นาย รังสิทธิ์ แก่นอินทร์ ม.6/1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความ
สำาคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร...
ไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์รอบข้าง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำาให้การ
ทำางานเฉพาะมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งข...
ต่างยี่ห้อ ต่างบริษัท ก็ได้
ความหมายของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง
การนำาเครื่องคอมพ...
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึงคอมพิวเตอร์ ที่ทำาหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ซึ่งได้...
รูปแสดงช่องทางการสื่อสารโดยใช้จานรับ
ดาวเทียม
สถานีงาน
สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึง อุปกรณ์
หรือเครื่องไมโคร...
รูปแสดงการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
องค์ประกอบของเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์
โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง
อุปกรณ์ส...
สายสัญญาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเชื่อมต่อของ
เครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุดรวมการเชื่อม
ต่อสายสัญญาณระหว่าง...
แสดงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY)
การนำาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อป...
ด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูล
ผ่านจุดเชื่...
ผลต่อการทำางานของระบบเครือข่ายนี้ และจะไม่มีการชน
กันของข้อมูลที่แต่ละเครื่องส่ง
3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (s...
Random 130916020552-phpapp01
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Random 130916020552-phpapp01

135 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Random 130916020552-phpapp01

 1. 1. นาย รังสิทธิ์ แก่นอินทร์ ม.6/1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความ สำาคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการ ใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกับเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถของระบบให้สูงขึ้น เพิ่มการใช้งานด้านต่าง ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง มีการแบ่งใช้งาน อุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถทำางาน ร่วมกันได้ สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ระบบข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่ม ขึ้น คือ การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน และการเชื่อม ต่อหรือการสื่อสาร การโอนย้ายข้อมูลหมายถึง การนำาข้อมูลมาแบ่งกันใช้งาน หรือการนำาข้อมูลไป ใช้ประมวลผลในลักษณะแบ่งกันใช้ทรัพยากร เช่น แบ่งกันใช้ซีพียู แบ่งกันใช้ฮาร์ดดิสก์ แบ่งกันใช้ โปรแกรม และแบ่งกันใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคาแพง หรือไม่สามารถจัดหาให้ทุกคนได้ การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายจึงเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้งานให้กว้างขวางและมากขึ้น จากเดิม การเชื่อมต่อในความหมายของระบบเครือข่ายท้อง ถิ่น ไม่ได้จำากัดอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง
 2. 2. ไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่อ อุปกรณ์รอบข้าง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำาให้การ ทำางานเฉพาะมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น มีการใช้ เครื่องบริการแฟ้มข้อมูลเป็นที่เก็บรวบควมแฟ้ม ข้อมูลต่างๆ มีการทำาฐานข้อมูลกลาง มีหน่วยจัดการ ระบบสือสารหน่วยบริการใช้เครื่องพิมพ์ หน่วย บริการการใช้ซีดี หน่วยบริการปลายทาง และ อุปกรณ์ประกอบสำาหรับต่อเข้าในระบบเครือข่ายเพื่อ จะทำางานเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในรูป เป็นตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จัดกลุ่มเชื่อม โยงเป็นระบบ ตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จัดกลุ่มอุปกรณ์ รอบข้างเชื่อมโยงเป็นระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความสามารถใน การปฎิบัติการร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการให้อุปกรณ์ทุก ชิ้นที่ต่ออยู่บนเครือข่ายทำางานร่วมกันได้ทั้งหมดใน ลักษณะที่ประสานรวมกัน โดยผู้ใช้เห็นเสมือนใช้ งานในอุปกรณ์เดียวกัน จึงเป็นวิธีการในการนำาเอา อุปกรณ์ต่างชนิดจำานวนมาก มารวมกันเป็นเสมือน ระบบเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่อุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะมาจาก
 3. 3. ต่างยี่ห้อ ต่างบริษัท ก็ได้ ความหมายของระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การนำาเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัย ช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบ ร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น รูปแสดงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบที่สำาคัญ เพื่อการ เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (File Server) ช่องทางการสื่อสาร (Communication Chanel) สถานีงาน (Workstation or Terminal) และ อุปกรณ์ในเครือข่าย (Network Operation System)
 4. 4. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึงคอมพิวเตอร์ ที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ ให้บริการทรัพยากร (Resources) ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ หน่วย ประมวลผล หน่วยความจำา หน่วยความจำาสำารอง ฐานข้อมูล และ โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น ในระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) มักเรียกว่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในระบบเครือข่าย ระยะไกล ที่ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือ มินิคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย เรานิยมเรียกว่า Host Computer และเรียกเครื่องที่รอรับบริการว่าลูกข่าย หรือสถานีงาน ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็น ทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ ส่งข้อมูล (Transmitter) ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสาร สำาหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท คือ สายโทรศัพท์แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP) สายคู่ตีเกลียว แบบมีฉนวนหุ้ม (STP) สายโคแอคเชียล สายใยแก้วนำาแสง คลื่นไมโครเวป และดาวเทียม เป็นต้น
 5. 5. รูปแสดงช่องทางการสื่อสารโดยใช้จานรับ ดาวเทียม สถานีงาน สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึง อุปกรณ์ หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ทำาหน้าที่เป็นสถานีปลายทางหรือสถานีงาน ที่ ได้รับการบริการจากเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกว่า เป็นคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) ในระบบเครือข่าย ระยะใกล้ มักมีหน่วยประมวลผล หรือซีพียูของตนเอง ใน ระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นศูนย์กลาง เรียก สถานีปลายทางว่าเทอร์มินอล (Terminal) ประกอบด้วย จอภาพและแป้นพิมพ์เท่านั้น ไม่มีหน่วยประมวลกลางของ ตัวเอง ต้องใช้หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง หรือ Host อุปกรณ์ในเครือข่าย การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC) หมายถึง แผงวงจรสำาหรับ ใช้ในการเชื่อมต่อ สายสัญญาณของเครือข่าย ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย และเครื่องที่เป็นลูกข่าย หน้าที่ของ การ์ดนี้คือแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตาม สายสัญญาณ ทำาให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกันได้
 6. 6. รูปแสดงการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย องค์ประกอบของเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ์สำาหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จาก คอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบ บอนาลอก(Analog) เมื่อถึงคอมพิวเตอร์ด้านผู้รับ โมเด็มก็จะ ทำาหน้าที่แปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็นดิจิตอลนำาเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำาการประมวลผล โดยปกติจะใช้ โมเด็มกับระบบเครือข่ายระยะไกล โดยการใชสายโทรศัพท์ เป็นสื่อกลาง เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รูปแสดงการใช้โมเด็มในการติดต่อเครือข่ายระยะ ไกล ฮับ ( Hub) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยก
 7. 7. สายสัญญาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเชื่อมต่อของ เครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุดรวมการเชื่อม ต่อสายสัญญาณระหว่าง File Server กับ Workstation ต่าง ๆ แสดงฮับที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อและจุดแยกของสาย ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ ทำาหน้าที่ จัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สามารถติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ ทำาหน้าที่จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย และยังมีหน้าที่ควบคุม การนำาโปรแกรม ประยุกต์ ด้านการติดต่อสื่อสาร มาทำางานในระบบเครือข่าย อีกด้วย นับว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย มีความ สำาคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows NT , Linux , Novell Netware , Windows XP ,Windows 2000 , Solaris , Unix เป็นต้น
 8. 8. แสดงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) การนำาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์ ของการสื่อสารนั้น สามารถกระทำาได้หลายรูปแบบ ซึ่ง แต่ละแบบก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป โดยทึ่วไปแล้ว โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำาแนกตาม ลักษณะของการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ 1. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (bus topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะประกอบ
 9. 9. ด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูล ผ่านจุดเชื่อมต่อ เมื่อมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกัน จะมีสัญญาณข้อมูลส่งไป บนสายเคเบิ้ล และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิ้ลแต่ละ เครื่อง ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบบัส คือ ใช้สื่อนำาข้อมูล น้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำางานของ ระบบโดยรวม แต่มีข้อเสียคือ การตรวจจุดที่มีปัญหา กระทำา ได้ค่อนข้างยาก และถ้ามีจำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือ ข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา 2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (ring topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน มีการ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่แต่ละการเชื่อมต่อ จะมีลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนี้ก็จะ เป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทาง เดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง ในกรณีที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้อง การส่งข้อมูล ภายในเครือข่ายชนิดนี้จะไม่สามารถทำางานต่อไปได้ ข้อดี ของโครงสร้าง เครือข่ายแบบวงแหวนคือ ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ส่ง
 10. 10. ผลต่อการทำางานของระบบเครือข่ายนี้ และจะไม่มีการชน กันของข้อมูลที่แต่ละเครื่องส่ง 3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (star topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายในเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุกศูนย์กลางในการควบคุมการ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub) การสื่อสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูล ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบบดาวมีข้อดี คือ ถ้าต้องการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำาได้ง่ายและไม่กระทบ ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ ส่วนข้อเสีย คือ ค่าใช้ จ่ายในการใช้สายเคเบิ้ลจะค่อนข้างสูง และเมื่อฮับไม่ ทำางาน การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตาม ไปด้วย

×