• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

top 5 van europa

on

 • 299 views

 

Statistics

Views

Total Views
299
Views on SlideShare
299
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  top 5 van europa top 5 van europa Document Transcript

  • PuBLIc naar detop5 aneuropa Vn De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, utrecht en Flevoland en de vier grote steden amsterdam, rotterdam, Den Haag en utrecht stelden samen voor de periode 2007 -2013 een operationeel programma ‘Landsdeel West’ op. Met een economisch stimuleringsprogramma van ongeveer 770 miljoen euro voor innovatieprojecten moet Nederland in 2015 tot de top-5 van economische regio’s in Europa behoren. TEKST: INGEBorG KoNING EN ruuD VaN raaKNederland heeft een reputatie op het gebied van inno- goede gezondheidszorg en de verbeteringen in devatie, niches en ideeën. Economische groei en werkge- infrastructuur. Het relatief lage begrotingstekortlegenheid komen tot stand door onze focus op speelde ook een rol. De Management autoriteit isontwikkeling en innovatie om te zetten in praktische verantwoordelijk voor het programma Kansen voortoepassingen. De samenwerkende partners willen de West dat projecten subsidieert in het kader vantop-5 bereiken door te focussen op het versterken van economische groei en innovatie.kansrijke clusters van bedrijven, het stimuleren vantechnologische milieu-innovaties en het verbeteren van Onder drukvestigings- en leefklimaat. op de concurrentie-index Landsdeel West heeft een krachtige uitgangspositie.van het World Economic Forum, waarbij jaarlijks het Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld de aanwezigheidconcurrentievermogen wereldwijd wordt onderzocht, is van een aantal sterke, internationaal georiënteerdeNederland terug op de 8e plaats, net als in 2001. De clusters, het grote aantal kennis-, onderzoeks- enstijging is veroorzaakt door de lage werkloosheid, een onderwijsinstellingen, een relatief jonge bevolking, f.InC 25
  • landsdeel west zet primair in op versterkingvan de concurrentiekracht van de Randstadbeschikbaarheid van veel bedrijventerreinen en De investeringen in deze drie doelstellingen, leiden totkantoorlocaties, een goede externe bereikbaarheid en de resultaten die staan genoemd in tabel 2.een unieke ruimtelijke structuur met de verbindingtussen de steden en het platteland. attractieve regio’sDe goede uitgangspositie leidt in Landsdeel West (nog) Landsdeel West zet primair in op versterking van deniet tot een grote mate van vernieuwing, innovatie en concurrentiekracht van de randstad. Voor een duur-een hogere arbeidsproductiviteit in het bedrijfsleven. zame economische ontwikkeling in de randstad isVerder is er sprake van spanning op de arbeidsmarkt, het noodzakelijk om zowel te investeren in de stedenomdat opleidingsniveaus en de gezochte werkgelegen- als in de zones waar stad en land elkaar ontmoeten.heid niet op elkaar aansluiten. Spanning is ook Dit betekent:voelbaar op het gebied van bereikbaarheid. De ● behoud van de aantrekkelijkheid van wonenmobiliteit in Landsdeel West is, mede door haar op het platteland;ruimtelijke structuur, groot en zal in de komende ● vergroting van de aantrekkelijkheid van dejaren nog verder toenemen. landschappen.Landsdeel West formuleerde voor de aanvullende inves-tering door het Europees Fonds voor regionale ontwik- Behoud en versterking van de functies buiten de stede-keling (EFro) de volgende drie prioriteiten: 1) Kennis, lijke centra in Landsdeel West bieden namelijk ookinnovatie en ondernemerschap, 2) attractieve regio’s en werkgelegenheid voor de bevolking in de regio. onder-3) attractieve steden. Deze driedeling sluit aan bij nemerschap in bijvoorbeeld de toeristisch-recreatieveingezet beleid op Europees niveau: duurzame economi- sector verdient ook meer stimulansen en ondersteuningsche groei van Europa wordt bereikt door te focussen om de economische vitaliteit – met behoud van milieu-op convergentie, regionale concurrentiekracht en werk- kwaliteit en landschappelijke waarden – te bevorderen.gelegenheid én Europese territoriale samenwerking. aan de kwaliteit van natuur en milieu in het buiten-Kennis, innovatie en ondernemerschap gebied worden steeds hogere eisen gesteld, terwijl deLandsdeel West beschikt over een kennispotentieel met druk op milieu en omgeving door hogere eisen aandaarbinnen een grote diversiteit aan disciplines. Met wonen en vrijetijdsbesteding juist toeneemt. Hetinnovatie en ondernemerschap wordt ingezet op een verbeteren van de omgeving rondom de stad (de zoge-betere benutting van deze beschikbare kennis. Een noemde ‘gebruikswaarde groen en water’) is vanbelangrijke doelstelling in dit kader is het versterken cruciaal belang. Landsdeel West zet zich daarvoor in.van kansrijke clusters door kennisontwikkeling,–overdracht en –toepassing. attractieve stedenLandsdeel West investeert daarnaast in de kennisontwik- Landsdeel West, in het bijzonder de randstad, wil zijnkeling en -overdracht, specifiek voor het midden- en positie als motor van de Nederlandse economie hand-kleinbedrijf. Daartoe wordt het opzetten van hotspots, haven en uitbouwen. Deze prioriteit vereist investe-broedplaatsen en science parks bevorderd, zodat kennis- ringen op de volgende terreinen:aanbod en kennisvraag direct bij elkaar kunnen komen. ● verbeteren kwaliteit van bedrijventerreinen en(Techno)starters kunnen hier gebruikmaken van werk- kantoorlocaties;ruimten, faciliteiten en intermediaire circuits. ● verbeteren ontsluiting van binnensteden enEen derde investering van Landsdeel West betreft de bedrijventerreinen;vergroting van de effectiviteit van regionale kennis- ● voorkomen van dreigende tweedeling in de steden.kringen, -platforms en -allianties. De initiatieven hebbentot doel kennisnetwerken te vormen, relevante kennis-, Het verbeteren van het vestigingsklimaat door hetonderzoeks- en onderwijsinstellingen aan te trekken of optimaliseren van de kwaliteit van bedrijventerreinenuit te breiden, of te komen tot betere afstemming tussen en kantoorlocaties is daarin een noodzakelijke voor-publieke en private onderzoeksprogramma’s. waarde. Gerevitaliseerde bedrijfslocaties bieden nieuwe26 f.InC
  • PuBLIc TabEl 1 RanKIng TOp 10 lanDEn, glObal COmpETITIVEnESS InDEX 2010 2009 ▲▼ beoogd bedrijven met potentie te blijven interesseren zwitserland 1 1 ◄ voor vestiging in de steden, de midden- en hogere zweden 2 4 ▲2 inkomens aan de stad te binden en een sociale balans te herstellen en handhaven. Singapore 3 3 ◄ Verenigde Staten 4 2 ▼2 Incubators ter bevordering van innovatie Duitsland 5 7 ▲2 Een van de mogelijkheden om innovatie projecten te stimuleren zijn incubators; economische `broedkasten` Japan 6 8 ▲2 waarin aan startende ondernemingen huisvesting, finland 7 6 ▼1 seed-capital, administratie, technische ondersteuning, contacten en managementadvies wordt geboden om nederland 8 10 ▲2 hun bedrijf een groeispurt te geven. Incubators richten Denemarken 9 5 ▼4 zich op ondernemingen in de prestart- en startfase. Doordat iedere incubator een eigen kennisgebied Canada 10 9 ▼1 heeft, kunnen ze elkaar helpen door kruisbestuiving enBron: Erasmus Strategic renewal center 2010, op basis van Global competitiveness report 2010-2011 ervaring. De Management autoriteit wil dwars- verbanden in het programma aanbrengen, zodat projecten niet op zichzelf staan, maar eenvoudiger en al gevestigde bedrijven vaak weer ruimte voor onderdeel kunnen uitmaken van een groter geheel. verdere groei en binden de bedrijven aan de steden. Een betere ontsluiting van binnensteden en bedrijven- Het belang van innovatie voor de terreinen is ook een prioriteit, want aantrekkelijke nederlandse economie steden zijn een belangrijke vestigingsfactor voor De Nederlandse economie is niet de meest gemakke- bedrijven. Daarom wordt samen met het rijk geïnves- lijke. De weg die de laatste decennia onder de teerd in de bereikbaarheid en toegankelijkheid, in de concurrentiedruk is ingeslagen, is kwetsbaar. De mainports en de stationsgebieden, en in de kwaliteit primaire en secundaire sector zijn geminimaliseerd. van de leefomgeving. Productie is steeds minder aanwezig, en economische Een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt ook om een groei is alleen mogelijk door innovaties en kennis om te attractieve woon- en leefomgeving. Daarmee wordt zetten in praktische toepassingen. Nederland heeft TabEl 2 InDICaTOREn OpERaTIOnEEl pROgRamma lanDSDEEl wEST OUTpUTInDICaTOREn pRIORITEIT DOElSTEllIng aantal r&D-projecten 121 Private bijdragen aan onderzoeksfaciliteiten, onderzoeksorganisaties, e.d. 48 mln. euro aantal ondersteunde MKB-bedrijven 535 aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven jonger dan vijf jaar 268 uitgelokte private vervolginvesteringen 31 mln. euro aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen 88 ImpaCTInDICaTOR pRIORITEIT 1 KEnnIS, InnOVaTIE En OnDERnEmERSCHap aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (in FTE) 3.120 f.InC 27
  • Succesvolle organisaties zijn platter hierin een reputatie, maar is te klein om te wedden op alle RDm InnOVaTIOn DOCK-RDm CampUS paarden. We moeten blijven innoveren en nieuwe niches In 2007 besloot het gemeentebestuur van exploreren, zoals in de de bio-based-economy, nano- rotterdam de oude machineloods van de rotter- technologie, life sciences en duurzame energievormen. damse Droogdok Maatschappij te herinrichten naar een innovatieve leer- en werkomgeving. Met Realisatie van het programma dit project wordt een verbinding gemaakt tussen ruim 60% van het programmabudget aan subsidies is leren en werken. Het concept heeft binnen Europa inmiddels toegekend. Het driedubbele van de veel positieve reacties gekregen en zelfs een fina- verwachte private investeringen is gerealiseerd. leplaats bereikt tijdens de regio Stars awards ondanks de stijging van het concurrentievermogen 2020. De rDM Innovation Dock-rDM campus is heeft Nederland nog een slag te slaan. Er is helaas een innovatief en met duurzame technieken geen verbetering in innovatie en r&D. redenen die gebouwd expo-paviljoen. worden genoemd zijn: onvoldoende samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, terughoudend- heid van banken voor kredietverstrekking, gebrek aan gekwalificeerde kenniswerkers en de aanbestedings- procedures van de overheid dagen bedrijven onvol- gEO VallEyRUUD Van doende uit tot innoveren. Hierdoor worden deRaaK groeikansen binnen de internationale wereldeconomie Geo Valley is een centrum voor ontwikkeling vanRuud van Raak is onvoldoende benut en zullen andere landen een betere innovatieve, (mede) op ruimtevaartgegevens geba-sinds januari2009 Manage- positie verwerven. seerde geomatica producten en diensten. Zij levertment Autoriteit Het is essentieel dat er bij het management een ‘passie’ een bijdrage aan een schone en veilige leefomge-van het Europeseprogramma bestaat om te veranderen en dat er een duidelijke visie ving en ontwikkelt nieuwe economische bedrijvig-‘Kansen voor is op de ontwikkeling van de bedrijfstak. Waar staat heid. Geo Valley wil ook de economische (export)West’. Hij is alsprogrammama- mijn bedrijf in 2025? In de praktijk wordt te vaak een kansen voor het innovatieve bedrijfsleven in hetnager verant- andere houding geconstateerd; bijvoorbeeld de dood- Geomatics Business Park in Flevoland verzilveren.woordelijk voorde uitvoering van doener van ‘we volgen de klant’. Belangrijke thema’s zijn waterbeheer, luchtkwali-het programma Fixatie op de bestaande klantenkring leidt tot kuddege- teit & vervoer en ruimtelijke kwaliteit.en werkt vanaf2005 Coördinator drag waarbij iedereen zijn afzet probeert veilig teStructuurfonds stellen door voortdurende kostenbesparingen, prijscon-bij het ministerievan Economische currentie en uitbesteding. Innovatief organiseren bete- Bronnen: operationeel Programma Landsdeel West, WorldZaken. Van Raak kent de durf hebben om de arbeid anders in te richten. Economic Forum, ranking landen naar innovatie enstaat internatio-naal bekend als Succesvolle organisaties zijn platter. De ervaring is dat concurrentiekracht.expert structuur- als de bal bij het personeel wordt gelegd, er vanzelffondsen enwordt door nieuwe ideeën komen over organisatie en roulerendeandere lidstaten teams. Het is vaak het middenmanagement dat degeconsulteerd.Hij was eerder bereidheid bij anderen tot veranderen onderschat enbegrotings- en zelf veranderingen tegenhoudt.parlementaircoördinator van De nadruk moet daarom de komende jaren liggen opde minister van sociale innovatie, flexibel organiseren, horizontaalEconomischeZaken en hield managen en slimmer werken waardoor technologischezich bezig met de innovaties beter renderen in Nederlandse ondernemingen.privatisering vande sociale zeker-heid en het I. Koning MMO is manager finance bij ConQuaestor,opzetten van dearbomarkt. Drs. R. van Raak is Management Autoriteit van het programma Kansen voor West28 f.InC
  • PuBLIc f.InC 29