Kaedah Penilaian Bahasa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kaedah Penilaian Bahasa

on

 • 6,580 views

Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio dan pemerhatian

Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio dan pemerhatian

Statistics

Views

Total Views
6,580
Views on SlideShare
6,561
Embed Views
19

Actions

Likes
2
Downloads
522
Comments
2

3 Embeds 19

http://www.slideshare.net 15
http://faisalrazali.blogspot.com 3
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kaedah Penilaian Bahasa Kaedah Penilaian Bahasa Presentation Transcript

 • KaedahPenilaianBahasa-
  Penilaianmelalui portfolio
  Penilaianmelaluipemerhatian
 • Pengenalan
  Portfolio ialahsatukaedah yang digunakanoleh guru untukmengumpuldanmerekodbuktipencapaianpelajardalamsatujangkamasa yang dipersetujuibersama.
 • Ciri-ciri portfolio
 • Penilaian portfolio
 • Jenis-jenis portfolio yang bolehdibina
  Portfolio kerjaharian
  Merupakanbahan yang dikumpuluntukmenghasilkantugasandalamsatujangkawaktu yang diberikan.
  Contoh : soalanlatihanatautugasan-tugasan lain yang diberikanoleh guru dalamkelas.
 • Portfolio HasilTerbaik/ Show Portfolio
  Dipilihdarihasilterbaikdari portfolio kerjaharian. Iniberbentuksumatif.
  Contoh : soalan-soalanlatihan yang telahdijawabdenganbaikdanlengkapdikumpuldalam portfolio harian.
 • Merupakanhasiltugasankecil yang dijalankansemasamengumpulbahanpadasuatujangkamasatertentuuntukmenyempurnakan portfolio kerjaharian.
  Contoh: satukaranganhasildaripadapengumpulanmaklumat-maklumattertentu.
  Portfolio dokumen/ Documentary Portfolio
 • Kegunaan portfolio
 • Perancangansebelummembuat portfolio, beberapaperkaraharusdiambilkira:
 • Cara membina portfolio
 • Cara membina portfolio
 • Mengumpulmaklumat
  Pelajarmencaridanmengumpulmaklumatdaripelbagaiaktiviti.
  - Penyelidikandanrujukandaripelbagaibahan
  cetakdanTeknologimaklumat.
  - Lawatan
  - Temubual
  Pelajarmendokumentasikanmaklumatdenganmemindahkankekomputerataukedalam fail.
  • inti/rumusandaripelbagaisumber
  • Imbasgambarfoto
  • Bentukksoalsemakdikomputer
  • Sambungkangambar video (untukpemerhatian) kekomputer.
 • Bagaimanamenilai portfolio?
  Berdasarkankonsepperkembanganpembelajaran yang berterusandanberfokuskankepadaperkembanganpelajardalamaspekkemahiran-kemahiran, pengetahuandankefahaman.
  Menggunakanpetaperkembanganpelajar .
  Contoh:
  E 5 Berdikarimengejaperkataan-perkataan
  J 4 Mencantumsukukatadenganbimbingan guru
  A 3 Membentuksukukata
  A 2 Menyebutbunyihuruf
  N 1 Permulaanmengenalhuruf
  Menggunakaninferensdenganrekodmenimbangpelbagaibukti .
  Membuatlaporansamaadasecarahuraianataugrafikuntukmemberimatlamat yang lebihlengkapdarimarkahmentahujian yang hanyamembandingkanseorangpelajardenganpelajar lain sahaja.
 • Merekodpenilaian portfolio
 • PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN
  MURME GOMILUS
 • PENGENALAN
  Dilakukansecaraberterusanmengikutjangkawaktu yang ditentukan, bagimembantu guru mendapatmaklumbalastentangkeberkesananpengajarandanpembelajaran.
  Meliputiaspekkognitif, afektifdanpsikomotor.
  BolehdilaksanakandenganpenggunaanSenaraiSemak, RekodAnekdotdanRekodProfil. Dapatandaripadaprosesinibolehmembantu guru danpelajarmembuatrefleksimasing-masing.
 • PERSEKITARAN
  RAJAH 2: PROSES PEMERHATIAN DI DALAM BILIK DARJAH
 • PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN
  KualitiPemerhatian
  BentukPerancangan
  RekodPemerhatian
 • a) KualitiPemerhatian
  Guru perlu:
  • Berpengetahuan yang mendalamdalambidangtugasnyadanprihatinterhadappersekitarannya.
  • Pekaterhadapperubahan.
  • Yakin denganrumusan yang dibuatdankeputusan yang diambil.
  • Ikhlasdanjujur.
  • Bersikapterbuka.
  • Tekaldanstabil.
 • b) Bentukperancangan
  Bentukperancangan??
  • Perancanganharusrapidenganpenyataan yang jelastentangujianpemerhatian yang bakaldijalankan.
  • Mengenalpastiaspek yang hendakdinilai.
  • Menetapkanjangkawaktuprosespenilaian.
  • Menyediaalat yang relevan, danmenentukanbagaimanamentadbirnya.
  • Menentukanteknikmenganalisis, mentafsir, merekod, danmelapor.
  • Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.
 • c) RekodPemerhatian
  Rekodpemerhatian yang diperlukan:
  Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.
  Menjalankan Tugasan :- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .
  Cara merekodkan dapatan dan rumusan :- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
  Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.
 • JENIS-JENIS PEMERHATIAN
  Pemerhatianbolehdijeniskanmengikuttujuan
  danaspek yang hendakdinilai/diperhati, iaitu:
  Memerhatisesuatuperlakuantanpamembuattafsirandantanggapan.
  - melaporapa yang dilihatsahaja.
  - menggunakantafsiran (hipotesis).
  Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
  - Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
  Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
  - jangka waktu yang berperingkat.
 • STRATEGI PELAKSANAAN
  Pemerhatianbolehdilaksanakanmengikut
  berbagai-bagaistrategi, antaranyaialah:
  Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
  Menggunakan senarai semak.
  Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
  Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer.
  Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
  Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
  Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
  Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.
 • FUNGSI
  Penilaianmelaluipemerhatian:
  digunakanoleh guru untukmengikutiperkembanganindividu/kumpulandalamsesuatuprosespembelajaran.
  Pelajardapatmenilaitahappencapaiansendiridanrakansebayadalamsesuatupembelajaran.
  Dilaksanakanolehpelajaruntukmenjalankansesuatutugasansepertiprojek.
 • Penilaianmelaluipemerhatianmembolehkan guru/ pelajarmenyusuntindaksusul yang sesuaidenganprosespembelajaranseterusnya.
  Setiaphari guru berpeluangmemerhatiperkembanganpsikomotor, kognitifdanafektifpelajar.
  Membantu guru mengetahui
  - sejauhmanaminatpelajarterhadappelajaran
  yang diajarkandanapakah yang mendorong
  ataumenolakminattersebut.
  - adakahstrategi/kaedahpelajarmemberikesan yang
  positif.
  - bagaimanakahkemampuanberfikirmereka? Mampukahmerekamenaakulapa yang tersirat?
 • CONTOH 1 : PenggunaanAlatPengukuran ‘RekodAnekdot’
  a. Kecekapanlinguistik/bahasa:
  keupayaanmenggunabahasauntukmemperolehi, menambathati, meyakinkan, merangsang, ataumenyampaikanmaklumat.
  Kecekapan :
  Keupayaanmemanipulasiobjekatausimboluntukmenerokacorak, kategoridanperkaitan, danjugakebolehanmembuateksperimensecaraterkawaldanterancang.
 • c. Kecekapanmuzik:
  Keupayanmenghayati, membuatpersembahanataumenciptamuzik.
  d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
  berkemahirandalamsukan, senilakon, atausenilukisdankraftangan.
  e. Kecekapan intrapersonal:
  Keupayaanmemahamiperasaan, impiandan idea sendiri.
  f. Kecekapan interpersonal:
  Keupayaanmemahamidanbergauldenganorang lain.