1/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011BeleidstekstEen socia...
2/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011zoals het Hilde-netwe...
3/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.20113. Het maatschappelij...
4/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011 oproepen van de bev...
5/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Uitzondering hierop v...
6/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Voor het gebruik van ...
7/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011commissie van de loka...
8/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Bijlage 1StappenplanV...
9/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011 BeleidIn het beleid...
10/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Bijlage 2Nomenclatuu...
11/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011@PZWLW : Heeft u inf...
12/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Bijlage 3Twitter: pr...
13/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011PolitieKLPD: RT @lan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beleidstekst #SMPolBe juli 2011

724 views
634 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
258
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beleidstekst #SMPolBe juli 2011

 1. 1. 1/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011BeleidstekstEen sociale mediastrategievoor de geïntegreerde politiedienst1. InleidingDe samenleving verandert fundamenteel. Hoe mensen elkaar vinden en met elkaarnetwerken, hoe ze kennis uitwisselen en ideeën met elkaar verbinden en hoe zesamenwerken evolueert aan een razende snelheid. Cybertechnologie, die zich aan eenverschroeiend tempo ontwikkelt, ondersteunt die maatschappelijke evolutie. Detechnologische vooruitgang is onlosmakelijk verbonden met de explosieve groei vanonlineactiviteiten.Deze nieuwe sociale omgangsvormen wijzigen de relatie tussen overheid en bevolkinggrondig. Uiteraard hebben ze ook hun weerslag op de interne organisatie van deoverheid en op de manier van werken van de ambtenaren. Als overheidsdienst draagt depolitie bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden en tot dedemocratische ontwikkeling van de maatschappij. Daarvoor staat zij middenin diemaatschappij. Het onderhouden van relaties met de bevolking en het uitwisselen vaninformatie en kennis is cruciaal. Meegroeien met nieuwe maatschappelijke evoluties ener actief aan deelnemen is daarom een vereiste.Deze tekst heeft een drievoudige ambitie: hij beoogt een stimulerend raamwerk aan te bieden voor de geïntegreerdepolitiedienst om sociale media mee op te nemen in haar werkprocessen en haardienstverlening. Dit raamwerk kan de basis vormen voor concrete initiatieven van defederale politie en de politiezones; hij wil de overheden en politieverantwoordelijken aanmoedigen om na te denken overde huidige structuren. Die garanderen mogelijks onvoldoende flexibiliteit om hethoofd te bieden aan de explosieve ontwikkelingen die de sociale media en detechnologische evoluties voortbrengen; tot slot biedt deze tekst een algemene houvast voor elke individuele medewerker vaneen politiedienst die sociale media gebruikt, zowel voor private alsberoepsdoeleinden.2. Een omschrijving van het begrip sociale mediaSociale media1zijn een verzamelnaam voor internet- en intranettoepassingen diegebruikt worden voor het uitwisselen van informatie en meningen. Het zijn de gebruikersvan de sociale media die zorgen voor de creatie van de inhoud. Die bestaat uit teksten(nieuws, artikelen, …), geluidsfragmenten (podcasts, muziek, …) of beelden (foto’s,video’s, …). De inhoud wordt niet alleen gecreëerd en gebruikt door andere gebruikersmaar ook gedeeld en gewaardeerd in interactie en dialoog. Zo wordt de inhoudvoortdurend aangevuld, geactualiseerd en verrijkt.Het gebruik van sociale media is niet enkel mogelijk via het medium internet. Debehoefte groeit om gebruik te maken van sociale media op een gescheiden intranet1Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media, Gids voor de federale communicatoren, COMM Collection, Nr21, www.fedweb.belgium.be;
 2. 2. 2/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011zoals het Hilde-netwerk. Daarvoor zijn specifieke tools ter beschikking die door degeïntegreerde politiedienst in eigen beheer geïntegreerd of ontwikkeld kunnen worden.Het gewenste veiligheidsniveau bepaalt meestal de keuze van het netwerk en dito toolswaarbij altijd een afweging moet gemaakt worden tussen het veiligheidsrisico (minimaalvoor het intranet) en de bereikbaarheid (optimaal voor het internet).Het sociale medialandschap kan als volgt functioneel ingedeeld worden: Publish (Websites, Wiki(pedia), Blogs, ...) Share (Youtube, Flickr, Slideshare, ...) Discuss (Skype, Forums, MSN, ...) Social Network (Facebook, Linkedin, Myspace, ...) Microblog (Twitter, Tumblr, Jaiku, ... Livecast (Youtube, Kyte, .tv, ...) Virtual World (Second Life, IMVU, Habbo, ...) Games (Warcraft, Network Game consoles, Pogo, ...) Lifestream (Google Docs, Docstoc, Scribd, ...)De volgende kenmerken onderscheiden sociale media van traditionele media: Sociale media zijn gebruikersgericht De gebruikers zelf verzorgen de inhoud. De inhoud wordt dus niet gefilterd ofgecreëerd door een redactie. De verspreiding verloopt eerder ongecontroleerd ende auteur verliest de controle over de inhoud. Informatie bereikt zeer snel zeer veel ontvangers, via de digitale netwerken. Veelinformatie op sociale media wordt verspreid in real time. Gerichte acties zijn mogelijk. Specifieke fora of netwerken zijn gericht opspecifieke doelgroepen. Sociale media zijn niet hiërarchisch Iedereen kan deelnemen aan conversaties en alle gebruikers staan op gelijkevoet. Van hiërarchie is geen sprake meer. Sociale media zijn gericht op interactie en conversatie. Gebruikers vinden elkaarom te communiceren over onderwerpen die hen boeien. Ze zijn op zoek naargelijken (‘peers’), met gelijke normen en waarden. Verschillende mensen die niet noodzakelijk een professionele band hebben,zoeken samen naar de juiste oplossing of verzamelen samen de juiste kennis(crowdsourcing). Sociale media zijn toegankelijk en transparant Sociale media zijn gemakkelijk bereikbaar via internet. Gebruikers kunnennagenoeg overal en altijd informatie raadplegen, delen en toevoegen via laptops,smartphones, tabletcomputers, ... Door het snelle delen kan informatie explosiefverspreid worden. De kosten voor de technologie zijn beperkt of soms onbestaande. Toch vraagt hettijd en moeite om met sociale media te leren omgaan. De gebruiker moet niet meer op zoek gaan naar informatie. Door de socialemedia vindt de informatie de gebruiker. Inhoud verdwijnt nooit helemaal van het internet. Zelfs als de informatieweggehaald is, zijn er altijd digitale sporen terug te vinden. Door de grote toegankelijkheid en transparantie, verdient privacy extra aandacht.De overheid moet hier waakzaamheid tonen.
 3. 3. 3/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.20113. Het maatschappelijke belang van sociale media (voor de politie)Sociologisch onderzoek toont aan dat sociale media succesvol zijn omdat zerechtstreeks aansluiten bij menselijke behoeften.Heel wat informatie die in het nieuwe universum van sociale media wordt uitgewisseldheeft dezelfde kenmerken als informatie die op fysieke sociale aangelegenheden wordtuitgewisseld, al is het dan met nog minder filters. Die informatie is van cruciaal belangvoor organisaties wiens opdracht er onder meer uit bestaat een vinger aan de pols tehouden. Ze bevat meestal een schat aan informatie over de opvattingen en expertise dieaanwezig is in zeer specifieke groepen.Het ligt dan ook voor de hand dat de politie een actieve rol opneemt in het gebruik vansociale media en deelneemt aan de conversaties die er gevoerd worden. Enkel op diemanier behoudt ze voeling met de gemeenschappen en kan ze haar rol ten volle spelenmet het oog op het behoud van het fundamentele vertrouwen.4. De inzet van sociale media bij de politieOm de talrijke mogelijke toepassingen van sociale media binnen politie te situeren, gaanwe uit van de drie rollen die politie vervult in de maatschappij2. De aangehaaldetoepassingen zijn slechts indicatief en niet volledig.4.1. De politie als publieke dienstverlenerDe politie staat ten dienste van de gemeenschap en betrekt haar maximaal in hetbevorderen van de veilige samenleving.Volgende toepassingen zijn met andere woorden mogelijk: aankondigen van en informeren over snelheids- en andere controles, geplandemanifestaties, wegwerkzaamheden en omleidingen, andere verkeersinformatie(verkeersongevallen, file,…), preventie- en bewustmakingstips tegen inbrakenn.a.v. recente inbrakenplaag, tips over veilig surfen op het internet; informeren van de gemeenschap over de randgebeurtenissen van evenementen(impact op mobiliteit, verwachte tijdsduur van hinder, …); opstarten of deelnemen aan fora over veiligheid en leefbaarheid; opbouw van netwerken met partners in de veiligheidsketen; openen van een digitale onthaalfunctie, aanvullend op de fysieke en telefonischeonthaalpunten; helpen verspreiden van informatie over veiligheid en leefbaarheid van externepartners; bevragen van inwoners en bedrijven over veiligheidsthema’s; ...4.2. De politie als handhaverDe politiefunctie omvat taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie die vertaaldworden naar vijf activiteitsdomeinen: proactie, preventie, voorbereiding, reactie ennazorg.Volgende toepassingen zijn met andere woorden mogelijk: online communiceren naar aanleiding van rampen of crisissituaties, zowel voor,tijdens als na het incident, als onderdeel van de crisiscommunicatie; opvolgen van sommige groeperingen voor, tijdens en na evenementen;2Monjardet, D., Ce que fait la police. La sociologie de la force publique. Paris, La Découverte, 1996.
 4. 4. 4/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011 oproepen van de bevolking om actief mee uit te kijken naar vermiste personen ofgezochte verdachten en voertuigen; opzoeken naar informatie via open source bronnen in het raam van gerechtelijkeopsporingsonderzoeken3; gericht en direct communiceren als woordvoering, zonder filter door derden; …4.3. De politie als professionele organisatieOm als organisatie te excelleren zijn volgende toepassingen mogelijk: proactief sturen van promotiecampagnes voor een loopbaan bij politie; creëren van expertisenetwerken; creëren en onderhouden van een authentieke identiteit op sociale media met hetoog op het managen van de reputatie van politie; in dialoog treden met eigen medewerkers; verhogen van kosteneffectiviteit van communicatie op lange termijn; …5. Het gebruik van sociale media voor privédoeleinden en voor hetpolitiewerkDoor de evolutie van sociale media veranderen de communicatiepatronen. Privé en werkzullen hoe langer hoe meer in elkaar overvloeien. Privé- en beroepsgebruik van socialemedia zijn niet altijd meer uit elkaar te houden. Politiemensen zijn in hun fysieke envirtuele omgeving gekend. Privégebruik van sociale media heeft in die zin altijd eenweerslag op de functie en omgekeerd. Zonder de sociale media zelf te gebruiken is hetook mogelijk als politieman of -vrouw terecht te komen op sociale media, hetzij indienstverband, hetzij daarbuiten.Om de reputatie van en het vertrouwen in de politieorganisatie te bewaken, is hetcruciaal dat politiemensen zich te allen tijde bewust zijn van hun dubbele hoedanigheid inde perceptie van hun gesprekspartners, en zich eerder gedragen naar professionelemaatstaven, dan naar privémaatstaven.Deze observaties dwingen tot de creatie van nieuwe aanbevelingen op het gebied vancommunicatie, die met doorgedreven opleiding en sensibilisering moeten verspreidworden. Deze aanbevelingen moeten op een neutrale manier ingaan op de risico’s dieintrinsiek verbonden zijn aan de communicatiekanalen en op eenduidige wijze aangevenhoe deze risico’s kunnen beheerd worden. Aanbevelingen die zich op concretepraktijkscenario’s baseren, lijken de aangewezen methode.Aangezien het gebruik van sociale media in permanente ontwikkeling is, moeten deaanbevelingen ook als tijdelijke uitkomsten beschouwd worden en loont het op zeerregelmatige wijze bij te sturen op basis van praktijkervaring. De later vermeldestuurgroep en de bijhorende netwerken kunnen hiertoe bijdragen.6. De keuze voor een stimulerende benaderingDe overheid zet de politiediensten aan om de mogelijkheden van sociale mediamaximaal te onderzoeken en optimaal te benutten.3 Bij twijfel moet in dit kader alleszins overleg gepleegd te worden met de vertrouwensmagistraat (BOM-wetgeving)
 5. 5. 5/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Uitzondering hierop vormt de communicatie rond dringende noodhulp. Sociale mediakunnen daarvoor nooit ingezet worden, tenzij er een specifiek beleid voor uitgewerkt is.Bij sociale media is er immers een onbekende termijn tussen het versturen en ontvangenvan berichten en ontbreekt meestal een exacte locatie.Politiediensten geven altijd aan dat oproepen, aangiften en meldingen van feiten die eendringende tussenkomst van de politie of andere hulpdiensten vragen via de gekendekanalen (100, 101, 112, …) moeten blijven gebeuren.Omgekeerd worden politiediensten, in het raam van de uitvoering van dringendenoodhulp, wel gestimuleerd om open bronnen permanent te screenen en te gebruiken.Een stimulerende benadering gaat minstens uit van de volgende aannames: leidinggevenden en medewerkers worden bewust gemaakt van de talrijkemogelijkheden en van de beperkingen van sociale media; het gebruik van sociale media wordt ingebed in een globale strategie, waarin ondermeer wordt duidelijk gemaakt welke communicatiemiddelen worden ingezet voorwelke doelstellingen en voor welke doelgroepen; de politieorganisatie voorziet de nodige technische middelen om diecommunicatiestrategie te ondersteunen; de gebruikers worden opgeleid in het juiste gebruik ervan; gebruikers van sociale media worden binnen de organisatie gevolgd en omkaderddoor een (team van) communicatiecoach(es) waarmee het juiste gebruik van socialemedia kan besproken en afgetoetst worden; het professionele gebruik van sociale media wordt voortdurend opgevolgd engeëvalueerd:- goede praktijken, positieve voorbeelden en resultaten van het gebruik vansociale media worden gedetecteerd en verspreid;- minder goed gebruik van sociale media wordt getolereerd en beschouwd alsessentiële stappen in het leerproces; regels voor het gebruik van sociale media worden beperkt en het juiste gebruik vansociale media wordt aangemoedigd via tips en aanbevelingen; misbruiken van sociale media, zelfs buiten dienstverband, die de waardigheid van hetpolitieambt in het gedrang brengen, worden behandeld volgens gangbareprocedures.7. De algemene gedragsregels voor het gebruik van sociale mediaEen stimulerende houding ten aanzien van sociale media vereist slechts een beperktaantal algemene gedragsregels.Naast enkele algemene gedragsregels verschillen de aanvullende tips en aanbevelingenvoor het juiste gebruik van sociale media per medium. Elk medium heeft immers zijneigen technische en inhoudelijke gebruiksmogelijkheden, eigen doelstellingen, eigendoelgroepen, eigen afspraken, … Daarom moet deze beleidstekst ook aangevuld wordenmet specifieke documenten per sociaal medium.De regels voor het gebruik van sociale media zijn niet anders dan de impliciete enexpliciete regels die binnen de politie gelden voor elke vorm van (persoonlijke)communicatie, zowel binnen als buiten dienstverband. Medewerkers van politiedienstenworden verondersteld deze regels te kennen en toe te passen.Misbruik van sociale media is, net zoals in andere omgangsvormen tussen politiemensenonderling en tussen politiemensen en burgers, niet helemaal uit te sluiten. Iederegebruiker van sociale media draagt daarvoor ook een individuele verantwoordelijkheid.Via een stimulerende benadering ondersteunt en begeleidt de politieorganisatie deindividuele gebruiker in het juiste gebruik van sociale media.
 6. 6. 6/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Voor het gebruik van sociale media gelden slechts drie algemene gedragsregels. Zehebben te maken met wettelijkheid, deontologie en gezond verstand.7.1. Gedragsregel 1: Een gebruiker communiceert via sociale media alleenwat wettelijk kan.Het spreekt voor zich dat medewerkers van de politie in hun communicatierespect hebben voor het beroepsgeheim, het geheim van het onderzoek,auteursrechten, privacy, …7.2. Gedragsregel 2: Een gebruiker communiceert via sociale media alleenwat deontologisch correct is.De deontologische code van de politie is zonder meer van toepassing op hetgebruik van sociale media. Zo is het vanzelfsprekend dat medewerkers vande politie in hun communicatie loyaal zijn ten opzichte van hun collega’s enleidinggevenden van de eigen en van andere diensten en hen niet indiskrediet brengen, dat ze geen grove en beledigende taal gebruiken, dat zegeen uiting geven aan hun politieke voorkeuren, dat ze zakelijk blijven in huncommunicatie en geen persoonlijke meningen delen die ingaan tegen dedeontologische code, ...7.3. Gedragsregel 3: Een gebruiker gebruikt zijn gezond verstand bij hetcommuniceren via sociale media.Een gebruiker spant zich in om alle mogelijkheden en risico’s van het mediumdat hij gebruikt te kennen en handelt daar ook naar. Hij beseft altijd dat socialemedia openbaar zijn, ondanks de (beperkte) beschermingen enafschermingen die sommige media bieden. Hij is er zich van bewust dat werken privé van een politiemedewerker moeilijk te scheiden zijn in decommunicatie via sociale media. En tot slot, een gebruiker van sociale mediastelt zich elke keer weer de vraag als hij iets publiceert op een sociaalmedium: “Mogen mijn ouders, kinderen, collega’s, chefs, … lezen of zien watik prijs geef via de sociale media?” Het antwoord op deze vraag is heeldikwijls al voldoende om ‘ongelukjes’ op het net te voorkomen.8. Aanbevelingen voor permanente ontwikkeling en opvolging8.1. stappenplan voor concrete initiatieven op maat van de politieorganisatieDe inzet van sociale media in de bestaande communicatiestrategieën is vaakhet gevolg van ad hoc initiatieven. Deze hebben als voordeel dat ze één enander in beweging kunnen zetten en bijdragen tot een grotere bewustwordingvan de noodzaak ervan, maar leiden vaak tot een moeilijk beheersbaar nietgeïntegreerd resultaat dat eerder contraproductief werkt.Als bijlage is een eenvoudig stappenplan4gevoegd dat elke politiezone ofdirectie van de federale politie kan ondersteunen bij het ontwikkelen vanconcrete initiatieven.8.2. denktank sociale mediaVoor de geïntegreerde politiedienst zal een denktank in het leven geroepenworden die paritair wordt samengesteld uit leden van de federale en de lokalepolitie die ervaring hebben opgebouwd met sociale media. De vaste4 http://connectedcops.net/?p=1634
 7. 7. 7/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011commissie van de lokale politie (VCLP) zal samen met de federale politie destructuur en werkingsmodaliteiten bepalen.In ieder geval zal deze stuurgroep mijn ambt periodiek informeren overnieuwe evoluties die een impact kunnen hebben op de werking van politie. Destuurgroep zal mijn ambt ter zake ook adviseren.8.3. structurele ondersteuning voor sociale mediaHet verdient aanbeveling dat de federale politie, in overleg met de VCLP,nagaat hoe het delen van kennis over sociale media enerzijds en hetmonitoren van de inhoud over politie op sociale media anderzijds, structureelkan ingebed worden binnen de politieorganisatie.8.4. verdere ontwikkelingenHet verdient aanbeveling dat de federale politie, in overleg met de VCLP,ondersteunende documenten en/of opleidingen ontwikkelt rond de volgendethemas:- tips en aanbevelingen voor het gebruik van de meest gebruikte socialemedia;- tips en aanbevelingen voor het gebruik van interne sociale media;- tips en aanbevelingen voor het reageren op positieve en negatievegebruikersinformatie over de politie (inclusief een opportuniteitsanalyseover monitoring van het internet);- tips en aanbevelingen voor het gebruik van sociale media bij gerechtelijkeincidenten;- tips en aanbevelingen voor het gebruik van sociale media bij bestuurlijkeincidenten en in crisiscommunicatie;- tips en aanbevelingen voor het gebruik van sociale media in hetgenegotieerd beheer van de publieke ruimte.
 8. 8. 8/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Bijlage 1StappenplanVolgend eenvoudig stappenplan kan elk lokaal politiekorps of elke directie van defederale politie ondersteunen: Doelgroepo Wie wil je bereiken? Met wie wil je in contact treden? Objectiefo Welk doel wil je bereiken? Wil je: een betere relatie met je gemeenschap uitbouwen? je dienstverlening beter promoten? de veiligheid verhogen? mensen motiveren om bij politie te komen werken? aan gerichte crisiscommunicatie doen? …o Stel je ook de volgende vragen: Wat kenmerkt ons product en onze organisatie? Zijn er nog sites/media/netwerken actief binnen onzeinteressesfeer? Welke mensen zijn actief op die sites? Welke commentaren (positieve en negatieve) worden er gepost?o De antwoorden op deze vragen kunnen je informeren over: de al bestaande netwerken waarin je kunt participeren; al actieve en interessante partners; de waarden die je zou moeten uitstralen en uitdragen; de gewenste attitude op het medium; de reputatie die je organisatie geniet binnen dit specifieke domein.o Wees consistent in het uitdragen van je gewenste boodschappen! PlanVier thema’s zijn hier van essentieel belang:o Technologie Nadat je je doelgroep(en) en het objectief hebt bepaald, weet jewelke media je het best gebruikt. Voor sommige doeleinden zalTwitter best geschikt zijn, voor andere start je best een blog, voornog andere een facebookpagina, om er maar enkele te noemen. Bepaal welke middelen je nodig hebt op het gebied van hardware,software en andere technologie (smartphones, …).o Inhoud Bepaal welke inhoud je al hebt en of je nieuwe inhoud moetcreëren. Hou altijd goed je boodschap voor ogen. Creëer een eigen identiteit, aan de hand van invalshoek, tone-of-voice en huisstijl.o Personeel Heb je de juiste mensen in huis om de gedefinieerde tools tehanteren? Beschikken ze over de juiste vaardigheden? Eenjeugdige medewerker die een twitteraccount kan aanmaken in tienseconden, is daarom niet de meest geschikte medewerker om jeorganisatieboodschap uit te dragen! Hou ook rekening met een aanzienlijke inzet van capaciteit!Overweeg de kosten en de baten.o Training en opleiding Indien je de juiste medewerkers hebt bepaald, zorg er dan voor datze met de tools overweg kunnen.
 9. 9. 9/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011 BeleidIn het beleidsplan moeten volgende onderwerpen een plaats krijgen:o Individuele verantwoordelijkheid voor de inhoud die wordt gepubliceerd;o Wie publiceert, moet kunnen worden geïdentificeerd;o Gebruik disclaimers om de organisatieverantwoordelijkheid te duiden;o Respecteer je publiek;o Blijf bij de feiten;o Gebruik copyright;o Respecteer privacy; PlanEens je de voorgaande stappen hebt doorlopen, maak je een planning op.Organiseer de aankoop van je middelen en plan je training. Bepaal wanneerje werkelijk online gaat.
 10. 10. 10/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Bijlage 2Nomenclatuur voor professioneel gebruik van sociale media bijexterne communicatieSociale media zijn door hun aard vluchtig en dynamisch. Als professionele organisatie is hettevens van wezenlijk belang het vertrouwen van de bevolking te koesteren. Een eenduidiggebruik van benaming is een essentiële voorwaarde om dat vertrouwen maximaal tevrijwaren en misbruiken zoveel als mogelijk te vermijden. Door de aard van het medium ishet niet ondenkbaar dat derden zich op het internet onterecht manifesteren als politiedienst.Toch kunnen we niet voorbij aan de vaststelling dat diverse politiezones en diensten van defederale politie reeds actief zijn op sociale media. Accounts van naam/logo veranderen isniet steeds aangewezen.Ik verzoek u echter maximaal rekening te houden met onderstaande aanbevelingen. Indienmogelijk verzoek ik u tevens de bestaande accounts hieraan aan te passen.AanbevelingenGebruik maximaal de officiële benaming van de politiezone en het officiële logo vanpolitie indien het account gebruikt wordt als extern communicatiekanaal van de organisatie.Indien het account gebruikt wordt als individuele politieambtenaar, is een foto te verkiezenboven het logo. In het vrije tekstveld wordt de officiële benaming van de politiezoneopgenomen, alsook de functie die de politieambtenaar vervult.Vrije tekstvelden moeten gebruikt worden om de officiële benaming van de politiezone ofdienst van de federale politie te vermelden indien dit niet mogelijk zou zijn als ‘username’.Voorbeelden :Externe communicatie vanuit politiezone X zou best geschieden op Twitter als@politiezone_X met daarnaast het logo van lokale politie.Indien wijkagent Y met zijn buurtbewoners twittert, kan hij zich best kenbaar maken als@naamwijkagent met een foto in uniform. In het vrije tekstvak kan hij dan vermelden dat hijwijkagent is in politiezone X.Over het goed gebruik van het vrije tekstvak, geef ik hieronder enkele voorbeelden :@polaalten : De twitter van de politie Aalten met de pers- en opsporingsberichten. Reageren opTweets? Klik op bovenstaande link.@PolitieUtrecht : Dit is het officiële Twitter-account van Regiopolitie Utrecht. Wij reageren tijdenskantooruren. Meldingen via #09008844, bij spoed #112. http://bit.ly/gYDWsD@Politie5418 : Wij verzekeren de politionele dienstverlening voor de inwoners en de bezoekersvan de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. http://www.pzrhodeschelde.be@ KLPD : U vindt KLPD bij PolitieKLPD, uw tweets worden hier niet beantwoord!http://www.politie.nl/KLPD/@GMPolice : Greater Manchester Polices feed is monitored Mon-Fri but is not for reportingcrimes. Emergency: call 999. Non-Emergency: call 0161 872 5050. http://www.gmp.police.uk/
 11. 11. 11/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011@PZWLW : Heeft u informatie? : mail naar politie.wetteren@pzwlw.be of stuur een privé tweet.Opgelet : dringende gevallen : 101 Bellen! http://lokalepolitie.be/5438Voor de federale politie bevelen wij aan om vooral de beoogde functionaliteit duidelijk tevermelden als username. In het vrije tekstvak moet duidelijk worden aangegeven dat hetaccount toebehoort aan de ‘Federale politie – dienst X’. Interne afkortingen worden nietgebruikt voor externe communicatie.Wanneer gebruik gemaakt wordt van sociale media voor andere doeleinden dan externecommunicatie, zijn afwijkingen op bovenstaande aanbevelingen mogelijk en soms zelfsessentieel. Terzake verwijs ik naar de bijlagen aan onderhavige tekst die per onderwerpzullen gevoegd worden.
 12. 12. 12/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011Bijlage 3Twitter: praktische voorbeelden voor politiedienstenVerscheidene binnen- en buitenlandse politiediensten communiceren al met hun bevolkingvia Twitter. Zij doen dat in de verschillende domeinen die ook zijn opgenomen onder punt 4‘De inzet van sociale bij de politie’ van de visietekst. Ik geef hierbij voor elk aangehaalddomein enkele willekeurige voorbeelden die beginnende politiediensten kunnen inspireren bijhet gebruik van Twitter.1. controlesDendermondeTraf: Deze namiddag snelheidscontroles Vrankrijkstraat Schoonaarde(max 50)…PoliceMonsQuevy: Radars du jour GHLIN rue du Douvrain GHLIN rue de BaudourGHLIN rive gauche du canal MAISIERES rue Grande. Bonne journée!Politie_Rupel: Resultaten #flitsen deze week. Winnaar: Fabiolalaan #Schelle: 99% vande chauffeurs hield zich aan de opgelegde maximumsnelheid van 50 km/u!2. geplande manifestatiesPolitieMechelen: alle weetjes, fait-divers, organisatie, info… mbt #Maanrock #Mechelen:@maanrockinfo. Wij zorgen voor veiligheids- en verkeersinfo.3. wegwerkzaamheden en omleidingenDendermondeTraf: Spoorweg te Oudegem (N406) blijft gesloten tot eind augustus.Verkeer dient om te rijden via Schoonaarde-Gijzegem.4. ongevallen en fileHajobeeckman: Gekantelde vrachtwagen tussen Antwerpse Ring enCraeybeckxtunnel…snelweg afgesloten. Grote impact op de avondspits verwacht.5. preventie en bewustmakingstipsPolitieMechelen: Voorkom fietsdiefstal. Vandaag vanaf 12u aan station in #Mechelen:#gemeenschapswachten graveren gratis je fiets http://bit.ly/mYyE68PoliceMonsQuevy: Surveillance habitations – Patrouilles vacances! Partez en sécurité.Contactez votre commissariat de proximité.6. randgebeurtenissen van evenementen (hinder…)koenvp: 12, 13, 14 augustus vindt te #wachtebeke the #qontinent plaats. Geluidsoverlastmogelijk, buurt kreeg een brief hierover. #bestuurlijkepolitie7. fora over veiligheid en leefbaarheidgmpolice: Two people already jailed for their part in last night’s disorder – swift justice8. digitale onthaalfunctiePolitie_Rupel: #Tomorrowland iets kwijt? Meld het aan de infostand op het terrein, of opons zonecommissariaat: Antwerpsestraat 40 te Boom (03.443.09.00)PolitieMechelen: je kan #wijkinspecteur Katleen Dewijnants woensdag 10 aug tussen 10en 12u aanspreken in leliendal #Hombeek #Mechelen http://bit.ly/r13CYd9. verspreiden van info van partners
 13. 13. 13/13beleidstekst: een sociale mediastrategie voor de geïntegreerde politiedienst versie 5: 08.07.2011PolitieKLPD: RT @landelijkparket: Man aangehouden voor betrokkenheid bij terrorisme.Persbericht bit.ly/qITs25CentreCriseBelg: Lundi, lancement d’une campagne sur le risque nucléaire. Site web,callcenter, spots-télé, toutes-boîtes, folders. Durée : un mois #Nucl2011.10. bevragen van inwonersKarenDeCock: Uw mening interesseert ons! Vul de enquête over de Federalegerechtelijke politie (+link) in en retweet.11. crisiscommunicatiegmpolice (Greater Manchester Police): Rumours and gossip everywhere – NO disorderat the moment. Follow this official twitter feed and we will keep everyone up to dateGemKalmthout: Twee nieuwe brandjes op Kalmthoutse heide meteen onder controle12. opvolgen van personen/groeperingenvoorpost: Kraak de krakers! Voorpost Gent in actie tegen krakersgeweld.Voorpost.org/1/319.13. opsporingenPolitieUtrecht: zkt in Zeist meisje 13 jr, omg. Oud Arnhemsesweg, 1,54m, halflang donkerhaar, bleek, grijze hotpants, zw. Maillot, felle gympen #burgernet.PascalRenes: #Opsporingsbericht: Aanranding van 10-jarig meisje in GENTbit.ly/nWxON3. Herken je deze man? Neem ct met de onderzoekers – pls RT.14. informatie opsporen voor gerechtelijk onderzoekFBIPressOffice: Seeking information on Bank Robber Who Shot Teller in Mercerville1.usa.gov/p9N0XC.15. woordvoeringPolitieKLPD: Zoektocht naar drenkeling in de Waal is gestaakt. Waterpolitie en anderediensten zullen het gebied de komende tijd extra in de gaten houden.tine_10e: Tiende editie vh politiedorp op 21 juli. Alles over defilé en politiedorp ophttp://bit.ly/oY1wal en www.politiedorp.be16. rekruteringPolitie5418 (Regio Rhode&Schelde): De politiezone is op zoek naar een assistent NiveauC voor de dienst telematica. Inschrijving voor 27/07/11 Meer info:lokalepolitie.be/5418/vacatures…

×