நிலெமƒலா ர{த - பா.ராகவ}         பா.1 அரஃபா{தி} மைறº பாலˆதீன« நிலெமƒலா ர{த - பா.ராகவ}ஓ அரசியƒ தைலவ¾} இ²தி ஊ...
வ¾ைசயாக ஒ†ெவா¯ நாடாகv ˜த|திரமைட|¢விyட நிைலயிƒ,இ¯ப{ெதா}றா ¥‚றாzž பிற|தபிற” அœைம வா…ைவ{ெதாட¯பாலˆதீனிƒ அ~பœ எ}னதா} பிரvைன ...
எ}பைதt கைதகளிƒ •ட~ பœtக «œயாதƒலவா? திைர~படuகளிƒ •ட~பாtக «œயாதƒலவா?இ¯பதா ¥‚றாzœ} மிக~ெப¾ய ச¾{திர ேமாசœ எ}றாƒ அ¢ இˆேரƒ,பால...
இˆேரƒ-பாலˆதீ} பிரvைனயி} ˜¯tக{ைத நா}” வ¾யிƒெசாƒ´வெத}றாƒ, அ¢ ேமேல உ„ள¢தா}. ஆனாƒ இ¢ நா}” வ¾களிƒ«œகிற விஷய இƒைல. நாலாயிர வ¯ட...
ெச€¢ைவ{தா. ெசாƒலிைவ{த மாதி¾ அ|த~ ெபz உடேன க~பத¾{¢விyடா„.அ¢வைரt”, த} கணவ} வா¾சிƒலாமƒ ேபா€விடt•டாேத எ}² மyžேமநிைன{¢ வ|த ...
ெவளிேயறிவிடேவzž எ}² ெசா}னா. எ}னதா} அவ„, அவ¯t”«தƒ «தலிƒ வா¾˜ எ}² ஒ}ைற உ¯வாtகி அளி{தவ„ எ}றா´,ெப¾யவராƒ த} ¬{த மைனவிt”~ பி...
நபிtைகதாேன தவிர அ²தியிyžv ெசாƒல«œயாத காலtகணt”. அ~பœ~பா{தா´ ®தமத கால{தாƒ «‚பyட¢தா}. ேநாவா, ஆபிரஹா, ேமாசˆெதாடuகி Õதீtக...
இ}² ெதாழிƒ¤yப{தி´ விவசாய{தி´ உலகி} அதிநவீன ™{திரதா¾களாகஇ¯t” அேத ®தக„தா}, தம¢ அைடயாள விஷயuகளிƒ மிக கவனமாக{ெதா}ம ேபணிtெ...
ெஜ¯சேல{திலி¯|¢ ெவளிேயறிய கவன, ¬vைச~ பிœ{¢tெகாzž வடt”{திைசயாக ஓœனா. அவர¢ இலt”, எ~பœயாவ¢ சி¾யாைவ அைட|¢விžவ¢.அத}பி} ெஜ¯சேல...
எ|த ேராமானிய ம}ன} ஆzடனி, தா} பதவிt” வ¯வத‚” உதவிெச€தாேரா, அேத ஆzடனி, அuேக ஆyசிைய ஆtேடவிய} (Oc t av i an )எ}கிற தம¢ அரசியƒ எ...
எ}² அைழtக~பyட அ|த~ ©ராதனமான ேகாயிலி} ம² உ¯வாtக~பணி«‚²~ெப‚ற¢.ெஹேராதி} ேராமானிய ேமாக« கிேரtக கyடடtகைல{ தாtக«அtேகாயிலி} கyž...
ேமாஸஸுt”~ பிற” இ}§ெமா¯ ேதவ£தனி} வரº அவக¶t” நியாயமாகமகி…vசியளிtகt•œயதாக{தா} இ¯|தி¯tக ேவzž. ஏெனனிƒ, ®த”ல{தி} அைடயாளேம Õேதவ...
எ~பœ இ¯~பா} எ}ப¢ ப‚றி ஒ¯ ”றி~© உzž. இ²தி{ தீ~© நாளிƒநீதி வழu” நீதிபதிைய~ேபாƒ அவ} இ¯~பா} எ}² தா} கனவிƒகzடதாக ®தகளி} ேவத{...
அ}றிரº அ¢ நட|த¢. இேய˜ பிரா{தைனயிƒ ஈžபyœ¯|தேபா¢ ®தமத”¯tக„ அ§~பிய அœயா„க¶ட} அuேக வ|த ®தாˆ, இேய˜ைவெந¯uகி «{தமிyžt காyœtெகாž{...
ெதாட¯ ெபா²~பி} தைலைம அதிகா¾யாக இ¯|த ேஜˆ, (ஹீ~¯ெமாழியிƒ ேஜtக~. ைபபிளிƒ யாtேகா© எ}² வ¯.) அவகளி}வழிகாyœயாக இ¯|தா.கி.பி.6...
இ¯|த¢.கி.«. நா}கா ¥‚றாzœƒ ெஹேரா{ இற|த¢, ேராஅதிகாரபீட ஜுேதயாைவ «¸வ¢மாக{ த} கyž~பாyœƒஎž{¢tெகாzžவிyட¢. அத}பிற”, ெஹேரா{ மா...
சாராwஜிய{ைத அைமtகேவzž எ}பைத ேநாtகமாகt ெகாzட அ|த~©ரyசிைய "ஸிலாy" (ஞீமீணீறீஷீt s ) எ}கிற அைம~பின «}னி}²நட{தினாக„. ஒyžெமா...
ெபா¯„கைள ¬yைடகyœtெகாzž ேராமானிய~பைட ஊ¯t”{ தி¯பஆரபி{த¢.இரzடாவ¢ «ைறயாகt கyட~பyட அ|த ஆலய மீzžஇœtக~பž எ}² «}னேர ®கி{¢v ெச...
ஆகியி¯tகவிƒைல. ம}ன ம‚² சி² ெத€வ வழிபாžக„தா அuேக­.)ேராமானிய ஏகாதிப{திய, கிறிˆதவ{தி} அ˜ரேவக வளvசி எ}கிற இரzžகாரணிக„தா...
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Nilam ellam ratham
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Nilam ellam ratham

270

Published on

Published in: Devices & Hardware
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
270
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Nilam ellam ratham"

 1. 1. நிலெமƒலா ர{த - பா.ராகவ} பா.1 அரஃபா{தி} மைறº பாலˆதீன« நிலெமƒலா ர{த - பா.ராகவ}ஓ அரசியƒ தைலவ¾} இ²தி ஊவல{திƒ பƒலாயிரt கணtகிƒ மtக„கல|¢ெகா„வ¢ விய~பƒல. உலக நாžகெளƒலா இரuகƒ ெத¾வி~ப¢©திதƒல. ஆனாƒ இ²தி ஊவல{திƒ கல|¢ெகாzட அ{தைன ேப¯ இனிதா அநாைதகளாகிவிyடதாகt க¯தி, விமிய¸த¢ விய~©. இரuகƒ ெத¾வி{தநாžகெளƒலா உ„ளா|த ¢tக{ைத வœtகv ெசா‚க„ ேபாதாமƒஎ}ென}னேவா ெசாƒலி~ ©லபிய¢ விய~©. பœ{தவக„, பாமரக„,அறிºஜீவிக„, உைழ~பாளிக„, சி|தைனயாளக„, ேசாேபறிக„,அரசியƒவாதிக„, ஆ­தவாதிக„, ஆzக„, ெபzக„, நzபக„, எதி¾க„இ}§ ெசாƒலலா. ஒyžெமா{த மா§ட”லேம ஒ¯ தைலவ¾}மரணvெச€தியாƒ நிைல”ைல|¢ ேபான¢ உzைம.இ¢ ேவெற|த{ தைலவ¾} மரண{தி}ேபா¢ இத‚”«} நட|திராத¢.வ¯{த இ¯t”. ¢tக இ¯t”. வாயைட{¢~ ேபாகலா. "அ~பா,ெச{தாேன" எ}² ச|ேதாஷ •டv சில¯t”t ெகா~பளிt”. ஆனாƒஒyžெமா{த உலக« ஒ¯ சில நிமிடuகளாவ¢ ெசயல‚²v சைம|¢நி}றதிƒைல. யாச அராஃப{தி} மரண{தாƒ நிமதி~ ெப¯¬v˜ விடt•œயஇˆேரலிய{ தைலவக„ •ட, நவப 11, 2004 அ}² ரமƒலா நக¾ƒஅவ¯t” இ²தி ம¾யாைத ெச´{¢வத‚காகt ”¸மிய •yட{தி} ேகவƒஒலியிƒ, ச‚ேற அச|¢தா} ேபானாக„. எ|த{ த¯ண{தி´ உணvசிகைளெவளிtகாyடாத ரா வ வீரக„ அ}² அ¸தபœேய அணிவ”{¢vெச}றாக„. இ²திv சடu”கைள~ படெமž{¢t ெகாzœ¯|த ப{தி¾ைகம‚² ெதாைலtகாyசிv ெச€தியாளக¶ கzகலuகி, ரகசியமாக{¢ைட{¢tெகாzடைத{ ெதாைலtகாyசியிƒ நா பா{ேதா.பாலˆதீ} எ}றாƒ, இˆேர´t”~ பtக{திƒ இ¯tகிற ஒ¯ ˜த|திரேதசஎ}² இ}²வைர தவறாகேவ நிைன{¢t ெகாzœ¯~ேபா¯t”, இˆேரƒபாலˆதீ} விவகாரuக„ எ¢ ஒ}²ேம ெத¾யாமƒ, தினச¾ அuகி¯|¢ வ¯”zžெவœ~©v ெச€திகைள மyž வாசி{¢tெகாzœ¯~ேபா¯t”,பி¾yடனி} காலனிகளாக இ¯|¢, இரzடா உலக~ேபா¯t”~பி}
 2. 2. வ¾ைசயாக ஒ†ெவா¯ நாடாகv ˜த|திரமைட|¢விyட நிைலயிƒ,இ¯ப{ெதா}றா ¥‚றாzž பிற|தபிற” அœைம வா…ைவ{ெதாட¯பாலˆதீனிƒ அ~பœ எ}னதா} பிரvைன எ}² அறிய வி¯©ேவா¯t”இ¢ ஒ¯ ச|த~ப.கால இரtகம‚ற¢. ஒ¯ ச¾யான தைலவ} இƒலாத காரண{தினாேலேயெசா|தநாyœƒ அகதிகளாக லyசtகணtகான பாலˆதீனியகைள அ¢ஐபதாzžக¶t” ேமலாக வ²{ெதž{¢விyட¢. பிற”, அராஃப{ எ}ெறா¯தைலவைனt ெகாž{த¢. இ}ெனா¯ ஐபதாzž கால{¢t”, அவஇைடவிடாத ேபாராyடuகைள நட{திவ|தா. «தலிƒ ஆ­த~ேபாராyட.பிற”, அைமதி~ ேபாராyட. ˜த|திர ™¾ய ெவளிvச அமtகளி}மீ¢இ}§ விழவிƒைல. அராஃப{தாƒ சி² ெம¸”வ{திகைள மyžேமஏ‚றிைவtக «œ|த¢. இ~ேபா¢ அவர¢ அ{தியாய« «œ|¢விyட¢.மீzž பாலˆதீனி} க¸{¢t” ேமேல ேக„விt”றியாக அ|த~ பைழய க{திெதாuக{ ெதாடuகிவிyட¢. ¥‚றாzžகாலt க{தி, இ}§ •ம¸uகாதக{தி.அத} •ைம ம¸uகிவிடt •டா¢ எ}பதிƒ இˆேர´t” கவன அதிக.இˆேரƒ அ|த விஷய{திƒ கவனமாக இ¯~பைதt கzகாணி~பதிƒஅெம¾tகாºt” ஆவ அதிக. அெம¾tகாவி} அ|த ஆவ{¢t”உட}பžவதிƒ பி¾yட§t” வி¯~ப அதிக. இˆேர´ அெம¾tகாºபி¾yட§ எžt” நிைல~பாyைட, இ|த ஒ¯ விஷய{திƒ கzைண¬œtெகாzž ஆத¾~பதிƒ ெப¯பாலான ஐேரா~பிய நாžக¶t”ஆˆதிேரலியாºt” ஈžபாž அதிக.எzெண€ வள ெகாழிt” அர© மzணிƒ, எzெணேய இƒலாத ஒ¯ப”திஉzெட}றாƒ அ¢ பாலˆதீ}தா}. அuேக எzெண€ இƒலாத¢ இ}² ஒ¯ெபா¯yேட இƒைல. «தலிƒ, பாலˆதீேன இ~ேபா¢ இƒைல எ}ப¢தா}விஷய.பாலˆதீ} எ}ெறா¯ பிரேதச{ைத இ|தியா ேபா}ற சில நாžக„ இ}²அuகீக¾{¢, £தரக உறºக„ ைவ{¢tெகாzœ¯|தா´ ெப¯பாலானேம‚க{திய நாžக„ பாலˆதீைன இ}§ அuகீக¾tகவிƒைல. ©¾­பœெசாƒ´வெத}றாƒ, உலக வைரபட{திƒ இ}² பாலˆதீ} எ}ெறா¯ ˜த|திரேதச{ைத~ பாtக «œயா¢. ெலபனா}, சி¾யா, ேஜாட}, சºதி அேரபியா,எகி~¢ ஆகிய ேதசuக„ ˜‚றி நி}² ”மியœtக, நžேவ ஒ¯ சி²எ´©{¢zž மாதி¾ இ¯t” பிரேதச{திƒ ©„ளிைவ{¢, எ¸தt•டஇடமிƒலாமƒ ச‚²{த„ளி இˆேரƒ எ}² ”றி{தி¯~பாக„. அ|தv சிறிய©„ளிைய உ‚²~பா{தாƒ அத‚”„ இ}§ இரzž சிறிய ©„ளிக„ெத¾­. ஒ}றிƒ ெஜ¯சேல (J er us al em) எ}² இ}ெனா}றிƒ காஸா(Gaz a ) எ}² எ²© எ¸{திƒ எ¸தியி¯t”.எuேக பாலˆதீ}?அ¢தா} ேக„வி. அ¢தா} பிரvைன. உzைமயிƒ "பாலˆதீ}" எ}ப¢ இ}²வைரயி´ ஒ¯ ேகா¾tைக மyžேம. ஒ¯ தனிநாyžtகான ேகா¾tைக.எ}னதா} 1988-ேலேய அராஃப{, ˜த|திர பாலˆதீ} பிரகடன{ைதஅறிவி{¢விyடா´, 1993-ƒ இˆேர´டனான அைமதி ஒ~ப|தைகெய¸{தாகியி¯|தா´, அைமதிtகான ேநாபƒ ப¾ைச இˆேரலிய~ பிரதமயிyஸாt ராபி§ட} (Yi t z hak Rabi n ) அவ பகி|¢ெகாzœ¯|தா´, 1996-ƒ அuேக ஒ¯ ெபா¢{ேததேல நட|¢, அராஃப{ மtகளாƒேத|ெதžtக~பyட «தƒ பாலˆதீனிய அதிபராக~ெபா²~ேப‚²tெகாzடா´, ஒ¯ ”yœ நாடா¶ம}ற அuேகெசயƒபyடா´ பாலˆதீ} ஒ¯ ˜த|திர ேதச இƒைல. இ}²வைரயி´இƒைல. இƒலாவிyடாƒ எ~பœ அவைர இˆேரƒ அர˜ வீyžv சிைறயிƒமாதtகணtகிƒ ைவ{தி¯tக «œ­? ஒ¯ ˜த|திர ேதச{தி} அதிபைர,அவர¢ ெசா|த மzணிƒ, ெசா|த வீyœƒ இ}ெனா¯ ேதச சிைறைவ~ப¢
 3. 3. எ}பைதt கைதகளிƒ •ட~ பœtக «œயாதƒலவா? திைர~படuகளிƒ •ட~பாtக «œயாதƒலவா?இ¯பதா ¥‚றாzœ} மிக~ெப¾ய ச¾{திர ேமாசœ எ}றாƒ அ¢ இˆேரƒ,பாலˆதீ§t” இைழ{த¢தா}. இதிƒ ச|ேதகேம இƒைல. க‚பைனt”அ~பா‚பyட தீவிரவாதv ெசயƒக„ அuேக நட|தன. ெகா{¢tெகா{தாகtெகா}² ”வி{தாக„. இœ{த கyடடuக„, உைட{த சாைலக„, அைட{தகதºக¶t” அளேவ இƒைல. ”ழ|ைதக„, ஆzக„, ெபzக„ பா”பாேடகிைடயா¢. "ெகாƒ, ெகாƒ, ெகாƒ" எ}§ ெசாƒ மyžேம தாரக ம|திரமாகஇ¯|த¢.அuேக ெபா¯ளாதார உயரவிƒைல. ேபாராyடuக„ மி”|தன. கƒவிவளரவிƒைல. கலவரuக„ மி”|தன. அœயிƒ ”zž ைவ{¢விyேட அைமதி”றி{¢~ ேபசினாக„. அர© மzணி} சவைலt ”ழ|ைதயான பாலˆதீ}எ}ப¢ இ²திவைர ஒ¯ கனºt”ழ|ைதயாகேவ இ¯|¢விžேமா எ}கிற அvசஇ}² உலக நாžக„ அைன{¢t” எ¸|தி¯tகிற¢. யாச அராஃப{மைறºt” இரuகƒ ெத¾வி{த அெம¾tக அதிப ஜாw ©‡, "இனி அuேகஅைமதிtகான வா€~©க„ அதிக¾t”" எ}² ேபசியத} உ„ள{த ©¾|தஅைனவ¯ேம நிைல”ைல|¢ ேபானாக„.அராஃப{ இƒலாத பாலˆதீனியகளி} வா…விƒ அைமதி எ}ப¢ இƒைலஎ}ப¢, ச‚ேற விவரமறி|தவக¶t”{ ெத¾­. ஏென}றாƒ, கட|த ¥²வ¯டuகளிƒ பாலˆதீ} கzட ஒேர தைலவ அராஃப{தா}. இ}ெனா¯ெபயைர ேயாசி{¢v ெசாƒல «œ­மா யாராலாவ¢? இ~ேபா¢ இைடtகாலஅதிபராக~ ெபா²~ேப‚றி¯t” ராவி ஃபyேடாவி} (Rawhi Fat t ouh )ெபயைரேயா, பிரதம அகம¢ க¾யி} ( Ahmed Qur i e ) ெபயைரேயா இத‚”«}னாƒ ேக„வி~பyœ¯tகிேறாமா நா?அ¢தா} பிரvைன. பாலˆதீ} ஒ¯ தைலவன‚ற ேதசமாக~ பிற|¢, வள|¢,நžவிƒ ஒ¯ தைலவைர~ ெப‚², இ~ேபா¢ மீzž தைலவன‚றேதசமாகியி¯tகிற¢. மீzž அuேக ேகார{தாzடவமாட நா„பா{¢tெகாzœ¯tகிற¢ இˆேரƒ.ேயாசி{¢~ பா{தாƒ ெகாxச விய~பாக{தா} இ¯t”. 1948- வ¯டவைர இˆேரƒ எ}ெறா¯ ேதச கிைடயா¢. அ¢, ®தகளி} மன{திƒதா}அ¢நா„வைர க¯வாக வள|¢ ெகாzœ¯|த¢. திெர}² ஒ¯நா„பி¾yœ‡காரக„ பாலˆதீைனt •²ேபாyடாக„. அவக„தா அ~ேபா¢அ|த~ப”திைய ஆzžெகாzœ¯|தவக„. ஒ¯ •²t” இˆேரƒ எ}²ெபய¾yடாக„. அ¢ ®தகளி} ேதசமான¢. இ}ெனா¯ •² பாலˆதீனியஅேரபியகளி} இடமாகேவ ெதாட|¢ இ¯t” எ}² ெசா}னாக„.ஆனாƒ நட|த¢ ேவ².இˆேரைல ®தக„ ˆதாபி{தைத வி¯பாத சில அேரபிய ேதசuக„ (எகி~¢,ேஜாட}, சி¾யா, ெலபனா}, ஈராt) தைலவகள‚ற பாலˆதீனிய~ேபாராளிக¶ட} இைண|¢ இˆேரைல எதி{தன. 1948- ஆzžநைடெப‚ற இ|த «தƒ ­{த{தி} இ²தியிƒ இˆேரƒ ஒ†ெவா¯ நாyžட§ஓ அைமதி ஒ~ப|த ெச€¢ெகாzž, ேபாைர ஒ¯ «œºt”tெகாzžவ|த¢. அ|த ஒ~ப|தuகளி} அœ~பைடயிƒ ேஜாட} பைட«}ேனறி வ|த ேம‚”tகைர (W t Bank )யி} ெப¯ப”தி அ|நாyžtேக esெசா|த எ}றான¢. எகி~¢~ பைடக„ நிைலெகாzட காஸா ப”தி, எகி~தி}ெசா|தமான¢. •²ேபாyட பி¾yட}, த}ேவைல அேதாž «œ|ததாகvெசாƒலி விலகிtெகாzட¢. பாலˆதீனிய அராபியக„ ேவ²வழியி}றி, தனிேயேபாராyட{திƒ ”தி{தாக„. ஐபதாzž கால{¢t” ேமலாக{ ெதாட|¢ெகாzœ¯t” அ|த~ ேபாராyட{திƒ அவக„ எ{தைனேயா வீ…vசிகைள~பா{தி¯tகிறாக„. ஆனாƒ, அராஃப{தி} மைறைவt காyœ´ ஒ¯ ெப¾யவீ…vசி அuேக இ¢கா² ஏ‚பyடதிƒைல.
 4. 4. இˆேரƒ-பாலˆதீ} பிரvைனயி} ˜¯tக{ைத நா}” வ¾யிƒெசாƒ´வெத}றாƒ, அ¢ ேமேல உ„ள¢தா}. ஆனாƒ இ¢ நா}” வ¾களிƒ«œகிற விஷய இƒைல. நாலாயிர வ¯ட ச¾{திரv சிtகƒகைளஉ„ளடtகிய¢.எ{தைனேயா ¥‚றாzžகளாக உயிைரt ைகயிƒ பிœ{¢tெகாzž ஊஊராக{ த~பிேயாœt ெகாzœ¯|தவக„ ®தக„. இதிகாச காலuகளிƒஅவக„ ஓœtெகாzœ¯|தாக„. ©ராண காலuகளிƒ தைலெதறிtகஓœtெகாzœ¯|தாக„. ச¾{திர கால வ|தேபா¢ வாழவழியிƒலாமƒதா}ஓœtெகாzœ¯|தாக„. பி}னாƒ நவீன உலக உ¯வான பிற” அவகள¢ஓyட ஓயவிƒைல. ெசா|தமாக ஒ¯ ¢zž நில இƒலாமƒ, எƒலாேதசuகளிலி¯|¢ அœ{¢{ ¢ர{த~பyடவக„ அவக„. ெஜமனியிƒஹிyலராƒ ®த”ல{¢t” ேந|த ெகாžைமக„ விவ¾~©க¶t”அ~பா‚பyடைவ. ர{தtகைற பœ|த அ|தv ச¾{திரெமƒலா இ}ன«•டஉலராமƒ அேத ஈர{¢ட}தா} இ¯tகிற¢. கால காலமாக வைதபyேடமœ|தவக„, 1948-ƒதா} இˆேரƒ எ}ெறா¯ ேதச{ைத{ தமtகாகஉ¯வாtகிtெகாzž அதிƒ வ|¢ வாழ ஆரபி{தாக„. வா…வத‚” ஒ¯¢zž நிலமிƒலா¢ ேபாவத} «¸ வலி­ அறி|தவக„, எ~பœ பாலˆதீனியஅராபியகைள அேத அவதிt” உ„ளாtகினாக„? பழிவாu”வெத}றா´விரyœயவகைளயƒலவா பழிவாuகேவzž? விரyœயவக¶டேனேய ேச|¢,வாழ இடெகாž{தவகைளயா பழிவாu”வாக„? இˆேரƒ ஏ} இ~பœெயா¯கா¾ய ெச€யேவzž?ெதாyடாƒ அƒல «க|¢ பா{தாேல •ட~ ப‚றிtெகா„ளt•œயமிக{தீவிரமான பிரvைனயி} ைமய~©„ளி இ¢. ஏெனனிƒ இதிƒ அரசியƒமyžமƒல; மத« கல|தி¯tகிற¢. மத« அரசிய´ இரzடறt கல|தஇட{திƒ ப‚றிtெகா„ள ெபyேராƒ இ¯|¢தா} ஆகேவzžெம}² அவசியமாஎ}ன? இ¯ப{ேதாறா ¥‚றாzœƒ மிக~ெப¾ய சிtகƒகைள உல”t”{தர~ேபாகிற இˆேரƒ - பாலˆதீ} பிரvைனயி} ேவகைள «தலிƒஆராயலா. வி¸¢களி´ கிைளகளி´ பரவியி¯t” விஷ{தி} வீ¾யஅ~ேபா¢தா} ©¾­.ந}றி: ”«த ¾~ேபாyட 25 நவப, 20042 ஆ~ரஹா «தƒநிலெமƒலா ர{த - பா.ராஅ|த~ ெப¾யவ¯t” வய¢ எzப{ைத|¢. நிைறவா…º வா…|தவ எ}²தா}ெசாƒலேவzž. ஆனாƒ ஒ¯ ”ைற இ¯|த¢. அவ¯t”t ”ழ|ைத இƒைல.அவர¢ மைனவிt” இ¢ சப|தமாக வ¯{ததா}. ஆனாƒ வ¯|தி எ}னபய}? அ~பœ{தா} விதி{தி¯tகிற¢ ேபாலி¯tகிற¢ எ}² ெப¾யவநிைன{தா.ஆனாƒ அவ மைனவிt” மyž ஒ¯ ேயாசைன. ஒ¯ேவைள பிரvைனத}னிடதா} இ¯t”ேமா? த}ெபா¯yž{ த} கணவ எத‚காக ேபாகிறகால{திƒ வ¯{த{¢ட} ேபாகேவzž? தாேன இ}ெனா¯ தி¯மணெச€¢ைவ{¢விyடாƒ எ}ன எ}² நிைன{தா}.எzப{ைத|ெதƒலா அ~ேபா¢ ஒ¯ வயேத அƒல. ஆகேவ அவ ¢ணி|¢த} ேவைலtகா¾ைய{ த} கணவ¯t” இரzடா|தாரமாக{ தி¯மண
 5. 5. ெச€¢ைவ{தா. ெசாƒலிைவ{த மாதி¾ அ|த~ ெபz உடேன க~பத¾{¢விyடா„.அ¢வைரt”, த} கணவ} வா¾சிƒலாமƒ ேபா€விடt•டாேத எ}² மyžேமநிைன{¢ வ|த அ|த~ ெபzமணிt”, த} ேவைலtகா¾ க~பமான¢ ெத¾|த¢«தƒ, ¢tக« ெபாறாைம­ ெபாuகிெயழ ஆரபி{¢விyட¢. அவைள~ப‚றி அœtகœ த} கணவ¾ட ”ைற •ற ஆரபி{தா„.ெப¾யவ¯t” த} «தƒ மைனவியி} மனநிைல ©¾|த¢. அவராƒ எ}னெச€¢விட«œ­? இேதாபா, உ} இ‡ட. உ} ெசௗக¾ய. அவைளஇuேக ைவ{¢tெகா„ள இ‡டமிƒைலெய}றாƒ ெவளிேய அ§~பிவிž. நீபா{¢t ெகாž{த ெபzதா} அவ„. உனtகாக{தா} அவைள மண|ேத}.உனt”~ பிœtகவிƒைலெய}றாƒ அ§~பிவிžவதிƒ எனtெகா}²ஆyேசபைண இƒைல எ}² ெசாƒலிவிyடா.இைதெயƒலா ேகyžtெகாzœ¯|த அ|த ேவைலtகார~ ெபz t”எ{தைன சuகடமாக இ¯|தி¯t”! vேச எ}² ெவ²{ேத ேபானா„. ெசாƒலிtெகா„ளாமƒ அ|தt கணேம வீyைடவிyžt கிளபிவிyடா„. ஆனாƒ வழியிƒயாேரா நƒல ©{தி ெசாƒலி அவைள{ தி¯ப வீyžt”~ ேபா”பœ அ§~பிைவ{தி¯tகிறாக„.ெப¾யவ¯t” எzப{தா² வயதானேபா¢ அவர¢ இரzடாவ¢ மைனவியானஅ|த ேவைலtகார~ ெபz t”t ”ழ|ைத பிற|த¢.ச|ேதாஷதா}. இ|த வயதிƒ இ~பœ­ விதி{தி¯tகிறேத எ}கிற ச|ேதாஷ.ஆனா´ த} «தƒ மைனவி ¬லமாக ஒ¯ ”ழ|ைத இƒலாத வ¯{த«இ¯tகேவ ெச€த¢.ெப¾யவ¯t” இ~ேபா¢ ெதாz¡‚ெறா}ப¢ வய¢. அவர¢ மக§t”ப}னிரzž வய¢. «தƒ மைனவிt” எzப{ெதா}ப¢ வய¢. இரzடாவ¢மைனவியி} வய¢ அ~ேபா¢ எ}ன எ}² ச¾யாக{ ெத¾யவிƒைல. இ{தைனத„ளாத கால{திƒ அவர¢ கனவிேலா, நிைனவிேலா ஒ¯நா„ கடº„ வ|¢ேபசினா.இேதா பா. உனt” இ}ெனா¯ ”ழ|ைத பிறtக~ேபாவ¢ உ²தி. அ¢ºஇ{தைன நாளாகt ”ழ|ைத இƒலாத வ¯{த{ைத மyžேம க¯வாகv˜ம|¢ெகாzœ¯|த உ} «தƒ மைனவி ¬ல அ¢ நடtக~ேபாகிற¢ எ}²ஒ¯ ”ரƒ ேகyட¢.ெப¾யவராƒ இைத நப «œயவிƒைல. இெத}ன •{¢? நாேனாெதாz¡‚ெறா}ப¢ வய¢tகிழவ}. எ} மைனவிt” எ}ைனவிட~ ப{¢வய¢தா} ”ைறº. இ|த வயதிƒ இ}ெனா¯ ”ழ|ைத எ~பœ சா{திய எ}²அவநபிtைகயாகt ேகyடா.அ¢ச¾. கடº„ தீமானி{¢விyடாƒ வய¢ ஒ¯ பிரvைனயா எ}ன?சீtகிரேம அவர¢ «தƒ மைனவி க¯º‚றா„. அž{த வ¯ட ”ழ|ைத­பிற|¢விyட¢. அவ¯t” அ~ேபா¢ ¥² வய¢.இரzž மைனவிக„. இரzž ஆz ”ழ|ைதக„. இத‚” ேமƒ எ}ன?நிமதியாகt கடº¶t” ந}றி ெசாƒலிtெகாzž, அ|தt ”žப ஒேரவீyœேலேய தைழ{தி¯|தி¯tகலா. ஆனாƒ சtகள{தி~ பிரvைன இ~ேபா¢«}ைனtகாyœ´ தீவிரமைட|¢விyட¢. இ¢ அவைர வ¯{திய¢.ெராப நா„ இvசிtகைல இ¸{¢tெகாzேட ேபாக«œயா¢ எ}² «œºெச€தவ, தம¢ இரzடாவ¢ மைனவிைய ஒ¯நா„ அைழ{¢~ ேபசினா.”žப அைமதியி} ெபா¯yž அவ„ அ|த வீyைடவிyž
 6. 6. ெவளிேயறிவிடேவzž எ}² ெசா}னா. எ}னதா} அவ„, அவ¯t”«தƒ «தலிƒ வா¾˜ எ}² ஒ}ைற உ¯வாtகி அளி{தவ„ எ}றா´,ெப¾யவராƒ த} ¬{த மைனவிt”~ பிற|த ”ழ|ைதைய{தா} உzைமயானவா¾சாக எzண «œ|த¢.மனிதக„ விசி{திரமானவக„. சில ச|த~பuக¶ விசி{திரமானைவயாகேவஅைம|¢விžகி}றன.ம²ேபvசிƒலாமƒ அ|த~ ெபz, தனt”~ பிற|த மகைன அைழ{¢tெகாzžஅ|த வீyைடவிyž ெவளிேயறிவிyடா„.அ|த~ ெப¾யவ இ}§ எ¸ப{ைத|¢ வய¢கால வா…|தா. த «தƒமைனவி இற|த பிற” ேவெறா¯ ெபzைண­ தி¯மண ெச€¢ெகாzடா.அவ„ ெபய ேக¢ரா (Ke t ur ah ) அவ¶t” ஆ² ”ழ|ைதக„ பிற|தன.கைதெய}² நிைன{தாƒ கைத. வா…tைக எ}² நிைன{தாƒ வா…tைக.ஆனாƒ இˆேரலிய ®தக¶t” பாலˆதீனிய அேரபியக¶t”மானபிரvைனயி} ¬லவி{¢ ேம‚ெசா}ன ெப¾யவ¾டமி¯|¢தா} ெதாடu”கிற¢.அவ ெபய ஆபிரஹா (Abr aham). அவ¯ைடய «தƒ மைனவியி} ெபயசாரா. சாராவிட ேவைலtகா¾யாக (அœைமயாக) இ¯|த ெபz ஆகா Hagar )அவ„ எகி~¢ ேதச{ைதv ேச|தவ„. அவ¶t”~ பிற|த ”ழ|ைதயி} ெபயஇˆமயீƒ (I s hmael ). சாரா¶t”~ பிற|த ”ழ|ைதயி} ெபய ஈஸாt (I s s ac c ).ஆபிரஹாமாƒ வீyைடவிyž அ§~ப~பyட ஆகா¾} மகனான இˆமயீலி}வச{தவக„தா} அேரபியக„. சாராºt”~ பிற|த ஈஸாtகி}வழிவ|தவக„ ®தக„. (இ|த வைகயிƒ ®தகைளt காyœ´ அேரபியக„ப}னிரzž வய¢ ¬{தவக„ எ}றாகிற¢.)ஈஸாt பிற|தைத «}னிyž{தா} இˆமயீƒ வீyைடவிyž விரyட~பyடா}.இ¢ நா}காயிர வ¯டuக¶t” «}ன நட|ததாக ®தகளி} ேவதமானÕேதாரா’ (Tor ah ) ெசாƒகிற¢.இˆேரƒ_பாலˆதீ} பிரvைனயி} அரசிய´t”„ ¤ைழவத‚” «}னாƒ,இ~பœ ேதாராவிலி¯|¢ ஒ¯ கைதைய நிைனº•வத‚”t காரண உzž.®தகளி} ேவதமான இ|¥ƒ, மிகv சில மா²பாžக¶ட} அ~பœேயகிறிˆதவகளி} ைபபிளி´ பைழய ஏ‚பாடாக வ¯கிற¢. இˆலாமியகளி}©னித ¥லான ”ஆனி´ இtகைதக„ வ¯கி}றன. ¬}² மதuக¶ேமஆதா_ஏவா„தா} கடºளாƒ உ¯வாtக~பyட «தƒ மா§ட~பிறவிக„எ}பதிலி¯|¢ ஆரபி{¢ உலக ேதா}றிய கைதெய}² ஒேர விதமானஅபி~பிராய{ைத{தா} ெகாzž„ளன. ¬}² மத{தி} ©னித ¥ƒகளி´ஆபிரஹா, ெமசபேடாமியாவிலி¯|¢ (®~ரœˆ, ைடt¾ˆ ஆ²க¶t”இைட~பyட ப”தியான இ}ைறய ஈராt) ©ற~பyž, கானா} எ}²அைழtக~பyட இ}ைறய பாலˆதீன நில~ப”திt”~ ேபா€ வசிtக{ெதாடuகியைத ஒ~©tெகா„கி}றன. அவர¢ ச|ததி தைழtக{ ெதாடuகிய¢அuேகதா}. «தலிƒ சாராº பிற” ஆபிரஹா« இற|தேபா¢©ைதtக~பyட¢ அƒேக ெஹ~ரா} (Hebr an ) எ}§ இட{தி´„ள மtெபலா(Mac hbel a h ) எ}ற ”ைகயிƒதா}. (இ|த இட இ~ேபா¢ ேஜாடனிƒஉ„ள¢.) இேத ”ைகயிƒதா} ஆதி மனிதகளான ஆதா« ஏவா¶•டஅடtக ெச€ய~பyடதாக நபிtைக. இ|த நபிtைக­ ¬}²மத{தவக¶t” ெபா¢வான¢. மtெபலா ”ைக அவக¶t” ஒ¯©னித{தல.®தக„ ெசாƒ´ நாலாயிர வ¯ட எ}பத‚”v ச¾{திரªவமானஆதாரuகைள{ திரyžவ¢ சிரம. இேய˜ கிறிˆ¢வி} கால{ைத இரzடாயிரஆzžக¶t” «‚பyடதாக ைவ{¢tெகாzž கணtகிyடாƒ, ைபபிளி}பைழய ஏ‚பாž ெசாƒ´ காலதா} இ¢. வழிவழியாக ஏ‚க~பyட
 7. 7. நபிtைகதாேன தவிர அ²தியிyžv ெசாƒல«œயாத காலtகணt”. அ~பœ~பா{தா´ ®தமத கால{தாƒ «‚பyட¢தா}. ேநாவா, ஆபிரஹா, ேமாசˆெதாடuகி Õதீtகத¾சி’ களாக ைபபி„ வ¯ணிt” வச{தி} கைடசி ®ததீtகத¾சி எ}றாƒ அ¢ இேய˜நாததா}. இேய˜நாத¯t” «}© ேதா}றியதீtகத¾சிக„ யா¯ தனிேய மத எ}² ஒ}ைற ˆதாபிtகவிƒைல. ®தமதஒ}²தா} ம{தியtகிழtகிƒ வ´வான மதமாக இ¯|தி¯tகிற¢. ேவ² சிலேம‚க{திய _ ”றி~பாக கிேரtக, ேராமானிய இன{தவ¾} ஆதி மதuக¶வழிபாyž «ைறக¶, ஆuகாuேக பரவியி¯|தா´, அேரபிய மzணி‚ேகஉ¾ய சி²ெத€வ வழிபாžக„ இ¯tகேவ ெச€தா´, ஒ¸uகாகவœவைமtக~பyட, Õஒேர கடº„’ எ}§ நபிtைகைய ஆதாரமாகtெகாzட (®தt கடºளி} ெபய ெஜேஹாவா.) உ¯வ வழிபாœƒலா மத, ®தமததா}.®தக„ தமtெக}² ஒ¯ ெமாழிையt ெகாzœ¯|தாக„. எபிேர­ எ}²ைபபி„ ெசாƒ´ ஹீ~¯ ெமாழி. ©ராதனமான ெசமிyœt ெமாழிக¶„ ஒ}²இ¢. ேதாரா எ¸த~பyட¢ இெமாழியிƒதா}. கி.«. ப}னிரzடா¥‚றாzœƒ ேபச~பyட, எ¸த~பyட ஹீ~¯, ெபானிஷிய} (Phoeni c i an )ேபா}ற சில ெசமிyœt ெமாழிக¶ட} ெப¯மளº ஒ‚²ைம ெகாzžகாண~பyட¢. ஆனாƒ கி.«. ¬}றா ¥‚றாzœƒ பாலˆதீனிய ®தக„ேபசிய ஹீ~¯, த} «க{ைத~ ெப¯மளº மா‚றிtெகாzட¢. ெராபகவனி{¢~ பா{தாƒ மyžேம அ¢ ஹீ~¯ எ}² ©¾­. அராபிt தாtகமி”|தி¯|த¢ அ~ேபா¢. பாலˆதீ§t” ெவளிேய _ அர© மzணி} பிறப”திகளிƒ அ~ேபா¢ வா…|த ®தக„, அ|த|த~ பிரா|தியuகளி}ெமாழிையேய உபேயாகி{¢tெகாzœ¯|தாக„. இ~ேபா¢„ள ஹீ~¯வி}வ¾வœவ கி.«. «தƒ ¥‚றாzœƒ உ¯வாtக~பyட¢. வலமி¯|¢ இடமாகஎ¸த~பž ெமாழி அ¢. (அரபிt மாதி¾.)அ~ேபாெதƒலா ®தகளி} ெமாழி எ}பதாக ஹீ~¯ இ¯|தேத தவிர, அ¢ஒ¯ தைலயாய அைடயாளமாகt க¯த~படவிƒைல. மத¥ƒக„ மyžேமஹீ~¯விƒ எ¸த~பž எ}², அ{தைகய ©னிதமான பிரதிக¶t” மyžேமபய}பž{த{தtக ெமாழி அ¢ எ}பதாகº ஒ¯ க¯{¢ இ¯|த¢.இதனாேலேய கால~ேபாtகிƒ ஹீ~¯ இறtக{ ெதாடuகிய¢.மிகv சமீபகால{திƒ _ ப{ெதா}பதா ¥‚றாzœ} இ²தி வ¯டuகளிƒதா}®தக„ த ெமாழிைய ஒ¯ ©ைதெபா¯„ ேபால மீyெடž{தாக„.®த”ல அழியாமƒ தžtக, தமtெகன ஒ¯ ேதச{ைத உ¯வாtகிtெகா„ள«¸¬v˜ட} அவக„ பாžபட{ ெதாடuகியேபா¢, தம¢ அைடயாளuகைளவ¾ைச~பž{த அவக¶t” ஹீ~¯ மிக «tகிய{ ேதைவ எ}² ேதா}றிய¢.1880_ஆ ஆzž ®த இன{¢~ பzœதக„ •œ, ஹீ~¯விƒ எ¸த~பyடபைழய பிரதிகைள{ ேதœt கzžபிœ{¢ எž{¢ ஆரா€vசிக„ ெச€ய{ெதாடuகினாக„. எ~பœயாவ¢ பாலˆதீன மzணிƒ இˆேரƒ எ}கிறேதச{ைத ˆதாபி{ேத தீ¯வ¢ எ}² «œº ெச€த¢, ெகாxச ெகாxசமாகஅ|த~ ப”தியிƒ ஹீ~¯ ெமாழி ப„ளிt•டuகைள{ திற|தாக„. 1913_ஆவ¯ட பாலˆதீனி´„ள ப„ளிகளிƒ ஹீ~¯ேவ ேபாதனாெமாழி எ}கிறஅளºt” அத} தாtக மி”|தி¯|த¢. 1948_ƒ இˆƒ ˜த|திர ெப‚ற¢,ஹீ~¯ அத} ேதசிய ெமாழியாகேவ ஆகி~ேபான¢.இ}ைறt” இˆேரலிƒ ேபச~பž ெமாழி ஹீ~¯. எ¸¢வ¢ ேபாலேவேபச~பž ெமாழி அ¢. அதாவ¢, ேபv˜ வழt” எ}²•ட{ த ெமாழிையvசிைதtக ®தக„ வி¯பவிƒைல. அ¢ ஒ¯ அைடயாள. மிக~ ெப¾யஅைடயாள. ெஜ¯சேல நகைரv ˜‚றி எ¸~ப~பyœ¯t” பி¯மாzடமான˜வைர~ ேபால ®தக„ த அைடயாளv ˜வராக{ த ெமாழிையtெகாzœ¯tகிறாக„. ெமாழி மyžமƒல. பzபாž, கலாசார, வழிபாž,வா…tைக «ைற எ}² எƒலாவ‚றி´ தம¢ ¬தாைதயக„ கைட~பிœ{த«ைறையேய இ}²வைர பி}ப‚றி வ¯பவக„ அவக„.
 8. 8. இ}² ெதாழிƒ¤yப{தி´ விவசாய{தி´ உலகி} அதிநவீன ™{திரதா¾களாகஇ¯t” அேத ®தக„தா}, தம¢ அைடயாள விஷயuகளிƒ மிக கவனமாக{ெதா}ம ேபணிtெகாzœ¯tகிறாக„. இத‚கான காரண{ைத{ெத¾|¢ெகா„வ¢ மிக «tகிய.பாலˆதீனியக¶டனான இˆேரலிய ®தகளி} ­{த{¢t” ேவzžமானாƒஐப{தா² வய¢ இ¯tகலா. ஒyžெமா{த ேம‚க{திய நாžக¶ ®தகளி}மீ¢ நிக…{திய ­{த{¢t” வய¢ பல ¥² ஆzžக„.ஈஸாtகி} வழி{ேதா}றƒக„, ©ராண கால{திƒ பyட க‡டuக¶t”tகைதக„தா} ஆதார. ஆனாƒ ச¾{திர கால ெதாடuகியதிலி¯|¢ அவக„எதிெகாzட சuகடuக¶t” இ}ைறt” ஏராளமான சாyசியuக„ உzž.பாtகலா.ந}றி: ”«த ¾~ேபாyட 28 நவப, 20043 ®தக„நிலெமƒலா ர{த - பா.ராஅ¢, 44வ¢ வ¯ட. அதாவ¢, கிறிˆ¢ பிற~பத‚” «|ைதய நா‚ப{¢நா}காவ¢ வ¯ட. ெஜ¯சேல நக¾லி¯|த நீதி ம}ற{¢t” ஒ¯ வழt”வ|தி¯|த¢.நீதிம}ற எ}றாƒ அரசி} நீதிம}ற அƒல. அ¢ ®த மத”¯tகளி}நீதிம}ற. ம}னகைளt காyœ´ அ}ைறt” அவக¶t”{தா} அதிகாரஇ¯|த¢. மத ”¯tக„ ஒ¯ தீ~©v ெசாƒலிவிyடாக„ எ}றாƒ ம}னேர•டஅதைன மா‚²வ¢ சிரம. காரண, மtக„ ம}னகைள மதி{தாகேள தவிர,மத”¯tகைள{தா} வணtக{¢t”¾யவகளாக நிைன{தாக„. அவக„ைவ{த¢தா} சyட. அவக„ ெசாƒவ¢தா} தீ~©.வழt” எ}ன? அ~ேபா¢ ஹாˆேமானிய}களி} (Has moneans - ஆ…|தமத~ப‚²மிtக ஒ¯ ®தவச.) ஆ¶ைகt” உyபyœ¯|த அ|த~ ப”தியிƒகவனராக இ¯|தவ, ஓ உ„நாyž~ ©ரyசிt ”¸வின¯ட} ­{தெச€யேவzœயி¯|த¢. கலவரtகாரகைள அடt”வ¢ கவன¾} பணிேயஅƒலவா? அைத அவ திறபடv ெச€¢ «œ{தா. கலவர «œ|த¢.©ரyசிt”¸வின அடtக~பyடாக„. ©ரyசிtகாரகளி} தைலவக„ ைக¢ெச€ய~பyடாக„. இனி, «ைற~பœ விசாரைண நட{த~படேவzž.அuேகதா} பிரvைன ஆரபி{த¢. கவன அவகளிட விசாரைண ஏ¢ேம‚ெகா„ளவிƒைல. மாறாக, அர˜t”{ தீu” விைளவிtகt•œயவக„ எ}²ெசாƒலி, ©ரyசிt”¸{ தைலவக„ அைனவைர­ ெகா}²விyடா.இ¢ மிக~ெப¾ய ”‚ற. ைக¢ ெச€ய~பyடவகைள விசா¾tகாமƒ எ~பœெகாைல ெச€யலா? கவனேர ஆனா´ ”‚றதா}. நீதிம}ற{¢t” வ|தவழtகி} ˜¯tக இ¢தா}. எ~பœ­ கவன¯t” அதிகபyச தzடைனதா}கிைடt” எ}² ெஜ¯சேல மtக„ நிைன{தாக„. அதிகபyச எ}றாƒமரண.ஆனாƒ, விசாரைண ஆரபி~பத‚”v ச‚² ேநர «}னதாக ஹாˆேமானியம}ன ஹிகனˆ (Hy r c anus 2) ரகசியமாகv ெசயƒபyž, கவனெஜ¯சேல{திலி¯|¢ த~பிv ெச}²விžவத‚” ஓ ஏ‚பாž ெச€தா. ம}னேரஆனா´ ரகசியமாக{தா} இைதv ெச€யேவzœயி¯|தி¯tகிற¢!
 9. 9. ெஜ¯சேல{திலி¯|¢ ெவளிேயறிய கவன, ¬vைச~ பிœ{¢tெகாzž வடt”{திைசயாக ஓœனா. அவர¢ இலt”, எ~பœயாவ¢ சி¾யாைவ அைட|¢விžவ¢.அத}பி} ெஜ¯சேல மத”¯tகளாƒ பிரvைன இ¯tகா¢.சி¾யா அ~ேபா¢ ேராமானிய ஆ¶ைகt” உyபyœ¯|த¢. ேவ² ேதச{தவஎ}றா´ இ|த கவன¾} ஆyசி ெச€­ திறைம ”றி{¢ அ~ேபா¢சி¾யாைவ ஆzžெகாzœ¯|தவக¶t” ந}” ெத¾|தி¯|ததாƒ,அைடtகல ேகா¾ வ|தவைர அரவைண{¢, சி¾யாவி} ஒ¯ சி²மாகாண{¢t” அவைர கவனராக நியமி{¢ ெகௗரவி{¢விyடாக„.உயிபிைழtக வ|த சி¾யாவிƒ, பதவி­ கிைட{த¢ேம அவ ேராமானிய{தளபதி மாt ஆzடனி­ட} (Mar k Ant ony ) நyைப­ ெந¯tக{ைத­வள{¢tெகாzடா. (பிற” ஆzடனிேய ேராமானிய ம}னராகº ஆனா.)அ†வ~ேபா¢ நிைறய பண« த|¢ நீœ{த நƒ´றைவஉ²தி~பž{திtெகாzடா.காரண, அவ¯t” ஒ¯ கனº இ¯|த¢. எ~பœயாவ¢ ஜுேதயாவி} (J udaeaஇˆேரலி} அ}ைறய ெபய) ம}னனாக தா} ஆகிவிடேவzž. அத‚”«தலிƒ ஹாˆேமானியகளி} ஆyசிைய ஒழிtகேவzž. அத‚”ேராமானியகளி} உதவி ேவzž. தளபதி மன ைவ{தாƒ கா¾ய நடt”.ஒ¯ ச¾யான சவாதிகா¾யி} மேனாபாவ அ|த கவன¯t” இ¯|த¢.நிைன{தைதv ெசயƒபž{த எ}ன ேவzžமானா´ ெச€யலா எ}²நிைன{தா. ெபா²ைமயாக, த¯ண{¢t”t கா{தி¯|¢ மாt ஆzடனியிடத} வி¯~ப{ைதv ெசா}னா. நzப எ}² ஆகிவிyடபœயாƒ அவ¯கவன¾} வி¯~ப{¢t”{ த} சமத{ைத{ ெத¾வி{¢ ஒ{¢ைழ~பதாகவாtகளி{தா.விஷய ெஜ¯சேல«t”{ ெத¾யாமƒ இ¯t”மா? அ|த கவன யா,எ~பœ~பyடவ, அவ ஆyசிt” வ|தாƒ எ}ென}ன அபாயuக„ ேந¯எ}ெறƒலா எž{¢v ெசாƒவத‚காக இரzž ெப¾ய £¢t”¸tகைளெஜ¯சேல ச¬க சி¾யாºt” அ§~பிய¢.ஆனாƒ பயனிƒைல. ஆzடனி, £¢t” வ|தவகைளv சிைற~பிœ{¢,மரணதzடைன அளி{¢விyž, ஒ¯ பைட­ட} ெஜ¯சேலைம ேநாtகி கவன«}ேனற உடனœ ஏ‚பாžகைளv ெச€¢ெகாž{தா.ஐ|¢ மாதuக„ வைர «‚²ைக நீœ{த¢. மிகt கœனமான ­{தமாக அ¢இ¯|த¢. ஆனாƒ, கவன த~பிvெசƒவத‚” உதவிய ஹாˆேமானியம}னராƒ இ²தியிƒ அவர¢ «‚²ைகைய­ தாt”தைல­ சமாளிtக«œயவிƒைல. நபிtைக{ ¢ேராக ெச€த கவன¾ட ஆyசி அதிகார{ைதஇழ|¢ ம}ன ேபா¾ƒ வீ…|தா. ஜுேதயா ேதச{ைதேயர{தtகளறியாtகிவிyž{தா} அ|த «}னா„ கவனராƒ ஆyசி~பீட{திƒஏற«œ|த¢. அவைர ந}கறி|த இˆேரலிய மtக„, இனி தuக„ எதிகாலஎ}னா”ேமா எ}² அxசிt கலu”வைத த தினச¾tகடைமயாtகிtெகாzடாக„.கி.«. 37_ ஆzœலி¯|¢ ெதாடuகி அž{த «~ப{¢ ¬}² வ¯டuக„,த} மரண வைர ஜுேதயா என~பyட இˆேரைல ஆzட அவர¢ ெபயெஹேரா{. இவர¢ கால{திƒதா} பாலˆதீன ®தக„ «தƒ«தலிƒ அ|தமzணிƒ வா…வதி´„ள சிtகƒகைளv ச|திtக ேவzœவ|த¢.இ{தைனt” ெஹேரா{ ஒ¯ ®த. ஆனாƒ, சவாதிகா¾ எ}றானபிற” மதஒ¯ ெபா¯yடா எ}ன? தன¢ பதவிt”~ பிரvைன தரt•œயவக„ எ}²அவ நிைன{த நzபக„, உறவினக„ ெதாடuகி சாதாரண~ ெபா¢மtக„வைர யாைர ேவzžமானா´ ெகா}² வீ…{தினா.
 10. 10. எ|த ேராமானிய ம}ன} ஆzடனி, தா} பதவிt” வ¯வத‚” உதவிெச€தாேரா, அேத ஆzடனி, அuேக ஆyசிைய ஆtேடவிய} (Oc t av i an )எ}கிற தம¢ அரசியƒ எதி¾யிட இழ|¢ மரணமைட|தேபா¢, ச‚²ேயாசிtகாமƒ ஆtேடவிய§t”{ த}§ைடய ஆதரைவ{ ெத¾வி{தாெஹேரா{. அகˆடˆ எ}கிற பyட~ெபய¯ட} ஆtேடவிய}, ேராமானியம}னராக «œ™yœtெகாzடேபா¢, ெஹேரா{ த}ைன ஆத¾{தைமtகாகt•~பிyž ெகௗரவி{¢~ ப¾˜க¶ பதtகuக¶ அளி{¢ அ§~பிைவ{தா!தம¢ ரா வ{ைத மிக கவனமாக~ பராம¾{த ெஹேரா{, ஓரளº மyžேம®தகைள அதிƒ ேச{தா. ெப¯பா´ ெவளிநாyž வீரகைளேய த¯வி{¢,த} ரா வ{திƒ இடெபறv ெச€தா. ேரா, பிரா}ˆ ேபா}றேதசuகளிலி¯|ெதƒலா அ~ேபா¢ ெஹேராதி} ரா வ{திƒ ஆyக„ேசtக~பyடாக„.தவிர, «}ன தா கவனராக இ¯|த கால{திƒ தி¯மணெச€¢ெகாzœ¯|த ஹாˆேமானிய~ ெபzைண­ அவ¶t”~ பிற|த இரzž”ழ|ைதகைள­ ெகா}²விyž, ேடா¾ˆ எ}² ெஜ¯சேலமிலி¯|¢ ©திதாகஒ¯ ெபzைண{ தி¯மண ெச€¢ெகாzடா. ேபாதாமƒ, இ}§ எyž~ெபzகைள­ மண|¢ெகாzž ˜மா பதினா}” ”ழ|ைதகைள~ ெப‚றா.எƒலாேம அரசியƒ காரணuக¶tகாக!ெஹேராதி} கால{திƒ பல இˆேரலிய ®தக„, ேவ² வழியிƒலாமƒ நாyைட{¢ற|¢ ெவளிேயறி~ேபானாக„. சகிtக«œயாத ஆyசி எ}²வ¯ணிtக~பyடா´ ெஹேரா{ ஒ¯ தீவிர ®த எ}பதாƒ, தா பதவிt”வ|த¢«தƒ ®தக¶tகான பா¢கா~© எ}கிற ெபய¾ƒ நிைறயகyž~பாžகைள­ ஒ¸u”«ைறகைள­ ெகாzžவ|தா. அவ ெச€தவ‚²„உ¯~பœயான பணி எ}றாƒ, பாைலவனமாக இ¯|த அ}ைறய இˆேரலிƒ,நிலம‚ற அ{தைனேப¯t” ஒ¯ ¢zž நிலமாவ¢ கிைடt”பœv ெச€¢விவசாய{ைத ஊt”வி{த¢. அ¢ ஓ அ‚©ததா}.இ}ைறt” இˆேரƒ நவீன விவசாய{திƒ எ{தைனெய{தைனேயாசாதைனகைளv ெச€¢காyœயி¯t” நிைலயிƒ, ¢ளி அறிவியƒ வாசைன­இƒலாத கால{திƒ ெஹேரா{ ம}ன அuேக விவசாய ம²மலvசிt”வி{திyட¢ விய~©t”¾ய விஷய. பா… நிலuகைளv ெசைம~பž{திநகரuகளாtகிய¢, விதவிதமான கyடடuகைளt கyžவி{த¢ (ெஹேரா{ கிேரtககyடடtகைல, கலாசார விஷயuகளிƒ ஒ¯ மயtக ெகாzœ¯|தா. அவர¢ஆyசிtகால{திƒ இˆேரலிƒ அத} பிரதிபலி~©க„ அதிக இ¯|ததாகஆரா€vசியாளக„ ”றி~பிžகிறாக„.) ேபா}ற சில ெசயƒக„”றி~பிட~படேவzœயைவ.கிறிˆ¢ பிற~பத‚”v ˜மா ஆயிர ஆzžக¶t” «}னதாகtகyட~பyடதாகv ெசாƒல~பž ெஜ¯சேல நக¾லி¯|த ©ராதனமான ®தஆலய (ம}ன சாலம} கால{திƒ கyட~பyட¢) பƒேவ² தாt”த´t”இலtகாகி, சிைத|¢ேபாயி¯|த¢. ஒேர ஒ¯ ˜வதா} அதிƒ மிvச.ெகாžuேகால} ஆனா´ பtதிமானாக இ¯|த ெஹேராதி} கால{திƒ அ|தtேகாயிƒ இ¯|த இட{திேலேய இரzடாவ¢ «ைறயாகt ேகாயிƒஎ¸~ப~பyட¢. பைழய ேகாயிƒ இ¯|த நில~பர~©ட} இ}§ ெகாxசநில{ைத இைண{¢, உ²தியான கyžமான{திƒ ேகாயிƒ உ¯~ெபற ெஹேரா{உ{தரவிyடா. தவிர ேகாயிைலv ˜‚றி இ¯|¢, சிைத|¢ேபாயி¯|த ˜‚²v˜வைர­, அத} பைழய மிvசuக¶டேனேய மீzž ©¢~பி{¢«¸ைம~பž{தினா.இ|தt ேகாயிைலt கyžவத‚காக ப{தாயிர ஊழியக¶ ஆயிரமத”¯tக¶ பணியிƒ அம{த~பyடதாக வரலா² ெசாƒகிற¢. ˜மாஒ}பதாzžகால உைழ~©t”~ பி} Õெஹேராதி} இரzடாவ¢ ஆலய’
 11. 11. எ}² அைழtக~பyட அ|த~ ©ராதனமான ேகாயிலி} ம² உ¯வாtக~பணி«‚²~ெப‚ற¢.ெஹேராதி} ேராமானிய ேமாக« கிேரtக கyடடtகைல{ தாtக«அtேகாயிலி} கyžமான{திƒ மி”|தி¯|ததாக ஒ¯ விமசனஉzெட}றா´, அ|தt கால{திƒ, அத‚”«} அ~பœய¯ பிரமாzடமானகைல~பைட~© ேவெறu” கிைடயா¢ எ}² அœ{¢v ெசாƒகிற¢ ®தச¾{திர.இ|தt ேகாயிைலt கyœய ஒ¯ காரண{தினாƒ மyžேம ®தக„ இ}²வைரெஹேரா{ ம}னைர நிைனவி´ ச¾{திர{தி´ ப{திர~பž{திைவ{தி¯tகிறாக„. அவர¢ கால{திƒ நட|த அyŸழியuகைள விமசனஇƒலாமƒ ஒ¯ ெச€திேபாலேவ ச¾{திர{திƒ பதிº ெச€கிறாக„.ெஹேராதி} ஆyசி «~ப{¢¬}² வ¯டuக„தா}. அ¢ அ{தைன ெப¾யபிரvைன இƒைல. ஆனாƒ அவர¢ ஆyசிtகால{திேலேய ஒ¯ சபவநட|த¢. பி}னாƒ மாெப¯ ச¾{திரமான சபவ.ஒ¯ பிற~©. பிறt”ேபாேத Õஇ¢ சாதாரணt ”ழ|ைத இƒைல’ எ}²வானவக„ அறிவி{¢விyட பிற~©. ®த ”ல{திேலேய நிக…|த பிற~©. ®த”ல{¢tேக ஒ¯ ெப¾ய சவாலாக~ பி}னாƒ விளuக~ேபாகிற பிற~©.ெஹேரா{ ம}ன} கyžவி{த ேகாயிƒ மீzž இœபட~ ேபாகிற¢ எ}²தீtகத¾சனமாக~ பா{¢v ெசா}னவ¾} பிற~©.அ|தt ”ழ|ைதt” ேஜாஷுவா (J os hua ) எ}² ெபய¾yடாக„. அ¢ ஹீ~¯ெமாழி~ெபய. ஆuகில{திƒ ஜீஸˆ எ}² அ¢ வழuக~பž. நமt” இேய˜எ}றாƒ ©¾­.உzைமயிƒ ®த மத{¢t” விட~பyட «தƒ ெப¾ய சவாƒ, கிறிˆதவேதா}றி, பரவ ஆரபி{தேபா¢தா} ேந|த¢. இேய˜ைவ ைவ{¢tெகா„ளº«œயாமƒ, விலtகº «œயாமƒ ஆரப{திƒ ெராபேவசிரம~பyœ¯tகிறாக„. ேதவ”மார} எ}² கிறிˆதவக„ ெகாzடாžஇேய˜ைவ ஒ¯ கலகtகாரராக மyžேம ®தகளாƒ பாtக «œ|த¢.©ராதனமான தம¢ மத{தி} ெப¯ைமகைளt ெகžtகவ|த ஒ¯”yœvசா{தானாகº பா{தாக„.கி¯‡ண} பிற|தேபா¢, அவைனt ெகாƒ´வத‚” கச} ேம‚ெகாzட«ய‚சிகைள எ~பœெயƒலா ஹி|¢மதt கைதக„ விவ¾tகி}றனேவா, அத‚”vச‚² சைளtகாத கைதக„ இேய˜வி} பிற~© ெதாடபாகº உzž.அuேக கசனி} ெபய ெஹேரா{. இரzடாவ¢ ேகாயிைலt கyœய அேத®தம}ன} ெஹேரா{.ஏேரா¢ ம}ன} எ}² ைபபி„ ”றி~பிžவ¢ இவைர{தா}.ந}றி: ”«த ¾~ேபாyட 2 œசப, 20044 கி.பி.நிலெமƒலா ர{த - பா.ரா®தகளி} ச¾{திர{திƒ இேய˜ கிறிˆ¢வி} பிற~© மிக «tகியமானெதா¯நிக…vசி.
 12. 12. ேமாஸஸுt”~ பிற” இ}§ெமா¯ ேதவ£தனி} வரº அவக¶t” நியாயமாகமகி…vசியளிtகt•œயதாக{தா} இ¯|தி¯tக ேவzž. ஏெனனிƒ, ®த”ல{தி} அைடயாளேம Õேதவ£த§tகாகt கா{தி¯t” ”ல’ எ}ப¢தா}.ஆனாƒ இேய˜வி} ேபாதைனக„, சனாதன ®தகளி} ஆயிரமாzžகாலநபிtைககளி} ேவகைள அைச{¢~ பா~பதாக இ¯|த¢. ஆகேவஅவகளாƒ இேய˜ைவ ஏ‚க இயலவிƒைல.ெப{லெஹமிƒ (Bet hl ehem) இேய˜ பிற|தேபாேத ®த மத”¯மாக„உ„¶ணவி} ¬ல« பைழய ேவத வசனuகளி} ¬ல« அவைரஅைடயாள கzž, ெஹேரா{ ம}ன¾ட இேய˜வி} பிற~ைபt ”றி{¢{ெத¾வி{¢விyடாக„. Õஇˆேரƒ மtகைள ஆள~ேபா” தைலவ} இ}னஇட{திƒ, இ}ன காலகyட{திƒ பிற~பா}’ எ}² எ¸தி ைவtக~பyட பைழயதீtகத¾சன வ¾கைளv ˜yœtகாyœ அவ§t”{ தகவƒ ெசா}னாக„.ெஹேரா{ ஒ¯ ம}ன}. அ¢º சவாதிகா¾. Õமtகைள ஆள~ேபா”தைலவ}’ எ}கிற பிரேயாக அவ§t” ஒேர ஒ¯ அ{த{ைத மyžேமதர«œ­. அதாவ¢, த} பதவிt” ஆப{¢.ஆகேவ இேய˜ைவt ெகா}²விட வி¯பி, ஆyகைள ஏவினா} ெஹேரா{.உயிபிைழtக, இேய˜வி} த|ைத ேஜாச~, த மைனவி ேம¾ைய (ஹீ~¯ெமாழியிƒ மி¾ய Mi r i am) அைழ{¢tெகாzž, ”ழ|ைத­ட} எகி~¢t”{த~பி~ேபானா. பய« ெவ²~© மிகtெகாzட ெஹேரா{, இ|த விஷயெத¾யாமƒ ெப{லெஹமிƒ அ~ேபா¢ இரzž வய¢t”yபyட ”ழ|ைதக„எ{தைனேப இ¯|தாகேளா, அ{தைன ேபைர­ ெகா}² வீசினா}. ெகா}ற”ழ|ைதகளிƒ ஒ}² எ~பœ­ இேய˜வாக இ¯t” எ}கிற ”¯yžநபிtைக!ெஹேரா{ உயி¾ழt”வைர இேய˜ ெஜ¯சேல«t”{ தி¯பி வரவிƒைல.ம}ன} இற|த ெச€தி கிைட{தபிறேக அt”žப ஊ தி¯ப «œºெச€த¢. அ~ேபா¢ •ட ெஹேராதி} மக}தா} பyட{¢t” வ|தி¯tகிறா}எ}² ேக„வி~பyž ெஜ¯சேல«t” வராமƒ நாசேர{¢t”~ ேபா€விyடாக„.இேய˜ºt” அ~ேபா¢ எyž வய¢.தம¢ வாலிப வயதிƒதா} «தƒ«தலிƒ ெஜ¯சேல«t” வ|தா இேய˜.இைளஞ இேய˜ைவ அuேக மிகº கவ|த இட, ேகாயிƒ. கி.«. 950_ƒ«தƒ«தலிƒ கyட~பyட ேகாயிƒ. பிற” இœtக~பyž, பƒலாzžகாலஇ¯|த அைடயாள மyžேம மிvசமி¯tக, ெஹேரா{ ம}னராƒ மீzžகyட~பyட ேகாயிƒ.மணிtகணtகிƒ, நா„கணtகிƒ ேகாயிலிேலேய இ¯|தா அவ. பலசமயuகளிƒ ˜யநிைனவி}றிேய பிரா{தைனயிƒ ேதா€|தி¯|தா.அ~ேபாெதƒலா ெஜ¯சேல மtக„ அவைர ஒ¯ ேதவ£தராக ேயாசி{¢~பாtகவிƒைல. பtதி மிtக ஓ இைளஞ. அ†வளºதா}.Õஇேதா, ேதவ£த} வ¯கிறா}, வர~ேபாகிறா}, வ|ேதவிyடா}’ எ}²ெதாட|¢ இைடவிடாமƒ ெசாƒலிtெகாzœ¯|த ஜா} எ}கிற பாதி¾யா¾ட(ேயாவா} எ}² ைபபி„ ெசாƒ´. ஒyடக ேராம{தாƒ ஆன உைடஅணி|தவ, ெவyžtகிளிைய­ காyž{ேதைன­ உணவாக உyெகா„பவஎ}ெறƒலா ஜாைன~ ப‚றிய ¤ tகமான விவரuகைள{ த¯கிற¢ ைபபி„.)ேஜாட} நதி தீர{திƒ ஞானˆநான ெப‚² இேய˜ த} ேப¯ைரகைளநிக…{த{ ெதாடuகியேபா¢தா} மtக„ அவைரt •|¢ கவனிtகஆரபி{தாக„.அவைர{ தனி{¢tகாyœய «தƒ விஷய, அவ தைம Õமனித”மார}’(ைபபிளிƒ ம§ஷ”மார} எ}² வ¯. Son of Man ) எ}² ”றி~பிyட¢. இ¢மிக «tகியமான ”றி~©. ஏெனனிƒ ®த”ல அ~பœய¯வைன{தா} காலகாலமாக எதிபா{¢tெகாzœ¯|த¢. ®தகளி} ேவத{திƒ, மனித”மார}
 13. 13. எ~பœ இ¯~பா} எ}ப¢ ப‚றி ஒ¯ ”றி~© உzž. இ²தி{ தீ~© நாளிƒநீதி வழu” நீதிபதிைய~ேபாƒ அவ} இ¯~பா} எ}² தா} கனவிƒகzடதாக ®தகளி} ேவத{திƒ ேடனியƒ எ}கிற தீtகத¾சி எ¸தியப”திகளிƒ வ¯கிற¢.ேடனியலி} கனவிƒ கிைட{த ”றி~© த}ைன~ப‚றிய¢தா} எ}பதாக இேய˜ஒ¯ேபா¢ ெசா}னதிƒைல. Õக{தராƒ மனித”மார§t”v ெசாƒல~பyட¢’எ}ப¢ேபால அவ விளtகிய விஷயuக„ •ட படtைகயிƒதா} (Thi r dper s on ) வ¯கி}றனேவ தவிர ஒ¯ேபா¢ Õக{தராƒ எனt”vெசாƒல~பyட¢’ எ}ப¢ேபால அவ ”றி~பிyடதிƒைல.இேய˜ைவ ஏ‚க மனமிƒலாத ®தக„, இைதெயƒலா« ஆதாரமாகt காyœ,Õேவத{திƒ ”றி~பிட~பyœ¯t” மனித”மார} இவ அƒல’ எ}²ெசா}னாக„.ஆனாƒ, இெதƒலா இேய˜ºt” ஆதரவாளக„ ெப¯”வைத{ தžtகவிƒைல.காரண, எƒலாவ‚ைற­ விட «tகியமாக அவ ஒ¯ ெத€வீக ம¯{¢வராகஇ¯|தா. ”¯டகைள~ பாtகv ெச€வ¢, ெசவிடகைளt ேகyகv ெச€வ¢,ஊைமகைள~ ேபசvெச€வ¢ «தƒ, இற|த ஒ¯ ”ழ|ைதைய உயி பிைழ{¢எழvெச€த¢ வைர அவ நிக…{திய அ‚©தuகைள ைபபி„ பtக பtகமாகவிவ¾tகிற¢.எளிய மtக„ இேய˜ைவ ஏ‚²tெகாzž பி}ப‚ற இ¢ ஒ¯ «tகியtகாரண.பிற” அவர¢ மைல~ பிரசuகuக„. அதிƒ இ¯|த எளிைம. ஏைழகளி}மீதான ப¾º. வ}«ைறt”~ பதிலாக வ}«ைறைய அƒலாமƒ சமாதான{ைத{தீவாகv ெசா}ன ¥தன. எƒலாவ‚²t” ேமலாக, ஒ¯ ெந¯tகœ எ}றாƒமதவழtக{ைத மீ²வ¢ தவறƒல எ}கிற «‚ேபாt” மன~பா}ைம.®தகளிைடேய ஒ¯ வழtக உzž. வாரேதா² ெவ„ளிtகிழைமஅவக¶t” ஓ€ºநா„. அ}² எ|தt கா¾ய{ைத­ ெச€யமாyடாக„.«‚றி´ பிரா{தைனtகான தின எ}² ெபா¯„. (Sabbat h day )அ~பœயான ஒ¯ தின{திƒ இேய˜ ஒ¯ ேதவாலய{திƒ ைக ஊனமாகி, ™பியநிைலயிƒ இ¯|த ஓ ஏைழைய{ ெதாyž அவைனt ”ண~பž{தினா.(ம{ேத­ 12:10)இ¢ மத விேராதv ெசயƒ எ}² ®த ”¯மாக„ ”‚ற சாyœனாக„.Õம§ஷ”மார}, ஓ€ºநா¶t” ஆzடவராக இ¯tகிறா’ எ}²ெசாƒலிவிyடா இேய˜.Ôஉuக„ ஆž ஓ€ºநாளிƒ ஒ¯ ”ழியிƒ வி¸|தாƒ உடேன ேபா€ £tகிஎžtகமாyகளா? ஆyைடவிட மனித} எ†வளேவா ேமலானவ}’ ’ எ}கிறஅவர¢ மனிதேநய அuேக தவறாக~ ©¾|¢ெகா„ள~பyட¢. மத{¢ேராகிஎ}பதாக அவ வ¯ணிtக~பyடா.இேய˜ைவt ெகாƒலº «œº ெச€தாக„.இ|த ஒ¯«ைற மyžமƒல. இமாதி¾ பல த¯ணuகளிƒ ெகாைல«ய‚சிகளிலி¯|¢ த~பி{¢ ேவ² ேவ² இடuக¶t”~ பயண ெச€தபœேயஇ¯|தா அவ. ேபாகிற இடuகளிெலƒலா மtக„ •yட அவ பி}னாƒேபான¢.இத} ெதாடvசியாக{தா} ெஜ¯சேல ேதவாலய மத”¯மாகளி} நட{ைதமீதான அவர¢ விமசனuக¶, ேகாயிƒ நிvசயமாக இœtக~பž எ}கிறதீtகத¾சன«, அவைரt ெகாைல ெச€ேத ஆகேவzž எ}கிறதீமான{¢t” ®த மத”¯tகைளt ெகாzžவ|¢ ேச{தன.தா ைக¢ ெச€ய~பžவத‚” «தƒ நா„ இரº, தம¢ ப}னிரzžசீடக¶ட} இ²தி வி¯|¢ அ¯|தினா இேய˜. ®தாˆ எ}கிற சீட} «~ப¢ெவ„ளிtகா˜க¶tகாக அவைர «{தமிyžt காyœtெகாžtக உட}பyடா}.
 14. 14. அ}றிரº அ¢ நட|த¢. இேய˜ பிரா{தைனயிƒ ஈžபyœ¯|தேபா¢ ®தமத”¯tக„ அ§~பிய அœயா„க¶ட} அuேக வ|த ®தாˆ, இேய˜ைவெந¯uகி «{தமிyžt காyœtெகாž{தா}. உடேன அவைரt ைக¢ ெச€¢இ¸{¢~ேபானாக„.ஆனாƒ, அவக„ «}னேம தீமானி{தி¯|தபœ இேய˜ºt” மரணதzடைனவிதிtகேவzžமானாƒ அத‚”~ ேபாதிய காரணuக„ ேவzž. சாyசிக„ேவzž. ெஜ¯சேலமிƒ அ~பœயான காரணuகைளேயா, அவ‚ைறv˜yœtகாyž சாyசிகைளேயா ”¯மாகளாƒ உடேனேதœtகzžபிœtக«œயவிƒைல.ஆகேவ, க‡ட~பyž இரzž ெபா€சாyசிகைள{ ேதœ~பிœ{தாக„. அவக„˜ம{திய ”‚றvசாyž இ¢தா}:ெஜ¯சேல நக¾} ெப¯ைமமிtக ேகாயிைல இœ{¢{ தைரமyடமாtகº,¬}ேற நாyகளிƒ தி¯பt கyடº த}னாƒ «œ­ எ}² இேய˜ெசா}னா.ேபாதா¢? மரணதzடைன விதி{¢விyடாக„. ஆனாƒ ஒ¯ம¾யாைதtகாகவாவ¢ ம}ன¯t” விஷய{ைத{ ெத¾ய~பž{தியாக ேவzž.அ~ேபா¢ இˆேரƒ, ேராமானியகளி} ஆ¶ைகt” உyபyœ¯|த¢. ேராம}ன¾} பிரதிநிதியாக கவன பா}yœயˆ பிலாy (Pont i us Pi l at eைபபிளிƒ ெபா|தி­ பிலா{¢ எ}² ”றி~பிட~பž பிலா{¢ ம}ன} இவேன.)ஆyசிெச€¢ெகாzœ¯|தா. வழtைகt ேகyட அவ¯t”, இ¢ ஓஅநியாயமான வழt” எ}ேற ேதா}றிய¢. ஆயி§ மத”¯tக„ ஏ‚பாžெச€தி¯|த மtக„ •yட{தின, இைடவிடாமƒ Õஇேய˜ºt” மரணதzடைனத|ேத ஆகேவzž’ எ}² வலி­²{தியதாƒ, ேவ² வழியிƒலாமƒ தசமத{ைத{ ெத¾வி{தா.இேய˜ சி´ைவயிƒ அைறய~பžவத‚” «}னதாக ஒ¯ சபவ நட|த¢.அவைரt காyœtெகாž{த ®தாˆ, த} பிைழt” வ¯|தி, ”‚ற உணvசிேமேலாuக, த‚ெகாைல ெச€¢ெகாzடா}. «}னதாக, தனt” ச}மானமாகஅளிtக~பyட «~ப¢ ெவ„ளிtகா˜கைள­ மத”¯tகளிடேமதி¯~பிtெகாž{¢விyž{தா} வ|தி¯|தா}.ெகாxச பண{¢t” ஆைச~பyž, ஒ¯விநாœ சலனமைட|¢ அவ} ெச€தகா¾ய இேய˜வி} உயிைரt ”œ{த¢. ®தக¶t” கிறிˆதவக¶t”இைடயிƒ மிக~ெப¾ய இ¯©v˜வ ஒ}² எ¸~ப~பžவத‚” காரணமான¢.®தாˆ த} தவ²t” அ}ேற வ¯|திய¢, த‚ெகாைல ெச€¢ெகாzட¢,யா¯t” ஒ¯ ெபா¯yடாக இƒைல. அவைன{ £zœவிyட ®தமத”¯tகேள •ட, Ք‚றமிƒலாத ர{த{ைதt காyœtெகாž{¢ நா} பாவெச€ேத}’ எ}² வ¯|திய ®தாஸிட, Õஎuக¶tெக}ன? அ¢ உ}பாž!’எ}² ெசாƒலிவிyž~ ேபா€விyடாக„.இˆேரலி} கவனராக பிலாy இ¯|த¢, கி.பி. «தƒ ¥‚றாzœ} 27லி¯|¢36_ வ¯டuக¶t” இைட~பyட கால எ}² ச¾{திர ெசாƒகிற¢.இதனœ~பைடயிƒ இேய˜வி} மரண 30_35_ ஆzžக¶t” இைடயிƒநிக…|தி¯tகேவzž எ}² கணிtக~பžகிற¢. ¢ƒலியமான விவரuக„ ஏ¢இ¢ப‚றிt கிைடயா¢.சி´ைவயிƒ அைறய~பyž, மீzž உயி{ெத¸|¢ அவ விz t”vெச}றா எ}கிற கிறிˆதவகளி} நபிtைகதா} ®தகளிடமி¯|¢ அவகைளேவ²பž{திtகாyž «தƒ ஆதார. ஏெனனிƒ, ®தகளி} நபிtைகயி}பœ,மரண{¢t”~ பி} ேதவ£த} உயி{ெத¸வெத}ப¢ கிைடயா¢. ேவ²பாžஅuேகதா} ெதாடu”கிற¢.இேய˜ உயி{ெத¸|ததாக நபியவக„, இயƒபாக சனாதன ®தகளிடமி¯|¢க¯{தளவிƒ விலகி~ேபானாக„. இேய˜ºt”~பி} அவ விyžvெச}றைத{
 15. 15. ெதாட¯ ெபா²~பி} தைலைம அதிகா¾யாக இ¯|த ேஜˆ, (ஹீ~¯ெமாழியிƒ ேஜtக~. ைபபிளிƒ யாtேகா© எ}² வ¯.) அவகளி}வழிகாyœயாக இ¯|தா.கி.பி.62_ƒ ேஜஸு ®தகளாƒ கƒலாƒ அœ{¢t ெகாƒல~பyடா.ெதாட|¢ தீவிரமாகº அவ இேய˜ைவ ேதவ”மாரனாகº கடº„ அசெபா¯|தியவராகº சி{தி¾{¢v ெசா‚ெபாழிºக„ ஆ‚றியேத இத‚”tகாரண.ேஜஸுt”~ பிற” ெஜ¯சேல நக¾} கிறிˆதவ ேதவாலய{ தைலைம~ெபா²~பிƒ இ¯|தவ ைசம}.இவகெளƒலா இேய˜வி} மைறºt”~ பிற” ெஜ¯சேல நக¾ƒஇ¯|தபœேய தம¢ பிரசாரuகைள நிக…{திவ|தாக„. ஆனாƒ, «தƒ «தலாககிறிˆதவ மத{ைத~ பர~©வைத ஓ இயtகமாக ஆரபி{¢v ெசயƒபž{தியவ,பாƒ. (Paul . ைபபிளிƒ பºƒ அ~ேபாˆதல எ}² ”றி~பிட~பyœ¯t”.)ஸாƒ (Saul ) எ}ற இய‚ெபய ெகாzட ®தரான இவ, கிறிˆதவ மத{ைதநபி ஏ‚றபிற” பாƒ எ}² த ெபயைர மா‚றிtெகாzடா. ¢¯tகியிƒ பிற|தபாƒ, ம{திய ஆசியாெவu” கிறிˆதவ{ைத~ பர~©வைத{ த வா…நா„ேநாtகமாகt ெகாzž, ம{தியதைரtகடலி} கிழt”t கைர வழிேய மிக நீzடபயண ேம‚ெகாzடா. உzைம­ உ¯tக« ெகாzட அவர¢ ேபvசாƒபƒலாயிரtகணtகான மtக„ கவர~பyž கிறிˆதவ மத{ைத{ த¸வினாக„.ஊ ஊராக, நகர நகரமாக, ேதச ேதசமாக கிறிˆதவ மத ேவக ெகாzžபரவ{ ெதாடuகிய¢.ந}றி: ”«த ¾~ேபாyட 5 œசப, 20045 கி¯ˆ¢வ« ®தக¶நிலெமƒலா ர{த - பா.ராகிறிˆதவ மத{தி} எ¸vசி, ®த”ல{¢t” விட~பyட «தƒ ம‚² மிக~ெப¾யசவாƒ. இதிƒ ச|ேதகேம இƒைல. கி.பி. 300- ஆzž சி¾யா, ஆசியாைமன, கி¿ˆ, ைச~ரˆ ம‚² ஆ~பி¾tகாவி} வடt”~ ப”தியிƒவசி{¢வ|த ®தகளிƒ மிக~ெப¯பா}ைமயாேனா கிறிˆதவகளாகமாறிவிyœ¯|தாக„. கிறிˆதவ{ைத~ பர~© பணியிƒ ஈžபyட ேஜˆ, பாƒேபா}ற இேய˜வி} ேதாழக„ அtகாரண{தாேலேய சிைற~பிœtக~பyட¢பžெகாைல ெச€ய~பyட¢ (ேஜைஸ ®தக„ கƒலாƒ அœ{¢tெகா}றாக„. பாƒ, ேரா நக¯t”v ெச}றேபா¢ ம}ன நீேரா அவைரசிைறயிƒ அைட{தா. அuேகேய அவ உயிைர­ விyடா.) மtகளிைடேயமிக~ெப¾ய அ§தாப{ைத உzடாtகிய¢. இ¢, «}ைனtகாyœ´ ேவகமாககிறிˆதவ பரவ உதவியாக அைம|தைத ம²tக இயலா¢.கிறிˆதவ இ~பœ~பரவ{ ெதாடuகிய அேத ேவைள, ஜுேதயாவி} ®தக¶t” ேவெறா¯வைகயி´ ெந¯tகœ ஆரபமான¢.இேய˜வி} சீடகளாƒ ©திய ஏ‚பாžஎ¸த~பyžtெகாzœ¯|த கால{திƒ பாலˆதீ} எ}ப¢ (அ~ேபா¢பெலˆதீனா) வடtேக சி¾யா, ெலபனா} ெதாடuகி ெத‚ேக எகி~தி} சிலப”திக„வைர நீzடெதா¯ மிக~ெப¾ய நில~பர~©. அதிƒ ஜுேதயா எ}கிறஇˆேரலி} இட மிகv ெசா‚பமான¢. ஆனேபா¢ (ேராமானிய ஆ¶ைகt”உyபyட அளவிƒ) அ~ேபா¢ அ¢ த}னாyசி அதிகார ெப‚ற¢. ெஹேரா{ம}ன} இ¯|தவைர, ேராமானிய சtகரவ{திt” அவ யாராக இ¯|தா´மிக ெந¯tகமானவராக இ¯|தா}. இதனாƒ பைடெயž~© ேபா}ற ஆப{¢க„ஏ¢ ஜுேதயாºt” இƒலாமƒ இ¯|த¢. அuேக ஏதாவ¢ ஒ¯ பிரvைனஎ}றாƒ அ¢ ெஹேராதாƒ மyžேம உzடாtக~படt •œயதாக
 16. 16. இ¯|த¢.கி.«. நா}கா ¥‚றாzœƒ ெஹேரா{ இற|த¢, ேராஅதிகாரபீட ஜுேதயாைவ «¸வ¢மாக{ த} கyž~பாyœƒஎž{¢tெகாzžவிyட¢. அத}பிற”, ெஹேரா{ மாதி¾ «œ™œtெகாzžயா¯ ஆyசி©¾ய «œயவிƒைல. ேராமானிய ம}ன¾} பிரதிநிதியாககவனராக மyžேம ஆள «œ|த¢. அ¢, ெஹேராதி} மகேன ஆனா´ச¾.ெஹேராதி} மரண ெதாடuகி பல ¥‚றாzžக¶t” இ~பœ{தா}இˆேரƒ, ேராமானியt காலனியாக இ¯tகேவzœயி¯|த¢. ேரா அதிகாரபீடஎžt” «œºக¶t”t கyž~படேவzœயி¯|த¢. அரசியƒ ¿தியிƒ இதனாƒெப¾ய பிரvைனக„ ஏ¢மிƒலாத ேபா¢ மத ¿தியிƒ அவக¶t”v சிலதமசuகடuக„ இ¯|தன. காரண, அ~ேபா¢ ேராமிƒ திyடவyடமான மதஎ}² ஏ¢ கிைடயா¢. ஆuகாuேக சி² ெத€வ வழிபாžக„ இ¯|தன.ெப¯பா´ மtக¶t” ம}னேர கடº„. ேராமிƒ பரவியி¯|த®தகளாேலேய இதைனv சகிtக «œயவிƒைல எ}கிறேபா¢, இ|த "ம}னேரகடº„" திyட ஜுேதயாºt” ெபா¯|¢ எ}ெறா¯ சyட கி.பி 40-ஆzž ெகாzžவர~பyட¢.அ~ேபா¢ ேராமானிய ம}னராக இ¯|தவ¾}ெபய காலி”லா (சிணீறீவீ¿u றீணீ). அவதா}, இனி ேராம சாராwஜிய{¢t”உyபyட அைன{¢ இடuகளிƒ உ„ள ேதவாலயuகளி´ த} சிைலையமyžேம ைவ{¢, த}ைன மyžேம ெதாழேவzž எ}ெறா¯ விப¿தஉ{தரைவ~ பிற~பி{தா.அரசியƒ ¿தியிலான எ|தவித{ திணி~ைப­சகி{¢tெகா„ள{ தயாராக இ¯|த ®தகளாƒ, இ|த வழிபாyž{ திணி~ைபமyž ஏ‚க «œயவிƒைல. ®தக¶t” ஒேர கடº„. அவக„ த கடºைளெஜேஹாவா எ}² அைழ~பாக„. அவைர{தவிர ேவ² யாைர­ ெதாழஅவக„ தயாராக இƒைல. (இˆலா ேதா}²வத‚” «}ேப "ஒ}ேற கடº„"எ}கிற க¯{தாtக{ைதt ெகாzœ¯|த மத ®த மததா}.)ஆகேவ அவக„ேபாராyட{திƒ இறuகினாக„. இ~பœய¯ உ{தரºt” அœபணிவைதtகாyœ´ இற~பேத ேமƒ எ}² «ழuகினாக„.ஜுேதயாவி} அ~ேபாைதயகவனராக இ¯|தவ, ஆt¾~பா-1 எ}பவ.அவ, நிைலைமைய எž{¢v ெசாƒலி விளtக அளி~பத‚காக ேரா«t”~ேபானா. ®தகளி} வழிபாyž «ைற எ}ப¢ ஆயிரமாயிர ஆzžகளாக{ெதாட|¢ வ¯வ¢. திெர}² அைத மா‚றv ெசாƒவ¢ «œயாத கா¾ய.ேராமானிய ம}ன¾} மீ¢ அவக¶t” மதி~© ம¾யாைத­ உzž.ஆனாƒ ெதா¸வத‚”¾ய கடºளாக அவைர எ|த ®த¯ ஏ‚கமாyடாக„எ}பைதt ெகாxச ˜‚றி வைள{¢ ஒ¯வா² ெத¾ய~பž{திவிyடாஆt¾~பா-1.அவ¯ைடய நƒலேநர, ேராமானிய ம}ன காலி”லா,ேகாபமைடயாமƒ, ஜுேதயாவி} ேதவாலயuகளிƒ த}§ைடய சிைலையைவ{¢{ ெதாழேவzžெம}கிற அர˜ உ{தரைவ{ தி¯ப~ெபற «œºெச€தா.ஆனா´ ேபாராyட{திƒ இறuகியதாƒ ைக¢ெச€ய~பyட ®தகைளஅவ ம}னிtக{ தயாராக இƒைல. அவக„ யாவ¯ நிvசயதzœtக~படேவzœயவகேள எ}² நிைன{தா. அரச ெசாƒவைதtேகyடாƒ அ¢ ராஜ வி˜வாச. ேகyக ம²{தாƒ ராஜ¢ேராக. ராஜ¢ேராகt”‚றvசாyžt”{ தzடைன எ}றாƒ, அ¢ மரண மyžேம. இதனœ~பைடயிƒஆயிரtகணtகான ஜுேதயா ®தக„ மரண{தி} வாசலிƒ கா{தி¯|தேபா¢,அவக¶t” ஓ அதி‡ட அœ{த¢. தzடைன நிைறேவ‚ற~பžவத‚”«}©, ச‚² எதிபாராத வைகயிƒ ம}ன காலி”லா அவர¢ அரசியƒஎதி¾களாƒ ெகாைல ெச€ய~பyடா. ேராமிƒ நிக…|த ஆyசிமா‚ற, இuேகஇˆேரƒ ®தகளி} உயிைரt கா~பா‚றிய¢.இ|தv சபவ{¢t”~ பிற”, கி.பி.66- ஆzž வைர ேராமானிய சாராwஜிய{தி} ஒ¯ ப”தியாக இ¯|தஜுேதயா எ}கிற இˆேரலிƒ ேவெற|த~ பிரvைன­ ெப¾தாக எழவிƒைல.˜த|திர ேவyைகேயா, தனிநாž ேகா¾tைகேயா அவகளிட இƒைல.பாலˆதீன~ ெப¯நில{திலி¯|த ம‚ற சில நாžக¶ •ட இ~பœ ேராமானியஆ¶ைகt” உyபyž{தா} இயuகின எ}பதாƒ யா¯t” எ¢ºவி{தியாசமாகேவ படவிƒைல. ேராமானியக„, ஆள~பிற|தவக„. நாஅடuகி வாழேவzœயவக„. இ¢ இயƒபாக மtக„ மன{திƒஊறி~ேபாயி¯|த¢.கி.பி.66-ƒதா} அuேக «தƒ«தலிƒ ஒ¯ ©ரyசிஏ‚பyட¢. ©ரyசி ெச€தவக¶ ®தகேள. ெஜ¯சேலைம «‚றி´மாகேராமானிய ஆtகிரமி~பிலி¯|¢ விžவி{¢, ஒ¯ «¸ைமயான ®த
 17. 17. சாராwஜிய{ைத அைமtகேவzž எ}பைத ேநாtகமாகt ெகாzட அ|த~©ரyசிைய "ஸிலாy" (ஞீமீணீறீஷீt s ) எ}கிற அைம~பின «}னி}²நட{தினாக„. ஒyžெமா{த ெஜ¯சேல ®தகளி} எzணிtைகைய~ பாtக,ஸிலாy அைம~ைபv ேச|தவக„ சி²பா}ைமேயாதா. அவகள¢ ©ரyசி,மtக¶t” ச|ேதாஷ{ைதt காyœ´ பய{ைதேய த|த¢. ஏெனனிƒ, அவக„எதி~ப¢ ஒ¯ சாதாரண ேதச{ைதேயா, ”²நில ம}னைனேயா அƒல.மாெப¯ ேராம சாராwஜிய{தி} சtகரவ{திைய எதி{¢~ ©ரyசி ெச€யஆரபி{தி¯|தாக„. இ¢ நிvசய அபாயகரமான¢ எ}²க¯தினாக„.ஆனாƒ, ©ரyசிtகாரக„ மிகv ˜லபமாக ஜுேதயா கவன¾}ரா வ{ைதv சிதறœ{¢ ெஜ¯சேலைமt ைக~ப‚றிவிyடாக„. தவிர இˆேரலி}ேம‚”t கட‚கைர~ ப”திகளி´ கணிசமான இட{ைத அவகளாƒஆtகிரமி{¢விட «œ|த¢. ஆனாƒ, எ~பœ­ ஒ¯ «¸ைமயான ®த அரைசநி²விவிட «œ­ எ}² அவக„ ெகாzட நபிtைக, அž{த ஒ¯வ¯ட{திƒ தைரமyடமான¢.இ~ேபா¢, ேராமானிய~பைட «¸ ேவக{திƒஇˆேரலி} மீ¢ தாt”தைல ஆரபி{த¢. ெகாxச ெகாxசமாக இழ|தஇடuகைள மீyக{ ெதாடuகிய¢.கி.பி. 70- ஆzž அ¢ நட|த¢. பிரளயவ|த¢ ேபால இˆேர´t”„ ¤ைழ|த மாெப¯ ேராமானிய~ பைடய}²,இzž இžt” விடாமƒ அœ{¢ ¢வச ெச€ய ஆரபி{த¢. ©ரyசி ெச€தஸிலாy அைம~பின இ¯|த இட ெத¾யாமƒ மைற|¢ ேபானாக„.ேகாரதாzடவ எ}பாகேள, அ¢! ெஜ¯சேல உ„பட ©ரyசிtகாரக„ைக~ப‚றியி¯|த அ{தைன இடuகைள­ ஒyžெமா{தமாகt ைகயக~பž{திய¢ேராமானிய ரா வ. ேராமானியv சtகரவ{தியி} மகனான ைடடˆ (ஜிவீt us )எ}பவேன அ~ேபா¢ ரா வ{ தளபதியாக வழிநட{திtெகாzž வ|தி¯|தா}.தைம எதி{த அ{தைன ேபைர­ அவக„ ெகா}றாக„. தž{த˜வகைளெயƒலா இœ{தாக„. கzணிƒபyட கyடடuக„ அைன{ைத­உைட{¢ ெநா²tகினாக„. சாைலக„ சிைத|தன. ”ளuக„ உைட|தன.”ழ|ைதக„, ெபzக„, ஆzக„ எ}² அவக„ வி{தியாச பாtகேவஇƒைல. கzணிƒ ெத}பyட அ{தைன ®தகைள­ கதறt கதறt ெகா}²வீசினாக„.இ|த{ தாt”தலி} உvசகyட ெஜ¯சேல நக¾ƒ நிக…|த¢. ஆ,அ|தt ேகாயிƒ! இ|தt ேகாயிைல «}னிyž அƒலவா ®தக„, ேராமானியvசtகரவ{தியி} ஆைணைய «தƒ «தலிƒ எதி{¢t கலக ெச€தாக„?இைத{தாேன ஒyžெமா{த ®த ”ல{¢tேக ©னித{தல எ}² ெசாƒலி,தபyட அœ{¢tெகாzடாக„? அவகள¢ ஆணவ{தி}அைடயாளமƒலவா இ¢? இத} பழெப¯ைமதாேன அவகைள{ திமி பிœ{¢ஆடைவ{த¢?இனி எtகால{¢t” ®தக„ ©ரyசி எ}² இறuகநிைனtகt•டாதபœt”{ தாt”தைல «¸ ேவக{திƒ நட{தேவzž எ}²நிைன{தவக„, ேகாயிைல இœtக ஆரபி{தாக„. தாt”தƒ ெதாடuகிய சிலமணி ேநரuகளிேலேய அ¢ £„£ளாகv சிதறி, உதிர ஆரபி{த¢. கதºக„ெபய{¢ எžtக~பyடன. அலuகார விளt”க„ உைட{¢ ெநா²tக~பyடன.£zக„ இœtக~பyடன. மாடuகளிƒ தீைவ{தாக„. «}னதாக ெவ”ஜாtகிரைதயாக உ„ேள இ¯|த அ{தைன மதி~©„ள ெபா¯„கைள­ ˜¯yœவா¾ ¬yைடகyœ ேரா«t” அ§~பிவிyடாக„. அவ‚²„ «tகியமானைவ,ேகாயிலி} மிக~©னிதமான ெபா¯„களாகt க¯த~பyட தuக{தாலானபா{திரuக¶, ேவைல~பாžக„ மிtக, பிரமாzடமான தuக ெம¸”வ{தி{தாuகி (நிqீமீணீt விமீஸீஷீqீணீலீ எ}பாக„. சிணீஸீபீமீறீ ஷிt ணீஸீபீ.)ஒ}². ேராமானியகளி} பைடெயž~ைப, பžெகாைலகைளt •ட ®தக„அைமதி­ட} சகி{¢tெகாzœ¯|தி¯~பாக„. ஆனாƒ ெஜ¯சேலேதவாலய{ைத அவக„ தாtக{ ெதாடuகிய¢, ெபா²tக«œயாமƒ எதி{¢~ேபா¾ட வீதிt”{ திரzž வ|தாக„.ஆனாƒ, பிரமாzடமான ேராமானிய~பைடயி} எதிேர ெஜ¯சேல ®தக„ ெவ² ெகா˜. கிyட{தyடப}னிரzடாயிர ®தக„ அ|த~ ேபா¾ƒ பžெகாைல ெச€ய~பyடாக„எ}கிற¢ வரலா². இைத{தவிர, ெஜ¯சேல ேதவாலய{திƒ ஊழியெச€¢ெகாzœ¯|த மத”¯tகைள{ தனிேய நி‚கைவ{¢t க¸விேல‚றினாக„ேராமானியக„.ெஜ¯சேல நகரேம ஒ¯ மாெப¯ ”~ைப{ெதாyœ ேபாலtகாyசியளி{த¢. எu” பிணuக„. ர{த. இœபாžகளி} இைடேய ேகyடகதறƒ ஒலிக„. வƒµ²க„ வானிƒ வyடமிyட ேவைளயிƒ ெகா„ைளயœ{த
 18. 18. ெபா¯„கைள ¬yைடகyœtெகாzž ேராமானிய~பைட ஊ¯t”{ தி¯பஆரபி{த¢.இரzடாவ¢ «ைறயாகt கyட~பyட அ|த ஆலய மீzžஇœtக~பž எ}² «}னேர ®கி{¢v ெசா}ன இேய˜ைவ{தா} அ~ேபா¢ெஜ¯சேல நகர{¢ ®தக„ நிைன{¢~பா{தாக„.கிறிˆதவ{தி} மீதானஅவகள¢ ெவ²~© இ}§ பல மடuகாக உயர ஆரபி{த¢.ந}றி: ”«த ¾~ேபாyட 9 œசப, 20046 பி¾{¢ ஆ¶ ™…vசிநிலெமƒலா ர{த - பா.ராஒ¯ ேகாயிைல இœ~பெத}ப¢ எ~ேப~பyட ச¾{திர வž எ}ப¢ ம‚றயாைர­ விட நமt” மிக ந}றாக{ ெத¾­. «தƒ தைல«ைறt”tகzைணவிyž அகலாத காyசியாகº, எ|த{ தைல«ைறt” ெநxைசவிyžநகராத சபவமாகº அ~பœேய பœ|¢விடt•œய¢ அ¢.®தகைள~ ெபா²{தவைர அ~பœய¯ சபவ{ைத{ த வா…நாளிƒஇரzடாவ¢ «ைற­ அவக„ பா{¢விyடாக„. கி.பி. 70- ஆzžேராமானிய{ தாt”த´t” இலtகாகி, இœtக~பyட அ|த{ ேதவாலயஇ}²வைர மீzž கyட~படவிƒைல. இ}ெனா¯ ேதவ£த} இறuகிவ|¢மீzž அைதt கyœ{த¯வா} எ}² ®த”ல கா{தி¯tகிற¢. இœ|தேகாயிலி} ஒ¯ ெசuகƒைலt•ட அவக„ தி¯ப எž{¢ அžtக «ய‚சிெச€யவிƒைல. அ~பœேய விyžவிyடாக„. பைடெயž~பி} ஞாபகா{தமாகஇ}§ மிvசமி¯t” ேகாயிƒ ˜‚²v˜வ¾} ஒ¯ ப”திைய{தா} அவக„த ©னித{தி} மிvசமாக ைவ{¢ வணuகிtெகாzœ¯tகிறாக„. கைதயƒல.உzைமயிேலேய இ}² உலெகu” பரவி வசிt” (இˆேரலிƒ மyžெதாz¡² சதவிகித) ˜மா ஐப¢ லyச ®தக¶t” அ¢தா}நபிtைக. அ¢தா} ஞாபகா{த.ேகாயிைல ேதவ£த} வ|¢ கyœ{த¯வா}. உைட|த மனuகைள யா வ|¢கyœ{த¯வாக„?அ¢தா}. அ|த{ த¯ணதா}. «தƒ«தலாக ®தக„ தைமய¯தனி{தீவாtகிtெகாzžவிட «œº ெச€த த¯ண அ¢ேவதா}. தம¢மத{¢t” கலாசார{¢t” வழிபாyž «ைறக¶t” எ|தt கால{தி´ம‚றவகளாƒ ஆப{¢ இ¯|ேத தீ¯ எ}² ஜுேதயா ®தக¶t” அ}²உ²தியாக{ ேதா}றிய¢. «tகியமாக, "இேய˜ைவt ெகா}றவக„" எ}²கிறிˆதவ~ பிரசாரகக„ மிக{தீவிரமாக உலெகu” ெசாƒலிtெகாzž ேபான¢மாெப¯ அவமானமாக அவகளி} வா…வி} மீ¢ கவி|¢ நி}ற¢.மிகt•ைமயாக கவனிtகேவzœய விஷய இ¢. இேய˜ சி´ைவயிƒஅைறய~பyட கால{திƒ ஜுேதயா ®தகளி} எzணிtைக மிகº ெசா‚ப.லyச{ைதt •ட{ ெதாடவிƒைல. ஆயிரuகளிƒதா} இ¯|த¢ அவகள¢எzணிtைக. இேய˜வி} மரண{ைத­ உயி{ெத¸|¢ விzேணறியசபவ{ைத­ அž{¢, அேத ஜுேதயா ®த”லதா} இரzடாக~ பி¾கிற¢.இேய˜ைவ~ பி}ப‚றி, அவ ேபசிய ெமாழிகளி} அœய‚றி வாழ«œெவž{தவக„, கிறிˆதவக„ என~பyடாக„. அவகேளதா} மிvச«„ளதம¢ ªவீகt ”ல{தவைர அ~பœ~ பழிtகº ெதாடuகினாக„. ேவ‚²இன{தவக„ அƒல. «tகியமாக, அராபியக„ அƒல.இ|தv சபவuக„ நட|¢ெகாzœ¯|தேபா¢ பாலˆதீன அராபியக„ ெவ²பாைவயாளகளாக மyžேம இ¯|தாக„. அவகள¢ ேதவ£த அ~ேபா¢பிறtகவிƒைல. இ}§ சில ¥‚றாzžக„ அவக„ கா{தி¯|ேத தீரேவzž.அ¢வைர தமt”{ ெத¾|த சி²ெத€வuகைள («tகியமாக, க‚கைள நyžவணu” வழtக அராபியகளிைடேய அதிக.) வணuகிtெகாzž, உ¸¢பிைழ{¢ வா…|¢ெகாzœ¯|தாக„.அ~ேபாைதய பிரvைன, அராபியக¶t” ®தக¶t”மானதƒல.®தக¶t” கிறிˆதவக¶t”மான¢. ®தக¶t”ேராமானியக¶t”மான¢. (ேரா அ~ேபா¢ கிறிˆதவ{ தைலைமயகமாக
 19. 19. ஆகியி¯tகவிƒைல. ம}ன ம‚² சி² ெத€வ வழிபாžக„தா அuேக­.)ேராமானிய ஏகாதிப{திய, கிறிˆதவ{தி} அ˜ரேவக வளvசி எ}கிற இரzžகாரணிக„தா ®தகளி} அ}ைறய பிரதானமான பிரvைனக„.ஆகேவ ேகாயிலிƒ இœtக~பyட ˜வைர அவக„ த மனuக¶t”„எ¸~பிtெகாzடாக„. ®த”ல எ}ப¢ இைறவனாƒ "ேத|ெதžtக~பyட"ஓ இன எ}கிற க¯{தாtக{ைத «}ைவ{¢, ®தக¶t” இைடயிலானஒ‚²ைமைய~ பல~பž{த «ய‚சிக„ ேம‚ெகா„ள ஆரபி{தாக„. தமt”vசவாƒவிžகிற சtதிக„ அைன{ைத­ேம அவக„ சா{தானாகt க¯த{ெதாடuகினாக„.ேராமானியக¶t” எதிராக «தƒ கலக{ைத உzடாtகிய "ஸிலாy" இயtகமீzž ¢ளிtக{ ெதாடuகிய¢. «}ைனவிட வ´வானதாக - «}ைனவிடஆதரவாளக„ நிைற|த ஓ இயtகமாக - «}ைனவிட திyடமிyžvெசயƒபடt•œய அைம~பாக!அ|தt கால{திƒ ேராமானியt காலனிகளாக இ¯|த எƒலா இடuகளி´ "தாேராமி} ”œமtக„" எ}² ெசாƒலிtெகா„வ¢ ஒ¯ ெகௗரவமான விஷயமாகtக¯த~பyட¢. «தƒ «தலிƒ கலாசாரv ெச¸ைம ெகாzடெதா¯ ச¬கமாகேம‚கிƒ ேராமானிய சாராwஜியேம ெசாƒல~பyட¢. இ¢ ஓரளºஉzைம­•ட. அœ~பைட~ ெபா¯ளாதார வசதி, அœ~பைடt கƒவிஇரzœ´ அ}ைறய ேராமானிய ம}னக„ தீவிர கவன ெச´{தியேத இத}காரண. கƒவியி´ ெபா¯ளாதார{தி´ உய|த ச¬க, ேமபyடச¬கமாக வ¯ணிtக~பžவதிƒ விய~பிƒைல.ஆனாƒ இெதƒலா ேராமிƒ மyžதாேன தவிர ம{தியtகிழtகிƒ பரவியி¯|தேராமானியt காலனிக„ அைன{தி´ அƒல. பாலˆதீ} தவிர அ}²ேராமானியt காலனிகளாக இ¯|த ெபசியா, பாபிேலா}, (இ}ைறய ஈரா},ஈராt), எகி~¢ ேபா}ற இடuகளி´, ெபா¯ளாதாரமƒல; வ²ைமேயதாzடவமாœய¢. கƒவிெயƒலா சி²பா}ைமேயா¾} ஆடபர விஷயமாகஇ¯|த¢. வா€வா{ைதt” "ேராமானியt ”œமtக„" எ}² ெப¯ைமயாகvெசாƒலிt ெகா„ளலாேம தவிர, உzைமயிƒ அவக„ ப¾தாப{¢t”¾யவா…tைகைய{தா} வா…|¢ெகாzœ¯|தாக„. விைளvசƒ வ¯மானெமƒலாேரா«t”~ ேபா€tெகாzœ¯tக, ஏைழைம­ ”²u”¸ மன~பா}ைம­மyžேம அ~ப”தி மtகளி} வா…tைகயாக இ¯|த¢.இ|நிைலயிƒ, ஜுேதயா (இˆேரƒ) ®தகளி} ஸிலாy இயtக மீzž©{¢¯வ ெகாzž சிலி{¢ எழ ஆரபி{தேபா¢, பாலˆதீ§t” ெவளிேயவசி{¢வ|த ®தக¶ அவகைள ஆத¾tக «}வ|தாக„. ேதசஎƒைலகளாƒ தாuக„ பி¾|தி¯|தா´ "®தக„" எ}கிற அைடயாள{ைத{தtகைவ{¢tெகா„வத‚காக இ|த ஒ‚²ைம அவசிய எ}² க¯தினாக„.®தகளி} எ¸vசியிƒ இ|தv சபவ மிக மிக «tகியமானெதா}². உலகி}எ|த ¬ைலயிƒ அவக„ பி¾|¢ வசி{தா´ ஒ¯ பிரvைன எ}றாƒ ஒ}²ேச|ேத தீவ¢ எ}கிற «œைவ «தƒ «தலிƒ எž{த¢ அ~ேபா¢தா}.இ}ைறt” உலகி} எ|த ¬ைலயிƒ உ„ள எ|த ஒ¯ ®த¯t” எ}னபிரvைன எ}றா´ அ|த நாyž அரசƒல; இˆேரƒ அர˜தா} «}னாƒவ|¢ நி‚கிற¢! அேதேபாƒ இˆேரலி} பிரvைன எ¢வானா´ அ¢ த}ெசா|த~ பிரvைன எ}ேற எ|த நாyœƒ வசிt” ®தக¶ நிைனtகிறாக„.இ¯பதா ¥‚றாzœ} ஆரப வ¯டuகளிƒ அதாவ¢, பாலˆதீன மzணிƒ®தகளி} தனி நாyைட உ¯வாtகிேய தீ¯வ¢ எ}² «œº ெச€¢ அத‚கானேவைலகைள ®தகளி} அரசியƒ பி¾º{ தைலவக„ ஆரபி{தேபா¢ ஒேரஓ அைழ~ைப{தா} விž{தாக„. அ¢º ெம}ைமயாக. மிகº ரகசியமாக."®தகேள, இˆேர´t” வா¯uக„!"அ†வளºதா}. லyசtகணtகான ®தக„, கால காலமாக{ தாuக„வசி{¢வ|த நாžகைள அ|தt கணேம ¢ற|¢, ெசா{¢, ˜கuக„, வீžவாசƒகைள அ~பœேய ேபாyžவிyž இˆேர´t”t கிளபிவிyடாக„.இˆேரƒ நிvசயமாக உ¯வாtக~பyžவிžமா எ}² அவக„ ேகyகவிƒைல.©திய இட{திƒ தாuக„ வசிtக ெசௗக¾யuக„ இ¯t”மா எ}²பாtகவிƒைல. ேவைல கிைடt”மா, வீž கிைடt”மா, வாழ விžவாகளா,­{தuகைளv ச|திtக ேந¾žமா எ}ெறƒலா ேயாசிtகேவ இƒைல.

×