Kaedah Penilaian Bahasa

4,963 views
4,863 views

Published on

Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio dan pemerhatian

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
556
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaedah Penilaian Bahasa

 1. 1. KaedahPenilaianBahasa- <br />Penilaianmelalui portfolio<br />Penilaianmelaluipemerhatian<br />
 2. 2. Pengenalan<br />Portfolio ialahsatukaedah yang digunakanoleh guru untukmengumpuldanmerekodbuktipencapaianpelajardalamsatujangkamasa yang dipersetujuibersama.<br />
 3. 3. Ciri-ciri portfolio<br />
 4. 4. Penilaian portfolio <br />
 5. 5. Jenis-jenis portfolio yang bolehdibina<br />Portfolio kerjaharian<br />Merupakanbahan yang dikumpuluntukmenghasilkantugasandalamsatujangkawaktu yang diberikan.<br />Contoh : soalanlatihanatautugasan-tugasan lain yang diberikanoleh guru dalamkelas.<br />
 6. 6. Portfolio HasilTerbaik/ Show Portfolio<br />Dipilihdarihasilterbaikdari portfolio kerjaharian. Iniberbentuksumatif.<br />Contoh : soalan-soalanlatihan yang telahdijawabdenganbaikdanlengkapdikumpuldalam portfolio harian.<br />
 7. 7. Merupakanhasiltugasankecil yang dijalankansemasamengumpulbahanpadasuatujangkamasatertentuuntukmenyempurnakan portfolio kerjaharian. <br />Contoh: satukaranganhasildaripadapengumpulanmaklumat-maklumattertentu.<br />Portfolio dokumen/ Documentary Portfolio<br />
 8. 8. Kegunaan portfolio <br />
 9. 9. Perancangansebelummembuat portfolio, beberapaperkaraharusdiambilkira: <br />
 10. 10. Cara membina portfolio<br />
 11. 11. Cara membina portfolio<br />
 12. 12. Mengumpulmaklumat<br />Pelajarmencaridanmengumpulmaklumatdaripelbagaiaktiviti.<br />- Penyelidikandanrujukandaripelbagaibahan<br />cetakdanTeknologimaklumat.<br />- Lawatan<br />- Temubual<br />Pelajarmendokumentasikanmaklumatdenganmemindahkankekomputerataukedalam fail.<br /><ul><li>inti/rumusandaripelbagaisumber
 13. 13. Imbasgambarfoto
 14. 14. Bentukksoalsemakdikomputer
 15. 15. Sambungkangambar video (untukpemerhatian) kekomputer.</li></li></ul><li>Bagaimanamenilai portfolio?<br />Berdasarkankonsepperkembanganpembelajaran yang berterusandanberfokuskankepadaperkembanganpelajardalamaspekkemahiran-kemahiran, pengetahuandankefahaman.<br />Menggunakanpetaperkembanganpelajar . <br />Contoh:<br />E 5 Berdikarimengejaperkataan-perkataan<br /> J 4 Mencantumsukukatadenganbimbingan guru<br /> A 3 Membentuksukukata<br /> A 2 Menyebutbunyihuruf<br /> N 1 Permulaanmengenalhuruf<br />Menggunakaninferensdenganrekodmenimbangpelbagaibukti .<br />Membuatlaporansamaadasecarahuraianataugrafikuntukmemberimatlamat yang lebihlengkapdarimarkahmentahujian yang hanyamembandingkanseorangpelajardenganpelajar lain sahaja.<br />
 16. 16. Merekodpenilaian portfolio<br />
 17. 17.
 18. 18. PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN<br />MURME GOMILUS<br />
 19. 19. PENGENALAN<br />Dilakukansecaraberterusanmengikutjangkawaktu yang ditentukan, bagimembantu guru mendapatmaklumbalastentangkeberkesananpengajarandanpembelajaran.<br />Meliputiaspekkognitif, afektifdanpsikomotor.<br />BolehdilaksanakandenganpenggunaanSenaraiSemak, RekodAnekdotdanRekodProfil. Dapatandaripadaprosesinibolehmembantu guru danpelajarmembuatrefleksimasing-masing.<br />
 20. 20. PERSEKITARAN<br />RAJAH 2: PROSES PEMERHATIAN DI DALAM BILIK DARJAH<br />
 21. 21. PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN<br />KualitiPemerhatian<br />BentukPerancangan<br />RekodPemerhatian<br />
 22. 22. a) KualitiPemerhatian<br />Guru perlu:<br /><ul><li>Berpengetahuan yang mendalamdalambidangtugasnyadanprihatinterhadappersekitarannya.
 23. 23. Pekaterhadapperubahan.
 24. 24. Yakin denganrumusan yang dibuatdankeputusan yang diambil.
 25. 25. Ikhlasdanjujur.
 26. 26. Bersikapterbuka.
 27. 27. Tekaldanstabil.</li></li></ul><li>b) Bentukperancangan<br />Bentukperancangan??<br /><ul><li>Perancanganharusrapidenganpenyataan yang jelastentangujianpemerhatian yang bakaldijalankan.
 28. 28. Mengenalpastiaspek yang hendakdinilai.
 29. 29. Menetapkanjangkawaktuprosespenilaian.
 30. 30. Menyediaalat yang relevan, danmenentukanbagaimanamentadbirnya.
 31. 31. Menentukanteknikmenganalisis, mentafsir, merekod, danmelapor.
 32. 32. Merangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian. </li></li></ul><li>c) RekodPemerhatian<br />Rekodpemerhatian yang diperlukan:<br />Pendekatan: kaedah individu atau berkumpulan - Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas. <br />Menjalankan Tugasan :- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat . <br />Cara merekodkan dapatan dan rumusan :- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul. <br />Tindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai. <br />
 33. 33. JENIS-JENIS PEMERHATIAN<br />Pemerhatianbolehdijeniskanmengikuttujuan<br />danaspek yang hendakdinilai/diperhati, iaitu:<br />Memerhatisesuatuperlakuantanpamembuattafsirandantanggapan.<br />- melaporapa yang dilihatsahaja.<br />- menggunakantafsiran (hipotesis).<br />Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka. <br />- Menilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan. <br />Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang. <br /> - jangka waktu yang berperingkat.<br />
 34. 34. STRATEGI PELAKSANAAN <br />Pemerhatianbolehdilaksanakanmengikut<br />berbagai-bagaistrategi, antaranyaialah:<br />Secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang. <br />Menggunakan senarai semak. <br />Pemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.<br />Proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer.<br />Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian <br />Jangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan <br />Maklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar. <br />Refleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian. <br />
 35. 35. FUNGSI<br />Penilaianmelaluipemerhatian:<br />digunakanoleh guru untukmengikutiperkembanganindividu/kumpulandalamsesuatuprosespembelajaran.<br />Pelajardapatmenilaitahappencapaiansendiridanrakansebayadalamsesuatupembelajaran.<br />Dilaksanakanolehpelajaruntukmenjalankansesuatutugasansepertiprojek.<br />
 36. 36. Penilaianmelaluipemerhatianmembolehkan guru/ pelajarmenyusuntindaksusul yang sesuaidenganprosespembelajaranseterusnya.<br />Setiaphari guru berpeluangmemerhatiperkembanganpsikomotor, kognitifdanafektifpelajar. <br />Membantu guru mengetahui<br />- sejauhmanaminatpelajarterhadappelajaran<br /> yang diajarkandanapakah yang mendorong<br />ataumenolakminattersebut.<br />- adakahstrategi/kaedahpelajarmemberikesan yang<br />positif.<br />- bagaimanakahkemampuanberfikirmereka? Mampukahmerekamenaakulapa yang tersirat?<br />
 37. 37. CONTOH 1 : PenggunaanAlatPengukuran ‘RekodAnekdot’<br />a. Kecekapanlinguistik/bahasa:<br />keupayaanmenggunabahasauntukmemperolehi, menambathati, meyakinkan, merangsang, ataumenyampaikanmaklumat.<br />Kecekapan :<br />Keupayaanmemanipulasiobjekatausimboluntukmenerokacorak, kategoridanperkaitan, danjugakebolehanmembuateksperimensecaraterkawaldanterancang.<br />
 38. 38. c. Kecekapanmuzik:<br />Keupayanmenghayati, membuatpersembahanataumenciptamuzik.<br />d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:<br />berkemahirandalamsukan, senilakon, atausenilukisdankraftangan.<br />e. Kecekapan intrapersonal:<br />Keupayaanmemahamiperasaan, impiandan idea sendiri.<br />f. Kecekapan interpersonal:<br />Keupayaanmemahamidanbergauldenganorang lain.<br />

×