• Like
 • Save
Kaedah Penilaian Bahasa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kaedah Penilaian Bahasa

on

 • 6,543 views

Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio dan pemerhatian

Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio dan pemerhatian

Statistics

Views

Total Views
6,543
Views on SlideShare
6,524
Embed Views
19

Actions

Likes
2
Downloads
519
Comments
2

3 Embeds 19

http://www.slideshare.net 15
http://faisalrazali.blogspot.com 3
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kaedah Penilaian Bahasa Kaedah Penilaian Bahasa Presentation Transcript

  • KaedahPenilaianBahasa-
   Penilaianmelalui portfolio
   Penilaianmelaluipemerhatian
  • Pengenalan
   Portfolio ialahsatukaedah yang digunakanoleh guru untukmengumpuldanmerekodbuktipencapaianpelajardalamsatujangkamasa yang dipersetujuibersama.
  • Ciri-ciri portfolio
  • Penilaian portfolio
  • Jenis-jenis portfolio yang bolehdibina
   Portfolio kerjaharian
   Merupakanbahan yang dikumpuluntukmenghasilkantugasandalamsatujangkawaktu yang diberikan.
   Contoh : soalanlatihanatautugasan-tugasan lain yang diberikanoleh guru dalamkelas.
  • Portfolio HasilTerbaik/ Show Portfolio
   Dipilihdarihasilterbaikdari portfolio kerjaharian. Iniberbentuksumatif.
   Contoh : soalan-soalanlatihan yang telahdijawabdenganbaikdanlengkapdikumpuldalam portfolio harian.
  • Merupakanhasiltugasankecil yang dijalankansemasamengumpulbahanpadasuatujangkamasatertentuuntukmenyempurnakan portfolio kerjaharian.
   Contoh: satukaranganhasildaripadapengumpulanmaklumat-maklumattertentu.
   Portfolio dokumen/ Documentary Portfolio
  • Kegunaan portfolio
  • Perancangansebelummembuat portfolio, beberapaperkaraharusdiambilkira:
  • Cara membina portfolio
  • Cara membina portfolio
  • Mengumpulmaklumat
   Pelajarmencaridanmengumpulmaklumatdaripelbagaiaktiviti.
   - Penyelidikandanrujukandaripelbagaibahan
   cetakdanTeknologimaklumat.
   - Lawatan
   - Temubual
   Pelajarmendokumentasikanmaklumatdenganmemindahkankekomputerataukedalam fail.
   • inti/rumusandaripelbagaisumber
   • Imbasgambarfoto
   • Bentukksoalsemakdikomputer
   • Sambungkangambar video (untukpemerhatian) kekomputer.
  • Bagaimanamenilai portfolio?
   Berdasarkankonsepperkembanganpembelajaran yang berterusandanberfokuskankepadaperkembanganpelajardalamaspekkemahiran-kemahiran, pengetahuandankefahaman.
   Menggunakanpetaperkembanganpelajar .
   Contoh:
   E 5 Berdikarimengejaperkataan-perkataan
   J 4 Mencantumsukukatadenganbimbingan guru
   A 3 Membentuksukukata
   A 2 Menyebutbunyihuruf
   N 1 Permulaanmengenalhuruf
   Menggunakaninferensdenganrekodmenimbangpelbagaibukti .
   Membuatlaporansamaadasecarahuraianataugrafikuntukmemberimatlamat yang lebihlengkapdarimarkahmentahujian yang hanyamembandingkanseorangpelajardenganpelajar lain sahaja.
  • Merekodpenilaian portfolio
  • PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN
   MURME GOMILUS
  • PENGENALAN
   Dilakukansecaraberterusanmengikutjangkawaktu yang ditentukan, bagimembantu guru mendapatmaklumbalastentangkeberkesananpengajarandanpembelajaran.
   Meliputiaspekkognitif, afektifdanpsikomotor.
   BolehdilaksanakandenganpenggunaanSenaraiSemak, RekodAnekdotdanRekodProfil. Dapatandaripadaprosesinibolehmembantu guru danpelajarmembuatrefleksimasing-masing.
  • PERSEKITARAN
   RAJAH 2: PROSES PEMERHATIAN DI DALAM BILIK DARJAH
  • PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN
   KualitiPemerhatian
   BentukPerancangan
   RekodPemerhatian
  • a) KualitiPemerhatian
   Guru perlu:
   • Berpengetahuan yang mendalamdalambidangtugasnyadanprihatinterhadappersekitarannya.
   • Pekaterhadapperubahan.
   • Yakin denganrumusan yang dibuatdankeputusan yang diambil.
   • Ikhlasdanjujur.
   • Bersikapterbuka.
   • Tekaldanstabil.
  • b) Bentukperancangan
   Bentukperancangan??
   • Perancanganharusrapidenganpenyataan yang jelastentangujianpemerhatian yang bakaldijalankan.
   • Mengenalpastiaspek yang hendakdinilai.
   • Menetapkanjangkawaktuprosespenilaian.
   • Menyediaalat yang relevan, danmenentukanbagaimanamentadbirnya.
   • Menentukanteknikmenganalisis, mentafsir, merekod, danmelapor.
   • Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.
  • c) RekodPemerhatian
   Rekodpemerhatian yang diperlukan:
   Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.
   Menjalankan Tugasan :- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .
   Cara merekodkan dapatan dan rumusan :- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.
   Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.
  • JENIS-JENIS PEMERHATIAN
   Pemerhatianbolehdijeniskanmengikuttujuan
   danaspek yang hendakdinilai/diperhati, iaitu:
   Memerhatisesuatuperlakuantanpamembuattafsirandantanggapan.
   - melaporapa yang dilihatsahaja.
   - menggunakantafsiran (hipotesis).
   Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
   - Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.
   Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
   - jangka waktu yang berperingkat.
  • STRATEGI PELAKSANAAN
   Pemerhatianbolehdilaksanakanmengikut
   berbagai-bagaistrategi, antaranyaialah:
   Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
   Menggunakan senarai semak.
   Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
   Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer.
   Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
   Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
   Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
   Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.
  • FUNGSI
   Penilaianmelaluipemerhatian:
   digunakanoleh guru untukmengikutiperkembanganindividu/kumpulandalamsesuatuprosespembelajaran.
   Pelajardapatmenilaitahappencapaiansendiridanrakansebayadalamsesuatupembelajaran.
   Dilaksanakanolehpelajaruntukmenjalankansesuatutugasansepertiprojek.
  • Penilaianmelaluipemerhatianmembolehkan guru/ pelajarmenyusuntindaksusul yang sesuaidenganprosespembelajaranseterusnya.
   Setiaphari guru berpeluangmemerhatiperkembanganpsikomotor, kognitifdanafektifpelajar.
   Membantu guru mengetahui
   - sejauhmanaminatpelajarterhadappelajaran
   yang diajarkandanapakah yang mendorong
   ataumenolakminattersebut.
   - adakahstrategi/kaedahpelajarmemberikesan yang
   positif.
   - bagaimanakahkemampuanberfikirmereka? Mampukahmerekamenaakulapa yang tersirat?
  • CONTOH 1 : PenggunaanAlatPengukuran ‘RekodAnekdot’
   a. Kecekapanlinguistik/bahasa:
   keupayaanmenggunabahasauntukmemperolehi, menambathati, meyakinkan, merangsang, ataumenyampaikanmaklumat.
   Kecekapan :
   Keupayaanmemanipulasiobjekatausimboluntukmenerokacorak, kategoridanperkaitan, danjugakebolehanmembuateksperimensecaraterkawaldanterancang.
  • c. Kecekapanmuzik:
   Keupayanmenghayati, membuatpersembahanataumenciptamuzik.
   d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
   berkemahirandalamsukan, senilakon, atausenilukisdankraftangan.
   e. Kecekapan intrapersonal:
   Keupayaanmemahamiperasaan, impiandan idea sendiri.
   f. Kecekapan interpersonal:
   Keupayaanmemahamidanbergauldenganorang lain.