• Like
samarasam oct
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

samarasam oct

 • 280 views
Published

 

Published in Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. C¢u CuÈÀ 2 Piu[PÒ ○ ○ £õµv¯õ¸® wµÁõvuõß...! ○ ○ 5 ªßÚÀ ○ B]›¯º : Pspøµz xøh¨£Áº ¯õº? ○ ○ H. A¨xº µR¨ 7 uø»¯[P® 8 ○ ○ Aø©vUS GßÚ ÁÈ? ○ 8 •P¨¦U Pmkøµ ○ ö£õÖ¨£õ]›¯º : 12 ○ ""Põè«›À |h¨£x ○ ]µõáúÀ íéß ○ ○ £¯[PµÁõuU P»Áµ©À»! 12 C¯UP® ○ÂÍ®£µz öuõhº¦US : ○ á.C.î. ©zv¯ ○ M. A¨xÀ Põvº B÷»õøÚU SÊ wº©õÚ[PÒ 13 ○ ○ 95661 53142 13 £zv›øPa ö´v ○ wº¨ø£ HØÖU öPõÒ÷Áõ®! ○ ○ 14 AøǨ¤¯À ○ ¢uõ & ○ Â{÷¯õP¨ ¤›Ä : AÁºPÒ Hß AøǨø£ ○ HØP ©ÖUQßÓõºPÒ? ○ A.K. uõÅz £õåõ ○ 92837 66056 19 öPõkø© ○ Avºa]³mk® |µ£¼ 20 ○ ○ 20 EÍzy´ø© ○ 25 ○ ÁUSÈ°À •uÀ CµÄ ○ ¢uõ ÂÁµ® 25 ○ ]Ó¨¦U Pmkøµ ○ B]›¯ß Aø¢uõÀ...! ○uÛ CuÌ : ¹. 12 ○EÒ|õk 28 v¸USºBß Â›Äøµ ○ ○Kº Bsk : ¹.270 29 |¤ö©õÈ ÂÍUP® ○A ø µ ¯ õ s k : ¹. 135 31 ÷PÒ & £vÀ 14 ○ ○öÁÎ|õk : ¹.1800 32 £õºøÁPÒ ○Kº Bsk (©õÚ® ‰»®) ○ ]Ó¨ø£z ÷ui... ○ 35 Eµzu ]¢uøÚ ○£nÂøh, Põ÷õø», ○ u[P ÷©õP•® ○Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº •uõ¯a ^µÈÄPЮ...! ○Creative Communication ○Chennai GÝ® ö£¯¸U÷P 37 ÷uõmhUPø» ○Aݨ£ ÷Ásk®. 37 ○ {» GÈ¿mkuÀ...! ○öÁγº Põ÷õø» 40 ○ PÀÂA Ý ¨ ¦ £ Á º P Ò ¹. 5 0 32 ○ ]Ö£õßø© ö©õÈPøÍU ○÷ºzx Aݨ¦P. Põ¨£õØÓ... ○ ○ 42 AUP® £UP® ○ ○ 46 ö£sq»P® ○ ○ 49 PÂøu©µ® ○ 50 ]ÖPøu 35 ○138, ö£µ®§º ö|kgõø», ○ {ßÖ÷£õÚ |õÒPõmi ○ößøÚ & 600 012. ○öuõø»¨÷£] : 2662 0091 52 ¦zuP® AÔ•P® ○öuõø»|PÀ : 2662 0682 ÷PÒ ¤Ó¢ux CßÖ ○ ○ªßÚgÀ : 54 C¯UPa ö´vPÒ ○ ○samarasam12@gmail.com 56 Pøh]¨ £UP® ○Cøn¯uÍ® : |À» uø»ÁºPÒ ○ 54 56 ○www.samarasam.net E¸ÁõP ÷Ásk®! ○ ○ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 1
 • 2. Piu[PÒ £õµv¯õ¸® wµÁõvuõß...! A "" ¨£i¯õÚõÀ |õÝ® ÷£õµõk® AøÚÁ¸® wµ-Áõv-P÷Í, wµÁõvuõßPmkøµ B]›¯º Q¸èn´¯øµ²® ÷ºzxuõß. Â.Bº. Q¸èn´¯º ÷uº¢u & G®.G.íõâ •í®©x, {µÂ ©Ûu÷|¯Áõv. ©Ûu E›ø©U- PõP, EnºÄPÐUPõP ¯õº ö¯À- ªP AÇS! £mhõ¾® AÁºPÐUS GvµõÚ- ÁºPÒ `mk® £mh® wµÁõv- D øPz v¸|õÒ ]Ó¨¤uÌ ªPa ]Ó¨£õP Aø©¢xÒÍx. £õµõm- uõß. ©Ûu E›ø©PÎß Ai¨- kPÒ. uø»¯[P® Aµ_US GvµõÚ £øh÷¯ Aµ]¯À Aø©¨¦a mh®- ›¯õÚ P¸zx÷©õuÀ. "öÁØÔªS uõß. Aµ]¯À Aø©¨¦a µ©Íõß CÛ Áµ xB ö´÷Áõ®. mhzøua ¢÷uP¨£mhõÀ Gx wµÁõu® Gߣøu v¸ Â.Bº }v©ßÓ[PøÍ ¢÷uQUP Q¸èn´¯º ªPa ]Ó¨£õPU ÷Ásk®. "uÛ J¸ÁÝUS TÔÂmhõºPÒ. ö©Í»Â EnÂÀø» GÛÀ áPzvøÚ •í®©x Põß £õP AÁºPÎß AÈzvk÷Áõ® GßÓõß £õµv. Aµ¦a ö®ö©õÈ ]Ó¨¦U Pmkøµ A¨£i¨ £õºUP¨÷£õÚõÀ Aµ¦ ö©õÈ°ß AÇøP²® ]Ó¨-ø£- £õµv¯õ¸® wµÁõvuõß. AÁ¸- ²® ªP AÇPõP ÂÍUQ¯x. Cx øh¯ C¢u¨ £õhÀÁ›ø¯z wµ- öuõhº£õÚ PmkøµPøÍ CßÝ® Áõuz-vß öuõhUP® GßÖ TÖ- öÁΰmhõÀ |ßÓõP C¸US®. £Áº-PЮ C¸UQÓõºPÒ. J¸-ÁÝU- Aµ¦ C»UQ¯[PÒ £ØÔ²® öÁÎ- SU QøhUS® _P[PЮ Áv °k-®£iU ÷PmkUöPõÒQ÷Óß. Áõ´¨¦PЮ ©ØÓÁÝUSU AÆÁøP°À "£õºøÁPÒ öuõh- QøhUPõ©À ÷£õS®÷£õx AÁØ- øµz u¸® £ßö©õÈ ÂzuPº øÓ¨-ö£Ó ¸®¦QÓÁß ÷£õµõk- •í®©x A¨xÀPõvº íéÛ QÓõß. Ax G¨£iz wµÁõu- AÁºPÐUS¨ £õµõmkPÒ. v¸©»º ©õS®? © Áõ´¨¦UPõPÄ® «µõÛß PÂøu Enµ¨-£h- E›ø©UPõPÄ®÷£õµõkÁx wµ- ÷Ási¯ JßÖ.÷£õmiUS Á¢u Áõu® GßÓõÀ GÀ»õ÷© wµ-Áõu®- ]ÖPøuPøÍ ªPa ]Ó¨£õPz uõß; GÀ÷»õ¸® wµÁõv-PÒ- ÷uºÄ ö´xÒÍ Âu® uõß. |©x |õmøh¨ ö£õÖzuÁøµ £õµõmkUS›¯x. ©Ûu E›ø©PÒ ©ÖUP¨£mh-Áº- PÎÀ C¸¢xuõß wµÁõvPЮ & J¼a]zuº Gì. ¤aø |Uéø»mkPЮ ©õ÷Áõ°ìk- ö©õîwß, v¸a]&1 PЮ E¸ÁõQßÓÚº GßÓ A´¯º AÁºPÎß TØÖ ¡ØÖUS ¡Ö •iÂÀ»õu •iÄ Esø©. EnÄUPõPÄ® Eøh- A¨xÀ»õð Ai¯õº £ØÔ¯ ø©U-PõPÄ® EøÓ²ÐUPõPÄ® "øÁPøÓ ©Ûuß Pmkøµ AÁº EnºÄPÐUPõPÄ® ÷£õµõmh[PÒ £ØÔ AÔ¯õu £» Âå¯[PøÍ |øhö£Óõu |õkP÷Í CÀø». AÔ¢x öPõÒÍ Áõ´¨£Îzux. •µ- A¨£i GßÓõÀ CÁØÖU-PõP¨- öõ¼ø¯ Âmk öÁÎ-÷¯Ô¯-uØ-2 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 3. SU Põµn® PõmhÂÀø» Pmk- £»-uõµ ©n® £ØÔ¯ Pmkøµ Ps- £x® P¨£õÚ Esø©. C¨£i-øµ-¯õͺ. uªÇP AÔÄãÂPÎÀ ÷-hß. ‰PzvÀ £À÷ÁÖ Põµn[- °¸UP, •ì¼®PÒ |õßS |õß-|Û]Ó¢uÁµõPz vPÌ¢u AÁøµ PÍõÀ BuµÁØÖ Âh¨£k® PõPU PmiUöPõsk CÚ¨-Pm]US |ßS £¯ß£kzvU- A|õøu¨ ö£sPÎß ÁõÌUøP¨ ö£¸UP® ö´x-öPõs-i¸U-öPõsh v•P, ªõÂÀ öPõk- ¤µaøÚUSz wºÁõP÷Á SºBß QÓõºPÒ GßÖ Tõ©À ÁS¨¦-Áõuø©US BÍõQ AÁº ]øÓ°À £»uõµ ©nzøu A[RP›zxÒÍx £õ]ìkPÒ ¦ÐQU öPõs-i¸¨-Áõi¯ Põ»zvÀ AÁµx Sk®£z- Gߣx •UPõ»•® Enº¢u £xuõß öPõkø©¯õP EÒÍx.øuU PsköPõÒÍõuøuU Psk AÀ»õðÂß J¸ uø»]Ó¢u £›- "wµÁõvPÒ ¤Ó¨£vÀø»;öÁSshuß ÂøÍ÷Á •µ- Põµ©õS®. C¸ö£¸® E»P¨-÷£õº- AÁºPÒ E¸ÁõUP¨£kQÓõºPÒöõ¼ø¯ Âmk »P •ußø©U Pξ® ÷PõiUPnUPõÚ BsPÒ GßÓ P¸zøuzuõß BÇ©õPPõµn©õS®. A÷u÷£õÀ uÚx ©µn•ØÖ AÁµÁ›ß ©øÚ¯º ÂÍUQ²ÒÍõº Â.Bº.C¸ ©øÚÂPЮ ÷Põu›PÒ BuµÂßÔ Âh¨£mhuõÀ JÊU- Q¸èn´¯º. wµÁõu® GÝ®GߣuõÀ Cì»õzvÀ CønÁx PU-÷PkPЮ £õµ•® ö£¸Q- öõØöÓõhøµ GÆÁÍÄuÒΨ÷£õ°ØÖ GßÖ TÔ¯Áº Âmhøu ›zvµ® ÷£_®. •ì- PÁÚ©õP¨ ¤µ÷¯õQUP ÷Ásk®1989&B® Bsk Cì»õ©õÚx ¼®PÒ C¢ua mhzøu AvP- Gߣøu A´¯º |ßS ÷PõimkUG¨£i Gߣøu²® SÔ¨¤mi¸¢- ©õP¨ £¯ß£kzxÁvÀø» Gß- Põmi²ÒÍõº. AxuõÀ ÁõPºPÐUSU SǨ£® £x-uõß Esø©. £®£õ´, Sá- öÂhºPøͨ÷£õ» Psk®w¸®. •Êø©¯õÚ uPÁÀPÒ CÀ- µõz, ÷PõøÁ CÚ JȨ¦U P»Áµ[- Põnõux÷£õÀ»õ©¾® •iÄøµ GxĪßÔ Pm- PÎÀ PnÁºPøͨ £Ô-öPõkzx- |izxUöPõsi¸US® ©zv¯køµ •i¢v¸¨£øu²® uºz- Âmh ¡ØÖUPnUPõÚ A£-ø»- ©õ{» Aµ_PÎß öÂPÎÀv¸UP»õ®. PÐUS ©ÖÁõÌÄ öPõkUP ÂÇ÷Ásk÷©. ÷P¨hß A«¸zwß GÊv¯ •ì¼®PÒ •ßÁµÂÀø» Gß- & £. ø¯z AP©z, xÍ÷¢vµ¦µ® PÂU÷PõÂß ÂÍUP® PÁ›©õßPÒ? ©µ® 1&15 ö¨h®£º 2010 CuÈÀ Piu[PÒ "uÛ¯õº mhzxhß £Sv°À PÂU÷Põ AÁºPÎß PÁÚzvØS GßÓ ÷©õuÀ uø»¯[P® Ps÷hß. uø»¨¤À µõáQ›°À |õß÷£]¯ ÷£õx ugø°À A´÷¯õ..! CÁºPøÍ GßÚ- ÁUL¨ Áõ›¯zvØS¨ ö£›¯ {»¨£Sv EÒÍx. öÁߣx. }vzxøÓ Gߣx áÚ- AøuU øP¯P¨£kzv AvÀ J¸ ©¸zxÁU PÀ¿› |õ¯Pzvß Bo÷Áº. }vÁõßPÒ {º©õoUP •iÄ ö´xÒ÷Íõ®. C¢u |À» |õÎÀ PÂU÷Põ PÁ›©õßPÍõP C¸zuÀ÷Ásk®. }[PÒ E[PÍõÀ •i¢u |ßöPõøhPøÍU öPõkzx A¨xÀ µS©õß u® uÛ¨£mh ¸¨¦ öÁÖ¨¦- C¢u |À» £oø¯z xÁUQ øÁ²[PÒ GßÖ |õß ÷Ási¯uõPU PøÍ mhzvÝÒ ~øÇUP SÔ¨¤h¨£mi¸UQÓx. •Ø£mhõÀ áÚ|õ¯P® ÷P¼U- ugø°À ©¸zxÁU PÀ¿›, ©¸zxÁ©øÚUSz ÷uøÁ¯õÚ TzuõQÂk®. {»® QøhUPÂÀø». }kº ©uµézxÀ ©ß£ÄÀ E»õ ©uµéõ áõîºíúøéß GÊv¯ {ºÁõPzvÚº ©uµéõÂØSa öõ¢u©õÚ 43 HUPº {»•® ©ØÓ "•zuÁÀ¼ íõâ¯õº (]ÖPøu) |s£ºPÒ AÎUS® 27 HUPº {»•® ÷ºzx 70 HUPº u¸ÁuõP ÁõU- CßÖ |® |õmiØSz ÷uøÁ¯õÚ PÎz-xÒÍÚº. CuØPõÚ §ºÁõ[PU SÊÄ® Aø©UP¨£mkÂmhx. ©Ûuº. íõâ¯õ›ß £õzvµ¨ Cµõá-Q›°À ©UPÍõP •ßÁ¢x öPõkzu ¹14,000 ÁUL¨ Áõ›¯® £øh¨¦ CßÚ•® |®•ß Á® C¸UQÓx. CzöuõøP ÁUL¨ Áõ›¯ ©¸zxÁU PÀ¿› {v°À E»ÂU-öPõsi¸¨£x ÷£õÀ ÷ºUP¨£k®. ÷uõßÖQÓx. ""PØÓÁº ø£°À ÁUL¨ Áõ›¯ ©¸zxÁU PÀ¿›US EuÁ ¸®¦÷Áõº EÚUPõP uÛ Ch•® uµ ¹ 10,00,000 Pmhn® ö¾zv EÖ¨¤Úº BP»õ®. C¢u EÖ¨¤Úº ÷Ásk®; Eß PsoÀ J¸ xÎ Pmh-nzøuU öPõs÷h ÁUL¦ Áõ›¯ ©¸zxÁU PÀ¿› ö¯À£h - }º Á¢uõ¾® E»P® AÇ C¸U-QÓx. EÖ¨¤Úº Pmhn® ö¾zu ¸®¦÷Áõº uªÌ|õk ÷Ásk® GÝ® £õhÀ ÁUL¨ Áõ›¯z uø»Á÷µõk öuõhº¦ öPõÒÍ»õ®. Á›PÐUS J¨£õÚÁº •zuÁÀ¼ & PÂU÷Põ hõUhº A¨xÀ µS©õß, íõâ¯õº. uø»Áº, uªÌ|õk ÁUL¦ Áõ›¯® & £¸zv CU£õÀ, AÀA´ß ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 3
 • 4. ©Ûu÷|¯÷© B´Ä ÷|õUQÀ ]Ó¨£õP Tmk•øÓ°À áPõz CÀø»¯õ? GÊu¨£mkÒÍx. ö¨h®£º 1&15 CuøÇU ©Ûu E›ø© «ÓÀ G¢u ©µ® ö¨h®£º 1&15 AÍÄUS |® |õmkU PõÁÀ øP°À Gkzux® £izxDøPz v¸|õÒ ]Ó¨¤uÌ •izxÂmkuõß R÷Ç øÁUP xøÓ°ÚµõÀ Pøh¨¤iUP¨-£k-£õºz÷uß; £iz÷uß; •i¢ux. GÀ»õU PmkøµPÒ QßÓx GߣuØSa õßÖPÍõPz_øÁz÷uß. Eìuõz µçz SÔzx® GÊvÚõÀ Piu® u¼z•µ]¼¸¢x GkUP¨£mhíäáúÀ AU£º AÁºPÒ GÊv¯ }skÂk®. Ai¯õº £ØÔ¯ uPÁÀPÒ Gsn Aø»PøÍöÁØÔªS µ©Íõß CÛ Á¸©õ? uPÁÀ AÁº ¡ø»U öPõkzx Bº¨£›UPa ö´uÚ. |® |õmkCì»õª¯ Áµ»õØøÓ²® uõÁõ ö´£ÁºPÐUSz mhvmh[PÎÀ ©Ûu÷|¯÷©CßøÓ¯ {ø»ø¯²® öuÒÍz ÷uøÁ¯õÚ Fmhazx. CÀø»¯õ GßÖuõßöuÎÁõPa _miUPõmi¯x. ÷PmPz÷uõßÖQÓx. "CµP]¯® Pmkøµ •í®©x Põß £õP & ¦»Áº ö. áL£º A½, (£õºøÁPÒ ¦v¯ öuõhº)`¨£º.AÁºPÎß "Aµ¦a ö®ö©õÈ S®£÷Põn® Gß ©Úøu ¤µv£¼¨£uõP C¸¢ux. Czöuõhº •Êø© ö£ØÓx® ¡»õP öÁΰmhõÀ ""|õß Psh Ai¯õº ö£›x® £¯ß£k®. DøPz v¸|õÒ ]Ó¨¤uÌ ÷|õߣõÎ-PÐU- "J¸© ø£zxÀ©õÀ ÷£õßÖ C¨ö£õÊx uªÇP® •ÊÁx® SU Pøͨ¦ }US® ©¸¢uõPÄ®, ]¢uøÚ¯õͺ- PÐUS ¢øuªS öÁÎa©õPÄ® öPõÒøPz TmhõP áPõz Â{÷¯õP •øÓ u[P[- P ÐU- S U SøÓÂÀ»õ ©¸¢uõPÄ® SÔzx ©UPÎh® KµÍÄ ÂȨ¦ {øÓ¢x E¯º¢x ©QÌ¢x ©nzux. EnºÄ Á¢xÒÍx. C¢ua ©¯zøu¨ £¯ß£kzvU öPõsk "øÁPøÓ ©Ûuº A¨xÀ»õð Ai¯õº GÀ»õ •ì¼® Aø©¨¦PЮ AÁºPÒ Cì»õzvÀ Cøn¢x ]»Põ»÷© BQ C¯UP[PЮ CuÌPЮ Cøu C¸¢u ÷|µ®. |õß Gß ö|¸[Q¯ EÓÂÚº Ãmkz •ßÛÖzv¨ ¤µaõµ® ö´uõÀ v¸©nzvÀ P»¢xöPõÒͨ ÷£õ´ C¸¢÷uß. A¨xÀ»õð"¤ìª £h® Eu : Ai¯õº Cßåõ AÀ»õð Gß £UPzvÀ A©º¢v¸¢uÁºPÒ ]»º uõÌ¢u A¨xº µÅ¨ Tmk•øÓ°À áPõz Sµ¼À Ai¯õº Á¢v¸UQÓõº GßÖ öõÀ¼UöPõsi¸¢uõºPÒ. ¯õº {ø»|õmh¨£mkÂk®. C¢u Ai¯õº, GßÚ AÁ¸øh¯ ]Ó¨¦ GÚU÷Pm÷hß. GÚUS •ß- Á›-ø-°À uõi²hß BáõÝ£õSÁõPz uø»°À öuõ¨¤²hß A©º¢- & AÀ»õðuõß, ÷PõøÁ v¸¢u-ÁøµU PõmiÚõºPÒ. AÁºuõ® •µöõ¼ Ai¯õµõP C¸¢uÁº Asø©°À Cì»õzvÀ Cøn¢xÂmhõº GßÓõºPÒ. {PÌa]PÒ Â¯UP øÁzux...! |h¢xöPõsi¸¢uÚ. AøÚÁ¸US® ÷u}º öPõkzxU- ö Põs- £ß•P® öPõsh ¢øu i¸¢uõºPÒ. Ai¯õ¸US¨ £UPzvÀ A©º¢x ÷£]UöPõsi¸¢u ©Ûuº •µöõ¼ Ai¯õº ©n¨ö£soß u¢øu Á¸£ÁºPøÍ Áµ÷ÁØÖU öPõsk® C¸¢uõº. AÁºPøͨ £ØÔ¯ ö´vPÒ Guõºzu©õP GßøÚ¨ £õºzuÁº •ßÁ›øUS Á¸®£i GßøÚ Â¯UP øÁUQßÓÚ. AÁ¸øh¯ AøÇzx Ai¯õ¸US AÔ•P® ö´xÂmk ©ØÓ ÷Áø»PøÍ PÁ- ©Põ» Aµ]¯À, £zv›øP, ÛUP AÁº ÷£õ´Âmhõº. |õÝ® Ai¯õ¸® J¸Á¸UöPõ¸Áº |»® ]Û©õz xøÓø¯a Âõ›zxU öPõs÷hõ®. |õß AÁ›h® J÷µ J¸ ÷PÒÂ÷Pm÷hß. ÷º¢uÁºPøÍz uµ HøÚ÷¯õº ""}[PÒ CÆÁÍÄ Põ»® Ph¢x ØÖ •xø© Aøh¢xÂmh AÁøµ AvP® {ø»°À Cì»õzøu HØÖUöPõsjºP÷Í, Hß? GßÖ ÷Pm÷hß. AÔ¢v¸UPÂÀø». AÁøµ AÁº Aø©v¯õP¨ ¦ßÚøPzxUöPõs÷höõßÚõº. ""ÁõÌUøP- C¨ö£õÊx {øÚÄTº¢u ©µ® °ß •UPõÀ Áõ]U Põ»zøu G¨£i²® ÁõÇ»õ® GßÖ Gso CuøǨ £õµõmkQ÷Óß. ÃnõUQÂm÷hß. C¨ö£õÊx ©Ûuß C¨£izuõß ÁõÇ÷Ásk® Caö´v²hß öÁίõÚ GßÓ J¸ EßÚu©õÚ ÁõÌUøPø¯ Enº¢x ÁõÌ¢x öPõs-i¸U- ö£›¯õ›ß £hzxUS¨ £v»õP Q÷Óß. Axuõß Cì»õ® u¢u ö£¸® ö£õUQå® GßÓõº. Ai¯õ›ß £h® C¸¢v¸¢uõÀ |ßÓõP C¸¢v¸US÷©..! Esø©°À ©ÓUP •i¯õu ©Ûuºuõ® Ai¯õº AÁºPÒ. & Gß. •í®©x •ìu£õ, & ÷P¨hß wß •í®©x, BkxøÓ v¸a]&204 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 5. uø»¯[P®1 & 15 AU÷hõ£º 2010 åÆÁõÀ 22 & xÀPAuõ 6, îä› 1431 öõÀÁøuz öuÎÁõP & ÷|µi¯õPa öõÀ¾[PÒ µ® : 31 ©»º : 08 Aø©vUS GßÚ ÁÈ? ‰ ßÖ ©õuzvÀ 108 ÷£›ß ©µn®, HµõÍ©õÚ °ß ‰»® wºÄ Põn ÷Ásk®;CµõqÁzøuzCǨ¦PÒ BQ¯Ú Põµn©õPU öPõ¢uÎzxU öPõs- v¸®£¨ ö£Ó ÷Ásk® Gߣ÷u R»õÛ°ß P¸zx.i¸US® ᮕ & Põ諺 ©õ{»zvØS EÒxøÓ A÷u÷ÁøÍ°À Áß•øÓ¨ ÷£õµõmh[PøÍ AÁºAø©aº £.]u®£µ® uø»ø©°À ößÓ 42 ÷£º Bu›UPÂÀø» Gߣx® Põè«›À ]Ö£õß- ø ©-Ah[-Q¯ AøÚzxU Pm]U SÊ, ¤µu©¸US AÎz- °ÚµõÚ £simkPЮ ^UQ¯ºPЮ £õxPõ¨¦-hßxÒÍ AÔUøP°À P¸zöuõØÖø© CÀø». Põ諺 C¸¨£º GÚ AÁº AÎzu EÖv²® PÁÛUPzuUPx.ÂÁPõµzvÀ •µs£mh öPõÒøPPøÍU öPõsh Aµ-]¯À Pm]PÎß Ps÷nõmh[PÒ A[S öÀÁuØS CµõqÁzvÚøµ²® £õ.á.P.ÂÚøµ²® uµ•ß¦ C¸¢uøu¨ ÷£õß÷Ó C¨÷£õx® •µs£mk ©ØÓÁºPÒ AøÚÁ¸® CµõqÁzvÚ¸US ÁÇ[P¨-C¸¨£vÀ ¯¨¤Àø». CÆÁõÖ C¸¢u÷£õv¾® £mkÒÍ ]Ó¨¦ AvPõµzøuz v¸®£¨ ö£ØÓõÀuõßAøÚzxU Pm] SÊÂÚ›ß Põ諺 £¯n® ›¯õÚ Põè«›À Aø©v •¯Ø]PÒ öÁØÔ ö£Ö® GÚUvø°À Gkzx øÁUP¨£mh ›¯õÚ |hÁiUøP P¸xQßÓÚº. _ØÖ¨ £¯nzvß ÷£õx Enµ¨£mhGߣøu ©Ö¨£uØQÀø». Põ諺 ©UPÎß ö£õxU P¸zx® Cx÷Á. Põ諺 ©UPÐhß ÷|µi¯õPU P»¢xøµ¯õh ¤µu©¸® EÒxøÓ Aø©a¸® Aøu Enµõ©ÀKµÍÄU÷PÝ® •UQ¯ ÷u]¯, ©õ{»U Pm]PÐUS CÀø». BÚõÀ CµõqÁzvÚ›ß ©Ú EÖvø¯Áõ´¨¦ Qøhzux •u»õÁx |ßø©¯õS®. ᮕ & Ax Sø»zxÂk® GßÓ CµõqÁ AvPõ›PÎß •ß-Põè«›ß BÐ[Pm]²® GvºUPm]PЮ u® Aµ]¯À ÚÔ-¨÷£ AzuøP¯ wº©õÚzøu ÷©ØöPõÒÍz uøh-Buõ¯zvØPõPz v¸®£z v¸®£a öõÀ¼ Á¢uøu ¯õP EÒÍx. CvÀ J¸ ÁÈ•øÓø¯ EhÚi¯õPU Põn ÷Ási²ÒÍx. CµõqÁzvß ]Ó¨¦ AvPõµ[-©mk÷© ÷Pmk¨ £ÇQ¨÷£õÚÁºPÐUS Auß PøÍ EhÚi¯õP µzx ö´¯z uøhPÒ EÒÍx©Ö£UPzøu AԯĮ õuõµn ©UPÒ G¨£i |h¢x GÛÀ, •UQ¯ |Pµ[Pμ¸¢x® ©UPÒ Si°¸¨¦-öPõÒQßÓÚº Gߣøu¨¦›¢x öPõÒÍÄ® C¢u¨ Pμ-¸¢x® uØPõ¼P©õP ÷õuøÚ Ai¨£øh°À£¯n® KµÍÄU÷PÝ® Eu²ÒÍx. Põ諺 C¢v¯õ- CµõqÁzøuz v¸®£¨ ö£ØÖ, A¢u Ch[PÎÀÂß J¸ ¤›UP •i¯õu £Sv GÛÀ, Hß Põè«›PÒ ©Ûu E›ø©¨ £õxPõ¨ø£ EÖv ö´x öPõsk{µ¢uµ©õP ÷ÁuøÚPøÍ AÝ£ÂUQßÓ-Úº? Aø©¨- xøn {ø» CµõqÁzvÚøµ²® PõÁÀ xøÓ-°Ú-¦a mh® Põ諸USa ]Ó¨¦ A¢uìøu ÁÇ[SQÓx øµ²® {¯ªUP»õ®. {ø»ø©°À •ß÷ÚØÓ® HØ£k-GÛÀ, Cuµ ©õ{»[PÎÀ EÒÍ Si-©UPÒ ö£Ö® Áøu¨ ö£õÖzx £¯ßuµzuUP wºÄPøÍ B÷»õ-øÚ-_u¢vµ÷©õ, ÁvP÷Íõ, Áͺa]÷¯õ Põè-«›PÐUS °ß Ai¨£øh°À E¸ÁõUQ |øh•øÓ¨- £ kzu-©ÖUP¨£kÁx Hß? GßÓ A®©U-PÎß ÷PÒÂUS »õ®. Põè«›À AøÚzx {ø»Pξ® uø»-›z-Aµ]¯À uø»ÁºPÒ ö©ÍÚ® õvUP ÷Ási Á¢ux. uõiU öPõsi¸UQßÓ FÇø»U Pmk¨£kzuõ- íú›¯z ©õ|õmk Aø©¨¤ß uø»Áº ø¯z A½ ÂmhõÀ ¤µu©º AÎUP Ez÷u]zxÒÍ ö£õ¸Íõuõµåõ R»õÛø¯ AÁµx ÃmiÀ ¢vzx, AÁº Eu £¯ÚØÖ¨ ÷£õS®. Põ[Qµì Pm]US® ©zv¯TÔ¯øu¨ ö£õÖø©²hß ÷Pmh ].¤.G®. Pm]z Aµ_US® |®¤UøPU-S›¯-ÁµõP C¸UP»õ® •uÀÁºuø»Áº ^zuõµõ® ö¯a`›²® Cuµ SÊ EÖ¨¤Úº- E©º A¨xÀ»õð. AuØ-PõP AÁº uSv²® vÓø©²®PЮ £õµõmiØS›¯ÁºPÒ. Põè«øµ J¸ ¤µaøÚU- Áõ´¢u Bm]¯õͺ GÚ¨ ö£õ¸Ò öPõÒÍ •i¯õx.S›¯ £Sv¯õPU P¸u ÷Ásk®; C¢v¯õ, £õQì- µõSÀ Põ¢v TÔ¯øu¨ ÷£õ» E©›ß Pµ[PøÍ Á¾¨-uõß, Põ諺 ©UPÒ BQ¯ •zuµ¨¦¨ ÷£a_-Áõºz-øu- £kzxÁuõÀ £¯ß GxÄ® Âøͯ¨ ÷£õÁvÀø». ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 7
 • 6. •P¨¦UPmkøµ ""Põè«›À |h¨£x £¯[PµÁõuU P»Áµ® AÀ»! •í®©x ³_¨ uõ›Põª G®GÀH ᮕ&Põ諺 ©õ{»a ö¯»õͺ (©õºU]ìm P®³Ûìm Pm])* Põè«›À uØ÷£õx |hUS® Cx •ØÔ¾® Esø©¯À». Á¢v¸UQÓõºPÒ Gߣ÷u Esø©. Áß•øÓ²®, P»Áµ•® GÀø»ø¯z uõsi ]» SÔ¨¤mh ö£¸Áõ›¯õÚ C¢u ©UPÎß £õQìuõÝUS BuµÁõÚ UvPÒ CzuøP¯ J¸ {ø»ø¯ GÊa]ø¯ ^ºSø»Ä Uv-PÍõÀ ÷u Â÷µõu UvPÍõÀ E¸ÁõUP •¯ÀQßÓÚ GßÓ Es- ysiÂh¨£mhÁºPÒ GßÓ vmhªmk |hzu¨£kQß- ø©ø¯ ©Ö¨£uØQÀø» GßÓ Ps÷nõmhzxhß Aq-QÚõÀ ÓÚ GßÖ J¸ ö£õxÁõÚ ÷£õv¾®, CßøÓUS C¢u ©õ{- C[S {»Ä® ¤µaøÚ- P ÐUSz Ps÷nõmh® C¸U »® GvºöPõsi¸UQÓ ¤µaøÚ wºÄPõn EuÁõx Gß÷Ó GßÚöÁßÓõÀ, ö£¸©Í-Â-»õÚ P¸xQ÷Óß. QÓ÷u, Cx GÆÁÍÄ yµ® Esø©? ©UPÒ GÊa]¯øh¢x ÃvUS SÇ¢øuPЮ ö£sPЮ Ãv-8 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 7. PÎÀ CÓ[Q ÷£õµõmhzvÀ Dk-£k- Avºa]-²® uµzuUP Jß÷Ó. x¨£õU- E°º¨£¼PÐUS® AÍÂh •i-QÓ J¸ `Ì{ø»ø¯ }[PÒ G¨£i QU SskPøÍ GvºöPõÒЮ ¯õu ö£õ¸Ò÷uzvØSU Põµn©õÚÂÍUSúPÒ? Á¯x •vº¢u xoa-÷»õk CøÍbºPÒ öu¸U- Áß•øÓPÐUöPÀ»õ® ©õÓõPö£›¯ÁºPЮ Th C¢u¨ ÷£õµõm- PÎÀ CÓ[Q°¸¨£x PÁÛUP¨- A¢u |®¤UøP `ÇÀ HØ£mhx.h[PÐUS BuµÄ öu›ÂU- £h ÷Ási¯ JßÖ. CuØS •ß¦ J¸Âu©õÚ Aø©v Põ諺 £Ò-Íz-QÓõºPÒ. öuõhºa]¯õÚ Pøh- 1990PÎÀ Põè«›À |h¢u £uØÓ® uõUQÀ {»Â¯x. C¢v¯õÄUS®¯øh¨¦ {PÌÄPÒ |h¢u Ásn® ªS¢u Áßö¯ÀPÎÀ ö£¸® Gs- £õQìuõÝUS® Cøh÷¯ |®¤U-C¸UQßÓÚ. Aµ_ {ºÁõP® AÔ- oUøP°»õÚ CøÍbºPÒ £[- øPø¯ E¸ÁõUS® SÔ¨¤mh ]»ÂUS® Fµh[S EzuµÄPøÍ ÷PØÓõºPÒ GߣøuU SÔ¨¤h A®[P÷Íõk ÷£a_ Áõºzøu©UPÒ ©Özx öÁÎ÷¯ÖQÓõºPÒ. ÷Ásk®. BÚõÀ CßøÓUS ]ß- |h¢x öPõsi¸¢ux. GÀø»UPõÁÀ xøÓ°ß x¨£õUQU Ssk- Úg]Ö SÇ¢øuPÒ Th ÷£õµõm- Pm-k¨£õmkU ÷Põmøhz uõsiPøÍ ÷|¸US÷|º Gvº- ö PõÒ- h[- P ÎÀ •ßÁ›ø°À {Ø- õø» vÓUP¨£mhx. Põ諺 £Ò-QÓõºPÒ. Cx öÁÖ©÷Ú J¸ ^º- QÓõºPÒ. C¢u {ø»ø©ø¯ ªPÄ® ÍzuõUQØS® |õmiß Cuµ ]»Sø»Ä |hÁiUøP¯õP C¸UP PÁÚ©õP B´Ä ö´¯ ÷Ásk®. £Sv- P ÐUS® £õQìuõÝhß•i-¯õx. Cx, G[PÍx P¸zx¨- |õß G¢uz u¯UP•ªßÔ öõÀ- ÁºzuP EÓÄ HØ£kzu¨£mhx.£i, ᮕ&Põ諺 ©UPÒ }sh- ÷Áß, C¢u {ø»ø© vÀ¼°¾® Ai¨-£øh°À, C¸uµ¨¦ ©U-PÐU-Põ»©õP uÛø©¨£kzu¨£mi¸¢u- ÿ|P›¾® ©õÔ ©õÔ Bm] Av- S® Cøh÷¯ öuõhº¦PЮ EÓÄ-uß J¸ ÂøÍ÷Á BS®. Cøͯ Põµz-vØS Á¢u Aµõ[P[PÍõÀ PЮ HØ£mhuõÀ, |À»öuõ¸uø»•øÓ°ß EÒÍ[PÎÀ ¤ß-£ØÓ¨£mh uÁÓõÚ öPõÒøP- wºÄ HØ£k® GßÓ Gvº£õº¨¦ GÊ¢-÷uõØÖ-  UP¨£mi¸¢u ©õø¯ PÍõÀ C¢u ©UPÒ Aøh¢u H©õØ- ux. BÚõÀ xµv¸èhÁ©õP,Eøh¢x ÷£õÚuß ÂøÍ÷Á Ózvß ÂøÍ÷Á. GxÄ® {øÓ- •®ø£°À |h¢u ªP¨ö£¸®BS®. GÚx uõ´z v¸|õmiß ÷ÁÓõu Av¸¨v°ß ÂøÍ÷Á. £¯[PµÁõuz uõUSuÀPÒ, |©xAøÚzx¨ £SvPξ® C¸UQÓ Ax©mkªßÔ ©õ{»zv¾® ©zv- ÷uz-vß ©UPÒ £»øµ £¼ öPõsh©UPÐUS® |õß ÷Ásk- ÷ PõÒ- °¾® C¸US® Aµ_ {ºÁõP[PÒ A¢uz uõUSuÀPÒ, C¢v-¯õÄUS®ÂkUQ÷Óß. Põè«›À |h¨£øu «sk® «sk® AÎzu uÁÓõÚ & £õQìuõÝUS® Cøh÷¯J¸ £¯[PµÁõu BuµÄU P»Áµ- EÖvö©õÈPÒ ©ØÖ® ö£õÖ¨£ØÓ Aø©v |hÁiUøPø¯ {Özv-©õP÷Áõ AÀ»x ^ºSø»Ä HØ- |hÁiUøPPÒ BQ¯ÁØÓõÀ J¸ Âmhx. Põ諺 £ÒÍz- u õU- Q À£kzx- Q Ó Áß•øÓ¨ £uØÓ- |®¤UøP¯ØÓ `Ì{ø» E¸- |®¤UøP°ßø© `Ì¢x öPõs-©õP÷Áõ P¸vÂh ÷Áshõ®. G©x ÁõU- P ¨£mi¸¨£uß ÂøÍ÷Á hx. |®¤UøP JÎ HØÓ¨£m-i¸¢u©U-PÎß EÒÍ[PÎÀ Si öPõs- Cx. ]» BskPÐUS •ß¦ J¸ G©x ©UPÎß ö|g[- P ÎÀi¸US® S•Óø», Av¸¨vø¯ |®¤UøP¯õÚ `ÇÀ HØ£mhx. H©õØÓ® «sk® Si-÷¯Ô¯x.öuõh¸® C¢u Áß•øÓUS¨ AuØS •ß¦ £» £zuõskPÒ C¢u¤ßÚõÀ C¸US® Põµn[PøÍ ©õ{»zvÀ }izu, GsnØÓ * C¢u H©õØÓ[PÐUS, ©õ{-¦›¢x öPõsk, Av¼¸¢x £õh®PØÖU öPõsk, EhÚi¯õP Aøu›ö´²® |hÁiUøPPøÍ ÷©Ø-öPõÒÍ ÷Áskö©ßÖ ÷PmkUöPõÒQ÷Óß.* uØ÷£õx |hUS® Áß-ö¯À- PÎÀ, CxÁøµ°À CÀ»õu •UQ¯ A®® GßÚ- ö Áß- ÓõÀ ö£¸©Í»õÚ ö£s- PЮ CøÍbºPЮ, CÍ® ö£sPЮ £[÷PØÔ¸¨£x- uõß. PõÁÀ xøÓ°Ú›ß x¨- £õUQa`miÀ £¼¯õÚÁº- PЮ ö£¸©ÍÂÀ ªPÄ® Cøͯ Á¯vÚ÷µ. Cøu G¨£i GkzxUöPõÒÁx? Cx ªPÄ® Ba›¯•®, ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 9
 • 8. »z-vÀ {»Ä® ö£õ¸Íõuõµ GßÓ |®¤UøP Põ諵zx CøÍ- vøµ öÀ¾® £¯oPÒ «x uõUS- `Ì-{ø»ø©²® ÷Áø»-°À- bº- P Îh® CÀø». ©õ{»zvß uÀ |hzu¨£kÁuõP ]» uPÁÀPÒ »õz vshõmh•® £[- ö£õ¸-Íõuõµ `Ì{ø»ø©²® ªP £µ¨£¨£kQßÓÚ. BÚõÀ Ax PΨ¦ ö´QÓuõ? ÷©õ©õP C¸UQÓx. Cx G›²® Esø©¯À». Cx J¸ ©uŸv¯õÚ ö|¸¨¤À ÷©¾® Gsön´ FØÖ- ¤µaøÚ AÀ». Põ諺 ©UPÎh® G[PÍx ©õ{»zvÀ öuõÈØ QÓx. PÁø»u¸® C¢u¨ ¤µaøÚ- Ai¨£øh¯õÚ ÷Põ›UøPPÒõø»PÒ Hx® CÀø». ö£¸® PÐUSz wºÄ Põn •¯»õÂmhõÀ C¸UQßÓÚ. AøÚzx ÷u]¯UöuõÈØõø» õº¢u EØ£zvU Gvº-Põ»zvß {ø»ø©, xµv¸è- Pm]PÎß uø»ÁºPÐUS®, |õßTh® GxÄ® CÀø». Cøͯ ÷Ásk÷PõÒ ÂkUQ÷Óß. |õm- h-Á©õP, ÷©¾® ÷©õ©øh²®.uø»•øÓ°Ú¸US ÷Áø»- iß Cuµ £SvPξ® uõUPzøuÁõ´¨¦PÒ ªPªPU SøÓ÷Á. G[- * C¢u¨ ÷£õµõmh[PÒ ©uŸv- HØ£kzx® AÍÂØS J¸ `Ì-PÍx ©UPÒ ÂÁõ¯zøu |®¤÷¯ ¯õPz ysi Âh¨£kÁuõP {ø»ø© Põè«›À {»ÄQÓx.ÁõÌQÓõºPÒ. ÷Áø» Áõ´¨¦UPõÚ SØÓaõmk GÊQÓ÷u? Põ諺 ©UPÒ |õmiß Cuµ £Sv-G¢uÂu©õÚ ÁȲ® C[S Pμ¸¢x Eu ÷Pmk uÂzxU B©õ®. |©x |õmiÀ ]»º,CÀø». Aµ_zxøÓPÎÀ C¸U- öPõsi¸UQÓõºPÒ. BЮ ÁºU- Põè-«›À {»Ä® C¢u¨ ¤µaøÚ-S® ÷Áø»PøÍ |®¤÷¯ C¸U- P[PÒ C¢u¨ ¤µaøÚø¯ vø-Q÷Óõ®. Aµõ[Pzvß «£zv¯ PÐUSz wºÄ Põn C®©õ{»z- vØS ]Ó¨¦ A¢uìx AÎUS® Aµ- v¸¨¤, ÷ÁÖ Âu©õP •zvøµPnUS¨£i ᮕ & Põ諺 ]¯À mh¨ ¤›Ä 370I }USÁ÷u Szu •¯ÀQÓx. Cøu ©UPÒ AÝ-©õ{»zvÀ _©õº 5 »m® £izu ]Ó¢u ÁÈ GßÖ TÖQÓõºPÒ. ©vUPUThõx. Põ諺 ©UP÷ÍõkCøÍbºPÒ ÷Áø»Áõ´¨¤ßÔ Esø©°À Aµ]¯À mh¨¤›Ä Cøn¢x |õmiß AøÚzx¨C¸UQßÓÚº. •u»ø©aº, 370I A©À£kzxÁvÀ HØ£mi¸U- £Sv ©UPЮ SµÀ öPõkUPuÚx I¢uõsk Põ» Bm] {øÓ- S® SøÓ£õ÷h CßøÓUS HØ£m- ÷Ásk®.ÂÀ J¸ »m® ÷Áø»- Á õ´¨¦-PøÍ E¸ÁõUQÂk÷Áß GßÖ kÒÍ £uØÓa `ǾUSU Põµn®. * uØ÷£õx HØ£mkÒÍ ö|¸U-EÖvö©õÈ AÎzuõº. BÚõÀ ¤›Ä 370I ›¯õÚ •øÓ°À Pi- ø ¯²® £uØÓzøu²®JÆöÁõ¸ Bsk® ÷Áø»- ° À- A©À- £ kzuõ©À C¸¢uxuõß uo¨£vÀ ©õ{», ©zv¯»õu- Á ºPÎß Á›ø- ° À ¦vuõP Põè-«øµ C¢u |õmiß ¤Ó£Sv- Aµ_PÎß AqS•øÓJ¸ »m® CøÍbºPÒ ÷º¢x Pμ¸¢x uÛø©¨£kzu ¸®¦- G¨£i C¸UQÓx?öPõsi¸UQÓõºPÒ. C¢u £ÁºPÐUS, xshõh ¸®¦-£-Áº-AøÚzx A®[PЮ ÷º¢x PÐUS Áõ´¨£õÚ `Ì{ø»ø¯ AÁºPÒ vnÔU öPõs-i¸U-CøÍ- b ºPÎøh÷¯ J¸ {ø»- HØ£kzv°¸UQÓx. GÚ÷Á C¢u QÓõºPÒ. ›¯õP JßÓøµ Bs-kUS¯ØÓ ußø©ø¯, |®¤U- ø P ¤µaøÚø¯ ©uŸv¯õP AqP •ß¦ |øhö£ØÓ ÷uºu¼À ©UPÒCß-ø©ø¯ HØ£kzv²ÒÍx. |À» •¯» ÷Áshõ® GßÓ ÷Ásk- ö£¸® EØõPzxhß £[-÷PØ-ÓõºPÒ.ÁõÌUøPø¯ |hzvÂh •i²® ÷PõÒ ÂkUQ÷Óß. A©º|õz ¯õz- 60&uÃuzxUS® AvP-©õP ÁõUS £vÁõÚx. Gvº-Põ»® |ßÓõP÷Á Aø©²® GßÖ GÀ÷»õ¸® ©QÌa] Aøh¢÷uõ®. BÚõÀ ÷uºu¼À Qøhzu A¢u¨ £»ßPÒ ©UPÐUS¨ £¯ß£h-ÂÀø». CuØS ©õ{» Aµ_® ©zv¯ Aµ_÷© SØÓÁõÎPÒ. Jß-Óøµ BskUS •ß¦ G¢u CøÍ- bºPÒ ªS¢u BºÁzxhÝ® EØ- õPzxhÝ® ÷uºu¼À £[÷PØÖ CÁºPÐUS ÁõUPÎzuõºP÷Íõ, A¢u CøÍbºPÒuõß CßøÓUS øPPøÍ E¯ºzv ÃvPÎÀ CÓ[Q ÷£õµõmh® |hzxQÓõºPÒ. vÀ¼- °¾® ÿ|P›¾® AvPõµ® ö¾z-x® uø»ø© ©UPÎß EnºÄ-PøÍ ¦›¢xöPõÒÍ ©Özuuß ÂøÍ- ÁõP÷Á CßøÓ¯ {ø» HØ£m- kÒÍx.10 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 9. * £uØÓ©õÚ C¢ua `ǼÀ £õxPõ¨¦¨ £øhPÎß AqS- • øÓ G¨£i C¸U- QÓx? £õxPõ¨¦¨ £øhPÒ, ]» SÔ¨-¤mh Phø©PøÍ BØÖ©õÖ ÷Pm-kU öPõÒͨ£mkÒÍÚ. BÚõÀxµvºèhÁ©õP £õxPõ¨¦¨ £øh-PÐUSÒ C¸US® ]» UvPÒu[PÐUS Áøµ¯ÖUP¨£mkÒÍPhø©PÐUSm£mk ö¯»õØÓ-ÂÀø». AuÚõÀuõß PõÁÀ©µn[PÒ ÷|º¢xÒÍÚ. Põè«›ÀCßøÓUS HØ£mkÒÍ C¢u¨£uØÓ® G¨£i xÁ[Q¯x? ‰ßÖA¨£õ CøÍbºPÒ £õxPõ¨¦¨£øh°ÚµõÀ ¤izxa öÀ»¨-£mk, öPõÀ»¨£mhøuz öuõhº¢÷u Põ諺 ©UPÐhß EhÚi¯õP¨ °À, GÀø» uõsi¯ £¯[- P µ-Áß•øÓ öÁizux. •u¼À A¢u ÷£a_ |hzu ÷Ásk®. u[PÍx ÁõvPÎß Fk¸Áø»²®, £¯[-‰ßÖ ÷£øµ²® £¯[PµÁõvPÒ Aµ_PÒ Põ諺 ©UPÐUS Pµ- Á õvPÎß Áß•øÓø¯²®GßÖ £õxPõ¨¦¨ £øhPÒ AÔÂz- CøÇzu uÁÖPøÍö¯À»õ® Pmk¨£kzxÁuØS E›¯ |h-uÚ. wµ Âõ›zu ¤ßÚº AÁºPÒ J¨¦UöPõsk |õhõЩßÓzvÀ ÁiUøPPÒ EzuµÁõu¨-£kz-u¨-£hA¨- £ õÂPÒ GßÖ AÔÂU- P ¨- A¢u ©UPÐUS }v ÁÇ[SÁuõP ÷Ásk®. A÷u ÷|µzvÀ £¯[-Pµ£mhÚº. CzuøP¯ |hÁiUøPPÒ, AÔÂUP ÷Ásk®. Cx|õÒ Á-õu |hÁiUøPPÒ CÀ»õu £Sv-ö£¸® GsoUøP°»õÚ ©U-PÎ- Áøµ°¾® Põè«›À ÷|º¢u uÁÖ- PÎÀ C¸¢÷uÝ® £õxPõ¨- ¦ ¨-øh÷¯ Av¸¨vø¯²® Bzvµz- PøÍ GÀ»õ® v¸zvU öPõÒЮ £øhPøÍ SøÓzxU öPõÒÁuØSøu-²® HØ£kzuõ©À C¸US©õ? ]» |hÁiUøPø¯z xÁUP ÷Ásk®. AÁ]¯® •iÄ ÷©ØöPõÒͨ£hBskPÐUS •ß¦ AÚ¢u-|õU «£zvÀ öPõÀ»¨£mh AøÚzx ÷Ásk®.©õÁmhzvÀ £z›£õÀ GÝ-ªhz-vÀ CøÍbºPÎß ©µnzvØS® Aµ_5 CøÍbºPÒ £õxPõ¨¦¨ £øh- BÌ¢u PÁø»²® Á¸zu•® öu›- Ax©mkªßÔ, Põ諛߰ڵõÀ øPx ö´x öPõsk ÂUP ÷Ásk®. Akzu £Sv°¼¸US® ©UPÐhßöÀ»¨£mk, £¯[Pµ-ÁõvPÒ GßÖ öuõø»¨÷£] öuõhº¦ «sk® Akzux, Põ諺 ©UPÎß•zvøµ Szu¨£mk _mkU öPõÀ- HØ£kzu¨£h ÷Ásk®. Cß- C¯À£õÚ ©ÚUSøÓPøÍ, ¦Põº-»¨-£mhÚº. A¨£Sv ©UPÒ B÷Á- øÓUS Põè«›ß Akzu £Sv-°¼- PøÍU ÷PmhÔ¢x AÁØøÓz wº¨-ªUP ÷£õµõmhzvÀ Dk£mhÚº. ¸US® ©UPÐhß ÷£ ÷Ásk® £uØPõÚ |®¤UøP¯õÚ HØ£õk]¤I Âõµøn |h¢ux. 5 CøÍ-bº- Gß-ÓõÀ, |õ[PÒ Põ諺 ©õ{»z- xÁUP¨£h ÷Ásk®.PЮ Hx©Ô-¯õu A¨£õÂPÒ Gߣx vØS öÁÎ÷¯ Á¢xuõß ÷£öu›¯-Á¢-ux. C¨£ia öõÀÁx, ‰ßÓõÁuõP, uØ÷£õx |h¢x ÷Ás-k® GßÓ {ø» }iUQÓx.£õxPõ¨¦¨ £øhPøÍ |õ® öPõsi¸US® Áßö¯À & P»- Cx G©x ©UPÒ «uõÚ Aµ]ßGvºUQ÷Óõ® GßÖ ö£õ¸ÍÀ»; Áµ® ÷£õßÓ `ǼÀ øPx ö´-¯¨- |®¤UøP°ßø©°ß öÁΨ-Cx ÷£õßÓ ö¯À-PÎÀ SØÓª- £mkÒÍ AøÚzxz uø»Áº-PøÍ- £õ÷h. Cx ÷£õßÓ |®¤UøPøÇU- S ® SÔ¨¤mh AvPõ›PÒ ²® CøÍbºPøͲ® EhÚi¯õP Cß-ø©-ø¯U øPÂmk, u[PÍxAÀ»x £øh°Úº «x Pk® |h- Âkuø» ö´x AÁºPÍx ÁõÌ- öõ¢u ©UPøÍ |®¦ÁuØS®, ÄUS J¸ ¢uº¨£® AÎUP ÷Ás- AÁºPÎøh÷¯ |®¤UøPø¯ HØ-ÁiUøP GkUP¨£h ÷Ásk®. k®. AøÚzvØS® ÷©»õP £kzxÁuØS©õÚ |hÁiUøP-* CßøÓ¯ £uØÓzøuz uoUP CÁº- P Îß |ÀÁõÌÄUS E›¯ PøÍ C¢v¯ Aµ_ EhÚi¯õPz EhÚi¯õPa ö´¯ ÷Ási- ÷Áø» Áõ´¨¦PÒ E¸ÁõUP¨£h xÁUP ÷Ásk®. ¯x GßÚ GßÖ ©õºU]ìm ÷Ásk®. P®³Ûìm Pm] P¸xQÓx? (¥¨¤Òì öh©õUµ], BP. 16 & 22) ÷©¾® |®¤UøPø¯ E¸ÁõU- C¢v¯z v¸|õmiß ¤µu©º S® |hÁiUøPPÒ GßÓ •øÓ- uªÈÀ : Gì. ¤. µõ÷á¢vµß ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 11
 • 10. C¯UP® á ©õAz÷u Cì»õª î¢z©zv¯ B÷»õøÚU SÊÂß]Ó¨¦U Tmh® vÀ¼ ©zv¯uø»ø©¯PzvÀ Asø©°À|øhö£ØÓx. ÷u]¯z uø»Áºö©Í»õÚõ ø¯z á»õ¾zwßE©› uø»ø© uõ[QÚõº.xønz uø»ÁºPÍõÚ ÷£µõ.÷P. H. ]zwU íéß, •í®©záL£º, ö£õxa ö¯»õͺ ~ìµzA½, åL¤ •Üì, hõUhº ö©Í»õÚõ ø¯zA¨xÀ íU Aßéõ›, ø°z á»õ¾zwß E©›S»õ® AU£º, hõUhº •í®©zµL£Az, hõUhº íéß µéõ,hõUhº Gì.Q³.Bº. CÀ¯õì,öía. A¨xº µR¨, ö£õÔ¯õͺ á©õAz÷u Cì»õª î¢z•í®©z ½®, é´°zéBuzxÀ»õð íúøéÛ ©zv¯ B÷»õøÚUSÊ wº©õÚ[PÒBQ÷¯õº CvÀ £[÷PØÓÚº.÷u]¯a ö¯»õͺPÍõÚ C¸¨ø£U SøÓUP ÷Ásk®. Pm]PÒ ÷Ámøh¯õh¨£kÁøuö©Í»õÚõ µL¥U Põ]ª, CU£õÀ Fµh[S EzuµÄ, õø»z uøh, •iÄUSU öPõsk Áµ ÷Ásk®.•À»õ, •äu£õ £õ¹U, ÷ukuÀ ÷Ámøh, øPxPÒ Á[P÷uzvÀ á©õAz÷uAèL£õU Að©z, A¨xÀ £õ]z BQ¯ÁØøÓ •iÄUSU öPõsk Cì»õªø¯ C»UPõPU öPõskAßÁº BQ÷¯õ¸® ÷PµÍ ©õ{»z Á¢x AøÚzxz uµ¨¤Ú›h•® A¢u |õmk Aµ_ |hzvUuø»Áº i. B›L¨ A½²® ]Ó¨¦ ÷£a_Áõºzøu |hzu ÷Ásk®. öPõsi¸UQßÓ GvºUPm]AøǨ£õͺPÍõPU P»¢x P¸¨¦a mh[PøÍz v¸®£¨ ÷Ámøh áÚ|õ¯PzvØSöPõshÚº. CUTmhzvÀ ö£ØÖ ©Ûu E›ø©Pøͨ GvµõÚx. uø»ÁºPøÍa{øÓ÷ÁØÓ¨£mh wº©õÚ[PÒ £õxPõUP ÷Ásk®. ©UPÒ ]øÓ°»øhzx®Á¸©õÖ: Aø©v ÁÈ°À ÷£õµõmh[PøÍ ö¯À£õkPøÍ •hUQ²® ÷©ØöPõÒÍ ÷Ásk®. C¯UPzøu CÀ»õ©À BUP 1. Põè«›À ö£õx ©UPÒ •¯Ø]PÒ |øhö£ØÖÁõÊ® £SvPμ¸¢x 2. £¯[PµÁõu C¢xzxÁ UvPÐUS GvµõP Âõµøn²® Á¸QßÓÚ. £ßÚõmkCµõqÁ® öÁÎ÷¯Ó ÷Ásk®. AÍÂÀ CuØöPvµõPPõ諺 £ÒÍzuõUQÀ Asø©U |hÁiUøP²® ÷uøÁ. C¢xzxÁ UvPÒ £¯[PµÁõua ö¯ÀPÎÀ J¸[Qøn¢u Gvº¨¦PÒ E¯µPõ»©õP HµõÍ©õÚ ö£õx©UPÒ ÷Ásk®.CÓUP ÷|›mi¸¨£x Dk£mhx öuÎÁõPz öu›¯Á¢-Áõ´¨¦U÷PhõS®. Aµ]ß uÁÓõÚ x®-Th PõÁÀxøÓ°Ú-¸® 4. Âø»Áõ] E¯ºøÁz•iÄPЮ AvPõµzøuz ¦»Úõ´Ä Aø©¨¤Ú¸® •ì¼® ukUP ÷Ásk®. Aµ]ßuÁÓõP¨ £¯ß£kzx® CøÍbºPøͲ® Aø©¨¦-PøÍ- •u»õÎzxÁU öPõÒøPPÒ÷£õUS®uõß vjöµÚ ©UPÎß ²® ÷Ámøh¯õiU öPõsi¸U- Põµn©õP÷Á Âø»Áõ] ªPU÷Põ£® AvP›UPU Põµn©õ°Ú. QßÓÚº. C¢u Cµmøh{ø»ø¯ Pkø©¯õP E¯º¢xÒÍx. £»CÀ»õu öÁÎ|õmkz öuõhºø£U •iÄUSU öPõsk Áµ ÷Ásk®. xøÓPÒ £ßÚõmkTÔ Aµ_ ©UPøÍU SØÓ¨-£kzx- Ph¢u C¸£x BskPÎÀ {ÖÁÚ[PÎh®QÓx. Guõºzu©õÚ EnºÄPÎß |øhö£ØÓ AøÚzx £¯[Pµ- J¨£øhUP¨£mkÒÍÚ.‰»÷© Põ諺 ¤µaøÚø¯z Áõua ö¯ÀPøͲ® _u¢vµ-©õP ©õÛ¯[PøÍz öuõhº¢x ÁÇ[PwºUP C¯¾®. Bm]¯õͺPÒ Âõ›zx SØÓÁõÎ-PøÍU ÷Ásk®. ö£m÷µõÀ, ø©¯À©UPÐUSa ö´¯ ÷Ási¯ Pkø©¯õPz usiUP ÷Ásk®. G›Áõ² BQ¯ÁØÔÀ AvP Á›Phø©ø¯ {øÓ÷ÁØÖÁvÀø». |k{ø» ÁQ¨£uõP |õhP©õk® Á`¼UPU Thõx. xøÓPЮ©UPÎß EÒÍ[PÎÀ Ch® FhP[PÎß |¯ÁgP¨÷£õUS AvPõ›PЮ ö´QßÓ¤izuõÀuõß ¤µaøÚø¯U wºUP {Özu¨£h ÷Ásk®. ÷uøÁ¯ØÓa ö»ÄPøÍUC¯¾®. AuØS CµõqÁzvß 3. Á[P÷uzvÀ GvºU- SøÓUP ÷Ásk®.12 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 11. £zv›øPa ö´v (á©õAz÷u Cì»õª î¢vßuªÌ|õk & ¦xøÁ ©õ{»zuø»Áº H. 娥º Að©zAÁºPÒ 20.09.2010 AßÖöÁΰmh £zv›øPa ö´v) |õÞÖ BskPÒ £Ç®ö£¸ø© Áõ´¢u Áµ»õØÖa]Ó¨¦ªUP £õ£º ©ìâzAø©¢xÒÍ Ch® ¯õ¸USaöõ¢u® GßÓ ªP •UQ¯©õÚÁÇUQÀ A»íõ£õz E¯º H. 娥º Að©z}v©ßÓ® ö¨h®£º 24 AßÖwº¨¦ ÁÇ[P EÒÍx. C¢v¯©UPøͨ ö£õÖzuÁøµ C¢uÁÇUS ªPÄ® EnºÄ§ºÁ©õÚJßÓõS®. £À»õskPÍõP £õ£› ©ìâz ÁÇUQÀ AÎUP¨£k®{¾øÁ°À C¸¢u C¢uÁÇUQÀ uØ÷£õx wº¨¦ öÁίõPEÒÍøu {øÚzx ©UPÒ wº¨ø£ HØÖU öPõÒ÷Áõ®!©QÌa]ø¯öÁΨ£kzxQßÓÚº. ö|Ô•øÓPøͲ® {ø»|õmh Cì»õ® Aø©v, |õmiß £À÷ÁÖ ÷Ásk®. Q¨¦zußø©°ß ©õºUP©õS®.}v©ßÓ[PÎÀ Cx÷£õßÖ ªP Auß ©õs¦U÷PØ£ ö¯À£h G¢u ©u•® ‰Pzøuz•UQ¯©õÚ ÷ÁÖ ÁÇUSPÒ ÷Ásk® GÚ •ì¼®PøÍU uÁÓõP ÁÈ|hzuÂÀø». BP÷Á|h¢xöPõskuõß C¸UQßÓÚ. ÷PmkU öPõÒQß÷Óß. SÖQ¯ Aµ]¯À C»õ£[PÐUPõPAvÀ £À÷ÁÖ wº¨¦PÒ ©uzvß ö£¯µõÀ öPõ¢uΨø£ wº¨¦ öÁÎÁ¢u ¤ÓSöÁίõQU öPõskuõß HØ£kzu {øÚUS® UvPøÍU AuøÚU SÔzx ›ÁõP B´ÄC¸UQßÓÚ. }v©ßÓ[PÒ PshÔ¢x Ga›UøP¯õP C¸UP ö´x, mh ÁÀ¾|ºPÐhßÁÇ[SQßÓ wº¨¦PÒ õuP©õP ÷Ásk®. C¸ ‰P[PøÍa B÷»õøÚ ö´x AkzuPmhÁ¢uõÀ •Ê ©Úxhß HØÖU |hÁiUøPPøÍ G¨£i ÷º¢uÁºPЮ wº¨¦ õuP©õPöPõÒQßÓÚº. £õuP©õP Á¢uõÀ ÷©ØöPõÒÁx Gߣx SÔzx Á¢uõÀ öÁØÔUAuøÚ Gvºzx ÷©À•øÓ±k ÂÁõvzx •iÄ ö´¯ AQ» öPõshõmh[PÎÀ Dk£kÁ÷uõ,ö´QßÓÚº. C¢v¯ •ì¼® Aø©¨¦PÎß £õuP©õP Á¢uõÀ ÷£õµõm-h[-Aøu¨÷£õßÖuõß BuµøÁ¨ ö£ØÓ, C¢u ÁÇUøP Pξ® PshÚ Bº¨£õmh[-£õ£º ©ìâz ÁÇUøP²® |hzv Á¸QßÓ £õ£º ©ìâz Pξ® Dk£kÁ÷uõ AÓ÷Á|õmk ©UPÒ AøÚÁ¸® J¸[Qøn¨¦U SÊ u¯õµõPSÔ¨£õP, •ì¼® CøÍbºPÒ Thõx. GUPõµnzøuU öPõs- k® Áßö¯¼À Dk£hUThõx. EÒÍx. BP÷Á ¯õ¸®P¸u ÷Ásk®. C¢u ÁÇUQß PÁø»¨£h ÷Áshõ®. |À»÷uwº¨ø£ Aø©v²hß Áµ÷ÁØP ö£õxa öõzxPÐUS ÷u® ÂøÍÂUPU Thõx. Aø©vø¯ |hUS® GÚ |®¤UøP÷Ásk®. mhzøu ©vUP öPõÒ÷Áõ®. ‰P÷Ásk®. {ø»|õmh ÷Ásk®. |À¼nUPzøu²® }v©ßÓzvß wº¨¦ |©x |õmøh |õ® ÷|]¨£uß |À¾ÓøÁ²® ÷£o¨•ì¼®PÐUS¨ £õuP©õP ö£õ¸Ò |©x |õmiß mh® £õxPõUP EÖvÁ¢uõ¾® Th AuøÚ Gvºzx JÊ[øP ©v¨£x® AuØSU öPõÒ÷Áõ®.÷©À•øÓ±k ö´¯Ä® R̨£iÁx©õS®. E»P Aµ[QÀEa}v©ßÓzøu AqPÄ® C¢v¯õÂß ö£¸ø©US® H. 娥º Að©zÁõ´¨¦PÒ EÒÍÚ Gߣøu |õ® ¦PÊUS® PÍ[P® ÷|µõ Ásn® ©õ{»z uø»Áº©Ó¢xÂhU Thõx. mhzvß ö£õÖ¨¦hß ö¯À£h á©õAz÷u Cì»õª î¢z©õsø£²® áÚ|õ¯P ÷Ási¯x AÁ]¯©õS®. uªÌ|õk & ¦xa÷› ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 13
 • 12. AøǨ¤¯À hõUhº •í®©z µL¨Az AÁºPÒ Hß AøǨø£ HØP ©ÖUQßÓõºPÒ? hõUhº •í®©z µL¨Az zv¯¨ £õøu°À £o¯õØÖ- ö´vø¯ Cu¯zøuz öuõk- vØSªhªßÔ ö©´¨¤zxÂhQß- Ó ÁºPÐUS ]»©¯® J¸ QßÓ ÁøP°À öuÎÁõP, wºUP- ÷Ásk®.÷PÒ «sk® «sk® Áõmi- ©õP, ö©ßø©¯õP, {uõÚ©õP CzuøÚ²® ö´u ¤ÓS® Gv-ö¯kUS®. ©UPÒ zv¯zøuz GkzxøµUP ÷Ásk®. µõÎ zv¯zøu HØPõ©À ÷£õ´-Âh-öuÎ-ÁõP ÂÍ[QU öPõsh ¤ÓS® ©Úøu DºUQßÓ Buõµ[-PøÍ- »õ®. AøǨ¦¨£o°À Dk£m-Hß zv¯zøu HØÖUöPõÒÁ- ²® õßÖPøͲ® GkzxøµUP i¸U-QßÓ AøǨ£õͺPÒ AøÚ-vÀø»? Hß ¤ßu[Q-  k- Q ß- ÷Ásk®. Á¸U-S÷© C¢u AÝ£Á® HØ£m-ÓõºPÒ? C¢uU ÷PÒÂPÐUS i¸US®. CÁº {a¯©õP zv-SºBß u¸QßÓ Âøhuõß ©so¾® Âso¾® ö£õv¢- x® £v¢x® C¸UQßÓ G-snØÓ ¯zøu HØÖUöPõÒÁõº GßQÓGßÚ? GzuøP¯ ©ÛuºPÐUS Gvº£õº¨÷£õk £» |õmPÒ öuõhº÷|º-ÁÈ QøhUS®? GzuøP¯ ©Û- õßÖPøÍ Gkzxøµzx zv¯z- •¯Ø] ö´u ¤ÓS® GÀ»õ-ÁØ-øÓ- vß £UP® ©UPøÍ AøÇUPuº- P ÐUS ÷|ºÁÈ QøhUPõx? ²® SøÓÁÓ ö´x•izu ¤ÓS® ÷Ásk®.C¢uU ÷PõnzvÀ Bµõ´¢u÷£õx £»ß §ä¯©õQ¨ ÷£õS®.¤ßÁ¸® SÔ¨¦PÒ QøhzuÚ. AÇQ¯ •øÓ°À Cu¯zøuU CzuøP¯ {ø»ø©PÎÀ÷©÷» £i²[PÒ. öPõÒøÍ öPõÒQßÓ ÂuzvÀ ÂÁõ-vUP ÷Ásk®. µUv-¯øh¯U Thõx. G¢uöÁõ¸÷|ºÁÈPõmku¾® ©Ûu¸US® ÷|ºÁÈ PõmkQßÓ ªPÄ® ö£õÖø©²hß ©U- BØÓÀ u©USU Qøh¯õx GßQÓCøÓÁÛß |õmh•® PÎß ÷PÒÂPÐUS AÇQ¯ öuÎøÁ AÁºPÒ ö£Ó ÷Ásk®. AøǨ¦¨£o°À Dk£k®-÷£õx •øÓ°À £vÀ AÎUP ÷Ásk®. G¨£õk£mhõÁx J¸Áøµ ÷|º-•øÓ¯õÚ JÊ[S-•øÓ-PøÍU u®©õÀ •i¢u Áøµ Cxuõß ÁÈU- S U öPõsk Áµ ÷Ásk®PÁÚzvÀ öPõÒÍ ÷Ás-i¯x zv¯® GÚ Bozuµ©õP, AÊz- GßÖ •¯ßÓõÀ Ax |hUPõx. z-AøǨ£õÍß «uõÚ Phø©-¯õS®. u® v¸zu©õP G¢uÂu©õÚ I¯z- v¯zøuz öuÎÄ£kzxÁxuõß14 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 13. |©x ÷Áø»÷¯ uµ, zv¯zøu ÷©Ø£i ÁÚ[PÎÀ _miU- vß A¸ÒÁÍ[PøͲ® AÁº ›-EnºzxÁx® zv¯¨£õøu°À Põm- h ¨£mkÒÍ ªP E¯ºÁõÚ, ¯õP¨ ¦›¢x øÁzv¸UQßÓõº|hUPa ö´Áx® CøÓÁÛß ÷©ßø©ªUP ‰ßÖ £s¦PøÍU Gß÷Ó AuØS¨ ö£õ¸Ò. AuõÁx£o-¯õS®. J¸Á¸US ÷|ºÁÈ-Põm- öPõshÁºPÐU÷P ÷|ºÁÈ ›- ¯ õÚ ÁÈ°À ö»Âk- Á uØ-kuÀ QøhUQßÓuõ, CÀø»¯õ QøhUS® Gߣx öuÎÁõQßÓx. PõPz- u õß C¢u E»P ÁÍ[PÒGߣx CøÓÁÛß |õmhzøu¨ u©US ÁÇ[P¨£mi¸UQßÓÚ •u»õÁuõP, AÁºPÒ ö£õ¸-ö£õ¸zuuõS®. CuøÚ CøÓÁß GßQÓ ÂȨ¦ EnºÄ AÁ¸US Íõø öPõsi¸UP ©õmhõºPÒ.öuÎÁõP AÔÂUQßÓõß: HØ£mi¸US®. J¸Á›h® C¢u AuØ- S ® ÷©»õP u®•øh¯ ÂȨ¦ EnºÄ® öuÎÄ® HØ£mk (|¤÷¯!) }º ¸®¦- Q ßÓ- ö£õ¸øÍ |ßø©¯õÚ Põ›¯[- ÂmhõÀ AÁ¸UPõP ÷|ºÁÈUPõÚÁ¸US ÷|ºÁÈ Põmih E®©õÀ PÎÀ uõµõÍ©õPa ö»ÂkÁõºPÒ. Áõ°ÀPÒ •Êø©¯õPz vÓU-P¨-•i¯õx. B°Ý®, AÀ»õð uõß J¸-Áº u®•øh¯ ö£õ¸øÍ ›- £hzuõ÷Ú ÷Ásk®.|õk÷Áõ¸US ÁÈPõmkuø» ¯õÚ ÁÈ°À ö»Âh •ß-Á¸-Á-AÎU-QßÓõß. ÷©¾®, ÁÈ-Põm- vÀø»; ©ÖUQßÓõöµÛÀ Es- C[S CµshõÁuõPa öõÀ-kuø»¨ ö£ÓUTi¯ÁºPøÍ AÁß ø©- ° À AÁº ©Ûu¨ ¤Ó塧 »¨-£mh £s¦ CøÓÁÝUS ©õÖ-|ßPÔÁõß. (AÀPéì 28 : 56) E¯º{ø»°¼¸¢x ÖUQU R÷Ç ö´Áv¼¸¢x »Q°¸zuÀ ÂÊ¢xÂkQßÓõº. HöÚÛÀ BS®. AuõÁx CøÓ¯a®. Sº- C¢u Ai¨£øh¯õÚ Es- BÛß öuõhUPzvÀ SºBøÚø©ø¯ Enº¢xÂmh ¤ÓS CøÓ- AÔ-•P¨£kzxQßÓ ÷£õx _miU-Áß G¢uU öPõÒøPPÎß Ai¨- wø©-PÎ-¼¸¢xz Põmh¨£mh £s¦ uõß Cx. "CøÓ-£øh°À GÁ¸US ÷|ºÁÈ Põmk-QßÓõß GßQÓ ÷PõnzvÀ |õ® u¨¤zxUöPõÒÍ ¯a•øh÷¯õºUS (Cx) ^›¯ ÁÈPõmi¯õS®. (AÀ£PÓõ 2 : 2).Bµõ´¢x £õºUP ÷Ásk®. J¸- ÷Ás-k® GßQÓ Bø CøÓ¯azøuU SÔzx ÂÍU-S®-Á¸US ÷|ºÁÈ Qøh¨£uØS® AxQøhUPõ©À ÷£õÁuØS® Põµn® AÁ›h® C¸UP ÷Ásk®. ÷£õx ö©Í»õÚõ A¦À AL»õ ö©Íyv(µð) ¤ßÁ¸©õÖ ÂÁ-Gx? CøÓÁß G¢u Ai¨- £ øh- |ßø©PøÍ Dmh ›UQßÓõº:°À J¸Á¸US ÷|ºÁÈPõmkuø»AÎUQßÓõß? G¢u Ai¨- £ øh- ÷Ásk® GßQÓ |ßø©, wø© BQ¯ÁØ-øÓ¨°À J¸Á¸US ÷|ºÁÈPõmkuÀ ÷ÁmøP²® öPõÊ¢x ¤›zx¨ £õºUQßÓ vÓÝ®QøhUPõ©À ÷£õ´ÂkQßÓx? wø©ø¯ Âmk »Q |ßø©ø¯ Âmöh›-QßÓ Bø²® ÷©Ø-öPõÒ-QßÓ £USÁ•® AÁ›-÷|ºÁÈ ¯õ¸USU h® C¸UP ÷Ás- k ®. wø©- P Î-QøhUQßÓx? AÁ-›h® C¸UP ¼¸¢xz u¨¤zxUöPõÒÍ ÷Ás- ©ÛuºPøÍ AÁºPÎß ÷Ás-k®. k® GßQÓ Bø AÁ›h® C¸UPEøǨ¦, ö¯À BQ¯ÁØÔß ÷Ásk®. |ßø©PøÍ DmhAi¨-£øh°À Cµsk ÁøP°Ú- C¢u E»Pzøu²® C¢u E»Pz-vÀ ÷Ásk® GßQÓ ÷ÁmøP²® C¸UQßÓ ö£õ¸ÒPÒ AøÚz-øu- öPõÊ¢x Âmöh›-QßÓ Bø²®µõPU SºBß £Szv¸UQßÓx. ²® ›¯õÚ ÁÈ°À ö»-Âk-ÁuØ- AÁ-›h® C¸UP ÷Ás-k®. |À»-AÁºPÎÀ •u»õ® ÁøP°Ú¸US PõP÷Á CøÓÁß AÁÛh® J¨- ÁØøÓa ö´Áv¾® |Øö¯À-÷|ºÁÈ ªP GÎuõPU Qøhzx £øhzv¸UQßÓõß. C¢u {ø»- PÎÀ Dk£kÁv¾® AÁ¸USÂkQßÓx: °À AÁß A¢u A¸ÒÁÍ[PøÍa BºÁ® AvP©õP C¸UP ÷Ásk®. Esø©°À E[PÐøh¯ ›¯õÚ ÁÈ°À £¯ß£kzuõ©À•¯Ø]PÒ £»uµ¨£mhøÁ¯õP ¦øu¯ø»¨ £õxPõUQßÓ £õ®ø£¨ E»PzøuU S¸mkzuÚ©õP¨C¸UQßÓÚ. GÚ÷Á, GÁº (CøÓ- ÷£õßÖ A¢ua öÀÁzøu¨ ö£õz- ¤ß£Ø-Ôa öÀQßÓÁºPÐUS®,ÁÈ°À) ö£õ¸øÍ ÁÇ[QÚõ÷µõ v¨ ö£õzv øÁzxU öPõsi¸U- PõÀ ÷£õÚ ÷£õUQÀ |øh ÷£õk-÷©¾®, (CøÓÁÝUS ©õÖ ö´- Qß-ÓõöÚÛÀ AÁß ©ÛuÛß Qß-ÓÁºPÐUS®, u®•øh¯ ©ÚÁv¼¸¢x) »Q°¸¢uõ÷µõ E¯º{ø»ø¯ HØP ©ÖUQßÓõº Caø CÊUQßÓ Cʨ- ¦ US÷©¾®, |ßø©ø¯ Esø©ö¯Ú Gß÷Ó AuØS¨ ö£õ¸Ò. AuØS GÀ»õ® ÁøÍ¢x öPõkUQßÓÁº-HØÖUöPõshõ÷µõ, AÁ¸US ÷|º©õÓõP, J¸Áº u®•øh¯¨ PÐUS®, uõ® ö´ÁöuÀ»õ®C»SÁõÚ ÁÈ°À öÀÁuØS ö£õ¸øÍ |ßø©¯õÚ Põ›- ¯ [- ›¯õÚ-øÁuõÚõ AÀ»x uÁÖUS|õ® ÁøP ö´÷Áõ®. (AÀø»À PÎÀ ö»ÂkQßÓõöµÛÀ, ÷©À uÁÖ CøÇzxU öPõs-i¸U-92 : 4&7) C¢u E»Pzøu²® C¢u E»- P z- Qß÷Óõ©õ Gߣx £ØÔ C®ª¯Í- ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 15
 • 14. Ä® PÁø»¨£hõ©À ª¸-P[Pøͨ GÁº PgzuÚ® ö´- Q ß- GßQÓ ÁøP-°À PnUS¨ £õºz÷u÷£õ» CaøPÎߣi ÁõÌU-øPø¯ Óõ÷µõ ÷©¾® (uß CøÓÁøÚ¨) ö»Âk-Qß-Óõº GÛÀ AÁº Pg-Kmk£ÁºPÐUS® & Czu- ø P¯ ö£õ¸m£kzuõ©À |h¢uõ÷µõ z- u Ú® ö´- Q ß- - Ó õº Gß÷Ó©ÛuºPÒ GÁ¸US÷© v¸U- S º- CßÝ® |ßø©ø¯¨ ö£õ´ö¯Ú AuØS¨ ö£õ¸Ò.BÛÀ GÆÂu©õÚ ÁÈ-Põm-ku¾® {µõP›zuõ÷µõ AÁ¸US PiÚ©õÚ "CøÓÁøÚ¨ ö£õ¸m-£kz-uõ-CÀø». (uL¨ï•À SºBß Azv- ÁÈ°À öÀÁuØS |õ® ÁøP ©À |h¢uõ÷µõ GßÖ® C[S Cµs-¯õ¯® AÀ£PÓõ: SÔ¨ö£s: 4) ö´÷Áõ®. AÁÝøh¯ öÀÁ® hõÁx £s£õPa _miU-Põ-m-h¨£-m- AÁß AÈ¢xÂk®÷£õx AÁ- AkzuuõP C[S "|ßø©ø¯ kÒ- Í x. AuõÁx AÁ¸øh¯Esø©ö¯Ú HØÖUöPõshõ÷µõ ÝUS GßÚ £¯ß AÎUP¨-÷£õQß- EøǨ¦, •¯Ø], BºÁ®, Bø,GÚa öõÀ»¨£mi¸UQßÓx. Óx?. (AÀø»À 92 : 8&11) Dk-£õk GÀ-»õ÷© E»P C»õ£[-Cx CøÓÁÈPõmkuø»¨ ö£Ö- BP, PgzuÚ®, zv¯zøu¨ PøÍ ø©¯¨- £ kzv÷¯ _Ǿ®.QßÓÁºPÎh® Põn¨£kQßÓ ¦ÓUPozuÀ, |ßø©ø¯ HØP CøÓÁß Â¸®¦-ÁöußÚ, CøÓ- -‰ßÓõÁx £s¦ BS®. AuõÁx ©ÖzuÀ BQ¯ ‰ßÖ Sn[PÒ Áß öÁÖ¨£-öußÚ GßöÓÀ»õ®CÁºPÒ zv¯zøu²® ÷|º- Á È- ©ÛuÝUS CøÓÁÈPõmkuÀ AÁº PnUQÀ GkzxU öPõÒÍ÷Áø¯²® ©v¨£ÁºPÒ; zv¯® öuÎ- QøhUPõ©À ÷£õÁuØSU Põµn©õ- ©õmhõº.ÁõÚx® ªP Âø»©v¨¦ªUP Qß-ÓÚ. C¢u CÈSn[PÐUSö£õ¸Ò Qøhzuøu¨ ÷£õßÖ "|ßø©ø¯¨ ö£õ´ö¯Ú {µõ- ÂÍU- P ® AÎUQßÓ÷£õx ö©Í-ªS¢u ©QÌa]²hÝ® SyP»z- P›zuõ÷µõ GÚ CuØS Akzxa »õÚõ A¦À AL»õ ö©Íyv(µð)xh- Ý ® K÷hõi Á¢x AuøÚ öõÀ»¨£mkÒÍx. |ßø©uõß ¤ßÁ¸©õÖ GÊxQßÓõº:HØÖU öPõÒÁõºPÒ. zv¯zøu¨ Esø© Gߣøu AÁº HØÖU¦›¢xöPõshx® wµzxhÝ® ""ö£õxÁõPU PgzuÚ® öPõÒÍ ©ÖUQßÓõº GßÖ CuØS¨©ÚEÖv²hÝ® AuØS õßÖ SÔzx |õ® G¨£i¨ ¦›¢x øÁz- ö£õ¸Ò. (uL¨ï•À SºBß Az-£Pº-ÁõºPÒ. zv¯zøu zv¯ö©Ú v¸U-Qß÷Óõ®? J¸Áº u®ªh® v¯õ¯® AÀø»À: SÔ¨ö£s: 4)HØÖUöPõÒQßÓ Âå¯zv¾® C¸U- Q ßÓ £nzøuö¯À»õ® ÷ºzx ÷ºzx øÁUQßÓõº; BnÁ®, AP¢øu,C»õ£, |mhU PnUS £õºUQß-Ó-ÁºPÐUS®, zv¯¨ £õøu°À u©UPõPÄ® u®•øh¯ Sk®£z- uØö£¸ø©|h¢uõÀ CǨ¦ HØ£k÷©õ GÚU uõ¸U-PõPÄ® Th AÁØ-øÓa ö»- AP®£õÁ•® PºÁ•® CøÓ-SÖQ¯ ÷|õUQÀ ]¢v¨- £ Áº- ÂkÁ-vÀø». G¨-÷£õx £õºzuõ¾® ÁÈ-PõmkuÀ QøhUPõ©À ÷£õÁ-PÐUS® {a¯©õP ÷|ºÁÈ QøhU- ¹£õ´ ÷|õmk-PøÍU PnUQmk¨ uØSU Põµn[PÍõQßÓÚ. Cu-Põx. ÷|ºÁÈPõmku¾US AÁºPÒ £õº¨£v÷»÷¯ ö£¸©QÌÄ Aøh- øÚU SÔzx SºBß ¤ßÁ¸©õÖuSv Áõ´¢uÁºPЮ AÀ»º. QßÓõº GÛÀ AÁøµzuõß P¸ª SÔ¨¤kQßÓx:zv¯zvß £UP® AøÇUQßÓ GßÖ öõÀ- Q ß÷Óõ®. BÚõÀ, C[S |ßø©-¯õÚ, ¦so¯©õÚ Buzvß ©UP÷Í! ({øÚÂÀAøǨ£õÍ›ß ÷£a_® ö´v²®AÁºPÐUS ÂÍ[Põx. AÁºPÒ Põ›¯[PÎÀ £n® ö»Âh ©Ö¨- øÁ²[PÒ:) E[Pμ¸¢÷u©søh°À Ax GxÄ÷© HÓõx. £x SÔzx-uõß ÷£¨£k-Qß-Óx. GßÝøh¯ ÁÚ[PøÍ KvU C¢u Ai¨-£øh°À J¸Áº u®•- Põs¤UQßÓ yuºPÒ E[PÎh®GÁ¸US ÷|ºÁÈPõmkuÀ øh¯ ö£õ¸-øÍz u©UPõPÄ®, u® Á¢uõÀ, A¨÷£õx GÁºPÒ ©õÖQøhUPõx? Sk®£z-uõ¸-UPõPÄ®, u®•-øh¯ ö´-Áv¼¸¢x »QU öPõÒ-Qß- ö£õÊx-÷£õUSPÒ, Bº-Á[-PÒ, Dk- ÓõºP÷Íõ, ÷©¾® u[PÐøh¯ GzuøP¯ ©ÛuºPÐUS ÷|º- |hzøuø¯a ^ºv¸zvU öPõÒ-Qß- £õkPÒ BQ¯ÁØÖUPõP-Ä® ©Ú®ÁÈ- P õmkuÀ QøhUS® GßÖ ÓõºP÷Íõ AÁºPÐUS GzuøP¯ vÓ¢x uõµõÍ- © õPa ö»-  k-£õºz÷uõ®. CÁºPÒ J¸ÁøP¯õÚ Aa•ªÀø»; AÁºPÒ x¯µ¨£h-©ÛuºPÒ. CßöÚõ¸ ÁøP¯õÚ QßÓõº; BÚõÀ, |ß- ø ©¯õÚ Põ›¯[PÎÀ ö»-Âk-QßÓ Ä® ©õmhõºPÒ. BÚõÀ GÁºPÒ©ÛuºPЮ C¸UQßÓõºPÒ. |®•øh¯ ÁÚ[Pøͨ ö£õ´-CÁºPÐUS CÖv Áøµ°À ÷ÁøÍ Á¸®÷£õx ©mk® AÁ¸- øh¯ £n¨ø£ vÓ¨£-÷u--°Àø». ö¯Ú Áõvmk AÁØøÓ HØPõ©À÷|ºÁÈPõmkuÀ QøhUPõ©÷»÷¯ BnÁ® öPõshõºP÷Íõ AÁºPÒ-÷£õ´Âk®. CÆÁõÖ AÁºPÐUS A¨£i÷¯ vÓ¢uõ¾® uõ® ö»-Âk- QßÓ £nzuõÀ u©US¨ ¦PÌ uõ® |µPÁõ]PÒ. AÁºPÒ Gß-öÓß-÷|ºÁÈ QøhUPõ©À ÷£õÁuØS Ö® AvÀ ÃÌ¢x Qh¨£õºPÒ.CÁºPÎß |hzøu÷¯ Põµn®. QøhUS©õ, ÷£º QøhUS©õ, Aµ]- ¯À öÀÁõUS Á͸©õ AÀ»x (AÀALµõL¨ 7 : 35, 36)CÁº- P øÍU SÔzx SºBߤßÁ¸©õÖ SÔ¨¤kQßÓx: ÷ÁÖ H÷uÝ® C»õ£® QøhUS©õ (Akzu CuÈÀ •i²®)16 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 15. uªÇÔ¢u B¼®PÐUS Kº A›¯ Áõ´¨¦..! Cì»õª¯ ¡ÀPÒ £iUP BºÁ® C¸¢x® AÁØøÓ¨ ö£ÖÁx PiÚ©õP EÒÍ `Ì{ø»-°À, F›À ¡»P•® CÀø»÷¯ GßÖ H[S® B¼® ö£¸©UPÐUS Kº A›¯ Áõ´¨¦..! B¼® ö£¸©UPÎß CÀ»® ÷ui AgÀ ÁÈ°À Cì»õª¯ ¡ÀPøÍ C»- Á ©õP Aݨ¦ÁuØPõÚ HØ£õkPøÍ Cì- » õªU APõhª ö´xÒÍx. µ©- Í õß •uÀ C¢uz vmh® ö¯À-£hz öuõh[Q EÒ-Íx. AgÀ ÁÈ ¡»PzvÀ EÖ¨-¤Ú- µõPa ÷µ BºÁ•ÒÍ B¼®PÒ Eh÷Ú u[- PÎß ö£¯ºPøͨ £vÄ ö´xöPõÒÍÄ®. EÖ¨-¤Úº Pmhn® GxÄ® CÀø». Ag- À ö»Ä® CÀø». AøÚzøu²® APõh- ª÷¯ HØÖUöPõÒЮ. C¢u A›¯ Áõ´¨ø£ |ßS £¯ß£kzvU öPõÒÍ B¼® ö£¸- ©UPøÍ Aߦhß AøÇUQ÷Óõ®. •PÁ›: E»©õ AgÀ ÁÈ ¡»P®, Cì»õªU APõhª, IFT Põ®¨ÍUì, 138, ö£µ®§º ö|kgõø», ößøÚ& 600 012. öuõø»¨÷£] : 2662 1101. ªßÚgÀ : postallibrary@gmail.com Põnz uÁÓõwºPÒ..! ©õÝh Á¢u® {PÌa]°À ""JkUP¨£m÷hõ›ß Âkuø» ÂÖÂÖ¨£õÚ P»¢xøµ¯õhÀ uø»ø©: hõUhº ÷P. Â. Gì. í¥¨ •í®©z "Cì»õ•® |¼ÄØ÷Óõ¸® Á›ø°À ÂuøÁPÒ, A|õøuPÒ BQ¯ uø»¨¦PÐUS¨ ¤ÓS JkUP¨÷£mhõ›ß ¤µaøÚPÒ SÔzx ›ÁõP ÂÁõvUP¨£k® £¯ÝÒÍ {PÌa]..! Põnz uÁÓõwºPÒ..! ¦uß÷uõÖ® uªÇß öuõø»UPõm]°À ©õÝh Á¢u® CµÄ 10 ©oUS ¯õÇß ÷uõÖ® uªÇß öuõø»UPõm]°À AßÓõh ÁõÌÂÀ Cì»õ® CµÄ 10 ©oUS öÁÒÎ÷uõÖ® uªÇß öuõø»UPõm]°À ©õÝhÁ¢u® ©õø» 4.30 ©oUS AøÚzx {PÌa]PøͲ® Psk Pβ[PÒ..!©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 17
 • 16. öPõkø© Avºa]³mk® |µ£¼! hõUhº A¨xº µìéõUJ¸ |õÎuÈÀ (vÚPµß & £õv¨¦ Sn©õQÓx GßÖ® ¤UøP¯õ? v¸USºBøÚ²® |¤-÷PõøÁ 25, áüß 2010) ""©xøµ |®¦QÓõºPÒ. ÁÈ- ø ¯²® ©UPÒ JÆ- ö Áõ¸-uºPõ-  À C¸¢x SÇ¢øuø¯U Á¸US® öPõsk öÀ»õuuõ? * •ì¼®PÎÀ ©õ¢w›Pz öuõÈÀPhzv |µ£¼ GßÓ uø»¨¤À ö´£ÁºPЮ EÒÍÚº. CønøÁ¨£ÁºPÒ ©mk÷© ©Ö-Avºa-]³mk® ö´v öÁί-õQ- ø©- ° À ushøÚ ö£ÖÁõºPÒ²ÒÍx. * PÚÂÀ ÷Pmh AŸ›°ß AÔ- Äøµ-°ß£i |µ£¼ öPõkUP¨- GßÖ ©ØÓÁºPÒ Amøh¯õP©õ¢vŸPz öuõÈÀ ö´²® J¸Áº C¸¢- u õÀ C¢u CønøÁzuÀ £mhx.©xøµ ÷Põ›¨£õøͯ® uºPõÂÀ ÷©Ø-TÔ¯ öPõø» £õuPa ö¯À-uß ©øÚ塧 ©Ú{ø» * |µ£¼ öPõkUP¨£mh SÇ¢-øu- PøÍa ö´²® AÍÄUS B£zuõP£õv¨¦US BߪP ]QaøUPõP °ß µzu® SiUP¨£mhx. ©õÔ¯ ¤ßÚ¸® CønøÁz-©øÚ²hß u[Q C¸¢uõº. AÁº * |µ£¼ öPõkzu ¤ß §øá ö´- uø»a _miU Põmi, umiU ÷PmPuß PÚÂÀ ÷Pmh AŸ›°ß £i ¯¨£mhx. ÷Ási¯x AÁ]¯® CÀø»¯õ?uß ©õ¢vŸP Uv AvP›UPÄ®, * SÇ¢øu xsk xshõP öÁm- uºPõ ÁÈ£õmøh {¯õ¯¨£kzx®uß ©øÚ塧 ©Ú{ø» £õv¨¦ h¨-£mk ¦øuUP¨£mhx. ]» BߪPÁõvPЮ (!) CÆ-Sn©õPÄ®, A¢u uºPõÂÀ ÁøPU SØÓ[PÐUPõP uõº«P¨©Ú{ø» £õv¨¦ ]QaøUPõPz AÀ»õðÄUS Cøn øÁ¨£x, ö£õÖ¨¦ HØP ÷Áshõ©õ?u[Q C¸¢u ÷ÁÖ J¸ ö£soß ©õ¢vŸPzvÀ |®¤UøP øÁ¨£x,JßÓøµ Á¯x Bs SÇ¢øuø¯z öPõø» ö´Áx, PØ£øÚ ö´x uªÇPzvÀ ‰h|®¤UøPPøͲ®u®£vPÒ C¸Á¸©õPa ÷º¢x £õºUP •i¯õu AÍÂØS öPõlµ- CønøÁ¨ø£²® Gvºzx Gzu-|µ£¼ öPõkzx¨ ¦øuzxÒÍÚº. ©õÚ •øÓ°À SØÓa ö¯ÀPøÍ øÚ÷¯õ Aø©¨¦PЮ C¯UP[- ö´Áx & CøÁ ¯õÄ® J¸ •ì- PЮ ..... öuõhº ¤µaõµ® ö´x®* Cì»õª¯ºPÎÀ ]»º ©Ú- ¼® u®£v¯õÀ ö´¯¨£mi¸U- Cxuõß {ø»ø©! {ø» £õv¨¦ ]QaøUPõP uºPõ-ÂÀ u[SQÓõºPÒ. uºPõ- QßÓÚ. øåzuõÛ¯¨ ¤i°¼¸¢x •- ÂÀ AhUP® ö´¯¨£mi¸¨£- CuØSU Põµn[PÒ, uºPõ ÁÈ- uõ¯z-øuU Põ¨£õØÓ GßÚ ö´¯¨ Áº- P Îß A¸ÍõÀ ©Ú{ø» £õhõ? ©õ¢vŸPzvÀ EÒÍ ‰h-|®- ÷£õQ÷Óõ®? ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 19
 • 17. EÍzy´ø© ÁU SÈ°À •uÀ CµÄ hõUhº A. áõQº íúøéß £õP J ÆöÁõ¸ •ì¼•® Cµsk "¤ßÚº AÁºPÒ u[PÐ- GßÚ ÁõÌUøP? vj-öµÚCµÄPøͨ £ØÔ ]¢vUPõ©À C¸¨£- øh¯ Esø©¯õÚ Gá©õÚõ- ÷Á÷µõk õ´UP¨£kQÓ÷u! J¸vÀø». JßÖ: uß Ãmk¨ £kUøP Q¯ AÀ»õðÂh÷© öPõsk ÂÚõi°À GÀ»õÁØøÓ²®AøÓ°À ¤ÒøÍPÐhß Âøͯõi Áµ¨£kÁõºPÒ. (A¢÷|µzvÀ) CÇ¢xÂkQ÷Ó÷Ú GÚ AÁµx©QÌ¢x {®©v¯õP EÓ[S® CµÄ. wº¨¦ TÖ® AvPõµ® AÁ- EÒÍ® ¦»®£õuõ?Cµsk: ÁUSÈ°À uÛø©¯õP ÝU÷P E›¯x Gߣøu "AÁºPÎÀ GÁÝUS® CÓ¨¦øÁUP¨£k® CµÄ. AÁºPÒ AÔ¢xöPõÒÍmk®. Á¢uõ÷»õ (AÁß uß CøÓ- AßÔ AÁß PnUøPz wº¨- ÁøÚ ÷|õUQ) "Gß CøÓÁõ! ¦v¯ ChzvÀ |®©õÀ y[P £v¾® ªPz wµ©õÚÁß. GßøÚ (E»PzvØS) v¸®¤•iÁ-vÀø». "¦v¯ Ch®; AuÚõÀ (AÀSºBß 6:62) Aݨ¤-Âk. |õß ÂmkÁ¢uyUP® Áµ-ÂÀø» GÚU TÖQ÷Óõ®.Aß-£õÚ ©øÚÂ, PÁø»ø¯¨ J¸Áº öÁγ¸USa A(¢u E»-Pz)vÀ (CÛ) |À»÷£õUS® SÇ¢øuPÒ, EÓÂÚºPÒ, öÀ-QÓõº. uß uõ°h•® Põ›-¯[-PøÍ÷¯ |õß ö´x|s£ºPÒ |® A¸QÀ C¸UQÓõºPÒ. u¢øu-°h•® SÇ¢øu-PÎh- öPõs-i¸¨÷£ß GßÖ TÖ- -GÀ»õ Áv-PЮ A[÷P C¸UQß- •® £¯n-Âøh TÓ•i¯- Áõß. (GÛ-Ý®) Ax BPUTi¯ÓÚ. BÚõ¾® ¦v¯ Ch® GߣuõÀ ÂÀø». C¢{ø»°À, AÁº Põ›¯©ßÖ. (CzuøP¯ ¢-uº¨-|®©õÀ {®©v-¯õPz y[P •iÁ- öÀ¾® ÁÈ°À £zvÀ £[PÎÀ) AÁß TÓU-Ti¯xvÀø». A¨£i-¯õÚõÀ, BÓia ]UQ CÓ¢x ÂkQÓõº. AÁº öÁÖ® Áõºz-øu÷¯ (¯ßÔ ÷ÁÔÀø».) AÁºPÐUS •ß KºÁUSÈ°À, C¸m-høÓ°À uÛø©- CÓUS® ÷ÁøÍ-°À AÁµx Aµs HØ£mkÂk®. (E°º°À A¢u •uÀ CµÂÀ G¨£i |®©õÀ ©Ú® GßÚ £õk£k®? ö£Ø- öPõkzx) Gʨ£¨£k® |õÒEÓ[P •i²®? ©øÚÂ, ©UPÒ, EÓ- ÷Óõøµ-²® A¢uU SÇ¢øu- Áøµ°À AvÀ u[QÂkÁõºPÒ.ÂÚºPÒ, |s-£ºPÒ GÁ¸® xønUS PøÍ-²® ¤›¯ AÁ-¸US ©Ú® (AÀSºBß 23:99&100)Áµ©õmhõºP÷Í A¢ua ÁUSÈ°À Á¸©õ? AÁº-PÎ-h® öõÀ¼-•uÀ CµøÁ |õ® G¨£ia Âmk ÁµÂÀ-ø»÷¯ GÚ CÓ¨ø£U Psh £¯zvÀ,¢v¨÷£õ®? AÁµx ©Ú® H[-Põuõ? Cx "v¸¢v ÁõÌQ÷Óß; GÚUS20 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 18. «sk® J¸ Áõ´¨¦UöPõk GÚ öPõÒ-Ю÷£õx, AÁß (Põ›¯® £kUøPø¯¨ £õºzu ÷£õx A[÷PCøÓÁÛh® ÷PmQÓõ÷Ú, Cz- •iÄ ö£ØÖ) E[PÍx CøÓÁß |¤PÍõøµU Põn-ÂÀø».uøÚ |õmPÒ AÁß GßÚ ö´x- £UP® Kmh¨£mk ÂkQßÓõß. AÁºPÎß £kUøPø¯U øP¯õÀöPõsi¸¢uõß? AÁß £ÒÎ- (AÀSºBß 75 : 26&30) uh¨ £õºzu÷£õx Ax Dµ©õPÁõÀ £UP÷© ößÓvÀø». C¸¢ux. Eh÷Ú A§£Uº (µ¼) ©µn ÷ÁuøÚø¯ AøÚ-£ÒÎ-ÁõÀ ÁȯõPa ößÖ®- AÁºPÎß £kUøPUSa öß- Á¸® AÝ£Âz÷u wµ ÷Ásk®.Th öuõÊ-øP°ß £UP® v¸®¤¨ ÷Óß. AÁºPøͲ® Põn- |¤ (éÀ) AÁºPÒ ÷|õ´-Áõ´¨-£õºz-u-vÀø». SºBøÚz ÂÀø». ¤ßÚº E©º (µ¼) AÁº- £mi¸¢u ÷ÁøÍ°À AÁºPÐUSöuõmh-vÀø». CøÓÁß Âvz- - PÎß £kUøPUSa öß÷Óß. •ßÚõÀ uspºU SÁøÍ JßÖuU Phø©PøÍz yUQ-ö¯Ô¢- AÁºPЮ A[÷P CÀø». C¢- C¸¢ux. ö£¸©õÚõº AÁºPÒ u®uõß. £õÁaö¯ÀPÎÀ ‰Ì- {ø»°À ]Ôx öuõø»ÂÀ C¸ øPPøͲ® A¢uz us-p¸U-QÚõß. BÚõÀ, CÓ¨ø£U Psh- öÁÎa® öuߣmhx. |õß SÒ ~øÇzx •PzvÀ uhÂU-x® £uÖQÓõ÷Ú? £õÁ-©ßÛ¨¦U Aøu ÷|õUQa öß÷Óß. A[÷P öPõs÷h "ÁnUPzvØS›¯Áß÷Põµ CxÁõ ÷|µ®? ÁU-SÈ JßÖ ÷uõsh¨£mkz Aøµ õs Á°ØÖU- u¯õµõP C¸¢ux. ö£¸©õÚõº Kº Aµº £Uuõz |P›À ¤µ- A¢ua ÁU-SÈUSÒ÷Í CÓ[Q-©õs-h©õÚ ©õÎøPPøÍU PõPÄ®, EhÀ £]UPõP- ÚõºPÒ. ÁU÷Põi Ao¯¨£mhPmiÚõº. £»¸® Aµøµ ÁõÌzv-ÚõºPÒ. A§ AÀAuõ-î´¯õ Ä®-uõ÷Ú ©Ûuß ©s- Kº EhÀ A[÷P øÁUP¨£m- i¸¢ux. A§£Uº (µ¼) AÁºPЮ(µð) AÁºPЮ Aµøµ ÁõÌzv- qUS ÷©÷» GÀ»õ E©º (µ¼) AÁºPЮ AuØP¸÷PÚõº. A¨÷£õx AÁº TÔÚõº: A{¯õ¯[-PøͲ® {ßÖ-öPõsi¸¢uõºPÒ.""Aµ÷µ! ¤µ©õsh-©õÚ C¢u©õÎøPPÎß {ǼÀ Aø©v- AUQµ©[-PøͲ® ö´- A¨÷£õx |¤ (éÀ) AÁºPÒ²hß ÁõÊ[PÒ. Põø»-°¾® Qß-Óõß. AuÚõÀ-uõß AÆ-¸Á›h®, "E[PÒ ÷uõÇøµ©õø»-°¾® }[PÒ ÷Pm£-öuÀ- Gß-Ûh® uõ¸[PÒ GÚU TÔ-»õ® C[÷P E[PÐUSU GßÚ÷Áõ, ©sqU- ÚõºPÒ. Eh÷Ú AƸÁ¸®QøhUS®. C÷u ©QÌa]°À B°- SÒ÷Í ÁUSÈ°À AÁ- A¢u Ehø» |¤¯ÁºPÎh®µ® BskPÒ ÁõÊ[PÒ. Cµshõ- Úx Á°Ö®, CÚ öPõkUP |¤ (éÀ) AÁºPÒ A¢u°µ® BskPÒ ÁõÊ[PÒ. ‰Áõ- Ehø»a ÁUSÈ°À øÁz-°µ® BskPÒ ÁõÊ[PÒ. G¢u EÖ¨¦®uõß •u-¼À uõºPÒ. Aa©¯® |¤ (éÀ) AÁº-B£zx® HØ£hõ©À, EhÀ |»z- AÊS®. PÎß PsPμ¸¢x Pspºxhß E[PÐUS ¸¨£©õÚøu öPõm-i¯x. ¤ßÚº Q¨»õEsk, £¸Q BÚ¢u©õP AÀ»õðøÁz uµ ÷ÁöÓÁ¸® vøø¯ ÷|õUQ, øPPøÍÁõÊ[PÒ. BÚõÀ, J¸ |õÒ CÀø». vsn©õP E¯ºzv, "CøÓÁõ! |õß CÁøµ¨E°º E[PÍx öuõsøhU- CÓUS®÷£õx £» ÷ÁuøÚPÒ ö£õ¸¢-vUöPõs÷hß. }²®SÈø¯ AøhUS®, ö|g_ £h- Esk GßÖ TÔÚõºPÒ. (¦PõŸ) CÁøµ¨ ö£õ¸¢vUöPõÒÁõ¯õP!£hU-S®. A¨÷£õx }[PÒ Cz- ÁUSÈ°ß •uÀ CµøÁ GÚ¨ ¤µõºzvzuõºPÒ. A¨÷£õxuøÚ |õmPÒ H©õØÓzvÀ C¸¢- {øÚz-xU Pspº ]¢uõu |À» |õß "CÓ¢uÁº ¯õº? GÚUwºPÒ Gߣøu EÖv¯õP AÔ- ©ÛuºPÒ CÀø». C¸Ò {øÓ¢u ÷Pm÷hß. "E® ÷Põuµº A¨xÀ-úPÒ. CøuU ÷Pmhx® A¢u A¢ua ÁUSÈUS öÁÎa® »õð xÀ¤áõøuß. CßøÓ¯Aµº AÇz öuõh[QÚõº. u¸Áx |Øö¯À GÝ® ÂÍUS- Cµ-Âß Bµ®£¨ £Sv°À CÁº uõß. |©x ÁUSÈ°ß ÂÍUøP CÓ¢-uõº GÚ AÁºPÒ "E°º öuõsøhU SÈø¯ |õ®uõß Gkzxa öÀ»- TÔÚõºPÒ.Aøh²®÷£õx (AÁÝUP¸QÀC¸¨£ÁºPÒ AÁøÚa _P©õUP) ÷Ásk®. A¢÷|µ® |õß "CøÓÁß©¢v›¨£Áß ¯õº? (G[Q¸U-Qß- C¨Ý ©ìFz (µ¼) AÁºPÒ «uõøn--¯õP! CÓ¢ux |õÚõPÓõß?) GßÖ ÷PmQßÓÚº. GÛ- TÖQÓõºPÒ: u§U ÷£õ›ß÷£õx C¸¢-v¸UPU Thõuõ! GÚÝ®, AÁ÷Úõ {a¯©õP Cxuõß J¸ |õÒ CµÄ |¤ (éÀ) Bø¨-£m÷hß. (¡À: ©ä©Eì -(ußÝøh¯) ¤›Ä Gߣøu AÁºPЮ |¤z÷uõǺPЮ éÁõ-°z)(EÖv-¯õP) AÔ¢xöPõÒQß- y[QU öPõs-i¸¢-uõºPÒ. ]Ôx Cµshõ® E©º GÚ AøÇU-P¨-Óõß. (AÁÚx) öPsøhUPõÀ, ÷|µzvØS¨ ¤ÓS |õß Ps £k® E©º ¤ß A¨xÀ AëìöPs-øhUPõ÷»õk ¤ßÛU ÂÈzx¨ ö£¸-©õÚõ›ß (µð) AÁºPÒ Bµ®£U Põ»zvÀ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 21
 • 19. ªP-Ä® Bh®£µ ÁõÌUøP ÁõÌ¢- EÓ[P •iÁvÀø». }[PÒ £õºzuõÀ Gß EhÀ G¨£iuõºPÒ. AÁºPÒ J¸ |õøÍUS¨ £kUøP°À A[Sª[S® C¸US®? GÚx BøhPÒ PÇØ-£» EøhPÒ ©õØÖÁõºPÒ. ¦µsköPõs÷h-°¸UQÓõº. Ó¨-£mk ÁUSÈ°À AhUP¨-ÂuÂu-©õÚ EnÄ ÁøPPÒ, ö|¸¨¦U P[Qß«x £kzv¸¨£x £k÷Áß. A[÷P GÚUS ©suõßHµõÍ©õÚ öÀÁ®, £o¯õmPÒ, ÷£õÀ Põn¨£k-QÓõº. uø»¯øn. |s£ºPøͨ ¤›¢x©õÎøPPÒ GÚ EÀ»õ©õP "Bð...Bð... GÚ ¨u-ªk- A[÷P uÛø©°À C¸¨÷£ß.ÁõÌ¢uõºPÒ. C¢{ø»°À QÓõº. •í®©z (éÀ) AÁº- ‰ßÖ |õÒPÐUS¨ ¤ÓS GßøÚAÁºPÒ áÚõv£v-¯õP PÐøh¯ •uõ¯zvß }[PÒ £õºzuõÀ Gß {ø» G¨£i-{¯ªUP¨£mhõºPÒ. Aa©¯® ö£õÖ¨ø£ |õß HØÔ¸UQ÷Óß. °¸US®? CøÓÁß «uõøn-H÷uõ JßÖ AÁºPÍx ©Öø© |õÎÀ HøÇPÒ, ¯õP! A¢uU Põm] ªPÄ® AÖ-EÒÍzøuz xøÍzux. |õmk SÇ¢øuPÒ, ÂuøÁPÒ ÁÖ¨--£õÚ-uõP C¸US®. Ax©UPÐUSz uõ® BØÓ ÷Ási¯U AøÚÁ¸® GßÛh® ÷PÒ E©US ªS¢u ©Ú ÷ÁuøÚø¯Phø©ø¯ Enº¢x Bh®£µ ÷Pm£õºP÷Í! GÚU PuÖ-QÓõº HØ£kzx®.ÁõÌUøPø¯ Ai÷¯õk GÚU TÔÚõºPÒ. Aøµ õs Á°ØÖUPõPÄ®,ÂmkÂmhõºPÒ. u©x ö£õÖ¨¦ EhÀ £]UPõPÄ®uõ÷Ú ©ÛußSÔzx ©Öø© |õÎÀ ©s-qUS ÷©÷» GÀ»õÂõ›UP¨£k® GßÓ Aa•®, |õmk A{¯õ¯[-PøͲ® AUQµ©[-ÁUSÈ°À ¢vUP¸US® PøͲ® ö´-Qß-Óõß. AuÚõÀ-•uÀ CµøÁ¨ £ØÔ¯ ]¢uøÚ²® ©UPÐUSz uõ® uõß GßÚ÷Áõ, ©sqUSÒ÷ÍAÁºPÍx £øǯ ÁõÌUøPø¯ ÁUSÈ°À AÁ-Úx Á°Ö®,•ØÔ¾©õP ©õØÔÂmhx. BØÓ ÷Ási¯U CÚ EÖ¨¦®uõß •u-¼À AÁºPÒ öÁÒÎUQÇø© AÊS®. A÷u ©¯® P¸øÁaáú®B-ÂÀ Eøµ÷©øh°À {ßÓ- Phø©ø¯ _©¢x, E°øµ¨ £õxPõzuzÁõÖ AÊuõºPÒ. AÁºPÎh® uõ°ß P¸ÁøÓU Pøh]-¯õPz- Enº¢x Bh®£µ uõß AÊS®.ø£Az&EÖv¨ ¤µ©õn® ö´u©UPÒ, BÐ|ºPÒ, AvPõ›PÒ, ÁõÌUøPø¯ J¸Áº PÁø», xUP® GxÄ-Aø©aºPÒ, AÔbºPÒ, PÂ- ªßÔ B°µ® BskPÒ BÚ¢u-bºPÒ, £øhzuÍ£vPÒ GÀ- Ai÷¯õk ©õP ÁõÌQÓõº. AøÚzx Áv-÷»õ¸® A¢u¨ £ÒÎÁõ¼À PЮ EÒÍ Bh®£µ¨ £[PÍõÂÀA©º¢-v¸¢uõºPÒ. A¨÷£õx E©º ÂmkÂmhõºPÒ. EÀ»õ©õP C¸UQÓõº. ÁõÌ-¤ß A¨xÀ Aëì (µð) |õÎÀ AÁ¸US ]Ö xߣ® ThAÁºPÒ, "}[PÒ GÚUPÎzu HØ£hÂÀø». BÚõÀ, CøÁ-EÖv¨ ¤µ-©õnz-øuz v¸®£¨ J¸ •øÓ AÔbº J¸Áº ¯øÚzx® AÁº CÓUS®÷£õxö£ØÖU öPõÒÐ[PÒ GÚ áÚõv£v E©º ¤ß A¨xÀ xønUSa öÀ»õ÷u! ÁUSÈ-÷Ási-ÚõºPÒ. BÚõÀ, Aëì (µð) AÁºPÎh®, "C¢u¨ °ß •uÀ CµÂÀ CøÁ-¯øÚz-A[Q¸¢-uÁºPÒ AuØS ©Özx- - ö£õÖ¨-¦US Á¸ÁuØS •ß¦ x® Põnõ©À ÷£õ´Âk÷©?ÂmhõºPÒ. "}[PÒuõß G[PÒ }[PÒ ©UPõÂÀ C¸¢u÷£õx E[PøÍ |õ[PÒ £õºzv¸U- C¢u •uÀ CµøÁa ¢vUPáÚõv£v GÚ EÖv²hß TÔ- Q÷Óõ®. A¨-÷£õx }[PÒ |õ® CxÁøµ GßÚ HØ£õk ö´-ÚõºPÒ. E©º ¤ß A¨xÀ Aëì B÷µõUQ¯zxhÝ® ©QÌa]- v¸U-Q÷Óõ®? "ÁUSÈ öõºUP¨(µð) AÁºPÒ Â¸¨£-ªßÔ ²hÝ® C¸¢wºPÒ. C¨-÷£õx Hß §[Põ-ÁõP C¸US® AÀ»x |µPUö£õÖ¨ø£ HØÖU öPõs-hõºPÒ. CÆÁõÖ ©õÔ-Âm-jºPÒ? GÚ SȯõP C¸US® GÚ Asn»õºJ¸Áõµ®uõß ößÔ¸U-S®. Á¸zuzxhß ÷Pm-hõº. A¨÷£õx (éÀ) AÁºPÒ SÔ¨¤m-i¸U-QÓõº-AÁºPÍx EhÀ ªPÄ® ö©¼¢x, P÷Í (vºªw) ÁUSÈ°ß •uÀ{Ó® ©õÔ Põn¨£mhx. AÁº- E©º ¤ß A¨xÀ Aëì (µð) ÷u®¤z ÷u®¤ AÊ-uõºPÒ. AÁº- CµÄ öõºUP¨ §[PõÁõP Aø©¯PÎh® J÷µö¯õ¸ Bøhuõß |õ® GßÚ ö´v¸UQ÷Óõ®? |Ø-ªa® C¸¢ux. PÍx »õ G¾®¦PÒ Ch® ©õÔÂk÷©õ GÚ Gsq® AÍ- ö¯À-PøÍa ÷ªzv¸U-Q÷Óõ©õ? AÁºPÍx xøn¯õ›h® ÂØS AÊuõºPÒ. ¤ßÚº TÔ- Eì©õ-ß (µ¼) AÁºPÒ áÚõ-]»º, "E©¸US GßÚÁõ°ØÖ? ÚõºPÒ: "|õß ÁUSÈ°À éõÄUS¨ ¤ßÚõÀ öÀ¾®÷£õxGÚ ÂÚÂÚõºPÒ. "CøÓÁß AhUP® ö´¯¨£mhuØS¨ ¤ÓS AÊx AÊx CÖv°À ©¯[Q«uõøn¯õP! CµÂÀ AÁµõÀ ‰ßÖ |õÒPÒ PÈzx GßøÚ R÷Ç ÂÊ¢xÂkÁõºPÒ. ¤ßÚº22 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 20. AÁºPøÍ CÓ¢u Ehø»z yUS- Âh ¸¨£©õÚuõP ÷ÁöÓxÄ® ö£õ¸mPøÍ u¯õº£kzv-Âm-Áøu¨ ÷£õ» AÁºPÍx ÃmkUSz AÁ¸US Cµõx. GÚ÷Á, AÁº ÷hõ©õ?yUQaöÀÁõºPÒ. J¸ •øÓ AÀ»õðøÁz u›]UP ¸®¦- ÁUSÈ°ß ö|¸USu¼-Cx SÔzx Eì©õß (µ¼) Áõº. AÀ»õðÄ® AÁøµa ¼¸¢x GÁ¸® u¨¤UP •i¯õx.AÁºPÎh® ÷PmP¨£mh÷£õx ¢vUP ¸®¦Áõß. CøÓ©Ö¨- Az ¤ß •Bz (µ¼) AÁºPÒ HµõÍ-AÁºPÒ TÔ-ÚõºPÒ: "ÁUSÈ £õÍ-ÝUS ©µn ÷ÁøÍ Á¸®- ©õÚ ©UPÒ Cì»õzøuz uÊÄ-©Öø©°ß •uÀ Ãk. J¸Áº ÷£õx, AÀ-»õð ÁÇ[S® ÁuØSz ysk÷Põ»õP C¸¢--Av¼¸¢xz u¨¤zxÂmhõÀ ÷ÁuøÚ SÔzx® ushøÚ uõºPÒ. ‰Pa ]¢uøÚ²® AU-PøÓ- -{a¯©õP AÁº öÁØÔö£ØÖ SÔzx® AÁÝUS AÔÂUP¨- ²® ªUPz uø»ÁµõPz vPÌ¢-uõºPÒ. -Âmhõº; ©QÌa]-¯øh¢x- £k®. A¨÷£õx ©µnz-vØS¨ ¤ß- AÁºPÒ CÓ¢u÷£õx Aºåú &Âmhõº. A[÷P AÁº ÷ÁuøÚ ÚõÀ EÒÍ ©Öø© ÁõÌøÁ-Âh CøÓA›¯øn Aø¢-ux GÚ¨ö´¯¨£mhõÀ (CøÓ-Áß öÁÖ¨£õÚuõP ÷ÁöÓ-xÄ® AÁ- ö£¸©õÚõº (éÀ) AÁºPÒ|®ø©¨ £õxPõ¨£õÚõP!) AÁµx ÝUS Cµõx. GÚ÷Á, AÁß SÔ¨¤mkÒÍõºPÒ. (¦PõŸ)©Öø© ÁõÌUøP •ÊÁx®CǨ¦USÒÍõQÂmhx GÚ |¤ BÚõ¾®, ÁUSÈ°ß(éÀ) AÁºPÒ TÓ |õß ÷Pm- PßÚz-vÀ Cµsk ö|¸U-Su¼¼¸¢x CÁºPÒ - -i¸U-Qß÷Óß GßÖ P¸¨¦U ÷PõkPÒ ÂÊ® u¨¤UP-ÂÀø». GÚ÷ÁuõßTÔÚõºPÒ. (•ìÚz Að©z) |¤PÒ |õ¯P® (éÀ) AÁºPÒ TÔ- C¢u •uÀ CµÂÀ |õ® AÍÂØS E©º (µ¼) ÚõºPÒ: J¸ ÷ÁøÍ ÁUSÈ°ß ö|¸USu¼¼¸¢x GÁ÷µÝ®öÁØÔö£Ó ÷Áshõ©õ? AuØ- AÁºPÒ AvP® u¨¤¨£uõP C¸¢uõÀ Az ¤ßPõP |®ø©z u¯õº£kzu ÷Ás- •Bz u¨¤zv¸¨£õº. (•ìÚzhõ©õ? ÷Á÷µõk öÁmi õ´UP¨- AÊuõºP÷Í! GuØPõP? Að©z)£k® ©µ©õP |õß C¸¢v¸U-P»õ÷© GÚ ö£¸©õÚõº |¤z÷uõǺPÒ u[PÍx CøÓÁÚx Aߦ® P¸øn-Bø¨£mhõºP÷Í! Hß? PßÚz- ²® ö£›x. "AÀ»õð £øh¨¦-vÀ Cµsk P¸¨¦U ÷PõkPÒ uõi |øÚ²® AÍÂØS Pøͨ £øhUS® £oø¯ {øÓÄÂÊ® AÍÂØS E©º (µ¼) ö´u÷£õx ußÛh•ÒÍ A›¯-AÁºPÒ AvP® AÊuõºP÷Í! AÊuõº-P÷Í Gøu ønUS ÷©÷», "Gß P¸øn GßGuØPõP? |¤z÷uõǺPÒ u[PÍx {øÚzx? ÷Põ£zøu •¢vÂmhx GßÖuõi |øÚ²® AÍÂØS AÊuõº- GÊvÚõß GÚ |¤PÒ |õ¯P®P÷Í Gøu {øÚzx? (éÀ) SÔ¨¤mkÒÍõºPÒ. (¦PõŸ) AÀ»õðøÁz u›]¨£øu öÁÖ¨- |õ® CÓ¢uuØS¨ ¤ÓS |©U- £õß; AÀ»õðÄ® AÁ-øÚa ©µn ÷ÁuøÚø¯ Aøh-PõP ¯õº öuõÊÁõº? |©UPõP ¯õº ¢v¨£øu öÁÖ¨£õß GÚ ÁuØS ]Ôx ÷|µzvØS •ß¦÷|õߦ ÷|õØ£õº? |©UPõP ¯õº |¤PÒ |õ¯P® (éÀ) AÁºPÒ CøÓÁÛh® £õÁ©ßÛ¨¦U|Øö¯ÀPÒ ¦›Áõº? |©UPõP TÔÚõºPÒ. (¦PõŸ) ÷Põ›-Úõ¾® CøÓÁß Aøu|õ®uõß AÇ÷Ásk®. |©x HØÖU-öPõÒÁõß GÚ |¤PÒ öuõø»yµ¨ £¯n® ÷©Ø-ÁõÌU-øP°À «u•ÒÍ |õÒPÎÀ |õ¯P® (éÀ) AÁºPÒ ÁÈPõmi- öPõÒ--Ю÷£õx £» ©õu[PÐUSÁUSÈUSz ÷uøÁ¯õÚøu |õ®- ²Ò-ÍõºPÒ. (vºªw) •ß÷£ AuØPõPz vmhªk-uõß u¯õºö´¯ ÷Ásk®. HöÚ- Q÷Óõ®. £¯na ^mk •ß-£vÄ- ö´u £õÁ[PÐUPõP CøÓ-ÛÀ, |À»ÁºPÐUS ©mk÷© ö´Q÷Óõ®. ÷uøÁ¯õÚ¨ ÁÛh® £õÁ©ßÛ¨¦U ÷Põ¸-ÁUSÈ°ß •uÀ CµÄ ©QÌa]- ö£õ¸m-PøÍ Gkzxa öÀ- ÷Áõ®. AÁß {a¯® ©ßÛ¨-¯õÚuõPÄ® ¸¨£©õÚuõPÄ® Q÷Óõ®. EÓ-ÂÚºPÒ, |s£ºPÒ £õß. AÊx, ©Ú•¸Q ÷PmP¨-Aø©²®. AøÚ-Á›h-•® £¯nÂøh £k® ¤µõºzuøÚø¯ HØPõ©À "CøÓ|®¤UøP¯õ͸US TÖQ÷Óõ®. CÓ¨ø£Âh öuõø»- v¸¨¤ Aݨ£ AÁß öÁm-P¨-CÓ¨¦ ÷|µ® Á¸®÷£õx, AÁøµ¨ yµ¨ £¯n® Gx-Ä® Es÷hõ? £kÁõß. |©x ÁõÌUøP°À «u-£ØÔ AÀ»õð v¸¨v Aøh¢- A¢u¨ £¯nz-vÀ |õ® u[S® •ÒÍ JÆ-öÁõ¸ ÂÚõi²® ªPv¸¨-£uõPÄ®, AÁøµU öP͵-¨- •uÀ Ãk ÁU-SÈuõ÷Ú! •uÀ •U-Q¯-©õÚx. ©Öø©UPõP£uõPÄ® AÁ¸US |Øö´v CµÄ® A[S-uõ÷Ú! C¢u¨ Aøua ö»-ÁȨ-÷£õ®. ÁUSÈ-TÓ¨£k®. A¨÷£õx CÓ¨¦US¨ £¯nzvØPõP |õ® vmhªm- °ß •uÀ CµøÁ ©QÌa]÷¯õk¤ßÚõÀ EÒÍ ©Öø© ÁõÌøÁ- ÷hõ©õ? ÷uøÁ¯õÚ¨ ¢v¨÷£õ®. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 23
 • 21. ]Ó¨¦U Pmkøµ ö©Í»Â •í®©x ¡ð ©ðÇ› Dr. S.K. í¯õz £õåõ B]›¯ß Aø¢uõÀ... ö©Í»Â •í®©x ¡ð ©ðÇ› v "" sn©õP AÀ»õð Kº AÔÁõίõÀ, B]›¯ÚõÀ J¸ Põµn® PØÖz u¸® B]›¯›ßGßøÚ (©UPÐUS) Pèh® •uõ¯÷© |ßø© ö£Ö-QßÓx. PÀ°À A¸Ò ÷µÂÀø».öPõk¨£ÁµõP÷Áõ AÀ»x SøÓ ©õÓõP ö£õ¸Ò ÷ºUP ©mk® PØÖU ""©Öø©|õÎÀ ÷PmP¨£k® 5Põs£ÁµõP÷Áõ Aݨ£ÂÀø»; öPõkUP¨£kQÓx. ÷PÒÂPÎÀ JßÖ Kº B]›¯-©õÓõP (©UPÐUS Gøu²®) C»S- øÚ¨ £ØÔ¯xuõß. } PØÓ PÀÂ- CßøÓ¯ £õhõø»PÒ £n®ÁõUQz u¸® Kº B]›¯µõP÷Á ¯õÀ EÚx •uõ¯® ö£ØÓ £s-q® öuõÈØõø»PÍõ´ ©õÔAݨ¤²ÒÍõß |ßø© GßÚ? GÚ |¤ (éÀ) Âm-hÚ. C[S Kº AÔbÛß A¸- GÚ |¤ |õ¯P® (éÀ) AÁºPÒ TÖ-QÓõºPÒ. ø©-- ¯õÚ ö©õÈ bõ£PzvØS Á¸-ußøÚ B]›¯º GßÖ AÔÂU- QÓx. "£õhõø» ‰h¨£k®÷£õx, BP÷Á SºBÛÀ "CÀ® &Qß-ÓõºPÒ GßÓõÀ B]›¯¨ £o ]øÓaõø»PÒ vÓUP¨£k AÔÄ GßÖ öõÀ»¨£k®÷£õxGzuøP¯¨ ¦Ûu¨ £o, ö£õÖ¨¦- QßÓÚ. Au- Ý hß "µð©z P¸øn²®ªUP¨ £o, ‰P ÷øÁ¨ £o ÷ºz- x a öõÀ»¨£kQÓx. Põµ- ©Ûu S»zvØSU Pø»U PÍg-Gߣøu Enº¢x E[PøÍ ÷©¾® n® A¸Ðhß Ti¯ PÀ¯õÀ- ]¯- © õ´ vPÊ® AsnÀ |¤FUSÂUS® ÷|õUP÷© Gß uõß ©UPÒ £¯ßö£ÖÁõºPÒ. (éÀ) AÁºPÎß ©UPÒ «x Põm-CßøÓ¯ ÷£a]ß õµ®! i¯ B]›¯ AqS•øÓ G¨£i CßøÓ¯ PÀ¯õÀ Aq B²- J¸ ÁnUPõ¼²®, Kº AÔ- C¸¢ux? GߣuØPõÚ ]» xÎ- u[PÒ ö£¸QU öPõsk ÷£õQß-bÝ® ©©õP ©õmhõºPÒ. J¸ PøÍ ©mk® E[PÒ •ß ö©õȯ ÓÚ. ÷£õºPЮ ö£¸Q |õzøuÁnUPõ¼°ß ÁnUPzuõÀ Bø¨£kQ÷Óß. ÂøÍ-  UQßÓÚ. SØÓ[PЮAÁÝUSzuõß |ßø©. BÚõÀ ö£¸QU öPõsk ÷£õQßÓÚ. |¤ (éÀ) AÁºPÒ ©wÚzx ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 25
 • 22. £ÒÎÁõ¾USÒ ~øÇQÓõºPÒ. AÁºPÒ uÚx 40&B® Á¯vÀ öÁØÔ²® ¤ß öuõhº¢x öÀ¾®£ÒÎÁõÀ _ÁØÔÀ ¯õ÷µõ J¸Áº öõÀ¼ ¤»õø»U QshÀ ö´u- GÚ {øÓÁõP¨ £õµõmiÚõºPÒ. AxÎ x¨¤°¸¨£øu¨ £õºUQÓõºPÒ. ø©UPõP GßøÚ÷¯ Asn»õº Põ¼z AÁºPÎß ÷Põ£z-uß-ø©-ø¯zEh÷Ú J¸ Sa]¯õÀ _zu® ö´- £õ[S öõÀ» øÁzxÂmhõºPÒ uoUS® ©¸¢uõ´ Aø©¢ux.QÓõºPÒ. CµshõÁx Sa]¯õÀ GßÖ öõÀ¼ AßøÓ¯ uß •Bz ¤ß á£À (µ¼) AÁº-•Êø©¯õPz y´ø© ö´x, "|Ö- uÁÖU-PõP Á¸¢v AÇ Bµ®¤zuõº.©n® ÷Ásk® GßQÓõºPÒ. Kº Pøͨ £õºzx, í»õÀ (BS- uÁÖ ö´uõÀ Aøua _miU- ©õÚx), íµõ® (ukUP¨£mhx)CøÍbº Ki¨÷£õ´ öPõsk Á¸- Põmi ¦›¯ øÁUP ÷Ásk®. Gkz- GÚ ¤›zxa öõÀ¾® ©v¯õͺQÓõº. A¢u |Ö©nzøu AÆ- ÷uß PÂÌz÷uß GßÖ uÁÖ ö´u- GÚ¨ £õµõmiÚõºPÒ.ÂhzvÀ §]Âmk, Áøµz vmhU Thõx. usiUPU ""E[PÎÀ GÁµõÁx J¸Áº Thõx. C[÷P uÁÖ ö´uÁ›ß Ax J¸ ÷£õºUPõ»®. ö£¸-"AÀ»õð GßøÚ¨ ¦ÓUPoUP uÁØøÓ AÁµx {øÓÁõÚ Snz- ©õÚõº ÷uõǺP÷Íõk öuõÊx÷Ásk® GßÖ Â¸®¦- Q Õº- øuU öPõs÷h umi v¸zv¯ |¤ öPõs- i ¸¢uõºPÒ. AøÚÁ¸®PÍõ? GßÖ A[Q¸¢u ©UPøÍ (éÀ) AÁºPÒ £õ[QøÚ PÁÛ- ¸TÂÀ SÛ¢x öPõsi¸¢u÷PmQÓõºPÒ. AuØS AøÚÁ¸® ²[PÒ! ÷£õx J¸ ÷uõǺ PhPhöÁÚ Ki"CÀø» GßÖ £vÀ uµ, "CÛ- Á¢x öuõÊøP°À Cøn¢x vÓø©²ÒÍ J¸Á›h® J¸ öPõshõº. ÷£õºUPõ»® Bu»õÀ÷©À ö´¯õwºPÒ GßÖ öõß- SøÓ°¸¢uõÀ Aøu ©mk® Gv› ¯õ÷µÝ® EÒ÷Í ~øÇ¢xÚõºPÒ. A¨÷£õx A[Q¸¢u ö£›x- £ kzxQ÷Óõ®. CuÚõÀ Âmhõ÷µõ GßÓ ¥v ÷uõǺPÒAøÚÁ¸÷©, "CÛ÷©À ¯õ¸®CÆÁõÖ ö´¯ ©õm÷hõ® GßÖ AÁ›-h® EÒÍ 99 u vÓø©PÒ ©zv°À £µÂ¯x.©ßÛ¨¦U ÷PmQÓõºPÒ. Ai- £ mk¨ ÷£õQßÓÚ. AÁµõÀ •uõ¯® ö£Ó ÷Ási¯ |»ßPÒ öuõÊøP •i¢ux® ö£¸©õ- ö£¸©õÚõº (éÀ) AÁºPÎh® AøÚzøu²® |õ® öPõø» ö´u Úõº (éÀ) AÁºPÒ GßÚ ö´-EÒÍ ©ØöÓõ¸ ]Ó¢u Sn®. SØÓÁõίõQ÷Óõ® Gߣøu |õ® uõºPÒ öu›²©õ? Az÷uõÇøµvÓø©¯õͺPøÍ FUSÂzx¨ Hß Gso¨ £õº¨£vÀø»? AøÇzx, "E©USz öuõÊøP°ß£õµõmkÁx. Cuß ‰»® «xÒÍ Bøø¯¨ £õµõmkQ÷Óß.AzvÓø©õ¼°h® EÒÍ SØÓ® |¤ ö£¸©õÚõº (éÀ) AøÁ- CÛ C¨£i J¸÷£õx® ö´¯õwºSøÓPøÍ PøÍ¢x ÂkÁõºPÒ. °À, £» vÓø©²ÒÍÁºPÒ, GÚ ö©ßø©÷¯õk PsizuõºPÒ. uø»ø©zxÁ® ö£ØÓÁºPÒ ÷uõß- PA£õ B»¯® _zu® ö´¯¨- ÔÚõºPÒ. Põµn® ö£¸©õÚõ›ß C¨£i J¸Á›ß vÓø©ø¯¨£mh ¤ß AvÀ ¤»õÀ (µ¼) AÁº- £õµõmk® £s¦ AÁºPÍx ÷uõǺ- £õµõmi, AÁ¸hß Jmi²ÒÍPøÍ ö£¸©õÚõº (éÀ) AÁºPÒ PÎß vÓø©PøÍ £møh wmi, SøÓ-PøÍz umiÂk®÷£õx «s-"£õ[Sa öõÀ¾®£i £oz- AÁºPøÍ øÁµ©oPÍõ´ k® AÁº AUSøÓø¯a ö´-uõºPÒ. ¤»õÀ £õ[S öõÀ¼U öáõ¼UP øÁzux. Áõµõ?öPõs-i¸¢u ÷£õx A§ ©ðyµõ E©º (µ¼) AÁºPøÍ zv¯ Gß PÀ¯õÀ ¤Ó¸US GßÚGßÓ ÷uõǺ ¤»õø»U QshÀ Azv¯zøu¨ ¤›zuõµõ²® vÓ- £¯ß GÚ {øÚzx ÁõÊ® Kº B]›-ö´²® Ásn® AÁº öõßÚ ÚõÀ AÁºPøÍ |¤ (éÀ) AÁºPÒ ¯›-h®, y´ø©, ö£õÖ¨¦ Enºa],£õ[øP Á›US Á› v¸®£a öõÀ- L£õ¸U (¤›zuõ´£Áº) GßÖ v¯õP®, ÷|ºø©, ÷|µ® uÁÓõø©¼U öPõsi¸¢uõº. £UPzv¼¸¢u- £õµõm-iÚõºPÒ. ÷£õßÓ AøÚzx¨ £s¦- P ЮÁºPÒ ]›zuõºPÒ. ö´v ö£¸- uõ©õP Á¢xÂk®. AÁµx A¢u©õÚõº (éÀ) AÁºPÎß öÂUS Põ¼z ¤ß Á½z (µ¼) AÁºPÒ Snõ--v¯[PÒ AøÚzx ©õn-Áº-Gmi¯x; ©ðyµõøÁ AøÇzx ÷Põ£¨£k® Sn® öPõshÁº. PøͲ® PÁº¢vÊzx A¢u B]›-Áµa öõßÚõºPÒ. ©ðyµõ SØÓ BÚõÀ |¤ (éÀ) AÁøµ¨ £õºzx ¯øµ¨ ÷£õ»÷Á ÁõÇz ysk®.EnºÄ ÷©¼h Aaz÷uõk "Põ¼z G[S ößÓõ¾® AÁ¸hßAsn--»õ›h® Á¸QÓõºPÒ. "A§ Cì»õª¯ {ÖÁÚ[PÒ |hz- g‡√V¬ ÿÈ>ϸ©ðyµõ÷Á! E[PÒ Sµ÷»õøCÛø©¯õPÄ® Ea©õPÄ® C¸U-S- © õ÷©! CÛ }[P÷Í C¢uUPA£õÂß £õ[S öõÀ¾® "•Az-vß GßÓõºPÒ. ößøÚ & 112 C¢ua ®£Ázøu A§ ©ðyµõ26 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 23. x® £ÒÎUTh[PÎÀ ]» B]›- Põmi ¤ßÚº ©UPøÍ ÁõÇ øÁU-S® öuõÊ-øP°À öPõkUS® C¢uU¯ºPÒ ©õºUPzøu¨ ¤µaõµ® ö´¯ £s£õͺ GßÓa ]Ó¨¦¨ ö£¯-¸® |¤ Põ»¢uÁÓõø©ø¯ AÀ»õð |®-ö|k÷|µ® ö»Âmk ÷uºÄUS (éÀ) AÁºPÐUS Esk. CuÚõÀ ¤U-øP-¯õÍÛß AøÚzx •U-Q¯¨÷Ási¯ £õh[PøÍa ›¯õP |hz- CøÓÁ÷Ú AÁºPøÍ ©Ûu £oPξ® Áµ÷Ásk® GÚx-ÁvÀø». ©õnÁºPÒ ÷uºÂÀ S»zvØS Kº AÇQ¯ •ß-©õv›, Gvº£õºUQÓõß.G¨£iz ÷uºa]¨ ö£ÖÁõºPÒ. AÆ- A¸möPõøh GßÖ õßÖ £P¸- Av¾® B]›¯¨ £o°À CxÁõ]›¯º ÷|µ® uÁÔÁ¸Áõº; QÓõß uß v¸©øÓU SºBÛÀ. Pmhõ¯® ÷uøÁ Gߣøu Kº B]›-£ÒÎU-Th® •i²® •ß KiÂk- C¢u •Êø©²® uµ•® ÷º¢u ¯º ¦›¢x öPõsk {a¯® C¢uÁõº. C¨£i¨£mh B]›¯›h® •Ê- C¢u BõÚõÀ uõß C¸£zx SÔzu ÷|µ® & GÝ® (Punct-ø©zxÁ® (Perfection) CÀø» ‰ß÷Ó BskPÎÀ _©õº £zx uality) ø¯ uß £o°À PõmhzGßÖ uõß öõÀ» ÷Ásk®. »m® xµ ø©À £µ¨£ÍÄ öPõsh uÁÓ©õmhõº. C®•Êø©¯ØÓ B]›¯›h® A¢u Aµ¦ ©õ{»zvÀ Kº Cì»õ-ª¯ Kº B]›¯›ß Akzu¨ £s¦PÀ £°¾® ©õnÁÛß Pv Bm]•øÓø¯ Aø©UP •i¢ux. vmhªmk u¯õº ö´Áx (Prepla-GßÚ-ÁõS®? ""{a¯©õP öuõÊøP CøÓ- nned Preparation) . A¨÷£õxuõß E[PÎÀ GÁº Gøua ö´uõ- |®¤UøP¯õͺ «x ÷|µ® SÔ¨¤mh GkzuU Põ›¯zøua öÆÁ÷Ú¾® AvÀ Kº JÊ[S•øÓ C¸UP Phø©¯õP EÒÍx (4 : 103) GßÓ ö´¯ •i²®.÷Ásk®. "ö´ÁÚ v¸¢ua ö´ v¸USºBÛß ÁÚ® ÷|µ® uÁ- CuØS J¸ Áµ»õØÖa õßÖGߣx Bß÷Óõº ö©õÈ. Óõø©ø¯U (Punctuality) SÔUQÓx. ö£¸©õÚõ›ß "£z¸ ²zuzvØS BP÷Á G[÷P •Êø© (Perfec- J¸ •Azvß ‰a]øµUP ö´u Pkø©¯õÚ u¯õ›¨¦ •øÓ.tion) CÀø»÷¯õ, A[÷P uµ® ÂÊ¢-uizxU öPõsk Ki Á¸- 313 |¤z ÷uõǺPÒ _©õº B°µz-vØ-C¸UPõx. B]›¯›h® Põn¨£h QÓõº "£õ[S öõÀÁuØPõP, Au- S® AvP©õÚ Gv›ø¯ öÁØÔ÷Ási¯ Cµsk A®[PÒ JßÖ ÚõÀ SÔzu ÷|µzvÀ öuõÊ- Ps-hõºPÒ.•Êø©, CµshõÁx uµ®. øPø¯ {øÓ÷ÁØÓ. B]›¯›ß £o öuõÈÀ |¤PÒ |õ¯P® (éÀ) AÁº- C÷u •AzvÛh® J¸ •UQ¯ AÀ»; Ax J¸ ÷øÁ; Dk-£õm-k-PÎß Áõ´ö©õÈPøÍ "áÁõª²À £oø¯ öõßÚõÀ AøuU SÔzu hß ö´¯ ÷Ási¯¨ £o; C¨-P½® AuõÁx Gøu²® _¸[Pa ÷|µzvÀ ö´¯ ©õmhõº. Põµn® ¦Û-u¨ £oUS v¯õP® CßÔ¯ø©-öõÀ¼ ÂÍ[Pa ö´²® £õo öuõÊøP°À ©mk®uõß C¢uU ¯õux.Gߣº. AzuS Aºzu® öÔ¢u SÔzu ÷|µ® Gߣx AÁ›ß"uµ® (Quality) ªS¢u öõØPøÍ BPö©õzuzvÀ B]›¯¨£o Po¨¦ ©mk©À» & |®ªÀ £»µx J¸ ]Ó¢u CøÓÁnUP® & C£õuz.ö©õÈ-ÁõºPÒ; AÁºPÎh® öõÀ- {øÚ¨¦® Th. A¢u¨ £o°À PÀ²® PÛ¢u¾U- ÷ PØÓ ö¯¾® Aø©¢- v ¸U-S®. ÷©¾® •u¼À uõ® ÁõÌ¢x AÆÁõÓÀ»! Phø©¯õÚ Cu¯•® ÷Ásk®. J¸ ©¸zxÁº E°øµU Põ¨- uõøÇ ©v¯ÁÛß ]ÖPøu ¡¾US £õØÖ-QÓõº. BÚõÀ Kº B]›¯º uªÌ|õk Pø» C»UQ¯¨ ö£¸©ßÓ¨ £›_ ©õnÁºPÐUS CøÁõP Aø- ²®-÷£õx J¸ ©õnÁ •uõ¯®, Kº ¤µ£» GÊzuõͺ, £ßÞ»õ]›¯º uõøÇ ©v¯- Cøͯ uø»•øÓ ]Ó¨£õP E¸- ÁÛß ]ÖPøu ¡¾US 2009 B® BskUPõÚ ]Ó¢u ÁõU-P¨£kQÓx. AuÚõÀ J¸ uø» ¡À £›]øÚ uªÌ|õk Pø» C»UQ¯¨ ö£¸©ßÓ® ]Ó¢u |õ÷h E¸ÁõQÓx. Hß? AÔÂzxÒÍx. C¨£i¨£mh B]›¯ºPÍõÀ E»- P÷© Kº Aø©v¨ §[PõÁõP ©»¸® 2009 CÀ öÁΰh¨£mh |õÁÀ, ]ÖPøu, PÂøu, GߣvÀ ¢÷uP÷© CÀ-ø»! Pmkøµ, B´Ä ¡ÀPÐUPõÚ uªÌ|õk Pø» C»UQ¯¨ ö£¸©ßÓ¨ £›_PÒ AÔÂUP¨£mkÒÍÚ. uõøÇ ©v¯-Áß AQ» C¢v¯ •ß©õv› B]›¯ºPÒ [P® (All INDIA IDEAL TEACHERS AÁØÔÀ ]Ó¢u ]ÖPøu ¡¾UPõÚ £›_, uõøÇ ©v¯Áß GÊv¯ ASSOCIATION) õº£õP á©õA÷u Cì»õª ""§©øÇ ö£õȲ® GÝ® £øh¨¦USU QøhzxÒÍx. CuØPõÚ ÂÇõ î¢z, Áõo¯®£õi A¾Á»P ö|Àø» ©÷Úõß©o¯® £ÀPø»U PÇP ÁÍõPzvÀ AU÷hõ£º 8, 2010 Tmhzvß Eøµ (23.08.2010) AßÖ {PÇÄÒÍx. ¡»õ]›¯¸hß ÷£ : 97102 66971 öuõS¨¦ : Dr. S.K. í¯õz £õåõ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 27
 • 24. v¸USºBß Â›Äøµ ©Öø© |õÎß §P®£® ö©Í»õÚõ ö©Íyv ©ÛuºP÷Í! E[PÒ CøÓÁÛß ÷Põ£zøu Âmk, E[PøÍU PõzxUöPõÒÐ[PÒ. Esø©°À ©Öø©|õÎß §P®£® ©õö£¸® (vQø» HØ£kzx®) Â審õS®!1 AuøÚ }[PÒ £õºUS® |õÎÀ {ø»ø© GÆÁõÖ C¸USö©ÛÀ, £õ¿mk® JÆöÁõ¸ uõ²® £õÀ A¸¢x® uß SÇ¢øuPøÍ ©Ó¢x ÂkÁõÒ. 2 JÆöÁõ¸ Pº¨¤o¨ ö£soß Pº¨£•® ÃÌ¢xÂk®. ÷©¾®, ©UPÒ ©¯UP•ØÓÁºPÍõ´ E©USz öuߣkÁõºPÒ. Esø©°À AÁºPÒ ©¯UPzvÀ C¸UP©õmhõºPÒ. B°Ý®, AÀ»õðÂß ÷ÁuøÚ A¢u AÍÄUSU Pkø©¯õP C¸US®.3 1. ©Öø© {PÊ®÷£õx |hU- u¨µõÛ, C¨Ý A¤ íõv® ÷£õß- ÂkÁõºPÒ. ‰ßÓõÁx •øÓ `ºQßÓ öuõhUP {PÌÄPÎÀ JßÓõP ÷Óõº £vÄ ö´xÒÍ |¤ö©õÈ- Fu¨£k®÷£õx AøÚ-Á¸® «s-C¢u ©õö£¸® §P®£® C¸US®. °¾® C÷u P¸zxuõß TÓ¨- k® E°ºzöuÊ¢x CøÓ- Á Ûßuß-øÚzuõ÷Ú _ØÔU öPõsi¸U- £mkÒ-Íx. Auß ÂÁµ® Á¸©õÖ: AøÁ°À {Özu¨£k-ÁõºPÒ.QßÓ C¢u §ª vjöµßÖ A¢uz AsnÀ |¤PÍõº(éÀ) |Âß- •uÀ `º £ØÔ ÂÁ›UQßÓvø- ° - ¼ ¸¢x »Q •ØÔ¾® ÓõºPÒ: ""‰ßÖ •øÓ `º & GU-PõÍ® ÷£õx AsnÀ |¤PÍõº(éÀ)÷|öµvº vø-°À ªP ÷ÁP©õPa Fu¨£k®. •uÀ •øÓ¯õP `º TÔ-Úõº: ""A¢u ÷ÁøÍ°À §ª-_ØÓz öuõh[-S®÷£õx, QÇUQÀ Fu¨-£k®÷£õx Ax ªP¨ ö£¸® °ß {ø»ø© Bº¨£›U- Q ßÓEvU- Q ßÓ `›¯ß ÷©ØQÀ AÍÂÀ ¥v-ø¯²® |kUPz-øu²® Aø»-PÐUS |k÷Á ]UQ, C[S-Eu¯©õS® ÷£õx C¢u ©õö£¸® £uØÓz-øu-²® HØ£kzx®. Cµs- ©[- S ® £¢uõh¨£kQßÓ £h-§P®£® öÁiU-PU Tk®. hõÁx •øÓ `º Fu¨£k® ÷£õx QøÚ¨ ÷£õßÖ AÀ»x ªP ÷ÁP- öuõhUPPõ» SºBß Â›Äøµ- AøÚ-Á¸® ©µozx R÷Ç ÂÊ¢x ©õP Ã_QßÓ ¦¯Ø- P õØÓõÀ¯õͺ- P ÍõÚ AÀPõ©õ, åõ¤BQ÷¯õº C¢uU P¸zøu÷¯ £vÄ 30 B® £UP® £õºUP...ö´v¸U-QßÓõºPÒ. Azv¯õ¯® @ 22 AÀíä uL¨ï•À SºBß A§ íúøµµõ(µ¼) AÁºPÍõÀ (©UPõÂÀ A¸Í¨£mhx) uªÈÀ @ A§ AyL£õAÔ-  UP¨£mk, C¨Ý ៺, v¸ÁÚ[PÒ : 1 - 228 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 25. |¤ö©õÈ ÂÍUP® CµUP®...! ö©Í»õÚõ •í®©z £õ¹U PõßEéõ©õ(µ¼) AÔÂUQßÓõºPÒ: AsnÀ |¤PÍõº(éÀ) TÔ-ÚõºPÒ:""CøÓÁß CµUP•ÒÍ Ai¯õºPÒ «x CµUP® PõmkQßÓõß. (¡À : ¦Põ›) CøÓÁÛß P¸øn¨ £õºøÁUS›zuõÚÁÚõQÂkÁx® AÁÝøh¯÷Põ£zv¼¸¢x £õxPõ¨¦ ö£ØÔ¸¨£x®uõß ©ÛuÛß öÁØÔ, ]Ó¨¦ BQ¯GÀ»õÁØÖUS® Ai¨£øh. GÀ»õ÷© AÁØøÓzuõß õº¢x C¸UQßÓÚ. GÁ¸øh¯ Cu¯[PÒ CµUPzuõÀ {øÓ¢x C¸UQßÓÚ÷Áõ AÁºPÒuõ® CøÓ-ÁÛß P¸ønUS›¯ÁºPÒ Gߣøu C¢u |¤ö©õÈ öuÎÄ£kzxQßÓx. CuØS÷|º-©õÓõP, GÁºPÐøh¯ EÒÍ[PÎÀ C®ª¯ÍÄ Th CµUP® CÀø»÷¯õ AÁº-PÍõÀ G¨£i CøÓ¯¸ÐUS® CøÓÁÛß uÛ¨ö£¸[Q¸ø£US® E›zuõÚÁº-PÍõP •i²®? ""GÁº P¸øn ö¾zxÁvÀø»÷¯õ AÁº «x P¸øn Põmh¨-£h-©õmhõx GßÖ ¦Põ›°À £vÁõÚ CßöÚõ¸ |¤ö©õÈ°À öõÀ»¨£mkÒÍx. áõ ¤º(µ¼) AÔÂUQßÓõºPÒ: AsnÀ |¤PÍõº(éÀ) TÔ-ÚõºPÒ: ""E[PÎÀ GÁ¸UPõÁx ußÝøh¯ ÷Põuµ¸US |ßø© AÎU-QßÓ uSv²® BØÓ¾® C¸UQßÓöuÛÀ AÁº AuøÚa ö´x •iUP÷Ásk®. (¡À : •ì¼®) ‰PzvÀ C¸UQßÓ GÀ»õzuµ¨¤Úøµ²® ußÝøh¯ ÷PõuµµõP {øÚU-QßÓ-Áøµ²® AÁºPÐhß Eͨ§ºÁ©õÚ £ØÖ øÁzv¸¨£Áøµ²® ußÚõÀ C¯ßÓÁøµAÁºPÐUS¨ £¯ß AΨ£v¼¸¢x »Qa öÀ»õuÁøµ²®uõß Cì»õ®•ß©õv›¯õÚ ©ÛuÚõP AÔÂUQßÓx. * uªÈÀ @ A§ íõÛ¯õ * ¡À @ P»õ÷© ~¦ÆÁz ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 29
 • 26. 28 B® £UPz öuõhºa] xsiUP¨£mk Âk®. JÆöÁõ¸ ©ÛuÝ® uÛ¨-£mh •øÓ-°Àuõß A[S CøÓÁÝUS •ßÚõÀ ußÝ-C[S©[S® AiUP¨£kQßÓ (öuõ[PÂh¨£mkÒÍ) øh¯ ö¯ÀPÒ £ØÔ¯ PnUSÁÇUøPa ©º¨¤¨-£uØ-PõPµÂÍUQøÚ¨ ÷£õßÖ BQÂk®. {Ø£õß. CuøÚzuõß C¢u |õÒ £ØÔ¯ SºBÛß öuÎ- A¢u ÷ÁøÍ°À §ª°À ÁõÌ£Áº--PÐUS GßÚ- ÁõÚ, wºUP©õÚ ÂÁµønPÒ |©US AÔÂU-QßÓÚ.öÁÀ»õ® ÷|¸® Gߣx £ØÔ¯ ÂÁµ[PøÍU SºBß GÚ÷Á, C[S öuõhUPzvÀ SÔ¨¤h¨£mh AÔ-£À÷ÁÖ Ch[PÎÀ £h®¤izxU PõmkQßÓx. ¨¦U-Szuõß |õ® •ßÝ›ø© öPõkUP ÷Ásk®.AÁØÔß ÂÁµ® Á¸©õÖ: CuøÚ AÔÂzu AÔ¨£õͺPÎß ö£¯ºPøÍU ""¤ÓS J÷µ J¸ uhøÁ GUPõÍ® Fu¨£k®÷£õx öPõsh éÚx GßQÓ Á›ø •øÓ°À £Êx÷©¾®, §ªø¯²® ©ø»PøͲ® yUQ J÷µ Ai°À C¸¨£x ›uõß. GßÓõ¾® C¢uz uø»¨¤À SºBßAøÁ ö|õÖ[Q, xPÒxPÍõP BUP¨£k® ÷£õx & Gkz-xøµU-QßÓ TØ÷Óõk Cø¯¢x ÷£õÁuõP C¢uA¢u |õÎÀ {PÇ÷Ási¯x {PÌ¢÷u w¸® AÔ¨¤À öõÀ»¨£mkÒÍ P¸zx EÒÍx. (AÀ íõUPõ 69 : 13 & 15) ÷©Ø£i AÔ¨¤À öõÀ»¨£mi¸¨£uØS ÷|º-•µ- ""§ª, •Ê£»zxhß E¾UP¨£k®-÷£õx ÷©¾®, -nõÚ P¸zøu GkzxøµUQßÓ ©ØÓ AÔ¨¦PÒ§ª ußÝÒθUS® _ø©-PÒ AøÚzøu²® öÁÎU- AøÚz- x® £ÊvÀ»õu éÚx GßQÓ Á›ø-•øÓ-öPõnº¢x Âk®÷£õx, ÷©¾®, ""AuØS GßÚ ø¯U öPõsi¸UQßÓÚ; Buõµ¨§ºÁ©õÚøÁ Gß-÷|º¢x-Âmhx? GßÖ ©Ûuß ÷PmS®-÷£õx £uØ-PõÚ AøÚzx {£¢uøÚPÐUS® Em£mh-øÁ-¯õP- (AìêÀéõÀ 99: 1 & 3) Ä® C¸UQßÓÚ. GßÓõ¾® SºBß wºUP©õPÄ® AÊz- - ""G¢u |õÎÀ §P®£zvß E¾UPÀ HØ£k÷©õ & u®-v¸zu©õPÄ® GkzxøµUQßÓ P¸z÷uõk •µs-£k- -Auß ¤ßÚº CßöÚõ¸ §P®£zvß E¾UPÀ ÁuõÀ CøÁ¯øÚzx® Á¾ÂÇ¢x ÷£õQßÓÚ.HØ£k÷©õ A¢u |õÎÀ ]» Cu¯[PÒ £¯¢x 2. ÷©Ø£i ÁÚzvÀ "•ºêL GßQÓ|k|k[QU öPõsi¸US®. AÁºPÎß £õºøÁPÒ öõÀ¾US¨ £v»õP "•ºêA GßQÓ öõÀAazuõÀ R÷Ç uõÌ¢x Âmi¸US®. Bͨ£mkÒÍx. ö£õx-ÁõP SÇ¢øuUS¨ £õ¿mkQßÓ (A¢|õêBz 79 : 6 & 9) ö£sønU SÔ¨-£uØSz-uõß "•ºêL GßQÓ öõÀ ""A¢÷|µ® §ª J÷µ E¾UPõP E¾UP¨- £ k®. Bͨ£k®. A¢u¨ ö£s SÇ¢- ø uUS¨ £õ¿miU÷©¾®, ©ø»PÒ ö£õi¨ ö£õi¯õU-P¨£mk £µzu¨£mh öPõsi¸UP, SÇ¢-øuø¯ ©õº÷£õk Aønzu-ÁõÖ¦Êv-¯õQÂk® (AÀ ÁõQB 56: 4 & 6) AÁÒ A¢ua ö¯¼À Dk£mi¸U-QßÓ {ø»-ø©ø¯a ""}[PÒ {µõP›zxÂmhõÀ A¢|õÎÀ G¨£iz u¨- _mk® ÷£õx "•ºêA GßQÓ öõÀ Bͨ- £ k®.¤z-xU öPõÒúPÒ? Ax÷Áõ, SÇ¢øuPøÍ |øµUPa Cxuõß "•ºêL GßQÓ öõÀ¾US® "•ºêAö´x-  k®; Auß PiÚzuõÀ ÁõÚ® öÁizxz GßQÓ öõÀ¾US® Cøh°À C¸UQßÓ ÷ÁÖ£õk.uPº¢x ÷£õ´Âk®. (AÀ •é®ªÀ 73 : 16 & 19) ©Öø©°ß ÷£õx {PÌQßÓ A¢u ©õö£¸® §P®£® özx¨÷£õÚÁºPÒ «sk® E°º öPõkUP¨£mk öÁiUS®÷£õx Ax G¢u AÍÄUS¨ £¯[Pµ-©õÚ-uõPCøÓÁß •ß {Özu¨-£kQßÓ ÷ÁøÍ°À C[Sa C¸US® Gߣøu¨ £h® ¤izxU Põmk-ÁuØ-PõP C[SöõÀ- »¨£m-kÒÍ ©õö£¸® §P®£® |hUS® GßÖ "•ºêA GßQÓ öõÀ Bͨ£mkÒÍx. A¢u¨ §P®£®SºBß Â›Äøµ¯õͺPÒ ]»º P¸zxz öu›Âz-xÒ- öÁiU-QßÓ ÷£õx SÇ¢øuø¯ ©õº-÷£õk AønzxÍõºPÒ. CÁºPÒ u®•øh¯ P¸zxUS Á¾ ÷ºUQßÓ AuØS¨ £õ¿miU öPõsi¸UQßÓ uõ´ Th SÇ¢-ÁøP°À |¤ö©õÈPÒ ]»ÁØøÓ²® SÔ¨¤k-Qß- øuø¯ Âmk Âmk u¨¤z÷uõ® ¤øÇz-÷uõ® GßÖ KhzÓõºPÒ. BÚõÀ, Cx öuõhº£õÚ SºBÛß AÔ-¨¦PÒ öuõh[QÂkÁõÒ. uõß ö£ØöÓkzu ußÝøh¯ªPz wºUP©õPÄ® öuÎÁõPÄ® C¸¨£uõÀ ÷©Ø£i ›- öÀ»U SÇ¢øu G¢uU PvUS BÍõ-QßÓx Gߣøu¨Äøµ¯õͺPÎß P¸zøu HØÖUöPõÒÍ •i¯ÂÀø». £ØÔ¯ AUPøÓ÷¯õ Enº÷Áõ AÁÐUS C¸UPõx. ""£õ¿mk® uõ´©õºPÒ u®ªh® £õÀ A¸¢vU 3. ©Öø© {PÊ®÷£õx GßÚöÁÀ»õ® |hUS®öPõs-i¸U-QßÓ SÇ¢øuPøÍ ÂmkÂmk Khz Gߣøu ÂÁ›¨£x Eøµ°ß ÷|õUP® AÀ» Gߣøuöuõh[Q-ÂkÁõºPÒ. Pº¨¤o¨ ö£sPÎß Pº¨£® ©ÚzvÀ C¸zvU öPõÒÐ[PÒ. CøÓÁÛßÃÌ¢x-Âk® GßÖ SºBß ªPz öuÎÁõP AÔÂU- - ÷ÁuøÚ SÔzx Aa‰mi Ga›zx CøÓ- ÷ Áu-QßÓx. ©Öø©°À G¢uöÁõ¸ ö£sq® ußÝ- øÚUS Cmka öÀ-QßÓÁØÔ¼¸¢x »Q C¸U-øh¯ SÇ¢øuUS¨ £õ¿m-iU öPõsi¸UP ©õmhõÒ. S®£i AÔÄÖzx-Áxuõß Esø©¯õÚ ÷|õUP®.G¢uöÁõ¸ Pº¨¤o¨ ö£s-oß Pº¨£® Pø»ÁuØS® CuÚõÀ ©Öø© £ØÔ¯ C¢ua _¸UP©õÚ ÂÁ-ÃÌ¢x ÂkÁuØS® A[S Áõ´¨¦® CÀø». HöÚÛÀ µønUS¨ ¤ÓS Esø©¯õÚ ø©¯U P¸zvß «uõÚC¢u E»QÀ ©Ûuß öPõs- i¸U- QßÓ Cµzu£¢u Eøµ öuõh[QÂkQßÓx.EÓÄPÒ, ¤Ó EÓÄPÒ AøÚzx® ©Ö- ø ©°À (öuõh¸®)30 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 27. µéõ°À Á ©éõ°À ö©Í»õÚõ ö©Íyv â. A¨xº µï® Aµ¤°¾ÒÍ SºBøÚ Aµ¤¯À»õuõº Hß |®£ ÷Ásk®?(ö©Í»õÚõ ö©Íyv (µð) AÁºPÎh® ÷PmP¨£mh ÷PÒ²® AÁº AÎzu ÂÍUP•®) ÷PÒ : ""yuºPÒ AøÚ- Gߣxuõß Põµn® Gß-QÓ P¸z- PÎß öõ¢u ö©õÈ°À AøǨ¦Áøµ-²® AÁµÁ›ß •uõ¯ ö©õÈ- vÀ }[PÒ C¸¢uõÀ... }[PÒ ÂkUP ÷Ásk® AÀ»x J¸ ‰-°-÷»÷¯ yxa ö´v AÔ¨-£Áº- TÔ¯ ÁÚzøu ›¯õP ÂÍ[-Põu- PzvØS ©ØÓ ‰Pzvß CøÓ-PÍõ´ |õ® Aݨ¤ øÁz÷uõ® uÚõÀ EshõQ C¸U- Q Ó CU- |®¤UøP¯õͺPÒ AÁº- P Îß(14 : 4) GßQÓ ÁÚzøu¨ £izu P¸zx •ØÔ¾® uÁÓõÚuõS®. öõ¢u ö©õÈ°À ¦›¢x öPõÒ-÷£õx |õ•® |®•øh¯ •ß-÷Úõº- ÁuØ- S z uSv¯õÚ ÁÈ- P ÎÀPЮ Aµ¤¯º AÀ»÷Á. ¤ÓS ÁÚzvß ÷|õUP® GßÚ- CøÓ-ÁÛß ÷£õuøÚPøÍ Gkz-SºBß Aµ¤ ö©õȯõP C¸US® öÁÛÀ & AÀ»õð H÷uÝ® J¸ xøµUP ÷Ásk®. A¨£i C¸¢-÷£õx Hß |¤ (éÀ)AÁºPøÍ ‰- P zuõ›h® CøÓzyuøµ x® |¤÷¯ ÷|µi¯õP CøÓ-ÁÛߤߣØÖ® Pmhõ¯zvÀ EÒ÷Íõ®? Aݨ- ¤ ÚõÀ Ga‰PzvØPõP ÷Áuzøu u[PÐøh¯ ö©õÈ-°ÀGßQÓ ÷PÒ GÊ¢ux. Aݨ-£¨£mhõ¾®, AÀ»x •Ê öPõsk ÁµÂÀø» GÚU Põµn® E»P ©UPÐUPõP Aݨ£¨£mhõ- TÔ ©Özx Âk-ÁuØS J¸Áº £vÀ : JÆöÁõ¸ ‰P•® uß- ¾® AÁº u®•øh¯ •ußø©-Ý-øh¯ ö©õÈ°À ÂkUP¨£k® E›ø© ö£ØÖÒ-Íõº GßÖ AÆ-Á- ¯õÚ AøǨø£z u® öõ¢u ÚzvÀ TÓ¨- £ hÄ® CÀø».AøǨ¤øÚ ©mk¢uõß |®¤U- ö©õÈ°÷»÷¯ GkzxøµzxÒ- AÆÁõºzøu- P ÎÀ AuØPõÚøPU öPõÒÍ ÷Ási¯ {ø»- Íõº. HöÚÛÀ A®©UPÒ AÁ¸- õzv¯U TÖ-PЪÀø».°¾Ò- Í x Gߣxuõß ö£¸®- øh¯ ÷£aø |ßS ¦›¢xöPõÒÍ£õ¾® E[PÐøh¯ P¸zuõ´ J¸Á¸US SºBÛß ÷£õu- ÷Ásk® GߣuØPõP! "GßÝ-EÒÍx. ¤Óö©õÈPÎß ‰»® øÚ--PÎß ¤ÈÄ AÁ›ß öõ¢u øh¯ |s£ß ö©õÈ x¸UQ,Á¸® AøǨ¦ zv¯©õÚuõP ö©õÈ°À öuÎÁõP Gkzxøµzu |õ÷Úõ x¸UQ ö©õÈ AÔ¯õu-C¸¢-uõ¾®, AÀ»õðÂß ¦Ózv- ¤ß-Ý® Auß «x |®¤UøP öPõÒ- Áß ÷£õßÓ Põµn[PøÍU TÔ¼¸¢x Á¢v¸¢uõ¾®, ö©õÈ Íõ©À C¸¨£uØS E›ø© ö£Ø- u¨-¤zxU öPõÒÁuØS ¯õ¸US®ö£¯º¨£õP, ÂÍUPÄøµ¯õP, ›- ÖÒ-Íõº GÚU TÓ •i²©õ? ÷ÁÖ Áõ´¨¦ öPõkUPU Thõx Gߣ-Äøµ-¯õP ö¯À•ß©õv›¯õP GÆ- GßÚuõß AÔÁõº¢u Põµn[-PøÍ x® CuØS J¸ Põµn®. CuÚõÀÁøP°»õÁx E[PÒ Áøµ Á¢x CuØSU TÓ •i²®...? JÆöÁõ¸ ö©õÈUS® Pmhõ¯©õP÷º¢xÒÍ AøǨø£¨ ¤ß£ØÓ (uºáú©õÝÀ SºBß áüø» & J¸ |¤ Á¢÷u BP ÷Ásk®÷Ási¯ Pmhõ¯ªÀø»; HöÚ- BPìk 1943) GÚU TÖÁx® ÷|õUP©À».ÛÀ AøÁ AøÚzx® E[PÐ-øh¯ öõ¢u ö©õÈ°À Áµ-ÂÀø» J¸ ö©õÈ°Ú¸US AÁº- uªÈÀ : â. A¨xº µï® ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 31
 • 28. £õºøÁPÒ & 3 •ìu£õ ¾zL¤ ©ßL£¿v A.M. A¨xÀ Põvº íéÜ ]Ó¨ø£z ÷ui... •ìu£õ ¾zL¤ ©ßL£¿v uªÈÀ : A.M. A¨xÀ Põvº íéÜ M.A. |õ ß ]» |õÁÀPÎÀ £izu- GÚUS® A¢u CøÍ-bÝUS® Kº CÁß ®£õvUP-  Àø»; v¸k-xsk. Jº CøÍbß PØ£øÚ¯õÀ JØ- Ö ø©²sk. AÁß ÷uiU QÓõß. J¸ vºí®, J¸ wÚõºJ¸ ö£soß «x PõuÀ Á¯¨-£m- öPõs- i ¸¨£x "ö£s GßQÓ v¸k£ÁøÚ }v©ßÓzvÀ {Özvi¸¨£õß. BÚõÀ A¢uU PØ£- A®®. |õß ÷uiU öPõsi¸¨£x ushøÚ ö£ØÓõ uµ •i²®? Cx-øÚ¨ ö£sønz uß ÁõÌÂÀ ""]Ó¨¦ GßQÓ A®®. ÷£õßÖ H©õØÔ, ]À»øÓPøÍzJ¸ •øÓ Th £õºzv¸UP ©õm- AÁß ÷uiz ÷ui G¨£i÷¯õ v¸k£-ÁºPÒ v¸iUöPõs÷huõßhõß. A¢u¨ ö£s- o ß AÇS, ö£Ø- Ö U öPõshõß. BÚõÀ C¸UQÓõºPÒ.AÔÄ £ØÔö¯À-»õ® ÁøP ÁøP- |õ÷Úõ Gß A®zøu CßÝ® |õß Â¯õ£õ›US›¯ »õ£zøu¯õPU PØ£øÚU ÷Põmøh Pmi, ÷uiU öPõs÷huõß C¸UQ÷Óß. ©ÖUPÂÀø». AÁß A¢u¨AÁÐUS Kº E¸Á-•® öPõkzx, Aøu¨ ö£Ö-ÁuØ-PõÚ G¢u •Põ¢- ö£õ¸-øÍU öPõskÁ¸ÁuØPõPa -µ]zxU öPõs- i ¸¨- £ õß. ö©´- vµ•® GßÛh® CÀø». ö´u ö»ÄPÒ, AuØPõP¨£mh©Ó¢x PõuÀ PÚÂÀ ‰ÌQ-°¸¨- ÁoPºPÎß ÷P¢vµ[PÎÀ ]µ-©[PÒ BQ¯ÁØÖUS, ÷|ºø©-£õß. uõß PØ£øÚ¯õP Áizx "]Ó¨¦ C¸US©õ GßÖ ÷ui¨ £õºz- ¯õÚ »õ£z- v ØS ÷©»õP¨ £ß-øÁzv¸¢u A¢u ²Ávø¯¨ £ØÔ, ÷uß. BÚõÀ ¯õ£õ› GßÝ® ©h[S »õ£® øÁzx ÂØ£øuz-£õº¨÷£õº, ÷Pm÷£õ›hö©À»õ® Bøh- ¯ o¢x öPõsk PÒÍz- uõß |õß öÁÖU-Q÷Óß. GÚUSzK¯õ- © À Âõ›¨£õß. AÁøÍ uÚ® ö´-£Áº-PÍõP÷Á Ps÷hß. öu›¢uÁøµ öÀ- Á ® ®£õv¨-Aøh-²® Áøµ K¯©õmhõß. Cx J¸ ¯õ£õ› J¸ wÚõº Th £vÀ Cµsk ÁøP;Pøu÷¯õ PØ£øÚ÷¯õ GÚUSz ö£Óõu J¸ ö£õ¸øÍ Cµsk wÚõ-öu›¯õx. J¸ ÁøP°À |õÝ® ¸US GßÛh® ÂØ-Óõß. Gß-øÚ¨ AÝ©vUP¨£mh ÁøP°ÀA¢u CøÍbøÚ¨ ÷£õßÖuõß. ö£õÖzuÁøµ, Cß-öÚõ¸ wÚõøµ ®£õvzuÀ32 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 29. ukUP¨£mh ÁøP°À ®- ©ÛuÛß {ø»U- ÷ PØ£ ©õØÔU ©õÁx "]Ó¨¦ C¸US©õ GßÖ£õvzuÀ öPõÒÍ •i²®. CÁº-PÎß uµ® Bµõ´¢- ÷ uß. J¨£¢u[PÒ, ÁõU- CÆÁõÔ¸UP, CzuøP¯ }v- SÖvPÒ, mh®, A©»õUP® CøÁ •uÀ ÁøP : EøǨ¦, •¯Ø- ©ßÓ[PÎß AøÁPÎ÷» ¯õÄ® Aµ]¯À-Áõv-PÎß APµõv-]U--PõÚ £Pµ® "]Ó¨¦ G[÷P QøhUP¨ ÷£õQ- °À v¸®£z v¸®£ Á¸® öõØPÒ. Cµshõ® ÁøP: ÷©õi, Óx? CÁØÔß ö£õxÁõÚ ö£õ¸Òö£õ´-°ØPõÚ £Pµ® ""ö£õ´. RÌ ©mhzvÀ EÒÍ Aµ- öÀÁ¢uºPÎß ÷PõmøhPÎ- ]¯ÀÁõv •uÀ, ÷©À©mhzvÀ ÷|ºø©US¨ ¦Ó®£õP |hUS® »õÁx "]Ó¨¦ C¸US©õ GßÖ A©º¢v¸US® Aµ]¯ÀÁõv ÁøµCzuøP¯ ÁoPºPÎß AøÁ- ÷uia öß÷Óß. öÀÁ¢uºPÒ ÁõUSÖvPÒ öPõkzxU öPõkz÷uPÎÀ G¨£i "]Ó¨ø£ Gvº£õºUP C¸ ÁøP H©õØÖQÓõß. |õß PshÁøµ•i²®? uÚUSU Th ö»Ä ©ÛuÝUS ©Ûu÷Ú ö£›¯ }v©ßÓ[PÎß AøÁPÎ÷» ö´¯õu PgºPÒ J¸ÁøP Â÷µõv. JÆöÁõ¸ CÚzuÁÝ®"]Ó¨¦ C¸US©õ GßÖ ÷ui÷Úß. uß P¸- Å »zøu, uß ÷Põmøh- Ãs ö»ÄPÒ ö´²®BÚõÀ }v£vPÎ÷» ÷|ºø©-¯õÚ- PøÍ, uß xøÓ•P[PøÍ, Hß Fuõ›-PÒ ©ÖÁøPÁº GßÖ TÓ¨£k£Áº, ¯õº ‰»- ÁõÛÀ £Ó¢x öÀ¾® ©õ-©õP C¢u |õØPõ¼ø¯¨ ¤izuõ÷µõ, Ú[PÒ Áøµ Á¾¨-£kzxÁx GuØ-AÁ¸US Â_Áõ©õP, mh[- Asøh Ãk PõPz öu›²©õ? uß ÷Põuµ CÚz-PøÍa ö¯À-£kzx-Áv÷» •®•µ- AßøÚ £õzv©õÂß øuU P¸ÁÖ¨-£uØPõP-Ä®, AÁº-©õP C¸UQÓõº. AÆÁõÖuõß PøÍ Âu® Âu©õPa ]zvµÁøuAÁº |h¢uõP ÷Ás-k®. CÀ»õ- ÃhõP C¸¢x, ö´ÁuØPõPÄ®uõß.Âm- h õÀ AÁµx £u £Ô÷£õ´- £]°ß öPõkø© ª¸Pzvß ÷uõø»uõß Bøh-Âk÷©! ¯õÀ AßøÚ ¯õP Ao¢x öPõshõß GßÓõÀ A}v CøÇUP¨£mhÁÝUS AÁØÔß öPõlµ©õÚ |P[PøÍ-}v ÁÇ[SÁx, A{¯õ¯UPõµÝUS £õzv©õ •ÚQU ²®, öPõ®¦PøͲ® Th Gkzxus-høÚ ö£ØÖz u¸Áx, uÁÖ öPõs-i¸¢uõ¾®, Ao¢x öPõÒQÓõß.ö´u-Áß ¯õµõP C¸¢uõ¾® us- CÁß J¸÷£õx® C®©ÛuºPÒ u® CÚzvØ-SÒ-i¨£x GߣöuÀ»õ® AÁøµ¨ ÍõP÷Á, uõUQ AizxUöPõÒ-ö£õ¸zu-Áøµ BmiØS uõi ÷£õ»- Aøua ö©kUP QÓõºPÒ. uÚx u¢øu ÁÈ, uõ´uõß. AÁØøÓ AÁº ö£õ¸m- ©õmhõß. ÁÈ ÷PõuµøÚ÷¯ GÇ •i¯õu£kzxÁ÷u Qøh¯õx. ¯õ¸øh¯ AÍÂØS Aizx ÃÌzxQÓõºPÒ.ÁÇUQ»õÁx AvºèhÁ- © õP •uÀ ÁøPø¯a ÷º¢uÁß G¨-Â寮 ö£›uõQ öÁÎazvØS søh°mkU öPõÒЮ £i¨-£mhÁß öu›²©õ? AsøhÁ¸- © õÚõÀ, mhz- ÷ uõk Ehß- Cµsk £øhø¯a ÷º¢uÁº-PÎh® Ãk AßøÚ £õzv©õÂß ÃhõP ö ß Ö E [ P Ð U S Ò GßÚ£mk¨ ÷£õ´ÂkÁõº. BÚõÀ C¸¢x, £]°ß öPõkø©¯õÀ ¤µaøÚ? Hß }[PÒ C¸Á¸®Ehß-£kÁuõ, •µs£kÁuõ GßÓ AßøÚ £õzv©õ •ÚQU öPõs- søh-°kQÕºPÒ? E[PÒ C¸-P¸zx ÷ÁÖ£õk HØ£k©õ°ß, i¸¢uõ¾®, CÁß J¸÷£õx® Á¸US® ©zv-°À A¨£iö¯ßÚußÚõ÷» HØP •i¯õu JßøÓU Aøua ö©kUP ©õmhõß. CÁ- £øPø©? G¨÷- £ õv¸¢x C¢uaöPõs÷hõ, uÚU÷P ÂÍ[- P õu Úx Cu¯® CÖQ-°¸US®. CµUP® søh? •uÀ uhøÁ¯õP C¨-JßøÓU öPõs÷hõ wº¨¦ ÁÇ[S- HØ£kÁuØPõÚ G¢u ÁȲªÀø». ö£õÊx- - u õ÷Ú }[PÒ J¸- Á øµ-Áõº. {µ£µõvø¯z usi¨£õº. EuÄ® Gsn® HØ£h÷Á Áõ´¨- ö¯õ¸-Áº ¢vUQÕºPÒ? A¨£i-SØÓ-ÁõÎø¯z u¨¤UP øÁ¨£õº. ¤Àø». ö¯ßÚ E[PÐUS¨ ¤µaøÚ?Cx Â審õP ¯õ÷µÝ® SØÓ® Cµshõ©Áß, uß öÀ-Ázøu GßÖ AÁº-PÎh® }[PÒ ÷PÒÂUõmi-ÚõÀ, AÁº Eh÷Ú m-hz- Cµsk ÁøPPÎÀ ö»-ÁȨ-£õß. PønPÒ öuõkzuõÀ, J¸Â寮øuU SøÓ TÖÁõº. ‰øÍ-ø¯a AÇPõÚ ö£soØ- P õPz uß E[PÐUSz öu›¯ Á¸®, AÁºPÒm- h z- v ØS Aiø©¯õUQ¯Áº £nzøu Áõ›°øÓ¨£õß AÀ»x C¸Á¸® u[-PøÍz uõ[P÷Í H©õØ-÷£õßÖ mh® C¨£izuõß C¸U- ÔU öPõsh-ÁºPÒ.QÓx GßÖ J÷µ Áõºzøu°À TÔ ©x£õÚ[- P ÐUPõP Áõ›°- ø Ó¨-ÂkÁõº. mh® Gߣx ‰øÍ°À £õß. CzuøP¯ öÀÁ¢uº-PÎ-h® J¸ ÁøP°À, CÚ EnºÂÀEvzu J¸ |À» Â寮, AÔÁõU- G¢ua "]Ó¨ø£ Gvº-£õº¨£x? QÍ®¤ Á¢x Âmh Aµ]¯À öuõs-Pzvß J¸ £Sv AÆ-ÁÍÄuõß. Ax ›! Aµ]¯ÀÁõv- P Îh- hº-PÒuõ® CÁºPÒ. C¨£i ©Ûu ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 33
 • 30. ÷|¯-ªÀ-»õ©À ÷©õvUöPõÒЮ A©õÁõø CµÂß C¢uU S®- øÁPÒ £õiU öPõsi¸UQßÓÚ.Aµ]¯À- Á õv- P Îh® G¨£ia ª¸m-i÷», G[÷P ÷£õ´ |õß "]Ó¨- ÷uõmh[PÎøh÷¯ KiU öPõs-"]Ó¨ø£ Gvº£õºUP •i²®? ø£z ÷uk÷Áß? i¸US® }÷µõøhPøͨ £õºU- øÍUPõ©À, BߪPÁõvPÎ- ©UPÒ Gøuö¯À»õ® ÁõÌÂß Q÷Óß. AÁØÔÀ ö©õmkPЮh® "]Ó¨¦ C¸US©õ GßÖ ÷uhz ö£¸® |Ø÷£Ö GßÖ ÷£]U öPõÒ- ©»º-PЮ ªu¢x öÀ¾® Âu®,öuõh[Q÷Úß. AÀ»õð ¯õ¸US QÓõº- P ÷Íõ, Ax Esø©¯õP GÚUS öÁsø©¯õÚ £õø» ©n-A¸Ò ¦›¢uõ÷Úõ, AzuøP¯ |À- C¸US--©õÚõÀ, GßÝøh¯ ÁõÌ- ¾U- - Q øh÷¯ £õ®¦PЮ, õøµ-÷»õºPøÍz uµ, ©ØÓ BߪP- Âß |Ø-÷£Ö Gߣx, Gß ÁõÌÂÀ PЮ Fº¢x öÀÁx ÷£õÀ Põm]-ÁõvPÒ AøÚÁ¸® ©hø©°ß J¸|õÒ J¸ |À» |s£øÚa ¯ÎU-QßÓÚ. ÷©¾® öußӼߢøu°À u[PÒ ‰øÍø¯ ÂØÖ ¢vUP ÷Ásk®. AÁß Esø©- µÀ ~ÛPÒ uÚx •zxUPøÍ®£õv¨£ÁºPÍõP÷Á C¸U- ¯õP÷Á GßøÚ ÷|]UP ÷Ásk®. Cø»PÒ «x öuÎzxU öPõs-QÓõºPÒ. AÁºPÎÀ JÆöÁõ¸- |õÝ® AÁøÚ Esø©¯õP÷Á i¸U- Q ßÓÚ. }¹ØÔß zu[-Á¸® BߪPz-vß ö£¯›À £õ©µ ÷|]UP ÷Ásk®. |õß AÁøÚ PÐU-S®, £õk® £ÓøÁPÎß RaRa©U- P Îß ]¢u- ø Ú- P øÍ BUQµ- zu[PÐUS® Cøh°øh÷¯ªzx, AÁºPÎß £s-£õkPøÍa ©Úøu Á¸k® AÇ- - P õÚ £õhÀ-]øuzx, AÁºPÎß EnºÄ- G¢uU Põm]²® PøÍ- ² ® ÷PmQ- ÷ Óß. B°- Ý ®Pøͨ £õÌ£kzv AÁºPÎß öÀ- GÚUS ©QÌa]- G¢uU Põm]²® GÚUS ©QÌa]-Á[PøÍa _µskÁõºPÒ. C[÷P ¯ÎUPÂÀø». G¢u¨ £õh¾®G¨£ia ]Ó¨ø£ Gvº£õº¨£x? ¯ÎUPÂÀø». G¢u¨ GÚUS Cߣ©ÎUPÂÀø». HöÚ- GÚUSz öu›¢u Chö©À»õ® £õh¾® GÚUS ÛÀ |õß ÷uiUöPõsi¸US® ]Ó¨¦, |Ø÷£Ö CßÝ® QøhUP-Aøu¨-£ØÔ A»] Bµõ´¢x Âm- Cߣ©ÎUPÂÀø». ÂÀø».÷hß. BÚõÀ QøhUP÷Á°Àø».J¸ ÷ÁøÍ ©x£õÚ ÂkvPÒ, HöÚ-ÛÀ |õß CÈÂß •P® Gß Ps-PÐU-`uõmh Aµ[SPÒ, v¸hºPÎß ÷uiUöPõsi¸US® SÒ÷Í÷¯ {ØQÓx. Auß ÷£a_÷Põm-øhPÒ AÀ»x ]øÓa-õø»- ]Ó¨¦, |Ø÷£Ö Gß öÂPøÍU QÈUQÓx. G¢uPÒ •u¼¯ Ch[PλõÁx C¸U- AÍ-ÂØSz öu›²©õ? C¨÷£õ-öuÀ-S©õ GßÓ ÷¯õøÚ²® Th GÊ¢- CßÝ® QøhUP- »õ® |õß, Cu¯® CÀ»õ©À ÁõǨux. C¢u Âå¯zvÀ CÁß AÍÄ ÂÀø». £ÇQ Âm÷hß. ÁõÌÂß |À-Ph¢x ÷£õQÓõß, GÀø» Ph¢x »øÁ, öPm-høÁ, Cߣ xߣ[PÒ÷£_QÓõß GßÖ ]»º öõÀ»»õ®. GÚ Gøu²® Enµ •iÁvÀø». Esø©-¯õP÷Á ö£õ¸¢vUöPõÒÍ Cx ÷£õßÖ öõÀ£ÁºPÐUS ÷Ás- k ®. AÁÝ® GßøÚ GßøÚ¨ ÷£õßÖ ÁõÌÂß|õß öõÀÁx Cxuõß : |õß Esø©-¯õP÷Á ö£õ¸¢vUöPõÒÍ Cß-£zøu öuõø»zu J¸ õµõº"]Ó¨¦ C¸UQÓx Gߣøu J¸- ÷Ás-k®. G¢u EÒ÷|õUP•® G[- CÀ»õ-v¸¢uõÀ, |õß C¢u¨ ÷£_®÷£õx® ©ÖUPÂÀø». BÚõÀ PÐUSÒ C¸UPU Thõx. ÷©¾® E»- P zøu Âmk öÁ¸s÷hõiAx C¸US® Ch® £ØÔ öu›¯- |Àö»sn® Eøh- ¯ ÁÚõP ö©ÍÚ E»Pzøu ÷|õUQa öß-ÂÀø»÷¯ GßÖuõß TÓ Á¸- C¸UP ÷Ásk®. ÷£µõ-ø¨-£k£Á- Ô¸¨÷£ß. J¸ ÷ÁøÍ A[PõÁxQ÷Óß. ©UPÎß •Pìxv Gß Úõ- P ÷Áõ S÷µõu® öPõÒ- £ Á- Ú õ- |õß ÷ui¯ ]Ó¨¦, |Ø÷£Ö, {®©vPs- P øÍ ©øÓzx Âmhx. P¸- P÷Áõ, _¯|»UPõµÚõP÷Áõ C¸U- QøhU-P»õ-©À»Áõ!÷©P[-Pøͨ ÷£õÀ Ti Gß £õº- PU Thõx. EÒЮ ¦Ó•® |À»-øÁø¯ C¸mi Âmhx. ©U-PÎÀ øu÷¯ |õk£ÁÚõPÄ® |À»-ÁØøÓ J¸ PÂbß C¨£ia öõß-JÆöÁõ¸ õµõ¸® u[- P ÐU÷P ÷|]¨£ÁÚõPÄ®, w¯ÁØøÓ öÁÖ¨- Úõß:]Ó¨¦ C¸¨£-uõPÄ®, uõ[PÒuõ® £ÁÚõPÄ® C¸UP ÷Ásk®. - ""ÁÚzvÀ K|õ°ß ¨u® ÷PmkAuØS E›¯-ÁºPÒ GßÖ® Áõvk- Cxuõß |õß Gvº£õºzu Au÷Úõk |m¦ÓÄ öPõÒÍQÓõºPÒ. u[- P ÐUSz uõ[P÷Í |Ø÷£Ö. Cxuõß |õß Gvº£õºzu {øÚz÷uß!]Ó¨£õøh Ao¢xöPõÒQÓõºPÒ. ]Ó¨¦. BÚõÀ CxÁøµ Aøu¨£nU-PõµºPÒ, AÔÄãÂPÒ GßÖ ¤ß¦ ©Ûu ¨u® ÷Pmk, £õºzu÷u-°Àø».AÔ-¯¨-£k£ÁºPÒ, uõ® ¸®¦® A[Q¸¢x÷uõØÓ[PÎÀ u®ø©a ]Ó¨£õÚ- £õk® ÷uõmh[PøÍ |õß £õºU- öÁ¸söhõiÂm÷hß.Áº-PÍõPU Põm]¨-£kzv ©UPøÍ Q÷Óß. Auß ©µ[PÒ »»zxUH©õØÖQÓõºPÒ. öPõs÷h C¸UQßÓÚ. Auß £Ó- (›²®)34 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 31. Eµzu ]¢uøÚ ö£õ xÁõP C¢v¯¨ ö£s-PÐUSz u[Pzvß «xÒÍ ÷©õP®E»QÀ G[S® Põn •i¯õuBa›¯©õÚx® A£õ¯Pµ©õÚx® BS®. C¢u ÷©õP®•ì¼® ö£s-PÐUS® öuõØÔUöPõskÒÍx. C¢u õ£U÷PkC¢v¯õÂÀ ©mk®-uõß.A÷µ¤¯õ, Aö©›UPõ, ¤›m-hß,ᨣõß, ^Úõ ÷£õßÓ |õk-PÎÀC¨£i AÍÄUS «Ô¯ u[P÷©õP® CÀ»÷Á CÀø». u[P ÷©õP•® ÷ÁÖ G¢u ©u[Pξ® CÀ-»õu AÍÄ, ö£s E›ø©Pøͨ÷£o¨ £õxPõUS® Cì»õ®,|©US |À ÁÈ-•øÓPøÍUöPõkzx C¸¢-uõ¾®, C¢u¨£õÇõ´¨÷£õÚ Áµum-ønPõµn©õP u[P ÷©õP® GßÓ ÷|õ´|®ø©¨ £ØÔUöPõÒQÓx. •uõ¯a ^µÈÄPЮ u[P |øPPÐUPõPz uøh¨- í.•í®©x£mh v¸©n[PÒ GzuøÚ,÷£]¯-£i u[P® ÷£õhÂÀø»GßÖ {ßÖ ÷£õÚ v¸©n[PÒGz-uøÚ, |øP £õUQUPõP uØ- J¸ u¢øu, 35 Á¯uõÚ v¸©n- Pk® ushøÚ Esk" GßÖöPõø»PÒ GßÖ, vÚ•® |h¢x ©õPõu uß ö£søn øÁzxU (|¤÷¯) }º Ga›UøP ö´ÃµõPÁ¸® C¢|õÎÀ, |õ® GßöÚßÚ öPõsk PuÔÚõº. GßÖ CøÓÁß TÖQÓõß.ö´Qß÷Óõ® GßÖ Gso¨ "©Öø© |õÎÀ u[Pzøu²®, u[P |øPPÐUPõÚ áPõz£õºUQß÷Óõ©õ? öÁÒÎø¯²® |µP ö|¸¨¤¼m- mh vmh[PÎߣi JÆöÁõ¸ 100, 200 £Äß GßÖ Áµum- uh-øÁ²® |õ® áPõz öPõkUS® k¨ £ÊUPU Põ´a] AÁØøÓUønU-PõP ÷ºzx øÁUS® ö£õÊx ö©õzu C¸¨¤À öPõsk-AÁºPÎß •P[Pξ®,ö£sPÒ C¨£i÷¯ Áõ[QU SÂz- öuõhº¢x SøÓ¢x Á¸QÓx. »õ¨-¦Ó[Pξ® •xSPξ®uõÀ u[Pzvß Âø» 20000 HöÚßÓõÀ C¸UQßÓ u[P® `k ÷£õh¨£k®. (áPõz öPõkU-GßÚ 40,000 Th BÚõ¾® |õ® uõÚõP AÍÄ Thõx. Smi²® Põx) }[PÒ ÷P›zx øÁzuøu÷ºzxU öPõs÷h Á¸Q÷Óõ®. ÷£õhõx. A÷u ÷|µzvÀ C÷uõ _øÁzx¨ £õ¸[PÒ GßÖGuØPõPz u[-Pzvß Âø» {»zv÷»õ, ÃkPÎ÷»õ, TÓ¨-£k®. (AÀSºBß &öuõhº¢x GQÔ Á¸-QÓx 9 : 34, 35). ¯õ£õµzv÷»õ •øÓ¯õPGߣx® AuÚõÀ ö£s-øn¨ •u½k ö´¯¨£mk C¸¢uõÀ, ©µnzvØS¨ ¤ÓS u[P |øP-ö£ØÓÁºPÒ £k® PÁø»-PЮ öuõhº¢x Á¸©õÚ AÍÄ PøͲ® |®÷©õk öPõsk ÷£õPCÁºPÐUS J¸ ö£õ¸m÷h TkÁxhß áPõz ÷£õßÓ •i¯õx. C¸¢x® |©x u[PCÀø». HöÚßÓÀ A¢u AÍ- |Øö¯ÀPøÍa ö´¯ Áõ´¨¦ ÷©õP-•®, ¦x¨¦x iøßÂØS u[P ÷©õP® CÁºPÒ Cµz- Á¸® Gߣøu |®©õÀ Enµ ÷©õP•® Aøu Âu Âu©õPuzvÀ P»¢x EÒÍx. •iQßÓx. AoÁuõÀ HØ-£k® AØ£ ""Cì»õ® 85 Qµõ® u[P® v¸¨v²®uõ® |®ø© |Ø- u[PzvØS áPõz öPõkU-Põu- Põ›¯[PÒ ö´Áøu Âmk®Áøµ áPõz AÍøÁ øÁzxÒÍx. ÁºPÐUS GßÚ ushøÚ?Aøu÷¯ |õ® J¸ AÍÁõP ukU-QßÓÚ Gߣøu |õ® ØÖøÁzxU öPõsk® "¯õº u[Pzøu²® öÁÒÎ-ø¯- ]¢-vz-x¨ £õºUP ÷Áshõ©õ?.v¸©n[PøÍ |hzv-Úõ÷» ²® ÷ªzx øÁzx AuÚõÀ u[P |øPP÷Í ÷Ás-÷£õx®, GzuøÚ÷¯õ v¸-©n[- AÀ»õðÂß £õøu-°À hõ® GßÖ öõÀ»ÂÀø». KºPøÍ GÎuõP |hzu •i²® AÁØøÓa ö»Ä ö´-¯õ-©À AÍÂØS A»[PõµzvØPõP u[PGßÖ, ‰ßÖ ö£sPøͨ ö£ØÓ ÁõÌQÓõºP÷Íõ AÁº-PÐU-SU |øPPøÍ øÁzxU öPõÒÍ»õ®. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 35
 • 32. A÷u ÷|µzvÀ u[PzvØS¨ £v»õP £›_¨ ö£õ¸ÒPÒ GßÖ® TÔ i.Â, AÀ» Gߣøu ÁõPºPÒ ¦›¢xAøu {»zv÷»õ ¯õ£õµzv÷»õ £zv›øP ÂÍ®£µ[PÐUS ©mk® öPõÒÍ ÷Ásk®.•u½k ö´-v¸¢-uõÀ JÆöÁõ¸ B°-µUPnUQÀ ö»ÁÈUQß- Áõø¯U Pmi, Á°ØøÓU©õu•® Á¸©õÚ® öuõhº¢x Á¢x- ÓõºPÒ. ÷©÷» TÔ¯ AøÚzx® Pmi ÷ºzu |øPPÒ ÷£õ¼PÒöPõs÷h C¸US®. ö£sPÒ C¨- Es-ø©¯õPU Th C¸UP •i²®, GßÖ AÔ²® ö£õÊx |©x ©Ú®£i¨-£mh u[P ÷©õPzuõÀ JÆ-öÁõ¸ G¨-ö£õÊx GßÓõÀ C¢ua ö»Ä- GßÚ £õk£k®? C¨£ia ÷ºzu©õu•® ÷PõiU PnUPõP ¹£õ´ PøÍa ›UPmh u[PU P»¨¤À |øPPÒ Cµsk ‰ßÖÁ¸©õÚzøu CÇUQß-ÓõºPÒ. "H÷u÷uõ |h¢x C¸UQßÓx Gß- uø»•øÓ-¯õPU QnØ-ÔÀCøu Âh J¸ Ai •mhõÒuÚ® £øu¨ ¦›¢x öPõÒÍ ÷Ásk® GÚ ÷£õmh PÀ»õQ¨ ÷£õÚõÀ÷ÁÖ CÀø» GßÖ ÷á®ì ÷hÛ- ÁÀ-¾-|ºPÒ TÖQßÓÚº. Gz-u- ¯õ¸US GßÚ »õ£®?¯À GßÓ ö£õ¸Î-¯À ÁÀ-¾|º TÔ- øÚ÷¯õ |À» u[P ¯õ-£õ›PÒ²ÒÍõº. E»P-ö©[-Q¾® C¸¢x C¸¢--uõ¾® J¸ ]»º ö´²® vÀ¾- u[P® Áõ[S£ÁºPÐUSÁ¸® u[Pz-vÀ ö£¸®-£Sv C¢v-¯õ- •À¾PÍõÀ GÀ»õ ¯õ£õ›-PÐU- |À» ÂȨ¦nºøÁ Aµ_Â-ØSÒ Á¢u-x® C¢v¯¨ ö£s- S® CuÚõÀ öPmh ö£¯º EshõUP ÷Ás-k®. ¤À Áõ[Q¯PÎß AÔ-¯õø©-¯õ¾®, ö£õÖ¨£ØÓ HØ£kQÓx. ¤ÓS H©õØ-Ó¨£mhx öu›¢uõÀußø©-¯õ¾® u[P ÷©õPzvÚõ¾® ~Pº÷Áõº }v ©ßÓzøu |® ©UPÒ u[P® Áõ[S® AqP»õ®. 91.6 KDM (Cadmium)AÁº-PÐUSÒ J΢x öPõÒQÓx ö£õÊx Á› öPõkUP ÷Ásk® GÚ {øÚzx 2006 &CÀ |øPGß-Ö® TÔ¯ AÁº, CuÚõÀC¢v¯õ G¢uU Põ»zv¾® Gß-£uØPõP "¤À Th Áõ[SÁ- Áõ[Q¯ÁºPÒ H©õ¢u öuõøPHÌø©°¼¸¢x Âk£h •i¯õx vÀø». A¨£i¯õÚõÀ J¸ ©mk® ¹.600 ÷PõiPÐUS ÷©ÀGßÖ® TÔ-²ÒÍõº. ÷ÁøÍ uµ® SøÓ¢u u[P® GßÖ GßÖ vÚPµß |õÎuÌ TÖQÓx. öu›¢-uõÀ Th¨ ¦Põº öPõkUP Põ¨£º, ]ÀÁº, {UPÀ ÷£õßÖ £»Añ¯ vv²® •ì¼®PЮ •i¯õx. AvP©õÚ PøhPÎÀ E÷»õP[PøÍz u[Pz-xhß Añ¯ vvø¯ GßÓ ö£¯›À ]Ô¯ ÷£õ¼ ¤Àuõß öPõk¨- P»¨£h® ö´QßÓõºPÒ.¦v¯ £ÇUP® Ph¢u 10, 15 Á¸-h[- £õºPÒ. |õ® AÔ¢u Áøµ-°À Cµsk Âu©õÚ u[P ¯õ-PÍõP HØ£mkÒÍx. AßøÓ¯ CxÁøµ "GÚUS¨ ÷£õ¼z u[- £õµ® |hUQßÓx. öuõÈØ-õø»-vÚzvÀ |øPUPøhPÎÀ Tk® Pzøu ÂØ£øÚ ö´-xÒ-ÍõºPÒ PÐUS GßÖ® |øPPÐUSTmhzvÀ •ì¼® ö£sPøÍ-²® GßÖ ¯õ¸® u[P ¯õ-£õ›Pøͨ GßÖ® TÓ¨£kQßÓx. •u¼ÀPõn •iÁx Á¸zu® AÎU-Qß- £ØÔ PõÁÀxøÓ°À ¦Põº TÓ¨-£mh u[Pzøu A¨£i÷¯Óx. •ì¼® u[P ¯õ-£õ›PÒ öPõkz-u-uõPa ›zvµ® Qøh- E¸UQ |À» u[P©õ GßÖTh Añ¯ vvUPõP ÂÍ®-£µ® ¯õx. CøÁö¯À»õ® ÷©Ø-TÔ¯- GÎvÀ Psk¤izvh •i²®.ö´-Áx® |hUPzuõß ö´QÓx. ÁØøÓ EÖv¨£kzx® ö¯ÀPÒ |øPPÐUPõÚ u[Pzøu A¨£i GÚ ÁÀ¾|ºPÒ TÖQßÓõºPÒ. E¸UQ÷¯õ öÁmi÷¯õ ö´Áx www.gold.org GßÓ Cøn¯® õzv¯÷© CÀø». A¨£iTÖ-Áøu¨ £õºzuõÀ, Bsk- Esø©¯õÚ u[P©õ? C¸US® ö£õÊx |õ®÷uõÖ® GkUP¨£k® 3400 hßÛÀ u[P® Áõ[S£ÁºPÒ Gøh- øÁzv¸US® |øPPÐUS1100 hß C¢v¯õÄUS CÓUS©v °À AÀ», uµzvÀ GÎuõP H©õØ- EÒ÷Í C¸¨£x Esø©¯õÚö´¯¨£mk ö£sPÎß u[P Ó¨--£k-QßÓõºPÒ Gߣ÷u ö£õx- u[P©õ AÀ»x Gøhø¯UTmh÷©õPzøu ö©ß÷©¾® Tmk-QÓx. HuõÁx P»¨£h® ö´¯¨£mhuõ ÁõÚ Esø©. uµzvÀ H©õÓõu-Áº- u[P ¯õ£õ›PÒ u[Pzøu P÷Í CÀø» GßÖ öõÀ»»õ®. Gߣx G¢uU Põ»zv¾®EØ£zv ö´¯•i¯õx. CÓUS- BÚõÀ {¯õ¯¨£i Esø©¯õP öu›¯÷Á öu›¯õx.©v-uõß ö´¯ •i²®. BÚõÀ |hU-S® |À» ¯õ£õ›PЮ GÚ÷Á |õ•®, SÔ¨£õPP»¨-£h® ö´¯•i²®. C¢u »m- EÒÍ-Úº Gߣøu |õ® |ßS AÔ- CøÍbºPÒ (uõ´ öõÀø»znz-vÀ ö´T¼ Qøh¯õx, ÷Áõ®. õuõµn ©UPÐUS Gx 22 umi?) Cì»õª¯ ÁÈPõmkuÀ÷uõµ® Qøh¯õx GßÖ® TÖ- Põµm, 18 Põµm AÀ»x 14 Põµm £i |h¢x, u[P |øP ÷©õPzv-Qß-ÓõºPÒ. A¨£i¯õÚõÀ u[P GßÖ öu›¢xöPõÒÍ •i¯õx. ¼¸¢x Âk£mk, Áµumøn÷Áø» ö´£ÁºPÒ C»Á©õP H÷uõ J¸ S¸mk |®¤UøP°¾®, CÀ»õu v¸©n[-PøÍ |hzv,÷Áø» ö´QßÓõºPÍõ GßÖ "µõ]¯õÚ Pøh GßÓ ößi- Á¸® Põ»[PÎÀ |® ö£s SÇ¢-÷Pm-hõÀ ›¯õÚ £vÀ Áµõx. ö©ßi¾® "CÀ-»õu PØ£øÚ- øu-Pøͨ £õx-PõUP •¯Ø]PøÍCuØS ÷©À CÆÁÍÄUSz u[P® °¾® uõß C¢u u[P ¯õ£õµ® öuõhº¢x ö´-÷Áõ®. GÀ»õ®Áõ[Q-ÚõÀ, CÆÁÍÄ uÒУi |hU-QÓx. |õ® SÔ¨-¤kÁx ÁÀ» CøÓÁß |® AøÚ-Áøµ-GßÖ®, CÆÁÍÄUS Áõ[QÚõÀ GÀ»õ |øP ¯õ£õ›-PøͲ® ²® £õxPõ¨-£õÚõP. B«ß.36 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 33. ÷uõmhhUPø» AP©x P¥º {» GÈ¿mkuÀ AP©x P¥º (Agri) M.B.A., ÷uõ mhUPø»z xøÓ°ß £õÚzxøÓ ÁÀ¾|ºPÒ, ]ÂÀ ößøÚ, ö£[PѺ BQ¯RÌ ö¯À£k® {» GÈ¿mkuÀ GÚ¨£k® PmihU Pø»zxøÓ |Pµ[PÎÀ GÈ¿mkuÀ J¸¤›Ä CßÖ Áͺ¢x ö£¸Q Á¸® ÁÀ¾|ºPÒ, GÀUm÷µõ ÁoP® GßQÓ AÍÂÀJ¸ xøÓ. {» GÈ¿mkuÀ ö©UPõÛUPÀ xøÓ Áͺ¢xÂmhx.Gߣx J¸ Ãk AÀ»x Pmihz- ö£õÔ¯õͺPÒ. ¦ÀöÁÎvß öÁΨ¦Ózøu AÇS£kzx® E»QÀ ÷uõmh ÁøPPÒ ]».Pø». CvÀ Pø», ÂgbõÚ® £aø¨ £÷À GÚU Põn¨- AÁØÖÒ •UQ¯©õÚuõPBQ¯ Cµsk® P»¢x C¸U-Qß- £k® ¦ÀöÁÎø¯¨ £ØÔ AÔ-²® P¸u¨£kÁx £õ¤÷»õß öuõ[S®ÓÚ. öPõg® ÷©÷»õmh©õP¨ •ß¦ A¢u¨ ¦À G¢u ÁøP-ø¯a ÷uõmh®, •P»õ¯ºPÒ ÷uõmh®, õº¢ux Gߣx ÷PÒÂ. ö£õxÁõP£õºzuõÀ ÷uõmh® Aø©¨£x Th ᨣõÛ¯ºPÒ ÷uõmh®.{» GÈ¿mkuÀ uõß. Pmi öuØS B¨¤›UPõ |õmk¨ ¦À•iUP¨£mh Ãmiß öÁΨ- {» GÈ¿mku¼À H÷uÝ® ÁøP¯õÚ "÷£ì£»® GßQÓ¦Ózøu AÇS£kzx® J¸ xøÓ J¸ ÷uõmh ÁiÁø©¨ø£ ÁøP AvP-©õP¨ £¯ß£kQÓx.Cx. ¦ÀöÁÎ, §UPÒ Tmh®, Ai¨£øh¯õPU öPõsk ÁiÁ® AuØS AkzuuõP "÷£º÷©õhõAÇS u¸® ©µ[PÒ, }aÀ SÍ®, öPõk¨£õºPÒ. {» GÈ¿mkuÀ GßQÓ ÁøP.AÇQ¯ }¹ØÖ, |øh£õøu, ÁiÁø©¨¦UPõP÷Á PmihU •u¼À 15 ö.« BÇzvØS{ÇØSøhPÒ CøÁ-ö¯À- Pø»z xøÓ°À J¸ ÁøµPø»¨ ÷©Ø£µ¨¦ ©søn ›»õ®uõß {» GÈ¿mkuÀ. ¤›Ä Esk. ö´QÓõºPÒ. ]Á¨¦ ÁshÀ ©s|õßS- xøÓ õº¢u ÁÀ¾|ºPÒ C¢v¯õøÁ¨ ö£õÖzuÁøµ ©ØÖ® C¯ØøP Eµ® BQ¯{» GÈ¿mkuÀ £o°À Dk£k- •P»õ¯ºPÎß ÷uõmh Cµsøh²® (J¸ xµ «mh¸USQÓõºPÒ. AÁºPÒ ÷uõmhU- ÁiÁø©¨¦ ªP •UQ¯® |õßS Q÷»õ) GßQÓ AÍÂÀPø»zxøÓ ÁÀ¾ºPÒ, }º¨ Áõ´¢ux. öhÀ¼, •®ø£, ÷ºzx ÷©Ø£µ¨ø£a ^µõP ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 37
 • 34. ©ß£kzv "Põºö£m ¦ÀöÁÎ HØ£ uspº öPõmk® ö¯ØøP ÷£õßõ´GßQÓ öuõÈÀ ~m£zøu¨ £¯ß- }¹ØøÓ |®ªÀ £»º ªPÄ® Âø»²¯º¢u C¢uU£kzv ¦ÀöÁÎ Aø©UQÓõºPÒ. PskPÎzv¸UP»õ®. SÖQ¯ ©µ[PÒ {a¯©õ´ E[PÒ ¦ÀöÁ롧 £õÚzvØS }aÀ SÍ® ÃmiØS AÇS ÷ºUS®. J¸"줛[Q»º GßQÓ |ÃÚ ]Ô¯ ¤÷Ím ÷£õßÓ £õzvµzvÀ |Pµ[PÎÀ £» ÃkPõÚ•øÓ £¯ß£kzu¨£kQÓx. 15 ö.« Áøµ }Í•ÒÍ J¸ 10 |mzvµ ÂkvPξ® }aÀ SÍ®÷£õx©õÚ uspøµ ©øÇ }º Á¸h •vº¢u B»©µ® C¸US- Aø©¢xÒÍx. £» Ásn[PÎÀ÷£õÀ ¦ÀöÁÎ ÷©À ¥´a] ö©ßÓõÀ Ax GÆÁÍÄ AÇPõP øhÀì ö£õ¸zu¨£mh C¢uAiUS®. CøÁ uõÛ¯[Q C¸US®. ©µ[PøÍa ]Ô¯uõUQ }aÀ SÍ[PÎÀ SÇ¢øuPÒ•øÓ°À ö¯À£k® J¸ J¸ ]Ô¯ £õzvµzvÀ ÁͺUS® SÎUP uÛ Áv EÒÍx. "áT]öuõÈÀ ~m£®. ᨣõÛ¯U Pø»°ß ö£¯ºuõß (Gacucui) GÚ¨£k® öuõÈÀ- "÷£õßõ´. C¢u ÂgbõÚU ¦ÀöÁÎø¯¨ £µõ©›¨£x ~m£® ‰»® |® Eh¼À usp- Pø»°ß ‰»® ©õ[Põ´, £¨£õÎAkzu Pmh |hÁiUøP. ^µõÚ øµ¨ ¥´a] Aizx ©õä ö´²® BQ¯ £Ç¨£°ºPøͲ® |õ®CøhöÁΰÀ ¦ÀöÁÎø¯ |ÃÚ Áv²® }aÀ SÍ[PÎÀ SÖQ¯ ©µ[PÍõP ÁͺUP»õ®.C¯¢vµ® (Lawn Mower) öPõsk EÒÍx. ö©õmøh ©õi°¾® Cuß Âø» ©µ[PÎß Á¯x,J¸ SÔ¨¤mh E¯µzvÀ öÁmi }aÀ SÍ® Aø©US® |ÃÚ ÁͺUP¨£k® SkøÁ°ß AÍÄ,ÂkÁõºPÒ. ©õu® ÷uõÖ® Áv²® uØ÷£õx EÒÍx. ©µzvß E¯µ® (SÖQ¯ E¯µ®)¦ÀöÁÎUS Eµ ÷©»õsø© BQ¯ÁØøÓ øÁzx {ºn°U-P¨-Esk. ^›¯ öuõÈÀ~m£zøu¨ AÇS ©µ[PÒ £k®. _©õº ¹. 5 B°µ® •uÀ ¹.¤ß£ØÔÚõÀ £aø¨ ¦ÀöÁÎ |® ÃmkU Põ®£Äsm _Áøµa 50 »m® Áøµ ÷£õßõ´ ©µ[PÒG¨÷£õx® |® ©ÚvØS BÚ¢u® _ØÔ Á›ø¯õP _©õº 5 « Áøµ Âø» ÷£õS®.u¸®. Á͸® AÇS ©µ[PøÍ |kÁuß ‰»® |® ÃmiØS¨ £õxPõ¨¦ {ÇØSøh§UPÒ £kUøP QøhU-QÓx. "÷P÷ÚõPõº£ì CøÁ ÷Áø»¨£õkhß Ti¯ J÷µ {Ózv÷»õ AÀ»x £» (Canocarpus) GßQÓ ÁøP ©µ® ©µamh[PÒ AÀ»x ö¯ØøP{Ó[PÎ÷»õ Põn¨£k® §UPÒ CuØPõP¨ £¯ß£kzu¨£kQÓx. ö©®øµß GÚ¨£k® ö£õ¸ÍõÀTmh® £õº¨£Áº ©ÚøuU ÃmiØS öÁÎ÷¯ SÒÍ©õP, £» u¯õ-›UP¨£kQßÓÚ. J¸ Sk®-öPõÒøÍ öPõÒЮ. ö£õxÁõP ÁiÁ[PÎÀ AÇS ©µ[PÒ £zvÀ C¸US® EÖ¨¤ÚºPÒö£mlÛ¯õ, ]Û¯õ, ÷©›÷PõÀk Aø©zxU öPõkUQÓõºPÒ. ©õø» ÷ÁøÍ°À EmPõº¢x÷£õßÓ §UPÒ {øÓ¢u öiPøÍ "÷hõ¤¯› (Topiary) GßQÓ Pø»- ÷u}º SiUP AÀ»x ÷£] ©QÇCuØPõP¨ £¯ß£kzxQÓõºPÒ. °ß ‰»® £» ÁiÁ[PÎÀ SÔ¨- C¢u {ÇØ u¸® SøhPÒxµ®, Ámh®, •U÷Põn® £õP ¯õøÚ, ©õß, ©°À ÷£õßÓ ¦ÀöÁΰÀ÷£õßÓ £» ÁiÁ[PÎÀ §UPÒ ÷uõØÓ[PÎÀ ©µ[PøÍ ÁiÁ- Aø©UP¨£kQßÓÚ. C¢u {ÇØ£kUøP u¯õ›UP¨£kQßÓÚ. ø©zx ÃmiØS AÇS u¸® SøhPøÍa _ØÔ ©n®¦ÀöÁ롧 £UPÁõmi¾® ÷ºUQÓõºPÒ. u¸® §UPøÍ |kÁx |À»x.§UPÒ £kUøP AÇS u¸®. £õÚÁvUS "Gªmhº GßÓ öuõÈÀ ÃmiØSÒ ©µ[PÒ ÷uõmhUPø» Gߣx J¸~m£® £¯ß£kQÓx. ªP¨ ö£›¯ ÂgbõÚ® ©ØÖ® {ÇÀ ¸®¦® öiPøÍ AÇ- Pø» õº¢u J¸ xøÓ. }[PÒö¯ØøP }¹ØÖ Q¯ öuõmiPÎÀ øÁzx ÃmiØ- E[PÒ ÁvU÷PØ£ Ãmøha SÒЮ ÁͺUP»õ®. SÔ¨£õP _ØÔ ÷uõmh[PøÍ Aø©zxU Ãmiß AÀ»x Pmihzvß "øh£ß÷£a]¯õ (Diafenpagia), öPõÒÍ»õ®. |® C¢v¯~øÇÁõ°ÝÒ ö¯ØøP }¹ØÖ iµ]Úõ (Dracena), ì÷P£÷»›¯õ |Pµ[PÎÀ _©õº 30 »m® ÁøµAø©¨£x AÇS u¸®. ÷£õx©õÚ (Schaffleria) BQ¯ {ÇÀ ¸®¦® Ãmiß {Ç GÈ¿mh¾UPõPaAÍÂÀ ÁiÁø©zx }¹ØÖ öiPøͨ ¤zuøÍ öuõmiPÎÀ ö»Âh¨£kQÓx.|õ]ÀPÒ ‰»® £» ÁiÁ[PÎÀ øÁzx ÃmiØSÒ ÁͺUP»õ®.uspº öPõmkÁx £õº¨£uØS õuõµn ©soØS¨ £vÀ "£õm- E[PÒ Ãmkz ÷uõmh®AÇS u¸®. ø©`›À i[ õ°À (Potting Soil) GßQÓ E[PÐUS ©Ú©QÌa]ø¯²®,Aø©¢v¸US® "¤¸¢uõÁß C¯ØøP ©søn ÃmiØSÒ EhØ£°Ø]ø¯²® ÷º¢x u¸®÷uõmhzvÀ £» Ásn[PÎÀ ÁͺU-S® öuõmiPÎÀ J¸ Pø» Gߣøu }[PÒ AÔ¯ÂÍUSPÒ ö£õ¸zv CøUS £¯ß£kzx-QÓõºPÒ. ÷Ásk®.38 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 35. PÀ u[P® öußÚµ_ Pø»bº •. P¸nõ{v ]Ö£õßø© ö©õÈPøÍU Põ¨£õØÓ... P.K. 娥º Að©z 2006 B® Bsiß Pm-hõ¯z uªÌU PÀÂa mhzvØS Em-£mk®, ""C¸ ö©õÈ öPõÒ-øPø¯¨ £õvUPõ©¾® uªÊhß ]Ö£õßø© ö©õÈPøͲ® £ÒÎ-PÎÀ PؤUP J¸ ÁÈ•øÓ u ªÌ|õmiÀ, uªÊ® B[Q»- Aøh¯õÍ Bº¨£õmh[PÒ uªøÇ Â¸¨£¨ £õh©õP ©m-k®•®uõß £ÒÎPÎÀ Pmhõ¯¨ £õh[- |hzuz xÁ[Q C¸UQÓõºPÒ. øÁUS©õÖ ÷PmkU öPõsk- C¸U-PÍõP C¸US® GßÓ mh® GßÖ £»º £» uhøÁ, £ÒÎU PÀ QÓõº. AøuU ÷Pmk hõUhº Pø»-C¯ØÓ¨£mh÷uõ, AßÖ •uÀ Aø©aº AÁº-PøÍ ÷|›À bº AÁºPЮ, A¢u¨ ¤µa-øÚø¯CßÖ Áøµ, öu¾[S, E¸x, £õºzx u® ÷Põ›U-øPPøÍ PÁÛzx ÷Ási-¯øua ö´ÁuõPPßÚ-h®, ©ø»¯õÍ® BQ¯ ©º¨¤zxU öPõskuõß EÖv AÎzx C¸UQÓõº.ö©õÈ-PÒ ÷£_£ÁºPÒ C¢ua C¸UQÓõºPÒ. |®¤UøP³mk® uªÇPzvÀ ÁõÊ® ö©õÈamhzvß I¢-uõ® ¤›ÂÀ ÁøP°À Cx Áøµ AvPõµ¨-§ºÁ- ]Ö-£õßø©°ÚºPÒ, ©õ{»zvßC¸US® Âv »U-Qß ‰»©õP, ©õÚ G¢u AÔ¨¦® ÁµÂÀø». ö©õzu ©UPÒ öuõøP°À PõÀö©õÈa ]Ö-£õß-ø©-°Ú¸US, u® HØPÚ÷Á PßÚh ö©õÈUS £õP-©õÁx C¸¨£õºPÒ GßÖuõ´ ö©õÈPøͲ® uªÊhß HØ£mk C¸US® CǨø£¨ £ØÔ öõÀ-»¨-£kQÓx. ©UPÒ öuõøP÷ºzxU Pmhõ¯¨ £õh-©õPÄ® Pº|õhP •uÀÁº u® PÁø»ø¯ PnU-öPk¨¦ |hUS® ÷|µzvÀ÷uºÄ EÒÍ £õh©õPÄ® £izxU uªÇP •u»ø©aº AÁºPÐUS uõ´ ö©õÈ-ø¯¨ £ØÔ¯ SÔ¨¦öPõÒÍ ÁvPÒ ÷Ásk® GßÖ öu›Âzv¸¢uõº. C¨÷£õx ›Áµ |h¨£-vÀø» GßÓ SøÓ÷PmkUöPõsk C¸U-QÓõºPÒ. 7.8.2010 AßÖ B¢vµ •u»ø©aº £µÁ»õP C¸U-QÓx. BÚõÀ Cx Áøµ G¢u ÷µõø¯õ AÁºPÒ |® •uÀÁº BøP¯õÀuõß uÛ ©Û-uºPÎß©ÝÄUS® Aµ]hª¸¢x õuP- hõUhº Pø»bº AÁºPøÍa "©u®, "uõ´ö©õÈ Cµsk®©õÚ Âøh ÁµÂÀø». Cøu¨ ößøÚ°À ¢vzu ÷£õx, ›¯õPU SÔUP¨£kQÓuõ£õºzx ]»º, ö£õxUTmh[PÒ, öu¾[S ÷£_® ©õnÁº-PÐU-Sz- Gߣøu ©UPÒ Tºø©¯õP PÁ-40 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 36. ÛUP ÷Ásk® GÚ ÂÁµ® AÔ¢- Óõ® ö©õÈUS "C¸ ö©õÈU PÀ¿›PЮ AuØPõÚ HØ£õku-ÁºPÒ ÁئÖzv Á¸QÓõºPÒ. öPõÒøP G¨÷£õx® Ch® •Êx® ö´x £ÒÎ / PÀ¿› öPõkUPõx GßÖ öõÀ¾Áx ÷|µzv÷»÷¯ Põ» Cx J¸¦Óª¸UP, B¢vµõÂ- Hئøh¯uÀ». AmhÁønUSÒ (øh® ÷h¤Ò)¾®, Pº|õhPzv¾®, öhÀ¼ Aøu Ch® ö£Óa ö´ÁõºPÒ.÷£õßÓ ©ØÓ ©õ{»[Pξ® Cøu Âh •UQ¯©õÚx,ÁõÊ® Po©õÚ uªÇºPÒ, A®- uªÇPzvß ö©õzu ©UPÒ ""E[PÒ ö©õÈPøÍ,©õ{» ö©õÈPøͲ®, u® uõ´- öuõøP°À HÓUSøÓ¯ 25 ÂÊU- ÷Ásk©õÚõÀ, }[PÒö©õÈ-¯õÚ uªøDz® £ÒÎPÎÀ PõhõP C¸US® ö©õÈa ]Ö-£õß- Tku»õÚ (÷uºÄ CÀ»õu)•øÓ¯õPU PØÖ Á¸QÓõºPÒ. Cx ø©°Ú›ß ÷Põ›UøPø¯ {µõ- £õh©õP, £ÒÎ ÷|µzvØSCÆ-Áõ÷Ó }iUP ÷Ásk® GßÖ- P›¨£x áÚ|õ¯PzvØS® AÇ- •ß÷£õ, ¤ß÷£õ £izxUuõß uªÇP ©UPЮ, uªÇP Aµ_® PÀ», uªÌ¨ £s£õmiØS® öPõÒÍ»õ® GßÖ öõßÚõÀ¸®¦®. EP¢u-uÀ». ÷©¾® C¢v¯ Ax ö¯»ÍÂÀ }iUPU Ti¯x Aµ]¯À {ºn¯a mhzvÀ, AÀ». C¢u¨ ¤ßÚo°À uªÌ|õm- ö©õÈa ]Ö£õßø©°Ú¸US PÀ¿›PÎÀ uªøÇ •uÀiÀ ÁõÊ® ö©õÈa ]Ö£õßø©- öPõkUP¨£mh Ai¨£øh E›ø©- ö©õȯõP¨ £iUPõu°Ú-›ß ÷Põ›UøPø¯ ø¯-²® Aµ_ ¦ÓUPoUP •i¯õx. ©õnÁºPÐUS Aµ_ G¢u{øÓ÷ÁØÓ ÷Ásk® GßÓ]¢uøÚ C¨÷£õx Aµ_US KµÍÄ BP, ö©õÈa •øÓø¯U øP¯õsk C¸U-HØ£mk C¸¨£uõPz öu›-QÓx. ]Ö£õßø©°Ú›ß £ÒÎ QÓ÷uõ A÷u •øÓø¯¨B¢vµõ¾®, Pº|õh-Pz-v¾® {ºÁõP[-PÐhß B÷»õøÚ £ÒÎPÐUS® øÁzx, ¤µa-Pøh¨¤iUP¨£k® ÁÈ-•øÓ- ö´x HuõÁx J¸ ÁÈ •øÓ- øÚø¯z wºzx Âh»õ®.ø¯¯õÁx, uªÇP Aµ_ øP¯õÍ °À, ]Ö£õßø© ö©õÈPÐUS¨ AÀ»x Pº|õhPzvÀ C¸¨-£x÷Ási C¸UQÓx. BÚõÀ £ÒÎPξ®, ö£õxz ÷uºÂ¾® ÷£õ»÷Áõ, B¢vµõÂÀ C¸¨£xCøh°À C¸US® uøh "C¸ Ch©ÎUP uªÇP Aµ_ •ßÁ¸® ÷£õ»÷Áõ, ö©õÈa ]Ö£õßø©-ö©õÈ öPõÒøP JßÖuõß. GßÓ |®¤UøP C¨÷£õx KµÍÄ °Úº u® uõ´ ö©õÈø¯²® uª-Esø©ø¯ öõÀ-»¨ ÷£õÚõÀ HØ£mk C¸UQÓx. øÇ-ø¯²® B[Q»zøu²® £izx"£õ¼ê GßÓ ÁøP°À C¸ uªÇPzvÀ C¯[S® GÀ»õU Gì.Gì.GÀ.].-°À ÷uÓ ÁÈö©õÈU öPõÒøP C¸¢uõ¾®, PÀ¿›Pξ® uªÊ® J¸ ÁS¨£x, AÁµz ÷uøÁ¯õQHØPÚ÷Á Aµ_ AÝ©v²hß, £õh©õP Aø©¯ ÷Ásk® GßÖ Âmhx. CÆÁ-õÖ ö´ÁuØPõPAµ_ ©õ߯zxhß ‰ßÖ ö©õÈ «£zvÀ J¸ Aµ_ EzuµÄ ¤Ó¨- 2006 B® Bsiß Pmhõ¯zGßÚ, |õßS ö©õÈ-PЮ ]» ¤UP¨£mhx. Auߣi, ¯õöµÀ- uªÌU PÀÂa mhzøu ©õØÓ£ÒÎPÎß £õhzvmhzvÀ Ch® »õ® £õhzvmhzvß •uÀ £õPz- ÷Ás-i¯ ÷uøÁ÷¯ CÀø».ö£ØÖ-uõß C¸UQßÓÚ. Aamhzvß I¢uõ® ¤›ÂÀ vÀ uªøǨ £iUP-ÂÀø»÷¯õ AÁºPÒ |õ»õÁx £õPzvÀ "Gί CÆÁõÓõÚ Âv»US öPõkUP E¸x xÁUP¨ £ÒÎPÎÀ ÁøP ö´¯¨£mkÒÍx. CxE¸x ©ØÖ® B[Q»zxhß uªøÇ-¯õÁx PØÖUöPõÒÍ ÷Ásk® GߣuõQ Âmhx. ©mk-©À», A÷u mhzvßuªøÇU PØÖU öPõkUP Regional £zuõ® ¤›ÂÀ, ""C¢ua mhz-Language Teacher GßÓ uÛ ¯õöµÀ»õ® •uÀ øua ö¯À£kzxÁvÀ, Cøh-g-B]›¯ºPÒ {¯-ªU-P-¨-£kQÓõºPÒ. £õPzv÷»÷¯ uªøÇU ÀPÒ HØ£k©õ°ß, AÁØøÓzAÁºPÎß Áõ°»õP E¸x PØÖUöPõsk C¸UQÓõºP÷Íõ, uºUP, Aµ_ uS¢u BønPÒ©õnÁºPÒ uªøÇU PØÖ AÁºPÒ |ÃÚ AÔ¯À AÀ»x ¤Ó¨-¤UP»õ® GßÖ®Á¸QÓõºPÒ. ‰P AÔ¯À £õh[PÎÀ öõÀ»¨£mk C¸UQÓx. C÷u {ø» öu¾[S xÁUP¨ HuõÁx JßøÓ¨ £iUP ÷Ásk® GßÖ ÂvUP¨£mk C¸U-QÓx. BP, ]Ö£õßø©°Ú›ß£ÒÎPξ® EÒÍx. Ax ©mk- SøÓ-PøÍz wºzx øÁ¨£vÀ©À», K›¯shÀ Aµ¤¨ £ÒÎ- "¸¨£¨£õh® GßÖ öõßÚõÀ C¨£iz-uõß C¸UP ÷Ásk®. G¨÷£õx® uÛ AUPøÓ GkzxPÎÀ, Aµ¤²hß E¸x, uªÌ, Á¸® hõUhº Pø»bº AÁºPÒB[Q»® GÀ»õ® PØÖU öPõkU- ]» £õh[PøÍU SÔ¨¤mk, CÁØÔÀ HuõÁx JßøÓ ö©õȨ ¤µaøÚø¯²® AÇPõPzP¨-£k-QßÓÚ. wºzx øÁ¨£õº GßÓ |®¤UøP ©õnÁºPÒ GkzxUöPõÒÍ BP C¸ ö©õÈ öPõÒøPU-SÒ- ÷Ásk® GßÓõÀuõß HuõÁx CßÝ® ©øÓ¢x ÂhÂÀø»!÷Í÷¯ CÆ-ÁõÓõÚ Âv»USPÒ JßøÓ GkzxU öPõÒÁõºPÒ. Pmkøµ¯õÍøµz öuõhº¦ öPõÒÍ :HØPÚ÷Á C¸US® ÷£õx ‰ß- A¨÷£õxuõß £ÒÎPЮ, 88707 15462 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 41
 • 37. AUP® £UP® Cì»õª¯ ÁÈ°À µè¯õ...! G Q¨x, xÜæ¯õ ÷£õßÓ Aµ¦ |õkPÎß £õh¨ °ß J¸ Puõ£õzvµ®, " PhÄÒ CÀø»ö¯ÛÀ ¤ÓS¦zu-P[PÎÀ Ch® ö£ØÖÒÍ ©uU P¸zxPøÍ }UP GÀ-»õ÷© AÝ©vUP¨£mhøÁuõ÷Ú GÚU TÖQÓx.÷Ásk® GÚ A¢u¢u Aµ_PÎß •Ê Buµ- C¢u B£zøu •ßÚ÷µ AÔ¢xöPõskÄhß FhP[PÒ ¤µaõµ® ö´x Á¸Qß- AuØPõÚ |hÁiUøPPøÍ Aµ_ GkzxÓÚ. ©uzxhß (Cì»õzxhß) öuõhº¦- Á¸ÁuõP A¢u CuÌ TÖQÓx.øh¯ AøÚzøu²® £õhz vmhzv¼¸¢x £µÁ»õQ Á¸QßÓ ÷£õøu¨ ö£õ¸Ò}US- Á uØPõÚ •¯Ø]PÒ |øhö£ØÖU £¯ß-£õk® Sk®£ EÓÄPÎß ^ºSø»Ä®öPõs- i ¸UQßÓÚ. AÇQ¯ •P©ÚõÚ Avºa]-¯ÎUQßÓ ÁøP°À SøÓ¢x Á¸-Aìé»õ• Aø»US® GÝ® öõØöÓõh- QßÓ ©UPÒ öuõøP²® ~PºÄU P»õaõµz-øµ-UTh }UP ÷Ásk® GÚ Kº "FhP ÷©øu vß ÷PkPЮ ©u Âʪ¯[PøÍ ÷|õUQ |øh-TÔ-²ÒÍuõP ¦PÌ ö£ØÓ Aµ¦ £zv›ø-P- vªz› ö©zÁ÷uÆ ÷£õh Aµøz ysiU öPõsi¸UQßÓÚ.¯õͺ L£ðª íúøÁv öu›ÂzxÒÍõº. 40 ªÀ¼¯ß µè¯ •ì¼®PÐhß _‰P CuØQøh÷¯ Gvº£õµõu Kº Chzv¼¸¢x Á¢- EÓøÁ¨ ÷£o Á¸QßÓ |À» Av£µõP EÒÍõºxÒÍ ©u©õs¦PÐUS BuµÄ öu›ÂUS® ö´v µè¯õÂß uØ÷£õøu¯ Av£º. £» £ÒÎÁõÀPøÍU|®ø© ¯¨¤À BÌzxQÓx. µè¯ |õmiß PÀÂU PmhÄ® ¦Úµø©¨¦ ö´¯Ä® AÁº Eu²ÒÍõº.Th[PÎß £õhz vmhzvÀ ©u ©õs¦PÐUS E›¯ 96 ©uµéõUPÒ, HÊ Cì»õª¯¨ £ÀPø»U- P Ç-Ch® AÎUP¨£k® GÚ µè¯ Av£º vªz› ö©zÁ÷uÆ P[PÒ BQ¯ÁØøÓz öuõh[P AÁº AÝ©v AÎz-AÔÂzxÒÍõº. xÒÍõº. ÂøµÂÀ Kº Cì»õª¯z öuõø»UPõm]²® µè¯ß Cì»õªU PÄß]À öÁΰkQßÓ "µè¯õ- öuõh[P¨£h EÒÍx. Av£º ö©zÁ÷uÆ ©õì÷Põ-ÂÀÂÀ Cì»õ® GÝ® CuÌ C¢u AÔ¨ø£ ¦µm]-Pµ- EÒÍ ¦PÌ ö£ØÓ áú®B £ÒÎUS As-ø©-°À-uõß©õÚ •iÄ GÚ £õµõmi²ÒÍx. áõº Bm]°÷»õ ÷õÂ- ößÔ¸¢uõº. CxÁøµ Á¢u µè¯ Av£ºPÒ ¯õ¸®¯z Põ»Pmhzv÷»õ Cøu¨÷£õßÓöuõ¸ •¯Ø]ø¯U Cx÷£õßÖ ößÓvÀø». Cx÷£õßÓ •¯Ø]-PøÍSÔzx PÚÄ Põn÷Á C¯»õx. ©uzvß AøÚzx AÁº ÷©ØöPõsh PõµnzvÚõÀ µè¯õÄUS Cì-»õª¯Aøh¯õÍa ]ßÚ[PøͲ® AÈzöuõÈUQßÓ |õkPÎß Tmhø©¨¤À £õºøÁ¯õͺ uSv|hÁiUøPPÒuõ÷Ú ÷õ¯z Põ»PmhzvÀ Aµ[- ÁÇ[P¨£mkÒÍx. Cì»õzvØS GvµõP¨ ÷£õº¨ ¤µPh-÷PÔÚ. ¦PÌ ö£ØÓ µè¯ |õÁ»õ]›¯º hì÷hõÁìQ- Ú® ö´xÒÍ •ì¼® |õkPÐUS µè¯õ ÁÈPõmkQÓx. V ©zv¯ QÇUS : õv í«vß B´Ä! A ö©›UPõÂß EÒ|õmk, £õµU J£õ©õÄUS AÎzxÒÍ ÷Ásk÷PõÒ öÁÎ|õmkU öPõÒøPPøÍz •UQ¯zxÁ® Áõ´¢uuõS®. wº©õÛ¨£vÀ •UQ¯ ø©¯- ÷áõºuõÛ¾® GQ¨v¾® EÒÍ CðÁõÝÀ ©õPz vPÊ® AÔÄU ÷P¢vµ® •ì¼- ‰ ß C¯UPzvÚ¸hß Aö©›UPõ Aµ]¯À Gx GßÖ ÷PmhõÀ ¦¹Q[ì Ÿv¯õÚ ÷£a_ÁõºzøuPøÍz öuõh[P ÷Ásk®. Gß- £ ÷u £»µx £v»õP C¸U- CÀø»ö¯ÛÀ CuÚõÀ HØ£k® Aµ]¯À öÁØÔhzøu S®. C¢u Aø©¨¦US E»Qß {µ¨£ C¢u ªuÁõu Cì»õª¯ C¯UPzvÚ¸US¨ £v- £» £SvPÎÀ QøÍPÒ EÒ- »õP wµÁõu ]¢uøÚ öPõsh ÷ÁÖ SÊÂÚº Á¸- ÍÚ. ©zv¯U QÇUS |õkPøÍU ÁuØS Áõ´¨¦PÒ EÒÍÚ. uÚx Áõuzøu {¹- õv í«z SÔzx B´Ä ö´¯ J¸ uÛ ¤UP J¸ Pmkøµø¯ GÊv öÁΰmkÒÍõº õv í«z.QøÍ Esk. Auß ö£¯º éõ£ß ößhº. CvÀ B´- Cì»õª¯ C¯UPzvÚº EÒ£h AøÚzx GvºU-Pm]-Áõ͵õP¨ £o¯õØÖ® õv í«z, Aö©›UP Av£º °Úøµ²® _u¢vµ©õPz ÷uºu¼À £[÷PØPa ö´¯42 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 38. Aö©›UPõ GÀ»õ Áõ´¨¦PøͲ® HØ£kzvz uµ ÷Ásk® Gߣ÷u õv í«vß Áõu®. îì¦À-»õð-÷Ás- k ®. öuõhºPøu¯õQ¨ ÷£õÚ ÷uºuÀ •øÓ- øÁ²® í©õø²® AÁº C¢u¨ £mi¯¼À ÷ºUP-÷PkPÒ Põµn©õP GQ¨vÀ CðÁõÝ® ÷áõºuõÛÀ ÂÀø». AøÁ wµÁõu C¯Àø£ CßÝ® øPÂh-Cì»õªU BUåß •ßÚo²® Pkø©¯õP¨ £õvU- ÂÀø» GÚ AÁº P¸xQÓõº. A÷u ÷ÁøÍ°À AÆ-P¨£mkÒÍÚ. CƸ C¯UPzvÚøµ²® ÷uºu¼À ¸ Aø©¨¤Ú¸® ÷uºu¼À £[÷PØÖ áÚ|õ¯P¨÷£õmi°h £» ÷ÁøÍPÎÀ AÝ©v¨£÷u CÀø». Cx £õøuUSz v¸®¦Áx Áµ÷ÁØPzuUP ©õØÓ® GÚuØ÷£õxÒÍ Aµ_PÎß mh Ÿv¯õÚ E›ø©ø¯ AÁº P¸xQÓõº. FÇø»U Pkø©¯õPU Ps-iU-Qß-CÀ»õ©À BUQÂkQÓx Gߣx ©mkªßÔ wµÁõu ÓÁºPÒ, Aµ]¯À ^ºv¸zuzvØPõP •¯À£-ÁºPÒC¯UP[PÎß Áͺa]US® ÁÈ÷Põ¾®. Cì»õª¯ C¯UPzuÁºPÒ BÁº. Aµ¦ |õkPÎÀ K›- hzvÀTh AÁºPøÍz uµ Aµ]¯À ©õØÖ UvPÒ SøÁzvÀ Põßìii³ÚÀ ‰Æö©ßm, H©ÛÀ ÷ÁÖ GxÄ÷© CÀø» Gߣ÷u õv í«z •ßøÁU-Cì»õð £õºmi, ö©õ÷µõUPõÂÀ áìiì Aßm öhÁ- QßÓ Áõu®. C¢u C¯UP[PÒ áÚ|õ¯Pzvß «x»¨-ö©ßm £õºmi BQ¯ ªuÁõu Cì»õª¯U Pm]- öPõskÒÍ uõµõÍ AqS•øÓø¯ AÁº GkzxUPÐhÝ® C÷u ÷£õßÓ AqS•øÓø¯ ÷©ØöPõÒÍ PõmkQßÓõº. V {³¯õºUQÀ ¦v¯ £ÒÎÁõÀ! ""ö¨h®£º 11 uõUSuÀ |øhö£ØÖ £zuõs- QµÄßm ã÷µõ¼¸¢x Cµsk ¤ÍõUSPÒ öuõø»-ÂÀkPÒ BQÂmhÚ. BÚõ¾® |õ® •UQ¯©õÚ G¢u¨ EÒÍ J¸ ]Ô¯ PmihzvÀ Aø©¯ EÒÍx C¢uz£i¨¤øÚø¯²® ö£ÓÂÀø». ¤Ó ©u[PÎß «uõÚ vmh®. {³¯õºU |PµzvÀ ©mk® ¡ÖUS® ÷©Ø£mhöÁÖ¨¦® Cì»õ÷©õL÷£õ¤¯õÄ® ¦ØÖ÷|õ´ £ÒÎPÒ EÒÍÚ. CvÀ JßÖ QµÄßm÷£õßÖ £µÂU öPõsi¸UQßÓ Aö©›UPõ- ã÷µõ¼¸¢x |õßS ¤ÍõUSPÒ öuõø»-ÂÀ, ö£¸®£õßø©¯õÚ Aö©›UP ©U- ÂÀ Aø©¢xÒÍx. £ÒÎÁõÀ Gvº¨¦¨PÐUS u[PÎß Esø©¯õÚ Gv› ¯õº ÷£õµõmhUPõµºPÎß {¯õ¯¨£i CuøÚ²®Gß-£øu CÚ® Põn •iÁvÀø». £¯[Pµ- CiUP ÷Ási¯ {ø» Á¸® AÀ»Áõ.Áõuz uõUSuÀ |øhö£ØÓ QµÄßm ã÷µõ ÷»ßm ©õºUì ¤µº÷Áåß PªåßGݪhzvÀ Pmh¨£k® GÚU TÓ¨£kQßÓ GÝ® {ÖÁÚ® C¢uz vmhzvØS mh§ºÁ£ÒÎÁõÀ SÔzx GÊ¢xÒÍ ÂÁõu[PÒ AÝ©v AÎzu ¤Ó÷P Si¯µ_U Pm]°Ú¸®C¢u Esø©ø¯ Eµzxa öõÀ¾QßÓÚ. ø£éÀ A¨xºµ±L¨ Gvº¨£õͺPЮ PÍ® CÓ[QÚº. C¢uzCøu J¸ £ÒÎÁõÀ öuõhº£õÚ ÂÁõu- vmhzvß ¤ßÚo°À wµÁõvPÒ EÒÍÚº©õPU P¸u C¯»õx. Esø©¯õÚ ¤µaøÚ Aö©- Gߣ÷u Gvº¨£õͺPÎß Áõu®. BÚõÀ Lø£éÀ›UP •ì¼® ‰PzxhÝ® ©ua _u¢vµzxhÝ® A¨xºµ±L¨ GÝ® ªuÁõu `L¤ AÔbºuõ® Cußöuõhº¦øh¯uõS®. £ÒÎÁõÀ ÂÁõu® AuØS J¸ ö£õÖ¨£õͺ BÁõº. AÁ¸hß C¸¨£ÁºPÒ ©uPõµn©õP EÒÍx Gߣx ©mk÷©. |À¼nUPzvØS¨ £õk£hUTi¯ÁºPÒ. C¢u ÂÁõuzvÀ TÓ¨£kQßÓ £» ö´vPÒ Es- C¢uz uPÁÀPÒ Gvº¨£õͺPÐUSz öu›¯õu-ø©US GvµõÚøÁ¯õS®. ÂÁõuzøuz ÷uõØÖ-Âz- uÀ». BÚõ¾® C¢uz vmhzvøÚ AÁºPÒ £¯[-xÒÍ A¢uz vmhzvØS £õºU 51 ¦µõöáUm Gߣx Pµ-Áõuzxhß öuõhº¦£kzv Gvº¨£uØSU Põµn®,ö£¯º. Ax J¸ £ÒÎ ©mk©À», Põº÷uõÁõ CÛæ- •ì¼®PÎÀ ªuÁõvPÒ CÀø» GßÖ ö£õx÷¯miÆ GßÓ Tmhø©¨¤ß RÌ EÒÍ J¸ £s£õmk ‰Pzøu |®£ øÁ¨£uØ÷P. Cxuõß ¤µaøÚ°ßø©¯•©õS®. A¢uU PmihzvÀ Aø©¯ EÒÍ £» ©º©©õS®.ÁvPÎÀ J¸ ¤µõºzuøÚU Th•® Aø©¯ EÒ- ¤›mh÷µõì GߣÁº PÄßhº PµßmêÀ GÊv¯ "Qµ-Íx. CuøÚ¨ £ÒÎÁõÀ GÚU TÓ C¯¾©õ Gߣx- Äßm ã÷µõÂÀ J¸ £ÒÎ Aø©UP¨£h ÷Ásk® GÝ®Th I¯zvØS›¯x. £ÒÎÁõÀ QµÄßm ã÷µõÂÀ Pmkøµ CÆÁõÖ PÁÛUPzuUP £» P¸zx-PøÍUAø©¯ EÒÍx Gߣx ©ØöÓõ¸ uÁÓõÚ uPÁÀ. öPõskÒÍx. (Counter currents.org 2010 BPìm 12) ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 43
 • 39. ÿ√ıbÈÔD uµ©õÚ PÀ u¸® uõ´©õºPÒ ÷£µõ]›ø¯ íõâ¯õ ÷P. P©¸ßÛéõ A¨xÀ»õð G®.H., ¤.i CßÚ©õ ¯uuUP¸ E¾À AÀ£õ¨ & ÷Ásk® Gߣx £õµv¯õº P¸zx. |õ¯Pz v¸÷©Û (v¸USºBß 39 : 9) (éÀ) AÁºPÒ 1400 BskPmS •ß÷£ u® ©øÚÂ- ¯¸USU PÀ ¦PmkÁvÀ ÷£µõºÁ® PõmiÚõºPÒ ""SºBøÚU öPõsk |À¾£÷u® ö£Ö£ÁºPÒ Gߣx SÔ¨¤hzuUPx.PÀ¯ÔÄøh÷¯õº uõ®. CµshõÁx ¤›ÂÚº ©õºUPU PÀÂø¯ •ØÔ-¾- CßÚíú PõÚ Í¿©ß áíú»õ & ©õP¨ ¦ÓUPozx E»PU PÀ Jß÷Ó E¯ºÄ u¸® (v¸USºBß 33 : 72) GßÓ Gsn® öPõshÁºPÒ. CÁºPÐUSz ÷uøÁ ""AÔ¯õø©°ß Põµn©õP ©Ûuß uÚUSz £n® Jß÷Ó. ö£õ¸Î»õºUS CÆÄ»PªÀø» Gß-uõ÷Ú w[QøÇzxU öPõshõß. £øu EÒÍzvÀ £vzx £ÒΰÀ £izxU öPõs- GÚ PÀÂUS •UQ¯zxÁ® AÎUS® CøÓ- i¸US® u® Áõ¼£U SÇ¢øuPøÍ Cøh{Özu®ÁÚ[-PЮ, |¤ö©õÈPЮ Cì»õª¯ ©õºUPzvÀ ö´x vøµPhÀ Ki vµÂ¯® ÷uh Aݨ¦ÁõºPÒ.HµõÍ©õP {µ®¤U QhUQßÓÚ. GÛÝ® |® uõ´©õºPÒ SÖUS ÁÈ°¾®, íµõ©õÚ Ámi, C»g®, FÇÀGzuøÚ ÷£º AÁØøÓ AÔÁõºPÒ, |øh•øÓ¨- ‰»-•® öÀÁa öȨ¦ ö£Ó •i²® GÚ |®¦£ÁºPÒ.£kzx-ÁõºPÒ Gߣx ÷PÒÂUSÔ¯õP÷Á EÒÍx. CÁºPÎÀ ö£¸®£õ»õ÷Úõº Bh®£µ¨ ¤›¯ºPÒ. CuøÚ÷¯ J¸ PÂbº Cì»õª¯ºPÒ SÔ¨£õP •ì¼® ö£sPÒ G¢uAÍÂØSU PÀ°¾®, ö£õ¸Íõuõµzv¾® ¤ßu[Q- ÷uõ»Özu¾US GzuøÚ ¡Ö ö£õß²ÒÍÚº Gߣøu Aµ_z uµ¨¤À ¦ÒÎ ÂÁµ[PøÍ _uº ©nzvÝUS GzuøÚ ¡Ö ö£õß÷P›US® SÊUPÒ ÷PõimkU PõmkQßÓÚ. ©õÀ Áøµ¢vh ©õÎøP ÁõPÚ® |- ® uõ´©õºPøÍ |õßS ¤›ÂÚºPÍõP¨ ¤›U- ©õuº u® §qøhUS GzuøÚ ¡Ö ö£õßP»õ®. ©õºUPU PÀ²® E»PU PÀ²® PØPõu£õ©µºPÒ. PÀ¯ÔÁØ÷Óõº DUS ©©õÚÁºPÒ. DUPÒ ÷PõÀ {ÖzvU öPõi÷¯ØÓ ¢uÚGÆÁõÖ ÷|õ´ £µ¨¦® |a_UPÍõP EÒÍÚ÷Áõ AÆ- TmkU TzvÝUS GzuøÚ ¡Ö ö£õßÁõ÷Ó PÀ°À»õu uõ´©õºPÒ AÚõaõµ[PÐUS®,‰h¨£ÇUP ÁÇUP[PÐUS® Aiø©£mkU QhU- ÷©¾® ÷ÁÖ £» Ãs h[QØS ¯õ®QÓõºPÒ. ÷õÖ {u® vßÖ ]ßÚg]Ö PøuPÒ ÷£_® Âøµ¯® ö´ ö£õ¸Ò GzuøÚ ¡Ö ö£õß÷ÁiUøP uõ´©õºPÍõP E»Â Á¸QÓõºPÒ. PÀÂCÀ»õu ö£sPøÍU Pͺ {»zvØS J¨¦ø© TÔ GÚ [Phzxhß õiÚõº. Cx uµ uß ©PÝUSA¢-{»z-vÀ ¦À ÂøÍ¢vh»õ®. |À» ¦uÀÁºPÒ Áõ´UP¨÷£õS® ©n¨ö£sohª¸¢x ÁµumønÂøÍ-ÁvÀø» GÚ AÔ¨£õº ö£¸[PÂbº £õµv- GßÓ ö£¯›À öPõÒøͯi¨£x® ¤Óº £nzøuuõÚõº. CÁºPÎß öÀÁ[PÒ J¸ ]»øµz uµ £Ô¨£x® CÁºPÐUSU øP Á¢u Pø». CzuøP¯©Öø©°ß £¯ªßø©¯õÀ ö£õÖ¨£ØÓÁºPÍõP, uõ´©õºPÎß öÀ»¨ ¤ÒøÍPЮ Bh®£µ ÁõÌøÁuõß÷uõßÔPÍõP, uÁÖPÒ CøÇUPz u¯[Põu |õi Ãs ö»ÄPøÍa ö´£ÁºPÍõP, Thõ |m¦¦À¾¸ÂPÍõP, •uõ¯a ^º÷PkPÐUS õßÓΨ- öPõshÁºPÍõPz vPÌÁõºPÒ Gߣx vsn®.£Áº-PÍõP ÁõÊQÓõºPÒ Gߣ÷u Esø©. (Akzu Cµsk ¤›ÂÚøµ C¨÷£uø©ø¯ }UP ö£sPÍÔøÁ ÁͺzvhÀ Akzu CuÈÀ £õº¨÷£õ®...)46 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 40. ÿ√ıbÈÔD öuõS¨¦ : AÇQ©QÌa]¯õÚ ö£s©o & 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Aߦa ÷Põu›PÐUS.. · hõUhº B°Ì AÀ&PºÜ E[PÐUS GÊzuõºÁ® C¸UQÓuõ? uªÈÀ : õ¼íõ GÊzuõØÓø» ÁͺzxUöPõÒЮ Bø C¸UQÓuõ? C÷uõ, Kº A›¯ •ì¼® Gߣ÷u Áõ´¨¦. EÚUS ©›¯õøu uõß... · Sk®£®, Sk®£ EÓÄPÒ, SÇ¢øu Áͺ¨¦, ø©¯À SÔ¨¦PÒ, Ãmk ©¸zxÁU SÔ¨¦PÒ BQ¯ÁØÖhßAߦ Cì»õª¯a ÷Põu›÷¯! EÚUS HØ£k® ‰P ÷|õUQ»õÚ E[PÎß Gsn[-JÆöÁõ¸ xߣ•® EÚUS J¸ £›Põµ©õP÷Á PøͲ® GÊv Aݨ£»õ®.Aø©²®; CøÓÁß |õiÚõÀ... · E[PÒ £Sv°À H÷uÝ® J¸ xøÓ-C÷uõ |¤ (éÀ) AÁºPÒ TÖÁøuU ÷PÒ... °À ]Ó¢x ÂÍ[S® ö£sPÒ""G¢u¨ ö£s©o uß CøÓÁÝUSU SÔzx, AÁºPÎß õuøÚ SÔzxPmk¨£mk, I¢x ÷ÁøÍ öuõÊøP²® ÷£o, Pmkøµ¯õP÷Áõ, ÷|ºPõn»õP÷ÁõPؤøÚ¨ £õxPõzxU öPõÒQÓõ÷Íõ AÁÒ Aݨ£»õ®._ÁÚ® ¦SÁõÒ... · ö£õxÁõP ö£sPÒ CßÖ Gvº-CøÁ GÎuõÚ Põ›¯[PÒuõ®. GÁºPÐUS ÷|õUS® £À÷ÁÖ ]UPÀPÒ SÔzxCøÓÁß CÁØøÓ GÎuõUSQÓõ÷Úõ AÁºPÒ GÊu»õ®.{a¯©õP Caö¯ÀPÒ ‰»® CøÓÁøÚa¢v¨£õºPÒ. CøÓÁß E[PÐUS C®ø©°¾® · CÀ»ÓzvÀ Aø©v {»Á E[PÒ©Öø©°¾® ©QÌa]ø¯ AΨ£õß. B÷»õøÚPøÍa öõÀ»»õ®.GÆÂua ¢÷uP•ªßÔ CøÓÁÛß · •uõ¯ ÷|õUQ»õÚ SÖ[- P Âøu-PmhøÍPøͨ ÷£oUöPõÒ. v¸USºBøÚ²®, PÒ, ÂȨ¦ EnºÄz xqUSPÒ|¤ÁÈø¯²® £ØÔ¨¤izxUöPõÒ; EÚUS Aݨ£»õ®.CuÚõÀ ©›¯õøu²® ©v¨¦® Qmk®. · £øh¨¦PøÍ Aݨ¦®÷£õx EøÓ-©ØÓ ö£sPøͨ £õº! AÁºPÒ {µõP›¨£õÚ °ß «x "ö£sq»P® GßÖ‰Pzv÷»õ AÀ»x QÔìuÁ, ³u, P®³ÛéU SÔ¨¤hÄ®.öPõÒøP°÷»õ ¤ÓUQßÓÚº. BÚõÀ... AÀ»õðEßøÚ •ì¼® ö£snõP¨ ¤ÓUPa ö´uõß...|¤ (éÀ) AÁºPÎß ‰PzvÀ, B°åõ, Pwáõ, AÀ»õðøÁ CøÓÁÚõPÄ®, •í®©x |¤£õzv©õ (µ¼) ÷£õßÓ ]Ó¢u ö£sPÎß (éÀ) AÁºPøÍz yuµõPÄ® HØÓuÚõ¾®ÁÈz÷uõßÓ»õP¨ ¤ÓUPa ö´uõß. Cx GÆÁÍÄ EÚUS ÁõÌzxPÒ.ö£›¯ ©›¯õøu Gߣøu Gso¨£õº. Aߦ Cì»õª¯a ÷Põu›÷¯! C¢u} I÷ÁøÍ öuõÊøPø¯ {øÓ÷ÁØÔ¯uõÀ, Cì»õª¯ ©õºUP÷© EÚUSz u[P®÷|õߦ ÷|õØ£uõÀ, CøÓ°À»zøu íä ÷£õßÓx! Eß JÊUP÷© EßÝøh¯ö´ÁuõÀ, Cì»õª¯ îáõ¤øÚ ÷£qÁuõÀ AoP»ßPÍõS®! AuÚi¨£øh°ÀEßøÚ ÁõÌzxQ÷Óß... |ßÚhzøu÷¯ Eß öõzx BS®. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 47
 • 41. PÂøu ]uÔ¯ •uõ¯® ÷P.G®. •í®©z© øÓu¢u ©u® {øÚzxU öPõsi¸US® uÚUSzuõ÷Ú ○ ○©soÀ Á¢ux & £õÁU PÚÄ EÓUP©õ? £mh® `miU öPõshx ○ ○ ○ ○PøÓ£i¢u ©Ú[PøÍ ○ ○£Êx £õºzux. CøÓ©õºUP •uõ¯÷©! AßÖ & ○ ○ JßÖ£mk •ì¼©õ°¸¢uõÀ L£õU SßÔß ○ ○ ○ ○"Cøµ¨ø£PöÍÀ»õ® E»SU÷P } «x {ßÖ & £s£mh ○ ○£]ø¯a õ¨¤mhx "¤µv{v BUP¨£kÁõ´ uø»ø© JßÖ ○ ○ ○ ○Cu¯[PöÍÀ»õ® •ì¼©õ°¸¢x® AøǨ¦ Âkzu ÷£õx ○ ○"CøÓ¯a ¸¢xshx ¤ÍÄ£mk {ßÓõÀ PõL¤ºPÒ •ì¼®PÍõ°Úº ○ ○ ○ ○ "wµÁõv BUP¨£kÁõ´ CßÖ & ○ ○AkzuÁº ö£õ¸øÍ ÁõÀPÎß ÷©øh {ßÖ ○A£P›zx ÂÊ[P A¨¦Ó® & ○ ○ ○ ¤ÍÄ£mh uø»ø©PÒ ○ ○Ag]hõu ©Ú[PЮ uß G[PÒ á©õAzxuõß •ì¼®PøÍU PõL¤ºPÍõ´ ○ ○Ga]ø»U Th ÷|ºÁÈ á©õAz GÚ ○ ○ BUSQßÓÚº. ○ ○ÂÊ[Qhõ©À ©õº umk® ○ ○÷|õßø£U PõUP Eß uÛ¨ ¤›Ä Aøh¯õÍ® ¤ÍÄ£mh ○ ○ ○ ○Ga›UøP²hß C¸¢ux GxÄ® C¢ua •uõ¯zvØS ○ ○ ChJxURk GßÚ ○ wµÁõv Aøh¯õÍzvß •ß ○]» ÷|õߣõÎPÒ ○ ○ öÀ¾£i BPõx Bm]÷¯ Qøhzuõ¾® ○ ○CµöÁÀ»õ® Ps ÂÈzx D÷hØÓ©À» ○ ○£P¼À EÓ[SÁx ÷£õÀ ○ ○ £z›À AßÖ CǨ¦uõß! ○ ○µ©ÍõÛÀ ÂÈzöuÊ¢u Gv›PÎß ÁõÐUS ○ ○•uõ¯ CøÓ¯a® ○ ○ Gv›À {ßÓ CøÓÁõ! •u¼À ○ ○ö£¸|õÒ öPõshõi Âmk •uõ¯zvß GsoUøP G[PÒ uø»ÁºPÎß ○ ○«sk® EÓ[Qk÷©õ? ○ ○ •ßÞØÔ¨ £v߉ßÖ Cu¯[PøÍ CnUP©õUS ○ ○ B°Ý® Auß uø»ø© JßÖ ○ ○•uõ¯zvß EÓUP® ○ ○ AuÚõÀ & Aøu÷¯ EÚx ○ ○umiÚõÀ ÂÈzöuÊ® PsqUSz öu›¯õ A¸möPõøh ©õºUPzvß ○ ○]ØÖÓUP©õ? E»P¨ ○ ○ ÁõÚÁº £øh öPõsk ÁnUP® BUS. ¤ÓS ○ ○£ØÔÚõÀ BÌ¢u CøÓ²u ö£ØÓx ○ ○÷£¸ÓUP©õ? CÆÄ»Q¾® G[PÐUS ○ ○ A¸Ò ©øÓ²® AuØS ○ ○ AvPõµ ChJxURk ○ ○CÀø»... "]Ó¢u •uõ¯® GÚ ○ ○GzuøÚ £¯õßPÎÀ Aøhö©õÈ Cmhx. QøhUPa ö´ ○ ○ |õøÍ _ÁÚzv¾® ○ ○G¨£i Gʨ¤Úõ¾® ○ ○GÇ÷Á Thõx GÝ® BÚõÀ CßÖ Ch® JxURk ö´! ○ ○ JØÖø©°ßÔ ○ ○|i¨¦ EÓUP©õ? ○ ○ "]uÔ¯ •uõ¯® AxÁøµ ÷Ásk® ○ ○CÀø»°Àø»... BQÂmhuõÀ G[PÒ «x EÚx ○ ○ ○ ○ÂÈzxU öPõshuõP "JkUP¨£mh •uõ¯® GÚ P¸øn¨ £õºøÁ ○ ○ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 49
 • 42. ]ÖPøu C ¨£zuõß Sk®£zxhßößøÚUS Á¢ux÷£õ¼¸¢ux.£zx Á¸h[PÒ BQÂmhøu{øÚzx ¯¢uõß u«®. PÀ¯õn-©õQ ]» Á¸å[PÎÀ ‰ßÖ ¤Ò-øÍPÐhß ¤øǨ¦ ÷ui ©øÚÂ-ø¯²® AøÇzxUöPõsk |®¤U-øP-²hß Á¢uÁß u«®. ""©uµõéúUPõ ÷£õÓ? A[÷PEÚUS ¯õº C¸UPõ[P? 25 ""GßÚ ÷Áø» QøhUS®?GÆÁÍÄ ®£õv¨£? QøhUQÓÁ¸©õÚzvÀ ©uÓõ]À Sk®£®|hzu •i²©õ? |s£ºPЮ EÓÂÚºPЮöõßÚx AÁß PõvÀ ÂÊ¢-uõ- {ßÖ ÷£õÚ |õÒ Põmi¾® Aøu¨ ö£›uõP GkzxUöPõÒÍÂÀø». G¨£Ä® C¨£i]»º ÷£zuõß ö´ÁõºPÒ GßÖ{øÚzxUöPõshõß. F›ÀC¸¢uõÀ ©mk® CÁºPÍõ Pg]Fzu¨ ÷£õÓõ[P.. A¨À u«® Eøh¯ öõ¢u Fº ÷£µ-nõ®£mk. AÁß +2US ÷©À ""•u»õÎ[PÐUS ¯ºøÁ ö£õß÷Ú› ößøÚUS£iUP-ÂÀø». AÁÝøh¯ u¢øu £zv GßÚ öu›²®? AÁ[Puõß A¸÷P GßÖ öõßÚõ¾® ößm-Cì-©õ°À £õ´ 50 Á¸å® ÄU Hê°» ÁõÇÓõ[P÷Í.. µÀ µ°À÷Á ì÷håÛ¼¸¢x S®-©`v°À ÷©õvÚõµõP ÷Áø» ªi¨-§si öÀ¾® µ°¼À öß-£õºz-uÁº. AÁÝUS ÷©õvÚõµõP Th ÷Áø» ö´£ÁºPÒ E_¨¤Âhöõ¢u©õP HuõÁx ÓõÀ J¸©o ÷|µzxUS® AvP-¸¨-£ªÀø». A¢u F›À ©ØÓ- ©õS®. A¢u µ°À ö|›¼À u«•U-ÁºPÒ ö´Áøu¨÷£õ»÷Á ÷uõÀ öuõÈÀ £sqÁx GßÖ •i- ÄUS Á¢uõß u«®. Sz xøn ¦zuP[PÒuõß. AxÄ®åõ¨¤ØS ÷Áø»US¨ ÷£õÚõß. SÔ¨£õP, PõªUì GßÓõÀ ªPÄ® £UPzx FµõÚ B®§›À ªP¨- £äâ,÷£õshõ ö´x ÂØ- µ]zx Av÷»÷¯ ‰ÌQ ÂkÁõß.ö£›¯ ÷uõÀ öuõÈØõø». ÷PõiU- Óõß. v¸¨v¯õP CÀø». ö©õzu- ©õPU P¸Áõk Áõ[Q, Aøuz PØ£øÚ°À uõ÷Ú J¸ öPÍ-PnUPõÚ ¹£õ´ »õ£® Á¸® £õ´ GßÖ® Svøµ°À HÔ ÷ÁP-öuõÈÀ. BÚõÀ ¡ØÖUPnUQÀ- xskPÍõP öÁmi £õUöPmiÀ AøhzxU PøhPÐUS ¨øÍ ©õP Ki £» õP[PøÍa ö´Á-uõß ®£Í® Áõ[S® {ø»°À uõP-Ä® {øÚzx ©QÌÁõß u«®. ö´uõß. Av¾® |èh®. Põø»u«ø©¨÷£õ» B°µUPnUPõÚ ÷|µ |õèuõ Pøh÷£õmk §› ö®«ß Kmh¼À ¨øͯµõP÷£ºPÎß {ø» C¸¢ux. QÇ[S ÷£õmhõß. ®íú®.. ÷Áø» ö´u£i uÛ¯õP ¹® Gkz- v¸©n©õÚ ¤ÓS A¢ua xz u[Q°¸¢uõß u«®. C[S ÷ÁÖ ÁÈ°ßÔ «sk®®£Í® £zu÷». Th ÷Áø» ö´£- ÷Áø»U÷P ÷£õ´Âh»õ® GßÖ AÁÝUS® ö»Ä. F¸US®Áº- P Ðhß õ¨£õmk ÷|µzvÀ ©øÚ塧 öuõnöuõn¨¦ £n® Aݨ£ ÷Ásk®. Cµmøha÷£]UöPõsi¸¢uõß. uõ[P •i¯õ©À •iÄUS Á¢uõß. ö»Ä. AxÄ® ©ÚÚ ¤ÒøÍ- ""®£Í® £zu©õm÷h[Sx. Ax- Pøͨ ¤›¢v¸¨£x® AÁÝUS ößøÚUS A¸÷P C¸US®Ä® ÷|µzvÀ Qøh¨£vÀø». ªPÄ® Pèh©õP C¸¢ux. ö£õß÷Ú›°À "ö®«ß GßÖ J¸ ""EøǨ£Á÷Úõh ¯ºøÁ KmhÀ C¸¨£uõPÄ® A[S AÁÝUS ©øÚ |^©õ «xE»º-ÁuØSÒ T¼ø¯U öPõkz-x - ÷Áø»US BÒ ÷uøÁ¨-£kÁuõP-Ä® E°º. AÁÝøh¯ öõ¢u ]aõÂk[PÒ GßÓ |¤ö©õÈø¯ ÷PÒ¨£mhõß. •u¼À uÛ-¯õPz- ©PÒ. AÁºPÐUS µï®, PŸ® GÚíì-µz £¯õß ög_® £»ÛÀø». uõß ößøÚUS¨ ¦Ó¨£m-hõß. Cµsk ¦uÀÁºPÒ. ½©õ GßÓ J¸50 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 43. ©PÒ. ‰ßÖ ¤ÒøÍPÒ «x® u«•U- JßøÓ²® ©uµéõøÁ²® Pmh¨- £m- i ¸¢ux. Põzv¸¢÷uß.SU öPõÒøÍ £õ® GßÓõ¾® ½- ÷£õQÓõº. A¢u ÷Áø»÷¯ AÁ¸U- öPõg ÷|µzvÀ Á¢uÁß Gß-©õÄUS A¨£õ GßÓõÀ ªPÄ® ¤iU- Sa ›¯õP C¸US®. øÚ¨ £õºzx Ba›¯¨£mhõß.S®. A¨£õøÁ¨ £õºUPõÂmhõÀ AÁ-øÚ¨ £õºUP¨ £›uõ£©õP C¸¢- u«•USz uø» _ØÔ¯x.AÁÒ ©¯[Q ÂÊÁøu¨ ÷£õ» ux. ö©¼¢x ÷£õ°¸¢uõß. HØ- ""©`v ÷©õvÚõµõP Gß u¢øu 50|i¨£x AÁÝøh¯ Sk®£ Ám- PÚ÷Á SÒÍ®. CßÝ® Cµsk Á¸å©õP ÷Áø» £õºzx, ø£õhõµz-vÀ ªPÄ® ¤µ£»®. Cga SøÓ¢v¸¢uõØ ÷£õ¼¸¢- ¤µ÷¯õáÚªßÔ CÓ¢x ÷£õÚõº. ux. ¦ßÚøPzuõ¾® ©Úvß ö£õß÷Ú›°÷»÷¯ J¸ ]Ô¯ AÁ¸U÷P GxÄ® QøhUP- ÷õP® •PzvÀ CøÇ÷¯õi¯x.Ãk ÁõhøPUS¨ ¤izuõß u«®. ÂÀø». GÚUS GßÚ QøhU-Sk®£zø²® AøÇzx Á¢uõß. S®? AÁº ö´u |ßø©US¨ ÃmiØSÒ öß÷Óõ®. A»[-›¯õP¨ £iUPõu ußøÚ¨÷£õ» £»ß Hß QmhÂÀø»? |õß Hß ÷Põ»©õP C¸¢ux. xo©oPЮuß ¤ÒøÍPЮ Á¸[Põ»zvÀ C¨£iU Pèh¨£hq®? Ag_U- õ©õßPЮ JÊ[QÀ»õ©À S® £zxUS® öu¸z öu¸ÁõP CøÓ¢x Qh¢uÚ.£n® ö£õ¸-Pèh¨£hUThõöußÖ {øÚz- |õø¯¨÷£õ» _zuq®? GÚUS ÍõÀ J¸ Ãk AÇPõÁvÀø».uõß. AÁºPøÍ |À»Âu©õP¨ J¸ |À» öP͵Á©õÚ ÷Áø» Sk®£zuõÀuõß J¸ Ãk •Ê-ø©-£iUP øÁzuõß. ©zu £[P ©õv› öPõkUPÄ® C¢ua •uõ¯zvØS ¯øhQÓx. xÒÎ Âøͯõk®uß ¤ÒøÍPÐUS® E¯º¢u xo- |õv°Àø»¯õ? GßÖ £»Âu©õP ¤ÒøÍPÒ §ª°ß |mzvµ[PÒ.©o, åû, ø£ GßÖ GÀ»õ® GÆ- Aߦ® BuµÄ©õÚ ©øÚ A¸- ÷¯õ]zu£i £] ©¯UPzvÀ ÷õº¢x-ÂuU SøÓĪßÔ Áõ[Qz u¢- QÀ CÀ»õ©À u«® BÖ-©õu[-PÍõP ÷£õÚõß u«®.uõß. A¢u¨ ¤ÒøÍPÒ Bø¨-£k- G¨£iz uÛø©°À ÁõiU-öPõs-QÓõºPÒ GßÖ ÷PõÈUSg_ Sk®£® |hzxÁuØPõP AUP® i¸¨£õß Gߣøu Enº¢÷uß.PøÍ- ² ® Áõ[QUöPõkzuõß. £UPzv¾® öu›¢uÁºPÎhzv¾®AÁºPÒ AuØSU P»º Aizx, Phß Áõ[Q°¸¢uÚº. AÁºPÒ ¯÷uaø¯õP Gß £õºøÁìTÀ Âmk Á¢ux® AuÝhß öuõÀø» uµ |^©õ |a›UP Bµ®- _Á›À ©õmi°¸¢u |õÒPõmi «xÂøÍ-¯õi-Úº. Sg_PÒ Áͺ¢x ¤z-uõÒ. J¸ ÷|µzvÀ Cø¯õPz ößÓx. Ax £øǯ ÷uvø¯U öu›¢u ©øÚ塧 SµÀ C¨£ Põm-i¯x. PiPõµ® {ßÖ÷£õÁxÁ¢uÚ. C®ø¯õPz öu›¢ux. PnÁß & öu›-²®. C[S |õÒPõmi÷¯ {ßÖ- vjöµÚ "ö®«ß KmhÀ ©øÚÂUQøh÷¯ ©Úìuõ£®. ÷£õ²ÒÍ÷u GßÖ |õß {øÚz-‰h¨-£mhx. u«® vnÔ¨-÷£õÚõß. ÷»õÚ ÁõUSÁõu® }sk uPµõ- uøu ›¯õP u«® ¦›¢x- ö Põs-÷Áø» CÀø». Á¸©õÚ® ÔÀ öÀ», |^©õøÁ K[Q hõß.CÀø». AÁÝUS¨ £i¨¦® Aizx-Âmhõß u«®. ""AxÁõ! vÚ•® ¯õº ÷uv-CÀø». ÷ÁÓ ÷Áø» GxÄ® öu›- ø¯U QȨ£x GßÖ Gß ¤Ò-øÍ- AÁÐUS® ÷Põ£® AvP®.¯÷». vÚ•® ÷Áø» ÷ui¨ ¦Ó¨- PÐUS ÷£õmi |hUS®. JÆ- ¤ÒøÍPøÍ AøÇzxUöPõsk£kÁõß. ÷õº¢x ÷£õ´ v¸®¦- öÁõ¸zuº J¸ |õÐUPõÚ PõQ-uz- öõ¢u F¸USz uõ´ ÃmiØ÷PÁõß. ÷Áø»°À»õ©À C¸UP- øuU QȨ£x ÁÇUP®. AÁ[P ößÖÂmhõÒ |^©õ. CöuÀ»õ®»õ®. õ¨£õk CÀ»õ©À C¸UP ÷£õÚ ¤ÓS Ax A¨£i÷¯ QhUS. Gß |s£ÚõÚ u«® AÆÁ¨÷£õx•i²©õ? £]ø¯ µmh •i²©õ? AxÄ® A¢uU Pøh]÷uv°Àuõß GßÛh® öõßÚøÁ. öµõ®£Sk®£a UPµ® Ax£õmkUSa |õÍõ- P z u«ªhª¸¢x G¢u Gß Sk®£® GßøÚÂmk¨ ¤›¢x_ÇßÖuõ÷Ú BPq®? AxÄ® ÷£õÝ® CÀø». G¨£i C¸U- ößÓx. Aøu¨ £õºUS®Áͺ¢xÂmh ¤ÒøÍPÒ. |ßÓõPa QÓõ÷Úõ GßÖ {øÚz÷uß. ÷£õöuÀ- » õ® ¤ÒøÍ[P÷Íõhõ¨¤mk Áͺ¢u ¤ÒøÍPÒ. AÁøÚ ÷|›À ¢vzx¨ ÷£»õ® •P® {øÚÄUS Á¸x... GßÓ÷Áø» ÷ui ößøÚUS Á¢uõß GßÖ •iÄ ö´x ö£õß-÷Ú›U- u«® uß Pspøµ ©øÓzxUu«®. uß A¨£õ ÷©õvÚõµõP S¨ ¦Ó¨£m÷hß. A¢u¨ £¯n® ªP- öPõshõß.÷Áø» £õºzu ÄU ©`v°ß Ä® Pkø©¯õPÄ® ©Ú EøÍa- A¢uU Sk®£® v¸®£ Á¸©õ?•zuÁÀ¼ø¯z ÷uia ößÓõß. ø» HØ£kzxÁuõPÄ® C¸¢ux. ¤ÒøÍ[P÷Íõh 죛® uß «xAÁº ö£›¯ ÷©miÀuõß C¸U-QÓõº. |kÁÈ°÷»÷¯ CÓ[QÂh»õ©õ £k©õ? AÁ[P ]›zu£i Ki BiBÚõÀ AÁß ößÓ÷£õx CÀø». GßÖ {øÚz÷uß. ö£õÖzxU ußøÚ ©Ö£i²® QÈUPA[÷P°¸¢uÁº öõßÚõº: öPõsk öß÷Óß. Á¸ÁõºPÍõ GßÖ GßøÚ¨ £õºzx ""•u»õÎø¯¨ £õºUPÓx Pè- J¸ ÁȯõP¨ ö£õß÷Ú›USa |õÒPõmi ÷Pm£øu¨ ÷£õ¼¸¢ux.h®. C¨£ E®µõÂØS¨- ÷ £õ°¸U- ößÖ u«•øh¯ Ãmøhz ÷uia £vÀ öu›¯õ©À uø»QÓõº. Á¢u ¤ÓS F›À ¦x ©`v öß÷Óß. PuÄ öÁΰÀ §mh¨- SÛ¢÷uß. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 51
 • 44. ¦zuP® AÔ•P® hõUhº K.V.S.í¥¨ •í®©z H®£À uᮕÀ •P®©x ÷PÒ ¤Ó¢ux CßÖ ¡À : ÷PÒ ¤Ó¢ux CßÖ B]›¯º : hõUhº K.V.S.í¥¨ •í®©z £UP[PÒ : 144 Âø» : ` 60 öÁαk : Cì»õª¯ {ÖÁÚ® AÓUPmhøÍ (IFT) 138, ö£µ®§º ö|kgõø», ößøÚ & 600 012. öuõø»¨÷£] : 2662 4401. ÷P Ò Gߣx PÀÂ; (Convincing Manner) Âøh²® CÁØÓõÀ uªÌTÖ® |À¾»-÷PÒ Gߣx £°Ø]; ÷PÒ ÂÍU- P •® TÓ Aøu Âha öP[-S® Cì»õ® £ØÔ¯ ›¯õÚGß- £ x ÂÚõ; ÷PÒ Gߣx ]Ó¢u AÔÁõØÓÀ ÷Ásk®, ¦›¢xnºÄ HØ£mk Á¸QÓx.öÂ- ¯ õÀ ÷PmhÀ; CÁØ- Ó õÀ ~s-©õs ~øǦ»® ÷Ásk®. ©¯ |À¼nUPz öuõhº¦-PЮö£Ó¨£kÁx ÷PÒ bõÚ®. J¸ ÷PÒ & £vÀ {PÌa] |hz- ö£¸Q Á¸QßÓÚ GߣxõUµmjì Põ»zvÀ C¸¢x u¨- £ kQÓx Gß- Ó õÀ AuØSÒ ©QÌa]-¯õÚ ö´v.I¯® öuίĮ AÔøÁU Tº- CøÁö¯À»õ® C¸¢- u õÀ- u õß "©õÝh Á¢u® öuõø»U-ø©¨- - £ kzuÄ® ÷PmP¨£k- Á x Ax £¯ÝÒÍx; ]Ó¢ux. Põm] {PÌa]°À "÷PÒ ¤Ó¢-ux÷PÒÂ. AsnÀ |¤ (éÀ) CßÖ GÝ® uø»¨¤À öuõhº¢x Q›÷¯miÆ P®³Û÷PåßAÁºPÒ, "|À» ÷PÒ AÔÂÀ JΣµ¨-£õQ Á¢uvÀ C¸¢x ößøÚ (CCC) CÁØøÓ- ö ¯À-› £õv GßÓõºPÒ. GÀ»õ¨ ¦P- öuõSUP¨£mh •UQ¯-©õÚ ÂÚõ »õ® AÔ¯õuuÀ». GÚ÷ÁuõßÊUS® E›¯ CøÓ-ÁÚõÚ HPß ÂøhPÒ C¨÷£õx ¡¾-¸ÂÀ Auß "©õÝh Á¢u® £zuõsk-AÀ»õð, ""AÔ¢-uÁºPЮ AÔ- £vÄ ö´¯¨£mkÒÍÚ. PÐUS® ÷©»õPz öuõhºQÓx.¯õu- Á ºPЮ JßÓõ? GßÖ "©õÝh Á¢u® {PÌa]°ß CzuøP¯ Áõ´¨¦® Ái-÷PÒ ÷Pmk ©Ûu EÒÍ[- ö|Ô¯õͺ ©v¨¤ØS›¯ hõUhº Põ¾® GÆÁÍ÷Áõ Põ»©õP CÀ-PÎÀ Eµzu ]¢uøÚPøÍ E¸- K.V.S. í¥¨ •í®©x AÁºPÒ »õ-©À C¸¢ux GÆÁÍÄ ö£›¯ÁõUS-QÓõß. C¢v¯õ¾® öÁÎ|õkPξ® SøÓ£õk, C¨÷£õx CÆ- Á õÖ ÷PÒ ÷PmP AÔÄ ÷Ás- Cøu öÁØÔPµ©õP |hzv ö¯À£mk Á¸Áx GÆÁÍÄk®. AÔÄøh¯õº ÷PmS® ÷PÒÂ- Á¸QÓõº; Auß ‰»® GÀ»õz ]Ó¢u HØ£õk, Cu-ÚõÀ £µ-Á»õPU -PÒ AøÚz-vØS® ÷PÒ ÷Pmh- uµ¨¦ ©UPÎß Aßø£²® A¤- Qøhzx Á¸Áx Gz- u - ø P¯¨Á÷µ ©Ú•Á¢x HØS® Ásn® ©õÚz- ø u- ² ® ö£ØÖ Á¸QÓõº. £¯ß£õk GߣÚÁØøÓ Am- -52 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 45. øh¨-£h÷© AÇPõ´¨ ¦»¨£kzx- Á¸®? GßÓ ÂÚõÂØS Âøh- C¨£i •iUQÓõº : ""SºBß,QÓx. ¯ÎUP Á¢u hõUhº, ""J¸ CøÓÁøÚU SÔUP "íúÁ (He) öPõÒøP G[Q¸¢x Á¢uõ¾® AÁß & GßÝ® öõÀ- ø »¨ BÖ C¯ÀPЮ |õØ£zx Ax |À»uõ, öPmhuõ GßÖ £¯ß£kzxQÓx. AuØS ÷©ÀCµsk Azv¯õ¯[PЮ EÒÍ £õºUP ÷Ásk® GßÖ öuõh[Q AvÀ ÂÁõv¨£uØS JßÖ-C¢u A¸- ø ©- ¯ õÚ ¡¼À ]UP- I¢x ÂÍUP[PøÍU TÔ, ""Cì- ªÀø». Cx v¸USºBÛß»õÚ £» ÷PÒÂPÒ Gʨ£¨-£m- »õ® C¢v¯õÄUS ©mk- © ßÖ, Ea E¯º-{ø»ø¯, J¨£ØÓ uÛkÒÍÚ. AÁØ-ÔØ-öPÀ-»õ® hõU- Czuµo •Êø©US® ö£õ¸¢v •ußø©ø¯ (Supremacy) Enºz-hº AÁºPÒ u®•-øh¯ ]¢-uøÚz - Á¸® GßÖ •i¨£x A¸ø©. xÁx!öuÎÂß Põµn-©õP ]µ©¨-£hõ©ÀAÎzxÒÍ Âøh-²® ÂÍUP-•® * ""Cì»õ® ªS¢u Pmk¨- ÷Põuµ ©¯[PøÍa ÷º¢uãÁ|v°ß öu΢u }÷µõmh® £õk EÒÍ, Pkø©¯õÚ mh-vm- ÷PõuµºPÒ •ßÛø»°À ÷£_-÷£õÀ C¸UQß- Ó Ú. AøÁ h[PÒ EÒÍ J¸ ©õºUP©õP Hß QÓ E¯º{ø»°À EÒÍ hõUhº,£izx¨ £¯ß ö£Óz uUPøÁ. C¸U- Q Óx? GßÓ ÂÚõÂØ- AÁº-PÐøh¯ öPõÒøP, ÷Põm- PõÚ Âøh |õßS £UP AÍÂÀ £õk-PøÍ-²® |ßS AÔ¢x øÁz- * ""CøÓÁøÚU PshÔ¢u- ›ÁõP C¸U-QÓx. Av¼¸¢x xÒ- Í õº. GÁ¸- ø h¯ EÒÍ•®Áº ¯õº? Gߣx J¸ ÷PÒÂ. ]» P¸zxPÒ : ¦s£hõu öPõÒøP ÂÍU- P ®CuØ- P õÚ Âøh ‰ßÖ £UP[-PÐUS ÷©À C¸U-QÓx. Av¼- 1. C¢v¯ |õmk Âv•øÓ- ö´-QÓõº. zv¯zøu C¯À-£õP¨¸¢x •UQ¯©õÚ P¸zxPøÍU PÐU- S U Pmk¨£mk ÁõÊ® ÷£_QÓõº. £S¨£õ´Ä ö´x ÷£_®Põs÷£õ® : Âg-bõÚ® Áͺ¢x ÷£õxuõ÷Ú C¢-v¯U Si©UPÍõP ÷£õx® £õ[÷Põk ÷£_-QÓõº. Es-C¯ØøP ©õØÓ[-PÐU-PõÚ Põµ- ©vUP¨£k÷Áõ®? Ax ÷£õ» ø©PøÍ Enµa ö´¯ ÷Ás-n[PÒ öu›¢u ¤ß¦ PhÄøÍ J¸Áº •ì¼©õP ÁõÇ ÷Ásk® k÷© GÝ® AU-PøÓ-²® BºÁ-Âmi¸UP»õ÷©, Hß Âh- GßÓõÀ ]» uSvPЮ Phø©- •÷© ¡ö»[S® {øÓ¢x Põn¨-ÂÀø»? 2. ""¤µ£gzvß Âv- PЮ JÊ[S•øÓPЮ ÷Ás- £kQÓx. C¢u ¡ø»¨ £iUS®PøÍ |õß Ps- h Ô¢÷uß. k® AÀ»Áõ? •ì¼® AÀ-»õu AÔbºPÒ Cì-BÚõÀ C¢u ÂvPøÍ øÁz-ux »õ® ©õºUPz-øuz uõ•® AÔ¢x, 2. ußøÚz uõ÷Ú Á¸zvU- ¤Ó¸US® öõÀ£Áº-PÍõP¯õº? GßÖ ÷Pmhõº Ißì-jß. - öPõÒЮ G¢uU Pmk¨£õk® Promotion ö£Ø-ÓõÀ ¯¨-£øh¯3. ""ºa_U-Sa öÀ£ÁºPÎ-÷»÷¯ ©Û-uß «x voUP¨£kÁ-vÀø». ÷Ási¯-vÀø»!CøÓ- ÁøÚ AvP©õP Enº¢u- 3. J¸ ©uzvß GÎ-ø©ø¯ Aͨ-Áß |õß--uõß... C¢uU ÷PõÒPÎß ¡¼ß J÷µ SøÓ¯õP C¸¨- £uØPõÚ AÍÄ- ÷ Põ»õP A¢uö¯À- £ õk- P øÍ EßÛ¨£õPU £x, J¨¦ ÷|õUPa öõÀ¼ C¸U- ©uzvß h[S-P÷Í EÒÍÚ. 4.PÁÛzx Á¸- Q÷Óß... CuØS¨ S® uø»¨¦ AÀ»x £UP® ]» |À» ©ÛuÚõP ÁõÇ ÷Ásk-¤ßÚõÀ ©õö£- ¸ ® ~s- n ÔÄ Ch[PÎÀ uÁÓõP AaõQ C¸¨- ©õÚõÀ ©ÛuÚõÀ uõ[QU öPõÒ-öPõsh Uv C¸UP ÷Ás-k® £xuõß. Ax Akzu £v¨¤À ÍU Ti¯ AÍÄUSa ]» Pmk¨-Gß- Ó õº ÷á®ì ãßì Gß- QÓ v¸zu® ö£Ómk®. £õkPÒ ÷uøÁ... ©ÛuøÚaÂg-b-õÛ. 4. CøÓÁøÚ Cµsk ö®ø©¨£kzuzuõß. ""Cì»õ® ªPÄ® uÁÓõP¨ÁøP°À Enµ»õ®. £øh¨¦-PÎß ‰»©õP; CøÓ÷Áuzvß * ""CøÓÁß Bnõ? Gß- ¦›¢x öPõÒͨ£mh (Misunder-‰»©õP! öÓõ¸ ÷PÒÂ. C¢uU ÷PÒÂUS stood) ©õºU- P ® GßÓ Gsnz- AÔ- b ºPÒ CxÁøµ öõÀ¼ xUS •iÄ Pmk® £oø¯ * ""Cì»õzvß uÛa]Ó¨¦ •kUQ ÂhÄ®, Cì»õ® ªPÄ® Á¢u £vÀ- P ÎÀ JßÖ : E¯º-GßÚ? GßÓ ÂÚõÂØPõÚ ›¯õÚ zv¯ ö|Ô GßÝ® vøn ©ØÖ® J¸ø© P¸v (HPz-Âøh-°À HÊ P¸zxPÒ Gkz- £õøu°À £¯n® öuõhµÄ® C¢u xÁzøu Á¼- ² Özu) AÁßxøµUP¨£k-QßÓÚ. AÁØÖÒ ¡À ÷£¸u ¦›¯U Ti¯uõP GßÖ Bs£õØ öõÀ-»õÀ ÂÎU-ªPa ]Ó¢u JßÖ: ""Cì»õ® ÷uõß- EÒÍx. Q÷Óõ® GߣuõS®. C¢uU P¸z-Ô¯ Põ»® öuõmk Cß-øÓ¯ Põ»® øu- ² ®, hõUhº u©U÷P E›¯ C¢u ¡ø» GÁº £izuõ¾®,Áøµ AÔ¯¾US GvµõP {ßÓ- £õo-°»õÚ ¤Ó ÂÍUP[PøÍ- ¤Óº £iUP Áõ[QU öPõkzx®vÀø»... SºBÛÀ {¹-¤UP¨£mh - ²®, ¤Óö©õÈa öõØPÎÀ CøÓ- £µ¨- ¤ Úõ¾® AÁºPÒ AøÚ-ÂgbõÚ Esø©-PøÍ ©ÖUS® - ÁøÚU SÔUS® ÷£õx HØ£hU Á¸® JÎ ö£ÖÁº; E¯ºÄÖÁºP¸zxPÒ CÀø». Ti¯ £ßø©, £õÀ÷ÁØÖø© GߣvÀ I¯® CÀø». * ""A÷µ¤¯õÂÀ ¤Ó¢u ©u® •u¼¯ÁØøÓ²® TÔ-  mkC¢v¯õÂØS GÆÁõÖ ö£õ¸¢v •z- u õ´¨£õP A¢u Âøhø¯ & H®£À uᮕÀ •P®©x ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 53
 • 46. C¯UPa ö´vPÒ |k{ø»a •uõ¯©õPz vPÌ÷Áõ®...! á ©õAz÷u Cì»õª î¢z P®£® |Pµ HØ£hUTi¯ uõUP[PÒ ¦ÓÁõÌUøP°À ¤µv£¼UPA¤©õÛPÒ Ámhzvß õº£õP ÷|õߦ xÓ¨¦ {PÌa] ÷Ásk®. ¤Ó ©ÛuºPÐUSa õßÖ £PºÁx®5.9.2010 AßÖ |øhö£ØÓx. ö£õÔ¯õͺ |k{ø»a •uõ¯©õPz vPÌÁx÷© |©x uø»¯õ¯UGß.Gì.G®._Àuõß •øíwß CøÓ©øÓ Phø©¯õS® GßÓõº AÁº.ÁÚ[PøÍ KvÚõº. P®£® |Pµ¨ ö£õÖ¨£õͺ A´³¨ {PÌa]UPõÚ HØ£õkPøÍ P®£® A¤©õÛPÒPõß AøÚÁøµ²® Áµ÷ÁØÓõº. á©õAz÷u Cì»õª Ámha ÷PõuµºPÒ ]Ó¨£õPa ö´v¸¢uÚº. CvÀî¢vß ©xøµ ©sh» Aø©¨£õͺ •í®©z HµõÍ©õ÷Úõº £[S öPõsk ©Ú{øÓÄ öu›ÂzxaA¨£õì ]Ó¨¦øµ¯õØÔÚõº. ößÓÚº. öuõÊøP, ÷|õߦ, íä BQ¯ ÁnUP[PÎÀ P®£zv¼¸¢x G®. Sx¨ Põß ö£¸|õÒ ¢v¨¦ {PÌa]! á ©õAz÷u Cì»õª î¢z ÷£ºnõ®£mkÁmhzvß õº£õP DøPz v¸|õÒ ö£¸|õÒ ¢v¨¦{PÌa] 12.09.2010 AßÖ ©õø» Aìµõº Aµ[QÀ‰P |À¼nUP ÂÇõÁõP |øhö£ØÓx. •í®©zE©º CøÓ©øÓ ÁÚ[PøÍ KvÚõº. Ámh¨ö£õÖ¨£õͺ ¤. •í®©z Rº uø»ø© uõ[QÚõº.á©õAz÷u Cì»õª î¢vß ©õ{» B÷»õøÚUSÊ EÖ¨¤Úº ø¯z Aí©z íúøéÛ ]Ó¨¦øµ-¯õØÔÚõº. ÷Á¿º ©õÁmh ÁoPº [P¨ ÷£µøÁ°ß |õmiÀ JØÖø©ø¯²® Aø©vø¯²® ©»µauø»Áº B®§º ]. Q¸ènß, ÷©À£mi Ámh IELC ö´²® Cx÷£õßÓ ÂÇõUPÒ £µÁ»õP |øhö£Óuø»Áº Bº.ÂÀß ÷hÂm, ÷£ºnõ®£mk |Pµ ÷Ásk® GÚ AøÚÁ¸® Á¼²ÖzvÚº. CvÀ©ßÓz uø»Áº B¼¯õº áúø£º Að©z BQ÷¯õº AøÚzx ‰P ©UPЮ vµÍõPU P»¢x öPõshÚº.]Ó¨¦ ¸¢vÚºPÍõPU P»¢xöPõsk Eøµ¯õØÔ-Úº. ÷P.Gì.©ð‰z A¨£õì |ßÔ |ÂßÓõº. ÷£ºnõ®£mi¼¸¢x •í®©z Rº "ÁÈ£õkPÒ E°÷µõmh® ö£Ó ÷Ásk®! •í®©z Cì©õ°À C®uõv ]Ó¨¦øµ¯õØÔÚõº. ÁõÌÂß AøÚzx Âå¯[PЮ h[PõP BÚx÷£õÀ ÷|õßø£²® h[S÷£õ» {øÓ÷ÁØÖ- ÁuõÀuõß ÷|õß¤ß ‰»® |õ® Gøu Aøh¯ ÷Ásk÷©õ Aøu Aøh¯õ©À C¸UQ÷Óõ®. GÚ÷Á JÆöÁõ¸ ÁÈ£õmøh²® ¦›¢x öPõsk {øÓ÷ÁØÓ ÷Ásk® . AuØPõP÷Á Cx÷£õßÓ {PÌa]PøÍ á©õAz÷u Cì»õª î¢z |hzxQÓx GÚU SÔ¨¤mhõº. á ©õAz÷u Cì»õª î¢z ÷PõøÁ ©õ|PµU »õ©z |Pº Ámha ö¯»õͺ í¥¨ µð©õßQøÍ°ß õº¤À 29.8.2010 AßÖ Pìy› Põºhß |ßÔ TÔÚõº. C¢{PÌa]US •íÀ»õð á©õAz(¤Òøͯõº¦µ®, _¢uµõ¦µ®) £Sv°À ÷|õߦ xÓ¨¦ {ºÁõQPÒ •Ê JzxøǨø£ ÁÇ[QÚº. ö£sPÒ{PÌa] |øhö£ØÓx. A¨xÀ á½À CøÓ©øÓ vµÍõPU P»¢x öPõshÚº.ÁÚ[PøÍ KvÚõº. ©ìâxÀ CðéõÛßuø»Áº A«º £õåõ uø»ø© uõ[QÚõº. ö©Í»Â ÷PõøÁ°¼¸¢x í¥¨ µð©õß54 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010
 • 47. ©Pκ ]Ó¨¦ {PÌa]! á ©õAz÷u Cì»õª î¢z `øÍ÷©k ©Pεo- PÐU-S® I¯[PÐUS® AÁº AÇSÓ £v»Îzuõº.°ß õº£õP ÷Põuµ •uõ¯ ©PθUPõÚ ]Ó¨¦ AuøÚz öuõhº¢x å®õz ÷£]Úõº. ©Pεo-{PÌa] Asø©°À |øhö£ØÓx. Cì»õª¯ {Ö- °ß ö£õÖ¨£õͺ RÚõ |ßÔ TÔÚõº. CvÀ HµõÍ-ÁÚ AÓUPmhøÍ°ß Cøna ö¯»õͺ ÷P.á»õ-- ©õÚ ö£sPÒ P»¢xöPõshÚº. AøÚÁ¸US®¾zwß CvÀ P»¢x öPõsk ]Ó¨¦øµ¯õØÔ-Úõº. Cì»õª¯ ¡ÀPÒ AߣΨ£õP ÁÇ[P¨£mhÚ.÷Põuµ •uõ¯[PøÍa ÷º¢u ö£sPÎß ÷PÒÂ- ""©Ú[PÒ JßÖ£h ÷Ásk®! á ©õAz÷u Cì»õª î¢z ÷PõøÁ ©õ|Pµzvß & GÊzuõͺ µõ÷áè S©õºõº¤À ö£¸|õÒ ¢v¨¦ {PÌa] ÷PõøÁ°À19.9.2010 bõ°ØÖUQÇø©¯ßÖ |h¢ux. á©õAz÷uCì»õª î¢z ÷PõøÁ ©õ|Pµz uø»Áº ÷P. H.ø¯x C¨µõï® uø»ø© uõ[QÚõº. á©õAz÷uCì»õª î¢vß 60 Bsk Põ» ‰P ÷øÁ¨£oPøÍU SÔzx ÂÍUQÚõº. ÷PõøÁ¨¦yº õ¢v B]µ© C¯US|º hõUhºÂÝ AÓ® ÷£_®÷£õx, |õmiÀ Aø©v {»Á ÷Ás-k® GÚ AøÚÁ¸® ¸®¦Q÷Óõ®. Aøu ÷©øh°À÷£]ÚõÀ ©mk® Áµõx. |õmiß JÆöÁõ¸ £Sv- £s-¤¯À xøÓz uø»Áº ö©Í»Â •í®©x Cì-°¾® ößÖ Aø©v°ß AÁ]¯zøu Á¼²Özu ©õ°À C®uõv ÷£_®÷£õx, CßÖ ©UPÐUS® Bsh-÷Ásk®. Põ諺, Aìéõ® ÷£õßÓ ©õ{»[PÎÀ ÁÝUS® Cøh÷¯ EÒÍ öuõhº¦ AvP©õ°¸UQÓx.SÇ¢øuPÒ Ai¨£øh E›ø©PÒ, ÷uøÁPÒ QøhU- BÚõÀ P ©Ûu÷Úõk EÒÍ öuõhº¦®, £¢u•®Põ©À £õvUP¨£mkÒÍõºPÒ. AÁºPÐUS Ai¨£øh SøÓ-ÁõP C¸UQÓx. Asøh Ãmhõº ¯õº Gߣ÷uÁvPÒ QøhzuõÀuõß Aø©v Qmk® GßÓõº. £» ÷£¸USz öu›ÁvÀø». ©Ûu E›ø©PøÍ ©vU- GÊzuõͺ µõ÷áèS©õº ÷£_®÷£õx, |õß G¢u P- õ ©À |õ® ö´²® ÁÈ£õkPÍõÀ G¢u¨ £¯Ý®{PÌa]°¾® AvP©õPU P»¢x öPõÒÁvÀø». CÀø». |®ªÀ £»º ÷£õ¼¯õÚ _¯|» ÁõÌUøPBÚõÀ Cx ‰P JØÖø©UPõÚ {PÌa] GߣuõÀ ÁõÌ¢x öPõsi¸UQ÷Óõ®. Av¼¸¢x öÁÎÁµ©QÌa]²hß P»¢x öPõÒQ÷Óß. |®•øh¯ ©u[PÒ ÷Ás-k®. P»¨£h©õÚ BߪPzøu ÂmöhõÈUP÷ÁÓõP C¸UP»õ®. BÚõÀ ©Ú[PÒ JßÓõP C¸UP ÷Ás- k ®. CøÓÁÝUS ö´²® ÁnUPzøu¨÷Ásk®. Q¨¦zußø© JÆöÁõ¸Á¸US® ÷Ás- ÷£õß÷Ó P ©ÛuÝøh¯ E›ø©PøͲ® ©vUPk®. A¨ö£õÊxuõß |õk P»Áµ[PÎßÔ Aø©v¨ ÷Ásk® GßÖ Cì»õ® TÖQÓx. Cøu¨ ÷£õßÓ§[PõÁõPz vPÊ® GßÓõº. ‰P |À¼nUP {PÌa]PÒ öuõhº¢x |øh-ö£Ó- ÷Ásk®. AuØS J¸ xÁUP¨ ¦ÒίõP C¢u {PÌa] C.S.I. •ßÚõÒ ¤å¨ v¸. ÂÀ¼¯® ÷©õéì Aø©¯mk®. Cuµ ©uzvÚ¸® Cøu¨ ÷£õßÓ ‰P÷£_®÷£õx, Á¸QÓ 24B® ÷uv £õ£º ©`v {»® JØÖø© {PÌa]PøÍ |hzu ÷Ásk® GßÖöuõhº£õÚ wº¨¦ öÁÎÁµ C¸UQÓx. }v©ßÓz wº¨¦ ÷£]Úõº.GxÁõP C¸¢uõ¾® Aøu Áµ÷ÁØS® £USÁ®|®ªh® C¸UP ÷Ásk®. AßøÓ¯ vÚ® C¢u {PÌa]°À B›¯ øÁzv¯ £õº©êAø©vø¯ ©mkªßÔ, |À¾ÓøÁ²® ÁͺUP ÷©»õsø© C¯US|º £z©ÿ ¤.Bº.Q¸ènS©õº,÷Ásk® GÚ¨ ÷£]Úõº. ^UQ¯ ©u¨ ¤µ•Pº áºøÚÀ ][ BQ÷¯õ¸® ]Ó¨¦ ¸¢vÚµõPU P»¢xöPõsk Eøµ¯õØÔÚº. S©µS¸£µ _ÁõªPÒ ÷£_®÷£õx, ÷Põ£®uõß CÆÂÇõøÁ G®.½® ÁÈ|hzvÚõº. ¤.Gì. E©º©ÛuºPÎß ¤µaøÚPÐUS ‰»Põµn®. A¢uU L£õ¹U {PÌa]ø¯ J¸[Qønzuõº. CvÀ 400US®÷Põ£zøu Ãmi÷»÷¯ SøÓzxU öPõÒÍ ÷Ásk®. ÷©Ø£mh ÷Põuµ •uõ¯zvÚº P»¢xöPõskA÷¯õzv ¤µaøÚ°À wº¨¦ GxÁõQÝ® |õ® AøÚ- £¯Úøh¢uÚº. AøÚÁ¸US® ö£¸|õÒ Â¸¢x®Á¸® HØÖU öPõÒÍ ÷Ásk® GÚ Eøµ¯õØÔÚõº. £›©õÓ¨£mhx. CÖv¯õP Cì»õª¯õ ö©m›U ÷©Ûø»¨ £ÒÎ ÷PõøÁ°¼¸¢x ïº ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 55
 • 48. Pøh]¨ £UP® ""|À» uø»ÁºPÒ E¸ÁõP ÷Ásk® & ìhõ¼ß Sn÷Pµß öu ßÚõ¨¤›UPõÂÀ Põ¢v¯iPÒ _u¢vµ¨ ÷£õµõmhzvÀ Dk£mk 15 Pø¯iPÒ |hzv¯ zv¯õUQµP¨ ÷£õµõmhzvÀ £[÷PØÖ Áõ[Q¯-Áº. AÁøµ CÍ® Á¯v÷»÷¯ E°º xÓ¢u uªÇºPÒ HµõÍ®. vÀø»¯õi B[Q÷»¯º _mkU öPõßÓÚº. ÁÒί®ø© GßÓ CÍ® ö£s ]øÓ ößÖ £» AÁµx uø»ø©°À _u¢vµ¨ ÷£õµõmhzvÀ öPõkø©PøÍ AÝ£Âzx Á¢u÷£õx, AÁøµ Dk£mh £Pz][, µõáS¸, _P÷uÆ BQ÷¯õ¸® ]øÓÁõ¼À {ßÖ Põ¢v¯iP÷Í Áµ÷ÁØÓõº. ªPUSøÓ¢u Á¯v÷»÷¯ B[Q÷»¯µõÀ Âkuø»¨ ÷£õµõmh Põ»zvÀ ©xøµ°À yUQ¼h¨£mhÚº. «Úõm]¯®©ß ÷Põ°À ÷Põ¦µ Ea]°À ‰Áºn BP _u¢vµ¨ ÷£õµõmh® Gߣx Th CøÍ- ÷u]¯U öPõiø¯ E°øµ²® xaö©ÚU P¸v bº-PÍx uø»ø©°Àuõß |h¢uuõPU P¸u»õ®. HØÔ¯ÁºPÒ CøÍbºPÒ GÚ v¯õQ ©õ¯õsi£õµv SÔ¨¤mkÒÍõº. A¨£i¨£mh Á¸® 2020 B® BsiÀ C¢v¯õ CøÍbº Tmh® {øÓ¢uuõP |õk ÂÍ[Q¯x. ÁÀ»µõS® GÚ •ßÚõÒ Si¯µ_z uø»Áº A¨xÀP»õ® EÒÎm÷hõº TÖQßÓÚº. Á¯x •vº¢u Põ»zvÀuõß õvUP ÷Ás- AuØPõP CøÍbºPÐUS® AøÓTÁÀ k® GߣuÀ». G¢u Á¯v¾® õvUP»õ®. Aa- ÂkUQßÓÚº. õuøÚ ‰P •ß÷ÚØÓzxUPõÚuõP C¸UP ÷Ásk®. E»P AÍÂÀ uÚx BߪP P¸zx- |õmiÀ |®¤UøPªUP B°µ® CøÍbºPÒ PøÍ Âøuzu õz xÓ Â÷ÁPõÚ¢uº CÓ¢u- EÒÍÚº. BÚõÀ, AÁºPÐUS ÁÈPõmhU ÷£õx AÁ¸US Á¯x •¨£zx Jߣxuõß. Ti¯ |À» uø»ÁºPÒ CÀ»õu {ø» EÒÍx. |õmk¨£ØøÓ FmhUTi¯ |À» uø»ÁºPÒ E»øPz uÚx ¦µm]¯õÀ ©õØÔ¯ø©zu B[Põ[÷P C¸¨£õºP÷ͯõÚõÀ AÁºPøÍ ö»Ûß CÓ¢u÷£õx AÁ¸US 54 Á¯xuõß. ÁÈPõmiPÍõPU öPõÒÍ CøÍbºPÒ AÁ¸US AizuÍ©õP ÂÍ[Q¯ PõµÀ©õºUì •ßÁµ÷Ásk®. 30 Á¯v¾®, ¤µöh›[ H[öPÀì 28 Á¯v¾® P®³ÛU öPõÒøPPøÍ E¸ÁõUQÚº. |©x |õmkUS {PµõP E»QÀ ÷ÁÖ G¢u|õk® CÀø». ¦zuº, Â÷ÁPõÚ¢uº |©x |õmiÀ _¨¤µ©o¯ £õµv 39 Bsk- EÒÎmh uzxÁ bõÛPÒ ¤Ó¢u §ª°À õv, P÷Í ÁõÌ¢uõ¾®, AÁµx PÂøuPÒ õPõÁµ® ©ua søhPÒ C¸UP»õ©õ? BP÷Á õv¯ØÓ, ö£ØÖz vPÌQßÓÚ. E»Pzvß ÷£µÔbºPÒ ©u©ØÓ ‰Pzøu E¸ÁõUP CøÍbºPÒ GÀ÷»õ¸® uzu©x CÍ® £¸Ázv÷»÷¯ •ßÁµ÷Ásk®. |õmk ]¢uøÚ²®, ‰P õvzx EÒÍÚº. £mkU÷Põmøh PÀ¯õn- •ß÷ÚØÓzvÀ AUPøÓ²® EÒÍ CøÍbºPÒ _¢uµ® CÍ®Á¯vÀ £» uzxÁU P¸zx¨ G¢u Aø©¨¤À C¸¢uõ¾® ÷uzøuU PõUS® £õhÀPøÍ GÊv²ÒÍõº. uº© ²zuzxUPõP JßÔøn¯ ÷Ásk®. Âkuø»¨ ÷£õµõmhzvÀ E»P AÍÂÀ A¨£ia ö´uõÀ ¦v¯ C¢v¯õøÁ¨ •uß•u¼À öuõÈØ[Pzøuz ÷uõØÖÂzuÁº £øhUP»õ®. Á.E.]u®£µÚõºuõß GÚ»õ®. B[Q÷»÷¯ (©xøµ 5Áx ¦zuPz v¸ÂÇõÂÀ Aµ_ AÁ¸US Cµmøh B²Ò ushøÚ Âvzu ©UPÒ ]¢uøÚ¨ ÷£µøÁz uø»Áº ÷£õx AÁ¸US Á¯x 35. A÷u÷£õ» C¢v¯ ìhõ¼ß Sn÷Pµß ÷£]¯v¼¸¢x...) |õmiß GÊa]ªUP _u¢vµ¨ ÷£õµõmhz uø»Á- µõÚ ¢vµ÷Pµ Bõz, u©x 14 Á¯v÷»÷¯ ©xøµ°¼¸¢x ¸UÝwß56 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 Published by H. Abdur Raqeeb on behalf of Creative Communication Chennai, 138 Perambur High Road, Chennai - 600 012. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2010 Printed at Bharani Offset Printers, 77, Venkatathiri Street, Chennai - 12. Editor : H. Abdur Raqeeb.