Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
232
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934 POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-2014 gzikph ;[wB gz i kph wkf;e ;kb 5 nz e 5 ;szpo 2012 BkBeFkjh Gkd I $ n;{ sseok ;z g kde ;z g kdeh 3 ;0 Bfozdo f;zx wIrk nBw b ;[ w B 4 ;zgkdeh ;bkjeko e-mail ;fsr[o{ ~ 5 ;0 pqfizdo gkb f;zx r[ o { BkBe d/ t L nkgD/ pko/ 5 ;0 joGiB f;zx ;zgkdeh dcso gkme fbyd/ jB 7 215$295 @e# ;[GkF wkor ypoBkwK ns/ ;orowhnK 9 d[rktK byBT{ - 226004 cB L 91-522-4047893 ;q h r[ o { rq z E ;kfjp pko/ io{ o h okDekohnK -1 12 Email : office@punjabisuman.com ;q h r[ o { rq z E ;kfjp pko/ fdZ b Q h iipks 13 editor@punjabisuman.com advt@punjabisuman.com ;q h r[ o { rq z E ;kfjp -1 16 punjabisuman_media@rediffmail.com http://ww.punjabisuman.com ekft ;[ w B 18 Bdfo T[ g mh i/ eo/ 21 gzikph ;[wB gqthB e/;otkBh fgqzNo, gpfbFo s/ ;q h r[ o { rq z E ;kfjp ftu okrK pko/ ikBekoh-3 23 wkbe B/ nkc;/N fJzvhnk, 182$4, bZb{wb ov, wFerzi, byBT{ sI ;z f tXkB dh Xkok 25 25 Sgtk e/ dcso gzikph ;[wB 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ sI ez u B ek:k ;[ w B 26 gqekfFs ehsk. ;z g kde f;Z y Xkowe gq F B I s oh 27 ;0 Bfozdo f;zx wIrk eh s[;h ikDd/ j 28 b/yeK d/ ftukoK Bkb ;zgkde dk ;fjws jDk }o{oh BjhI j?. nkU gz i kph f;yhJ/ 29 iatkch lqeu ;[ w B tor gj/ b h - 3 31LoRokf/kdkjh] izdkkd] eqnzd izohu dsljokuh }kjkvkQlsV bf.M;k] 182@4] yYywey jksM] ekdxat foFs/ 32y[kuÅ ls eqfnzr ,oa 215@295 d] lqHkk"k ekxZ]nqxkok¡] y[kuÅ ls izdkfkr fd;kA gzikph gV, gzikph fby, gzikph pb. lEiknd % l0 ujsUnz flag eksaxk (1)
 • 2. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 BkBeFkjh ;zws - 544 bwrh mwhw mWJ gurpurb Asuin pRym aumwhVw ikau imlIAY hir jwie] min pihlw pRkwS sRI gurU gRMQ swihb jI 1 sqMbrqin ipAws drsn GxI koeI Awix imlwvY mwie] sMq gurg`dI sRI gurU rwmdws jI 16 sqMbrshweI pRym ky hau iqn kY lwgw pwie] ivxu pRB ikau suKu joqI-joiq sRI gurU Amrdws jI 16 sqMbrpweIAY dUjI nwhI jwie] ijMn@I cwiKAw pRym rsu sy iqRpiq gurg`dI sRI gurU Arjn dyv jI 16 sqMbrrhy AwGwie] Awpu iqAwig ibnqI krih lyhu pRBU liV joqI-joiq sRI gurU rwmdws jI 16 sqMbrlwie] jo hir kMiq imlweIAw is ivCuiV kqih n jwie]pRB ivxu dUjw ko nhI nwnk hir srxwie] AsU suKI vsMdIAw gurg`dI sRI gurU AMgd dyv jI 18 sqMbrijnw mieAw hir rwie]8] joqI-joiq sRI gurU nwnk dyv jI 22 sqMbr Gkt L- gowkswk dh :kd sI fpBK ;[y BjhI fwb ieiqhwsk idhwVy;edk, ;[y jk;b eoB bJh jo, eJh EK jh BjhI. go fJj joV mylw gu: kMD swihb (btwlw) 22 sqMbrdkfs fwbdh j? r[o{ dh FoB fgnK, ;kX ;zrs ftu. r[o{ Idh FoB s/ ;kX ;zrs dk w/b gowkswk dh nkgDh fwjo srkwrI Cu`tIAW qy hor idhwVyBkb jh B;hp j[dk j?. ;dk T[; d/ do s/ nodk; eod/ jnm bwbw sRI cMd jI z 24 sqMbrofjDk ukjhdk j?-j/ gowkswk. ;k~ nkgD/ bV bkJh oZy. jnm s. Bgq isMG 28 sqMbr (2)
 • 3. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;qh r[o{ rqzE ;kfjp dk ;fseko gEh gow/;o dk EkB[ .. ;kX;zfr rktfj r[D rfpzd g{oB pqjw frnkB[. (gzBk 1226) ;op gzEh efbnkD bJh gEh, @@gow/µo dk EkB##, gzuw gksFkj ;qh r[o{ noiBd/t ih wjkoki dh fdp fdq;Nh ;dek o{gwkB jfJnk. ;sr[oK B/ nekb g[oy d/ fJ; fJbkjhsjc/, ;Zu/ ns/ gftZso ftukoK d/ Gzvko ~ fsnko eoe/ ;z;ko s/ n?;k bk;kBh T[geko ehsk Bfoz d o f;z x w I r ki i[r i[r nNb, o{g ftZu fJB;kBhns d/ ofjpo pDe/ ;Zuk wkor fdykTI[dk oj/rk. f;Zy bJh r[o{ rqE ;kfjp nekb g[oy dk Fkpfde ;o{g j?. fJ; ftZu 36 wjK g[oµK dh pkDh doi j? i Gkos zd/ tZy-tZy fjZf;nK, wi[pK, iksK Bkb ;pzXs jB ns/ i 12 thI ;dh sI b? e/ 17 thI ;dh se fGzB fGzB fJbkfenK ftueowFhb ofje/ nekb g[oy dh nkokXBk eod/ oj/ ns/ fBFekw o{g ftZu ;w[Zuh wkBtsk ~ ;Ksh, J/esk, nkg;hGkJhuko/, pokpoh, fBwosk, jbhwh, ;/tk s/ f;woB dk n;bh ;zdµ d/d/ oj/, Xow d/ ;Zu,/ ;[u/ wkor s/ uZbD dh go/ / I ZoDk eod/ oj/. j[D se ;z;ko Go ftZu fizB/ th Xkofwe rqzE ou/ rJ/ jB T[ZBQK ftuI r[o{ iK ojfpo dk doike/tb r[o{ rqE ;kfjp ~ jh gqkgs j?. nkbwkohnK dh FGk tXkT[d/ o{wkfbnK ftu fbgN/ ps/o/ rqE fwb ikDr/ fiBQK z I zdk doFB FkfJd jh eJh oi eodk jt/ go r[o{ rqE ;kfjp dk gktB ;o{g, GKt/ rowh jt/ iK ;odh, whIj jt/ iK zMZyV, rwh jt/ iK y[Fh, fiE/ th w"i{d j? T[;dk nfwqs t/b/ fBs gqsh gqekF io{o jdk j? ns/ oks g?D s/ ;[y nk;D. z ;z;ko d/ ;ko/ Xow rqE tZy tZy wsK d/ ntskoK, ojfpoK iK g?rpoK d/ ihtB ekb sI pkd ou/ rJ/ jB, id z zfe ;qh r[o{ rqE ;kfjp ih dh ;zgkdBk nkg r[o{ noiB d/t ih B/ nkgD/ r[o{ ekb ftZu ehsh ns/ dFw fgsk B/ nkg zjh fJ; ~ r[osk gqdkB ehsh. r[o{ rqE ;kfjp dh wjZst g{oD ftZbyDsk j? fe fJ; ftZu tZy tZy wsK d/ ;{ch cehoK GrsK dh pkDh ~ fpBk ziKs gks, Xow d/ ftseo/ d/ ;EkB fdZsk frnk. r[o{ noiB d/t ih wjkoki B/ fbykohnK d/ eow ns/ T[jDK dh pkDhd/ wow s/ ftuko eoe/ r[o{ rqE ;kfjp ftZu T[jDk dh pkDh ~ Fkwb eoe/ r[o{ o{g gqdkB eo fdZsk. ;Zu/ dh dorkj zftu iks iK e[b dk eJh w[b BjhI. r[otke j? L ikfs iBw[ Bj g[Shn? ;u xo[ b/j[ pskfJ.. ;k ikfs ;k gfs j? i/j/ eow ewkfJ.. (nzr 1330)nEtk ikDj[ ifs B g{Sj[ iksh nkr? ikfs B j/.. (nzr 349) eowk T[gfo fBpV/ i/ bu/ ;G[ efJ.. (nzr 157) ;w{j f;Zy gzE d/ jkio Bkio ikrs is ;fsr[o{ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp dk gfjbk gqekF ;uyzv ;qh jfowzdo;kfjp fty/ ;szpo 1604 Jh0 ftu gzuw gksFkj ;qh r[o{ noiB d/t ih wjkoki dh nrtkJh ftZu jfJnk. ;op ;KM/;EkB ;qh jfowzdo ;kfjp fty/ ;op ;KM/ Xow rqE d/ gqekF Bkb Gkos ftZu fJe eoKsh nkJh fi;B/ Gow G[bf/ ynk z~ d{o eoe/ fJB;kBhns ~ ;KMhtkbsk d/ okj s/ sfonk gktB pkDh ~ gVQe/ nfXnB eoe/, ;[De/ ;wM e/ ;{M p{MtkZb/ be fJ; pkDh T[go nwb eo e/ nkgDk be gobe ;[nko oj/ jB. uzrh rZb j? fe r[of;Zy ftFtk; ns/ FoXk ZBkb r[o{ wjkoki dh ;/tk ftZu gqge jB fco th ftuko eoD dh bV j? fe ;kvQh FoXk GktBk ;kvQk ftFtk; fe; soK Zdk j?. eh fJj ;kv/ fdb dhnK v{xkJhnK uI g?dk j fojk j? iK f;oc d{i/ beK ~ fdykT[D bJh j?. ;qh r[o{ rqE ;kfjp z zih ;kvQ/ jkio Bkio ;o{g jD ns/ dFw gksFkj B/ ;k~ fJ; d/ bVQ bkfJnk j?. r[o{ rqE ;kfjp dk T[uk ;[uk ;seko z Z Zpj[s io{oh j? i r[od[nkok ;kfjpkB ftu wo:kdk nB[;ko ehsk iKdk j?. nZi r[of;ZyK ftu fJe ubB nkw so s/ j frnk j? fe BtK wekB pBkD t/b/ fJe ewok r[o{ ;kfjp d/ gqekF (3)
 • 4. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012tk;s/ io{o nogs eoBk j?. fijV/ f;Zy Gok ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk nkgD/ xoK tu gqtF eod/ jB, T[BKQ dh FoXk z /GktBk fBowb s/ T[uh-;[uh j ;edh j?. gozs{ t/yD ;[DB #u nk fojk j? nkgD/ xoK ftu ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk gqekF Z Z zsK eo fdZsk iKdk j? gqs{ ;zGkb ;seko tk;s/ xo d/ w[yh iK fJe nX gotkoh d/ nkbktk eJh d{;ok o{uh BjhI b?dk z Ij?. Bshik ed/ ed/ oikBK gqekF ns/ ;[yk;B jDk th w[wfeB BjhI j?. gqtkoe w[yh d/ pkd sK ;zGkb ;seko eoDtkbk eJh Gh BjhI j[dk j?. pfZunK eb fJsBK ;wK BjhI fe T[j ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk gqekF eo ;eD, fJ; dh gktB z zpkDh gVQ ;eD w[y tke iK j[ewBkwK b? ;eD. jo th eJh gqeko dhnK nDfrjbhnK t/yD ;[DB ftu nk ojhnkjB. xo d/ w[yh dh fiZwtkoh j? eh T[j t/y/ eh xo #u ;qh r[o rqE ;kfjp dk :r ;fseko ekfJw ofynk ik fojk / zj?, gotko d/ ;ko/ ihn ;fsr[o{ ih d[nkok do;kJ/ ihtB wkor ~ ngDk oj/ jB, ns/ r[o{ d/ ;fseko ftZu gqge jD. Z ;qh r[o{ rqE ;kfjp dh gktB pkDh ~ gVQB ;[DB ns/ ;wMD dh TZwr Fbkxkir j? ns/ fJ; T[wr ~ g{fonK z z zeoD tk;s/ ;qh r[o{ rqE ;kfjp dh ;w[uh pkDh ;?uhnK ftu th T[gbpX j?, i Xow gquko ew/Nh d/ fbN/quo ;NkbK z Z Is/ g{o/ gzikp d/ fJfsjk;e r[od[tkfonK ftu fwb ;edhnK jD. fijV/ gqtko nkgD/ xoK ftu ;qh r[o{ rqzE ;kfjpd/ gqekF, ;[y nk;D eoD, j[ewBkwk b?D ns/ jo wo:kdk fBGkT[D ftu fdZes wj;{; eod/ jD T[BQK tk;s/ ;zEk;?uhnK dk bkjk b?Dk p/jso j?. ;qh r[o{ rqzE ;kfjp gqsh FoXk ;fseko gqrN eoB fjs xo d/ B/V/ d/ r[od[nkok I;kfjp fBsk gqsh ikD dk fB:w oyDk ukjhdk j?. n;hI r[opkDh d/ r[NfenK ns/ noE ;w/s ;Nhe gEhnK ~ gktBpkDh ~ gVB, ftukoB ns/ nwb ftu fbnkT[D tk;s/ fJ;s/wkb eo ;ed/ jK. fJ; gqeko n;hI ;fseko ;fjs r[oj[ew nB;ko nkgDk nksfwe efbnkD eo ;ed/ jK ns/ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp d/ wB[ysk d/ Gb/ tk;s/ fdqVQkJ/T[dF ~ g{ok eo ;ed/ jK. fJzNoB/N s/ th r[opkDh d/ noE ;fjs ;kcNt/:o wi{d jD i ghH ;hH N/pb/N, b/gNkg /nkd ftu BthI ghVh d/ pZu/ gokgs eo ;ed/ jD. fijV/ nkg gqekF s/ ;[y nk;B dh ;/tk BjhI eo ;ed/ T[j r[o{xo d/ tiho$gkmh f;zx Bkb ;zgoe eoe/ ;t/o/ Fkwh dh gqekF ns/ ;[y nkFD dh ;/tk b? ;ed/ jB. ;fseko bJh fJj Gh io{oh j? r[o{ eh dZ;h ofjs d/ ubD dk jh gqD eohJ?. gzith gksFkjh r[o{ noiB d/D ih wjkoki d/ nkd/FkB[;ko ;qh r[o{ rqzE ;kfjp d/ gfjb/ gqekF ;w/I pkpk pZ[Yk ih d[nkok bJ/ rJ/ w[y tke ftur[o{ wjkoki B/ j[ew pyfFnk ;h. ;zsk e/ ekoi nkg ybfJnk jfo ezw eoktfD nkfJnk okw.. Xofs ;[jkth skb[ ;[jktk ftfu nfwqs ib[ SkfJnk okw.. (nzr 783) ;zs iB Gkt r[ow[fy fgnko/, r[o{ eh dZ;h ofjs s/ ubD tkb/ fijV/ ezw ~ jZE gkT[d/ jB T[j gowkswk T[BKQ Id/ ezw nkg g{o/ eodk j?. i/ n;h ;[y ukj[d/ jK ik nkgDhnK fuzsktK dk fBtkoD bud/ jK sK ;qh r[o{ rqE ;kfjp dh z;zg{oBsk d/ ;w/I dFw gkfsFkj dh wi{drh ftu dwdwk ;kfjp fty/ GkJh wBh f;zx d[nkok bJ/ rJ/ j[ew Bkw/ sI ;/X gqkgs eohJ/. ;fsr[o nkfJT[ ;ofD s[jkoh.. fwb/ ;{y[ Bkw[ jfo ;Gk fuzsk bkfj jwkoh.. (nzr 713) nBw b ;[ w B1- T[yV/ jfJ wB d[nkok eJh th ekoi f;ZX BjhI jIdk Bk ;z;koe s/ Bk gowkoEe.2- nkukojhB wB[Zy feXo/ th ;fseko BjhI gk ;edk Bk be ftZu Bk gobe ftZu.3- Jhoykb{ wB[Zy dh nkswK t?o ftoX dk eJh ekoD Bk jIfdnK th nFKs jh ofjDh j?.4- ;okp epkp dh tosI wB[Zyh nkswK ftu fteko ns/ wbhBsk g?dk eodh j?.5- fjz;kswe fposh wB[Zyh nkswk ftZu ftF/ fteko ns/ wbhBsk g?dk eodh j?.6- ekw ns/ eX d ni/j/ nr[D jB i wB[Zy ~ jw/Fk eb/F ftu gkJh oyd/ jB.7- io ipo ns/ wko XkV eoB tkb/ pzd/ dh o{j jw/Fk d[yh j e/ d/j fsnkrdh j?. ;zebB L ;[oihs f;zx Bkuhi (4)
 • 5. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 e-mail r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ ;fsr[ o { ~ r[ o { BkBe d/ t L oZ p ih d/ ;/ t e, r b / , |[ b kw Guru Nanak Dev : Slave of the Lord ng[ B / mke[ o eh jT[ u/ o hl;fsekos pkpk ih, uoB rj/ irihtB gq G e/ , csfj gqtkB eoBh ih jT[ w ? wkfo fBp/ o h ;koz r , 1197 nkg ih tZbI fwb/ EkgfVnK sI gsk bZrk j? fe nkg ih ~ w/oh I am the slave to my Master, Godgfjbh fuZmh fwb rJh ;h. I grasp His feet nZr/ p/Bsh fJzUI j? fe n}eb nkg ih tbI brGr 100 toQ/ brk He the Life-of-all-Life has rid me of my ego.e/, fsnko ehs/ rJ/ ftFt d/ ukBD w[Bko/ ;kfjp ;qh r[o{ rzqE ;kfjp Sarang, 1197ih d/ gfjb/ gqekF g[op ~ wBkT[D dh fsnkohnK j ojhnK B/. w[ b yohdh bkbk r b k, w/ o k BkT[ ;Gkrk fi; pkDh ~ fJeZso eoD bJh nkg ih B/ ftFt dk uZeo r[ o eh puBh jkfN fpekBk,bkfJnk, jo T[; ftnesh d/ s}ofpnk ~ fJZemk ehsk, fi; pko/ wfj;{; fis[ bkfJnk fss[ bkrk wko{ , 991 I am a bought bond-slave of the Lordehsk fe fJj nekb g[oy Bkb fJe fwe jfJnk j?. T[BKQ wjkg[oyK okjh and my name is Lucky.nekb g[oy dh pkDh ~ nkgD/ gzit/ ikw/I ftu gEh o{g d/ e/ gqekFwkB I was sold in the market at His biddingehsk ;h ns/ d;t/I ikw/I ftu r[o{ dk o{g fdZsk ;h. and now I go the way He bids Maru, 991 pkpk ih ftofbnK ~ SZv e/ nkw ftnesh ~ BjhI gsk fe gqekF r[ o { BkBe d/ t L oZ p ih d/ tDiko/sI nkg ih dk Gkt frnkB o{gh gqekF sI j?. gVB, ;wMD, ngBkT[D Guru Nanak Dev : Trader of the Lordns/ nkg/ ~ ;tkoB dk sohek j?, ihtB iku j?. ;{MtkB thoK GDk fJj w? pBikofB okw ehfdB :kdrkoh pBkT[D bJh, ;fji gkm dh ;wkgsh, nozGsk iK eJh s/ o k Bkw[ tyo[ tkgko[ , rT[ V h, 157T[gd/F ewkT[D dk puB eod/ jB. I am a merchant of God the All pervading Lord, pkeh ftFt Go ftu fJj T[s;t o;wh so s/ wBkfJnk ikJ/rk I I deal only in the merchandise of His Name.bzro sI EVh d/o gfjbk jkb GoBr/I. GKs GKs d/ ;Nkb bZrBr/, Gauri, 157Bro ehosB, gqGks c/ohnK fBebD rhnK fes/ fes/ sK ;qh r[o{ rqzE BkBe s/ o k pkDhnk,;kfjp dh gfoeowk eoB dh pikJ/ r[o{ ;kfjp ~ T[; EK dh gfoeowk s{ ;kfjp[ w? okf;, wB s/ X y k sk bj? ,eokJh ikJ/rh fiZE/ r[o{ ;kfjp dk gqekF jDk j?. ik f;cfs eoh nodkf; tvjz ; , 557 nkg ih tbI ftFt ~ fdZsh nBwb dks ;qh r[o{ rqzE ;kfjp d/ Nanak is the trader for the LordT[gd/FK ~ d[fBnK dh ikDekoh ftu fbnkT[D dh rb sK, sK jt/ i/ nkg Who is also his only capital.ih d/ f;ZyK B/ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ~ ed/ gfVnk jt/ fJ; dh wjkBsk The doubts of his mind depart onlypko/ ikfDnk jt/, ihftnk jtI/. When he praises and prays to Him. ekF nkgd/ f;ZyK B/ wfj;{; ehsk j[zdk fe ;w[uh d[BhnK ~ jo Wadhans, 557y/so ftu nrtkJh d/D d/ ;woZE ;h r[o{ rqE ;kfjp ftu fwbktN Bk z r[ o { BkBe d/ t L fJeJhFtotkdhjt/ fJ; bJh nkg ih B/ gzit/ ikw/ ftu Fjkds th fdZsh go jK pkpk Guru Nanak Dev : The Monotheistih nkg ih dh nkswe is dh wjssk ~ gZSw d/ gV/ fby/ bek B/ d[ f pXk B gVT[ ,ikfDnk j?. Bk;k torh ;z;Ek th ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk nfXnB eo z jfo fpB[ j o [ B g{ i T[ ,nrtkJh b ojh j?. wV/ w;kfD Bk ikJh ; o fm, 634 I do not believe in Duality. pkpk ih nKgD/ f;yK ~ ;{M py; fJj mhe j? nkg ih B/ ;kfjp I worship none but God.;qh r[o{ rqE ;kfjp ~ r[o{ dk doik pyfFnk j? go r[o{ ;kfjp d/ bJh z I neither visit tombs nor crematoriums;jD/ wfjzr/ o[wkb/, uzdn,/ uo, fJso, Bro ehosB ;fseko dk fJe Sorath, 634SNk fijK fjZ;k jB, g{oB ;fseko BjhI. g{oB ;fseko sK r[o{ dh rZb d{ i k eT[ D [ ejk < Bjh e J hwzBD ns/ ewkT[D ftu j? ns/ nkg ih dh y[Fh th fJF ftu j?. ;G wfj J/ e [ , fBoz i B[ ; J h rT[ V h, 223 jJhnK G[ZbK dh fywK Whom should I name the Second, nkg ih dk g[Zso When there is no one other than God ?w/ok e-mail gsk L- briji.kiram@gmail.com @feow# He, the Immaculate One, alone, pervades all. Gauri, 223 (5)
 • 6. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 (6)
 • 7. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 j?. gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH 9H Gkt/I s[;h fe;/ th goKs d/ t;Bhe jt, xo ftu io{oh p/BshnK ngD/ pfunK Bkb jw/FK ngDh wk pbh gzikph ftu1H ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih B/ pj[s tvwZ[bh ;odkoh jh rb pks eo. gzikph pb, gzikph gV ns/ gzikph nkgD/ ]kb;k ih ~ p]Fh j?. fJ; dk wkB ;ZwkB fby sK i r[opkDh dk th ;jh pX j ;e/. ekfJw oyDk ns/ oytkDk ;kv/ nkgD/ jh t; j?. 10H;u/ r[o f;Zy dh v?hBhFB, @@g{ik nekb dh, dhdko2H ;kvk ;fG si tvw[bk gquko ;kvk nkgDk nkuoD Z ykb;/ dk## ns/ gouk Bkw dk jh j?. fJ; d/ ns/ ofjDh j? fi; s/ jo f;Zy ns/ BkB f;Zy, f;Zyh ftgohs M{m/ BfFnk ftu rbskB, ;Zuk r[of;y ns/ f;ZyK pko/ ngDh okfJ ekfJw eodk j?. efjbkT[D dk jedko BjhI j?.3H r[o{ nkF/ d/ fto[X eJh ew eoB sI gfjbk eJh tko 11Hr[o f;Zyh ~ Ykj bkT[D tkb/ pkjoI xN ns/ ;kv/ ftuko eo, ns/ n?;k eJh ew B eo fi; Bkb ;qh ftu T[gi/ vzGh r[o{ f}nkdk jB. i d/yD ftu f;Zy r[o{ rfpzd f;zx ih dh f;Zyh ~ bki nkt/. jh jB go gquko f;Zyh d/ fto[X eod/ jB. T[jBK4H d;tzX eYZDK jo r[o f;Zy dk coi j?, ns/ r[o{ dk feqgkDXkoh ;kXK pkjwDk sI puDk jh mhe j?. nkd/F th j?. fJ; wkfJnk ~ Xkowe eZwK bJh dk; tosDk jh gqwkoE bJh ;jkfJe j?. e? g NB joGiB f;z x (i0 ;esq)5H jo r[o f;Zy d/ uoBk ftu ;fBwo p/Bsh j? fe r[o{ byBT{ r[od[nkok gqpzXe ew/Nh, byBT{ xo d/ ;/tkdko pDB dk :sB eo. u X Z o ns/ wjZb/ ns/ fgzvk d/ r[od[nkfonK ftZu r[o{ T[jd/dkohnK dh bkb;k fsnkrD ftu jh ngDk wjkoki d/ ;fseko dh xkN ns/ ew dk Gbk j?. fBFekw ;/tk eoB Bkb r[o{ eJh tko SN/ e;fpnK, fgzvk iK wjZfbnK ftu wjkoki gsk BjhI fesBhnK e{ uXohnK ns/ y[FhnK pDkJ/rJ/ r[odtkfonk ftu nfij/ jkbks d/yD ~ fwbd/ nkg/ nkg jh p]F d/Dr/.6H e/FK dh p/ndph fJe pio e[ofjs j?. jo r[o f;Zy jB fe d/yd/ j?okBh ns/ d[y jIdk j?. rqzEh f;zxk ftu wkJh GkJh ~ fJ; p/ndph sI d{o ofjDk ukjhdk j?. r[od[nkok ;kfjp fty/ ;ckJh ns/ r[o{ rqE ;kfjp ih d/ z ;kps ;{os d;sko f;ok dk j[ew wZB. wb Gy ;fseko gqsh fJsBh bkgotkjh j?. r[od[nkfonK ftZu fJe ykDk SZv nfwqs gkB eo ns/ d;w/F fgsk d/ bkvb/ jh ;/tkdko i rqzEh dh fv:{Nh th fBGkT[Idk j? nkgD/ r[o f;Zy pD. gqtkoe ekoiK ~ g{ok eoD bJh fpBK fe;h fJzsikw ehs/7H dkVh w[S nkT[D wroI gNek pBDk f;yh dh FkB pkjo d{o dh :ksok s/ th ub/ iKd/ jB. r[od[nkok pzd d/ fybk j? pfunK ~ SNh T[wo Gkt NhBJ/} ftu ofjD eoe/ B ;ckJh jdh j? ns/ B jhI r[o{ wjkoki dk I d;sko ;ikT[D bJh g/qoDk d/Dh ns/ fJ;/ T[wo gqekF j[zdk j?. id se rqzEh ;kfjp dh irQk fJe jo ftu nfwqsgkB eoB bJh fFeFk d/Dh r[o f;Zy ftnesh dk ;zGkb tk;s/ fJzsikw B jt/ r[od[nko/ ;Ekgs wksk fgsk dk oi j?. B ehs/ ikD/.8H wktK XhnK G?Dk th gzE dh ;[uih T[;koh ftu fjZ;k Z ofizdo f;zx, byBT{ gkT[D bJh M{mh c?FB gq;sh d/ fueZV ftuI fBebD dk :sB eoB sK T[Zsw jt/rk. owK dh p/ndph w"i{dk ;zsK dhnK po;hnK wBkT[Dk r[o{nK yk; so s/ (GotfNnK dh) s pu. fJj jw/Fk :kd dk fBokdo oy fe ngD/ r[o f;Zy pfunK d/ ;fG sI gfjb/ r[o{ nkgD/ Ffjo ftZu r[od[nkok ;kfjp fty/ fJe nkg jh j. s[jkvk nkgDk nkuoD ns/ F[G f;yFk ;EkBze iE/pdh tbI fJe ;zs ih dh po;h wBkJh iKdh j? z jh s[jkv/ pfunk ~ ;jh wkor doFB d/ ;edh fJ; sI nukBe fynkb nkfJnk fe ;zsK d/ v/fonK ftu (7)
 • 8. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012th 20thI ;dh ftu g?dk jJ/ s/ ubkDk eo rJ/ eJh ;zsK jD sZe fizB/ th r[of;Zy jJ/ jBl fit/I fe GkJh r[odk; ih,dhnK po;hnK pj[s X{w-Xkw Bkb wBkJhnK iKdhnK jB. GkJh Bz d bkb ih, GkJh xBZ J hnK ih nkfd. fJBQ Kgzikp ftu fizB/ th ;zsK d/ v/o/ jB T[BQK ftu ;zsK dhnK wjKg[oFK B/ nkgD/ Bkw Bkb edh th ;zs iK pqjw-frnkBhpo;hnK wBkT[D bJh bZyk-eqVK o[fgnk gkDh dh soQK tor/ ftF/FD BjhI bkJ/ s/ Bk jh f;Zy ;zrsK ~ edhofVQnk iKdk j?. fi; ftu wZB/ jJ/ ;zgB be th gj{u e/ z z nkgDhnK po;hnK nkfd wBkT[D bJh gqf/ onk ;h. eh j[DfjZ;k b?d/ jB.;G sI gfjbK sK pj[s tZvh gZXo s/ fJ; dh I thjthI ;dh ftu g?dk jJ/ ;zs fJBQK wjK g[oFK (r[of;ZyK)fJFfsjkopk}h ehsh iKdh j? fco po;h tkb/ fdB fJeI BkbI T[Zuk doik oZyd/ jB, fijBK dhnK po;hnK n;hI;w/I 21 sI b? e/ 101 sZe nyzv gkmK d/ Gr gkJ/ iKd/ jB. r[o{nK d/ r[og[op SZv e/ wBk oj/ jK < d{;oh rZb fJjeJh tkoh v/o/ d/ FoXkb{nK ebI fJe-fJe gkm dh ;/tk b? j? fe f;Zy fJfsjk; ftu edh th eJh eJh nyzv gkmbJh iKdh j?. Gr s/ i dhtkB ;id/ jB T[E/ r[opkDh dk Z fJeZm/ eokT[D dh gozgok BjhI ojh. fJe n;EkB T[Zs/,xZN s/ eZuh pkDh dk ehosB tZX ehsk iKdk j?. fJe ;w/I eJh nyzv gkm oZyD/ f;Zy otkfJsK d/ fpbe[b NhHthH u/ B bK s/ fob/ fJj po;hnK J/ B hnK T[bN j?. ;kv/ w"idk ;zsK ~ fJj rZb nkgD/ fdwk| ftu {X{w-Xkw Bkb wBkfJnK ikD bZrhnK jB fe nkw f;ZyK ~ uzrh soQK fpmk b?Dh ukjhdh j? fe fJ;kJh Xow ftu pj[ssk fJj gsk jh BjhI ubdk fe f;ZyK d/ e"wh fsT[jko r[onK { fsnkrh gkdoh jJ/ jB, fiBQK B/ nkgDk ;kok ihtB bzvBd/ r[og[op jB iK fJjBK ;zsk dhnK po;hnK. eh fJj s/ g?fo; tor/ FfjoK ~ SZv e/ ncohek d/ izrbK ftufes/ r[o{nK dh wjkBsk ~ xZN eoB bJh fJe ;k}F sK nkgD/ Xow d/ gquko bJh s/ rohp beK dh wdd bJhBjhI j ojh < fJBQK poFhnK ftZu dopko ;kfjp nfwqs;o brk fdZsk, go T[jBK d/ FoXkb{nK B/ fJBQK gkdohnK dhnKd/ rzEh gqukoe ns/ okrh f;zxK dh ;w{fbns th j[dh j?. q z po;hnK fJ; tk;s/ wBkT[DhnK mhe BjhI ;wMhnK fe fes/d{;ok, n;hI fJj t/yDk j? fe ehI fJjBK ;zsk d/ v/fonK ftu T[jBK d/ r[o{ Jh;k w;hj d/ iBw fdB dh wjZssk Bk xZN;G e[M f;Zyh gozgoktK nB[;ko jh j fojk j?. ikJ/. eh ;kv/ ;zs pkp/ n?;h GktBk BjhI ngDkn ;ed/ < ;G sI gfjbh rZb sK fJj j? fe gfjb/ r[o,{ r[o{ y[Fpho f;zx,BkBe ;kfjp sI b? e/ wjkokik oDihs f;zx d/ oki d/ ]sw ekB[goi ;ofD nkt? fs;[ ez f m bkt? fJj[ fpod[ ;[ n kwh ;z d k iFh wm, nr;s 20, nkg;h GkJhuko/ ~ sVB bJh j ojhnK efF;K d/ pkti{d iFh wm d/ f;ZyK B/ fJe FkBdkond{sh fw;kb ekfJw ehsh j?. iFh wm ftu w;fid BK jDeoe/ ns/ y[b/ w?dkB ftZu fuZeV jD eoe/ w[;bwkBK bJhJhd dh Bwki gVQBK Bkw[wfeB ;h. r[od[nkok ;kfjp d/ gqXkB;0 p{Nk f;zx B/ r[od[nkok ;kfjp d/ nzdo ;fjo d/ 800w[ ; bwkBK ~ Bwki gVB dh fJikis fdZ s h. fJ; gq s hw[;bwkBK, fjzd{nK ns/ fJ;kJhnK tbIftFt Go sI pj{s gq;Fk gqkgs jJh j?. yokp w;w d/ ubd/ BwkihnK ~ r[od[nkok ew/Nh B/ ;kvQh w[Ffeb d{o zfJ; w e / s/ r[ o d[ n kok tb I ;G dk fdZes jDh ;h, fJ; eoe/ Bwki eoe/ GkJhuko/ dh nd{ s h fw;kb;[nkrs ehsk frnk ns/ w[;bwkB fjzd{ gVQB dh fJ}kis fdZsh rJh. ekfJw ehsh j?. g{ok w[;fbw ;wkins/ f;ZyK B/ fJe d{i/ ~ rb/ bk e/ tXkJh ;0 p{ N k f;z x f;ZyK dk ;[eor[iko ns/ foDh j?.fdZsh ns/ ;/thnK ykdhnK. I gqXkB, r[0 iFh wm, T[Zsokyzv w b th nkf;c iFh wm nkf;c, (8)
 • 9. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 nkw nwoheh, F/y ns/ f;Zy ftu coe BjhI ;wMd/ fJe nwoheh f;Zy d/ wB dh ghVk w? I nwohek ftu jh g? d k nwoheh f;Zy th wi{dk do dh T[;j f Jnk ns/ J/ E / jh tZ v k j f Jnk. N{ZND dk fjZ;k j? fi; ftu fe;h ~ nwodhg f;z xnkgD/ pugB ftu w?I th fbfNb bhr ;j ;z;Ekge,p/;pkb y/vQh j?. w/oh wK fJe ;kZeo c[ o ;s BjhI fe T[ j fe;/ ~ nkgDh f;Zy ebhFB,wkw (fwfvb ebk; nwoheh shIth) oj{ohsh ns/ ;fGnkuko pko/ dZ; ;e/. nwohekj?. w?I fBT{:koe :Keh p/;pkb Nhwdk ipod;s c?B jK. w?I fJe nwoheh jK. ftu T[jBK d/ :rdkB pko/ fJe p/jso fe;w dh ;wM id nwohek ftu 11 f;szpo dk nKseh jwbk pB ikBh ukjhdh ;h. b/feB fdZes fJj j? fe 24 xZN/jfJnk w?I nwoheh f;Zy d/ so s/ fB:{i whvhnk d/ uZbD tkbk uZeo fJ; soK eZw BjhI eodk. fJ;;kwB/ fJe gzrsh ne;o djoKdk ;K. fJj Fpd T[BKQ whvhnk B/ fpBbkfdB ns/ skbhpkB dh fijVh s;thogsqekoK s/ nZSk n;o eod/ ;B i Bcos eoe/ j oj/ pBkJh j?, finkdkso nwoheh grVh dk wsbpngZokXK dh fogofNzr eo oj/ ;B. fJ; SN/ fij/ nkszetkd ;wMd/ jB id fe f;Zy grVh nkgD/Xkowe wkfJBkoNh ;w[j d/ pko/ rbscfjwh d/ ekoD Xkowe ftFtk; eoe/ pBQd/ jB. b/feB pQs ;ko/ brK ehs/ ik oj/ ngokXK ~ Bk;wMh eoe/ ehsk frnk d/ fdwkr ftu Go frnk j? fe grVh dk wsbpngokX (Crime of Ignorance) T[; t/b/ fejk frnk nkszetkd j?. T[j F/y ns/ f;Zy ~ fJe jh wBd/ jB.;h. e[ M jd se nwoheh th j[D T; xNBk d/ mhe wi{dk wkjb dh T[; N[ZNB dk11 ;kb pkd n e eq h e d/ fJe fjZ;k jD fi; ftu fe;/ ~ft;eIf ;B ftu pB/ r[od[tko/ ftu fJsBh c[o;s BjhI fe T[j nkgDhjJ/ rbh eKv d/ pkd w?I gsoekoK gozgok, ;fGnkuko ns/ nkgD/d/ ;kjwB/ fJjh Fpd ni c/o w?I Xkowe ftFtk; pko/ b e K ~d[pkok feTI djok fojk jK < dZ;. fJjh ti/ j? i 11 ;szpo dh / w?I eZbk BjhI jK. fJ; w[be d/ xNBk ~ p/tiQ/ ;kvQ/ Bkb iV fdZskseohpB ;koQ/ f;Zy nkgD/ nkg sI iKdk j?. be ;kVQ/ ;Ksh g{oBfJjh ;[nkb g[ZS oj/ jD fe 11 ftFtk;K ns/ Xow pko/ e[M BjhI;kb pkd nZi fJe tkoQh fco T[BKQ ikDd/ ns/ ;k~ nkszetkdhnK~ iBsk d/ ;kwQ B / T[ j h dhnK eos{ s K Bkb i V;ckJh dpkok feTI d/Dh g? d/Id/ jD. fcbjkb ;K~ojh j?. jo fJe ~ fJj eh Gkosh B/ s k nwohek s I ;/ X b? D r/ gsk BjhI fe ft;e I f ;BT[whd s/ oyDh jh ukjhdh B;bh ns/ Xkowe Bcos d/ fFeko esb jJ/ 6 f;ZyK bJh r[od[nko/ dh rbhpkoh dh Zj? fe 11 ;szpo dh T[; nwoheh ;oeko B/ fsB fdBh okFNq h F e wBkT[ I f dnK tkodks ~ nzikw d/D tkb/wzdGkrh xNBk d/ 11 ;kb nkgDk Mzvk g{o/ ftFt ftZu M[ek fdZsk. Gkos ftu jikoK Fy; ~ rbs XkoDkpkd id nwohek ftu dh frBsh ftZu esb jJ/ f;ZyK tk;s/ B s/ edh ok;Nqh Fe tkbh gqoDk feEI ns/ fezt/ /nkJ/ f;Z y K ~ ; ;kb s I wBkfJnk frnk ns/ B jhI jwdodh d/ d pb pb/ rJ/. fwbh. ypoK ftu fejkfinkdk r[io u[e/ B/, f;Zyk wko/ rJ/ beK dhnK ebgdhnK o{jK ~ ok;Nqh B/sktK dk frnk j? fe T[ j tkJhNpko/ nwohek dh y[Fjkbh eh itkp j? < ;[go/wkf;;N r[o{g Bkb i[fVnk ;h. fJj Gh Bshik (9)
 • 10. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012fBebdk j? fe T[j ekb/ beK Bkb Bcos oydk ;h.n;hI fJj Gh ikDd/ jK fe pj[s ;ko/ nwoheh, w[;fbw Fqh ;[ywBh ;kfjp ;/tk ;[;kfJNh;w{j dh soK nwoheh f;Zyk gqsh th d[oGktZBk oyd/ byBT{ dk ;kbkBk ;wkrwjB. nwoheh w[ ; bwkB i nwoheh ekB{ B K gq s htckdko jD T[BKQ ~ th fJBQK ngokXK dk fFeko jDk ;[;kfJNh tZbI fwsh 1 ns/ 2 neN{po 2012 ~ nkgDkg?dk j? fi; ~ n;hI Bk;wMh ftZu ehsk frnk ngokX I ;kbkBk ;wkrw TZu/ gZXo s/ r[od[nkok Bkek fjzvbk fty/ efjzd/ jK. wBkfJnk ik fojk j? fi; ftZu gqf;ZX r[owfs ftukoe f;Zy nwoheh th ok;Nqh skD/ pkD/ dk w[y fjZ;k jD. frnkBh gowihs f;zx ykb;k, nBzdg[o ;kfjp tkb/, GkJh jouoB f;zx ykb;k, ji{oh okrh dopko ;kfjp, ;qhBkb-Bkb jh T[j seohpB jo g/F/ ftu jD, ;kvQh c"i nzfwqs;o ns/ GkJh ;[fozdo f;zx nyzv ehosBh iZE/ tkb/ftu jD, Bkrfoe ihtB d/ eJh wjZst g{oD ;EkBK po/bh sI gXko oj/ jB. pZfunk d/ ;kbkBk w[ekpb/ fwshs/ p/m/ jB. pkti{d fJ; d/ nwoheh f;Zy Bcos d/ 22 ns/ 23 ;szpo 2012 ~ jDr/ fi;d/ ckow fwsh 15fFeko j/ oj/ jB. fJ; soK d/ ngokX ysoBke sohe/ ;szpo se iwk ehs/ ik ;ed/ jB. ;kbkBk ;wkrw dhBkb tX/ jB. BeohnK ftu ftseok ehsk iKdk j?, ;cbsk bJh fwsh 15 nr;s ~ gqkozG ehs/ rJ/ ;fjigkmB;bh ;u eoe/ nbrEbr ofynk iKdk j?. b/feB dh ;wkgsh fwsh 30 ;szpo 2012 ~ r[od[nkok gkB dohpkfJ; sok;dh d/ pkd e[M T[Zwhd dhnK feoDk th ftZy/ jt/rh.fdykJh fdZshnK jB. n/stko ~ ;hH n?BH n?BH, d{i/pqkvek;fNzr whvhnk ns/ T;d/ nrb/ fdB nypkoK r[o{ rfpzd f;zx ;NZvh ;oeb byBT{ftZu w?~ gfjbh tkoh ;wMdkoh Goh fbys fdykJh pqKu tbI nyzv ehosB ;wkrwgJh. jo soK d/ gsoeko fJj ;wMkB dh efFF eooj/ ;B eh f;Zy Xow d/ w{b sZs eh j[d/ jB ns/ fJj z ;oeb tZbI fwsh 13, 14 ns/ 15 ;szpo 2012 ~nkgD/ Xow dk gkbB fe; soQK eod/ jB. w?~ brdk tZy-tZy r[od[nkfonK ftu o?D;pkJh, nyzv ehosB ;wkrw dk nk:iB ehsk frnk j? fi; nB[;ko fwsh 13j? fe nwoheh f;ZyK ~ th nkgD/ gV;hnK Bkb fJ; ;szpo 2012 ~ ;t/o/ 6 sI 12H30 ti/ se r[od[nkok f;zrkoftok;s ~ ;kMk eoD dk isB eoBk ukjhdk j?. Bro, fwsh 14 ;szpo 2012 ~ Fkw 6H30 sI 10H00 ti/ seio{oh j? fe n;h e[M ;zrms efFF eohJ/. ;e{bk ftu r[od[nkok uzdo Bro, 15 ;szpo 2012 ~ ;t/o/ r[od[nkokgVQB tkb/ pZfunK ~ T[BQK d/ Bkb gVQB tkb/ f;Zy nkFhnkBk ns/ 15 ;szpo 2012 Fkw ~ 6 pi/ sI d{;o/ fdBpfunK pko/ dZf;nk ikJ/. d{;o/ Xkowe ftFtk; tkb/ ;t/o/ 5 ti/ se r[od[nkok nkbwpkr fty/ ehosB dkbeK Bkb finkdk noE g{oB ;wgoe dh efFF gqrokw fwfEnk frnk j?. fJ; gqrokw ftu ;qh nfwqs;o, jt. n?;/ gqtesk fsnko ehs/ ikB i wFj{o jD ns/ / b[fXnkDk, fdZbh, po/bh, nkrok, ekBg[o ns/ jo FfjoKnk;kBh Bkb ;wgoe d/ ekfpb jD. sI ;zrsk ns/ ehosBhJ/ g[Zi oj/ jB. f;ZyK ~ ;ko/ Xkowe ;w{jK ftu B f;oc wkB fdZskikJ/ pbeh nkgD/ fsT[jkoK iK T[s;tK ftu p[bkfJnk f;Zy :zrw/B} n?;f;n/FB byBT{ dh uDikJ/. fJ; tk;s/ B f;oc f;Zy pbeh whvhnk, f;ftb byBT{ 15 nr;s, n?;f;n/FB dh fsB ;kbk ew/Nh;[;kfJNh ns/ ;oeko fwb i[b e/ gq:k; eoD. fJ; bJh uD, r[o{ s/r pjkdo GtB uzdo Bro fty/ ;0bJh brksko ns/ ;kbK se gq:k; eoD dh bV j?. ifrzdo f;zx dh gqXkBrh ftZu jJh fi; ftZu ;t/o/ 10 ti/fJ; sqk;dh B/ ;kv//Q ;kfonK d/ ezX/ s/ fJj fiZwtkoh gkJh / sI ehsoB ns/ nodk; eoe/ wi{d 80 w/poK d[nkok ;0 I ezto gkb f;zx ;/mh gqXkB, ;0 n?wH n?;H ;/mh, n?wH n?;Hj? fe f;fynk d/ fJ; eZw ftu g{oh soQK i[N ikJhn/. ;kjBh, nkoHn?;Hrbvh, nkoHn?; ;b{ik whs gqXkB, ;0n;hI fe;h wzdo, w;fid, uou iK r[od[nko/ ftu n?;Hn?;H okigkb i0 ;eqs, ;0 n?uHn?;H r[bkNh ;zukbe,jJhn? ;K~ ihT[D dk je j?. n?E/ fe;h soK dk vo ;0 joGiB f;zx ghHnkoHnH, ;0 Gftzdo f;zx yikBuh,B jt/. B;b iK Xkowe gfjukB eoe/ sK edh th ;0 nfwqs gkb f;zx, e/Hi/Hn?; NBh, i/H n?;H uktbk,BjhI. n?uHn?;H ;obk, i;pho f;zx oki{ ;eZso, ;0 nihs f;zx @@rkoihnB## sI XBtkd ;fjs whs ;eqs, ;0 fsqbuB f;zx @uB# nkvhNo ;w/s 28 (nzrq/ih sI nB[tkd) njd/dko u[D/ rJ/. gzikph ;[wB tZbI ;p ~ tXkJh. (10)
 • 11. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 (11)
 • 12. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;q h r[ o { rq z E ;kfjp pko/ io{ o h ikDekohnK - 1 ÃzÆ ×°ð± ×ð§æ ÃÅÇÔì ÜÆ ÁÅÇç ×ð§æ Üź ÁÅÇç ;qh r[o{ noiB d/t ;kfjp ih 2218 FpdÃzÆ ×°ð± ×ð§æ ÃÅÇÔì ÕðÕ¶ òÆ ÜÅä¶ Üźç¶, ÁµÜ ÇÃÖź ;qh r[o{ s/| pjkdo ;kfjp ih 116 Fpd s/ ;beç¶ ôÅÖÃÅå ×°ð± Ôé¢ÇÂé·Åº êÇçÁź ÇòÚ î±ñ ôìç ÔË i V - 4956 Fpd×ð§æ ÇÜà çÅ ñø÷Æ Áðæ ÔË ÇÕåÅì¢ÃÅÇÔì å¶ ÃzÆ 3- 15 Gkosh GrsK dh pkDh,ÃÅÇÔì ÃåÕÅð ç¶ ñÖÅÇÂÕ Ôé,×°ð± ôìç ×°ÇðÁÅÂÆç¶ òÅðà ԯä éÅñ çì§è ðÖçÅ ÔË Áå¶ ÁÅÇç ç¶ ñø÷Æ pkpk F/y cohd ;kfjp ih 116 Fpd s/ ;beîÅÇÔé¶ Ôé î°ãñÅ ïÅ êÇÔñÅ, ܯ ÇÂà ×ð§æ é°§ ÒçÃî Grs i? d/t ;kfjp ih 2 Fpd×ð§æÒÇÜà ÇòÚ çÃò˺ êÅåôÅÔ ÃzÆ ×°ð± ׯÇì§ç ÇÃ§Ø Grs fsbuB ;kfjp ih 4 FpdÜÆ çÆÁź ìÅäÆÁź Ôé 彺 ÇéÖ¶óçÅ ÔË¢ ×°ð± ×ð§æ ÃÅÇÔì Grs Bkw d/t ;kfjp ih 61 Fpdçź ðÚéÅòź ç¶ ðÚéÔÅð¶ òÖ òÖ ôz¶ÇäÁź å¶ ÇëðÇÕÁź Grs okwk Bzd ;kfjp ih 1 FpdéÅñ çì§è ðÖç¶ Ôé ,À°é·Åº ÇòÚ ÇÔ§ç± Ôé, î°ÃñîÅé Grs epho ;kfjp ih 541 Fpd s/ ;beÔé Áå¶ éÆòÆÁź å¶ À°ÚÆÁź ÜÅåź ç¶ òÆ Ôé¢ Grs oftdk; ;kfjp ih 40 Fpd ÇÜ§é¶ òÖ òÖ ðÚéÔÅð¶ Ôé À°é·ÆÁź ÔÆ Ôé ÇÂà Grs ;?D ;kfjp ih 1 FpdÇòÚ ðÅ× å¶ ðÅ×éÆÁź¢ÃÅð¶ î÷î±é 鱧 òÖ òÖ åð·Åºç¶ ÕÅÇò ð±êź ÇòÚ êz×àÅÇÂÁÅ ÔË¢ 31 ðÅ× òðå¶ ×¶ Grs XzBk ;kfjp ih 3 FpdÔé¢ À°é·Åº 鱧 êÇçÁź,ÁÃàêçÆÁź å¶ 4 ñÅÇÂéź òÅñ¶ Grs ghgk ;kfjp ih 1 FpdÃñ¯Õź ÇòÚ Õñîì§ç ÕÆåÅ ÔË¢ ñ§ìÆÁź ðÚéÅòź òÅðź Grs gowkBzd ;kfjp ih 1 Fpdç¶ ð± ê ÇòÚ Ôé¢ÇÂé· Å º Ãí ðÚéÅòź é± § ðÅן ç¶ Grs ;{odk; ;kfjp ih 1 FpdÁÇèÁÅÇÂÁź ÇòÚ Õðå¶ ç¶ Õzî Áé°ÃÅð ðÇÖÁÅ Ç×ÁÅ Grs GhyB ;kfjp ih (byBT{ fBtk;h) 2 FpdÔË¢1430 Á§×ź òÅñÆ ìÆó ÇÜà 鱧 ÇÃÖź çÆ êzÇåÇéè Grs ;XBk ;kfjp ih 1 FpdÃíÅ ô¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ òñ½º ÇÂà ð±ê Grs p/Dh ;kfjp ih 3 FpdÇòÚ ÛÅêä çÆ îÅéåÅ ÔË ÇÂÕ ÇîÁÅð ìä ×ÂÆ ÔË ¢ i V - 778 FpdÇÂà ð±ê ÇòÚ ê§ÇéÁź çÅ Õzî Ô¶á ÇñÖ¶ Áé°ÃÅð ÔË- 4- r[ o { xo d/ gq / w h ro[ f ;Z y ;kfjpkB dh pkDh1 - ååÕðÅ(1-13), ÇÃðÆ ðÅ×(14-93), îÅÞ(94-150),×À°óÆ(151-346), ÁÅÃÅ(347-488), ×±ÜðÆ(489-526), GkJh wodkBk ;kfjp ih 3 Fpdç¶òקèÅðÆ(527-536), ÇìÔÅ×óÅ(537-556), opkph pbtzv ;kfjp ih 5 FpdòâÔ§Ã(557-594), ïðá(595-659), èéÅÃðÆ(660-695), opkph ;Zsk ;kfjp ih 3 FpdÜËåÃðÆ(696-710), à¯âÆ(711-718), ìËðÅóÆ(719-720), pkpk ;z[do ;kfjp ih 6 FpdåËñ§×(721-727), ñÔÆ(728-794), ÇìñÅòñ(795-858), i V - 17 Fpd×½ºâ(859-875), ðÅîÕñÆ(876-974), 5- frnkoK noFh GZ N k dh pkDhéà éðÅÇÂä(975-983), îÅÇñ ×À°óÅ(984-988), GZN eb ;jko ;kfjp ih 54 Fpd$;ZJht/îÅð±(989-1106), å°ÖÅðÆ(1107-1117), GZN r:zd ;kfjp ih 13 Fpd$;ZJht/Õ¶çÅðÅ(1118-1124), íËðÀ°(1125-1167), GZN fGZyk ;kfjp ih 2 Fpd$;ZJht/ìËçå(1168-1196), ÃÅð§×(1197-1253),îñÅð(1254-1293), ÕÅéóÅ(1294-1318), GZN ehos ;kfjp ih 8 Fpd$;ZJht/ÕÇñÁÅä(1319-1326), êðíÅåÆ(1327-1351), GZN wE[ok ;kfjp ih 12 Fpd$;ZJht/ÜËÜÅò§åÆ(1352-1353), Ãñ¯Õ ÃÔÃÇÕzåÆ(1353-1360), GZN ikbg ;kfjp ih 5 Fpd$;ZJht/×ÅæÅ,ø°éÔ¶ å¶ ÚÀ°ì¯ñ¶(1360-1364), GZN ;bQ ;kfjp ih 3 Fpd$;ZJht/Ãñ¯Õ ÕìÆð(1364-1377), Ãñ¯Õ øðÆç(1377-1384), GZN GbQ ;kfjp ih 1 Fpd$;tZJhnkÃòµÂƶ (1385-1409), Ãñ¯Õ òÅðź 彺 òèÆÕ(1410-1429), GZN pbQ ;kfjp ih 5 Fpd$;tZJhJ/î°§çÅòäÆ å¶ ðÅ×îÅñÅ(1429-1430)¢ GZN jfopz; ;kfjp ih 2 Fpd$;tZJhJ/2- f;Z y r[ o { ;kfjpkB dh pkDh GZN BbQ ;kfjp ih 16 Fpd$;tZJhJ/;qh r[o{ BkBe d/t ;kfjp ih 974 Fpd i V - 121 Fpd$;tZ J hJ/;qh r[o{ nzrd d/t ;kfjp ih 62 Fpd s/ ;be ubdk;qh r[o{ nwodk; ;kfjp ih 907 Fpd ;z e bB - ofwz d o e" o w I r k;qh r[o{ okwdk; ;kfjp ih 679 Fpd (12)
 • 13. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 r[ o { rq z E ;kfjp pko/ fdbh i}pks ;0 ;o{g f;zx nbZr r[o{ rqzE ;kfjp d/ bk;kBh ;o{g d/ nfXn?B fgSI c[ZNdk B}o nkT[Idk j?. Xow, okFNo, ;dkuko ns/Gkos toF d/ ;kpek okFNogsh vk0 okXk feqFBB B/ wkBtsk d/ XojhnK ~ Xojh nkyD dh fJ; ftunkgD/ FpdK ftu fJ; wjkB r[o{ gqsh nkgDh FoXk i[ons, tzrko s/ fBvosk j?. fJj nfijk ;hsb s/nogs eofdnK fejk ;h fe @@;q h r[ o { rq z E ;kfjp fwm/ ib dk uFwk j? i fBozso trdk ofjzdk j? ns/;ko/ ghoK, g?|zpoK dh fiT[Idh ikrdh nktk} jB.## fi; d/ ;/tB Bkb j}koK d[yh o{jK ~ FKsh fwbdhe[ M j o |? o -f;Z y ;B/ j hnK tb I r[ o { rq z E ;kfjp ofjzdh j?. fJ; ftu nDfrDs fjofdnK dh FoXk dkd/ nfXn?B wroI i FoXkwJh puB ej/ rJ/ jB ;zuko j? s/ fJ; d/ okrK ftu nDfrDs GktK dh Eo-T[BQK ~ th ;zy/g o{g ftu fJE/ nzes eoB sI gsk EoKdh r[iko j?. nfij/ nd[sh ;o/Fm s/ wjkB rqE dk z zbr ;e/rk fe f;ZyK d/ Bkb Bkb |?o-f;Zy ;ZiDK d/ ;fseko eoBk ;kvk ;fGnkukoe, ;kfjse, BkrfoefdbK ftu th fJ; wjkB ;fsekoh r[o{ pko/ fesBh B/ s/ GkJhukoe Xow j?. fJ; gqsh p/w[y jDk Gkoshe GktBk goitbs o{g ftu eowFhb j?. ;z;feqsh Bkb Xoj eoBk j?. fJj T[ivg[Dk s/ w{oysk ZvkH Xow gkb w?Dh L- j?. r[o{ rqE ;kfjp wX ekb dh Gkosh ftukoXkok z r[od[nkok r}N-wJh 1978dk ;Zuk gqshfBX j?. Gkosh Xow gozgok d/ nB[;ko vkH wBwjB ;fjrb L-fJ; ftu th T[;/ jh wkBth Xow d/ sZs fwbd/ jB Gkt/I ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk fBowkD g"D/ uko zfiBQK ~ ngBkT[D ftu fe;/ ~ eJh T[}o BjhI j ;" ;kb g{ot jfJnk j? go fco th toswkB ihtB;edk, fi; dk gouko eoB Bkb fe;/ dh fJ}s jse dhnK gouzv ;wf;nktK dk ;[uko{ ;wkXkB ns/ GkosBjhI j[dh s/ fi; ~ fe;/ fcoe/ ftF/F d/ x/o/ ftu pzd z dh ;z;feqsh dk nkdoF ;o{g fJ; ftu dfoFNwkB j?.BjhI ehsk ik ;edk. ;koh wB[ysk fJ; sI go/oBk b? Z fJ;/ bJh n;hI ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ~ Gkos ftu;edh j? s/ b?Idh nkJh j?. eJh ;" ;kbK d/ Xkofwe Gktksfwe J/esk, go;go gq/w nEtk wkBtsk dk;kfjs dk fJj ukBD w[ B kok fojk j? . nZ i d/ goukoe rqE wzBd/ jK. o{VhQ tkdsk s/ ;zehoDsk d/ szr zftfrnkBe s/ p"Xe i[r ftu th fJj nkT[D tbhnK x/o/ ftuI w[es j e/ fi; nkdoFe ;wki dh ;zebgBkghVQhnK ~ Xow sI p/wy jD sI pukT[dk oj/rk. eh fJj [ I r[o{ rqzE ;kfjp ftu g/F ehsh rJh j?, T[j GkoshxN wjZst dh rZb j? fe ihtB s/ irs dhnK T[BQK ;z;feqsh dk ;kok dfoFNheD ejh ik ;edh j?. Grsh;kohnK ;wZf;nktK d/ ;wkXkB fJ; ftu nkgD/ Yzr s/ Fesh dk r"otwJh ;[wb fijVk fe Gkoshg[D/ dh /Bkb fwbd/ jB fiBQK dh f}zdrh d/ fe;/ Bk fe;/ wV fBZih ftF/;sk j?, r[o{ rqE ;kfjp ftu gosZy s/ ;gZFN zs/ jo fJe ~ bV g?dh j?< r[o{ rqE ;kfjp fJ; b"fee I z fd;dk j?.Xoksb s/ gobfee ihtB-iku dh uzfrnkVh ;kv/ wBk veb rohBbh} L-ftu uwek d/Id/ jB. fJj fpbe[b mhe fejk frnk j? fe r[o{ rqE z -gzikph d[Bhnk, iBtoh-cotoh 1965 ;kfjp Gkosh ftukoXkok dh eohw j?, fjzd{ fcbk;chvkH o"FB bkb nj{ik dk fBuV j? i fjzd{ BjhI ;rI Bob f;Zy j?. fisBk ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ftu ;dkukoe Bhsh d/ fisBk tX w?I r[o{ rqzE ;kfjp dk nfXn?B ehsk j?tXhnk Bw{B/ Go/ gJ/ jB, d/F fgnko d/ i}p/ Bkb fJj T[sBh jh w/oh fgnko GktBk fJ; gqsh jo tXh s/;oFko j?. ;wkitkd s/ ;KMhtkbsk dk phi fJ; ftuI pbtkB jJh. i go/oBk ns/ Gkfte y{p;{osh r[o{ rqE z (13)
 • 14. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012;kfjp ftu fwbdh j?, FkfJd jh d[BhnK dh fe;h jo T[j Xow ni d/ o;wh eow eKvh s/ tfjwh gqGktK tkbkXkofwe fbys ftuI fwbdh jt/. edkfus BjhI j t / r k ;r I T[ ; dk w{ b nXko f;y ohthT{ d;zpo 1981 ;/tk s/ Fpd (Bkw) jDr/. ;/tk dk ;zebg Jh;kJhnKgob n?; pe-Bfpb gqkJh} (g[o;eko) fti/sk B/ vkYk ;[jDk ngDk fbnk j? (r[of;yh ftu th ;/tk r[o{ rqE ;kfjp wB[y d/ fJeZbg[D,/ T[; dhnK z Z ~ wjkB ;EkB gqkgs j?) s/ Fpd dk gq:r f;Zy XowfJSktK, goGktK ns/ nekbg[oy Bkb T[;d/ ;[wb eoB / d/ r[o{ rzE g{ik sI g{oh shposk ftu d/fynk ik ;edk qdh G[y d/ gqrNkt/ dh ;os g[;se j?. w?I jo tv/ tv/ j?.## fsnkBph fJe EK jo r[o{ rqE ;kfjp pko/ nkgD/ zXowK dhnK Xkofwe ouBktK gVQhnK jB go w?~ T[BKQ fBih ftuko ftnes eoB bfrnK efjzdk j? L @@r[o{ftu fdb s/ wB ~ goGkts eoB tkbh fJsBh Fesh rqE ;kfjp wB[yh GkJhuko/ d/ ;KM/ nksfwe ]}kBk jB. z ZBjhI brh fisBh fe r[o{ rqE ;kfjp ftu wfj;{; jJh z fJ; bJh fJj }o{oh j? fe r[o{ rqzE ;kfjp ~ fisBkj?. fJj pkDh bzph jD d/ pkti{d th pVh r[dthI j?, z tX sI tX beK d/ f;X/ ;zgoe ftu fbnkfJnk ikgowkswk dk ;G sI T[sw s/ gftZso ;zebg T[Gkodh ;e/, fbnKdk ikt/. fisB/ th Xkofwe rqE T[gbpX jB zj? ns/ wB[yh ;oho dhnK nwbh bVk d/ nB[e{b j?. Z T[BQK ftuI r[o{ rqzE ;kfjp ;G sI tX ;fsekoh j;shfJBQK pkDhnK ftu j?okBhiBe nkX[fBesk w"i{d j?. oyd/ jB. fisBk e[okB Fohc w[;bwkBK ~ fgnkoknybke j[;?B fdjbth L- brdk j?, fisBk pkJhpb Jh;kJhnK ~ fgnkok brdk gftZso r[o{ rqE ;kfjp f;Zy Xow dh jh fJe z j?, fisBk s"okj :j{dhnK ~ fgnkok brdk j?, r[o{ rqE z;fseko:r Xkofwe g[;se BjhI,;rI fJj fjzd;skB [ ;kfjp f;ZyK bJh T[; sI tX wjstg{oD j? feT[fI e r[o{dk ;G sI gqEw ;?e{bo rqzE j?.HHH r[o{ rqzE ;kfjp sI rqE ;kfjp f;ZyK d/ ;dht r[o{ jB, nfXnksfwe rkJhv zfBih gSkD ns/ oZph gSkD dh nDw[bh dks gokgs Z jB. (jtkbk Sacred writings of the Sikhs, Aj[dh j? ns/ o[jkBhns dh w;sh dk ;o{o jk;b j[dk z z UNESCO publication) fJ;/ g[;se d/ gzBk 10 s/j? fi; okjhI wB[Zy @fJB;kB# pD iKdk j? BjhI sK fsnkBph r[o{ rqE ;kfjp dh T[;ssh ftu fBogZy o{g z@@nkdwh e Gh w[:Z;o BjhI j? fJB;K jBk.## ftu fbydk j? fe @@wB[ysk dk Xkofwe Gfty X[dbk Z z yi dogD, iBtoh 1986 j? go fco th fJ; d/ pkti{d fJe uh} d/yh ik ;edhvkH w[jzwd :{;c nZpk;h L- j? s/ T[j fJj j? fe ihts T[u/o/ Xow gfjb/ dh ekfJd/ - nk}w :{ B htof;Nh fJ;bkwkpkd fB;ps j[D fJe d{i/ d/ tX/o/ B/V/ j oj/ jB HHHH Gftygkfe;skB d/ fJfsjk; ftGkr d/ ;kpek w[yh vkH ftu jD tkbh XowK pko/ uouk ftu f;Zy Xow ns/ r[o{w[jzwd :{;c nZpk;h B/ r[o{ rqzE ;kfjp gqsh nkgDh rqzE ;kfjp dh pkDh eb e[M n?;h ftF/F s/ ehwshfBogZy okJ/ gqrN eofdnK fejk j? fe @r[o{ rqE ;kfjp z rb }o{o j? i pkeh ;koh d[BhnK ~ dZ;h ik ;edh j?.ftFt frnkB dk y}kBk jB. r[opkDh sK ftFkb pktk fpq z d kpB L;w[do j? fiE/ jo fe;/ nfGbkFh ~ wB GkT[d/ osB, z I dot/F ceho, sgZ;th ;kX{ pktk fpqzdkpBjho/, itkjoks fwb ;ed/ jB. ni ftFt ~ fJe X[o/ efjzdk j?, @@XzB XzB fenk pkDh j?, Fops dk x[N j?Bkb i[VB dh bV j? ns/ fJj X[ok j? nkgDh }who, (nzfwqs pkDh nfwT[ o;) gVQd/ jh FKsh gqkgs j[dh j?. zfi; dh ntk} ;[D e/ n;hI ;w{j w[;hpsK s/ fsj gk fszBK skgK dk BkF eoB tkbh j? fJj pkDh. fJ; ftu;ed/ jK. r[opkDh fJ; tZb ;kvk wkor doFB eodh fe;/ dh fBzfdnk BjhI e/tb wkbe tb nB[okr, ;[osj?.## Fpd dk w/b ns/ frnkB j?. gfjb/ ;[ywBh ;kfjp dkfJfsjk;eko fw;No fsnkBph L- jh gkm eo, d/y eh nw[b gdkoE j?. wjkoki ;s: gqf;ZX nwoheB fJfsjk;eko ;qh fsnkBph j?. n?;h jh gq;z;k ;G gk;/ ;[Dh j? ns/ w?I tfynk j?nkgDh g[;se @@Xow-fJfsjk;e fdqFNheD s## ftu I fe d{i/ gzEK d/ ;kX{, pokjwD, T[gkFe, frnkBh ;Gfbydk j? L @id ;kok irs eJh Xow ngDkJ/rk sK r[o{ dh pkDh dk gkm eod/ jB. (14)
 • 15. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 jtkbk fpjko fpqzdkpB gzBk 260-61 to; 1915 fJbkjh pkDh dk gkm eodk j? T[; d/ X[o nksw/ ~ fJj;q h mkeo d/ F oki gftso pkDh Nzp e/ oy d/dh j?. eJh th wkBth y/so [ I @@r[o{ rqE ;kfjp dhnK pkDhnK o{gh nzfwqs dh z fJ; sI goGkts jJ/ fpBK BjhI ofj ;edk, eJh thtoyk T[BQK jh GkFktK ftu jJh j? i gzikp s/ T[Zso n?;h rfjokJh BjhI fiZE/ se fJ; X[o eh pkDh dh g[ju zGkos dhnK pb ukb dhnK GkFktK jB, fJ; ekoB Bk j ;e/. fJj fJe n?;h uzfrnkVh ;kv/ wBK ftueoe/ fjzd{ iksh ftXowh jD sI pu rJh. r[o{ rqzE gouzv eodh j? fijVh p[M/ jJ/ wBk ~ th g[o B{o eo;kfjp sI fJe SN/ sI SN/ wB[y sI b? e/ pokjwDK se Z d/dh j? ns/ N[N/ jJ/ fdbK ~ Fesh gqdkB eo e/ ekfJw I;G B/ nksfwe FKsh gqkgs ehsh j?. fJj jh BjhI eo d/Idh j?.j}koK w[;bwkBK B/ th r[o{ BkBe d/t ih dh pkDh ;[D jtkbk f;y foftT{ d;zpo 1981 gzBk 44e/ s/ T[; ~ rqfjD eo e/ bkG T[mkfJnk j?. T[Zso GkFk ftfrnkBh vkH ;hsk okw pkjohGkos d/ gsB tb tX oj/ ;wki bJh sK r[o{ rqzE Bkwto GkFk ftfrnkBh vkH ;hsk okw pkjoh pV/;kfjp ;zihtBh p{Nh ;kps jJ/.HHHH r[o{ rqzE ;kfjp o"ue Yzr Bkb r[opkDh gqsh nkgDh FoXk d/ c[bd[nkok Gkos dk fJe Xow, fJe iksh s/ fJe wB eo nogs eofdnK efjzdk j? @i/eo Gkos B/ ed/ eJhd/D dk fJe wjkB edw T[mkfJnk frnk ;h.## ;KMh GkFk ngDkJh sK T[j ;[ywBh ;kfjp tkbh GkFk f;Zy fJfsjk; gzBk 590-91, toF 1954 jt/rh. fJe rZb jo fJj fe i/eo eJh ftneshw[|b pkdFkj nepo ;[ywBh ;kfjp ~ T[u gkJ/ dh Xkofwe feos efj e/ id r[o{ noiB d/t ih B/ 1604 JhL ftu okw T[; nr/ f;o Bk th fBtkJ/ sd th T[; ~ fJ; d/;o d/ ;EkB s/ r[o{ rqE ;kfjp dh ;zgkdBk ;zgoB eo z { ;kfjse ;[nkd s/ nksfwe p[bdh nr/ f;o M[ekT[Dk zbJh sK eJh dyhnK B/ T[; ;w/I d/ j[ewokB pkdFkj jh gt/rk.nepo d/ ezB GofdnK fJj fejk fe fJ; rqzE ftu pz r kbh b/ y e ;q h iB/ I d ow[;bwkB ghoK s/ fjzd{ d/th d/tfsnK dh FkB d/ T[bN fJ;/ soQK pzrkb dk fJe T[xk b/ye iB/do, Z IeJh e[M fbfynk frnk j?. T[; tes nepo gzikp d/ r[o{ rqE ;kfjp dh gqEw pkDh @@ig[ih ;kfjp## ~ @@rD zd"o/ s/ nkfJnk ;h s/ pNkb/ Ffjo ftu mfjfonk rhsk## dk BK d/fI dnK efjzdk j? @@i/ nkw beh ig[ihjfJnk ;h. T[j r[o{ noiB d/t ih ~ fwb e/ rqzE ;kfjp dk nfXn? B eoB br ikD sK d/ F ftu;kfjp pko/ ;jh ;fEsh ikDBk ukj[dk ;h. r[o{ ;kfjp z nfXnksfwe eoKsh nk ;edh j?.##nkg sK Bk rJ/ go T[BKQ B/ gftso rqE ;kfjp ~ pV/ z fJ; bJh ;zy/g ftu fJjh fejk ik ;edk j? fe;fseko ;fjs pkpk p[Yk ih ns/ GkJh r[odk; ih okjhI ftZ E K fwNkT[ D tkb/ , ;KMhtkbsk tXkT[ D tkb/ ,nepo gk; G/fink. nepo dh p/Bsh s/ g[Bhs rqzE nksfwe efbnkD bJh f;XKs ;wMkT[D tkb/ fJ;ftuI e[M uhdk uhdk gzfBnK sI pkDh gVQh rJh. nepo Fkpfde r[ o { ftu nEkj fB;uk oZ y D BkbtZy-tZy FpdK ftZu gqwkswk dh T[;ss ftZu fby/ fJB;kBh ihtB ftu ;wk ojh ghVk ;fji/ jh joftukoK ~ ;[D e/ rd rd j frnk s/ T[; B/ nkg w[jko/ ;edh j?. wB[Zy wkso nkgD/ nBzdwJh w{b ;osfJj efj fdsk fe fJj rqzE tv/ ;fseko d/ ir j?. Bkb i[ V ;edk j? . fJj nekbg[ o y dk nkgDhT[ ; B/ rq z E ;kfjp nr/ f;o M[ e kfJnk ns/ 51 wyb{eks bJh todkB j? i r[o{-ifs d/ T[gekonFochnK wZEk N/fenk. T[; B/ dBK r[of;yK ~ ;og/ ;dek Fpd o{ g ftu fJ; ;z ; ko fty/ Grsh s/godkB ehs/ ns/ fJe ;ogk r[o{ noiB d/t ih bJh Fesh dk s/i tosk fojk j?. nkU fJ; wjkB r[o{ftF/F s"o s/ G/i e/ nkgDk fdZbh ;fseko nogs ehsk. dh FoB gJhJ/ s/ nkgDk ihtB ;cbk pDkJhJ/. jtkbk n?B;kJhebghvhnk nkc f;yfJ}w wkBth ihtB jh fJ; y/ s o ftu ndG[ s gokgsh gzBk - 191 fibd - 1 noiB eo ;edk j? . fJ; bJh fJe gb th;qh oDpho ;zgkde fwbkg nypko ftnoE rtkT[Dk nDT[us jt/rk. fijVk th ftnesh r[o{ rqE ;kfjp ftu doi z nto eki s/ o / fes? Bk ekw (15)
 • 16. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;q h r[ o { rq z E ;kfjp-1 ;qh r[o{ rqE ;kfjp ;z;ko dk fgjbk nfijk rqE z z ;zefbs ns/ ;zgkfds ehsk, cb;o{g fJej?, fi; ftu B e/tb tZy-tZy XowK, ;rI tZy-tZy tZvk rqzE jId ftu nkfJnk, F[o{ ftu;fGnkukoK, pbhnK ns/ iksK d/ wB[yK dhnK ouBktK fJ;~ gEh ;kfjp efjnK ikdk ;h nr/ nihs f;zx,~ EK d/ e/ wkBt ;BwkB ~ fFyo s/ gj[ukfJnk frnk ub e/ fJjh rqE @@nkfd rqE## d/ BK Bkb z z byBTj?. ;fsekfonk frnk. X[oI gmkJ/ r[o{ BkBe gksFkj B/ @@X[o eh fJ; wjkB ekoi dh nzoGsk ;B 1599 ~,pkDh## ~ nkg T[ukfonk th ns/ nkg ;zGkfbnk th. nzfwqs;o d/ bkr/ fJe pj[s jh FKswJh s/ owDhenkg ih B/ fJ; pkDh ~ y;w eh pkDh ikD e/ nfs ;EkB dk u[BkT[ ehsk frnk fJj ;EkB ;qh okw;o dknkdo ;fseko dk sohek nkw bekJh ~ ;wMkfJnk. ezYk. ns/ ;koh fbyD dh ;/tk GkJh r[odk; ih sI d[fBnK d/ rqzEk ftu fJj fgjbh tko ;h fe fbZsh rJh. rqzE ;zgkdB dk ezw fJe pj[s tvh ;ugow fgsk gqwkswk (nekb g[oy) dh jId d/ ;zebg s/ ;[uih ebk ;h fijVh fJ; sI fgjbK edh BjhI jJh ZftZu ;or[D s/ fBor[D, fBoGT[ s/ fBot?o, fd;d/ ;h.;z ; ko s/ nDfd;d/ pq z j wKv dh ft;wkdsk ftu r[o{ ;kfjpkB dh ;zg{oB pkDh @@BkBe## SkgfBoszosk ~ È dk ft;Eko df;nk. Bkb r[o{ rzE ;kfjp ftu doi j?. go fJj do;kT[D q r[o{ BkBe dh d{ihI is ;qh r[o{ nzrd d/t ih bJh fe fJj pkDh fejV/ r[o{ ;kfjp dh ouBk j?,pkDh dh ;zGkb d/ Bkb jh pkDh dk ft;Eko th ehsk. @wjbk## Fpd dh tosI ehsh rJh. r[o{ rqzE ;kfjpshih gksFkjh B/ fJ; dorkjh ezw ~ jo T[;ko{ o{g ftu @wjbk## sI Gkt r[o{ Foho iK is Bkb j?.sK fdZsk, Bkb jh fwj;{; ehsk fe r[oxo d/ ftoXhnK { wjbk 1 (fgjbk) sI Gkt r[o{ BkBe ;kfjp ihtbI euQh pkDh gqukoB dh efFFK j ojhnK jB. fi;sI wjbk 2 (d{ik) r[o{ nzrd d/t ih.fBy/V/ b/Jh r[o{ ;kfjp nkgDh w[y pkDh @@nBzd wjbk 3 (shik)r[o{ nwodk; ih.;kfjp## ftu ;gFN ehsk. wjbk 4 (uEk) r[o{ okw dk; ih. ;fsr[o{ fpBk jo euh j? pkDh, wjbk 5 (gzitK) r[o{ noiB d/t ih. pkDh sK euh ;fsr[o{ pkM, jo euh j? pkDh.. wjbk 9 (BtK) r[o{ s/r pjkdo ih. ;qh r[o{ okw dk; ih B/ pkDh ns/ r[o{ dh ;koh ;zrfq js pkDh ~ jo/e okr d/ F[o{ jD s/nG/dsk ~ jo ;kc eofdnK, c[owkfJnk. th fJe ftF/F eqw (soshp) ftu ofynk frnk j?. pkDh r[o{, r[o{ j? pkDh, ftu pkDh nfwqs ;ko/. fgjbK r[ o { BkBe d/ t ih dh pkDh, fco d{ i / , fiBQK jkbksK ~ d/y e/, ns/ nkT[D tkb/ ;wQ/ shi/, uE/ HHHHHH r[o{ ;kfjpkB sI pkd GrsK dh pkDh,I pko/ ;u e/ gzit/I gksFkj ;qh r[o{ njiB d/t ih B/ T[gozs GZNk dh pkDh ns/ nzs ftu r[of;ZyK dh pkDhr[onK dh pkDh ns/ r[o{ BkBe d/t ih dhnK gquko ~ EK fdsh rJh j?.T[dk;hnK dokB fJesq ehsh GrsK dh pkDh (ouBktK), @@okr Bkd Fpd/ ;jD/@@r[o{ ekb ;w/I GNNk dtkok T[ukfos gqG[ T[;ss, d/ r[o{nk GrsK, GZNk s/ r[of;Zyk dh pkDh e[bBkb jh ;Zsk pbtzv ih, pkpk ;[do ih s/ GkJh wodkBk z 31 okrK ftu tofDs j? r[owfs ;zrhs ftu tkoK dkih dhnK ouBktK ~ fJefmnK ehsk. rkfJB, gVskb s/ xo (spbk) dk rkfJB ;zgoB so { GkJh r[odk; ih dh wdd Bkb ;koh pkDh ~ Fkfwb jDk @@r[owfs ns/ ;[fcnkBk## gzogok dkftnkeoD nB{;ko, okrK n~;ko ns/ ekft ebk dh z bk;kBh s/ p/iV Bw{Bk j?.e;Nh s/ gofynk, ;fXnk ns/ pV/ jh ;[ui/ Yzr Bkb Q fJ; d/ Bkb jh ;z r hs dk ;z p X wB[ y dh (16)
 • 17. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012wBdFk pdbdh j? T[;/ soK okrK d/ rkT[D dk ;wK (3) pkeh pkDhnk ~ nze 1353 sI 1430 se fbskth pdbdk j? fJ;/ bJh r[o{ rqE ;kfjp ftu okrK ~ z frnk j? fizBk dk t/otk fJj j?.;w/I (nfwqs t/bk, d[fgjok, ufgjok ;fXznK) d/ nB{;ko z (T) ;be ;j;feqsh (n) rkEk (J) c[Bj/ (;) uT[pb/ pj[s wjssk fdZsh rJh j?. (j) ;be epho ih, cohd ih (e) ;tZJhJ/ (y) ;be pkDh ;z g kdB L- gzith gksFkjh ;qh r[o{ tkoK s/ tXhe ns/ ;be gH 9 (r) w[zdktDh ns/noiB d/t ih fJe nfij/ Xow rqE dk ;zgkdB eoBk z okrwkbk.ukj[dI/ ;B, i okFNoh ns/ nzsookFNoh ;ojZdk sVdk nze nzeD L- r[o{ rqE ;kfjp ;zgkdB dk ;p zjfJnk ;z;koh gXo s/ ;Ekgs jt. fJ;/ eoe/ fJj rqE / z sI y{p;{os gfjb{ fJj j? fe fJ; ftu fe;/ fe;w dkw[;bwkB ghoK cehok dh pkDh d/ ;zr jh nysh tkXk xkNk eoBk fpbe[b jh ;zGt BjhI j? jo/e okrBhthnK ikshnK d/ GrsK ~ :r ;EkB fdZsk frnk j?. ftu pkDh nzfes eoB t/b/ tZy-tZy r[o{ ;kfjpK tbI pkDh dk ;zgkdB ns/ rqzE dk ;zebB r[o{ T[uko/ Fpd nFNgdhnK Szs, ;bj/ nkfd dh frBsh;kfjp dh wjkB ;u ;h, ;zgkdB dk ezw fJ; sI fgjbk fdZsh rJh j? ns/ nyho ftu e[b iV fdZsk frnk j?edh BjhI j f Jnk ;h. fJ; ftF/ F ez w bJh fJe sK fe feXo/ tkXk-xkNk B ehsk ik ;e/. fJj jhftF/F ns/ pj[s jh FKswJh EK @@okw ;o dk ezvk## soshp Grs pkDh ns/ jo pkDhnK ftu tosh rJhu[fDnk frnk. fJj ;EkB j[D r[od[nkok okw ;o sI j?.ikfDnK ikdk j? ns/ dopko ;kfjp sI FjhdK tkb/ T[ d kjoD - f;oh okr wjbk 1 .. 33..r[od[nko/ d/ o;s/ ftZu g?Idk j?. f;oh okr wjbk 3..33..31..64.. ;qh r[o{ rqE ;kfjp d/ ;zgkdB ~ ;[yB o{g ftu z ? f;oh okr wjbk 4..33..31..6..70..;wMD b/Jh fJ;~ fsB fjf;nK ftZu tzv e/ d/fynk ik f;oh okr wjbk 5..30..100..;edk j?. okrkswe ftF/ F sk L- gzuw gksFkj B/ ;qh(1) nze 1 sI 14 se fBsB/w dhnK pkDhnK, fi;dk r[o{ rqE ;kfjp dh ;zgkdBK ;w/I okrK tb pj[s fXnkB zgqkozG (w{b wzso) ftu T[; gow fgsk gqwkswk d/ r[D fdZsk L feT[fI e okrK dk ;zrhs Bkb ubh-dkwB dk ;kEÈ sI r[ogq;kfd se do;kJ/ rJ/ jB. T[gozs ;qh r[o{ j?. ns/ r[o{ ;kfjp uzrh soK ikDd/ ;B fe beK d/BkBe d/t ih dh fJbkjh pkDh @@ig[## (f;ob/y) j? ns/ wB ftu dkoFfBe ftukoK (r[opkDh$X[o eh pkDh) dhgqkozGsk ;be sI j? fi; ftu nekb g[oy dh jd dk I ;wM ;zrhs d/ wkfXnw okjhI nk;kBh Bkb nk ;edhfieo nkfd ;u HHHHHHH j;h Gh ;u[. s pkd fgjbh j? d{ik wBftrnkfBe fgjb{ fJj th ;h fe i/eo XowgT[Vh @@;u? ;fu B jtJh s b? e/ BkBe Bdoh Bdfo I (y;w eh pkDh$fejk ;p j[ewkT[ ihU) ns/ ;zrhsfBjkb## se 38 gkT[VhnK d/ pkd d{i/ ;be @@gT[D fJemQ/ j ikD sk wB[y d/ wB ftu T[gi oj/ gF[Gktr[o{ HHHHHHHHHHHHH e/sh S[Nh Bkb## Bkb ;wkgsh j?. @@ig[## dh fdFkgotosB eoe/ ;koEe (nekb g[oy) fdFkih fJe okr ofjs pkDh j?. fJ; sI T[gozs ;do d/ fdsh ik ;edh j?.4 Fpd, ;g[oy d/ 4 FpdK s pkd ;fjbk d/ 4 Fpd sK jh r[o{ noiB d/t ih B/ e[b pkDh ~ 31nzfes jB. okrK dh soshp d/ e/ r[owfs ;zrhs dh gzogok ubk(2) nze 14 sI 1353 se - fJj ;zg{oB okrpX e/ fJe nwo gfogkNh bkr{ ehsh. fJBK okrK ~ w;wpkDh j? ns/ fJj ;qh r[o{ rqzE ;kfjp dk ;p sI tZvk d/ nB[;ko (wbko okr, p;zs okr) ns/ fdB d/ fgjokfj;Qk j?. r[o{ noiB d/t ih B/ ;koh pkDh ~ okrK (;w/) nB{;ko rkfJB eoB dk ;wK fBoXkfos ehsk. InB[;ko 30 GkrK ftZu tzfvnk fgS ;qh r[o{ rfpzd f;zx p;zs okr dk okrK ftZu ftF/F ;EkB j? fJ; dk rkfJBih B/ fgsk ;qh r[o{ s/r pjkdo ih dh pkDh ~ fJ; rqE z gj wjhB/ d/ nyhoh sI F[o{ j e/ jb-wjbQ/ se ubdk /ftu T[fus EK doi eoe/ okr i? i? tzsh ifVnK, ns/ j?.okrK dh ;zfynk 31 j rJh. HHHHH (ubdk) (17)
 • 18. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012ekft ;[wB gqrN r[oK eh d/j r[o{ rqzE ;kfjp ih nihs f;zx uoBihs e"o byBT{ byBT{r[o{ BkBe bfjD/ ~ p]Fh, pkDh s/ r[fonkJh.. r[o{ rqzE Grsh dk ;kro,nzrd r[o{ sI nwodk;, fco, ;Yh e[b ftu nkJh.. nkT[ fJ; ftZu u[ZGh bkJhJ/, ikw/ p/Fe pdb/, go j?, is nrZwh fJj. Grsh o; d/ fJ; ;w/I u"I, r[o{ rqzE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. wsh u[r yht/ j ikJhJ/..r[o{nK s/ GrsK dh pkDh, ;zsK s/ ;kXK dh pkDh. Bkw f;wo, ehos eo, tzvZ SZe,f;ZyK s/ GZNk dh pkDh, XzB/ fij/ iZNK dh pkDh.. Grsh d/ fJj fszB EzG B/, r[o{ noiB eZmh eok e/, GkJh r[odk; ~ Bkb obk e/. fJBQK ~ ihtB ftu ngBk e/, r[o{ nkF/ s/ r[o fuzsB ;zr, xy xy e/, ;X eok e/..ir skoB bJh oZuh pkDh, ;ob GkFk ftu fJj. T[Zu/ s/ ;[Zu/ j ikJhJ/..r[o{ rzqE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. okw;o ftZu u[ZGh bk e/, pkDh r[o{ r[o{ j? pkDh, fJ; pkDh d/ ftu ;ko/. ihtB d/ ;G gkg rtkJhJ/, nzfwqs t/b/ ig[ ih s/ ;zfXnk ofjok; T[uko/.. BwB eo s/ ;h; fBtk e/nk;k g{oe tko nk;k dh - ;[ywBh ftu ;[y ;ko/. Grsh o; ftZu rs/ ykJhJ/..;be ;ko/ r[o{ B"t/ gksFkj, ftu t?okr T[uko/.. ;fji nt;Ek fMw fMw to;/ nzfwqs tork w/j. eZN/ iKd/ dy B/ ;ko/, r[o{ rqzE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. i fJ; ~ fjod/ ftZu Xko/, pkDh r[o{ r[o{ j? pkDh,pkDh fJj j? X[o sI nkJh - ikD/ ;G bekJh.r[oK wZ[ZyI T[ukoh rJh skjhUI r[opkDh efjbkJh.. fJ; pkDh ftZu nzfwqs ;ko/.. Grs iBk ;zsk dh pkDh, r[oK ngD/ Bkb obkJh. fJ; ftZu BkBe, fJ; ftZu noiB, epho, cohd, oftdk;, Bkwd/t, XzBk, ;dBk, ;?B BkJh.. fJ; ftu Grs, GN B/ fgnko/d;t/I r[o{ B/ N/e e/ wZEk j[ew ehsk ;h fJj. nkT[ fJ;~ ;h; fBtkJhJ/,r[o{ rqzE ih wkfBU - gqrN r[oK dh d/j.. fJ; s"I ikJhJ/ tko/ tko/.. (18)
 • 19. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 r[ o { rq z E , f;Z X k pz d / ~ oZ p Bkb i V dk J/ wBwjB f;zx @wjDh# byBT{ r[o{ BkBe, fBozeko sI is-b?e/, f;Zyh nkgDh fJzi ubkJh ir ftu. nrI r[o{nK, is sI is b? e/, f;Zyh fJ; soQK nZr/ tXkJh ir ftu. gzit/I r[o{ jfowzdo ftu Ekg e/ s/, nkfd rqE ~ fdZsh tfvnkJh ir ftu. z d;t/I r[o{ fJ; rqE ~ N/e wZEk, Fpd-r[o{ ~ fdZsh r[fonkJh ir ftu. z d;K r[ o K dh i s gosZ y j? fJj, sZ s sZ s @u I # ;ko fBu V dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. S/ r[o{, uko r[o f;Zy, Grs gzdoK, pkDh fiBQK dh ftu gotkB fdZ;/. :koK GZNK dh pkDh th ftu Fkfwb, nkF/ ;p dk fJe ;wkB fdZ;/. e J h Xow j t / e J h poB j t / , ;KMh ;p dh fJe gfjukB fdZ ; / . fJe T[ I e ko gowkswk oZ p fJe j? , r[ o { rq z E gosZ y gq w kD fd;/ . rb F/y ohd fgnk eodk J/, Bkb p?mk r[o{ BkBe fgnk pbdk J/. ;Zuk gksFkj ;qh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ op Bkb iVdk J/. Fpd r[o{ sI Gkt r[o-Fpd sI j?, Bk fJj nkfd tkbk Bk ft;wkd tkbk. Bk fJj X[B sozr sI T[gfink J/, Bk fJj Fpd j? nBj[dh Bkd tkbk. z z Bk fJj irhnK d/ jZm-:r tkbk, Bk fJj f;ZXK dh ;z[B ;wkfX tkbk. r[ o -pkDh j? Fpd ftuko ;Z u k, Fpd-r[ o { j? r[ o gq ; kfd tkbk. pkDh X[ o eh r[ o K fpnkB ehsh, G/ d f;q F Nh d/ fJz i y b dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. fiZE/ ;or[ZD fBor[D dh rZb jt/, n;hI yKd/ G[b/yk gfjukB nzdo. xZN xZN ftu okw i t;dk J/, T[jh rghnK ftu T[jh ekBQ nzdo. ;or[D o{g j? T[; dk ;z;ko ;kok, fBor[D o{g j? T[j fXnkB nzdo. ;ko/ irs ftu nkg T[j ftuodk J/, ;kok iZr j? T[; d/ owkB nzdo. nkg/ ez v k s/ s b sokih nkg/ , nkg nkgD/ irs ~ s b dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ op Bkb iVdk J/. nekb w{os ni{Bh gowkswk j?, iZr s/ jfJnk Bk T[; dk ntsko eJh. pqjwK ftF~ wj/F ij/ u/fbnK ftu, fJBQK ftuI Bk jfJnk eosko eJh. ;ko/ fpZp gqshfpzp jh T[; d/ B/, fpzp jfJnk Bk ed/ ;keko eJh. T[; d/ eJh joeko/ jJ/ iZr nzdo, r[o{ rqzE i?;k Bk joeko eJh. g{ i k fJe nekb dh dZ ; e/ s/ , j o gkf;T[ I irs ~ j V dk J/ . ;Zuk gksFkj ;qh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ op Bkb iVdk J/. (19)
 • 20. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 fiZ E / wB ehsk wZ E k N/ e fdZ s k, n;hI fesB/ wsK ~ wz B d/ jK. pkDh nkydh Bkw nkXko ;kvk, n;hI wVhnK wmK ~ wz B d/ jK. rb nwbK B;hpK dh eod/ jK, T[IrbK ftu go BrK ~ wzBd/ jK. r[ o BkBe s/ ;kvk :ehB g{ o k, Bkb ;iD mrK ~ wz B d/ jK. r[ o -w{ o s r[ o -Fpd j? ;Z u ikD I , f;Z y w{ o sK j o Bk b V dk J/ . ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. fcodk fgnk J/ f;Zy Gzpb G{f;nK ftu, gsk BjhI fe; fe; ~ wzBdk J/. fijVk ezB ftu fJ; d/ c{e wko/, rb T[; dh gb/ fJj pzBdk J/. rqfjD fJ; ~ okj{nK s/ e/s{nK dk, Gow fJ; ~ ;{oi s/ uB dk J/. bZrk jfJnk j? fgS/ fJj tk;s{nK d/, t;s{nK nkgD/ xoK dhnK GzBdk J/. T[; f;Zy dk jkb p/skb tork, fijVk r[o{ d/ do ~ SVdk J/. ;Zuk gksFkj Fqh r[o{ rqzE ;kfjp, f;ZXk pzd/ ~ oZp Bkb iVdk J/. pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh fsqbuB f;zx @uzB# byBT{ gzit/I BkBe B/ pkDh ~ eo eZfmnK, wkBt wksq s/ feogk wjkB ehsh. ibd/ irs d/ ;V oj/ wBK sKJh, oZ p h Bkw dh mz v e godkB ehsh. x[ g jB/ o k ;h Sk fojk jo gk;/ , }fjBh o" F Bh ftZ u ijkB ehsh. T{ u Bhu dk G/ d fwNk e/ s/ , fdq F Nh w/ j o dh fJZ e ;wkB ehsh. tZyo/ tZyo/ ngBk e/ Yzr GrsK, oZp ~ gkT[D dh i[rs fpnkB ehsh. r[o{ o{g go Grs iB jJ/ T[fjU, pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh.. pkDh r[ o { s/ r[ o { j? nkg pkDh, G/ d e J h e J h fJ;dk j? gk ;fenk. nkgk SZ v e/ ;/ f tnk oZ p fiBQ K , T[ j B/ V / fJ; wkor d/ nk ;fenk. ngD/ nkg ~ joK bJh eo nogB, nkgDh @w?I# ~ i/Vk fwNk ;fenk. ;Zuk Grs T[j iZr ftu frnk frfDnk, T[j oZph dorkj se ik ;fenk. ftftX o{gK dk T[; d/ eo toBB T[uh ngDh th eJhnK B/ FkB ehsh. r[o{ o{g go Grs iB jJ/ T[fjU, pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh.. Bkwd/t, XzBk, ;dBk, ;?B, ghgk, epho, cohd dh pkDh iZr skfonk J/. oftdk;, fsqbuB, Ghyk, gowkBzd, okwk ;G B/ fJe dk Bkw ft;skfonk J/. fJe i s nekb dh j? jo EK ;koh f;q F Nh ~ fiBQ / ;tkfonk J/ . ;fji wkor d/ XkoBh j t / i i , fuz s k d[ y ;G T[ B Q K ft;kfonk J/ . fBFkBk fJe oZy jo fJe Grs B/ @uzB# tZy tZy pbh go fJe }[pkB ehsh. r[o{ o{g go Grs iB jJ/ T[fjU pkDh fiBQK dh r[oK gotkB ehsh.. (20)
 • 21. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 @@Bdfo T[ g mh i/ eo/ # # d[fBnk dk jo ftnesh tkfjr[o{ (gowkswk) pko/ ysw . fe;/ ;z ; Ek ftu GkohnkgDh eJh Bk eJh XkoDk oydk j? T; T[Zs/ :ehB th oew dkB eo fdT[ sK gkg ysw irihs f;zx @ikue#eodk j? ihtB ftZu eJh uwsekoh xNBk j ikD Bkb T; jD dk ;oNhche/N iiwkB ~ ns/XkoDk (ftFtk;) ~ jo pb fwbdk j?. w;bB L fe;/ ~ ;z;ko ftu T[jBk dh skohc. fJ; sI e[eow eoB dh GktBknukBe eJh dks fpBk wzfrnk fwb ikJ/ sK T[j gowkswk iBw b?dh j? ns/ wzd/ eow eoB bfrnk pzdk tkfjr[o dkpko/ ftFtk; pDk b?Idk j? fe tkfjr[o{ fpBk wzr/ dkB vo G[bk d/dk j? oZp ~ GbkGkbk ;wM e/ wkV/ eow eoBk Id/dk j?. @@ftD[ pfbnK ;G feS ikDdk fe; nkr? ehu? I ikoh oydk j?. go tkfjr[o{ fJBK Gbk ns/ f;Xk ;kdk BjhInodkf;## i/ fe;/ ~ g[so dh dks fwb ikJ/ sK y[Fh jo Z fisBK n;h ;wM b?d/ jK epho ih ~ g[S op dk fJj d{ikfinkdk j[dh j? soZeh fwb ikJ/ sK ;ko/ ;wki w[jb/ ns/ z Z o{g sK T[j efjd/ jB @@jfo mr fifB ir eT[ mrT[ohgfotko ftu gowkswk dk r[DrkB eodk j? fe;/ or sI bkJh.. gowkswk ;ko/ pzfdnK ~ ;pe f;ykT[D bJhS[Nekok fwb ikJ/ sK tkfjr[o{ ~ ;G sI tZvk t?d wzBD dh nkgDk dfJnktkB tkbk o{g fsnkr e/ fJj BtK nzdki thGktBk jo finkdk wip{s j[dh j? i fe ;jh j? feITehI pkDh z [ d[fBnk ~ fdZyk d/dk j?. fJe fJfsjk; dh xNBk dk fieo Iefjzdh j? fe @@w/ o k p? d r[ o { r f pz d k jfo jfo Bkw eod/ fJ; rb ~ ;gFN eoBk ukjKrk Grs gqjbkd ihT[yd w[fy d/t? ekN? iw dh czdk.. i/ eJh pj[s tZvh dh G[nk jfbek B/ gfjbk gowkswk dh pzdrh f;woBfpgsk sI ikB pu ikJ/ sK T[; tkfjr[o{ s/ jo Go;k pDdk sgf;nk ehsh, T[; dh sgf;Znk sI gowkswk y[F th jJ/ ns/j? fe gowkswk w/ok ihtB ofyne j? gqkD nXkok j? @@gqG nr ftZu Bk ;VB dk todkB fdsk. b/feB fJe fdB n?;kih s{ w/ o / gq k B nkXko/ . . Bw;eko vz v T[ s pz d Bk nkfJnk fe gowkswk ~ nkgDk fdsk jfJnk todkB tkg;nfBo pko ikT[ pko/ . . tkfjr[o{ ftu fJj ;ko/ r[D b?Dk fgnk, feT[eh fds/ jJ/ todkB dh d[o tosI jfbek Id/y e/ nk;Ek g?dk j[dh j?, ;oXk g?dk j[dh j?, ftFtk; g?dk z z eoBk ukj[dh ;h Grsh eoe/ jh fJj todkB fwfbnk ;h zj[dk j? Grsh dh GktBk iBw b?dh j? ;z;ko ftu nk;fsesk z I go Grsh eoB tkb/ gqjbkd ~ ;kVB d/ wB;{p/ d/ Bkbdh bfjo tX iKdh j? fco fJe rb ;wM BjhI nkTIdh fe [ id T[j nr ftZu p?mh sK nkg ;V rJh. epho ih d/ eEB;z;ko ftu gkg feT[I jB idI wB[y f;X/ o;s/ Bkb gowkswk w[skpe fJE/ fJj efjDk ikfJi j? fe op B/ mrh ehshebI ;G e{M gqkg eo fojk j? sk gkgs, e[eow, mrh, jfbek Bkb. feT[eh T[j T; nr ftu Bk ;VBtkbhco/ph, drk, u[rbh ns/ fjz;ktkdh pDe/ soeh eoB dh Fesh ~ gowkswk d/ fybkc jh tosD br gJh. T[;efFF feIT[ eodk j? ;tkb fJj j? fe e[eowh be feT[ gowkswk dh feqgk Goh Bdo dk d[o-Tg:r jfbek ~oZp dk y"c G[bk d/d/ jB < I Gkoh fgnk. feIT[eh gqukoeK s/ eEktkueK B/ jw/Fk fJj jh ni th jfbek torh rbs cjwh eJhnK ~ jgquko ehsk j? fe gowkswk dksk j?, pyf;zd j? gfssgktB iKdh j? gqukoe idI fJj BjhI d;d/ fe tkfjr[o{ dk fJej? n;o fJj jfJnk, fe beK B/ fJj ;wM fbnk fe fiB/ d{ i k o{ g th j? @@Bdfo T[ g mh i/ eo/ ;[ b skBK xkjwoih gkg eo tkfjr[o{ py;D tk;s/ sK p/mk jh j? fJe eokfJzdk.## gks;kjhnK be/ i/ eJh gowkswk ~ G[b ikJ/nyzv gkm eokT[ gkg ysw. bzro brtk fdT[ gkg sK gowkswk dh fJe g[mh Bdfo th j? i ;kohnK y[FhnK (21)
 • 22. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012~ gb ftu BkF eo d/dh j?. b/ye dk we;d vokT[Dk I d/t/ ns/ gfjbK fdshnK jJhnK 10th tkg; b? bt/ sKBjhI j? p; nkrkj eokT[Dk j? r[opkDh d/ fJ; f;XKs sI fJB;kB gowkswk dk eh ftrkV ;e/rk fJ;/ ~ tkfjr[o{fe n?;k ed/ th Bk wfBnk ikJ/ @@wkE/ fsbe jE wkbk dh Bdfo T[gmh nkyd/ jK T; gowkswk gqfs ftFtk; Go;kpkBk.. b r B okw fybT[ B k ikBk.. gowkswk ;kv/ oyDk ukjhdk j? toBk T[j edI nkgDh Bdfo dh fdFkjEK dk fyvDk BjhI fe ;z;koe o;w fBGk e/ wB woih ezw pdb d/t/ eJh gsk BjhI.T[; ebI eotk ;ed/ jK pbfe pVk fBnKekoh j? tkfjr[o{ fJj ;G op ~ fJ; bJh eoBk g?dk j? feT[eh dks I IB/ eJh e;w BjhI ykXh fe f;oc ;[y jh tzvD/ jB pzd/ dh sK bJh tkfjr[o{ ebI wzr wzr e/ s/ pknd ftu idI dkswfs ~ ;fEo oyD bJh T[; B/ ;ik d/D ns/ ;pe f;ykT[D fwb iKdh j? sK fe;/ fJe ;z;Ek d/ pkp/ dh tfvnkJh eoBdk ftXkB th pDkfJnk jfJnk j?. br g?d/ jK. n?;/ jkbks ftu T[j tkfjr[o{ Bdfo T[gmh I fJ; dh io{os fJ; bJh gJh feIT[eh idI fe;/ i/ eo tkbk fB:w nkgBkT[Idk j?. g[Zso fwbdk j? sK eo/ftnesh ~ ;z;ko ftu d"bs F"jos, wkD fJZis ;fseko tkfjr[o{ dh ofjws Bkb go, fe;/ pkp/ dk beN T[; p/nkw beK dk ;kE ns/ ;fj:r fwbD br iKdk j? sK N/ d/ rb/ ftu gke/ efjzd/ jB, ;k~ sK fJj cbkB/ pkp/ B/fJB;kB op d/ fB:w sI fybkc ike/ eow eoB br g?dK I fdZsk j?. p; fJ;/ bJh op ~ Bdfo T[ g mh i/ eo/ dkj?, r[o{ dh wfo:kdk ~ do feBko eoe/ ngDh wB woih fB:w bkr{ eoBk g?Idk j?. soZeh fwbdh j? r[o{ ns/dh wfo:kdk pDkT[D br g?Idk j? idI se sK fJB;kB tkfjr[o{ dh feqgk Bkb go nkgB/ nkfc; ftu fe;/ gyzvhrohp ns/ io{oswzd jt/ T[; t/b/ nky/rk fe i r[o{ dh pkp/ dh cN brk e/ T[; ~ X{c nropZsh ehsh iKdh. n?;hwoih T[;/ soK eoI r[o{ dh y[Fh ukjhdh j?. go idI 4 Ne/ jkbks ftu c/o gowkswk ~ Bdfo T[gmh eoBh g?dh j?.(wkfJnk) nk iKd/ jB sK okrh rqEh gqukoeK ~ wkfJnk z pZuk gVkJh ftu gk; j[dk j? r[o{ rqE ;kfjp dh feqgk Bkb z zd/ e/ wB woih n~;ko eow eotkJ/ iKd/ jB T[; t/b/ r[o{ go fwmkJh dk vZpk fe;/ gyzvh pkp/ ~ gfjbk ubk iKdKdh y[Fh dh pikJ/ d[fBnK ns/ okiBhfse beK dh y[Fh dk j?. fJ;/ bJh tkfjr[o{ ~ Bdfo T[gmh eoBh g?dh j?.fynkb ofynk iKdk j?. nfijk eow fJB;kB sK ngDh n?;/ jo eJh gfjb{ jB fi; ftu pzdk ;Ge[Mwip{oh t; eo iKdk j? go i/ T[j eow gowkswk ~ g;zd tkfjr[o{ ebI jk;b eodk j? go Credit fe;/ jo ~Bk jt/ sK T[j nkgDh feogk tkbh Bdfo ~ @@Bdfo d/dk j?, sK gowkswk nkgD/ nkg ~ mfrnk wfj;{; eodkT[gmh i/ eo/## ftu pdb ;edk j? fJ; dk f;Xk wsbp j? w/ok we;d e/tb fJsBk j? fe i/ n;h th tkfjr[o{ dhj? fe i/ tkfjr[o{ B/ nkgDh Bdfj g[mh ehsh sK ;ko/ fwb/ T[gmh Bdfo s pu e/ y[FhnK s/ gksFkjhnK tkbh Bdfo;[y tkg; ysw j ;ed/ jB. ;ywBh ;kfjp ftu r[o{ ukj[zd/ jK sK ;k~ f;oc s f;oc r[o{ rqzE ;kfjp ns/ tkfjr[o{ ~ jh wzBDk gt/rk. i/ fJjBK dh EK fe;/ jo nZr/;kfjp B/ pVk ;gFN fejk j? fe d; p;s{ b? gkS? f;o M[fenk, fe;/ jo ~ tkfjr[o{ sI tX e/ ;fseko fdZsk,gkt?.. J/e p;s ekoB fpyfN rtkt?.. Je/ Gh B d/ y[FhnK ns/ gksFkjhnK dk Credit fe;/ gyzvh ;kX iK pkp/fJ d; Gh fjfo b/fJ.. sT[ w{Vk ej[ ejk eo/fJ.. ~ fdZsk sK tkfjr[o{ feqgk fdqFNh SZv e/ tkfjr[o{ tbI i gfjbK 10 t;s{nK gqkgs jJhnK Bdfo T[ g mh i/ eo/jB T[j ;G b?e/ th pzdk fJe jo t;s{ d/ fgZS/ fgnk ;[bskBk xkj eokfJzdkofjzdk j? ns/ i/ T[j fJe (11th t;s{) Bk fwb/ sK op sI t;s{ dk fB:w ngDk ;edk j? .ngDk wB c/o b?dk j? ns/ gowkswk ~ wkVk frDB br I fywk ;fjsg?dk j?, n?;/ jkbks ftu i/ tkfjr[o{ T[j 11 thI t;s{ Bk I @ikue# (22)
 • 23. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012r[o{ rqzE ;kfjp ftu nkJ/ okrK pko/ ikDekoh ;0 ;o{g f;zx nbZr7H okr[ fpjkrVk gzBk 537 sI 547 se s/ fpjkrV/ eh tko 548 sI 556 nZXh oks d/ FKs s/ u[g ukg tksktoD ftu fJj okr rkfJnk iKdk j?. fJj pVk wX[o s/ gqGkt gkT[D tkbkwjZstg{oD okr j? i oks ~ i[dkJh s/ ft:r dk nfj;k; eotkT[dk jfJnk gqG{ fwbkg dh f;e g?dk eodk j?. fJj Ifpbktb mkN dk ;zg{oD okr j?. tzBrh L- nfs gqhsw wB wjBk xN ;jBk gqkB nXkok okw ;z[do ;Gk bkb rgkb dfJnkb eh ngo ngkok okw rgkb dfJnkb rfpzd bkbB fwbj[ ezs fBwkDhnk B?B so;B do; go;B Bj Bhd o?fD ftjkDhnk frnkB nziB Bkw fpziB GJ/ ;rb ;hrkok BkBe[ gfJnzg? ;zs izg? w/fb ezs[ jwkokHHHHHHHH (gz B k - 542) fJj okr d/ rkT[D dh ftXh j/mK fdsh iKdh j? L- noj L Bh ; r w g Bh ;I. ntoj L;I Bh X g B[h X g X r w r o ; tkdh L w ;ztkdh ; w[y nzr L ; r w g, X B[h X g, r w, g w r o ;.8H okr[ tvjz ; [ L gzBk 557 sI 585 se s/ tv jz; eh tko gzBk - 585 sI 594 ;pd os/ tvjz; j? ;u[ Bkw T[foXkfo ;u ;zrqjfj ;d ;fu ojfj ;u? Bkfw fgnkfo (gzBk 585) r[o{ rqE ;kfjp ftu fJj nZmtK okr j? i d[gfjo t/b/ iK nXh oks t/b/ rkfJnk iKdk j?. y[Fh dhnK xVhnK zs/ d[yK GohnK nbkj[DhnK nkfd fJ;h okr ftu rkT[DhnK fB;us ehshnK rJhnK jB. tvjz; okr d/ Bkb Bkbtvjz; dZyDh dk o{g th r[o{ rqE ;kfjp ftu fJ; okr dk BK tv jzf;ek fbfynk frnk j? s/ T[; ~ okr dh EK okfrDh zwzfBnk frnk j?.tzBrh L (23)
 • 24. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;/te eh nodkf; fgnko/ ifg ihtk gqG uoD s[wko/-ojkT[ dfJnkb g[oy w/o/ gqG dks/ fi;fj iBktj[ fsBfj s[w iks/ ;dk ;dk ikJh pfbjkoh fJs T[s d/yT[ UN s[wkoh wfj fBor[D r[D[ feS{ B iksk BkBe ;kX{ d/fy wB[ oksk (gzBk-562$563)tzBrh tvjz; dZyDh L ;u[ f;ozdk ;uk ikDhn? ;uVk gotdrko fifB nkghB? nkg[ ;kfink ;uVk nby ngkoHHHHHH (gzBk-580)fJ; okr dh ouBk fJt/I ehsh iKdh j? L-noj L ; o w g, X B[h g, Bh ;Intoj L ;I B[h g, X w r o, ; Bh ;tkdh L g ;ztkdh L ow[y nzr L ; o w g B[h g, X w r o, ; Bh Hg HBh ;.9H okr[ ; o fm L gzBk - 595 sI 659 ;ofm ;dk ;[jktDh i/ ;uk wfB jfJ dzdh w?b[ B es[ wfB ihG? ;uk ;fJ gzuw fgsk ;qh r[o{ noiB d/t ih d/ ;om okr d/ Fpd i gzBk 610 sI 630 sZe r[o{ rqzE ;kfjp ftu doijB, pj[s ;ob, f;fynkdfJe s/ FoXkwJh jD ekoB r[opkDh gqwhnK ~ ezm ij/ j rJ/ jB. T[i th fJj okr y[d / IpVk wBwjDk s/ ;kdk j? fJ; bJh fJ;dh rkfJeh Bkb pVk ;[jktDk ;wK pM iKdk j?. fJj okr nkw eoe/ oks d/;BkN/ ftu nXh oks ;w/I rkfJnk iKdk j?.tzBrh L jfo wfB sfB tf;nk ;Jh i? i?eko[ eo/ ;G[ eJh r[o g{o/ eh tfvnkJh sk eh ehwfs ejh B ikJh jT[ e[opkB[ ikJh s/o/ Bkt? fi; B pyf; b?fj w/o/ fgnko/ ; i; s/ok rkt? HHHHHH (gzBk-629)fJ; okr ~ fJt/I rkfJnk iKdk j? L-noj L ; o w g Bh ;I.ntoj L ; oI B[h X, w g X w r o B[h ;tkdh L o ;ztkdh L Xw[y nzr L ; o, w g, B[h X, g, X w o, o ; (24)
 • 25. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 Institute of Sikh Studies;z f tXkB dh Xkok 25 The Institute Of Sikh Studies (IOSS), registered in 1989 was established by its fJZe tko ;zs ioB?b f;zx ih ~ fe;/ wjZst founder member Sardar Daljit Singh, S. Jagjeetg{oB e/; ftZu g[bh; B/ frqcsko ehsk. T[BQK ~ i/bQ Singh and Dr. Kharak Singh inellectualsG/i fdZsk frnk. T[jBK tk;s/ o?;N jkT{; ftu eufjoh stalwarts, who felt concerned over the large scale misrepresentation of Sikh history,brkJh rJh. T[E/ fJe pVh fdbu;g xNBk tkgoh. doctrines, Gurbani & contribution of SikhismGkosh eufjohnK ftZu fJZe gozgok j? fe T[j rtkjh towards development of mankind. The instituted/D tkb/ ~ fJZe gftZso feskp fdzd/ jB. nkw s"o is dedicated for correct interpretation of Sikh philosphy, Gurbani and propagation of Sikhisms/ fJj rhsk j[zdh j? (Grts rhsk, fjzd{ Xow dh & culture.gftZso g[;se). w[b}w T[; #s/ jZE oZy e/ ;"j u[e e/ I Z Lucknow Chapter of the IOSS headedefjzd/ jB fe T[j eufjoh ftu M{m BjhI pbDr/. e[M Z by S. J.S. Lali with active participation of Er. Y.S. Sahni, S. J.S. Kandhari, S. Jagjeet Singh,fJ; soQK pkpk ih Bkb th jfJnk. Er. N.S. Monga, Er. Ajit Singh & Dr. ManmeetnfXekoh L pkpk ih s[;hI fJ; gftZso g[;se #s/ jZE Kaur Sodhi, was started on 13th Feb 2011. withoZy e/ ;"j u[Ze" fe s[;hI e/tb s/ e/tb ;Zu pbr/. its office at Gurudwara Sri Guru Singh Sabha, RDSO, Manak Nagar, Lucknow. The Chapter ispkpk ih L fJj eh j? < engaged in organizing seminars, Counseling ofnfXekoh L fJj r[opkDh dk gftZso r[Nek j?. students and their parents to get benefit ofpkpk ih L Gkosh ;zftXkB nB[;ko s[;hI ;k~ fjzd{ efjzd/ central & state minority welfare schmes. Chapter have also felicitated meritoriousj. (fJZE/ pkpk ih ;zftXkB dh Xkok 25 dk f}eo eo students for their outstanding performance.oj/ ;B) go s[;hI w?~ r[opkDh d/ r[Ne/ T[s/ jZE oZy For more details & list of publications.e/ ;"j u[eD bJh efj oj/ j. s[;hI w?~ rhsk dh ;"j I Z I Visit www.sikhstudies.orguZ[eD bJh feT[I BjhI efjzd/ < Please visit for Punjabi Suman onnfXekoh L T[j fJ; bJh fe s[;hI FkfJd M{m pb www.punjabisuman.com for with Sikh Religious QuestionnairefdT[. & Listen Live Gurbani Kirtanpkpk ih L fco s[;hI ;zftXkB dh Xkok pdb fdT[ ns/w?~ f;Zy wzB. w?I y[Fh Bkb r[opkDh d/ r[Ne/ T[s/ jZE ZjZy e/ ;"Ij u[Ze btKrk.;ko/ nfXekoh, pkpk ih ~ d fdB sZe w}p{o eod/ oj/fe s[;hI r[opkDh d/ r[Ne/ T[s/ jZE oZy e/ ;"j u[e go Z I Zpkpk ih fJ; rZb #s/ pfid oj/, @@iK s[;hI ;zftXkBftu sowhw eo iK r[opkDh dk r[Nek pdb e/ rhskfbnkT[. nk]oeko nfXekohnK B/ pkpk ih dh fdqVsk~ d/yd/ jJ/ fe;/ th gftZso feskp #s/ jZE oZy e/ ;"j Iu[ZeD dh Fos ~ g{oh soQK fsnkr jh fdZsk. sZE yi e/doI FhFrzi wkf;e sI (25)
 • 26. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 vkH dhg fJzdo f;zx eh Bks[j:kvk pZd/uk dh nkds fit/I fwZNh sKs ftfrnkBh fJ; ~ fJe ]so/ sI ykD r gdkoEk ykD uke iK jkbKfe pj[ BjhI yKdk <fwZNh, uke, ebh, ekr}, ;hfwzN nkfd pZfunK ftZu ekh ofjs o[Mkn wzBd/ jB go eJh tko fJj ikB dk y"gkJh iKdh j?. fJe nzdki/ nB[;ko 1 sI 6 ;kb d/ th g?dk eo ;edh j?. ;G sI tZX ]soBke j?, f;Ze/ dkbrGr 20-30 ch;dh pZu/ nfijhnK t;sK dk ;/tB }fjo ;oho ftu c?bDk, i f;Ze/ tkb/ ozrK sI g?dk j[dk zeod/ jB. 10 ;kb sI tZv/ pZfunK sZe fJj wksok 10 j?. tX/o/ ;Nkou ykD Bkb bj sZsK dh xkN ]soBkegqshFs ofj iKdh j?. vkeNoh y/so ftu fJ; nkds jZd sZe j ;edh j?. tkb s/ gZEo ykD Bkb nzsVhnK~ @gkfJek# (PICA) efjzd/ jB. fJj gqftosh roGtsh dh o[ektN j ;edh j?. fJjBK uh}K dh tosI Bkbn"osK ftu th gkJh iKdh j?. fJjBK ftuI f}nkdk uke g/N ns/ rb/ dh fJBc?eFB nkw o[MkB j?.ns/ po;ks sI pknd fGZih jJh fwZNh dh ][Fp dk ;jh fJbki s/ sohe/ ngDkT[D Bkb fJ;nkBzd b?Id/ jB. fpwkoh s/ ekp{ ehsk ik ;edk j?. ;G sI nfjw j? wksk ykD ghD dh fJj p/soshph, eJh ekoBK Bkb fgsk tbI ;jh d/yGkb s/ GktBkswe ;jkok. fJei[Vh jJh j?. fJe nfjw sZE j? g"FfNe sZsK dh ewh, nfXn?B sI gsk bZrdk j? fe fJj or tX/o/ eoe/ rohpT[dkjoB d/ s"o s/ X{V fwZNh s/ po bJh shpo sKr spe/ ftu gqubs j?.bj s/ f}ze dh ewh Bkb ;zpzfXs wzB/ rJ/ jB. go ;ekokswe o[uhnK, fttjkoe pdbkU ns/pZfunk ftu f}nkdk nfjw ekoB jB, wksk-fgsk dh fttjkoe ;[fjodsk fJbki bJh tX/o/ wdZdrko ;kfpsbkgotkjh s/ nDrfjbh. j[zd/ jB. pZ f unk dk fp;sok frZ b k eoBk d ;kb dh T[wo se nkw so s/ pZu/ fgFkp dh 4- ;"D ;w/I fgFkp eotk fbnk ikt/.jkis pko/ ;{fus eoB bZr g?d/ jB, go e[M jkbksK I 5- ykD bJh yk; eo oks d/ ;w/I f}nkdk sfbnk ns/ftu pZu/ fJj BjhI d; ;ed/ iK oks ~ ;Zs/ jJ/ fp;sok [ w;kb/dko y[oke Bk fdZsh ikt/.frZbk eo fdzd/ jB sK fJj wK-pkg bJh fuzsk dk ekoD 6- pZu/ ~ f;ykfJnk ikt/ fe fdB ;w/I fgFkp ~ tZXpD iKdk j? . xo id e J h wfjwkB nk ikD iK ;w/I bJh oe e/ oZy/.gfotko ~ xoI pkjo ofjDk g? ikt/ sK pZfunK dh fJ; 7- pZu/ dh jk}oh ftu joBK ;kjwD/ ed/ fJj Bk fejknkds eoe/ wK-pkg ~ wk:{;h j[zdh j?. ikt/ fe T[j oks ;w/I fgFkp eodk j?. go fJ; wk:{;h sI eJh r[DK tZX sBkn pZfunK 8- fJ; ekoB eoe/ pZu/ ~ ed/ wkfonk Bk ikt/ feT[fI ed/ wB s/ j[dk j? fi; Bkb e[M yk; fe;wK d/ fttjkoe z fJj fJe fe;w dh fpwkoh j? ns/ pZu/ dk fJ; ftupdbkn j iKd/ jB i ;koh T[wo bJh w[FfebK g?dk eJh e;{o BjhI.eod/ jB. nkw so #s/ ;Z[s/ jJ/ fp;sok frZbk eoB 9- fi; oks pZuk fp;sok frZbk Bk eo/, T[;~ eJhd/ ekoB wkBf;e j[d/ jB iK pZu/ B/ ni/ nkgD/ w;kD/ z fJBkw d/ e/ T[; dh jI;bk nc}kJh ehsh ikt/.s/ ezNob eoBk f;yDk j[dk j?, ;, fJ; Bk}[e ;w/I s/ z 10-i/ nkg ~ oks ~ gsk bZr ikt/ fe pZu/ B/ fp;sokj/m fby/ ;[MktK s/ nwb eoe/ n;hI pj[s ;kohnK frZbk eo fbnk j? sK pZu/ d/ eZgV/ ns/ fp;sokw[FebK sI pukn eo ;ed/ jK. pdb d/t ns/ ;t/o/ fJj jh ej fe T[;B/ fp;sok1- Fkw d/ ;w/I sI pknd pZu/ ~ pj[s/ ib gdkoE Bk frZbk BjhI ehsk. fdZs/ ikD. 11-7-8 ;kb dk pZuk i/ fp;sok frZbk eo/, T[; ~2- ukj, e"ch ns/ ;"cN vfoze nkfd pzd eo fdZs/ T[;d/ frZb/ jJ/ eZgV/ nkg XD bJh fejk ikt/. ikD. 12-pZu/ ~ jo fe;w dh fuzsk, fdwkrh Gko ns/ vo sI3- g/N d/ ehfVnK ~ ysw eoB bJh T[guko. w[es oZfynk ikt/. (26)
 • 27. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 f;Zy Xkowe gqFBIsohgq F B L r[ o { dh r b e fejVh j? < rfpzd j?##.T[Zso L rohp dk w{zj r[o{ dh rbe j?. gq F B L irs fet/ I fifsnk ikt/ <gq F B L wB ftu Bkw t;D dh eh fBFkBh j? < T[Zso L wB fisD Bkb.TZ[so L wB ftu Bkw t;D Bkb Jhoyk, dt?s, jzeko ;G gq F B L fwso e" D j? < ysw j iKdk j? ns/ ;GBK ftu gowkswk B}o T[Zso L r[owfs nB[;ko ihtB ihT[D tkbk jh r[o f;y nkT[D br g?Idk j? . dk fwso j?.gq F B L ;kvk iBw woD fet/ I yz v B j[ z d k j? < gq F B L f;y fe; dk g[ikoh j? <T[Zso L g{o/ r[o{ dk Bkw b? e/ r[owfs nB[;ko ihtB ihT[D T[Zso L f;Zy @@Fpd r[o#{ # r[o{ rqE ;kfjp ih dk g[ikoh j?. z s/ Bkw igD Bkb iBw woD dk yzvB j[zdk j?. gq F B L f;z x ns/ e" o Fpd s I s[ ; hI eh ;wMd/ j <gq F B L eb eb/ F fet/ I ]sw jz [ d / jB < T[Zso L f;zx Fpd F/o bJh ns/ e"o Fpd oki e[wkohT[Zso L gqG{ dk Bkw igD Bkb eb eb/F d{o j iKd/ bJh j?. jB. gq F B L wB eh j? , wB dh y[ o ke eh j? ns/ fejVhgq F B L op dhnK fez B hnK nZ y K jB < ][ o ke uz r h j? <T[Zso L ;w[u/ ;z;ko nzdo fisB/ iht jB, T[jBK dhnK T[Zso L ftukoK d/ fJem ~ wB fejk iKdk j? ns/ fBs nZyK op dhnK nZyK jB. Bt/I ftuko bGD/ wB dh y[oke j?. ;/tk f;woBgq F B L op ih feE/ ofjz d / jB < pkDh Bkb i[V e/ B/e nkuoD tkb/ ftuko wB dhT[Zso L op ih ;kv/ fjod/ ftu ofjzd/ jB. ;G s T[sw ][oke j?.gq F B L e/ ; oyD/ feT[ I io{ o h jB < gq F B L ws ~ fejVh w?b brdh j? s/ fetI/ T[sodhT[Zso L e/; r[o{ dh w[jo j?. e/; dkVh gowkswk d/ j[ew j? < Bkb fwbd/ jB, i fJ; ~ eNd/ jB sK fJj fco T[Zso L ws s/ rzd/ ftuko ns/ gkgk dh w?b brdh j? i nk iKd/ jB Gkt op dk j[ew nNb j?. T[j i gowkswk d/ Bkw igD Bkb ns/ ;zrs dh ;/tk eodk j? ;G ;jh j?. j[ew wfBn? jt/ gotkD sk eoB Bkb T[sodh j?. y;w? ek wfjb gkJ/;h. gq F B L n;h fet/ gq G { s I B/ V / ns/ d{ o j iKd/ jk <gq F B L ihtB dk T[d/F eh j? < wz}b eh j? < T[Zso L gqG{ dh :kd d[nkok T[;d/ B/V/ ns/ T[;~ ft;koB Bkb d{o j ikd/ jk.T[Zso L ihtB dk T[d/F gowkswk (nkgD/ w{b) ftu gq F B L r[opkDh gVQBh feT[I io{oh j? < ;wkT[Dk j?. nkswK-gow nkswk ftu nG/d T[Zso L r[ o pkDh gVQ B Bkb ihtB ;/ X fwbdh j? jDk. nfXnkswe frnkB, F[G ftuko ns/ gow/Fogq F B L efbnkD j D ftu ftxB ekoe e" D jB < u/s/ nkTI[dk j?, sB wB ~ ;[y fwbdk j?.T[Zso L wB dhnK tkFBktK. gq F B L f;woB eoBk feT[I io{oh j? <gq F B L d[ o bG eh j? < T[Zso L f;woB jh gqG{ Bkb fJe fwe jD dk fJe fJeTZ[so L ;fs;zrs, fiE/ Bkw ifgnk ik fojk j?. ;kXB j?.gq F B L w[ e s e" D j t / r k < gq F B L Bkw eh j? < r[o{ w{ofs eh j? < r[o{ d/ uoBT[Zso L i ;G ~ gow/Fto o{g ;wM/. @@;G rfpzd j? ;G fejV/ jB < (27)
 • 28. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012T[Zso L r[owfs nB[;ko gzi fgnkfonK gk;I gqkgs r[o{ wzso tkfjr[o{ Bkw j?, r[o{ dh w{ofs - r[o{ dk Fpd j?. r[o{ d/ gq F B L pkpk p[ Y k ih B/ fez B / r[ o { ;kfjpkB dh ;/ t k uoB r[o{ d/ d;/ nB[;ko ubDk j?. ehsh <gq F B L Bkw e" D pyfFF eodk j? < T[Zso L S/ r[o{ ;kfjpkB dh.T[Zso L Bkw dh pyfFF e/tb g{ok r[o{ eo ;edk j? ns/ gq F B L f;Z y ftnkj dh o;w ~ eh efjz d / jB < r[owfs nB[;ko gzi fgnko/ r[o{ rqE ;kfjp ih dh z T[Zso L nBzd ekoi. skfpnk g{o/ r[o{ dk o{g jB. gq F B L yzv/ dk fBFkB eh gqrN eodk j? <gq F B L ;fsr[ o { dh ;/ t k eh j? < T[Zso L ftueko tkbh d Xkoh feqgkB nekb g[oy dhT[Zso L r[o Fpd dh ewkJh jh ;fsr[o{ dh ;/tk j?. bykfJe j?. rbk ;z;ko dk bykfJe j? ns/ dgq F B L ;Z u eh j? < ;uyz v feE/ j? < feogkBK nk;gk; ;koh wB[ysk dh ofynk eoBT[Zso L gow/Fto dk Bkw ;Zu j? ns/ ;uyzv fJe wB dh dh bykfJe jD. d feogkBK whoh (Fesh) ghoh nt;Ek dk Bkw j?, i Bkw ig ig e/ ngD/ nzdo (Grsh) dhnK th bykfJe jB. jh gqkgs j ;edh j?. gq F B L ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ftu fby/ okw Fpd sI s[;hgq F B L ;kvk r[ o { e" D j? < eh ;wMd/ j <T[Zso L dZ; r[o{ ;kfjpkB, T[jBK sI pkd Fpd r[o{, r[o{ T[Zso L okw dk noE j? i ow ow ftu ow ikt/ Gkt rqzE ;kfjp ih ns/ r[o{ gzE. gowkswk. Bk fe dFoE g[so ;qh okw uzdo ;h.gq F B L r[o{ gzE eh j? < pj[s ;ko/ gqubs Fpd fit/I fe rfpzd, w[oko,T[Zso L r[o{ gzE nzfwqs Xkoh f;yK d/ ;ko/ ;w{j ~ fejk phm[b, mke[o, ;KJh nkfd e/tb gowkswk tk;s/ iKdk j?. tos/ rJ/ jB Bk fe ftnkeshrs bJh.gq F B L n;h r[ o d[ n ko/ feT[ iKd/ jK < gq F B L e/; fe;soQK fJB;kB bJh bkG dkfJe jB<T[Zso L ;zrs s/ doFB eoB bJh ns/ T[jBK Bkb p?me/ T[Zso L e/; wB[y d/ ;oho ftu fJB;{bNo dk ezw eod/ / tkfjr[o{ ih dh f;cs ;bkj, f;woB eoB bJh jB Bkb jh skgwkB ~ ezNob eod/ jB ns/ ns/ eEk ehosB ;[De/ ihtB ;/X b?D bJh. io{oh ftNkfwB vh e/;K oKjh jh ;oho ftu nkT[dk Igq F B L tkfjr[ o { d/ eh noE jB < j?.T[Zso L gqwkswk ~ ;zpXB ehsk j?. GkJh r[odk; ih dh gq F B L idI d r[o f;y nkg; ftZu fwbd/ iK ftSVd/ gzE gotkBs pkDh ftu, uko i[rk dk fJe Fpd jB sK eh efjz d / jB < j?. t L ftF~, j L jfo, r L rfpzd, o L okw, T[Zso L tkfjr[o{ ih ek ykb;k tkfjr[o{ ih eh csfj. eh s[ ; hI ikDd/ j <- f;Zy ;zrsK B/ ;G sI gfjbK @gzE osB# wk;No skok f;zx (;zB 1885-1967) ~ fejk ;h.- pkpk yVe f;zx (;zB 1868-1963) ~ gzE dk p/ski pkdFkj* fejk iKdk ;h.- frnkBh eosko f;zx (1901-1974 JhL) ~ @gzE dk fdwk|# fejk iKdk ;h.- Gkos dk gfjbk f;Zy oZfynk wzsoh ;0 pbd/t f;zx ;h.- nBzdgo ;kfjp d/ ws/ d/ b/ye f;odko eg{o f;zx nkJhH ;hH n?;H (1909-1986 JhL) ;B.- n]pko @fjzd[;skB NkJhw}# d/ wYh ;zgkde ;0 wzrb f;zx ;B.- fNqfpT{B n]pko d/ ;z;Ekge ;0 fdnkb f;zx wihmhnK ;B.- nZyK d/ wFj{o vkeNo vkL dbihs f;zx (nzfwqs;o), gqL ;kfjp f;zx ih d/ ;g[Zso jB.- ;qh nekb s]s ;kfjp tbI f;odko eg{o f;zx (nkJhH ;hH n?;H) ~ @B?FBb gqc?;o nk f;yfJ}w* dh gdth Bkb ;BwkfBnk frnk ;h. (28)
 • 29. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012-3 (29)
 • 30. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 - Harkrishan Singh Puneet, U.K. (30)
 • 31. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 ;[wB tor gj/bh - 03! 21 ;szpo se fwbD tkb/ ;jh itkp s/ 500 o{0 d/ fJBkw fdZs/ ikDr/. fJe sI finkdk ;jh itkp jD s/ fJBkw pokpo-pokpo tzfvnk ikJ/rk. efNzr ns/ nto okJhfNzr ;theko BjhI ehsh ikJ/rh. ;[ w B tor gj/ b h - 02 dk ;jh T[ Z s o BK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc B $w 0 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH G/iD dk gsk L gzikph ;[wB, 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ yZ p / s I ;Z i / L- T[ZsI fEZb/ L- 1- HHHHHHHHHH oz r V 2 2- wjhBk fi; dh ;zrqkd i[bkJh ftu g?Idh j? 3 3- e[ e owh wjz s 6 4- pzdk pjkdo ih dk fJe BK 7 5- tgkoh 4 7- Grs ih fiBQK dh wK dk BK BhwK ;h 5 6- Grs ih fiBQ K dh pkDh ;q h r[ o { rz q E ;kfjp 4 10- pz r kb dh okiZ X kBh 4 ftZ u j? ns/ fiBQ K ~ Grs epho dk; ih 11- Mz v k 3 r[ o { wBd/ ;B 12- r[ o { nwodk; ih d/ Gshi/ 4 8- okr fi; ftu d[fgjo t/b/ rkfJD j[zdk j? 3 GkJh HHHHHHHHHH ih fiBk B/ ;qh r[o{ rzqE ;kfjp dh ouBk ftZu :rdkB fdZsk. 9- pyfFF, w/ j o 4 13- wjkok;No ftZu g?dk jJ/ Grs ih 4 14- fi; ftu t?d dtkJh gh;d/ jB 3 15- w[;bwkBK dk wjhBk fiZ; ftu oi/ oyd/ jD 4 18- r[ o { ;kfjp B/ e V / Q ~ fwZ m k ehsk 2 16- okr fi; ftu nkosh ;zpXh FpdK dk 4 rkfJB ehsk iKdk j? 17- Grs ih fiBQK pkDh ftu nkosk 2 Fpd dk fJ;s/wkb ehsk j? ;[ w B tor gj/ b h - 02 d/ fti/ s k fBoXkos sohe se eJh F[X jb gqkgs BjhI jfJnk. phph fJFwhs e"o pZrk, nkohnk Bro byBT{ B/ fJerbsh tkbk jb G/fink fi; bJh 200 o[gJ/ dk ;KsktBk fJBkw ns/ gqwkD gZso fdZsk ik fojk j?. (31)
 • 32. gzikph ;[wB wkf;e ‘ ; sz p o 2012 foFs/WANTED GURSIKH BRIDE : WANTED GURSIKH GROOM:28, 5 7" Amrit Dhari (Veg.) M.Com, own 26, 5 4" Slim, Fair Complexion, B.A., FOR MATRIMONIALBusiness of Readymade M.Lib. Non working, Lko. Please furnish details e.g.Garments & Property Dealers, Jhansi Gender, Age, Height, Religion, Caste,35000 p.m. Mobile : 09889504455 (SYMA-1)-09839016828 Complexion, Qualification, Profession, (POPLI 1313-1) 27, 5 1" Fair Complexion, B.Sc., Income, Marital Status, any preference42, Avtar Singh (Sahajdhari Sikh), etc. with contact Phone/Mobile No.B.Com, Railway Contractor, Bhopal Computer DOAEC from UPTECH,Mobile : 09425017495 persuing MBA,Non working, Lko. not exceeding 20 words along with (POPLI 1313-2) (SYMA-2)-09839016828 Cash/D.D for Rs. 150/- in favour of "PUNJABI SUMAN" Payable at28, 5 9" B.Sc. (Computer), Working 23, 53" Fair Complexion, B.Tech Lucknow and send to AdvertisementMNC (U.S. Based) Gurgaon, 4.5 Lacs p.a., (Electrical) working, Lko. Manager, "Punjabi Suman", 215/295lko. (SYMA-7)-09839016828 (SYMA-3)-09839016828 Ka, Subhash Marg, Dugawan,Khatri (Sodhi), 32, 5 11" Fair, M.A. 42, Narinder Kaur (Chugh, Arora), Lucknow 226004.(Sociology), Event Organiser, 3 Lacs. Matriculate, Non working, Bhopal Available on Websitep.a. lko. Mobile : 9415424785 Mobile : 09425017495 (Editor-1) (POPLI 1313-3) www.punjabisuman.com nghb i[bkJh 2012 sI BthI ;zgkdeh Nhw d[nkok g/F ehsh ik ojh w?r}hB d/ o/N@@gzikph ;[wB## tZb gkmeK, b/yeK, tkgkohnK nZr/ jZE iV p/Bsh fJe ekgh bJh Rs. 15/-j? , ;kvQ h j ; bk ncikJh tk;s/ pj[ f rDsh ftZ u w/ I p o pD I ns/ftfrnkgB d/ e/ nkoEe ;fj: r eo skeh n;h s[ j kvh gz i kph 6 wjhB/;w/bJh (vke you s) Rs. 90/-fto;/ ~ fjod/ ftZu t;kJ/ oyD dh ukjs ~ g{ok eo ;ZehJ/. fJe ;kb bJh Rs.175/- ;zgkde, w0 L 9415561425 (vke you ;w/s) g{o/ :{0gh0 ftZu n?i/IN pDB bJh ;zgkdeh dcso ftZu ;wgoe eo. ;zgkdeh dcso L- gzikph ;[wB 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ - 226004 c B L 9415561425 (;z g kde) E-mail : punjabisuman_media@rediffmail.com, office@punjabisuman.com visit our website at : www.punjabisuman.com MEMBERSHIP FORM Dated .........................Name ..............................................................................................................................................................Address ...........................................................................................................................................................District ..................................................Ph./Mobile No.................................................Pincode........................Email ..............................................................................................................................................................Yearly Rs. 175/-Period from ....................................... to ..............................................Mode of Payment : DD/MO/Deposit in A/c in favour of “PUNJABI SUMAN”, A/c No. CA 30819640926 of StateBank of India, payable at Lucknow. Sign. of Member (32)