lµ 20 n¨m): a. C¸c b¶ng tÇn suÊt vµ hoa giã theo 8 h−íng la bµn cho tõng th¸ng, mïa vËn t¶i vµ c¶ n¨m;trong ®ã tèc ®é giã ®−îc tÝnh ®æi ë ®é cao 10m trªn mÆt biÓn vµ ph©n theo tõng cÊp c¸ch nhaukho¶ng 2-3m/s. b. C¸c b¶n ghi thêi gian giã thæi trung b×nh vµ dµi nhÊt (tÝnh b»ng giê) theo c¸c h−íng labµn vµ cÊp giã víi ph©n kho¶ng tèc ®é ®· quy ®Þnh. c. B¶ng ghi tæng thêi gian (tÝnh b»ng giê) víi tÇm nh×n xa kh¸c nhau, cø c¸ch 2 cÊp mét,cho tõng th¸ng, mïa vËn t¶i, toµn n¨m. 1.5 C¸c yÕu tè vÒ thuû v¨n; §èi víi biÓn kh«ng cã thuû triÒu: a. C¸c ®å thÞ ghi b¶o chÝnh suÊt tæng hîp c¸c møc n−íc theo quan tr¾c ®Þnh kú, Ýt nhÊt lµtrong 10 n¨m; ®å thÞ ®−îc x©y dùng cho tõng th¸ng, mïa vËn t¶i vµ toµn n¨m. b. B¶ng ghi h−íng vµ c¸c trÞ sè tèc ®é dßng ch¶y tuú thuéc tèc ®é giã ®èi víi vïng duyªnh¶i vµ tuú thuéc mùc n−íc ®èi víi khu vùc cöa s«ng. §èi víi biÓn cã thuû triÒu: c. C¸c ®å thÞ ghi b¶o chÝnh suÊt tæng hîp c¸c mùc n−íc theo quan tr¾c tõng giê Ýt nhÊt trong3 n¨m (®å thÞ cho tõng th¸ng, mïa vËn t¶i vµ toµn n¨m), kÓ c¶ b¶o chÝnh suÊt c¸c mùc n−íc línvµ nhá.http://www.ebook.edu.vn Trang: 16
 • 2. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn d. §å thÞ b¶o chÝnh suÊt c¸c mùc n−íc theo thêi gian duy tr× c¸c mùc n−íc ®ã. e. §å thÞ dao ®éng mùc n−íc trong th¸ng ®Æc tr−ng (theo c¸c quan tr¾c hµng giê). f. B¶ng ghi h−íng vµ tèc ®é c¸c dßng thuû triÒu lªn xuèng (nªn lÊy tuú thuéc vµo chiÒu caotriÒu lªn) vµ nh÷ng thay ®æi nÕu cã cña c¸c dßng nµy do c¸c hiÖn t−îng dån ra trµo vµo. §èi víi mäi biÓn vµ hå chøa n−íc: (Theo c¸c sè liÖu quan tr¾c Ýt nhÊt trong 10 n¨m) g. C¸c hµm sè chÕ ®é chiÒu cao sãng víi b¶o chÝnh suÊt 3% (trong hÖ sãng) theo c¸c h−íngla bµn vµ hµm sè chung cho tÊt c¶ c¸c h−íng - ®èi víi c¸c ®iÓm ®Æc tr−ng cho chÕ ®é sãng t¹inh÷ng ®o¹n kh¸c nhau cña kªnh. h. §Æc tr−ng c¸c vïng n−íc biÓn, c−êng ®é di ®éng vµ h−íng chñ yÕu chuyÓn ®éng phï sa(nÕu cã thÓ, lÊy l−u l−îng phï sa); tÝnh to¸n kh¶ n¨ng båi lÊp phï sa cña kªnh t¹i nh÷ng ®o¹nkªnh kh¸c nhau.b. VÒ l−u l−îng tµu vµ tµu: 1.6 Thµnh phÇn cô thÓ cña l−u l−îng tµu, sè liÖu vÒ n¬i xÕp dì hµng cho tµu trong c¶ng, hÖsè kh«ng ®Òu cña l−u l−îng tµu tÝnh theo ngµy vµ th¸ng. 1.7 KÝch th−íc c¸c tµu lín nhÊt (víi c¸c mín n−íc ®−îc ph©n kho¶ng 2-3m tõ lín nhÊt ®Õnnhá nhÊt) hiÖn ®ang ra vµo c¶ng hoÆc trong t−¬ng lai. 1.8 Nh÷ng yªu cÇu cã liªn quan ®Õn chÕ ®é ch¹y tµu trªn kªnh trong thêi gian mét ngµy®ªm, khi tÇm nh×n xa xÊu, nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt.c. C¸c chØ tiªu kinh tÕ: 1.9 VÒ tµu vËn t¶i, gi¸ thµnh tÝnh to¸n cña c¸c tµu theo thµnh phÇn dù kiÕn cña l−u l−îngtµu, thêi gian tÝnh to¸n khai th¸c (tÝnh b»ng ngµy ®ªm) vµ gi¸ thµnh chi phÝ cho mét ngµy ®ªm®èi víi c¸c tµu nµy khi ch¹y vµ khi ®Ëu. 1.10 VÒ c¶ng, sè liÖu vÒ tæng hîp c¸c chi phÝ cña c¶ng do ph¶i chê tµu. 1.11 VÒ ®éi tµu n¹o vÐt, gi¸ thµnh thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c n¹o vÐt c¬ b¶n vµ n¹o vÐtsøc chÞu b»ng c¸c thiÕt bÞ n¹o vÐt kh¸c nhau víi nh÷ng ph−¬ng ¸n ®· chän vÒ vÞ trÝ ®æ ®Êt.2. Chän lo¹i tμu tÝnh to¸n: 2.1 Tµu cïng mét lo¹i th−êng rÊt ®a d¹ng nªn trong nhiÒu tr−êng hîp g©y khã kh¨n ®èi viÖcchän ®¬n trÞ tµu tÝnh to¸n cho t−¬ng lai. V× vËy nãi tµu tÝnh to¸n khi thiÕt kÕ kªnh biÓn th× tµubiÓn ®ã lµ mét chiÕc tµu trõu t−îng ®èi víi träng t¶i vµ kÝch th−íc tæng hîp cho tr−íc, ë ®©ychiÒu dµi vµ chiÒu réng chiÕc tµu nh− thÕ th−êng ®−îc x¸c ®Þnh theo mín n−íc ®· biÕt. NÕu tÝnhto¸n cho mét tµu cô thÓ th× kh«ng hîp lý, v× bao giê còng cã thÓ cã c¸c tµu ngo¹i quèc, vµ trongt−¬ng lai cã tµu trong n−íc n÷a víi c¸c kÝch th−íc kh¸c nhau. 2.2 Mín n−íc tÝnh to¸n ®−îc lÊy lµ mín n−íc lín nhÊt trong sè nh÷ng mín n−íc tµu hiÖn cãtheo sè liÖu ban ®Çu (®iÒu 1.7). NÕu mín n−íc nµy nhá h¬n mín n−íc x¸c ®Þnh theo biÓu ®å phôhttp://www.ebook.edu.vn Trang: 17
 • 3. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓnthuéc gi÷a mín n−íc vµ träng t¶i toµn phÇn cña tµu (h×nh 1-3) th× sÏ lÊy mín n−íc theo biÓu ®ålµm mín n−íc tÝnh to¸n. 2.3 ChiÒu réng vµ chiÒu dµi tÝnh to¸n cña tµu ®−îc x¸c ®Þnh thuéc vµo c«ng dông vµ mínn−íc cña tµu theo b¶ng 1 vµ 2, c¸c b¶ng nµy ®−îc lËp trªn c¬ së ®å gi¶i c¸c t−¬ng quan vµ kÝchth−íc c¸c tµu hiÖn ®¹i trong vµ ngoµi n−íc ®ang ®−îc khai th¸c hoÆc ®· ®Æt lµm. C¸c trÞ sè lÊy lµm tÝnh to¸n lµ nh÷ng trÞ sè trung b×nh lín nhÊt (cho phÐp vµo c¶ng c¸c tµulín h¬n tµu tÝnh to¸n, nh−ng kh«ng chÊt ®Çy hµng). B¶ng 1: Phô thuéc gi÷a chiÒu réng vµ mín n−íc tµu ChiÒu réng tµu tÝnh to¸n (m) víi mín n−íc (m) C«ng dông tµu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - Tµu chë hµng rêi 13 15 18 22 25 29 31 35 38 - Tµu chë gç 12 14 17 20 -- -- -- -- -- -- - Tµu dÇu 11 14 16 18 21 25 29 31 35 38 - Tµu v¹n n¨ng 12 14 16 18 20 23 -- -- -- -- B¶ng 2: Phô thuéc gi÷a chiÒu dµi vµ mín n−íc tµu ChiÒu dµi tµu tÝnh to¸n (m) víi mín n−íc (m) C«ng dông tµu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - Tµu chë hµng rêi 80 95 115 130 155 175 195 215 233 255 - Tµu chë gç 75 95 115 135 -- -- -- -- -- -- - Tµu dÇu 75 95 115 135 160 180 205 220 240 260 - Tµu v¹n n¨ng 80 90 105 125 140 160 -- -- -- --3. Chän tuyÕn kªnh:3.1 TuyÕn kªnh ra vµo c¶ng ph¶i ®−îc lùa chän víi tÝnh to¸n thÕ nµo ®Ó: a. Chi phÝ cho c«ng t¸c thiÕt kÕ c¬ b¶n vµ b¶o d−ìng kªnh sao cho Ýt nhÊt. b. B¶o ®¶m an toµn vµ thuËn tiÖn cho tµu ®i trªn kªnh vµ vµo c¶ng. c. B¶o ®¶m cã thÓ bè trÝ tæng thÓ c«ng tr×nh ch¾n sãng ë c¶ng mét c¸ch thuËn lîi. d. Cã xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn t−¬ng lai cña c¶ng.3.2 §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn thø nhÊt, yªu cÇu ®Ò ra lµ: a. Khèi l−îng ®Êt ®µo ph¶i Ýt nhÊt, ®Êt ph¶i thuéc lo¹i t−¬ng ®èi dÔ ®µo vµ ®ång thêi taluyluång ®µo ph¶i æn ®Þnh. b. B¶o ®¶m kh¶ n¨ng chän ph−¬ng thøc thuËn tiÖn nhÊt (ý nãi vÒ c¸c lo¹i thiÕt bÞ n¹o vÐt vµc¸ch thi c«ng) vµ dÔ nhÊt ®Ó chuyªn chë vµ ®æ ®Êt n¹o vÐt.http://www.ebook.edu.vn Trang: 18
 • 4. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn c. Cã thÓ bè trÝ ®æ ®Êt t¹i n¬i t−¬ng ®èi gÇn kªnh vµ ®ång thêi lo¹i trõ kh¶ n¨ng ®Êt mang ra®æ l¹i ch¶y vµo kªnh. d. Ph¶i chän h−íng tuyÕn kªnh so víi h−íng chñ yÕu cña dßng ch¶y vµ di ®éng phï sa b¶o®¶m sao cho kªnh bÞ båi lÊp Ýt nhÊt (t−¬ng ®èi); mÆt kh¸c khi thiÕt bÞ n¹o vÐt lµm viÖc theo kiÓu®æ trµn (hoÆc ®én ®Êt) th× ®¶m b¶o l−îng bïn láng ®æ ®i nhiÒu nhÊt ra phÝa bªn ngoµi kªnh.3.3 §Ó b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn thø hai, nªn lµm thÕ nµo cho: a. TuyÕn kªnh ph¶i cè g¾ng lµ ®−êng th¼ng, tr−êng hîp cÇn t¹o nh÷ng chç ngoÆt th× gãcngoÆt ph¶i nhän vµ b¸n kÝnh cong lín nhÊt. b. H−íng cña tuyÕn ph¶i gÇn trïng víi h−íng giã vµ dßng ch¶y thÞnh hµnh. c. T¹i ®o¹n tiÕp gi¸p gi÷a kªnh dÉn víi cöa c¶ng vµ tõ cöa c¶ng trë vµo mét ®o¹n Ýt nhÊtb»ng chiÒu dµi ®−êng h·m cña tµu tÝnh to¸n, ph¶i kh«ng cã ngoÆt vµ ph−¬ng tuyÕn kªnh t¹i ®o¹nnµy ph¶i gÇn hoÆc trïng víi trôc tim cña cöa vµo c¶ng. d. Cã thÓ ®Æt nh÷ng cét b¸o hiÖu trªn ®Þa h×nh, b¶o ®¶m bè trÝ hîp lý c¸c mèc tiªu theo trôctim kªnh sao cho c¸c cét b¸o hiÖn nay cã thÓ tr«ng thÊy ®−îc tõ tµu vµ kh«ng bÞ chËp lªn c¸cc«ng tr×nh hoÆc c©y cèi cao h¬n chóng.3.4 §èi víi kªnh thiÕt kÕ ë khu vùc cöa s«ng vµ b·i ngoµi cöa s«ng, nªn ®¶m b¶onh÷ng yªu cÇu bæ sung sau ®©y: a. Tr−íc còng nh− sau khi x©y dùng kªnh, khi mµ mÆt c¾t thùc tÕ cña nh¸nh s«ng sÏ t¨nglªn th× l−u l−îng n−íc vµ phï sa trong nh¸nh s«ng cã ®Æt tuyÕn s«ng, vµo thêi kú n−íc lò lín,ph¶i nhá nhÊt so víi c¸c nh¸nh kh¸c. b. Sö dông Ýt nhÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖh bê khái sãng do tµu g©y ra.4. Chän chç ®æ ®Êt; 4.1 Chç vòng ®æ ®Êt ph¶i chän bªn ngoµi lèi ch¹y tµu, cã xÐt ®Õn mín n−íc tµu chë ®Êt,nghÜa lµ ph¶i b¶o ®¶m tµu ®i l¹i tù do, quay trë vµ ®æ ®Êt. 4.2 Chç ®Ó ®Êt ®−îc quy ®Þnh xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuû v¨n vµ thuû ®Þa lý cña vïngbè trÝ kªnh. Kh«ng nªn bè trÝ chç ®æ ®Êt n¹o vÐt tÝnh tõ kªnh ng−îc víi dßng ch¶y vµ sãng còngnh− t¹i nh÷ng nh¸nh s«ng lµm c«ng t¸c n¹o vÐt cÇn cè g¾ng ®æ ®Êt t¹i chç cã ®é s©u Ýt nhÊt b»ng1/3 chiÒu dµi sãng (5% b¶o chøng suÊt trong n¨m vµ trong hÖ thèng sãng). 4.3 Khi chän chç ®æ ®Êt cÇn xÐt ®Õn yªu cÇu ®èi víi giao th«ng ®−êng thuû vµ thuû s¶n. 4.4 Cho phÐp phun ®Êt hoÆc ®æ ®Êt trùc tiÕp lªn bê mÐp däc kªnh, hoÆc gÇn kªnh trong c¸ctr−êng hîp: a. Khi ®Êt n¹o vÐt vÒ khèi l−îng vµ thÓ lo¹i phï hîp ®Ó ®¾p ®ª ch¾n trªn mÆt n−íc vµ duy tr×nã ë tr¹ng th¸i lµm viÖc. b. Do chiÒu s©u ë ngoµi mÐp kªnh nhá, nÕu chë ®Êt n¹o vÐt b»ng ph−¬ng tiÖn chë ®Êt ®Õnchç ®æ xa sÏ kh«ng hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ.http://www.ebook.edu.vn Trang: 19
 • 5. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn c. Cã nh÷ng dßng ch¶y ngang kªnh æn ®Þnh vÒ thêi gian vµ ®ñ søc ®Ó b¶o ®¶m cuèn ®i vµph©n to¶ toµn bé hoÆc mét phÇn (Ýt nhÊt 40%) bïn ®Êt. 4.5 Cho phÐp phun ®Êt lªn bê khi x©y dùng kªnh biÓn trong tr−êng hîp gÇn ®ã kh«ng cãkhu n−íc nµo tiÖn dïng ®æ ®Êt hoÆc khi cÇn t¹o hay khi n©ng cao khu ®Êt. TÝnh chÊt hîp lý cñaph−¬ng ¸n nµy cÇn ®−îc luËn chøng b»ng tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt.5. Chän tèc ®é tμu tÝnh to¸n ®i trªn kªnh: 5.1 Khi chän tèc ®é ch¹y tµu trªn kªnh cÇn cè g¾ng ®¹t tèc ®é giíi h¹n cho phÐp tøc lµ tèc®é cã thÓ ®Æt ®−îc tiªu phÝ c«ng suÊt hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ, ®ång thêi l−u ý r»ng khi tµu tõ chçn−íc s©u ®i vµo chç n«ng h¬n, vµ h¬n n÷a lóc tµu vµo kªnh th× lùc cÇn cho chuyÓn ®éng cña n−íct¨ng lªn vµ tèc ®é tµu nhÊt thiÕt bÞ gi¶m ®i, trong khi ®ã víi c«ng suÊt hiÖn nay cña c¸c ®éng c¬chñ yÕu th× kh«ng cã kh¶ n¨ng t¨ng tèc ®é lªn ®−îc. 5.2 XÐt r»ng víi tèc ®é tµu tõ 5m/s trë lªn, mín n−íc ®éng cña tµu sÏ t¨ng lªn nhanh vµ tèc®é c¸c dßng n−íc do tµu ®Èy vµ do ch©n vÞt g©y ra còng tû lÖ thuËn t¨ng lªn, nªn ®èi víi c¸c kªnhcã mÆt c¾t kh«ng toµn phÇn víi ®é s©u luång ®µo lín h¬n 2m, tèc ®é tÝnh to¸n cña tµu quy ®ÞnhsÏ kh«ng qu¸ 10 h¶ilý/h (5m/s) vµ kh«ng qu¸ 8 h¶ilý/h (4m/s) ®èi víi kªnh cã mÆt c¾t toµn phÇn. 5.3 Khi tµu vµo c¶ng cã khu n−íc kh«ng b¶o ®¶m quay trë dÔ dµng cho tµu, th× tèc ®é tÝnhto¸n ph¶i gi¶m xuèng 3-4 h¶ilý/h (1,5-2 m/s).6. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh: 6.1 Kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh lµ sè l−îng tµu tèi ®a cã thÓ ®i qua trong mét kho¶ng thêigian nhÊt ®Þnh, trong ®ã ®¬n vÞ tÝnh nªn lÊy lµ kh¶ n¨ng th«ng qua trong 1 ngµy ®ªm Nn. 6.2 Kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh theo thiÕt kÕ ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: Nn=Ntb.Kth.Kn Trong ®ã: Ntb: L−u l−îng tµu trung b×nh ngµy ®ªm cña kªnh x¸c ®Þnh: N N tb = TC N: L−u l−îng tµu hµng n¨m cña c¸c kªnh. TC: Thêi kú ch¹y tµu trong mét n¨m tÝnh b»ng ngµy ®ªm. Kth vµ Kn : HÖ sè kh«ng ®Òu cña l−u l−îng tµu trong mét th¸ng vµ trong mét ngµy. Kh¶ n¨ng th«ng qua trong n¨m th−êng lín h¬n l−u l−îng tµu hµng n¨m cña kªnh (sè tµu ®iqua thùc tÕ hoÆc theo kÕ ho¹ch) 1,5 ®Õn 2 lÇn do l−u l−îng tµu kh«ng ®Òu. 6.3 Theo møc ®é l−u l−îng tµu cµng ®Õn gÇn tíi kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh th× thêi giantµu chê ®îi qua kªnh sÏ cµng t¨ng, x¸c ®Þnh thêi gian chê ®îi ®ã cã thÓ dïng c«ng thøc th«ngdông vµ lý thuyÕt phôc vô ®¸m ®«ng sau ®©y: A. Kªnh giao th«ng mét chiÒu:http://www.ebook.edu.vn Trang: 20
 • 6. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn 6.4 Kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh giao th«ng mét chiÒu x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 24 Nn = n .K kt (2) t Trong ®ã: n: Sè tµu trong mét ®oµn. Kkt: HÖ sè gi¶m thêi gian sö dông lµm viÖc cña kªnh do ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thuû v¨n. t: Thêi gian mçi lÇn d¾t tµu qua kªnh tÝnh theo c«ng thøc: LK t = + N .T (3) V max Trong ®ã: LK: ChiÒu dµi kªnh (km hay h¶ilý). Vmax: Tèc ®é ch¹y tµu cho phÐp (km/h hay h¶ilý/h). T: Kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c tµu trong ®oµn ®Ó b¶o ®¶m an toµn ch¹y tµu (trong tr−êng hîp nµy kho¶ng thêi gian cÇn ®Ó thay ®æi chuyÓn ®éng còng lÊy b»ng T). TrÞ sè T lÊy tuú thuéc vµo chiÒu dµi tµu L theo b¶ng 3. B¶ng 3 L(m) 100 200 300 T(h) 0,1 0,15 0,2 Ghi chó: Trong tr−êng hîp nµy kh«ng xÐt kh¶ n¨ng ch¹y hai chiÒu ®èi víi tµu träng t¶i (lµkh¶ n¨ng ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh khai th¸c kªnh ®Ó gi¶m bít thêi gian tµu kh«ng cña c¸ctµu nµy). 6.5 §èi víi kªnh ra vµo mét sè khu vùc cña c¶ng th× x¸c ®Þnh thêi gian trung b×nh chiÕmdông kªnh, tuú thuéc vµo chiÒu dµi c¸c ®o¹n d¾t tµu vµ vËn tèc lÊy b×nh qu©n trªn c¸c ®o¹n d¾t®ã, còng nªn x¸c ®Þnh sè tµu b×nh qu©n gia quyÒn trong mét ®o¹n d¾t vµ sö dông c¸c sè nµy vµoc¸c c«ng thøc (1) (2) vµ (3). 6.6 Trªn nh÷ng con kªnh dµi, cã ®ª ch¾n hai bªn hoÆc kªnh ®i qua nh÷ng chç n−íc n«ng,®Ó t¨ng kh¶ n¨ng th«ng qua, cã thÓ gi¶i quyÕt hîp lý b»ng c¸ch nh÷ng tr¹m tr¸nh tµu. Kh¶ n¨ng th«ng qua cña con kªnh lo¹i ®ã, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 24 N n = x. . K kt (4) t cd Trong ®ã: x: Sè tr¹m tr¸nh tµu. tcd: Thêi gian chiÕm dông kªnh trong tr−êng hîp nµy x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:http://www.ebook.edu.vn Trang: 21
 • 7. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn LK t cd = + t.x (5) V max Trong ®ã: t: Thêi gian l−u l¹i tr¹m tr¸nh lóc cËp bÕn vµ rêi bÕn. Ghi chó: §Ó gi¶m thêi gian tµu cËp bÕn t¹i c¸c tr¹m tr¸nh tµu, cÇn bè trÝ bÕn ®Ëu tµu (trô cËp tµu) vÒbÕn xu«i giã cña kªnh, tr−êng hîp hoa giã cã h×nh ®èi xøng th× bè trÝ bÕn ®Ëu c¶ hai bªn kªnh. B. Kªnh giao th«ng hai chiÒu: 6.7 Kh¶ n¨ng th«ng qua cña kªnh giao th«ng hai chiÒu x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 24 N n = 2. . K kt (6) t 6.8 Trong nh÷ng t×nh huèng nhÊt ®Þnh (giã m¹nh, d¾t nh÷ng lo¹i tµu ®Æc biÖt lín hoÆc dïngtµu lai ®Ó d¾t) th× cã thÓ cÇn giao th«ng hai chiÒu trªn kªnh. Tr−êng hîp nµy sÏ x¸c ®Þnh thêi giancÇn ®ã, vµ kh¶ n¨ng th«ng qua kªnh th× tÝnh theo c¸c c«ng thøc (2) vµ (3) cho giao th«ng 1chiÒu, cßn thêi gian cho giao th«ng hai chiÒu sÏ gi¶m ®i mét c¸ch t−¬ng øng.7. Chän chiÒu réng kªnh: 7.1 ChiÒu réng ®¸y kªnh t¹i ®o¹n réng ph¶i thèng nhÊt nh− nhau trªn toµn ®o¹n.... ... t−¬ng øng víi c¸c kÕt qu¶ tÝnh ®−îc theo c«ng thøc nªu trong (VGN 19-70) phÇn A. 7.2 §Ó x¸c ®Þnh chiÒu réng kªnh cÇn lËp nh÷ng biÓu ®å phô ghi sù thay ®æi theo chiÒu dµikªnh vÒ c¸c mÆt: TrÞ sè ®é dèc taluy luång ®µo lÊy b×nh qu©n cho tõng ®o¹n ng¾n vµ c¸c gia sè(chÝnh x¸c tíi 1m) chiÒu réng kªnh (lín h¬n so víi bÒ réng tµu) trªn nh÷ng ®o¹n kªnh ®ã. Sùthay ®æi ®ã lµ: a. Tµu chªnh do giã. b. Tµu tr«i do dßng ch¶y. c. Sa båi taluy. d. Sai sè ch¹y tµu phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c cña c¬ tuyÕn. TrÞ sè c¸c gia sè t×m ®−îc ®èi víi tõng ®o¹n ng¾n sÏ céng l¹i vµ x¸c ®Þnh 1 trÞ sè trung b×nhtrong c¶ ®o¹n kªnh. LÊy trÞ sè trung b×nh nµy céng víi bÒ réng mét tµu hoÆc víi bÒ réng hai tµutr¸nh nhau (t¹i nh÷ng kªnh giao th«ng hai chiÒu) th× x¸c ®Þnh ®−îc chiÒu réng kªnh víi ®é chÝnhx¸c ®Õn 5m. 7.3 Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi (thÝ dô nh− khi cã giã m¹nh) khi kh¶ n¨ng th«ng qua cñatµu kªnh ph¶i h¹n chÕ, tøc lµ ph¶i ngõng h¼n th«ng tµu nÕu kªnh giao th«ng mét chiÒu, ngõngh¼n hoÆc chØ cho th«ng tµu mét chiÒu nÕu kªnh giao th«ng hai chiÒu, th× chiÒu réng cuèi cïngcña kªnh (vµ lùc giã tÝnh to¸n) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh to¸n kinh tÕ kü thuËt cã xÐt ®Õn antoµn ch¹y tµu.http://www.ebook.edu.vn Trang: 22
 • 8. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn TÝnh to¸n s¬ bé cã thÓ dïng biÓu ®å ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu réng d¶i ho¹t ®éng Bh® (tÝnh b»ng m)do tµu chiÕm dông tuú thuéc vµo t−¬ng quan tèc ®é giã vµ tèc ®é tµu W/Vmax (h×nh 4). BiÓu ®ånµy dùng cho ®iÒu kiÖn khi gãc t¸c dông cña giã vµ dßng n−íc b»ng 900 vµ tèc ®é dßng n−ícb»ng 0,02 tèc ®é giã. §Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng thay ®æi vµ khèi l−îng ®Êt n¹o vÐt trªn kªnh, phô thuéc vµo ®é s©u n¹ovÐt vµ bÒ réng luång ®µo ta dïng biÓu ®å (h×nh 5). BiÓu ®å nµy còng dïng ®Ó so s¸nh khèi l−îngn¹o vÐt cho mét sè ph−¬ng ¸n tuyÕn kªnh (®−êng cong liÒn nÐt vµ ®øt nÐt trªn h×nh vÏ). §−êngcong lËp trong tÝnh to¸n cho bÒ réng kªnh nhÊt ®Þnh. §Ó x¸c ®Þnh khèi l−îng n¹o vÐt víi bÒ réngkªnh kh¸c, dïng nh÷ng sè hiÖu chØnh tÝnh theo c¸c ®−êng cong ë phÇn d−íi cña biÓu ®å. 7.4 ChiÒu réng kªnh phô thuéc theo søc giã, nghÜa lµ tÝnh cho vïng phô thuéc vµo trÞ sè gãcchªnh tµu do giã vµ do dßng ch¶y ®−îc chän theo kÕt qu¶ so s¸nh kinh tÕ kü thuËt cho ph−¬ng ¸ncã tæng chi phÝ nhá nhÊt. Trong tæng chi phÝ cã chi phÝ n¹o vÐt t¨ng chiÒu réng kªnh lín h¬nchiÒu réng theo yªu cÇu ®Ó tµu ®i l¹i kh«ng bÞ chªnh do giã vµ dßng ch¶y, vµ chi phÝ cho tµu ph¶i®Ëu chê ë lèi vµo kªnh do giã g©y nªn trÞ sè chªnh vµ tr«i gi¹t tµu lín h¬n trÞ sè tÝnh to¸n. 7.5 Trong c¸c tÝnh to¸n lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc tÝnh to¸n s¬ bé, bÒ réng kªnhgiao th«ng mét chiÒu cã thÓ lÊy b»ng 3,5; 4,0 hoÆc 4,5 lÇn bÒ réng tµu víi tèc ®é giã vµo m¹n tµut−¬ng øng lµ 10; 15 hoÆc 20 m/s. 7.6 ViÖc nèi tiÕp vµ n¾n th¼ng nh÷ng ®o¹n më réng vµ ®o¹n cong cña khóc ngoÆt víi nh÷ng®o¹n th¼ng cña kªnh ®−îc thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a. NÕu gãc ngoÆt cña tuyÕn kh«ng ®¸ng kÓ (<100) cho phÐp giao c¾t trùc tiÕp c¸c ®−êngbiªn cña nh÷ng luång ®µo nh÷ng ®o¹n kªnh th¼ng. b. NÕu gãc ngoÆt tõ 100-250 dïng ph−¬ng ph¸p ®Ønh tam gi¸c. c. NÕu gãc ngoÆt tõ 250- 350 dïng ph−¬ng ph¸p ®Ønh ngò gi¸c. d. NÕu gãc ngoÆt >350 dïng ph−¬ng ph¸p h×nh thang. S¬ ®è n¾n th¼ng ®−êng biªn lý thuyÕt cña luång ®µo tr×nh bµy ë h×nh 6. TrÞ sè më réng kªnht¹i chç ngoÆt BN ®−îc thªm vµo phÝa ngoµi (bªn lâm) cña luång ®µo lý thuyÕt sau ®ã tiÕn hµnhn¾n th¼ng luång ®µo theo nh− c¸c s¬ ®å nãi trªn. §Çu phÇn më réng kªnh ®Æt c¸ch diÖn tiÕp xócvíi ®o¹n cong mét kho¶ng c¸ch b»ng chiÒu dµi tµu tÝnh to¸n.8. Chän chiÒu s©u kªnh: 8.1 Mäi dù phßng chiÒu s©u trªn kªnh ®Òu x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1cm. Sau khi céngnh÷ng dù phßng ®ã víi mín n−íc tµu th× ®é s©u t×m ®−îc sÏ lÊy trßn ®Õn 5cm. 8.2 ChiÒu s©u ch¹y tµu cña kªnh ch¹y qua b·i n«ng vïng duyªn h¶i cÇn quy ®Þnh thèng nhÊtcho toµn kªnh, nh−ng t¹i nh÷ng ®o¹n kªnh ®−îc c¸c c«ng tr×nh ch¾n sãng giã cña c¶ng b¶o vÖth× chiÒu s©u ch¹y tµu cã thÓ cã trÞ sè kh¸c. Còng cã thÓ quy ®Þnh nh÷ng chiÒu s©u ch¹y tµu kh¸c nhau trªn c¸c con kªnh ch¹y quanh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn thuû v¨n kh¸c nhau, thÝ dô qua c¸c b·i næi tr−íc cöa s«ng hoÆc qua c¸chttp://www.ebook.edu.vn Trang: 23
 • 9. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓndoi ®Êt ë biÓn (båi trµn); trong c¶ hai tr−êng hîp ®Òu cã thÓ lÊy quy ®Þnh ba chiÒu s©u kh¸c nhau:mét cho ®o¹n sån, mét cho ®o¹n b·i (®o¹n thªm doi ®Êt) vµ mét cho ®o¹n tiÒn tam gi¸c ch©u. 8.3 Cã thÓ gi÷ ®Òu ®−îc chiÒu s©u ch¹y tµu trªn toµn bé chiÒu dµi ®o¹n kªnh b»ng c¸ch lÊymét tæg lín nhÊt trong nh÷ng tæng t×m ®−îc cña c¸c dù phßng ch¹y tµu z0+z1+z2+z3, hoÆc nÕuph−¬ng ph¸p ®ã lµm t¨ng qu¸ nhiÒu khèi l−îng n¹o vÐt c¬ b¶n mµ kh«ng lý gi¶i ®−îc th× dïngc¸ch gi¶m (t¨ng) tèc ®é tÝnh to¸n cña tµu t¹i ®o¹n kªnh ®ã víi dù phßng vÒ tèc ®é z3 t−¬ng ®èit¨ng (hoÆc gi¶m). NÕu trÞ sè dù phßng vÒ z2 lÊy kh¸c nhau theo chiÒu dµi kªnh th× vÊn ®Ò nµy gi¶iquyÕt dÔ dµng h¬n. 8.4 ChiÒu s©u thiÕt kÕ theo chiÒu dµi kªnh cã thÓ lµ kh¸c nhau, lÊy tuú thuéc vµo dù phßngchiÒu s©u do sa båi z4 . CÇn cè g¾ng sao cho dù phßng nµy thèng nhÊt trªn toµn chiÒu dµi kªnh.Muèn thÕ cÇn quy ®Þnh tiÕn ®é kh¸c nhau ®Ó thi c«ng n¹o vÐt söa ch÷a trªn nh÷ng ®o¹n kªnhkh¸c nhau. 8.5 §Ó tÝnh to¸n dù phßng vÒ sãng z2 vµ x¸c ®Þnh thêi gian kªnh kh«ng thÓ lµm viÖc (thÝ dônh− kh«ng thÓ cho can« hoa tiªu ra lai d¾t tµu), cÇn dùng nh÷ng ®é sãng víi b¶o chÝnh suÊt 3%trong hÖ thèng sãng (tham kh¶o ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy trong “H−íng dÉn tÝnh to¸n c¸c th«ng sèsãng do giã” nhµ xuÊt b¶n Gior«aetizdat L.1969). 8.6 TrÞ sè dù phßng do sa båi phô thuéc vµo bÒ dµy sa båi hµng n¨m. NÕu thiÕu sè liÖu th×®èi víi kªnh thiÕt kÕ ë vïng bê biÓn kh«ng kÝn giã vµ kh«ng cã c«ng tr×nh ch¾n sãng, giã th× lípphï sa hµng n¨m Δh trªn tr¾c ngang cã thÓ tÝnh gÇn ®óng theo hÖ sè sa båi trung b×nh cho toµnbé kªnh (®o¹n kªnh) p x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: hS p = n. H0 Trong ®ã: hS: ChiÒu cao tÝnh to¸n cña sãng (Víi b¶o chÝnh suÊt 1% trong hÖ thèng sãng vµ b¶o chÝnh suÊt 4-5% trong chÕ ®é sãng) t¹i chç kªnh th«ng víi chiÌu s©u thiªn nhiªn. H0: ChiÒu s©u kªnh. n: HÖ sè, lÊy nh− sau: - §èi víi kªnh (®o¹n kªnh) ®i gÇn bê lµ n¬i cã ®iÒu kiÖn b·o hoµ phï sa trong dßng n−íc,lÊy n=0,5 ®èi víi bïn, n=0,4 ®èi víi c¸t bïn, n=0,3 ®èi víi c¸t. - §èi víi kªnh (®o¹n kªnh) tån t¹i trong ®iÒu kiÖn hiÕm phï sa t¹o thµnh c¸c gãc rÊt nhänvíi bê, th× n=0,5. HÖ sè sa båi tÝnh theo c¸ch nµy trong tÝnh to¸n ®−îc lÊy thèng nhÊt cho toµn kªnh (®o¹nkªnh) vµ líp phï sa hµng n¨m trªn mÆt c¾t bÊt kú cã ®é s©u luång ®µo H0 ®−îc dù tÝnh theo c«ngthøc: h = p.H 0 (8)http://www.ebook.edu.vn Trang: 24
 • 10. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn9. LuËn chøng chän ph−¬ng ¸n duy tr× ®é s©u trªn kªnh: 9.1 Ph−¬ng ph¸p duy tr× ®é s©u trªn kªnh cã sa båi ®−îc lùa chän tuú thuéc vµo chÕ ®é vµc−êng ®é l¾ng ®äng phï sa trong kªnh. Ph−¬ng ph¸p phæ biÕn nhÊt chèng phï sa lµ n¹o vÐt, ®èi khi phèi hîp cïng c¸c c«ng tr×nhgi¶i quyÕt ®ång thêi chèng sãng cho khu n−íc cña c¶ng hoÆc chØ b¶o vÖ ®o¹n kªnh khái sa båi. 9.2 Trong c¶ hai tr−êng hîp nªu trªn, c«ng tr×nh b¶o vÖ chØ lµm viÖc cho tíi thêi ®iÓm phïsa lÊp ®Çy gãc vµo t¹o thµnh gi÷a bê vµ c«ng tr×nh. Kh«ng cã mét ph−¬ng ph¸p ch¾c ch¾n nµo ®ÓtÝnh thêi h¹n nµy. Thêi h¹n nµy, còng nh− chiÒu dµi c¸c c«ng tr×nh ch¾n sãng, ph¶i ®−îc x¸c ®Þnhdùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ thÝ nghiÖm. 9.3 ë nh÷ng bê b·i c¸t n«ng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ch¾n sãng x©y dùng ë ®é s©u kh«ngqu¸ chiÒu cao sãng khi b·o, c¸c gãc vµo cña c¸c c«ng tr×nh nµy th−êng bÞ sa båi trong thêi kúx©y dùng. KÕt qu¶ lµ trong tr−êng hîp ®ã, phï sa sÏ tËp trung t¹i mét ®o¹n ng¾n cña kªnh vµ do®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cµng thuËn lîi h¬n ®Ó n¹o vÐt b»ng ph−¬ng tiÖn c¬ giíi. §Ó nh»m môc ®Ýchnµy, nªn më réng côc bé trªn kªnh t¹o thµnh nh÷ng “tói bªn” ®Ó chøa sa båi. 9.4 C¸c c«ng tr×nh chuyªn dông (®ª) ®Ó ch¾n hoµn toµn phï sa khái vµo kªnh nªn x©y dùngvíi ®iÒu kiÖn nÕu thêi gian hoµn vèn (tÝnh b»ng n¨m) t×m ®−îc theo c«ng thøc sau ®©y kh«ngv−ît qu¸ thêi gian tiªu chuÈn: G − F T hv = V .P − G 1 + S Trong ®ã: Thv: Thêi gian hoµn vèn (n¨m). G: Gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh ch¾n sãng vµ b¶o vÖ bê (x©y dùng ngoµi ph¹m vi khu n−íc cña c¶ng). G1: Gi¸ tiÒn söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh hµng n¨m. V: Khèi l−îng phï sa ®−îc gi¶m trong mét n¨m t¹i ®o¹n kªnh ®−îc ®ª ch¾n (m3). P: Gi¸ thµnh n¹o vÐt 1m3 phï sa tÝnh b»ng ®ång. F: TiÕt kiÖm chi phÝ di gi¶m sè l−îng thiÕt bÞ n¹o vÐt. S: ThÊt thu hµng n¨m do tµu kh«ng chë ®Çy hµng v× gi¶m chiÒu s©u t¹i ®o¹n kªnh kh«ng ®−îc b¶o vÖ (®ång). 9.5 C«ng thøc trªn còng øng dông trong tr−êng hîp khi trong tËp hîp c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖcã thiÕt kÕ thiÕt bÞ b¬m hót phï sa. Trong ®ã nÕu c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ còng l¹i lµ c«ng tr×nh b¶ovÖ khái sãng th× tr−êng hîp nµy ®¹i l−îng G trong c«ng thøc sÏ thay ®æi b»ng gi¸ c«ng tr×nh b¬mhót phï sa vµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh gia cè bê cã liªn quan tíi x©y dùng c¶ng, cßn gi¸ tiÒn söa ch÷ahµng n¨m G1 sÏ thay thÕ b»ng gi¸ tiÒn khai th¸c c«ng tr×nh b¬m hót. NÕu nh− c«ng dông cña c¸chttp://www.ebook.edu.vn Trang: 25
 • 11. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓnc«ng tr×nh b¶o vÖ chØ lµ b¶o vÖ khái phï sa th× trÞ sè G vµ G1 trong c«ng thøc sÏ t¨ng lªn t−¬ngøng. 9.6 Khi thiÕt kÕ nh÷ng kªnh míi th× ®Æc tÝnh ph©n bè phï sa trªn chiÒu dµi kªnh vµ theo thêigian sÏ ®−îc ®¸nh gi¸ rÊt ®¹i l−îc. Bëi vËy chØ sau nh÷ng n¨m ®Çu khai th¸c kªnh míi ®Ò ra ®−îcnh÷ng h−íng dÉn døt kho¸t vÒ chÕ ®é c«ng t¸c n¹o vÐt söa ch÷a trªn kªnh. Trong ®å ¸n thiÕt kÕ chØ quy −íc x¸c ®Þnh dù phßng vÒ sa båi vµ tÇn sè thi c«ng n¹o vÐt(xem ®iÒu 8.7).10. Phô lôc c¸c b¶n vÏ: 16 15 14 13 12 11 Mín 10 n−íc m 9 8 7 6 5 Träng t¶i 103 T 0 20 40 60 80 100 120 140 H×nh 1: Sù phô thuéc gi÷a mín n−íc tµu hµng rêi víi träng t¶i toµn phÇn cña tµu. Nh÷ng vßng trßn vµ ®iÓm t−¬ng øng lµ c¸c sè liÖu ®èi víi c¸c tµu cô thÓ cña Liªn X« vµ n−íc ngoµi. §−êng cong ®øt nÐt ®−îc vÏ theo sè liÖu b¶ng thèng kª Lªid (1987) tÝnh b»ng m¸y tÝnh ®iÖn tö.http://www.ebook.edu.vn Trang: 26
 • 12. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn 10 9 8 7 6 5 Mín n−íc m4 3 2 Träng t¶i 103 T 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 H×nh 2: Sù phô thuéc gi÷a mín n−íc tµu hµng b¸ch ho¸ vµ tµu chë gç víi träng t¶i toµn phÇn cña tµu. C¸c ký hiÖu còng nh− ë h×nh 1. 20 19 18 17 16 Mín n−íc tµu m 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Träng t¶i 10 3T 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 H×nh 3: Sù phô thuéc gi÷a mín n−íc tµu dÇu víi t¶i träng toµn phÇn cña tµu. C¸c ký hiÖu còng nh− ë h×nh 1.http://www.ebook.edu.vn Trang: 27
 • 13. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn W T=14 m TØ sè gi÷a c¸c tèc ®é cña giã vµ cña tµu T=5 m Vmax 6 7 8 9 10 11 12 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 B h® (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 BÒ réng d¶i W TØ sè gi÷a c¸c tèc ®é cña giã vµ cña tµu T=5 m Vmax 6 7 8 9 10 11 12 8 7 13 6 T=14 m 5 4 3 2 Bh® (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 BÒ réng gi¶i H×nh 4: Sù phô thuéc bÒ réng d¶i ho¹t ®éng cña tµu vµo tèc ®é giãhttp://www.ebook.edu.vn Trang: 28
 • 14. Quy Tr×nh ThiÕt KÕ Kªnh BiÓn 700 Khi chÒu réng kªnh 100 m Khèi l−îng c«ng t¸c n¹o vÐt (ngµn m3 ) 600 500 400 300 200 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 ChiÒu s©u kªnh (m) 10 20 30 Khèi l−îng ®Êt t¨ng ®èi víi 40 mçi 5 m bÒ réng kªnh 50 H×nh 5: BiÓu ®å thay ®æi khèi l−îng ®Êt ®µo trªn kªnh khi ®é s©u n¹o vÐt kh¸c nhau. §−êng cong liÒn nÐt vµ ®øt nÐt t−¬ng øng víi ph−¬ng ¸n tuyÕn kªnh I vµ II.http://www.ebook.edu.vn Trang: 29

×