FINANCING PV PLANTS FROM BANK LOAN

1,090 views
996 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FINANCING PV PLANTS FROM BANK LOAN

 1. 1. Financovanie fotovoltaických projektov zo strany bánk (Obnoviteľné zdroje energií) PVS in BLOOM Patrik Tuleja, vedúci oddelenia projektové financovanie, Syndikácie a EU fondy Bratislava, 24. november 2010
 2. 2. 2 Od čoho závisia podmienky financovania Typ obnoviteľného zdroja energie Formy podpory – štátnej, EU fondy a iná podpora Lokalita Sezónnosť Generálny dodávateľ - podmienky EPC kontraktu – Zmluvy o dielo Servisná a prevádzková zmluva – O&M kontrakt Investor
 3. 3. 3 Obnoviteľné zdroje energie Štruktúra financovania a hodnotenie projektu sa mení v závislosti na type obnoviteľného zdroja: Biomasa a bioplyn Fotovoltaika Voda Geotermál Vietor
 4. 4. 4 Obnoviteľné zdroje energie – formy podpory Štruktúra financovania a hodnotenie projektu závisí aj od druhu podpory v konkrétnom projekte Podpora štatu – v zmysle Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov EU Fondy Nadnárodné finančné inštitúcie
 5. 5. 5 Podpora štátu V zmysle zákona o podpore obnoviteľných zdrojov Ceny sú stanovované regulačným úradom (URSO) Garantovaná výkup a doplatok na 15 rokov Povolovanie licencií / vydávanie stanovísk o súlade zámeru s energetickou politikou Garantovné pripojenie do siete / (reálne limitované technickými možnosťami) Cena 425 / 383 EUR /MW Aké zmeny prinesie nová legislatívna iniciatíva? zodpovednosť za odchýlku, nárok na doplatok ....... Aké je reálne množstvo, ktoré chce mať štát v fotovoltaike? Aké sú rélne možnosti energetickej sústavy?
 6. 6. 6 EU fondy Operačný program administrovaný Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom životného prostredia Výzvy sú publikované na webe každého ministerstva, ale nájdete ich tiež na našej stránke http://www.vub.sk/pre-firmy/uvery- financovanie/podpora-rozvoja-podnikania/strukturalne-fondy-eu/aktualne-vyzvy/ Garantované výkupné ceny energie na základe dotácie sa znižujú nasledovne: dotácia do 30% zníženie ceny o 4% do 40% o 8% do 50% o 12% od 50% o 16%
 7. 7. 7 Nadnárodné finančné inštitúcie Podpora je relatívne obmedzená: •EBRD linka na podporu energetickej efektívnosti •15% dotácia z objemu financovania •!!!! Všetky obnoviteľné zdroje okrem fotovoltaiky •Mid-cap úver – splatnosti do 20 rokov •Tranža na financovanie infraštruktúry •Aj fotovoltaika
 8. 8. 8 Lokality pre výstavbu fotovoltaiky na Slovensku
 9. 9. 9 Sezónnosť Príklad na sezónnosť fotovoltaiky
 10. 10. 10 Základná chakteristika fotovoltaického projektu •Celkové investičné náklady: od EUR 2,6m do EUR 3,3m •Prevádzkové náklady: 8-10% z obratu vrátane poistenia •Inštalovaná kapacita: približne 1000 kWp •Ročná produkcia: 1 000 000 kWh •Znižovannie účinnosti systému 0,8% per year •Panely: tenkovrstvové (tenký film), polykryštalické a monokryštalické •Inštalácia: fixná inštalácia, (menej skúseností s otáčavým) •Celková plocha panelov: záleží na použitom type panela •Cena za MWh: 2010 cena 425/ 2011 cena 383 EUR / MWh
 11. 11. 11 Štruktúra vzťahov v projekte Projektová spoločnosť Banka OdberateľDodávatelia Investor Úverová zmluvaZmluva o dielo Gen. Dodávateľ Odberateľská zmluva Dodávateľská zmluva Vlastný kapitál
 12. 12. 12 Riziká FVE projektu z pohľadu banky •Riziká pred výstavbou – projekčné práce, geologický prieskum atď. •Riziko spojené s výstavbou – povolenia a licencie, pripojenie na sieť, manažment výstaby, dodacie podmienky a pod. •Prevádzkové riziká – prírodné podmienky, zatienenie, celkový design projektu, degradácia komponentov, výpadok elektrárne kvoli poruche (centrálneho invertora) rôzne nepredvídané udalosti •Legislatívne a regulatívne riziká
 13. 13. 13 Eliminácia rizík spojených s výstavbou •Kontrakt s generálnym dodávateľom na pevnú cenu – akceptovateľný •100% práva na pozemok alebo nájomná zmluva na min 15 rokov, prístupové komunikácie, vyňatie z pôdneho fondy •Performance bond (záruka za dokončenie diela) – min. 10% z celkových projektových nákladov •Akreditív využitý pri kúpe panelov •Akceptovateľné náklady projektu (CAPEX + OPEX) – sú zhodnotené na oddelení projektového financovania a sú potvrdené Energetickým auditom – soft costs/mamagement fee je akceptované v obmedzenej výške •Nezávislý monitoring – „zero“ report, a reporty pred každým čerpaním – potvrdenie nezávislého dozoru o preinvestovaní stave projektu
 14. 14. 14 Prevádzkové riziká – ich eliminácia •Zádržné – % tuálna časť ceny diela, ktorá sa platí až po skončení skúšobnej prevádzky a po uplynutím určitej doby od sprevádzkovania zariadenia •Akceptovateľný výrobca panelov a ďalších komponentov s preukázanými fungujúcimi inštaláciami a akceptovateľným finančným profilom •Záruka generálneho dodávateľa na celé dielo – spravidla 5 rokov •Garancia výrobcu panelov – min. 90% výkonu po 10 rokoch a 80% po 20 rokoch •Poistenie – min.100% poistenie na hodnotu úveru (krádež, živel, vandalizmus atď.) •Rezervný účet na opravy a údržbu - min. 7-10% z ceny invertorov •Energetický audit – od audítora so skúsenosťami v odbore •Servisná zmluva a zmluva o prevádzke
 15. 15. 15 Základné podmienky financovania •Vlastné zdroje - 20% z akceptovaných projektových nákladov, investované vopred •Splatnosť - max. 13 rokov (13 ročný splátkový kalendár, sezónnosť & pokles výkonu) •DSCR - Krytie dlhovej služby - min. 1.20 - dlhová služba k voľnému cash flow projektu •Rezervný účet na opravy a údržbu – min. 10% z ceny invertorov ročne •Rezervný účet na dlhovú službu – min. 6 mesačná dlhová služba (3M+3M) •EPC Performance bond – príslušné % z ceny diela •EPC Záruka generálneho dodávateľa – min. 5 ročná •Zádržné – min 5% z celkových projektových nákladov (2,5%, 1,25%, 1,25%) •Garancia výrobcu panelov •Distribúcia zisku - povolená len po splnení finančných ukazovateľov •
 16. 16. 16 Štandardné zabezpečenie úveru •Záložné právo na financované aktíva – pozemok aj technológia •Ak je pozemok v prenájme založenie zmluvy o prenájme •Záložné právo na práva z kontraktu s Generálnym dodávateľom •Záložné právo na pohľadávky z predaja energie •Záložné právo na Performance bond •Záložné právo na poistenie •Záložné právo na obchodné podiely / akcie •Záložné právo na projektové účty •Záruka alebo zmenka, Notárska zápisnica
 17. 17. 17 Projektové náklady Akceptovateľné projektové náklady: Pozemok (može byť aj v prenájme – vyňatie z pôdneho fondu, prístup na pozemok!!!!) Cena projektu Dotovanie rezervného účtu na dlhovú službu Cena diela Panely Invertory Stavebný dozor a monitoring JE MOŽNÉ DO NÁKLADOV ZAPOČITAŤ AJ CENU ZA DEVELOPMENT/KÚPU PROJEKTU? RESP. MANAŽMENT FEE?
 18. 18. 18 EPC kontrakt •Engineering, Procurement and Construction – Zmluva o dielo – na kľúč •Zmluvné strany: EPC kontraktor – Generálny dodávateľ a Objednávateľ - projektová spoločnosť) •Predmet zmluvy •Cena •Harmonogram prác, Penále za omeškanie, prechod vlastníctva a rizík •Garantované výkony, záruka výkonov panelov •Manuály na údržbu a zaškolenie •Náhradné diely
 19. 19. 19 Servisný a prevádzkový kontrakt Zmluvné strany •Predmet •Cena •Trvanie •Garantovaný výkon v rámci prevádzky – Penále za nezrealizovanú produkciu •Výkonová záruka •Zrušenie a zánik Zmluvy O&M z titulu neplnenia zo strany Prevádzkovateľa alebo Objednávateľa •Nástup na servis v hodinách
 20. 20. 20 Poistenie Poistenie poskytuje niekoľko poisťovní Krádež Živel Vandalizmus Poistenie výpadku V prípade prerušenia prevádzky elektrárne Nie je povinné – môže vylepšiť niektoré podmienky financovania
 21. 21. 21 Energetický audit Nezávislé zhodnotenie projektu fotovoltaickej elektrárne • Zhodnotenie prírodných podmienok na pozemku – na základe reprezentatívnych meteodát lokality, posúdenie lokálnych podmienok /parametrov (topológie, zatienenia, ochranné pásma a pod.) • Posúdenie technického riešenia projektu a individuálnych komponentov • Analýza výnosov a ziskovosti – model kalkulácie výnosov systému vychádzajúci z prírodných podmienok a konfigurácie systému, výpočet strát systému • Zhodnotenie vstupov pre finančný model (výnosy, CAPEX, OPEX) • Indikatívne ekonomické zhodnotenie (NPV, IRR, splatnosť) • Závery a odporúčania, identifikácia rizík projektu
 22. 22. 22 Štandardná finančná štruktúra • Investičný úver – 13 rokov a anuitnými splátkami – výška úveru EUR 2-2,4m podľa parametrov projektu (na 1MW) • Úver na prefinancovanie DPH • Hedging • Dokumentárny akreditív • Bežné účty • Platovný styk
 23. 23. 23 Hedging Historický vývoj 10-ročnej úrokovej sadzby, zdroj Bloomberg
 24. 24. 24 Hedging Predikcia vývoja 3m EURIBORu (žltá) a aktuálna výška 10-ročnej úrokovej sadzby pre jednotlivé splatnosti (červená), zdroj Bloomberg
 25. 25. 25 Úrokový Swap Príklad úrokového swapu 2.80% 3M EURIBOR XXXXXX 3MEURIBOR + marža ÚVER Reálne náklady pre klienta = 2.80%+marža
 26. 26. 26 Proces schvaľovania financovania vs. FVE projekt Fotovoltaický projekt prípravná fáza projektčná fáza distribučná spoločnosť stavebné povolenie EPC kontraktor energetický audit výstavba úkončenie výstavby stavebná kolaudácia začiatok skúšobnej prevádzky / povolenie energetikov URSO cenový výmer prevádzka elektrárne VÚB process začiatok schvaľovacieho procesu schválenie podpis zmluvnej dokumentácie plnenie podmienok na čerpanie 1. čerpanie úveru posledné čerpanie plnenie podmienok a kovenantov platenie zádržného z blokovaného účtu
 27. 27. 27 Čo je potrebné predložiť Podnikateľský zámer – Business plan Údaje o spoločnostiach, ktoré realizujú projekt, vlastnícka štruktúra, finančné výkazy, popis ekonomicky spätej skupiny Projekt - popis v akej etape sa projekt nachádza – stavebné povolenie a licencie, žiadosť o nenávratný finančný príspevok v prípade EU fondov Výstavba a dodávateľ vlastníctvo pozemku pod projektom, prístupy, infraštruktúra časový harmonogram realizácie, podrobný rozpočet, harmonogram platieb technické údaje o riešení – výkon, resp. kapacita, životnosť, garantované výkony zariadení, náklady na udržiavanie, opravy informácie o generálnom dodávateľovi a výrobcovi panelov, údaje finančnej stabilite, preukázané referencie z podobných projektov, ich zodpovednosť na kvalitnom, včasnom ukončení celého diela, montáž a uvedenie do prevádzky a zaškolenie personálu stavebný dozor a projektový monitor Prevádzka, záručný, pozáručný servis Návrhy zmlúv !!! Projektované výkazy a Cash flow
 28. 28. 28 Podklady pre našich klientov
 29. 29. 29 Ďakujem za pozornosť Kontakt: Patrik Tuleja vedúci oddelenia Projektové financovanie, syndikácie a EU fondy 02/ 50552440 ptuleja@vub.sk Obsahom tejto prezentácie sú neverejné informácie VÚB, a.s., ktoré môžu tvoriť obchodné tajomstvo. Zverejňovanie, kopírovanie, šírenie alebo použitie týchto informácií bez výslovného súhlasu VÚB, a.s. je zakázané.

×