Samarasam

608 views
541 views

Published on

Samarasam book - Oct 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samarasam

 1. 1. C¢u CuÈÀ... •P¨¦U Pmkøµ ○ PøÍ PmkQÓx ○ ○ H. B]›¯º : A¨xº µR¨ ○ ○ ○ ○ ○ ○ EÒÍõm]z ÷uºuÀ A. _¨µ©o ∂Ω©√Á¶ ○ ö£õÖ¨£õ]›¯º : ○ 10 ¤™ÂVBÔxD ○ ]µõáúÀ íéß ○ c^·V‚E•D ○ ○ÂÍ®£µz öuõhº¦US : ∞≈¬zÁ≈B 1,30,000 ○ º√Á´› º>Ï° ÿƒF•D ○ M. A¨xÀ Põvº ○ ÿ√VÆ©A >twÔ ○ 95661 53142 ○ ¬Ôπ¶D! ○ ○ ¢uõ & kV¬Ôπ¬Ô© √ D ○ Â{÷¯õP¨ ¤›Ä : kV∫ÔV_, >[V™D ○ ○ A.K. uõÅz £õåõ ÷w¬ÔV_, º>Ï>o_ ○ ○ 92837 66056 ÔıËBD ÔV¬Ô ○ ºkı|D ○ ○ ¢uõ ÂÁµ® ○ ○ ]ßÚa ]ßÚ ªßÚÀPÒ - 7 Aµ]¯À 14 Áõ̯À 20 ○ ‰ßÖ |õÒ £ßø©a ‰PzvÀ xoa¾® ○uÛ CuÌ : ¹. 12 ○EÒ|õk Esnõµu•® Cì»õª¯ Aµ]¯À ÂøµÁõP ○ ‰Áõ°µ® E°ºPЮ! •iöÁk¨£x® ○Kº Bsk : ¹.270 ÷åU •í®©z ○A ø µ ¯ õ s k : ¹. 135 ]µõáúÀ íéß PõµUSßÝ K.A. •í®©z ³_¨ uõÅv ○ ○öÁÎ|õk : ¹.1800 ○Kº Bsk (©õÚ® ‰»®) 2 ○ Piu[PÒ ............................... Áµ»õØÖz öuõhº ................. 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○£nÂøh, Põ÷õø», uø»¯[P® ........................... 9 AUP® £UP® ......................... 44 ○ ○Áøµ÷Áõø» Aݨ¦÷Áõº {PÌÄ ..................................... 22 ö£sq»P® ........................ 46 ○Creative Communication ○Chennai GÝ® ö£¯¸U÷P AøǨ¤¯À .......................... 24 49 ○ Pu®£® ...................................Aݨ£ ÷Ásk®. ○ ○öÁγº Põ÷õø» v¸USºBß Â›Äøµ ......... 28 {øÚ÷Á¢uÀ ....................... 51 ○ ○A Ý ¨ ¦ £ Á º P Ò ¹.5 0 |¤ö©õÈ ÂÍUP® ............... 29 C¯UPa ö´vPÒ ................. 54 ○÷ºzx Aݨ¦P. ○ Cì»õ•® C[Qu•® .......... 38 Pøh]¨ £UP® ...................... 56 ○ ○©µ® ○ ○ ÷u® ]Ó¨¦UPmkøµ ]Ó¨¦UPmkøµ |øha]zvµ®138, ö£µ®§º ö|kgõø», ○ ○ößøÚ & 600 012. 18 32 35 52 ○öuõø»¨÷£] : 2662 0091 ○ ○öuõø»|PÀ : 2662 0682 áú®B Eøµ²® £µ©USi P»Áµ® JØøÓ ©ÛuÛß ○ªßÚgÀ : •uõ¯ •zu® CÀø» ○ ¤ßÚo GßÚ? K[Q¯ ¦µm] £u CÀø»! ○samarasam12@gmail.com •ß÷ÚØÓ•® ○Cøn¯uÍ® : ○ ¦x©h® D÷µõk Pvº ¦x_µ¤ ○www.samarasam.net áõ£º A½ K.J. ©ìuõß A½ £õP ○ ○ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 1
 2. 2. Piu[PÒ öõzxPøͨ £Ô•uÀ ö´P! ©µ® 1&15 ö¨h®£º CuÈÀ ©ø»|õhß GÊv¯ "Esnõ©À C¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? •P¨¦U Pmkøµ Ps÷hß. |õmiÀ CxÁøµ GzuøÚ ©x»US ÷£õµõmh[PÒ |h¢v¸US®. ©x JÈ¢uuõ? £õ¼¯À öPõkø©PÐU- S® £aõµzvØS® GvµõP GzuøÚ ©Pκ Aø©¨¦PÒ öuõsk {ÖÁÚ[PÒ SµÀ öPõkzv¸US®. £õ¼¯À öPõkø© SøÓ¢uuõ? ö£sPøͲ® ]Öª-PøÍ- ²® ^µÈzuÁºPÒ uØ÷£õx ]ÖÁºPøͲ® ^µÈUPz öuõh[QÂmhõºPÒ. FÇÀ, »g® £ØÔö¯À»õ® G[öP[÷Põ £mi©ßÓ[PÒ, P»¢uõ´ÄPÒ, ÂÁõu[PÒ, Gvº¨¦PÒ |h¢v¸US®. uØ÷£õx Asnõ íõ÷µ°ß Esnõµu¨ ÷£õµõmh•® |h¢x •i¢xÒÍx. CuÚõÀ GÀ»õ® FÇÀ JȲ©õ? {a¯® Jȯõx. FÇø» Aî®ø¯õÀ, Esnõµuzøu ÷©ØöPõsöhÀ»õ® JÈUP •i¯õx. Avµi¯õÚ |hÁiUøPPÒ, Pk® ushøÚPÒ ‰»® ÷Ásk- ©õÚõÀ KµÍÄUS JÈUP»õ®. FÇÀ ö´uÁÛß öõzøu Aµ_U P¸Å»zvÀ ÷ºzx £ØÓõUSøÓ £m- öámøh › ö´¯»õ®. Azxhß Aµ¦ |õkPÎÀ |h¨£x÷£õÀ Pkø©¯õÚ ushøÚPÒ EhÝUShß uµ¨£mhõÀ FÇÀ ö´£ÁºPÎß ©ÚvÀ J¸ vQÀ, J¸ £¯®, J¸ Aa® HØ£hUTk®. J¸Á›ß ushøÚø¯¨ £õºzx AkzuÁº FÇÀ ö´¯z u¯[P»õ®. £¯¨£h»õ®. FÇÀ ö´¯õ©÷»÷¯ C¸¢xÂh»õ® GßÖTh Gsnz ÷uõßÖ®. CøÁ GÀ»õÁØøÓ²®Âh JÆöÁõ¸Á¸® CøÓ- Á ÝUS Ag] u® ©Úõm]US Â÷µõuªÀ»õ©À |h¢uõ÷» ÷£õx® FÇÀ JÈ¢xÂk®. & íõâ¯õ õß÷£P®, v¸a]&82 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 3. 3. bõÚ® ¤Ó¢ux uspºTh SiUPõ©À E°º Âmhøu E»P® ©Ó¢- v¸UPõx. íõ÷µ°ß Esnõµu® J¸ |õhP®- G¢u ÷£õv ©µzvÀ? uõß. íõ÷µ CßÖ vjº ï÷µõ BQ°¸UQÓõº. CÁº [£›ÁõµõÀ ÷uº¢öukUP¨£mhÁº. ö£õxz "E snõ©À C¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? ÷uºuÀ Á¸®÷£õx £õáP ußÝøh¯ Aµ]¯¾USPmkøµ RÌ©mhzv¼¸¢x ÷©À©mh® Áøµ ¦øµ- CÁøµ¨ £¯ß£kzvUöPõshõ¾® ¯¨£uØ-÷¯õi¨ ÷£õ°¸US® FÇÀ £ØÔ A»_QÓx. Es-nõ- QÀø». ö£õÖzv¸¢x £õº¨÷£õ®.©À C¸¢uõÀ ©mk® FÇÀ JÈ¢vhõx. & •í®©x A§uõîº, P®£® C¢v¯õÂÀ FÇÀ Gߣx vkv¨ö£ßÖ Á¢uJßÓÀ». C¢v¯õ _u¢vµ® Aøh¢uv¼¸¢x Gso-»h[Põ FÇÀPÒ C¢v¯õøÁ÷¯ BUQµªzxU C[QÀ»õu C[Qu[PÍõ?öPõsi¸UQßÓÚ. FÇÀ uk¨¦z xøÓ°Ú›h® "©øÚ²hß C[Qu® Pmkøµ Ps÷hß. AÇ-AP¨-£hõ©À öÁS u¢vµ©õP FÇÀ ö´x |õmøha PõÚ Pmkøµ. PÂU÷Põ A¨xÀ µð©õß J¸ {PÌa]-_µskÁvÀ |©x Aµ]¯ÀÁõvPÒ QÀ»õiPÒ. °À ÷£_®÷£õx "¦øu¯¼ß ÷©À A©º¢xöPõsku®ø© J¸ Põ¢v¯Áõv¯õPa öõÀ¼UöPõÒЮ ¤aø GkUQ÷Óõ® GßÖ AÇPõPa öõßÚõº. Ax-Asnõ íõ÷µ CÆÁÍÄ Põ»® G[Q¸¢uõº, ÷£õ»zuõß C¸UQÓx. Cì»õzvÀ CÀ»õu C[-Qu[-vjöµßÖ AÁ¸US FÇÀ JȨ¦ bõÚ® ¤Ó¢ux PÍõ? |õ®uõß AÁØøÓ AÔ¢xöPõÒÁvÀø».G¢u ÷£õv ©µzvÀ GߣöuÀ»õ® Âøh Põn ÷©À|õmkU P»õaõµzøu¨ ÷£õØÔ¨ ÷£_® |õ®•i¯õu ¦vº. |®ø©¨ £øhzx¨ £›£õ¼zxÁ¸® Cì- » õª¯¨ £s£õkPøÍa ö¯À£kzxÁx®ÁÀ» CøÓÁß |®ø©U PsPõozxU-öPõs-i¸U- CÀø»; £µ¨¦Áx® CÀø». ÃmkUSÒ AÀ»xQÓõß GßÓ EnºÄ JÆöÁõ¸ C¢v¯ÝUS® Áµ- AøÓU-SÒ PuøÁz umi AÝ©v ö£ØÖa öÀ»a÷Ásk®. A¢u EnºÄ ÁµõuÁøµ G¢u Asnõ öõÀ-¾® ©õºUP® Cì»õ®. Cøu¨÷£õßÓ P¸zx-íõ÷µ²® FÇø» JÈUP •i¯õx. PøÍ ©UPÎh® AvP®öPõsk ÷ºUP ÷Ásk®. & íõâ M.A. •í®©x, {µÂ & PÍzyº åõ, A¦uõ¤ wµõu I¯® ö£sø©°ß EnºÄPÒ Asnõ íõ÷µ°ß ÷£õµõmh® C¢xzxÁ P nÁÝUS® ©øÚÂUS® Cøh°»õÚAø©¨¦PÎß yskuø»÷¯ öÁΨ£kzxQÓx. Aßø£ ÂÁ›US® Põm]PøÍ ªPz uz¹£©õP öuÎ-FÇø» JÈUP ÷Ásk® GߣvÀ |©US ©õØÖU ÁõP, Guõºzu©õP GÊv°¸¢uõº ¡ð ©ðÇ›P¸zx CÀø». GÛÝ® |õmiß Aø©vUS Aa_Öz-x® AÁºPÒ. ö£¸®£õ»õÚ ö£sPÒ AÝ£Âz-v¸¨-Âu©õP |h¢xöPõÒÁøu HØÖUöPõÒÍ •i¯õx. ©zv- £õºP÷Íõ CÀø»÷¯õ Cì»õ•® C[Qu•® £izu-°À BЮ Põ[Qµì AµøU PÂÌU-S® ÷|õU-÷Põk Ähß Aøu AÝ£Âzu v¸¨vø¯¨ ÷£õßÓ Kº£õáP EÒÎmh GvºUPm]P÷Íõk Tmk ÷º¢x EnºøÁ {a¯® ö£ØÔ¸¨£õºPÒ. JÆöÁõ¸ Pn-÷£õµõkÁx £À÷ÁÖ ¢÷uP[PøÍ HØ£kzxQÓx. ÁÝ® Cøu¨ ¤µv Gkzx |õÒ÷uõÖ® CÀ»õ-Âm- & G®. •í®©x Phõ¤, öPõiUPõÀ£õøͯ® hõ¾® ©õuzvØS J¸•øÓ¯õÁx £izx¨ £õºzx ö£s-ø©°ß EnºÄPøͨ ¦›¢xöPõÒÍ÷Ásk®. J¸ ÷ÁøÍ EnÄ "©nØ£ÒÎÁõÀ ö´v ©ø»UP ©mk® øÁUP- •P¨¦U Pmkøµ ¤µ©õu®. CßÖ FÇÀ ©mk® ÂÀø», ¯UPÄ® øÁzux.¤µaøÚ CÀø». J¸÷ÁøÍ EnÄUS øP÷¯¢x-£Áº- & I. õ¢x Eì©õÛ, B»¢yºPøÍ E¯ºzxÁx G¨£i Gߣxuõß uø»¯õ¯¤µaøÚ. Cøu AøÚzx Aµ]¯ÀÁõvPЮ Enº¢xö¯À£h÷Ásk®. SØÓ[PÒ SøÓ¯÷Á SøÓ¯õx & A. ®£z, ÷PõøÁ& 18 F Çø» JȨ£uØS CøÓ¯a•® ©Öø© EnºÄ® ©mk® C¸¢uõÀ ÷£õuõx. C¢u E»Q- vjº ï÷µõ ÷»÷¯ Pkø©¯õÚ ushøÚ QøhUS® GÝ® Aa- •® C¸UP÷Ásk®. v¸iÚõÀ øPø¯ öÁmk; • P¨¦U Pmkøµ Ps÷hß. Esnõ©À £a-õµ® ö´uõÀ PÀ»õÀ Ai; öPõø» ö´uõÀC¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? ]Ó¨£õP C¸¢ux. C»[- ©µn ushøÚ. J¸ •øÓ J¸ SØÓzøua ö´x-øP°À v½£ß 13 |õÒPÒ Esnõµu® C¸¢x Âmk ushøÚ AÝ£ÂzuÁß ©Ö•øÓ A¢uU ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 3
 4. 4. SØÓzøua ö´¯ ©õmhõß AÀ»x ö´ÁuØS öPõÒøÍ Ai¨£õß. ÷uøÁ¨£mhõÀ öPõø»²®E°÷µõk C¸UP ©õmhõß. ö´-Áõß. ¤i£mhõÀ öá°À ushøÚ. C¨£i C¸¢uõÀ SØÓÁõÎ G¨£iz v¸¢xÁõß? ushøÚ BÚõÀ C[S GßÚ |hUQÓx? •uß •øÓ¯õP Pkø©¯õP C¸¢uõÀuõß SØÓ® ö´£ÁÝ®,¤U-£õUöPm SØÓzvØS ]» ©õu[PÒ öá°À us- ö´ÁuØS Bø¨£k£ÁÝ® £¯¨£kÁõß. BÚõÀhøÚ. öÁÎ÷¯ Á¢x ÁȨ£Ô ö´Áõß. «sk® C[S GßÚ |hUQÓx? Á¸©õÚzvØS AvP©õPöá°À ushøÚ. öÁÎ÷¯ Á¢x Ãk ¦S¢x öõzx ÷ºzuuõP SØÓ® _©zu¨£mh J¸ •u»-ø©a- GvºÂøÚ ""øPPmi ÷ÁiUøP £õºUP ÷Ásk©õ? E snõ©À C¸¢uõÀ FÇÀ JÈ¢vk©õ? ©UPÒ FÇø» JÈUP ¸®¦QÓõºPÒ. |À» ¯õ¸USz öu›²® Asnõ íõ÷µø¯? "FÇÀ ©m- Áõ´¨- ¦ UPõP Põzv¸UQÓõºPÒ. AÁºPÐUS k®-uõß ¤µaøÚ¯õ? PmkøµPÒ (©µ® 1 & 15 ö¨- - Áõ´¨¦U QøhUS® ÷£õx u[PÎß Á¼ø©ø¯ h®£º 2011) öu›ÂUS® ö´vPÒ : 1. ©Ö-ø©-°À ©UPÒ öÁΨ£kzxÁõºPÒ. FǾUS GvµõP CøÓÁß usi¨£õß GßÓ CøÓ¯a÷© FÇø» ©UPÒ ÁõUPÎzx uªÇPzvÀ Bm] ©õØÓ® JÈUS® J÷µ ÁÈ. 2. |õmiÀ |h¢u, |hUS® £» öPõsk ÁµÂÀø»¯õ? ÷»õU£õÀ mh®, FÇÀ wø©-Pøͨ £ØÔ SµÀ öPõkUPõx FÇø» ©m-k÷© GÝ® |a_©µzvß Ai÷ÁºPøÍ öÁmh •i¯õ- Asnõ GvºUQÓõº. 3. Asnõ íõ÷µÂß •¯Ø- Âmhõ¾® Auß QøÍPøÍ {a¯® öÁmkÁx ]US BuµÄ AÎUS® £izu ÁºUPzvß ö¯ÀPÒ GßÖ, ©UPÒ {øÚzx Asnõ íõ÷µÄUS ]» Áõµ[PÎÀ Ah[Q Âk® GߣÚ÷Á. BuµÄ AΨ£vÀ uÁÖ GßÚ? C¢u ©ºÚ[PÒ GÀ»õ® Asnõ íõ÷µ Pmkøµ B]›¯›ß P¸zx ÷£õÀ, ©UPÒ Aî®ø •øÓ°À |hzv¯ Esnõ µu¨ Asnõ íõ÷µ°ß µu¨ ÷£õµõmh® SÔzx ÷£õµõm-hzøuU SøÓ TÓ ÷Ásk® GßÓ ÷|õU- ö|PiÆ BP ]¢vUPÂÀø» Gߣ÷u Esø© {ø». Pz-v÷»÷¯ TÓ¨£mi¸¨£uõP |õß P¸xQ÷Óß. J¸ wø©ø¯U øP¯õÀ AÀ»x Áõ¯õÀ AÀ»x ©ÚuõÀ uk¨£x |©x Phø© CÀø»¯õ? CøÓ-¯a- CøÓ¯a® Jß÷Ó FÇÀ EÒÎmh GÀ»õz zøu ©UPÎøh÷¯ HØ£kzu ÷Ásk®; A÷u ©- wø©- P øͲ® JÈUS® GßÓ Esø©ø¯ |õ® ¯zvÀ FÇø» JÈUP AÀ»x SøÓUP |®©õÀ BÚ AøÚ- Á ¸® AÔ÷Áõ®. A¢u CøÓ¯a® |® •¯Ø]PøÍa ö´¯ ÷Ásk®. Aî®ø •øÓ°À •uõ¯z- v À •Êø©¯õP HØ£k©õ? "HØ£k® Esnõµu® ÷£õßÓ ÷£õµõmh[PÒ uµ ÷ÁÖ GßÓõÀ G¨÷£õx HØ£k®? CøÓ¯a® ©UPÐUS •øÓPÒ C¸¨¤ß AÁØøÓ, Asnõ íõ-÷µø¯ HØ£k® Áøµ FÇø»²® ©ØÓ wø©PøͲ® ©ºÚ® ö´£ÁºPÒ _miU Põmh»õ®. ukUP G¢u •¯Ø]²® GkUPU Thõuõ? CxÁøµ |® |õmiÀ |h¢u wø©PøÍ GvºU- uØ÷£õx |® |õmka mh[PÒ FÇÀ ÷£õßÓ PõuÁº Asnõ íõ÷µ. BP÷Á CÁº FÇø» uÁÖPøÍa ö´uÁºPøÍ usiUQÓuõ? AÀ»x ©mk® GvºUQÓõº GßÖ® AÁº «x SØÓ® õm- FÇÀ ö£¸aõÎPøÍ ]øÓ°À øÁzx £õxPõU- h¨-£kQÓx. J¸Á÷µ GÀ»õz wø©PøͲ® GvºUP QÓuõ? }v©ßÓzuõÀ usiUP¨£mhÁøµ ÷Ásk® GÚ Gvº£õº¨£x ›¯õÚ P¸zuõS©õ? Aµ]¯À ©ØÖ® CÚ EnºÄ Põµn©õP Põ¨£õØÓ G¢uz wø©ø¯²® Gvºzx¨ ÷£õµõhõu Asnõ |hUS® •¯Ø]PøÍ |õhÔ²®. íõ÷µÄUS FÇø» GvºUS® uSv CÀø»ö¯Ú C¢u {ø»°À FÇø» JÈUP •i¯õÂm-hõ- TÓ •i²©õ? ¾® ÷»õU£õÀ mh[PÒ FÇø»U SøÓ¨£uØS®, |õmiÀ EÒÍ GÀ»õz wø©PøͲ® Gvºzx Pm-k¨£kzxÁuØS® Áõ´¨¦PÒ {øÓ¯ EÒÍ- ÷ÁÖ ¯õ¸®, Asnõ íõ÷µ ÷£õµõk® AÍÄ Ú÷Á. ÷»õU£õÀ Aø©¨¦USÒ ©õmiU öPõÒ-Íõ- •¯Ø] Gkzv¸UQÓõºPÍõ? A¨£i¨ ÷£õµõi- ©À FÇÀ ö´²® ÂzøuPÒ Aµ]¯ÀÁõv-PÐU-Sz ÚõÀ ©UPÒ AøÚÁ¸® {a¯® BuµÄ öPõk¨- öu›²® GߣuõÀ AÁØøÓU øPPmi ÷ÁiUøP £õºPÒ. Asnõ íõ÷µ°ß ÷£õµõmhzøu¨ £õº¨£xuõß ›¯õÚ AqS•øÓ¯õ? ö£õx- Á õP GvºUPõ©À AÁ¸øh¯ ÷£õµõmh •øÓ-PÎÀ C¸US® SøÓPøÍ ©mk® ©ºÚ® Asnõ íõ÷µ°ß ö¯À£õkPÎÀ SøÓ- ö´Á÷u ›¯õÚx Gߣ÷u Gß P¸zx. °¸¨-¤ß _miUPõmi AÁØÔÀ v¸zu® öPõsk Á¸Áxuõ÷Ú ]Ó¢ux? & hõUhº A¨xº µìéõU, D÷µõk 4 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 5. 5. øµ Gmk BskPÐUS ÷©»õQ²® AÁøµ ÷|›À Aøu Gkzx GÔÁøuÂh Aøu •UQ Gkzx GÔÁ-AøÇzx Âõ›UP }v©ßÓzuõÀ •i¯ÂÀø». ©U- uõÀ ÷|õ´ Gvº¨¦ Uv £õÚzvÀ P»UP Áõ´¨-¤¸U-PÎß J÷µ |®¤UøP |mzvµ©õP ÂÍ[P ÷Ási¯ QÓx. Aøu •UPõ©À Gkzx Ã_Áx J¸÷ÁøÍ}v©ßÓ÷© CÆÁÍÄ £»ÃÚ©õP C¸UQÓx. ÷|õ´z öuõØÖUSU Põµn©õP Aø©¯»õ®.SØÓ[PÒ G¨£iU SøÓ²®? SºBß&íwì P¸zxPÒ |ÃÚ AÔ¯À Es-ø©- PÐUS ÂÍUP® AΨ£x ÷£õßÖÒÍø© AÁØÔß & G®. •í®©x •ìu£õ, v¸a]&20 ÷©ßø©ø¯ EnºzxQÓx. AmhPõ®! & A§ ³_¨, ößøÚ&11 "C µsk AÔbºPÒ; J¸ ÂÁõu® £iz÷uß. Gx {éõ¨?ªPÄ® AmhPõ©õÚ, ªP GÎø©¯õÚ ÂÁõu®.A¸ø©¯õÚ P¸zxPÒ. ¯UP øÁzux AÔ¯ÀPmkøµ. hõUhº ¦Põ°ß xi¨¦US® ÷ÁPzvØS® á Põz AΨ£x öuõhº£õP |kzuµ ©UPÎß ]UPÀPÒ SÔzx íõâ ø¯z Aí©x AÁºPÎßSºBß ›¯õÚ ÁÈø¯U Põmi²ÒÍx. hõUhº Piu® £iz÷uß. uõÖ©õÓõP Âø» HÔÁ¸® u[-í«x-À»õð Gʨ¤¯ A¢u ö|zv¯i I¯[Pøͨ Pzøu {éõ£õP øÁ¨£uØS¨ £v»õP åŸAzxUS£iUP BÁ¾hß Põzv¸UQ÷Óß. •µs-£hõ©À ÷ÁÖ Gøu÷¯Ý® {éõ£õP øÁ¨£x & T.M.ö£÷µõìPõß,÷uÛ £ØÔ B¼® ö£¸©UPÒ ÁÈPõmh ÷Ásk® GßÖ ÷Pm-i¸¢-uõº. {¯õ¯©õÚ ÷Põ›UøPuõß. B¼®-PÎß - D²® ÷|õ²® ÁÈPõmku¾UPõP GßøÚ¨ ÷£õßÓ C»m-U-PnU- PõÚ |kzuµ ©UPÒ H[QUöPõsi¸UQÓõºPÒ. "C µsk AÔbºPÒ J¸ ÂÁõu® Pmkøµ £iz- ÂÍUP® AΨ£õºPÒ GÚ Gvº£õºUQ÷Óß.÷uß. AvÀ hõUhº ©õ›ì ¦Põ´ AÁºPÒ D £ØÔ¯íwì SÔzx u® P¸zxPøÍa öõÀ¼°¸¢uõº. ]» & «. A¨xÀ£õ]z, ÷PõÈU÷PõkBskPÐUS •ß¦ J¸ |õÎuÈÀ £izu AÔ¯ÀP¸zx ÷©ØPsh |¤ö©õȲhß Jzx¨÷£õÁøu A¢u 39 £[SC[÷P £vÄ ö´¯ ¸®¦Q÷Óß. "á Põzx® |kzuµ ©UPÎß ]UPÀPЮ Piu® D £ØÔ µè¯ B´Áõͺ J¸Á›ß P¸zx v¸a] Ps÷hß. G¢u Âå¯[PÎÀ ©Ûu ]¢uøÚ ]UP-£v¨¦ |õÎuÌ JßÔÀ öÁίõÚx. A¢uU P¸zx |¤- ¾US Em£k® GÚ CøÓÁß P¸vÚõ÷Úõ Aøuzö©õȲhß •ØÔ¾® EhߣkÁuõP C¸¢ux öuÎÁõPU SºBÛÀ ÂÁ›zxÒÍõß. "GÁºPÒ u[-Pz-GÚUS ¤µª¨ø£ HØ£kzv¯x. øu²® öÁÒÎø¯²® ÷P›zx øÁzxUöPõsk A¢u µè¯ AÔb›ß TØÖ ¤ßÁ¸©õÖ: DUPÒ AÁØøÓ AÀ»õðÂß ÁÈ°À ö»Ä ö´¯õ-©¼¸U-ö£õxÁõP A][P©õÚ Ch[Pξ® PÈÄPξ® QÓõºP÷Íõ AÁºPÐUS xߦÖzx® ushøÚAvP® Áõ® ö´ÁuõÀ Q¸ªz uõUSu¾US {øÓ¯ C¸UQÓx GÝ® |Øö´vø¯ }º AÔ¨¥µõP..Áõ´¨¤¸UQÓx. AuÚõÀ A¢u CÚ÷© AÈ¢x- (SºBß 9 : 35)ÂkÁuØPõÚ õzv¯® C¸¢x®Th AøÁ G¨£i |®ªh® E£›¯õP, ÷ª¨¦PÍõPz ÷u[Q°¸U-öuõhº¢x E°º ÁõÌQßÓÚ GÚ ÷¯õ]z÷uß. AuØ- S® öÀÁzv¼¸¢x |õØ£vÀ J¸ £[øP áPõzuõPzPõÚ Põµnzøu²® AÔ¯ •øÚ¢÷uß. J¸|õÒ Gzu- uµ÷Ásk®. AÆÁÍ÷Á. |õØ£vÀ J¸ £[Qß Âø»-ÚõÀ GÝ® vµÁzvÀ öPõg® DUPøͨ ¤iz-x¨ ÷¯ØÓzvØPõP ÷¯õ]US® |õ® «v²ÒÍ 39 £[Qß÷£õmk AvÀ FÓ øÁz÷uß. Akzu |õÒ A¢u vµ-Áz- Âø»-÷¯ØÓzøu Áv¯õP ©Ó¢xÂkQ÷Óõ®. u[P®,øu¨ £õºzu÷£õx Auß ÷©À Aøh ÷£õßÓ vµÁ® öÁÒÎø¯ Âkzx ÷ÁÖ Gøu÷¯Ý® {éõ£õPU£i¢-v¸¢ux. Aøu Gkzx B´Ä ö´u÷£õx Ax öPõÒÁx HøÇPÒ, ÁÔ¯ÁºPÒ, ªìRßPÒ BQ-•ÊUP •ÊUP ÷|õ´ Gvº¨¦ Uv°ß vµmk Gߣøu ÷¯õ›ß E›ø©ø¯¨ £Ô¨£x BPõuõ? Âø»-÷¯Ô-Úõ-Enº¢xöPõs÷hß. D°ß Eh¼À EÒÍ ÷|õ´ ¾® SøÓ¢uõ¾® |õ® ¤›zxUöPõkUS® AÍÄGvº¨¦ Uvø¯ ©Ûu Eh¼À EÒÍ ÷|õ´ Gvº¨¦ Cµs-høµ ÂÊUPõk ©mk÷© Gߣøu ©Ó¢x-ÂhU-Uv÷¯õk J¨¤k® ÷£õx DUPÎh® £ß-©h[S ÷|õ´ Thõx. öuÎÁõP Áøµ¯ÖUP¨£mh Cì»õzvßGvº¨¦ Uv C¸¨£øu AÔ¢÷uß GßÖ GÊv°¸¢uõº. mh[PøÍ HØÖ |h¨£øu Âkzx AÁØøÓ ©õØÓ ö£õxÁõP D A][P[Pξ® PÈÄPξ® A©- •¯ÀÁx, J롧 £¯ßöPõsk £¯o¨£øu¸®-÷£õx Auß PõÀPÎÀ JmiUöPõÒЮ ÷|õ´ Âkzx Aøua _ØÔ Á¢x ußøÚ ©õ´zxUöPõÒЮöuõØ-ÖUQ¸ªPÒ |õ® SiUS® £õÚzvÀ D ÂÊ®- ÂmiÀ §a]US DhõÚx.÷£õx AvÀ P»¢xÂh Áõ´¨¦ C¸UQÓx. A¨£i÷¯ & Bº.Gì. AP©x 埨, £À»h® ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 5
 6. 6. uªÇPzvÀ "©µ® CuÌPøͨ ö£Ó AqPÄ®. ößøÚ øuõ¨÷£møh°À... D÷µõk zv¯©[P»zvÀ... R. CÚõ¯zxÀ»õð S.M. ø¯z µð©zxÀ»õð öÀ÷£õß : 98401 47238 öÀ÷£õß : 94433 45669 ößøÚ B»¢y›À... öÁΨ£miÚzvÀ •P®©x Cì©õ°À P. áõ£º íúøß ©ß£± öÀ÷£õß : 98415 78632 öÀ÷£õß : 97904 51682 ößøÚ Asnõ |P›À v¸a]°À... _ø»©õß T.E. |õº öÀ÷£õß : 98413 17373 öÀ÷£õß : 94435 72654 õSÀ A«x ÷PõøÁ°À... öÀ÷£õß : 99404 60333 íúuõ ¦U ößhº öÀ÷£õß: 99941 30156 µõ©|õu¦µzvÀ... A¦£UPº ÷£ºnõ®£miÀ... öÀ÷£õß : 94436 43799 S. •í®©x ïº öÀ÷£õß: 93626 93417 vskUPÀ¼À... M. •£õµU A½ ©xµõ¢uPzvÀ... öÀ÷£õß : 9080777992 S. £x¸zwß öÀ÷£õß: 99946 28194 P¹›À... M. ©ìíº ö埨 »õÀ÷£møh°À... öÀ÷£õß : 98420 03988 ö©Í»Â H. •í®©z A½ A¢u©õÛÀ... öÀ÷£õß : 93877 65533 M.K. •í®©z ÷Á¿º v¸¨£zy›À... öÀ÷£õß : 09434285757 M. •í®©x åL¤ Ek©ø»¨÷£møh°À... ÷£õß : 04179 & 228399 A¨xÀ |^º, Ek©ø»¨÷£møh 98422 99810 ©µ® DVD°À... áÚÁ› 2006 •uÀ i®£º 2010 Áøµ°À öÁÎÁ¢u ©µ® CuÌPÒ PDF ÁiÂÀ (PoÛ°À £i¨£x ÷£õÀ) DVD¯õP öÁÎ Á¢x Âmhx. ÷uøÁ²ÒÍÁºPÒ AqPÄ®. Âø» ¹. 100/- öuõhº¦US : 95661 53142, 044 & 2662 0091 2 B® DVD... áÚÁ› 2001 •uÀ i®£º 2005 Áøµ°À öÁÎÁ¢u ©µ CuÌPÒ PDF ÁiÂÀ (PoÛ°À £i¨£x ÷£õÀ) DVD¯õP ÂøµÂÀ öÁÎÁ¸QÓx.6 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 7. 7. ]ßÚa ]ßÚ ªßÚÀPÒ‰ßÖ |õÒ Esnõµu•® ‰Áõ°µ® E°ºPЮ! © ○ Põz©õ Põ¢v CßöÚõ¸ •øÓ C¨£iU öPõlµ©õPU öPõø» ö´¯¨- ○ ○ ○ ○ £kÁõº GßÖ ¯õ¸÷© Gvº£õºUPÂÀø». Põ¢vâ°ß AQ®ø¨ ÷£õµõmh©õÚ Esnõµuzøu CuØS÷©À ¯õ¸® ○ C¢u AÍÄ öPõaø¨£kzu÷Áõ öPõø» ö´¯÷Áõ •i¯õx. ○ ○ ○ ÷Põm÷°ß SskPÍõÀ Põ¢vâ°ß EhÀuõß õ´¢ux. C¢u Esnõ-µuz- ○ uõÀ Põ¢v¯÷© uØöPõø» ö´xöPõskÂmhx. ○ ○ ○ •ì¼®PÎß S¸vø¯U Siz÷u E°º Áͺzx, EhÀ Áͺzx Eß©zu® ○ ¤izu J¸Á›ß Esnõµuzøu ÷ÁÖ G¨£i Áºo¨£x! ○ ○ ○ GzuøÚ •ì¼®PøÍ ÷Ásk©õÚõ¾® öPõßöÓõÈUP»õ®; uø»PøÍa ^ ○ GÔ¯»õ®; EhÀPøÍa ]øuUP»õ®; ö£sPøÍU PØ£ÈUP»õ®; Pº¨¤o ○ ○ ö£soß Á°ØøÓU QÈUP»õ®; ö£m÷µõÀ FØÔ G›UP»õ®; £ÒÎÁõÀ- ○ ○ PøÍ CiUP»õ®; ÁoP {ÖÁÚ[PøÍz w°mk G›UP»õ®; öõzxPøÍa ○ `øÓ-¯õh»õ®; CßÝ® GßöÚßÚ öPõlµ[PÒ Es÷hõ AÁØøÓ GÀ»õ® ○ ○ Pmh-ÂÌzxÂmk µ]UP»õ®. ¤ÓS ¡Ö ÷Põi ¹£õ´ ö»ÂÀ ‰ßÖ |õÒ ○ ○ Esnõµu® C¸¢x "Ezu©ºPÒ BQÂh»õ®. ○ ○ •ì¼®PÎß G¾®¦PøÍ AkUQ, AÁºPÎß Cµzuzøua õ¢uõ´¨ §], ○ ○ AÁºPÎß øu¯õÀ A»[P›UP¨£mh ÷©øhuõ÷Ú CÁºPÎß Bm] ¥h®. ○ CÁºPÒ AÝ£ÂUS® £u _P[PЮ Esq® EnÄ® £¸S® £õÚ•® ○ ○ •ì¼®PÎß CµzuzuõÀuõ÷Ú..! ¯õµõÁx ©ÖUP •i²©õ? ○ ○ ‰ßÖ |õÒ Esnõµu® •i¢ux. ›, ‰Áõ°µ® E°ºPÒ GßÚõ°ØÖ? ○ ○ ○ Ph¨£õøÓø¯ •Ê[QÂmk _USU Påõ¯® õ¨¤mhõÀ G¨£i? ○ ○ ©u |À¼nUPzøu²® JØÖø©ø¯²® ÷Ásizuõß C¢u Esnõµu©õ®! ○ ○ Ahhõ, ¦À»›UQÓx ÷£õ[PÒ..! ○ ○ ○ ·BkPÒ «x AÝuõ£¨£k® K|õ´PÒ E»QÀ Eshõ? ○ ○ ·÷PõÈPÎß ÷Põ›UøPPÐUPõP |›PÒ FºÁ»® ÷£õÚxshõ? ○ ○ ○ ·©õßPÎß ©õÚ® PõUP ¦¼PÒ SµÀ öPõkzux Eshõ? ○ ○ ·ÁÀ¿ÖPÒ ÁmhªkÁx £ÓøÁPÎß £õxPõ¨¦UPõP GßÓõÀ |À»ÁºPÒ ○ ○ |®¦ÁõºPÍõ? ○ ○ ·|À¼nUPzvØS® JØÖø©US® £õ]ÁõvPÒ £õk£kÁõºPÍõ? ○ ○ Fíü®...G[÷P÷¯õ CiUQÓx..! ○ ○ ○ |õøÍ |øhö£Ó C¸US® J¸ "v |õhPzvØS (Ax ¤µu©º £u¯õPUTh ○ C¸UP»õ®) CßøÓ¯ JzvøPuõß C¢u Esnõµu®. ○ ○ ○ •ì¼®PÒ ©mk©À», C¢v¯ |»ÛÀ AUPøÓ EÒÍ JÆöÁõ¸ Si©PÝ® ○ ○ Ga›UøP¯õP C¸UP ÷Ási¯ ÷|µ®..! ○ ○ · ]µõáúÀíéß ○ ○ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 7
 8. 8. 8 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 9. 9. uø»¯[P®1 & 15 AU÷hõ£º 2011 xÀPAuõ 3 & 17, îä› 1432 öõÀÁøuz öuÎÁõP & ÷|µi¯õPa öõÀ¾[PÒ µ® : 32 ©»º : 08 Th[SÍ® : ©UPÎß Aa® wºUP¨£k©õ? C ¢v¯¨ ¤µu©º µõãÆ Põ¢v, µè¯ Av£º Põº£- £õxPõ¨¦ CÀø» GÚ L¦Sæ©õ Aq£zvØS¨÷Æ BQ÷¯õº 1988 CÀ ö´u Tmk Ehß-£iU- ¤ÓS µè¯ Av£º ö©zÁ÷uÆ AÁºPÐUS AÎUP¨-øP°ß-£i, Th[SÍ® Aqªß {ø»¯zvß Pmk- £mh AvPõµ§ºÁ AÔUøP°À öu›ÂUP¨£m-©õÚ¨ £oPÒ •i¢x, Akzu ©õu® •uÀ ªß EØ- kÒÍx. Cx ªP¨ ö£›¯ •ßöÚa›UøP¯õS®.£zv öuõh[PÄÒÍ {ø»°À, C¢u Aqªß {ø»- CÁØøÓU SÔzu Aa® ö£õx©UPÎh® EÒÍx.¯zøu ‰h÷Ásk® GßÓ ©UPÎß ÷Põ›UøP ªPÄ® £õxPõ¨£õÚx GÚU TÓ¨£kQßÓ Aq-Á¾zx Á¸QÓx. v¸ö|À÷Á¼ ©õÁmh® Ci¢u- {ø»¯[PÒTh }sh Põ» Ai¨£øh°À ªP¨Pøµ Qµõ©zvÀ ©UPÒ |hzv¯ AÓÁÈ Esnõ-µ- ö£›¯ w[SPøÍ E¸ÁõUSQßÓ÷£õx C¯ØøPa ^Ø-u¨ ÷£õµõmh®, ©UPÎß Aa® wºUP¨£k® Áøµ Ó[-PøÍ÷¯õ £¯[PµÁõuz uõUSuÀPøÍ÷¯õ ©õ-©zv¯ Aµ_, £oPøÍ {Özv øÁUP ÷Ásk® GßÓ ÎUP •i¯õu AqEø»PøÍ |õ® ¯õ¸UPõPuªÇP Aø©aµøÁ°ß £›¢xøµ¯õÀ uØPõ¼P©õP Aø©UP ÷Ásk®? öº÷Úõ¤À Aq£zx |h¢u•iÄUS Á¢xÒÍx. 25 BÁx Bsk {øÚÄ |õÍßÖ |õ® öá´uõ¨§º Th[SÍ® Aqªß Eø»¯õÀ ö£õx©UPÎß vm-hzøu AÔÂUQß÷Óõ®. L¦ Sæ©õ £zx Ps-EhÀ|»ß, ÁõÌÁõuõµ®, E°º BQ¯Ú £õvUP¨- •ß C¸UøP°À Th[SÍzvÀ ÷©¾® Aq-Eø»-£k®; uªÇPzvß ö©õzu® «ß¤iz öuõȼÀ 30 PøÍ Aø©UQß÷Óõ®. uØ÷£õxÒÍ {ø»¯[PÎßÂÊUPõk Qøh¨£x®, JÆöÁõ¸ Bsk® Cµs- £õxPõ¨¦ SÔzxz uoUøP ö´¯¨£k® GÚ ©zv¯hõ°µ® ÷Põi ¹£õ´ AÍÄUS HØÖ©v ö´¯¨- Aµ_ AÔÂzu÷£õv¾® xøÓ Ÿv¯õÚ B´Ä |hzv,£kQßÓ «ß¤iz öuõȾ® Pkø©¯õP £õvUP¨- GÀ»õ® £õxPõ¨£õP÷Á C¸UQÓx GÚ AÔÂUS®£k®; AqEø»PøÍU SκÂUP FØÓ¨£k® |õhP®uõß Aµ[÷PÖ®.PÚ}º Ph¼À P»US®. C¢uU PÚ}º PhÀ}øµÂh |õmiß Áͺa] ö£›uõ? ©UPÎß £õxPõ¨¦HÊ iQ› AvP® öÁ¨£©õP C¸UPUThõx Gߣx ö£›uõ GßÓ ÷PÒ GÇ»õ®. ©UPøͨ £õxPõU-HØÖUöPõÒͨ£mh {£¢uøÚPÎÀ JßÖ. QßÓ, |ßø©¯ÎUQßÓ Áͺa]z vmh[P÷Í uõµõ¨§›¾® PÀ£õUPzv¾® EÒÍ AqEø»- ÷uøÁ. |õöÍõ¸ ö£õ´²® ö£õÊöuõ¸ ¦»®£¾-PÎÀ C¢{£¢uøÚPÒ «Ó¨£kÁøu¨ ÷£õßÖ ©õ´ £ÁÛ Á¸QßÓ, Aö©›UPõÂß |»ßPÐUPõ´Th[SÍzv¾® «Ó¨£k®. B°µ® Áõm ªßõµz-øuz öõ¢u ©UPÎß |»ßPøͨ £¼°hz u¯[PõuuµUTi¯ Aq Eø»PÒ BÖ A[S {ÖÁ¨-£m-hõÀ, Bm]¯õͺPÎß ÁõUSÖvø¯ ¯õ¸® |®£zAuß AÍÄ ÷©¾® AvP›US®; Th[- S Íz- ø ua u¯õµõ´ CÀø». ÷£õ£õÀ ÂåÁõ²U P]ÁõÀ £õvU-_ØÔ²ÒÍ PhÀÁõÌ E°›Ú[PÎß £À¾- ° º¨- P¨£mh ©UPÐUS 25 BskPÐUS¨ ¤ÓS® {Áõ-ö£¸UP® uøh£k®; «ßPÒ özx ªuUS®; ÷£a]¨- µn® QøhUPÂÀø»÷¯. ©UPÎß Aa[PøÍz£õøÓ Aøn°ß uspº, Aq-ªß{ø»¯z-vØSz wºzu ¤ÓSuõß CÁºPÒ vmh[PøÍz öuõh[S-Qß-v¸¨-¤Âh¨£kQßÓ÷£õx uspº¨ £ØÓõU-SøÓ ÓõºPÍõ?AvP›US®; PvºÃa]ÚõÀ HØ£hUTi¯ ÷PkPÒ ÷ÁÖ. ªß£ØÓõUSøÓø¯¨ ÷£õUP B£zvÀ»õu C¸£x BskPÐUS •ß PÀ£õUPzvÀ P]¢u vmh[PøÍz wmh»õ÷©. |ÃÚ ÁvPøÍU öPõshPvºÃaõÀ £»º ¦ØÖ÷|õ´, øuµõ´k ÷|õ´US BÍõ- ÷©ØPzv¯ |õkP÷Í Aqªß vmh[- P øÍU°-Úº. AøuÂh I¢x ©h[S A£õ¯® Th[SÍzvÀ SøÓzxU öPõÒQßÓ÷£õx |®•øh¯ ©UPÎßEÒÍx. µè¯õ Aø©zu AqEø»PÎÀ ÷£õx©õÚ GvºPõ»z÷uõk Âøͯõhz xoÁx H÷Úõ? ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 9
 10. 10. •P¨¦U Pmkøµ Ai¨£øh áÚ|õ¯P•® EÒÍõm]²® A. _¨µ©o £À÷ÁÖ E»P |õkPξ® |øh•øÓ°À EÒÍ Aµ]¯À Aø©¨¦PÎÀ uø»]Ó¢uuõPU P¸u¨£kÁx C¢v¯ áÚ|õ¯P®uõß. J¸ Pm] Bm], C¸ Pm] Bm], P®³Û®, CµõqÁ Bm], ©ßÚº Bm] ÷£õßÓøÁ A©¼À C¸US® |õkPÎÀ GÀ»õ® ©UPÒ «£ Põ»©õP áÚ|õ¯Pzøu ÷|õUQ¨ £øhö¯kUP Bµ®¤zxÒÍõºPÒ. CuØS «£zv¯ Euõµn® GQ¨x, ¼¤¯õ |õkPÎÀ |h¢u ©UPÒ ÷£õµõmh®. BÚõÀ _u¢vµ® ö£ØÓ |õÒ •uÀ Ph¢u 64 BskPÍõP AÝ£Âzx Á¸® áÚ|õ¯P® uøÇz÷uõ[Q Á¸QÓuõ GßÓõÀ ÷PÒÂUSÔuõß. Põµ- n® |®•øh¯ áÚ|õ¯P® ö£¸®£õßø© Ai¨£øh°»õÚx. JÆ-öÁõ¸ uÛ©ÛuÛß ÷uøÁPÐUS®, P¸zxUS® •UQ¯zxÁ® öPõkzuõÀ ©mk÷© Esø©¯õÚ áÚ|õ¯P® uøÇUS®. mh©ßÓ®, |õhõЩßÓ® BQ¯ÁØÖUS |øhö£Ö® ÷uºuÀPÒ ©mk÷© áÚ|õ¯P® GßÓ uÁÓõÚ ¦›uÀ ©UPÎøh÷¯ C¸UQÓx. Esø©¯õÚ áÚ|õ¯P® Gߣx ©UPÐU- PõP, ©UPÍõÀ, ©UP÷Í |hzxQÓ Bm]uõß. GÚ÷Áuõß C¢u áÚ|õ¯P® Ai¨£øh°À Qµõ© Aͼ¸¢xuõß öuõh[SQÓx. C¢u áÚ|õ¯P •øÓø¯, ÷u]¯, ©õ{» Aͼ¸¢x £µÁ»õUQ Qµõ© AÍÂÀ ö¯À£h øÁ¨£÷u Fµõm]. ©UPÎß ÷uøÁPøÍ {øÓ÷ÁØÖÁuØPõÚ vmhªhÀ, AvPõµ® ©ØÖ® •iÄPÒ AøÚzx® ©UPÍõ÷»÷¯ wº©õÛUP¨£kÁ÷u £µÁ»õUP¨£mh áÚ|õ¯P®. CuÚi¨£øh°Àuõß Esø©¯õÚ áÚ|õ¯P®, Ai¨£øh°À Qµõ© Aͼ¸¢x Bµ®£©õQÓx GßÖ öõÀQ÷Óõ®. AizuÍ® EÖv¯õP C¸¢uõÀuõß Pmih® EÖv¯õP C¸UP •i²®. ÷©À©mhzvÀ |hUS® uÁÖPÐUS®, FÇÀPÐUS® •UQ¯U Põµn©õP C¸¨£x Ai¨£øh áÚ|õ¯P® Á¾ÂÇ¢x C¸¨£xuõß. C¢v¯ Aµ]¯»ø©¨¦a mh® 24310 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 11. 11. CÀ EÒÍõm]ø¯¨ £ØÔ EÒÍõm] Aø©¨¦PÐUS¨ Si°¸¨¦, Siuspº,›ÁõPU öPõkUP¨£mkÒÍx. £Qº¢uΨ£uØS £›¢xøµ G›ö£õ¸Ò, õø»PÒ, ªßõµ®,ªS¢u ÷£õµõmh[PÐUS¨ ö´ÁuØPõP I¢uõskPÐUS •øÓõµõ G›Uv, ÁÖø©¤ÓS, •Êø©¯õÚ AvPõµ® J¸ •øÓ ©õ{» {v JȨ¦, PÀÂ, öuõÈÀ £°Ø],Qµõ©[PÐUS ÁÇ[P ÷Ási Bøn¯zøu Aø©zuÀ. ¡À {ø»¯®, P»õaõµ®,Aµ]¯»ø©¨¦a mhzv¸zu[PÒ ¢øuPÒ, ©¸zxÁ®, _Põuõµ®,73, 74 öPõsk Áµ¨£mhÚ. · ©õÁmhzv¾ÒÍ FµP, Sk®£ |»®, ö£sPÒ & |Pº¨¦Ó EÒÍõm] Aø©¨¦-Aøu¨ £ØÔ Â›ÁõP AÔ¢x SÇ¢øuPÒ ÷©®£õk, ‰P |»®, PÎÚõÀ u¯õ›UP¨£mhöPõÒÁx EÒÍõm]°ß •UQ¯z- |¼ÄØÓ ¤›ÂÚº, ö£õx vmh[PøÍ J¸[QønzxxÁzøu |©US Enºzx®. ÂÛ÷¯õP®, •uõ¯ öõzx ©õÁmh® •ÊÁuØS©õÚ £µõ©›¨¦ ÷£õßÓøÁ. Aµø©¨¦ 73BÁx v¸zua Jmkö©õzu ©õÁmh Áͺa]zmhzøu 1993 B® Bsk H¨µÀ vmh® u¯õ›UP "©õÁmh vmhU |øh•øÓ°À C¢u20 B® |õÒ mh©õP SÊøÁ HØ£kzxuÀ. E›ø©PÒ CÀø»ö¯ß£x |õ®|õhõЩßÓ® HØÖUöPõshx. AÔ¢u÷u. GÚ÷Á C¢uCuß •UQ¯ A®[PÒ : · Qµõ© Fµõm]°¾ÒÍ E›ø©Pøͨ ö£ÖÁuØPõÚ £vÄ ö´¯¨£mh AøÚzx ÁÈÁøPPøÍ Bµõ´¢x · ‰ßÓkUS Fµõm] •øÓ ÁõUPõͺPøÍ EÒÍhUQ¯ AøÚÁ¸® Cøn¢x ÷£õµõiAÔ•P® ö´¯¨£mhx. "Qµõ© ø£ ÷Põm£õmøh AÁØøÓ¨ ö£Ó ÷Ásk®.(Qµõ©¨ £gõ¯zx, Fµõm] AÔ•P¨£kzxuÀ.JßÔ¯®, ©õÁmh¨ £gõ¯zx) 1994 CÀ C¯ØÓ¨£mh uªÌ- Aµ]¯»ø©¨¦ 74BÁx v¸zua mh® · I¢uõskPÐUS J¸ •øÓ |õk Fµõm]PÒ mh® CuØSPmhõ¯ EÒÍõm]z ÷uºuÀPÒ. Á¾÷ºUQÓx. |Pº¨¦Ó EÒÍõm]EÒÍõm] Aø©¨¦PÎß Aø©¨¦PøÍ, Aµ]¯»ø©¨¦a 73BÁx mhzv¸zuzxhߣuÂUPõ»® •iÁuØS •ß÷£õ mh¨ ¤›ÄPÎß Ai¨£øh°À CønUP¨£mh 11BÁxEÒÍõm] Aø©¨¦PÒ {ø»¨£kzxÁvÀ 1992 B® AmhÁøn¨£i 29 ÁøP¯õÚPø»UP¨£mh ÷uv°¼¸¢x 6 Bsk C¢uz v¸zu® öPõsk £oPÎÀ Fµõm]US AvPõµ®©õuzvØSÒÍõP÷Áõ ÷uºuÀPÒ Áµ¨£mhx. ÁÇ[P¨£mi¸UQÓx. AøÁ,|hzu¨£k®. ÂÁõ¯®, {» ÷©®£õk, C¢v¯õÂ÷»÷¯ AvP · JÆöÁõ¸ Fµõm] }º¨£õÚ®, PõÀ|øh, PõkPÒ, AÍÂÀ |Pº ©¯©õUP¨£mhAø©¨¤ß ©UPÒ öuõøP°À ]ÖöuõÈÀ, øPzöuõÈÀ, ©õ{»® uªÌ|õk BS®. CuÚõÀBv vµõÂhº ©ØÖ®£Ç[Si°Úº ©UPÒ öuõøPÂQuõaõµzvØ÷PØ£ EÖ¨¤Úº£u°h[PÒ, uø»ø©¨£u°h[PÎÀ _ÇØ] •øÓ°ÀChJxURk ö´²® •øÓAÔ•P¨£kzu¨£mhx. · EÖ¨¤Úº ©ØÖ®uø»ø©¨ £u°h[PÎÀö£sPÐUS ‰ßÔÀ J¸ £[S_ÇØ] •øÓ°À ChJxURkö´²® •øÓ. · FµP, |Pº¨¦Ó EÒÍõm]z÷uºuÀPøÍz öuõhº¢x |hzx-ÁuØS _¯õº¦øh¯ Aø©¨£õP©õ{» ÷uºuÀ Bøn¯zøuAø©zuÀ. · ©õ{» Aµ]ß {vBuõµ[PøÍ, |Pº, FµP ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 11
 12. 12. |Pº©¯©õuø»z öuõhº¢x GÚ÷Á Qµõ© EÒÍõm]PÎÀ GÚ ö©õzu® 14579 ÁõºkPÒHØ£k® £À÷ÁÖ ÁõÀPøÍ JÆöÁõ¸Á¸® |õßS KmkPÒ EÒÍÚ. ößøÚ ©õ|Pµõm]GvºöPõÒQÓx. 2011 B® Bsk ÷£õh ÷Ásk®. Qµõ©¨ £g- «£zvÀ ›ÁõUP® ö´¯¨-©UPÒ öuõøP õ¯zx xønzuø»Áº, JßÔ¯ £mk 155¼¸¢x 200 ÁõºkPÍõPPnUöPk¨¤ß£i (ö©õzu® ö£¸¢uø»Áº, xønz-uø»Áº, E¯ºzu¨£mk "Q÷µmhº7.23 ÷Põi) uªÌ|õmiß ©õÁmh ö£¸¢-uø»Áº, xønz- ößøÚ GßÓøÇUP¨£kQÓx.|Pº¨¦Ó[PÎß ©UPÒ öuõøP uø»Áº BQ-÷¯õøµ ©UPÍõÀ JÆöÁõ¸ ÁõUPõ͸® Áõºk3.49 ÷Põi¯õS®. Cx ©õ{»zvß ÷uº¢öukUP¨-£mh Áõºk EÖ¨¤Úº, ÷©¯º BQ÷¯õøµzö©õzu ©UPÒ öuõøP°À 48.55 EÖ¨¤ÚºPÒ ÷uº¢öuk¨£õºPÒ. ÷uº¢öukUP Cµsk ÁõUSPÒuÃu©õS®. uªÇPzvÀ ö©õzu® 12,619 ÷£õh ÷Ásk®. 74BÁx mhzv¸zu® Qµõ©¨ £gõ¯zxPЮ, 97,014 CvÀ |Pº¨¦Ó EÒÍõm]US|Pµõm]PÐUS RÌUPsh Qµõ©¨ £gõ¯zx ÁõºkPЮ, ©mk® Aµ]¯À Pm] Áõ›¯õP¨AvPõµ[PøÍ ÁÇ[Q²ÒÍx. 385 JßÔ¯ £gõ¯zxPЮ, ÷£õmiPÒ |hUS®. ªßÚq 6499 JßÔ¯ ÁõºkPЮ, 32 |Pµ Aø©¨¦ ©ØÖ® |Pµ ÁõUS C¯¢vµ[PЮ |Pº¨¦Ó ©õÁmh £gõ¯zxPЮ ©ØÖ®vmhªhÀ, {»¨ £¯ß£õk, EÒÍõm]°À ©mk® £¯ß£kz- 648 ©õÁmh ÁõºkPЮPmhh[PÒ PmkuÀ, u¨-£k® GßÖ Aµ_ EÒÍÚ.ö£õ¸Íõuõµ, ‰P •ß÷ÚØÓ®, AÔÂzxÒÍx.õø»PÒ, £õ»[PÒ, Si}º |Pº¨¦Ó EÒÍõm] Aø©¨¦ ÷Ám£õͺPÐUPõÚ uSvPÒÂ{÷¯õP®, _Põuõµ®, uªÇPzvÀ ö©õzu® 10w¯øn¨¦, Põk Áͺ¨¦, G¢u Fµõm] / |Pµõm] ©õ|Pµõm]PÒ, 102 |Pµõm]PÒ,_ØÖa`ÇÀ, ©õØÖz vÓÚõÎPÒ Aø©¨¤ß EÖ¨¤ÚµõP AÀ»x 50 ‰ßÓõ® {ø» |Pµõm]PÒ,|»ß, Siø¨£Sv ÷©®£õk, uø»ÁµõP¨ ÷£õmi°h 561 ÷£¹µõm]PÒ EÒÍÚ. CvÀÁÖø© JȨ¦, §[Põ, ¸®¦QÕºP÷Íõ A¢u 474 ©õ|Pµõm] ÁõºkPЮ,Âøͯõmkz vhÀ, Aø©¨¤ß ÁõUPõͺ £mi¯¼À 3392 |Pµõm] ÁõºkPЮ, 987PÀÂ, Pø», P»õaõµ®, CkPõk, E[PÒ ö£¯º Ch® ö£ØÔ¸UP ‰ßÓõ® {ø» |Pµõm]_kPõk, PõÀ|øh, ¤Ó¨¦ ÷Ásk®. ÁõºkPЮ, 8807 ÷£¹µõm]CÓ¨¦ £vÄ / öu¸ ÂÍUS, ÷Ám¦©Ý ö´²® Pøh] ÁõºkPЮ, ößøÚ÷£¸¢x {Özu®, ö£õx |õÍßÖ 21 Á¯x ©õ|Pµõm]°À 200 ÁõºkPЮPȨ£øÓ, Bk ©õkPÒ §ºzv¯øh¢v¸UP ÷Ásk®.AÖUS® Ch[PÒ. JxURk ö´¯¨£mhFµõm] Aø©¨¦ EÒÍõm]z ÷uºu¼À £u°h[PÐUS ÷£õmi-°m- Qµõ©¨ £gõ¯zx hõÀ, }[PÒ G¢u¨ ¤›ÂÚ¸USuø»Áº, xønzuø»Áº, Áõºk C¢u •øÓ JxUP¨£mkÒÍ÷uõ A¢u¨EÖ¨¤Úº ¤›øÁa ÷º¢uÁµõP C¸UP "öÁÀL÷£º £õºmi ÷Ásk®. JßÔ¯® JßÔ¯ö£¸¢uø»Áº, xønzuø»Áº, BL¨ C¢v¯õ GÝ® uSv°ßø©PÒJßÔ¯U SÊ EÖ¨¤Úº ÷u]¯U Pm] · G¢u J¸ SØÓ ÁÇUQ¾® ©õÁmh¨ £gõ¯zx ÷uºuÀ ÁÇUSPξ® ushøÚ©õÁmh¨ ö£¸¢uø»Áº, ö£ØÓÁµõP C¸UPU Thõx.xønzuø»Áº, ©õÁmhU SÊ •uß•u»õPUEÖ¨¤Úº · 1955 B® Bsk Si²›ø© PͪÓ[SQÓx. £õxPõ¨¦a mhzvß RÌ CvÀ Qµõ©¨ £gõ¯zx ushøÚ ö£ØÔ¸¢uõÀ 6Áõºk EÖ¨¤Úº, Qµõ©¨ AÁºPÐUS E[PÎß BskPÒ ÷£õmi°h •i¯õx.£gõ¯zxz uø»Áº, Fµõm]JßÔ¯ SÊ EÖ¨¤Úº, ©õÁmh |À»õuµøÁ ÁÇ[P · öÂk AÀ»x ©Ú|»® SßÔ¯ÁºSÊ EÖ¨¤Úº BQ¯ |õÀÁ¸®©UPÍõÀ ÷|µi¯õPz ÷ÁskQ÷Óõ®. · Áõ[Q¯ PhøÚz wºUP÷uº¢öukUP¨£kQÓõºPÒ. ÁøP¯ØÓÁº. 12 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 13. 13. · ÷£õmi°k® Fµõm] / SØÓ¨ ¤ßÚo CÀ»õu {ø»°À uªÇPzvÀ|Pµõm]°À J¨£¢uuõµµõP ÷|ºø©¯õÚ, |®¤UøP¯õÚ, AuØPõÚ AÔSÔPÒ GxÄ®C¸UPU Thõx. uø»ø©z uSv EÒÍ öu›¯ÂÀø». C¢ua ÷Ám£õÍøµz ÷uºÄ ö´x `Ì{ø»°À ©UPÒ · ®£¢u¨£mh Fµõm] / ÷£õmi°ha ö´¯ ÷Ásk®.|Pµõm]°À mh ÂȨ¦hß C¸¢x |À»µ_B÷»õPµõP÷Áõ áõv, ©u, CÚ, ö©õÈ, Pm] Aø©¯ £õk£h ÷Ásk®.ÁÇUSøµbµõP÷Áõ ÷ÁÖ£õißÔ uSv¯õÚÁøµz J¸ Põ»zvÀ £gõ¯zxzC¸UPU Thõx. ÷uºÄ ö´¯ ÷Ásk®. uø»Áº £u Gߣx · Aµ_z xøÓ AÀ»x Aµ_ JxURk ö´¯¨£mh öP͵Á©õÚ ö£õÖ¨£õPõº¦øh¯ {ÖÁÚ[PÎÀ Ch[PÎÀ ÂQuõaõµ C¸¢ux. Qµõ©zvÀ EÒÍ ‰P£o¯õ͵õP÷Áõ, A¾Á»P- Ai¨£øh°À ö£sPÒ, AUPøÓ öPõsh ö£›¯µõP÷Áõ C¸UPU Thõx. BvvµõÂhº, £Ç[Si°Úº ©Ûuº J¸©ÚuõP BQ÷¯õ¸US •UQ¯zxÁ® ÷uº¢öukUP¨£kÁx ÁÇUP®. · EÒÍõm]US ö¾zu ÷Ás- BÚõÀ AuØS CßÖ CÆÁÍÄi¯ öuõøP £õUQ C¸UPU Thõx. AÎUP ÷Ásk®. ÷£õmiPÒ Hß? HØPÚ÷Á £u°À · mh©ßÓ / £õµõЩßÓEÖ¨¤ÚµõP C¸zuÀ Thõx. C¸¢uÁøµ ÷uºÄ ö´²® ÷£õx ©zv¯, ©õ{» Aµ_PÒ JÆ- AÁºPÎß ¤ßÚo, |hÁiUøP öÁõ¸ Qµõ©¨ £gõ¯zxUS® · J¸Áº HuõÁx J¸ £uÂUS ©ØÖ® £o¯õØÓø» B´Ä I¢uõsk Põ»zvØS _©õº BÖ©mk÷© ÷£õmi°h ÷Ásk®. ö´x uSv ö£Ø÷Óõøµz ÷uºÄ ÷Põi ¹£õ´ Áøµ {v JxUS-EÒÍõm]°À ö£õx©UPÎß ö´¯ ÷Ásk®. QÓõºPÒ. AuØPõÚ vmh[PøÍ£[S áÚ|õ¯Pzvß Ai¨£øh ÁSzx, A¢u {vø¯¨ ö£ØÖ ÷ÁµõP ÂÍ[S® EÒÍõm]z £¯ß ö£ØÓÁºPÒ GzuøÚ ÷£º Asø©U Põ»[PÎÀ EÒ- ÷uºu¼À AøÚzxz uµ¨¦ Gߣx ÷PÒÂUSÔ. A¨£i÷¯Íõm-]¨ £uÂPÒ H»ªh¨-£k-Áx ©UPЮ EØõPzxhß £[S ö£ØÔ¸¢uõ¾® Ax ©UPÒö£¸Q Á¸QÓx. Cx áÚ|õ¯P ö£ØÖ uSv²øh¯ÁºPøÍz |»ÝUS¨ £¯ß£mhuõ GߣxÂ÷µõ-ua ö¯»õS®. Cx •øÍ-°÷»÷¯ QÒÎ GÔ¯¨£h ÷uº¢öukUP ÷Ásk®. A¨- ÷PÒÂUSÔ. ÷©¾® u[PÐU÷Ásk®. ö£õÊ-xuõß Aµø©¨¦ mhz- Sz ÷uøÁ¯õÚ {v Buõµ[ v¸-zu® 73, 74 BQ¯ÁØÔߣi PøÍ, EÒÑ›÷»÷¯ Á› Âvzx BÒ ©õÓõmh®, ÁõUSa vµm-iU öPõÒÁuØS Qµõ©¨ Fµõm], |Pµõm] Aø©¨¦-õÁiø¯U øP¨£ØÖuÀ £g-õ¯z-xUS AvPõµ® PÐUS AÎUP¨£mi¸US®uºzvh ÷Ásk®. EÒÍx. AvP-õµ[PÒ •Êø©¯õP¨ ÁõUSUS¨ £n® GßÓ {ø» £¯ß£kzu¨£mk Auß £¯ßPÒ HÓUSøÓ¯ 1,30,000 ÷£øµz©õÓ ÷Ásk®. ©UPøÍa ößÓøh²®. A¨- ÷uºÄ ö´²® £o°À _©õº 5 FÇÀ Aµ]¯ÀÁõvPЮ ö£õÊx-uõß EÒÍõm] •Ê »m® Aµ_ FȯºPÒ÷uºuÀ £o¯õͺPЮ E›ø©-²hß Aø©²®. ©U- Dk£kzu¨£kQÓõºPÒ. Ph¢uCøn¢x ÷uºuÀ ÁÈ•øÓUS PÍõm] £µÁ»õS®. |õk öÈU- mh©ßÓz ÷uºuø»¨ ÷£õ»÷Á•µnõP ö¯À£kÁøuz ukUP S®. ©UPÒ AøÚzx ÁÍ•® uß©õÚ® CÇUPõ©À, Pso¯®÷Ásk®. ö£ØÖ }izx ÁõÇ •i²®. Põ¨£õºPÒ GÚ |®¦Q÷Óß. C¢u ÁõUPõͺ £mi¯ø» › uªÇP EÒÍõm] Aø©¨¦- •øÓ E[PÐUS ÷øÁ ö´¯£õºzx, Âk£m÷hõº ©ØÖ® PÎß £uÂUPõ»® Á¸® "öÁÀL÷£º £õºmi BL¨uSv EÒÍ ÁõUPõͺPøͨ AU÷hõ£º 25 B® ÷uv²hß C¢v¯õ GÝ® ÷u]¯U Pm]£mi¯¼À ÷ºUPÄ®. •i-ÁøhQÓx. GÚ÷Á Á¸QÓ •uß•u»õPU PͪÓ[SQÓx. AU÷hõ£º 17, 19 BQ¯ AÁºPÐUS E[PÎß Ch® ö£¯º¢÷uõº, CÓ¢- ÷uvPÎÀ EÒÍõm]z ÷uºuÀ÷uõº ÷£õßÓ uSv¯ØÓÁºPøÍ |À»õuµøÁ ÁÇ[P Cµsk Pmh[PÍõP ÷ÁskQ÷Óõ®.}UPÄ® |hÁiUøP GkUP |øhö£Ö® GÚ uªÇPz ÷uºuÀ÷Ásk®. Bøn¯® AÔÂzxÒÍx. £» (Pmkøµ¯õͺ öÁÀL÷£º £õºmi BL¨ C¢v¯õÂß ÷u]¯a ö¯»õͺ. uSv ö£ØÓ |õn¯©õÚ, ©õ{»[PÎÀ ö£sPÐUS 50 AÁ¸hß ÷£ : 99405 14317,÷øÁ ©Ú¨£õßø© EÒÍ, uÃu JxURk ö´¯¨£mh 87545 13523) ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 13
 14. 14. Aµ]¯À £ßø©a ‰PzvÀ Cì»õª¯ Aµ]¯À ÷åU •í®©z PõµUSßÝ E »QÀ CßÖ |øh•øÓ°À EÒÍ Bm] •øÓPÎÀ Cì»õª¯ Bm] •øÓ÷¯ ªP¨ £Çø©¯õÚx® öuõßø© Áõ´¢ux©õS®. ªP }sh Põ»® {ø»z- v ¸¢ux® Cx÷Á. ]» SøÓPÒ EÒÍ÷£õv¾® £vÚõßS ¡ØÓõskPÐUS¨ ¤ÓS CßÖ® Ax öuõhºQÓx. Cì»õª¯ Aµ]¯ø»²® Bm]ø¯²® |øh•øÓ¨£kzv¯Áº |¤PÒ |õ¯P® (éÀ) AÁºP÷Í. Cu߉»® Asn»õº, CøÓÁÛß ÁÈPõmkuø» |øh-•øÓ¨£kzvÚõº. ¯z›¨ Auß uø»|Pµ©õPz vPÌ¢ux. A[S Cì- »õª¯ Bm] {ÖÁ¨£mh÷£õx •ì¼®PÒ ªPa ]Ö£õßø©°Úµõ´ C¸¢- uÚº. £vøÚ¢x ÂÊUPõmiØS® R÷Ç. £zuõ°µzxUS® ÷©Ø£mh ©UPÒ C¸¢u ¯z›¤À, •ì¼®PÒ B°µzv I¡ÖUS® SøÓÁõP C¸¢uÚº. BÚõ- ¾® A[S G¨£i Kº Cì»õª¯ Bm] {ÖÁ¨£mhx? •í®©z |¤ (éÀ) AÁºPÒ Auß Bm]¯õ͵õP BÚx G¨£i? ¯z›¤¾® Auß _ØÖ¨¦Ó[Pξ® C¸£zv Cµsk ÷Põzvµ[PÒ C¸¢- uÚ. £À»õskPÍõP AÁºPÒ u©USÒ søh°mkU öPõsi¸¢uÚº. ÷£õº, Tmk¨£köPõø»PÒ BQ¯ÁØÔß Põµn©õP AÁºPÎß Aø©v Sø»¢- v¸¢ux. ÷©õuÀPЮ •µs£õkPЮ •i»õ xߣ[PÐUS® x¯µ[- PÐUS® Cmka ößÓÚ. AuÚõÀ AÁºPÒ AøÚÁ¸® ÷£õøµ öÁÖzuÚº. Aø©vø¯ ¸®¤Úº. CuØQøh÷¯ ¯z›¤¼¸¢x J¸ SÊÂÚº ©UPõÄUS íä ö´¯ Á¢uÚº. AÁºPÒ Asn»õ¸hß AÔ•P® B°Úº. ¯z›¨ |Pµzvß {ø»ø¯ AÁºPÒ Asn-»õ¸US ÂÍUQÚº. Asn»õº, AÁºPÐUS Cì»õzøuU SÔzx •Êø©¯õP Gkzxøµzuõº. AuÚõÀ DºUP¨£mh AÁºPÒ Cì»õzøuz uÊÂ-Úº. AÁºPÒ Pìµä ÷PõzvµzvÚº BÁº. ¯z›¦US Á¢u¤ÓS As-n-14 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 15. 15. »õøµU SÔzx® Cì»õzøuU mhzvØS¨ ¤ÓS E»QÀ ©Ø- Bß ¤µPhÚ® ö´QÓx (17: 70;SÔzx® u® ÷Põzvµzuõ¸US AÔ- öÓõ¸ GÊu¨£mh Aø©¨¦a m- 5: 32). GÚ÷Á •ì¼®PÒ Bm]-•P® ö´uÚº. AuÚõÀ DºUP¨- h® £» ¡ØÓõskPÐUS¨ °À A©º¢v¸¢uõ¾® AÀ»x£mh £ßÛµsk ÷£º Akzu ¤Ó÷P E¸ÁõUP¨£mhx Gߣx GvºU-Pm] Á›ø°À {ßÔ¸¢uõ-Bsk ©UPõ ößÖ |¤ (éÀ) ©ÖUP •i¯õu Esø©¯õS®. ¾® ©ÛuºPÎß Pso¯®, E°ºAÁº-PÐhß J¨£¢u® ö´uÚº. BQ¯ÁØøÓ¨ £õxPõUPU Phø©¨- CøÓzyuº {Ö¯ Cì- » õ-¯z›¤À Cì»õª¯ AøǨ¦¨ £mhÁºPÒ BÁº. ª¯ Aµ_ £ßø©zußø© Áõ´¢u-£o¯õØÓ ªìA¨ C¨Ý Eø©º uõP C¸¢ux Gߣx Cu߉»® ©ÛuºPÎß E°øµ¨ ÷£õß÷ÓAÁºPøÍ AÁºP÷Íõk Aݨ¤ öu›QÓx. Ax •Êø©¯õÚ ©õÚ•® Pso¯zvØS›¯uõS®.øÁzuõº Asn»õº. ©ua_u¢vµzøu EÖv ö´QÓx. G¢ua `Ì{ø»°¾® Ax £õx-PõU- Akzu Bsk Cµsk J¸Á¸øh¯ |®-¤UøP, ÁÈ£õk, P¨£h ÷Ásk®. ]øuUP¨£hUö£sPÒ EÒ£h GÊ£zøu¢x h[S ®¤µ-uõ¯[PÒ BQ¯ÁØ- Thõx. (v¸USºBß 49: 11, 104:1)÷£º AP£õ GÝ® ChzvØS Á¢x Ôß _u¢vµz-v÷»õ uÛ¯õº m- GÚ÷Á ©ÛuÛß ©õÚzøuU PõUPAsn»õøµa ¢vzuÚº. AÁºPÒ h[PÎ÷»õ G¢-{ø»°¾® Cì»õª¯ ‰P® uø»°h ÷Ás-CøÓzyuøµ²® AÁµx ÷uõǺ- uø»°k-ÁvÀø». Asn»õ›ß i¯x AÁ]¯©õS®.PøͲ® ¯z›¨ |PµzvØS Á¸©õÖ Põ»¢öuõmk CßÖ Áøµ •ì¼® ‰P •ß÷ÚØÓzvØS CøÓ-AøǨ¦ ÂkzuÚº. GÀ»õ ÁøP- |õkPЮ Aµ_-PЮ Cuµ ©u¨-¤›- Áß {ºn°zxÒÍ Pmk¨- £ õk-¯õÚ EuÂø¯²® £õxPõ¨ø£²® ÂÚ¸US •Ê-ø©¯õÚ ©ua-_u¢- PÐUS HØÓÁõÖ öÀÁzøuzÁÇ[SÁuõP ÁõUSÖv AÎzuÚº. vµzøu ÁÇ[Q Á¢xÒÍÚ Gß- vµm- h Ä®, øPÁ® øÁzv¸UP-Cuß ÂøÍÁõP îäµz ö´-ÁuØ- £uØS Áµ»õÖ õm] ÁQUQßÓx. Ä®, ö»ÁÈUPÄ® uÛ©Ûuº-PõÚ `ÇÀ ©»º¢ux. £vÚõßS ¡ØÓõsk Põ»©õP PÐUS AÝ©v EÒÍx. C¢ua Cµshõ® AP£õ Ehß-£iU- •ì¼®PÒ Bm] ö¾zv¯ GQ¨- _u¢vµ® £õxPõUP¨£h ÷Ásk®.øP-ø¯z öuõhº¢x ¯z›¨ |Pµz- vÀ C¨÷£õx® Jߣx ÂÊUPõk Azxhß ‰P ¸¨£[PÒ ¦ÓU-vØS Á¸øP u¢u Asn»õøµ Põ¨iU QÔìuÁºPÒ EÒÍÚº. PoUP¨£hÂÀø» Gߣx EÖvA¢- | PµzvÚº £õmk £õi²® I¡Ö Põ¨iU ÷uÁõ»¯[PÒ EÒ- ö´¯¨£h ÷Ásk®. GÚ÷Á©QÌa] BµÁõµzxhÝ® Áµ÷ÁØ- ÍÚ. I.|õ. ø£°ß ö£õxa ö¯- ö£õ´, v, ÁgøÚ, H©õØÖuÀ,Ó-Úº. u[PÎß |PµzvØS CøÓz- »õ͵õP C¸¢u ¦z¸ìPõ¼ GQ¨- ÷©õi, £xUQøÁzuÀ, C»g®, vß Põ¨iU QÔìuÁµõÁõº. DµõU Ámi, »õmh› •u¼¯ GÀ»õ-Âu-yu›ß |Pµ® GÚ¨ ö£õ¸Ò£k® Aø©aµõP C¸¢u uõ›U Aëéú® ©õÚ ö£õ¸Íõuõµa _µshÀ-PÐU-"©w-Úzx¢|¤ GÚ¨ ö£¯º `mi- QÔìuÁ÷µ. J¸ QÔìuÁ¨ ¤›- S® •iÄ Pmh Aµ]¯À Av-Põµz-Úº. AÁºPÒ AøÚÁ¸® JßÖ- ÂÚ-›ß uø»ø©¯P® CßÖ®Th øu¨ £¯ß£kzu ÷Ásk®. {µ¢-÷º¢x Asn»õøµz u[PÒ |Pµz- DµõUuõ®. ©ØöÓõ¸ ¤›ÂÚ›ß uµ©õÚ ÂȨ¦ EnºøÁ Fmhvß uø»ÁµõPÄ® Bm]¯õÍ-µõP- uø»ø©¯P® ]›¯õ. ö»£ÚõÛÀ ÷Ásk®.Ä® BUQÚº. |õØ£x ÂÊUPõk QÔìuÁºPÒ Cì»õª¯U Ps÷nõmhz-£ßø©a ‰P Aµ]ß EÒ- Í Úº. CøÓzyu›ß Põ»¢- vÀ, £»uµ¨£mh |®¤UøPPÒAø©¨¦amh® öuõmk CßÖ Áøµ Cì»õª¯ Gߣx CøÓÁß ÂvzxÒÍ Aµ_ £ßø©z ußø© Áõ´¢uuõP CøÓzyuº (éÀ) AÁºPÒ C¯ØøPa mh[PÎß J¸ £Sv- C¸¢ux Gߣx ©ÖUP •i¯õu©wÚõ ©UPøÍ JßÖ÷ºzx AÁº- ¯õS®. GÚ÷Á |®¤UøPø¯ ©õØ- Áµ»õØÖ Esø©¯õS®. Cì-P÷Íõk ›ÁõÚ •øÓ°À J¨-£¢- ÖÁuØ÷Põ J¸ø©¨£kzx- »õª¯ Aµ_ J¸÷£õx® J¸ ©u-u[-PøÍa ö´uõº. GÀ»õ¸øh¯ ÁuØ÷Põ GÆÂu¨ £»¨-¤µ-÷¯õP- Áõu AµõP C¸¢uvÀø».E›ø©PЮ ›ÁõPÄ® EÖv- •® AÝ©vUP¨£h©õmhõx. |®-¯õP-Ä® Áøµ•øÓ¨£kzu¨£mh ©Ûu E›ø©¨ £õxPõ¨¦ ¤UøPa _u¢vµ® Gߣx ©Û-BÁnzøuz u¯õ›zuõº. "©wÚõ uÛß ¤Ó¨¦›ø© Gߣx Cuß Cì»õzvß Ps÷nõmhz-õÚ® GÝ® ö£¯›À AÔ¯¨-£k- ö£õ¸ÍõS®. Cx •ÊÁx©õP¨ vÀ ©Ûuß ªPÄ® Pso¯z-vØ- £õxPõUP¨£h ÷Ásk®. (SºBßQßÓ C¢u BÁn®uõß ©Ûu Áµ- S›¯Áß BÁõß. AÁÚx E°¸® 2: 256, 18: 29, 10: 99)»õØ- Ô À •uÀ•øÓ¯õP GÊu¨- ÁõÌÄ® Âø»©v¨¦ªUPøÁ. J¸-£mh Aø©¨¦a mh©õS®. 57 ÁøÚU öPõÀÁx, •Ê ©Ûu-S»z- |®¤UøPa _u¢vµzøu¨¤›ÄPøÍU öPõsh ÷©Ø- S Ô¨- øu²® öPõÀÁøu¨ ÷£õßÓ ÷£õß÷Ó ªP •UQ¯©õÚx ÁÈ-¤h¨£mh Cì»õª¯ Aø©¨¦a öPõi¯ SØÓ©õS® GÚz v¸USº- £õmka _u¢vµ©õS®. ¤Ó¸øh¯ ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 15
 16. 16. ÁÈ£õmk¨ ö£õ¸ÒPÒ AÁ-©vU- ÷uøÁPÒ ©ÖUP¨£kQßÓ ¯õ÷µ- •øÓø¯ {ÖÄÁuØ÷Põ AÀ»xP¨£hUThõx. Bm÷¤UP¨-£hU- Ý® ‰PzvÀ EÒÍÚº GÛÀ, Bm]•øÓø¯ CÆÂu® ©õØÖ-Thõx GÚz v¸USºBß Pm-høÍ- öÀÁ¢uºPÎß öõzx AÁº-PÐU- ÁuØ÷Põ Eu¯õP C¸UP ÷Ás-°kQÓx. QÔìuÁ ‰Pzuõ¸hß S›¯uõP CÀ»õ©À ÷£õ´Âk®. k®. u[PÎß Bm]USm£mh {º-AsnÀ |¤ (éÀ) AÁºPÒ ö´u AøÁ HøÇPÎß APvPÎß E›- ÁõP GÀø»°À ©ÛuºPÒ ©mk-EhߣiUøP°À CÆÁõÖ Põn- ø©-¯õP ©õÔ¨÷£õ´Âk®. (Sº-Bß ©ßÖ, PõÀ|øhPÒTh £miÛ»õ®: ""|äµõß |õmiÀ EÒÍ 51:19, 17: 26, 107: 1-& 3). öÀ-Á® QhUPUThõx GßÓ EÖv¯õÚQÔì-uÁºPÐUS® AÁºPÎß P öÀÁ¢uºPÎøh÷¯ ©mk® _Ø- {ø»¨£õmiÀ ¤iÁõu©õP C¸¢-Si©UPÐUS® AÀ»õðÂß ¦P- ÔU öPõsi¸UPU Thõx. (59: 7) uÚº ÷|ºÁÈ ößÓ P½L£õUPÒ.¼h•® CøÓzyuµõÚ •í®©-vß £õxPõ¨¦® QøhUS®. AÁº- CøÓzyuº TÖQßÓõº: }vø¯ {ø»|õmkuÀ ""÷uøÁUS AvP©õP ÁõPÚ[PøÍ G¢uöÁõ¸ AµõP C¸U- P m-PÎß E°º, ©u®, {»®, öÀÁ®BQ¯ÁØÖUS® AÁºPÎÀ C[S øÁz-v¸¨£Áº, AøÁ CÀ»õu-Áº- k®, Auß ªP¨ ö£›¯ ö£õÖ¨¦C¸¨£ÁºPÐUS® CÀ»õuÁº- PÐUSU öPõkUPmk®. EnøÁ }vø¯ {ø»|õmkÁuõS®. Cì-PÐU-S® AÁºPÎß JmhP[PÐU- «u® øÁzv¸¨£Áº, Aøu CÀ-»õu- »õ®, }vUS ªP AvP©õÚ •U-Q¯z-S® yxU SÊUPÐUS® ]¾øÁ, ÁºPÐUSU öPõkUPÄ®. xÁzøu AÎUQÓx. CøÓz-yuº-÷uÁõ»¯® ÷£õßÓ ©ua]ß- Ú [- ""GÁ¸øh¯ Á® Cµsk PøÍ Aݨ¤¯x® ÷Áu[- P øÍPÐU-PõPÄ÷© Cx. |øh•øÓ°À ÷£¸U- P õÚ EnÄ C¸UQÓ÷uõ ÁÇ[Q¯x® }vø¯ {ø»- | õmk-EÒÍÁØÔÀ G¢u ©õØÓzøu²® AvÀ ‰ßÓõÁx BøÍ Em£kz-u- ÁuØPõPzuõß GÚz v¸U-SºBßHØ£kzu©õm÷hõ®. AÁºPÎß Ä®. |õßS ÷£¸US EnÄ C¸¢- öuÎÄ£kzxQÓx. E»Q¯ÀG¢- u öÁõ¸ E›ø©²® ©uAøh- uõÀ I¢uõÁx BøÍ÷¯õ BÓõÁx ÷©õP[PÒ }vø¯ {ø»-|õmkÁuØ-¯õÍ[-PЮ ©õØÓ¨£h©õmhõ. BøÍ÷¯õ AvÀ ÷ºzxUöPõÒ- Sz uøh¯õP C¸¢x-ÂhU-ThõxAÁºPÎß £õv›÷¯õ ¦÷µõQu÷µõ ÍÄ®. GÚÄ® Ax Pm-høÍ-°kQÓx.÷uÁõ»¯ Fȯ÷µõ A¢u¨ £uÂ-°¼¸¢x }UP¨£h©õmhõºPÒ. C©õ® C¨Ý íé® TÖ-Qß- ""CøÓ|®¤UøP öPõshÁº- Óõº: ""JÆöÁõ¸ |õmi¾® EÒÍ P÷Í! }[PÒ }vø¯U Pøh¨-¤i¨- Cì»õzvÀ ÷£õº AÝ©vUP¨- öÀÁ¢uºPÒ A[SÒÍ HøÇ- £ÁµõPÄ® AÀ»õðÄUPõP õßÖ£m-i¸¨£÷u £õxPõ¨ø£ {ø»- Pøͨ £õxPõUP ÷Ásk®. áPõz- ÁÇ[S£ÁµõPÄ® vPÊ[PÒ!{ÖzxÁuØ÷P¯õS®. AÆÁõÖ x® Cuµ ÁÍ[PЮ AuØS¨ ÷£õu- (}[PÒ ö¾zx® }v²®, ÁÇ[S®ö´- ¯ õÂmhõÀ CøÓÁÛß ÂÀø» GÝ® {ø» Á¢uõÀ, AÁº- õm-]²®) E[PÐU÷Põ & E[PÒö£¯º uõµõÍ©õP {øÚÄTµ¨-£k- PøÍ AuØS® AvP©õPU öPõkU- ö£Ø-÷Óõ¸U÷Põ & ö|¸[Q¯ EÓ-QßÓ ¢{¯õ] ©h[PЮ ÷uÁõ- S- ® £i Aµ_ Pmhõ¯¨£kzu ÂÚ¸U÷Põ £õuP©õP C¸¢uõ¾®»¯-[PЮ öÚ÷PõSPЮ •ì- ÷Ásk®. EnÄ® ÷Põøh Põ»z- ›÷¯! (}[PÒ ¯õ¸UPõPa õm]¼®-PÎß £ÒÎÁõÀPЮ uPºU- vØS® Sκ Põ»zvØS® HØÓ öõÀQßÕºP÷Íõ) AÁº öÀ-Á¢-u-P¨-£mi¸US® GÚU SºBß £øÓ- Eøh- P Ю ©øÇ, öÁ´°À, µõP÷Áõ HøǯõP÷Áõ C¸¢-uõ¾®õØÖQÓx. (22: 39- - & 40) GÀ»õ Sκ, ÁȨ£ Ô U P õ µºPÎß ›÷¯! AÀ»õð AÁºPÎßuµ¨¦ ©UPÎß ÁÈ£õmkz-u»[- öuõÀø» BQ¯ÁØÔ¼¸¢x £õx- |»ÛÀ E[PøÍÂh AvP AU-PЮ £õxPõUP¨£h ÷Ásk® GÚ Põ¨¦ AÎU-QßÓ Ãk® HøÇPÎß PøÓ EÒÍÁÚõP C¸UQßÓõß.Cx |®ø© EnºzxQÓx. Cì- E›ø©-PÍõ-S®. (AÀ •íÀ»õ GÚ÷Á ©ÚCaøø¯¨ ¤ß£ØÔ»õzvß Aµ]¯À £[PΨ¦ CuØS £õP® 6, £UP® 156) }v uÁÔÂhõwºPÒ. }[PÒ Es-Eu¯õ´ C¸UP ÷Ásk®. ø©US¨ ¦Ó®£õP õm] öõß- |õmiÀ EÒÍ AøÚzxU Si-©U-Ai¨£øhz ÷uøÁPøÍ PÎß Ai¨£øhz ÷uøÁPøͲ® Úõ÷»õ, õm]¯ÎUPõ©À »Qa{øÓ÷ÁØÓÀ {øÓ÷ÁØÔz uµUTi¯uõP Aµ_ ößÓõ÷»õ vsn©õP AÀ»õð vPÇ ÷Ásk®. AuõÁx, ö£õxU P¸- }[PÒ ö´QßÓÁØøÓö¯À»õ® EnÄ, Eøh, C¸¨¤h®, Å»zv¼¸US® £n® AuØS¨ |ßS AÔ£ÁÚõP C¸UQßÓõß.PÀÂ, ©¸zxÁ®, uspº, öÁÎa- ÷£õx©õÚuõP CÀø» GÝ® {ø» (4: 135)® •u¼¯ •ußø©z ÷uøÁPÒ•ÊÁx® ©ÛuºPÎß Ai¨- Á¢uõÀ, öÀÁ¢uºPÎhª¸¢x }vø¯ {ø»|õmkÁvÀ Põm-£øhz ÷uøÁPÍõS®. |õmiÀ øP¨£ØÔ HøÇPÐUS Â{÷¯õ- h¨-£mh Psi¨¦® AUPøÓ-²®-EÒÍ GÀ»õU Si©UPÐUS® QUP ÷Ásk®. Cì»õª¯ ‰Pz- uõß P½L£õ E©›ß Bm]ø¯ ªP-AøÁ Qøhzv¸UP ÷Ásk®. vß Aµ]¯À uø»±kPЮ ¤µv- Ä® ]Ó¨£õUQ¯x. CuÚõÀ AvP¨Auõ- Á x, C¢u Ai¨£øhz {vz-xÁ•® CzuøP¯ Kº Bm]- £¯Úøh¢uÁº J¸ •ì¼©ßÖ; 16 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 17. 17. Põ¨iU QÔìuÁº GÚ Áµ»õÖ Aµ]¯À uø»ÁºPЮ Bm]- ÁÈ ößÓ P½L£õUPÒ öuõhº¢xõßÖ £PºQßÓx. P½L£õ E©¸À ¯õͺPЮ ÂÊ©[PøÍ CÖP¨ ÁÈ|hzva ößÓx©õÚ Cì-L£õ¹UQß GQ¨v¯ BÐ|º A®¸ £ØÔ¨¤iUPUTi¯ÁºPÍõP ©õÓ »õª¯ Aµ_ £ßø©z ußø©C¨Ý Bì Gߣõµx ©Pß •í®- ÷Ásk® Gߣx Cuß J¸ £Sv- Áõ´¢- u øÁ¯õP C¸¢ux. AÁº-©z, J¸ Põ¨iU QÔìuÁøµ ¯õS®. A¨÷£õx Bm]¯õͺPÒ PÎß ‰»® Si©UPÒ AÝ£Áz-AizxÂmhõº. P½L£õÂh® ©UPøÍÂmk A¢{¯©õÚÁº-PÍõ- uõÀ Enº¢u Esø© Gx öu›-ÁÇUS Á¢x, SØÓ® {¹¤UP¨- P÷Áõ AÔ•P® CÀ»õuÁºPÍõ- ²©õ? GÀ»õÂuzv¾® Qøhzu£mh- ÷ £õx, u®ø© Aizux P÷Áõ ]Ó¨¦ E›ø©PøÍ AÝ- ‰P }v. AuõÁx Ai¨£øh E›-÷£õßÖ BÐ|›ß ©PøÚ²® £ÂU-PUTi¯ÁºPÍõP÷Áõ C¸UP- ø©-PÎß £õxPõ¨¦® Ai¨£øhzAiUP A¢uU QÔìuÁ¸US Áõ´¨- ©õmhõºPÒ. ©UPÒ uø»ÁºPÒ ÷uøÁPÒ {øÓ÷ÁØÓ¨£ku¾®.¦U Qmi¯x. ushøÚ ÁÇ[-P¨- ©UPÎß ÷ÁPºPÒ GßÓ •x- AuõÁx õv, ©u, Pm] ÷£u[-£mh ¤ÓS E©¸À L£õ¹U BÐ- ö©õÈ ö£õ¸Ò ö£õv¢uuõP C¸U- PÐUS A¨£õØ£mk AøÚzxU|›h•® AÁµx ©PÛh•® ÷Pm- S®. ©UPÒ ÷øÁ¨ £oPÎß Si©UPÐUS® •Êø©¯õÚ ‰Phõº: ""G¨÷£õv¸¢x }[PÒ ©U- Áõ°»õPÄ® ©UPÐUPõPa ö´²® }v Qøhzux. GÀ»õ ÁøP¯õÚPøÍ Aiø©PÍõUPz öuõh[Q- v¯õP[PÐUPõPÄ® ©mk÷© Aµ]- ©zxÁªßø©US® •iÄ Pmh¨-ܺ? AÁºPÎß ö£Ø÷Óõº AÁº- ¯À uø»ÁºPЮ Bm]¯õͺ- £mhx. £õS£õkPÒ CÀ»õ©ÀPøÍ _u¢vµ©õPzuõ÷Ú ö£Ø- PЮ PÁÛUP¨£kQßÓ {ø» ÷£õ°Ú. ©Ûu E›ø© «ÓÀP÷ÍõöÓkzuÚº? E¸ÁõS®. BnÁ®, AvPõµzøuz öPõkø©P÷Íõ AhUS- • øÓ- uÁÓõP¨ £¯ß£kzxuÀ Põµn- P÷Íõ _µshÀP÷Íõ CÀ»õu Cì»õª¯ ‰Pzvß Aµ]¯À ©õP AÔ¯¨£hõu {ø» E¸- {ø» ÷uõßÔ¯x. Bm]¯õͺPÒuø»±kPÒ CÆÁõÓõP £UPa-õº- ÁõS®. ©UPÎÀ J¸ÁµõP C¸¢x¤ßÔ²® Esø©²hÝ® }vø¯{ø»|õmkÁuõPzuõß C¸UP ö£õxaöõzøu¨ £¯ß£kzx- ÁõÌUøP |hzvÚº. zv¯•® AÓ-÷Ásk®. ÁvÀ Bm]¯õͺPÒ Aõuõµ-n- ö|ÔPЮ |ßø©²® }v²® ©õÚ Ga›UøP²hÝ® ÂȨ¦h- ö£õxÁõÌÂÀ {ø»ö£ØÓÚ.JÊUP©¯©õuÀ Ý® ö¯À£h ÷Ásk®. AÁºPÒ C¢v¯õøÁ¨ ÷£õßÓ J¸ Cì»õ® •ßøÁUQßÓ AÆÁõÖ ö¯À£kQßÓÚº Gß- ©uaõº£ØÓ, áÚ|õ¯P, £ßø©aAøÚzx ÂÊ©[PЮ ©Ûu÷|¯ £øu EÖv ö´²® Ásn® ‰PzvÀ Cì»õzvß Aµ]¯ÀAi¨£øh°»õÚuõS®. GU-Põ»z- AÁºPøÍU PsPõoUP õuõµn ¤µv{vzxÁ® ‰P }vø¯ {ø»-v¾® GÀ»õ Ch[Pξ® EÒÍ Si©UPÐUS® ÂȨ¦ EnºøÁ|À» ©ÛuºPÒ CuøÚ J¨¦U- |õmk- Á uõP C¸UP ÷Ásk®. Fmh ÷Ásk®. |õmk ©UPÒöPõs-kÒÍÚº. ö£õxÁõÚ ÂÊ- Ai¨- £ øh ©Ûu E›ø©Pøͨ uø»]Ó¢u Si©UPÍõP ©õÖ®©[-PÎÀ õv, ©u, •uõ¯ ÷£u[- £õx-Põ¨£uØS® JkUP¨£mh ©U- Ásn® AÁºPøÍ Áͺzv,PÎßÔ AøÚzx |À» EÒÍ[- PÎß Âkuø»UPõPÄ® C¸UP E¯ºzvU öPõsk Á¢uõÀuõßPЮ Cøn¢x ö¯»õØÓ ÷Ás-k®. ¤ßu[Q¯ ©UPøÍ •ß- Cx õzv¯©õS®.•i²®. £UPaõº£ØÓ ‰Pzvß ÷ÚÓa ö´x GÀ»õÂu £UPa-õº¦-©Ú- õm] G¨÷£õx÷© ©x, JkUP¨£mh ©UPÎß PÐUS® _µshÀPÐUS® AU-Qµ-÷£õøu¨- ö £õ¸ÒPÒ, £õ¼¯À Âkuø» ©[PÐUS® •iÄ Pmh ÷Ás-A}vPÒ, öPõÒøÍ, öPõø», AøÚzxÂu©õÚ _µshÀ- k®. Azxhß Aµ]¯¼ß, Aµ]ßC»g-®, ÁgøÚ, _µshÀ •u- PÐU-S® •iÄ PmkÁx, JkUP¨- ÂÊ©[PÐUPõPÄ® £õk£h¼¯ ‰Pz wø©PÐUS GvµõPz- £mh ©UPÎß Âkuø» BQ¯Ú ÷Ásk®.uõß C¸US®. ö£õx Áõ̾® Cì-»õzvß C¯À£õÚ ÷|õUP-[- ‰Pzvß |ßø©ø¯²® |õm-Aµ]¯¼¾® Bm]°¾® JÊUP- PÎÀ EÒÍÚÁõS®. ‰õ |¤ EÒ- iß •ß÷ÚØÓzøu²® ¸®¦-ªß- ø ©uõß |®•øh¯ |õk® £h CøÓzyuºPÒ £»¸® JkU- QßÓ GÀ÷»õ¸® Cøn¯CßøÓ¯ Põ»Pmh•® Gvº-öPõÒ- P¨- £ mh, |_UP¨£mh ©UPÎßQßÓ Pkø©¯õÚ AøÓTÁ»õS®. •iQßÓ C¢u ÷|õUP[PøÍ Âkuø»UPõP÷Á Aݨ£¨-£m-h- Aøh--ÁuØS, AøÚzx |À» EÒ-GÚ÷Á Cì»õª¯ Aµ]¯À ¤µv- Úº. CzuøP¯ Âkuø»UPõP Pk®{vzxÁzvß •UQ¯©õÚ ÷|õU-P[- Í[- P Îß JzxøǨ¦hÝ® £[- •¯Ø]PøÍ ÷©ØöPõÒЩõÖ PΨ-¦hÝ®uõß •¯» ÷Ásk®.PÎÀ JßÖ, ö£õx ÁõÌøÁ²® SºBÝ® |¤ö©õȲ® Pm-høÍ-Aµ]-¯ø»²® Bm]ø¯²® ÂÊ- CzuøP¯÷uõº AqS-•øÓ-ø¯z- °kQßÓÚ.©[-PÎß Ai¨£øh°À Aø©z- uõß Põ»® |®ªh® Gvº- £ õºU-xU öPõÒÁuõS®. CøÓzyuº {Ö¯x®, ÷|º- QßÓx. ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 17
 18. 18. ÷u® £µ©USi P»Áµ® : ¤ßÚo GßÚ? ¦x©h® áõ£º A½ Ph¢u ö¨h®£º 11 B® ÷uv £µ©USi°À C©õÝ÷ÁÀ ÷Pµß {øÚÄ- |õÍßÖ ö£¸® P»Áµ® ‰shx. ÷£õ½ì x¨£õUQa `miÀ BÖ ÷£º £¼- ¯õÚõºPÒ. £µ©USiU P»ÁµzxUSU Põµn©õÚ ¤ßÚo²® Áµ»õÖ® GßÚ? C©õÝ÷ÁÀ ÷Pµß Cµõ©|õu¦µ® ©õÁmh® £µ©USi A¸÷P²ÒÍ öÀ- ¿›À ¤Ó¢uÁº. PÀ¿›°À £izu CÁº C¢v¯ CµõqÁzvÀ £o¦›¢uõº. Âk•øÓUPõP Fº Á¢u÷£õx uÚx õv°À ¤Ó¢u ©UPøÍ, ©ÓÁº ‰Pz- vÚº £» ÁøP°¾® öPõkø©¨£kzxÁøuU Psk ©Ú® ö|õ¢uõº. Põ¼À ö¸¨¦ ÷£õh•i¯õ©À, ÷uõÎÀ xsk ÷£õh•i¯õ©À, ö£õxUSÍzvÀ SÎUP- • i¯õ©À, ÷Põ°¾USÒ ~øǯ •i¯õ©À, ª¸P[Pøͨ ÷£õÀ ÷PÁ»©õP |hzu¨£kÁx Psk ö£õ[Q GÊ¢uõº. GÀ»õ¸® ©ÛuºPÒuõ®, ¯õ¸® ¯õ¸US® Aiø©°Àø» GßÖ u® ©UPÎhzvÀ ¤µõµzvÀ Dk£hz öuõh[QÚõº. AuØPõP Põ[Qµì Pm]°¾® Cøn¢x EøÇUP Bµ®¤zuõº. CÁ¸øh¯ xoa»õÚ AÔħºÁ©õÚ ¤µaõµ® A¨÷£õøu¯ JßÖ- £mh Cµõ©|õu¦µ® ©õÁmhzvÀ (]ÁP[øP, Cµõ©|õu¦µ®, ¸x|Pº) ©mk©À»õ©À ©xøµ, ö|Àø» ©õÁmh[Pξ® Gvöµõ¼zux. A¨÷£õx Põ[Qµ_US GvµõP Aµ]¯À |hzvUöPõsi¸¢u £_®ö£õß •zxµõ©¼[P ÷uÁ›ß £õºÁõºk ¤ÍõU Pm] öuß ©õÁmh[PÎÀ ªPÄ® ¤µ£»©õP C¸¢ux. u® Pm]°À ÷u÷Á¢vµ S» ÷ÁÍõÍ ©UPøͲ® Cønzx Aµ]¯À |hzvÚõ¾® RÌ©mhzvÀ ©ÓÁºPÐUS® ÷u÷Á¢-vµº- PÐUS® Cøh÷¯ CnUP® HØ£hÂÀø». C¢u {ø»°Àuõß £µ©USi°À |h¢u Kº Aø©vU TmhzvÀ ÷uÁ¸US {PµõP C©õÝ÷ÁÀ ÷PµÝ® ›©©õP A©º¢x ÂÁõu® ö´uõº. Cx A[S Á¢v¸¢u ©ÓÁº •uõ¯zvØS ªS¢u Bzvµzøu HØ£kzv¯x. ©Ö|õÒ18 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 19. 19. AuõÁx ö¨h®£º 11B® ÷uv ÷£µøÁ {ÖÁÚº ¢vµ÷£õì ]¯À Buõ¯[PÐUPõP u¼z£µ©USi Bºa A¸÷P C©õÝ÷ÁÀ Bµ®- ¤ zuõº. AuØS¨¤ß £õm- CøÍbºPÎh® ößÖ, Ah[P÷Pµß J¸ S®£»õÀ £köPõø» hõÎ ©UPÒ Pm] Bµ®- ¤ UP¨- ©Ö, vª› GÊ, v¸¨¤z uõUS,ö´- ¯ ¨£mhõº. A¨÷£õx AÁ- £mh- Ä hß AUPm]°À öuß ÷£õµõk GßöÓÀ»õ® Enºa]ø¯¸US Á¯x 33. ©õÁmh ÷u÷Á¢vµ ‰P ©UPÒ ©mk÷© ø©¯©õP øÁzx CøÍ- Av- P ® Cøn¢uÚº. SÔ¨£õP, bº- P øÍ •ÖU÷PØÔ Aø©¨¦ AuØS¨ ¤ß Cµõ©|õu¦µ® áõß £õsi¯ß, £_£v £õs- |hz- x QÓõºPÒ. CuÚõÀ PõÁÀ-©õÁmhzvÀ SÔ¨£õP £µ©USi, i¯ß ÷£õß÷Óõº C¸¢uÚº. ©¸z- xøÓ-°ß AhUS•øÓUS¨ £¼¯õ-•x-SÍzyº, P•v Ámhõµ[PÎÀ - xÁº µõ©uõì J¸•øÓ C©õÝ- Áx A¨£õ u¼z CøÍbºPÒ-ªP¨ ö£›¯ õvU P»Áµ® ÷ÁÀ {øÚÄ |õÍßÖ P»¢x uõ®.‰shx. öPõsh¤ÓS A¢u ÂÇõ ¤µ£»- £À÷ÁÖ Aµ]¯À Pm]PЮ £i¨¦, PÀÂ, Áv Áõ´¨¦PÒ, ©õP Bµ®¤zux. AßÔ¼¸¢xC©õÝ÷ÁÀ ÷PµøÚU öPõø» £u CøÁ GÀ»õ® Qøhzx-Âm- Bsk÷uõÖ® £À÷ÁÖ Aø©¨¦-ö´uÁºPÒ «x |hÁiUøP GkUP hõ¾® u¼z ©UPÐUS ‰P A¢- PÒ C[S Áµz öuõh[QÚ. Bµ®-÷Ásk® GÚU SµÀ Gʨ¤Ú. uìx® ‰P }v²® CßÝ® Gm- £zvÀ Jx[Q {ßÓ v•P Av•PA¨÷£õx •uÀÁµõP C¸¢uÁº £õáP P®³Ûìk Pm]PÒ Em£h hõU PÛPÒuõ®. u¼z J¸ÁºPõ©- µ õº. |øhö£ØÓ ®£Á® AøÚzxU Pm]PЮ «£ £izx •ß÷ÚÔ I H Gì BPSÔzx ÁÇUS¨ £vÄ ö´x £_®- Põ»©õP Áµ Bµ®¤zxÒÍÚ. •i²®. BÚõÀ AºaPº BPö£õß ÷uÁº øPx ö´¯¨£mhõº. •i²©õ? •i¯÷Á •i¯õx. C¢u Bsk C©õÝ÷ÁÀ ö¨h®£º 14B® ÷uv C¢uU {øÚÄ |õÐUS •ß£õP ö¨-h®- C¢v¯õÂÀ |h¢u P»Áµ[-öPõø»°À •UQ¯ £[PõØÔ¯uõP £º 9B® ÷uv P•v A¸÷P²ÒÍ PÎÀ 98 uÃu® u¼zxPÐUS®I¢x ©ÓÁºPÒ ÷£õ½õµõÀ _mkU £a÷› Qµõ©zvÀ £ÇÛUS©õº |¼¢u ¤›ÂÚºPÐUS® ]Ö-öPõÀ-»¨£mhÚº. A¨£õ ©ÓÁº- GÝ® ©õnÁº ÷ÁÖ õvU-Põµº- £õßø© ©UPÐUS® GvµõP |hz-PøÍ G¢uÂuU Põµn•® CÀ- PÍõÀ öPõÀ»¨£mhõº. Av- u¨£mhøÁuõß GßÖ ©Ûu»õ©À PsPøͲ® øPPøͲ® ¼¸¢x £uØÓ® E¸ÁõPz öuõh[- E›ø© Aø©¨¦PÎß ¦ÒÎ-ÂÁ-Pmi _mkUöPõßÖÂmhÚº Q¯x. áõß £õsi¯ß A¢u µ[PÒ TÖQßÓÚ. CvÀ ÷ÁuøÚGßÖ ©ÓÁº •uõ¯z uø»ÁºPÒ ©õnÁ›ß ÃmiØS BÖuÀ öõÀ- GßÚöÁßÓõÀ mh® JÊ[øPCßÖÁøµ ÷£] Á¸Á÷uõk ©mk- »¨ ÷£õP ÷Ásk® GßÖ öõß- {ø»|õmkÁuØPõP PõÁÀxøÓ-©À»õ©À, RÇz yÁ¼À ö¨-h®- Úøu PõÁÀxøÓ ukzux ©mk-©À- °Úº x¨£õUQa `k |hzxÁx®£º 14B® ÷uv I¢x v¯õQPÐUS »õ©À yzxUSi ÁÀ»|õmiÀ A÷u £õvUP¨£mh ©UPÒ «xuõß.Ag¼ ö¾zv Á¸QßÓÚº. mh Â÷µõu©õP PõÁ¼À øÁU-P¨- õvPЮ õv ÷ÁÖ£õkPЮ C¢u {ø»°Àuõß £_®ö£õß £mh ö´v 11B® ÷uv AÁµx C¸- U S®Áøµ õv CÈÄPЮ÷uÁº ©øÓÂØS¨ ¤ß £_®- Bu-µÁõͺPøͨ ÷£õµõmhzvÀ C¸UPzuõß ö´²®. AuÚõÀuõßö£õßÛÀ Aø©¢xÒÍ AÁµx Dk-£h øÁzux. P»Áµ® öÁiz- hõUhº A®÷£zPº, u¢øu ö£›-©õv°À Bsk÷uõÖ® Ag¼ ux. BÖ ÷£º _h¨£mhõºPÒ. ¯õº, AÔbº Asnõ ÷£õßÓ-ö¾zu •US»z÷uõº Á¸Áøu £µ©USi P»Áµzvß _¸UP- ÁºPÒ CÚ CÈÄ }[P GßÚ ÁÈÁÇUP- © õUQU öPõshÚº. G®. ©õÚ Áµ»õÖ® ¤ßÚo²® Cx- Gߣøu u[PÒ ÁõÌ|õÎ÷»÷¯â.Bº. Bm]U Põ»zvÀ Aøu uõß. öuÎÁõPÄ® AÊzu©õPÄ® öõÀ-Aµ_ ÂÇõÁõP AÔÂzuõº. öá¯- ¼a ößÖÒÍõºPÒ. J¸Á¸UöPõ¸Áº öÁÖ¨ø£-»¼uõ Bm]US Á¢u¤ß ÷uÁº ²® £øPø©ø¯²® Áͺ¨£uß- BÚõÀ CßøÓ¯ u¼z uø»Áº-S¸ §øá ¤µ£»©õP Bµ®¤zux. ‰»® ¯õ¸US® G¢u |ßø©²® PЮ u¼z Aø©¨¦PЮ A®-÷£z-Qmhzumh ÷uÁº S¸ §øáUS Âøͯ¨ ÷£õÁvÀø» Gߣxhß P¸® ö£›¯õ¸® Põmi¯ A¢u ÁÈ-Áµõ©À G¢u Aµ]¯À Pm]²® u¼z ©UPÎß ]UP¾® wµ¨-÷£õÁ- •øÓø¯U Psk® PõnõuxJx[Q¯vÀø». vÀø». A÷u÷£õÀ £õ£õ õQ¨ ÷£õÀ C¸¨£xuõß ö£¸® ]UPÀ. C¢u {ø»°Àuõß 1988&CÀ A®÷£zPº, C©õÝ÷ÁÀ ÷Pµß u¼z ©UPÒ Âkuø» ö£ØÖÂhU£µ©USi°À C©õÝ÷ÁÀ ©õv- ÷£õßÓ uø»ÁºPøÍ "PhÄÒ Thõx GßÖ u¼z uø»ÁºP÷Í°À ö¨h®£º 11B® ÷uv õ BUSÁuõ÷»õ, AÁºPÐUS "§øá {øÚ¨£õºP÷ͯõÚõÀ ¤ÓSÁnUP® ö¾zxÁøu £µ©U-Si- ö´Áuõ÷»õ GßÚ £¯ß GßÖ® ÂiÄ Põ»® ÁõÚzøu¨ ö£õzxU-ø¯a ÷º¢u v¯õQ C©õÝ÷ÁÀ |©USz öu›¯ÂÀø». AØ£ Aµ- öPõshõ Á¸®? ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 19
 20. 20. Áõ̯À xoa¾® ÂøµÁõP •iöÁk¨£x® K.A. •í®©z ³_¨ uõÅv J ¸ |õÒ CµÄ ©wÚõ |Pµ® •ÊUP ªS¢u £µ£µ¨¦®, £uØÓ•® {»Á÷Á Gv›PÎß uõUSu¾US ©wÚõ |Pµ® C»UPõQ Âmh÷uõ GßÖ ©UPÒ P¸v Pøhzöu¸ÄUS Á¢xÂmhÚº. ]Ôx ÷|µzvÀ |¤ (éÀ) AÁºPÒ A§uÀíõÂß Svøµ°À ÷£õºUPÁªßÔ Áõ› ö´x Á»® Á¢uõºPÒ. |¤°ß ÷|õUP® GßÚöÁÛÀ ©wÚõÂÀ G¢uU SǨ£•® CÀø». Gv›PÎß uõUSuÀ GxÄ® {PÇÂÀø» Gߣøu ©UPÐUS Enºzx® ÂuzvÀ xoa÷»õk x›u©õP •iöÁkzx ö¯À£kzvU PõmiÚõºPÒ. ÷uõǺP÷Í £¯¨£hõwºPÒ; £¯¨£hõwºPÒ! GßÓ øu›¯zøu²® FmiÚõºPÒ. Eíx ÷£õºUPÍzvÀ ]uÖsk £» vøPÎÀ ¤›¢x÷£õÚ ÷uõǺ- PøÍ «sk® ÷£õºUPÍzvß £UP® v¸®£ øÁzx ©õö£¸® B£zøuz ukzx {Özv¯x |¤PÍõ›ß xoa»õÚ ö¯À£õk® x›u©õP •iöÁkUS® BØÓ¾®uõß. C®µõß ¤ß íúøß (µ¼) TÖQÓõº : ""G¢u¨ £øh²hß ÷©õxÁuõP C¸¢-uõ¾® Cì»õª¯¨ £øh õºPÎß Á›ø°À •uÀ Á›ø°À ö£¸©õÚõº (éÀ) Ch® ö£ØÔ¸¨£õº. ©UPõ {µõP›¨£õͺPÒ ö£¸©õÚõøµU öPõø» ö´¯z vmhªm- høuU Psk £uÔ¯ £õzv©õÂh® ©P÷Í, £¯¨£hõ÷u! GßÖ TÔÂmk JÑ ö´uõº. ¤ÓS ußÚ¢uÛ¯õP PA£õÂØSa ößÓõº. Aø©v¯õP öuõÊuõº. CøuU PsqØÓ {µõP›¨£õͺP÷Íõ öÁmQ¨ ÷£õÚõºPÒ. ö£¸©õÚõ›ß •iÄ GkUS® BØÓ¾® ÷ÁP•® G¢u AÍÄ C¸¢ux Gߣøu¨ ÷£õ›À P»¢xöPõsh JÆöÁõ¸ ÷uõǸ® Enº¢uõº. Aøu Âh {µõP›¨£õͺPЮ |ßÓõP AÔÁõºPÒ. ö£¸©õÚõ›ß CzvÓ÷Ú20 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011
 21. 21. Gv›-PøÍz vUS•UPõh øÁzux GÚ ÷¯õ]zxU öPõsi¸¢uõº. ©Ú® uͺ¢x Âh÷ÁõGßÓõÀ ªøP¯õPõx. AÁµõÀ •iöÁkUP ÷Ási¯vÀø». ]» ö£›¯ •i¯ÂÀø». ÷¯õ]zxU ©ÛuºPÎß •iÄPÒTh ]» uk©õØÓ® |¯ÁgPºPÎß öPõs÷h°¸¢uõº. Cµsk u¸n[PÎÀ uÁÓõP •i¢xußø© GÚ SºBß TÖ®ö£õÊx ¦zuP[PÎß Amøhø¯²® ÂkQßÓÚ.xoaÀ Gߣx |®¤UøP-¯õͺ- ©õÔ ©õÔ £õºzxU öPõs÷hPÎß £s£õPzuõ÷Ú C¸UP ""öÁØÔ xoa¼¼¸¢x® C¸¢uõº. Pøh] Áøµ J¸•i²®? £»ÃÚzvß •uÀ ÷uõÀ ÷PõøÇzuÚzv- •iÄUS ÁµÂÀø». CÁºöÁΨ£õ÷h uk©õØÓ®uõß. ¼¸¢x÷© ¤ÓUQÓx Gߣx •iÄUS Á¸ÁuØSÒ ©ØöÓõ¸GÚ÷Á ÷Áø»ø¯z öuõh[Q A÷µ¤¯ £Çö©õÈ. |s£÷µõ CµskÂk. £õv ÷Áø» •i¢x Âm- ¦zuP[PøͲ® £izx £z¸ ÷£õº £ØÔ¯hx. «sk® J¸ •øÓ •izxÂmhõº. B÷»õøÚ |h¢xöPõsi¸U-÷Áø»ø¯z öuõh[Q Âk. C¨-ö£õÊx Põ›¯® •i¢x Âmhx. ö|¨÷£õ¼¯ß GÝ® ö£¯º QÓx. vjöµÚ GÊ¢x |¤PÍõºCxuõß ÷©ØS»Qß öÁØÔU- E»P® •ÊUP ªP ¤µ£»® u©x AøÓ°ÝÒ ößÖ ÷£õºUPõÚ ©¢vµU÷PõÀ. C®©¢vµU- Gߣx GÀ÷»õ¸® AÔ¢u÷u. PÁ[PøÍ Ao¢uÁsn®÷PõÀ Esø©°À •ì¼®PÎß CÁµx C¯À¦ GßÚöÁÛÀ G¢u ÷£õº ÁõÐhß Á¢x Âmhõº.ÁÈÁÈ E›ø©¯õS®. J¸ ]UP»õÚ ¤µaøÚ°¾® ªP ØÖ® Gvº£õµõu ÷uõǺPÒ ÂøµÁõP •iöÁkzx ÂkÁõº. u[PÍx uÁÓõÚ B÷»õøÚ¯õÀ£i¨¤øÚUS›¯ ®£Á® •iöÁkzu ¤ß Aøu¨ £ØÔ÷¯ |¤PÍõº J¸ AÁµ •iöÁkzx J¸ u¢øuUS C¸ ©PßPÒ. uõß ]¢v¨£õ÷µ uµ ¤Ó Âmhõ÷µõ GßÓ AazxhßA{¯õ¯UPõµ Bm]¯õͺPÍõÀ ÁÈPøÍ GsoU AÀ»õðÂß yu÷µ! G[PÎh®øPx ö´¯¨£mi¸¢uõºPÒ. SÇ®¤UöPõÒÍ ©õmhõº. C¢uz uÁÖPÒ {PÌ¢v¸¨¤ßCÁºPÍx u¢øu C¸ vÓßuõß AÁøµ I÷µõ¨£õÂß ©ßÛ²[PÒ GÚ ÷ÁsiÚõºPÒ.©PßPøͲ® ÂkÂUP •¯ßÓ •i`hõ ©ßÚµõPÄ® E»Qß BÚõÀ |¤¯ÁºP÷Íõ÷£õx J¸ SÔ¨¤mh J¨£ØÓ uø»ÁµõPÄ® ÷uõǺP÷Í! ÷£õ¸US¨öuõøPø¯²® |èh DhõPz E¸ÁõUQ¯x. CµsiÀ Gøu ¦Ó¨£k[PÒ; AÀ»õðÂßu¢uõº. C¢uz öuõøPUS J¸ •u¼À ö´Áx GßÖ yuº ÷£õºU PÁ[PøÍ©PøÚ ©mk÷© ÂkÂUP ÷¯õ]zxUöPõs÷h Põ»zøuU Ao¢x ÂmhõÀ Gv›PøÍa•i²®. G¢u ©PøÚ Âk¨£x Phzx£Áº J¸÷£õx® Gøu²÷© ¢vUPõ©À v¸®£ ©õmhõºGßÖ }[P÷Í •iöÁkzxa ö´¯ •i¯õx. •iøÁ ©õØÔU GÝ® EÖv¯õÚ ÁõP®öõÀ¾[PÒ GßÖ ]øÓ AvPõ› öPõs÷h C¸¨£Áß PõØÖ AÁºPÍx xoaø»²®TÔÂmhõº. BÚõÀ u¢øu¯õÀ Ã_® vøU÷PØ£ õ²® Âøµ¢x •iÄ GkUS®EhÚi¯õP •iöÁkUP PvºPøͨ ÷£õßÓ BØÓø»²® öÁΨ•i¯ÂÀø». CÁµx ÁÚõÁõß GßÖ ÂÀ¼¯® £kzv¯x.uk©õØÓzuõÀ CÖv°À C¸ Áõm TÔÚõº.©PßPÐ÷© öPõÀ»¨£mhõºPÒ. Asn»õ›ß C¯À£õÚ AÀSºBß Cx öuõhº£õP CUSn[PøÍ ÷©ØS»QÚºC¢u ÷©õ©õÚ ÷õP©õÚ ªPz öuÎÁõPÄ® EÖv¯õPÄ® ¤ß£ØÔÚõºPÒ. AuÚõÀuõß•iÂØS u¢øu°ß uõ©u÷© ÁÈPõmkQÓx. J¸ Põ›¯zøua AÁºPÍx öÁØÔ EÖvPõµn©õS®. ö¯À£kzx® •ß |ßÓõP ö´¯¨£mhx. BÚõÀ ©ØöÓõ¸ £i¨¤øÚUS›¯ B÷»õøÚ ö´²[PÒ. ¤ÓS ÷©ØS»QÚ›ß CÆÄ»P®£ÁzøuU ÷PÐ[PÒ. J¸ EÖv¯õP •iöÁk[PÒ. A¢u öÁØÔ ©mk÷© EÖv¡»PzvØS C¸ |s£ºPÒ •iøÁa ö¯À£kzu ö´¯¨£mhx. GxÁøµößÓõºPÒ. A¢¡»PzvÀ EÒÍ AÀ»õðÂh® Eu ÷uk[PÒ. D©õß öPõÒÍ ©õmhõºP÷Íõ¡ÀPÎÀ Cµsk ¡ÀPÒ AvÀ HØ£k® |ßø© AxÁøµ ©Öø©°ßC¸Á¸US® ¤izx Âmhx. |õ® wø©PÐUS AÁÛß «÷u öÁØÔ EÖv ö´¯¨£hC¸Á¸® CƸ |®¤UøP øÁ²[PÒ.¦zuP[PøͲ® C[÷P÷¯ £izx ©õmhõx. ÁõÌUøP°À ]» ÷|µ[PÎÀÂmka ößÖ Âh»õ® GÚ ]» •iÄPÒ uÁÓõP ©Öø©°ß öÁØÔ D©õß•iöÁkzuÚº. J¸ |s£º CvÀ Aø©¢xÂkÁx® Esk. öPõshÁºPÐUS ©mk÷©! CxG¢u¨ ¦zuPzøu •u¼À £i¨£x AuÚõÀ {µõø Aøh¯÷Áõ EÖv! ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011 21
 22. 22. {PÌÄ ""Cì»õ® uÁÓõP¨ ¦›¢xöPõÒͨ£mh ©õºUP® vÚ©»º £õs÷h Euø¯ •.Ãøµ¯ß ößøÚ Cì»õª¯ {ÖÁÚ AÓUPmhøÍ°ß CuØPõP÷Á Bsk÷uõÖ® C¢{PÌa]ø¯ |hzvU(IFT) õº£õP £zv›-øP-¯õͺPÒ, FhP¯»õͺ-PÐU- öPõsi¸UQ÷Óõ® GßÓõº.PõÚ ÷|õߦ¨ ö£¸|õÒ ¢v¨¦ {PÌa] 17.9.2011 ÷£µõ]›¯º £õ.ö£õßÝ_Áõª: Cì»õ÷©õkAßÖ ©õø» A¾Á»P Aµ[QÀ ]Ó¨£õP |øhö£Ø- •uÀ GßPÄßhº GÚUS G¨£i HØ£mhx öu›²©õ?Óx. C¢- { PÌa]ø¯ CøÓ©øÓ ÁÚ[PøÍ Kvz |õß Cßhº«i¯m £izxUöPõsi¸¢u Põ»z-v»,öuõh[Q øÁzuõº Â.Gì.-•í®©z •é®ªÀ. {Ö- H´¯õ! Cì»õª¯ Áµ»õÖ Gkzx¨ £ißÝ öõß-ÁÚz-vß Cøna ö¯»õͺ ÷P.á»õ¾zwß AøÚ- Úõ[P. A¨£i¯õ.. ›ßÝ Cì»õª¯ Áµ»õøÓ J¸Áøµ- ² ® Áµ÷ÁØÖ¨ ÷£_øP°À, Cì»õª¯ ªP •UQ¯¨ £õh©õP Gkzx¨ £iz÷uß. A¨-÷£õ-{ÖÁÚ® iµìm Ph¢u £zuõskPÍõP ÷|õߦ¨ uõß GÚUS, " GßÚ´¯õ Cx. CÆÁÍÄ yµ® Cì-ö£¸-|õÒ ¢v¨¦ {PÌa]ø¯ Cu¯[PøÍ CønU- »õª» C¸UPõ A¨£i[QÓ Gs-n® GÚUSÒÍ Es-S® ÂÇõÁõP öÁØÔPµ©õP |hzv Á¸QÓx GÚU hõa_. Põµ-n® GßÚõßÝ öõßÚõ ¤.÷P.îmiSÔ¨¤mhõº. GߣÁµx ¡ø» |õß Áõ]UQßÓ÷£õx, K›hzvÀ {ÖÁÚzvß uø»Áº H. 娥º Að©z uø»ø© AÁº TÖQßÓõº: ""CøÓzyuº •í®-©vß CÓ¨¦U-uõ[QÚõº. AÁº ÷£_øP°À, C¢v¯õ Gߣx £À- S¨ ¤ÓS, ©soß ø©¢uºPÍõÚ A¢u¨ £õø»ÁÚ÷ÁÖ ©u[PøÍU öPõsh, £À÷ÁÖ ö©õÈ-Pøͨ ©UPÍõÀ ÷µõ©¨ ÷£µµøÂh Á¼ø© Áõ´¢u J¸÷£_-QßÓ, £»uµ¨£mh P»õaõµ[Pøͨ ¤ß£ØÖ- ©õö£¸® ÷£µ-µø {ÖÁ •i¢ux C¢u J¸ ÁõU-QßÓ ©UPÒ ÁõÊ® |õhõS®. CuøÚ |õ® Pßm› Q¯÷© GßøÚ¨ ¦À»›UP øÁz-ux. Cßhº-«i¯m-BL¨ Pßm› GßÖ öõÀ»»õ®. iÀ ©mk©ßÖ, ¤.H, G®.H GÚ GÀ»õ {ø»Pξ® Cì»õzøu¨ £izuuõÀ GÚUS Auß «x Kº Dº¨¦ GÚ÷Á |õö©À- » õ® C¢v¯º; J÷µ |õmøha HØ£mhx. Ax CßÖ® öuõhºQÓx.÷º¢uÁº GßÓ EnºÄ |©U-SÒ C¸UP ÷Ás-k®.|õ® GÀ»õ¸® Cøn¢x C¢v- ¯ õøÁ •ß÷ÚØÓ "EøÇUS® ÁºUP® µ[P |õuß: |õß SØÓ Enº- Ähß E[PÒ •ß {ØQ÷Óß. Ph¢u Bsk |õß÷Áskö©ÛÀ |©USÒ JØÖø© ªP AÁ]¯®. Á¢u÷£õx v¸U-SºBß uªÇõUP¨ ¤µv GÝ® J¸ C¢u JØÖø© ©»µ ÷Áskö©ÛÀ |©U-SÒ J¸ ö£õU-Qåzøu Gß øP°À öPõkz-wºPÒ. vÚ•®¦›uÀ ÷Ásk®. Cuµ ©uzvÚ›ß £s£õk, SøÓ¢ux |õßS £UP[PøͯõÁx ¦µmi¨ £õºUP|®¤UøPPÒ SÔzu ¦›uÀ HØ£m-hõÀ-uõß ¤øn¨¦ ÷Ásk® Gߣx GÚx AÁõ. Cß-øÓUS C¸UQßÓHØ£k®. C¢u¨ ¤øn¨ø£ HØ£kzxÁvÀ FhP-¯- FhP ÷ÁPz-v÷» |À» Âå¯[PøÍ |®©õÀ Áõ]UP»õͺ-PÐUS ªP¨ ö£›¯ ö£õÖ¨¦ EÒÍx. A¢u¨ •i¯ÂÀø» Gߣøu J¨-¦U-öPõsk, A¢uU SØÓö£õÖ¨ø£ {øÓ÷ÁØÓ |õ® Cøn¢x £õk£h Enº-Ähß-uõß |õß E[PÒ •ß {Ø-Q÷Óß. ©ØÓ-Áº-•ßÁµ ÷Ásk® GÚ E[PøÍU ÷PmkUöPõÒQ÷Óß. PÐøh¯ £]ø¯¨ ÷£õUSÁuØPõP, u[PÐøh¯22 ©µ® 1&15 AU÷hõ£º 2011

×