• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Samarasam
 

Samarasam

on

 • 741 views

Samarasam book - Oct 2011

Samarasam book - Oct 2011

Statistics

Views

Total Views
741
Views on SlideShare
741
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Samarasam Samarasam Document Transcript

  • C¢u CuÈÀ... •P¨¦U Pmkøµ ○ PøÍ PmkQÓx ○ ○ H. B]›¯º : A¨xº µR¨ ○ ○ ○ ○ ○ ○ EÒÍõm]z ÷uºuÀ A. _¨µ©o ∂Ω©√Á¶ ○ ö£õÖ¨£õ]›¯º : ○ 10 ¤™ÂVBÔxD ○ ]µõáúÀ íéß ○ c^·V‚E•D ○ ○ÂÍ®£µz öuõhº¦US : ∞≈¬zÁ≈B 1,30,000 ○ º√Á´› º>Ï° ÿƒF•D ○ M. A¨xÀ Põvº ○ ÿ√VÆ©A >twÔ ○ 95661 53142 ○ ¬Ôπ¶D! ○ ○ ¢uõ & kV¬Ôπ¬Ô© √ D ○ Â{÷¯õP¨ ¤›Ä : kV∫ÔV_, >[V™D ○ ○ A.K. uõÅz £õåõ ÷w¬ÔV_, º>Ï>o_ ○ ○ 92837 66056 ÔıËBD ÔV¬Ô ○ ºkı|D ○ ○ ¢uõ ÂÁµ® ○ ○ ]ßÚa ]ßÚ ªßÚÀPÒ - 7 Aµ]¯À 14 Áõ̯À 20 ○ ‰ßÖ |õÒ £ßø©a ‰PzvÀ xoa¾® ○uÛ CuÌ : ¹. 12 ○EÒ|õk Esnõµu•® Cì»õª¯ Aµ]¯À ÂøµÁõP ○ ‰Áõ°µ® E°ºPЮ! •iöÁk¨£x® ○Kº Bsk : ¹.270 ÷åU •í®©z ○A ø µ ¯ õ s k : ¹. 135 ]µõáúÀ íéß PõµUSßÝ K.A. •í®©z ³_¨ uõÅv ○ ○öÁÎ|õk : ¹.1800 ○Kº Bsk (©õÚ® ‰»®) 2 ○ Piu[PÒ ............................... Áµ»õØÖz öuõhº ................. 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○£nÂøh, Põ÷õø», uø»¯[P® ........................... 9 AUP® £UP® ......................... 44 ○ ○Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº {PÌÄ ..................................... 22 ö£sq»P® ........................ 46 ○Creative Communication ○Chennai GÝ® ö£¯¸U÷P AøǨ¤¯À .......................... 24 49 ○ Pu®£® ...................................Aݨ£ ÷Ásk®. ○ ○öÁγº Põ÷õø» v¸USºBß Â›Äøµ ......... 28 {øÚ÷Á¢uÀ ....................... 51 ○ ○A Ý ¨ ¦ £ Á º P Ò ¹.5 0 |¤ö©õÈ ÂÍUP® ............... 29 C¯UPa ö´vPÒ ................. 54 ○÷ºzx Aݨ¦P. ○ Cì»õ•® C[Qu•® .......... 38 Pøh]¨ £UP® ...................... 56 ○ ○©µ® ○ ○ ÷u® ]Ó¨¦UPmkøµ ]Ó¨¦UPmkøµ |øha]zvµ®138, ö£µ®§º ö|kgõø», ○ ○ößøÚ & 600 012. 18 32 35 52 ○öuõø»¨÷£] : 2662 0091 ○ ○öuõø»|PÀ : 2662 0682 áú®B Eøµ²® £µ©USi P»Áµ® JØøÓ ©ÛuÛß ○ªßÚgÀ : •uõ¯ •zu® CÀø» ○ ¤ßÚo GßÚ? K[Q¯ ¦µm] £u CÀø»! ○samarasam12@gmail.com •ß÷ÚØÓ•® ○Cøn¯uÍ® : ○ ¦x©h® D÷µõk Pvº ¦x_µ¤ ○www.samarasam.net áõ£º A½ K.J. ©ìuõß A½ £õP ○ ○ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 1
  • Piu[PÒ öõzxPøͨ £Ô•uÀ ö´P! ©µ® 1&15 ö¨h®£º CuÈÀ ©ø»|õhß GÊv¯ "Esnõ©À C¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? •P¨¦U Pmkøµ Ps÷hß. |õmiÀ CxÁøµ GzuøÚ ©x»US ÷£õµõmh[PÒ |h¢v¸US®. ©x JÈ¢uuõ? £õ¼¯À öPõkø©PÐU- S® £aõµzvØS® GvµõP GzuøÚ ©Pκ Aø©¨¦PÒ öuõsk {ÖÁÚ[PÒ SµÀ öPõkzv¸US®. £õ¼¯À öPõkø© SøÓ¢uuõ? ö£sPøͲ® ]Öª-PøÍ- ²® ^µÈzuÁºPÒ uØ÷£õx ]ÖÁºPøͲ® ^µÈUPz öuõh[QÂmhõºPÒ. FÇÀ, »g® £ØÔö¯À»õ® G[öP[÷Põ £mi©ßÓ[PÒ, P»¢uõ´ÄPÒ, ÂÁõu[PÒ, Gvº¨¦PÒ |h¢v¸US®. uØ÷£õx Asnõ íõ÷µ°ß Esnõµu¨ ÷£õµõmh•® |h¢x •i¢xÒÍx. CuÚõÀ GÀ»õ® FÇÀ JȲ©õ? {a¯® Jȯõx. FÇø» Aî®ø¯õÀ, Esnõµuzøu ÷©ØöPõsöhÀ»õ® JÈUP •i¯õx. Avµi¯õÚ |hÁiUøPPÒ, Pk® ushøÚPÒ ‰»® ÷Ásk- ©õÚõÀ KµÍÄUS JÈUP»õ®. FÇÀ ö´uÁÛß öõzøu Aµ_U P¸Å»zvÀ ÷ºzx £ØÓõUSøÓ £m- öámøh › ö´¯»õ®. Azxhß Aµ¦ |õkPÎÀ |h¨£x÷£õÀ Pkø©¯õÚ ushøÚPÒ EhÝUShß uµ¨£mhõÀ FÇÀ ö´£ÁºPÎß ©ÚvÀ J¸ vQÀ, J¸ £¯®, J¸ Aa® HØ£hUTk®. J¸Á›ß ushøÚø¯¨ £õºzx AkzuÁº FÇÀ ö´¯z u¯[P»õ®. £¯¨£h»õ®. FÇÀ ö´¯õ©÷»÷¯ C¸¢xÂh»õ® GßÖTh Gsnz ÷uõßÖ®. CøÁ GÀ»õÁØøÓ²®Âh JÆöÁõ¸Á¸® CøÓ- Á ÝUS Ag] u® ©Úõm]US Â÷µõuªÀ»õ©À |h¢uõ÷» ÷£õx® FÇÀ JÈ¢xÂk®. & íõâ¯õ õß÷£P®, v¸a]&82 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • bõÚ® ¤Ó¢ux uspºTh SiUPõ©À E°º Âmhøu E»P® ©Ó¢- v¸UPõx. íõ÷µ°ß Esnõµu® J¸ |õhP®- G¢u ÷£õv ©µzvÀ? uõß. íõ÷µ CßÖ vjº ï÷µõ BQ°¸UQÓõº. CÁº [£›ÁõµõÀ ÷uº¢öukUP¨£mhÁº. ö£õxz "E snõ©À C¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? ÷uºuÀ Á¸®÷£õx £õáP ußÝøh¯ Aµ]¯¾USPmkøµ RÌ©mhzv¼¸¢x ÷©À©mh® Áøµ ¦øµ- CÁøµ¨ £¯ß£kzvUöPõshõ¾® ¯¨£uØ-÷¯õi¨ ÷£õ°¸US® FÇÀ £ØÔ A»_QÓx. Es-nõ- QÀø». ö£õÖzv¸¢x £õº¨÷£õ®.©À C¸¢uõÀ ©mk® FÇÀ JÈ¢vhõx. & •í®©x A§uõîº, P®£® C¢v¯õÂÀ FÇÀ Gߣx vkv¨ö£ßÖ Á¢uJßÓÀ». C¢v¯õ _u¢vµ® Aøh¢uv¼¸¢x Gso-»h[Põ FÇÀPÒ C¢v¯õøÁ÷¯ BUQµªzxU C[QÀ»õu C[Qu[PÍõ?öPõsi¸UQßÓÚ. FÇÀ uk¨¦z xøÓ°Ú›h® "©øÚ²hß C[Qu® Pmkøµ Ps÷hß. AÇ-AP¨-£hõ©À öÁS u¢vµ©õP FÇÀ ö´x |õmøha PõÚ Pmkøµ. PÂU÷Põ A¨xÀ µð©õß J¸ {PÌa]-_µskÁvÀ |©x Aµ]¯ÀÁõvPÒ QÀ»õiPÒ. °À ÷£_®÷£õx "¦øu¯¼ß ÷©À A©º¢xöPõsku®ø© J¸ Põ¢v¯Áõv¯õPa öõÀ¼UöPõÒЮ ¤aø GkUQ÷Óõ® GßÖ AÇPõPa öõßÚõº. Ax-Asnõ íõ÷µ CÆÁÍÄ Põ»® G[Q¸¢uõº, ÷£õ»zuõß C¸UQÓx. Cì»õzvÀ CÀ»õu C[-Qu[-vjöµßÖ AÁ¸US FÇÀ JȨ¦ bõÚ® ¤Ó¢ux PÍõ? |õ®uõß AÁØøÓ AÔ¢xöPõÒÁvÀø».G¢u ÷£õv ©µzvÀ GߣöuÀ»õ® Âøh Põn ÷©À|õmkU P»õaõµzøu¨ ÷£õØÔ¨ ÷£_® |õ®•i¯õu ¦vº. |®ø©¨ £øhzx¨ £›£õ¼zxÁ¸® Cì- » õª¯¨ £s£õkPøÍa ö¯À£kzxÁx®ÁÀ» CøÓÁß |®ø©U PsPõozxU-öPõs-i¸U- CÀø»; £µ¨¦Áx® CÀø». ÃmkUSÒ AÀ»xQÓõß GßÓ EnºÄ JÆöÁõ¸ C¢v¯ÝUS® Áµ- AøÓU-SÒ PuøÁz umi AÝ©v ö£ØÖa öÀ»a÷Ásk®. A¢u EnºÄ ÁµõuÁøµ G¢u Asnõ öõÀ-¾® ©õºUP® Cì»õ®. Cøu¨÷£õßÓ P¸zx-íõ÷µ²® FÇø» JÈUP •i¯õx. PøÍ ©UPÎh® AvP®öPõsk ÷ºUP ÷Ásk®. & íõâ M.A. •í®©x, {µÂ & PÍzyº åõ, A¦uõ¤ wµõu I¯® ö£sø©°ß EnºÄPÒ Asnõ íõ÷µ°ß ÷£õµõmh® C¢xzxÁ P nÁÝUS® ©øÚÂUS® Cøh°»õÚAø©¨¦PÎß yskuø»÷¯ öÁΨ£kzxQÓx. Aßø£ ÂÁ›US® Põm]PøÍ ªPz uz¹£©õP öuÎ-FÇø» JÈUP ÷Ásk® GߣvÀ |©US ©õØÖU ÁõP, Guõºzu©õP GÊv°¸¢uõº ¡ð ©ðÇ›P¸zx CÀø». GÛÝ® |õmiß Aø©vUS Aa_Öz-x® AÁºPÒ. ö£¸®£õ»õÚ ö£sPÒ AÝ£Âz-v¸¨-Âu©õP |h¢xöPõÒÁøu HØÖUöPõÒÍ •i¯õx. ©zv- £õºP÷Íõ CÀø»÷¯õ Cì»õ•® C[Qu•® £izu-°À BЮ Põ[Qµì AµøU PÂÌU-S® ÷|õU-÷Põk Ähß Aøu AÝ£Âzu v¸¨vø¯¨ ÷£õßÓ Kº£õáP EÒÎmh GvºUPm]P÷Íõk Tmk ÷º¢x EnºøÁ {a¯® ö£ØÔ¸¨£õºPÒ. JÆöÁõ¸ Pn-÷£õµõkÁx £À÷ÁÖ ¢÷uP[PøÍ HØ£kzxQÓx. ÁÝ® Cøu¨ ¤µv Gkzx |õÒ÷uõÖ® CÀ»õ-Âm- & G®. •í®©x Phõ¤, öPõiUPõÀ£õøͯ® hõ¾® ©õuzvØS J¸•øÓ¯õÁx £izx¨ £õºzx ö£s-ø©°ß EnºÄPøͨ ¦›¢xöPõÒÍ÷Ásk®. J¸ ÷ÁøÍ EnÄ "©nØ£ÒÎÁõÀ ö´v ©ø»UP ©mk® øÁUP- •P¨¦U Pmkøµ ¤µ©õu®. CßÖ FÇÀ ©mk® ÂÀø», ¯UPÄ® øÁzux.¤µaøÚ CÀø». J¸÷ÁøÍ EnÄUS øP÷¯¢x-£Áº- & I. õ¢x Eì©õÛ, B»¢yºPøÍ E¯ºzxÁx G¨£i Gߣxuõß uø»¯õ¯¤µaøÚ. Cøu AøÚzx Aµ]¯ÀÁõvPЮ Enº¢xö¯À£h÷Ásk®. SØÓ[PÒ SøÓ¯÷Á SøÓ¯õx & A. ®£z, ÷PõøÁ& 18 F Çø» JȨ£uØS CøÓ¯a•® ©Öø© EnºÄ® ©mk® C¸¢uõÀ ÷£õuõx. C¢u E»Q- vjº ï÷µõ ÷»÷¯ Pkø©¯õÚ ushøÚ QøhUS® GÝ® Aa- •® C¸UP÷Ásk®. v¸iÚõÀ øPø¯ öÁmk; • P¨¦U Pmkøµ Ps÷hß. Esnõ©À £a-õµ® ö´uõÀ PÀ»õÀ Ai; öPõø» ö´uõÀC¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? ]Ó¨£õP C¸¢ux. C»[- ©µn ushøÚ. J¸ •øÓ J¸ SØÓzøua ö´x-øP°À v½£ß 13 |õÒPÒ Esnõµu® C¸¢x Âmk ushøÚ AÝ£ÂzuÁß ©Ö•øÓ A¢uU ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 3
  • SØÓzøua ö´¯ ©õmhõß AÀ»x ö´ÁuØS öPõÒøÍ Ai¨£õß. ÷uøÁ¨£mhõÀ öPõø»²®E°÷µõk C¸UP ©õmhõß. ö´-Áõß. ¤i£mhõÀ öá°À ushøÚ. C¨£i C¸¢uõÀ SØÓÁõÎ G¨£iz v¸¢xÁõß? ushøÚ BÚõÀ C[S GßÚ |hUQÓx? •uß •øÓ¯õP Pkø©¯õP C¸¢uõÀuõß SØÓ® ö´£ÁÝ®,¤U-£õUöPm SØÓzvØS ]» ©õu[PÒ öá°À us- ö´ÁuØS Bø¨£k£ÁÝ® £¯¨£kÁõß. BÚõÀhøÚ. öÁÎ÷¯ Á¢x ÁȨ£Ô ö´Áõß. «sk® C[S GßÚ |hUQÓx? Á¸©õÚzvØS AvP©õPöá°À ushøÚ. öÁÎ÷¯ Á¢x Ãk ¦S¢x öõzx ÷ºzuuõP SØÓ® _©zu¨£mh J¸ •u»-ø©a- GvºÂøÚ ""øPPmi ÷ÁiUøP £õºUP ÷Ásk©õ? E snõ©À C¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? ©UPÒ FÇø» JÈUP ¸®¦QÓõºPÒ. |À» ¯õ¸USz öu›²® Asnõ íõ÷µø¯? "FÇÀ ©m- Áõ´¨- ¦ UPõP Põzv¸UQÓõºPÒ. AÁºPÐUS k®-uõß ¤µaøÚ¯õ? PmkøµPÒ (©µ® 1 & 15 ö¨- - Áõ´¨¦U QøhUS® ÷£õx u[PÎß Á¼ø©ø¯ h®£º 2011) öu›ÂUS® ö´vPÒ : 1. ©Ö-ø©-°À ©UPÒ öÁΨ£kzxÁõºPÒ. FǾUS GvµõP CøÓÁß usi¨£õß GßÓ CøÓ¯a÷© FÇø» ©UPÒ ÁõUPÎzx uªÇPzvÀ Bm] ©õØÓ® JÈUS® J÷µ ÁÈ. 2. |õmiÀ |h¢u, |hUS® £» öPõsk ÁµÂÀø»¯õ? ÷»õU£õÀ mh®, FÇÀ wø©-Pøͨ £ØÔ SµÀ öPõkUPõx FÇø» ©m-k÷© GÝ® |a_©µzvß Ai÷ÁºPøÍ öÁmh •i¯õ- Asnõ GvºUQÓõº. 3. Asnõ íõ÷µÂß •¯Ø- Âmhõ¾® Auß QøÍPøÍ {a¯® öÁmkÁx ]US BuµÄ AÎUS® £izu ÁºUPzvß ö¯ÀPÒ GßÖ, ©UPÒ {øÚzx Asnõ íõ÷µÄUS ]» Áõµ[PÎÀ Ah[Q Âk® GߣÚ÷Á. BuµÄ AΨ£vÀ uÁÖ GßÚ? C¢u ©ºÚ[PÒ GÀ»õ® Asnõ íõ÷µ Pmkøµ B]›¯›ß P¸zx ÷£õÀ, ©UPÒ Aî®ø •øÓ°À |hzv¯ Esnõ µu¨ Asnõ íõ÷µ°ß µu¨ ÷£õµõmh® SÔzx ÷£õµõm-hzøuU SøÓ TÓ ÷Ásk® GßÓ ÷|õU- ö|PiÆ BP ]¢vUPÂÀø» Gߣ÷u Esø© {ø». Pz-v÷»÷¯ TÓ¨£mi¸¨£uõP |õß P¸xQ÷Óß. J¸ wø©ø¯U øP¯õÀ AÀ»x Áõ¯õÀ AÀ»x ©ÚuõÀ uk¨£x |©x Phø© CÀø»¯õ? CøÓ-¯a- CøÓ¯a® Jß÷Ó FÇÀ EÒÎmh GÀ»õz zøu ©UPÎøh÷¯ HØ£kzu ÷Ásk®; A÷u ©- wø©- P øͲ® JÈUS® GßÓ Esø©ø¯ |õ® ¯zvÀ FÇø» JÈUP AÀ»x SøÓUP |®©õÀ BÚ AøÚ- Á ¸® AÔ÷Áõ®. A¢u CøÓ¯a® |® •¯Ø]PøÍa ö´¯ ÷Ásk®. Aî®ø •øÓ°À •uõ¯z- v À •Êø©¯õP HØ£k©õ? "HØ£k® Esnõµu® ÷£õßÓ ÷£õµõmh[PÒ uµ ÷ÁÖ GßÓõÀ G¨÷£õx HØ£k®? CøÓ¯a® ©UPÐUS •øÓPÒ C¸¨¤ß AÁØøÓ, Asnõ íõ-÷µø¯ HØ£k® Áøµ FÇø»²® ©ØÓ wø©PøͲ® ©ºÚ® ö´£ÁºPÒ _miU Põmh»õ®. ukUP G¢u •¯Ø]²® GkUPU Thõuõ? CxÁøµ |® |õmiÀ |h¢u wø©PøÍ GvºU- uØ÷£õx |® |õmka mh[PÒ FÇÀ ÷£õßÓ PõuÁº Asnõ íõ÷µ. BP÷Á CÁº FÇø» uÁÖPøÍa ö´uÁºPøÍ usiUQÓuõ? AÀ»x ©mk® GvºUQÓõº GßÖ® AÁº «x SØÓ® õm- FÇÀ ö£¸aõÎPøÍ ]øÓ°À øÁzx £õxPõU- h¨-£kQÓx. J¸Á÷µ GÀ»õz wø©PøͲ® GvºUP QÓuõ? }v©ßÓzuõÀ usiUP¨£mhÁøµ ÷Ásk® GÚ Gvº£õº¨£x ›¯õÚ P¸zuõS©õ? Aµ]¯À ©ØÖ® CÚ EnºÄ Põµn©õP Põ¨£õØÓ G¢uz wø©ø¯²® Gvºzx¨ ÷£õµõhõu Asnõ |hUS® •¯Ø]PøÍ |õhÔ²®. íõ÷µÄUS FÇø» GvºUS® uSv CÀø»ö¯Ú C¢u {ø»°À FÇø» JÈUP •i¯õÂm-hõ- TÓ •i²©õ? ¾® ÷»õU£õÀ mh[PÒ FÇø»U SøÓ¨£uØS®, |õmiÀ EÒÍ GÀ»õz wø©PøͲ® Gvºzx Pm-k¨£kzxÁuØS® Áõ´¨¦PÒ {øÓ¯ EÒÍ- ÷ÁÖ ¯õ¸®, Asnõ íõ÷µ ÷£õµõk® AÍÄ Ú÷Á. ÷»õU£õÀ Aø©¨¦USÒ ©õmiU öPõÒ-Íõ- •¯Ø] Gkzv¸UQÓõºPÍõ? A¨£i¨ ÷£õµõi- ©À FÇÀ ö´²® ÂzøuPÒ Aµ]¯ÀÁõv-PÐU-Sz ÚõÀ ©UPÒ AøÚÁ¸® {a¯® BuµÄ öPõk¨- öu›²® GߣuõÀ AÁØøÓU øPPmi ÷ÁiUøP £õºPÒ. Asnõ íõ÷µ°ß ÷£õµõmhzøu¨ £õº¨£xuõß ›¯õÚ AqS•øÓ¯õ? ö£õx- Á õP GvºUPõ©À AÁ¸øh¯ ÷£õµõmh •øÓ-PÎÀ C¸US® SøÓPøÍ ©mk® ©ºÚ® Asnõ íõ÷µ°ß ö¯À£õkPÎÀ SøÓ- ö´Á÷u ›¯õÚx Gߣ÷u Gß P¸zx. °¸¨-¤ß _miUPõmi AÁØÔÀ v¸zu® öPõsk Á¸Áxuõ÷Ú ]Ó¢ux? & hõUhº A¨xº µìéõU, D÷µõk 4 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • øµ Gmk BskPÐUS ÷©»õQ²® AÁøµ ÷|›À Aøu Gkzx GÔÁøuÂh Aøu •UQ Gkzx GÔÁ-AøÇzx Âõ›UP }v©ßÓzuõÀ •i¯ÂÀø». ©U- uõÀ ÷|õ´ Gvº¨¦ Uv £õÚzvÀ P»UP Áõ´¨-¤¸U-PÎß J÷µ |®¤UøP |mzvµ©õP ÂÍ[P ÷Ási¯ QÓx. Aøu •UPõ©À Gkzx Ã_Áx J¸÷ÁøÍ}v©ßÓ÷© CÆÁÍÄ £»ÃÚ©õP C¸UQÓx. ÷|õ´z öuõØÖUSU Põµn©õP Aø©¯»õ®.SØÓ[PÒ G¨£iU SøÓ²®? SºBß&íwì P¸zxPÒ |ÃÚ AÔ¯À Es-ø©- PÐUS ÂÍUP® AΨ£x ÷£õßÖÒÍø© AÁØÔß & G®. •í®©x •ìu£õ, v¸a]&20 ÷©ßø©ø¯ EnºzxQÓx. AmhPõ®! & A§ ³_¨, ößøÚ&11 "C µsk AÔbºPÒ; J¸ ÂÁõu® £iz÷uß. Gx {éõ¨?ªPÄ® AmhPõ©õÚ, ªP GÎø©¯õÚ ÂÁõu®.A¸ø©¯õÚ P¸zxPÒ. ¯UP øÁzux AÔ¯ÀPmkøµ. hõUhº ¦Põ°ß xi¨¦US® ÷ÁPzvØS® á Põz AΨ£x öuõhº£õP |kzuµ ©UPÎß ]UPÀPÒ SÔzx íõâ ø¯z Aí©x AÁºPÎßSºBß ›¯õÚ ÁÈø¯U Põmi²ÒÍx. hõUhº Piu® £iz÷uß. uõÖ©õÓõP Âø» HÔÁ¸® u[-í«x-À»õð Gʨ¤¯ A¢u ö|zv¯i I¯[Pøͨ Pzøu {éõ£õP øÁ¨£uØS¨ £v»õP åŸAzxUS£iUP BÁ¾hß Põzv¸UQ÷Óß. •µs-£hõ©À ÷ÁÖ Gøu÷¯Ý® {éõ£õP øÁ¨£x & T.M.ö£÷µõìPõß,÷uÛ £ØÔ B¼® ö£¸©UPÒ ÁÈPõmh ÷Ásk® GßÖ ÷Pm-i¸¢-uõº. {¯õ¯©õÚ ÷Põ›UøPuõß. B¼®-PÎß - D²® ÷|õ²® ÁÈPõmku¾UPõP GßøÚ¨ ÷£õßÓ C»m-U-PnU- PõÚ |kzuµ ©UPÒ H[QUöPõsi¸UQÓõºPÒ. "C µsk AÔbºPÒ J¸ ÂÁõu® Pmkøµ £iz- ÂÍUP® AΨ£õºPÒ GÚ Gvº£õºUQ÷Óß.÷uß. AvÀ hõUhº ©õ›ì ¦Põ´ AÁºPÒ D £ØÔ¯íwì SÔzx u® P¸zxPøÍa öõÀ¼°¸¢uõº. ]» & «. A¨xÀ£õ]z, ÷PõÈU÷PõkBskPÐUS •ß¦ J¸ |õÎuÈÀ £izu AÔ¯ÀP¸zx ÷©ØPsh |¤ö©õȲhß Jzx¨÷£õÁøu A¢u 39 £[SC[÷P £vÄ ö´¯ ¸®¦Q÷Óß. "á Põzx® |kzuµ ©UPÎß ]UPÀPЮ Piu® D £ØÔ µè¯ B´Áõͺ J¸Á›ß P¸zx v¸a] Ps÷hß. G¢u Âå¯[PÎÀ ©Ûu ]¢uøÚ ]UP-£v¨¦ |õÎuÌ JßÔÀ öÁίõÚx. A¢uU P¸zx |¤- ¾US Em£k® GÚ CøÓÁß P¸vÚõ÷Úõ Aøuzö©õȲhß •ØÔ¾® EhߣkÁuõP C¸¢ux öuÎÁõPU SºBÛÀ ÂÁ›zxÒÍõß. "GÁºPÒ u[-Pz-GÚUS ¤µª¨ø£ HØ£kzv¯x. øu²® öÁÒÎø¯²® ÷P›zx øÁzxUöPõsk A¢u µè¯ AÔb›ß TØÖ ¤ßÁ¸©õÖ: DUPÒ AÁØøÓ AÀ»õðÂß ÁÈ°À ö»Ä ö´¯õ-©¼¸U-ö£õxÁõP A][P©õÚ Ch[Pξ® PÈÄPξ® QÓõºP÷Íõ AÁºPÐUS xߦÖzx® ushøÚAvP® Áõ® ö´ÁuõÀ Q¸ªz uõUSu¾US {øÓ¯ C¸UQÓx GÝ® |Øö´vø¯ }º AÔ¨¥µõP..Áõ´¨¤¸UQÓx. AuÚõÀ A¢u CÚ÷© AÈ¢x- (SºBß 9 : 35)ÂkÁuØPõÚ õzv¯® C¸¢x®Th AøÁ G¨£i |®ªh® E£›¯õP, ÷ª¨¦PÍõPz ÷u[Q°¸U-öuõhº¢x E°º ÁõÌQßÓÚ GÚ ÷¯õ]z÷uß. AuØ- S® öÀÁzv¼¸¢x |õØ£vÀ J¸ £[øP áPõzuõPzPõÚ Põµnzøu²® AÔ¯ •øÚ¢÷uß. J¸|õÒ Gzu- uµ÷Ásk®. AÆÁÍ÷Á. |õØ£vÀ J¸ £[Qß Âø»-ÚõÀ GÝ® vµÁzvÀ öPõg® DUPøͨ ¤iz-x¨ ÷¯ØÓzvØPõP ÷¯õ]US® |õ® «v²ÒÍ 39 £[Qß÷£õmk AvÀ FÓ øÁz÷uß. Akzu |õÒ A¢u vµ-Áz- Âø»-÷¯ØÓzøu Áv¯õP ©Ó¢xÂkQ÷Óõ®. u[P®,øu¨ £õºzu÷£õx Auß ÷©À Aøh ÷£õßÓ vµÁ® öÁÒÎø¯ Âkzx ÷ÁÖ Gøu÷¯Ý® {éõ£õPU£i¢-v¸¢ux. Aøu Gkzx B´Ä ö´u÷£õx Ax öPõÒÁx HøÇPÒ, ÁÔ¯ÁºPÒ, ªìRßPÒ BQ-•ÊUP •ÊUP ÷|õ´ Gvº¨¦ Uv°ß vµmk Gߣøu ÷¯õ›ß E›ø©ø¯¨ £Ô¨£x BPõuõ? Âø»-÷¯Ô-Úõ-Enº¢xöPõs÷hß. D°ß Eh¼À EÒÍ ÷|õ´ ¾® SøÓ¢uõ¾® |õ® ¤›zxUöPõkUS® AÍÄGvº¨¦ Uvø¯ ©Ûu Eh¼À EÒÍ ÷|õ´ Gvº¨¦ Cµs-høµ ÂÊUPõk ©mk÷© Gߣøu ©Ó¢x-ÂhU-Uv÷¯õk J¨¤k® ÷£õx DUPÎh® £ß-©h[S ÷|õ´ Thõx. öuÎÁõP Áøµ¯ÖUP¨£mh Cì»õzvßGvº¨¦ Uv C¸¨£øu AÔ¢÷uß GßÖ GÊv°¸¢uõº. mh[PøÍ HØÖ |h¨£øu Âkzx AÁØøÓ ©õØÓ ö£õxÁõP D A][P[Pξ® PÈÄPξ® A©- •¯ÀÁx, J롧 £¯ßöPõsk £¯o¨£øu¸®-÷£õx Auß PõÀPÎÀ JmiUöPõÒЮ ÷|õ´ Âkzx Aøua _ØÔ Á¢x ußøÚ ©õ´zxUöPõÒЮöuõØ-ÖUQ¸ªPÒ |õ® SiUS® £õÚzvÀ D ÂÊ®- ÂmiÀ §a]US DhõÚx.÷£õx AvÀ P»¢xÂh Áõ´¨¦ C¸UQÓx. A¨£i÷¯ & Bº.Gì. AP©x 埨, £À»h® ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 5
  • uªÇPzvÀ "©µ® CuÌPøͨ ö£Ó AqPÄ®. ößøÚ øuõ¨÷£møh°À... D÷µõk zv¯©[P»zvÀ... R. CÚõ¯zxÀ»õð S.M. ø¯z µð©zxÀ»õð öÀ÷£õß : 98401 47238 öÀ÷£õß : 94433 45669 ößøÚ B»¢y›À... öÁΨ£miÚzvÀ •P®©x Cì©õ°À P. áõ£º íúøß ©ß£± öÀ÷£õß : 98415 78632 öÀ÷£õß : 97904 51682 ößøÚ Asnõ |P›À v¸a]°À... _ø»©õß T.E. |õº öÀ÷£õß : 98413 17373 öÀ÷£õß : 94435 72654 õSÀ A«x ÷PõøÁ°À... öÀ÷£õß : 99404 60333 íúuõ ¦U ößhº öÀ÷£õß: 99941 30156 µõ©|õu¦µzvÀ... A¦£UPº ÷£ºnõ®£miÀ... öÀ÷£õß : 94436 43799 S. •í®©x ïº öÀ÷£õß: 93626 93417 vskUPÀ¼À... M. •£õµU A½ ©xµõ¢uPzvÀ... öÀ÷£õß : 9080777992 S. £x¸zwß öÀ÷£õß: 99946 28194 P¹›À... M. ©ìíº ö埨 »õÀ÷£møh°À... öÀ÷£õß : 98420 03988 ö©Í»Â H. •í®©z A½ A¢u©õÛÀ... öÀ÷£õß : 93877 65533 M.K. •í®©z ÷Á¿º v¸¨£zy›À... öÀ÷£õß : 09434285757 M. •í®©x åL¤ Ek©ø»¨÷£møh°À... ÷£õß : 04179 & 228399 A¨xÀ |^º, Ek©ø»¨÷£møh 98422 99810 ©µ® DVD°À... áÚÁ› 2006 •uÀ i®£º 2010 Áøµ°À öÁÎÁ¢u ©µ® CuÌPÒ PDF ÁiÂÀ (PoÛ°À £i¨£x ÷£õÀ) DVD¯õP öÁÎ Á¢x Âmhx. ÷uøÁ²ÒÍÁºPÒ AqPÄ®. Âø» ¹. 100/- öuõhº¦US : 95661 53142, 044 & 2662 0091 2 B® DVD... áÚÁ› 2001 •uÀ i®£º 2005 Áøµ°À öÁÎÁ¢u ©µ CuÌPÒ PDF ÁiÂÀ (PoÛ°À £i¨£x ÷£õÀ) DVD¯õP ÂøµÂÀ öÁÎÁ¸QÓx.6 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ]ßÚa ]ßÚ ªßÚÀPÒ‰ßÖ |õÒ Esnõµu•® ‰Áõ°µ® E°ºPЮ! © ○ Põz©õ Põ¢v CßöÚõ¸ •øÓ C¨£iU öPõlµ©õPU öPõø» ö´¯¨- ○ ○ ○ ○ £kÁõº GßÖ ¯õ¸÷© Gvº£õºUPÂÀø». Põ¢vâ°ß AQ®ø¨ ÷£õµõmh©õÚ Esnõµuzøu CuØS÷©À ¯õ¸® ○ C¢u AÍÄ öPõaø¨£kzu÷Áõ öPõø» ö´¯÷Áõ •i¯õx. ○ ○ ○ ÷Põm÷°ß SskPÍõÀ Põ¢vâ°ß EhÀuõß õ´¢ux. C¢u Esnõ-µuz- ○ uõÀ Põ¢v¯÷© uØöPõø» ö´xöPõskÂmhx. ○ ○ ○ •ì¼®PÎß S¸vø¯U Siz÷u E°º Áͺzx, EhÀ Áͺzx Eß©zu® ○ ¤izu J¸Á›ß Esnõµuzøu ÷ÁÖ G¨£i Áºo¨£x! ○ ○ ○ GzuøÚ •ì¼®PøÍ ÷Ásk©õÚõ¾® öPõßöÓõÈUP»õ®; uø»PøÍa ^ ○ GÔ¯»õ®; EhÀPøÍa ]øuUP»õ®; ö£sPøÍU PØ£ÈUP»õ®; Pº¨¤o ○ ○ ö£soß Á°ØøÓU QÈUP»õ®; ö£m÷µõÀ FØÔ G›UP»õ®; £ÒÎÁõÀ- ○ ○ PøÍ CiUP»õ®; ÁoP {ÖÁÚ[PøÍz w°mk G›UP»õ®; öõzxPøÍa ○ `øÓ-¯õh»õ®; CßÝ® GßöÚßÚ öPõlµ[PÒ Es÷hõ AÁØøÓ GÀ»õ® ○ ○ Pmh-ÂÌzxÂmk µ]UP»õ®. ¤ÓS ¡Ö ÷Põi ¹£õ´ ö»ÂÀ ‰ßÖ |õÒ ○ ○ Esnõµu® C¸¢x "Ezu©ºPÒ BQÂh»õ®. ○ ○ •ì¼®PÎß G¾®¦PøÍ AkUQ, AÁºPÎß Cµzuzøua õ¢uõ´¨ §], ○ ○ AÁºPÎß øu¯õÀ A»[P›UP¨£mh ÷©øhuõ÷Ú CÁºPÎß Bm] ¥h®. ○ CÁºPÒ AÝ£ÂUS® £u _P[PЮ Esq® EnÄ® £¸S® £õÚ•® ○ ○ •ì¼®PÎß CµzuzuõÀuõ÷Ú..! ¯õµõÁx ©ÖUP •i²©õ? ○ ○ ‰ßÖ |õÒ Esnõµu® •i¢ux. ›, ‰Áõ°µ® E°ºPÒ GßÚõ°ØÖ? ○ ○ ○ Ph¨£õøÓø¯ •Ê[QÂmk _USU Påõ¯® õ¨¤mhõÀ G¨£i? ○ ○ ©u |À¼nUPzøu²® JØÖø©ø¯²® ÷Ásizuõß C¢u Esnõµu©õ®! ○ ○ Ahhõ, ¦À»›UQÓx ÷£õ[PÒ..! ○ ○ ○ ·BkPÒ «x AÝuõ£¨£k® K|õ´PÒ E»QÀ Eshõ? ○ ○ ·÷PõÈPÎß ÷Põ›UøPPÐUPõP |›PÒ FºÁ»® ÷£õÚxshõ? ○ ○ ○ ·©õßPÎß ©õÚ® PõUP ¦¼PÒ SµÀ öPõkzux Eshõ? ○ ○ ·ÁÀ¿ÖPÒ ÁmhªkÁx £ÓøÁPÎß £õxPõ¨¦UPõP GßÓõÀ |À»ÁºPÒ ○ ○ |®¦ÁõºPÍõ? ○ ○ ·|À¼nUPzvØS® JØÖø©US® £õ]ÁõvPÒ £õk£kÁõºPÍõ? ○ ○ Fíü®...G[÷P÷¯õ CiUQÓx..! ○ ○ ○ |õøÍ |øhö£Ó C¸US® J¸ "v |õhPzvØS (Ax ¤µu©º £u¯õPUTh ○ C¸UP»õ®) CßøÓ¯ JzvøPuõß C¢u Esnõµu®. ○ ○ ○ •ì¼®PÒ ©mk©À», C¢v¯ |»ÛÀ AUPøÓ EÒÍ JÆöÁõ¸ Si©PÝ® ○ ○ Ga›UøP¯õP C¸UP ÷Ási¯ ÷|µ®..! ○ ○ · ]µõáúÀíéß ○ ○ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 7
  • 8 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • uø»¯[P®1 & 15 AU÷hõ£º 2011 xÀPAuõ 3 & 17, îä› 1432 öõÀÁøuz öuÎÁõP & ÷|µi¯õPa öõÀ¾[PÒ µ® : 32 ©»º : 08 Th[SÍ® : ©UPÎß Aa® wºUP¨£k©õ? C ¢v¯¨ ¤µu©º µõãÆ Põ¢v, µè¯ Av£º Põº£- £õxPõ¨¦ CÀø» GÚ L¦Sæ©õ Aq£zvØS¨÷Æ BQ÷¯õº 1988 CÀ ö´u Tmk Ehß-£iU- ¤ÓS µè¯ Av£º ö©zÁ÷uÆ AÁºPÐUS AÎUP¨-øP°ß-£i, Th[SÍ® Aqªß {ø»¯zvß Pmk- £mh AvPõµ§ºÁ AÔUøP°À öu›ÂUP¨£m-©õÚ¨ £oPÒ •i¢x, Akzu ©õu® •uÀ ªß EØ- kÒÍx. Cx ªP¨ ö£›¯ •ßöÚa›UøP¯õS®.£zv öuõh[PÄÒÍ {ø»°À, C¢u Aqªß {ø»- CÁØøÓU SÔzu Aa® ö£õx©UPÎh® EÒÍx.¯zøu ‰h÷Ásk® GßÓ ©UPÎß ÷Põ›UøP ªPÄ® £õxPõ¨£õÚx GÚU TÓ¨£kQßÓ Aq-Á¾zx Á¸QÓx. v¸ö|À÷Á¼ ©õÁmh® Ci¢u- {ø»¯[PÒTh }sh Põ» Ai¨£øh°À ªP¨Pøµ Qµõ©zvÀ ©UPÒ |hzv¯ AÓÁÈ Esnõ-µ- ö£›¯ w[SPøÍ E¸ÁõUSQßÓ÷£õx C¯ØøPa ^Ø-u¨ ÷£õµõmh®, ©UPÎß Aa® wºUP¨£k® Áøµ Ó[-PøÍ÷¯õ £¯[PµÁõuz uõUSuÀPøÍ÷¯õ ©õ-©zv¯ Aµ_, £oPøÍ {Özv øÁUP ÷Ásk® GßÓ ÎUP •i¯õu AqEø»PøÍ |õ® ¯õ¸UPõPuªÇP Aø©aµøÁ°ß £›¢xøµ¯õÀ uØPõ¼P©õP Aø©UP ÷Ásk®? öº÷Úõ¤À Aq£zx |h¢u•iÄUS Á¢xÒÍx. 25 BÁx Bsk {øÚÄ |õÍßÖ |õ® öá´uõ¨§º Th[SÍ® Aqªß Eø»¯õÀ ö£õx©UPÎß vm-hzøu AÔÂUQß÷Óõ®. L¦ Sæ©õ £zx Ps-EhÀ|»ß, ÁõÌÁõuõµ®, E°º BQ¯Ú £õvUP¨- •ß C¸UøP°À Th[SÍzvÀ ÷©¾® Aq-Eø»-£k®; uªÇPzvß ö©õzu® «ß¤iz öuõȼÀ 30 PøÍ Aø©UQß÷Óõ®. uØ÷£õxÒÍ {ø»¯[PÎßÂÊUPõk Qøh¨£x®, JÆöÁõ¸ Bsk® Cµs- £õxPõ¨¦ SÔzxz uoUøP ö´¯¨£k® GÚ ©zv¯hõ°µ® ÷Põi ¹£õ´ AÍÄUS HØÖ©v ö´¯¨- Aµ_ AÔÂzu÷£õv¾® xøÓ Ÿv¯õÚ B´Ä |hzv,£kQßÓ «ß¤iz öuõȾ® Pkø©¯õP £õvUP¨- GÀ»õ® £õxPõ¨£õP÷Á C¸UQÓx GÚ AÔÂUS®£k®; AqEø»PøÍU SκÂUP FØÓ¨£k® |õhP®uõß Aµ[÷PÖ®.PÚ}º Ph¼À P»US®. C¢uU PÚ}º PhÀ}øµÂh |õmiß Áͺa] ö£›uõ? ©UPÎß £õxPõ¨¦HÊ iQ› AvP® öÁ¨£©õP C¸UPUThõx Gߣx ö£›uõ GßÓ ÷PÒ GÇ»õ®. ©UPøͨ £õxPõU-HØÖUöPõÒͨ£mh {£¢uøÚPÎÀ JßÖ. QßÓ, |ßø©¯ÎUQßÓ Áͺa]z vmh[P÷Í uõµõ¨§›¾® PÀ£õUPzv¾® EÒÍ AqEø»- ÷uøÁ. |õöÍõ¸ ö£õ´²® ö£õÊöuõ¸ ¦»®£¾-PÎÀ C¢{£¢uøÚPÒ «Ó¨£kÁøu¨ ÷£õßÖ ©õ´ £ÁÛ Á¸QßÓ, Aö©›UPõÂß |»ßPÐUPõ´Th[SÍzv¾® «Ó¨£k®. B°µ® Áõm ªßõµz-øuz öõ¢u ©UPÎß |»ßPøͨ £¼°hz u¯[PõuuµUTi¯ Aq Eø»PÒ BÖ A[S {ÖÁ¨-£m-hõÀ, Bm]¯õͺPÎß ÁõUSÖvø¯ ¯õ¸® |®£zAuß AÍÄ ÷©¾® AvP›US®; Th[- S Íz- ø ua u¯õµõ´ CÀø». ÷£õ£õÀ ÂåÁõ²U P]ÁõÀ £õvU-_ØÔ²ÒÍ PhÀÁõÌ E°›Ú[PÎß £À¾- ° º¨- P¨£mh ©UPÐUS 25 BskPÐUS¨ ¤ÓS® {Áõ-ö£¸UP® uøh£k®; «ßPÒ özx ªuUS®; ÷£a]¨- µn® QøhUPÂÀø»÷¯. ©UPÎß Aa[PøÍz£õøÓ Aøn°ß uspº, Aq-ªß{ø»¯z-vØSz wºzu ¤ÓSuõß CÁºPÒ vmh[PøÍz öuõh[S-Qß-v¸¨-¤Âh¨£kQßÓ÷£õx uspº¨ £ØÓõU-SøÓ ÓõºPÍõ?AvP›US®; PvºÃa]ÚõÀ HØ£hUTi¯ ÷PkPÒ ÷ÁÖ. ªß£ØÓõUSøÓø¯¨ ÷£õUP B£zvÀ»õu C¸£x BskPÐUS •ß PÀ£õUPzvÀ P]¢u vmh[PøÍz wmh»õ÷©. |ÃÚ ÁvPøÍU öPõshPvºÃaõÀ £»º ¦ØÖ÷|õ´, øuµõ´k ÷|õ´US BÍõ- ÷©ØPzv¯ |õkP÷Í Aqªß vmh[- P øÍU°-Úº. AøuÂh I¢x ©h[S A£õ¯® Th[SÍzvÀ SøÓzxU öPõÒQßÓ÷£õx |®•øh¯ ©UPÎßEÒÍx. µè¯õ Aø©zu AqEø»PÎÀ ÷£õx©õÚ GvºPõ»z÷uõk Âøͯõhz xoÁx H÷Úõ? ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 9
  • •P¨¦U Pmkøµ Ai¨£øh áÚ|õ¯P•® EÒÍõm]²® A. _¨µ©o £À÷ÁÖ E»P |õkPξ® |øh•øÓ°À EÒÍ Aµ]¯À Aø©¨¦PÎÀ uø»]Ó¢uuõPU P¸u¨£kÁx C¢v¯ áÚ|õ¯P®uõß. J¸ Pm] Bm], C¸ Pm] Bm], P®³Û®, CµõqÁ Bm], ©ßÚº Bm] ÷£õßÓøÁ A©¼À C¸US® |õkPÎÀ GÀ»õ® ©UPÒ «£ Põ»©õP áÚ|õ¯Pzøu ÷|õUQ¨ £øhö¯kUP Bµ®¤zxÒÍõºPÒ. CuØS «£zv¯ Euõµn® GQ¨x, ¼¤¯õ |õkPÎÀ |h¢u ©UPÒ ÷£õµõmh®. BÚõÀ _u¢vµ® ö£ØÓ |õÒ •uÀ Ph¢u 64 BskPÍõP AÝ£Âzx Á¸® áÚ|õ¯P® uøÇz÷uõ[Q Á¸QÓuõ GßÓõÀ ÷PÒÂUSÔuõß. Põµ- n® |®•øh¯ áÚ|õ¯P® ö£¸®£õßø© Ai¨£øh°»õÚx. JÆ-öÁõ¸ uÛ©ÛuÛß ÷uøÁPÐUS®, P¸zxUS® •UQ¯zxÁ® öPõkzuõÀ ©mk÷© Esø©¯õÚ áÚ|õ¯P® uøÇUS®. mh©ßÓ®, |õhõЩßÓ® BQ¯ÁØÖUS |øhö£Ö® ÷uºuÀPÒ ©mk÷© áÚ|õ¯P® GßÓ uÁÓõÚ ¦›uÀ ©UPÎøh÷¯ C¸UQÓx. Esø©¯õÚ áÚ|õ¯P® Gߣx ©UPÐU- PõP, ©UPÍõÀ, ©UP÷Í |hzxQÓ Bm]uõß. GÚ÷Áuõß C¢u áÚ|õ¯P® Ai¨£øh°À Qµõ© Aͼ¸¢xuõß öuõh[SQÓx. C¢u áÚ|õ¯P •øÓø¯, ÷u]¯, ©õ{» Aͼ¸¢x £µÁ»õUQ Qµõ© AÍÂÀ ö¯À£h øÁ¨£÷u Fµõm]. ©UPÎß ÷uøÁPøÍ {øÓ÷ÁØÖÁuØPõÚ vmhªhÀ, AvPõµ® ©ØÖ® •iÄPÒ AøÚzx® ©UPÍõ÷»÷¯ wº©õÛUP¨£kÁ÷u £µÁ»õUP¨£mh áÚ|õ¯P®. CuÚi¨£øh°Àuõß Esø©¯õÚ áÚ|õ¯P®, Ai¨£øh°À Qµõ© Aͼ¸¢x Bµ®£©õQÓx GßÖ öõÀQ÷Óõ®. AizuÍ® EÖv¯õP C¸¢uõÀuõß Pmih® EÖv¯õP C¸UP •i²®. ÷©À©mhzvÀ |hUS® uÁÖPÐUS®, FÇÀPÐUS® •UQ¯U Põµn©õP C¸¨£x Ai¨£øh áÚ|õ¯P® Á¾ÂÇ¢x C¸¨£xuõß. C¢v¯ Aµ]¯»ø©¨¦a mh® 24310 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • CÀ EÒÍõm]ø¯¨ £ØÔ EÒÍõm] Aø©¨¦PÐUS¨ Si°¸¨¦, Siuspº,›ÁõPU öPõkUP¨£mkÒÍx. £Qº¢uΨ£uØS £›¢xøµ G›ö£õ¸Ò, õø»PÒ, ªßõµ®,ªS¢u ÷£õµõmh[PÐUS¨ ö´ÁuØPõP I¢uõskPÐUS •øÓõµõ G›Uv, ÁÖø©¤ÓS, •Êø©¯õÚ AvPõµ® J¸ •øÓ ©õ{» {v JȨ¦, PÀÂ, öuõÈÀ £°Ø],Qµõ©[PÐUS ÁÇ[P ÷Ási Bøn¯zøu Aø©zuÀ. ¡À {ø»¯®, P»õaõµ®,Aµ]¯»ø©¨¦a mhzv¸zu[PÒ ¢øuPÒ, ©¸zxÁ®, _Põuõµ®,73, 74 öPõsk Áµ¨£mhÚ. · ©õÁmhzv¾ÒÍ FµP, Sk®£ |»®, ö£sPÒ & |Pº¨¦Ó EÒÍõm] Aø©¨¦-Aøu¨ £ØÔ Â›ÁõP AÔ¢x SÇ¢øuPÒ ÷©®£õk, ‰P |»®, PÎÚõÀ u¯õ›UP¨£mhöPõÒÁx EÒÍõm]°ß •UQ¯z- |¼ÄØÓ ¤›ÂÚº, ö£õx vmh[PøÍ J¸[QønzxxÁzøu |©US Enºzx®. ÂÛ÷¯õP®, •uõ¯ öõzx ©õÁmh® •ÊÁuØS©õÚ £µõ©›¨¦ ÷£õßÓøÁ. Aµø©¨¦ 73BÁx v¸zua Jmkö©õzu ©õÁmh Áͺa]zmhzøu 1993 B® Bsk H¨µÀ vmh® u¯õ›UP "©õÁmh vmhU |øh•øÓ°À C¢u20 B® |õÒ mh©õP SÊøÁ HØ£kzxuÀ. E›ø©PÒ CÀø»ö¯ß£x |õ®|õhõЩßÓ® HØÖUöPõshx. AÔ¢u÷u. GÚ÷Á C¢uCuß •UQ¯ A®[PÒ : · Qµõ© Fµõm]°¾ÒÍ E›ø©Pøͨ ö£ÖÁuØPõÚ £vÄ ö´¯¨£mh AøÚzx ÁÈÁøPPøÍ Bµõ´¢x · ‰ßÓkUS Fµõm] •øÓ ÁõUPõͺPøÍ EÒÍhUQ¯ AøÚÁ¸® Cøn¢x ÷£õµõiAÔ•P® ö´¯¨£mhx. "Qµõ© ø£ ÷Põm£õmøh AÁØøÓ¨ ö£Ó ÷Ásk®.(Qµõ©¨ £gõ¯zx, Fµõm] AÔ•P¨£kzxuÀ.JßÔ¯®, ©õÁmh¨ £gõ¯zx) 1994 CÀ C¯ØÓ¨£mh uªÌ- Aµ]¯»ø©¨¦ 74BÁx v¸zua mh® · I¢uõskPÐUS J¸ •øÓ |õk Fµõm]PÒ mh® CuØSPmhõ¯ EÒÍõm]z ÷uºuÀPÒ. Á¾÷ºUQÓx. |Pº¨¦Ó EÒÍõm]EÒÍõm] Aø©¨¦PÎß Aø©¨¦PøÍ, Aµ]¯»ø©¨¦a 73BÁx mhzv¸zuzxhߣuÂUPõ»® •iÁuØS •ß÷£õ mh¨ ¤›ÄPÎß Ai¨£øh°À CønUP¨£mh 11BÁxEÒÍõm] Aø©¨¦PÒ {ø»¨£kzxÁvÀ 1992 B® AmhÁøn¨£i 29 ÁøP¯õÚPø»UP¨£mh ÷uv°¼¸¢x 6 Bsk C¢uz v¸zu® öPõsk £oPÎÀ Fµõm]US AvPõµ®©õuzvØSÒÍõP÷Áõ ÷uºuÀPÒ Áµ¨£mhx. ÁÇ[P¨£mi¸UQÓx. AøÁ,|hzu¨£k®. ÂÁõ¯®, {» ÷©®£õk, C¢v¯õÂ÷»÷¯ AvP · JÆöÁõ¸ Fµõm] }º¨£õÚ®, PõÀ|øh, PõkPÒ, AÍÂÀ |Pº ©¯©õUP¨£mhAø©¨¤ß ©UPÒ öuõøP°À ]ÖöuõÈÀ, øPzöuõÈÀ, ©õ{»® uªÌ|õk BS®. CuÚõÀBv vµõÂhº ©ØÖ®£Ç[Si°Úº ©UPÒ öuõøPÂQuõaõµzvØ÷PØ£ EÖ¨¤Úº£u°h[PÒ, uø»ø©¨£u°h[PÎÀ _ÇØ] •øÓ°ÀChJxURk ö´²® •øÓAÔ•P¨£kzu¨£mhx. · EÖ¨¤Úº ©ØÖ®uø»ø©¨ £u°h[PÎÀö£sPÐUS ‰ßÔÀ J¸ £[S_ÇØ] •øÓ°À ChJxURkö´²® •øÓ. · FµP, |Pº¨¦Ó EÒÍõm]z÷uºuÀPøÍz öuõhº¢x |hzx-ÁuØS _¯õº¦øh¯ Aø©¨£õP©õ{» ÷uºuÀ Bøn¯zøuAø©zuÀ. · ©õ{» Aµ]ß {vBuõµ[PøÍ, |Pº, FµP ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 11
  • |Pº©¯©õuø»z öuõhº¢x GÚ÷Á Qµõ© EÒÍõm]PÎÀ GÚ ö©õzu® 14579 ÁõºkPÒHØ£k® £À÷ÁÖ ÁõÀPøÍ JÆöÁõ¸Á¸® |õßS KmkPÒ EÒÍÚ. ößøÚ ©õ|Pµõm]GvºöPõÒQÓx. 2011 B® Bsk ÷£õh ÷Ásk®. Qµõ©¨ £g- «£zvÀ ›ÁõUP® ö´¯¨-©UPÒ öuõøP õ¯zx xønzuø»Áº, JßÔ¯ £mk 155¼¸¢x 200 ÁõºkPÍõPPnUöPk¨¤ß£i (ö©õzu® ö£¸¢uø»Áº, xønz-uø»Áº, E¯ºzu¨£mk "Q÷µmhº7.23 ÷Põi) uªÌ|õmiß ©õÁmh ö£¸¢-uø»Áº, xønz- ößøÚ GßÓøÇUP¨£kQÓx.|Pº¨¦Ó[PÎß ©UPÒ öuõøP uø»Áº BQ-÷¯õøµ ©UPÍõÀ JÆöÁõ¸ ÁõUPõ͸® Áõºk3.49 ÷Põi¯õS®. Cx ©õ{»zvß ÷uº¢öukUP¨-£mh Áõºk EÖ¨¤Úº, ÷©¯º BQ÷¯õøµzö©õzu ©UPÒ öuõøP°À 48.55 EÖ¨¤ÚºPÒ ÷uº¢öuk¨£õºPÒ. ÷uº¢öukUP Cµsk ÁõUSPÒuÃu©õS®. uªÇPzvÀ ö©õzu® 12,619 ÷£õh ÷Ásk®. 74BÁx mhzv¸zu® Qµõ©¨ £gõ¯zxPЮ, 97,014 CvÀ |Pº¨¦Ó EÒÍõm]US|Pµõm]PÐUS RÌUPsh Qµõ©¨ £gõ¯zx ÁõºkPЮ, ©mk® Aµ]¯À Pm] Áõ›¯õP¨AvPõµ[PøÍ ÁÇ[Q²ÒÍx. 385 JßÔ¯ £gõ¯zxPЮ, ÷£õmiPÒ |hUS®. ªßÚq 6499 JßÔ¯ ÁõºkPЮ, 32 |Pµ Aø©¨¦ ©ØÖ® |Pµ ÁõUS C¯¢vµ[PЮ |Pº¨¦Ó ©õÁmh £gõ¯zxPЮ ©ØÖ®vmhªhÀ, {»¨ £¯ß£õk, EÒÍõm]°À ©mk® £¯ß£kz- 648 ©õÁmh ÁõºkPЮPmhh[PÒ PmkuÀ, u¨-£k® GßÖ Aµ_ EÒÍÚ.ö£õ¸Íõuõµ, ‰P •ß÷ÚØÓ®, AÔÂzxÒÍx.õø»PÒ, £õ»[PÒ, Si}º |Pº¨¦Ó EÒÍõm] Aø©¨¦ ÷Ám£õͺPÐUPõÚ uSvPÒÂ{÷¯õP®, _Põuõµ®, uªÇPzvÀ ö©õzu® 10w¯øn¨¦, Põk Áͺ¨¦, G¢u Fµõm] / |Pµõm] ©õ|Pµõm]PÒ, 102 |Pµõm]PÒ,_ØÖa`ÇÀ, ©õØÖz vÓÚõÎPÒ Aø©¨¤ß EÖ¨¤ÚµõP AÀ»x 50 ‰ßÓõ® {ø» |Pµõm]PÒ,|»ß, Siø¨£Sv ÷©®£õk, uø»ÁµõP¨ ÷£õmi°h 561 ÷£¹µõm]PÒ EÒÍÚ. CvÀÁÖø© JȨ¦, §[Põ, ¸®¦QÕºP÷Íõ A¢u 474 ©õ|Pµõm] ÁõºkPЮ,Âøͯõmkz vhÀ, Aø©¨¤ß ÁõUPõͺ £mi¯¼À 3392 |Pµõm] ÁõºkPЮ, 987PÀÂ, Pø», P»õaõµ®, CkPõk, E[PÒ ö£¯º Ch® ö£ØÔ¸UP ‰ßÓõ® {ø» |Pµõm]_kPõk, PõÀ|øh, ¤Ó¨¦ ÷Ásk®. ÁõºkPЮ, 8807 ÷£¹µõm]CÓ¨¦ £vÄ / öu¸ ÂÍUS, ÷Ám¦©Ý ö´²® Pøh] ÁõºkPЮ, ößøÚ÷£¸¢x {Özu®, ö£õx |õÍßÖ 21 Á¯x ©õ|Pµõm]°À 200 ÁõºkPЮPȨ£øÓ, Bk ©õkPÒ §ºzv¯øh¢v¸UP ÷Ásk®.AÖUS® Ch[PÒ. JxURk ö´¯¨£mhFµõm] Aø©¨¦ EÒÍõm]z ÷uºu¼À £u°h[PÐUS ÷£õmi-°m- Qµõ©¨ £gõ¯zx hõÀ, }[PÒ G¢u¨ ¤›ÂÚ¸USuø»Áº, xønzuø»Áº, Áõºk C¢u •øÓ JxUP¨£mkÒÍ÷uõ A¢u¨EÖ¨¤Úº ¤›øÁa ÷º¢uÁµõP C¸UP "öÁÀL÷£º £õºmi ÷Ásk®. JßÔ¯® JßÔ¯ö£¸¢uø»Áº, xønzuø»Áº, BL¨ C¢v¯õ GÝ® uSv°ßø©PÒJßÔ¯U SÊ EÖ¨¤Úº ÷u]¯U Pm] · G¢u J¸ SØÓ ÁÇUQ¾® ©õÁmh¨ £gõ¯zx ÷uºuÀ ÁÇUSPξ® ushøÚ©õÁmh¨ ö£¸¢uø»Áº, ö£ØÓÁµõP C¸UPU Thõx.xønzuø»Áº, ©õÁmhU SÊ •uß•u»õPUEÖ¨¤Úº · 1955 B® Bsk Si²›ø© PͪÓ[SQÓx. £õxPõ¨¦a mhzvß RÌ CvÀ Qµõ©¨ £gõ¯zx ushøÚ ö£ØÔ¸¢uõÀ 6Áõºk EÖ¨¤Úº, Qµõ©¨ AÁºPÐUS E[PÎß BskPÒ ÷£õmi°h •i¯õx.£gõ¯zxz uø»Áº, Fµõm]JßÔ¯ SÊ EÖ¨¤Úº, ©õÁmh |À»õuµøÁ ÁÇ[P · öÂk AÀ»x ©Ú|»® SßÔ¯ÁºSÊ EÖ¨¤Úº BQ¯ |õÀÁ¸®©UPÍõÀ ÷|µi¯õPz ÷ÁskQ÷Óõ®. · Áõ[Q¯ PhøÚz wºUP÷uº¢öukUP¨£kQÓõºPÒ. ÁøP¯ØÓÁº. 12 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • · ÷£õmi°k® Fµõm] / SØÓ¨ ¤ßÚo CÀ»õu {ø»°À uªÇPzvÀ|Pµõm]°À J¨£¢uuõµµõP ÷|ºø©¯õÚ, |®¤UøP¯õÚ, AuØPõÚ AÔSÔPÒ GxÄ®C¸UPU Thõx. uø»ø©z uSv EÒÍ öu›¯ÂÀø». C¢ua ÷Ám£õÍøµz ÷uºÄ ö´x `Ì{ø»°À ©UPÒ · ®£¢u¨£mh Fµõm] / ÷£õmi°ha ö´¯ ÷Ásk®.|Pµõm]°À mh ÂȨ¦hß C¸¢x |À»µ_B÷»õPµõP÷Áõ áõv, ©u, CÚ, ö©õÈ, Pm] Aø©¯ £õk£h ÷Ásk®.ÁÇUSøµbµõP÷Áõ ÷ÁÖ£õißÔ uSv¯õÚÁøµz J¸ Põ»zvÀ £gõ¯zxzC¸UPU Thõx. ÷uºÄ ö´¯ ÷Ásk®. uø»Áº £u Gߣx · Aµ_z xøÓ AÀ»x Aµ_ JxURk ö´¯¨£mh öP͵Á©õÚ ö£õÖ¨£õPõº¦øh¯ {ÖÁÚ[PÎÀ Ch[PÎÀ ÂQuõaõµ C¸¢ux. Qµõ©zvÀ EÒÍ ‰P£o¯õ͵õP÷Áõ, A¾Á»P- Ai¨£øh°À ö£sPÒ, AUPøÓ öPõsh ö£›¯µõP÷Áõ C¸UPU Thõx. BvvµõÂhº, £Ç[Si°Úº ©Ûuº J¸©ÚuõP BQ÷¯õ¸US •UQ¯zxÁ® ÷uº¢öukUP¨£kÁx ÁÇUP®. · EÒÍõm]US ö¾zu ÷Ás- BÚõÀ AuØS CßÖ CÆÁÍÄi¯ öuõøP £õUQ C¸UPU Thõx. AÎUP ÷Ásk®. ÷£õmiPÒ Hß? HØPÚ÷Á £u°À · mh©ßÓ / £õµõЩßÓEÖ¨¤ÚµõP C¸zuÀ Thõx. C¸¢uÁøµ ÷uºÄ ö´²® ÷£õx ©zv¯, ©õ{» Aµ_PÒ JÆ- AÁºPÎß ¤ßÚo, |hÁiUøP öÁõ¸ Qµõ©¨ £gõ¯zxUS® · J¸Áº HuõÁx J¸ £uÂUS ©ØÖ® £o¯õØÓø» B´Ä I¢uõsk Põ»zvØS _©õº BÖ©mk÷© ÷£õmi°h ÷Ásk®. ö´x uSv ö£Ø÷Óõøµz ÷uºÄ ÷Põi ¹£õ´ Áøµ {v JxUS-EÒÍõm]°À ö£õx©UPÎß ö´¯ ÷Ásk®. QÓõºPÒ. AuØPõÚ vmh[PøÍ£[S áÚ|õ¯Pzvß Ai¨£øh ÁSzx, A¢u {vø¯¨ ö£ØÖ ÷ÁµõP ÂÍ[S® EÒÍõm]z £¯ß ö£ØÓÁºPÒ GzuøÚ ÷£º Asø©U Põ»[PÎÀ EÒ- ÷uºu¼À AøÚzxz uµ¨¦ Gߣx ÷PÒÂUSÔ. A¨£i÷¯Íõm-]¨ £uÂPÒ H»ªh¨-£k-Áx ©UPЮ EØõPzxhß £[S ö£ØÔ¸¢uõ¾® Ax ©UPÒö£¸Q Á¸QÓx. Cx áÚ|õ¯P ö£ØÖ uSv²øh¯ÁºPøÍz |»ÝUS¨ £¯ß£mhuõ GߣxÂ÷µõ-ua ö¯»õS®. Cx •øÍ-°÷»÷¯ QÒÎ GÔ¯¨£h ÷uº¢öukUP ÷Ásk®. A¨- ÷PÒÂUSÔ. ÷©¾® u[PÐU÷Ásk®. ö£õÊ-xuõß Aµø©¨¦ mhz- Sz ÷uøÁ¯õÚ {v Buõµ[ v¸-zu® 73, 74 BQ¯ÁØÔߣi PøÍ, EÒÑ›÷»÷¯ Á› Âvzx BÒ ©õÓõmh®, ÁõUSa vµm-iU öPõÒÁuØS Qµõ©¨ Fµõm], |Pµõm] Aø©¨¦-õÁiø¯U øP¨£ØÖuÀ £g-õ¯z-xUS AvPõµ® PÐUS AÎUP¨£mi¸US®uºzvh ÷Ásk®. EÒÍx. AvP-õµ[PÒ •Êø©¯õP¨ ÁõUSUS¨ £n® GßÓ {ø» £¯ß£kzu¨£mk Auß £¯ßPÒ HÓUSøÓ¯ 1,30,000 ÷£øµz©õÓ ÷Ásk®. ©UPøÍa ößÓøh²®. A¨- ÷uºÄ ö´²® £o°À _©õº 5 FÇÀ Aµ]¯ÀÁõvPЮ ö£õÊx-uõß EÒÍõm] •Ê »m® Aµ_ FȯºPÒ÷uºuÀ £o¯õͺPЮ E›ø©-²hß Aø©²®. ©U- Dk£kzu¨£kQÓõºPÒ. Ph¢uCøn¢x ÷uºuÀ ÁÈ•øÓUS PÍõm] £µÁ»õS®. |õk öÈU- mh©ßÓz ÷uºuø»¨ ÷£õ»÷Á•µnõP ö¯À£kÁøuz ukUP S®. ©UPÒ AøÚzx ÁÍ•® uß©õÚ® CÇUPõ©À, Pso¯®÷Ásk®. ö£ØÖ }izx ÁõÇ •i²®. Põ¨£õºPÒ GÚ |®¦Q÷Óß. C¢u ÁõUPõͺ £mi¯ø» › uªÇP EÒÍõm] Aø©¨¦- •øÓ E[PÐUS ÷øÁ ö´¯£õºzx, Âk£m÷hõº ©ØÖ® PÎß £uÂUPõ»® Á¸® "öÁÀL÷£º £õºmi BL¨uSv EÒÍ ÁõUPõͺPøͨ AU÷hõ£º 25 B® ÷uv²hß C¢v¯õ GÝ® ÷u]¯U Pm]£mi¯¼À ÷ºUPÄ®. •i-ÁøhQÓx. GÚ÷Á Á¸QÓ •uß•u»õPU PͪÓ[SQÓx. AU÷hõ£º 17, 19 BQ¯ AÁºPÐUS E[PÎß Ch® ö£¯º¢÷uõº, CÓ¢- ÷uvPÎÀ EÒÍõm]z ÷uºuÀ÷uõº ÷£õßÓ uSv¯ØÓÁºPøÍ |À»õuµøÁ ÁÇ[P Cµsk Pmh[PÍõP ÷ÁskQ÷Óõ®.}UPÄ® |hÁiUøP GkUP |øhö£Ö® GÚ uªÇPz ÷uºuÀ÷Ásk®. Bøn¯® AÔÂzxÒÍx. £» (Pmkøµ¯õͺ öÁÀL÷£º £õºmi BL¨ C¢v¯õÂß ÷u]¯a ö¯»õͺ. uSv ö£ØÓ |õn¯©õÚ, ©õ{»[PÎÀ ö£sPÐUS 50 AÁ¸hß ÷£ : 99405 14317,÷øÁ ©Ú¨£õßø© EÒÍ, uÃu JxURk ö´¯¨£mh 87545 13523) ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 13
  • Aµ]¯À £ßø©a ‰PzvÀ Cì»õª¯ Aµ]¯À ÷åU •í®©z PõµUSßÝ E »QÀ CßÖ |øh•øÓ°À EÒÍ Bm] •øÓPÎÀ Cì»õª¯ Bm] •øÓ÷¯ ªP¨ £Çø©¯õÚx® öuõßø© Áõ´¢ux©õS®. ªP }sh Põ»® {ø»z- v ¸¢ux® Cx÷Á. ]» SøÓPÒ EÒÍ÷£õv¾® £vÚõßS ¡ØÓõskPÐUS¨ ¤ÓS CßÖ® Ax öuõhºQÓx. Cì»õª¯ Aµ]¯ø»²® Bm]ø¯²® |øh•øÓ¨£kzv¯Áº |¤PÒ |õ¯P® (éÀ) AÁºP÷Í. Cu߉»® Asn»õº, CøÓÁÛß ÁÈPõmkuø» |øh-•øÓ¨£kzvÚõº. ¯z›¨ Auß uø»|Pµ©õPz vPÌ¢ux. A[S Cì- »õª¯ Bm] {ÖÁ¨£mh÷£õx •ì¼®PÒ ªPa ]Ö£õßø©°Úµõ´ C¸¢- uÚº. £vøÚ¢x ÂÊUPõmiØS® R÷Ç. £zuõ°µzxUS® ÷©Ø£mh ©UPÒ C¸¢u ¯z›¤À, •ì¼®PÒ B°µzv I¡ÖUS® SøÓÁõP C¸¢uÚº. BÚõ- ¾® A[S G¨£i Kº Cì»õª¯ Bm] {ÖÁ¨£mhx? •í®©z |¤ (éÀ) AÁºPÒ Auß Bm]¯õ͵õP BÚx G¨£i? ¯z›¤¾® Auß _ØÖ¨¦Ó[Pξ® C¸£zv Cµsk ÷Põzvµ[PÒ C¸¢- uÚ. £À»õskPÍõP AÁºPÒ u©USÒ søh°mkU öPõsi¸¢uÚº. ÷£õº, Tmk¨£köPõø»PÒ BQ¯ÁØÔß Põµn©õP AÁºPÎß Aø©v Sø»¢- v¸¢ux. ÷©õuÀPЮ •µs£õkPЮ •i»õ xߣ[PÐUS® x¯µ[- PÐUS® Cmka ößÓÚ. AuÚõÀ AÁºPÒ AøÚÁ¸® ÷£õøµ öÁÖzuÚº. Aø©vø¯ ¸®¤Úº. CuØQøh÷¯ ¯z›¤¼¸¢x J¸ SÊÂÚº ©UPõÄUS íä ö´¯ Á¢uÚº. AÁºPÒ Asn»õ¸hß AÔ•P® B°Úº. ¯z›¨ |Pµzvß {ø»ø¯ AÁºPÒ Asn-»õ¸US ÂÍUQÚº. Asn»õº, AÁºPÐUS Cì»õzøuU SÔzx •Êø©¯õP Gkzxøµzuõº. AuÚõÀ DºUP¨£mh AÁºPÒ Cì»õzøuz uÊÂ-Úº. AÁºPÒ Pìµä ÷PõzvµzvÚº BÁº. ¯z›¦US Á¢u¤ÓS As-n-14 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • »õøµU SÔzx® Cì»õzøuU mhzvØS¨ ¤ÓS E»QÀ ©Ø- Bß ¤µPhÚ® ö´QÓx (17: 70;SÔzx® u® ÷Põzvµzuõ¸US AÔ- öÓõ¸ GÊu¨£mh Aø©¨¦a m- 5: 32). GÚ÷Á •ì¼®PÒ Bm]-•P® ö´uÚº. AuÚõÀ DºUP¨- h® £» ¡ØÓõskPÐUS¨ °À A©º¢v¸¢uõ¾® AÀ»x£mh £ßÛµsk ÷£º Akzu ¤Ó÷P E¸ÁõUP¨£mhx Gߣx GvºU-Pm] Á›ø°À {ßÔ¸¢uõ-Bsk ©UPõ ößÖ |¤ (éÀ) ©ÖUP •i¯õu Esø©¯õS®. ¾® ©ÛuºPÎß Pso¯®, E°ºAÁº-PÐhß J¨£¢u® ö´uÚº. BQ¯ÁØøÓ¨ £õxPõUPU Phø©¨- CøÓzyuº {Ö¯ Cì- » õ-¯z›¤À Cì»õª¯ AøǨ¦¨ £mhÁºPÒ BÁº. ª¯ Aµ_ £ßø©zußø© Áõ´¢u-£o¯õØÓ ªìA¨ C¨Ý Eø©º uõP C¸¢ux Gߣx Cu߉»® ©ÛuºPÎß E°øµ¨ ÷£õß÷ÓAÁºPøÍ AÁºP÷Íõk Aݨ¤ öu›QÓx. Ax •Êø©¯õÚ ©õÚ•® Pso¯zvØS›¯uõS®.øÁzuõº Asn»õº. ©ua_u¢vµzøu EÖv ö´QÓx. G¢ua `Ì{ø»°¾® Ax £õx-PõU- Akzu Bsk Cµsk J¸Á¸øh¯ |®-¤UøP, ÁÈ£õk, P¨£h ÷Ásk®. ]øuUP¨£hUö£sPÒ EÒ£h GÊ£zøu¢x h[S ®¤µ-uõ¯[PÒ BQ¯ÁØ- Thõx. (v¸USºBß 49: 11, 104:1)÷£º AP£õ GÝ® ChzvØS Á¢x Ôß _u¢vµz-v÷»õ uÛ¯õº m- GÚ÷Á ©ÛuÛß ©õÚzøuU PõUPAsn»õøµa ¢vzuÚº. AÁºPÒ h[PÎ÷»õ G¢-{ø»°¾® Cì»õª¯ ‰P® uø»°h ÷Ás-CøÓzyuøµ²® AÁµx ÷uõǺ- uø»°k-ÁvÀø». Asn»õ›ß i¯x AÁ]¯©õS®.PøͲ® ¯z›¨ |PµzvØS Á¸©õÖ Põ»¢öuõmk CßÖ Áøµ •ì¼® ‰P •ß÷ÚØÓzvØS CøÓ-AøǨ¦ ÂkzuÚº. GÀ»õ ÁøP- |õkPЮ Aµ_-PЮ Cuµ ©u¨-¤›- Áß {ºn°zxÒÍ Pmk¨- £ õk-¯õÚ EuÂø¯²® £õxPõ¨ø£²® ÂÚ¸US •Ê-ø©¯õÚ ©ua-_u¢- PÐUS HØÓÁõÖ öÀÁzøuzÁÇ[SÁuõP ÁõUSÖv AÎzuÚº. vµzøu ÁÇ[Q Á¢xÒÍÚ Gß- vµm- h Ä®, øPÁ® øÁzv¸UP-Cuß ÂøÍÁõP îäµz ö´-ÁuØ- £uØS Áµ»õÖ õm] ÁQUQßÓx. Ä®, ö»ÁÈUPÄ® uÛ©Ûuº-PõÚ `ÇÀ ©»º¢ux. £vÚõßS ¡ØÓõsk Põ»©õP PÐUS AÝ©v EÒÍx. C¢ua Cµshõ® AP£õ Ehß-£iU- •ì¼®PÒ Bm] ö¾zv¯ GQ¨- _u¢vµ® £õxPõUP¨£h ÷Ásk®.øP-ø¯z öuõhº¢x ¯z›¨ |Pµz- vÀ C¨÷£õx® Jߣx ÂÊUPõk Azxhß ‰P ¸¨£[PÒ ¦ÓU-vØS Á¸øP u¢u Asn»õøµ Põ¨iU QÔìuÁºPÒ EÒÍÚº. PoUP¨£hÂÀø» Gߣx EÖvA¢- | PµzvÚº £õmk £õi²® I¡Ö Põ¨iU ÷uÁõ»¯[PÒ EÒ- ö´¯¨£h ÷Ásk®. GÚ÷Á©QÌa] BµÁõµzxhÝ® Áµ÷ÁØ- ÍÚ. I.|õ. ø£°ß ö£õxa ö¯- ö£õ´, v, ÁgøÚ, H©õØÖuÀ,Ó-Úº. u[PÎß |PµzvØS CøÓz- »õ͵õP C¸¢u ¦z¸ìPõ¼ GQ¨- ÷©õi, £xUQøÁzuÀ, C»g®, vß Põ¨iU QÔìuÁµõÁõº. DµõU Ámi, »õmh› •u¼¯ GÀ»õ-Âu-yu›ß |Pµ® GÚ¨ ö£õ¸Ò£k® Aø©aµõP C¸¢u uõ›U Aëéú® ©õÚ ö£õ¸Íõuõµa _µshÀ-PÐU-"©w-Úzx¢|¤ GÚ¨ ö£¯º `mi- QÔìuÁ÷µ. J¸ QÔìuÁ¨ ¤›- S® •iÄ Pmh Aµ]¯À Av-Põµz-Úº. AÁºPÒ AøÚÁ¸® JßÖ- ÂÚ-›ß uø»ø©¯P® CßÖ®Th øu¨ £¯ß£kzu ÷Ásk®. {µ¢-÷º¢x Asn»õøµz u[PÒ |Pµz- DµõUuõ®. ©ØöÓõ¸ ¤›ÂÚ›ß uµ©õÚ ÂȨ¦ EnºøÁ Fmhvß uø»ÁµõPÄ® Bm]¯õÍ-µõP- uø»ø©¯P® ]›¯õ. ö»£ÚõÛÀ ÷Ásk®.Ä® BUQÚº. |õØ£x ÂÊUPõk QÔìuÁºPÒ Cì»õª¯U Ps÷nõmhz-£ßø©a ‰P Aµ]ß EÒ- Í Úº. CøÓzyu›ß Põ»¢- vÀ, £»uµ¨£mh |®¤UøPPÒAø©¨¦amh® öuõmk CßÖ Áøµ Cì»õª¯ Gߣx CøÓÁß ÂvzxÒÍ Aµ_ £ßø©z ußø© Áõ´¢uuõP CøÓzyuº (éÀ) AÁºPÒ C¯ØøPa mh[PÎß J¸ £Sv- C¸¢ux Gߣx ©ÖUP •i¯õu©wÚõ ©UPøÍ JßÖ÷ºzx AÁº- ¯õS®. GÚ÷Á |®¤UøPø¯ ©õØ- Áµ»õØÖ Esø©¯õS®. Cì-P÷Íõk ›ÁõÚ •øÓ°À J¨-£¢- ÖÁuØ÷Põ J¸ø©¨£kzx- »õª¯ Aµ_ J¸÷£õx® J¸ ©u-u[-PøÍa ö´uõº. GÀ»õ¸øh¯ ÁuØ÷Põ GÆÂu¨ £»¨-¤µ-÷¯õP- Áõu AµõP C¸¢uvÀø».E›ø©PЮ ›ÁõPÄ® EÖv- •® AÝ©vUP¨£h©õmhõx. |®-¯õP-Ä® Áøµ•øÓ¨£kzu¨£mh ©Ûu E›ø©¨ £õxPõ¨¦ ¤UøPa _u¢vµ® Gߣx ©Û-BÁnzøuz u¯õ›zuõº. "©wÚõ uÛß ¤Ó¨¦›ø© Gߣx Cuß Cì»õzvß Ps÷nõmhz-õÚ® GÝ® ö£¯›À AÔ¯¨-£k- ö£õ¸ÍõS®. Cx •ÊÁx©õP¨ vÀ ©Ûuß ªPÄ® Pso¯z-vØ- £õxPõUP¨£h ÷Ásk®. (SºBßQßÓ C¢u BÁn®uõß ©Ûu Áµ- S›¯Áß BÁõß. AÁÚx E°¸® 2: 256, 18: 29, 10: 99)»õØ- Ô À •uÀ•øÓ¯õP GÊu¨- ÁõÌÄ® Âø»©v¨¦ªUPøÁ. J¸-£mh Aø©¨¦a mh©õS®. 57 ÁøÚU öPõÀÁx, •Ê ©Ûu-S»z- |®¤UøPa _u¢vµzøu¨¤›ÄPøÍU öPõsh ÷©Ø- S Ô¨- øu²® öPõÀÁøu¨ ÷£õßÓ ÷£õß÷Ó ªP •UQ¯©õÚx ÁÈ-¤h¨£mh Cì»õª¯ Aø©¨¦a öPõi¯ SØÓ©õS® GÚz v¸USº- £õmka _u¢vµ©õS®. ¤Ó¸øh¯ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 15
  • ÁÈ£õmk¨ ö£õ¸ÒPÒ AÁ-©vU- ÷uøÁPÒ ©ÖUP¨£kQßÓ ¯õ÷µ- •øÓø¯ {ÖÄÁuØ÷Põ AÀ»xP¨£hUThõx. Bm÷¤UP¨-£hU- Ý® ‰PzvÀ EÒÍÚº GÛÀ, Bm]•øÓø¯ CÆÂu® ©õØÖ-Thõx GÚz v¸USºBß Pm-høÍ- öÀÁ¢uºPÎß öõzx AÁº-PÐU- ÁuØ÷Põ Eu¯õP C¸UP ÷Ás-°kQÓx. QÔìuÁ ‰Pzuõ¸hß S›¯uõP CÀ»õ©À ÷£õ´Âk®. k®. u[PÎß Bm]USm£mh {º-AsnÀ |¤ (éÀ) AÁºPÒ ö´u AøÁ HøÇPÎß APvPÎß E›- ÁõP GÀø»°À ©ÛuºPÒ ©mk-EhߣiUøP°À CÆÁõÖ Põn- ø©-¯õP ©õÔ¨÷£õ´Âk®. (Sº-Bß ©ßÖ, PõÀ|øhPÒTh £miÛ»õ®: ""|äµõß |õmiÀ EÒÍ 51:19, 17: 26, 107: 1-& 3). öÀ-Á® QhUPUThõx GßÓ EÖv¯õÚQÔì-uÁºPÐUS® AÁºPÎß P öÀÁ¢uºPÎøh÷¯ ©mk® _Ø- {ø»¨£õmiÀ ¤iÁõu©õP C¸¢-Si©UPÐUS® AÀ»õðÂß ¦P- ÔU öPõsi¸UPU Thõx. (59: 7) uÚº ÷|ºÁÈ ößÓ P½L£õUPÒ.¼h•® CøÓzyuµõÚ •í®©-vß £õxPõ¨¦® QøhUS®. AÁº- CøÓzyuº TÖQßÓõº: }vø¯ {ø»|õmkuÀ ""÷uøÁUS AvP©õP ÁõPÚ[PøÍ G¢uöÁõ¸ AµõP C¸U- P m-PÎß E°º, ©u®, {»®, öÀÁ®BQ¯ÁØÖUS® AÁºPÎÀ C[S øÁz-v¸¨£Áº, AøÁ CÀ»õu-Áº- k®, Auß ªP¨ ö£›¯ ö£õÖ¨¦C¸¨£ÁºPÐUS® CÀ»õuÁº- PÐUSU öPõkUPmk®. EnøÁ }vø¯ {ø»|õmkÁuõS®. Cì-PÐU-S® AÁºPÎß JmhP[PÐU- «u® øÁzv¸¨£Áº, Aøu CÀ-»õu- »õ®, }vUS ªP AvP©õÚ •U-Q¯z-S® yxU SÊUPÐUS® ]¾øÁ, ÁºPÐUSU öPõkUPÄ®. xÁzøu AÎUQÓx. CøÓz-yuº-÷uÁõ»¯® ÷£õßÓ ©ua]ß- Ú [- ""GÁ¸øh¯ Á® Cµsk PøÍ Aݨ¤¯x® ÷Áu[- P øÍPÐU-PõPÄ÷© Cx. |øh•øÓ°À ÷£¸U- P õÚ EnÄ C¸UQÓ÷uõ ÁÇ[Q¯x® }vø¯ {ø»- | õmk-EÒÍÁØÔÀ G¢u ©õØÓzøu²® AvÀ ‰ßÓõÁx BøÍ Em£kz-u- ÁuØPõPzuõß GÚz v¸U-SºBßHØ£kzu©õm÷hõ®. AÁºPÎß Ä®. |õßS ÷£¸US EnÄ C¸¢- öuÎÄ£kzxQÓx. E»Q¯ÀG¢- u öÁõ¸ E›ø©²® ©uAøh- uõÀ I¢uõÁx BøÍ÷¯õ BÓõÁx ÷©õP[PÒ }vø¯ {ø»-|õmkÁuØ-¯õÍ[-PЮ ©õØÓ¨£h©õmhõ. BøÍ÷¯õ AvÀ ÷ºzxUöPõÒ- Sz uøh¯õP C¸¢x-ÂhU-ThõxAÁºPÎß £õv›÷¯õ ¦÷µõQu÷µõ ÍÄ®. GÚÄ® Ax Pm-høÍ-°kQÓx.÷uÁõ»¯ Fȯ÷µõ A¢u¨ £uÂ-°¼¸¢x }UP¨£h©õmhõºPÒ. C©õ® C¨Ý íé® TÖ-Qß- ""CøÓ|®¤UøP öPõshÁº- Óõº: ""JÆöÁõ¸ |õmi¾® EÒÍ P÷Í! }[PÒ }vø¯U Pøh¨-¤i¨- Cì»õzvÀ ÷£õº AÝ©vUP¨- öÀÁ¢uºPÒ A[SÒÍ HøÇ- £ÁµõPÄ® AÀ»õðÄUPõP õßÖ£m-i¸¨£÷u £õxPõ¨ø£ {ø»- Pøͨ £õxPõUP ÷Ásk®. áPõz- ÁÇ[S£ÁµõPÄ® vPÊ[PÒ!{ÖzxÁuØ÷P¯õS®. AÆÁõÖ x® Cuµ ÁÍ[PЮ AuØS¨ ÷£õu- (}[PÒ ö¾zx® }v²®, ÁÇ[S®ö´- ¯ õÂmhõÀ CøÓÁÛß ÂÀø» GÝ® {ø» Á¢uõÀ, AÁº- õm-]²®) E[PÐU÷Põ & E[PÒö£¯º uõµõÍ©õP {øÚÄTµ¨-£k- PøÍ AuØS® AvP©õPU öPõkU- ö£Ø-÷Óõ¸U÷Põ & ö|¸[Q¯ EÓ-QßÓ ¢{¯õ] ©h[PЮ ÷uÁõ- S- ® £i Aµ_ Pmhõ¯¨£kzu ÂÚ¸U÷Põ £õuP©õP C¸¢uõ¾®»¯-[PЮ öÚ÷PõSPЮ •ì- ÷Ásk®. EnÄ® ÷Põøh Põ»z- ›÷¯! (}[PÒ ¯õ¸UPõPa õm]¼®-PÎß £ÒÎÁõÀPЮ uPºU- vØS® Sκ Põ»zvØS® HØÓ öõÀQßÕºP÷Íõ) AÁº öÀ-Á¢-u-P¨-£mi¸US® GÚU SºBß £øÓ- Eøh- P Ю ©øÇ, öÁ´°À, µõP÷Áõ HøǯõP÷Áõ C¸¢-uõ¾®õØÖQÓx. (22: 39- - & 40) GÀ»õ Sκ, ÁȨ£ Ô U P õ µºPÎß ›÷¯! AÀ»õð AÁºPÎßuµ¨¦ ©UPÎß ÁÈ£õmkz-u»[- öuõÀø» BQ¯ÁØÔ¼¸¢x £õx- |»ÛÀ E[PøÍÂh AvP AU-PЮ £õxPõUP¨£h ÷Ásk® GÚ Põ¨¦ AÎU-QßÓ Ãk® HøÇPÎß PøÓ EÒÍÁÚõP C¸UQßÓõß.Cx |®ø© EnºzxQÓx. Cì- E›ø©-PÍõ-S®. (AÀ •íÀ»õ GÚ÷Á ©ÚCaøø¯¨ ¤ß£ØÔ»õzvß Aµ]¯À £[PΨ¦ CuØS £õP® 6, £UP® 156) }v uÁÔÂhõwºPÒ. }[PÒ Es-Eu¯õ´ C¸UP ÷Ásk®. ø©US¨ ¦Ó®£õP õm] öõß- |õmiÀ EÒÍ AøÚzxU Si-©U-Ai¨£øhz ÷uøÁPøÍ PÎß Ai¨£øhz ÷uøÁPøͲ® Úõ÷»õ, õm]¯ÎUPõ©À »Qa{øÓ÷ÁØÓÀ {øÓ÷ÁØÔz uµUTi¯uõP Aµ_ ößÓõ÷»õ vsn©õP AÀ»õð vPÇ ÷Ásk®. AuõÁx, ö£õxU P¸- }[PÒ ö´QßÓÁØøÓö¯À»õ® EnÄ, Eøh, C¸¨¤h®, Å»zv¼¸US® £n® AuØS¨ |ßS AÔ£ÁÚõP C¸UQßÓõß.PÀÂ, ©¸zxÁ®, uspº, öÁÎa- ÷£õx©õÚuõP CÀø» GÝ® {ø» (4: 135)® •u¼¯ •ußø©z ÷uøÁPÒ•ÊÁx® ©ÛuºPÎß Ai¨- Á¢uõÀ, öÀÁ¢uºPÎhª¸¢x }vø¯ {ø»|õmkÁvÀ Põm-£øhz ÷uøÁPÍõS®. |õmiÀ øP¨£ØÔ HøÇPÐUS Â{÷¯õ- h¨-£mh Psi¨¦® AUPøÓ-²®-EÒÍ GÀ»õU Si©UPÐUS® QUP ÷Ásk®. Cì»õª¯ ‰Pz- uõß P½L£õ E©›ß Bm]ø¯ ªP-AøÁ Qøhzv¸UP ÷Ásk®. vß Aµ]¯À uø»±kPЮ ¤µv- Ä® ]Ó¨£õUQ¯x. CuÚõÀ AvP¨Auõ- Á x, C¢u Ai¨£øhz {vz-xÁ•® CzuøP¯ Kº Bm]- £¯Úøh¢uÁº J¸ •ì¼©ßÖ; 16 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • Põ¨iU QÔìuÁº GÚ Áµ»õÖ Aµ]¯À uø»ÁºPЮ Bm]- ÁÈ ößÓ P½L£õUPÒ öuõhº¢xõßÖ £PºQßÓx. P½L£õ E©¸À ¯õͺPЮ ÂÊ©[PøÍ CÖP¨ ÁÈ|hzva ößÓx©õÚ Cì-L£õ¹UQß GQ¨v¯ BÐ|º A®¸ £ØÔ¨¤iUPUTi¯ÁºPÍõP ©õÓ »õª¯ Aµ_ £ßø©z ußø©C¨Ý Bì Gߣõµx ©Pß •í®- ÷Ásk® Gߣx Cuß J¸ £Sv- Áõ´¢- u øÁ¯õP C¸¢ux. AÁº-©z, J¸ Põ¨iU QÔìuÁøµ ¯õS®. A¨÷£õx Bm]¯õͺPÒ PÎß ‰»® Si©UPÒ AÝ£Áz-AizxÂmhõº. P½L£õÂh® ©UPøÍÂmk A¢{¯©õÚÁº-PÍõ- uõÀ Enº¢u Esø© Gx öu›-ÁÇUS Á¢x, SØÓ® {¹¤UP¨- P÷Áõ AÔ•P® CÀ»õuÁºPÍõ- ²©õ? GÀ»õÂuzv¾® Qøhzu£mh- ÷ £õx, u®ø© Aizux P÷Áõ ]Ó¨¦ E›ø©PøÍ AÝ- ‰P }v. AuõÁx Ai¨£øh E›-÷£õßÖ BÐ|›ß ©PøÚ²® £ÂU-PUTi¯ÁºPÍõP÷Áõ C¸UP- ø©-PÎß £õxPõ¨¦® Ai¨£øhzAiUP A¢uU QÔìuÁ¸US Áõ´¨- ©õmhõºPÒ. ©UPÒ uø»ÁºPÒ ÷uøÁPÒ {øÓ÷ÁØÓ¨£ku¾®.¦U Qmi¯x. ushøÚ ÁÇ[-P¨- ©UPÎß ÷ÁPºPÒ GßÓ •x- AuõÁx õv, ©u, Pm] ÷£u[-£mh ¤ÓS E©¸À L£õ¹U BÐ- ö©õÈ ö£õ¸Ò ö£õv¢uuõP C¸U- PÐUS A¨£õØ£mk AøÚzxU|›h•® AÁµx ©PÛh•® ÷Pm- S®. ©UPÒ ÷øÁ¨ £oPÎß Si©UPÐUS® •Êø©¯õÚ ‰Phõº: ""G¨÷£õv¸¢x }[PÒ ©U- Áõ°»õPÄ® ©UPÐUPõPa ö´²® }v Qøhzux. GÀ»õ ÁøP¯õÚPøÍ Aiø©PÍõUPz öuõh[Q- v¯õP[PÐUPõPÄ® ©mk÷© Aµ]- ©zxÁªßø©US® •iÄ Pmh¨-ܺ? AÁºPÎß ö£Ø÷Óõº AÁº- ¯À uø»ÁºPЮ Bm]¯õͺ- £mhx. £õS£õkPÒ CÀ»õ©ÀPøÍ _u¢vµ©õPzuõ÷Ú ö£Ø- PЮ PÁÛUP¨£kQßÓ {ø» ÷£õ°Ú. ©Ûu E›ø© «ÓÀP÷ÍõöÓkzuÚº? E¸ÁõS®. BnÁ®, AvPõµzøuz öPõkø©P÷Íõ AhUS- • øÓ- uÁÓõP¨ £¯ß£kzxuÀ Põµn- P÷Íõ _µshÀP÷Íõ CÀ»õu Cì»õª¯ ‰Pzvß Aµ]¯À ©õP AÔ¯¨£hõu {ø» E¸- {ø» ÷uõßÔ¯x. Bm]¯õͺPÒuø»±kPÒ CÆÁõÓõP £UPa-õº- ÁõS®. ©UPÎÀ J¸ÁµõP C¸¢x¤ßÔ²® Esø©²hÝ® }vø¯{ø»|õmkÁuõPzuõß C¸UP ö£õxaöõzøu¨ £¯ß£kzx- ÁõÌUøP |hzvÚº. zv¯•® AÓ-÷Ásk®. ÁvÀ Bm]¯õͺPÒ Aõuõµ-n- ö|ÔPЮ |ßø©²® }v²® ©õÚ Ga›UøP²hÝ® ÂȨ¦h- ö£õxÁõÌÂÀ {ø»ö£ØÓÚ.JÊUP©¯©õuÀ Ý® ö¯À£h ÷Ásk®. AÁºPÒ C¢v¯õøÁ¨ ÷£õßÓ J¸ Cì»õ® •ßøÁUQßÓ AÆÁõÖ ö¯À£kQßÓÚº Gß- ©uaõº£ØÓ, áÚ|õ¯P, £ßø©aAøÚzx ÂÊ©[PЮ ©Ûu÷|¯ £øu EÖv ö´²® Ásn® ‰PzvÀ Cì»õzvß Aµ]¯ÀAi¨£øh°»õÚuõS®. GU-Põ»z- AÁºPøÍU PsPõoUP õuõµn ¤µv{vzxÁ® ‰P }vø¯ {ø»-v¾® GÀ»õ Ch[Pξ® EÒÍ Si©UPÐUS® ÂȨ¦ EnºøÁ|À» ©ÛuºPÒ CuøÚ J¨¦U- |õmk- Á uõP C¸UP ÷Ásk®. Fmh ÷Ásk®. |õmk ©UPÒöPõs-kÒÍÚº. ö£õxÁõÚ ÂÊ- Ai¨- £ øh ©Ûu E›ø©Pøͨ uø»]Ó¢u Si©UPÍõP ©õÖ®©[-PÎÀ õv, ©u, •uõ¯ ÷£u[- £õx-Põ¨£uØS® JkUP¨£mh ©U- Ásn® AÁºPøÍ Áͺzv,PÎßÔ AøÚzx |À» EÒÍ[- PÎß Âkuø»UPõPÄ® C¸UP E¯ºzvU öPõsk Á¢uõÀuõßPЮ Cøn¢x ö¯»õØÓ ÷Ás-k®. ¤ßu[Q¯ ©UPøÍ •ß- Cx õzv¯©õS®.•i²®. £UPaõº£ØÓ ‰Pzvß ÷ÚÓa ö´x GÀ»õÂu £UPa-õº¦-©Ú- õm] G¨÷£õx÷© ©x, JkUP¨£mh ©UPÎß PÐUS® _µshÀPÐUS® AU-Qµ-÷£õøu¨- ö £õ¸ÒPÒ, £õ¼¯À Âkuø» ©[PÐUS® •iÄ Pmh ÷Ás-A}vPÒ, öPõÒøÍ, öPõø», AøÚzxÂu©õÚ _µshÀ- k®. Azxhß Aµ]¯¼ß, Aµ]ßC»g-®, ÁgøÚ, _µshÀ •u- PÐU-S® •iÄ PmkÁx, JkUP¨- ÂÊ©[PÐUPõPÄ® £õk£h¼¯ ‰Pz wø©PÐUS GvµõPz- £mh ©UPÎß Âkuø» BQ¯Ú ÷Ásk®.uõß C¸US®. ö£õx Áõ̾® Cì-»õzvß C¯À£õÚ ÷|õUP-[- ‰Pzvß |ßø©ø¯²® |õm-Aµ]¯¼¾® Bm]°¾® JÊUP- PÎÀ EÒÍÚÁõS®. ‰õ |¤ EÒ- iß •ß÷ÚØÓzøu²® ¸®¦-ªß- ø ©uõß |®•øh¯ |õk® £h CøÓzyuºPÒ £»¸® JkU- QßÓ GÀ÷»õ¸® Cøn¯CßøÓ¯ Põ»Pmh•® Gvº-öPõÒ- P¨- £ mh, |_UP¨£mh ©UPÎßQßÓ Pkø©¯õÚ AøÓTÁ»õS®. •iQßÓ C¢u ÷|õUP[PøÍ Âkuø»UPõP÷Á Aݨ£¨-£m-h- Aøh--ÁuØS, AøÚzx |À» EÒ-GÚ÷Á Cì»õª¯ Aµ]¯À ¤µv- Úº. CzuøP¯ Âkuø»UPõP Pk®{vzxÁzvß •UQ¯©õÚ ÷|õU-P[- Í[- P Îß JzxøǨ¦hÝ® £[- •¯Ø]PøÍ ÷©ØöPõÒЩõÖ PΨ-¦hÝ®uõß •¯» ÷Ásk®.PÎÀ JßÖ, ö£õx ÁõÌøÁ²® SºBÝ® |¤ö©õȲ® Pm-høÍ-Aµ]-¯ø»²® Bm]ø¯²® ÂÊ- CzuøP¯÷uõº AqS-•øÓ-ø¯z- °kQßÓÚ.©[-PÎß Ai¨£øh°À Aø©z- uõß Põ»® |®ªh® Gvº- £ õºU-xU öPõÒÁuõS®. CøÓzyuº {Ö¯x®, ÷|º- QßÓx. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 17
  • ÷u® £µ©USi P»Áµ® : ¤ßÚo GßÚ? ¦x©h® áõ£º A½ Ph¢u ö¨h®£º 11 B® ÷uv £µ©USi°À C©õÝ÷ÁÀ ÷Pµß {øÚÄ- |õÍßÖ ö£¸® P»Áµ® ‰shx. ÷£õ½ì x¨£õUQa `miÀ BÖ ÷£º £¼- ¯õÚõºPÒ. £µ©USiU P»ÁµzxUSU Põµn©õÚ ¤ßÚo²® Áµ»õÖ® GßÚ? C©õÝ÷ÁÀ ÷Pµß Cµõ©|õu¦µ® ©õÁmh® £µ©USi A¸÷P²ÒÍ öÀ- ¿›À ¤Ó¢uÁº. PÀ¿›°À £izu CÁº C¢v¯ CµõqÁzvÀ £o¦›¢uõº. Âk•øÓUPõP Fº Á¢u÷£õx uÚx õv°À ¤Ó¢u ©UPøÍ, ©ÓÁº ‰Pz- vÚº £» ÁøP°¾® öPõkø©¨£kzxÁøuU Psk ©Ú® ö|õ¢uõº. Põ¼À ö¸¨¦ ÷£õh•i¯õ©À, ÷uõÎÀ xsk ÷£õh•i¯õ©À, ö£õxUSÍzvÀ SÎUP- • i¯õ©À, ÷Põ°¾USÒ ~øǯ •i¯õ©À, ª¸P[Pøͨ ÷£õÀ ÷PÁ»©õP |hzu¨£kÁx Psk ö£õ[Q GÊ¢uõº. GÀ»õ¸® ©ÛuºPÒuõ®, ¯õ¸® ¯õ¸US® Aiø©°Àø» GßÖ u® ©UPÎhzvÀ ¤µõµzvÀ Dk£hz öuõh[QÚõº. AuØPõP Põ[Qµì Pm]°¾® Cøn¢x EøÇUP Bµ®¤zuõº. CÁ¸øh¯ xoa»õÚ AÔħºÁ©õÚ ¤µaõµ® A¨÷£õøu¯ JßÖ- £mh Cµõ©|õu¦µ® ©õÁmhzvÀ (]ÁP[øP, Cµõ©|õu¦µ®, ¸x|Pº) ©mk©À»õ©À ©xøµ, ö|Àø» ©õÁmh[Pξ® Gvöµõ¼zux. A¨÷£õx Põ[Qµ_US GvµõP Aµ]¯À |hzvUöPõsi¸¢u £_®ö£õß •zxµõ©¼[P ÷uÁ›ß £õºÁõºk ¤ÍõU Pm] öuß ©õÁmh[PÎÀ ªPÄ® ¤µ£»©õP C¸¢ux. u® Pm]°À ÷u÷Á¢vµ S» ÷ÁÍõÍ ©UPøͲ® Cønzx Aµ]¯À |hzvÚõ¾® RÌ©mhzvÀ ©ÓÁºPÐUS® ÷u÷Á¢-vµº- PÐUS® Cøh÷¯ CnUP® HØ£hÂÀø». C¢u {ø»°Àuõß £µ©USi°À |h¢u Kº Aø©vU TmhzvÀ ÷uÁ¸US {PµõP C©õÝ÷ÁÀ ÷PµÝ® ›©©õP A©º¢x ÂÁõu® ö´uõº. Cx A[S Á¢v¸¢u ©ÓÁº •uõ¯zvØS ªS¢u Bzvµzøu HØ£kzv¯x. ©Ö|õÒ18 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • AuõÁx ö¨h®£º 11B® ÷uv ÷£µøÁ {ÖÁÚº ¢vµ÷£õì ]¯À Buõ¯[PÐUPõP u¼z£µ©USi Bºa A¸÷P C©õÝ÷ÁÀ Bµ®- ¤ zuõº. AuØS¨¤ß £õm- CøÍbºPÎh® ößÖ, Ah[P÷Pµß J¸ S®£»õÀ £köPõø» hõÎ ©UPÒ Pm] Bµ®- ¤ UP¨- ©Ö, vª› GÊ, v¸¨¤z uõUS,ö´- ¯ ¨£mhõº. A¨÷£õx AÁ- £mh- Ä hß AUPm]°À öuß ÷£õµõk GßöÓÀ»õ® Enºa]ø¯¸US Á¯x 33. ©õÁmh ÷u÷Á¢vµ ‰P ©UPÒ ©mk÷© ø©¯©õP øÁzx CøÍ- Av- P ® Cøn¢uÚº. SÔ¨£õP, bº- P øÍ •ÖU÷PØÔ Aø©¨¦ AuØS¨ ¤ß Cµõ©|õu¦µ® áõß £õsi¯ß, £_£v £õs- |hz- x QÓõºPÒ. CuÚõÀ PõÁÀ-©õÁmhzvÀ SÔ¨£õP £µ©USi, i¯ß ÷£õß÷Óõº C¸¢uÚº. ©¸z- xøÓ-°ß AhUS•øÓUS¨ £¼¯õ-•x-SÍzyº, P•v Ámhõµ[PÎÀ - xÁº µõ©uõì J¸•øÓ C©õÝ- Áx A¨£õ u¼z CøÍbºPÒ-ªP¨ ö£›¯ õvU P»Áµ® ÷ÁÀ {øÚÄ |õÍßÖ P»¢x uõ®.‰shx. öPõsh¤ÓS A¢u ÂÇõ ¤µ£»- £À÷ÁÖ Aµ]¯À Pm]PЮ £i¨¦, PÀÂ, Áv Áõ´¨¦PÒ, ©õP Bµ®¤zux. AßÔ¼¸¢xC©õÝ÷ÁÀ ÷PµøÚU öPõø» £u CøÁ GÀ»õ® Qøhzx-Âm- Bsk÷uõÖ® £À÷ÁÖ Aø©¨¦-ö´uÁºPÒ «x |hÁiUøP GkUP hõ¾® u¼z ©UPÐUS ‰P A¢- PÒ C[S Áµz öuõh[QÚ. Bµ®-÷Ásk® GÚU SµÀ Gʨ¤Ú. uìx® ‰P }v²® CßÝ® Gm- £zvÀ Jx[Q {ßÓ v•P Av•PA¨÷£õx •uÀÁµõP C¸¢uÁº £õáP P®³Ûìk Pm]PÒ Em£h hõU PÛPÒuõ®. u¼z J¸ÁºPõ©- µ õº. |øhö£ØÓ ®£Á® AøÚzxU Pm]PЮ «£ £izx •ß÷ÚÔ I H Gì BPSÔzx ÁÇUS¨ £vÄ ö´x £_®- Põ»©õP Áµ Bµ®¤zxÒÍÚ. •i²®. BÚõÀ AºaPº BPö£õß ÷uÁº øPx ö´¯¨£mhõº. •i²©õ? •i¯÷Á •i¯õx. C¢u Bsk C©õÝ÷ÁÀ ö¨h®£º 14B® ÷uv C¢uU {øÚÄ |õÐUS •ß£õP ö¨-h®- C¢v¯õÂÀ |h¢u P»Áµ[-öPõø»°À •UQ¯ £[PõØÔ¯uõP £º 9B® ÷uv P•v A¸÷P²ÒÍ PÎÀ 98 uÃu® u¼zxPÐUS®I¢x ©ÓÁºPÒ ÷£õ½õµõÀ _mkU £a÷› Qµõ©zvÀ £ÇÛUS©õº |¼¢u ¤›ÂÚºPÐUS® ]Ö-öPõÀ-»¨£mhÚº. A¨£õ ©ÓÁº- GÝ® ©õnÁº ÷ÁÖ õvU-Põµº- £õßø© ©UPÐUS® GvµõP |hz-PøÍ G¢uÂuU Põµn•® CÀ- PÍõÀ öPõÀ»¨£mhõº. Av- u¨£mhøÁuõß GßÖ ©Ûu»õ©À PsPøͲ® øPPøͲ® ¼¸¢x £uØÓ® E¸ÁõPz öuõh[- E›ø© Aø©¨¦PÎß ¦ÒÎ-ÂÁ-Pmi _mkUöPõßÖÂmhÚº Q¯x. áõß £õsi¯ß A¢u µ[PÒ TÖQßÓÚ. CvÀ ÷ÁuøÚGßÖ ©ÓÁº •uõ¯z uø»ÁºPÒ ©õnÁ›ß ÃmiØS BÖuÀ öõÀ- GßÚöÁßÓõÀ mh® JÊ[øPCßÖÁøµ ÷£] Á¸Á÷uõk ©mk- »¨ ÷£õP ÷Ásk® GßÖ öõß- {ø»|õmkÁuØPõP PõÁÀxøÓ-©À»õ©À, RÇz yÁ¼À ö¨-h®- Úøu PõÁÀxøÓ ukzux ©mk-©À- °Úº x¨£õUQa `k |hzxÁx®£º 14B® ÷uv I¢x v¯õQPÐUS »õ©À yzxUSi ÁÀ»|õmiÀ A÷u £õvUP¨£mh ©UPÒ «xuõß.Ag¼ ö¾zv Á¸QßÓÚº. mh Â÷µõu©õP PõÁ¼À øÁU-P¨- õvPЮ õv ÷ÁÖ£õkPЮ C¢u {ø»°Àuõß £_®ö£õß £mh ö´v 11B® ÷uv AÁµx C¸- U S®Áøµ õv CÈÄPЮ÷uÁº ©øÓÂØS¨ ¤ß £_®- Bu-µÁõͺPøͨ ÷£õµõmhzvÀ C¸UPzuõß ö´²®. AuÚõÀuõßö£õßÛÀ Aø©¢xÒÍ AÁµx Dk-£h øÁzux. P»Áµ® öÁiz- hõUhº A®÷£zPº, u¢øu ö£›-©õv°À Bsk÷uõÖ® Ag¼ ux. BÖ ÷£º _h¨£mhõºPÒ. ¯õº, AÔbº Asnõ ÷£õßÓ-ö¾zu •US»z÷uõº Á¸Áøu £µ©USi P»Áµzvß _¸UP- ÁºPÒ CÚ CÈÄ }[P GßÚ ÁÈÁÇUP- © õUQU öPõshÚº. G®. ©õÚ Áµ»õÖ® ¤ßÚo²® Cx- Gߣøu u[PÒ ÁõÌ|õÎ÷»÷¯â.Bº. Bm]U Põ»zvÀ Aøu uõß. öuÎÁõPÄ® AÊzu©õPÄ® öõÀ-Aµ_ ÂÇõÁõP AÔÂzuõº. öá¯- ¼a ößÖÒÍõºPÒ. J¸Á¸UöPõ¸Áº öÁÖ¨ø£-»¼uõ Bm]US Á¢u¤ß ÷uÁº ²® £øPø©ø¯²® Áͺ¨£uß- BÚõÀ CßøÓ¯ u¼z uø»Áº-S¸ §øá ¤µ£»©õP Bµ®¤zux. ‰»® ¯õ¸US® G¢u |ßø©²® PЮ u¼z Aø©¨¦PЮ A®-÷£z-Qmhzumh ÷uÁº S¸ §øáUS Âøͯ¨ ÷£õÁvÀø» Gߣxhß P¸® ö£›¯õ¸® Põmi¯ A¢u ÁÈ-Áµõ©À G¢u Aµ]¯À Pm]²® u¼z ©UPÎß ]UP¾® wµ¨-÷£õÁ- •øÓø¯U Psk® PõnõuxJx[Q¯vÀø». vÀø». A÷u÷£õÀ £õ£õ õQ¨ ÷£õÀ C¸¨£xuõß ö£¸® ]UPÀ. C¢u {ø»°Àuõß 1988&CÀ A®÷£zPº, C©õÝ÷ÁÀ ÷Pµß u¼z ©UPÒ Âkuø» ö£ØÖÂhU£µ©USi°À C©õÝ÷ÁÀ ©õv- ÷£õßÓ uø»ÁºPøÍ "PhÄÒ Thõx GßÖ u¼z uø»ÁºP÷Í°À ö¨h®£º 11B® ÷uv õ BUSÁuõ÷»õ, AÁºPÐUS "§øá {øÚ¨£õºP÷ͯõÚõÀ ¤ÓSÁnUP® ö¾zxÁøu £µ©U-Si- ö´Áuõ÷»õ GßÚ £¯ß GßÖ® ÂiÄ Põ»® ÁõÚzøu¨ ö£õzxU-ø¯a ÷º¢u v¯õQ C©õÝ÷ÁÀ |©USz öu›¯ÂÀø». AØ£ Aµ- öPõshõ Á¸®? ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 19
  • Áõ̯À xoa¾® ÂøµÁõP •iöÁk¨£x® K.A. •í®©z ³_¨ uõÅv J ¸ |õÒ CµÄ ©wÚõ |Pµ® •ÊUP ªS¢u £µ£µ¨¦®, £uØÓ•® {»Á÷Á Gv›PÎß uõUSu¾US ©wÚõ |Pµ® C»UPõQ Âmh÷uõ GßÖ ©UPÒ P¸v Pøhzöu¸ÄUS Á¢xÂmhÚº. ]Ôx ÷|µzvÀ |¤ (éÀ) AÁºPÒ A§uÀíõÂß Svøµ°À ÷£õºUPÁªßÔ Áõ› ö´x Á»® Á¢uõºPÒ. |¤°ß ÷|õUP® GßÚöÁÛÀ ©wÚõÂÀ G¢uU SǨ£•® CÀø». Gv›PÎß uõUSuÀ GxÄ® {PÇÂÀø» Gߣøu ©UPÐUS Enºzx® ÂuzvÀ xoa÷»õk x›u©õP •iöÁkzx ö¯À£kzvU PõmiÚõºPÒ. ÷uõǺP÷Í £¯¨£hõwºPÒ; £¯¨£hõwºPÒ! GßÓ øu›¯zøu²® FmiÚõºPÒ. Eíx ÷£õºUPÍzvÀ ]uÖsk £» vøPÎÀ ¤›¢x÷£õÚ ÷uõǺ- PøÍ «sk® ÷£õºUPÍzvß £UP® v¸®£ øÁzx ©õö£¸® B£zøuz ukzx {Özv¯x |¤PÍõ›ß xoa»õÚ ö¯À£õk® x›u©õP •iöÁkUS® BØÓ¾®uõß. C®µõß ¤ß íúøß (µ¼) TÖQÓõº : ""G¢u¨ £øh²hß ÷©õxÁuõP C¸¢-uõ¾® Cì»õª¯¨ £øh õºPÎß Á›ø°À •uÀ Á›ø°À ö£¸©õÚõº (éÀ) Ch® ö£ØÔ¸¨£õº. ©UPõ {µõP›¨£õͺPÒ ö£¸©õÚõøµU öPõø» ö´¯z vmhªm- høuU Psk £uÔ¯ £õzv©õÂh® ©P÷Í, £¯¨£hõ÷u! GßÖ TÔÂmk JÑ ö´uõº. ¤ÓS ußÚ¢uÛ¯õP PA£õÂØSa ößÓõº. Aø©v¯õP öuõÊuõº. CøuU PsqØÓ {µõP›¨£õͺP÷Íõ öÁmQ¨ ÷£õÚõºPÒ. ö£¸©õÚõ›ß •iÄ GkUS® BØÓ¾® ÷ÁP•® G¢u AÍÄ C¸¢ux Gߣøu¨ ÷£õ›À P»¢xöPõsh JÆöÁõ¸ ÷uõǸ® Enº¢uõº. Aøu Âh {µõP›¨£õͺPЮ |ßÓõP AÔÁõºPÒ. ö£¸©õÚõ›ß CzvÓ÷Ú20 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • Gv›-PøÍz vUS•UPõh øÁzux GÚ ÷¯õ]zxU öPõsi¸¢uõº. ©Ú® uͺ¢x Âh÷ÁõGßÓõÀ ªøP¯õPõx. AÁµõÀ •iöÁkUP ÷Ási¯vÀø». ]» ö£›¯ •i¯ÂÀø». ÷¯õ]zxU ©ÛuºPÎß •iÄPÒTh ]» uk©õØÓ® |¯ÁgPºPÎß öPõs÷h°¸¢uõº. Cµsk u¸n[PÎÀ uÁÓõP •i¢xußø© GÚ SºBß TÖ®ö£õÊx ¦zuP[PÎß Amøhø¯²® ÂkQßÓÚ.xoaÀ Gߣx |®¤UøP-¯õͺ- ©õÔ ©õÔ £õºzxU öPõs÷hPÎß £s£õPzuõ÷Ú C¸UP ""öÁØÔ xoa¼¼¸¢x® C¸¢uõº. Pøh] Áøµ J¸•i²®? £»ÃÚzvß •uÀ ÷uõÀ ÷PõøÇzuÚzv- •iÄUS ÁµÂÀø». CÁºöÁΨ£õ÷h uk©õØÓ®uõß. ¼¸¢x÷© ¤ÓUQÓx Gߣx •iÄUS Á¸ÁuØSÒ ©ØöÓõ¸GÚ÷Á ÷Áø»ø¯z öuõh[Q A÷µ¤¯ £Çö©õÈ. |s£÷µõ CµskÂk. £õv ÷Áø» •i¢x Âm- ¦zuP[PøͲ® £izx £z¸ ÷£õº £ØÔ¯hx. «sk® J¸ •øÓ •izxÂmhõº. B÷»õøÚ |h¢xöPõsi¸U-÷Áø»ø¯z öuõh[Q Âk. C¨-ö£õÊx Põ›¯® •i¢x Âmhx. ö|¨÷£õ¼¯ß GÝ® ö£¯º QÓx. vjöµÚ GÊ¢x |¤PÍõºCxuõß ÷©ØS»Qß öÁØÔU- E»P® •ÊUP ªP ¤µ£»® u©x AøÓ°ÝÒ ößÖ ÷£õºUPõÚ ©¢vµU÷PõÀ. C®©¢vµU- Gߣx GÀ÷»õ¸® AÔ¢u÷u. PÁ[PøÍ Ao¢uÁsn®÷PõÀ Esø©°À •ì¼®PÎß CÁµx C¯À¦ GßÚöÁÛÀ G¢u ÷£õº ÁõÐhß Á¢x Âmhõº.ÁÈÁÈ E›ø©¯õS®. J¸ ]UP»õÚ ¤µaøÚ°¾® ªP ØÖ® Gvº£õµõu ÷uõǺPÒ ÂøµÁõP •iöÁkzx ÂkÁõº. u[PÍx uÁÓõÚ B÷»õøÚ¯õÀ£i¨¤øÚUS›¯ ®£Á® •iöÁkzu ¤ß Aøu¨ £ØÔ÷¯ |¤PÍõº J¸ AÁµ •iöÁkzx J¸ u¢øuUS C¸ ©PßPÒ. uõß ]¢v¨£õ÷µ uµ ¤Ó Âmhõ÷µõ GßÓ AazxhßA{¯õ¯UPõµ Bm]¯õͺPÍõÀ ÁÈPøÍ GsoU AÀ»õðÂß yu÷µ! G[PÎh®øPx ö´¯¨£mi¸¢uõºPÒ. SÇ®¤UöPõÒÍ ©õmhõº. C¢uz uÁÖPÒ {PÌ¢v¸¨¤ßCÁºPÍx u¢øu C¸ vÓßuõß AÁøµ I÷µõ¨£õÂß ©ßÛ²[PÒ GÚ ÷ÁsiÚõºPÒ.©PßPøͲ® ÂkÂUP •¯ßÓ •i`hõ ©ßÚµõPÄ® E»Qß BÚõÀ |¤¯ÁºP÷Íõ÷£õx J¸ SÔ¨¤mh J¨£ØÓ uø»ÁµõPÄ® ÷uõǺP÷Í! ÷£õ¸US¨öuõøPø¯²® |èh DhõPz E¸ÁõUQ¯x. CµsiÀ Gøu ¦Ó¨£k[PÒ; AÀ»õðÂßu¢uõº. C¢uz öuõøPUS J¸ •u¼À ö´Áx GßÖ yuº ÷£õºU PÁ[PøÍ©PøÚ ©mk÷© ÂkÂUP ÷¯õ]zxUöPõs÷h Põ»zøuU Ao¢x ÂmhõÀ Gv›PøÍa•i²®. G¢u ©PøÚ Âk¨£x Phzx£Áº J¸÷£õx® Gøu²÷© ¢vUPõ©À v¸®£ ©õmhõºGßÖ }[P÷Í •iöÁkzxa ö´¯ •i¯õx. •iøÁ ©õØÔU GÝ® EÖv¯õÚ ÁõP®öõÀ¾[PÒ GßÖ ]øÓ AvPõ› öPõs÷h C¸¨£Áß PõØÖ AÁºPÍx xoaø»²®TÔÂmhõº. BÚõÀ u¢øu¯õÀ Ã_® vøU÷PØ£ õ²® Âøµ¢x •iÄ GkUS®EhÚi¯õP •iöÁkUP PvºPøͨ ÷£õßÓ BØÓø»²® öÁΨ•i¯ÂÀø». CÁµx ÁÚõÁõß GßÖ ÂÀ¼¯® £kzv¯x.uk©õØÓzuõÀ CÖv°À C¸ Áõm TÔÚõº.©PßPÐ÷© öPõÀ»¨£mhõºPÒ. Asn»õ›ß C¯À£õÚ AÀSºBß Cx öuõhº£õP CUSn[PøÍ ÷©ØS»QÚºC¢u ÷©õ©õÚ ÷õP©õÚ ªPz öuÎÁõPÄ® EÖv¯õPÄ® ¤ß£ØÔÚõºPÒ. AuÚõÀuõß•iÂØS u¢øu°ß uõ©u÷© ÁÈPõmkQÓx. J¸ Põ›¯zøua AÁºPÍx öÁØÔ EÖvPõµn©õS®. ö¯À£kzx® •ß |ßÓõP ö´¯¨£mhx. BÚõÀ ©ØöÓõ¸ £i¨¤øÚUS›¯ B÷»õøÚ ö´²[PÒ. ¤ÓS ÷©ØS»QÚ›ß CÆÄ»P®£ÁzøuU ÷PÐ[PÒ. J¸ EÖv¯õP •iöÁk[PÒ. A¢u öÁØÔ ©mk÷© EÖv¡»PzvØS C¸ |s£ºPÒ •iøÁa ö¯À£kzu ö´¯¨£mhx. GxÁøµößÓõºPÒ. A¢¡»PzvÀ EÒÍ AÀ»õðÂh® Eu ÷uk[PÒ. D©õß öPõÒÍ ©õmhõºP÷Íõ¡ÀPÎÀ Cµsk ¡ÀPÒ AvÀ HØ£k® |ßø© AxÁøµ ©Öø©°ßC¸Á¸US® ¤izx Âmhx. |õ® wø©PÐUS AÁÛß «÷u öÁØÔ EÖv ö´¯¨£hC¸Á¸® CƸ |®¤UøP øÁ²[PÒ.¦zuP[PøͲ® C[÷P÷¯ £izx ©õmhõx. ÁõÌUøP°À ]» ÷|µ[PÎÀÂmka ößÖ Âh»õ® GÚ ]» •iÄPÒ uÁÓõP ©Öø©°ß öÁØÔ D©õß•iöÁkzuÚº. J¸ |s£º CvÀ Aø©¢xÂkÁx® Esk. öPõshÁºPÐUS ©mk÷©! CxG¢u¨ ¦zuPzøu •u¼À £i¨£x AuÚõÀ {µõø Aøh¯÷Áõ EÖv! ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 21
  • {PÌÄ ""Cì»õ® uÁÓõP¨ ¦›¢xöPõÒͨ£mh ©õºUP® vÚ©»º £õs÷h Euø¯ •.Ãøµ¯ß ößøÚ Cì»õª¯ {ÖÁÚ AÓUPmhøÍ°ß CuØPõP÷Á Bsk÷uõÖ® C¢{PÌa]ø¯ |hzvU(IFT) õº£õP £zv›-øP-¯õͺPÒ, FhP¯»õͺ-PÐU- öPõsi¸UQ÷Óõ® GßÓõº.PõÚ ÷|õߦ¨ ö£¸|õÒ ¢v¨¦ {PÌa] 17.9.2011 ÷£µõ]›¯º £õ.ö£õßÝ_Áõª: Cì»õ÷©õkAßÖ ©õø» A¾Á»P Aµ[QÀ ]Ó¨£õP |øhö£Ø- •uÀ GßPÄßhº GÚUS G¨£i HØ£mhx öu›²©õ?Óx. C¢- { PÌa]ø¯ CøÓ©øÓ ÁÚ[PøÍ Kvz |õß Cßhº«i¯m £izxUöPõsi¸¢u Põ»z-v»,öuõh[Q øÁzuõº Â.Gì.-•í®©z •é®ªÀ. {Ö- H´¯õ! Cì»õª¯ Áµ»õÖ Gkzx¨ £ißÝ öõß-ÁÚz-vß Cøna ö¯»õͺ ÷P.á»õ¾zwß AøÚ- Úõ[P. A¨£i¯õ.. ›ßÝ Cì»õª¯ Áµ»õøÓ J¸Áøµ- ² ® Áµ÷ÁØÖ¨ ÷£_øP°À, Cì»õª¯ ªP •UQ¯¨ £õh©õP Gkzx¨ £iz÷uß. A¨-÷£õ-{ÖÁÚ® iµìm Ph¢u £zuõskPÍõP ÷|õߦ¨ uõß GÚUS, " GßÚ´¯õ Cx. CÆÁÍÄ yµ® Cì-ö£¸-|õÒ ¢v¨¦ {PÌa]ø¯ Cu¯[PøÍ CønU- »õª» C¸UPõ A¨£i[QÓ Gs-n® GÚUSÒÍ Es-S® ÂÇõÁõP öÁØÔPµ©õP |hzv Á¸QÓx GÚU hõa_. Põµ-n® GßÚõßÝ öõßÚõ ¤.÷P.îmiSÔ¨¤mhõº. GߣÁµx ¡ø» |õß Áõ]UQßÓ÷£õx, K›hzvÀ {ÖÁÚzvß uø»Áº H. 娥º Að©z uø»ø© AÁº TÖQßÓõº: ""CøÓzyuº •í®-©vß CÓ¨¦U-uõ[QÚõº. AÁº ÷£_øP°À, C¢v¯õ Gߣx £À- S¨ ¤ÓS, ©soß ø©¢uºPÍõÚ A¢u¨ £õø»ÁÚ÷ÁÖ ©u[PøÍU öPõsh, £À÷ÁÖ ö©õÈ-Pøͨ ©UPÍõÀ ÷µõ©¨ ÷£µµøÂh Á¼ø© Áõ´¢u J¸÷£_-QßÓ, £»uµ¨£mh P»õaõµ[Pøͨ ¤ß£ØÖ- ©õö£¸® ÷£µ-µø {ÖÁ •i¢ux C¢u J¸ ÁõU-QßÓ ©UPÒ ÁõÊ® |õhõS®. CuøÚ |õ® Pßm› Q¯÷© GßøÚ¨ ¦À»›UP øÁz-ux. Cßhº-«i¯m-BL¨ Pßm› GßÖ öõÀ»»õ®. iÀ ©mk©ßÖ, ¤.H, G®.H GÚ GÀ»õ {ø»Pξ® Cì»õzøu¨ £izuuõÀ GÚUS Auß «x Kº Dº¨¦ GÚ÷Á |õö©À- » õ® C¢v¯º; J÷µ |õmøha HØ£mhx. Ax CßÖ® öuõhºQÓx.÷º¢uÁº GßÓ EnºÄ |©U-SÒ C¸UP ÷Ás-k®.|õ® GÀ»õ¸® Cøn¢x C¢v- ¯ õøÁ •ß÷ÚØÓ "EøÇUS® ÁºUP® µ[P |õuß: |õß SØÓ Enº- Ähß E[PÒ •ß {ØQ÷Óß. Ph¢u Bsk |õß÷Áskö©ÛÀ |©USÒ JØÖø© ªP AÁ]¯®. Á¢u÷£õx v¸U-SºBß uªÇõUP¨ ¤µv GÝ® J¸ C¢u JØÖø© ©»µ ÷Áskö©ÛÀ |©U-SÒ J¸ ö£õU-Qåzøu Gß øP°À öPõkz-wºPÒ. vÚ•®¦›uÀ ÷Ásk®. Cuµ ©uzvÚ›ß £s£õk, SøÓ¢ux |õßS £UP[PøͯõÁx ¦µmi¨ £õºUP|®¤UøPPÒ SÔzu ¦›uÀ HØ£m-hõÀ-uõß ¤øn¨¦ ÷Ásk® Gߣx GÚx AÁõ. Cß-øÓUS C¸UQßÓHØ£k®. C¢u¨ ¤øn¨ø£ HØ£kzxÁvÀ FhP-¯- FhP ÷ÁPz-v÷» |À» Âå¯[PøÍ |®©õÀ Áõ]UP»õͺ-PÐUS ªP¨ ö£›¯ ö£õÖ¨¦ EÒÍx. A¢u¨ •i¯ÂÀø» Gߣøu J¨-¦U-öPõsk, A¢uU SØÓö£õÖ¨ø£ {øÓ÷ÁØÓ |õ® Cøn¢x £õk£h Enº-Ähß-uõß |õß E[PÒ •ß {Ø-Q÷Óß. ©ØÓ-Áº-•ßÁµ ÷Ásk® GÚ E[PøÍU ÷PmkUöPõÒQ÷Óß. PÐøh¯ £]ø¯¨ ÷£õUSÁuØPõP, u[PÐøh¯22 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ÷uø- Á PøÍU SøÓzxUöPõsk, Cì»õª¯ ÁÈ- •i-²®? G¨£i Kº Aø©v¯õÚ |õmøh E¸ÁõUPPõmk-u¼ß£i J¸ ©õu Põ»® ÷|õߤ¸¢x, ©ØÓÁº- •i²®? |õ® ©õßP÷Íõk® ÷º¢x KkQ÷Óõ®.P- Ð øh¯ £]¯õØÔ¯ E[PÎh® |õ[PÒ PØÖU- ÷ÁhºP÷Íõk ÷º¢x® ÷Ám-øh-¯õkQ÷Óõ®. C¢uöPõÒÍ ÷Ási¯ £» Âå¯[PÒ EÒÍÚ. •ì¼®- {ø» ©õÓ ÷Ásk®.PÎß ÷|õߦ ©v¨¦ªUPx. Bs-kU-öPõ¸ •øÓ vÚ©»º £õs÷h: vÚ©»º CuØS •ß¦ C¸¢uCì»õª¯ {Ö- Á Ú® ÷PõuµzxÁ Áõgø²hß {ø» ÷ÁÖ; C¨÷£õx C¸UPUTi¯ {ø» ÷ÁÖ GÚ£zv›øP¯õͺPÍõQ¯ G[PøÍ AøÇzx ¸¢- |s-£ºPÒ SÔ¨¤mhÚº. AxUS¨ ¤ßÚõi E[PÒuΨ£x ªUP ©QÌa]ø¯z u¸QÓx. GÀ--»õ¸US® öu›¢u ®£Á® JßÖ C¸¢v¸US®. ö£õvøPz öuõø»U-Põm]-°ß ö´v C¯US- Fh¼À Bµ®¤zu ThÀ G[PÐøh¯x. A¢u J¸|º ©õ›¯¨-£ß: |õß C¢u {PÌa]US •uÀ-•øÓ--¯õP ›¯õÚ ¦›uÀ CÀ»õu Pèh©õÚ Põ»zvÀ, {øÓ¯zÁ¸Q÷Óß. C[S Á¢x £õºzu-÷£õx £zv›øP¯õͺ- uµ¨¤¼¸¢x öuõø»¨÷£] AøǨ¦PÒ, ªµm-PÍõ- Q ¯ E[PøÍa ¢vzuvÀ ªPÄ® ©QÌa]. hÀPÒ, PÊzx xsiUP¨£k®, uø» öÁmh¨£k®,ö£õvøPz öuõø»U-Põm]-ø¯¨ ö£õÖzuÁøµ GÀ»õ |õUS xs-iU-P¨£k® GßöÓÀ»õ® öõÀ»¨-£mh-©u[-PøÍa ÷º¢uÁºPÎß {PÌa]-PøͲ® G¢u¨ ÷£õx, GßÝøh¯ ]ØÓÔ-ÄU-Sz öu›¢x, ""¤øÇ E[-£õS£õißÔ²®, uÁÖPÒ CßÔ²® JΣµ¨¤ PÐøh- ¯ x CÀø». E[PÐUS Esø© öu›¯-Á¸Q÷Óõ®. G[PÒ uµ¨¤À SøÓ-PÒ C¸¨£uõP ¯õº ÂÀø». A¢u Esø©ø¯ Enºzu |õ[PÒ E[PÐ-_miU-Põm-i-Úõ¾® AuØS ©v¨£Îzx › ö´- hß ÷£ ¸®¦Q÷Óõ® GÚa öõßÚ J÷µ {Ö-Qß÷Óõ®. Cì»õª¯ {Ö-ÁÚz-vØS G[PÍõÀ •i¢u ÁÚ® Cì»õª¯ {ÖÁÚ® ©mk®uõß. C¢{ÖÁÚ®EuÂ-PøÍa ö´÷Áõ®. GÚUS CßöÚõ¸ uõ´ Ãk. Euø¯ •.Ãøµ¯ß: ¢v¨¦ GßÓ ÁõP® GÚUS ©µ® CuøÇ |õß Áõ´¨¦U QøhUS®-÷£õöuÀ-ªPÄ® ¤izu ÁõP©õS®. |À»ÁºPÒ ¢v¨£-x® »õ® £izx Á¸-Q÷Óß. |©USÒ C¸US® SøÓ-£õk-|õmøh¨ £ØÔ ]¢v¨£x®- u õß CßÖ |õmiÀ PøÍ ©Ö£›^»øÚ ö´-¯U-Ti¯-uõP, ¤Ó Ch[PÎÀCÀø». GÀ-»õ¨ ¤µaøÚPÐUS® Ai¨£øhU Põµ- C¸US® ›¯õÚ Âå¯[PøÍ öÁÎU-Põm-hU-Ti¯-n÷© Cxuõß. w¯ÁºPÒ vÚ¢-÷uõÖ® ¢vU-Qß- uõP, |®•øh¯ P¸zx-PøÍ-²® Gsn[PøͲ® ©ØÓ-ÓõºPÒ.- AÁº-PÐøh¯ ¤µaøÚPøÍ A»_-QÓõº-PÒ. Áº-PÐUSz öuÎÁõPa öõÀ»UTi¯ £z-v›øPPÒBµõ´QÓõºPÒ. AuÚõÀ |õmkUS J¸ |ßø©²® CßÝ® AvP AÍÂÀ Áµ÷Ásk®. ©µ® £z-v›øPQøh-¯õx, wø©ø¯z uµ. |À»ÁºPÒ AiUPi ¢- AøÚÁøµ²® ößÓøh¯ |h- Á iUøP GkUPvUP ÷Ásk®. Bs-kU-öPõ¸ •øÓ¯õÁx ¢vU-QßÓ ÷Ásk® GÚ E[PøÍ vÚ©»º õº-£õP |õß AߣõPÁõ´¨ø£ Cì»õª¯ {ÖÁÚ® ÁÇ[SÁuØS |ßÔ. ÷PmkU öPõÒQ÷Óß. Cx©õv›-¯õÚ £zv›øPPÒ GÀ»õ Ch[PøͲ® ößÓøh¯ ÷Ás-k®. ©µ® |õk G¢u ÁÈ°À ÷£õQÓx? |õ® G¢u ÁÈ°À CuøÇ Cì»õª¯ ‰Pzvß AvPõµ-§ºÁ £zv›øP-÷£õQß÷Óõ® Gß-£÷u öu›¯õ©À ÷£õQß÷Óõ®. ¯õP÷Á |õß £õºUQ÷Óß. Cx-÷£õßÓ ¢v¨¦PøÍAøu AÔ¢x öPõÒЮ ÷|µ® |©US Áµ÷Ásk®. }[PÒ AiUPi |hzu ÷Ás-k®. Cì»õ® uÁÓõP¨E¨¦U-PÀø» øÁµ® GßÖ öõßÚõÀ Aøu J¨-¦U- ¦›¢x öPõÒͨ£mh ©u® GÚ |õß {øÚUQ÷Óß.öPõÒЮ ‰h¸US •ßÚõÀ EÍÔ GßÚ PuÔ GßÚ õ¢v-²® ©õuõÚ•® {»-Ámk®; GÀ»õ¨ ¦PÊ® CøÓ-JßÖ÷© |hUPÂÀø» ÷uõÇõ! öµõ®£ |õÍõ! GßÖ ÁÝU÷P GÝ® Aئu-©õÚ P¸zøu ÷ÁÖ ¯õº öõÀ»£mkU÷Põmøh¯õº £õkÁõº. CßøÓUS ÷£õ¼z •i²®? Cøua öõÀÓõ[P. Cxuõß G[PÒ Sn®uø»ÁºPÒ, ÷£õ¼¯õÚ ©ÛuºPÒ, ÷£õ¼¯õÚ GßQÓõ[P. BÚõÀ Ax öÁΰÀ GÀ÷»õ¸US®£zv›øPPÒ, ÷£õ¼-¯õÚ ÂÍ®£µ[PÒ GÚ ÷£õ¼- öu›ÁvÀø». AøuU öPõsk÷£õ´a ÷ºUP ÷Ási¯¯õP÷Á J¸ |õk ÷£õ´U-öPõs-i¸¢-uõÀ A¢u |õk Phø© |©US C¸UQÓx.G[÷P ÷£õS®? Akzu uø»•øÓUS Aø©v-¯õÚE»øP ÁÇ[S÷Áõ® GÚ J£õ©õ ÷£]²ÒÍõº. ©µ® £õµv uªÇß, uªÇß öuõø»UPõm] {ÖÁÚºAø©-vø¯ ¸®¤Úõ¾® PõØÖ AuøÚ AÝ©v¨- Pø»U÷Põmku¯®, Pø»bº öuõø»UPõm]£vÀø» Gߣx-uõß uzxÁ®. öuõhº Ási £zx® Lö£øµµõ BQ÷¯õ¸® P¸zxøµ ÁÇ[QÚº. CÖv-|hUQÓx; £µ©USi P»-Áµ-•® |hUQÓx. JßÖ õuõ- ¯õP Cì»õª¯ {ÖÁÚzvß xønz uø»Áº hõUhºµn-©õP |hUQÓx. JßÖ |hUP øÁU-P¨-£kQÓx. ÷P.Â.Gì.í¥¨ •í®©z AÁºPÒ DøPz v¸|õÎß÷£a_US® ö¯¾U-S® ö£›¯ CøhöÁÎ HØ£mk- ö´vø¯ ÁÇ[QÚõº. Gì.Gß.]UP¢uº ]Ó¨£õÚÂm-hx. |õmkz uø»ÁºPÐUS® ©UPÐUS® Cøh- •øÓ°À öuõSzx ÁÇ[QÚõº. FhPz xøÓ |s-öÁÎ. C¢v¯õ-ÂÀ {ø»ø© G¨£i GßÓõÀ, J¸ £ºPÒ HµõÍ©õ÷Úõº P»¢x öPõsk ]Ó¨¤zuÚº.©Ûuß {øÚ¨£x JßÖ. ÷£_Áx JßÖ. ö¯À- ©µ® xøn B]›¯º H.Bº.ø¯z _Àuõß |ßÔ TÓ£kÁx JßÖ. C¨£i C¸¢uõÀ |õk G¨£i •ß÷ÚÓ {PÌa] CÛ÷u •iÄØÓx. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 23
  • AøǨ¤¯À Kk® µ°¼À Kº Eøµ¯õhÀ "]µõä A¨xÀ øí (]Ó¢u GÊzuõ͵õPÄ® PÂbµõPÄ® |õÁ»µõPÄ® B¼©õPÄ®, "]µõä ©õu CuÈß B]›¯µõPÄ® ÂÍ[Q¯ Pøh¯|À¿º ©ºíü® Gì. ³. A¨xÀ øí AÁºPÒ u®•hß öuõhºÁsi°À £¯n® ö´u J¸ QÔìuÁ¨ £õv›²hß |hzv¯ _øÁ¯õÚ Eøµ¯õhÀ Cx.) ö| Àø» ÂøµÄz öuõhºÁsi GÊ®§º {ø»¯zv¼¸¢x ¦Ó¨£mhx. GßÝhß A©º¢v¸¢u £¯nU TmhõÎPøÍa _ØÔ¾® £õºz÷uß. ¯õº ¯õ÷µõ AÔ•PªÀ»õu £» •P[PÒ. AvÀ Gß A¸÷P A©º¢v¸¢u Kº CøÍ- b›ß v¸•P® GßøÚU PÁº¢ux. AÇPõÚ ÷åÆ ö´¯¨£mh &CÍø©²® Aø©v²® uÁÊ® PøͯõÚ •P® . Á¯x •¨£zøu¢x C¸UP»õ®. AøµUøP åºmk® ÷£sk® Ao¢v¸¢uõº. "¯õ÷µõ ? |À» Áv¯õÚ Sk®£zøua ÷º¢uÁµõP C¸UP ÷Ásk® GßÖ GsoUöPõs÷hß. öuõhºÁsi ¦Ó¨£mh ]Ôx ÷|µzxUöPÀ»õ® CµÄ ]ØÖsiø¯ •izxUöPõsk A¢u CøÍbº ÷©÷» A¨£º ö£ºzvÀ £kzx Âmhõº. EÓ[S® £¯oPøÍz uß Pº¨£zvÀ _©¢xöPõsk EÓ[Põ©À KiU öPõsi¸¢ux A¢u ö|Àø» ÂøµÄz öuõhºÁsi. £»£» GßÖ Âi¢u÷£õx ¸x|P›À A¢u CøÍbº ÂÈzuõº. øP PõÀ •P® PÊ Põ¨¤²® A¸¢v Âmk Eøh ©õØÓz öuõh[QÚõº . ©õØÖ Eøh- °À AÁøµU Pshx® KµÍÄ vøPzxuõß ÷£õ÷Úß. B® ! Azxøn ÷|µ•® AÁøµa öÀÁU Si°À ¤Ó¢u J¸ Áõ¼£º GÚU P¸v°¸¢u Gß •ß AÁº J¸ QÔìuÁ¨ £õv›¯õ›ß Eøh°À Põm]¯Îzuõº . A¸QÀ A©º¢v¸¢u A¢uU QÔìuÁ¨ £õv›¯õøµ¨ £õºzux® AÁ¸hß HuõÁx ÷£÷Áskö©Ú Gß xkUS ©Ú® xizux. ö|Àø» Áøµ ö£õÊx® ÷£õP-÷Ásk÷© !24 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ÷£z öuõh[Q÷Úß! öß- øh¯ ÷Áu©õQ¯ SºBß Aµ¤ øh¯ øP°À C¸US® ø£¤Ò "J›-øÚ-°À £õv›¯õºPÎß ©õ|õm- ö©õÈ°÷»÷¯ A¸Í¨£mhx. E[- âÚÀ AÀ» GßÖ |õß öõßÚõÀkU-Sa ößÖ Á¸ÁuõPÄ®, £õøÍ- PÐøh¯ ø£¤øÍ G¢u ö©õÈ- E[PÍõÀ Aøu G¨£i ©ÖUP¯[÷Põmøh°À Á]¨£uõPÄ® °À C÷¯_ TÔÚõº? •i²®?AÁº u®ø©¨ £ØÔU TÔÚõº. "塀 ö©õÈ°À "........................... (£vÀ CÀø»)AÁºPÎß ©uS¸ÁõP BÁuØ-S›¯ PÀÂ, £°Ø], h[SPÒ •u- "›! |õ[PÒ CßãÀ ÷Áu® _º- "CÓÁõ Áµ® ö£ØÓ E[PÒ¼¯ÁØøÓ²® CÛø©²hß ÂÁ- ¯õÛ ö©õÈ°À A¸Í¨£mhuõP C÷¯_Âß ÷Áu ö©õÈ CÓ¢x-›z-uõº . |õß ÷Pmh ÷PÒÂ-PÐU- |®¦Q÷Óõ®! BÚõÀ A¢u ö©õÈ Âmhx GßÖ öõÀÁx E[PÒöPÀ»õ® AߦhÝ® PÛÄhÝ® E[PÐUSz öu›²©õ? ÷ÁuzxUS® E[PÒ ©uzxUS®ÂÍUP® TÔÚõº. AÁµx ÷£a_® ö£¸ø©¯õ? E[PÒ ø£¤Ò G¨-£i "öu›¯õx!£v»Îzu •øÓ²® C¯À£õP¨ E°¸ÒÍuõP C¸UP •i²®?£ÇQ¯ Âu•® "CßÝ® HuõÁx "A¨£i¯õÚõÀ }[PÒ G¢u "................................. (£vÀ÷PÒ GßÖ GßøÚz ysiU- ö©õÈ°À E[PÒ ø£¤øÍ Kx- CÀø»)öPõs÷h C¸¢uÚ. ›, |õ® GßÚ QÕºPÒ?÷Pmhõ¾® CÁº ÷Põ£¨£h ©õm- ]Ôx ÷|µ ö©ÍÚ CøhöÁÎ. "B[Q»zv¾® uªÈ¾®, ¤Óhõº GßÓ øu›¯® Á¢x Âmhx G[PÐhß A÷u ö£mi°À £¯- ö©õÈPξ®GÚUS! n® ö´u ©ØÓÁºPÒ AøÚÁ¸® "G[PÒ SºBøÚ GkzxU C¢x |s£ºPÒ. G[PÍx Eøµ- "õº! E[PÒ QÔìuÁ ©uz- öPõÒ- Ð [PÒ! Ax G¢u Aµ¦ ¯õhø» BºÁzxhß PÁÛzxU-øu¨ £ØÔ GÚUS ]» ¢÷uP[PÒ. ö©õÈ--°À A¸Í¨£mh÷uõ A÷u öPõsi¸¢uÚº.E[PÎh® AøuU ÷Pmk }UQU ö©õÈ-°À J¸ ¦Òβ® ©õÓõ©ÀöPõÒÍ»õ® GßÖ {øÚUQ÷Óß. «sk® öuõhº¢÷uß. CßÓÍÄ® E°¸hß C¸UQÓx !÷Pm-P»õ©õ õº? }[PÒ uÁÓõP G[PÎÀ ]ßÚg ]Ö Á¯vÚ¸® "õº! CßÝ® J¸ ¢÷uP®!{øÚUPÂÀø»ö¯ßÓõÀ ÷Pm- Aøu Kuz öu›¢v¸UQßÓÚº. GßÝøh¯ uP¨£Úõøµ J¸ÁßQ÷Óß GßÖ Bµ®¤z÷uß. BÚõÀ E[PÐøh¯ ÷Áu©õQ¯ x¨£õUQ¯õÀ _mkU öPõßÖÂm- "Hß? uõµõÍ©õPU ÷PÐ[PÒ ø£¤÷Íõ G¢u ö©õÈ°À C¯Ø-Ó¨- hõß GßÖ øÁzxUöPõÒ÷Áõ®.GÚ¨ ¦ß•ÖÁÀ §zuõº. £mh÷uõ A¢u J›âÚÀ ö©õÈ- A¢uU öPõø»PõµøÚ ©mk©À» °À CßÖ CÀø» GßÖ }[PÒ J¨- AÁß £¯ß£kzv¯ x¨£õUQø¯ "õº! G[PÐøh¯ ÷ÁuzvØS ¦UöPõÒQÕºPÒ. CßÖ E[- P Î- G¨÷£õx £õºzuõ¾® GÚUS Gß"SºBß GßÖ ö£¯º. C¢u¨ h® C¸¨£öuÀ»õ® öÁÖ® u¢øu°ß {øÚÄ®, C¢uz x¨-ö£¯º A¢u ÷Áuzv÷»÷¯ öõÀ- ö©õÈ-ö£¯º¨¦PÒ ©mk÷©! £õUQ¯õÀ AÀ»Áõ Gß u¢øu»¨-£mi¸UQÓx! A÷u÷£õÀ E[- öPõÀ-»¨£mhõº GßÓ Bzvµ-•®-PÐ- ø h¯ ÷Áu©õQ¯ ø£¤ÎÀ "G¢u ö©õȯõP C¸¢uõ¾® uõß GÚUS HØ£k® CÀø»¯õ?"ø£¤Ò GßÖ G[PõÁx Á¸- A¢u¢u ö©õÈUöPßÖ ]» uÛz x¨£õUQø¯¨ £õºUS®-÷£õöuÀ-QÓuõ? ußø©PÒ C¸US®! B[Q»÷©õ, »õ® Gß u¢øuø¯U öPõßÓ P¸Â uª÷Çõ Aµ¤÷¯õ GxÁõP C¸¢-uõ- GßÓ PõµnzuõÀ Auß «x "CÀø»! & AÁµx £vÀ . ¾® ›uõß! J¸ ö©õÈ°¾ÒÍ öÁÖ¨¦uõß HØ£k÷© uµ "A¨£i¯õÚõÀ E[PÒ ÷Áuz- ÷Áuzøu÷¯õ, C»UQ¯[-PøÍ÷¯õ "Bíõ! Gß u¢øuø¯U öPõßÓvØS "ø£¤Ò GßÖ G¨£i¨ GÆÁÍÄuõß vÓø©²hß ¤Ó x¨£õUQ÷¯ Áõ! Gß Ps÷n!ö£¯º Á¢ux? ¯õµõÀ `mh¨- ö©õÈPÎÀ ö£¯ºzuõ¾® ‰» GßÖ Auß «x ¤›¯÷©õ Áõg-£mhx? ¡¼ß õøÓ ¯uõºzuzøu¨ ¤Ó ø÷¯õ HØ£k©õ? HØ£hõ÷u! ö©õÈPÎÀ A¨£i÷¯ öPõsk HöÚÛÀ µõ› ©Ûu C¯À÷£ "|À» ÷PÒÂ; BÚõÀ EhÚi- Á¢vh •i¯õx ! G¨£i²® ]Ôx Ax-uõß ! öPõø»U P¸ÂPÒ «x¯õP GßÚõÀ £vÀ öõÀ» •i¯- Th÷Áõ SøÓ¯÷Áõuõß ö©õÈ- ©Û- u ÝUS ÷|® HØ£h G¢uÂÀø». ö£¯ºUP •i²® CÀø»¯õ? {¯õ¯-•® CÀø» . AÀ»Áõ? "õº! Á¸zu¨£hU Thõx! "B®....Esø©uõß! "B® ! öõÀ¾[PÒ.£v-÷ÚÊ BskPÒ }[PÒ £õv›-¯õº BÁuØS¨ £°Ø] ö£ØÖ® "A¨£i¯õÚõÀ E[PÐøh¯ "BÚõÀ E[PÒ C÷¯_øÁUC¢ua ¢÷uPzvØS ÷¯õ]zxz ø£¤Ò ‰» ö©õÈ°À CÀø» Gß- öPõßÓ öPõø»U P¸Â ]¾øÁ!uõß £vÀ öõÀ» ÷Ásk©õ? £uõÀ Ax uß J›âÚõ¼miø¯ AvÀ AøÓ¢xuõß öPõßÓõºPÒõº! CßöÚõ¸ ¢÷uP®! G[PÐ- CÇ¢x Âmhx! C¨÷£õx E[-PÐ- GßÖ }[PÒ õvUQÕºPÒ! A¨£i- ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 25
  • ¯õÚõÀ E[PÐøh¯ ¤uõ & ©Pß }[PÒ E[PÒ C÷¯_ ö£¸©õøÚU £m- i ¸US©õÚõÀ |õß CÛ&£›_zu B¯õÚ PhÄøÍ÷¯ öPõø» ö´u B²uzøuU øP°¾® ÷PmP-ÂÀø»! ›¯õ õº?öPõø» ö´¯U Põµn©õÚ A¢ua PÊzv¾® ©õmiUöPõsk ÷£õØÖ- "CÀø»; Á¸zu® CÀø»!]¾øÁ°ß «x E[PÐUS öÁÖ¨- QÕºP÷Í! Cøu¨ £õºUS® G¢u ©ÛuÝUS® J¸÷ÁøÍ C÷¯- BÚõÀ G[PÒ QÔìxÁ ©uzøu¨£À»Áõ HØ£h÷Ásk® ? ©õÓõP _øÁ }[PÒuõß öPõø» ö´-wº- £ØÔ J¸ •ì¼® G¨£iö¯À»õ®Auß «x Aߦ® £Uv²® öPõÒ- P÷Íõ GßÓ ¢÷uP® Áµõuõ? P¸xQÓõº Gߣx SÔzx ÷|µi-QÕº-P÷Í! G¨£i ? E[PÎß S¸-|õu-µõÚ PhÄøÍU PhÄÎß S©õ- ¯õP AÔ¢xöPõÒÍ C¢u Eøµ- "C÷¯_ QÔìxøÁ ]¾øÁ- ¯õhÀ J¸ Áõ´¨¦! AuØPõPµøÚU öPõø» ö´u öPõø»U °À AøÓ¢x öPõßÓ ³uºPÐUSP¸Â¯õÚ ]¾øÁ°ß «x ¤›¯® öµõ®£ ÷u[Uì! }[PÒ ÷Pmh ÷Ásk©õÚõÀ ]¾øÁ ¦Ûua ]ß- ÷PÒÂPÒ GÚx ]¢uøÚø¯zöPõÒÍ E[PÐUS G¨£i ©Ú® Ú©õP ÂÍ[P»õ÷© uµ QÔì-Á¸QÓx? Cx ©Ûu C¯À¦U÷P umi Gʨ¤°¸UQßÓÚ! AuØ- xÁºPÍõQ¯ E[PÐUS G¨-£i Ax•µs AÀ»Áõ? PõP- Ä ® |õß E[PÐUS |ßÔ ¦Ûu©õP C¸UP •i²®? öõÀ»÷Ásk®! "Ax ©mk©À»! õuõµn©õP "...................................... (£vÀöPõø»U P¸Â ¯õº øP°À C¸U- CÀø») £õv›¯õµõÚ A¢u µ°À |s-QÓ÷uõ AÁßuõß öPõø»- P õµ- £º C¨£iU TÔ •i¨£uØS® "õº, |õß Gß ©ÚvÀ GÊ¢u µ°À ö|Àø» ¢v¨ø£ ö|¸[S-Úõ´C¸UP •i²® ! AÀ»x AÁ- ]» ¢÷uP[PøÍzuõß ÷Pm- ÁuØ-S® ›¯õP C¸¢ux. øP»õSÝU- S ® öPõø»US® G¨£i- ÷hß! }[P÷Íõ ö©ÍÚ® õvU- öPõkzu£i C¸Á¸® Âøh-÷¯Ý® J¸ öuõhº¦ C¸UP ÷Ás- QÕºPÒ! Bµ®£zvÀ C¸¢u BºÁ® ö£Ø÷Óõ®.k® CÀø»¯õ? õuõµn©õP C¢u E[PÎh® ©øÓ¢x Âmhx "]÷»øhU PÂbº ]µõä A¨xÀ•iÄU÷P GÀ÷»õ¸® Á¸Áº! ÷£õÀ öu›QÓx! GÚx ÷PÒÂ- øí GßÓ ¡¼¼¸¢x "BÚõÀ QÔìxÁºPÍõQ¯ PÍõÀ E[PÐUS ©Ú Á¸zu® HØ- ¥. G® P©õÀ, Pøh¯|À¿º E°º PõUP EuÄ[PÒ AÀ»õð£Uè GÝ® CøÍb¸US (Á¯x 21) Cµsk ]Ö}µP[PЮ £õvUP¨£mk ö¯¼Ç¢xÂmhuõÀ ]Ö}µP ©õØÖ AÖøÁ ]Qaø ö´¯÷Ásk® GßÖ®, AuØS HÓzuõÇ 5,00,000/&(¹£õ´ I¢x »m®) ö»ÁõS® GßÖ® ©¸zxÁºPÒ TÔ²ÒÍÚº. u¢øuø¯ CÇ¢x, uõ°ß BuµÂÀ ÁõÊ®, ªPÄ® HÌø©¯õÚ Sk®£zøua ÷º¢u C¢u CøÍb›ß E°º PõUP |À¾ÒÍ® öPõsh AߣºPÒ uõµõÍ©õP EuÄ®£i ÷ÁskQ÷Óõ®. EuÂz öuõøP Aݨ£÷Ási¯ •PÁ›: M. Alla Bakas, No. 148/80, 4th Street, Nethaji Nagar, Tondiarpet, Chennai - 600 081. Phone : 98417 58663 AߣõÚ ÁõPºPÐUS Aa_zuõÒ, Aa_¨£o ÷£õßÓ Âø»÷¯ØÓ[PÒ Põµn©õP ©µzvß Âø»ø¯ ¹. 15 BP {ºn°UP ÷Ási¯ `Ì{ø»°À C¸UQ÷Óõ®. |Á®£º 1 •uÀ Cx |øh•øÓUS Á¸® GÚ öu›ÂzxU öPõÒQ÷Óõ®. öuõhº¢x BuµÄ u¸©õÖ ÷PmkU öPõÒQ÷Óõ®. ÂÍ®£µuõµºPÐUS £À÷ÁÖ Âø»÷¯ØÓ[PÒ Põµn©õP ÂÍ®£µUPmhn® }sh |õmPÍõP E¯ºzxÁøuz uºzx Á¢÷uõ®. CÛ²® C¯»õu {ø»°À |Á®£º 1 •uÀ ÂÍ®£µUPmhn® E¯¸® Gߣøu öu›ÂzxU öPõÒQ÷Óõ®. öuõhº¢x BuµÄ u¸©õÖ ÷PmkU öPõÒQ÷Óõ®. & {ºÁõQ 26 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 27
  • •zxUPЮ£mhõøhPЮ... v¸USºBß Â›Äøµ ©»mk |õÒPÒ...! ö©Í»õÚõ ö©Íyv BÚõÀ, CøÓÁøÚ ©ÖUPUTi¯ÁºPÒ Cøu¨ £ØÔ ¢÷uP® öPõsh z Ásnª¸¨£õºPÒ; GxÁøµö¯ÛÀ, CÖvz wº¨¦|õÒ AÁºPÎh® vjöµÚ Á¸® Áøµ AÀ»x x¯µ® ªS¢u J¸ |õÎß 102 ÷ÁuøÚ AÁºPÒ«x CÓ[S® Áøµ! A¢|õÎÀ AvPõµ® AÀ»õðÄUS E›zuõÚuõ°¸US®. AÁß AÁºPÎøh÷¯ wº¨¦ ÁÇ[SÁõß. GÁºPÒ CøÓ|®¤UøP öPõsk |Øö¯À ¦›¢uõºP÷Íõ AÁºPÒ A¸möPõøhPÒ {øÓ¢u _ÁÚ£vPÐUSa öÀÁõºPÒ. ÷©¾®, GÁºPÒ {µõP›zx, |® ÁÚ[Pøͨ ö£õ´ö¯ßÖ EøµzuõºP÷Íõ AÁºPÐUS CÈÄ£kzx® ÷ÁuøÚ C¸UQßÓx. ÷©¾®, GÁºPÒ AÀ»õðÂß £õøu°À îäµz ö´x ¤ßÚº öPõÀ»¨£mhõºP÷Íõ AÀ»x ©µn©øh¢uõºP÷Íõ AÁºPÐUS AÀ»õð AÇQ¯ |Ø÷£ÖPÒ ÁÇ[SÁõß. vsn©õP, AÀ»õð |Ø÷£Ö ÁÇ[S£ÁºPÎÀ ªPÄ® ]Ó¢uÁÚõÁõß. AÁºPÒ v¸¨v£kQßÓ ChzvÀ AÁºPøÍ ~øǨ£õß. vsn©õP, AÀ»õð ¯õÄ® AÔ¢uÁÚõPÄ® Q¨¦z ußø©²øh¯ÁÚõPÄ® C¸UQßÓõß. 103 Cxuõß AÁºPÎß |À» •iÁõS®. uÚUS CøÇUP¨£mh A}vUS HØ£ J¸Áß £ÈÁõ[Q¯ ¤ÓS, «sk® AÁß «÷u A}v CøÇUP¨£mhõÀ AÀ»õð AÁÝUS AÁ]¯® Eu ¦›Áõß. 104 vsn©õP, AÀ»õð ö£›x® ¤øÇ ö£õÖ¨£ÁÚõPÄ® ©ßÛzu¸Ò£ÁÚõPÄ® C¸UQßÓõß.105 31 B® £UP® £õºUP... Azv¯õ¯® @ 22 AÀíä uL¨ï•À SºBß (©UPõÂÀ A¸Í¨£mhx) uªÈÀ @ A§ AyL£õ v¸ÁÚ[PÒ : 55 - 6028 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • |¤ö©õÈ ÂÍUP® ¤›Ä® •ÔÄ® uõÛ¯[PøÍ AÍÂmkU öPõÒÐ[PÒ!A§ íúøµµõ(µ¼) AÔÂUQßÓõº: AsnÀ |¤-PÍõº(éÀ) TÔÚõº: "J¸ •ì¼® u® ÷PõuµºJ¸ ö£õ¸øÍ Âø» ÷£]UöPõsi¸US®÷£õx,Cøh°À SÖUQmk A÷u ö£õ¸øÍz uõ•®Âø» ÷£U Thõx ¡À : •ì¼® (íwì Gs: 3038 éïíúÀ •ì¼® ‰ßÓõ® öuõSv)C¨Ý E©º(µ¼) AÔÂUQßÓõº: AsnÀ |¤-PÍõº(éÀ) TÔÚõº: "J¸Áº u® ÷Põuµº ¯õ-£õµ® ö´x öPõsi¸US®÷£õx Cøh°À SÖU-Qmk ¯õ£õµ® ö´¯ ÷Áshõ®. u® ÷Põuµºö£s ÷£]U öPõsi¸US®÷£õx Cøh°ÀSÖU-Qmk¨ ö£s ÷£ ÷Áshõ®. A¢ua ÷Põ-uµº CÁ¸US AÝ©v¯Îzuõ÷» uµ!. ¡À : •ì¼® (íwì Gs: 3037 éïíúÀ •ì¼® ‰ßÓõ® öuõSv)ößÓ CuÌ öuõhºa]... ©õÓõP ¯õ£õµ öPõkUPÀ Áõ[P¼-¼¸¢x öÁÎ- ÷¯ÖuÀ GßQÓ ö£õ¸Ò öPõÒQßÓõº. ¯õ£õµ C©õ® A§ íÜL£õÄ® ÷ÁÖ ]» C©õ®-PЮ öPõkUPÀ Áõ[PÀ £ØÔ¯ ÷£a_Áõºzøu {øÓ-Áøh-Q¯õ÷µ ©ä¼ì GßQÓ C¢uU Ps- ÷ nõm- h zøu ¯õu Áøµ, ö£õ¸Ò, Âø» £ØÔ¯ ÂÁ-µ[PÒ EÖvHØÖU-öPõÒÍ-ÂÀø». C¢u |¤ö©õÈ°À "¤›¢x ö´¯¨£hõu Áøµ C¸ uµ¨-¤Ú¸U-S® ¯õ£õµzøu÷£õQßÓ Áøµ GÚa öõÀ»¨£m- i ¸¨- £ x A¢u •ÔzxU öPõÒÁuØPõÚ E›ø© Esk GßÖ®ChzøuÂmk¨ ¤›¢x ÷£õÁøuU SÔU-Põx GßÖ® C©õ® A§íÜL£õ TÔ-²ÒÍõº. C[S ¤›¢x ÷£õuÀAuØS ©õÓõP ÂØÓÀ Áõ[PÀ £ØÔ¯ ÷£a_Áõºzøu GߣuØS ¯õ£õµ öPõkUPÀ Áõ[P¼¼¸¢x »Qa{øÓÁøhÁøu²® ¯õ- £ õµ J¨£¢u® •ØÖ¨ öÀ¾uÀ GßÖuõß ö£õ¸÷Í uµ ¯õ£õµ ÷£µ®ö£ÖÁøu²®uõß SÔUS® GßÖ® CÁºPÒ |hU-QßÓ Chzøu Âmk öÁÎ÷¯ÖuÀ AßÖ. u®•-TÖQßÓõºPÒ. C¢u {ø»°À •ßTmi÷¯ øh¯ {ø»¨-£õmkUS Buõµ©õP Azv¯õ¯® AßÛ-¯õ£õµzøu •Ô¨£uØPõÚ E›ø© £ØÔ C¸ éõ-Âß 130BÁx ÁÚzøua _miU-Põmk-QßÓõºuµ¨¤Ú¸® ÷£] •iÄ ö´-v¸UPÂÀø»ö¯ÛÀ C©õ® A§ íÜL£õ.GÁ¸US÷© uõ® ö´x- ö Põsh ¯õ£õµzøu•ÔUQßÓ AvPõµ® C¸U-Põx GßÖ® A÷u ©¯® ""BÚõÀ PnÁß ©øÚ¯›À J¸Áº ©ØÓ-ÁøµC¸Á¸® ©Ú- ö ©õ¨¤ CnUP- © õÚ •øÓ°À Âmk¨ ¤›¢x ÷£õÁõºPÍõÚõÀ, AÀ-»õð, uÚx £µ¢u¯õ£õµ J¨-£¢-uzøu •ÔzxUöPõÒÍ |õiÚõÀ Ax BØÓ¼ÚõÀ AÁºPøÍ J¸Áº ©ØÓ- Á ›ß £UP®Tk® GßÖ® CÁºPÒ TÖQßÓõºPÒ. ÷uøÁ¯ØÓÁµõ´ BU-QÂkÁõß. C©õ® åõL¤ AÁºPÒ C¢u |¤ö©õÈ°À C¢u ChzvÀ PnÁß ©øÚ¯›À J¸ÁºC¸UQßÓ "©õ »® ¯uL£ºµ Põ (AÁºPÒ ¤›¢x ©ØÓÁøµ Âmk¨ ¤›¢x ÷£õÁx GߣuØS AÆ-÷£õQßÓ Áøµ) Gß-QÓ ÁõPzxUS Chzv-¼¸¢x ¸Á¸® C¸¢u Chzøu Âmk öÁÎ÷¯ÖÁx GßÖöÁÎ-÷¯ÖuÀ GÚ¨ ö£õ¸Ò öPõÒ-Qß-Óõº. C©õ® ö£õ¸Ò AßÖ; AuØS ©õÓõP, u»õU ‰»-©õPA§-íÜL£õ AÁºP÷Íõ CuØS Chz-v¼¸¢x öÁÎ- PnÁÝUS ©øÚÂUS® Cøh°À HØ-£k-QßÓ÷¯ÖuÀ GßQÓ ö£õ¸Ò öPõÒ- Á vÀø». AuØS ¤›øÁzuõß Cx SÔUQßÓx Gߣx öÁΨ£øh. * ö©Í»õÚõ •í®©z £õ¹UPõß * uªÈÀ @ A§ íõÛ¯õ * ¡À @ P»õ÷© ~¦ÆÁz ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 29
  • ¤ìªÀ»õð C©õ®PÎß ÷øÁPÒ Põ»zøuz uʯ ÷©®£õkøh¯uõP HØÓ® ö£Ó A¸ø©¯õÚ Áõ´¨¦! Põ»zvß Pmhõ¯zøu •ßøÁzx, uØPõ»z ÷uøÁPÐUS Dk öPõkUS® Pͨ£o (Field Work)USz ÷uøÁ¯õÚÁÈPõmhÀPøͲ®, ©õÖ£mh `Ì{ø»PÎß uõUP[PøÍ GvºöPõÒЮ ÁÈ•øÓPøͲ® £°ØÖÂUS® £õøÓ""©ºUPä AÀ Cì»õîß |õØ£x |õmPÒ uº¤´¯z (Practical Training Course) ÁS¨¦PÒ (24.09.2011) åÆÁõÀ ¤øÓ25&CÀ Bµ®£©õQÓx Cßåõ AÀ»õð! Cuß C¯UP® ö£[PѸ, 饾º µåõz •uÀÁº ö©Í»õÚõ ö©Í»Â •¨v A赨 A½ í͵z,£õUQ¯õzxìéõ¼íõz •ßÚõÒ •uÀÁº ö©Í»õÚõ ö©Í»Â P.S.P. øáÝÀ B¤wß í͵z ©ØÖ® uªÇPzvßuø»]Ó¢u £» E»©õUPÎß ÷©»õÚ B÷»õøÚ ©ØÖ® ÷|µi ÁÈPõmku¼ß Ai¨£øh°À ö¯À£h C¸UQÓx. ©õºUP ÷øÁPÎÀ Dk£mi¸US® [øPUS›¯ E»©õUPÎÀ u[PÎß uSvPøÍ ÷©¾® ÷©®£kzvUöPõÒÍ BºÁ•øh¯ÁºPЮ, u[PÒ ©ìâzPÎÀ ÷øÁ¯õØÔ Á¸® C©õ®PÎhª¸¢x Põ»zøuz uʯ ]Ó¢u (÷øÁ) ""Qz©zøu¨ ö£ØÖUöPõÒÍ Â¸¨£•ÒÍ {ºÁõQPЮ EhÚi¯õPz öuõhº¦ öPõÒÍ Aߦhß ÷PmkUöPõÒͨ£k QÓõºPÒ. (uº¤´¯z ÁS¨¦ ©õnÁºPÐUS E¯º¢u EnÄ®, C¸¨¤h Áv²hß & E£Põµa ®£Í•® AÎUP¨£k®)©ºUPä AÀ Cì»õð (Practical Training Course)&Cß ö¯À•øÓz vmh[PÒ ]»ÁØøÓ¨ £ØÔ¯ Kº AÔ•P® :1. ""é¨Ä QÓõAzvÀ ÷uºa] ö£ØÓ ""Põ› EìuõxPÎß ö¯À•øÓ¨ £°ØÖ¨¤ß ‰»® CÍ® ö©Í»ÂPÒ u[PÒ QÓõAzvÀ & uºzwÀ •øÓPÎÀ ÷©¾® ]Ó¨ø£¨ ö£ØÖUöPõÒÍa ö´Áx.2. ""vÁõÀ&AÆõz&Qéõº •L£ìéÀ `µõUPøͲ® ¯õ^ß & A¼L¨»õ®«® âuõ ÷£õßÓ `µõUPøͲ® uäÃxhß ©Ú¨£õh® ö´Â¨£x.3. Põ»zvØ÷PØÓ ©õºUP E£ßÛ¯õ[PÐUPõÚ ÁÈPõmhÀPøͲ®, AuØPõÚ ¤µzv÷¯P¨ £°Ø]PøͲ® ÁÇ[SÁx. ©õºUPz öuõhº¤»õÚ ¤Ó ÷øÁPÐUS® ]Ó¢u ÁÈPõmhÀPøÍa ö´Áx.4. ]ÓõºPÐUPõÚ £ÒÎUTh¨ £i¨£õÀ £õv¨¦USÒÍõQ C¸US® ©Uu¨ ©zµéõUPøÍ E°º¨¤UPa ö´x |ÃÚ •øÓ°À ªPU SÖQ¯ Põ»zvÀ SºBß KuU PؤUS® •øÓPÐUS›¯ ÁÈPõmhÀPøÍa ö´Áx. ÷©¾® Azv¯õÁ]¯©õÚ ©õºUPU PÀÂPøÍ AuØPõÚ £õh¡ÀPÒ ‰»® ÷£õv¨£uØSz ÷uøÁ¯õÚ ÁÈPõmhÀPøÍa ö´Áx.5. ©íÀ»õÁõ]PÎß ©õºUPU PÀ Áͺa]US®, wÛ´¯zuõÚ Áõ̯À £›©õØÓ[PÐUS©õÚ ö|Ô¨£kzu¨£mh ö¯»õUP •øÓPÒ £ØÔ¯ ÁÈPõmhÀPÒ.6. ©íÀ»õÂß Pmhø©¨¦® & |À¼nUP•® ÷£n¨£hÄ®, P ‰PzuÁºPÐhÚõÚ |À¾ÓÄ £õxPõUP¨£hÄ® ÷©ØöPõÒͨ£h ÷Ási¯ ö¯»õUPz vmh[PÐUS AÁ]¯©õÚ ÁÈPõmhÀPÒ ©ØÖ® ¤Ó ©u ÷PõuµºPÐUS Cì»õzvߣõÀ AÇQ¯ •øÓ°À AøǨ¦ (uLÁõ) ö´ÁuØPõÚ £°ØÖ¨¦PøÍz u¸Áx.7. (Computer) P®¨³mhº öuõhº¤ß ‰»® SºBß íwêÀ C¸¢x uPÁÀPøͨ ö£ØÖ uØPõ»z ÷uøÁPÐUS Dk öPõkUS® ÁøP°À ÷©®£mh ©õºUP ÷øÁPÐUPõÚ £°Ø]PøÍ AΨ£x.8. ö£õ¸ÍõuõµzvÀ ußÛøÓøÁ¨ ö£ØÖUöPõÒÍz ÷uøÁ¯õÚ ÁÈPõmhÀPøÍ AΨ£x.9. "L¤Uð ©ØÖ® ©õºUPzvß ¤Ó xøÓPξ® ]Ó¢u bõÚ•øh¯ EìuõxPÒ ‰»® ©zí¦PÐUS GvµõÚ P¸zxPÐUS ÂÍUP[PøͲ®, AßÓõh ö¯À£õkPÎÀ HØ£k® L¤Uð ©éõ°ÀPÒ öuõhº£õÚ ]UPÀPÐUS öuÎÄPøͲ® u¸Áx.10. GÀ»õÁØÔØS® ÷©»õP _¯ {ø»°¾®, wÛß ÷øÁ°¾® "CU»õì ©ØÖ® "uUÁõøÁ EÒÍzvÀ {ø»¨£kzvhÄ®, |L¤»õÚ ÁnUP[PÎÀ ªUP BºÁzxhß Dk£õk öPõÒÍÄ® ÁÈPõmhÀPøÍa ö´Áx.11. JÆöÁõ¸ xøÓ°¾® AÝ£Á•® {¦nzxÁ•® ö£ØÓ uªÇPzvß ¤µ£»©õÚ E»©õUPÒ, 40 |õÒ uº¤´¯z ÁS¨¤ØS ¤µzv÷¯P ÷£õuPº (Visiting Professors) PÍõP Á¸øP u¢x ]Ó¢u ÁÈPõmhÀPøÍa ö´¯ J¨¦UöPõsi¸UQÓõºPÒ.SÔ¨¦ : AÇQ¯ SµÀ ÁÍ•®, HÊ ÁøP¯õÚ QÓõAzvÀ ÷uºa] ö£ØÓÁ¸©õÚ ""Põ› Eìuõx ‰»® uäÃx & ©ØÖ®& uºzw¾hß, SºBß ©ÚÚ® (îL¨Ò) ö´²® ÁS¨¤À ÷µ ¸¨£•ÒÍ CÍ® ©õnÁºPÒ öuõhº¦öPõÒÍ÷PmkUöPõÒͨ£kQßÓõºPÒ. öuõhº¦US : ©ºUPä AÀ Cì»õð 186, ÷|¸ Ãv, ¦xa÷› & 605 001. ÷£õß : 0413 - 2334152, 94422 07864, 99403 33576, 94439 5747130 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • 28 B® £UPz öuõhºa] £»ÃÚ[PÐUPõP AÁºPÎß ö£¸® ö£¸® ÷øÁPøͲ® v¯õP[PøͲ® JxUQz 102. ‰»zvÀ "AR® GßQÓ öõÀ uÒÎÂk£Áß AÁß AÀ»ß; AÁß AÁºPÎßBͨ£mkÒÍx. CuØS "©»k GßÖ ö£õ¸Ò. ¤øÇPøͨ ö£õÖzxUöPõÒÁõß & AÁºPÎß "©»k GÚ J¸ |õøÍU SÔzxa uÁÖPøÍ ©ßÛzxÂkÁõß.öõÀ»¨£mhõÀ AuØS Cµsk ö£õ¸ÒPøÍa 104. CuØS •ß¦ öPõkø©UPõÍõQ AuØSöõÀ»»õ®. GvµõP uUP £v»i uµÂ¯»õu ©ÛuºPÒ SÔzxa · JßÖ, Ax GzuøP¯ ÷©õ©õÚ |õÒ GÛÀ, öõÀ»¨£mhx. C[S öPõkø©¯õͺPÐUSzA¢|õÎÀ GxÄ÷© E¸¨£hõx; G¢uöÁõ¸ uUP £v»i u¸QßÓ Á¼ø© öPõsh ©UPÒö¯Àvmh•® øPThõx; GuøÚa ö´uõ¾® SÔzx GkzxøµUP¨£kQßÓx.CǨ¤¾® xߣzv¾® •i²®; AøÚzx C©õ® åõL¤ AÁºPÒ C¢u ÁÚzøuHUP[PЮ Gvº£õº¨¦PЮ ö£õ´zx¨ ÷£õS®; Ai¨£øh¯õPU öPõsk öPõkø© G¢u ÁiÂÀ{µõø²® µUv²® `Ì¢xöPõÒЮ. CøÇUP¨£mh÷uõ A÷u ÁiÂÀ Qéõéú® · CµshõÁuõP, Ax GzuøP¯ •i÷Á (£ÈÁõ[P¾®) ÷©ØöPõÒͨ£h ÷Ásk® GÚCÀ»õu |õÍõP C¸USö©ÛÀ A¢u |õÐUS¨ AÔÂzv¸UQßÓõº. AuõÁx J¸Áº¤ÓS Cµ÷Á Áµõx. ‰ÌPiUP¨£mk öPõÀ»¨£mi¸¢uõÀ Cµsk ÷Põn[PÎÀ £õºzuõ¾® J¸ öPõø»¯õÎø¯²® ‰ÌPizxU öPõÀ» ÷Ásk®.‰Pzvß AÈÄ wº©õÛUP¨£kQßÓ |õÒ GÚ J¸Áº G›zxU öPõÀ»¨£mi¸¢uõÀAuøÚa öõÀ»»õ®. öPõø»¯õÎø¯²® G›zxa õPiUP ÷Ásk®. GkzxUPõmhõP, ¡ð |¤°ß ‰Pzøu BÚõÀ íÚL¤ L¤UíúøÁ¨ ö£õ¸zuÁøµªP¨ö£¸® ¦¯¾® öÁÒÍ•® ©µn K»•® öPõø» G¢u ÁiÂÀ |h¢v¸¢uõ¾® öPõø»¯õÎ`Ì¢xöPõsh |õÒ A¢ua ‰Pzvß ©»mk GzuøP¯ ÁÈ•øÓø¯U øP¯õsi¸¢uõ¾®|õÍõ°ØÖ! ©UPÒ ©zv°À |ßS AÔ•P©õÚ J÷µ ÁÈ•øÓø¯U öPõs÷h Qéõì Áõ[P¨£h C÷u ÷£õßÖ Bz, ‰z ‰P[PÒ, ¿z (Aø») ÷Ásk® GÚU P¸zxøµzxÒÍÚº.AÁºPÎß ‰P®, ©z¯ßÁõ]PÒ ©ØÖ®AÈÄUPõÍõÚ ¤Ó ‰P[PÐUS CøÓ÷ÁuøÚ 105. C¢u ÁÚzvØS Cµsk ö£õ¸ÒPøÍaCÓ[Q¯ |õ÷Í ©»mk |õÍõ°ØÖ! HöÚÛÀ "A¢u öõÀ»»õ®. Cµsk÷© C[S ö£õ¸¢x®.|õÎß "|õøÍø¯ AÁºPÍõÀ £õºUP C¯»õ©À JßÖ, J¸Áøµ Ai¨£x®, öPõÀÁx® Cµzu®÷£õ°ØÖ! AÁºPÐUS G¢uöÁõ¸ ¦P¼h•® ]¢xÁx® |À» Â寮 AßÖ. GßÓõ¾®QøhUPõ©À ÷£õ°ØÖ! u¨¤¨£uØPõÚ G¢uöÁõ¸ öPõkø©US GvµõP uUP £v»i öPõkUQßÓÁȲ® AÁºPÐUS¨ ¦»¨£hõ©À ÷£õ°ØÖ! ÂuzvÀ AÁØøÓa ö´uõÀ AÀ»õð AÁØøÓ¨]øu¢x÷£õÚ u[PÐøh¯ Âvø¯z ö£õÖzxUöPõÒÁõß.v¸zvUöPõÒÁuØS AÁºPÍõÀ •i¯÷Á CÀø». CµshõÁuõP, E[PÐøh¯ Av£v¯õÚ 103. "¯õÄ® AÔ¢uÁß & A½®: AuõÁx AÀ»õð ¤øÇ ö£õÖ¨£ÁÚõPÄ®Esø©°÷»÷¯ CøÓÁÈ°À CøÓÁÝUPõP÷Á ©ßÛzu¸Ò£ÁÚõPÄ® C¸UQßÓõß. GÚ÷ÁÃk Áõø»²® ¤Ó¢u ©søn²® xÓ¢uÁº ¯õº }[PЮ E[PÍõÀ C¯ßÓÁøµ ¤øÇPøͨGߣøu²® AÁº GzuøP¯ £›_US E›¯Áº ö£õÖzxUöPõÒÍ ÷Ásk®; ©ßÛzx ÂhGߣøu²® AÔ¢uÁß AÁß. ÷Ásk®. "Q¨¦zußø©²øh¯Áß & í½®: AuõÁx ¤øÇö£õÖ¨£ÁºPÍõP, £µ¢u©ÛuºPÎß ]ßÚa ]ßÚ uÁÖPÒ, ©Ú¨£õßø©²hß |h¨£ÁºPÍõP, CÍQ¯ EÒÍ•® Q¨¦zußø©²® öPõshÁºPÍõP C¸¨£xuõß CøÓ|®¤UøP¯õͺPÐUS AÇS. BL£õU ö»uºì £ÈÁõ[SQßÓ E›ø© AÁºPÐUS Eskuõß. AvÀ ¢÷uPªÀø». BÚõÀ £ÈÁõ[SQßÓ EnºÂÀ |øÚ¢x £ÈÁõ[Pz xi¨£x ößøÚ & 112. AÁºPÐUS¨ ö£õ¸zu©õÚ ö¯À AßÖ. (öuõh¸®) ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 31
  • ]Ó¨¦U Pmkøµ D÷µõk Pvº PÀ ÁoPzvØöPvµõP JØøÓ ©ÛuÛß K[Q¯ ¦µm] D÷µõk Pvº u ªÇPzvß G¢uÂu¨ £µ£µ¨ø£²® uß÷©À §]UöPõÒÍõu J¸ Qµõ- ©z-vÀ C¸US® J¸ Bµ®£¨ £ÒÎUTh® •ÊUP •ÊUP ÷©®-£kz-u¨-£mk, uªÇPU PÀ ¯õ£õµzvØS ÁõÀ Âk® {ø»°À {ªº¢x {ØQÓx Gߣøu AÔ¢u÷£õx, Ba›¯zvß GÀø»USa ößÓx Esø©. ÷©mk¨£õøͯzv¼¸¢x AßÞº õø»°À 5Áx PÀ öuõø»ÂÀ C¸U- S® Põµ©øh, ]Ö•øPUS¨ ¤›²® |õßSõø»¨ ¤›ÂÀ ]Ö•øP öÀ-¾® õø»°À ößÓõÀ A¨£Sv ©UPÍõÀ ö£›x® ¦PÌö£ØÓ öuß v¸¨£vU ÷PõÂÀ Á¸®. BÚõÀ AuØSa öÀ¾® ÁÈ°À Á»x¦Ó® ¤›²® õø»°À "Cµõ©õ®£õøͯ® Áµ÷ÁØQÓx GßQÓx EÖv¯õÚöuõ¸ Áµ÷Áئ ÁøÍÄ.AuÝÒ ~øÇ¢x ]» ÃkPøÍzuõsi ÂÁõ¯ {»[PøÍU Ph¢uõÀ Ahº }»®, öÁκ}» Bøh Ao¢x uÚUSÒ ö£õv¢xQhUS® Av¯[PøÍ ö©ÍÚ©õ´a _©¢xöPõsk Aø©v¯õ´ Áµ÷ÁØQÓx Cµõ©õ®£õøͯ® Aµ_ öuõhUP¨£ÒÎ. PÀ ¯õ£õµ¨ ÷£õmi°À uªÇPzvß PÀ ¯õ- £õµzvÀ ÷|õgõÚõ´¨ ÷£õmi°k® J¸ ÷|õgõß SÇ¢øu°ß Aøh-¯õÍ- ©õ´ öÁΨ¦ÓzvÀ öu›QÓx A¢u Aµ_ Bµ®£¨ £ÒÎ. £ÒÎ •P¨ø£ Aøh²® ÷£õx, £Ò롧 uø»ø©¯õ]›ø¯ µìÁv²®, B]›¯º L¨µõ[ÎÝ® |®ø© Aß÷£õk Áµ÷ÁØQÓõºPÒ. •uÀ ¢v¨-ö£Û- Ý®,£õºøÁPÎ÷»÷¯ Aߦ ÁÈ¢÷uõkQÓx. Pk® ÷£õmi°À öÁßÓ |Pµz- xa õ¯® £i¯õu J¸ öÁÒÍ¢vø¯¨ £õµõmk®÷£õx P]²® öÁmP® ÷£õÀ, AÁºPθÁ¸® |®ø©¨ £õºUS®÷£õx AÁºPÎhª¸¢x ÁÈ¢÷uõkÁøu¨ £õºUP •i¢ux. ©ÚvÀ ö£õ[S® ö£¸ø©÷¯õk A¢u ÁS¨£øÓUSÒ AøÇUP EÒ÷Í ~øÇ¢u ÷£õx, A¢u Aئua `Çø» ÂÁ›UP ÁõºzøuPÒ ÷£õuõx. A¢u32 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ÁS¨-£øÓ°ß uµ•® ÁiÁø©¨- · A©¸® |õØPõ¼PÎ÷»÷¯ ¦z-u- ²® B]›¯º v¸. ¤µõ[Îߦ® ‰aøhUP øÁzuÚ. P[- P øÍ øÁzxaöÀ» ö£mi AÁº-PÎß PÚÄz vmh÷©. Áv,· GÊx£»øP, Si}º, •u¾u- uõß ö´²® £oø¯ J¸Â¨ö£mi · ©õnÁºPÎß ö´•øÓz ÁÇUP©õÚ £o GÚ |Pºzuõ©À, vÓø©ø¯ öÁΨ£kzu¨ £»øP, Aøu E°µõ´ ÷|]zuuß ÂøÍÄ-· £Í£ÍUS® uøµ, uõß Cx. £õµv°ß AUÛUSg_· uµ©õÚ £aø Ásn¨-£»øP, · AøÚÁ¸US® uµ©õÚ ^¸øh, ÷£õÀ, AÁ¸USÒ C¸¢u ©õØÓ®· ÁS¨£øÓUSÒ÷Í Si}ºU · Põ¾øÓPÐhß Ti¯ Põ»o, GÝ® ö|¸¨¦UP[Suõß, Cß-SÇõ´, øÓUS uªÇPzvß PÀ ¯õ-£õµz- · •u¾u¨ö£mi, vØS ÁõÀ Âk® Ásn®, J¸· AvÀ _zvP›UP¨£mh uspº, · w¯øn¨¦UP¸Â, õ¯® öÁÐzx¨÷£õÚ EÒ-Íh[-· öÁ¢}¸UöPÚ uÛzuÛU Q¯ Qµõ©zx¨ £ÒÎø¯ E»Pz-SÇõ´PÒ, · E¯ºvÓß Áõ´¢u PoÛ, uµzvØS ©õØÔUPõmi²ÒÍx. · PõönõÎPøÍ JÎ(¼)£µ¨£· öuº÷©õTÀ Tøµ, iÂi õuÚ® ¤À¿º A¸÷P ©ø»ÁõÌ· ªßÂ]ÔPÒ, ©UPÒ £Sv°À Kµõ]›¯º £ÒÎ ..... GÚ GÀ»õ÷© uµ©õ´z B]›¯µõP {¯ªUP¨£m-h÷£õ÷u, -· E¯ºuµ |ÃÚ ÂÍUSPÒ, ÷uº¢- ö ukUP¨£mk ÷P›zu L¨µõ[Îß ªS¢u ]µz-øu-ö¯kzx· Tøµ°À ö£õ¸zu¨£mh |ÃÚ ö£õU-Qå©õ´ A¢uU Qµõ©zxU öÁÖ® £v÷ÚÊ ¤Ò-øÍPÒ £izuJ¼ö£¸UQPÒ, SÇ¢øuPÎß GvºPõ»zøu E»Pz {ø»°À C¸¢x 30 ¤ÒøÍPÍõP uµzvØS E¯ºzuz u¯õµõP C¸U- E¯ºzv°¸UQÓõº.· ©õnÁºPÒ GÊv¨£ÇP ©mhE¯µ £aø Ásn¨£»øP, QÓx. ]» Á¸h[PÐUS •ß C¢u¨ Cøuö¯À»õ® ö´¯øÁzux £ÒÎUS ©õØÓ»õQ Á¢u L¨µõ[-· ÷Áv°¯À P¸ÂPÒ, G¢uU PÀÂUöPõÒøP÷¯õ, I¢- Îß, uÚUSÒ C¸¢u PÚÄz-vm-· Pou B´ÁP P¸ÂPÒ, uõs-kz vmh÷©õ AÀ»x ö£¸[- hzøu ö¯À£kzuz öuõh[Q-· •øÚPÎÀ Cizx £õvUP¨-£hõ- Tmh©õ´UTi ÂÁõvzx Gkzu- Úõº. J¸ Põ»zvÀ ¡Ö ¤ÒøÍPÒ©À ©õnÁ ©õn¯º A©º¢x •i÷Áõ AÀ». J÷µ J¸ ©Ûuß, £izu A¢u¨£ÒΰÀ 5 B®£iUP Ámh÷©øPÒ, uß ]¢øu°À P¸ÁõUQ uÚUSÒ ÁS¨¦ Áøµ ö©õzu÷© öÁÖ® 30 Aøh-Põzx ›¯õÚ ÷|µzvÀ, ›- ¤ÒøÍPÒ ©mk÷© £iUS®· ÷©øPÎß R̨£Sv°À J¸-Áøµö¯õ¸Áº EøuUPõÁsn® ¯õÚ ChzvÀ ¤µÂzuuß {ø»US _¸[Q¨÷£õÚx. PÀÂuk¨¦PÒ, ÂøÍ÷Á Cx. B®, Cx AzuøÚ- ¯õ£õµzvÀ u[PøÍ •u½k ö´¯ Áv CÀ»õuÁºPÎß Pøh]¨ - ¦ P¼h©õP Aµ_¨ £ÒÎPÒ ©õÔ¨÷£õÚ Pmh® Ax. Bshõsk Põ»©õP C¸¢u A¢u Aµ_¨£ÒΰÀ B°µ©õ°µ® ÷£º £izx £»Úøh¢u Áµ»õÖ J¸ •ØÖ¨¦ÒÎø¯ GmiÂk÷©õ GßÓ Aazøu¨ ÷£õUP ªP AÁ]¯z ÷uøÁ ©õØÓ® Gߣ÷u. Põ_ öPõkUP •i¯õu ¤ÒøÍ- PÐUS PÀÂø¯ ›¯õ´ AÎUP ÷Ásk® GÝ® ÷ÁmøP°À ÷¯õ]UP Bµ®¤zuÁº, uÚUS ©Ú- v À ÷uõßÔ¯øuö¯À»õ® öxUQ, £møh wmi, CßøÓUS uªÇPzvß G¢u J¸ £Òβ® uµ•i¯õu J¸ uµzøu, B÷µõUQ- ¯zøu, _Põuõµ©õÚ PÀÂø¯ uø»ø©¯õ]›ø¯ v¸©v µìÁv, B]›¯º v¸. ¨µõ[Îß ö´xPõmhz öuõh[Q²ÒÍõº. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 33
  • ©õØÓzøu {PÌzu ›¯õÚ©ÛuºPÎß JzxøǨø£ DmiÂm-hõÀ ÷£õxö©ßÓ ußÚ®¤U-øP-÷¯õk u[PøÍ •ßÝuõµn-©õP {ÖzvUöPõsk uø»ø©-¯õ]›ø¯ v¸©v µìÁv²®,B]›¯º L¨µõ[ÎÝ® J¸ ö£›¯öuõøPø¯ AÎzx A¢u ÷ÁÒÂ-ø¯z öuõh[Q²ÒÍÚº.Á͸®uø»•øÓUPõP öuõh[Q¯÷ÁÒÂ-°À AÁºPÎß £[PΨ¦,Aº¨£o¨¦, ÷|õUP® BQ¯ÁØøÓEnº¢u,AÁºPÎß ö¯À£õm-iß ÷©À Aߦ® ©›¯õøu²® |®-¤U-øP²® öPõsh Qµõ©zvÚ›ß"Qµõ© PÀÂUSÊÄ® øP ÷PõºUP|õß÷P ©õuzvÀ ¦v¯öuõ¸E»-P® ø©UP¨£mhx. |®¦[PÒ & Aµ_¨ £Ò롧 ÁS¨£øÓ Cx! C¢uU PÀ¯õsiÀ £ÒÎUS JÊUP®, `ÇÀPøÍ Gvº- ö PõÒ- ¤ÒøÍPÎß _¯ JÊUP®Á¢u SÇ¢øuPÐUS öõºUP® Ю £USÁ®, ÷|ºzv¯õP ÁõÌÁx ©ØÖ-® öuÎÄ SÔzx TÖ®÷£õx,Põzv¸¢ux. C¸US® Cµsk GÚ GÀ»õ÷© PØÖU- ö PõkU- ¦x¨¤UP¨£mh ÁS¨£øÓ°ÀÁS¨- £ øÓ°À JßøÓ J¸ •ß- Q÷Óõ®. C[Q¸¢x öÁÎ÷¯Ö® ‰ßÖ ©õu[PÍõ´ ¦Ç[SÁx I¢x©õv› ÁS¨£øÓ¯õP Áizöukz- ©õnÁß GÁöµõ¸Á¸h •uÀ £zx Á¯xÁøµ C¸US® ¤Ò-xÒ-ÍÚº. Ý® ÷£õm-i°h u¯õµõP C¸UP øÍP÷ͯõ°Ý® CxÁøµ J÷µ- u[PÎß £[PΨ¦, Cµõ©õ®- ÷Ás- k ® GߣvÀ uõ[PÒ ö¯õ¸ ChzvÀ Th J¸ ö£õmk£õøÍ-¯® Qµõ©U PÀÂU-SÊ-ÂÚ- EÖv¯õP C¸¨£uõPÄ® öu›- AÊUS ö´vhÂÀø». |h¢x›ß Eu GÚ, _©õº Cµshøµ ÂUQÓõº. Á¸® ÷£õx _ÁºPøÍz öuõhº¢x»m® ö»ÂÀ Cøu {øÓ-÷ÁØÔ- öuõmhõÀ AÊUPõQÂk®, ¤ÒøÍPÐUS B[Q»¨²ÒÍÚº. G¨£i C¨£iö¯õ¸ Aøuz uºUP ÷Ásk® Gߣx £°Ø], ÷¯õPõ¨ £°Ø], K¯¨-ö¯ø»a ö´¯z u[PÍõÀ Jzx- Em£h JÆöÁõßÔ¾® ¤Ò- £°Ø], Âøͯõmk¨ £°Ø],øǨ¦ AÎUP •i¢ux GÚ Qµõ©z øÍPÒ JÊUPzøuU Pøh¨¤i¨- uø»ø©¨£s¦ £°Ø], ö´vzuø»Á›h® ÷PmS® ÷£õx £øu AÆÁ¨÷£õx Põn ÷|º¢ux. uõÒPÒ Áõ]¨¦ £°Ø] GÚAÁº öõÀ¾® J÷µ Áõºzøu ¤ÒøÍPÐÒ £i¢v¸US® JÊU- AøÚzx Âu¨ £°Ø]PЮ ]Ó¨-"v¸.- ¤ µõ[- Î ß «x u[PÐU P®, A¢u B]›¯ºPÎß EøǨ¦, £õP AÎUP¨£kQßÓÚ. •ßÛµÄQ¸¢u |®- ¤ UøP ©mk÷© vÓø©, Aº£o¨¦zußø©, v¯õ- ÷|µzvÀ öuõø»UPõm] £õº¨-Gߣxuõß. Pz-vØS QøhUS® ©õö£¸® A[R- £vÀ SÇ¢øuPÒ ]øu¢x-  hU- Põµ©õS®. v¸.L¨µõ[Îß öÁÖ©÷Ú Thõx GߣuØPõP A¢u ÷|µzvÀJ¸ õuõµn B]›¯µõP A¢u¨ ]Ó¨¦ ÁS¨¦ |hzuÄ® AÝ©v C÷u÷£õÀ J¸ ©õv›¨£ÒΰÀ ö¯À£hÂÀø». SÇ¢- ö£ØÖ Aøuz vÓ®£hz öuõh[- £Ò-Îø¯ Aø©UP AøÚzx vm-øu- P øÍ J¸ ö£Ø÷Óõº ©÷Úõ- Q-²ÒÍÚº. h[-PøͲ®, u® AÝ£Ázøu²®£õÁz-v¼¸¢x ÁÈ|hzvU PؤU- u¸-ÁuØS v¸.L¨µõ[Îß u¯õµõP ©õnÁ &©õn¯¸UPõÚQÓõº. ¯õøµ²® GuØS® Aizu- uÛzuÛ PȨ£øÓ Áv²®, C¸UQßÓõº. |õ® u¯õµõ?vÀø». E›ø©¯õ´ ¤ÒøÍPÒ ÂøÍ-¯õh ø©uõÚ Áv²® ]Ó¨- K[Q¯ •ÇUPz÷uõk Gøu÷¯õAÁº- ÷©À HÔ ÂøͯõkÁx® £õP EÒÍx. ^¸øhPÒ,PÊzuo, Gv¼¸¢÷uõ «mP¨÷£õÁxuõßTh G¨÷£õuõÁx |h¨£xs- Põ»o, AøµUPaø, Aøh¯õÍ ¦µm]¯õ? ©õØÓzvØPõP Aø©v-hõ®. SÇ¢øuPÒ SÔzx ö£¸ø©- Amøh, B]›¯º, ©õnÁº ö£Ø- ¯õ´ ö©ÍÚ©õ´ {PÌzxÁx®¯õPa öõÀ¾® B]›¯º ""G[PÒ ÷Óõº Cøn¨¦UøP÷¯k BQ- ¦µm]uõß!¤ÒøÍPÐUS öÁÖ® PÀÂø¯ ¯øÁ C»Á©õP ÁÇ[P¨£k- (www.erodekathir.com©mk® PØÖUöPõk¨£vÀø». _¯ QßÓÚ. Áø»zuÍzv¼¸¢x...) 34 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ]Ó¨¦U Pmkøµáú®B Eøµ²®•uõ¯ •ß÷ÚØÓ•® ö©Í»Â K.J. ©ìuõß A½ £õP S ºBÛÀ AÀ»õð TÖQÓõß: ""CøÓ|®¤UøP öPõshÁºP÷Í!öÁÒÎUQÇø© AßÖ öuõÊøPUPõP AøÇUP¨£k®ö£õÊx AÀ»õðøÁ{øÚÄ TºÁuß £UP® Âøµ¢x öÀ¾[PÒ. öPõkUPÀ & Áõ[Pø»ÂmkÂk[PÒ. Cx E[PÐUSa ]Ó¢uuõS®; }[PÒ AÔ¢uÁºPÍõPC¸¢uõÀ! (62 : 9) v¸USºBß Â›Äøµ ¡ÀPÎÀ C¢u ÁÚzvØS AÎUP¨£mkÒÍÂÍUP® Cxuõß: vU¸À»õð (AÀ»õðøÁ {øÚÄTºuÀ & {øÚÄ£kzuÀ)GÝ® öõØöÓõhº C[S ›ÁõÚ P¸zvÀ £¯ß£kzu¨£mkÒÍx.áú®BÂÀ {PÌzu¨£k® Cµsk EøµPЮ Auß P¸zvÀ Ah[S®. C¢uŸv°À AÆÄøµPÒ&Cµsk µUAz öuõÊøP°ß A¢uìøu¨ ö£ÖQßÓÚ.÷©¾® Auß £UP® Âøµ¢x öÀ¾[PÒ GÝ® PmhøÍ áú®B Eøµø¯aöÂ÷¯Ø£x® öuõÊøPø¯¨ ÷£õßÖ Phø©÷¯ GßÖ EnºzxQÓx. SºBß & íwêß AÔÄøµø¯ ©UPÐUS GkzxøµUS® £oø¯, G¢ua`Ì{ø»°¾® & G¢uUPõµnzøu •ßÛmk® ©UPÒ øPÂmk ÂhUThõxGߣuØPõP÷Á, öuõÊøP²hß Cøn¢u CßÔ¯ø©¯õu Phø©¯õP AxBUP¨£mkÒÍx Gߣx C[S PÁÛUP ÷Ási¯ JßÓõS®. GÚ÷Á öuõÊøPø¯ •ßÛßÖ |hzx£ÁºPÐUS v¸USºBøÚ¨¤øÇ°ßÔ KxuÀ, öuõÊøP°ß mh[Pøͨ ÷£quÀ GÝ® Ÿv°ÀGßöÚßÚ £°Ø] AΨ£x AÁ]¯÷©õ AÆÁõÖ áú®B Eøµ {PÌzx®Pw¨PÐUS & SºBß, íwêß AÔÄøµPøÍz öuÎÁõP GkzxøµzuÀ,Buõµ¨§ºÁ©õÚ Áµ»õÖPøÍU TÔ ÁÈPõmkuÀ GÝ® Ÿv°À P¸zx õº¢u£°Ø] AΨ£x ªPÄ® AÁ]¯©õS®. CzuøP¯ £°Ø]°ß ‰»® Tºwmia ö®-ø©¨-£kzu¨£k® áú®B ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 35
  • Eøµuõß, •ì¼®- P Î- h ® ]¢u- PÎÀ, CøÓ©õºUPzvß £UP® C¢÷|õUPzvØPõP÷Á AÔ-øÚz öuÎøÁ²® ÂȨ¦ Enº- AøÇUS® £oø¯ & AÔÄøµ Äøµ öuõhº£õPz uÛ ¡ÀPøÍøÁ-²® HØ£kzx®; •uõ¯ ©UPÒ TÖ® £oø¯ CßÝ® ›ÁõPz íwìPø» ÷©øuPÒ C¯ØÔ-²Ò-AøÚzxz xøÓPξ® •ß÷ÚØ- öuõhº¢x ö´xÁ¸©õÖ ÍõºPÒ. C©õ® ¦Põ› (µð)-Ó® Põs£uØSz ysk÷Põ»õP Á¼- ² ÖzxQÓx. K›hzvÀ |¤ AÁºPÒ, AÔÄøµUöPßÖ Quõ¦ºAø©²® Gߣx vsn®. (éÀ) AÁºPøÍ ÷|õUQU TÖQÓx: ›PõU (Cu¯zøu CÍPa ö´²® AÔÄøµPÒ), Quõ¦À Au¨ CßöÚõ¸ Â寮, SºBß & ""(|¤÷¯!) Â÷ÁPzxhÝ® (£s£õkPÒ) ÷£õßÓ £Sv-PøÍ-íwìPøÍ Gkzxøµzx AÔÄøµ AÇQ¯ AÔÄøµ ‰»•® E® CøÓ- ²® ¦Põ›°À CønzxÒÍõº.TÖ® £oø¯¨ ö£¸®£õ¾® ÁÛß ©õºUPzvß £UP® AøǨ- C©õ® •ì¼®(µð) AÁºPЮGÀ»õ Ch[Pξ® áú®B Eøµ- ¥µõP! ÷©¾® AÇQ¯ •øÓ°À Quõ¦ì áúðv Áº µPõCU (E»-²h÷Ú •izxU öPõÒQÓõºPÒ. ©UPÎh® ÂÁõu® ¦›ÃµõP! Qß £ØÓØÓ {ø», EÒÍzøuBÚõÀ A¢u¨£oø¯ CßÝ® (16 : 125) E¸Pa ö´²® AÔÄøµPÒ) GÝ®ö£›¯ AÍÂÀ •ßöÚkzxa Cß÷Úõº ChzvÀ TÖQÓx: ö£¯›À J¸ ¡ø» GÊv²ÒÍõº.öÀ» ÷Ási¯ ÷uøÁ C¸UQÓx. Cøu¨÷£õÀ CßÝ® £» AÔ- HöÚÛÀ •ì¼®PÎÀ £»- ""...÷©¾® AÁºPÐUS AÔ- bºPЮ C¯ØÔ²ÒÍõºPÒ. Sº-÷£º áú®B öuõÊøPUS Á¸Á- Äøµ TÖõõP! AÁºPÎß EÒ-Í[- Bß & íwìPÐhß Cx÷£õßÓvÀø». AuÚõÀ Cì»õzøuU PÎÀ £v¯U Ti¯ öõÀø» AÁº- AÔÄøµ ¡ÀPøͲ® Buõµ¨§ºÁ-SÔzu G¢u ÂÍUP•® & BU- P ¨- PÐUSU TÖõõP! (4 : 63) ©õÚ L¤Uð mh ¡ÀPøͲ®§ºÁ©õÚ G¢uU P¸zx¨ £›-©õØ- Cº£õÒ ¤ß õ›¯õ (µ¼) AÔ- öuõhº¢x Áõ]zx AÁØÔßÓ•® A¢u "•ì¼®PøÍa ößÖ ÂUQÓõº: ""|¤ (éÀ) AÁºPÒ, P¸zx- P øͲ® EøµPÎÀ £¯ß-÷¸ÁvÀø». AÁºP÷Íõ £À÷ÁÖ J¸ uhøÁ P¸zuõǪUP AÔ- £kzu ÷Ásk®.Aµ]¯À Pm]z uø»ÁºPÎß ^hº- Äøµ |ÀQÚõºPÒ. AuøÚU CßöÚõßøÓ²® PÁÚzvÀPÍõ´a ö¯À£mkU öPõs-i¸U- ÷Pmk, PsPÒ Pspº ÁizuÚ. öPõÒÍ ÷Ásk®. AuõÁx, EøµQÓõºPÒ; •ì¼©À»õu A¢uz Cu- ¯ [PÒ Ag] |k[QÚ... {PÌzuU Ti¯Á¸US &©UPøÍauø»ÁºPÒ, Cì»õzøu¨ £ØÔ (vºªv) ^ºv¸zu ÷Ásk® GßQßÓAÆÁ¨ö£õÊx öÁΨ£kzx® BºÁzxi¨¦ C¸UP ÷Ásk®.•µnõÚ AÀ»x AøµSøÓ¯õÚ SºB÷ÚTh CøÓÁÛh- ª¸¢x Á¢xÒÍ Kº AÔÄøµuõß. ÷|ºÁÈø¯ HØS® ©Ú{ø»ø¯AÀ»x A£õ¯Pµ©õÚ P¸zxuõß ©UPÒ ö£Ó÷Ásk® Gߣ÷uA¢u "•ì¼® ^hºPÎh® C¸U- Ax £ØÔ SºBß K›hzvÀ CÆ- ÁõÖ SÔ¨¤kQÓx: AÁµx Eøµ°ß SÔU÷PõÍõPS® Gߣx öÁΨ£øh. C¸UP ÷Ásk®. C÷u÷£õÀ CøÓ©õºUPzvß ""©ÛuºP÷Í! vsn©õP E[PÒ CøÓÁÛhª¸¢x Kº AÔ- CuØöPÀ»õ® ysk÷Põ»õPö´vø¯ •ì¼©À»õuÁºPÎ- Aø©Áx, CU»õì GÝ® Áõ´ø©-h® GkzxaöõÀ¼ AøǨ¦ ÂkU- Äøµ E[PÎh® Á¢v¸UQÓx. Ax, Cu¯[PÎÀ EÒÍ ÷|õ´- uõß! B®! AÔÄøµ TÖ÷Áõ›h®S® ö£õÖ¨ø£²® & CøÓÁÝ® Áõ´ø©²® EÍzy´ø©²®CøÓzyu¸® & |® «x _©zv-²Ò- PøÍU Sn¨£kzuU Ti¯uõPÄ® ußøÚ HØÖUöPõÒÍUTi¯Áº- C¸UP ÷Ásk®. AuõÁx, AÀ-ÍõºPÒ Gߣøu²® PÁÚzvÀ- »õð-ÄUPõP GßÖ £o ö´²®öPõÒÍ ÷Ásk®. PÐUS ÁÈPõmhUTi¯uõPÄ® y¯Gsn® C¸¢uõÀuõß A¢u¨ Kº A¸möPõøh¯õPÄ® vPÌ- CzuøP¯ GÀ»õz ÷uøÁPЮ £oø¯a ^µõPÄ® ]Ó¨£õPÄ® QÓx. (SºBß 10 : 57)áú®B Eøµ²hß {øÓÄ ö£ØÖ AÁº öuõhº¢x ö´xÁ¸Áõº.Âhõx Gߣøu ¯õ¸® ©ÖUP C¢u ÁøP°À, SºBÛß AÔ- Ax÷Á, Azv¯U öPõÒøPPÒ,•i¯õx. GÚ÷Á áú®B Eøµø¯ Äøµ¨ £õoø¯¨ ¤ß£ØÔ áú®B A|õaõµ[PÒ, AÔ¯õø© ªUP•ß©õv›¯õP øÁzx, B[Põ[÷P EøµPøÍz u¯õº ö´vh ÷Ás- Áõu[PÒ BQ¯ÁØøÓ Âmk®;SºBß & íwêß ÁÈPõmhø» k®. AuõÁx, SºBß & íwêß ©UPøÍU Põ¨£õØÖ® Âå¯zvÀGkzxøµUPUTi¯, Cì»õzøuU P¸z÷uõmh[PÒ, AÁØÔÀ öõÀ- AÁøµ ªS¢u PÁø» öPõÒÍa-SÔzx ÂÍUP® AÎUPUTi¯ »¨-£mkÒÍ Áµ»õØÖ {PÌa]PÒ, ö´²®. CÀø»ö¯ÛÀ, AÁºÁS¨¦Pøͨ ö£›¯ AÍÂÀ £i¨¤øÚPÒ, uL¨^º ‰»õuõµ ÷õ®£¾US® µUvUS® BÍõQ ¡ÀPÎß ÂÍUP[PÒ BQ¯- Á Ø- ‰ø»°À •h[Q ÂkÁõº. ¤ÓSvmhªmk |hzvh ÷Ásk®. Ôß xøn²hß áú®B Eøµ- AÁº ‰»® ^ºv¸zu® HØ£kÁuØ- C÷uõ! SºBß £» ÁÚ[- PøÍz u¯õº ö´vh ÷Ásk®. S¨ £v»õP AvP AÍÂÀ ^º- 36 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ÷PkPÒ uø»yUPUTi¯ uø»RÌ A¨÷£õx Cì»õª¯ ÂȨ¦ EnºøÁ {ø»-{ø»¯õQ Âk®! |õmkÁuØS, A[SÒÍ C©õ®- C÷u÷£õÀ, áú®B Eøµ {PÌz- E£÷u]PÒ PÎh® AøǨ¦¨ £o°ßxÁøu AøǨ¦¨£o°ß Kº A[P- AvP AÍÂÀ Phø©-²nºøÁ HØ£kzxÁuØS©õPU P¸va ö¯À-£h÷Ásk®. •ß-Ý›ø© öPõkzx ö¯À£hA¨-ö£õÊxuõß Eøµ-¯õÍ›ß ]¢- ÷uõßÔÚõºPÒ. ÷Ásk®. áú®B Eøµ°ß GÊa]-uøÚ²® ö¯À-£õk® ›ÁõÚ AÍ- SºBÝUS® ø¯¨ £õxPõzvh ÷Ásk®.ÂÀ |Ø£¯ß AÎU- S ®. CÀø»- C÷uõ! uõ¤DßPÎß ¤¢øu¯ö¯ÛÀ £ÒÎ-Áõ-¾h÷Ú÷¯ •h[- íwéúUS® Põ»PmhzvÀ HØ£mh ÷©õ©õÚQ¨ ÷£õ´ Âk®. AuÚõÀuõß, AÁºPÒ •UQ¯z- `Ì{ø» £ØÔ Áµ»õØÔÀ ]»J¸Áº åíõuõ P¼©õ ö©õÈ¢x SÔ¨¦PÒ PõnU QøhUQßÓÚ.¦vuõP Cì»õzvÀ ÷¸® £õU-Q¯- xÁ® öPõk¨£x A¨÷£õx E£÷u]PÒ AvP AÍÂÀªUP {PÌa]ø¯¨ ö£õxÁõP Cß- SøÓ¢ux. ÷uõßÔÚõºPÒ. SºBÝUS®øÓUS G¢u¨ £ÒÎÁõ¼¾® íwéúUS® AÁºPÒ •UQ¯z-£õºUP •iÁvÀø». ]» ©íÀ»õUPÎß {ø»ø© xÁ® öPõk¨£x SøÓ¢ux. Ax ÷ÁuøÚUS›¯ Â寮 GßÚ- CßÝ® ÷©õ-©õP EÒÍx. £ÒÎ- ©mk©À», ]» ¤µ[QPÎßöÁÛÀ, £ÒÎ- Á õ¼ß A¸÷P Áõ¼ß {ºÁõQP÷Í Ámi, õµõ- {ø»ø© G¨£i ©õÔ¯x GÛÀ, AÔ-Á]UPUTi¯, A[S Á¢x÷£õ´ ¯® ÷£õßÓ öuõÈÀPÎÀ Dk£k- Äøµ°ß C»US GßÚ? Gøu¨ ÷£C¸U-PUTi¯ ¤Ó ©u Aߣº-PÐU- QÓõºPÒ. áú®B EøµPøÍa öÂ- ÷Ásk®? Gøu Á¼²Özu ÷Ás-SUTh uÆïz & K›øÓU- ÷ Põm- ÷¯ØQÓõºPÒuõß! öuõÊQÓõºPÒ- k®? GøuU PsiUP ÷Ás-k®?£õk SÔzx ÂÍUP® AÎzx, Cì- uõß! ¤ÓS Hß åŸAz mh[PøÍ GøuU PøÍ¢vh ÷Ásk® Gߣx»õzøu GkzxaöõÀ¼ AøǨ¦ C¨£i A»m]¯® ö´QÓõºPÒ? £ØÔ ^µõPa ]¢vUPõ©À, ÷Pm-ÂkUS®{ø» CÀø»; £ÒÎ-Áõ- Cì»õzvØS AÁ¨ö£¯øµ HØ- ÷£õøµ ©Q̨£uØS _øÁ-¯õÚ¼ß C©õ÷©õ & AÁµx B÷»õ- £kzx-QÓõºPÒ. PøuPÒ QøhzuõÀ ÷£õx® GßÖøÚ¨-£i ©ØÓÁºP÷Íõ & ¯õ¸® CßÝ® ]» £SvPÎÀ öȨ- ÷uiÚõºPÍõ®...! AuÚõÀ ÂøÍ¢uCvÀ PÁÚ® ö¾zxÁvÀø». ¦hß ÁõÊ® öÀÁ¢uºPÒ, •øÓ- ÷Pk£õkPÒ £ØÔ÷¯ C¨Ý áÆêCøÓ©õºUPzøu CÁºPÐUS Hß ¯õP áPõz ÁÇ[SÁvÀø». AÁº- (µð) CÆÁõÖ TÖQÓõº:Gkzxa öõÀ»ÂÀø» GßÖ PÎÀ ]»º £ÒÎÁõ¼ß {ºÁõP¨ ""£øǯ Põ»zvÀ AÔÄøµ|õøÍ ©Öø©°À CøÓÁß ö£õÖ¨¤¾® C¸UQÓõºPÒ. |ÀS÷Áõº, AÔbºPÍõP, mh÷PÒ ÷PmP©õmhõÚõ? J¸Á- öuõÊ- ø Pø¯¨÷£õÀ áPõzx® ~m-£[PÒ öu›¢uÁºPÍõP C¸¢-øµ¨ ¤ß£ØÔ J¸Áº AøǨ¦¨- Pmhõ¯UPhø© Gߣøu HØÖU- uÚº ... ¤ÓS Ax ªPÄ® ©¼ÁõÚ£o ö´uuß £¯ÚõPzuõ÷Ú öPõskuõ÷Ú AÁºPÒ •ì¼®- öuõÈ»õQ Âmhx. AÔÃÚºPÒCÁ¸- ø h¯ ‰uõøu¯º øP°À PÍõP C¸UQÓõºPÒ! ¤ÓS HßAÀ»x CÁµx øP°À Cì»õ® AvÀ Dk£mhÚº. |ß©UPÒ GÁ- C¢u {ø»?Qøhzx C¨ö£õÊx CÁº J¸ ¸® A¨£i¨£mhÁºPÎh® öÀ-£ÒÎÁõ¼ß C©õ©õP & Pw£õP AÀ»õðÄUS® µ`¾US® Áøuz uºzuÚº. õuõµn ©U-vPÌQÓõº Gߣøu CÁº ]¢vzx¨ R̨£i¢x ÁõÌÁxuõß Cì»õ® PЮ ö£sPЮuõß AÁºPÎߣõºUP ÷Áshõ©õ? Gß-QßÓ Esø© ›¯õP¨ ÷£õvU- ÷£a]À PÁºa] öPõshÚº! A¢u P¨-£hõu÷u Põµn®. AvÀ £ÒÎ- AÔ-ÃÚºPÒ PÀÂø¯ Áͺ¨£uØS CzuøP¯ PÁÚUSøÓÄUSU Áõ¼ß C©õ®PÒ PÁÚ® ö¾z- •UQ¯zxÁ® öPõkUPÂÀø»;Põµ- n ®, AøǨ¦¨ £o°ß uõu÷u Põµn®! Gx GU÷Pk öPm- Bµõ´a]¨ £o°À Dk£h-ãÁøÚ & E°÷µõmhzøu áú®B k¨÷£õÚõÀ GßÚ? "|®© ÷Áø» ÂÀø». öÁÖ® PøuPøͲ® A¨-EøµPÒ ö£¸®£õ¾® CÇ¢-v¸¨-£x- •øÓ¯õP |h¢uõÀ ›uõß GßÖ £õ ©UPøÍU PÁºÁx ©õv›¯õÚuõß! öÁÖ® h[PõQ •h[-Q¨ GÀ÷»õ¸® A»m]¯¨£kzvU Âå¯[PøͲ® vµmiÚõºPÒ.÷£õÚxuõß! Auß ÂøÍÁõP •ì- öPõsi¸¨£xuõß Põµn®! C¢uUPø»°À ¤zAzPÒ ö£¸Q-¼® •uõ¯®, GÀ»õ ÁøP-°¾® AøǨ¦¨£o ö´²® C¯U- ÂmhÚ. (£õºUP: uÀ¥_ C¨½ì)¤ßÚøhøÁa ¢vzx Á¸-QÓx!CßøÓ¯ •uõ¯ ©UPøÍ, Bµ®£ P[PÒ C¢u Âå¯zvÀ PÁÚ® Áõ¸[PÒ! ÷£_® Pø»-Áͺ¨-Põ»zx GÊa] {ø»US •ß-÷ÚØ- ö¾zu ÷Ásk®. SÔ¨¤mh ÷£õ®! BUP¨§ºÁ©õP AøǨ¦¨ÔU-öPõsk Á¸Áx •i¯õu Põ›- - FºPøÍ & ©íÀ»õUPøÍz ÷uº¢- £o ö´x Cì»õzøu {ø»-¯÷©õ GßÖ Gsnz ÷uõßÖQÓx! öukzx A[SÒÍ ©UPÎøh÷¯ |õmk÷Áõ®! ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 37
  • Cì»õ•® C[Qu•® EßøÚ E¯ºzx ö©Í»Â •í®©z ¡ð ©ðÇ› à v GßÖ Á¢xÂmhõ÷» £»uµ¨£mh ©UPøÍ |õ® AßÓõh® ¢vUP ÷ÁsiÁ¸®. ]»º |À»ÁºPÍõP C¸¨£õºPÒ. ]»º ÷©õ©õÚ Sn® öPõshÁºPÍõP C¸¨£õºPÒ. ÷Põ£®, xUP®, ©QÌa] GßÖ ÷ÁÖ£mh EnºÄPøÍ öÁΨ£kzx® ©UPÎh® |õ® GÆÁõÖ £ÇSÁx GßÖ Cì»õ® öõÀ¼zu¸® C[Qu® Gߣx J¸ PhÀ. Av¼¸¢x ]» xÎPøÍ CßåõAÀ»õð £õºUP»õ®. C¸£x Á¯x ©vUPzuUP Kº CøÍb›h® }[PÒ ØÖ A©º¢x AÁ›ß |hÁiUøP, ÷£a_, ]¢uøÚ BQ¯ÁØøÓ PÁÛ²[PÒ. ¤ßÚº J¸ 10 BskPÒ PÈzx A÷u ©Ûu›h® A©º¢x «sk® AÁ¸øh¯ |hÁiUøP, ÷£a_, ]¢uøÚ BQ¯ÁØøÓU PÁÛ²[PÒ. ]» ©¯® J¸ ©õØÓ•® C¸UPõx. G¢u •ß÷ÚØÓ•® C¸UPõx. BÚõÀ, A÷u÷£õßÓ ÷ÁÖ J¸ ©ÛuøµU PÁÛzx¨£õ¸[PÒ. A÷u 10 BskPÎÀ AÁ›h® ö£¸® •ß÷ÚØÓzøuU Põs¥ºPÒ. |õÒ÷uõÖ® AÁ›h® HuõÁx •ß÷ÚØÓ® C¸¢xöPõs÷h C¸US®. |õÒ÷uõÖ® AÀ», JÆöÁõ¸ ©ozxβ® AÁ›h® •ß÷ÚØÓzøuU Põn»õ®. Ax ©õºUP® öuõhº£õP C¸UP»õ® AÀ»x E»P ÂÁPõµ[PÍõP C¸UP»õ®. Hß... GßÚ Põµn®....? AÁºPÒ GuØS •UQ¯zxÁ® öPõkUQßÓõºPÒ GߣvÀuõß Âøh EÒÍx. Euõµn©õP CßøÓ¯ öuõø»UPõm] {PÌa]PøÍ GkzxUöPõÒÐ[PÒ. ]»º G¨÷£õx £õºzuõ¾® G¢u¨ £¯Ý® uµõu HuõÁx J¸ PõuÀ38 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • Pøuø¯÷¯õ, PØ£øÚUS Gmhõu £ÎU- Q Óx. £õ[S ¨uzøuU øuz uµmk®. EVPÒ EøǨ¦U-£h[-PøÍ÷¯õ, öuõhºPøÍ÷¯õ- ÷Pmh ¤ß¦® CÁº GßÚ ö´- ÷PØÓ •ß÷ÚØÓzøuz uµmk®.uõß £õº¨£õºPÒ. QÓõº...÷Põ£® Á¸QÓx. C¢u xBÁõÀ A¢u ÂÁ- BÚõÀ ÷ÁÖ ]»÷µõ ]¢uøÚ- ÷Põ£zxh÷Ú PzxQÓõº : õ°US ©QÌa], EØõP®!ø¯z ysk® ö´vPÒ, öÁØÔ ""öuõÊøPUS ÷|µ©õQ Âm-hx... A¨xÀ»õð TÔÚõº: BÚõÀö£ØÓÁºPÎß ÁõÌÄ u¸® £i¨- CÓ[S! E[PÐøh¯ ÷Áø»¨£ÐÂÀ¤øÚPÒ GßÖ £¯ÝÒÍ Âå¯[- A¨xÀ»õðÂß AÁµ® ¦›- Aéº öuõÊøPUPõÚ £õ[S öõß-PøÍz ÷ui¨£õºzx Av¼¸¢x ¯õu A¢u ÂÁõ° ö©xÁõP Úøu ©Ó¢xÂmjºPÒ ÷£õÀvÓø©PøÍ Áͺ¨£õºPÒ. ""Cßåõ AÀ»õð...Cßåõ AÀ- öu›QßÓx. CPõ©z öõÀ»¨- 5 AÀ»x 10 BskPÐU- S ¨- »õð GßQÓõº. ÷£õQß- Ó x. CÓ[Q Á¢x ØÖ¤ß ¯õ¸øh¯ ÁõÌÂÀ •ß-÷ÚØ- A¨xÀ»õð : ""Cßåõ AÀ- K´Ä Gkzx öuõÊøPø¯ •izu-Ó® C¸US®? ¯õ¸øh¯ ÁõÌÂÀ »õð GßÖ öõÀ¼Âmk ¤ß E[PÒ £oø¯z öuõhº¢-GvºPõ» |®¤UøP C¸US®? ÷©÷»÷¯ EmPõº¢x C¸U÷P... uõÀ... AÀ»õð CßÝ® E[-¯õ¸øh¯ ÁõÌÂÀ C[Qu® R÷Ç Áõ PÊøu... PÐUS £µUPzøu²® ÂøÍaø»-C¸US® öõÀ¾[PÒ....? ²® u¸Áõß. ÂÁõ° : ""|õÚõ PÊøu.....?! {a¯©õP •uÀ ÁøP ©Ûuß GßÖ TÔÂmk ÷Põ£©õP ©µzv- ÂÁõ°: Cßåõ AÀ»õð...HuõÁx J¸ |iPÛß ¤ßÚõ÷»õ ¼¸¢x CÓ[P÷Á, uß •Pzøu Cßåõ AÀ»õðJ¸ Âøͯõmk õÛß ¤ß- ©øÓzxUöPõsk A¨xÀ»õð- GßÖ ÷ÁP©õP ©µzv¼¸¢xÚõ÷»õ ößÖ öPõsi¸¨£õß. Ä® A¢u ChzøuÂmk ÷ÁP©õP CÓ[Q Á¢x A¨xÀ»õðÂß øP- BÚõÀ Cµshõ® ÁøP £ÒÎÁõ¾US¨ ÷£õQßÓõº. Pøͨ ¤izx ""AÀ»õð EÚUS©Ûuß •ß÷ÚØÓ¨ £õøu°À ÷Põ£©õP÷Á ©µzv¼¸¢x £µUPz ö´ÁõÚõP. GÆÁÍÄ AÇ-HÔU- ö Põs÷h C¸¨£õß. ¤Óº CÓ[Q¯ ÂÁõ° ÃmiØS ößÖ PõP-Ä®, ©›¯õøu¯õPÄ® ÷£_-Qß-CÁß ¤ßÚõÀ ößÖöPõsi-¸¨- öuõÊx ØÖ K´Ä® Gkzu¤ß Óõ´. Ðíº öuõÊøP°ß ÷£õx£õºPÒ.- «sk® uß ÷uõmhzvØS Á¸- J¸Áß C÷u ÷£õßÖ GßÛhzvÀ QÓõß. Á¢uõß. ©›¯õøu öu›¯õuÁß. HöÚÛÀ E¯µ ÷Ásk® GßÓ AÁøÚzuõß |õß Gvº-£õº-zxU-©õØÓzøu CÁß Â¸®¦QÓõß. Aéº öuõÊøPUPõÚ ÷|µ®. öPõsi¸UQß÷Óß. AÁøÚU G[Q¸¢uõ¾® |À» ©õØÓzøu «sk® A¨xÀ»õð £ÒÎÁõ- PshõÀ PÊøu ¯õº GßÖ AÁ-¸®¦. AuøÚ¨ £°Ø]°À ¾US QÍ®¦QÓõº. £õøu°À A÷u ÝUS J¸ £õh® ¦Pmk÷ÁßöPõsk Áõ. Cxuõß Cì»õ® ÂÁõ°, A÷u ÷£Ÿzu©µzvß GßÓõº. Ea]°À.|©USa öõÀ¼zu¸® £õh®. ©UPÎh® }[PÒ GÆÁõÖ BÚõÀ C¨÷£õx A¨xÀ-»õð- ""J¸ •LªÝøh¯ Cµsk £ÇS-QßÕºP÷Íõ AÆÁõ÷Ó AÁº- Âß |hÁiUøPPÎÀ ©õØÓ®.|õÒ ÁõÌÄ J¸÷£õx® ©©õP PЮ E[PÎh® £ÇSÁõºPÒ.C¸U- P õx GßÖ |¤ (éÀ) A¨xÀ»õð : Aìé»õ• G¢u ©Ûu¸® E¯º Sn[-AÁºPÒ TÔ¯uß P¸zx Cxuõß. Aø»US®. Pøͨ ¤ÓUS®÷£õ÷u PØÖU- A¨xÀ»õð ^UQµ® Enºa]- ÂÁõ° : Á Aø»S•ì-é»õ® öPõsk Á¸ÁvÀø». £°Ø]°ÀPÐUS Aiø©¯õS® ©Ûuº. J¸ A¨xÀ»õð : |À»õ C¸U-R[- öPõskÁµ öPõskÁµ...Ax|õÒ Ãmi¼¸¢x ÷ÁP©õP £ÒÎ- PÍõ....? uõÚõP |®÷©õk JmiU-Áõ¾US ¾íº öuõÊøPUPõP öPõÒЮ.÷£õQÓõº. £õøu°À ÷£Ÿzu-©µz- ÂÁõ° : AÀí®x¼À»õð Cøu÷¯ |¤ (éÀ) CÆÁõÖvß Ea]°À J¸Áº, öuõÊøPU- A¨xÀ»õð : C¢u Bsk TÔ-ÚõºPÒ: ""PÀ Gߣx PØÖU-PõÚ ÷|µ® BQÂmh÷u GßÓ G¢u ÂøÍaÀ G¨£i C¸US? öPõÒÁuõÀ Á¸®. ö£õÖø©Âu©õÚ EnºÄ® CÀ»õ©À ©µz- ÂÁõ°: |À»õ C¸US. AÀ- Gߣx Q¨¦zußø©¯õÀ Á¸®vß Ea]°À A©º¢x ÷£Ÿzu®£ÇU í®x-¼À»õð. (¦Põ›)Sø»PøÍ › ö´x öPõs-i¸U-QÓõº. öuõÊøP ÷|µzvÀ C¢ua A¨xÀ»õð : AÀ»õð E[- B®....Cì»õ® TÖ® C[-Quz-ö¯À A¨xÀ»õðÄUS ¯¨- PÐUS CßÝ® AvP A¸Ò-ÁÍz- uõÀ E[PøÍ E¯ºzx[PÒ. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 39
  • Áµ»õØÖz öuõhº åá¸zxº Gß.¤. A¨xÀ ᨣõº 4. EvµU Qµ¯® B Ö BskPÒ Ki ©øÓ¢uÚ. Cx÷£õx A¢u •í®©z ³_¨ ¤ß Déõ GßÝ® ©õâ SØÓÁõÎ •ß÷£õö»À»õ® £õø»ÁÚ[PÎÀ BÓø» PÒÁÚõ´ ©øÓ¢xøÓ¯ÂÀø»; öPõø» ö´¯¨£mh ÁȨ÷£õUPºPÎß EhÀPøÍz xǨ ö£õ¸ÏmhÂÀø». BÚõÀ, J¸ Pso¯©õÚ uµPµõPU PõîµõÂÀ E¯º¢x E°º ÁõÌ¢x Á¢uõº. CøÓÁÛß A¸Ð® Jzuõø ö´x Á¢uø©¯õÀ, AÁº ©sønz öuõmhõ¾® Ax ö£õßÚõQ Á¢ux; »õ£z-xUS÷©À »õ£® ö£¸Q¯x. AÁ÷µõ u©US Á¸® C¢u¨ ö£›¯ Av¸è- hzx-UöPÀ»õ® A¢u åá¸zxº÷µ ‰»Põµn® GßÖ GsoUöPõshõº. GÚ÷Á, AÁº I_Á›¯zøu AÒÎU öPõmi, A¢u¨ ö£søna P»P»õ-ÁÀ¼- ¯õP¨ £°ØÖÂzuxhß, ÷ÁøÍU÷Põº Esi²®, |õøÍU÷Põº Eøh²©õP Áõ[QUöPõkzx Áͺzx® Á¢uõº. DµõskPmS •ßÚº, Põ»Âzv¯õzuõÀ £ºPõÚõ Pk÷|õ²Ò ÃÌ¢x APõ» ©µn©øh¢x Âmhø©¯õÀ, A¢u ³_¨ u©x ®£õzv¯® •Êøu²® |® åá¸U÷P ö»ÂmkÁ¢uõº. ÁÖzu £õº¼¯õÀ ö´u ö©À¼¯ |À» öµõmiPЮ, ö|´Âmk¨ ö£õ›zu ÂøhU÷PõÈ ©õª•®, RÌzvø°À ÂøͲ® ©xµ©õÚ ÁõøÚz vµÂ- ¯ [PÍõÀ £USÁ® ö´¯¨£mh Áõxø© íÀÁõUPЮ, |Ö©n- ‰mh¨ö£ØÓ CÛ¯ 庣zxPЮ, öÁsönø¯²® CÖQ¯ £õºPmi- PøͲ[-öPõsk ö´¯¨£mh ©xµ©õÚ vߣsh[PЮ, ÷uÝ® vøÚ- ©õÄ® ÷º¢u ¸]ªUP £mn[PЮ åá¸zxº vÚ•® õ¨¤k® õuõµn EnÁõP C¸¢uÚ. A÷u©õv›, Eøh ÁøPPÎÀ ^Úõ ÷uzx ªÝUS¨ £mk®, ÷©õéÀ |õmk á›øP¨ £mkUPЮ, C¢v¯&hõUPõ ©ì¼Ý®,40 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • £õUuõz |P›ß §÷Áø»¯ø©¢u v› GÆ- Á ÍÄ PÁÚ©õPU Ps- PõîµõÄUS Á¢u ¤ßÚºAÇQ¯ ö|´¯ØÖoPЮ AÁ- PõoU- - P ¨- £ kÁõ÷Íõ, AøuÂh AÁÍx C¯ØøP ÁÚ¨¦ JÆöÁõ¸ÐUS C¯ØøP²k¨£õPz vPÌ¢- AvP-©õP÷Á |® åá¸zxº PÁÚ- |õЮ GÆÁÍÄ •ß÷ÚÔUuÚ. yµ÷uzx¨ £ÁÇ[PЮ, ©õ´ ÁͺU-P¨-£mk Á¢uõÒ. öPõs- ÷ h°¸¢u÷uõ, AøuÂhDµõß ÷uzx ©oPЮ,÷µõ©õ-¦›°ß ö£õßÚõ-£µn[PЮ, J¥º•Pzx- Á õµ •zxUPЮAÁ-Íx C¯ØøP AÇøPªøP¨-£kz-vUöPõs-i¸¢-uÚ. ö©õzuzvÀ -£õºU-P¨ ÷£õÚõÀ,J¸ ¦P- Ê US›¯©ß-Úõv ©ß-Ú-Ûß HP¦z- ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 41
  • AvP©õP÷Á AÁÍx Â÷ÁP•® uõ ºÁPõ»•® |õß ö£¸[ ÷PÁ»® uß ö£õ¸mhõP÷Á•vºa]¯øh¢÷u Á¢ux. G¢u PÁø»²hß Áõiz uÂUQ÷Óß. ³_¨ ¤µ®©õ›¯õ´ C¸¢x Á¸-Âå¯zøu²® J÷µ•øÓ°À QÓõöµß£øuU ÷Pmh¤ßÚ÷µ ""GÚUS ¯õöuõ¸ÂuU PÁø»-QµQUS® Uv£øhzu HP- ¢u AÁ-ÐUS Enºa] ¤Ó¢ux. Ax- ²ªÀ»õ©À |õß ªPÄ® Sy-P»-Qµõî¯õP AÁÍx bõ£PzvÓß Áøµ AÁÒ ³_¨ uÛ©ÛuÚõ´ ©õ´¨ ö£õÊx÷£õUQ Á¸-Aø©¢v¸¢- u - ø ©¯õÀ, £ßÛ¸- C¸¢uøu¨ £ØÔ JßÖ÷© ]¢-vz- Q÷Ó÷Ú! GßøÚ¨ £ØÔz uõ[PÒ¤µõ¯® {µ®£¨ö£Ö•ß÷Ú P» uvÀø». ÁõìuÁ¢uõß. Gß-öÚ- PÁø»¨£h ÷Ási¯ AÁ]¯® Ûß, £v߉ßÖ Á¯÷u¯øh¢uPÀÂø¯²® JÊ[Põ´U PØÖz GßÚ C¸UQÓx?÷uº¢uõÒ. ¦zvU Tºø©²®, õx- £õ¼øP AÁº uª¯µõ´U Pè-h¨-›¯©õÚ ®-£õån[PЮ, wºUP- ""Ps÷n! C¨£i÷¯ GzuøÚ £k- Á øu G¨£i Enº¢v¸UP©õÚ AÔÄ®, ©÷¯õ]u bõÚ•®, |õmPÐUS } Põ»[ PȨ£õ´? •i²®? C¨÷£õxuõß AÁÒöPmiUPõµz uß-ø©²® AÁøÍ ]¢vUPz öuõh[QÚõÒ. ""Hß, uõ[PÒ C[Q¸UQÓ-Áøµ-³_- ¦ US J¸ ö£›¯ £õU- Q ¯- Á v- °À GÚUöPßÚ Pèh® Áµ¨- ""Hß, |õß C¸¢uõÀ GßÚ?¯õP÷Á BUQøÁzuÚ GÚ»õ®. ÷£õQÓx? }[PÒ Hß C¨£iz vj- uõ[PÒ ÂÁõP® ö´xöPõÒÍ öµßÖ CÀ»õuøu {øÚzx Á¸z- |õßuõÚõ Cøh³Óõ°¸U- Kº CµÂÀ |ka õ©z-vÀ åá- u¨-£h ÷Ásk®! GÚUöPõßÖ® Q÷Óß?¸zxº vjöµßÖ ÂÇzxU öPõs-hõÒ. A¨-÷£õx ³_¨ yUP® ¤iU- ¦›¯ÂÀø»÷¯? ""|õß A¨£ia öõÀ»ÂÀ-Põ©À A¢u AøÓ°À ÷©¾[-RÊ- ³_¨ ö©ÍÚ® õvzuõº. ø»÷¯! GÚUS ©øÚÂö¯ßÖ©õ´ E»ÂU-öPõsi¸¢uøu²®, J¸zv Á¢xÂmhõÀ, |õß AÁ- ""Hß, uõ[PÒ G[÷P¯õÁx øÍ÷¯ AvP® PÁÛUP Bµ®-¤zx-AiU-Pi ö£¸‰a_ Âm-kU-öPõs- öÁÎ|õmkUS¨ ÷£õQÕºP÷Íõ? Âh ÷|µ»õ®. AÁЮ EßøÚi¸¢uøu²® EØÖ ÷|õUQÚõÒ. AxÄ® GÚUSa ®©u÷©. |õÝ® öÁÖUP ÷|µ»õ®. ¤ÓS EßÝ- ""A§! y[PÂÀ-ø»¯õ? Ehß Á¸Q÷Óß. øh¯ Pv GßÚõÁx? AßÖ |õßGßÖ åẠAß-÷£õk ÷PmhõÒ. íõ¹Ýhß |s£Úõ°¸¢u £õÁz- ""|õß A¨£iö¯õßÖ® vmh- ""} ÂÈzxU öPõshõ°¸U- ªh-ÂÀø». BÚõÀ,.... xUPõP Eß u¢øuø¯ } CǨ-QÓõ´? y[P®©õ, y[S. C¢ua £uØS |õÝ® KµÍÄ Jzuõø¯õ´ ""BÚõÀ, GßÚ? Hß C¨£i C¸¢v¸UQ÷Óß. |õß A¢u¨]ÖÁ¯vÀ } yUPªßø©¯õÀ Pè- ÂÍ[Põ©À ¦vº ÷£õkQÕºPÒ? ö£›¯ öPõø»U SØÓzxUS HØÓh¨£hU Thõx GßÖ AÁ͸QÀ ""EßÛh® ¯õß Gøu²® ushøÚø¯÷¯ CßÝ® ö£ØÖUö|¸[QU TÔÚõº ³_¨. JÎUP ¸®£ÂÀø», xº! } öPõÒÍõ©À C¸US®÷£õx, Gß ""A¨£i¯õÚõÀ, CßÝ[ Á¢uv¼¸¢x GÚUS Av¸èhz- •mhõÒuÚzuõÀ EßøÚ |õßöPõg- - ® Á¯uõÚ ¤ßÚº |õß xUS÷©À Av¸èh©õP÷Á C¸U- ¤ØPõ»zvÀ vµìP›UP ÷|º¢uõÀ,y[Põ©À C¸UP»õ÷©õ? QÓx. Eß AÇøP²®, Eß AÔ- A¢u¨ ö£¸® £õÁzøu |õß G¨- £i¨ ÷£õUQU öPõÒÍ •i²®? ""Ps÷n! |ÒεÂÀThÁõ } øÁ²® £õºzx |õß ªPÄ® ö£¸- EßøÚ |õß BshÁÚx A©õÚz-²zvÁõu® ÷£ ÷Ásk®? A¯º¢u ªu-©øhQ÷Óß. GßÝøh¯ C¢- x¨ ö£õ¸ÍõP CßÖÁøµ £õÂz-{zvøµø¯U öPkzxU- ö Põs- ua ¢÷uõåö©À»õ® öPmk¨- x¨ £›£õ¼zx Á¸Áxhß, EßhõÀ, Eß ö©À¼¯ EhÀ £õÇõQ- ÷£õ´ÂhUTk÷©õ GßÖ £¯¢÷u u¢øu°ß E°¸USU Qµ¯©õPÂk÷© GßÖuõß |õß PÁø»¨- CxÁøµ |õß ÂÁõP•® ö´x- |õß ®£õv¨£øuö¯À»õ® EߣkQ÷Óß. öPõÒÍÂÀø». BÚõÀ, EßøÚ «÷u ö»Âmk Á¸Q÷Óß. }²® |ßÓõP¨ £iUPøÁzx, Eß Ti¯ ÂøµÂÀ £¸Ázøu G´v ""A¨£i¯õÚõÀ, }[PÒ ©m- AÇøP CßÝ® |ßÓõP A¤-¸zvk® Hß C¨£i E»ÂU öPõs- Âk-Áõ´. A¨÷£õx EÚx ¹£»õ- Aøh¯a ö´x, }²® Eß £¸- Ás¯ öÍ¢uº¯ ÷uáì Gß Ps-i¸U--QÕºPÒ? E[PÒ Eh®¦ öPm- Ázøu Aøh¢u ¤ßÚº EßøÚk¨ £õÇõQ Âhõ÷uõ? PøÍ AvP® ©¯UQÂmhõÀ, Kº A«¸US ÂÁõP® ö´x CßÖ Eß u¢øu¯õP ÂÍ[QÁ¸® ""Eß Â審õÚ PÁø»- ¯ õ- øÁzxÂmk, Auß ¤ß÷£ |õß |õß, øåzuõÛß E_¨¦u¾US÷»÷¯ GÚUSz yUP® Áµ- ÂÁõ- P ® ö´xöPõÒÍ ÷Ásk- C»U-PõQ, Eß«÷u Põ©[öPõÒÍ,ÂÀø». ö©ßÖ P[Pn[ Pmi°¸UQ-÷Óß. AÀ»x PõuÀ öPõÒÍz xo¢x- BshÁÝ® CxÁøµ GÚUS Âm- h õÀ, Gß ö´Áx? £øǯ ""GßøÚ¨ £ØÔ¯ PÁø»¯õ! EuÂ÷¯ ö´xÁ¢v¸UQÓõß. £õÁ[Pøͨ ÷£õUQUöPõÒÍ |õß ""B®, EßøÚ¨ £ØÔ÷¯uõß BÚõÀ... GßÖ {ÖzvÚõº. C¢uz ushøÚPøͲ® ¤µõ¯a42 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ]zu[PøͲ® AÝ£Âzx Á¸®- ""|õß GßÚ, PnUPõ GÊv ÷©÷»÷¯ Gß ö£õ¸m-hõPa ö»-÷£õ÷u «sk® ¦v¯ £õÁ©õ øÁz-v¸UQ÷Óß? GÚUSz öu›- Âmi¸UQÕºP÷Í? GÚ÷Á, }[PÒö´Áx? ¯õu®©õ! GÚUS ÷©Ø-öPõsk ÷ÁÖ Hx® öPõkzuõÀ, Ax Phß öuõøP- åá¸USU Ps vÓ¢ux. ³_¨ ""÷uõµõ¯©õ´a öõÀ¾[- ¯õP-ÁÀ»÷Áõ ÷£õ´ •i²®?TÖÁÚöÁÀ»õ® {á¢uõ÷Ú? P÷Íß.""A¨£i¯õÚõÀ, GßÚ •iÄ ö´- ""GßÚ, GßÛh® } •ßÚ- ""|õß öõÀÁv¸UPmk®. }v¸U-QÕºPÒ? GßÖ ÷PmhõÒ. ÷©÷¯ A¢u EvµU Qµ¯zøu¨ ÷Põ¸® Qµ¯zøu GÚUS •u¼À ö£ØÖUöPõskÂmhõö¯ßÓõ ""Axuõß ¦›¯ÂÀø». uUP- öõÀ. HöÚßÓõÀ, |õßuõß SØÓ- TÖQÓõ´?öuõ¸ ÁÈ ÷uiU- ö Põsi¸¨- ÁõÎ; |èhDk ÷Põµ÷Ási¯ÁÒ£uõÀ-uõß ößÓ ]» ©õu[PÍõP }. ""B®; |õß Aøu²® ö£ØÖ-|õß JÆ÷Áõ›µÄ® PÁø»°ß Âm- ÷ hß; AuØS÷©¾® ö£ØÖ- åẠ¦zvõ¼uõß. BÚõÀ, Âm-÷h÷Ú!Põµn©õ´U PsÂÈzxU öPõs- ³_¤h® C¢u Âå¯zvÀ AÁÍxi¸UQ÷Óß. ³_¤ß PsPÎÀ }º ©ÀQ¯x. öPmiUPõµzuÚ® £¼UPÂÀø». åẠ]Ôx ÷|µ® Pkø©¯õP ØÖ ÷¯õ]zuõÒ. ©õºUPa mh¨- ""} öõÀÁx {á¢uõ÷Ú? GßÖ÷¯õ]zuõÒ. "Hß, GßøÚ÷¯ £i £õºzuõÀ, AÁÒuõ÷Ú A¢u xUP® ö|gø¯øhUPU ÷Pm-}[PÒ ©n¢xöPõÒÁvÀ íµõ- EvµU Qµ¯zøuU ÷Põµ ÷Ás-i¯- hõº.©õÚ uÁöÓßÚ Á¢xÂk®? GßÖ ÁÒ? ößÓ BÖ Á¸å©õPz uß- ""Hß AÊQÕºPÒ? AÀ»õ(ð)-÷PmP»õö©ßÖ {øÚzuõÒ. ÚõÀ ³_¦US GÆÁÍÄ ö»Ä HØ- Ä® µ`¾® AÔ¯ |õß öõÀ-BÚõÀ AÆöÁsn® B¹£- £m-i¸UPUTk® GߣøuU PnU- Q÷Óß: |õß öõÀÁx {á¢uõß.©õP C¸¢u÷uö¯õȯ, Áõºzøu- QmhõÒ. HÊ AÀ»x Gmhõ°µ® SØÓ® CøÇUP¨£mh |õß u[-PÎß E¸øÁ¨ ö£ØÖU-öPõÒÍ- wÚõµõÁx AÁº ö»Ä ö´- PøÍ ©ßÛUS®÷£õx, uõ[PÒÂÀø».... ÷£õ©¼¸¢uõÒ. v¸UPU Tkö©ßÖ {a°zuõÒ. Hß PÁø»¨£h ÷Ásk®? Gß u¢- GÚ÷Á, A¢uz öuõøP°¾® ØÖU øuø¯ |õß £ÔöPõkzuõ¾®, u[- ""Gß u¢øu°ß E°ºU Qµ¯- SøÓzxU PnUQmhõÒ. PøÍ |õß A¢u |õÎ÷»÷¯ ö£Ø-©õP }[PÒ ö£õ¸Ò ö»Âk-ÁuõPa öõßܺP÷Í, ößÓ BÖ ""GßøÚU ÷PmhõÀ, uõ[PÒ ÖU- ö PõÒÍÂÀø»¯õ? AßÖÁ¸å[PÍõP GÚUPõP }[PÒ GßøÚ CÆÁÍÄ AߦhÝ® uõ[PÒ Svøµ÷©÷»ØÔ GßøÚU Buµ-ÄhÝ® |hzv¯÷u AÆÄvµU öPõskÁ¢x C¢uU PõîµõÂÀö»Âmh Bìv C¨÷£õx DhõQ ÷ºzxÂmiµõ©Ø ÷£õ°¸¨¤ß,C¸US©À»Áõ? Qµ¯zxUS DhõQ ÂmhöußÖ Gß u¢øu°ß PÊøu GßøÚ {øÚUQ÷Óß GßÖ ø£¯a ""åáº! GÀ»õ® PØÓ }÷¯ Gß- C¢u ChzxUS E°¸h÷Ú ö¨¤ÚõÒ.Ûh® C¨£iU ÷PÒ ÷Pm- öPõnº¢x-Âmi¸USö©ßÖQÓõ÷¯? Eß u¢øu°ß E°ºU Qµ- ""AÀ»; Ax Qµ¯©À». EvµU GßÚõÀ |®£ •i¯ÂÀø». v©è-¯zxUS |õß Dkö´¯U Pmk¨- Qµ¯ö©ß£øu } |õn¯U PnU-QÀ Q¼¸¢x PõîµõÁøµ°À J¸£m-i¸UQ÷Óß GßÓõ¾®, A¢uU öõÀ. A¨÷£õxuõß |õß Bsh- õuõµnU PÊøu «x HÊÁ¯xUQµ¯zvß ö£Ö©vø¯ {ºn°UP ÁÝUS¨ £õ¯õPõ©À ÷£õ÷Áß. SÇ¢øu Pk[÷Põøh°À G¨£i÷Ási¯ÁÒ mh¨£i }¯À- E°¸hß Ph¢v¸UP •i²®? Gß ""|õn¯U PnUQÀ öõÀ¼z»Áõ? |õß EÚUS |èhzøu E°º ©Ö|õ÷Í Th ¤›¢v¸U- uõß BP÷Áskö©ßÓõÀ, Hß,Esk-£so¯ ¤µvÁõv. Áõv¯õ- P»õ®! HöÚßÓõÀ, |õß HØ- I¯õ°µ® wÚõº GßÖ øÁzxUQ¯ }uõß Eß u¢øu°ß E°›ß öPÚ÷Á AÆÁÍÄ PøÍzx¨- öPõÒÐ[P÷Íß! GßÖ xkUPõPQµ-¯zøuU TÓ ÷Ásk®. Dmkz- ÷£õ°¸-¢÷uß. ö©õÈ¢uõÒ.öuõøPø¯ } öõßÚõÀ, |õß ""A¨£õhõ! Gß ö|g]¼¸¢uCxÁøµ Dkö´x Âm÷hÚõ, ""GßÚ, I¯õ°µ©õ? CÆÁÍÄ- ö£›¯ _ø© C¨÷£õx CÓ[Q-Âm-AÀ»x CßÝ® £õUQ°¸UQÓuõ uõÚõ? Aøu |õøÍU÷P |õß hx. A¨£i¯õÚõÀ, |õß Av¸è-GߣøuU TÖQ÷Óß. öPõkzx ÂkQ÷Óß. h-õ¼uõß! GßÖ TÔU öPõs÷h, ""uõ[PÒ GÚUPõP CxÁøµ ""|õß I¯õ°µ® wÚõº ÷Põ¸- £kUøP°ß«x õ´¢x-ÂmhõºGÆÁÍÄ ö»Ä ö´v¸UQÕºPÒ? Áx Gß u¢øu Põ»©õÚ AßøÓ¯ ³_¨. åḮ Psn¯º¢x EÓ[QA¢uz öuõøP Ez÷u©õP GÆ-ÁÍ- öuõøP÷¯. BÚõÀ, AuØ-P¨£õÀ ÂmhõÒ.¸UP»õ®? uõß CßÖÁøµ uõ[PÒ AuØS (öuõh¸®) ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 43 35
  • AUP® £UP® Cì÷µÀ EÓøÁ •Ôzux x¸UQ!Cì÷µÀ |õmkz yuøµ Avµi¯õP öÁÎ÷¯ØÔ Avºa]¯ÎzxÒÍx x¸UQ.Ax©mkªßÔ, Cì÷µ¾hß öPõskÒÍ GÀ»õÂu©õÚ CµõqÁ EÓÄ-PøͲ®µzx ö´xÒÍx. C¢u •iøÁ x¸UQ öÁβÓÄ Aø©aº uõÅz Að©z BU¾öu›ÂzxÒÍõº. Cì÷µ¼À EÒÍ x¸UQz yuµPzvÀ xøna ö¯»õͺPÒA¢uìxUS ÷©À £o¯õØÖQßÓ u©x |õmkz yuºPÒ AøÚÁøµ²® v¸®£AøÇzxU öPõskÂmhx x¸UQ.PõéõÄUS {Áõµn¨ ö£õ¸ÒPøÍ HØÔa ößÓ Aø©vU P¨£¼ß «x 2010 ÷© 31AßÖ Cì÷µÀ CµõqÁ® |hzv¯ uõUSu¼À AUP¨£¼À £¯- n ® ö´ux¸UQø¯a ÷º¢u Jߣx ÷£º £köPõø» ö´¯¨£mhÚº. C¢-{PÌøÁU SÔzuI.|õ. ø£°ß Âõµøn AÔUøP öÁίõÚx. CvÀ Cì÷µÀ Azx«Ô |h¢xöPõshøu I.|õ. EÖv ö´xÒÍx. CuØPõP Cì-÷µÀ CxÁøµ x¸UQ°h®©ßÛ¨¦U ÷PõµÂÀø». GÚ÷Á Avµi |hÁiU-øPø¯ ÷©ØöPõsk EÓÄPÒ µá¨ u´°¨ EºxPõßAøÚzøu²® •ÔzxU öPõs-kÒÍx x¸UQ.""CÛ, PõéõÄUS Eu¨ ö£õ¸ÒPøÍ HØÔa öÀ¾® P¨£ÀPÐUS GÀ»õ-Âu-©õÚ EuÂPøͲ® ö´÷Áõ®. x¸UQ°ß L¦÷Íõmi÷»õ SÊ-ÂÚ-¸US HØ£mh£õv¨ø£¨ ÷£õßÖ uõUSuÀ |øhö£Ó CÛ GÁøµ²® AÝ-©vUP-©õm÷hõ®. Cì-÷µ¾US GvµõP CßÝ® Pkø©¯õÚ |hÁiUøPPøÍ ÷©ØöPõÒ÷Áõ®. QÇUS©zv¯ uøµU Ph¼ß C¯ØøP ÁÍ[PøÍ J¸uø»¨£m©õP Cì÷µÀ öPõÒ-øÍ-¯i¨£øuz uk¨÷£õ® GÚÄ® öu›ÂzxÒÍõº ¤µu©º µá¨ u´°¨ EºxPõß.ö£õ¸Íõuõµz ÷uUP{ø» Põµn©õP Pk® ö|¸UPiPøÍa ¢vzx Á¸QÓxCì÷µÀ. Aµ_US GvµõP öõ¢uU Si©UP÷Í ö£¸® Qͺa]ø¯ |hzv Á¸QßÓ`ǼÀ, x¸UQ°ß Avµi |hÁiUøP £ßÚõmk Aµ[QÀ Cì- ÷ µ¾USHØ£mkÒÍ ªP¨ö£›¯ ¤ßÚøhÁõPU P¸u¨£kQÓx. Aö©›UP¨ ö£õ¸ÍõuõµzøuU PõUP •i²©õ? ö|¸UPi°À ]UQz uÂUQßÓ Aö©›UP¨ ö£õ¸Íõuõµ ÃÌa]ø¯z ukzx {Özu, ªP •UQ¯©õÚ B÷»õøÚPøÍ EÒÍhUQ¯ ¦zuP® JßøÓ GÊv öÁΰmkÒÍõº uõ©ì L¨Ÿm÷©ß. Cuß öÁαmk ÂÇõ {³-¯õºU |P›À Asø©°À |øhö£ØÓx. £zv GÊzuõ͵õÚ ø©U÷PÀ ©s-÷hÀ ÷£õªß EuÂ÷¯õk, L¨Ÿm÷©ß u®•øh¯ |ÃÚ ö£õ¸-Íõ-uõµa ]¢uøÚPøÍ C¨¦zuPzvß ÁȯõP ÁõPºPÐhß £Qº¢x öPõs-kÒ-Íõº. That used be us: America fells behind in the world it. Invented and how we can come back? GßQÓ }sh uø»¨¦ C¨¦uzuPzvß ö£¯µõPa `mh¨£mkÒÍx. Aö©›UPõ J¸ Põ»zvÀ u®•øh¯ ¦v¯ ö£õ¸ÍõuõµU öPõÒøPPÒ ‰»©õP öÁØÔ¨ £õøu°À £¯oUP •i¢ux. A¢u öÁØÔUPõÚ CµP]¯z-øuU øPÂmh÷u C¨÷£õøu¯ ÃÌa]USU Põµn® GÚ L¨Ÿm÷©ß _miU Põmk-QÓõº. PÀÂ, uõ©ì L¨Ÿm÷©ß E»Q¯À ÁvPÒ, B´Ä BQ¯ xøÓPÎÀ ö´¯¨£mh Aµ_ •u½kPÒ, Si÷¯Ô¯ÁºPøÍU PÁº¢vÊUQßÓ vmh[PÒ BQ¯Ú uõ® Aö©›U-PõøÁ öÁØÔ¨ £õøuUS Cmka ößÓ •UQ¯U TÖPÍõS®. C¢-uU TÖPøÍ ©Ö^µø©US® vmh[PøÍ |øh•øÓ¨£kzu ÷Ásk® GÚ L¨Ÿm-÷©Ûß ¦zuP® AvPõ›PÐUS ÷Ásk÷PõÒ ÂkUQÓx. ÷©¾®, Aµ]¯À £UPa-õº¦PÒ ö£õ¸Íõuõµa ]UPø» CßÝ® AvP¨£kzxÁuõP The World is Flat GÝ® ¦zuPzvß ‰»® ¦PÌ ö£ØÓ L£Ÿm÷©ß ©º]zxÒÍõº. 44 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ""Ph¼ß ©n¨ö£s¼¤¯õÂÀ ºÁõvPõ› PzuõL¤US GvµõP ¦µm] öÁizu ¤ÓS A[S •uÀ•øÓ¯õP _u¢vµ©õÚ |õÎuÌ JßÖ öÁÎÁ¢xÒÍx. CÍ® £zv›øP¯õ͵õÚL£zî ¤ß Déõ GߣÁº "A¹éúÀ £ðº (Ph¼ß ©n¨ö£s) GÝ® ö£¯›ÀC¢u |õÎuøÇ öÁΰmkÒÍõº.Aµ_U Pmk¨£õmiÀ CÀ»õu •uÀ |õÎuøÇ ©UPÐUS ÁÇ[P •i¢u-uØ-PõP-Ä®•uÀ |õÎ÷»÷¯ £zuõ°µ® ¤µvPøÍ ÂØP •i¢uuØPõPÄ® uõ® ªPÄ® ©QÌa]-¯øh¢xÒÍuõPU TÖQÓõº L£zî. C¨÷£õx Ph÷»õµz uø»|Pµ©õÚ v›-÷£õ¼ø¯ø©¯-©õPU öPõsk CuÌ Aa]h¨£kQÓx. v›÷£õ¼°¾® AuøÚa _ØÔ-²ÒÍ £Sv-PÎ-¾® ©mk÷© C¨÷£õx ÂØ£øÚ |øhö£ÖQÓx. CuÌ ÂØ£øÚ ö£¸S®÷£õxCuµ |Pµ[PÐUS® ›ģkzu •i²® GÚ |®¤UøP öu›ÂUQßÓõº AÁº.PzuõL¤ Aµ]ß Pkø©¯õÚ öPk¤iPÒ Põµn©õP ªßÚq FhP[PøͲ® L£zî ¤ß DéõAÀáëµõ öuõø»UPõm]ø¯²® ©mk÷© Qͺa]¯õͺPÒ õº¢v¸¢uÚº. ¦µm]öÁizu ¤¨µÁ› 17 •uÀ uø»©øÓÁõP C¸¢u L£zî ¤ß Déõ, CµP]¯ Chz-vÀ C¸¢xöPõsk öÁÎ|õmkz öuõø»UPõm]PÐUS ö´vPøÍ ÁÇ[QQͺa]-¯õͺPÎß ÷£õµõmh[PÒ SÔzu uPÁÀPøÍ öÁβ»QØSU öPõskößÓõº. ¦µm] Û¯zxhß |øhö£Ó BuµøÁ ÁÇ[Q Á¢uõº.FhP[PÐUS® FhP¯»õͺPÐUS® GvµõP |õmiÀ {»Â Á¢u Pk-ø©-¯õÚPsPõo¨¦ |hÁiUøPPÒ •iÄUS Á¢xÂmhuõP uõ® P¸xÁuõPU TÖ-QÓõºA¹éúÀ £ðº |õÎuÈß B]›¯º L£zî. 1971 B® Bsk ¤¨µÁ›°À v›÷£õ¼°À¤Ó¢u L£zî Cuȯ¼À £mh® ö£ØÓÁº. Aµ]ß Pmk¨-£õmi-¼¸¢x Âk£mh_u¢vµ©õÚ J¸ |õÎuøÇz öuõh[P ÷Ásk® GßÓ u©x PÚÄ Cuß ‰»®{øÓ÷ÁÔ²ÒÍx. AÁøµ¨ ÷£õß÷Ó ]¢vUPUTi¯ FhP-¯-»õͺPÒ ]»¸®AÁ¸øh¯ •¯Ø]US EÖxøn¯õP EÒÍÚº. PzuõL¤°ß uø»-ø©¯P©õP C¸¢u£õ¦À Aëê´¯õ øP¨£ØÓ¨£mh ¤ÓS EÒѺ AÍÂÀ E¸-ÁõUP¨£mkÒÍ£s£õmk, ö´v JΣµ¨¦z xøÓ°ß uø»ÁµõQ²ÒÍõº L£zî.Cì»õª¯ áÚ|õ¯Pzøu |øh•øÓ¨£kzx÷Áõ®! & A¢|ðuõ ©UPÒ Qͺa] Põµn©õP HPõv£zv¯ Aµ_ ©sønU PƯ xÜæ-¯õÂÀ Akzu ©õu® |øhö£ÓÄÒÍ ÷uºu¾US •ß÷Úõi¯õP Cì»õª¯ AÔbº µõæxÀ PÞ] uø»ø©°»õÚ A¢|ðuõ Pm] uÚx ö¯Àvmhzøu öÁÎ-°m- kÒÍx. C¸£x ÂÊUPõkPÐUS® AvP©õÚ ÁõUSPøͨ ö£ØÖ A¢|ðuõ Pm] uÛ¨ö£¸® Pm]¯õP E¸öÁkUS® GÚ P¸zxU Po¨¦PÒ öu›ÂUQßÓÚ. ºÁõvPõµzvØS¨ £Pµ©õP |õmiÀ Cì»õª¯a mh[PøÍ Ai¨-£øh-¯õPU öPõsh áÚ|õ¯P •øÓø¯ |øh•øÓ¨£kzx÷Áõ® GÚ 50 £UP[-PøÍU öPõsh ÷uºuÀ AÔUøP°À AUPm] öu›ÂzxÒÍx. A¢|ðuõ Pm] ©ua _u¢vµzøu²® ö£sPÒ _u¢vµzøu²® ©ÖUQÓx GßÓ ¤µaõµ® uÁ-ÓõÚx; Ai¨£øh¯ØÓx GÚ Pm]°ß uø»Áº µõæxÀ PÞ] öu›Âzuõº. ]Ö£õßø©°Ú›ß E›ø©PÒ £õxPõ¨¦, ©ua _u¢vµ®, ö£sPÒ _u¢vµ® µõæxÀ PÞ] BQ¯Ú SÔzx Pm]°ß ÷uºuÀ AÔUøP°À öuÎÁõPU SÔ¨¤h¨£mkÒÍx Gߣøu AÁº _miU PõmiÚõº. FÇÀ JÈzxU Pmh¨£k®; ÷Áø»°ßø© öÁSÁõPU SøÓUP¨£k® GÚÄ® AÁº öu›ÂzxÒÍõº. xÜæ¯õÂß Aø©¨¦a mh {ºn¯U SÊøÁ E¸ÁõUSÁ÷u Akzu ©õu® 23 B® |õÍßÖ |øhö£Ó EÒÍ ÷uºu¼ß •UQ¯ ÷|õUP©õS®. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 45
  • ÿ√ıbÈÔD PؤzuÀ E[PÒ ö£õÖ¨¦! é©õ ""DßÓ ö£õÊvØ ö£›xÁUS® uß ©PøÚa õß÷Óõß GÚU ÷Pmhuõ´. AuõÁx uß ©PøÚ |Ø£s¦ {øÓ¢uÁß GÚ¨ ¤Óº öõÀ»U ÷PÒ²ØÓ uõ´, uõß AÁøÚ¨ ö£ØÓ ÷£õx Aøh¢u ©QÌa]ø¯ Âh¨ ö£›x® ©QÌÁõÒ Gߣx ö£õ¸Ò. SÇ¢øuPÎh® |Ø£s¦PÒ G¨£i Á¸®? ¤Ó¨¤÷»÷¯ uõÚõP Á¸©õ? Áµõx! "G¢uU SÇ¢øu²® |À» SÇ¢øuuõß ©soÀ ¤ÓUøP°÷». AÁß |À»Áß BÁx®, öPmhÁß BÁx® AßøÚ Áͺ¨¤Û÷»! |Ø£s¦PøÍ ö£Ø÷Óõ¸®, B]›¯¸®uõß ÷£õvUP •i²®. ö£Ø÷Óõº GÝ®÷£õx u¢øuø¯ Âh uõ´US CvÀ ö£¸® £[S EÒÍx. •ßö£À»õ® £ÒÎUTh[PÎÀ Áõµö©õ¸ •øÓ |Àö»õÊUP ÁS¨¦PÒ |øhö£Ö®. }v÷£õuøÚ²ÒÍ PøuPÒ ‰»©õP |Ø£s¦PøÍ SÇ¢øu- PÐUS Gkzxa öõÀ¾® ÷£õx, Ax AÁºPÒ ©ÚvÀ £_ ©µzuõo ÷£õßÖ £v¢x Âk®. SÇ¢øuPøÍ Áͺ¨£vÀ E[-PÐUS¨ ö£¸® £[S C¸¨£x ÷£õ», AÁºPøÍ õß÷Óõº-PÍõU-S-Áv¾® E[PÐUSzuõß ö£¸® £[S EÒÍx. •u¼À SÇ¢øuPÐUS Aßø£ ÷£õv²[PÒ. Aߦ Gߣx GkUP GkUP46 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • ÿ√ıbÈÔDSøÓ¯õu A•u _µ¤ ÷£õß-Óx. PØÖUöPõÒÍ ÷Ásk®. |õ® Ázøu öõÀ¼z uõ¸[PÒ. ÂøÍ-C¢u Gsnzøu ¤g_PÎß u¨ø£ ©ßÛUS® ‰»©õP u¨¦ ¯õmhõÀ £øPø© £õµõmk® AÍ-©ÚvÀ •u¼À £v¯ øÁ²[PÒ. ö´- u ÁºPÒ v¸¢u ÁÈ ö´- ÄUS¨ ÷£õPU Thõx Gߣøu²®J¸ £[S Aßø£ |õ® ¤Óº «x Q÷Óõ® GßÓ ö£›¯ Esø©ø¯ Enºzx[PÒ.ö¾zx® ÷£õx Ax Cµsk £[S SÇ¢- ø uPÎß ©ÚvÀ |õ® HØ- & •uõ¯zvÀ E[PøÍ E¯ºz-AߣõP |©USz v¸®£ Á¸® £kzu ÷Ásk®. vU Põmk® PÀ塧 AÁ]¯z-øu-Gߣøu öõÀ¼z uõ¸[PÒ. ²® öõÀ¼z uõ¸[PÒ. & ¤iÁõu Snzøu ]Ö ¤Ò- & ©›¯õøuø¯ öõÀ¼z uõ¸[- øÍ- P Íõ´ C¸US® ÷£õ÷u CøÁ GÀ»õÁØÔØS® ÷©»õPPÒ. ö£Ø÷Óõº, B]›¯º, EÓ-ÂÚº, øPÂh £ÇUS[PÒ. ¤iÁõuzøu wøÚ SÇ¢øuPÒ ©ÚvÀ Âzvmkö£›¯ÁºPÒ, •v¯ÁºPÒ GßÖ Á͵ÂmhõÀ ö£›¯ÁºPÒ BS® Áͺzx B»Â¸m©õUS[PÒ.¯õº ¯õ¸US G¨£i ©›- ¯ õøu ÷£õx AµõáP Sn[PÐUS uø»Á- ö£›¯ÁºPÍõQ AÁºPÍõP wøÚö´¯ ÷Ásk® Gߣøua öõÀ- ÚõQ ÂkÁõß. R̨£i- ¯ õø© öu›¢xöPõÒÐÁõºPÒ GßÖ¼z uõ¸[PÒ. Th÷Á JmiUöPõÒЮ. |® ÂmhõÀ, AuÚõÀ HØ£k® CǨ¦ ¤ÒøÍPÐUS CøÁ AÁ]¯©õ? SÇ¢- ø uPÐUS ©mk©À» E[- & ÷£a_, ø£ AÔ¢x ÷£Ä®,AÁ- ] ¯©õÚõÀ ©mk® ÷£Ä®, & SÇ¢øuPÐUS Esø© ÷£ PÐU-S® |® •uõ¯zxUS®uõß.CÛ-ø©¯õP¨ ÷£Ä®, _¸UP-©õ- PØÖz uõ¸[PÒ. G¢u ¢uº¨-£z- uØ÷£õx SÇ¢øuPÎß |À»P¨ ÷£Ä® PØÖz uõ¸[PÒ. ö©ß- v¾® ö£õ´÷¯ ÷£U Thõx Gß- JÊUP[PøÍa ]øuUPU Ti¯ø©¯õP¨ ÷£Ä® PØÖz uõ¸[PÒ. £øu Á¼²Özx[PÒ. ]»º ÂøÍ- JÊUP ]øuÄPÒ GzuøÚ÷¯õ ¯õm- h õP¨ ö£õ´ ÷£_ÁõºPÒ. EÒÍÚ. |õøͯ |®¤UøP |m-z- & öÁØÔ, ÷uõÀ £ØÔ²® öõÀ- Akz-uÁº ]›UP ÷Ásk® GߣuØ-¼z uõ¸[PÒ. öÁØÔ ö£ØÓõÀ vµ[-PÍõÚ |® SÇ¢øuPÒ JÊUPa PõP ]»º ö£õ´ ‰møhPøÍ ]øuÄPÎÀ PÁÚ® ö¾zuõx©©øu, uø»UPÚ®, CÖ©õ¨¦ AÂÌzx ÂkÁõºPÒ. CöuÀ»õ®öPõÒ- Í õ©¾® ÷uõÀÂUPõP C¸UP ö£Ø÷Óõ¸® •UQ¯©õP |À» £ÇUP[PÒ CÀø» Gߣøu uõ¯õ¸®, B]›¯¸® £õk£m-hõÀ-ÁõÌøÁ CÇUPz xo²® AÍ-ÄUS SÇ¢øuPÐUSz öuÎÄ-£kzx[PÒ. uõß |® SÇ¢øuPÒ P»[- P øµ÷£õÁx® •mhõÒuÚ® Gß-£øu- & ÷Põ£® øåzuõÛß BÐ-ø©- ÂÍUP©õQ ©ØÓ- Á º- P ÐUS ÁÈ-²® öõÀ¼z uõ¸[PÒ. öÁØÔ ¯õÀ Á¸QÓx. ÷Põ£zøu AhUP Põm-k£ÁºPÍõP ©õÖ-ÁõºPÒ.÷uõÀ Gߣx |õn¯z-vß C¸£UP® ÷£õßÓx. ÷uõÀ CÀ»õ©À SÇ¢øuPÐUS uspº SiUPÄ®, C¢u |À» £s¦PøÍ |õ®öÁØÔ°Àø» Gߣøu SÇ¢øuPÒ ØÖ ö£›¯ SÇ¢øuPÐUS JÑ öÁÖ©÷Ú Áõ¯õÀ öõÀ¼U©ÚvÀ £v¯ øÁ²[PÒ. ö´x öPõÒÍÄ® PØÖz uõ¸[PÒ. öPõk¨-£øu Âh ]ßÚU PøuPÒ & Âøͯõmøh, Âøͯõm- ‰»©õ´ SÇ¢øuPÒ ©ÚvÀ £v-²®- & uº©® ö´¯ SÇ¢øuPÐUS hõP GkzxUöPõÒЮ ©Ú¨£US- £i ö´uõÀ, AÁºPÒ ©ÚvÀ B²-PØÖz uõ¸[PÒ. Áõ¾US Á¸® ÐUS® ©ÓÁõ©À C¸US® Gߣxªì-RßPÐUS SÇ¢øuPÒ øP¯õÀ EÖv.Põ_ u¸®£i öõÀ¾Áxhß, ¤ì- ø£ AÔ¢x ÷£Ä®,ªÀ»õð öõÀ¼ ªìRß Ch® ""EßøÚ öÁÖ¨£øÚ } ÷|®uµq® Gߣøu²® öõÀ¼z öPõÒ! EÚUS CÀø» GßÖ öõÀ- AÁ-]¯©õÚõÀ £ÁÝUS } öPõk! EÚUS A{¯õ-uõ¸[PÒ. AÁºPÒ ö£›¯- Á º-PÍõS® ÷£õx AÓa]¢uøÚ Áµ ¯® ö´£ÁøÚ } ©ßÛzx Âk! ©mk® ÷£Ä®, «éõß (©Öø© |õÎÀ |õm-h¨-ÁÈ-ÁSUS®. £k®) uµõ]À |ØSnzøu Âh ]Ó¨- & ¤Óº u¨ø£ ©ßÛUP PØÖz CÛ-ø©¯õP¨ ÷£Ä®, £õÚx ÷ÁÖ GxÄ÷© CÀø»! |Ø-uõ¸[PÒ. Ehß ¤Ó¨¦P÷Íõ, |s- Sn-•ÒÍ-ÁÝUS öõºUPzvÀ J¸£º-P÷Íõ, £ÒÎz ÷uõǺP÷Íõ, uß _¸UP-©õ-P¨ ÷£Ä® ©õÎøPø¯z u¸Á-uØS |õ÷Ú«x A£õsh©õ´ £È öõß-Úõ- xøn GßÖ CøÓz-yuº (éÀ)¾®, A¢uz u¨ø£ |õ® ©ßÛUPU PØÖz uõ¸[PÒ. AÁºPÒ öõÀ¾QÓõºPÒ. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 47
  • ALHUSSAM TRAVEL & TOURS INDIA (P) LTD. NEW NO.14, OLD NO. 29, VEERASAMY STREET, PURASAIWALKKAM, CHENNAI - 600007. PH : +9144 2640 2420 / 2640 2421 Email : alhussam@vsnl.com / alhussamchennai@gmail.com CøÓ¯¸ÍõÀ •uÀ uµ® •u¼h® Ax÷Á AÀíúéõªß uÛa ]Ó¨¦ 1. «´x¬z tÔ tÔ ∂Ú˛_ ∂ÁÕm^· º«V‚¶o_ >∫z>_. 2. √‡º√ xÁ≈l_, cBÏ>´V™ ∑ÁkBV™ c °Ô^. 3. ]™xD ŒÚ ÿƒ‚ mËÔ^ ƒÈÁk ÿƒFm >Ú>_. 4. x¬˛BV™kÏÔ”¶[ ÿ>V¶ÏA ÿÔV^k>uÔVÔ ED ÔVÏ| kƒ]. 5. ]™xD √BV[Ô^, VÏ¬Ô s·¬Ô∫Ô^, «Î √u§B xø s·¬Ô∫Ô^, «V˜ÔÁ· cD´Vsuz ]™xD ∂Áw›mfl ÿƒ_km. 6. ∂_¯vVD ¬ÔV ÔDÿ√MBVÔ ÷Ú©√>V_ ¬ÔV ]™Vs_ E≈©A ∂–]© ÿ√uÆ √VÏ¬Ô ºkıΩB x¬˛BV™ ÷¶∫ÔÁ·¬ zÁ≈s_ÈV_ ∂Áw›mfl ÿƒ[Æ ÔV‚|>_. 7. t™Vs_ ¤D´V› - Á≠›>V[ ∂Ú˛_ ̶V´D, Ì|>_ √¸ ∞u√V|Ô^, ƒˆBV™ ºÂ´›]uz ˛Á¶¬˛[≈ c °, ∂–√kt¬Ô cÈV¬Ôπ[ s·¬Ô∫Ô^. 8. «V˜Ô^ ÿƒ[Á™lºÈºB AM> ¤D ¤D ¿Ï 10 o‚¶Ï ÿ√Æ>_. 9. ∂_¯vVD «V˜Ô^ >´V™ ºƒÁkÁB© ÿ√uÆ ™WD]BVÔ ÷Ú©√>V_ ºKD ºKD Ì|>ÈVÔ ÷√V>› ÿƒFB xΩ˛≈m. FOR DETAILS PLEASE CONTACT Kader : 99403 47986, Hafeez : 94440 19196, Sameer : 99413 72228, Millath : 98843 55468, Hussain : 94423 9749148 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • Pu®£®"÷uõǺPÒ ¡À öÁαmk ÂÇõ AÁºPÒ CøÓzv¸¨ö£õ¸zu® ö£ØÓÁºPÒ. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ AÁºPÒ |h¢uõºPÒ. Áµ»õÖ uß £õøuø¯ ÁSzxUöPõshx. A¨£i°¸¢x® Áµ»õØÔß £UP[PÎÀ AÁº-PÎß •P[PÒ AvP® öuߣmhvÀø». HöÚÛÀ, AÁº-PÒ CøÓ¨ ö£õ¸zuzvØPõP÷Á ÁõÌ¢v¸¢uõºPÒ. A¨£i¨£mh v¯õPa ^»ºPÍõÚ |¤z÷uõǺ- P øͨ £ØÔ Aö©›UPõÁõÌ PoÛ öuõÈÀ~m£ ÁÀ¾|º ¡¸zwß "÷uõǺPÒ GßÝ® öuõhøµ zv¯©õºUP®.Põ® GßÝ® Cøn¯ CuÈÀ GÊv- Á¸QÓõº. öuõhøµ¨ £izx EÒÁõ[Q¯ £»¨£» ÁõP ÷PõuµºPÎß ÷Ásk÷PõÐUQn[P, ¡¼ß •uÀ £õP® "÷uõǺPÒ GßÝ® ö£¯›÷»÷¯ Aa]À öÁÎÁ¢xÒÍx. ¡»õ]›¯º ¡¸zwß C¢¡¼ß öÁαmk {PÌÄ Ph¢u 11.09.2011 AßÖ ößøÚ Asnõõø»°¾ÒÍ ÷uÁ÷|¯¨ £õÁõnº ¡»P Aµ[QÀ |øhö£ØÓx. £ßÞ»õ]›¯¸®, £õUQ¯õzxìéõ¼íõz Aµ¦UPÀ¿›°ß •ßÚõÒ uªÇõ]›¯¸©õÚ Avøµ Að©z C¢{PÌÄUSz uø»ø© uõ[QÚõº. zv¯-©õºUP® Cøn¯ CuÈß B]›¯º á«À •ßÛø» ÁQzu CÆÂÇõÂÀ, ©Ûu E›ø©¨ ÷£õµõβ®, £ßÞ»õ]›¯¸©õÚ ÷£µõ. A.©õºUì, ÷£µõ.A¨xÀ-»õð BQ÷¯õº ]Ó¨¦øµ BØÔÚº. öÀ øå©õ uß CÛ¯ Sµ¼À CøÓ©øÓ Kv ÂÇõøÁz öuõh[Q øÁUP, Cøn¯ AÔbº •í®- © x µL¥U Áµ÷Áئøµ BØÔÚõº. "÷£Ö ö£ØÓ ö£s-©oPÒ ¡»õ]›¯º Avøµ Að©x AÁºPÎß uø»ø© Eøµ°À CzuøP¯ ¡ÀPÒ öÁΰh¨- £ h- ÷ÁskÁuß Põ»z÷uøÁ EøÓUS® Ásn® EøµUP¨£mhx. ÷£µõ.A.©õºUêß Eøµ, BÇ©õÚuõP, P¸zxa öÔÄhÝ® ÂÁµn[PÐhÝ® Aø©¢v¸¢ux. AuߤßÚº ]Ó¨¦øµ BØÔÚõº ÷£µõ. A¨xÀ»õð. ]›UPÄ®, ]¢vUPÄ® øÁzu ÷£µõ]›¯º A¨xÀ-»õð-Âß ÷£a_, ¡»õ]›¯›ß £õmhÚõº ö£›¯Áº uõÅzåõ, uP¨£Úõº Gß.¤. A¨- x Àᨣõº BQ÷¯õøµ¨ £ØÔ¯ {øÚ- Áø»PøͲ® öPõsi¸¢- u x. ÁÇUP®÷£õÀ £» EͯÀ ~m- £ [PøÍz ußÚPz÷u öPõs- i ¸¢u ÷£µõ.A¨xÀ»õðÂß ÷£a- ] À HPzxÁU P¼©õøÁ "÷uõǺ- P Ò Enº¢uøu¨ ÷£õß÷Ó •Ê •ì¼® •uõ¯•® Enµ-÷Ásk-ö©ßÓ AÁõ C¸¢ux. Hئøµ ÁÇ[Q¯ ¡»õ]›¯º ¡¸zwß ußöÚÊz- vÀ •vºa]-ø¯z ysi¯ÁºPøÍ |ßÔ²hß {øÚÄ Tº¢uõº. "÷uõǺPÒ ¡À £ØÔ¯ ]» ÂÁµ[PøÍ, £SvPøÍ Enºa]¨ö£¸UShß AÁº ÂÁ-›zu÷£õx, £õºøÁ¯õͺPÎß ÂÈ- P ξ® }º¨ö£¸US HØ- £mhx. PÂbº C¨Ýí®xß (£LU¸z-wß) C¢{PÌÂß öuõS¨£õ͵õP ö¯»õØÔÚõº. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 49
  • DTP B£÷µmhº ÷uøÁ!B.Com£izu, DTP °À •ß AÝ£Á® EÒÍ DTP B£÷µmhº÷uøÁ. (BsPÒ ©mk®). öuõhº¦ öPõÒP : IUQ¯ ©õuõÚ¨ ÷£µøÁ, uø»ø© A¾Á»P®, 8/15, ö£Í]¯õ Põ®¨ÍUì, ©sni, ößøÚ & 600 001. öÀ : 9698255406, 9150638167, 9840815830 •ì¼©À»õu ÷PõuµºPÐUS SºBß C»Á®..!E»P ©UPÒ AøÚÁ¸US® ÷|ºÁÈ PõmhÁ¢u CÖv ÷Áu® v¸USºBß GÀ÷»õºUS® E›¯x. SºBÛßP¸zxPÒ ©UPÒ AøÚÁ›h•® £µÁ»õP ÷Ásk® GÝ® E¯º÷|õUQÀ SºBøÚ¨ £iUP ¸®¦®•ì¼©À»õu ÷PõuµºPÐUS® ÷Põu›PÐUS® SºBß uªÇõUPzøu C»Á©õPz u¸QÓx. BºÁ•Ò͕켩À»õu ÷Põuµ & ÷Põu›PÒ C¢u A›¯ Áõ´¨ø£¨ £¯ß£kzvU öPõÒP. öuõhº¦ •PÁ› : Cì»õªU £Äs÷håß iµìm (IFT), 138, ö£µ®§º ö|kgõø», ößøÚ& 600 012 öuõø»¨÷£]: 0091& 44& 2662 4401,433 26446 öuõø»|PÀ: 044&2662 0682 ªßÚgÀ: iftchennai12@gmail.com Cøn¯uÍ® : www.ift-chennai.org CøÓÁÛß v¸¨ö£¯µõÀ... Hijaz £¯n E»Qß ]Ó¢u ÁÈPõmiLeathers Pvt. Ltd., H÷µõ J´k iµõÁÀì (¤) ¼m., Tanners & Exporters of Finished · ©õÚ iUöPm · l›ìm Âõ · lº ÷£U÷Pä Leathers & Fashion Gloves Head Office : Head Office : 17/7, Wuthucattan Street, Suite No. 5, 2nd Floor, Sindur Plaza, 42, Montieth Road, Egmore, Chennai - 600 008. Periamet, Chennai - 600 003. Ph : 044 - 4214 8723 / 4214 6552 / 4550 8137. : +91-44-25615938, 25612969. Mobile : 98842 06100 Fax : +91-44-25615934 Branch Office : Tannery : #1104, Cutchery Road, 3/4B, Taj Complex, Vandikara Street, Vaniyambadi - 635 751. Mayiladuthurai - 609 001. : +91-4174-229761, 229630, 229663. Ph : 04364 225740 / 225780 Fax : 04364 242100 Fax : +91-4174-229819. Mobile : 98846 18466 Glove Factory : 19, Alangayam Cross Road, Ist Floor, M.G. Complex, Tiruvarur Main Road, Koothanallur Lakshmangudi - 614 102. Perumalpet, Vaniyambadi - 635 751. Ph : 04367 230341 Fax : 04367 230341 : +91-4174-232122. Fax : +91-4174-232267. Mobile : 98846 18966 E-mail : pmyousuf@gmail.com, hijazleathersindia.co.in Website : www.aerowidetravels.com E-mail : aerowidetravel@yahoo.com | www.hijazleathers.com mytravelstrip@gmail.com50 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • {øÚ÷Á¢uÀ hõUhº PÆéº ¯ìuõÛ |z Põ»©õÚõº 29.08.2011 ¤Ø£PÀ ‰ßÖ ©oUS, á©õAz÷u Auß B]›¯º ö£õÖ¨ø£ HØÓõº. A¢÷|µzvÀCì»õª°ß öhÀ¼ ¤µ÷u •ßÚõÒ uø»Á¸® µõ®§º uºìPõð éõÚ°À £iUPÄ® ö´uõº."Põßv Áõµ CuÈß •ßÚõÒ B]›¯¸® á©õAzvß CvÀ ö£ØÓ BºÁzvß Põµn©õP ¦PÌö£ØÓuø»ÁºPÎÀ J¸Á¸©õÚ hõUhº ø¯z •wÄÀ- |zÁzxÀ E»©õÂÀ ©õºUPU PÀ £°» ÷º¢uõº.»õð PÆéº ¯ìuõÛ |z AÁºPÒ Põ»©õÚõº. 1962CÀ B¼® £mh® ö£ØÓõº.(CßÚõ¼À»õî...) 1952 CÀ á©õAzvÀ Cøn¢uõº. 1958 & 1962 C¯UP®, GÊzx, AøǨ¤¯À, ö©õÈö£¯º¨¦ Áøµ "Põßv°ß B]›¯µõP C¸¢uõº. Auß ¤ß÷£õßÓ £oPÎÀ u® vÓø©PøÍ Aº¨£ozu Áõµõ¢vµ £zv›øP BÚ ÷£õx® AuØS® B]›¯ºhõUhº PÆéº AÁºPÒ 1960 CÀ á©õAz £oPÎÀ ö£õÖ¨ø£ HØÓõº. 1980 •uÀ 1995 Áøµ iÀ¼ ©Ø-u®ø© Dk£kzvU öPõshõº. 1936 áÚÁ›°À Ö® A›¯õÚõ ©õ{» á©õAz÷u Cì»õª°ß"]zuõÀ§º Qµõ©zvÀ (Ezvµ¤µ÷uzvÀ) ¤Ó¢uõº. uø»ÁµõP £o¯õØÔÚõº. ¤µv{v ø£ EÖ¨-¤Ú-CÁ›ß u¢øu PõÁÀxøÓ°À uø»ø©U PõÁ»µõP¨ µõPÄ® ©zv¯ B÷»õøÚU SÊ EÖ¨¤ÚµõPÄ®,£o¦›¢uuÚõÀ £o©õØÓ® AiUPi HØ£k®. ©zv¯ ö¯»µõPÄ® £o¯õØÔ²ÒÍõº.]µ©zvØS Cøh°À £ÒΨ £i¨ø£ •izu ¤ß £vöÚmk ¡ÀPøÍ GÊv²ÒÍõº. Cµsk1980 CÀ «µm £ÀPø»UPÇPzvÀ G®.H. £mh¨- háß ¡ÀPøÍ ö©õÈö£¯ºzxÒÍõº. ö©Í»õÚõ£i¨ø£ •izuõº. `L¤é® £ØÔ B´Ä ÷©Ø-öPõsk A¦À AL»õ ö©Íyv (µð) AÁºPÎß SºBß«µm £ÀPø»UPÇPzvÀ hõUhº £mh® ö£ØÓõº. uºáú©õøÁ î¢v°À ö©õÈö£¯ºzux SÔ¨-¤hz- ¤.H. £mh¨ £i¨ø£ •izu¤ß Bé®Pº A¸QÀ uUPx. AÁ¸øh¯ £oPøÍ AÀ»õð HØÖU-öPõÒ-•í®©x L§º £Sv°À ÷|åÚÀ PÀ¿›°À ]» ÁõÚõP. ©Öø©°À AÁøµ ©ßÛzx E¯º¢uPõ»® £o¯õØÔ EÒÍõº. 1958 á©õAz µõ®§›- _ÁÚzøu ÁÇ[SÁõÚõP.¼¸¢x Põßv GßQÓ ©õu CuøÇz öuõh[Q¯ ÷£õx & â.H. ö©Í»õÚõ Bªº E©› ©øÓ¢uõº |õ hÔ¢u ©õºUP AÔb¸® £ßÞ»õ]›¯¸©õÚ ö©Í»õÚõ ö©Í»Â Bªº E©› AÁºPÒ |õPº÷PõÂÀ ÷PõmhõÔÀ 11. 9. 2011 AßÖ ©øÓ¢uõº. AÁ¸US Á¯x 81. uªÌ, E¸x, Aµ¤, £õµ^P® BQ¯ |õßS ö©õÈPξ® |À» ¦»ø© ö£ØÔ¸¢u ö©Í»õÚõ AÁºPÒ BUTº K›¯shÀ £ÒÎUThzvÀ £» BskPÒ B]›¯µõP¨ £o¯õØÔÚõº. CßøÓ¯ |õhõЩßÓ EÖ¨¤Úº A¨xº µð©õß ÷£õßÓ £» ¤µ•PºPÒ CÁ¸øh¯ ©õnÁºPÒ BÁº. »õÀ÷£møh ©uµõ¾® ]» Põ»® £o¯õØÔÚõº. ¤ÓS E®µõ£õz áõªB uõ¸ìé»õ® Aµ¤U PÀ¿›°À ÷£µõ]›¯µõP¨ £o¯õØÔ K´Ä ö£ØÓ ¤ÓS •Êø©¯õP GÊzx¨£o°À Dk£mhõº. E¸x ö©õÈ°À C¸¢x CÁº ö©õȯõUP® ö´xu¢u Cì»õª¯ Cߣ¨ £¯n®, E©º C¨Ý A¨xÀ Aãì, AQ»zvØ÷Põº A¸möPõøh •í®©x (éÀ) BQ¯ ¡ÀPøÍ Cì»õª¯ {ÖÁÚ® AÓUPmhøÍ öÁΰmkÒ- Íx. v¸USºBøÚ ÂøµÂÀ KuU PØÖzu¸® J¸ ¡ø»²® CÁº öÁΰmkÒÍõº. Cì»õª¯ CuÌPÎÀ PmkøµPЮ GÊv²ÒÍõº. Cì»õª¯ AÔöÁõÎø¯ H¢v¨¤izx HµõÍ©õÚ ©õnÁºPÐUS ÷|ºÁÈ Põmi¯ A¢u |À»õ]›¯º& Eìuõz Bªº E©› AÁºPøͨ ¤›¢xÁõk® AÁ¸øh¯ Sk®£zvÚºUS CøÓÁß AÇQ¯ ö£õÖø©ø¯z u¸ÁõÚõP! ö©Í»õÚõÂß ¤øÇPøÍ GÀ»õ® ©ßÛzx ÁÀ» AÀ»õð AÁøµz uß |À»i¯õºPÒ TmhzvÀ ÷ºzx _ÁÚ¨ ÷£ÖPøÍ Áõ› ÁÇ[P÷Ásk® GßÖ ©Ú® E¸Q¨ ¤µõºzvUQ÷Óõ®. &ö£õÖ¨£õ]›¯º ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 51
  • |øha]zvµ® •zu® CÀø» £u CÀø»! ¦x_µ¤ ""Áõ¨£õ....... Áõ¨£õ............. ""GßÚ®©õ? ""Áõ¨£õ... õ¯[Põ»® ^UQµ® Á¢v¸[P, ›¯õ BÖ ©oUöPÀ»õ® {PÌa] Bµ®¤a]¸Áõ[P, Pö»Uhº uõß ^¨ öPìm. |õß ÷£ Bµ®¤UøP°À }[P C¸UPq® ›¯õ........... öõÀ¼UöPõs÷h PÀ¿›¨ ÷£¸¢øu¨ ¤iUP¨ £Ó¢uõÒ B°åõ. "›®©õ, A®©õ÷Áõk Á¢vh÷Óß Cßåõ AÀ»õð" ]›zxUöPõs÷h £v¾øµzuõº Áõ¨£õ. "]›UPõw[P, GßÚ uõß C¸¢uõ¾® J¸ •ì¼® ö£õsq ÷£Ó uø»¨ø£¯õ ÷uº¢öukzv¸UQÓõÒ; •zu©õ® •zu®, GÚUS Áµ CèhªÀø»..... ÷Põ£zxhß ø©¯»øÓUS¨ ÷£õÚõÒ A®©õ. B°åõ, ©¸zxÁUPÀ¿›°À ‰ßÓõ® Bsk £°¾® ©õnÂ. PÀ¿›°ß C»UQ¯¨ ÷£µøÁ õº¤À |hzu¨£k® ÂÇõÄUS P»Uhº AøÇUP¨-£m-i¸U- QÓõº. ÂÇõÂÀ ©õnÁºPÎß ÷£a_¨ ÷£õmi²®, ÷uº¢öukUP¨£k-£Áº- PÐUS¨ £›_® ÁÇ[P HØ£õk ö´¯¨£mi¸¢ux. B°åõ ÷uº¢öukzxÒÍ uø»¨¦ "•zu®. AuÚõÀ uõß CzuøÚ ²zu®. "CuØPõPÁõ öµsk |õÍõ SÔ¨ö£kzw[P Áõ¨£õÄ® ©PЮ..... ›°À- ø»[P..... A®©õ «sk® S•ÔÚõÒ ]ØÖsiø¯ ÷©ø°À øÁUS® ÷£õx. "› Âk, } AÁTh öµsk |õÍõ søh ÷£õmh, Axuõß EÚUS ìö£ßìßÝ öõÀ¼°¸UPõÒ...... Á¢x ÷Pmk¨£õ¸. "Ag_ ©oUS Áº÷Óß, öµi¯õ C¸. ]ØÖsi •izx A¾Á»PzvØ- SU QÍ®¤Úõº.52 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • PÀ¿›°¾® £µ£µ¨¦ öuõØ- uõ¨ (µ¼) GßÓ |¤z÷uõǺ EÖv- ö ´¯¨£kQÓx. ö£Ø÷Óõ-ÔUöPõshx. "B°åõ GßÚ "P½L£õ ÁõP Bm] ¦›¢u ÷|µ®. ›ß C¢u Bz©õºzu©õÚ •zuz-v-÷£¨÷£õQÓõÒ? A¢u ©Ûuº BÐ|µõP £u¯©ºzu ÚõÀ, G¢u J¸ Gvº©øÓ¯õÚ GÀ÷»õ¸® ÷PmkUöPõsh AøÇUP¨£mi¸¢uõº. A¢u ÷|µ® `Ì{ø»°¾® uõÌÄ©Ú{ø» Gß-÷PÒ Cxuõß. P½L£õÄUS® BÐ|µõP¨ £uÂ- £x SÇ¢øu°ß EÒÍzøu¨ £õvU- ÷¯ØP Á¢v¸¢uÁ¸US® |h¢u Põx GßÖ {¹¤UP¨£mkÒÍx, ©o 6:15 BQÂmhx, Áõ¨-£õ- Eøµ-¯õh¼ß Cøh÷¯, "..|õöÚÀ-øÁU PõnÂÀø»÷¯ GßÓ Á¸z- ""÷©¾®, SÇ¢øuø¯ •zu- »õ® Gß SÇ¢øuPøÍU öPõg_-uz-÷uõk Áõø» ÷|õmh-ªm-kU- ªk- Á uõÀ SÇ¢øuUS® A÷u- Áuõ? •zuªkÁuõ? A¨£i Gx- ÷ÁøÍ-°À ö£Ø÷Óõ¸US®öPõsi¸¢u B°åõøÁ¨ ÷£ Ä÷© ö´ux Qøh¯õx GßÖ AxAøÇzuõº öuõS¨£õͺ. ©QÌa]-¯õÚ J¸ ©Ú{ø»°øÚ H÷uõ SØÓ©õÚ ö¯À ÷£õ» Aøh¯•iQÓx, PÀ¿› Áõ°ø»Aøh²® öõßÚ ©õzvµzv÷»÷¯, P½L£õ÷|µ®, B°åõøÁ öuõS¨£õͺ E©º ¤ß Pzuõ¨ (µ¼) AÁºPÒ, ""SÇ¢øu°ß Cu¯® ^µõPaAøÇUS® ¨u® ÷Pmk ÂøµÁõP A¢u ©Ûu¸USz uµÂ¸¢u ö¯»õØÓ ö£›x® EuÄQÓx.EÒ÷Í ~øÇ¢uÚº Áõ¨£õÄ® £uÂø¯ µzx ö´x Ezuµ- ""uõ´ uß SÇ¢øu°ß Pß-Úz-A®©õÄ®. Âmhõº. vÀ •zuªmhõÀ GßÚ |hUQÓ- ÷©øh°À EÒ÷Íõøµ²®, SÇ®¤¨÷£õ´ C¸¢u AÁ›- öuß- £ øu {¹¤UP¨£mh AÔ-Á¢v¸¢uÁºPøͲ® Áµ÷ÁØÖ h® öõßÚõº, "EÚx ©Ú® Eß Â¯À Esø©ø¯ E[PÐUS÷£] •ßÝøµ°øÚ •iUS® SÇ¢øuPÎh÷© CµUP® Põmh- öõÀ- » U Phø©¨£mkÒ÷Íß.÷|µ®, ö£Ø÷Óõøµ¨ £õºzu ¢- ÂÀø», P¸ønPõmh-  À- ø »- J¸ uõ´ uß SÇ¢øuø¯U P¸ÂÀ÷uõz- v À ÷£aøz öuõhº¢x- ö¯ÛÀ, ¤ÓS }º G¨£i ©ØÓ ©Û- _©US® ÷£õx SÇ¢øu°ß ÷|õ´öPõs-i¸¢uõÒ B°åõ. u- - º PÎh® P¸øn²hß |h¢x- Gvº¨¦ UvUPõÚ ÷uøÁPøÍ Dk- öPõÒ- à º? CøÓÁß«x Bøn- ö´QÓõÒ. BÚõÀ SÇ¢øu ¤Ó¢u ".. •zuzvÚõÀ, uÚUSU ¤ÓS öÁÎ E»QÀ SÇ¢øu-QøhUP ÷Ási¯ BÐ|º £u- ¯õP E®ø© J¸÷£õx® BÐ|º BUP©õm÷hß GßÖ TÔ v¸¨¤ °øÚz uõUS® ÷|õ´US GvºUv-Âø¯ J¸Áº CÇ¢x Âmhõº. A¨- PøÍ E¸ÁõUSÁvÀ •zu® ö£¸®£i £u ©ÖU-P¨£mhÁ¸U÷Põ Aݨ¤Úõº. £[S ÁQUQÓx. ¯¨£õP C¸U-QÓ-JßÖ® ¦›¯-ÂÀø». |õß G¢uU B°åõ ÷£¨ ÷£ AøÁ uÀ»Áõ? B®, J¸ uõ´ •zu-ªk-SØÓ•® ¦›¯-ÂÀø»÷¯, •zu® ªS¢u Aø©v²hß Põn¨£m-hx. Áuß ‰»® SÇ¢øu°ß ÷|õ´öPõk¨-£vÀø» GßÖuõ÷Ú öõß- B°åõ AkzuuõP öuõhº¢-uõÒ. Gvº¨¦ Uv AvP›UQÓx Gߣx÷Úß, CuØS® GßÝøh¯ £u-ÂU- ""•zuzvØS® P¸ønUS® {¹¤UP¨£mh AÔ¯À Esø©-S® GßÚ öuõhº¦? A¢u ©Û-u¸U- öuõhº£õ? B® |s£ºP÷Í, As- ¯õS®.SÒ B°-µ® ÷PÒÂPÒ KiU-öPõs-i¸¢uÚ. ø©-°À Kº AÔ¯À ö´vø¯¨ GÚ÷Áuõß B°µzx |õÞÖ £iUP ÷|º¢ux. |õ® |® SÇ¢-øu- BskPÐUS •ßÚ÷µ, AÔ¯À "AߣºP÷Í, E[PÐUS® Th PøÍU öPõg] AµÁønzx •zu- AÔ¢- v µõu Põ»zvÀ ÷uõßÔ¯C¢u I¯® GÇ»õ®. CßÝ®, Cx ªmk ©QÌÁx |õ® AÁºPÒ «x CøÓzyuº •í®©z (éÀ)G¢u ©õ{»zvÀ |h¢ux GßÖ® øÁzv¸US® Aߦ, £õ® Põµn- AÁºPÒ, SÇ¢øuPøÍ •zu- ª -Th ÷PmPz ÷uõßÖ®. £u ©õP GßÖ {øÚzv¸UQ÷Óõ®. hõu J¸ Qµõ©Áõ]ø¯¨ £õºzx,CǨ¦ CßÖ J¸÷ÁøÍ |h¢v¸¢- BÚõÀ Ax AÁØøÓ²® «Ô Cu- "CøÓÁß E©x Cu¯zv¼¸¢xuõÀ •zu® öPõkzuuØPõP ÷Ás- ¯z-vߣõÀ FÖQßÓ P¸øn°ß Aßø£ }UQ°¸¨£uØS |õßk©õÚõÀ ÷|º¢v¸US®. Põµn©õP GßÓÔ²® ÷£õx ö£õÖ¨£õίõ? GßÖ TÔÚõº. AøÁ°À J÷µ ]›¨ö£õ¼; ¯¨ø£ AÎUQÓx, "Aߦ® P¸øn²® P»¢-v¸U-A®©õÄU÷Põ ©PÒ Aµ]¯À ÷£_- ""ö£Ø÷Óõº SÇ¢øuø¯ •zu- S® •zuzvøÚ¨..........................QÓõ÷Í GßÓ Â¯¨¦! ªk-Áuß ‰»® A¢uU SÇ¢øu Kº ""|s£ºP÷Í! Âå¯zvØS Á¸- EnºÄ Ÿv¯õÚ AµÁøn¨ø£¨ öõØö£õÈøÁ •i¨£uØSÒQ÷Óß. |õß öõßÚ A¢u {PÌa] ö£ÖQÓx. AxÄ® J¸ uõ´ •zu- Aµ[QÀ PµöÁõ¼ {µ®¤°¸¢ux.HÓzuõÇ B°µzx |õÞÖ Bsk- ªk® ÷£õx SÇ¢øu²hÚõÚ A®©õ, B°åõÂß PßÚzvÀPÐUS •ß |h¢ux. E©º ¤ß Pz- £õ¨- ¤ øn¨¦ E°›¯À ‰»® •zuªmkUöPõsi¸¢uõÒ. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 53
  • C¯UPa ö´vPÒ ""}[PЮ AÀ»õðÂß Eu¯õ͵õ´z vPÊ[PÒ! Gì.I.K.Âß öuß ©sh» ©õ|õk C ¢v¯ ©õnÁº Cì»õª¯ Aø©¨¤ß öuõÈÀ~m£zøu Cì»õzvß GÊa]UPõP CßøÓ¯(Gì.I.K) öuß ©sh» ©õ|õk 18.9.2011 AßÖ ©xøµ ©õnÁ •uõ¯® £¯ß£kzu ÷Ásk®.¤.÷P.]. ©íõ¼À |øhö£ØÓx. ªS¢u EØ-õPz- Gì.I.K.Âß ©õ{»a ö¯»õͺ ø¯z A¦uõîº,xhÝ® GÊa]²hÝ® öuõh[Q¯ C®-©õ|õmøh C¯UP® BØÔ Á¸® £oPøÍ ÂÁ›zuõº. AuøÚzö©Í»Â áõL£º íúøéß ©ß£± u® CÛ¯ Sµ»õÀ öuõhº¢x ©õ|õmiß ø©¯U P¸zuõÚ "}[PЮCøÓ©øÓ ÁÚ[PøÍ Kvz öuõh[Q øÁzuõº. Põáõ AÀ»õðÂß Eu¯õ͵õ´z vPÊ[PÒ GÝ®•øíwß AøÚÁøµ²® Áµ÷ÁØÓõº. uø»¨¤À GÊa]²øµ¯õØÔÚõº ö©Í»Â •í®©z C¢v¯ ©õnÁº Cì»õª¯ Aø©¨¤ß uªÇPz Cì©õ°À C®uõv.uø»Áº ¡¸À íéß uø»ø©²øµ BØÔÚõº. |©xE°ºPøÍU öPõsk® Eøhø©PøÍU öPõsk® CøÓÁß v¸©øÓ°À CøÓ|®¤UøP¯õͺ-CøÓÁȨ £õøu°À xi¨¦hß ö¯»õØÓ AøÚ- Pøͨ £» £izuµ[PÎÀ ¤›zxUPõmkQßÓõß.Á¸® •ßÁµ ÷Ásk® GÚ AÁº ©õnÁ ‰PzvØS •Lªß, •ì¼®, •zuRß, •ðêß GßÖ. GÁº AÀ-AøǨ¦ Âkzuõº. »õð-Äøh¯ ©õºUPzøu ÷©÷»õ[Pa ö´ÁuØPõP¨ £õk£mkU öPõsi¸UQßÓõºP÷Íõ AÁºPøÍ÷¯ Gì.I.K.Âß •ßÚõÒ AQ» C¢v¯z uø»Áº AÀ»õðÂß Eu¯õͺPÒ GÚU SÔ¨¤kQßÓõß.¤è¸zwß åºQ ""Cì»õª¯ C¯UP•® ©õnÁº- CøÓÁÛß Eu¯õÍß GÝ® uSvø¯Âh ÷ÁÖPЮ GÝ® uø»¨¤À ÷£]¯uõÁx: Kº C¯UP® GÀ- ö£›¯ ]Ó¨¦ GßÚ ÷Ásk® |©US? GÚ÷Á C¢u»õz xøÓPξ® PõÀ £vUP ÷Ásk®. GÀ»õ¸US® ©õºUPzøu ÷©÷»õ[Pa ö´ÁuØPõP ÷|µ®,Cì»õzøu GkzxøµUP ÷Ásk®. Cì»õª¯ C¯U- ö£õ¸Ò, E°º, Eøhø© GÚ AøÚzøu²® CøÓ-PzvÚº action ö´£ÁºPÍõP C¸UP ÷Ásk®; reac- ÁÈ-°À ö»ÁÈUP ÷Ásk®. AÀ»õðÂß EuÂ-tion ö´£ÁºPÍõP C¸UPUThõx. CßÖ FǾUS ¯õͺ Gߣx CøÓ|®¤UøP¯õÍß GßÓ |©x {ø»-GvµõP AßÚõ íéõ÷µ ÷£õµõkQÓõº. AÁº ¯õº Gß- °¼¸¢x ªPÄ® E¯º¢u {ø»¯õS®. AuøÚ Aøh-£øu¨ £ØÔ÷¯ GÀ»õ¸® ÷£_Q÷Óõ®. BÚõÀ, ÁuØS |õ® JÆöÁõ¸Á¸® u¯õµõP ÷Ásk® Gß-|õ©À- » Áõ A¢uU Põ›¯zøu •u¼À ö´v¸UP Óõº AÁº. öuß ©sh» ö¯»õͺ L£URº •í®©z÷Ásk®. {øÓÄøµ BØÓ Fȯº ©õ|õk CÛ÷u {øÓÄ K›Úa÷ºUøPUS GvµõP J¸ vøµ¨£h® Á¢ux. ö£ØÓx.|õ® £zuõskPÐUS¨ ¤ÓS AøuU SÔzx¨ ÷£_-Áuõ÷»õ AuØöPvµõP¨ ÷£õµõkÁuõ÷»õ GßÚ ÷£µo & ©õØÓzøu ÷|õUQ...£¯ß ÂøͲ®? ¤µaøÚPøÍU PøÍÁuØPõÚ GÀ»õ |s£PÀ 3.30 ©oUS "©õØÓzøu ÷|õUQ... GßÓ•¯Ø-]PЮ |®ªhª¸¢÷u öuõh[P ÷Ásk®. ø©¯U P¸zvÀ ©õnÁº ÷£µo |øhö£ØÓx.AuØ-PõÚ •Ê BØÓ¾® ©õnÁ, CøÍbºPÎh® ©xøµ ÁUL¨ PÀ¿›°¼¸¢x ¦Ó¨£mh ÷£µoC¸U-QÓx. |¤ (éÀ) AÁºPÎß ©õö£¸® ¦µm]US¨ Põ¢v ª³]¯zøu Aøh¢ux. ÷£µoø¯U öPõi-¤ßÚõÀ CøÍbºPÒuõ÷Ú C¸¢uÚº. Áͺ¢x Á¸® ¯øzxz öuõh[Q øÁzuõº á©õAz÷u Cì»õª 54 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
  • î¢z uªÇP¨ ö£õxa ö¯»õͺ ö©Í»Â •í®©z ö£õxUTmh®íÜL£õ ©ß£±. ‰Pz wø©PÐUS GvµõP ©õnÁ ©õ|õmiß J¸ £Sv¯õP Creative Campus - Stu-•uõ¯® SµÀ öPõkUP ÷Ásk®; ©õnÁºPÒ ‰P dents for Social Change GÝ® ø©¯U P¸zvÀ ©õö£-¸®|»ÛÀ AUPøÓ²ÒÍÁºPÍõPz vPÇa ö´²® ÁøP- ö£õxUTmh® ©xøµ ÷Põ›£õøͯzvÀ |øh-°À PÀÂzvmhzvÀ ©õØÓ[PøÍU öPõskÁµ ö£ØÓx. Gì.I.K.Âß •ßÚõÒ AQ» C¢v¯z uø»Áº÷Ásk® BQ¯ P¸zxPøÍ EÒÍhUQ¯ ÁõP[PÒ ¤è¸zwß åºQ, ÷£µõ]›¯º A. ©õºUì, Gì.I.K.÷Põ›UøP •ÇUP[PÍõ´ Gvöµõ¼zuÚ. ÷£µo°ß uªÇPz uø»Áº ¡¸À íéß BQ÷¯õº ]Ó¨-¦øµ•iÂÀ £zv›øP¯õͺPøÍa ¢vzuõº Gì.I.K.-Âß BØÔÚº. ©õ|õmkz wº©õÚ[PøÍ Gì.I.K.Âß©õ{»z uø»Áº ¡¸À íéß. ©UPÒ öuõhº¦a ö¯»õͺ 娥º Að©z Áõ]zuõº. ö£¸|õÒ ¢v¨¦ ÂÇõ Q ¸ènQ› IUQ¯ á©õAz ÷£µøÁ°ß õº£õP BQ÷¯õº P¸zxøµ ÁÇ[QÚº.6.9.2011 AßÖ ö£¸|õÒ ¢v¨¦ {PÌa] Tmh-ø©¨- ]Ó¨¦øµ BØÔÚõº Gì.Gß.]UP¢uº. Cì»õz-¤ß uø»Áº i.öía. •èuõU Að©z uø»ø©°À vß Ai¨£øhU öPõÒøP, ©Öø©a ]¢uøÚ,|øhö£ØÓx. §µõ ©ìâz C©õ® ö©Í»õÚõ 娥º CøÓÁß •ß £vÀ TÓ ÷Ásk® GÝ® Gsn®,Að©z CøÓ©øÓ ÁÚ[PøÍ Ku, Auß ö©õÈ- ÷|õß¤ß ÷|õUP®, v¸USºBÛß yx BQ¯ÁØøÓaö£¯º¨ø£ Áõ]zuõº Gì.I.K. ö¯»õͺ _øíÀ. ]Ó¨£õP ÂÍUQÚõº.Tmhø©¨¤ß ö¯»õͺ •í®©z L£õ¹UAøÚÁøµ²® Áµ÷ÁØÓõº. ¡º ©ìâz uø»Áº S¨uõº Að©z {PÌa]ø¯z öuõSzx ÁÇ[QÚõº. C¢{PÌÂÀ ÷Põuµ •uõ¯[- ©õÁmh Aµ_ Põâ •L¨v P½¾º µð©õß, K´Ä PøÍa ÷º¢u ö£›¯ÁºPÒ, AÔÄãÂPÒ, •UQ¯¨ö£ØÓ ©õÁmhU PõÁÀ xøÓ AvPõ› v¸|õÄUPµ_, ¤µ•PºPÒ, ©ìâz •zuÁÀ¼PÒ EÒ£h £»º|µ]®©_Áõª ÷Põ°À ö¯»õͺ µõP÷Á¢vµß, y¯ P»¢xöPõshÚº. Cºåõz Að©z |ßÔ TÓ ÂÇõAßøÚ £õzv©õ B»¯z u¢øu ©uø» •zx, CÛ÷u {øÓÁøh¢ux.Q¸ènQ› ©õÁmh Á¸Áõ´ A¾Á»º ].¤µPõ® DøP¨ ö£¸|õÒ Âåß 2016 : ]Ó¨¦ {PÌa] HøÇPÐUS EuÂ! á ©õAz÷u Cì»õª î¢z `øÍ÷©k ©PκAo°ß õº£õP DøP¨ ö£¸|õÒ ¢v¨¦ {PÌa]10.9.2011 AßÖ ©õø» |øhö£ØÓx. öußößøÚ©Pκ Ao Aø©¨£õͺ RÚõ âßÚõ AøÚÁøµ-²® Áµ÷ÁØÓõº. ÷£µõ]›¯º hõUhº A¨xÀ»õð,Gì.Gß.]UP¢uº BQ÷¯õº ]Ó¨¦øµ BØÔÚº. CvÀ÷Põuµ •uõ¯[PøÍa ÷º¢u HµõÍ©õÚ ö£sPÒ Âåß 2016 vmhzvß RÌ Q¸ènQ›£[÷PØÖa ]Ó¨¤zuÚº. AøÚÁ¸® ¸¢xsk á©õAz÷u Cì»õª î¢z õº£õP HøÇPÐUS©QÌ¢x ößÓÚº. ö£¸|õÒ AߣΨ¦PÒ ÁÇ[P¨£mhÚ. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 67 55
  • Pøh]¨ £UP® Th[SÍ® : ÷£õµõmhU SÊÂÚ¸hß á©õAz yxUSÊ ¢v¨¦ Th[SÍ® Aqªß {ø»¯zøu ‰h÷Ásk® GÚ Esnõµu AÓ¨÷£õµõmh® ö|Àø» ©õÁmh® Ci¢uPøµ°À |øhö£ØÓx. A¨÷£õµõmhU SÊÂÚøµ á©õAz÷u Cì»õª î¢z Aø©¨¤ß õº¤À A¨xÀ»õð AÁºPÎß uø»ø©°À ößÓ yxUSÊÂÚº 20&09&11 AßÖ ¢vzx¨ ÷£]Úº. ÷£õµõmhU SÊÂß õº¤À ]Á_¨µ©o¯ß u[PÍx ÷£õµõm hzvß {ø»¨£õkPÒ SÔzx ›ÁõP ÂÍUQÚõº. 127 BsPЮ 27 ö£sPЮ Esnõµu® C¸¢uÚº. PÁø»UQh©õÚ {ø»°À ]»º ©¸zxÁ ©øÚPÎÀ ÷ºUP¨£mkÒÍÚº. AÁºPÐUS BuµÁõP ö|Àø», PßÛ¯õS©›, yzxUSi ©õÁmhzøua õº¢u ©UPÒ B°µUPnUQÀ vÚ•® vµsk Á¢x u[PÒ BuµøÁz öu›ÂzuÚº. Asnõíõ÷µ°ß "Põº¨£÷µm Esnõµuzøu²®, ÷©õi°ß |¯ÁgP Esnõµuzøu²® öÁÎa® ÷£õmkU Põmi¯ uªÇP FhP[PÒ C¢u Âή¦{ø» ©UPÎß ÷£õµõmhzøu AÆÁÍÁõPU PsköPõÒÍÂÀø». á©õAz õº¤À ö©Í»Â ©ìuõß A¼ £õP A[S vµsi¸¢u ©UPÎøh÷¯ Eøµ¯õØÔÚõº. ¤ßÚº ÷£õµõmhU SÊÂß õº¤À á©õAz SÊøÁa ¢vzu •øÚÁº Eu¯S©õº á©õAz÷u Cì»õª î¢z AQ» C¢v¯ AÍÂÀ C¢u ©UPÒ ÷£õµõmhzvß {¯õ¯zøu Gkzxa öÀ» ÷Ásk® GÚU ÷PmkUöPõshõº.56 ©µ® 1 & 15 AU÷hõ£º 2011 Published by H. Abdur Raqeeb on behalf of Creative Communication Chennai, 138 Perambur High Road, Chennai - 600 012. Printed at Bharani Offset Printers, µ77, Venkatathiri Street,£ º 2 0 1 1 - 12. Editor : H. Abdur Raqeeb. © ® 1 & 1 5 A U ÷ h õ Chennai