Dsp mt tahun 4

552 views
472 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsp mt tahun 4

 1. 1. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20131STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASIMATEMATIKTAHUN 4
 2. 2. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20132FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 3. 3. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20133PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar denganpelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh manamurid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahappencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada gurutentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modalinsan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
 4. 4. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20134TAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagitujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberigambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard danmenunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalamstandard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betulmenggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualitiboleh ditaksir dan dicapai.o EvidensMurid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan bolehbuat berdasarkan deskriptor.Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujianbertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.
 5. 5. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20135KERANGKA STANDARD PRESTASIBAND STANDARD1 Tahu2 Tahu dan Faham3 Tahu, Faham dan Boleh Buat4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
 6. 6. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20136TAFSIRAN BANDBAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberi respons terhadap perkara yang asas.2 TAHU DAN FAHAMMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi ataumenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.3TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUATMurid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.4TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMurid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitumengikut prosedur atau secara sistematik.5TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABTERPUJIMurid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, denganmengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikappositif.6TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMITHALIMurid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan sertacabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untukmendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yangsesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.
 7. 7. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20137MATLAMAT KURIKULUMMatlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentangkonsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikanpengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.OBJEKTIF KURIKULUMKurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan murid:1 Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor danOperasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik.3 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dandengan kehidupan harian.4 Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategibagi menyelesaikan masalah.6 Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan seharian.7 Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.8 Menghargai dan menghayati keindahan matematik.9 Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep danmengaplikasi ilmu matematik.
 8. 8. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20138BAND PERNYATAAN STANDARD1 Tahu pengetahuan asas matematik2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas danmenyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan4 Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secaraterbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalahmatematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalahmatematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif
 9. 9. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 20139BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS1TahuB1Tahu pengetahuan asasmatematikB1D1Menamakan nombor bulatB1D2Memahami nilai nomborB1D3Memahami wangB1D4Memahami unit ukuranB1D5Memahami KoordinatB1D1E1Menyatakan sebarang nombor bulathingga 100 000B1D2E1Menunjukkan kuantiti bagi nomborhingga 100 000B1D3E1Menamakan mata wang negara-negara ASEANdan mata wang utama duniaB1D4E1Menamakan unit ukuran panjangB1D5E1Mengenal perbendaharaan kata bagi maksudpaksi mengufuk dan mencancang
 10. 10. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201310BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS2Tahu danFahamB2Tahu dan faham pengetahuanasas matematikB2D1Menulis nombor bulatB2D2Menentukan nilai tempat dannilai digitB2D3Memahami konsep pecahanB2D4Memahami konsep perpuluhanB2D5Memahami perkaitan nilai wangB2D1E1Menulis nombor dalam perkataan dan angkahingga 100 000B2D2E1Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagisebarang nombor bulat hingga 100 000B2D2E2Menyusun nombor mengikut tertib menaik danmenurunB2D2E3Mencerakinkan sebarang nombor hingga100 000B2D3E1Menamakan dan menulis pecahan tak wajardan nombor bercampur yang penyebutnyahingga 10B2D4E1Menamakan dan menulis sebarang nomborperpuluhan hingga tiga tempat perpuluhanB2D5E1Menyatakan gabungan wang yang memberinilai yang tertentu hingga RM100 000B2D5E2Menyatakan pelbagai instrumen pembayaran
 11. 11. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201311B2D6Memahami perkaitan unit ukuranB2D7Mengenal pasti sudut dan garisanB2D8Memahami koordinatB2D9Mengenal pasti dataB2D6E1Menyatakan perkaitan antara unit ukuranmelibatkan masa dan panjangB2D7E1Menyatakan jenis sudut dan garisanB2D8E1Menyatakan objek dan kedudukan berdasarkanpaksi mengufuk dan mencancangB2D9E1Menyatakan maklumat daripada piktograf, cartapalang dan carta pai
 12. 12. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201312BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS3Tahu, Faham danBoleh BuatB3Tahu dan fahampengetahuan asasmatematik bagi melakukanoperasi asas matematik,penukaran asas danmenyelesaikan masalahyang melibatkan perkataanB3D1Melakukan operasi asas matematikB3D1E1Menambah sebarang dua hingga empatnombor hingga lima digit dan hasil tambahnyahingga 100 000B3D1E2Menolak sebarang dua nombor dan menolakberturut-turut dan hasil tolaknya hingga100 000B3D1E3Mendarab sebarang nombor hingga empatdigit dengan satu digit, sebarang nombor tigadigit dengan dua digit dan sebarang nomborhingga empat digit dengan 100 dan 1000 hasildarabnya hingga 100 000B3D1E4Membahagi sebarang nombor hingga 100 000dengan nombor satu digit, dua digit, 100dan 1000B3D1E5Menambah pecahan hingga tiga pecahanwajar dan operasi tolak pecahan hingga duapecahan wajar, penyebutnya yang sama dantak sama hingga 10B3D1E6Menambah dan menolak dua nomborperpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
 13. 13. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201313B3D1E7Mendarab dan membahagi nomborperpuluhan dengan nombor satu digit danhasil bahaginya hingga tiga tempatperpuluhanB3D1E8Mendarab dan membahagi nomborperpuluhan dengan 10, 100 dan 1000 hinggatiga tempat perpuluhanB3D1E9Menambah hingga tiga nilai wang danmenolak hingga dua nilai wang yangjumlahnya tidak melebihi RM100 000B3D1E10Mendarab dan membahagi nilai wang dengannombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalamlingkungan RM100 000B3D1E11Menambah hingga tiga unit masa danmenolak hingga dua unit masa melibatkanunit yang sama dan berbeza tanpa dandengan penukaran unitB3D1E12Mendarab dan membahagi unit masa dengannombor satu digit tanpa dan denganpenukaran unitB3D1E13Menambah hingga tiga unit ukuran panjangdan menolak hingga dua unit ukuran panjangmelibatkan unit yang sama dan berbeza sertatanpa dan dengan penukaran unit
 14. 14. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201314B3D2Membundarkan nomborB3D3Menganggar kuantitiB3D4Menentukan pola nomborB3D5Melakukan operasi bergabungB3D1E14Mendarab dan membahagi unit ukuranpanjang dengan satu digit melibatkan unityang sama dan berbeza serta tanpa dandengan penukaran unitB3D2E1Membundarkan sebarang nombor bulathingga 100 000 kepada puluh, ratus, ribudan puluh ribu yang terdekatB3D2E2Membundarkan wang kepada ringgit yangterdekatB3D3E1Menganggar bilangan objek denganmenyatakan kuantitiB3D3E2Menganggar jarak menggunakan unit piawaiB3D4E1Mengelas dan melengkapkan pola nomborbagi sebarang nombor hingga 100 000B3D5E1Menambah dan menolak sebarang nombordalam lingkungan 100 000B3D5E2Mendarab dan membahagi sebarang nomborsatu digit dan dua digit dalamlingkungan 100 000
 15. 15. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201315B3D6Menentukan pecahanB3D7Menentukan nombor perpuluhanB3D5E3Menambah dan menolak pecahan wajar,penyebutnya hingga 10 yang melibatkanpenyebut yang sama dan penyebutyang berbezaB3D5E4Menambah dan menolak sebarang nilai wangyang jumlahnya hingga RM100 000B3D5E5Menambah dan menolak unit ukuran jisimtanpa dan dengan penukaran unitB3D5E6Mendarab dan membahagi unit ukuran jisimtanpa dan dengan penukaran unitB3D5E7Menambah dan menolak unit ukuran isi paducecair tanpa dan dengan penukaran unitB3D5E8Mendarab dan membahagi unit ukuranisi padu cecair tanpa dan denganpenukaran unitB3D6E1Menukarkan pecahan tak wajar kepadanombor bercampur dan sebaliknya,penyebutnya hingga 10B3D7E1Menukarkan pecahan perseribu kepadaperpuluhan dan sebaliknya
 16. 16. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201316B3D8Menentukan peratusanB3D9Menentukan nilai wangB3D10Menentukan perimeter, luas dan isi paduB3D11Menentukan perwakilan dataB3D7E2Membanding nilai dua nombor perpuluhanhingga tiga tempat perpuluhanB3D8E1Menukarkan perpuluhan hingga dua tempatperpuluhan kepada peratusB3D9E1Melakukan perkaitan nilai wang RM1 dengannilai mata wang negara lainB3D10E1Menghitung perimeter, luas dan isi paduB3D11E1Membandingkan maklumat daripadapiktograf, carta palang dan carta pai
 17. 17. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201317BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS4Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabB4Tahu dan faham pengetahuanmatematik bagi melakukanlangkah-langkah pengiraanmatematik secara terbimbing,penukaran dan menyelesaikanmasalah matematik mudahB4D1Menyelesaikan masalah matematikB4D1E1Menyelesaikan masalah yang melibatkanpenambahan dua hingga tiga nombor danpenolakan dua nombor hingga 100 000B4D1E2Menyelesaikan masalah pendarabandua nombor dan pembahagian dua nomborhingga 100 000B4D1E3Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darabdan bahagi yang melibatkan perpuluhanB4D1E4Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darabdan bahagi yang melibatkan wang hinggaRM100 000B4D1E5Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darabdan bahagi yang melibatkan unit masaB4D1E6Menyelesaikan masalah tambah, tolak, darabdan bahagi yang melibatkan unitukuran panjangB4D1E7Menyelesaikan masalah harian yang melibatkankaedah unitari
 18. 18. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201318B4D2Menyelesaikan masalah matematikmelibatkan operasi bergabungB4D2E1Menyelesaikan masalah matematik yangmelibatkan operasi bergabung tambah dantolak serta darab dan bahagi hingga 100 000B4D2E2Menyelesaikan masalah matematik yangmelibatkan operasi bergabung tambah dantolak pecahan penyebutnya hingga 10B4D2E3Menyelesaikan masalah matematik yangmelibatkan operasi bergabung tambah dantolak serta darab dan bahagi jisim tanpa dandengan penukaran unitB4D2E4Menyelesaikan masalah matematik yangmelibatkan operasi bergabung tambah dantolak serta darab dan bahagi isi padu cecairtanpa dan dengan penukaran unit
 19. 19. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201319BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS5Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabTerpujiB5Menguasai dan mengaplikasipengetahuan dan kemahiranmatematik dalam menyelesaikanmasalah matematik yangkompleks dengan menggunakanpelbagai strategiB5D1Menyelesaikan masalah matematikyang kompleks menggunakanpelbagai strategiB5D1E1Menyelesaikan masalah matematik melibatkanoperasi asas mengikut prosedur denganpelbagai strategiB5D1E2Menyelesaikan projek matematik yang diberimengikut prosedur dengan menggunakanpelbagai strategi
 20. 20. DRAF DSP Matematik Tahun 44 – 8 MAC 201320BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS6Tahu, Fahamdan BolehBuat denganBeradabMithaliB6Menguasai dan mengaplikasipengetahuan dan kemahiranmatematik dalam menyelesaikanmasalah matematik yangkompleks secara kreatif daninovatifB6D1Mengaplikasikan pengetahuan dankemahiran matematik bagimenzahirkan idea, kreativiti daninovasi.B6D1E1Menjana idea dan dapat menerangkan secarainovatif masalah bukan rutin dalam kehidupanseharianATAUMencipta kaedah baru menggunakan teknologimultimedia bagi memudah cara urusan harian;ATAUMenggunakan logik matematik untukberkomunikasi dengan tepat dan jelas denganrakan sebaya, guru atau komuniti

×