Your SlideShare is downloading. ×
April 2013 web
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

April 2013 web

1,553
views

Published on

Published in: Education, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,553
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. POSTAL REGD. NO. : SSP/LW/NP-353/2012-2014 RNI NO. : UPPUN/2008/25934T[Zso gqd/F dh gzikph GkFk ns/ gzikph ;fGnkuko dh nbzpodko fJeZbh wkf;e gfsqek pMjwbI sumn PUNJABI SUMANAPRIL 2013 Vol - 5 ISSUE-12ngq?b 2013 ;kb-5 nze-12 15/-8 i`"Bh; fgUnh ifjfk"V fu%kqYd izkIr dj i<+s vkSj i<+k;sa
 • 2. lektoknh ikVhZ ds vYila[;d tkx:drk lEesyu esa flD[kksa dh vksj ls ekax i= fnukad 02-03-2013 dks >wys yky ikdZ y[kuÅ esa vk;ksftr vYila[;d tkx:drk lEesyu esa mRrj iznsk ds flD[k izfrfuf/k;ksa }kjk ekuuh; eqyk;e flag ;kno v/;{k] lektoknh ikVhZ dks flD[kksa dh vksj ls ,d ekax i= izLrqr fd;k x;k gS ftlesa fuEu ekax dh x;ha %& & oDQ cksMZ] fk;k] lqUuh cksMZ dh rjg flD[k leqnk; ds cksMZ dk xBuA & mRrj iznsk iatkch ,dsMeh ds v/;{k in ij lq;ksX; flD[k leqnk; ds O;fDr dk euksu;uA & fpj izLrkfor Jh xq: xksfcUn flag foofo|ky; gsrq Hkwfe ,oa vU;kU; lqfo/kkvksa dk vkoaVuA & flD[kksa ds fk{kk laLFkkuksa ds izeq[k inksa ij flD[kksa dh gh fu;qfDrA & gt ds fy;s cus cksMZ dh rjg flD[kksa dh xq:/kke ;k=kvksa ds fy, Hkh flD[k xq:/kke ;k=k cksMZ ,oa ;k=k lfClMh & o"kZ 1969 esa izLrkfor ,oa 1999 esa iquZizLrkfor y[kuÅ foofo|ky; esa xq: xksfcUn flag ps;j QkWj flD[k LV~Mht dh LFkkiuk ,oa izksQslj in ij flD[k lekt ds lq;ksX; O;fDr dh fu;qfDrA & izfro"kZ xq: xksfcUn flag t;Urh dk vodkk Jh vdky r[r ls fufpr frfFk dks gh djus gsrqA & mRrj iznsk vYila[;d vk;ksx ds vUrZorhZ vfr vYila[;d vk;ksx dk xBu ftlesa ps;jeSu in flD[k lekt dk gksA & iwoZorhZ dq- ek;korh ljdkj ds le; ds lhfyax ,DV dks fujLr dj flD[kksa dh vf/kxzghr tehusa okil djus gsrqA mijksDr ekaxksa ij ekuuh; eqyk;e flag ;kno us fopkjksijkUr ekaxs iwjh djus dk vkoklu fn;kA [kkylk lktuk fnol ds miy{; esa y[kuÅ dh lk/k laxr dks dksfV&dksfV c/kkbZtksfxUnj flag ts-,l- dkspj djethr flag fueZy flag fx0 y[kfoUnj flag gjthr flag ^ljyk* HkwfiUnj flag fiUnk lriky flag xksYMh iz/kku ehr iz/kku egkea=h /kkfeZd lfpo gSM xzaFkh ehfM;k izHkkjh ih-vkj-vks- ih-vkj-vks- Jh xq: flag lHkk] vkyeckx] y[kuÅ Many Many Congratulations on Vaishakhi, Khalsa Sajna Diwas S. Gurdayal Singh M illennium SERVICES Deals in : Scientific, Diagnostics, Biotechnology & Medical Equipments and Consumables S. Prathvi Pal Singh Ex. Corporator 4/269, Vikas Nagar, Lucknow.Sales Office : 7 B, Shree Raj Complex, 8, B.N. Road, Lucknow. Ph. : 0522-4065406, 2638935Regd. Office : 3, Vinayak Bhawan, A.P. Sen Road, Lucknow-226019 E-mail : millennium3@indiatimes.com Mobile : 9918420645 Hotel Inder Regency Charbagh, Lucknow. E-mail : prathvipalsingh722@gmail.com Hello Chikan jkseh vkVkseksckbYl All Kinds of Chikan & other Garments CNG foØe ikVZ~l ds foØsrk Guru Nanak Market Charbagh, Lucknow. fudV y{eh ghjks gkW.Mk odZkki]S. Harminder Singh Mindi Mobile : 9336138020 Mobile : 9919441316 lqHkk"k ekxZ nqxkok¡] y[kuÅ
 • 3. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934 POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-2014 gzikph ;[wB gz i kph wkf;e ;kb 5 nz e 12 ngq?b 2013 sseok BkBeFkjh u/ s $t? ; ky ;z g kdeh 3 ;zgkde e-mail ;fsr[ o { ~ 4 ;0 Bfozdo f;zx wIrk r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ 4 gkme fbyd/ jB 6 ;j-;zgkde uz[Bh j[zdh f;o dk fFzrko 7 ;0 nihs f;zx r[o{ ;kfjp dh jk}oh ftu 7 ;zgkdeh ;bkjeko ypoBkwK ns/ ;orowhnK 8 ;0 fpqfizdo gkb f;zx edoK-ehwsK dh ezrkbh Gr fojk j? 10 ;0 joGiB f;zx r[o{ BkBe d/ uoB fuZsoK T[Zs/ 12 r[owfs ;bkjeko gzikph pbh 13 frnkBh byftzdo f;zx ykb;k gzE dk iBw d[FNk gkghnK HHHHHH 14 frnkBh irihs f;zx @ikue# p[Ykg/ ~ pM Bk pDB fdU 15 ;zgkdeh dcso 215$295 @e# ;[GkF wkor ykb;k gz E s/ r[ o { rq z E 16 d[rktK byBT{ - 226004 d/ o eo fdsh 17 w0 L 9889065886 e[dosh fJbki 18 Email : office@punjabisuman.com w?I jK ;dk budk, soZeh wks pbh dh 19 http://www.punjabisuman.com o{g? ekw?d;sh G[y/ ;kd? rzY HHHHHH 21 gzikph ;[wB ekft F[ w B 22 gqthB e/;otkBh fgqzNo, gpfbFo s/ ;kfjp}kdk nihs f;zx ih 23 ;tstkfXekoh B/ nkc;/N fJzvhnk, beK dh fyZu dk e?do j? fdZbh dk f;Zy HHH 24 182$4, bZb{wb ov, wFerzi, byBT{ sI Sgtk e/ dcso gzikph ;[wB r[Dekoh s[b;h 25 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK r[o{ rqzE ;kfjp ftu nkJ/ okrK pko/ ikDekoh 26 byBT{ sI gqekfFs ehsk. ;z g kde r[ o pkDh ;z e / s e" F - 4 27 Bfozdo f;zx wIrk f;Zy Xkowe gqFBIsoh 28 b/yeK d/ ftukoK Bkb ;zgkde dk nkU gzikph f;yhJ/ - 9 29 ;fjws jDk }o{oh BjhI j?. wK pbh gzikph d/ ftZ;od/ nZyo-3 30 iatkch lqeu ;[ w B tor gj/ b h - 10 31LoRokf/kdkjh] izdkkd] eqnd izohu dsljokuh }kjk vkQlsV zbf.M;k] 182@4] yYywey jksM] ekdxat y[kuÅ ls gzikph gV, gzikph fby, gzikph pbeqfnzr ,oa 215@295 d] lqHkk"k ekxZ] nqxkok¡] y[kuÅ ls gfsqek 15 sohe se B fwbD s/ cB okjh nkgDk ;jh vke gskizdkfkr fd;kA lEiknd % ujsUnz flag eksxk a fgB ev ;w/s cB L 09889065886 s/ ;{fus eo skeh ;jh gs/ s/ gfsqek dpkok G/ih ik ;e/, ns/ gsk u/e ehsk ik ;e/. (1)
 • 4. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 BkBeFkjh ;zws - 544 gurpurb bwrh mwhw mWJ pRkwS sRI gurU AMgd dyv jI 18 ApR Y l vYswiK DIrin ikau vwFIAw ijnw pRym ibCohu] hir swjnu purKu ivswir kY lgI mwieAw Dohu] pRkwS sRI gurU qyg bhwdr jI 18 ApR Y lpuqR klqR n sMig Dnw hir AivnwsI Ehu ] plic jnm Bgq DMnw jI 20 ApR Y lplic sglI mueI JUTY DMDY mohu ] ieksu hir ky ieiqhwsk idhwVynwm ibnu AgY leIAih Koih ] dXu ivswir ivgucxw jnm swihbzwdw jUJwr isMG jI 9 ApRYlpRB ibnu Avru n koie ] pRIqm crxI jo lgy iqnkI inrml soie ] nwnk kI pRB bynqI pRB imlhu vYswKI (Kwlsw swjxw idvs) 13 ApRYlprwpiq hoie ] vYswKu suhwvw qW lgY jw sMqu BytY is`K dsqwr idvs 13 ApRYlhir soie ]3] srkwrI Cu`tIAW qy hor idhwVyGkt L- gowkswk dk Bkw f;woB sI fpBk jo fisB/ Gh jnm fw. bI. Awr. AMbydkr 14 ApRYleow fJE/ eohd/ jB T[j T[u/ nkswe ihtB dk nzr BjhI Z SRI rwm nOmI 19 ApRYlpD ;ed/ . gq G { dh :kd s I ;yDk wB[ Z y d[ y h ihtB mhWvIr jXM q I 24 ApR Y lr[ikodk j?. u[co/ dh ;[jktDh e[dos Gh T[; ~ ;r,I tZY /tZY yKdh j?. (2)
 • 5. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 ; w[ e sk ;z ; ko fi r[ o T[ g d/ f ;nk Bfoz d o f;z x w I r k ;z;ko gqf;X ftdtkB ybhb fipokB fbydk j?, @@w?I d[BhnK x[w e/ t/yh ! izrbk sI FfjoK tZb, M[rhnK sI wfjbK tZb. w?I ewK ~ tXfdnK s/ v[pfdnK z Zt/fynk. w?I oki GtBK, ekbiK, wzdok, pbh p/dhnK s/ frnk. w?I goy ehsh fe ewio nwho dk r[bkw j?.nwho nkdwh f;gkjh dk r[bkw j?. f;gkjh ioB?b dk r[bkw j?. ioB?b pkdFkj dk r[bkw j?. pkdFkjg[ikoh dk r[bkw j? s/ g[ikoh fJe fBoiht w{osh dk r[bkw j?. w{osh i fwZNh dh pDh jJh j?, fi; ~ ;?skBB/ wB[yh y{B ftZu r[B e/ ofynk jfJnk. wohnK nkswk tkb/ gkgh wB[yK d[nkok fJjBK w{oshnK ns/ g[ikohnK zdh g{ik ehsh iKdk j?.## ybhb fipokB B/ i toDB ehsk j? ;fsr[o{ ih B/ T[; sI fBnkok Xow wkor f;ZyK ~ fdZsk ;h. ; w[ e sk ;z ; kfo fi r[ o T[ g d/ f ;nk.. fs;eh rJh pbkfJ fwN/ nz d / f ;nk.. (519) r[o{ ih B/ fJe ;e{b dh ;EkgBk ehsh, nkgD/ ;/teK ~ f;Zy pBkfJnk s/ fJ; bkfJe pBkfJnk feo{VhnK d/ tF B g?e/ sKfizdrh r[o{ dh ;/X, fFeFk ~ gokgs eo/ ns/ nwb ftu fbnkt/. go ;[nkoEK ftug?e/ gzE d/ nkr[nK B/ n?;k YKuk fsnko eo fdZsk fe f;Zy ns/ r[o{ dofwnkB ftufbn? nk rJ/. ftufbnK dh rb s/ w?~ fJe ejkBh :kd nk ojh j?. T[; ejkBh ftu fJe phph dk y;w, T[; dkgfs, god/F sI fJe fuZmh r[ow[yh fbgh ftu fby e/ G/idk j?. T[j r[ow[yh gVQh B jD eoe/ fJe r[ow[yhfbgh ~ ikBD tkb/ pzd/ sI fuZmh gVtKT[dh j?. fuZmh ftu fby/ e[M nZyo gsh gsBh d/ nzsob/ ;zpXk ~ T[ikro zeoD tkb/ jD iK fBqd/F jB ns/ gsBh j[zekoh Godh jJh fuZmh ;[B ojh j?. gVB tkbk fJ;/ soK fuZmhnKgVd/ gVd/ fJe fdB gV/ jJ/ nyoK ~ nkgD/ nZyo dZ; iK nyoK ftu xkbw/b eoe/ T[; phph ~ Gowke/nkgD/ ikb ftu c;k b?dk j?. ns/ T[j phph nkgD/ ;Zu/ gsh sI p/tckJh eo gkgD j iKdh j?. fJjh jkb nZi If;Zy ;zrsK ns/ ;qh r[o{ rqE ;kfjp ftueko nkJ/ e[M ftubhnK B/ ehsk jfJnk j?. i ;zs iK pkp/ nytkT[d/ z IjB ns/ e[M ;fsr[o{ th pD rJ/ jB. d;t/I gksFkj B/ ;qh r[o{ rqE ;kfjp ~ r[o{ rZdh d/ e/ ftubhnK dh rzikfJF ysw eo fdZsh ;h. f;ZX/ z [r[o{ dh uoDh bre/ r[o{ dh ;/X gokgs ehsh ik ;edh ;h. j[D fJjh ftubhn? e[wkorK s/ gzE ~ gk oj/jB. nZi f;Zy th ybhb fipokB dh Xow dh gfoGkFk tkb/ ok;s/ s/ Xe/fbnk ik fojk j?. ;qh r[o{ rqE ;kfjp z~ w[osh dh GKs g{fink ik fojk j?, nkoshnK, dht/, Bkw ikg[ dh EK r[opkDh dk wkbk c/o e/ ikg. eh fJjr[o{ dk dZf;nk wkor j? < T[; T{go fJe BtK fFr{ck fe nsZ[b pkDh ~ sfbnk ik fojk j?. fJ; pkDh d/fJsB/ gkmK dk sb T[; pkDh d/ fJsB/ gkmK pokpo j?. gzith gksFkjh B/ ;qh r[o{ rqE ;kfjp ftu gzi ftfFnK zT[Zs/ pkDh ;zgkds ehsh j?. fJe nz; nekb g[oy d/ f;Xkzs o{g ns/ g;ko/ d/ toDB dk j?, d{;ok T[; dhT[;ss ftu, sh;ok p/Bsh o{g ftu, uEk T[;~ XzBtkd d/D bJh ns/ nzsbk ;zdoGk d/ toDB dk j?. r[o{;kfjp B/ fiZE/ p/Bsh, T[;ss nkd d/ FpdK d/ f;ob/y ftu okr nzes eo e/ T[; ~ pko-pko rkT[D bJhskehd ehsh j? TZE? jh f;XKs tkbh pkDh T[s/ okr nzes B eo e/ pkDh ~ ;wM e/ T[;sI ;/X b/D dh io{os ZdZ;h j?. jo pkDh dk nkgDk wjZst j? ns/ eJh th r[o{ wjkoki ih dh pkDh d{;oh pkDh dk ;EkB BjhI b?;edh. fJj eoe/ n;h r[o{ wjkoki dh ;/X dh T[bzxBk eo oj/ jK. fJj soe eh ;zrsK ~ iVB tk;s/fJj fttjkoe ok;sk u[fDnK frnk j? mhe BjhI. pkpk okw okfJ B/ th n"ori/p sI f;yh s/ j oj/ i[bw s;dZd~ oeD bJh e[ZM nZyo pdbD dh fttjkfoesk fdykJh ;h T[jBK dk eh jFo jfJnk ;p ikBd/ jB ns/T[jBK d/ u/b/ (okwokJhn?) f;yK bJh nZi th fttois jB. nkT[ tkfjr[o{ T[; nekb g[oy gqG{ d/ Bkw dk;[nk; ;[nk; ftZu f;woB eohJ/ frDshnK B fwEhn?, fi; bJh r[o{ wjkoki toid/ jB. r[ow[yh fbfg gVQe/f;ye/ r[o{ rqzE ;kfjp sI f;ZX/ ;/X XkoD eohJ/.epho igBh ekm eh fenk fdybktfj bfJ.. fjod/ okw B u/sjh fJj igBh fenk jJ/.. (1368) (3)
 • 6. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 e-mail r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ ;fsr[ o { ~ 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 r[o{ BkBe d/t ih dk f;ZXk ~ itkp 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Guru Nanak Dev Answers Siddhas 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321gow ;fsekos pkpk BkBe ih, f;Z X K B/ g[ Z f Snk L tkfjr[o{ ih ek ykb;k. tkfjr[o{ ih eh csfj. f;X g[ S fD, @@;[ f D pkfbnk ! pkpk ih ! efbi[r s{z skoD fjs nkg ih tbI ehs/ ekoi s/ T[BKQ eT[ D [ ;es s[ f j J/ E / fbnkJh < The Siddhas Asked :ekoiK ~ ;zg{oB eoD bJh nkg ih dh :iBk ~ gV gV e/ nkg ih "Listen O Youngman !jh feogk eo sK jh ;{M g? ;edh j?. what power has brought you ftFt d/ XowK dk ;Zu iK ;w[Zuh wB[ysk ~ nrtkJh d/D d/ to this place (i.e. the Mount Sumer)" ?;woE @r[opkDh# i nkg ih d/ tZy-tZy ikfwnK okjh nekb g[oy B/ r[ o d/ t B/ df;nk LG/ih, T[; ~ ns/ GrsK, GZNk ns/ r[o{ fgnkfonk dh pkDh ~ fJeZso @@jT[ ifgnk gow/ ; o , GkT[ Grfs ;z f r skVh bkJh,##(nkg ik e/) eoBk feZE/ w[bskB feZE/ wjkokFNo feE/ pzrkb ns/ feE/ tkoK GkJh r[ o dk;, 1$28oki;EkB ns/ :{0gh0 j?. fco fJ; ~ soshp tko ftF? w[skpe o;wJh The Guru Replied :czr (okrK ftu) Bkb nzes eoe/ ;kfjp ;qh r[o{ rzqE ;kfjp ~ w[ewb z "I meditated on God and contemplated Himeoe/ d[BhnK T[Zs/ pj{s tZvk T[geko ehsk. with love and devotion". fJj mhe j? fe nkg ih dh feogk ;dek ns/ eJh r[o{ fgnkfonK Varan Bhai Gurdas 1/28ns/ ;z;EktK okjh ;zrsk ftu pkDh Bkb fgnko tfXnk j? go fJBQK f;Z X K B/ fco g[ f Snk LekoiK bJh e[M ;kXB fJj fij/ ngBkJ/ ik oj/ B/ fi; sI GftZy ftu fco g[ S D f;X, @@BkBek !ysok Gk;dk fgnk j?. tX sI tX pkDh gVB bJh g/qoBk eoB d/ wks b e ftu fenk toskok <## The Siddhas asked again :y/so ftu, nfwqs SekT[D ;w/I gzuK ebI fJj sk ;[fDnk ;h fe pzfdnK The siddhas then enquired.s?~ gVDk BjhI nkT[dk s{z w{b wzso gVQ fbnk eo. r[o{ wzso gsQ fbnk I "Nanak ! what is happeningeo. go ni eb ejh ik ojh fJj rb fe fJsB/ w{b wzso eo bT[ in the world below ?"fJj pokpo jDr/ ig[ih ;kfjp d/. fJe ;[ywBh ;kfjp dk gkm eor/ r[ o d/ t B/ df;nk LsK fJsB/ ig[ih ;kfjp d/ gkm jDr/. fJsB/ r[o wzso eor/ sK fJj pkp/ efjnk BkE ih ! ;u uz d q w k e{ V nz X kokj ikJ/rk. fJj fejVh calculation ns/ fe; d/ fds/ nfXeko Bkb eo e{V nwkt; tofsnk, jT[ GkbD ufVQnk ;z;kok gkgk frok;h fgoEwh, X" b yVk xo j/ m g[ e kokoj/ jB. i/ f;oc w{b wzso Bkb jh ;kohnk pkDhnk d/ wjksw fwb f;ZX Sg p?m/ gopsh, e"D irs eT[ gko T[skokikD ih s/ pkpk ih nkg ~ gfotko d/ ;[y fsnkr e/ pkDh fJemh eoD i r h r:kB-ftj{ f Dnk, fB; fdB nz r brkfJBikD dh eh bV ;h ns/ Grs ghb{ tofrnK dh d[FwBh b?D dh eh Skok,bV ;h. pkM r[ o { v[ p k ir ;kok.## pkpk ih nkg ih tbI pyFh ;wM w[skpe fJj ;wM gJh j? fe tkoK GkJh r[ o dk;, 1$29 The Guru then Answered :pkDh d/ wN/ so s/ 3 ftF? ej/ ik ;ed/ jB. The divine Master replied, "Dear Naths ! T[;sfs f;XKs ns/ p/Bsh. the darkness of falsehood has eclipsed the j[D 50 tkoh p/Bsh eohJ/ s/ T[j f;zXks EVh pD ikJ/rk ns/ moon of truth. In the dark moonless night of utter falsehood.f;zXks T[;ss fet/I j ikJ/rh @@;u/ ;u B j/tJh HHHHHHHH## fJj f;zXks I have set out to seek the truth world over.j? fesBh tko rkJhJ/ fe fJj p/Bsh pD ikJ/. Sin has enslaved the world pkpk ih w?~ sK ;wM BjhI g?dh. i/ mhe j? sK w?~ ;wMk d/tI BjhI I and the Bull (Dharma : righteousness) standing beneath the earth,sk i ;zrsk ~ fJ; e[okj/ gk oj/ jB T[jBK ~ toi - ;Mh pyF. cries in anguish for help. pkpk ih ! T[; tes ;jko BjhI j[zdk idI gqw[y ;yFhnsk pkDh Who will save the afflicted world (pkeh ;ck 5 sI) when the Sidhas have hidden themselves (4)
 • 7. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 in mountain - retreats ?sI nZr/ bzxD dk :sB eodhnK jB nkg ih B/ pkDh ftu eJh EK s/ The Yogis who go aboutns/ ftF/F o{g ftu pqjw frnkBh ~ gfoGkFs ehsk j? ni ;kv/ eJh on the earth below,;fsekos eEk tkue, ftnesh ftF/F bJh nyo tos oj/ jB @@g{oB lack real wisdom. They occupy themselves in plastering theirpqjw frnkBh##. eh gksFkj ih nX{ok pqjw frnkBh th j[zdk j? s[;K bodies,sK feXo/ fieo BjhI ehsk. day and night, with ashes nkg ih B/ pkDh pkDk pyF e/ f;yK ~ fJe B/w pyfFnk sK i and do nothing else The whole world is drowning;zrsK ftu gqG[ fwbD/ dk ukT g?dk jt i nkgD/ nkg ftu fJe nt;Ek without the grace and guidance of the Guru.j?. gsk brk j? fe gzikp ftu fJe r[od[nkok pfDnk j? fi; dk BkT[ (the enlightener and the true leader)".ofynk frnk j? r[od[nkok gqG[ fwbD? dk ukU. f;Z X K B/ fco fyZ M e/ nkfynk L ; do ftu nkg ih nekb g[oy ~ ;zpXB eoe/ g[S oj/ j ; f;fX p b fB @@;[ D BkBek !do s/ok e/jk pkpk ih j[D edh r/Vk bk ikU, nkg ih ~ nekb g[oy s[ f j ir ~ fenk eokwkfs fdykJh <sI g[SDk BjhI gt/rk. ;zrs ftu ekch ;fsekos ;ziDk B/ nbhFkB e[ M [ ftykb/ n;K B , s[ f j feT[ fYb nt/ j h bkJh ##<r[od[nkok pDkfJnk j? s/ Bk ofynk gowkswk dk do. nkg jh ikDI The Siddhas then asked him in a challengingfJj d"V feXo ~ b? ikt/rh ns/ edI ysw jJ/rh. tone : w? ;udk ;h fe po;K sI r[bkw Gkos tk;h Gkt[esk tF iF The Siddhas said, "Listen to us. Nanak ! and tell :ftu, jF sI fpBk nzBhQ FoXk tF ew eod/ jB ftF/F o{g ftu BK oyZD what miracles you have dispalyed to theftu ik ;BwkBs eoD ;w/I. ;kvk ;fjo byBT{, fJe Bro j? T[; world? Show some of those to us as well.ftu 40-50 ;kb gfjbK sI :iBk pX sohe/ Bkb T[;koh jJh fJe Why have you been so dilatory in exhibiting the same ?ekbBh j? fi; dk BK wjkBro j?. fJ;/ soQk Gkos fJe okFNo j? T[; r[ o d/ t B/ itkpfdnK df;nk LftZu fJe gqkzs wjkokFNo j?. pkpk p b / , @@BkE ih ! pkpk ih fiw/tkoh dhnK Post s/ p/mhnK FyFhnsk gsk BjhI ed n;K s/ t/ y D i r h, t;s[ Bk ekJh .Action b?DrhnK. r[ o [ , ;z r fs, pkDh fiBK, ; gksFkj ih w? sk nkg ih nZr/ jh idVh eo ;edk jK fe f;ZyK d{ i h UN BjhI j? okJh .##~ ;Mh pyF. ftt/e (Common Sense) pyF ;iDk ;fs;zrhnK ~ tkoK GkJh r[ o dk;, 1$42 The Divine Master said, O dear Nath !csfj. I have nothing to exhibit fywk ;fjs. no supernatural power to display nkg ih dk I depend on nothing like that and have no w/ok e-mail gsk L- briji.kiram@gmail.com @feow# refuge other than the Guru-God, the holy congregation of believers and the holy Word of the Lord. Varan Bh. Gurdas, 1/42 nBwb ;[wB 1- i/jVk wB[Zy gkgK dh nZr sI BjhI pu ;edk T[; ~ BoeK dh nZr ftuI eJh th BjhI puk ;edk. 2- fi; wB[Zy dh ngBh nt;Ek e[eowh jt/ T[; ~ ;koh d[BhnK jh e[eowh ns/ gkgh ikgdh j?. 3- ;G sI tZvk gkg j? fBo t?o Bkb th t?o eoBk ns/ ;G sI tvk g[ZB j? t?oh T[s/ th fdnk eoBh. 4- i nkgB/ gqkfJ jo fe;/ dk gVdk eZi e/ ok}h jIdk j? T[; d/ gVd/ jw/Fk gowkswk eZidk j?. 5- B/e pzdk T[j j? i nB fvm/ nB ikB/ dk th Gbk bu,/ s/ pd T[j j? i Bk tkec dh th p[okJh eo/. 6- oZp d/ xo ftu Ujh dFh frfDnk iKdk j? fi; B/ gkg ehsk jt,/ T[j BjhI fi; ~ be gkgh efjB. 7- i p[fonkJh eoB tkb/ dk ftoX ;fj ;edk j? T[j tvh sI tvh nT[eV nkB s/ th BjhI vbdk. frnkBh T{Xw f;zx ih (5)
 • 8. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH ;kjwD/ yVk eod/ s/ ;zrs dh nkfrnk Bkb ;}k d/Id/ . ngD/ FpdK ftu fJe tkXk }o{o eod/ fe feos eo,feos eo, tzv e/ Se ns/ Bkw ig HH fJ; dh okyh eo, |ohpK, ngkj}k ns/ nBkE pZfunK r[o{ BkBe ;kfjp idI fJ; d[BhnK ftu nkJ/ sK Bkb tzv e/ Se. g/N GfonK j? sK Bkw ig BjhI sK g/N;wki iksK, rsK, XowK ns/ B;bK ftu p[oh soQK tzfvnk GoB dh T[gokbk eoB bJh ;zxoF eo.jfJnk ;h. w~ d/ g?oekoK B/, Gkos d/ n;bh t;BheK ;o{g f;zx, b[fXnkDk~ nS{s ns/ SNhnK iksK eoko d/ e/, Bos d/ gkso r[opkDh nZi dh bVpDkfJnk jfJnk ;h i |[bkwh dh f}zdrh ihn oj/ ;B. i xNBktK nieb nk}kd Gkos ftu xN ojhnKpqkjwD, g[of js ns/ T[uhnK iksK tkb/ ftjb/ p?m e/ yKd/ jB, nzro/} ekb ftu Bkj d/ pokpo ;B. fJ; dk Z;B. be tfjwK-GowK d/ wZeV ikb ftu p[oh soQk c;/ ekoD ;}k xN ns/ nk}kdh f}nkdk j?. ekB{B pBkDjJ/ ;B. feosh, SNhnK iksK tkb/ s/ fe;kB g{oh fwjBs ;w/I ;kv/ B/s/ nkgD/ je ftu tofsnk ikD tkbk ekB{Beo e/ th w[FebK Goh f}zdrh ihn oj/ ;B idfe Xow u[Neh ftu gk; eo b?d/ jB, go fijVk ekB{B T[jBK s/d/ ofjpo s/ tZvhnK }whBK d/ wkbe irhodko fJBQK sI ne[zF bkD tkbk g/} jt/ sK eJh pjkfBnK nXhB ;z;db[ZNh jJh feos T[go n?F eod/ ;B. ns/ ftXkfJek ~ ubD jh BjhI d/d/. fJjBK pD/ jJ/ pkp/ BkBe B/ feos eoB tkfbnK ~ ;qFm eo e/ bkuhb/ ekB{B ~ wBkT[D tkbh g[fb; j? T[j nkgDh Beoh /wzfBnk s/ ;ZG sI tZX fJZ}s fdsh. iksK, rsK s/ w}QpK pukT[D ns/ S/sh gqwFB gkTD bJh B/fsnK d/ ;kjwD/dk yzvB eo e/, wkBt Xow jh ;op T[uh wzfBnk. BhthI t?;/ jh Bsw;se ofjzd/ jB. gbh; co; dh finkdk Ziks tkfbnK ~ T[Gkfonk. ; pkpk ih B/ d[BhnK ftu j"ek fvT[Nh B/ f snK dh d/ y o/ y ns/ xN fvT{Nhfdsk fe feos eo, tzv e/ Se ns/ Bkw ig. feos feT[I n?vfwB;No/FB mhe eoB tb brdh j?. n;h T[; ;w/eo < skfe s[;h nksw-fBoGo jt, fe;/ nZr/ jZE Bk nZv, I d/ rtkj jK idI nzro/i oki ftu bkb Ngh tkbk fJengD/ ns/ nkgfDnK bJh ][oke s/ jo ;[y-;j{bsK gqdkB f;gkjh fgzv ftu nk tV/ sk BitkB spek G?Ghs je/ fgzv Zeo ;e ns/ ][ddko pD ;e. p/-;jkok ns/ ngzr beK pkjo Sbh G[ZNk yke/ r[ikok eo b?Idk ;h go fgzv BjhIdh ;jkfJsk eo ;e ns/ T[ B Q K Bkb tz v e/ Se . ;h tVdk. j[D B/fsnK dh F?j jD eoe/ fJe rbh w[jb/(r[od[tkfonK ftu eVkj tzv e/ SeDk fJ; dk gqshe j?) dk r[zvk gbh; fJzB;g?Do ~ uokj/ ftu EZgV wko d/dk Ifco i/eo fYZv Gfonk jt/rk sK jh Bkw igD j[zdk j?. j? ns/ pu th iKdk j?. xgb/ xNkb/ pbkseko, B/skG[Zy/ g/N Grsh BjhI j[zdh. Beo Fkjh ns/ ;oekoh eowukohnK dh Sfj Bkb nkw go nZi eb sK fJ; sI T[bN j fojk j?. ;ko/ j oj/ jB. fJjBk T[goes wzd eowk sI puD bJh ;k~ny"sh pkp/ s/ ;ko/ jh gqukoe feos eoB ns/ tzv e/ r[opkDh sI ;/X b?Dh ukjhdh j?.SeD dk BK se BjhI b?d,/ f;o Bkw ig Bkw ig dh oZN I jZ e gokfJnk BkBek T[ ; ;[ n o T[ ; rkfJbkJh oyd/ jB. FkfJd fJ; eo e/ fe T[BQK ~ eJh nro fJ; grzsh ~ wB ftu t;k fbnk ikt/ sK;tkb Bk eo d/t fe s[;h fejVh feos eod/ j iK ehsh xgb/ xNkfbnK sI pfunK ik ;edk j?. fjzd{ f;Zy rT[j? < edI feos ehsh j? < ; T[BQK B/ T[j e[ZM efjDk s/ GeFD ns/ w[;bwkB ;[no ykD sI pu ;edk j?.gqukoBk j? i e[ZM T[BQK ~ Bhe brdk j?, fJ; bJh d/ y gokJhnk uz r hnK, wktK XhnK G? D k ikD/;wfMnk ikdk ukjhdk j? fe i/eo pkpk BkBe ih nZi j[d/ z r[opkDh d/ J/; eEB tb th nro fXnkB BkbsK ny"sh pkfpnK ~ s/ Xow gqukoeK ~ ;koh ;zrs d/ ftuko ehsk ikt/ sK pbkseko nkfd s pfunk ik ;edk (6)
 • 9. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013j?. eJh fes{tkus ns/ j[ish ftnesh u;hnK bJh nkgD/ z ;tkoE dk noE eYD dk :sB eod/ jB fJE/ fJj u[zBh j[zdh f;o dk fFzrkorb th toBD :r j? fe uzrh wkVh dh gfjukB ;kv/ u[zBh j[zdh f;o dk fFzrko Bh gzikpD/.;u/ ;[u/ wB ns/ nyK B/ eoBh j?. nro wB GVehbk ;wM/ s{z ihj~ n?t/I Gko Bh gzikpD/.ns/ ny w?bh Bk jtrh sK jo fJ;soh uzrh jh br/rh. / ;kT[D d/ wjhB/ idI shnK ;B nkT[IdhnK,fJE/ n;h XB XB ;qh r[o{ rfpzd f;zx ;kjp dk XzBtkd uktK Bkb G?DK ;B u[zBhnK wzrkT[IdhnK,ehs/ fpBk th BjhI ofj ;ed/ fiBk B/ eSfjo/ dk eeko ;ZG pdb rJ/ B/ fsT[jko Bh gzikpD/.py;F eod/ jJ/ ni sI 314 ;kb gfjbK go fJ;soh ns/ u[zBh j[zdh f;o dk fFzrkoHHHHHHgo wod d/ rwB dh wBkJh ehsh ;h. fJ; sI iBs bzwh r[Zs eNtk e/, gBh pDkJh fcodh,AIDS nkd i phwkfonK ;kfJI; ~ j[D fd;hnK jB d;w bkj e/ ;{N-;btko, Nkg ihB gkJh fcodh,fgsk B/ T[; ;w/I nBGt eo bJhnK ;B. fJe rotwJh gzikph fto;k feT[I fdsk s{z fp;ko Bh gzikpD/ <rb fJj th j? fe pbkseko nkd feosK ftu f;Zy u[zBh j[zdh f;o dk fFzrkoHHHHBitkBK dk Bkw Bkj d/ pokpo j? pbfe fJe r[of;Zy gkT[Dh BjhIT[I nkT[Idh s?~ seb/ s/ szd Bh,phph ~ gzikp ftu pkdb ;oeko B/ g[o;efos ehsk ;h poro, ghf}nK #s/ v[ZbQh d[ZX djhI Bk g;zd Bh,fi; B/ nkgDh gfjBh jJh feogkB Bkb fJe g[fb; tkb/ s/oh gfjbK fijh ojh Bk B[jko Bh gzikpD/.~ xkfJb eo fdsk ;h i T[; ~ S/V fojk ;h. fJ; u[zBh j[zdh f;o dk fFzrkoHHHHHHHHHHb/y dk nzsw ns/ sh;ok nkd/F th r[opkDh dk cowkB @frzdo Bt/I febQ/ tkbk# tk;s/ j? gkT[Idk,j/m doi j? L- ngD/ fgSeV ~ fijVk G[Zb iKtdk, Xow dh feos eo Bkw ig ns/ tz v Se v[Zp iKdk nZX ftueko Bh gzikpD/. fJj fsB/ ;/XK fJBhnK ;Nhe jB fe fJjDK ~ u[zBh j[zdh f;o dk fFzrko HHHHHngBk e/ pzdk be gqbe ;[Xko eo ;edk j?. ;kv/ t; i[frzdogkb f;zxs/ e/ t b nodk; j? fe ;fsr[ o ;uk gksFkj ;k~T[goes ewkT[D dk pb pyF/. r[ o { ;kfjp dh jk}oh ftu e?0 joGiB f;zx, byBT{ r[o{ rqzE ;kfjp dh j}{oh ftu, nkg ~ r[o{ sI tZvk nytkT[Id/ B/ B/sk. ukgb{;K dh ngDh "i ebI, ngD/ Bkw d/ i?eko/ btkT[Id/ B/ B/sk. w?I fJBQK ftu fco jJ/ Gko{, ftu jzeko ftu t/fynk nkT[Id/ B/ B/sk. fJj fe;/ th ekBoz; ftu, ;jb/ nkgD/ jh sK t/y rkT[Id/ B/ B/sk. T[; NkJhw sK x[zwDk jZd j[zdh, idI M{m ~ ;Zu pDkT[Id/ B/ B/sk. fJj t/y e/ pVk fco d[y brdk, T[; dh p]f;F ~ idI GbkT[Id/ B/ B/sk. wBihs f;zx x[zwD (7)
 • 10. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 T[sZo gqd/F gzikph ne?vwh dk ;EkgBk fdt; fwsh 7-3-2013 ~ r[o{ BkBerob} fJzNo ekb/i uzdo Bro d/jkb ftu tZvQ/ gXo s/ fJe nkbfJz v hnK eth dopko eokfJnkfrnk fi; ftu gzikp sI nkJ/ phphnwoihs e"o, ;0 ntsko f;zx@skoh# ;0 u?B f;zx @ueotosh#,nbhrVQ sI nkJ/ vk0 eoKshgkbns/ byBT{ d/ eth ;0 fsqbuBf;z x @uz B #, ;0 wBw j B f;z x@wjBh#, phph wBihs e"o ns/ ;0nkswihs f;zx B/ fjZ;k fbnk ns/nkgDhnK o;fGBhnK eftsktKBkb Gkoh frBsh ftu T[g;EZs;qsktK dk wB wj fbnk. skoh ih fiZE/ nkgD/ ;{ohb? ezm eo e/ w[y nkeoFD oj/ T[jBK d/ fdb Sjd/ eftsk nyo Ith p/fw;kb ;B. skoh ih B/ wK ~ ;zwogs wK torh B mzvVh SK be wK w/oh bkv bvK T[Idh j?. pfunK ~ gke/;{e/ EKs/ nkg frZb/ EK s/ ;T[dh j?. gVQe,/ ;uD bJh wip{o eo fdZsk. Gk;k ftGkr d/ fBd/Fe ;qh d:k ;zeo ;qhtk;st Z I{B/ jo gstZs/ ;iDk ;kpek tkJh; u?now?B ;0 okfizdo f;zx pZrk, ekb/i d/ gqXkB ;0 r[oBkw f;zx, fgq;hgb phph zgqGis e"o nkfd d/ Bkb dhg ibk e/ eth dopko dh nozGsk ehsh. w[y nfsfEnK ftu ftXkfJe othdk; w/josokth Fkwb ;B.;wkitkdh gkoNh tb I xN frBsh n?ieFB ns/ t/bc/no ckT[vFB byBT{ tbI fJe w/vheb { / / u/eng e?Ig dk T[gokbk ehsk frnk fi; ftu ;o;tsh spfenK dh ikroD o? b h v?Nb ekb/i d/ vk0 rot fwFok dh nrtkJh ftu v?Nb I I fwsh 1-3-2013 ~ r[od[nkok nkbwpkr fty/ ;oiBK dh fJe Nhw ns/ vk0 n? ; 0n? ; 0 T[ Z g bbyBT{ dhnK ;zrsK d/ gfsfBfXnK dh fJe whfNzr jJh n?enkg/Fo, o?eh ns/ gqkeos fues;k d/ wkfjo fufesFe { qfi; ftu byBT{ dhnK iE/pzdh ns/ r[od[nkfonK dhnK B/ Gkoh frBsh ftu wohiK dk u/eng ehsk ns/ fJbkigqpXe ew/NhnK d/ 114 njd/dkoK B/ fjZ;k b?e/ fJe wKr z ;zpzXh ;bkj fdZsh.gsZo fsnko ehsk fi; ~ fwsh 2-3-2013 ~ M{b/ bkbgkoe ftu jJh o?bh ftu ;wkitkdh gkoNh d/ w[yh Bt/ I BkBe Fkjh ;wZ s dh ;[ n krsw[bkfJw f;zx ~ g/F ehsk frnk. ;qh w[bkfJw f;zx B/ wKr fwsh 14-3-2013 ~ r[od[nkok Bkek fjzvbk fty/gZso s/ ftuko eoe/ g{ok eoD dk nkFtk;B fdZsk j?. Bt/I ;kb dk ;[nkrs pV/ i; ns/ T[sFkj Bkb ehsk nkFhnkBk r[od[nko/ fty/ w/vheb e?Ig frnk. okrh f;zxk ns/ gqukoeK B/ r[opkDh ehosB ns/ fwsh 14-3-2013 ~ r[od[nkok nkFhnkBk fty/ f;Zy r[owfs ftukoK Bkb ;zrsK ~ fBjkb ehsk. (8)
 • 11. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 uz v hrV d/ frnkBh GrtkB f;z x dk nkvhn thi[ n b wkXZ w Bkb fJfsjk; gq s h ikro{ e sk ns/ r[ o wfs gq u ko uzvhrV sI nkJ/ frnkBh GrtkB f;zx B/ nkX[fBefJb/eNqfBe wkXwK Bkb r[owfs ns/ r[o{ fJfsjk; dkgquko ehsk ik fojk j? i T[jBK tZbI fwsh 14 sI 17 wkouse r[od[nkok nkbwpkr fty/ ehsk frnk ns/ jor[od[nkfonk ftu th ehsk ik fojk j?. fi; dh Gog{oFbkxk j ojh j?. ekBg[ o d/ GkJh pZ B ih d/ r[ o d[ n ko/ fty/ Fjhd fdt; fwsh 23-3-2013 ~ GkJh pZB ih d/ ;EkB s/ Fjhd/nkiw Grs f;zx d/ Fjhd fdt; ~ ;wogs ;wkrwehsk frnk fi; ftu byBT{ sI nkJ/ frnkBh ;stzsf;zx, f;owDh r[od[nkok ew/Nh d/ r[owfs ftukoefrnkBh ;Zstzs f;zx B/ yi g[oD sZEk sI ;zrsK ~ ikD{eokfJnk. nkbfeZe Bro ehosB byBT{ 24-3-2013 ~ owdk; ;qh nfwqs;o d/ pkpkp[ZYk ih d/ ;EkB sI ube/ s]s gNBk ;kfjp ~ GkohfrBsh ftu ;zrsK Bkb ik oj/ ftFkb Bro ehosB dkfJfsjk;e r[od[nkok r[o{ s/r pjkdo ;kfjp njhnKrzins/ r[od[nkok Bkek fjzvbk fty/ Gkoh ;[nkrs ehskfrnk. Bro ehosB d/ gqpXek B/ dBK r[od[nkfonk dh zgqpXe ew/NhnK ns/ ;qh ;[ywBh ;kfjp ;[;kfJNh byBT{ zd/ w?IpoK ~ XzBtkd ehsk j?. j b k wjZ b k fwsh 27-3-2013 ~ d g oo se r[ o d[ n koknkbwpkr fty/ y/ v K, eth dopko, ehosB dopkoeoe/, ns/ r[od[nkok Bkek fjzvbk byBT{ fty/ ehosBns/ r[owfs gquko dnkok ;zrsK ~ fBjkb eoe/ jbkwjZ b k wBkfJnk frnk. fwsh 28-03-2013 ~ thr[od[nkok r[o{ s/r pjkdo ;kfjp njhnkrzi fty/ GkohdhtkB jfJnk. fi; ftu okrh GkJh e[bdhg f;zx d/jokd{B tkb/ ns/ GkJh eowihs f;zx gNhnkb/ tkb/ d/iZfEnK B/ nkgB/ wBjo ehosB Bkb fBjkb ehsk. ;ko/gqrokwK ftu bzro ns[ZN tofsnk. (9)
 • 12. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 Õçðź-ÕÆîåź çÆ Õ§×ÅñÆ í¯× ÇðÔÅ ÔË ê§ÜÅìÆ ÃîÅÜ - r[ o uoB f;z x B{ o g[ o ê§ÜÅì çÆ èðåÆ À°é·Åº ìäÅÀ°ºÇçÁź ò¶ÖÅ-ò¶ÖÆ ØðźîÔÅé îÔźê°ðôź çÆ èðåÆ ÇòÚ ê± Ü Å ñÂÆ ÕîðÅ åźÔË, ÇÜé·Åº é¶ ÁÅêäÆ ì½ÇèÕåÅ ìäÅ ñËä׶ êð ÇÕåÅìź ñÂÆéÅñ ÃÅðÆ ç°éÆÁŠ鱧 Øðź ÇòÚ Õ¯ÂÆ æź éÔƺ Ô°§çÆ¢êzíÅÇòå ÕÆåÅ¢ ×°ð± éÅéÕ ñ¯Õ ÇçÖÅòÅ Õðé, ë¯ÕÆÁźç¶ò 寺 ñË Õ¶ ×°ð± ׯÇì§ç ÇÃ§Ø ðÃîź, ÇòÁÅÔź-ôÅçÆÁź Òå¶åµÕ ÃÅⶠçà װð± ÃÇÔìÅé ì¶åÔÅôÅ Õð÷Å Ú°µÕ-Ú°µÕ Õ¶ÇÂà èðåÆ Òå¶ ÇòÚð¶ Áå¶ ÁÅêäÆ ÇòÚÅðèÅðÅ êË Ã Å ñÅÀ° ä , À° µ Ú¶ îÇÔ§ × ¶ Øð À° à Åðé Áå¶ðÅÔƺ ÃîÅÜ é±§ ìóÆ òµâÆ ç¶ä ÇçµåÆ¢ ܯ ÇÕÔÅ À°Ô îÇÔ§×ÆÁź ×µâÆÁź ÖðÆçä ÇòÚ ÇÂÕ-ç±Ü¶ 寺 òèÇÃðë ÇÕÔÅ ÔÆ éÔƺ ìñÇÕ ÕðÕ¶ ÇòÖÅÇÂÁÅ¢ íÅÂÆ Õ¶ Á½Ö¶ Ô¯ Õ¶ òÆ êËÃÅ ñÅÀ°ä ñÂÆ ÇåÁÅð ðÇÔ§ç¶ØéµÂÆÁÅ ÜÆ Áå¶ í×å ê±ðé ÇÃ§Ø òð׶ îé°µÖåÅ Ôé¢ ÁÇÜÔ¶ Ô¯ð òÆ ÕÂÆ Õ§î Õðé ÇòÚ ÁÃƺçÆ Ã¶òÅ ç¶ ç±å òÆ ÇÂö èðåÆ ç¶ ñ¯Õ Ãé¢ ×À± ÇÔ§ç°ÃåÅé ÇòÚ¯º êÇÔñ¶ é§ìð Òå¶ Ôź¢ êð ìÔ°Ç×äåÆ×ðÆì çÆ ðµÇÖÁÅ Õðé òÅñ¶ Áå¶ ÔÕ±îåź ç¶ Üìð ñ¯Õź çÅ ÇÕåÅìź çÅ ìÜà ÷Æð¯ øÆÃçÆ Ô°§çÅ ÔË¢éÅñ ÁÅÔãÅ ñÅÀ°ä òÅñ¶ ç°µñ¶ íµàÆ ÇÜÔ¶ ÇÕðçÅð ÇÂö ÕðÕ¶ ÁÖ½åÆ ìÅÇìÁź, â¶ÇðÁź, ܯåôÆÁź,òÆ ÇÂà èðåÆ Òå¶ êËçŠԯ¶¢ èðîź î÷·ìź 寺 À°µêð òÃå± ôÅÃåðÆÁź çÅ ÕÅð¯ìÅð òÆ ê§ÜÅì ÇòÚ íÅðåÀ°µá Õ¶ îÅéòòÅçÆ ÇòÚÅðèÅðÅ ðµÖä òÅñ¶ Áå¶ ç¶ ç±Ü¶ ñÇìÁź ç¶ î°ÕÅìñ¶ Ç÷ÁÅçÅ ÚîÕ ÇðÔÅ ÔË¢Û¯àÆ À°îð ÇòÚ òµâ¶ ÕÅðéÅî¶ Õðé òÅñ¶ ôÔÆç Ãׯº ç±ÇÜÁź ñÇìÁź ÖÅà ÕðÕ¶ ì§×Åñ 寺 ÁÖ½åÆí×å ÇçØ, ôÔÆç ÕðåÅð ÇÃ§Ø ÃðÅíÅ Áå¶ ôÔÆç ÕÅñ¶ ÇÂñî ç¶ îÅÔð ÇÂæ¶ ÁÅ Õ¶ ÁÅêäÆÁź öòÅòźÀ±èî ÇÃ§Ø ÇÜÔ¶ ñðî¶ òÆ ÇÂà èðåÆ é¶ Ü§î¶¢ÃÅâ¶ ç¶ ðÔ¶ Ôé¢ íÅò ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ ÁÅêäÆ ñ°µà ÕðòÅ Õ¶ê§ÜÅìÆ ÃîÅÜ çÆ ÇÂÔ ìçÇÕÃîåÆ ÔË ÇÕ ÃÅⶠÀ°é·Åº 鱧 îÅñÅîÅñ Õð ðÔ¶ Ôé¢Ú¶ÇåÁź ÒÚ¯º ڧ׶ ÇÕðçÅð ñ×ÅåÅð ÇòÃð ðÔ¶ Ôé¢ ÔðÆ ÕzźåÆ ÁÅÀ°ä éÅñ Ö¶åÆ ÇòÚ îôÆéÆܶÕð Õç¶ ÁÃƺ îÔÅé ñ¯Õź 鱧 ïÅç Õðç¶ òÆ Ôź õÇíÁÅÚÅð òè Ç×ÁÅ, ÇÜÃ ç¶ Çõචòܯº îé°µÖ çÆåź ÇÂÔ ÃîÅ×î ÇÃðë ÁÅêäÆ ÔÅÀ°îË é±§ êµá¶ êÅÀ°ä îé°µÖ Òå¶ ÇéðíðåÅ ØàäÆ ô°ð± Ô¯ ×ÂÆ¢ îôÆéÆåµÕ ÔÆ ÃÆîå Ô¯ Õ¶ ðÇÔ ÜÅºç¶ Ôé¢ ÁÃƺ ì½ÇèÕ êµÖ¯º õÇíÁÅÚÅð éÅñ Õ§î çÆ ðøåÅð òÆ å¶÷ Ô¯ÂÆ Áå¶Õ§×Åñ Ô¯ ðÔ¶ Ôź¢ ÇÂÃ ç¶ ÕÂÆ ÕÅðé Ôé¢ ê§ÜÅìÆ ÃÅⶠÁ§ç𯺠ÃÇÔÜåÅ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ õåî Ô¯ä ñµ×ÃîÅÜ ÇòÚ êó·é çÆ ð°ÚÆ çŠصà Ô¯äÅ, àÆ. òÆ. êÂÆ¢ ÇÂÕ êÆó·Æ òµñ¯º ç±ÜÆ êÆó·Æ åµÕ ÜÅºç¶ Ç×ÁÅéÚËéñź Òå¶ Á§èÇòôòÅÃÆ êz¯×ðÅîź çÅ êzÃÅÇðå Ô¯äÅ Üź À°ÃÅð± Õçðź-ÕÆîåź çÆ ñËÁ ñ×í× à°µà ÔÆÁå¶ îôÆéÆ ÃµÇíÁÅÚÅð çÅ ÇòÕÅà ÁÅÇç¢ ìÔ°å ×ÂÆ¢ ÇÂö Ã ç½ðÅé àËñÆÇò÷é Òå¶ Úñç¶ ç¯-ÃÅð¶ ê§ÜÅìÆ êó·¶-ÇñÖ¶ Ô¯ä ç¶ ìÅòܱç ÁõìÅð åµÕ Çå§é ÚËéñź çÆ æź ÃËÕó¶ àÆ. òÆ. ÚËéñ ÃÅⶠØðźéÔƺ êó·ç¶, ÇÕåÅìź êó·éÆÁź åź ç±ð çÆ ×µñ ÔË¢ ÇòÚ ÁÅä ÔÅ÷ð ԯ¶ Áå¶ ×Æå-ç×Æå ðäé çÆÃÅⶠñ¯Õ î¯ìÅÂÆñ Òå¶ ÇàÀ±éź ñ×òÅ Õ¶ Üź ëܱñ ìÜŶ ò¶Öä çÆ ÕñÅ ìä Ç×ÁÅ¢ ÃÅⶠê§ÜÅìÆÔÆ ÇÕö éÅñ ×µñź ÕðÕ¶ çà ê§çðź ð°ê¶ ìðìÅç ×ÅÇÂÕź çÅ ÇòðÊõæź ÇòÚ ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ ×Æå,Õð ç¶ä׶ êð B-C ð°ê¶ çÅ ÁõìÅð ÖðÆçäÅ ñ¯Õ ×æÅòź, ÕñÆÁź, ×ÅÀ°ä çÅ ÇðÔÅ ÔË¢ àÆ. òÆ.ë÷±ñ-ÖðÚÆ ñ×çÅ ÔË¢ èéÅã ñ¯Õ Øð ÚËéñź çÆ íðîÅð éÅñ ÇÂÔ Ãí Õ°Þ ÇÂÕçî ÔÆ (10)
 • 13. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013ìçñ Ç×ÁÅ¢ Õç¶ ÃÅⶠé½ÜòÅé, ×ÅÇÂÕź 寺 ç°µñÅ îÔÅé ñ¯Õź çÅ ÃéîÅé éÔƺ Ãׯº À°é·Åº çÆ Ã¯Ú ç¶íµàÆ, ê±ðé í×å, ÜËîñ ëµåÅ, ôÔÆç í×å ÇÃ§Ø À°ñà ÜÅ Õ¶ À°é·Åº çÅ ÁêîÅé Õðé ç¶ å°ñ ÔË¢ À°ÔçÆÁź ×æÅòź ðäç¶ Ãé¢ ÇÂé·Åº ñ¯Õ ×æÅòź ç¶ ×ÅÇÂÕ ÇÜé·Åº ç¶ ×Æå ÁÃƺ êÇðòÅð ÇòÚ ìÇÔ Õ¶êÅåð ÃÅⶠñ¯Õ éÅÇÂÕ Ô¯ÇÂÁÅ Õðç¶ Ãé¢ êð àÆ. ðä éÔƺ ÃÕç¶, À°Ô Ô°ä ñóÕ¶/ñóÕÆÁź ç¶ ÕÅñÜźòÆ. ÚËéñź Òå¶ ô°ð± Ô¯ÂÆ ñµÚð Áå¶ ÁôñÆñ ×ÅÇÂÕÆ ÇòÚ ÜÅ Õ¶ ÁÅêäÆÁź Çøñîź, ÕËÃàź çÅ êzÚÅðé¶ éôÂÆÁź, òËñÆÁź, ÕÅåñź, ÇòÔñóź, Õðé ñµ× ê¶ Ôé¢ ÕÅñÜź-ÃÕ±ñź ç¶ é½Ü°ÁÅéñóÅÂÆÁź î°µñ ñËä òÅÇñÁź, æÅÇäÁź ÇòÚ ÜÅ ñóÕ¶/ñóÕÆÁź ÇÜé·Åº 鱧 Ç÷§ç×Æ çÆÁź À°ÃÅð±Õ¶ íóæ± êÅÀ°ä òÅÇñÁź, ïÚ-ÇòÚÅð Áå¶ Õçðź- Õçðź-ÕÆîåź ÇõÖä çÆ ñ¯ó Ô°§çÆ ÔË, ÁÇÜÔ¶ÕÆîåź 寺 ðÇÔå é½ÜòÅé î°§ÇâÁź 鱧 ð¯ñ îÅâñ ÁÖ½åÆ ×ÅÇÂÕź 寺 ÕÆ ÇõÇÖÁÅ ñËºç¶ Ô¯ä׶? ÃׯºìäÅ Õ¶ ÃÅâÆ é½Ü°ÁÅé êÆóÆ Áµ×¶ êz¯ÇÃÁÅ¢ ÇÂæ¶ À°é·Åº 鱧 åź çµÃä çÆ ñ¯ó ÔË ÇÕ ÕÚÇÔðÆÁź 鱧ÇÂÕ ×Æå çÅ î°µÖóÅ ò¶Ö¯ ÒÇÜÔóŠïÚ-ÇòÚÅð Õð¶ î¶ñ¶ çµÃä òÅñ¶, ì§ç±Õź, êÃå¯ñź, ÜÆêź, î¯àðÀ°Ô ÕÅÔçŠܵà ìÂÆ¢Ò ÇÂà åð·Åº ïÚ-ÇòÚÅð êµÖ¯º ÃÅÂÆÕñź å¶ ì÷Åðź ç¶ ×¶ó¶ ñÅÀ°ä òÅñ¶ ÃÅâ¶Õ§×Åñ ÇÜÔÆ ×ÅÇÂÕÆ, ×ÆåÕÅðÆ Áå¶ ÁôñÆñ éÅÇÂÕ éÔƺ Ôé ìñÇÕ ÃÅⶠñ¯ÕéÅÇÂÕ À°Ô ÔéÇëñîźÕä ÃÅâÆ é½Ü°ÁÅé êÆó·Æ Áµ×¶ êð¯Ã¶ ÜÅä ÇÜé·Åº é¶ ÁÅêäÆ Ãð÷îƺ ñÂÆ òµâÆÁź-òµâÆÁźñµ×¶¢ Õ°ðìÅéÆÁź ÕÆåÆÁź¢ ÃÅâÆÁź ÇÃñ¶ìà çÆÁź ÁÃƺ ÕÇÔ ÃÕç¶ Ôź ÇêÛñ¶ Ççéƺ ê§ÜÅì ÇòÚ ÇÕåÅìź ç¶ êÅáÕzî ÇòÚ ÃÅ鱧 òµâÆÁź åìçÆñÆÁźòÅêðÆÁź ëðÆçÕ¯à ÇòÚ ñóÕÆ çÅ Á×òÅÕźâ Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÃÅâÆ ÁܯÕÆ ÇòµÇçÁÅ îé°µÖ é±§Áå¶ Á§ÇîzåÃð ÇòÚ ÁÅêäÆ èÆ çÆ Çµ÷å çÆ ðµÇÖÁÅ ê±ðé îé°µÖ éÔƺ ìäÅÀ°ºçÆ¢ ÇÕµåÅî°ÖÆ ÇõÇÖÁŠ寺ÕðÇçÁź ÇêåÅ çÅ Õåñ Õð ÇçµåÅ ÜÅäÅ ÁÅÇç òÆ Ç÷ÁÅçÅ ÷ð±ðå ÇÂà ׵ñ çÆ ÔË ÇÕ ÇõÇÖÁÅØàéÅòź çÅ Ãì§è ÇÕå¶ éÅ ÇÕå¶ ÁÇÃµè¶ ã§× éÅñ îé°µÖ é±§ ê±ðé îé°µÖ ìäÅÀ°ä çÅ çðÜÅ ðµÖçÆÃÅâÆ ÁܯÕÆ ×ÅÇÂÕÆ éÅñ òÆ ÜÅ Ü°óçÅ ÔË¢ ç±ÇÜÁź Ô¯ò¶¢ ÃÅⶠÃîÅÜ é±§ ÁµÜ Ãí 寺 òµè ڧ׶ ÇÂéÃÅéźçÆÁź èÆÁź-íËäź çÆÁź ǵ÷åź çÆ ðÅÖÆ Õðé çÆ ñ¯ó ÔË¢ ÜÅ×çÆÁź ÷îÆðź òÅñ¶ ñ¯Õ ÁÅêä¶òÅñ¶ ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ, ÁµÜ ÇÕà ÇçôÅ òµñ ÜÅ ðÔ¶ Ôé ð°÷×Åð, ðÅÜéÆåÕ Áå¶ À°ÃÅð± õÇíÁÅÚÅð ç¶ êzì§èÇÂÔ ÃÅⶠÇòÚÅðé òÅñÆ ×µñ ÔË¢ ÃÅâÆÁź 鱧 ÇìÔåð ìäÅÀ°ä ç¶ òè¶ð¶ Ãîðµæ Ô°§ç¶ Ôé¢îÅéòòÅçÆ Ã¯Úź îðçÆÁź ÇÕÀ°º ÜÅ ðÔÆÁź Ôé? ×°ðìÅäÆ çÅ êÅá Õðé 寺 ìÅÁç Ü篺 ÁÃƺ ÁµÜ ÃÅâÆ é½ÜòÅé êÆó·Æ ÃÅÔîä¶ ð¯ñ îÅâñ ÁðçÅà Õðç¶ Ôź åź À°Ã ÇòÚ Çìì¶Õ çÅé î§×ç¶çÅ ìóÅ òµâŠçÕà Öó·Å Ô¯ Ç×ÁÅ ÔË¢ ðÅÜéÆåÕ Ôź¢ ÇÜà çÅ íÅò ÔË ÃÅâÆ Ã¯Ú-ÇòÚÅð Õðé çÆêµÖ 寺 ܶÕð ò¶ÇÖÁÅ ÜÅò¶ åź ÃÅⶠé¶åÅ ÁµÜÕñ· ôÕåÆ ò趢 êð ÇÂà ñÂÆ ÁÃƺ ÁÅê ìÔ°å صàÜñö-Üñ±Ãź ÇòÚ Çòð¯èÆÁź 鱧 í§âä ñÂÆ ÕÂÆ ÷ÇÔîå Õðç¶ Ôź¢ Ú§×ÆÁź ÁõìÅðź, Ú§×ÆÁźòÅð ìóÆ ØàÆÁÅ ôìçÅòñÆ çÆ òð寺 Õðç¶ Ôé¢ ÇÕåÅìź ÇÂà ÇòÚ ÃÅâÆÁź Ãí 寺 òè ÃÔÅÂÆ Ô¯êÅðñÆî˺à ÔÅÀ±Ã Áå¶ ÇòèÅé ÃíÅòź ÇòÚ òÆ ÃÕçÆÁź Ôé¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòź Ú§×Æ Ã¯Ú ðµÖäÇÂÕ-ç±Ü¶ ÇÖñÅø ×Åñ·Æ-×ñ¯Ú Õðé Áå¶ Ôµæ¯êÅÂÆ òÅñ¶ ڧ׶ ÃÅÇÔåÕÅðź, ñ¶ÖÕź, ÇòçòÅéź, ÇÚ§åÕźԯä åµÕ Úñ¶ ÜÅºç¶ Ôé¢ ðÅÜéÆåÆ ÇòÚ ÇÂÕ-ç±Ü¶ ç¶ ÃÕ±ñź-ÕÅñÜź ÇòÚ ÃËîÆéÅð ÕðòÅÀ°ä¶ ÚÅÔÆç¶å¯º Á×ÅºÔ ñ§Øä ñÂÆ ÇøñîÆ ÔÆð¯, ÔÆð¯ÇÂéź Áå¶ Ôé¢ Ã¯Ú-ÇòÚÅð çÅ ÇòÕÅà Áå¶ ÁÅêä¶ ÇÂÇåÔÅÃ,×ÅÇÂÕź çÅ ÃÔÅðÅ ÇñÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ çåź-í×åź, Çòðö ÇòÚñÆ îÔÅé ñ¯Õź çÆÁź Çéµ×ð Õçðź-ìÅìÅ øðÆç Áå¶ ÕðåÅð ÇÃ§Ø ÃðÅíÅ òðÇ×Áź ç¶ ÕÆîåź ×zÇÔä ÕðÕ¶ ÁÃƺ ì½ÇèÕ êµÖ 寺 Áµ×¶ òèÜéî Ççé îéÅÀ°ä ñÂÆ òÆ ×§ç¶ ×Æåź ç¶ ÁÖÅó¶ ÃÕç¶ Ôź¢ñµ×ä¶ ô°ð± Ô¯ ׶ Ôé¢ ÇÂÔ ÇÂÕ åð·Åº éÅñ À°é·Åº (nihs sI ;kGko) (11)
 • 14. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013;Zuh ejkDh r[o{ BkBe d/ uoB fuZsoK T[Zs/ GkJh s/ik f;zx gmkBeN n?e;gq; phBk ;N/FB T[s/ ;kY/ fszB / Z @@fJjBK ~ eh dJhJ/ <##xzN/ b/N gj[uh okJ/g[o ikD tkbh prh d/ w[;koK ~ z @d o[fgnK dk GkB fbnk e/ fJe-fJe d;h (10phBk izeFB T[Zs/ ;Zs xzN/ T[vheDk fgnk. g?;/) ;kfonK ~ tzv fdU.## fJe fBjkfJs ;jDk fijk f;Zy B"itkB, fNh @@fJe d;/ Bkb fJjBK dk g/N Go ikJ/rktkbh ;[jDh d;sko ;ikJh nkgD/ fJe pZu/ s/ gsBh ;jh <##;w/s, fJ;/ prh ftu okJ/g[o ik oj/ ;B. jo eJh @@fco d Bk ;jh d; dk BN b? ikU.##gzikph th fJ;/ prh ftu p?m/ ;B. prh ~ n?e;gq?; @@Bk w/oh okDh ! UB/ d/fj, fizB/ r[o{ BkBe B/BkbI eZN e/ phBk ;N/FB dh y[v/ bkJhB ftu yVk eo Z G[Zy/ ;kX{nK ~ ytk e/ nkg u[g/VK ykXhnK ;B.## G[Zy/fdZsk frnk. ;kX{nK, r[o{ BkBe ns/ u[g/VK dk BK ;[D e/, gsBh T[; f;Zy s/ T[jdh gsBh B/ oNh ykD fgSI nkgDhnK wNhnK wNhnK fjoB nZyK Bkb gsh tZb MZN;/p fSZb/ s/ ykX/. idI T[; f;Zy B/ ;/p d/ fSbe/ pkoh e[ t/ydh ojh. fco nkgDhnK GohnK nZyK nZr/ s"bhnkftuI pkjo ;[N,/ d{oI gb/N kow T[s/ yVsk fJe w[vk, Z Z z d/ e/ gsh dh M"bh ftu f;o f;ZN fdZsk. gzikph w[;kof;oI g?oI Bzrk, fpyo/ tkb, fJe gkN/-g[okD/ MZr/ ftu, sK ;G e[M ;wM rJ/ go d{i/ gqKsK, ;{fpnK-fJbkfenKgkb/ Bkb m[o{ m[o{ eodk d"Vdk nkfJnk. ;/p-fSbfenK tkb/ be gzikphnK ~ g[ZSD bZr/ L~ fJzi fgnk fit/I eJh pk} nkgD/ fFeko ~ g?dk j?. I @@fenk pks j rJh <##MZN ftu T[j ;ko/ fSbe/ yk frnk. go dqt/ fjofdnK s/ GohnK nZyK ftuI eJh th pkoh ftuI jh T[j f;Zy f;o pkjo eZYe/ gfjbK fe;/ ~ e[M Bk dZ; ;fenk.sK T[j~ so; s/ ;u GohnK fBrkjK Bkb t/ydk fojk. MZN fgSI gsBh B/ pBktNh w[;e[okjN w[;eokfco gsBh ~ g[ZSD bZrk L e/ go; ftuI thj o[gJ/ eZY/ s/ gsh ~ d/ fdZs/. @@eJh oNh j? t/ vZp/ ftu <## ni/ rZvh uZbD ftu ;kY/ gzi xzN/ pkeh ;B. @@ih ! j? !## ;odko B/ prh ftuI Tso e/ fJe ukj tkb/ Bkb rZb @@vZpk w?~ cVkU.## ehsh. efJbk, posD, u[ZbQk s/ T[; dk fJe nkdwh T[; B/ fszB uko oNhnK T[; pZu/ ~ d/ fdZshnK. xzfNnK dh w}d{oh s/ Bkb bk fbnk, p}koI ik e/ d;pZu/ B/ oNhnK yk e/ fJj rZb nkgD/ tor/ jo eJh ;/o nkNk, fxU, fwou w;kbk, rGh-nkb{ s/ NwkNopZfunK ~ ik dZ;h. fco sK eJh G[y-GkD/ pZu/ nk rJ/ Z / yohd fbnKd/ s prh ftu nk e/ gsBh ~ fejk Lprh eb. B}oK f;Zy tZb iwk e/ u[g ehs/ yV rJ/. Z @@pkpk ih (b/ye) ;kwkB gk; p?m/ B/. s[;hIfJe eKN/ tkb/ B/ ;kfonK ~ dpek wko e/ T[EI Bmk nkU, ob fwb e/ ;/tk eohJ/.##fdZsk. fco T[j ;ko/ gzi-uko bkJhBK o/b dhnK NZg dt/I ;p}h eZND pBkT[D ns/ nkNk r[zBDe/ prh d/ ;kjwD/ jh ik e/ yVQ rJ/. d{oI jh fJe gekT[D dh ;/tk eod/ oj/. oNh gZe rJh ;odko B/fpbe[b fBZe/ fij/ nzRkD/ B/ ;odko tZb ~ jZE iV e/ Bkb tkb/ pzd/ ~ fejk,T[Zuh fijh fJsBk jh nkfynk L @@;N/FB T[Zs/ fcod/ fJj fij/ SN/ SN/ ;ko/ @@no/, ;odko ih.## pZfunK ~ p[bk fbnkt.## ;odko dk fdb so; Bkb Go frnk s/ T[jB/ pZu/ eh nkJ/, ;kok ;N/FB jh ukj tkbh d[ekBgsBh tZb t/y pVk dqthG{s j e/ fejk, T[s/ T[bN fgnk. ;ko/ pZfunK ~ d-d goFkd/ s/ T[go Z @@y[fXnktzs[ B ikDJh bki e[bki e[pb[..## ;[Zeh ;p}h tzvdh ojh. ;N/FB wk;No B/ ;[fDnk s/ Gkt-@@G[Zyk nkdwh fJZ}s p/-fJZ}sh d/ pb- T[jB/ nk e/ ;odko ~ fejk,e[pb dh gotkj BjhI eodk. T[jB/ gsBh ~ g[fZ Snk, @@;odko ;kfjp ! nkg gzikp ;/ jw brI ek (12)
 • 15. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013g/N GoB/ e/ bhJ/ :jK nk rJ/.## ek czv jsk j?.## @@BjhI ;kfjp ! w? I gz i kp ek BjhI nkg ek d{;ok nkg B/ Bhu iks e/ pZuI e GiB fybkB/;[d/Fh j{z.## e/ eFN ek f}eo ehnk j?. :j pks ;zgqdkfJe s"o @@nZSk ! nkg ejK ofjs/ j?I <## go S{s-Sks e/ fto[ZX, r[o{ BkBe d/t ih ek ngBk @@eNBh n"o okJ/g[o e/ dofwnkB J/e SN/ ;/ nkozG ehnk j{nk J/e Xkofwe n;{b j?. :jK sZe feBro w/I ;oekoh w[bk}w j{z.## nkg B/ ngB/ ihtB ekb w/I n?;/ nB/eI eosZt eo @pj[s nZSk ;kfjp, F[eohnk.## fdykJ/ n"o fJ; e/ ;zpX w/I ngBh pkBh w/I J/e c[owkB z pZfunK ~ oNh y[nk e/ T[jBK d/ i{m/ frnbk; Gh ikoh ehsk n"o efj rJ/ L;k eoe/ gsh gsBh prh ftu nk p?m/. Bhuk nzdfo Bhu ikfs Bhuh j{ nfs Bhu[.. rZvh uZbD ftu ni/ d xzN/ pkeh ;B. ;N/FB BkBe[ fsB e? ;zfr ;kfE tfvnk f;T[ fenk oh;..wk;No nk frnk. fvT{Nh sI jZfNnk o/bt/ ;Nk th fiE? Bhu ;wkbhnfB fsE? Bdfo s/oh py;h;..nk frnk. eJh w[;ko ns/ eJh doFe nk rJ/. vZpk Gkt L BhuK ftuI Bhu ns/ T[jBK ftuI th nfsGo frnk. ;N/FB wk;No B/ g[ZfSnk, Bhu brI e/ ;zr ;kE jBk, ofjBk, ykBk-ghBk w/ok @@;odko ih ! fenk pks Eh nkg B/ fJsBh eosZt j?. pV/ brI e/ ;kE jwkoh eJh ;zr-;kE,T[dkosk ;/ fJsBk eFN ekN eo jwko/ rohp n"o oh;-wBoE BjhI j?. b/feB ijK @Bhu br# ;zwkQ b/ iks/Bhu ikfs e/ pZuI e GiB eokfJnk, n"o T[B e/ i{m/ j?I tjK oZp (gowkswk) eh Bdfo fwjo n"o p]fFFfrbk; ;k ehJ/ <## ek whIj po;sk ofjsk j?.## @@BjhI ;kfjp ! pks s e[S BjhI Eh, fi; e nkg be ;[Dd/ ;B, dqth G{s j[d/ ;B. r[o{ BkBe zT[dkosk efjs/ j?. Xj s jwko/ brI e/ nkgDh ewkJh I d/ fgnko ftu nkT[Id/ ;B.ek d;tK fjZ;k (d;tzX) gfjbK jh nbfjdk oyB/ eh ;N/FB wk;No sK J/Bk gqGkfts jfJnk fe pbJ/e Xow wfo:kdk j?. fJ; d;t/I fjZ;/ ;/ jwko/ br Bk ;fenk. nZyK Go e/ nkgD/ dtI/ jZE nkgD/ f;oI T[u/ Zn?;h nfXekos ;/tk ek nt;o ne;o Y{vs/ jh ofjs/ z eoe/ iV/ s/ ndp ftu nk e/ J/Bk efj e/ u[g ehsk s[oj?. tk;st w/I :j d;tzX jwko/ r[o{ ;kfjpkB e/ Bkw I frnk L @@nZSk ;odko ih, ;fs ;qh nekb.## gz i kph p b h fsqbuB f;zx @uzB# wkfyT[ fwmh gz i kp dh wK pbh, i/ Q V h ;dk s I ;ko/ jh p b d/ oj/ . n?go Y[et/I s/ ;y/ nyoK ~ eJh ;dhnK she y i h N b d/ oj/ . p/ s oshp nDY[ e t/ I nyoK B/ frnkB ;kro s I ofynk d{ o ;G ~. BthI fbgh ;ik e/ ftfdnk dk nt;o p]fFnk d{ i / ji{ o ;G ~. nz r d r[ o { ih dh gktB feogk ;de/ gVQB tkbh bekJh @uzB# ;[yh j rJh. i th pkDh T[ u koh rJh r[ o K w[ y I . pkDh r[o{ s/ fbgh r[ow[Zyh j rJh.. (13)
 • 16. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 ykb;k gzE dk iBw d[FNk gkghnK, nfsnkukohnK, }kbwK, iotkfDnK ~ ;XD bJh f;zxfJnk ;qh nfwqs;o - jodhg j fBwkDk, 1699 dh ft;kyh ~ e/;rV ;kfjp nzBdg[o n;hI c; rJ/ jK fe dksk w/jo eo/rk sK jh fBebfty/ Gkoh dhtkB ftu ;kfjp ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih ;eKr/. ebrhXo ih B/ ;k~ swke[ nkfd dh wBkjhwjkoki B/ ykb;k gzE dh ;kiBk eoe/ BthI spdhbh ehsh ;h, go fJj fpwkoh tX ojh j?. wkvoB ns/g?dk ehsh s/ fJ; wjkB ykb;/ dh f;oiBk jJh, fi; c?FB/pb f;y fjzd{ ;wki ns/ G?V/ BfFnK ftu c; e/B/ ;wkie, okiBhse ns/ nfXnkswe y/so ftu fJe fJ; dk ;/tB eoB s/ th r[oi BjhI eod/. swke{ dk /nd[sh :rdkB gkT[fI dnk jfJInk nkgDh eowFhbsk phVk, iodk yKd/ jB, B;tko b?d/ jB. r[o{ ih B/ ;G Is/ ;{ophosK ;dek Gkosh beK dh ekfJnk ebg eo BfFnk dh wBkjh ehsh ;h gozs{ swke{ dh sK fe;/ thfdZsh. d;w/F ih B/ Go/ dhtkB ftu bzph FwFho jE Feb ftu f;zx bJh wBkJh eo fdsh ;h, fJ; eoe/ftu b? e/, tkoh tkoh gzik f;oK dh wzr ehsh ns/ T[jBK i f;zx swke{ dh tosI dk gkg eod/ jB, T[j r[o{ sIfgnkfonK ~ T[; nzfwqs dh dks pyFh, fi; d/ SeD w[Beo jB, i nkgD/ nkg ~ r[o{ dk f;zx nytkJ/ s/Bkb T[jBK ftu nEkj ;esh dk gqtF jfJnk. ykb;k / jt/ gfss T[; dk ft;kyh r[og[op wBkT[Dk ebrhXo~ Fo/FN wB[y ;zs f;gkjh, ;{opho :Xk, jwdod ~ gqtkB BjhI j?. ;k~ j[ew ;h fe f;yh dh ;zGkbofjpo ns/ ;[bM/ jJ/ fJB;kB dk o{g pyFD ftu oyDh, e/;K dh p/-ndph BjhI eoBh, gozs{ ni wod;kfjp ;qh r[o{ BkBe d/t ih sI b? e/ ;kfjp ;qh r[o{ s/ B"itkB shthInK owK dh p/-ndph eod/ jB, i f;orfpzd f;zx ih se 10 r[o{ ;kfjpkB ~ brksko 230 d/ e/F esb eod/ jB T[jBK ~ f;zx efjDk s/ wzBDk;kb dh wjkB xkbDk xkbDh gJh. r[o{ BkBe d/t tvk gkg j?. ni f;Zy B"itkB e[okj/ g? frnk j?, dkjVhih B/ f;yK ~ feos d/ Bkb Bkb jbhwh, fBwosk Nfow eod/ jB, eJh soK d/ T[gdo j oj/ jB.B/eh s/ tzv SeD s/ ;ops dk Gbk wzrD dh iku d;h phphnK c?FB gq;sh ftu c; e/ GotN/ w[B ojhnK jB.;qh r[o{ nzrd d/t ih B/ r[ow[yh fbfg fdZsh, fgsk shi/ ;k~ j[ e w ;h fe ebrhXo dk Xe/ , i[ b wFfjBFkj r[o{ nwodk; ih B/ fJe bzro s/ gzrs dh p/fJB;kch ns/ nfB-nkJ/ fto[X bVBk gokJ/ dk jefgqs gkJh ns/ T[u Bhu dk G/d Gkt fwNkfJnk. ;qh r[o{ BjhI, ykDk foFts BjhI b?Bh, eogFB GoFNkuko sInoiB d/t ih B/ pbhdkB d/ e/ nkgk tkoBk f;ykfJnk puDk Xow dh feqs eoBh, d;tzX eYBk, B/e ewkJh;qh r[o{ jfo rfpzd ih B/ fJB;kc g;zdh dk ;pe fe;/ bVtzd dh roi ;koBh Xow dh jkBh BjhI jDfdsk. ;qh r[o{ jfookJ/ ih ns/ ;qh r[o{ jfo fe;B ih d/Dh ns/ fco jo j[ew ;h fe ykb;k fBnkok oj/.B/ dfJnk, ofjw, so; ns/ jw-dodh ns/ F[Xsk dh nkg B/ skVBk ehsh fe L-pyfFF ezsh. ;qh r[o{ s/r pjkdo ih B/ ewkb eo ip br ykb;k oj/ fBnkok,ftykfJnk s/ d{i/ d/ fjsK dh okyh ykso Fh; tkfonk sp br s/ i dhU w? I ;kok..ns/ d;t/I fgsk ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih B/ ;kjkBk ;{ow ip fJj rj/ fpgoB eh ohs,rsh s/ p/-gBkj db/oh dh FkB ukV e/ f;Zy ~ yzv/ pkN/ w?I B eoI fJBeh goshs..dk nzfwqs Sek e/ f;zx dk fyskp d/D T[gozs fJ; ~ go ni ;G e[M j fojk j? Xow s/ XZek th j;o/FN r[Dk Bkb Gog{o eo fdsk. fojk j? i[bw ns/ nfBnkJ/ th j fojk j?, B"itkB ;k~ ebrhXo ih B/ f;zx dk BtK Bkw fJ; n;bh fto;k G[bdk ik fojk j? s/ ykb;k nkgB/eoe/ pyfFnk ;h fe fgSeV G[b ikJ/ go f;zx ;iD fBnko/ gB sI jh yzM frnk j? o;sk G[b frnk j? ni [sI fgSI iks rso ns/ fpokdoh tkd ftu fJ; edo n;hI ykb;k fet/I pDkr/ w?I e"w d/ nkr{nk ~ ns/ (14)
 • 17. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013Xkowe B/sktk ~ ni d/ fdB nghb eodk jK fe ikr f;oXV dh pkih brkJh T[jBK d/ uoBK d/ g{ofBnKjF eo ns/ jzpbk wko s/ pkBD[ pB ezw dk, f;yh s/ ube/ nZi d/ fdB gqD eohJ/ fe fijV/ be fBodFgquko dh bfjo ubkT[, nkg nfwqs Se ns/ nfwqs beK d/ y[B g;hB/ dh ewkJh dk d;tzX yke/ rrVKSekD bJh bkwpzd jt s/ d;w/F fgsk ih d/ ej/ tXk oj/ jB fijV/ d/j tgko ns/ FokpK t/u ftGukonB[;ko ub s/ ubD dh gq/oBk fdU. ns/ BfFnK tb Ye/bd/ jB, okiBhsh dh y/s xgb/ bV fJ; rb dh th j? fe ft;kyh ;k~ gqoBk / eod/ jB T[jBK ~ gSkD e/ T[jBK dh ;[XkJh ehshfe; rb dh fdzdh j?, eh T[gd/F fwbdk j? ;k~ ikJ/. nZi i" e[M j fojk j? T[; Bkb ;kv/ n;bhft;kyh d/ fdB, 1699 dh ft;kyh ftF/Fsk Gfonk fdB fBFkB/ ~ ;N ti ojh j?, n;hI pdBkw j oj/ jK fJ;;h fi; fdB fgsk ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih B/ w[odk o[jK bJh T[gokbk eoBk gt/rk sK jh n;hI nkgD/ fBFkB/ftu BthI o{j c[e e/ fizdk ehsk ;h, 1699 dh ft;kyh dh g{osh tb tX ;eKr/.dk jh T[j wjkB fdB ;h fi; fdB ebrhXo ih B/ ;kvk fJj coi pDdk j? fe n;hI yzv/ pkN/ dkdb/oK, ;{opho, :fXnK ns/ f;o bEK dh e"w ~ iBw nzfwqs gkB eoe/ r[o{ tkb/ pDhJ/.fdsk ;h s/ fJj fdqV eotkfJnk ;h fe fe;/ wib{w T[s/ i/eo n;hI nzfwqsXkoh jtKr/ sK nkgDh e"w dh,jE BjhI u[eDk, rohp s/ E/df Fnk ~ BjhI wkoBk fBjE gzE s/ ;wki dh ;/tk ;jh noEK ftu eo ;eKr/.s/ tko BjhI eoBk, fe;/ dk je BjhI yjDk rohpK w" i { d k ;w/ I io{ o h j frnk j? fe n;hI r[ o { tkb/d[yhnK dh wdd eoBh j?. pDhJ/ , i[ b w ns/ nfsnkuko dk w[ e kpbk n;hI n;hI nkgD/ T[jBK ;{opho :fXnK fijBK B/ nzfwqsXkoh j e/ r[o{ dh ;/X Bkb eo ;ed/ jK, ;f;o sbh s/ oy/ jJ/ ;h, fijV/ f;yh d/ pb pkb/ bJh fijBK B/ ni/ se nzfwqs gkB BjhI ehsk T[j jo jkbsi{M oj/ ;h, fijBK B/ nkgD/ fwE/ fBFkB/ dh g{osh bJh ftu nzfwqs gkB eoe/ r[o{ tkb/ pBD. p[ Y kg/ ~ p M Bk pDB fdU i/ s[;h ukj[zd/ j fe p[Ykgk s[jkv/ bJh pM Bk eo. d{;fonK dk nj[dk s/ ;cbsk d/y e/ d[yh BkpD/, ns/ s[;h fizdk fdbh Bkb pkeh dk ihtB r[iko sK, jt.j/m fbfynK rZbK s/ fXnkB fdU. - ykbh Bk p?m, nkgD/ ;oho dh ;woEk d/ fj;kp- ;{oi uVQD sI gfjbK T[mD ns/ ;?o eoD dh Bkb SN-wN/ ezw eo ns/ c{b p{N/ bkU, T[jBK dh / nkds gkU. d/y Gkb nkg eo, tX/o/ ;wK pkr ftu bkT.- d{;fonK d/ wkwb/ fpBk wzr sI dyb Bk d/t, nfijk eoB Bkb ;oho ns/ wB dt/ y[F ofjd/ Gkt/I gfotko d/ w?Ipo jB. fpBK wzr/ d{;fonK jB. ~ ;bkj Bk fdU, feT[Ife Bk wzBD s/ s[;h d[yh - fB:fws s"o s/ jo fdB Xow dk gkbD eo. jo jtr/. o} r[od[nko/ iK wzdo ikD dh geh nkds gkT.- ngD/ g[so iK B{j$Xh sI fJj T[whd Bk eo fe T[j Z T[wo ns/ ;oho dh fJZSk nB{;ko ;kdk GiB th s[jkvh soQK ihtB d/ f;XKsk ns/ nkdoFK ~ ykU. uz r / frnkB tXkT[ D tkb/ , r[ o wfs, wzBDr/. s[;h ngD/ f;XKs T[jBk s/ Egr/ sK io{oh r[opkDh, :rk ns/ jk; o; d/ NhHthH gqrokw d/ BjhI fe T[j wzBDr/ jh. iBo/FB r?g ~ ;obsk y e/ ngDk ;wk fpskU. Bkb ;theko eo. - jo pz d / d/ ftuko tZ y o/ - tZ y o/ jB, n;h ;G- ;G bJh F[G GktBk oy ns/ p/eko dk FZe wB ntr[DK d/ Go/ gJ/ jK, go i/ r[o{ dh w/jo j ftu Bk oZy. nfijh rZb jh Bk ej fe eJh s[jk~ ikt/, sK r[DK dh ykB pD ;ed/ jK. fJ; bJh T[bNk itkp dt//. fJ; Bkb s[jk~ d[y jt/rk. jo pzd/ ~ goT[gekoh, ;zsyh, f;woB ns/ gqG{ dk T[dkotkdh, y[bQ/ fdb ns/ nrkjK tX{ ;jh ;u GkDk wzBDk }o{oh j?. ngDkU. e[M rZbK ~ nDd/yk eoB dk nfGnk; (15)
 • 18. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 ykb;k f;oiDk fd;t s/ ftF/F ykb;k gzE s/ r[o{ rqzE nihs f;zx, byBT{ nkw so s/ fJj ;u pDdh j? fe ykb;k gzE sI ;gFN j[dk j? fe gzE sK jd ftu ;h go T[; ftu z Idh ;EkgBk ;kfjp ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih B/ ehsh, fJj e[M yk; (Bt/eb/, fBnko/) f;zXks, e[M ofjsK gqubsrb g{oh soK mhe BjhI ! r[o{ rfpzd f;zx ih B/ sK gzE eoe/ ;wkBsk pyFD dk ezw pkeh ;h fi; ~ d;t/I(f;yh) ~ wB[ysk dk g{oB ;o{g (B{jko) pyFh ns/ ikw/I ftu r[o{ ;kfjp B/ wjkB xkbK xkb e/ ;zgoDsk {nfwqs dh dks pyF e/ ;?P wkDsk, iE/pzdh, ;{ophosk pyFh, id ykb;/ ftu jo soK dh y{phnK ns/ r[D t;nkfd r[D gqdkB eoe/ ;zs f;gkjh pDkfJnk. rJ/ sK r[od/t B/ j[ew ehsk. gzE dh BhIj sK fgjb/ ikw/I ftu ;qh r[o{ BkBe ykb;k w/o o{g j? yk;, ykb;/ w?I jT[ eoT[ fBtk;.;kfjp B/ jh oy fdsh ;h fi; dk gqwkD ;k~ GkJh fJ; soK ebrhXo gksFkj B/ ykb;k gzE ~r[odk; ih d/Id/I jB L gqrN eoe/ fJe gzukfJsh f;zXks n;Ekfgs eo fdsk, wkfonk f;eQ k irs ftu, gzE d/ ;ko/ f;zXks T[jh ;B fijV/ fgSb/ 230 ;kb sI BkBe fBowb gz E ubkfJnk. :kBh gzE d/ pkBh r[o{ BkBe ;kfjp sI ub/ nk oj/ (tko 1 gkT[Vh 45) ;B. ns/ jw/Fk b/Jh ekfJw ofjDr/. fJBQK fB:wKfBowb - w?b ofjs, ;tS - ykb; ~ pdbB dk fe;/ ~ nfXeko BjhI i/ nZ;h fJBQK n;{bK;fsr[o ;uk gksFkj, r[ow[fy ;uk gzE ;[j/bk. nB[;ko ubd/ jJ,/ Bkw nfGnk; ns/ ewkJh BjhI eod/ (tko 30 gkT[Vh 1) sK fJ; ftu ;kvk nkgDk e;{o jtrk. rbK ftu f;yh /ns/ BjhI f;yhI sK ofjs wfonkdk ns/ ihtB ftu j?Fpfd fish f;X wzvbh, fes; nkgDk gzE fBokbk, r[od/t dk nkd/F ebi[ f r BkBe Bkw ;[ y kbk.. ofjDh oj/ ;Jh f;y w/ok (tko 1 gkT[Vh 31) ns/ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ftu nzfes ehos GZNQ ih ip br ykb;k oj/ fBokokgzE dh jkwh nkgDh ouBk ftu God/ jB. sp br s/ i fdT[ w? I ;kok. fJe T[ s w gz E ;[ f BU r[ o ;z r fs ip J/j rj/ fpgoB eh ohs, fsj fwbz s iw sq k ; fwNkJh. jT B eoT[ fJB eh goshs.. (nze 1406) fJ; sI ;gFN j? fe r[od/t B/ fe;/ fJe T[sw gzE ;otsw $ ;p sI uzrk (ykb;k iK (ftnesh) ~ BjhI, pbfe ykb;k gzE (fsnko poykb;k gzE) fsnko, ofjDh pfjDh tkb/ r[of;yK dk iEk) ~ fJj fJBK gqwkDk sI fdqV j[zdk j? fe fJj fBowb o[spk, fJj wospk pyfFnk, ns/ j[ew ehskgzE, T[sw gzE, f;Zy gzE dk nkozG ;qh r[o{ BkBe ;kfjp ykb;k w/o ;fsr[o g{ok, ykb;k w/o ;iD ;{ok..sI jfJnk ns/ d;t/I ntsko ~ nekb g[oy dk j[ew n?;k ykb;k (gzifgnkohnK) ;kv/ fgS,I ;qh r[o{jfJnk L rqzE ;kfjp dh ji{oh ftu ns/ r[o{ rqzE ;kfjp dh w?I ngBk ;[s sfj fBtkik, ofjB[wkJh nXhB f;y ;zrsK ~ r[o{ wzsq d/D ns/ gzE gqu[o eop? e ;kik.. nfwqs SekT[D dk nfXekoh jJrk. ns/ gzik fgnkfonK / (pfusq BkNe) dtkok fdsk T[gd/F (fjdkfJsK) r[o{ j[ew jt/rk. gquo s Gkt wip{s s/ ftfXts, noEks nekb [ fJ;d/ Bkb jh ofjs wfonkdk dfoV eokJhg[oy B/ r[o{ rfpzd f;zx ~ nkgDk ;[s (g[so) Ekfgnk, nkswo; i ikBjh, ; j? ykb; d/t,ns/ j[ew ehsk fe gzE ~ wip{s ns/ iE/pd eo ! fi; z gqG wfj w wfj sk; wfj ozue BjhI G/d. (16)
 • 19. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 (bj gqekF) dkntk eo ;edk j?. fJBK gzeshnK s nB[wkB j[dk j? fe r[o{ ;kfjp z fJ; bJh nkgD/ nzsb/ gVk s/ dFw/F fgsk B/ykb;/ Bkb feBK fgnko eod/ ;B, feBK wkD pyFd/ d;k r[onK dh nkswe ifs ;qh r[o{ rqE ;kfjp ih ftu { z;B. fJjh ekoD ;h fe gzik f;zxK (fgnkfonK) ~ fNekJh ns/ T[BQK dh skfpnk (ji{oh) nkgD/ Bkdhnfwqs dh dks pyFB T[gozs, T[BQK jh fgnkfonK sI ;g[so ykb;/ ~ i[r i[r nNb r[osk pyF e/ f;Zynfwqs dh dks dh wzr ehsh ns/ gzik fgnkfonk gzE ftu eJh jo r[o{ pD ;eD dh ;zGktBk ;dk bJh(ykb;/) ~ jh Bkw wzsq (nfwqs SekT[D) d/D d/ ;ko/ ysw eofdnK Goh ;zrs ftu j[ew ehsknfXeko ;Ig fds/. r[ o { wkfBU rq z E .. fgjb/ r[od/t ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ r[osk fi;dh rtkjh ofjsBkw/ ftu GkJh gqfjbkdrZdh ns/ pkDh nkgD/ nfBB ;/te bfjDk ih (r[o{ f;zx ih d/d/ jB ns/ jo r[o;EkB s/ fBsk gqsh fJj Inzrd d/t ih) ~ ;g e/ T[BQK nr/ wEk N/e fdsk ;h, I djok djokfJnk iKdk j?fJjh gfogkNh r[o{ nzrd d/t ih B/ r[o{ nwodk; nfrnk GJh nekb eh, sGh ubkfJU gz E .t/b/ ns/ fJ;h soK r[onkJh gqEk ubdh ojh, T[jh ;p f;yB e j[ew j?, r[o{ wkfBU[ rqzE..gozgok r[o{ rfpzd f;zx ih B/ gzik fgnkfonK (nkgD/f;yK) sI nfwqs dh dks wzr eoe/ fBGkJh, fi;dk fieoGkJh r[odk; ih eod/ jB, d/o eo fdsh tkj[ - tkj[ r f pz d f;z x , nkg/ r[ o u/ b k. nihs f;zx, byBT{ ;B 1604 ftu id nkfd rqzE dk ;zgkdB ;qh dfonk u v[pd/ fJe pzd/ B/ g[b s/ N[od/ pzd/ B{ t/ye/r[o{ noiB d/t ih B/ ehsk ns/ gfjbk gqekF ;qh jfo nktki brkJh pukT[-2,wzdo ;kfjp fty/ ehsk frnk, ;zfXnk ;w/I pkpk p[ZYk g[b s/ N[od/ pzd/ B/ EbQ/ o;Qh bwekJhih B/ r[od/t sI g[fSnk fe rqzE ;kfjp dk ;[ynk;B ns/ fejk cV b?feE/ ehsk ikJ/ sK r[o{ ;kfjp B/ ;[ynk;B emk ;kfjp, v[pdk pzdk o;Qh cV B gk fojk ;hnkgD/ gzbr s/ eoB b/Jh fejk, ns/ nkg ;fseko tiI ns/ o[e-o[e e/ obQk gk fojk ;hgzbr d/ bkr/ coF s/ fp;so ftSk e/ nkokw ehsk. w? woBk BjhI ukjz[dk fizdrh pj[s fwjzrh j?fi; sI gsk ubdk j? fe r[od/t ikDd/I ;B fe nkT[D eb jh sK J/ ph ;h egzBh ftu w/oh Beoh brh j?tkb/ ;w/I ftu rqE ;kfjp ~ jh r[o{ dk wospk gqkgs z J/ ;[Dfdnk jh g[b tkb/ pzd/I B/ o;Qh fyu bZJhjJ/rk. s/ T[; ~ v[pdk wodk d/y nyhI fwu bJh shi/ BkBe r[o{ nwo dk; ih d/ ;w/I sI w;zd fvrdK Y/Idk J/ ph ;h ezgBh gjz[funkgqEk nkozG jJh ;h fijV/ r[owfs dk, f;yh dk gquko nfXekoh ~ fwfbnk s/ df;nkd{o d[okv/ eod/ ns/ ;zrsk dhnK gq/w G/NktK, r[o{ ;[D ih j[D/- j[D/ sjkvk fJe pzdk;kfjp se iK r[o{ e/ bzro ftu gj[ukT[Id/ ;B. go v[p e/ wo frnk j?;wK gk e/ pj[s/ w;zd, r[owfs sI d{o jz[d/ rJ/ ns/ ns/ fJ; soK s[jkvh ezgBh ftu;tkoE tF bGh s/ p/fJwkB j rJ/, r[o{ rfpzd f;zx fJe EK ykbh eo frnk j?.ih w;zd gqEk g{oh soK pzd ehsh ns/ eJh nkr{ w;zdk nk bT[ w/ohnk fvrohnK ;KGI~ dzv th fds/. p/oirko jK w?~ brk bT[ r[o{ rfpzd f;zx ih fiBQK B/ rqE ;kfjp ~ r[o{ z nfXekoh, j;fdInk pfbnkrZdh d/D dh ftT[Is T[bheh jJh ;h, T[BQK ~ fJj th fwsoK s{z nkT[D ftu d/o eo fdshgsk ;h fe ;qh uzd ih dh soK, dks{, dk;{ ih dh soK, j[D/ d; fwBN fgjbK, nkgK T[j EK Go fdshwjB ih, wjoh ih dh soK ns/ fgqEhuzd dh soK, nkT[D ns/ T[; EK n;hI T[; pzd/ ~ bkfJnk j?tkb/ ;w/I eJh th w;zd iK eJh r[o{ tzFi, r[o{ jD dk fijVK T[; ~ dfonk #u XeQk d/ e/ s/o/ sI fgjbK nkfJnk j?. (17)
 • 20. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 o/ e h wk;No vk0 T[ Z g b dh ebw s I gz i kph ;[ w B bJh ftF/ F b/ y e[dosh fJbki e[dosh sohe/ Bkb fe;/ th fpwkoh dk fJbki nZi ebQ ngbpr?o fe;/ dtkJh sI iK fco xN sI xN dtkJhnK Bkb j;gskb fdZbh tor/ Bkwhehsk ik ;edk j?. e[dosh fJbki tkbhnK fJj j}koK j;gskb fdb d/ ngo/FB vk0 n?;0n?;0 @T[gb#;kb g[okDhnK ftXhnK j[D fco pVh s/}h Bkb oFBh ;w/ I Bkb Bkb o/ e h dh th w0 9935887790ftu nk ojhnK jB. pdfe;wsh Bkb eJh n?;hnK wdd b?Id/ jB.fpwkohnK th jB, fijBK dk fJbki gZSwh fJbki eJh tkoh sK vkeNo jo fpwkoh dk fJbkigqDkbh ni/ sZe th BjhI ;wM ;eh. fisBhnK th ngo/FB dZ; fdzd/ jB, Gkt/I T[; dh io{os Bk thn?bg?ph dtkJhnK dh BthI BthI yi j[zdh j?, Bkb jh jt. w/o/ eb eJh n?;/ wohi nkJ/ fijBK ~ vkeNoK /T[jBK d/ ;kJhv nc?eN th yi/ iKd/ jB ns/ fJjBK B/ ngo/FB eotkT[D bJh nkfynk ;h, go T[j e[Mdk eJh ;wkXkB BjhI bZGdk. b/feB fJbki dhnK jh fdBK d/ o/eh d/ fJbki Bkb uzr-Gb/ j rJ/. jK, /g{oph gqDkbhnK ftu ;kJhv nc?eN dk eJh ysok BjhI o/eh dh fJbki gqDkbh ftu nk;Ek ns/ ;po dh pj[sj[dk. o/eh th nfijhnK fJbki gqDkbhnK ftuI fJZe j?. z bV j[dh j?. wo} fisBk g[okDk jtrk, T[; d/ fJbki z / o/eh d FpdK Rei ns/ Ki dk iV j?. Rei dk s/ th T[sBk jh finkdk ;wK bZr/rk. 15-20 ;kbwspb j? Universal Heeling Power ns/ Ki dk g[okDh fpwkoh dk fJbki d-uko fdBK ftu sK BjhI jwsbp Energy j?. :{Bhto;b jhfbzr gkto tkbh ;edk. o/eh fJbki gqDkbh okjhI n?e;fonK tr?ok s/fJj ;esh ;k~ gqkD T[oik fdzdh j? ns/ f;jswzd th pj[sK youk BjhI j[dk. fJZe siop/eko o/eh wk;No zofjD bJh wdd eodh j?. fJj gowkswk dh nd[sh jZE bk e/ jh gsk brk b?dk j? fe wohi dh sebh IihtB Fesh j?, fijVh jo iht, ikBto ns/ g/V- feE/ j? <gfdnk ftu th j[dh j?. iht fJ; Fesh ~ b? e/ g?dk z ;kv/ bJh fJj ikBDk pVk }o{oh j? fe n;hIj[zdk, tXdk-c[bdk ns/ ftek; eodk j?. ;z;ko fJ;/ fpwko feT[I j[d/ jK < ;kv/ ;oho ftu rb?v j[d/ jB, z I z;esh sI jd ftu nkfJnk j? ns/ fJj Fesh eD eD I fijV/ nkg nkgDk ezw eod/ jB ns/ ;oho ~ szdo[;sftu ;wkJh jJh j?. fJj gqkD T{oik jo ;w/I ;kv/ oZyd/ jB. go eJh tkoh fuzsk, vo, r[;/ iK fe;/ jo Znzdo tkfJpo/N eodh ofjzdh j?, go n;hI fJ; T[s/ ekoD fJjBK dk ;zs[bB ftrV iKdk j? ns/ fJ;/fXnkB BjhI fdzd/ ns/ fJ;/ eo e/ ;k~ fJ; dk gsk BjhI ekoD ;kv/ ;oho ftu th ftrkV g? iKdk j?. szdo[;sbZrdk. ofjD bJh fszB ;kXkoD B[efsnK dk fynkb oZyDk o/eh fJ; gqkD T{oik dh tkfJpo/FB ~ ;wM ukjhdk j? le/ eJh n;kX fpwkohnK dk fJbki eoB dh ;wZoEk 1H ihD tk;s/ fjseo GiB ykT[.oZydh j?. fJ; Bkb fpBQk fe;/ ngo/FB sI fdb, fdwkr 2H G[Zy sI EVQk xZN ykT[.ns/ fevBh dhnK fpwkohnK dk fJbki th ehsk ik 3H jZe dh ewkJh ykT[.;edk j?. iVK d/ dod tor/ orK ftu sK o/eh pj[s fJjBK fszBK rZbK dk gkbD eo e/ n;hI sB-jh ekw:kp j?. N[NhnK jZvhnK th o/eh Bkb ibdh i[V Z wB dh F[Xh oZy ;ed/ jK ns/ ;dk bJh szdo[;s ofjiKdhnK jB. ;ed/ jK. ;w/I f;o ykDk ykD tkb/ ~ ns/ goj/} Bkb p/;e nZi d/ ;w/I ftu w?vheb ;kfJz; th pj[s ykD tkb/ ~ ed/ fe;/ dtkJh dh bV BjhI ofjzdh. i/n?vtK; j u[eh j? ns/ n?bg?Eh dtkJhnK s[os n;o Z z fes/ fpwko j th ikt sK dtkJhnK th goj/} BkbeoB tkbhnK j[zdhnK jB. go i/ n?bg?Eh d/ Bkb o/ ykDhnK ukjhdhnK jB, fJ; Bkb S/sh szdo[;sheh iK nke{go?Fo dh th ;jkfJsk bJh ikt/ sK fJbki fwbdh j?.ibdh ns/ ;jh j ;edk j?. (18)
 • 21. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 î˺ Ôź ÃçÅ ñ¯ÚçÅ, åðµÕÆ îÅå ì¯ñÆ çÆ gq0 i;gkb f;zx ñ×í× â¶ã ý 寺 òµè î°ñÕź ÇòÚ åÕðÆìé ÃîÅÇÜÕ ÇòÕÅà ԰§çÅ ÔË, úéÅ ÔÆ îÔµåòê±ðé À°Ãê§çðź Õð¯ó ê§ÜÅìÆ òÃç¶ Ôé¢ ì¯ñä òÅÇñÁź çÆ ÇÖµå¶ çÆ ì¯ñÆ çÅ ÇòÕÅà ԰§çÅ ÔË¢ ܶ ç¯òź ÃÇæåÆÁźÇ×äåÆ é±§ ÇèÁÅé ÇòÚ ðµÖÇçÁź ÇÂÕ Áé°îÅé ÇòÚ åÅñ-î¶ñ éÔƺ ìËáçÅ åź ÕÂÆ Õ°Þ ÇéðÅðæÕÁé°ÃÅð ê§ÜÅìÆ íÅôÅ ç°éÆÁÅ ÇòÚ çÃò¶º ÃæÅé Ô¯ ÜźçÅ ÔË¢ ܶ òðåîÅé Ã ÇòÚ ÔÆ ç¶Öƶ åźÒå¶ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË¢ íÅðå 寺 ÇÂñÅòÅ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚ Ã±ÚéÅ åÕéÅñ¯ÜÆ é¶ ÜÅäÕÅðÆ çÅ Ôó· ñË ÁźçÅ ÔËòÆ òµâÆ Ç×äåÆ ÒÚ òïº ê§ÜÅìÆ ì¯ñçÆ ÔË¢ Çìzà¶é êð Áܯն ï°µ× çÆÁź Ç×ÁÅé-î±ñÕ À°êñìµèÆÁźÇòÚ Á§×ð¶÷Æ å¯º ìÅÁç ê§ÜÅìÆ ç±ÜÆ òµâÆ ÷ìÅé Áå¶ ÃÅâÆÁź ÁÅðÇæÕ, ÃîÅÇÜÕ, ðÅÜéÆåÕçÅ ð°åìÅ êzÅêå Õð Ú°µÕÆ ÔË¢ éÆåÆÁź å¶ ï¯ÜéÅòź çÅ êzÚÅð-êzÃÅð ê§ÜÅìÆ îź-ì¯ñÆ ÃÅⶠçÚÅð çÅ î°µãñÅ îÅÇèÁî Ô°§çÆ ÃîÅÜ ñÂÆ À°ç¯º ÔÆ ñÅíÕÅðÆ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË Üç ê§ÜÅìÆÔË¢ îé°µÖ ÁÅêäÆ ñ¯ó î°åÅÇìÕ ÕÂÆ íÅôÅòź çÅ ì¯ñä òÅñÅ ÃÅðÅ íÅÂÆÚÅðÅ À°Ã 寺 ê±ðÆ åð·ÅºÇ×ÁÅé êzÅêå Õð ÃÕçÅ ÔË êð îź-ì¯ñÆ çÅ ÜÆòé òÅÕø Ô¯ò¶¢ ê§ÜÅìÆ íÅôÅ çÅ ÇòÕÅà ê§ÜÅìÆ ÃîÅÜÇòÚ ÁÅêäÅ Çéò¶ÕñÅ îÔµåò Ô°§çÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÇÂÕ ç¶ Ã§å°Çñå ÇòÕÅà ñÂÆ ÁåÆ ÷ð±ðÆ ÔË¢Ãðì-êzòÅÇéå åµæ ÔË ÇÕ ÁÅêäÆ îź-ì¯ñÆ ÇòÚ ÇÂà ÃÅð¶ ççðí ÇòÚ Ü¶ קíÆðåÅ éÅñ ÇòÚÅð×µñ ÕÇÔäÆ ÇܧéÆ Ã½ÖÆ å¶ êzîÅÇäÕ Ô°§çÆ ÔË, úéÆ Õðƶ åź ÇÂà ÔÕÆÕå 寺 î±§Ô éÔƺ î¯ÇóÁÅ ÜÅÇÕö òÆ Ô¯ð íÅôÅ ÇòÚ éÔƺ Ô¯ ÃÕçÆ¢ ÇÂÔ îź- ÃÕçÅ ÇÕ ÁµÜ ç¶ ç½ð ÇòÚ îź-ì¯ñÆ ê§ÜÅìÆ é±§ ÕÂÆì¯ñÆ ÔÆ Ô°§çÆ ÔË, ÇÜÔóÆ Üéî 寺 ñË Õ¶ î½å åµÕ Ú°ä½åÆÁź çðê¶ô Ôé¢ ÇÂé·Åº Ú°ä½åÆÁź çÅ ÃÅÔîäÅîé°µÖ ç¶ éÅñ-éÅñ ÇòÚðçÆ ÔË, ÇÜà ðÅÔƺ îé°µÖ ÕðéÅ ÁµÜ Ã çÆ ÁÇÔî î§× ÔË¢ ÕÂÆ ñ¯Õ ê§ÜÅìÆÁÅêä¶ ÁÇå-ñÖî å¶ î°µãñ¶, òñòñ¶, Ü÷ìÅå å¶ ç¶ Áñ¯ê Ô¯ ÜÅä Ãì§èÆ ÇÂÕ ï±éËÃÕ¯ çÆ Çðê¯ðà ç¶ÁÇÔÃÅà êz×à ÕðçÅ ÚÇñÁÅ ÜźçÅ ÔË¢ Çëð îź- òÆ ÔòÅñ¶ Çç§ç¶ Ôé¢ êð ÇÂæ¶ ÇÂÔ Ãêµôà ÕðéÅì¯ñÆ Õ¶òñ îź-ì¯ñÆ ÔÆ éÔƺ Ô°§çÆ, Ãׯº ÃÅⶠÃî°µÚ¶ ôÅÇÂç ÷ð±ðÆ Ô¯ò¶×Å ÇÕ ÁÇÜÔÆ Õ¯ÂÆ Çðê¯ðà ï±éËÃկõÇíÁÅÚÅð çÅ êz×àÅòÅ òÆ Ô°§çÆ ÔË¢Á§åððÅôàðÆ òµñ¯º ÜÅðÆ éÔƺ ÕÆåÆ ×ÂÆ¢ ÃÅâÅ ÇòÚÅð ÔË ÇÕêµèð Òå¶ Ô¯ÂÆ Ö¯Ü é¶ ÇÂÔ òÆ ÃæÅÇêå Õð ÇçµåÅ ÔË ê§ÜÅì ñÂÆ ò§×Åðź ÷ð±ð Ôé êð À°é·Åº çÅ î°ÕÅìñÅÇÕ ÁÅêäÆ îź-ì¯ñÆ ÇòÚ î°ÔÅðå ðµÖä òÅñÅ, ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ê§ÜÅìÆ îź-ì¯ñÆ ç¶ Ú§×¶ç±ÜÆÁź ì¯ñÆÁź òÆ ÜñçÆ Áå¶ Ú§×Æ åð·Åº ÇÃµÖ íÇòµÖ çÆ ÇÃðÜäÅ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ î¶ð¶ ÇÂÃÃÕçÅ ÔË¢ ÇõÇÖÁÅ ÇòÇ×ÁÅéÆÁź é¶ ÇÂÔ åµæ òÆ ÇòôòÅÃ ç¶ Çå§é ÕÅðé Ôé :ÃæÅÇêå Õð ÇçµåÅ ÔË ÇÕ îź-ì¯ñÆ ç¶ îÅÇèÁî ñ×í× â¶ã ý 寺 òµè î°ñÕź ÇòÚ åÕðÆìéðÅÔƺ êó·ÅÂÆ ÇìÔåð ã§× éÅñ ÕÆåÆ ÜÅ ÃÕçÆ ÔË¢ ê§çðź Õð¯ó ê§ÜÅìÆ òÃç¶ Ôé¢ ì¯ñä òÅÇñÁź çÆ×µñ ÇÂÔ ÔË ÇÕ Ü篺 ÁÃƺ îź-ì¯ñÆ çÆ æź ÇÕö Ô¯ð Ç×äåÆ é±§ ÇèÁÅé ÇòÚ ðµÖÇçÁź ÇÂÕ Áé°îÅéíÅôÅ ðÅÔƺ êó·ÅÂÆ Õðç¶ Ôź åź ìÔ°å ÃÅðÆ ÕîÆ Áé°ÃÅð ê§ÜÅìÆ íÅôÅ ç°éÆÁÅ ÇòÚ çµÃò¶º ÃæÅéìÅÕÆ ðÇÔ ÜźçÆ ÔË¢ îź-ì¯ñÆ ç¶ îÅÇèÁî ðÅÔƺ Òå¶ ÁÅÀ°ºçÆ ÔË¢ íÅðå 寺 ÇÂñÅòÅ êÅÇÕÃåÅé ÇòÚêó·ç¶ ԯ¶ ìµÚÅ Õ¶òñ ôìçź ç¶ Áðæ ×zÇÔä éÔƺ òÆ òµâÆ Ç×äåÆ ÒÚ òïº ê§ÜÅìÆ ì¯ñçÆ ÔË¢ Çìzà¶éÕðçÅ, Ãׯº À°é·Åº ôìçź ç¶ ç°ÁÅñ¶ ÇòÚð ðÔ¶ íÅò ÇòÚ Á§×ð¶÷Æ å¯º ìÅÁç ê§ÜÅìÆ ç±ÜÆ òµâÆ ÷ìÅéçÃÅð 鱧 òÆ ×zÇÔä ÕðçÅ ÔË¢ ÇÕö òÆ ÃîÅÜ, çÅ ð°åìÅ êzÅêå Õð Ú°µÕÆ ÔË¢ ÕËé¶âÅ ÇòÚ Á§×ð¶÷ÆõÇíÁÅÚÅð ç¶ ÃðìêµÖÆ ÇòÕÅà ñÂÆ Çܧ é Å Áå¶ ëðËºÚ å¯º ìÅÁç ê§ÜÅìÆ åÆÜÆ òµâÆ ÷ìÅé ìäîÔµåòê±ðé Ç×ÁÅé-ÇòÇ×ÁÅé, ÁÅðÇæÕ, ×ÂÆ ÔË¢ ÇçØÅê°ð ÇòÚ òÆ ê§ÜÅìÆ é±§ ÃðÕÅðÆ å½ð (19)
 • 22. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013Òå¶ À°Ú¶ðÅ ð°åìÅ êzÅêå ÔË¢ ÇÂÔ åµæ òÆ òµâ¶ îÔµåò ê§ÜÅìÆ íÅÂÆÚÅðÅ, ê§ÜÅìÆ íÅôÅ êzåÆ ÇÕ§éÅ Õ° Ú¶å§éòÅñÅ ÔË ÇÕ I@ 寺 òµè î°ñÕź ÇòÚ ×°ðç°ÁÅðÅ ÔË? ÇÂà çÆ ÚðÚÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ ÁÃƺ ÁÅêäÆÁźÃÅÇÔìÅé ÃæÅÇêå Ôé Áå¶ ê§ÜÅìÆ, ÒìÅÂÆ ÇâëÅñàÒ Á×ñÆÁź êÆó·ÆÁź 鱧 ê§ÜÅìÆ íÅôÅ çÅ ÇòðÃÅç°éÆÁÅ íð ç¶ ÇõÖź çÆ ÁÇèÕÅðÕ íÅôÅ ìä Ú°µÕÆ ÇÕ§éÅ Õ° ýºê ðÔ¶ Ôź, ÇÂà êÅö òÆ ÇèÁÅé ç¶äÅÔË (ÇòµÕÆêÆâÆÁÅ-B@AC))¢ ÕÇÔä 寺 íÅò ÇÂÔ ÔË ìäçÅ ÔË¢ ÇÕö Ôµç åµÕ, ÇÂÔ ÔÕÆÕå ÔË ÇÕ ÁÃƺÇÕ Çòôò ç¶ íÅôŠçÃÅð ÇòÚ ê§ÜÅìÆ îź-ì¯ñÆ Ô°ä ÁÅêäÆ ÇòðÅÃå 寺 Áò¶Ãñ¶ Ô¯ ðÔ¶ Ôź¢ ÁÅêäÆîÔµåòê±ðé ÃæÅé ðµÖçÆ ÔË Áå¶ ÇÂà åð·Åº çÅ ÇòñµÖäåÅ Ö¯ð ðÔ¶ Ôź¢ ÁÅêäÆ îź-ì¯ñÆ éÅñòµâÅ ð°åìÅ å¶ î°ÕÅî ðµÖä òÅñÆ Áå¶ Â¶éÆ òµâÆ ê±ðÆ òÚéìµèåÅ òÅñÅ ÇêÁÅð ÃÅâÅ Øà ÇðÔÅ ÔË¢åÅçÅç ÇòÚ ì¯ñÆ ÜÅä òÅñÆ íÅôÅ Ôî¶ôÅ åðµÕÆ ÁÅêäÆ èðåÆ Òå¶ òÆ ê§ÜÅìÆ íÅÂÆÚÅðÅ îź-ì¯ñÆçÆ ðÅÔ Òå¶ Áµ×¶ òèçÆ ðÔ¶×Æ-ÇÂà ÇòÚ ÇÕö ÇÕÃî ê§ÜÅìÆ é±§ ê±ðÆ åð·Åº Çôµçå éÅñ ÁêäÅÀ°ä òÅñ¶çÅ Õ¯ÂÆ ôµÕ éÔƺ¢ êÅö æ¯ó·Å êÛó ÇðÔÅ ÔË¢ ê§ÜÅìÆ ÇÜæ¶ òÆ òÃç¶ Ôé ÁÅêä¶ ÃµÇíÁÅÚÅð Á§åððÅôàðÆ Ö¶åð ÇòÚ é÷ð îÅðƶ, åźéÅñ Ⱨض åð·Åº Ü°ó¶ ԯ¶ Ôé¢ Çòç¶ôź ÇòÚñ¶ òÆ ÃÇæåÆ Ã§ÜÆç×Æ éÅñ ÇòÚÅðé òÅñÆ ÔË¢ BAòƺê§ÜÅìÆÁź ç¶ ìµÚ¶ òÆ ê§ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð êzåÆ Ô¶Ü ÃçÆ ÇòÚ ê§ÜÅìÆÁź ç¶ Çòôò íÅÂÆÚÅð¶ ç¶ Ãð¯ÕÅððµÖç¶ Ôé¢ îÆâÆÁÅ Áå¶ À°Ú¶Ú¶ å½ð Òå¶ Ã§×Æå ò§é-ðò§é¶ Áå¶ ìÔ°-êðåÆ Ôé¢ òµÖ-òµÖ î°ñÕźÃéÁå é¶ òÆ ê§ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð 鱧 ëËñÅÀ°ä ÇòÚ ÇòÚ òÃä òÅñ¶ ê§ÜÅìÆÁź é¶ Ç÷§ç×Æ ç¶ Ôð Ö¶åðÁÇÔî ï¯×çÅé êÅÇÂÁÅ ÔË¢ Õ¯ÂÆ òÆ òµâÆ ÇòÚ ÁÅêäÆ ÁÅìÅçÆ ç¶ Áé°êÅå 寺 òµè òµâÆÁźÇÔ§ç°ÃåÅéÆ Çøñî ê§ÜÅìÆ ×Æå 寺 Çìéź ê±ðÆ éÔƺ îµñź îÅðÆÁź Ôé¢ òµâÆ ×µñ, ÇÜÔóÆ À°é·Åº ç¶ ÔµÕÔ°§çÆ¢ ÇÂ毺 åµÕ ÇÕ ÔÅñÆò°µâ çÆÁź Çøñîź òÆ ÇòÚ ÜźçÆ ÔË, À°Ô ÇÂÔ ÔË ÇÕ êðòÅÃÆ ê§ÜÅìÆÁźê§ÜÅìÆ ê¶ôÕÅðÆÁź 寺 ÁäÛ¯ÔÆÁź éÔƺ ðÔÆÁź¢ é¶ ÕÅëÆ Ôµç åµÕ ÁÅêäÆ ê§ÜÅìÆÁå éÔƺ ÛµâÆÇÂà ÔÅñÅå ÇòÚ ÕÅëÆ Ôµç åµÕ îÇÔñà ԰§çÅ ÔË ÇÕ Áå¶ ÁÅêäÆ òµÖðÆ ÇòñµÖä Áå¶ ×½ðòîÂÆ ÔÃåÆÜ篺 åµÕ ê§ÜÅìÆ ÃµÇíÁÅÚÅð çÅ ÇÂÔ êÅÃÅð ÕÅÇÂî å¶ Ô¯ºç 鱧 ÇÜÀ±ºçÅ ðµÇÖÁÅ ÔË¢ êð ÁµÜ ç¶ éò¶ºÔË, ê§ÜÅìÆ íÅôÅ çÅ ð°åìÅ òÆ ÕÅÇÂî ðÔ¶×Å¢ îÅÔ½ñ ÇòÚ ç°éÆÁÅ çÆ ìçñçÆ é°ÔÅð ç¶ îµç¶é÷ð, åÆÜÅ å¶ Ãí 寺 ÁÇÔî åµæ êÅòé ÃzÆ ×°ð± Ãí Õ°Þ áÆÕ éÔƺ ÜÅêçÅ¢ ÁµÜ Çëð ÷ð±ðå ÔË×z§æ ÃÅÇÔì ÜÆ çÅ ê§ÜÅìÆ íÅôÅ å¶ ×°ðî°ÖÆ ÇñêÆ ê§ÜÅ쯺 ç±ð òµÃç¶ ê§ÜÅìÆÁź 鱧 ê§ÜÅìÆ íÅôÅ Áå¶ÇòÚ À°êñìµè Ô¯äÅ ÔË¢ ÃzÆ ×°ð± ×z§æ ÃÅÇÔì ÜÅåź, ÁÅêä¶ ÇòðÅÃåÆ ÃµÇíÁÅÚÅð éÅñ ܯóÆ ðµÖä ñÂÆèðîź 寺 À°µêð À°µá Õ¶ Ãî°µÚÆ ñ¯ÕÅÂÆ é±§ ÁÅêä¶ Ô¯ð á¯Ã Õçî Ú°µÕä çÆ¢ Ãź޶ òÃÆñ¶ Áå¶ ÃÔÆÕñÅò¶ ÇòÚ ñ˺çÅ Ô¯ÇÂÁÅ, ÁÇÜÔÅ èðî-×z§æ ÔË Ü¯ ÇòÀ°ºåì§çÆ çÆ¢ ÇÂÔ¯ ÇÜÔ¶ ÃÇÔï¯× Áå¶ ÃîðæéÇÂÕ èðî Çòô¶ô çÅ èðî-×z§æ Ô¯ä ç¶ éÅñ-éÅñ çÆ, ÇÜÔóÆ À°é·Åº ç¶ Ôî¶ôÅ ÁÅêä¶ ÇêÛ¯Õó Áå¶Ãî°µÚÆ îÅéòåÅ çÅ îÅð×-çðôé ÕðçÅ ÔË¢ ܰׯ- ÁÅêäÆ èðåÆ éÅñ Ü°ó¶ ðÇÔä çÅ ðÅÔ êµèðÅ ÕðÜ°× Áàµñ, ÃzÆ ×°ð± ×z§æ ÃÅÇÔì é¶ ðÇÔ§çÆ ç°éÆÁÅ ÃÕ¶¢åµÕ ÕÅÇÂî ðÇÔäÅ ÔË å¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ-éÅñ ê§ÜÅìÆ ÁµÜ ñ¯ó ÔË ê§ÜÅìÆ ç¶ êzÚÅð å¶ êzÃÅð ñÂÆíÅôÅ å¶ ×°ðî°ÖÆ ÇñêÆ òÆ ðÇÔ§çÆ ç°éÆÁÅ åµÕ ÃÅ鱧 ÃÅÇðÁź 鱧 ÃîðÇêå Ô¯ä çÆ¢ ÃÅ鱧 îź-ì¯ñÆÕÅÇÂî ðÔ¶×Æ, ÁÇÜÔÅ î¶ðÅ ÇòôòÅà ÔË¢ ìÔ°å Ãêµôà êzåÆ íÅò°Õ êÔ°§Ú åź ðµÖäÆ ÔÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË êðÔË ÇÕ ÇéðÅô Ô¯ä çÆ ñ¯ó éÔƺ¢ ÇÂé·Åº é°ÕÇåÁź ç¶ éÅñ ÔÆ åÅðÇÕÕ ÇçzôàÆ å¯º òÆ ÁÅêäÆ ÇòðÅÃå ç¶ÁÅèÅð Òå¶ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË ÇÕ õåðÅ ÇÂÔ¯ ÇÜÔÅ îÔµåò 鱧 ÃîÞäÅ å¶ ÜÅäéÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË åź ܯéÔƺ, ÇÜÔóÅ àÅÇñÁÅ éÅ ÜÅ ÃÕçÅ Ô¯ò¶¢ êð Çëð ê§ÜÅìÆ íÅôÅ ç¶ êzÃÅð å¶ êzÚÅð ç¶ ÇéôÅé¶ òµñòÆ, î¶ðÆ ÜÅÚ¶ ÇÚ§åÅ ÷ð±ð ÕðéÆ ìäçÆ ÔË¢ Ãî°µÚÅ (pkeh g/i 21 s/) (20)
 • 23. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013Ççzó·åÅ éÅñ Áµ×¶ òÇèÁÅ ÜÅ ÃÕ¶¢ ì¶ñ¯óÆÁź ÇÂÕ ÃźÞÆ ÇòÀ°ºå éÅñ ÁÅêä¶ ÃµÇíÁÅÚÅðÕ Çòðöò§âÆÁź Áå¶ ÇòåÕÇðÁź 寺 ÃÅ鱧 êðÔ¶÷ ÕðéÅ çÆ Ã§íÅñ Õð ÃÕç¶ Ôé¢ ÇÂà åð·Åº ê§ÜÅìÆÁź çÆÚÅÔÆçÅ ÔË¢ ÃæÅéÕ, ðÅôàðÆ Áå¶ Á§åððÅôàðÆ ÃµÇíÁÅÚÅðÕ Ô¯ºç î÷ì±å Ô¯ ÃÕçÆ ÔË Áå¶ À°é·Åºêµèð Òå¶ ÁÅÀ°ä òÅñÆÁź ÃîµÇÃÁÅòź çÅ Ôµñ çŠضðÅ òµè ÃÕçÅ ÔË¢ ÁÅêäÆ ×µñ Úðé ÇçØåñÅôäÅ ÷ð±ðÆ ÔË¢ ÇÂà 寺 ÇÂñÅòÅ ÁµÜ ñ¯ó ÔË ôÔÆç çÆÁź Ô¶áñÆÁź Ãåðź éÅñ õåî ÕðéÅê§ÜÅìÆ ç¶ Ú§×¶ ÇîÁÅðÆ ÃÅÇÔå, ڧ׶ ÇîÁÅðÆ ×Æå, ÚÅÔ°§çÅ Ôź¢ ÇÂé·Åº Ãåðź ÇòÚ ÃµÚî°µÚ ê§ÜÅìÆ éÅñç×Æå çÆ ðÚéÅ çÆ¢ ê§ÜÅìÆ ñ¯Õ êð§êðÅ å¶ Ã±øÆ ÇêÁÅð Õðé òÅÇñÁź çÆ Á§åðÆò íÅòéÅ Áå¶ÇòðÅÃå 鱧 ÃźíÆ ðµÖä çÆ¢ ê§ÜÅì ç¶ ôÅÃåðÆ- åÆìð ǵÛÅ Ãî¯ÂÆ Ô¯ÂÆ ÔË :ç×Æå ØðÅÇäÁź çÆ îÔµååÅ À°ÜÅ×ð Õðé çÆ¢ ÇÕö 鱧 í°µÖ Ú§×¶ Ú¯Ö¶, ÛµåÆ ÖÅÇäÁź çÆéÅñ ÔÆ ñ¯ó ÔË Ú§×¶ ÇîÁÅðÆ êÅáÕź, Ãð¯ÇåÁź, ÇÕö 鱧 ǵÛÅ, Ã¶Ü Ã¯ÔäÆ ê¯ñÆ ê¯ñÆ çÆ¢çðôÕź çŠضðÅ òµâÅ Õðé çÆ¢ ê§ÜÅìÆÁå ç¶ ÇÕö 鱧 ÔË ÚÅÔ, íóÕÆñÆÁź ê°ôÅÕź çÆÃÔÆ ð±ê 鱧 êÛÅäéÅ, î°ó êÇðíÅôå ÕðéÅ Áå¶ Õ¯ÂÆ ÚÅÔ¶ î½Ü, ð¯÷ ÂÆç Áå¶ Ô¯ñÆ çÆ¢Çëð À°Ã 鱧 ÃÔÆ Ã§çðí ÇòÚ Çòôò êµèð Òå¶ ê¶ô ÇÕö 鱧 ÔË ñÅñÃÅ, ÔÕ±îåź ïÅ ñÆâðÆ çÆÕðéÅ Ã çÆ ÁÇÔî ÷ð±ðå ÔË¢ éò¶º ÇòÕÇÃå ԯ¶ ÇÕö 鱧 ÔË ñµ×Æ Áµ×, Ã¯é¶ íðÆ Þ¯ñÆ çÆ¢ÃÅèéź çÆ òð寺 ÕðÕ¶ Çòôò ç¶ Õ¯é¶-Õ¯é¶ ÇòÚ Õ¯ÂÆ Õ°Þ Ã¯ÚçÅ ÔË, Õ¯ÂÆ Õ°Þ ñ¯ÚçÅ ÔËòö ê§ÜÅìÆ, ÁÅêÃÆ Ã§êðÕ î÷ì±å Õð ÃÕç¶ Ôé, î˺ Ôź ÃçÅ ñ¯ÚçÅ, åðµÕÆ îÅå ì¯ñÆ çÆ¢ o{g? ekw? d;sh G[y/ ;kd? rzY .. bp? wkb? x[fb fwfb fwufb T{x? ;T[fV gbzx[.. (r[ o { BkBe d/ t ih nz r 1288) noE - o{gtzs gqkDh dh ekw Bkb d;sh (fwzsosk) j[zdh j? G[y/ pzd/ dh ;[nkd Bkb rzY j[zdh j? bkbuh pzdkdbs ftu x[bfwb iKdk j? ns/ nkb;h pzd/ dh BhId (nok wdh ;/i) Bkb d;sh j[zdh j?. ftuko L dk; ~ ne;o eJh ftnesh ;tkb efonk eod/ ;B fe ;jDk fdyD bJh dkjVh iK f;o d/e/; ozr b?D Bkb eh coe g?Idk j?< dkVh iK f;o d/ e/; ozrDK eJh r[Bkj BjhI ! fJ; ;tkb dk itkp dk; B/gfjbK s/ ed/ BjhI fdsk gozs{ j[D r[o{ BkBe ;kfjp ih d/ fJ; puB ~ gV e/ fJj Go;k pD frnk fe ;jDkfdyDk r[Bkj sK BjhI go ;jD/ pDB fgZS/ o{gtzs beK dh GktBK eh j[zdh j? T[j r[o{ BkBe d/t ih B/ y[b/nkwefj fdsh j? nkw pzfdnK dh s/ SZv iok fJj ;u idI eJh r[o{ xo dh ;/tk fBGk oj/ pzd/ dkVh s/ f;o d/ e/; ozre/ (fJ;soh s/ g[oF dB jh) r[o{ xo dh ;/tk eod/ jDr/ sK T[jBK d/ wB nzdo nk ojh ;zrs d/ pko/ fe; soKdh ftuko pDdh jtrh feT[fI e.. o{g? ekw? d;sh.. o{g dh ekw Bkb d;sh j?. i e/F ozr e/ ;jD/ pDB dh fJSk /oydk j? T[; d/ nzdo eh ekw tkFBk th S[gkJh BjhI ik ;edh fe;/ d/ efjD iK fbyD Bkb s/ ;kfJd eJh BjhIpdb/rk go i/eo ;fseko :r f;zx ;kfjpkB ;qh nekb s]s tbI fJ; ;zpfz Xs eJh ofjs d/ fJ; fB:w d/ gkbBbJh ;ys j[ewBkwk ikoh eoB sK eJh coe g?D dh T[whd oZyh ik ;edh j?. xN sI xN d[BhnK God/ r[o{ xoKftu sK ;/tkdkoK, okrhnK, gukoeK, gqpXek nkd bJh i ;zrsk bJh fw;kb g/F eod/ jB ftFJh (ekwh) goftosh ztZb (oe) gkJh ikt/. ikue (21)
 • 24. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013ekft F[ w B nkU f;zx ;odko nytk bJhJ/ ;q0 e[btzs f;zx t?Be[toikr ;[ Z f sU, j o Bk d/ o bkU, nkU rbs dh BhI d w[ e k bJhJ/ .o{ g yk; ;h n;hI sK d;w r[ o d/ , f;Z y h-nkJhB/ ftu n}wk bJhJ/ .eo wB wkBhnK f;Z y h s I d{ o j J / , nkU ;Z i D I ;Z i D wBk bJhJ/ .nZ s j rJh j D y[ n ko dh j[ D , nkU r[ o { dh FoD ngDk bJhJ/ .Yfj e/ fgsk p]fFzd d/ do T[s/, nkU fgSbhnK G[ZbK p]Fk bJhJ/.M b h ;dk d:kb feq g kb r[ o s I , nkU p]fFFK Bkb Gotk bJhJ/ .v[ZbQ/ p/oK dk ni/ e[M ftrfVnk BjhI, nkU gzE ftu Bkw fbytk bJhJ/.bZ E h gZ r ;ik fco ;h; T[ s / , nkU f;z x ;odko nytk bJhJ/ . Gz B p s bK s/ SZ v BF/ ;ko/ , nkU Bkw dk BFK uVQ k bJhJ/ . yzvk Bkw o{gh, wB d/ jZE d/ e/, gziK d[FNK sI yfjVk S[Vtk bJhJ/. T[ m / jZ E Bk edh fBod F T[ s / , B[ e sk f}jB ftu fJj fpmk bJhJ/ . go gkt/ gZr ~ jZE i/ eJh ;kv/, fpBK fMie T[j jZE MNek dJhJ/. M{ m / c? F BK dk fsnkr eohJ/ , Beb SZ v e/ n;b ngDk bJhJ/ . pkDh pkD/ d/ XkoBh pD r[ o f;Z y , feos Xow dh tz v Sek dJhJ/ . oh; oh; i f;Z y h dk esb j[ z d k, nkU ob e/ o e brk dJhJ/ . bZ E h gZ r ;ik fco ;h; T[ s / , nkU f;z x ;odko nytk bJhJ/ .gq d / ; hI nkJ/ ;h d[ B h oZ M kD d/ bJh, fes/ dhB Bk fJE/ rtk bJhJ/ .nkU ;KG e/ f;Z y h nwho fto;k, nkgD/ tko;K skJhI puk bJhJ/ .jo} e J h BjhI f;Z y D dk j o p b h, go p b h wK ~ Bk G[ b k dJhJ/ .r[o T[gd/F ~ ;wM ;wMkT[D d/ bJh, GkFk r[ow[yh gVQ gVQk bJhJ/.r[o{ Xkw sK ;Zuh Ne;kb j[zd/, ekfJw oZyD bJh wZs xVtk bJhJ/.r[owfs frnkB dk ukBD g;koB/ bJh, wB-wZs ~ gfjbK Gik dJhJ/.gfjok r[ o { dh wZ s #s/ d/ eoVk, doik ;z s -f;gkjh dk gk bJhJ/ .bZ E h gZ r ;ik fco ;h; T[ s / , nkU f;z x ;odko nytk bJhJ/ . ceho pDhJ/ Bk d/ y beho n? t / I , nebhI ;kfjp dh ;/ t ewk bJhJ/ . N{ D / NkwD fEZ s -tko wjhfBnK dk, Gow nkgD/ ftu I fwNk bJhJ/ . ojhJ/ ;dk jh d{ o d/ j XkohnK s I , N/ e r[ o { gz E -rq z E pDk bJhJ/ . fpgoB ohsK dh ohs dk eo yzvB, gqshs r[o{ dh gZeh eotk bJhJ/. eohJ/ nkg gfjbK i n;hI nkyd/ jK, c/ o pZ f unK s I eotk bJhJ/ . b j Vh, oZ y Vh nkfd ~ oZ d eo e/ , XhnK g[ Z s k dk coe fwNk dJhJ/ . nekb s]s dk j[ e w wz B f;o wZ E / , ;h; ndp d/ Bkb M[ e k dJhJ/ . bZ E h gZ r ;ik fco ;h; T[ s / , nkU f;z x ;odko nytk bJhJ/ .yfjVk SZv d[fBnkth rfjfDnK dk, nkU r[o{ d/ F;so ;ik bJhJ/.gzEe ofjs ftu jJhJ/ gqgZe J/B/, ofjs wfo:kdk ~ wB fdqsk bJhJ/.SZ v j[ Z i sK g/ F j gz E nZ r / , nkgDh no} wB}{ o eotk bJhJ/ .i i j[ e w j t / r[ o { - gz E tb I , ofjz d h f}z d rh bJh ngDk bJhJ/ .gk e/ tk;sk r[ o { dopko nz d o, nkU nZ i p/ d ktk gVtk bJhJ/ .;[o, Bo, w[B, iB fi; ~ yid/ B/, nwbe dks T[j r[o{ sI gk bJhJ/.yzv/ pkN/ d/ nzfwqs dh Se gkj[b, nekb g[oy dh c"i nytk bJhJ/.bZ E h gZ r ;ik fco ;h; T[ s / , nkU f;z x ;odko nytk bJhJ/ . (22)
 • 25. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 ;kfjp}kdk nihs f;zx ih joGiB f;zx ;kfjp}kdk nihs f;zx ih ;h. fJe rohp pqjkwB d/t dk;;qh r[o{ rfpzd f;zx ih d/ ;G sI tv/ oIdk e[obKdk jfJnk nkfJnk ns/;kfjp}kd/ ;B. nkg ih dk iBw 7 fejk fe T[j p;h gmkBk dk ofjDiBtoh, 1687 Jh0 ~ fjwkub tkbk j? . fgz v d/ gmkBk B/ w/ o hgqd/F d/ owDhe n;EkB gkT[INk e[N wko ehsh ns/ w/oh gsBh th;kfjp fty/ jfJnk. SNh T[wo ftu w/o/ ebI yj bJh. jo fe;/ B/ thtv/o/ ew ns/ e[opkBh ;dek f;Zy w/oh cfonkd BjhI ;[Dh. r[o{ BkBefJfsjk; T[BQK ~ ;fseko tiI pkpk dk do jw/ F k jh fBwkfDnK ns/nihs f;zx eoe/ :kd eodk j?. fBnk;fonk dk wkB pDdk nkfJnk idI ;kfjpikdK nihs f;zx j?. ;I nkg feogk eoe/ w/oh fJ}sih ni/ gzi e[ wjhfBnK d/ jh jJ/ sK w?~ tkg; fbnk fdT[. w?I ;dk bJh;kfjp ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih dh r[ o { xo dk foDh ojKrk. r[ o {gjkVh okfinK Bkb GzrkDh d/ w?dkB eb|hXo gksFkj B/ ;kfjp}kdkftu rfjru bVkJh jJh ;h fi; ftu r[o{ ;kfjp ih nihs f;zx ~ fejk, @@g[so ih, e[M f;zxK ~ Bkb b?wjkB fiZs ;dek ;kfjpikd/ dk Bkw nihs f;zx e/ ikT[ ns/ ikpo yK sI fJ; w}b{w dh shthI S[Vk e/ofynk frnk. fbnkT[.## pkpk ih B/ 100 xV;tko f;zxK dk Nbk SNh T[wo ftu jh fiE/ T[BKQ r[opkDh dh v{xh z Bkb b? e/ p;h fgzv TZs/ Xktk pb fdsk. ikpo yK dh [ftfdnk gqkgs ehsh, T[E/ f;Zy pfXnK ns/ r[o fgsk ebI jt/bh ~ ik x/fonk ns/ T[; rohp pqkjwD dh gsBh:[X ebk ftu wjkos th jk;b ehsh. ;kfjpikdK ~ }kbw d/ gzi/ sI S[vk fbnk. fgzv s/ jwb/ ;w/Inihs f;z x B/ nkgDh T[ w o dk tvk fjZ ; k dFw e;{otko ~ Sv e/ fe;/ jo dk B[e;kB Bk ehsk.gksFkj dh Sso SkfJnk j/m nkBzdg[o ;kfjp fty/ wBoE dh f;Xh sI pknd idI ;qh nkBzdg[ojh pshs ehsh. ;kfjp g[i/ sK r[o{ ih B/ pkpk ih ~ pj[s ;fseko 23 wJh 1699 Jh0 ~ (e/tb 12 ;kb dh T[wo pyfFnk ns/ FkpkF fdsh. cfonkdh dh gsBh T[; d/ftu) pkpk nihs f;zx, eJh f;zxK d/ iE/ dh nrtkJh jtkb/ ehsh rJh ns/ e[eowh ikpo yK ~ Y[ethI ;}keod/ jJ/ nkBzdg[o ;kfjp d/ B/Vb/ fgzv B{j gj[u rJ/ fdsh rJh.fiE/ T[BKQ , T[EI d/ ozrVk ~ uzrk ;pe f;ykfJnk fiBK nkBzdg[o ;kfjp dh nzsw bVkJh ;w/,I gjkVhnkBzdg[o nk ojhnK gmjko dhnK ;zrsK ~ b[fNnk okfinK s/ w[rbK dhnK ;KMhnK ciK B/ nKBzdgo ~;h. fsB wjhB/ se x/ok gkJh ofynk. okFB, gkDh nkfd 29 nr;s 1700 Jh0 ~ idI gjkVh okfinK ysw j frnk. ;w/I dh B}kes ~ t/yfdnK r[o{ rfpzdB/ skokrV feb/ T[s/ jwbk ehsk sK pkpk ih B/ pVh f;zx ih B/ nkgD/ fgsk (r[o{ s/r pjkdo) tbI t;kJh;{ophosk Bkb T[BK dk w[ekpbk ehsk. nes{po ftu Broh ~ d;pzo 1704 Jh0 ~ Sv ikD dk c?;bk eoidI gjkVh okfinK B/ fBowjrVQ s/ Xktk pfbnk sK fbnk. 20-21 d;zpo dh oks-r[o[ gotko ns/ ykb;kth ;kfjp ikdk nihs f;zx B/ d;w fgsk dk ;kE ci ;o;k Bdh d/ B/V/ ni/ g[i/ jh ;B fe d[FwD "ikd/fdnK nkgD/ ijo fdykJ/. B/ nk jwbk ehsk. ;kfjp}kdk nihs f;zx dh ewKv fJe fdB gksFkj dk dopko ;fink jfJnk j/m e[M f;zxK B/ d[FwB d/ fNvh db ~ T[BK fuo se (23)
 • 26. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013oeh ofynk fiBQk fuo se r[o{ fgsk ns/ T[BQK d/ y[Fh ns/ T[sFkj Bkb ;kfjpikd/ ~ izr tb sfonk,;fjGkrh ;o;k Bdh ftu Bk T[bQ gJ/. fgSI T[j nkgD/ fidK izM uVkJh dh j?. ;h; T[go jhfonk Bkb iVh;kEhnK ;w/s nkg th Bdh gko eo rJ/. ;[zdo ebrh uweK wko ojh ;h. idI T[j rVQh sI Bdh gko eoB T[goKs r[o{ ;kfjp ns/ ykb;/ pkjo fBeb/ sK t?ohnK ~ fJt/I Gkf;nk fe j}{o nkgdh c"i d/ e[M e[ frDsh (40) d/ f;zxK B/ uwe"o jh rVQh ftuI pkjo nk rJ/ jD. t?ohnK B/ uko/ gkf;nK;kfjp fty/ u"Xoh p[Xh uzd dh fJe rVQh B[wk euh sI x/o fbnk. pkpk ih nkgD/ sbtko ns/ poS/ d/ izrhjt/bh ftu FoB b? bJh. fJ; rVQh ftubh T[N ;dek ijo fdykfdnK tvh frDsh ftu t?ohnK ~ ;dk dhr[o{ ;kfjp B/ d[FwD dh i Bkb bjk b?D dk wB BhId ;tk fdsk ns/ pkpk ih nkg th ;jkds gqkgs eopDk fbnk. gzi gzi f;zx d/ iE/ tkoh tkoh d[;wD rJ/. ;kok ;oho sbtkoK ns/ shoK Bkb SbBhBkb i{M e/ FjhdhnK gqkgs eoB br/. jfJnk fgnk ;h go nkswk gowkswk ftu bhB j u[eh f;zxk ~ i{MfdnK t/y e/ pkpk nihs f;zx dk ;h. p/N/ dh pjkdoh t/y e/ r[o{ fgsk efj oj/ ;By{B th Tpkb/ ykD brk. idI T[BQK r[o{ fgsk ebI @@p/Nk nihs. s/oh Fjkds B/ ;jh noEK ftu w?~w?dkB/ izr ftu ikD dh nkfrnk wzrh sK ebrhXo nekb g[oy tbI ;[oyo{ eo fdsk j?. ns/ ri e/fgsk B/ g[so ~ x[N e/ Sksh Bkb bk fbnk ns/ J/Bh Z i?ekok p[bkfJnk.ñ¯Õź çÆ ÇÖµÚ çÅ Õ¶ºçð ÔË ÇçµñÆ çÅ ÇÃµÖ ÁÜÅÇÂì Øð ÇçµñÆ ç¶ ÚźçéÆ Ú½Õ çÅ ÇÂÇåÔÅÃÕ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÆà קÜ, ÇÜæ¶ ç¶ôź-Çòç¶ôźÇòÚ¯º ÁÅÀ°ä òÅñ¶ Áé¶Õź ÇÃµÖ ôðèÅñ±Áź Áå¶ Çòç¶ôÆ ÃËñÅéÆÁź ñÂÆ Çòô¶ô ÇÖµÚ çÅÕ¶ºçð ÔË, À°æ¶ ÇÂÃ ç¶ ÃÅÔîä¶ ÃµÜ¶ êÅö ÇÂÕ ìÔ°-î§÷ñÆ ÇÂîÅðå ÇòÚ ÇçµñÆ ÇõÖ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ òµñ¯º çÚÅÇñå íÅÂÆ îåÆ çÅÃ, íÅÂÆ ÃåÆ çÅà ÁÜÅÇÂì Øðçé B@@A 寺 ÇÃµÖ ×°ð±Áź, í×åź, ÜðéËñź, ñÅÃÅéÆ ôÔÆçź Áå¶ ç¶ô çÆ ÁÅ÷ÅçÆÇòÚ ÇÃµÖ ç¶ô-í×åź çÆ í±ÇîÕÅ Áå¶ ÜËå¯ çÅ î¯ðÚ¶ åµÕ ç¶ E@@ ÃÅñ 寺 òµè çÆ×½ðòîÂÆ ÇÃµÖ ÇòðÅÃå ç¶ çðôé ÕðòÅÀ°ºçÅ ÁÅ ÇðÔÅ ÔË ? îðÔ±î ìÅìÅ Ôðì§Ã ÇçØÕÅð öòÅ òÅÇñÁź çÆ êz¶ðéÅ ÃçÕÅ ê§ÜÅì ÁËÅâ Ççè ìËºÕ ç¶ À°Ã ò¶ñ¶ ç¶ Ú¶ÁðîËé Ã:ǧçðÜÆå ÇÃ§Ø é¶ ÇÃµÖ ÁÜÅÇÂì Øð ìäÅÀ°ä ñÂÆ ÇÃðî½ð ÇÚµåðÕÅðź ÜðéËñ ÇçØ,Áî¯ñÕ ÇçØ, ÁÅð. ÁËî. ÇçØ, ì¯èÆðÅÜÅ, ÇÕðêÅñ ÇçØ, ÇÃîðé Õ½ð Áå¶ çÇò§çðÇÃ§Ø Áå¶ Ô¯ðéź òµñ¯º ÇåÁÅð ÕÆå¶ ÇòñµÖä Õ§è-ÇÚµåð Õî¶àÆ é±§ í¶à ÕÆå¶ Ãé ? ÇÂÕÇÃé¶îÅ ÔÅñ 鱧 ÖðÆç Õ¶ À°Ã çÆ æź Òå¶ ìÔ°-î§÷ñÆ ïÅåðÆ ÇéòÅà Áå¶ ÁÜÅÇÂì ØðìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ? ç¯ òµâ¶ ÔÅñź òÅñÅ ÇÂÔ ÁÜÅÇÂì Øð Õ½îÆ ðÅÜèÅéÆ ç¶ À°Ã Ú½Õ ÇòÚ ÃÇæå ÔË, ÇÜæ¶ é½ò¶ºêÅåôÅÔ ÃzÆ ×°ð± å¶× ìÔÅçð Áå¶ À°é·Åº ç¶ Çå§é ÁÇéé öòÕź¸íÅÂÆ îåÆ çÅÃ, íÅÂÆ ÃåÆ çÅà Áå¶ íÅÂÆÇçÁÅñÅ ÜÆ é¶ ç±Ãð¶ èðîź ç¶ ñ¯Õź çÆ èÅðÇîÕ ÁÅ÷ÅçÆ Áå¶ îé°µÖÆ ÁÇèÕÅðź çÆ ðÅÖÆ ñÂÆ ì¶ÇîÃÅñ ôÔÅçåźÇçµåÆÁź Ãé ? ÁÜÅÇÂì Øð ÇòÚ íÅÂÆ ×°ðçÅà çÆ ê°ðÅåé ÔÃå-ÇñÖå, ê°ðÅåé ðìÅì, ÇÜÔ¯-ÇÜÔÆ íÅÂÆîðçÅéÅ ÜÆ çÆ ÃÆ, ÚÅòñź ç¶ çÅÇäÁź Òå¶ Ú½êÂÆ ÃÅÇÔì çÅ êÅá Áå¶ çÃź ×°ð±Áź ç¶ éźÁ Áå¶ ë¯à¯Áź, ìÔ°åÃÅðÆÁź ê°ðÅåé ÔÃå ÇñÖåź òÆ Çòô¶ô ÇèÁÅé ÇÖµÚçÆÁź Ôé ? ÇÂÇåÔÅà 鱧 çðÃÅÀ°ºç¶ Õ§è-ÇÚµåð òÆ Ôé ?êzÇõè ÇÃµÖ ÇòçòÅé, ÃîÅÜ Ã¶òÆ Áå¶ ê§ÜÅì ÁËÅâ ÇçèìËºÕ ç¶ ÃÅìÕÅ ÇâêàÆ Üéðñ îËé¶Üð Ã: îµÖä ÇçØ, ÇÜé·ÅºçÆ ç¶Ö-ð¶Ö ÇòÚ AIGD 寺 AIII ç¶ çðÇîÁÅé ìËºÕ ÇòÚ ÇÃµÖ ÇÂÇåÔÅà 鱧 Õ§è-ÇÚµåðź Áå¶ ÕËñ§âðź ðÅÔƺ ÃÜÆòÕðé çÅ îÔÅé ÕÅðÜ Ô¯ÇÂÁÅ, é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Õ½îź À°ÔÆ Ç÷§çÅ ðÇÔ§çÆÁź Ôé, ÇÜÔóÆÁź ÁÅêäÅ ÇÂÇåÔÅÃç°ÔðÅÀ°ºçÆÁź Ôé ? ÇõÖź çÆ E Çî§à çÆ ÁðçÅà òÆ ÃÅⶠÃî°µÚ¶ ÇÂÇåÔÅà çÆ ×ÅæÅ ÔË ? À°é·Åº é¶ ÇÃµÖ Ã§×å Áå¶ÖÅà ÕðÕ¶ ôz¯îäÆ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ, Á§Çî?åÃð Áå¶ ÇçµñÆ ÇÃµÖ ×°ðç°ÁÅðÅ êzì§èÕ Õî¶àÆ é±§ ÁêÆñ ÕÆåÆÔË ÇÕ Õ½î ÇòÚ êÇååê°ä¶ çÆ òè ðÔÆ ÃîµÇÃÁÅ, ÇÃµÖ ÃçÅÚÅðÕ ÕÆîåź ç¶ ØÅä Áå¶ ÁÅêä¶ ñÅÃÅéÆ ÇÂÇåÔÅÃ寺 ç±ð ÜÅ ðÔ¶ ÇÃµÖ é½ÜòÅéź 鱧 ×°ð± Øð éÅñ ܯóé ñÂÆ Ü§×Æ êµèð Òå¶ ìÆóÅ À°áŶ, ÇÜà ÇòÚ ç¶ô ç¶ òµâ¶ Áå¶îÔµåòê±ðé ôÇÔðź ÇòÚ ÁÜÅÇÂì Øð ÃæÅÇêå Õðé Òå¶ Çòô¶ô ÷¯ð ÇçµåÅ ÜÅò¶ ? ÇÂÔ Õ§î Ô°ä Áµ×¶ éÅñ¯º Ç÷ÁÅçÅÁÅÃÅéÆ éÅñ ÇÂà ÕðÕ¶ Ô¯ ÃÕçÅ ÔË, ÇÕÀ°ºÇÕ ÁîðÆÕÅ ç¶ òÅÇô§×àé ÇòÚ ÇÚµåðź çÆÁź ÕÅêÆÁź Õðé çÆÇÂÜÅ÷å ç¶ ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔË ? ÁÇÜÔÅ íÅðå ÇòÚ òÆ Ã§íò ÔË ? (24)
 • 27. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 r[Dekoh s[b;h vk0 shoE f;zx @frZb# @s[b;h brkU, or ns/ gqdFD GikT[. s[b;h { j[zdk j?.e/tb fjzd{nk dh jh BjhI ;rI g{oh wkBt-iksh dh pZ f unk d/ d;s L s[b;h ns/ gkB dk o;GbkJh d/ bJh gqwkswk dh d/D j?. fJj jo gqeko dh pokpo wksok ftu row eoe/ fgbkT[D Bkb pZfunKd[orzX ~ d{o eodh j? ns/ tksktoD ~ F[ZX eodh d/ d;s jNd/ jB s/ g/N c[bDk, nckok nkfd mhe j Zj?. fJ;/ bJh fejk iKdk j? fe s[b;h ~ xoK ftu iKdk j?.phiDk pj[s tZvk gzB j?. g/ f u; L s[b;h d/ gZfsnK ~ FZeo Bkb fwbk fw;o d/ be @s[b;h fdt;# wBkT{Id/ jB. e/ ykD Bkb g/fu; d{o j[zdh j?.pkjo ;ko/ XowK ftu fJ; g"d/ dh g{ik j[dh j? feT[fI e z T[ b Nh L s[b;h d/ gZfsnK dk o; ghD BkbfJ; ftu ;?eV/ jh r[D jB ns/ fJj ;op-or-BkFe I T[bNh pzd j iKdh j?. g/N d/ ehV/ wo iKd/ jB. Ffjdj?. n"or}/p B/ nkgDh t;hns ftu nkgDh epo T[s/ z Z ns/ s[b;h o; fwbk e/ uZND Bkb ihn wsbkDk, ihns[b;h d/ g"d/ brkT[D dh fJZSk gqrN ehsh ;h. fJjh eZuk jDk ns/ T[bNh nkfd pzd j iKd/ jB.ekoB j? fe nZi th T[; dh epo @s/ s[b;h d/ g"d/ yVQ/ fwjd/ d/ o r L fJe frbk; gkDh ftu 12jB. Gkos ftu ]k; eoe/ dZyDh ;{fpnK dhnK n"osK rqkw s[b;h d/ gZs/ T[pkb e/ u"EkJh gkDh ofjD s/ g[Dns/ p}[or xo/b{ fJbki e/tb sb;h Bkb jh eo b?d/ I e/ ghD Bkb fwjdk tXDk ns/ jo or mhe j iKd/jB. jB. s[b;h eJh gqeko dh j[zdh j?, gqzs{ feqFB ns/ pZfunK d/ ;kj-orK ftu s[b;h d/ gZfsnK dkfFnkw s[b;h pj[s r[Dekoh j[dh j?. ;e{bK, ekbiK, z o; gzi p{dK, nZXk uwu Ffjd fwbk e/ fgbkT[D Bkb zgkoeK, wzdoK, r[od[nkfonK, xoK dhnK SZsK s/ bkG j[zdk j?.j;gskbK nkfd ;G EktK s/ fJ; d/ p{N/ brkT[Dk s/ roG fBoXe L wkf;e Xow pzd jD sI pkndw[s tzvDk d/F ns/ ;wki d/ bJh pj[s tZvh ;/tk fszB fdB sZe fJe eZg s[b;h d/ gZfsnK dk ekVQk ;/tBjtrh. fJ; d/ ckfJd/ sK pj[s jh f}nkdk jB, fco / eoB Bkb roG BjhI mfjodk s/ eJh jkBhekoe gqGktth e[M fBwB-fbys sohfenK okjhI fJ; ~ orK dk th BjhI g?Idk.BkF eoB bJh tofsnk ik ;edk j?. w{j ftub/ Skb/ s[b;h ns/ uw/bh d/ gZs/ u{;D z rb/ dh ]koF s/ yogoh nkfd i yZNhnK, Bkb mhe j[zd/ jB.sbhnK uh}K nkfd ykD eoe/ jt/ sK s[b;h d/ 25 gZs/ dwk L s[b;h d/ gZfsnK d/ o; ftu pb|w ~ns/ EVQk fijk ndoe orV e/ Ffjd Bkb fwbk e/ gsbk eoe/ eZYD dk r[D j?, fJ; bJh fJj }[ekw,b?D Bkb mhe jt/rh. ]K;h ftu T[g:rh j?. s[b;h dk o;, Ffjd, ndoe i[ekw p[]ko nkfd L s[b;h d/ 15 gZs/ ns/ uko dk o;, fgnk} dk o; fwbk e/ b?D Bkb dwK yK;hekbhnK fwouK jo o} yKd/ ojhJ/ sK }[ekw s/ p[]ko jNd/ jB.nkfd BjhI jt/rk. gkDh F[ Z X eoBk L gkDh ftu s[b;h d/ gZs/ 3 rqkw s[b;h dk o; 6 rqkw fwFoh, fszB gkT[D Bkb gkDh F[ZX j iKdk j?.ekbhnK fwouK fwbk e/ b?D Bkb Sksh ieVh rJh f;woB Fesh L d; s[b;h d/ gZs,/ gzi ekbhnKjt,/ g[okDk p[yko ns/ ]K;h nkfd ftu bkG j[dk j?. z fwouK, gzi pkdkw, EVKQ fijk Ffjd fwbk e/ fEzfXnkJh nZ X / f;o dk dod L uEkJh uwu s[b;h d/ dh soQK ghD Bkb f;woB Fesh tXdh j?.gZfsnK dk u{oB Ffjs Bkb ;t/o/ Fkw uZND Bkb bkG (pkeh ;ck 26 sI) (25)
 • 28. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 r[ o { rq z E ;kfjp ftu nkJ/ okrK pko/ ikDekoh-7 r vk0 ;o{g f;zx nbZ25H okr[ p;z s gzBk - 1168 sI 1196 pB;gfs wT[bh ufVnk p;zs[ fJj[ wB[ wT[fbnk ;fsr[o{ ;zfr (gzBk 1176) p;zs o[s ;kohnK o[sK sI ;o/Fm o[s j? feT[fI e fJ; o[s ftu Xosh d/ }o/ }o/ ftu BthBsk, ozrhBh s/ T[wkj Z Zd/ doFB j[d/ jB. pB;gsh dk y/Vk p[M/ jJ/ wB ~ th o"De gqdkB eodk j?. p;zs okr th nkswk ftu fJ;/ fe;w zdk ft;wkdh nBzd irkT[dk j? go i/ fJ; okr ftu nekb T[;ss d/ rhs rkJ/ ikD, gqhsw fgnko/ d/ t;b fwbkg Id/ ;jb/ gVQ/ ikD sK wB[Zyh wB gqG{ gork; bJh Bt/I f;foT[I wT[b g?Idk j?. p;zs o[s ftu fJj okr fe;/ th ;w/I rkfJnk ik ;edk j? go T[; sI nr/ fgS/ fJ; bJh fdB dk d{ik gfjo ZiK oks dk ;wK tX/o/ goGktFkbh wzfBnk frnk j?. fJj okr g{oph mkN dk ;zg{oD okr j? ns/ ;ko/ Gkos ftupj[s jowB fgnkok j? ns/ g[oksB ;fwnK sI fJ; dh Gkosh ;z;feqsh Bkb tkp;srh s/ B/Vsk j?.tzBrh L p;z s [ ufVnk c{ b h pBokfJ J/ f j ihn iz s c{ b fj jfo fus[ bkfJ fJB fpfX fJj[ wB[ jfonk j f J jfo jfo Bkw[ ig? fdB[ oksh r[ o w[ f y jT[ w ? eY? X f J - ojkT[ ;fsr[ o pkDh ;pd[ ;[ D kJ/ fJj[ ir[ jfonk ;fsr[ o GkJ/ cb c{ b bkr/ ik nkg/ bkJ/ w{ f b br? sk ;fsr[ o [ gkJ/ nkfg p;z s [ irs[ ;G[ tkVh BkBe g{ o / Gkfr Grfs fBokbh (gzBk - 1177) p;zs okr d/ rkT[D dk sohek EZb/ doi j? L-noj L ; r w X Bh ;I.ntoj L ;I Bh X g w, r o ; .tkdh L ;I ;ztkdh L ww[y nzr L ; w X BhI ;I, ;I Bh X g w, r, o ; r[ D ekoh s[ b ;hHHHHHHHHHHHHHHHHHH feZb, SkJhnK, w[jk;/ nkfd s/ s[b;h dk u{oB z bJh 25 sI 100 gZs/ ns/ pZfunK bJh 5 sI 25 gZs/ fJebrkT[D Bkb ckfJdk j[zdk j?. tko gh; e/ Ffjd iK r[V ftu fwbk e/ o} fszB tko ;c?d dk| y[ibh, fczB;hnK, }]w nkfd T[s/ Z 2-3 wjhB/ ;t/o/ fBoB/ g/N bU. fJ; Bkb rmhnK,s[b;h dk s/b fBZs fszB tko brkT[D Bkb bkG j[dk z iVK dk dod, g[Vg[VhnK dk dod, r[ofdnK dh ;}F,j?. fJe iVQ ;w/s s[b;h dk g"dk bU. fJ; ~ Xn gZEoh, ;?d dkr, ]{B ftu uoph dk tXDk, wNkgk,e/ fwZNh nkfd ;k eo bU. fco fJ; ~ e[N e/ nZXk Z ep}, r?;, g/fu;, s/}kph wkdk tXD, nKsVhnK dhfeb gkDh s/ nZXk feb fsbK d/ s/b ftu fwbk e/ j"bh- ;}F, wkBf;e s"o #s/ wzd-p[ZXh tkb/ pZfunK bJhj"bh nZr s/ gekU. gkDh T[v ikD ns/ f;o s/b pu Z ;odh, }[ekw, ]K;h, BZe dh jZvh s/ wk; dk tX ikDk,ikD s/ wb e/ g[D bU. fJj s[b;h dk s/b pD frnk tko-tko p[]ko jDk, dwk, n?boih, nZyK d/ or,s/ fJ; ~ brkU. ftNkfwB @J/# ns/ @ph# dh xkN, y;ok, f;odod, nZX/ ;op or BkFe L s[b;h dh gqfeosh iK sk;ho f;o dk dod nkfd d{o j iKd/ jB ns/ N[NhnK jZvhnK Zrow j? fJ; bJh rowhnK ftu xZN jh tos. tZfvnK ibdh i[VdhnK jB. (26)
 • 29. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 r[ o pkDh ;z e / s e" F -4 ;0 fgnkok f;zx @gdw# n;N f;fX L- :r ;kXBk eoB T[gozs i n;NgdhFesh gqkgs j[dh j?, T[;~ f;fX iK f;Xh efjzd/ jB. z fi; uoD-gqpX ftu nZm gd/ iK nZm pzd jD zfJj w[y nZm wzBhnK rJhnK jB L- n;Ngdh j?. e[M n;NgdhnK ftu d d s[eK d/ pzdnfDwk - SNk j ikDk jB s/ e[M ftu d sI tX fszB uko, gzi, S/ s[ek d/.wfjwk - tZvk j ikDk ;[ywBh ftu 19 s[eK d/ gd/ tos/ jB, ni/j/ nZm gd/rfowk - Gkoh jDk fwbke/ fJe n;Ngdh pDdh j?. d[gd/, uT[gd/ tKrbfxwk - j"bk j ikDk fJBQK dk tZyok f;ob/y fdsk frnk j?. s/ r[o{ BkBe,gqkgfs - wBukjh uh} gk b?Dk r[o{ nwodk;, r[o{ okwdk; s/ r[o{ noiB ;kfjp B/gqkekw: - nzdo dh ikD b?Dk tyI tZy okrK ftu nB/eK n;NgdhnK fbyhnK jB.JhfFsk - wo}h nB[;ko d{finK ~ gq/o b?Dk gozs{ ;koh EkJhI fJBQK dk sb t}B fJe BjhI, nB/e-tfFsk - jo fe;/ ~ ekp{ eo b?Dk. GKsk j?. (wHe/H 3) n;Nwh n;N f;fX BtfBfX J/j.. feqFD ih dk iBw GkdI tdh n;Nwh ~ jfJnk eofw gokgfs fi;[ Bkw[ d/j.. wzfBnk iKdk j?. fJ; eoe/ fjzd{nk ftu fJ; fsfE dh (p;zs w0 5, gzBk 1184) g{ik wkBsk j?. eJh fJj ;wMd/ jB fJ; fdB GrtkB B/ ntsko fbnk go r[opkDh nB[;ko fJj G[byk j? / fJBQK sI fJbktk d; f;XhnK jo fwbk e/ feT[Ife gow/Fo edh nktkrT[D d/ uZeq ftu BjhInmkoK frDsh th ehsh iKdh j?, i fJ; gqeko j? L- nkT[Idk. fJ; bJh r[o{ ih dk c[owkB j? L- nB{ofw (G[y s/j B brDk), d{o ;qtD, d{o ;rbh Ehfs gkf; vkfo okyh ..doFB, wBtr, ekwo{g, go-ekfJnk gqtF, ;PSd fwqs,{ / / z n;Nw Ehfs r f pz d iBwk ;h.;[o eqhVk, ;zebg f;fX s/ ngqfsjs rfs (fpBk oe Gofw G{b/ Bo eos euokfJD..o[ektN d/ jo EK ik ;eDk). iBw woD s/ ojs BkokfJD..2.. Bkw f;woB eoB tkb/ d/ fJj f;XhnK fgZS/ (G?oT[ 5, gzBk 1136)brhnK fcodhnK jB. r[o{ nwodk; fbyd/ jB L- nf; Bt fBXh nmkoj f;Xh, fgS? brhnK fcofj eKFh Bkw dh gqf;ZX Broh @tkoDh# s/ @nf;# i jfo fjod? ;dk t;kfJ.. BK dhnK d BdhnK ftueko t;h jJh j?, fJ;/ eoe/ (tko ;ofm 3, gzBk 649) fJ;~ @tkokD;h# efjzd/ jB. fJj @nf;# Bdh i j[Dn;N Xks{ wkw{bh Bkbk pD e/ ofj rJh j?, dZyD tb ~ ik e/ ;Bk, uKdh, sKpk, fi;s, gkok, ebh, bjk s/ rzrk ftu fwb iKdh j?. fjzd{ be fJ; d/ fJFBkB ~f;Zek-nZm XksK wzBhnK rJhnK jB.;oho dhnK nZm pVk gftZ s o fynkb eod/ jB. fJ;/ tb ;z e / sXksK fJj ejhnK iKdhnK jB fiBQK Bkb ekfJnk dk eofdnK Grs Bkwd/t ih B/ fbfynk j? L-YKuk pDdk j? L- o;, o[fXo, wk;, uoph, jZvh, fwZM, rfJnk fgz v [ Gosk..phoi s/ pb. pBkof; nf; p;sk.. n;Nwh n;N Xks[ eh ekfJnk.. w[ f y p/ D us[ o gVsk.. (rT[Vh fEsh, epho) (rIv Bkwd/t, gzBk 837) (27)
 • 30. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 f;Zy Xkowe gqFBIsoh - o/ D { e k ;opihs f;z xgqFB L nksw gork; dk eh Gkt j? < XBtzs (wealthy), gfstzs (honourable) ns/T[Zso L nksw gork; dk Gkt j? nkgD/ nz d o gq G { e[btzs ( high family) pDdk j? ;r I T[ j sK frnkB dk ukBD ( dawning of divine light fiT[IfdnK jh w[es th j iKdk j?. from within) jDk Gkt ;Mh g?Dh. fgnko Bkb T[j[ XBtzs[ e[btzs[ gfstzs[.. Grsh ehfsnK jh nksw gork; j ;edk j?. ihtB w[efs fi;[ fod? Grtzs[.. (Grfs GkfJ nksw gork;) gqFB L fJwkos d/ Ez w (pillar) ns/ Fpd d/ Ez w dhgqFB L @;kf; frokf;# dk eh Gkt j? < s[ b Bk eo <T[Zso L ;kf; dk Gkt ;kj Bkb ns/ frokf; dk Gkt T[Zso L fJwkos dk Ezw fJwkos ~ fNek e/ oZydk j?, GiB dh p[oeh iK rqkjh Bkb. ; @;kf; frokf;# fvZrD BjhI fdzdk. fJ;/ soQK r[o{ dk Fpd fi; dk Gkt j? jo dw, dw-p-dw gq G { ~ :kd wB ftu tf;nk j[dk j? T[j jo t/b/ nvb ns/ z eohJ/. fyfVnk ofjzdk j?. d[y, sebhcK, w[FfebK, orK, ZgqFB L ;tor, oki, Gkr, uzrk, ykD-gkD, ;Gk ns/ ebj-eb/FK dh wko ftZu th T[j wB Fpd d/ XB fet/ I fwb ;ed/ jB < okjhI ;fji ftu ofjzdk j?. (fiT[ wzdo eT[ Ekw?T[Zso L fJZe fBwy bJh gqG{ d/ r[D rkT[D Bkb wkB ;ko/ EzwB[.. fsT[ r[o ek ;pd[ wBfj n;EzwB[..) ;tor ns/ wy (w[esh) fwb iKd/ jB. gqG{ dh fJwkos pDB s I pknd th n;hI Ez w b/ BjhI jNkT[Id/ go pj[s/ ;[Zy nk ikD s/ wB[Zy r[o{ dk eEk fwZmh brfdnK nB/eK oki Gr gdkoE ns/ Fpd ft;ko fdzdk j?. fJzM fJj Fpd dk Ezw idI tfvnkJhnK fwb iKdhnK jB. ihG Bkw ig/ sK jZN iKdk j? sK fco wB fuzsktK s/ orK d/ ftu wkB eJh fe;w d/ ykD/, eZgV/ okr-ozr jk;b rq;s j iKdk j?, vb iKdk j?, xpok iKdk j?. j rJ/. fi;d/ wB ftu r[o{ T[gd/F t; frnk fit/I fJwkos dk Ezw n;hI ;dk fNekJh oyd/ jK T[jh ;Gktzs j? ns/ XBkY j?. T[;/ soQK ;k~ r[o{ dk Fpd fBwy-fBwy, ;kf;-gqFB L ;kv/ ;ko/ vo fet/ I d{ o j ;ed/ jB < ;kf;, fyB-fyB ns/ nBfdB fNekJh oZ y DkT[Zso L fBoGT[ gowkswk ~ ig e/ n;hI th fBoGT[ ukjhdk j?. nZm/ gfjo fJZe dh fbt ftu oZs/ (fBvo) pD ;ed/ jK. fBoG[T ig? ;rb GT[ ojhJ/. fwN?.. gqFB L ;[ y wBh ;kfjp ih dh gz d oQ t h n;NgdhgqFB L nfrnkB o{ g jBQ / o / dk Bkw fet/ I j[ z d k j? < nB[;ko r[o uoBhI bZr e/ wB[Zy fet/I ;z;koT[Zso L idI ;fsr[o{ d/ frnkB dk ;[owk nZyK ftu g? iKdk ;kro so b? I d k j? < j? sK nfrnkB o{gh jB/o/ dk Bk; j iKdk j?. T[Zso L gZEo dfonk gko BjhI eo ;edk. go i/eo fJ;/ frnkB nziB[ r[fo dhnk nfrnkB nzXo fpBk;[. / gZEo ~ p/Vh ftZu oZy d/JhJ/ sK fJj gko j iKdkgqFB L @;[ z B ;wkfX# dk eh Gkt j? < j?. fJzM jh d[fBnkth dfonk ~ gko eoB bJhT[Zso L fJ;dk Gkt fJj j? nfijh ;wkXh iK fNekT[ idI i/eo wB[Zy fe;/ p/Vh ftu p?m ikt/ sK ;ji/ jh wB ftu eJh c[oBk Bk T[Zm/. feBko/ s/ g[i iKdk j?. r[o uoBhI bZrk wB[y fJT[I Z ZgqFB L n;hI XB tkb/ , e[ b tkb/ ns/ fJZ } s tkb/ j? fit/I T[j fe;/ p/Vh ftu p?m frnk j? s/ ;ji/ fet/ I pD ;ed/ jK < jh feBko/ g[Zi ikt/rk. fiT[ gkykD[ Bkt ufVT[Zso L fi;d/ fjod/ ftu gqG{ tZ; iKdk j? T[j Bk e/tb so?.. gqkDh r[o uoD brs[ fB;so?.. (28)
 • 31. -9 gzikph ;[wB wkf;e(29) - Harkrishan Singh Puneet, U.K. ngq?b 2013
 • 32. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 wK pbh gzikph d/ ftZ;od/ nZyo-3pkSFkk Hkkx@pkj uZgk ;kSou ipBmaxfy;ksa dh pkSMkbZ + f>>duk] ladksp MZeDkkjhj R;kxuk ubkDk lkaM MNkbPNqd ukU [kjksp a fMohNizdkk ukBD >syuk MZbDkizdkk LrEHk ukBD w[Bkok ijNkbZ izfrfcEc MT[bkftn djuk@lj p<+k uKGbDk fudEek M[Zv{dhpM+@nyny fueZV /kku M"BkFkIiM+] pkaVk fug/V fQØ] iNrkok M"oknsjh ls@nsj djds fuoek o`{k dh kk[kk N?Dhek¡x ¼flanwj½ uho dwnuk] yk¡?kuk NZgDkpoUuh u[nkBh Nyk¡x Ng{;hmBkuk uZeDk [kkuk&cnksk NZgotk;hpkS[kV u[rkm Hkwy] xYrQgeh NZgbkpkspa u[zM fcrkuk] xqtkjuk NgkT[DkpqVdh u{zvh ifjokj] dqVqEc NZpopkjksa rjQ u[co// khke NkjbhlR;kukk@rckgh u"V <w<uk ¡ NbBkHkqVVk~ SZbh ?kaVh NZbhxk;c gksus dk Hkko SkJh-wkJh dksbZ&dksbZ NKtK-NKtKNyk¡x Skb etkd] el[kjh fNueoKv[kkM+k] dqrh fSzi VSdh a N?Iuhdq¡okjk SVk iSj dh Bksdj mZ[vLikZ Sj l[r] dBksj vkYktYnh] rqjUr S/sh tkuoj vzroo"kkZ] >M+h Sfj-po dyh vvhckjkr izM fxj tkuk ¼rjy½ v[b ikDkrkyk izdok xgjk v{zxktUe ls gh iwKdo{ fxjkuk v/rDktyu ¼[kqtyh½ ib{B fxjkuk YkjDkcPpk itke$ikse isV fYZvO;FkZ ikfJnk ns[kuk sZeDkckjkrh iKMh lk;adky soekbKifjfpr fe= ikD{ c<+bZ soykBmRrjnk;h] lqinxh q Z fizwk rjktw seVhVksyh] >q.M i[zvbh /kkxs dh rkj szdfot;h i/s{ de eksgjh dh itkeh szphnks phtksa dk lewg] iNh Mj] Hk;] gSjkuh sokjtksMhnkj+ cwn ¡ s[gekvtokbu fit?B Hkwlk s{Vh (30)
 • 33. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 ;[wB tor gj/bh - 10! 21 ngq ? b se fwbD tkb/ ;jh itkp s/ 500 o{ 0 d/ fJBkw fdZ s / ikDr/ . fJe s I finkdk ;jh itkp j D s/ fJBkw pokpo-pokpo tz f vnk ikJ/ r k. ;g/ f bz r dh rbsh, efNz r ns/ n t o okJhfNz r ;theko BjhI ehsh ikJ/ r h. gfsq e k ftZ u Sg/ ;jh T[ Z s o Bkb jh j{ p j{ fwbkB io{ o h j? ns/ c N ekgh tkb/ ckow s/ T[ Z s o BjhI wz B / ikDr/ . fJ; gj/ b h d/ finkdkso itkp gz i kph ;[ w B d/ fgSb/ nz e K ftZ u w" i { d jB. ;[wB tor gj/bh - 09 dk ;jh T[Zso BK HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc B $w 0 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH G/iD dk gsk L gzikph ;[wB, 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ T[ZsI fEZb/ L- yZp/ sI ;Zi/ L- 1- pkpk s/i GkB ih d/ g[so r[o{ HHHHHHHHHHHHH Z (3O 2O1) 1- HHHHH HHHHH T[wkjVk feT[ fwbhn? jfo ikfJ (3O2) 3- ekwBk sI ofjs (4) 2- M[e ikB (3) 5- bki oydk j? (3O2) 4- nkikdh dh bVkJh dh nr[nkJh ehsh (4O2) 6- g{o/ so s/ (2O3) 7- wjkokik oDihs f;zx dk ;wekbh tkfJ; okfJ bkov (4) 8- ftoes ;kX{ (4) 8- ;kVQ d/dh j?I (2) 10- nZSk (2) 9- d;thI gksFkjh dk ;kE fdZsk (2O1) 11- S/thI gksFkjh HHHHHHHHHHH d/ wkbe (2O2) 12- pkDh (4) 13- gqkDhnK dh ;/qDh (3) 16- fBnk eoD tkbk (2) 14- ;wK (2) 17- jm:r dh w[dqk (3) 15- gqwkswk (2) 19- nkikdh dh izr ftu n;/pbh ftu I 18- fotki (2) pzp ;[N e/ i/b eZNh Z (6O2) ;[wB tor gj/bh - 09 d/ fti/sk ;jh itkp d/D tkb/ ;0 ofizdo f;zx, phph pbftzdo e"o, ;0 i;gqhs f;zx ~ 150 o[gJ/ ns/ fJe rbsh tkb/ ;0 wBwhsf;zx piki, phph g{ipho e"o ~ 50 o[gJ/ dk fJBkw fdsk ik fojk j?. (31)
 • 34. gzikph ;[wB wkf;e ngq?b 2013 nghb i[bkJh 2012 sI BthI ;zgkdeh Nhw d[nkok g/F ehsh ik ojh cotoh 2013 sI@@gzikph ;[wB## tZb gkmeK, b/yeK, tkgkohnK nZr/ jZE iV p/Bsh w?r}hB d/ o/Nj? , ;kvQ h j ; bk ncikJh tk;s/ pj[ f rDsh ftZ u w/ I p o pD I ns/ fJe ekgh bJh Rs. 15/-ftfrnkgB d/ e/ nkoEe ;fj:r eo skeh n;h s[jkvh gzikph fto;/~ fjod/ ftZu t;kJ/ oyD dh ukjs ~ g{ok eo ;ZehJ/. fJe ;kb bJh Rs.150/- ;z g kde, w 0 L 9415561425 (vke you ;w/s) g{ o / :{ 0 gh0 ftZ u n? i / I N pDB ns/ ftfrnkgB bJh ;z g kdeh dcso ftZ u ;wgoe eo . ;zgkdeh dcso L- gz i-kph ;[Lw B (;zgkde), 09336044069 (gqekFe) 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ 226004 c B 09415561425 E-mail : punjabisuman_media@rediffmail.com, office@punjabisuman.com visit our website at : www.punjabisuman.com gzikph ;[wB s[jkvk nkgDk w?r}hB j? fJ; ~ ngBkT[ ns/ jo soQK Bkb ;fj:r d/Dk w[Ybk coi pDkT[. nkgD/ ekopkoh ndkfonK d/ fJ; ftZu fJFfsjko d/ e/fiZE/ s[;hI nkgD/ tgko ~ d/FK gqd/FK ftZu tXk oj/ jt/r/, T[ZE/ fJ; @e"wh ndko/# dhnK BhjK th w}p{s eor/. ;dZ;sk F[be iwk eoD ns/ ikBekoh bJh ;wgoe eo L-;kv/ fBFekw ;fj:rh L- ;0 nihs f;zx, nkbwpkr byBT{ (9651592214), ;0 ;toB f;zx, uzdo Bro ByBT{(9235704316), ;0 wBwhs f;zx, bkigs Bro, byBT{ (9305623150), frnkBh joftzdo f;zx, j?v rqzEh, r[0;do byBT{ (9984734498), ;qh nfws noVk, wksk e"bK GbkJh e/do byBT{ (9335624728) ;0 pbpho f;zx, Iyhoh wNo Nq/fvzr ;/INo, byhwg[o ov, rbk reoBBkE, yhoh (9450255660) MEMBERSHIP FORM Dated .........................Name ..............................................................................................................................................................Address ...........................................................................................................................................................District ..................................................Ph./Mobile No.................................................Pincode........................Email ..............................................................................................................................................................Yearly Rs. 150/-Period from ....................................... to ..............................................Mode of Payment : DD/MO/Deposit in A/c in favour of “PUNJABI SUMAN”, A/c No. CA 30819640926 of State Bank of India,payable at Lucknow. (Inform postal address by sms, or on phone No 09336044069, 09415561425 or by E-mail :office@punjabisuman.com) Sign. of Member (32)
 • 35. fo"k; lwph %& 1- ekyk Qsjs eaxS foHkwr] bZfg fof/k dks, u rfjvks ehrA i 2- vkt ds lUnHkZ esa xq: rsx cgknqj th -------- ii 3- lwps ,g u vk[kh, cfgu tks fiUMk /kks, iii 4- okgks&okgks xksfcUn flag vkis xq: psyk iv 5- rirs ros ij v 6- Jh johUnz ukFk VSxksj dk iatkc o iatkfc;r ls izse vi 7- ,drk vii 8- nlesk firk dks] nkesk xq: dks cPpksa dh vjnkl viiio"kZ 1 vad 4 vizy 2013 S ewY; % vkidk izkRlkgu slEiknd dh dye ls ekyk Qsjs ea xS foHkwr] bZfg fof/k dks, u rfjvks ehrAA vkt fl[k iaFk dh nkk ns[k dj ekFkk ihVus dh bPNk gksrh gSA usd vkSj ifo= thou cukuk] Kku izkIr djukchrs dy dh ckr izrhr gksrh gSA cl rqjUr vk¡[k dh iyd Qjdrs gh vjnkl djkds lkjh euksdkeuk;sa iw.kZ gks tk;s] alkjs nq[k Dysk feV tk;s] /kkfeZd gksus dk izek.k i= rqjUr fey tk;sA ogh dke djsa tks gekjh bPNk gksA bl vKkurk aokyh izo`fRr ls yqVjs iqtkfj;ksa us [kwc ykHk dek;k gSA bu cqf) ls Hkksys lsodksa dks vPNh efr nsus ds ctk;] ;g iqtkjh s¼izcU/kd Hkh½ bl rkd esa jgrs gS fd budh tsc ls /ku fdl izdkj ckgj fudkyk tk;sA tc vke fl[k xq:}kjs tkrkgS rks dqN /ku nku ik= esa vo; Mkyrk gS] dqN /ku LVst ij cSBs dhrZudkj ;k dFkkokpd dks vfiZr djrk gS] d<+kgizlkn djokrk gS] yaxj dh iphZ dVokrk gS] fcfYMax QaM ds fy;s vyx ls /ku nsrk gS] ckn esa fdlh vukFk xjhc dhlgk;rk ds fy, vihy] fdlh fo/kok] fcekj ;k jksxh dh lgk;rk ds fy;s vihyA fQj ;fn fdlh ioZ ;k lekxe dsfy;s vihy gqbZ rks mlds fy, /ku nsrk gSA /kkfeZd J)kok dqN cksy ugha ldrkA tsc [kkyh gks xbZ ysfdu xq:}kjsls ;kuh xq: ds fk{kky; ls fk{kkFkhZ ¼flD[k½ dks xqjefr dh ftl mPp Lrj dh fk{kk feyuh pkfg;s mlds fcuk ghog ?kj ykSV tkrk gSA ;gh O;ogkj vkt vf/kdkak xq:}kjksa esa gks jgk gSA ek;k cVksjus ds dqN vkSj <ax Hkh izpfyr gksx;s gSa tSls dkj lsok ds fy;s /ku mxkgh Hkys mldk vf/kdkak fgLlk Msjksa dh lEifRr esa vkSj dkj lsok okyksa ds fy,dkjsa [kjhnus esa [kpZ gks tk;sA xq: th dk Qqjeku gS %& ewy efr ,sgks ijok.kk ukud vkf[k lq.kk,sAA dj.kh Åij gks;s rikol ts dks dgS dgk,sAA ¼1238½ xqj flD[kksa lkjs fopkjksa dk ewy fopkj ;g gS rqEgkjs fd;s vPNs cqjs dk;ksZa dk ewY;kadu djds ijekRek Lo;a fu.kZ;ysxkA mldh vnkyr esa dksbZ fjor ;k flQkfjk ugha pyus okyh gSA xq:}kjksa esa ftudks xq: dh fk{kk vke vkneh dks le>kus dk nkf;Ro izkIr gS muesa vf/kdkak Lo;a blls oafprgSA v/kdpjk Kku tks xqjok.kh ds fl)kUr ds foijhr gksrk gS dks le>k ds crk fn;k tkrk gS fd brus ikB lq[keuhlkgc ds dj yks brus ikB tiqth lkfgc ds dj yks] brus ikB veqd kcn ds dj yks rqEgkjh euksdkeuk iwjh gks tk;sxhAcl drZO; iwjk gks x;kA xq: egkjkt us dgk gS fd %& mBfUn;ka cSgfn;k lofUn;ka lq[k lks,A ukud uke lykfg;s eu ru lhry gks;A ¼321½ a s s vFkkZr mBrs cSBrs lksrs okfgxq: ¼izHkq½ dks lnk ;kn j[kksA xq: th dgrs gS %& ekyk Qsjs eaxS foHkwr] bZfg fof/k dks, u rfjvks ehrAA ¼444½ vFkkZr~ ekyk }kjk ;k vU; fof/k;ksa ls fxurh djds tki ;k ikB djus ls rqEgkjk drZO; iwjk ugh gksxkA lkbZ lsod ts lfrxqj lsos pyS lfrxqj Hkk,sA lPpk lcnq flQr gS lpk eafu olk,sAA ¼753½ ls tu lps fujeys ftu lfrxqj uky fivkjq A lfrxqj dk Hkk.kk dekons fc[k gmes rft fodkjqAA ¼65½ ekyk vkfn ds Hkje tky rksM+ ds lfrxq: us d`ik dh gS fd ikou xqjok.kh ds vuqlkj khy la;e ls usd thouO;rhr djsA brus Kku oku cu tk;sa fd dksbZ yqVjk gedks ywV u lds] gekjh tscs [kkyh djus ds fy;s gedks dqekxZ a sij u Mky ik;sA Lo;a xq:ok.kh dk vFkZ lfgr ikB djs] xq:ok.kh ds minsk dks le>sA vU; ftKklqvksa dks bl mRre aekxZ ij Mkyus dk iz;kl djsA xq: Lo;a vkidh lgk;rk djsxkA a uk lqfp lateq rqylh ekykA xksih dkuq u xÅ xokykAA rar ear ik[kaM u dksbZ uk dks cal otkb±nkAA ¼1035½ tc ijekRek us l`f"V dh jpuk dh rc dksbZ kqfp vkfn dk ik[k.M ugha Fkk u dksbZ vkMacj FkkA uk rqylh vkSjekyk Qsjuh dh /kkfeZd fØ;k Fkh uk xksih Fkh vkSj u gh d`".k vkfn vorkj Fks u iwtk ds fy, xÅ,sa FkhA dksbZ ea= ;a=dk ik[k.M ugha djrk Fkk u dksbZ calh ctk dj xksfi;ksa vkfn dks fj>k ds bdV~Bk djrk FkkA rc ogh ,d ek= ,dvdky iq:"k ijekRek gh FkkA &bath- ufjUnj fla?k eksxk a (i)
 • 36. vkt ds lUnHkZ esa xq: rsx cgknqj th ds vkReksRlxZ dk egRo bath- ufjUnj fla?k eksxk a iatkc vkSj mRrj ifpeh lhekUrorhZ xkU/kkj ;s fdUrq mlds var% LFky ds mcky dks mfpr fnkk iznkunksuksa gh iznk vfr iqjkru dky ls lqn`<+ flag }kj ds :i s djus okyk mi;qDr usr`Ro vHkh lkeus ugha vk;k FkkA rHkheas gekjh Hkkjr Hkwfe dh lqj{kk gsrq egkj{kk izkphj dk dke tu ân; esa vkkk lapkj djus okys ToY;eku u{k= dsnsrs jgs gSA bu Hkw {ks=ksa us tc&tc Hkh nsk ds eeZLFky ij a :i esa izdkk iqt Jh xq: rsxcgknqj th] xq: gfjxksfcUn amDr fnkk ls fonskh k=q dk izgkj gqvk rc lc viuk th ds iq= ds :i esa bl HkkjrHkwfe ij vorfjr gq;A slhuk rku dj vkØedksa dh izkjfEHkd pksVs >syh vkSj Hkkjr a uksos xq: rsxcgknqj th us vkrad] cy iz;ksx }kjk aHkwfe ds ks"k Hkkx dks vkap u vkus nsus dk lnSo gh Hkjld Fkksih tkus okyh /kkfeZd vkLFkkvksa dk fojks/k dj fgUnwiz;kl fd;k ijUrq e/; ;qx ds mRrjk/kZ esa vkdj bu iznkksas /keZ dks cpkus ds fy, Hkkjrh; lekt dks usr`Ro iznkudks ,d ,sls lka?kkfrd lqlxfBr vkØe.k ds nqnZkk [krjs ls a fd;k rFkk vUrr% vkRe cfynku dj pkanuh pkSd dhikyk iM+k Fkk ftlds osx ds lkeus iwoZorhZ ;ou ¼xzhd½] /kjrh ls ,sls vkUnksyu dks tUe ns fn;k ftldks ifjf.kfrkd vkSj gw.kksa ds geys ux.; ls yxrs FksA iUnzgoha krh Øwj kkldksa ds vUr gsrq egkjr ysus jk"Vªh; xkSjo dh j{kkds f}rh; pj.k esa eqxyksa dk ckcj ds usr`Ro esa inkiZ.k vkSj nsk ds iqu:RFkku ds LoIu lkdkj djus dh kiFk ysusgqvkA ckcj ds vkØe.k ds neu pØ dk fo"k lapkj ;qDr okys [kkylk iaFk ds izknqHkkZo ds :i esa gqbZ vkSj bl iaFk dsizHkko gh Fkk fd xq: ukud nso th us ^^,srh ekj ibZ fnkk funsZkd cus egku firk ds egku iq= Jh xq:dqjykus rSa dh njn u vk;k** dh d:.k iqdkj dj Hkxoku xksfcUn flag thA [kkylk ,d uo fufeZr ekuo Fkk ftlsds brus vR;kpkj ij Hkh nzfcr u gksus dk fxyk izdV xq: xksfcUn flag th us lkewfgd Hkko ls [kkylk vFkkZrfd;k FkkA ;|fi xq: ukud fokq) HkfDr vkSj ijekFkZ [kkfyl ;k fokq) lekt rRo dk uke fn;k rFkk tkslk/ku ysdj gh lkeus vk;s Fks rFkkfi mudh vkokt us e/ vk/;kfRed vkSj lkalkfjd nksuksa gh nqfu;ksa dk vuks[kk izk.kh; ;qxhu mRrjh ifpeh Hkkjr ds dqpys gq;s tu ân; dks Fkk fujhg HkDr Hkh Fkk vkSj deZB lSfud Hkh vkyksd}kj gsrq,d uohu psruk ls vuqizkf.kr dj fQj ls Åapk mBkus dh mRlqd fpUrd Hkh Fkk vkSj lekt dh j{kk esa lefiZr u[klsfnkk esa Hkh ijks{k :i ls egku cy fn;kA bl izkr% fk[kj rd flikgh dk ckuk igus gq, vkRe cfynkuh HkhALej.kh; larKku HkfDr dh e/; ;qxhu fuxqZ.kksikluk ijEijk bl vkRe cfynkuh ijEijk ds fljekSj fgUn dh pknj Jhesa xq:ukud ds mRrjkf/kdkjh xq:vksa us HkfDr ds lkFk xq: rsx cgknj th ftUgksus vkRe cfynku }kjk Hkkjr Hkwfe alaxBu cy Hkh iznku fd;kA bl egku cy ds lkFk lkFk dks /kU; fd;k mudk cfynku vkt ds okrkoj.k ds lUnHkZehjh ihjh dh ryokjsa /kkj.k dj NBs xq: gfjxksfcUn th us esa iqu% lkFkZd gks mBk gSA vkt ds okrkoj.k esa tc ,d,d ubZ fnkk iznku dj nh FkhA bl egku cy ls Hk;Hkhr /kkfeZd vkLFkk okyk oxZ vU; /kkfeZd vkLFkkvksa dks ekuusgksdj kkldksa us vius Øwjre d`R;ksa ls fl[k iaFk dks Hkh okys dks gs; n`f"V ls ns[krk gks] mUgsa fu:Rlkfgr djfukkuk cukuk kq: dj fn;kA ik¡posa xq: vtqZu nso th /kkfeZd vkLFkk foks"k dks R;kxus dks etcwj dj jgk gks xq:kghn gks pqds FksA eqxy kkldksa dh vnwjnkZrk iw.kZ th dk cfynku gesa fk{kk nsrk gS fd ge ftl vkLFkk dks/kekZU/k neu uhfr }kjk vdcj leUo; ewyd jk"Vªh; /kkj.k fd;s gSa ml ij vfMx jgrs gq;s Hkh tcju vkLFkk;sa,drk dh uhfr ij ikuh Qsjk tk pqdk FkkA nsk esa tft;k Fkksius ds iz;klksa dk fojks/k djsa rFkk xq: th us ftl izdkjdj tSls lkEizknkf;d dj ykxw dj fn;s x;s FksA lok eu czkã.kksa ds fryd ;Kksiohr dh viuk khk nsdj Hkh j{kktusÅ rkSy dj kkld lka;dky dh uekt vnk djus yxs dh] mldk lkekftd vuqdj.k gks rHkh lkEizknkf;d lkSgknZFksA gj dgha vkrad cy iz;ksx rFkk fo}s"k dk nkSj nkSjk iSnk gks ldsxk rFkk xq: th ds izfr Hkh ;gh lgh J)kUtyhfn[kkbZ iM+us yxk FkkA jk"Vª dk ân; la=Lr Fkk] fo{kqC /k gksxhA ?kqVuksa ds nnZ ds fy, vkS"kf/k dk fu%kqYd forj.k xq:}kjk xksfoUn uxj] y[kuÅ esa ,d ;qukuh nok ftank fryLekr ftls Jh vkj-,u- [kqjkuk 8@12 nwljh eaftybZLV iVsy uxj] ubZ fnYyh 110008 ¼eks0 09968662237½ us rS;kj fd;k gS] fry ds rsy esa feyk dj yxkus ls?kqVuksa ds nnZ esa ykHk feyrk gSA mDr nok xq:}kjk xksfoUn uxj vkyeckx] y[kuÅ esa izkr% 9-00 cts ls 9-30 ctsrd izR;sd jfookj dks fu%kqYd forfjr dh tk jgh gSA t:jr ean lTtu mDr nok izkIr dj ykHk mBk ldrs gSA a foks"k tkudkjh gsrq lEidZ djsa % l0 lqjthr flag jktiky] eks0 % 09839016828 (ii)
 • 37. & egsk esgjks=k lwps ,g u vk[kh, cfgu tks fiUMk /kks, lqjthr flag ^ukpht* lwps ,g u vk[kh, cfgu tks fiUMk /kks,A gSa vkSj og vkfRed fLFkjrk esa Luku djrk gS ;gh mlds lwps lsbZ ukudk ftu eu oflvk lks,A fy, ifo=re f=os.kh laxe gSA tks tho eksg ek;k ds xq: ukud nso th dk dFku gS eu dh ifo=rk tgj ls lalkj esa vkrs gSa og mlh izdkj ;gka ls pys tkrsrhFkksZa ds LFkku djus ls ugha gksrh cfYd ifo=rk rks rc gSa vkSj thou Hkj nq[k Hkksxrs gSA ysfdu tks euq"; lR; agksrk gS tc izHkq uke eu esa cl tkrk gSA ftrus Hkh rhFkZ Lo:i izHkq dh xq.k Lrqfr ds kCn esa izo`Rr gksrs gS] mUgsa agS ;fn mu ij Luku fd;k tk, rks os eSy mrkjus dh txg ln~xq: ml tgj dh ekj ls eqDr dj ysrk gSA HkfDr dseu ij vgadkj dh eSy yxk nsrs gSA bu rhFkZ LFkkuksa ij a [ktkus v{k; jgrs gS] os ijekRek ds xq.k O;Dr djus ls aLuku djus ls ijekRek rfud Hkh izlUu ugha gksrkA xq: th lekIr ugha gksrA D;ksfd ijekRek loZ= O;kid gSA xq: s adgrs gS eSa rhFkZ ij Luku djus tkaÅ] ysfdu esjs fy, izHkq ukud th dk dFku gS tks euq"; lR; Lo:i izHkq dkdk uke gh rhFkZ gSA xq: ds kCn dks eu efLr"d esa n`<k+ uk Lej.k djrk gS vkSj mlds }kj ij izkFkZuk,a djrk gS vkSjgh esjs fy, rhFkZ gSA ftlls esjs Hkhrj izHkq ds lkFk ,sD; gks vius eu dks fopkjksa dh eSy ls lkQ dj ysrk gS mlstkrk gSA lfr xq: dk fn;k gqvk Kku esjs fy, lPpk rhFkZ loZ= og lR; Lo:i izHkq nh[k iM+rk gSA ;gh mldkLuku gSA ;gh esjs fy, nl ifo= fnu gSA nl Luku ifo= rhFkZ Luku gSA eu dh eSy u ru rs tkrAioZ&v"Veh] pkSnl] vekol] laØkfr] iwf.kZek] mRrjk;.k]nf{k.kk;u] O;kfrikr] pUnzxzg.k] lw;Z xzg.k esjs fy, ;ghnl ikiksa dks gj.ksokyh xaxk dk tUe fnol gSa eSa rks geskk KkuizHkq dk uke gh ekaxrk gwa vkSj izkFkZuk djrk gw¡ fd gs i`Foh ,d O;kikjh ,d vutku O;fDr dks O;olk; esads LokehA eq>s viuk uke nksA txr fodkj xzLr gS lk>snkj cukuk pkgrk FkkA mlus rlYyh djus ds fy,ijekRek dk uke bu jksxksa dk ,d ek= mipkj gsA lR; vius ,d fe= ls mlds ckjs esa iwNk fd og dSlk vknehLo:i izHkq ds uke ds fcuk eu dks fodkjksa dh eSy yx gS fe= ml vkneh dks tkurk FkkA ftldks O;kikjhtkrh gSA xq: dk ifo= kCn euq"; dks lnk vkfRedizdkk nsrk gSA ;gh fuR; lR; Lo:i rhFkZ gS] ;gh rhFkZ lk>snkj cuk jgk Fkk] og okLro esa Bx FkkA ysfdu fe=Luku gSA fuR; lR; Lo:i izHkq ds uke tius ls eu dks Bgjk kkL=ksa dks Kkrk] og nwljksa dh cqjkbZ dSls dj ldrkfopkjksa dk eSy ugha yxrkA rnqijkUr rhFkksZ ij tkdj eu Fkk mlus kkL=ksa esa i<+k Fkk fd fdlh dh cqjkbZ er djksAdh eSy /kksus dh vko;drk ugha iM+rhA izHkq ds xq.kksa dk mlds nks"k crkuk rks ijfuank gksxhA mlus Bx dh izkalk djgkj fijks dj fdlh ds vkxs iqdkj djus dh vko;drk nh fd og ftlds lkFk dke djrk gS] ml ij viukugha jgrhA tks euq"; xq: ds kCn ds fpUru ls Hkhrj ds fookl tek ysrk gSA lTtu dh ckr ij fookl djdsvofLFkr fopkjksa dks thr ysrk gS og Lo;a lalkj lkxj ls O;kikjh us mls lk>snkj cuk fy;kA lk>snkj us ehBh&ehBhikj mrj tkrk gS vkSj nwljksa dks Hkh ikj mrkj nsrk gSA og ckrsa djds O;kikjh ij fookl tek;k vkSj nks eghus esa ghnqckjk ;ksfu;ksa ds pØ esa ugha vkrkA og euq"; Lo;a ikjl lc dqN ysdj pEir gks x;kA O;kikjh fe= ds ikl x;kAcu tkrk gS vR;Ur Åaph vkRek dk Lokeh gks tkrk gSA cksyk & rqeus >wB D;ksa cksyk mlus dgk fd eSus rks >wB aog lR; Lo:i Lokeh dk :i cu tkrk gSA mlds Hkhrj ugha cksykA og T;knk le; rd lPpkbZ vkSj bZekunkjh lsizfriy vkuUn cuk jgrk gS] kkor [kqkh iSnk gks tkrh fookl tekrk Fkk] /kks[kk rks og ek= vkf[kjh fnu gh nsrkgSA og euq"; vius lkjs nq[k vFkok iki nwj dj ysrk gSA FkkA eSa lTtu O;fDr gw¡] fdlh dh fuank djuk rks iki gSAlRlaxr esa tkus ls xq: dh d`ik ls ije fe= ijekRek dk O;kikjh cksyk & okg fe=] rqEgkjs bl dfFkr kkL=&Kkufeyki gks tkrk gS ;gh euq"; ds fy, rhFkZ Luku gSA vkSj lTturk us rks esjh yqfV;k gh Mqcks nhAftlls ru eu kq) vkSj ifo= gks tkrk gSA tks euq"; xq:ds vknskkuqlkj vkpj.k djrk gqvk Lej.kh; izHkq ds xq.k dFkk&eeZ & ijfuank ls cpus ds fy, ml lR; dks Nqikukxkrk gS] mldk thou egd mBrk gSA mldh cqf) nwljksa mfpr ugha gS ftlls fdlh O;fDr foks"k ;k lekt dkdh lsok djus okyh rFkk lc ij n;k djus okyh cu tkrh rqEgkjs dkj.k vfgr gks tk;sA (iii)
 • 38. okgks&okgks xksfcUn flag vkis xq: psyk & l- euthr fla?k Jh xq: xksfoUn flag tks ,d lUr Fks ftUgsa fl[kksa ds uosa xq: rsx cgknqj ds bdykSrs iq=ifjfLFkfr;ksa us ;ks)k cuk fn;k Fkk ij ân; ls os geskk xksfoUnjk; dk tUe fnlEcj 1666 bZ0 esa iVuk esa gqvkAlUr gh jgsA mUgksus yM+kbZ;ka yM+h vkSj thrh] ysfdu dHkh a dgk tkrk gS fd ,d /keZfu"B eqlyeku Qdhj lS;nfdlh ,d bap tehu ij Hkh dCtk ugha fd;kA mUgksus a Hkh[kukkg us lqnwj dksgjke esa varfj{k esa ,d vn~HkqrHkkjrokfl;ksa dks jk"Vªh;rk ds vknkZ dk cks/k djk;k og T;skfr iaqt ns[kkA mUgksus mlds vkxs ekFkk uok dj dgk] avknkZ FkkA thou ds NksVs ls NksVs dke esa Hkh ijekRek ds ^^[kqnkoan us bl tehu ij dksbZ u;h jkskuh Hksth gSA** xq:izfr iw.kZ fu"Bk vkSj leiZ.k dk Hkko j[krs gq, lkalkfjd rsx cgknqj th ds ckn xq: xksfoUn flag th us fl[k /keZdÙkZO;ksa vkSj ftEesnkfj;ksa ls eqg ugha eksMk+ A os /keZ xq: cus a esa Økafrdkjh ifjorZu djus dk ladYi fd;kA tqYe dsvkSj bZoj dh rjg iwts x;s] ysfdu O;fDr iwtk dk tSlk f[kykQ gfFk;kj mBkus ds vykok vc nwljk pkjk u FkkAdM+k fojks/k xq: th us fd;k oSlk dHkh fdlh us ugha xq:th us dgk % eSa dsoy /keZ dk izpkj djus dsfd;kA fy, kkafr pkgrk gw¡A esjs firk ¼xq: rsx cgknqj th½ us tks eksa dks ijesoj mpj ga] lks uj ujd dqM esa ijgSA S a a fgUnqvksa ds /keZ dh j{kk ds fy, vius lhl dh cfy eSa gwa ije iq:"k dks nklk] ns[ku vk;ks txr reklkA p<+k;h FkhA eSa bl ej.kklUu tkfr esa u;s izk.k Qwdus dh a vkRe ds foosd dks gh mUgksus thou dk ekxZnkZd a dksfkk djrk gw¡A ryokj dks E;ku ls ckgj [khapdjfl)kUr ekukA ykSfdd dk;ksZa dk mUgksus vk/;kRehdj.k a xq:th us dgk %&fd;k vkSj ,sfgd vkkk vkdak{kkvksa dks /kkfeZd Lohd`fr nhA ^^;g pedrk gqvk yksgk gh kfDr dk lPpk :ifdlh fl)kUr ;k /keZ ds fy, ej feVus ds vknkZ dk gSA ;g /keZ dh j{kk djrk gS vkSj v/keZ ds foukk oizpkj djds thou dh ,d u;h O;k[;k dhA tkfr&ikfr] lRdk;Z ds fy,] /keZ ds fy, bldh nh{kk ysxk og vo;/keZ] lkekftd fLFkfr vkfn ds HksnHkko dks feVkdj mUgksus a bZoj dk d`ikek= gksxkA** xq: th us dqN in i<+dj ;guhp ls uhp dks Hkh lcls mPp dgykus okyksa ds led{k le>kus dh dksfkk dh fd kfDr okLro esa turk esa gSAcuk;kA iq:"k dks mUgksus mldk [kks;k gqvk ikS:"k ykSVk;k a vius vuq;kf;;ksa dh y{; djds mUgksus dgk %& avkSj ukjh dks mldk ukjhRoA ,d /kkfeZd vuqkklu dh ^^;w) ftrs bugha ds izlkn] bugh ds izlkn lks nku djsA axq:th us LFkkiuk dhA blds fy, mUgsa dkQh la?k"kZ djuk ?kV vks/k Vjs bUgha ds izlkn] bugha ds d`ik iqu /kke HkjsAiM+kA fQj Hkh] /keZ ds uke ij u rks mUgksus fHkUu erksa dk a bugh dks izlkn ls fo|kybZ] bugh dh d`ik lc k=q ejsAfujknj fd;k vkSj u euq"; dks euq"; ls vyx fd;kA bugh dh d`ik ls lts ge gS] ufga eks ls xjhc djksj ijs a nsgqjk elhr lksbZ] iwtk vks uekt vksghA okgks&okgks xksfcUn flag vkis xq: psykA** ekul lcS ,d] iS vusd dks izHkko gSAA 1699 esa oSlk[k ds izFke fnu] fgUnqvksa ds uoo"kZ ;g Bhd gS fd ukud iaFk nks krkCnh igys ls gh ds izkjEHk ds volj ij xq: xksfoUn flag us cgqr lkspyk[kksa L=h&iq:"k dks ijekRek ds izfriw.kZ leiZ.k] mnkj fopkj ds ckn ,d u;h O;oLFkk djus dk ladYi fd;kAfopkj] vkRefpUru] fouezrk] lsokHkko vkSj vkReR;kx vc rd bl iFk esa ,sls gjsd fgUnw ;k eqlyeku dkrFkk viuh thou i)fr vkSj vius /keZ dh j{kk ds fy, Lokxr Fkk] tks tkfr&ikfr dk HksnHkko R;kx dj in ;kkL= xzg.k djus dh lh[k nsrk jgk FkkA ysfdu Jh xq: /keZ dh fpUrk fd;s fcuk] ekuoek= dh lsok djus dksxksfcUn flag us ,slh kfDr;ksa dk lzkr eqDr dj fn;k s rRij Fkk vkSj ik[kaM ls nwj vius fopkjksa vkSj deZ lsftuls thou esa ifjorZu vkuk vfuok;Z FkkA dgrs gS fd ifo= FkkA ;g kkfUrfiz; vkSj /keZfu"B yksxksa dk lektlHkh /kkfeZd vkUnksyu okLro esa jktuSfrd gksrs gSA lp gS FkkAD;ksfd ekuo vkRek ,d ckj eqDr gks tk;s rks og ykSfdd a xq: th us ,d u;h O;oLFkk LFkkfir djus dk;k vk/;kfRed fdlh Hkh izdkj dk cU/ku Lohdkj ugha fup; fd;k ftldk ,d ek= vknkZ Fkk /keZ ds fy,djrhA xq: ukud th us ekuo vkRek dks iw.kZ eqDr rks cfynkuA mUgksus ladYi fd;k fd os jktuhfrd lkekftd afd;k ij mls nks lkS o"kZ rd ekxZnkZu dh vko;drk FkhA ;k vkfFkZd fdlh izdkj dh xqykeh Lohdkj ugha djsxA a sxq: xksfoUn flag th us mls vkRefuHkZj gksus dh kfDr nh] bl vknkZ ds fy, kkL=ksa dks bLrseky djus lsmudks vkRexkSjo vkSj vkRefookl fn;kA Hkh ugha fgpdsxA ;gh ugha] mudk fookl Fkk fd kkL= a s (iv)
 • 39. bl vknkZ lekt dh LFkkiuk ds cgqr dke vk;sxA ftl a s gS vkSj vxj vkids fdlh dke vk;k rks eSa vius dks /kU;lekt esa dksbZ fdlh dk gd ugha Nhusxk] vkSj izR;sd le>wxkAaO;fDr dks vius thou dk ekxZ pquus dh Lora=rk gksxh] xq: th mls ,d [kses ds vUnj ys x;sA blh rjg;fn og nwljksa ds jkLrs esa ck/kd u cusA xq: th us ckjh&ckjh ikap fk";ksa ds ftlesa n;kjke] xq: th dks Hkfo"; esa ,d ,slk jk"Vª cukuk Fkk /kjenkl] eksdepUn] fgEerjk; vkSj lkgcpUn us xq: dsftlesa gj ,d O;fDr vktkn gh ugha leku Hkh gks] rks ml vknsk ij vius&vius flj dqckZu fd;sA FkksMh nsj ds ckn +dke dks djus dk ;gh le; FkkA oSlk[kh ds fnu vkuUniqj vUnj [kses ls tc ;gh ikap ckgj vk;s rks mudk ,d u;kesa gtkjksa L=h&iq:"k] xq: th ds nkZu ds fy, bdV~Bs gq, :i] u;s oL=] uhyh ixM+h] yEcs&<hys dqrZs] dejcUnrks xq: th us ml fokky tulewg ds lkeus uaxh ryokj vkSj dPNs igukdj ckgj yk;k x;kA mudh dej ls[khapdj [kM+s gks x;s vkSj xjt dj cksys ^eq>dks ,sls fl[k ryokj yVd jgh Fkh vkSj os lSfud tSls yx jgs FksA lkjhdh t:jr gS tks vHkh blh {k.k viuh xnZu eq>dks HksV a lHkk esa lrJh vdky ds ukjksa ls nlksa fnkk xwtus yxhA adj ldsA esjh ryokj ,sls fl[k ds [kwu dh I;kjh gS ftlus fnypLi ckr rks ;g gS fd ikapks I;kjs vyx&vyx tkfresjs vkxs cfynku djuk lh[kk gksA** lHkk esa lUukVk Nk ds Fks vkSj mUgsa ve`riku djk;k vkSj dgk fd [kkylkx;kA xq: dk mn~n; D;k Fkk blds igys dHkh fdlh s flQZ ;ks)k gh ugha gks os ftldh lsok djsxs mlds thou axq: us vius HkDr dk lj ugha ekaxk FkkA xq: th us fQj esa ehBkl Hkh HkjsxA xq: th us u;h O;oLFkk kq: dh u a sdgk] ^^D;k bl HkhM+ esa dksbZ ugha gS tks ;g dgsa fd eSa dksbZ cM+k gksxk vkSj u dksbZ NksVkA** eSa vkidk fk"; cudjvkidks viuk flj nsrk gw¡ ftlus Hkxoku dks viuk flj lekurk ds vk/kkj ij ;g u;k lekt LFkkfir djuk pkgrkgFksyh ij j[kdj lefiZr dj fn;k gSA** vc Hkh ekSr lk gw¡A xq: th us [kqn ikap I;kjksa ls dgk fd eq>s Hkh ve`rikulUukVk Nk;k gqvk FkkA tc xq: th us rhljh ckj iwNk rks djk;sA eq>s xksfoUnjk; ls xksfon flag lktus dh d`ik djsA a aykgkSj dk n;kjke vkxs c<+kA mlus dgk fd gs jktkvksa ds bl rjg xksfoUn flag th us ,d u;h jhr pyk;hAjktk eSa viuk flj vkidh utj djrk gw¡A ;g vkidk gh okgks&okgks xksfoUn flag vkis xq: psykA rirs ros ij dkyst gksLVy dh xSl esa nksigj dk [kkuk [kk jgk kghnh fnu gSA & js.kwdk ljcthr fla?kFkkA lkFk gh dqlhZ ij nks xSj fl[k ukStoku vk cSBA vkil s xq: vjtu lkfgc dh la{ksi thouh ck¡Vh tkrh&yksxesa ckrphr djus yxs % dgrs&/kU; rsjh dqckZuhA ^vjs HkkbZ vkt D;k gS] fl[k yksx feV~Bh yLlh gj xq:iqjc ij fHkUu&fHkUu Hkk"kkvksa esa xq:ck.khck¡V jgs gSa ds xqVds] bfrgkl vkSj fQyklQh dh iqLrdsa ck¡Vh tk, % nwljk % Bhd ls rks eq>s Hkh ekywe ugha] kk;n xqtjkrh] ejkBh] rfey] dUuM+ vlkeh] enzklh] lHkh gSjkuvkt xq: ukud dk tUe fnu gksxk] rHkh [kqk gks jgs gksxs a gks tk,a vkSj dgs&/kU; gS fl[kh] gesa Hkh fla?k ltkvks] a;s yksx geus Hkh bl fojls dk ekfyd cuuk gSA esjh rM+Q dj ph[k fudy x;h] fuokyk xys esa dkk lalkj Hkj dh ,d Hkh fla?k lHkk bl fo"k;gh jg x;k vkSj [kk¡lh ds dkj.k eu Hkj vk;kA Hkhrjh esa dne c<+k ys rks fl[k bUdykc gh vk tk,A tkx:dihM+k dks Nqikrs gq, vVdrs vVdrs muds izfr fourh dh laxr vkSj vkkkoknh vkxs c<+us okys ohj bykds ds% ^ vkt xq: ukud nso th dk tUefnu ugha] xq: vjtu izcU/kdksa ij tksj Mkysa rkfd ?kj&?kj vUnj /keZkkyklkfgc dk kghnh fnu gSA mUgksus tqYe dk lkeuk uezrk a LFkkfir gks tk, vkSj lnk dhrZu cl tk;sAvkSj vfgalk ls fd;k FkkA* gj fl[k vius ?kj esa ,d NksVh lh ykbczjh cuk s cl vkSj cksy] u cksy ldk vkSj u gh [kkuk [kk ysA vki i<+s vkSj vkSjksa dks Hkh i<+k;sA vkus tkus okyksa dksldkA ^okk csflu* ij gkFk /kksr&/kksrs vk¡lw fudyus yxsA s iqLrdsa HksV djs] t:jrean dks iqLrdsa HksV djsA a a adkSe dh cnfdLerh&B.Mh Nchyksa ij yk[kksa :i;s cgkus dkk vkt nwj&njkt] fdlh dksus esa cSBs ,dokys fdlh dks xq: vjtu lkfgc ds fo"k; esa ugha crk ohj@cgu Hkh xq: vjtu lkfgc dh rirh roh dh tyuldsA eglwl djs vkSj izpkj ds eSnku esa fudy iM+s rks fQj---- dkk B.Mh yLlh ds lkFk&lkFk lq[keuh lkfgc vxE;] vFkkg] vxkg dh lw> iM+ vk,xh] dwM+ fu[kwVxk sds xqVds ck¡Vs tkrs yksx dgrs vkt lq[keuh ds jpugkj dk ¼>wB xk;c gksxk½ vkSj lnSo lp gh lp jg tk,xkA (v)
 • 40. tfy;k¡ okyk ckx dk¡M ij foks"k Jh johUnz ukFk VSxksj dk iatkc o iatkfc;r ls ize s & izk-s gjegsUnz fla?k Jh johUnz ukFk VSxksj Hkkjr ds lqizfl) dfo FksA dj nhA 1650 xksyh;ka 10 feuVksa esa fugRFks Hkkjrh;ksa ijmUgsa Hkkjr ds d.k&d.k ls I;kj FkkA dehj ls ysdj nkx nh xbZA 3600 yksx ?kk;y gq, 2000 kghnA ;g oksdU;kdqekjh rd ds bfrgkl vkSj Hkwxksy dks mUgksus viuha le; Fkk tc Jh johUnz ukFk VSxksj foo esa yksdfiz;rk dhdkO; izfrHkk dk fgLlk cuk;kA jk"Vªh;&xku dh jpuk cqyfUn;ksa dks Nw pqds FksA xhrkatfy ij mUgsa ukscy iqjLdkjdjrs gq, lcls igys mUgksus iatkc dh oanuk dhA egkdfo a izkIr gks pqdk FkkA tfy;ka okyk ckx dh ?kVuk us egkdfoVSxksj iatkch laLd`fr ls cgqr izHkkfor FksA mUgksus vusd a VSxksj ds ân; dks vlg nq[k igqpk;kA egkdfo VSxksj us bl adforkvksa esa flD[k /keZ] flD[k laLd`fr ,oa flD[k xq:vksa ?kVuk dk fojks/k djrs gq, vaxzt ljdkj dks lj dk f[krkc sds ;ksxnku dks ljkgkA Jh johUnz ukFk VSxksj dh iatkc ds ykSVkrs gq, iatkfc;ksa ds nq[k&nnZ dh bl izdkj vfHkO;fDrlkFk lka> mruh gh iqjkuh gS] ftrus caxky vkSj iatkc ds nh %fjrsA caxkyh ys[kdksa ij Hkh Jh xq: ukud nso th vkSj ^^iatkc esa ekewyh ?kVukvksa dks nckus ds fy,Jh xq: xksfcUn fla?k th dk viuh rjg dk xgjk izHkko iatkfc;ksa ij gq, vR;kpkj us eq>s vanj rd fgyk fn;k gSAgSA egkdfo VSxksj us 1886 ls 1910 rd 25 o"kksZa esa ,sls tqYe dh mnkgj.k dgha ugha feyrhA lkaLd`fr;ksackj&ckj Jh xq: xksfcUn fla?k th ds O;fDrRo ij viuh ljdkjksa ds bfrgkl esa ,slk dqN Hkh ugha gksrk] ,slk eSa nkosdye pykbZA egkdfo VSxksj us lcls igys ^ckyd* uked ds lkFk dg ldrk gwA iatkc esa esjs Hkkb;ksa us tks tqYe aif=dk esa Jh xq: xksfcUn fla?k th ds thou ds Åij ,d >syk gS] vieku lgkjk gS] ;g lc dqN tcjnLrh] kkarvkys[k fy[kk] ftlesa mUgksus Jh xq: xksfcUn fla?k th dh a gq, Hkkjrh; euksa esa dVqrk iSnk dj x;k gSA eq>s yxrk gS]izfrHkk] l`tu&kfDr] ohjrk vkSj nsk&HkfDr tSls xq.kksa dks ljdkj dh vka[kksa esa izfrkks/k dk pek p<+k gqvk gSA viusmHkkjkA blds ckn os yxkrkj Jh xq: xksfcUn fla?k th ds nskokfl;ksa ds fy, eSa de ls de bruk rks dj gh ldrkO;fDrRo ls izHkkfor gksdj flD[k bfrgkl dh ?kVukvksa dks gw¡ fd fojks/k izdV djus ds fy, lkjs eku&lEeku&lwpdviuh dfork ds dsUnz esa ykrs jgsA bu ?kVukvksa esa ckck rxes bl le; okfil d:a vkSj mlds urhts Hkqxrus dscank fla?k cgknj] egkjktk j.kthr fla?k tSls ohj ;ks)kvksa fy, [kqn rS;kj jgwA eSa bl nq[kn le; esa lEeku&lwpd adh xkFkk,a kkfey gSA a info;ksa dks NksMdj mu nskokfl;ksa ds lkFk [kM+k gksuk + egkdfo VSxksj us vius thou&dky esa iatkc ds pkgrk gw] ftUgksus vius QtksZa dks igpkurs gq, mu viekuksa a anks cM+s uxjksa dh ;k=k dh & ykgkSj vkSj Jh ve`rljA os dks >syk] tks vekuoh; FksA** var esa egkdfo VSxksj usnks ckj ykgkSj x,A 1935 esa os nks lIrkg ykgkSj ds fy[kk % eSa egkefge dks fou; djrk gwa fd eq>s lj dhtuthou dks ns[krs jgs vkSj fQj nksckjk 1936 esa pkj fnu mikf/k ls eqDr fd;k tk,A**ykgkSj ds ckt+kjksa esa iatkfc;r dh kkuks&kkSdr dks fugjkrs ;g gS egkdfo VSxksj dk iatkc&izeA iatkfc;ksa ds sjgsA Jh VSxksj kkafr fudsru esa izk;% vius fo|kfFkZ;ksa dks lkFk mudk ifjokfjd fjrk Hkh FkkA egkdfo VSxksj dhdgk djrs Fks fd xq: dh Qrg tSlh /ofu fonskh t;?kks"kksa cgu lqoju dqekjh nsoh dh csVh ykgkSj ds nRr ifjokj esals dgha csgrj gSA egkdfo VSxksj dh ftUnxh esa iatkc dk fookfgr FkhA jktHkt nRr ykgkSj gkbZdksVZ ds tkus&ekusI;kj dSls clk gqvk Fkk] bldk loksZRre mnkgj.k tfy;ka odhy FksA iatkc ds lkfgR;dkjksa ij Hkh egkdfo VSxksj dkokyk ckx ds ?kVukØe ls tqMk+ gqvk gSA tfy;ka okyk ckx xgjk izHkko FkkA izfl) iatkch ys[kd cyjkt lkguh dksvkt Hkh Lora=rk la?k"kZ dk lcls cM+k izek.k gSA iatkch esa fy[kus dh izj.kk egkdfo VSxksj us gh nh FkhA os svkt+knh&izkfIr dh ygj bl ?kVuk ds ckn iwjs nsk esa rsth xqjefr laxhr ls Hkh cgqr izHkkfor FksA vkt Hkh VSxksjls vkxs c<+us yxhA jksyV ,DV ds fojks/k esa 13 vizy S laxhr dh Nfo;ksa esa xqjefr laxhr dh xq.koRrk dks igpkuk1919 bZ0 dks tfy;ka okyk ckx esa nsk&izfe;ksa dh lHkk s tk ldrk gSA egkdfo VSxksj vius firk Jh nsfoanz ukFkij vaxzt gdwer us fcuk lksp&le>s xksyh;ksa dh ckSNkj s s _f"k ds lkFk Jh gfjeanj lkfgc dh ifjØek esa cSBdj (vi)
 • 41. dhrZu dk vkuUn mBk;k djrs FksA Jh xq: xzFk lkfgc dh afopkj/kkjk ls os geskk izHkkfor jgsA Jh xq: xzFk lkfgc a ,drkth esa ladfyr HkDr dchj th dh ok.kh ds vusd inksa dk izLrqfr d`iky flag vScVmUgksus vaxzth esa vuqokn Hkh fd;kA MygkSth dh lqnjrk a s a vyhxat dk iqjkru guqeku th dk efUnj eqlyekuHkh mUgsa vkdf"kZr djrh FkhA iatkch dfo Jh nfoUnz uokc }kjk cuok;k x;k FkkA bl ,sfrgkfld efUnj dslR;kFkhZ ij egkdfo VSxksj ds O;fDrRo dk bruk xgjk Åij f=kwy ds LFkku ij pkan rkjk cuk gqvk gSAizHkko iM+k fd os iatkc ds nwljs VSxksj cu x,A mudk uokc vkflQn~nkSyk us bekeckM+k cuok;kA mudsjgu&lgu] [kku&iku] osk&Hkw"kk vkSj igjkok egkdfo jkT; esa lw[kk iM+ x;k] mudh iztk dks Hkw[kksa u ejuk iM+sVSxksj tSlk gh gks x;kA nfoUnz lR;kFkhZ vius thou esa vkSj os nSoh vkink vdky dk LokfHkeku ds lkFk lkeukyEcs le; rd egkdfo VSxksj ds lkFk jgsA vej Hkkjrh us dj ldsA vr% bekeckM+s dk fnuHkj tks dke gksrk] jkr esa uokc lkgc mls rqMok nsrs rkfd lHkh dks jkstxkj feyrk +egkdfo VSxksj dh vusd jpukvksa dk lh/ks caxkyh ls jgsA blh bekeckM+s ds xsV ij ,d fgUnw cqf<+;k dk >ksiM+kiatkch vuqokn fd;kA iatkch dFkkdkj eksgu HkaMkjh dks Fkk ftls dbZ ckj dgus ds ckn Hkh ugha gVk;k tk ldkAcrkSj dFkkdkj eka eSuwa VSxksj cuk ns dgkuh ls igyh vr% uokc lkfgc us ml fgUnw cqf<+;k ls [kqn fourh dhAigpku feyhA izkQlj iwju fla?k ds dqN&dqN vuqHko s s cqf<+;k bl krZ ij jkth gqbZ fd mldh rkft;k blegkdfo VSxksj tSls gSA egkdfo VSxksj ds [kqys fopkjksa dks a bekeckM+s esa j[kh tk;sA uokc lkgc us rkft;k cuok;kvius <ax ls izk-s iwju fla?k us Hkh Lohdkj fd;kA Jh xq: tks vkt rd ogk¡ j[kk gqvk gSAukud nso th }kjk jfpr ^vkjrh* ^^xxu eS Fkkyq** dk ftu ydM+h dh [kM+kÅ dks fgUnw iqtkjh igudjcaxkyh esa egkdfo VSxksj us tks vuqokn fd;k] mlds Loj v;ks/;k esa iwtk djrs gS mUgsa ogha ds eqfLye ifjokj cukrslquas % gSA vkjrh djs panj riu nso ekuo oans pju pwMh flUnwj vkfn dk lkjk dke eqlyeku djrs gSa + vklhu ls foo lju rkj txr eafnjsA ijUrq budk bLrseky fgUnw vkSjrs djrh gSA lqgkx dh vukfn dky vuar xxu ls vlhe efgek exu pwfM+;ka Hkh fgUnw nqYgu dks eqlyeku vkSjr igukrh gSA rs rjax mBs l?ku vkuUn uan uan jsA rkft;sa fgUnw dkjhxj cukrs gSa ijUrq mudk mi;ksx iatkfc;ksa dk ize Hkh egkdfo VSxksj&lkfgR; ds s eqfLye djrs gSA alkFk nsf[k, fd lEiw.kZ VSxksj&lkfgR; dk iatkch esa vuqokn cukjlh lkM+h;ka eqfLye cqudj@dkjhxj cukrs gSa ijUrq mUgsa iguus okyh vkSjrsa fgUnw gksrh gSA agks pqdk gS rFkk mls iatkch lkfgR; vdkneh us izdkfkr fgUnw vkSj eqlyeku vkil esa peM+s vkSj uk[kwuHkh fd;k gSA eSus [kqn Hkh Jh johUnz ukFk VSxksj dh thouh a dh rjg tqMs+ gq, gSa mUgsa dksbZ pkgdj Hkh tqnk ugha djdk iatkch esa vuqokn fd;k gS] ftlds ewy ys[kd Jh ldrkAd`".kk d`iykuh gSA iatkch ys[kdksa us xhrkatfy ds iatkch a ifjUnks esa dHkh fQjdk ijLrh ikbZ ugha tkrhAesa dbZ vuqokn izLrqr fd, gSA vkt Hkh ;g flyflyk a dHkh efUnj is tk cSBs dHkh efLtn is tk cSBA stkjh gSA Dr. S.S. Uppal M.EH.O (UK), B.M.T., Reiki Master, Phd in Alternative TherapiesExpert in : Alternative Medicines & Therapies, Reiki, Acupressure, Shiatsu, Magnet Therapy, ElectroHomeopathy, Yoga, Sanjeevni, Herbal and Naturapathy treatments for all ailments and all age groups.Giving Treatments for : Arthritis, Back pain, Joint Pain, Diabetes, Heart Problems, Paralysis, SexProblems, Asthma, Hay fever, Hair related problems, Depression, Sleeplessness, Constipation, Stomachrelated problems, Colds & Coughs, Allergy, Migraine, Memory loss, Corn Problems, Neuro problems, Fibromyalgia, Eye Sight (Optic Nerve) and many other ailments. Consultancy is strictly confidential & absolutely FREE Mobile : 09935887790, E-mail : ssuppal@gmail.com (vii)
 • 42. nlesk firk dks - nkes"k xq: dks cPpksa dh vjnkl ,s nkes"k firk] geis jge dj nksA okfy;s nks tgk¡] ut+js dje dj nksAA jguqek, oDr fQj rsjh t+:jr vkt gSAA rsjs nj is vk;s gS] iwjs loky dj nksA a lks pqdh bUlkfu;r csnkj ogkr vkt gSAA rkyhesa eqdEey ls] gesa ekykeky dj nksAA rsjs gh ikd uke ls] nqfu;k” okys [kks pqds viuk rCclqe ns[k ys ukfer ;s Ldwy viukA mtkxj flag] izkkld] tks le> vk, u] ,slh budh lwjr vkt gSA f=ykspu fla?k ^pu* pwes cqyfn;ka tekus dh] nkesk ifCyd Ldwy] vkneh gh vkneh ds [kwu dk I;klk cuk viuk ;gh liukAA y[kuÅ xSj D;k HkkbZ ls gh] HkkbZ dks uQ+jr vkt gSA rkyheksa rjDdh is blds] vc dksbZ lqurk ugha et+ywe dh] vkgks&Qqxka a xj rsjh jger cjlsA cuds bd kek¡ rw vk ;k¡ gj lq t+qYyer vkt gSAA okLrs ,Mehku ds] D;ksa uk lkjk vo/k rjlsAA uk[kqnk cu ds cpk rw Mxexlrh fdfr;k¡ bd bd etewu es] ,slk jkSkus [;ky dj nksA a dkSu rwQkuksa dks jksds fdl esa fgEer vkt gSAA rkyhes eqdEey ls] gesa ekykeky dj nksAA Kku fgUnh dk nks ,slk] xkxj esa lkxj lek;sA tqYeksa flre ds nkSj esa nl ?kqV jgk bUlku dk tqckus baxfyk gks ,slh] vaxzt Hkh kjek;sAA s bUlkfu;r ds uke ls bUlk dh ngkr vkt gSAA nsoHkk"kk laLd`r dks tkus] [kqn dks nsork cuk nsA a ftl peu dks rw us lhapk Fkk ygw dh /kkj ls xf.kr ,slk fl[kkvks] Å¡xfy;ksa is rkjs fxuk nsA a a ml peu dh gks jgh uhyke vler vkt gSAA Hkwxksy ,slk gks] /kjrh vklek¡ ds d.k&d.k dks tkusA bfrgkl ,slk gks] xqtjs tekuksa ds {k.k&{k.k dks tkusA y[+rs ftxj dqckZu dj rw us tykbZ tks kekA Kku foKku dk ,slk] varfj{k es] u;h nqfu;ka clk nsA a a kek¡ oks cq>us dks gS] ;s gj lw kkSgjr vkt gSAA ekjsy ,slk viuk;s] fd ?kj&?kj esa LoxZ yk nsA a a dkSu gS fdlls dgsa rsjs flok vc gkys fny fMfLVaDku lqij fMfLVaDku gj isij es]a ,slk /keky dj nksA vk fd bd rsjh gh ^pu* njdkj jSger vkt gSAA rkyhesa eqdEey ls] gesa ekykeky dj nksA lkeku rsjh ekSr dk rsjs lkFkh ys tk jgs gSa & vuke rsjs vius gh vkt rsjh vFkhZ ltk jgs gS] lkeku rsjh ekSr dk rsjs lkFkh ys tk jgs gSA a a ugyk jgs gSa rq>dks] vkf[kjh lQj dh gS rS;kjh] yisV dj rq>s dQu esa tuktk cuk jgs gSA a ;kj nksLr fjrsnkjksa dk] te?kV epk gqvk] dbZ jks jgs gSa xe esa dbZ ckrsa cuk jgs gSA a tk;nkn gS bldh fdruh gS cSd esa fdruk iSlk] vHkh mBk ugha tuktk fglkc yxk jgs gSA a a mBkvks mBkvks dh vkoktsa vk jgh HkhM+ ls] pkj da/kks ij mBk dj] ekku ys tk jgs gSA a ydM+h R;kj iM+h gS] pyks tYnh ls fyVk ns] djyks tks djuh gS jles] dkuksa esa QqlQqlk jgs gSA a a a rsjk [ksy [kRe gqvk cl tyus dh nsj gS] rsjs vius I;kjs rq>dks] vxuh fn[kk jgs gSA a bUlku [kRe gks x;k] fukku ckdh jg x;s] yM+ ej jgs vkil esa ns[kks] cVokjs djok jgs gSA a dksbZ jksrk ugha fdlh dks] ;s jksrs gS rsjs dkeksa dks] ;gk¡ iq:"kksa ds dgs opu] vc ;kn vk jgs gSA a pys tkuk gS vkiuh ckjh] lcus bl tgk¡ ls] usd dke lkFk tk;sx] lfrxq: Qqjek jgs gSA a s avkids lq>ko ,oa jpukvksa gsrq vkdka{kh gSA i<+s vkSj i<+k;s iatkch lqeu dk izlkj c<+k;saA (viii)
 • 43. Many Many Congratulations on Vaishakhi, Khalsa Sajna Diwas MORE THAN 10 YEARS OF ESTABLISHMENT AT ALAMBAGH NAVYUG PUBLIC SCHOOL Co-education with English Medium (Affiliated School) World Class Education in Affordable Fee Structure. Co-operative, Qualified & Trained Faculty. 11,500 sq. ft. Sprawing area & 6500 sq. ft. exclusively for outdoor games. Emphasis On Spoken English. More than 2,500 Books in Library. Well Equipped Computer Lab. Re-Medial Classes for Weak Students. Transportation Available. Sports Facility : Basket Ball, Volley Ball, Badminton, Tennis, Chess, Toddler Park. ADMISSION Day Boarding Creche Facility Indian & Western Dance, Yoga, Music, Dramatics, OPEN Art & Craft, Aerobics, Summer Camps. Limited Seats Adjacent to SBI, Chander Nagar, Alambagh, Lucknow - 226 005 Ph. : 0522-2452042, Mobile : 9335908123 www.navyugpublicschool.orgMany Many Congratulations on Vaishakhi, Khalsa Sajna Diwas We Care For Your Bike Rakesh Rajput LAXMI HERO HONDA WORKSHOP 274, Dugawan, Nr. Bihari Lal Dharamshala Subhash Marg, Lucknow. Mobile : 9839661152, 9336841100, 9793074749 Sgd/ Sgd/1- w/bpoB nk;Nq/bhnk dh ndkbs ftu 23 ;kbk ;0 i;dhg f;zx B/ j/bw/N B gjBD s/ 100 vkbo d/ i[owkB/ d/ fto[ZX w[edw/ ftu tZvh fiZs gqkgs ehsh j?.ndkbs B/ fJ; sZE ~ ;jh eoko fdZsk j? fe T[j f;oc ;D t/b/ ns/ BjkT[D t/b/ jh gZr bkj[zd/ jD ns/ gZr d/ T[Zs/ j/bw/N gkT[Dk w[wfeB BjhI j?. ndkbs B/ g[fb; ~cNeko th bkJh j?.2- fwsh 24-03-2013 ~ pkpk p[ZYk ih d/ n;EkB owdk; nfwqs;o sI ube/ gNBk ;kfjp ik oj/ fJe nkbfee Bro ehosB byBT{ gj[uD s/ r[od[nkok r[o{ s/rpjkdo ;kfjp nfjnkrzi fty/ Gog{o ;[nkrs ehsk frnk.fi;dh r[od[nkok nfjnkrzi ns/ Bkek fjvbk fty/ fojkfJ; jJh. fwsh 29-03-2013 ~ tkg;h ftZu brGr 1400dh frBsh ftu ;zrsK d/ iZE/ ~ r[od[nkok nfjnkrzi d/ gqpzXek B/ okwbhbk rqkT[v fty/ fNek e/ fojkfJ; bzro dh Gog{o ;/tk ehsh ns/ 30-03-2013 ~ ukj Bk;s/ dk bzroeoke/ ftdk ehsk. iZE/ dhnK ;zrsk B/ r[od[nkok nfjnkrzi d/ gqpzXe, byBT{ dhnK ;zrsK ns/ r[o{ xo d/ ;/tkdkok dh Gog{o ;bkxK ns/ XzBtkd gqrN ehsk j?.
 • 44. APRIL 2013 tÅ rm izse [ksy.k dk pkvksA flj /kj ryh xyh esjh vkvksA br ekjx iSj /kjhtS flj nhtS dk.k u dhtSAA oSlk[kh ,oalekxe ve`r lapkjJh xq: rsx cgknqj lkfgc th ds ikou izdkk mRlo ,oa cSlk[kh ioZ dks lefiZr uxj dhrZu 7 vizSy 2013 fnu jfookj dks izkr% 6 cts ls xq:}kjk vk;kZuxj ls izkjEHk gksdj xq:}kjk ;fg;kxat igq¡psxkA fnukad 13 ,oa 14 vizSy 2013 fnu kfuokj ,oa jfookjuksV % 14 vizSy 2013 izkr% 9 cts ve`r lapkj gksxkA bPNqd izk.kh vius uke gsM xzaFkh ikl fy[kok;saA 13 jkr ,oa 14 nksigj ,oa jkr xq: dk yaxj vVwV forfjr gksxkA HkkbZ jk; flag th gtwjh jkxh] njckj lkfgc] ve`rlj HkkbZ ukud flag th fnYyh HkkbZ ohj flag gtwjh jkxh Kkuh txthr flag tkpd dFkk okpd Kkuh ijethr flag gsM xzFkh /ku /ku lkfgc Jh xq: rsx cgknqj lkfgc egkjkt th dk ikou izdkk mRlo fnukad 17 ,oa 18 vizSy 2013 fnu cq/kokj ,oa c`gLifrokj HkkbZ xqjnso flag th dqgkM+dk HkkbZ xqjdhjr flag th ¼cwVk½ gtwjh jkxh Jh njckj lkfgc gtwjh jkxh Jh njckj lkfgc chch vejthr dkSj ve`rlj egUr ijethr flag th djuky uksV % 17 vizSy jkf= ,oa 18 vizSy jkf= laxrksa dks ?kj&?kj igq¡pkus dk izcU/k fd;k x;k gSA 17 vizSy jkf= ,oa 18 vizSy nksigj ,oa jkf= xq: dk yaxj vrwV forfjr gksxkA gqekF T[s;t ns/ ykb;k ;kiBk fdt; ekj/ g{s Mros jT[ ;zfr pkg .. dh bZy-by tXkJh fiB e/ iD/ pvho/ s[w jT[ fsB f;T[ Mros gkg ..1.. ojkT[..& idI s[;hI Xosh TZ[s/ gfjbk ;kj fbnk sK s[jkv/ wksk-fgsk s[jkv/ eb ;B. idI s[jkv/ wksk-fgsk nkyoh ;kj b?D sK s[;hI T[jBK d/ eb ofjDk.& pugB ftu fp;sok frZbk efonk eod/ ;h, itkBh ftZu nfijh eJh rZb Bk eo fe s[jkv/ wksk-fgsk dhnK nZyK frZbhnK jD. Gurpreet Singh Harpreet Singh- fijV/ pZfunK ~ wksk-fgsk pbDk f;ykT[Id/ jB, T[jh pZu/ tZv/ j e/ wksk- (Rimpi) (Dimpi) fgsk ~ @uZ[g oj# efjD pVh Fow dh rZb j?.- gsBh g;zd Bkb fwbdh j?, wksk-fgsk eowK Bkb. g;zd dh ykso eowK  M/s Singh Carrier Bkb fwb/ wksk-fgsk dk fdb Bk d[ykT[Dk.  M/s Rimpi Dimpi Traders- wK roG ftu nkgD/ pZu/ ~ ;zGkb e/ oZydh j?. pZfunK dk coi j? fe T[j  M/s Shree Swastike Associates th nkgD/ fpoX wksk-fgsk dh ;/tk ;zGkb eoB. Lucknow, fi; fdB s[jkv/ ekoD wksk-fgsk dhnK nZyK ftu jzM{ nkT[Id/ jB, Mob. : 9935511185:kd oZyDkHHHHHT[; fdB s[jkvk ehsk ;kok Xow-eow jzM{nK ftu o[V iKdk j?. : 9936874937 215/295 Ka Subhash Marg, Dugawan, Lucknow. Monthly Magazine Mobile : 9415561425 (Editor), 9889065886 (Office) E-mail : office@punjabisuman.com, www.punjabisuman.com

×