Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

FINANCING PV PLANTS FROM BANK LOAN

on

 • 1,272 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,272
Views on SlideShare
1,188
Embed Views
84

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

2 Embeds 84

http://blog.pvsinbloom.eu 83
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

FINANCING PV PLANTS FROM BANK LOAN FINANCING PV PLANTS FROM BANK LOAN Presentation Transcript

 • Financovanie fotovoltaických projektov zo strany bánk (Obnoviteľné zdroje energií)PVS in BLOOMPatrik Tuleja, vedúci oddelenia projektové financovanie, Syndikácie a EU fondyBratislava, 24. november 2010
 • Od čoho závisia podmienky financovaniaTyp obnoviteľného zdroja energieFormy podpory – štátnej, EU fondy a iná podporaLokalitaSezónnosťGenerálny dodávateľ - podmienky EPC kontraktu – Zmluvy o dieloServisná a prevádzková zmluva – O&M kontraktInvestor 2
 • Obnoviteľné zdroje energieŠtruktúra financovania a hodnotenie projektu sa mení v závislosti na type obnoviteľného zdroja: Biomasa a bioplyn Fotovoltaika Voda Geotermál Vietor 3
 • Obnoviteľné zdroje energie – formy podporyŠtruktúra financovania a hodnotenie projektu závisí aj od druhu podpory v konkrétnom projekte Podpora štatu – v zmysle Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov EU Fondy Nadnárodné finančné inštitúcie 4
 • Podpora štátuV zmysle zákona o podpore obnoviteľných zdrojovCeny sú stanovované regulačným úradom (URSO)Garantovaná výkup a doplatok na 15 rokov Povolovanie licencií / vydávanie stanovísk o súlade zámeru s energetickoupolitikouGarantovné pripojenie do siete / (reálne limitované technickými možnosťami)Cena 425 / 383 EUR /MW Aké zmeny prinesie nová legislatívna iniciatíva? zodpovednosť za odchýlku,nárok na doplatok .......Aké je reálne množstvo, ktoré chce mať štát v fotovoltaike?Aké sú rélne možnosti energetickej sústavy? 5
 • EU fondyOperačný program administrovaný Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvomživotného prostredia Výzvy sú publikované na webe každého ministerstva, alenájdete ich tiež na našej stránke http://www.vub.sk/pre-firmy/uvery-financovanie/podpora-rozvoja-podnikania/strukturalne-fondy-eu/aktualne-vyzvy/Garantované výkupné ceny energie na základe dotácie sa znižujú nasledovne: dotácia do 30% zníženie ceny o 4% do 40% o 8% do 50% o 12% od 50% o 16% 6
 • Nadnárodné finančné inštitúciePodpora je relatívne obmedzená:•EBRD linka na podporu energetickej efektívnosti•15% dotácia z objemu financovania•!!!! Všetky obnoviteľné zdroje okrem fotovoltaiky•Mid-cap úver – splatnosti do 20 rokov•Tranža na financovanie infraštruktúry•Aj fotovoltaika 7
 • Lokality pre výstavbu fotovoltaiky na Slovensku 8
 • SezónnosťPríklad na sezónnosť fotovoltaiky 9
 • Základná chakteristika fotovoltaického projektu•Celkové investičné náklady: od EUR 2,6m do EUR 3,3m•Prevádzkové náklady: 8-10% z obratu vrátane poistenia•Inštalovaná kapacita: približne 1000 kWp•Ročná produkcia: 1 000 000 kWh•Znižovannie účinnosti systému 0,8% per year•Panely: tenkovrstvové (tenký film), polykryštalické amonokryštalické•Inštalácia: fixná inštalácia, (menej skúseností s otáčavým)•Celková plocha panelov: záleží na použitom type panela•Cena za MWh: 2010 cena 425/ 2011 cena 383 EUR / MWh 10
 • Štruktúra vzťahov v projekte Investor Vlastný kapitálDodávatelia Dodávateľská Projektová Odberateľská Odberateľ zmluva spoločnosť zmluva Zmluva o dielo Úverová zmluva Gen. Dodávateľ Banka 11
 • Riziká FVE projektu z pohľadu banky•Riziká pred výstavbou – projekčné práce, geologický prieskum atď.•Riziko spojené s výstavbou – povolenia a licencie, pripojenie na sieť, manažmentvýstaby, dodacie podmienky a pod.•Prevádzkové riziká – prírodné podmienky, zatienenie, celkový design projektu,degradácia komponentov, výpadok elektrárne kvoli poruche (centrálneho invertora)rôzne nepredvídané udalosti•Legislatívne a regulatívne riziká 12
 • Eliminácia rizík spojených s výstavbou•Kontrakt s generálnym dodávateľom na pevnú cenu – akceptovateľný•100% práva na pozemok alebo nájomná zmluva na min 15 rokov, prístupovékomunikácie, vyňatie z pôdneho fondy•Performance bond (záruka za dokončenie diela) – min. 10% z celkovýchprojektových nákladov•Akreditív využitý pri kúpe panelov•Akceptovateľné náklady projektu (CAPEX + OPEX) – sú zhodnotené na oddeleníprojektového financovania a sú potvrdené Energetickým auditom – softcosts/mamagement fee je akceptované v obmedzenej výške•Nezávislý monitoring – „zero“ report, a reporty pred každým čerpaním – potvrdenienezávislého dozoru o preinvestovaní stave projektu 13
 • Prevádzkové riziká – ich eliminácia•Zádržné – % tuálna časť ceny diela, ktorá sa platí až po skončení skúšobnejprevádzky a po uplynutím určitej doby od sprevádzkovania zariadenia•Akceptovateľný výrobca panelov a ďalších komponentov s preukázanýmifungujúcimi inštaláciami a akceptovateľným finančným profilom•Záruka generálneho dodávateľa na celé dielo – spravidla 5 rokov•Garancia výrobcu panelov – min. 90% výkonu po 10 rokoch a 80% po 20 rokoch•Poistenie – min.100% poistenie na hodnotu úveru (krádež, živel, vandalizmus atď.)•Rezervný účet na opravy a údržbu - min. 7-10% z ceny invertorov•Energetický audit – od audítora so skúsenosťami v odbore•Servisná zmluva a zmluva o prevádzke 14
 • Základné podmienky financovania•Vlastné zdroje - 20% z akceptovaných projektových nákladov, investované vopred•Splatnosť - max. 13 rokov (13 ročný splátkový kalendár, sezónnosť & pokles výkonu)•DSCR - Krytie dlhovej služby - min. 1.20 - dlhová služba k voľnému cash flow projektu•Rezervný účet na opravy a údržbu – min. 10% z ceny invertorov ročne•Rezervný účet na dlhovú službu – min. 6 mesačná dlhová služba (3M+3M)•EPC Performance bond – príslušné % z ceny diela•EPC Záruka generálneho dodávateľa – min. 5 ročná•Zádržné – min 5% z celkových projektových nákladov (2,5%, 1,25%, 1,25%)•Garancia výrobcu panelov•Distribúcia zisku - povolená len po splnení finančných ukazovateľov• 15
 • Štandardné zabezpečenie úveru•Záložné právo na financované aktíva – pozemok aj technológia•Ak je pozemok v prenájme založenie zmluvy o prenájme•Záložné právo na práva z kontraktu s Generálnym dodávateľom•Záložné právo na pohľadávky z predaja energie•Záložné právo na Performance bond•Záložné právo na poistenie•Záložné právo na obchodné podiely / akcie•Záložné právo na projektové účty•Záruka alebo zmenka, Notárska zápisnica 16
 • Projektové náklady Akceptovateľné projektové náklady: Pozemok (može byť aj v prenájme – vyňatie z pôdneho fondu, prístup na pozemok!!!!) Cena projektu Dotovanie rezervného účtu na dlhovú službu Cena diela Panely Invertory Stavebný dozor a monitoring JE MOŽNÉ DO NÁKLADOV ZAPOČITAŤ AJ CENU ZA DEVELOPMENT/KÚPU PROJEKTU? RESP. MANAŽMENT FEE? 17
 • EPC kontrakt•Engineering, Procurement and Construction – Zmluva o dielo – na kľúč•Zmluvné strany: EPC kontraktor – Generálny dodávateľ a Objednávateľ -projektová spoločnosť)•Predmet zmluvy•Cena•Harmonogram prác, Penále za omeškanie, prechod vlastníctva a rizík•Garantované výkony, záruka výkonov panelov•Manuály na údržbu a zaškolenie•Náhradné diely 18
 • Servisný a prevádzkový kontraktZmluvné strany•Predmet•Cena•Trvanie•Garantovaný výkon v rámci prevádzky – Penále za nezrealizovanú produkciu•Výkonová záruka•Zrušenie a zánik Zmluvy O&M z titulu neplnenia zo strany Prevádzkovateľa aleboObjednávateľa•Nástup na servis v hodinách 19
 • PoisteniePoistenie poskytuje niekoľko poisťovní Krádež Živel VandalizmusPoistenie výpadku V prípade prerušenia prevádzky elektrárne Nie je povinné – môže vylepšiť niektoré podmienky financovania 20
 • Energetický audit Nezávislé zhodnotenie projektu fotovoltaickej elektrárne • Zhodnotenie prírodných podmienok na pozemku – na základe reprezentatívnych meteodát lokality, posúdenie lokálnych podmienok /parametrov (topológie, zatienenia, ochranné pásma a pod.) • Posúdenie technického riešenia projektu a individuálnych komponentov • Analýza výnosov a ziskovosti – model kalkulácie výnosov systému vychádzajúci z prírodných podmienok a konfigurácie systému, výpočet strát systému • Zhodnotenie vstupov pre finančný model (výnosy, CAPEX, OPEX) • Indikatívne ekonomické zhodnotenie (NPV, IRR, splatnosť) • Závery a odporúčania, identifikácia rizík projektu 21
 • Štandardná finančná štruktúra • Investičný úver – 13 rokov a anuitnými splátkami – výška úveru EUR 2-2,4m podľa parametrov projektu (na 1MW) • Úver na prefinancovanie DPH • Hedging • Dokumentárny akreditív • Bežné účty • Platovný styk 22
 • Hedging Historický vývoj 10-ročnej úrokovej sadzby, zdroj Bloomberg 23
 • Hedging Predikcia vývoja 3m EURIBORu (žltá) a aktuálna výška 10-ročnej úrokovej sadzby pre jednotlivé splatnosti (červená), zdroj Bloomberg 24
 • Úrokový SwapPríklad úrokového swapu 2.80% XXXXXX 3M EURIBOR 3MEURIBOR + marža ÚVER Reálne náklady pre klienta = 2.80%+marža 25
 • Proces schvaľovania financovania vs. FVE projektFotovoltaický projekt VÚB process prípravná fáza projektčná fáza distribučná spoločnosť stavebné povolenie začiatok schvaľovacieho procesu EPC kontraktor energetický audit schválenie podpis zmluvnej dokumentácie plnenie podmienok na čerpanie výstavba 1. čerpanie úveru úkončenie výstavby stavebná kolaudácia posledné čerpanie začiatok skúšobnej prevádzky / povolenieenergetikov plnenie podmienok a kovenantov URSO cenový výmer prevádzka elektrárne platenie zádržného z blokovaného účtu 26
 • Čo je potrebné predložiť Podnikateľský zámer – Business plan Údaje o spoločnostiach, ktoré realizujú projekt, vlastnícka štruktúra, finančné výkazy, popis ekonomicky spätej skupiny Projekt - popis v akej etape sa projekt nachádza – stavebné povolenie a licencie, žiadosť o nenávratný finančný príspevok v prípade EU fondov Výstavba a dodávateľ vlastníctvo pozemku pod projektom, prístupy, infraštruktúra časový harmonogram realizácie, podrobný rozpočet, harmonogram platieb technické údaje o riešení – výkon, resp. kapacita, životnosť, garantované výkony zariadení, náklady na udržiavanie, opravy informácie o generálnom dodávateľovi a výrobcovi panelov, údaje finančnej stabilite, preukázané referencie z podobných projektov, ich zodpovednosť na kvalitnom, včasnom ukončení celého diela, montáž a uvedenie do prevádzky a zaškolenie personálu stavebný dozor a projektový monitor Prevádzka, záručný, pozáručný servis Návrhy zmlúv !!! Projektované výkazy a Cash flow 27
 • Podklady pre našich klientov 28
 • Ďakujem za pozornosťKontakt:Patrik Tulejavedúci oddeleniaProjektové financovanie, syndikácie a EU fondy02/ 50552440ptuleja@vub.sk Obsahom tejto prezentácie sú neverejné informácie VÚB, a.s., ktoré môžu tvoriť obchodné tajomstvo.Zverejňovanie, kopírovanie, šírenie alebo použitie týchto informácií bez výslovného súhlasu VÚB, a.s. jezakázané. 29