Conveni privat catalunya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Conveni privat catalunya

on

 • 1,360 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,360
Views on SlideShare
1,360
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Conveni privat catalunya Conveni privat catalunya Document Transcript

 • 38984 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006ANNEX 2 CAPÍTOL PRIMER Article 5 Àmbits S’estableix una Comissió paritària per a la in-Taules salarials de Jaume Oró 2007 terpretació, l’arbitratge, la conciliació, els casosConceptes Capatàs Conductor Peó Article 1 d’inaplicació de les condicions econòmiques, la Àmbit territorial desvinculació en matèria de jornada dels cen-Salari base ............ 27,0251 24,4465 19,2673 tres d’una línia d’educació secundària obligatò-Plus conveni ........... 2,9106 3,7074 4,8141 El present Conveni serà d’aplicació a tot el territori de Catalunya. ria, i de totes aquelles qüestions que puguinPlus penós ............... 2,7114 2,4458 1,9367 suscitar-se en l’aplicació del present Conveni.Plus nocturn ........... 6,7618 6,1199 4,8030 Per a aquells aspectes que poguessin afectar al sector però que el seu únic àmbit possible de Aquesta Comissió paritària estarà integradaPlus itinerari ...................... 4,0000 4,0000 per un membre de cada una de les organitzaci-Plus transport ......... 6,0203 5,3121 4,4820 negociació fos estatal els seria d’aplicació, com a dret supletori, el Conveni estatal que els des- ons empresarials i sindicats que hagin signat elExtra estiu ....... 1.226,9197 1.139,9458 952,2309 present Conveni.Extra Nadal ..... 1.226,9197 1.139,9458 952,2309 envolupin.Vacances .......... 1.226,9197 1.139,9458 952,2309 Article 6Hora extra 1ª .......... 8,2960 8,2960 7,2590 Article 2 Els acords seran presos mitjançant vot qua-Hora extra 2ª .......... 9,8515 9,8515 8,2960 Àmbit funcional lificat i en funció de la representativitat oficial Quedaran afectats pel present Conveni col·- de cada una de les organitzacions, i es requeri-(06.164.165) lectiu els centres d’Ensenyament Privat en els rà per l’aprovació d’acords el vot favorable del quals s’imparteixin les següents activitats edu- 60% de cada una de les representacions. catives: Aquesta Comissió paritària fixa el seu domi-RESOLUCIÓ a) Preescolar (infantil 1r Cicle) integrat. cili al carrer de la Diputació, 331 -2º -1ª de Bar-TRI/2951/2006, de 14 de juliol, per la qual es dis- b) Educació infantil 2n cicle integrada en un celona 08009.posa la inscripció i la publicació del Conveni col·- centre d’ensenyament reglat. La Comissió es reunirà amb caràcter ordinarilectiu de treball del sector d’ensenyament privat c) Educació primària. una vegada al trimestre, i amb caràcter extraor-de Catalunya per a l’any 2006 (codi de conveni d) Educació secundària obligatòria i batxi- dinari, cada vegada que ho demani alguna de les7900575). llerats. organitzacions sindicals o patronals que hagin e) Cicles formatius de grau mitjà i de grau signat el Conveni. Vist el text del Conveni col·lectiu de treball superior. En ambdós casos, la convocatòria es farà per f) Educació permanent d’adults. escrit, amb una antelació mínima de cinc dies,del sector d’ensenyament privat de Catalunya g) Ensenyaments no reglats: idiomes, perru- amb indicació de l’ordre del dia i la data de laper a l’any 2006, subscrit per la part empresa-rial, pels representants de l’APSEC, FCCE, queria, estètica i altres. reunió, adjuntant-hi la documentació necessà- h) Col·legis majors i col·legis menors, residèn- ria. Només en cas d’urgència, reconeguda perAEC i CCAEC i, per la part social, pels repre- cies d’estudiants i residències juvenils. ambdues parts, el termini podrà ser inferior.sentants CCOO, UGT i USOC el dia 27 d’abrilde 2006, i d’acord amb el que disposen els arti- i) Centres socials. j) Centres d’Ensenyament d’arts aplicades icles 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de oficis artístics i altres centres que imparteixin en- CAPÍTOL TERCER24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de laLlei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) senyaments homologats a qualsevol de les enu- Organització del treball merades en els apart del b) a l’h), ambdós inclo-del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, so- sos. Article 7bre registre i dipòsit de convenis col·lectius detreball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, La disciplina i organització del treball sónde 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Article 3 facultats específiques de l’empresari, i s’haCatalunya, i altres normes d’aplicació, Àmbit personal d’ajustar a allò previst a l’Estatut dels treballa- Aquest Conveni afectarà tot el personal, en dors, la LODE, la LOGSE, la LOPAGC, la règim de contracte de treball, i les empreses LOCE i altres disposicions aplicables als centresRESOLC: incloses en el seu àmbit territorial i funcional, d’ensenyament privat. independentment de qui en sigui titular.—1 Disposar la inscripció del Conveni col·- Les disposicions d’aquest Conveni no s’apli-lectiu de treball del sector d’ensenyament pri- quen al personal a qui fa referència el R.D. 1.382/ TÍTOL SEGONvat de Catalunya per a l’any 2006 (codi de con- 1985, d’1 d’agost, que es regirà únicament per Del personalveni 7900575) al Registre de convenis de la aquesta norma i pel que es pacti amb la titula-Direcció General de Relacions Laborals. ritat. CAPÍTOL PRIMER—2 Disposar que el text esmentat es publiqui Article 4 SECCIÓ 1al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,amb el compliment previ dels tràmits pertinents. Àmbit temporal Classificació del personal L’àmbit temporal del present Conveni serà Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del Article 8Negociadora del Conveni. 2006, data en la qual, si no hagués estat denun- El personal comprès en l’àmbit d’aplicació del ciat, s’entendrà prorrogat d’any en any, i si ha- present Conveni, de conformitat amb la seva ti-Barcelona, 14 de juliol de 2006 gués estat objecte de denúncia per qualsevol de tulació i la tasca que realitza al centre, es clas- les parts amb una antelació de dos mesos al seu sificarà en un dels següents grups:MAR SERNA CALVO venciment, s’iniciaran les negociacions del se- Grup 1Directora general de Relacions Laborals güent. Personal docent: Els efectes econòmics s’aplicaran per cada a) PreescolarTranscripció literal del text signat per les parts any de vigència del conveni amb caràcter retro- Professor i/o mestre. actiu des de l’1 de gener. Educador Infantil. El present conveni serà d’aplicació des del Tècnic superior d’educació infantil.CONVENI moment de la seva signatura, excepte en matèria b) Educació Infantil i Primària:col·lectiu de treball del sector d’ensenyament de jornada i places gratuïtes, que tindran efec- Professor i/o mestre.privat de la Comunitat autònoma de Catalunya te des de l’1 de setembre de 2003. Instructor.per a l’any 2006 Vigilant o educador. Ajudant.TÍTOL PRIMER CAPÍTOL SEGON Tècnic especialista.Disposicions generals Comissió paritària Assistent infantil.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38985 Educador Infantil. Cuiner. d) Un cop finalitzada la formació passarà a Categories funcionals temporals: Zelador, porter, ordenança, conductor de ocupar la categoria corresponent a la formació Director. segona o ajudant de cuina i oficial de segona. realitzada. En cas que no hi hagués vacant, es Sotsdirector. Guarda o vigilant, empleat de manteniment mantindran les condicions i retribucions de la Cap d’estudis. o jardineria, de servei de menjador i neteja, de nova categoria i només en aquests casos es po- Coordinador de cicle. costura, rentat i planxa i personal no qualificat. drà contractar un nou aprenent per a la matei- Tutor. Rentaplats. xa categoria. c) D’educació secundària obligatòria i bat- La Comissió paritària homologarà totes les e) Als efectes d’antiguitat, es computarà elxillerats: categories no previstes en aquest Conveni. període de formació realitzat. Professor titular. Professor adjunt o auxiliar. Article 9 Article 14 Vigilant o educador. Les definicions corresponents a les diferents Limitació de la contractació temporal Instructor. categories són les que figuren en l’annex I, que El personal docent inclòs en el règim de pa- Categories funcionals temporals: forma part integrant d’aquest Conveni; tenen gament delegat, de nivells concertats, inclòs en Director. caràcter enunciatiu i no comporten l’obligació l’acord de 04 de maig de 2001, contractat a temps Sotsdirector . d’estar totes previstes. determinat, en les seves modalitats de pràcti- Coordinador pedagògic. ques, formació, o com a mesura de foment de Cap d’estudis. SECCIÓ 2 l’ocupació, no podrà superar el 40% del personal Cap de departament. Classificació del personal en aquest règim. Aquesta limitació en la contrac- Tutor. Per raó de la seva permanència tació a temps determinat regirà mentre conti- d) De Cicles formatius de grau mitjà i de grau nuïn vigents els actuals acords de centres en crisisuperior: o d’altres que el substitueixin amb un abast Article 10 Professor titular. anàleg al dels acords actuals. Contracte Indefinit Cap de taller i laboratori. Pel que fa a la resta del personal, la contrac- El personal afectat per aquest Conveni s’en- Professor agregat, auxiliar o adjunt. tació a temps determinat no podrà superar el tendrà contractat per temps indefinit, sense més Vigilant o educador. 50% del total d’aquest personal en el centre. excepcions que les establertes per la Llei i les in- Instructor. Si el percentatge comporta decimals s’arro- dicades en els articles següents. Categories funcionals temporals: donirà per excés. El personal contractat al centre sense pactar Director. En els nivells concertats, la durada mínima del cap modalitat especial pel que fa a la durada del Sotsdirector . contracte temporal serà fins a l’acabament del seu contracte es considerarà fix una vegada Coordinador pedagògic. curs escolar, entenent com a tal el 31 d’agost; transcorregut el període de prova. Cap d’estudis. passada aquesta data, el treballador passarà au- Cap de departament. tomàticament a la condició de fix, en el cas que Tutor. Article 11 el seu contracte no resti resolt o prorrogat. e) D’altres ensenyaments: Contracte d’interinatge Professor titular. El personal interí es el contractat per substi- Article 15 Cap de taller o laboratori. tuir al personal fix amb dret a reserva de lloc de Tots els treballadors passaran automàtica- Professor adjunt o auxiliar o mestre de taller treball, i s’ha d’especificar en el contracte el nom ment a la condició de fixos si transcorregut elo laboratori. del treballador substituït i la causa de la subs- termini determinant en el contracte continuessin Adjunt de taller o laboratori. titució, i durarà fins la reincorporació del subs- desenvolupant les seves activitats sense que hagi Vigilant o instructor. tituït, la finalització de la situació de IT o les existit nou contracte o pròrroga de l’anterior. Categories funcionals temporals: altres causes legals de extinció. Director. Article 16 Sotsdirector . Article 12 Professor recol·locat Cap d’estudis. Contracte eventual Es aquell que, havent-se incorporat en un Cap de departament. És personal eventual el que és contractat pels centre concertat, segons els acords subscrits Les categories funcionals temporals del per- centres per realitzar treballs esporàdics i ocasi- entre la Generalitat de Catalunya, les centralssonal docent anteriorment esmentades, així com onals de duració limitada i per raons transitò- sindicals i les organitzacions patronals, en datala seva jornada i complement salarial específic ries i circumstancials. 04 de maig de 2001 (DOGC 3480 de 26.09.01)es mantindran mentre desenvolupin aquestes i que es regeix en el referent a les seves condi-funcions. Article 13 cions laborals per la regulació específica esmen- Contractes formatius tada i per aquest conveni. Grup 2 13.1 Contracte en pràctiques. Personal no docent Tots els treballadors contractats en la moda- 1. Personal titulat no docent: litat de pràctiques segons la legislació vigent, CAPÍTOL SEGON Titulats superiors: capellà, director espiritual, tindran els mateixos drets, inclosos els econò- Contractació, període de prova, vacants i cessa-lletrat, metge, psicòleg, pedagog, bibliotecari, mics, que els especificats per als treballadors de ments de personaletc. la mateixa categoria. Titulats mitjos: auxiliar tècnic-sanitari, etc. En els nivells concertats, la durada mínima Article 17 2. Personal administratiu: serà fins a l’acabament del curs escolar, entenent Forma del contracte Cap d’administració o secretaria, administra- com a tal el 31 d’agost; passada aquesta data, el El contracte haurà de formalitzar-se per es-dor. treballador passarà automàticament a la condi- crit i adequar-se a allò previst a la legislació vi- Intendent. ció de fix, en el cas que el seu contracte no res- gent de control de la contractació. Cap de negociat. ti resolt o prorrogat. En tot cas, una de les còpies del contracte Oficial. 13.2 Contracte de formació. estarà a disposició del delegat dels treballadors Auxiliar. Tots els treballadors contractats en la moda- o del comitè d’empresa. Redactor/a - corrector/a. litat de formació es regiran segons la legislació Els casos d’acomiadament s’han de comuni- Telefonista. vigent, excepte: car al delegat de personal o al comitè d’empresa. Aspirant. a) Només es podran realitzar aquests con- Agent comercial. tractes a treballadors menors de 21 anys. Article 18 3. Personal de Serveis Generals: b) La duració màxima d’aquests contractes Període de Prova Conserge, governant/a. serà de 2 anys. Tot el personal de nou ingrés quedarà sotmès Cap de cuina, dispenser, oficial de primera i c) Les retribucions no seran inferiors al S.M.I. al període de prova, que per la seva categoriaconductor de primera especial. vigent. professional s’estableix a continuació:
 • 38986 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 a) Personal docent: 4 mesos. f) El telefonista que realitzi, a més a més, les SECCIÓ 2 b) Personal titulat no docent: dos mesos funcions de porter i/o auxiliar administratiu tin- Jornada del personal docent d’ensenyament re- c) Personal d’administració i serveis: un mes, drà la retribució de la categoria superior que des- glat amb algun nivell concertatmenys per al personal no envolupi. qualificat, que serà de quinze dies naturals. Article 22 Finalitzat el període de prova, el treballador Article 20 22.1 La distribució de les hores no lectivespassarà a formar part de la plantilla del centre, Cessament voluntari al llarg de l’any, fins a completar el còmput anualcomputant-se a tots els efectes a l’esmentat pe- a) El treballador que desitgi cessar voluntà- d’hores de treball, serà competència del titularríode. riament en el servei al centre estarà obligat a del centre. En qualsevol cas, la jornada màxima posar-ho en coneixement de l’empresari per diària serà de 8 hores. Tota la distribució horàriaArticle 19 escrit, complint amb els següents terminis de quedarà reflectida al calendari laboral que esVacants preavís: farà públic abans d’iniciar les classes els alum- S’entén com a vacant la situació produïda en Personal docent i titulat no docent: un mes. nes.un centre per baixa d’un treballador com a con- La resta de personal: quinze dies. 22.2 El personal docent que tingui la cate-seqüència de l’extinció de la relació laboral. b) L’incompliment per part del treballador goria de director, sots-director, cap d’estudis o a) Vacants entre el personal docent: Les va- de l’obligació de preavisar amb la indicada an- cap de departament, coordinador de cicle i co-cants que es produeixin en les categories supe- telació, donarà dret al centre a descomptar-li de ordinador pedagògic incrementarà la seva jor-riors del Grup I, Personal Docent, es cobriran la liquidació l’import del salari d’un dia per cada nada 5 hores més a la setmana que s’hauran deamb personal de categories inferiors del mateix dia de retard en el preavís, excepte en el cas dedicar en el centre al desenvolupament de lesgrup, combinant la capacitat, la titulació i l’ap- d’accés al funcionariat i sempre amb el preavís tasques de la seva funció específica. Les funci-titud amb l’antiguitat en el centre. al titular del centre dins dels set dies següents ons de tutor es realitzaran dins de l’horari esta- Si no hi hagués, segons el titular, personal que a la publicació de les llistes definitives d’apro- blert pel tipus d’ensenyament corresponent alsreuneixi les condicions esmentades anterior- vats. professors que la tinguessin.ment, les vacants es cobriran d’acord amb la c) Per els treballadors que no estiguin en 22.3 S’entendrà que per al càlcul econòmiclegislació vigent en cada moment. pagament delegat, si el centre rep el preavís, en de les jornades parcials, la jornada setmanal En els centres concertats les vacants que es el temps i forma escaients, estarà obligat a abo- completa serà computada en 30 hores pels ni-produeixin es cobriran tal com estableix l’arti- nar al treballador la liquidació corresponent al vells d’Educació Infantil, Primària, ESO, Bat-cle 60 de la LODE modificat per la disposició finalitzar la relació laboral. L’incompliment xillerats I Cicles formatius. Per al nivell de Pre-final primera de la LOPAGC i la LOCE. d’aquesta obligació donarà dret al treballador escolar serà de 32 hores el mestre, i 38 el Tècnic El Consell Escolar del centre, a l’hora de a ser indemnitzat amb l’import del salari de dos especialista i educador infantil. En ambdós casoscobrir aquestes, tindrà en compte, amb criteris dies per cada dia de retard en l’abonament de es respectarà la proporció d’hores lectives i node preferència els treballadors del propi centre la liquidació, amb el límit del número de dies de lectives.entre la totalitat dels candidats que aspirin a preavís.cobrir aquesta vacant. Article 23 En els nivells no concertats el professor titular 23.1 Per al personal docent de Preescolar,fix de segon cicle d’educació infantil tindrà dret TÍTOL TERCER el nombre d’hores de treball per setmana no so-preferent a ocupar les vacants laborals que es Jornada, vacances, malaltia, permisos, cursos, brepassarà la mitjana de 32 h per la categoria deprodueixin en el nivell d’Educació Primària, excedències i jubilacions mestre i de 38 h per les categories de Tècnicsempre que reuneixi els requisits legals i la ido- Superior en Educació Infantil i Educador Infan-neïtat corresponent. CAPÍTOL PRIMER til, efectuades de dilluns a divendres. b) Vacants entre el personal administratiu: Jornada setmanal de treball 23.2 Per al personal docent d’Educació In-Les vacants que es produeixin en aquest perso- fantil i Primària, el nombre d’hores de treball pernal es cobriran amb treballadors del mateix grup SECCIÓ1 setmana no sobrepassarà la mitjana de 30 ho-i de la categoria immediatament inferior, excepte Horari del personal docent afectat per aquest res, efectuades de dilluns a divendres, de lesels càrrecs d’administrador, cap d’administració Conveni quals 25 hores seran lectives, com a màxim. Eno secretaria, intendent i cap de negociat. aquest cas, la mitjana d’hores no lectives per Els auxiliars amb 3 anys de servei en la cate- Article 21 setmana serà de 5.goria ascendiran a oficials i, si no hi hagués cap El nombre d’hores de treball l’any i la seva nor- 23.3 Per al personal docent de nivells con-vacant, continuaran com a auxiliar amb la retri- mal distribució setmanal per a cada una de les certats d’ESO el nombre d’hores de treball perbució d’oficial. categories afectades pel present Conveni són les setmana no sobrepassarà la mitjana de 30 ho- En aquells casos en què el treball d’adminis- que s’especifiquen en aquest article i els següents: res, efectuades de dilluns a divendres, de lestració el dugui a terme exclusivament una per- L’horari del personal docent comprendrà quals 24 hores seran lectives, com a màxim. Ensona, aquesta tindrà la categoria mínima d’ofi- hores lectives i hores no lectives. aquest cas, la mitjana d’hores no lectives percial, sempre que el centre tingui 16 unitats o més. S’entén per hora lectiva la classe -període no setmana serà de 6. Els aspirants amb més de dos anys de servei superior a 60 minuts-, durant la qual el Profes- Pels centres d’una sola línia que ho sol·licitin,en el centre passaran a ocupar la plaça d’auxi- sor realitzarà la seva funció docent, que consis- la Comissió paritària podrà establir que el nom-liar i, si no hi hagués vacant, continuaran com teix en l’explicació oral, realització de proves o bre d’hores de treball per setmana no sobrepas-a aspirants amb la retribució d’auxiliar. d’exercicis escrits i preguntes als alumnes. sarà la mitjana de 30 hores, efectuades de dilluns c) Vacants entre el personal de serveis gene- S’entendrà per hores no lectives totes aque- a divendres, de les quals 25 hores seran lectives,rals: Les vacants que es produeixin entre aquest lles que, efectuades dins el centre, tinguin relació com a màxim. En aquest cas, la mitjana d’horespersonal es cobriran pels treballadors de la ca- amb l’ensenyament, tals com el temps de pre- no lectives per setmana serà de 5.tegoria immediata inferior d’aquest ram, i sem- paració de classes, els temps lliures que pogues- Per al personal docent mentre desenvolupi lespre que reuneixin la capacitat i l’aptitud adequa- sin quedar al professor entre classes per distri- funcions de tutor, la jornada lectiva setmanal esdes al lloc de treball a cobrir. bució de l’horari del centre, el de reunió reduirà en una hora, mantenint-se la mitjana set- d) El personal no docent del centre tindrà d’avaluació, correccions, preparació de treballs manal de 30.preferència per ocupar una vacant docent, sem- de laboratori, entrevistes amb els pares dels 23.4 Per al personal docent d’Educació se-pre que reuneixin els requisits legals, l’aptitud alumnes, biblioteques, formació del professo- cundària postobligatòria concertada el nombrei la capacitat. rat, i d’altres anàlogues. Durant els esbarjos dels d’hores de treball per setmana no sobrepassa- e) En el cas de nova contractació o produc- alumnes, el professorat estarà a disposició del rà la mitjana de 30 hores, efectuades de dillunsció de vacant, i sempre que el personal fix de centre per atendre la vigilància dels alumnes. a divendres, de les quals 24 hores seran lectives,plantilla no pogués accedir a aquestes places, La tutoria realitzada grupalment es conside- com a màxim. En aquest cas, la mitjana d’horestindrà preferència al personal amb contracte rarà dins de l’horari lectiu. La tutoria persona- no lectives per setmana serà de 6.temporal o a temps parcial i aquells contractats litzada amb l’alumne, o les entrevistes individu- Per al personal docent mentre desenvolupi lescom a interins. alitzades amb aquests són hores no lectives. funcions de tutor, la jornada lectiva setmanal es
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38987reduirà en una hora. En els centres que impar- blert pel tipus d’ensenyament corresponent als tenir lloc en dissabte, en aquest cas s’ha de po-teixin Cicles formatius, si no existís la categoria professors que la tinguessin. der gaudir un altre dia de la setmana.de tutor d’aula en aquests nivells, gaudirà L’establert en els paràgraf anteriors no seràd’aquesta reducció el tutor de pràctiques en SECCIÓ 4 d’aplicació als internats i anàlegs quan la realit-l’empresa. Jornada del personal docent d’ensenyament no zació de la jornada continuada no garanteixi 23.5 Per al personal docent d’Educació se- reglat l’adequat servei, podent-se establir torn per talcundària postobligatòria en nivells no concer- que els diferents serveis quedin atesos.tats el nombre d’hores de treball per setmana Article 25 El personal intern, com a compensació, ha deno sobrepassarà la mitjana de 30 hores, efectu- 25 La jornada del personal docent d’ensenya- fer 40 hores més de jornada anual.ades de dilluns a divendres, de les quals 25 ho- ments especialitzats de caràcter professional serà El titular del centre ha d’establir el règim deres seran lectives, com a màxim. En aquest cas, de 32 hores setmanals de mitjana, de les quals jornada de treball idònia per al personal corres-la mitjana d’hores no lectives per setmana serà 30 seran lectives i 2 hores d’activitats no lecti- ponent a porteries i d’altres serveis anàlegs dede 5. ves. vigilància i manteniment, d’acord amb les cir- Per al personal docent mentre desenvolupi les cumstàncies especials i les necessitats de cadafuncions de tutor, la jornada lectiva setmanal es SECCIÓ5 centre.reduirà en una hora. En els centres que impar- Jornada del personal d’administració i serveis En el contracte del personal no docent enteixin Cicles formatius, si no existís la categoria règim de jornada parcial, serà obligatori, en totde tutor d’aula en aquests nivells, gaudirà Subsecció 1 cas, indicar la jornada en còmput anual a rea-d’aquesta reducció el tutor de pràctiques en Regulació comuna litzar, amb independència de la forma en que esl’empresa. distribueixi. 23.6 La jornada pactada en els quatre epí- Article 26 En els contractes a temps parcial el salari seràgrafs anteriors està supeditada a poder impar- La jornada del personal no docent serà 38 proporcional a la jornada contractada.tir els currículums establerts pel Departament hores setmanals de mitjana distribuïdes al llargd’Ensenyament. de la setmana, segons les necessitats del centre, Subsecció 4 sense que la jornada diària pugui excedir de 8 Jornada del personal titulat no docent i d’admi-SECCIÓ 3 hores i de 4 hores la del dissabte. nistració i serveis de centres d’ensenyament noJornada del personal docent d’ensenyament re- El règim de jornada de treball establert en reglatglat sense cap nivell concertat aquest Conveni no serà d’aplicació a la porte- ria i altres serveis anàlegs de vigilància, sempre Article 29Article 24 i quan resideixin en el centre. La jornada del personal titulat no docent serà 24.1 Per al personal docent de preescolar, de 32 hores setmanals de mitjana.el nombre d’hores de treball per setmana, serà Subsecció 2 La jornada del personal d’administració icom a màxim de 32 hores de mitjana, efectua- Jornada del personal titulat no docent i d’admi- serveis serà de 38 hores setmanal de mitjana.des de dilluns a divendres, per la categoria de nistració i serveis de centres d’ensenyament re-mestre i de 38 hores de mitjana, per les catego- glat amb algun nivell concertatries de tècnic superior en E. I. i educador infantil. CAPÍTOL SEGON Per a al personal docent de la resta de nivells, Article 27 Jornades en còmput anualla distribució setmanal serà, com a màxim, de La jornada del personal titulat no docent serà30 hores de mitjana, efectuades de dilluns a di- de 32 hores setmanals de mitjana. Article 30vendres, de les quals 27 hores seran lectives de El personal administratiu i de serveis gene- Jornada en còmput anualmitjana i la resta no lectives que seran distribu- rals realitzarà, durant els dies no lectius corres- El nombre d’hores de treball lectives i noïdes durant l’any pel titular en atenció a les es- ponents al període de vacances escolars, una jor- lectives a què corresponen les retribucions fixa-pecials característiques i necessitats del centre, nada continuada de sis hores diàries, i podrà des en el present Conveni, en còmput anyal, seràno podent excedir en cap cas la jornada diària establir torns perquè els diferents serveis que- per a cada secció i subsecció el que a continu-de 8 hores, incloses les lectives. din atesos. ació s’especifica: 24.2 En el contracte del personal docent en Aquest personal, durant els mesos de juliolrègim de jornada parcial, serà obligatori, en tot i agost tindran 48 hores de descans ininterrom- SECCIÓ 1cas, indicar la jornada a realitzar en còmput pudes setmanals. Jornada en còmput anual del personal docentanual, amb independència de la forma en que Els treballadors han de gaudir, en qualsevol d’ensenyament reglat amb algun nivell concer-es distribueixi. Haurà d’existir la proporciona- cas, d’un dissabte lliure cada dues setmanes, tatlitat entre lectives i no lectives a que es fa refe- excepte els casos en que aquest descans no puguirència en l’apartat anterior. tenir lloc en dissabte, en aquest cas s’ha de po- Article 31 24.3 Per al càlcul econòmic de les jornades der gaudir un altre dia de la setmana.parcials del personal docent de preescolar , la Subsecció 1 Personal docent del nivell de preescolarjornada setmanal completa serà computada en Subsecció 3 31.1 Mestres. La jornada màxima en còm-32 hores per al mestre i 38 hores per al tècnic Jornada del personal titulat no docent i d’admi-especialista i educador infantil. put anyal serà de 1.389 hores, de les qual 20 hores nistració i serveis de centres d’ensenyament re- seran dedicades a formació. Per al personal docent de la resta de nivells glat sense cap nivell concertat 31.2 Tècnic Superior en E.I. i Educador. Las’entendrà que per al càlcul econòmic de lesjornades parcials, la jornada setmanal completa Article 28 jornada màxima en còmput anyal serà de 1.649 hores, de les qual 20 hores seran dedicades aserà computada en 30 hores que correspondran La jornada del personal titulat no docent serà formació.proporcionalment a les hores lectives i no lec- de 32 hores setmanals de mitjana.tives. El personal administratiu i de serveis gene- Subsecció 2 24.4 En els contractes a temps parcial el rals realitzarà, durant els dies no lectius corres- Personal docent de la resta de nivellssalari es percebrà proporcionalment a la jornada ponents al període de vacances escolars i durant 31.3 La jornada màxima en còmput anyalcontractada. el mes de juliol, una jornada continuada de sis serà de 1.190 hores. El màxim anual d’hores 24.5 El personal docent que tingui la cate- hores diàries, i podrà establir torns perquè els lectives serà determinat en funció dels dies lec-goria de director, sots-director, cap d’estudis o diferents serveis quedin atesos. tius del calendari escolar establert pel Departa-cap de departament, coordinador de cicle i co- Aquest personal, durant els mesos de juliol ment d’Ensenyament a raó de 5 hores diàries;ordinador pedagògic incrementarà la seva jor- i agost tindran 48 hores de descans ininterrom- la resta seran hores no lectives.nada 5 hores més a la setmana que s’hauran de pudes setmanals. 31.4 Les hores no lectives seran de lliurededicar en el centre al desenvolupament de les Els treballadors han de gaudir, en qualsevol distribució en el calendari laboral pel titular,tasques de la seva funció específica. Les funci- cas, d’un dissabte lliure cada dues setmanes, sempre que el còmput total d’hores no siguions de tutor es realitzaran dins de l’horari esta- excepte els casos en que aquest descans no pugui superat i amb les limitacions establertes a l’ar-
 • 38988 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006ticle 22. Els professors tindran coneixement a Subsecció 1 treballat fos inferior a l’any, es tindrà dret als diesl’inici del curs escolar de la programació i dis- Jornada del personal de centres reglats amb al- que corresponguin en proporció.tribució de les hores lectives i no lectives. Es gun nivell concertat i centres no reglats El període de vacances serà fitxat pel titulartindran en compte excepcionalment els impon- i els treballadors al calendari laboral del centrederables que en un centre poden sorgir esporà- Article 34 a principi de curs.dicament. La jornada anyal del personal titulat no do- Donades les característiques especials del 31.5 Previ acord entre el titular i el professor, cent serà de 1.356 hores. sector de l’ensenyament, el còmput per deter-el total anual de 1.190 hores podrà ser incremen- minar el número de dies de vacances a gaudirtat en un màxim de 120 hores lectives, que no Subsecció 2. Jornada del personal de centres o a compensar econòmicament en cas de cessa-tindran el caràcter d’hores extraordinàries; tan- reglats sense cap nivell concertat ment, es realitzarà d’1 de setembre a 31 d’agost,mateix seran de lliure oferta de l’empresari i de i no per anys naturals.voluntària acceptació per part del treballador. Article 35 La jornada anyal del personal titulat no do- Article 39SECCIÓ 2 cent serà de 1.362 hores. 39.1 El personal docent de preescolar tin-Jornada en còmput anual del personal docent drà dret a gaudir d’onze dies laborables de des-d’ensenyament reglat sense cap nivell concertat SECCIÓ 5 cans retribuït a distribuir preferentment entre Jornada en còmput anual del personal d’admi- Nadal, Setmana Santa, Estiu i ponts. En el casArticle 32 nistració i serveis que això no fos possible, com a mínim 6 dies es 32.1 La jornada màxima en còmput anyal distribuiran en aquestes dates i els 5 restantsper als mestres de preescolar serà de 1.393 ho- Subsecció 1 seran obligatòriament gaudits en dilluns o diven-res, de les qual 20 hores seran dedicades a for- Jornada del personal d’administració i serveis de dres laborables.mació. Per als tècnics superiors d’E. I. I educa- centres d’ensenyament reglat amb algun nivell 39.2 El personal docent d’Educació Infantildors, la jornada màxima en còmput anual serà concertat i Primària, ESO, C.F. i Batxillerats tindrà dret ade 1653, de les qual 20 hores seran dedicades a un mes addicional de descans retribuït, gaudit deformació. Article 36 forma consecutiva i conjunta al mes de vacances Per al personal docent de la resta de nivells, 36.1 La jornada màxima en còmput anyal i ambdós entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.la jornada màxima en còmput anyal serà de serà de 1.546 hores. Es podran utilitzar un màxim de 30 hores no1.200 hores, de les que 980 seran lectives, impar- lectives durant els primers 6 dies hàbils del mestides de setembre a juny, i la resta no lectives. de juliol per realitzar la formació especificada Subsecció 2 A la jornada anual s’afegirà, si escau, les hores a l’article 57 de la LOCE i el seu desplegament. Jornada del personal d’administració i serveis depactades a que es fa referència a l’article 32.2. Aquests cursos de formació es podran realitzar centres d’ensenyament reglat sense cap nivell con-Dintre de la jornada no lectiva es dedicaran 30 dins la primera quinzena, sempre i quan existeixi certathores a formació. la possibilitat de dos torns consecutiu de sis dies 36.2 La jornada màxima en còmput anyal 32.2 Previ acord entre el titular i el treba- com a màxim cadascun, que els docents podran serà de 1.600 hores per a l’any 2003 i de 1.580llador docent, el total anual pactat podrà ser realitzar de forma alternativa si la programació per a l’any 2004.incrementat en un màxim de 120 hores de tre- dels cursos ho permet.ball efectiu, que no tindran el caràcter d’hores Per Setmana Santa i Nadal els docents tindran Subsecció 3 dret a tants dies de vacances com els que es fi-extraordinàries; tanmateix seran de lliure oferta Jornada del personal d’administració i serveis dei de voluntària acceptació. xen per als alumnes en el calendari escolar. centres d’ensenyament no reglat i educació per- 32.3 Per al càlcul retributiu de les hores manent d’adultsreflectides en aquest pacte, s’estarà a la fórmula SECCIÓ 2 36.3 La jornada màxima en còmput anyal Vacances i descans retribuït del personal docentsegüent i serà idèntic per a tots els treballadors serà de 1.546 hores.que ostentin la mateixa categoria: d’ensenyament reglat sense cap nivell concertat salari brut anual (especificat en taules per Article 40cada categoria) dividit per el número d’hores CAPÍTOL TERCER 40.1 Tot el personal docent afectat peranual corresponents a cada una d’elles. Hores extres aquesta secció tindran dret a gaudir, per cada any complert de servei actiu, unes vacances retribu-SECCIÓ 3 Article 37 ïdes d’un mes, preferentment a l’agost, i a con-Jornada en còmput anual del personal docent Tindran la consideració d’hores extraordinà- tinuació del permís retributiu si el tingués tenintd’ensenyaments no reglats i educació permanent ries les que excedeixin, en cada cas, la jornada en compte les característiques del centre i les si-d’adults establerta en aquest Conveni. La iniciativa per tuacions personals de cada treballador. Si el treballar en hores extraordinàries correspon al temps treballat fos inferior a l’any, es tindrà dretArticle 33 centre, i la lliure acceptació al treballador. als dies que corresponguin en proporció. 33.1 El personal docent d’ensenyaments no Aquestes hores extraordinàries seran retribu- Ateses les característiques especials d’aquestreglats i educació permanent d’adults, tindrà una ïdes amb un increment del 75% sobre el salari sector de l’ensenyament, el còmput per deter-jornada anyal de 1.315 hores. base vigent en cada moment. minar el número de dies de vacances per gau- 33.2 Previ acord entre el titular i el treba- dir o compensar econòmicament en cas de ces-llador docent, el total anual pactat podrà ser sament, es realitzarà des de l’1 de setembre alincrementat en un màxim de 120 hores lectives, CAPÍTOL QUART 31 d’agost i no per anys naturals.que no tindran el caràcter d’hores extraordinà- Vacances i descans retribuït 40.2 El personal docent de preescolar tindràries; tanmateix seran de lliure oferta i de volun- dret a gaudir d’onze dies laborables de descanstària acceptació. SECCIÓ 1 retribuït a distribuir preferentment entre Nadal, 33.3 Per al càlcul retributiu de les hores Vacances i descans retribuït del personal docent Setmana Santa, Estiu i ponts, o el dies que en pro-reflectides en aquest pacte, s’estarà a la fórmula d’ensenyament reglat amb algun nivell concer- porció li corresponguin si el temps treballat fossegüent i serà idèntic per a tots els treballadors tat inferior a l’any. En el cas que això no fos possi-que ostentin la mateixa categoria: ble, com a mínim 6 dies es distribuiran en aquestes salari brut anual (especificat en taules per Article 38 dates i els 5 restants seran obligatòriament gau-cada categoria) dividit per el número d’hores Tots els treballadors afectats per aquest con- dits en dilluns o divendres laborables.anual corresponents a cada una d’elles. veni tindran dret a gaudir, per cada any complert El personal docent de la resta de nivells amb de servei actiu, unes vacances retribuïdes d’un un any d’antiguitat tindrà dret a un descans re-SECCIÓ 4 mes, preferentment al juliol o agost, tenint en tribuït el mes de juliol de tres setmanes, o el diesJornada en còmput anual del personal titulat no compte les característiques del centre i les situ- que en proporció li corresponguin si el tempsdocent acions personals de cada treballador. Si el temps treballat fos inferior a l’any.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38989 Les empreses que realitzin cursos d’estiu o Article 42 30 setembre, tenint en compte les característi-internat, podran disposar del 50% de la plantilla 42.1 Tots els treballadors afectats per aques- ques del centre i les situacions personals de cadaper realitzar aquests cursos. En compensació el ta subsecció tindran dret a gaudir, per cada any treballador. Si el temps treballat fos inferior apersonal docent afectat percebrà un comple- complert de servei actiu, unes vacances retribu- l’any, es tindrà dret als dies que corresponguinment salarial únic corresponent: ïdes d’un mes, preferentment al juliol o agost, en proporció. a) A un 20% del seu salari brut corresponent tenint en compte les característiques del centre El període de vacances serà fitxat pel titulara una sola mensualitat exclosos els complements i les situacions personals de cada treballador. Si i els treballadors al calendari laboral del centre.per càrrec, per cada setmana completa que tre- el temps treballat fos inferior a l’any, es tindrà Donades les característiques especials delballi a la jornada que te contractada. dret als dies que corresponguin en proporció. sector de l’ensenyament, el còmput per deter- b) A un 10% del seu salari brut corresponent El període de vacances serà fitxat pel titular minar el número de dies de vacances a gaudira una sola mensualitat exclosos els complements i els treballadors al calendari laboral del centre o a compensar econòmicament en cas de cessa-per càrrec, per cada setmana completa que tre- a principi de curs. ment, es realitzarà d’1 de setembre a 31 d’agost,balli fins a un màxim del 50% de la jornada que Donades les característiques especials del i no per anys naturals.te contractada. sector de l’ensenyament, el còmput per deter- 44.2 Aquest personal tindran dret a gaudir c) Si la jornada realitzada en aquests cursos minar el número de dies de vacances a gaudir de sis dies naturals de vacances durant la Setma-fos superior al 50% i inferior al total de la seva o a compensar econòmicament en cas de cessa- na Santa i uns altres vuit dies naturals pel Nadal,jornada contractada, percebrà el que li corres- ment, es realitzarà d’1 de setembre a 31 d’agost, en ambdós casos de forma consecutiva. L’inicipongui proporcionalment per cada setmana i no per anys naturals. de les vacances haurà de ser de dilluns a diven-completa que treballi. 42.2 Aquest personal tindrà dret a 12 dies dres. En qualsevol cas l’empresari podrà esta- El personal que gaudeixi de les tres setmanes laborables de descans retribuït distribuïts entre blir torns entre aquest personal a efectes de man-de permís retribuït no tindrà dret a l’esmentat Nadal, Setmana Santa i ponts. Així mateix dis- tenir els serveis al centre.complement salarial. posaran de 7 dies laborables de descans retribuït, 44.3 Així mateix aquest personal tindrà dret 4 dels quals seran determinats per l’empresa i a gaudir de 7 dies de descans retribuït durantSECCIÓ 3 3 pel treballadors, a l’inici del curs escolar. Si el l’any, quatre a determinar per l’empresari i elsVacances del personal docent d’ensenyaments no temps de treball és inferior a un any es tindrà altres tres a determinar de comú acord entre elsreglats i educació permanent d’adults dret als dies que proporcionalment correspon- representants dels treballadors i l’empresari a guin en relació al temps efectivament treballat. l’inici del curs escolar. Tot això sense perjudiciArticle 41 del compliment de la jornada anual. 41.1 Tots els treballadors afectats per aques- Subsecció 2 44.4 En els centres d’ensenyament no reglatta secció tindran dret a gaudir, per cada any Vacances i descans retribuït del personal titulat aquest personal tindrà dret a gaudir de cinc diescomplert de servei actiu, unes vacances retribu- no docent i d’administració i serveis de centres laborables més de vacances.ïdes d’un mes, preferentment entre l’1 de juny d’ensenyament reglat sense cap nivell concertati el 30 de setembre, tenint en compte les carac- SECCIÓ5terístiques del centre i les situacions personals Article 43 Cessament abans de l’anyde cada treballador. Si el temps treballat fos 43.1 Tots els treballadors afectats per aques-inferior a l’any, es tindrà dret als dies que cor- ta subsecció tindran dret a gaudir, per cada any Article 45responguin en proporció. complert de servei actiu, unes vacances retribu- El personal que cessi en el transcurs de l’any El període de vacances serà fitxat pel titular ïdes d’un mes, preferentment al juliol o agost, tindrà dret a la part proporcional de vacancesi els treballadors al calendari laboral del centre tenint en compte les característiques del centre que per disposicions legals li correspongui, se-a principi de curs. i les situacions personals de cada treballador. Si gons el temps treballat durant aquest. 41.2 Aquest personal docent tindrà dret a el temps treballat fos inferior a l’any, es tindrà21 dies laborables de descans retribuït. Si el dret als dies que corresponguin en proporció.temps de treball és inferior a un any es tindrà El període de vacances serà fitxat pel titular CAPÍTOL CINQUÈdret als dies que proporcionalment correspon- i els treballadors al calendari laboral del centre Malalties, permisosguin en relació al temps efectivament treballat. a principi de curs.Aquests es distribuiran de la forma següent: Donades les característiques especials del Article 46 a) 10 dies laborables a repartir entre pons, sector de l’ensenyament, el còmput per deter- Incapacitat temporalNadal i Setmana Santa. minar el número de dies de vacances a gaudir 46.1 Els treballadors en situació d’incapa- b) 8 dies laborables fixats per l’empresa. o a compensar econòmicament en cas de cessa- citat temporal i durant els 3 primers mesos, re-L’empresa podrà substituir tots o alguns ment, es realitzarà d’1 de setembre a 31 d’agost, bran el complement necessari fins completar eld’aquests dies de permís retribuït per temps de i no per anys naturals. 100% de les seves retribucions salarials totals,treball, sempre que es retribueixi les hores cor- 43.2 Aquest personal tindrà dret a 12 dies inclosos els increments salarials produïts en elresponents. Aquestes hores es retribuiran laborables de descans retribuït distribuïts entre període de baixa. En cas de continuar la inca-d’acord amb la fórmula següent: Nadal, Setmana Santa i ponts. Així mateix dis- pacitat, s’abonarà fins el 100% un mes més per salari brut anual (especificat en taules per posaran de 6 dies de descans retribuït, 3 dels cada trienni d’antiguitat.cada categoria) dividit per el número d’hores quals seran determinats per l’empresa i 3 a pac- 46.2 En els nivells concertats, percebran elanual corresponents a cada una d’elles. tar entre Empresa i treballador pel treballadors, cent per cent de la seva retribució durant un c) 3 dies laborables fixats pel treballador a l’inici del curs escolar. Si el temps de treball és mínim de set mesos.sempre que preavisi amb 5 dies hàbils d’ante- inferior a un any es tindrà dret als dies que pro-lació i sense que puguin coincidir en el gaudi- porcionalment corresponguin en relació al Article 47ment dels mateixos un màxim del 20% de la temps efectivament treballat. Permisos retribuïtsplantilla. L’empresa només podrà negar-se per Els treballadors, amb l’avís i justificació pre-necessitats degudament acreditades. Subsecció 3 vis, podran absentar-se del treball, amb dret a Vacances i descans retribuït del personal titulat remuneració, per qualsevol dels motius i pelSECCIÓ 4 no docent i d’administració i serveis de centres temps següents:Vacances i descans retribuït del personal titulat d’ensenyament no reglat i educació permanent a) Quinze dies en cas de matrimoni.no docent i d’administració i serveis d’adults b) Tres dies en cas de naixement, defunció d’un fill, malaltia greu, operació quirúrgica oSubsecció 1 Article 44 defunció de parents fins al segon grau de con-Vacances i descans retribuït del personal titu- 44.1 Tots els treballadors afectats per aques- sanguinitat o afinitat.lat no docent i d’administració i serveis de cen- ta subsecció tindran dret a gaudir, per cada any Quan per aquest motiu el treballador necessititres d’ensenyament reglat amb algun nivell con- complert de servei actiu, unes vacances retribu- fer un desplaçament fora de la província, el ter-certat ïdes d’un mes, preferentment entre 1 de juny i mini serà de cinc dies.
 • 38990 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 c) Un dia per trasllat de domicili habitual. En l’elaboració d’aquest programa la titula- Article 55 d) Un dia per casament d’un fill, germà o ritat tindrà en consideració la capacitat actual, El treballador que gaudeixi d’excedènciafamiliar de primer grau de consanguinitat o afi- les possibilitats i el desig d’especialització de forçosa té dret a la reserva del lloc de treball, alnitat. cada professor, com també els recursos humans còmput de l’antiguitat adquirida durant el temps e) Pel temps indispensable per al compliment i materials que l’Administració posi a disposi- de la seva durada i a reincorporar-se al centre.d’un deure de caràcter públic i personal. Quan ció de les aules concertades (substitucions, finan- Desapareguda la causa que va motivar l’ex-consti en una norma legal o convencional un pe- çaments de les activitats, etc.). cedència, el treballador tindrà 30 dies naturalsríode determinat, caldrà atenir-se al que aquesta La formació es podrà dur a terme tant el propi per reincorporar-se al centre i, en cas de no fer-disposi en quant a durada de l’absència i a la seva centre com fora d’aquest, utilitzant tant recur- ho, causarà baixa definitiva.compensació econòmica. sos propis com procedents del Departament L’excedència forçosa haurà de ser automàti- f) Tot el personal tindrà dret al permís retri- d’Ensenyament o de terceres institucions. cament concedida, amb la presentació prèvia debuït per a l’assistència a un consultori mèdic per D’aquesta obligació se’n deriva el deure d’as- la corresponent documentació acreditativa.acompanyar a un familiar fins al primer grau de sistència.consanguinitat o afinitat, amb justificació pos- Les despeses de matrícula, desplaçament, Article 56terior. residència i manutenció, si s’escau, derivades de Excedència voluntària g) Pel temps necessari per la realització l’assistència a activitats englobades dins el pro- L’excedència voluntària es podrà concedir ald’exàmens prenatals i tècniques de preparació jecte de formació del centre, seran assumides per treballador amb la petició prèvia per escrit;al part. aquest. poden sol·licitar-la tots els que tinguin, al menys, Els centres facilitaran l’accés a cursos al per- un any d’antiguitat al centre i no hagin gauditArticle 48 sonal contractat que desitgin l’aprenentatge de d’excedència durant els 4 anys anteriors.Permisos no retribuïts la llengua catalana o, si s’escau, aranesa. Les Aquesta excedència començarà a gaudir-se Tot el personal podrà sol·licitar fins a 15 dies hores destinades a aquests cursos es computa- el primer mes del començament de curs, exceptede permís sense sou, per any, que hauran de ser- ran com a no lectives, fins a un màxim de sis acord de les parts per avançar-la.li concedits si es fa amb un preavís de 5 dies. hores mensuals. El permís d’excedència voluntària es conce- dirà per un mínim d’un any i un màxim de cinc.Article 49 Article 52Maternitat i adopció Per realitzar exàmens oficials, els treballadors Article 57 Els treballadors tindran dret a la retribució tindran la corresponent llicència, mantenint la El treballador que gaudeixi d’excedènciatotal durant els períodes de descans fitxats al seva retribució i hauran de justificar, tant la for- voluntària només conservarà el dret al reingrésReal Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març i malització de la matrícula com haver assistit als si al centre hi hagués una vacant en la seva es-normativa que desenvolupi la conciliació de la exàmens. pecialitat o categoria laboral.vida laboral i familiar; amb la millora que quan Durant aquest temps no es computarà l’an-les vacances coincideixin total o parcialment tiguitat.amb el període de baixa per maternitat, aquestes CAPÍTOL SETÈes gaudiran a continuació de l’alta mèdica fins Excedènciesa exhaurir el total de dies que li correspongues- CAPÍTOL VUITÈsin, excepte si hi ha acord entre les parts per Article 53 Jubilacionsgaudir-ne en dates diferents. L’excedència podrà ser voluntària o forçosa, en els termes previstos en els articles següents. Article 58Article 50 En ambdós casos el treballador no tindrà dret S’estableix la jubilació forçosa als 65 anys perLactància a retribució, excepte l’establert en el capítol cor- a tots el treballadors afectats per aquest Con- Els treballadors i treballadores, per lactància responent a drets sindicals. veni, sempre que, en complir aquesta edat, tinguid’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora el període de mancança necessari per accedir ad’absència del treball, retribuïda, que podran Article 54 la pensió corresponent, en qualsevol dels règimsdividir en 2 fraccions. Per la seva voluntat, po- Excedència forçosa de la Seguretat Social. Si passa altrament, esta-dran substituir aquest dret per una reducció de Seran causa d’excedència forçosa les següents: ran obligats a jubilar-se en el moment que quedila jornada normal en una hora amb la mateixa a) Per designació o elecció per un càrrec cobert el període de mancança mínim que dis-finalitat. El dit període no podran gaudir-lo si- públic que impossibiliti l’assistència al treball. posa la legislació vigent en cada moment.multàniament els dos cònjuges. En cas de part b) Per a l’exercici de funcions sindicals, d’àm- Els centres i els seus treballadors, de mutumúltiple el permís es multiplica pel nombre de bit provincial o superior, sempre que la central acord, podran tramitar els sistemes de jubilaci-fills que es tingui. sindical a que pertanyi el treballador tingui re- ons anticipades que preveu la legislació vigent; presentativitat legal suficient en el sector de l’en- de la mateixa manera, podran prorrogar, la ju- senyament privat. bilació de mutu acord, a partir dels 65 anysCAPÍTOL SISÈ c) Per atendre al cònjuge o familiar dins del d’edat.Cursos d’actualització i perfeccionament segon grau de consanguinitat greument malalts; També s’estableix la fórmula de contracte de l’excedència no serà superior a dotze mesos. relleu, d’acord amb la legislació vigent.Article 51 La titularitat dels centres, escoltada la direcció d) El descans d’un curs escolar per a aquellspedagògica i el claustre de professors, dintre del treballadors que desitgin dedicar-se al seu per- TÍTOL QUARTcòmput anual, contemplarà, en la programació feccionament professional, després de nou anys Retribucionsa principi de curs les hores per activitats de for- d’exercici actiu en el mateix centre. Quan aquestmació del professorat regulades en aquest con- perfeccionament sigui conseqüència de l’ade- CAPÍTOL PRIMERveni entre l’1 de setembre i el 30 de juny en els quació del centre a innovacions educatives, el Disposicions generalscentres amb algun nivell concertat i entre l’1 de període d’exercici en el centre quedarà reduïtsetembre i la 1a. setmana de juliol en els centres a 4 anys. Als professors recol·locats se’ls reco- Article 59sense cap nivell concertat. Duran aquest perí- neixerà la mateixa antiguitat que gaudeixen a Pagament dels salarisode quedaran equiparades a formació les reu- efectes econòmics. Els salaris del personal comprés en l’àmbitnions de seminari, departament i/o equips de e) L’excedència especial per al treballador d’aplicació d’aquest Conveni resten establertscicle, la participació dels professors del claustre per naixement o adopció d’un fill, donarà dret en les taules salarials i al seu articulat.en cursos i activitats de formació permanent, en a la reserva fins a 3 anys del lloc de treball, com- El pagament dels salaris s’efectuarà per mesosatenció a la reforma del sistema educatiu, putant-se a efectes d’antiguitat els 3 anys. Quan vençuts, dins dels 5 primers dies del mes següentd’acord amb les necessitats del centre i la pre- el pare i la mare treballin al mateix centre, no- i dins de la jornada laboral. Seran abonats envisió de les etapes a impartir. més un d’ells podrà exercir aquest dret. metàl·lic, xec bancari, transferència o d’altres
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38991modalitats, amb l’acord previ amb els treballa- d’ingrés del treballador en l’empresa. Per als Article 74dors. professors recol·locats els serà d’aplicació allò Plus de batxillerat que estableix l’acord del 4 de maig de 2001. El personal docent que imparteixi l’ensenya-Article 60 ment del Batxillerat percebrà com a comple-Treballs de superior categoria Article 67 ment de lloc de treball i en proporció a les ho- Quan s’encomani al personal, sempre per Pagues extraordinàries res dedicades a aquesta etapa, el fixat a l’efectecauses justificades, una funció superior a la cor- Els treballadors compresos en l’àmbit d’apli- en les taules salarials.responent categoria professional, percebrà la re- cació del present Conveni percebran com a com- Aquest complement de Batxillerat s’abonatribució corresponent a aquesta, mentre subsis- plement periòdic de venciment superior a un amb efectes de l’1 de setembre de 1999.teixi la situació. mes, l’import de 2 gratificacions extraordinàries, Qualsevol complement retributiu que venia Si el període de temps de la dita situació es equivalents cadascuna d’elles a una mensuali- percebent de caràcter voluntari i específic rela-superior a 6 mesos durant un any o 8 mesos tat de salari base, antiguitat i complements es- cionat amb els ensenyaments de Batxillerat,durant 2 anys, el treballador podrà sol·licitar pecífics. Es faran efectives abans de l’1 de juli- podrà ser absorbit i compensat amb aquest nouestar classificat segons la categoria professional ol i del 23 de Desembre. A efectes de còmput complement.que desenvolupi, excepte necessitats de titula- per al càlcul de les pagues extraordinàries s’es- Aquest complement de Batxillerat no s’abo-ció, i percebrà en aquests casos la diferència tableix el termini de l’1 de juliol a 30 de juny per narà en els centres de Batxillerat concertats.retributiva entre la categoria assignada i la funció a la paga de l’estiu i del 23 de desembre a 22 deque efectivament realitzi. desembre per la paga de Nadal. Article 75 Plus de porterArticle 61 Article 68 El porter rebrà un plus corresponen al 10%Treballs d’inferior categoria Al personal que cessi o ingressi al centre del sou base els 12 mesos de l’any, si encén i té Si per necessitats imprevisibles del centre, durant l’any, se li abonaran els complements de cura del manteniment de la calefacció, sempreaquest tingués necessitat de destinar un treba- venciment superior al mes abans dit, prorrate- que aquesta sigui de carbó i d’altres productesllador a tasques corresponents a una categoria jant-ne el seu import en proporció al temps de sòlids.inferior a la seva només podrà fer-ho pel temps servei.imprescindible mantenint-li la retribució i els Article 76altres drets corresponents a la seva categoria Article 69 Plus de Transport o distànciaprofessional. Aquesta situació constarà per escrit Prorrateig de pagues Aquells centres que estiguessin abonant al-en un acord, precisant la temporalitat de la si- De comú acord entre l’empresari i els treba- guna quantitat com a millora per conceptes detuació que en tot cas no superarà el límit màxim lladors del centre podrà acordar-se el prorrateig transports o distància continuaran fent-ho du-d’un curs escolar; fent referència a aquest arti- de les gratificacions extraordinàries entre les ran la vigència del present Conveni sense sercle i amb el coneixement dels representants le- dotze mensualitats, si no s’estigués fent fins ara. absorbible. Als centres d’ensenyament reglat nogals dels treballadors. concertat i no reglat, no els serà d’aplicació Article 70 aquest article ja que les taules salarials reflec-Article 62 teixen l’adaptació de tots els conceptes retribu- Retribucions proporcionalsBestretes de salari tius que es tenien en compte en les diferents Les retribucions de treballadors que realitzin El treballador té dret a percebre bestretes a estructures salarials dels convenis que en la el seu treball en diferents nivells d’ensenyamentcompte del seu treball, sense que pugui excedir pràctica es venien aplicant. A aquells treballa- es fixaran en proporció al nombre d’hores lec-del 90% de l’import del salari mensual. Als cen- dors dels centres reglats no concertats i no re- tives setmanals treballades en cadascun delstres concertats, l’empresari tramitarà la petició glats, amb 60 anys o més, que com a conseqüèn- nivells, respectant les condicions econòmiquesdavant l’Administració perquè li aboni la dita cia de l’adequació dels diferents conceptes del seu contracte laboral.bestreta. salarials, veiessin disminuïda la base de cotitza- Article 71 ció sols els serà d’aplicació l’estructura salarialArticle 63 pactada del plus de transport en la mesura que Les taules que figuren a l’annex 2, d’aquest Retribucions de jornades parcials Els treballadors docents contractats per a la l’esmentada disminució no es produeixi.Conveni corresponen a les jornades que per ales diferents categories es pacten als articles 21 realització d’una jornada inferior a la pactada en aquest Conveni percebran la seva retribució Article 77i següents. en proporció al nombre d’hores lectives i no Complement específic per homologació Tot allò relacionat amb col·legis majors, re- lectives setmanals contractades. Mentre el Departament d’Ensenyamentsidències universitàries, col·legis menors i cen- mantingui per als docents que estan en nivellstres socials figuren a l’annex IV. Article 72 concertats i pagament delegat el complement re- Treball nocturn tributiu específic de Catalunya, aquest comple-Article 64 Les hores treballades durant el període com- ment retributiu es farà extensiu a la resta de Les retribucions del personal espanyol que prés entre les 10 del vespre i les 6 del matí o, quan docents del mateix nivell i que no estan en pa-prestin serveis en centres no espanyols radicats les característiques del centre ho requereixin, gament delegat, així com als docents de segona Espanya no podran ser inferiors a les que d’11 de la nit a 7 del matí, tindran la consideració cicle d’educació infantil integrada.percebi el personal de la seva categoria de lamateixa nacionalitat del centre, ni tampoc a les de treball nocturn, i s’incrementaran en un 25%assenyalades en aquest Conveni. sobre el salari base a efectes de retribució, lle- Article 78 vat que el salari s’hagués establert atenent al fet Plus d’analogiaArticle 65 que el treball sigui nocturn per la seva pròpia És el plus regulat dins els acords de 4 de maigTriennis naturalesa. de 2001 i com a tal s’incorpora a aquest conve- Per cada trienni vençut, el treballador tindrà ni, per als centres amb algun nivell concertat.dret a percebre la quantitat que a aquest efec-te s’indica en les taules salarials, i no podrà ex- CAPÍTOL SEGONcedir del límit establert pels acords de 21 de Complements específics CAPÍTOL TERCERdesembre de 1995 i de 4 de maig de 2001 pelstreballadors afectats per aquests acords. L’im- Article 73 Article 79port de cada trienni es farà efectiu en la nòmi- Complement per funció Clàusula d’inaplicació salarialna del mes del seu venciment. Els professors titulars als quals se’ls encomana Aquelles empreses que l’entrada en vigor del alguna de les categories funcionals descrites en present conveni col·lectiu es trobin en situacióArticle 66 l’article 8 percebran, mentre exerceixin aquesta econòmica de pèrdues substancials de tal formaCòmput d’antiguitat tasca, les gratificacions temporals assenyalades que l’aplicació del règim salarial contemplat en La data inicial del còmput d’antiguitat serà la a l’efecte en les taules salarials. el present conveni pogués malmetre greument
 • 38992 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006la seva estabilitat econòmica, podran, una ve- CAPÍTOL SEGON gades en el moment de l’entrada en vigorgada reconeguda i constatada aquesta situació Millores socials d’aquest conveni.per la Comissió paritària, desvincular-se, de 3. El 3% per a Primària i el 2% per a E.S.O.,forma i manera que s’assenyala en aquesta clàu- Article 83 Batxillerat, i Cicles formatius. En el mateix cen-sula, del règim salarial pactat en el present con- Roba de treball tre, els fills dels treballadors tindran dret a en-veni amb la condició prioritària de garantir el Els centres proporcionaran al personal sub- senyament gratuït encara que superin el límitmanteniment dels actuals nivell d’ocupació en altern i al personal tècnic de tallers o laboratoris establert.l’empresa. roba de treball un cop a l’any. e) S’inclouran en el fons total de places es- El procediment serà el següent: La resta del personal docent, a petició seva pecificat a l’apartat anterior, els fills orfes els 1. Les empreses que vulguin acollir-se a la o perquè és costum ja implantada, rebran una pares dels quals al morir, estiguessin treballantclàusula de no vinculació salarial hauran de bata a l’any, amb l’obligació d’usar-la durant les als centres compresos a l’apartat esmenat, ambsol·licitar-ho a la Comissió paritària del Conveni activitats docents, així com un xandall i calçat dedicació almenys de la meitat de la jornada, idins dels dos mesos següents a la publicació del esportiu l’any per al professorat d’educació fí- una antiguitat mínima de 2 anys.mateix en el DOGC per l’any 2003 o dins del sica o que exerceixin com a tal. f) Els treballadors, en cas de complir les con-mes següent a la publicació en el DOGC de les dicions assenyalades per la convocatòria, exer-taules salarials que aquest any si és per un altre ciran el dret de sol·licitud d’ajuts a l’estudi ar- Article 84 bitrades per l’Administració. Si li sóndels anys de vigència del conveni. Premi de fidelitat o permanència 2. En l’empresa ha d’existir la figura del re- concedides, reintegraran al centre les quantitats S’estableix com a premi de fidelitat o perma- percebudes.presentant legal dels treballadors. nència per a tots aquells treballadors que extin- 3. Les empreses hauran de lliurar la docu- Els ingressos obtinguts permetran atendre a geixin llur contracte amb l’empresa de manera un nombre de fills dels treballadors superior almentació acreditativa de la seva situació a la voluntària o per mandat convencional sempreComissió paritària del conveni. 2%. que tinguin un mínim de 15 anys d’antiguitat i Per l’aplicació d’aquest article, caldrà atenir- 4. La Comissió paritària per majoria del 60% hagin fet, com a mínim, 60 anys.de cada una de les parts, acordarà o no, la no vin- se al que estableix l’annex 3. L’import de l’esmentat premi equivaldrà aculació salarial al conveni, i el règim salarial que tres mensualitats extraordinàries i a una men-el substitueixen en cas d’acceptar la desvincu- Article 86 sualitat més per cada 5 anys que excedeixi dels Manutenció i allotjamentlació. 15 primers. 5. L’aplicació d’aquesta clàusula comporta el Independentment de la jornada laboral, el Quan el treballador extingeixi el seu contracte personal a qui s’encomani i accepti voluntària-manteniment de les plantilles adequades als di- a temps parcial, i tingui jornada reduïda perferents nivells educatius del centre durant la ment la vigilància dels alumnes durant les ho- haver-se acollit a la jubilació parcial, l’import de res de menjar o dels esbarjos motivats pervigència del conveni. Cas que l’empresa no res- les mensualitats anteriorment referides serà elpectés aquesta clàusula esdevindria obligada a aquest, tindran dret a la manutenció pel temps que li correspondria d’estar prestant els seus dedicat a aquesta activitat.aplicar el règim salarial del conveni des del pri- serveis a l’empresa en règim de jornada comple-mer dia d’entrada en vigor del mateix. El personal no afectat pel paràgraf anterior, ta. tindrà dret a utilitzar els serveis de menjador 6. La desvinculació haurà de sol·licitar-se cursa curs escolar. abonant el 50% establert per als alumnes. Article 85 És potestatiu del centre establir que aquest Ajuts als fills dels treballadors personal no sobrepassi el 10% del nombre Els centres compresos dins de l’àmbit d’apli- d’alumnes que l’utilitzen diàriament.TÍTOL CINQUÈ cació d’aquest Conveni mantenen per al perso- També, aquest personal podrà, eventualment,Règim assistencial nal afectat per aquest un règim d’ajuda a l’es- si n’hi hagués, i sempre que no hi hagi causa jus- tudi basat en els següents criteris: tificada en contra, utilitzar el servei d’allotja-CAPÍTOL PRIMER a) Els fills del personal afectat per aquest ment, abonant com a màxim el 50% del queSeguretat, higiene i malalties professionals en el conveni i els seus orfes tenen preferència de s’hagi establert per als alumnes.treball plaça en els centres a on els pares prestin o ha- Els fills del personal del centre que hi presti gin prestat els seus serveis, sempre que les ca- serveis com a mínim a mitja jornada, que esti-Article 80 racterístiques del centre ho permetin. guin matriculats, tindran dret a una reducció del Els centres i el personal afectat per aquest b) Dret a l’ensenyament gratuït que s’impar- 50% del preu en el servei de menjador. QuedaConveni compliran les disposicions sobre segu- teix al centre de treball, be per a si mateix o per limitat aquest benefici a un percentatge del 25%retat i higiene en el treball contingudes a la llei als seus fills, per a tots els treballadors que hi del total de l’alumnat. En cas d’excés, s’establirà31/95 de prevenció de riscos laborals, i altres prestin serveis, quan almenys hi dediquin la preferència en funció de l’antiguitat del treba-disposicions de caràcter general. A aquest efecte, meitat de la jornada laboral. llador en el centre.al començament de cada curs, el centre podrà c) Els fills dels treballadors en situació d’ex-sol·licitar de l’Institut Català de la Salut, o al cedència forçosa tenen els drets reflectits en els Article 87metge del centre, una revisió mèdica dels treba- apartats anteriors, excepte els inclosos a l’apartat En els centres on existeixi menjador o internatlladors que així ho desitgin. En cada centre de a) de l’article 54. el personal que atengui els serveis de menjadortreball es designarà un responsable de segure- d) La gratuïtat total fa referència als ensenya- i cuina tindrà dret a manutenció en el centre elstat i higiene. ments reglats i activitats complementàries; el dies que exerceixin la seva activitat laboral i co- fons total de places per la gratuïtat d’aquestes incideixi l’horari de menjar amb la seva estàn- serà: cia al centre.Article 81 1. En el nivell de preescolar integrat una El personal intern tindrà dret a manutenció D’acord amb l’establert a l’acord de riscos plaça per unitat per als treballadors del propi i allotjament.laborals es crearà una comissió general de pre- centre. Quan la petició provingui de treballadors Per aquest personal, excepte acord mutu envenció d’àmbit Catalunya. La Comissió paritària d’aquest mateix nivell i centre s’ampliarà a dues contra, la jornada tindrà caràcter de partida i perfarà el seu desenvolupament. places per unitat. això es disposarà, com a mínim, d’una hora de 2. En el nivell d’Educació Infantil (2n cicle descans per menjar.Article 82 integrat), serà com a màxim l’equivalent a 5 Haurien de ser considerades per la Segure- places per aula, contant també en aquest número Article 88tat Social com a malalties professionals les se- els fills dels treballadors del propi centre. Si Assegurances de responsabilitat civil i accidentsgüents: aquesta xifra fos superada per peticions Tots els centres hauran de comptar amb 2 Malalties neurològiques cròniques. d’aquests, el cost dels alumnes que superin la pòlisses d’assegurances que garanteixen les Patologies otorinolaringològiques. xifra, serà repartit entre tots els beneficiaris dels cobertures de responsabilitat civil i accidents in- Malalties infectocontagioses cròniques. treballadors que gaudeixin d’aquest dret. Això dividuals de tot el personal afectat per aquest Al·lèrgies cròniques. serà sens perjudici de respectar les places ator- Conveni.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38993 Les empreses notificaran als representants tiu i col·legiat del conjunt de treballadors en negociació o arbitratge), amb l’avís i justifica-dels treballadors, les especificacions d’aquestes l’empresa o centre de treball per a la defensa dels ció podran absentar-se del treball amb dret ai els procediments a seguir en cas de sinistre. seus interessos, i es constituirà en cada centre remuneració per participar en negociacions de Haurà d’estar assegurat tot el personal docent de treball el cens del qual sigui de 50 treballa- futurs Convenis o en les sessions de la Comis-i no docent dels centres que figurin donats d’alta dors o més. sió paritària de mediació, arbitratge i concilia-al règim general de la Seguretat Social mitjan- ció.çant l’acreditació dels butlletins TC 2, així com, Article 93nominalment tots els treballadors en situació Els delegats de personal, delegats sindicals id’excedència forçada, excepte els inclosos a membres del comitè d’empresa tindran totes les TÍTOL SISÈl’apartat a) de l’article 54 b), encara que figurin competències, drets i garanties que estableix Faltes, sancions, infraccionsals TC 2 del centre. l’Estatut dels treballadors, la Llei Orgànica de Com a mínim les garanties de les pòlisses Llibertat Sindical i la resta de disposicions legalsressenyades seran les següents: aplicables. CAPÍTOL PRIMER Responsabilitat civil Faltes En la que poden incórrer amb motiu de les Article 94seves actuacions exclusivament professionals, Acumulació d’hores Article 98amb inclusió de fiança i defensa criminal i ex- Per facilitar l’activitat sindical a l’empresa, S’estableixen, per al personal afectat perclusió de riscos que poden ser assegurats pel ram província, comunitat autònoma o estat, les cen- aquest conveni, tres tipus de faltes: lleus, greusd’automòbils, qualsevol dany material que no trals sindicals amb dret a formar part de la mesa i molt greus.sigui conseqüència directa dels danys materials negociadora del Conveni podran acumular les Són faltes lleus:i/o corporals garantits per aquesta pòlissa, dels hores dels diferents membres dels comitès 3 faltes injustificades de puntualitat en el llocriscos inclosos per imperatiu legal i de riscos d’empresa o, si s’escau, dels delegats de perso- de treball durant 30 dies.exclosos per les companyies d’assegurances. nal que pertanyin a les seves organitzacions, en Una falta injustificada d’assistència durant unCapital assegurat per sinistre de 300.000 euros. aquells treballadors, delegats o membres de termini de 30 dies. Accidents individuals comitès d’empresa que les centrals sindicals Donar per acabada l’activitat laboral abans En cas d’accident sofert pels assegurats, sigui designin. de l’hora establerta sense causa justificada finsquina sigui la causa que el produeixi, tant en Per fer efectiu el que estableix aquest article, a 2 vegades en 30 dies.l’exercici de la professió com en la vida privada, els sindicats comunicaran a la patronal el desig No cursar en el temps oportú la baixa corres-en qualsevol part del món i sense més exclusions d’acumular les hores dels seus delegats. Els ponent quan es falti al treball per causa justifi-que les previstes legalment i les normalment re- acords que, a efectes de fixar el nombre de per- cada, a menys que sigui evident la impossibili-collides per les companyies asseguradores. Ca- manents sindicals, es negociïn amb les adminis- tat de fer-ho.pital assegurat en cas de mort 18.000 euros, ca- tracions en l’aplicació d’aquest article, també Negligència en el lliurament de qualificacionspital assegurat en cas d’invalidesa permanent seran notificats a l’organització patronal. en les dates acordades, en control d’assistència30.000 euros. Les administracions corresponents faran efec- i disciplina dels alumnes. Existeixen uns percentatges sobre aquesta tius els salaris d’aquest alliberats segons la le- Són faltes greus:última xifra per a les pèrdues o inutilitats abso- gislació vigent. Més de 3 i menys de 10 faltes de puntualitatlutes dels membres. No hi ha indemnització Els sindicats tenen l’obligació de comunicar injustificades comeses en un termini de 30 dies.diària per pèrdua d’hores de treball. Els drets al centre el nom del seu treballador alliberat, Més d’1 i menys de 4 faltes injustificades d’as-d’aquesta assegurança son compatibles amb amb la acceptació expressa prèvia d’aquest. sistència al treball en un termini de 30 dies.qualsevol altre. L’incompliment de les obligacions laborals Article 95 d’acord amb la legislació vigent. Dret de reunió Discussions públiques amb companys de feinaCAPÍTOL TERCER en el centre que menyspreïn davant els alumnesDrets sindicals Es garantirà el dret que els treballadors del centre tenen a reunir-se en el mateix centre, la imatge del personal del centre. sempre que no se’n pertorbi el normal funcio- Faltar greument la persona de l’alumne i laArticle 89 dels seus familiars.Absències nament i, en tot cas, d’acord amb la legislació vigent. Les reunions hauran de ser comunica- La reincidència en falta lleu en un termini de El treballador, amb avís i justificació previs, 60 dies.podrà absentar-se del treball, amb dret a remu- des al director o representant de l’empresa, amb l’antelació deguda, amb indicació dels assumptes Són faltes molt greus:neració, per realitzar funcions sindicals o de Més de 9 faltes injustificades de puntualitatrepresentació del personal en els termes esta- inclosos en l’ordre del dia i les persones que no pertanyin al centre i que hi assistiran. comeses en un termini de 30 dies.blerts legalment i en aquest Conveni. Més de 3 faltes injustificades d’assistència al Amb la finalitat de garantir aquest dret al personal no docent, els centres podran regular treball en un termini de 30 dies.Article 90 el treball del dia amb la finalitat de fer possible L’abandó injustificat i reiterat de la funcióNo discriminació l’assistència del personal no docent a aquestes docent. Cap treballador no podrà ser discriminat per assemblees. Les faltes greus de respecte i els mals tractes,raó de la seva afiliació sindical, per expressar de paraula o obra, a qualsevol membre de la co-amb llibertat les seves opinions, així com per Article 96 munitat educativa del centre.publicar i distribuir, sense pertorbar el normal Quota sindical L’assajament sexual.desenvolupament del treball, les publicacions A requeriment dels treballadors afiliats a El greu incompliment de les obligacions la-d’interès laboral o social, comunicant-ho a centrals sindicals, els centres podran descomptar borals d’acord amb la legislació vigent.l’empresa. de la nòmina dels treballadors l’import de la La reincidència en falta greu, si es comet dins quota sindical que s’ingressarà en el compte dels 6 mesos següents d’haver-se produït la pri-Article 91 corrent que el sindicat corresponent determini. mera infracció.Representació dels delegats de personal Els delegats de personal exerciran mancomu-nadament enfront l’empresari la representació Article 97 Article 99per la qual varen ser escollits i tindran les ma- Absència per negociació de Conveni Prescripcióteixes competències establertes per als comitès Els delegats sindicals o càrrecs nacionals de Les infraccions comeses pels treballadorsd’empresa. centrals implantades en el sector a nivell naci- prescriuran: les faltes lleus, als 10 dies; les greus, onal que es mantinguin com a treballadors en als 15 dies, i les molt greus als 50 dies, a partirArticle 92 actiu en algun centre i hagin estat designats com de la data en què l’empresa va tenir coneixementRepresentació dels Comitès d’empresa a membres de la Comissió negociadora (i sem- de la seva comissió i, en tot cas, als 6 mesos d’ha- El comitè d’empresa és l’òrgan representa- pre que el centre sigui del sector afectat per la ver-se comès.
 • 38994 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006CAPÍTOL SEGON DISPOSICIONS ADDICIONALS l’anterior conveni de Catalunya, respectaranSancions durant el temps de vigència d’aquest pacte, les Primera esmentades condicions.Article 100 El present Conveni es prorrogarà d’any enLes sancions seran: any, a partir de l’1 de gener del 2006, per tàcita Per faltes lleus: amonestació verbal, i si fos- reconducció, si no es presenta denuncia expressa ANNEX 1sin reiterades, per escrit. d’aquest per qualsevol de les parts amb una antelació de dos mesos al terme del seu perío- Definició de categories Per faltes greus: advertiment per escrit; si hihagués reincidència, suspensió de feina i sou de de de vigència o la de qualsevol de les seves pròr- —1 Personal docent:5 a 15 dies, fent-ho constar a l’expedient perso- rogues. Denunciat el Conveni, les parts es com- 1.1 Professor o professora titular: és qui,nal. prometen a iniciar converses en un termini no reunint les condicions i títols acadèmics exigits Per faltes molt greus: suspensió de sou i fei- superior a un mes abans de la data de venciment per la legislació, exerceix la seva activitat edu-na de 16 a 30 dies, advertiment d’acomiadament del Conveni o de la pròrroga. cativa en el desenvolupament dels programes,que podrà anar acompanyat de la suspensió de No obstant això anterior, les condicions eco- dins el marc pedagògic o didàctic establert pelfeina i sou. Acomiadament. nòmiques, si s’escau, seran negociades anual- centre, d’acord amb la legislació vigent. Tota sanció serà comunicada per escrit al tre- ment per tal de ser efectives a partir del dia 1 de 1.2 Cap de taller o laboratori: és qui, reunintballador, indicant la data i el fet que la motiva. gener de cada any de pròrroga. la titulació acadèmica corresponent, imparteixEs remetrà còpia de la comunicació als delegats les classes pràctiques en la formació professional.de personal, membres del comitè d’empresa o Segona 1.3 Professor adjunt, ajudant o auxiliar: ésdelegat sindical. Es consideraren com a dret supletori a aquest el professor que, designat pel centre, col·labora Conveni la LODE, LOGSE, LOPACG, LOCE amb el professor titular en el desenvolupament i els decrets i disposicions que la despleguin. dels programes, sota les directrius i orientacionsArticle 101 En els nivells concertats, l’Administració La direcció del centre, tenint present les cir- del professor titular. educativa és responsable del compliment de 1.4 Vigilant o educador: és qui, amb la pre-cumstàncies que concorrin en el fet i la conducta totes les obligacions que legalment li correspon-ulterior del treballador, podrà reduir les sanci- paració adequada, col·labora en la formació guin, en conseqüència els treballadors que con- integral dels alumnes i té cura de l’ordre en elsons per faltes lleus, greus i molt greus, d’acord siderin lesionats els seus drets, hauran de recla-amb la legislació vigent. temps de treball personal. mar davant les instàncies pertinents tant contra 1.5 Instructor: és qui auxilia el professor en l’empresari com contra l’Administració. aquells ensenyaments que comprenen matèri- es no incloses en els programes oficials.CAPÍTOL TERCER Tercera 1.6 Educador infantil: És el treballador queInfraccions dels empresaris Tribunal Laboral de Catalunya amb la titulació acadèmica requerida per la le- Les parts acorden, per a la resolució de con- gislació vigent desenvolupa la seva funció edu-Article 102 flictes laborals d’índole col·lectiu o plural que cativa en la formació integral dels nens, i te cura Les omissions o accions comeses pels titulars es pugui suscitar, sotmetre’s expressament als de l’ordre, seguretat, entreteniment, alimentaciódels centres que siguin contràries a allò dispo- procediments de conciliació i mediació del Tri- i neteja personal dels infants.sat en aquest Conveni, i resta de disposicions bunal Laboral de Catalunya; si s’opta per l’ar- 1.7 Tècnic especialista: És el treballador quelegals, seran considerades com infraccions labo- bitratge, és de compliment obligatori. amb la titulació de tècnic especialista de llarrals. En tots els conflictes que es plantegin en el d’infants té cura de l’ordre, el desenvolupament, El personal contractat, mitjançant els delegats Tribunal Laboral de Catalunya hi podran par- seguretat, entreteniment, alimentació i netejade personal, delegats sindicals o comitès d’em- ticipar tots els Sindicats i Associacions empre- personal dels infants.presa, tractarà en primera instància de corregir sarials que hagin signat aquest conveni per la ne- 1.8 Assistent Infantil: És el treballador quela suposada infracció apel·lant al titular del cen- gociació del Conveni. Fins que el TLC no aprovi té cura de l’ordre, seguretat, entreteniment, ali-tre. aquesta participació aquest article no tindrà cap mentació, neteja i atenció personal dels infants. Si en el termini de 10 dies, des de la notificació efecte.al titular, no hi hagués solució, o aquesta no fos —2 Categories funcionals temporals:satisfactòria per a qui reclama, podrà incoar ex- 2.1 Director: és qui, encarregat pel titularpedient davant la Comissió paritària de Conci- DISPOSICIONS FINALS del centre o escollit d’acord amb el que diu laliació, Arbitratge i Interpretació, la qual, en el LODE, dirigeix, orienta i supervisa les activitatstermini màxim de 20 dies a la recepció d’aquest, Primera educatives en tots els seus aspectes i altres queemetrà dictamen. Les condicions d’aquest Conveni formen un li siguin encomanades. Qualsevol de les parts podrà apel·lar el dic- tot indivisible. 2.2 Sotsdirector: és l’encarregat que auxi-tamen a la Inspecció de Treball o a la Direcció Les millores econòmiques pactades podran lia i, en cas necessari, substitueix el director enprovincial del Ministeri de Treball. ser absorbides per les que en el present any les seves funcions. En tot cas s’estarà a allò previst en les dispo- puguin establir-se per disposició legal i per les 2.3 Cap d’estudis: és qui, reunint les condi-sicions legals vigents. que, amb caràcter voluntari, estiguin abonant els cions i títols acadèmics exigits per la legislació, centres a l’entrada en vigor d’aquest Conveni. respon del desenvolupament del quadre peda- La remuneració total que, a l’entrada en vigor gògic del centre. d’aquest Conveni, estigui rebent el personal 2.4 Coordinador pedagògic: és qui coordinaDISPOSICIONS TRANSITÒRIES afectat per aquest, no podrà, en cap cas, ser re- i col·labora als diferents caps de departament en duïda per l’aplicació de les normes que s’hi es- la impartició i desenvolupament dels currícu-Primera tableixen. lums que s’imparteixin en cada centre en els en- Els salari del personal docent dels centres no Pel que fa a la resta de situacions i en el seu senyaments corresponent.reglats de la secció B s’equipararà en agost del conjunt, seran respectades les més beneficioses 2.5 Cap de departament: és el professor que2004 al del personal docent de la secció A. De que gaudeixin els treballadors individualment en els centres en els quals la modalitat d’ense-gener a agost del mateix any el salari serà el i col·lectiva. nyament així ho exigeixi, dirigeix i coordina la97,5%. investigació, programació i ensenyament de les Segona disciplines que corresponen al seu departament.Segona Aquelles empreses reglades no concertades 2.6 Coordinador de cicle: és qui col·labora Els salari del personal de serveis generals i que haguessin arribat, abans de la signatura i coordina els equips docents enauxiliars dels centres no reglats de s’equipara- d’aquest conveni, a algun pacte amb els seus tre- les tasques d’investigació, programació i en-rà en agost del 2004 al del personal administra- balladors per aplicar condicions de treball dife- senyament de les disciplines que corresponen atiu. De gener a agost del mateix any el salari serà rents, en còmput global, a les establertes en cadascun dels cicles educatius d’ensenyamentel 97,5%. aquest conveni, directament o per referència a infantil i primària.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38995 2.7 Tutor: és el professor encarregat de fer ció dels aliments, responsabilitzant-se del seu ANNEX 2el seguiment pedagògic individual bon estat i presentació, així com de la polidesa i grupal. del local i estris de cuina. Taules salarials 2.8 Tutor i/o coordinador de Formació en 3.3.8 Zelador: és qui té cura de l’ordre i de 1. Mentre el Departament d’Ensenyamentcentres de treball: és el professor que realitza la la compostura dels alumnes per al millor trac- mantingui per als docents que estan en nivellprogramació de l’estada a les empreses i fa el se- te i conservació de les instal·lacions del centre. concertat i pagament delegat el complement re-guiment, l’avaluació i el control de la fase de També atén la vigilància i entreteniment dels tributiu específic de Catalunya, aquest comple-formació pràctica en els centres de treball. alumnes en els actes no docents. En els prees- ment retributiu es farà extensiu a la resta de colar atén la vigilància, neteja personal i entre- docents del mateix nivell i que no estan en pa-—3 Personal no docent: teniment dels alumnes en actes no docents. gament delegat així com als docents de 2n cicle 3.1 Personal titulat no docent: és qui, amb 3.3.9 Porter: és qui realitza les següents tas- d’Educació Infantil Integrada.contracte de treball, exerceix una funció espe- ques: 2. Mentre el Departament d’Ensenyamentcialitzada o assessora, ja sigui directament so- Neteja, cura i conservació de la zona que li ha mantingui per als docents que estan en nivellbre els alumnes o genèricament en els centres. estat encomanada. concertat i pagament delegat el plus d’analogia, 3.2 Personal Administratiu: Vigilància de les dependències i personal que aquest complement retributiu es farà extensiu 3.2.1 Administrador, cap d’administració o entra i surt, vetllant per la conservació de l’or- en els centres amb algun nivell concertat a lasecretari: és qui té al seu càrrec la direcció ad- dre. resta de docents del mateix nivell i que no es-ministrativa i/o la secretaria del centre de la qual Puntual obertura i tancament de les portes tan en pagament delegat, així com als docentsrespondrà davant del titular del centre. d’accés a la finca i edificis que integren el cen- d’educació infantil 2n cicle subvencionada inte- 3.2.2 Intendent: és qui té al seu càrrec l’ad- tre. grada. Queden fora de l’aplicació d’aquestquisició de mobles, objectes, queviures, combus- Es fa càrrec dels lliuraments i avisos, traslla- acord, en el que fa referència al plus d’analogia,tibles i altres elements necessaris per al funci- dant-los puntualment als seus destinataris. els professors que imparteixen docència en cen-onament del centre i dels seus serveis. Encén i apaga els llums en els elements co- tres amb algun nivell concertat a Batxillerat 3.2.3 Cap de negociat: és qui, a les ordres del muns. sense concert i els professors que imparteixencap d’administració i/o secretaria, s’encarrega Té cura del normal funcionament dels comp- docència en unitats de segon cicle d’Educacióde dirigir una secció o departament administra- tadors, motors de calefacció i altres equips equi- Infantil no subvencionada tal i com estableixtiu. valents i comuns. l’Acord signat per les parts en data 17 de desem- 3.2.4 Oficial: és qui exerceix funcions buro- 3.3.10 Ordenança: és qui realitza encàrrecs, bre de 1996.cràtiques o comptables que exigeixin iniciativa comandes, etc.i responsabilitat. 3.3.11 Ajudant de cuina: és qui, a les ordres 3.2.5 Auxiliar: comprèn aquesta categoria del cuiner, l’ajuda en les seves funcions. ANNEX 3l’empleat que realitza funcions administratives 3.3.12 Oficial de segona: és qui, sense arribar Procediment de concessió de places gratuïtesburocràtiques o de biblioteca, sota la direcció del a l’especialització requerida per als treballs per- Per atorgar places de gratuïtat de fills de tre-seu immediat superior. fectes, executa els corresponents a un determinat balladors afectats per aquest Conveni se seguirà 3.2.6 Telefonista: és qui, durant la seva jor- ofici amb la suficient correcció i eficàcia. el procediment següent:nada de treball atén, preferentment la centra- 3.3.13 Guarda o vigilant nocturn: és qui, de a) En la primera setmana del mes de març laleta i qüestions burocràtiques o de recepció. dia o de nit respectivament, té al seu càrrec la Comissió paritària es constituirà en Comissió de 3.2.7 Aspirant: és l’empleat entre 16 i 18 anys vigilància d’edificis, terrenys acotats, suplint, en concessió de places gratuïtes.d’edat que s’inicia en els treballs administratius el seu cas, els porters en les funcions d’obrir i b) L’esmentada Comissió determinarà i farài burocràtics o de recepció. tancar portes. El vigilant nocturn, en cas neces- públic el termini de sol·licitud, elaboració del 3.2.8 Redactor/Corrector: és qui supervisa els sari, tindrà al seu càrrec fer guardar l’ordre i la model de sol·licitud normalitzat i els criteris detextos facilitats pels professors o la direcció per compostura als residents durant la nit. preferència en l’adjudicació, en el cas d’haver-a aconseguir la seva correcta redacció i poste- 3.3.14 Empleat de manteniment i jardineria: hi més sol·licituds que places disponibles.rior edició i/o impressió. és qui, tenint suficient pràctica, es dedica a la c) Un mes després de finalitzar el període de 3.2.9 Agent comercial: és qui es dedica a la cura, reparació i conservació de jardins i ele- matriculació la Comissió procedirà a l’adjudi-promoció i venta dels cursos que imparteix l’em- ments de l’immoble. cació de places, així com a la comunicació alspresa sota la supervisió del titular d’aquesta. 3.3.15 Empleat de serveis de menjador i ne- centres i als treballadors afectats. En el termi- 3.3 Personal de serveis generals: teja: és qui atén qualsevol o ambdues d’aques- ni d’una setmana, a partir de la comunicació, els 3.3.1 Conserge: és qui atén les necessitats del tes funcions dins la seva jornada de treball. En centres i els treballadors que considerin lesio-centre i recepció de visites i procura la conser- el contracte es podrà especificar, en el seu cas, nats els seus drets poden recórrer davantvació de les diferents dependències del centre, el nombre d’hores que dedica a cada funció. d’aquesta Comissió, la qual haurà de resoldreorganitzant el servei d’ordenança i personal 3.3.16 Costura, rentat i planxat: és qui atén en un termini de quinze dies. La seva decisió seràauxiliar. qualsevol d’aquestes funcions dins la seva jor- vinculant. 3.3.2 Governant: és qui té cura de la coordi- nada de treball en el centre. En aquells casos en d) Es facilita un model de sol·licitud ennació del personal de neteja, cuina i menjador, què actualment s’estigués per una o vàries aquest conveni.si no existissin caps d’aquest, distribuint el ser- d’aquestes tasques, es respectaran aquestes si-vei per a la major atenció de les dependències tuacions. En cas que es realitzi una tascadel centre, responsabilitzant-se, si s’escau, del d’aquest grup (costura, rentat i planxat) i l’an- ANNEX 4parament, claus, llenceria, estris i material do- terior (menjador, neteja) s’especificarà en elmèstic divers. contracte el nombre d’hores dedicades a cadas- Col·legis majors i menors, residències universi- 3.3.3 Cap de cuina: el qui dirigeix tot el per- cuna d’elles. tàries i centres socialssonal de la cuina. 3.3.17 Personal no qualificat: és qui fa acti- —1 Classificació del personal: 3.3.4 Reboster: és l’encarregat de la custòdia, vitats que no constitueixen pròpiament un ofi-previsió, magatzem i conservació en bon estat ci. Grup 1d’aliments i estris de la cuina i del menjador. 3.3.18 Rentaplats i aprenent: Comprèn Col·legis Majors i Residències Universitàries 3.3.5 Oficial de primera: és qui, posseint la aquesta categoria el personal que auxilia el cui- Personal docent:pràctica dels oficis corresponents, els exerceix ner en la seva tasca i té al seu càrrec la neteja de Director.amb gran perfecció, realitzant treballs generals la cuina i estris, així com el personal major de Sotsdirector.i els que suposin una especial dificultat. 16 anys i menor de 18 que es capaciti per fer Cap d’estudis o tutor. 3.3.6 Conductor: El qui, provist de permís de funcions corresponents al personal d’aquest Educador, capellà, metge i psicòleg.conduir de la classe corresponent, se li encomana subgrup en la cuina o en el menjador. Col·legis Menorsla conducció de vehicles i el manteniment del seu 3.3.19 Grum: és el personal major de 16 anys Personal docent:normal funcionament. i menor de 18 que realitza encàrrecs, repartiment Director. 3.3.7 Cuiner: és l’encarregat de la prepara- i altres treballs de similar responsabilitat. Sotsdirector.
 • 38996 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 Cap d’estudis o tutor. Personal no qualificat: —4 Amb independència del que estableix a Educador, capellà, metge i psicòleg. Rentaplats, aprenent i grum. l’article 85 del Conveni, tot treballador que pres- Centres Socials ti els seus serveis en un col·legi major tindrà dret —2 Jornada de Col·legis Majors, Residènci- El centre social és un centre residencial d’ac- a la plaça gratuïta per a si mateix, per al seu es Universitàries i Col·legis Menors:ció educativa que, en l’àmbit de l’atenció a me- cònjuge o fills en els cursos ordinaris de la uni- El personal que ostenti les categories de direc-nors, té per objecte l’acolliment i/o tutela i/o in- versitat a la qual està adscrit el col·legi. tor, sotsdirector i cap d’estudis realitzarà igualtegració de menors desemparats (necessitats jornada que la pactada en l’article 21 i 22 d’aquest —5 Les taules corresponents a aquests centresd’atenció), donant-los hi atenció integral i pro- conveni, excepte el personal intern que realitzarà es recullen a l’annex 2 del present Conveni.mocionant el seu benestar amb l’objectiu de 2 hores més de jornada setmanalment, motiu pelcontribuir al seu desenvolupament personal ple qual no li serà aplicat allò establert en l’article 22.3i a la seva integració social. del Conveni. ANNEX 5 Personal educador: El personal no docent afectat per aquest an- Director. Atesa la vinculació als Convenis Estatals a nex tindrà una jornada de 39 hores setmanals, Sotsdirector. que fa referència l’article 1, les parts signants del distribuïdes de forma que es respecti el descans Metge, psicòleg i pedagog present Conveni expressament acorden que, a mínim establert en l’article 37.u) de l’Estatut dels Educador i titulats de grau mig efectes de negociació dels propers Convenis treballadors. En atenció a les peculiaritats dels Personal no titulat d’àmbit estatal, la representativitat dels signants col·legis majors, menors i residències universi- d’aquest Conveni es podrà comptabilitzar a Grup 2 tàries, la jornada d’aquest personal no variarà efectes de representativitat de les seves organit- Personal administratiu: en el seu desenvolupament en els mesos de ju- zacions estatals. Cap d’administració o secretaria. liol i agost durant la vigència d’aquest Conve- Intendent. ni, excepte si hi ha pacte entre les parts. Cap de negociat. Tots els treballadors afectats per aquest con- ANNEX 6 Oficial de primera. veni tindran dret a gaudir, per cada any complert Auxiliar o telefonista. de servei actiu, unes vacances retribuïdes d’un Les parts signants d’aquest Conveni acorden Aspirant. mes, preferentment al juliol o agost, tenint en que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Con- compte les característiques del centre i les situ- veni i durant el període existent fins la signatura Grup 3 acions personals de cada treballador. Si el temps d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran Personal de serveis generals: treballat fos inferior a l’any, es tindrà dret als dies vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conserge. que corresponguin en proporció. Conveni. Governant. El període de vacances serà fitxat pel titular Cap de cuina. i els treballadors al calendari laboral del centre Reboster. a principi de curs. ANNEX 7 Oficial de primera. Cuiner. —3 Jornada de Centres Socials: Tot el personal Les parts signants d’aquest Conveni acorden Zelador. dels Centres Socials, tindrà una jornada de 38 hores que, en el marc de l’Acord d’Analogia Retribu- Recepcionista, telefonista, ordenança. setmanals distribuïdes de forma que es respecti el tiva amb el Departament d’Ensenyament, seran Conductor. descans mínim establert a l’article 37 del E.T. En susceptibles de revisió tots els conceptes retri- Oficial de segona. quan a les vacances d’estiu, només els serà d’apli- butius inclosos en aquest conveni referents al Ajudant de cuina, guarda o vigilant nocturn cació el que disposa l’article 38 del conveni. Pel que personal docent de centres amb algun nivelli empleat de manteniment o jardineria. Empleat fa a la resta de vacances s’aplicarà allò que esta- concertat.de servei de menjador, neteja, rentat i planxat. bleix en l’article 42.2 i 42.3 del present conveni.Taules salarials 2006Centres reglats amb algun nivell concertat o subvencionat Aquestes taules estan confeccionades per 14 paguesSECCIÓ AGrup 1 E.infantil no concertat ( integrat) 2n. CiclePreescolar (E. infantil Integrat 1r. Cicle) S: salari; T: trienni; A: Analogia; C: complement específic. Salari TrienniCategoria gen-ago set-dec Categoria S T A CDirector .................................................................... 1428,39 1432,51 27,19 Director ............................................. a) 1383,18 33,55 440,87 35,95Sots-Director ........................................................... 1428,39 1432,51 27,19 b) 232,40 11,12 — —Director pedagògic .................................................. 1428,39 1432,51 27,19 Sotsdirector ....................................... a) 1383,18 33,55 440,87 35,95Pedagog .................................................................... 1399,75 1403,78 27,19 b) 215,06 9,60 — —Psicòleg ..................................................................... 1399,75 1403,78 27,19 Cap de departament ......................... a) 1383,18 33,55 440,87 35,95Metge ........................................................................ 1399,75 1403,78 27,19 b) 169,99 8,08 — —Assistent social ........................................................ 1399,75 1403,78 27,19 Cap d’estudis ..................................... a) 1383,18 33,55 440,87 35,95Altres ........................................................................ 1399,75 1403,78 27,19 b) 193,50 9,07 — —Professor titular ....................................................... 1399,75 1403,78 27,19 Tutor ............................................................ 1383,18 33,55 440,87 35,95Educador infantil ....................................................... 845,17 847,60 20,57 Professor titular .......................................... 1383,18 33,55 440,87 35,95Tècnic superior educació infantil ............................. 845,17 847,60 20,57 Instructor, vigilant, educador ...................... 961,98 26,19 440,87 35,95Tècnic especialista ..................................................... 845,17 847,60 20,57Assistent infantil ........................................................ 845,17 847,60 20,57
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38997Primària i E. infantil 2n. Cicle integrat (Concertada) Categoria S T A CS: salari; T: trienni; A: Analogia; C: complement específic. Prof. adjunt, auxiliar o ajudant .................... 1511,47 36,27 471,91 35,95 Instructor, vigilant, educador ....................... 1424,69 36,27 471,91 35,95Categoria S T A CDirector .......................................................... 1383,18 33,55 440,87 35,95 Batxillerats (sense concert)Sots-Director ................................................. 1383,18 33,55 440,87 35,95 Salari TrienniCap d’estudis .................................................. 1383,18 33,55 440,87 35,95 Categoria gen-ago set-decTutor ............................................................... 1383,18 33,55 440,87 35,95 Director ......................................................... a) 1740,49 1745,51 38,40Professor titular ............................................. 1383,18 33,55 440,87 35,95 b) 374,32 — 16,13Ajudant ........................................................... 1141,10 27,23 440,87 35,95 Sotsdirector ................................................... a) 1740,49 1745,51 38,40Instructor, vigilant, educador ....................... 1046,64 28,85 440,87 35,95 b) 318,73 — 14,14Educador (Unitat Suport E.E.) ................... 1076,17 28,85 296,65 — Cap d’estudis ................................................. a) 1740,49 1745,51 38,40 b) 318,73 — 14,14E.S.O. Concertada Cap de Departament .................................... a) 1740,49 1745,51 38,40S: salari; T: trienni; A: Analogia; C: complement específic. b) 258,85 — 11,51 Tutor ......................................................................... 1740,49 1745,51 38,40Categoria S T A C Prof. titular, Cap de taller o laboratori .................. 1740,49 1745,51 38,40Director .......................................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95 Prof. Adjunt, Auxiliar o Ajudant .......................... 1644,15 1648,89 31,95Sots-Director ................................................. 1634,80 41,93 471,91 35,95 Instructor, Vigilant, educador ................................ 1497,31 1501,63 31,95Cap d’estudis .................................................. 1634,80 41,93 471,91 35,95Tutor ............................................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95 Plus batxillerat: Complement de (83,31 euros de gener a agost i de 83,55Cap de departament ...................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95 euros de setembre a desembre), sobre el salari de batxillerat en cadascu-Professor titular ............................................. 1634,80 41,93 471,91 35,95 na de les 14 pagues, pel professor amb jornada complerta.Professor adjunt, auxiliar o ajudant ............ 1511,47 34,18 471,91 35,95Educador (Unitat Suport E.E.) ................... 1076,17 28,85 296,65 — Cicles formatius (grau mitjà i superior) S: salari; T: trienni; A: Analogia; C: complement específic.Batxillerats ( Concertats) Categoria S T A CS: salari; T: trienni; A: Analogia; C: complement específic. Director .......................................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95Categoria S T A C Cap d’estudis .................................................. 1634,80 41,93 471,91 35,95Director .......................................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95 Cap de Departament ..................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95Cap d’estudis .................................................. 1634,80 41,93 471,91 35,95 Coordinador ................................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95Coordinador Pedagògic ................................ 1634,80 41,93 471,91 35,95 Tutor (FCT) ................................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95Cap de Departament ..................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95 Professor titular ............................................. 1634,80 41,93 471,91 35,95Tutor ............................................................... 1634,80 41,93 471,91 35,95 Professor Adjunt ........................................... 1478,00 33,55 463,65 35,95Prof. titular, Cap de taller o laboratori ........ 1634,80 41,93 471,91 35,95 Instructor, vigilant, educador ....................... 1315,01 27,84 463,65 35,95Complement mensual dels càrrecs directius. Any Subdirector ............................................. 226,96 Subdirector ............................................. 322,282006 Cap d’estudis .......................................... 226,96 Cap d’estudis .......................................... 322,28 Centres amb 5 o més línies Coordinador pedagògic ........................ 322,28Concepte Director .................................................. 473,51 Cap de departament ................................ 63,23Educació Primària Subdirector ............................................. 249,47 BatxilleratCentres d’estructura cíclica Cap d’estudis .......................................... 249,47 Director .................................................. 427,80Director .................................................. 202,16 ESO Cap d’estudis .......................................... 295,19Cap d’estudis .......................................... 111,42 Centres amb 1 o 2 línies Coordinador ........................................... 295,19Centres amb 1 o 2 línies Director .................................................. 427,80 Cap de departament ................................ 63,23Director .................................................. 300,42 Cap d’estudis .......................................... 295,19 Cicles formatiusSubdirector ............................................. 181,59 Cap de departament ................................ 63,23 Director .................................................. 427,80Cap d’estudis .......................................... 181,59 Centres amb 3 o 4 línies Cap d’estudis .......................................... 295,19Centres amb 3 o 4 línies Director .................................................. 464,05 Coordinador ........................................... 295,19Director .................................................. 437,27 Cap de departament ................................ 63,23Personal administratiu Personal de serveis generalsSecció A Secció A Salari Trienni Salari TrienniCategoria gen-ago set-dec Categoria gen-ago set-decCap administratiu o secretari ................................. 1227,35 1230,89 31,34 Conserge i governant/a ........................................... 1033,43 1036,41 26,47Intendent .................................................................. 1130,00 1133,26 28,91 Cap de cuina, reboster,Cap de negociat ....................................................... 1033,62 1036,61 26,76 oficial de 1a, conductor de 1a especial .................... 986,11 988,95 26,47Oficial ......................................................................... 986,11 988,95 26,47 Cuiner ......................................................................... 939,92 942,63 26,47Auxiliar o telefonista ................................................ 864,61 867,11 26,47 Zelador, porter, ordenança, conductor de 2ª,Aspirant ...................................................................... 540,90 564,16 16,19 oficial de 2ª, ajudant cuina,Redactor-Corrector ................................................... 986,11 988,95 26,47 Zelador d’E. infantil .................................................. 901,50 904,10 26,47Agent Comercial ....................................................... 986,11 988,95 26,47
 • 38998 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 Salari Trienni Salari TrienniCategoria gen-ago set-dec Categoria gen-ago set-decGuarda o sereno, de manteniment Cap d’estudis- Tutor ................................................ 1854,94 1860,29 52,34o jardineria, de servei de menjador Educador, capellà, metge i psicòleg ....................... 1568,68 1573,21 35,77i neteja, costura, rentada i planxai personal no qualificat .............................................. 864,61 867,11 26,47 Col·legis menorsMarmitó, aprenent o Grum ...................................... 540,90 564,16 16,19 Personal educadorSecció B Salari TrienniResidències de la joventut ( residències juvenils) Categoria gen-ago set-decPersonal docent Director .................................................................... 1772,09 1777,20 45,27 Salari Trienni Sotsdirector .............................................................. 1723,60 1728,57 42,93Categoria gen-ago set-dec Cap d’estudis- Tutor ................................................ 1667,72 1672,53 40,53 Educador, capellà, metge i psicòleg ....................... 1604,54 1609,17 33,38Director .................................................................... 1840,18 1845,48 45,27Sotsdirector o preceptor ......................................... 1766,65 1771,74 42,90 Personal d’administració i serveisCap d’estudis, secretari, gerent admin. ................. 1751,44 1756,50 40,53 El personal d’administració i serveis generals dels col·legis majors iEducador, capellà, metge i psicòleg, pedagog, residències universitàries i col·legis menors i centres socials, tindran elsociòleg i d’altres titulats de grau superior mateix tractament econòmic que l’establert per a l’esmentat personal a laen relació directa amb menors ............................... 1611,34 1615,99 33,38 secció A.Col·legis majors i residències universitàries Centres socialsPersonal educador Salari Trienni Salari Trienni Categoria gen-ago set-decCategoria gen-ago set-dec Director .................................................................... 2332,76 2339,49 56,93Director .................................................................... 2332,76 2339,49 56,93 Sotsdirector .............................................................. 2060,60 2066,55 56,93Sotsdirector .............................................................. 2060,60 2066,55 56,93 Metge, psicòleg, Pedagog ....................................... 1568,68 1573,21 36,79 Educador i titulats de grau mitjà ........................... 1517,13 1521,51 32,01 Personal no titulat ................................................... 1177,24 1180,63 27,23Personal titulat no docent proporció a les hores dedicades a aquesta eta- Segon. Les taules salarials s’aplicaran amb El salari d’aquest personal s’equipararà al del pa, el fixat a l’efecte en les taules salarials. caràcter retroactiu des de l’1 de gener. Seranprofessor titular del nivell d’ensenyament on Aquest complement de Batxillerat LOGSE vigents des de la data de la seva signatura. Elsdesenvolupi el seu treball. Si treballa de manera s’abonarà, amb efectes de l’1 de setembre de centres hauran d’aplicar aquestes taules dins delsimultània a diferents nivells, s’abonarà en pro- 1999. mes següent a la seva publicació.porció a les hores que desenvolupa a cada nivell. Qualsevol complement retributiu que venia percebent de caràcter voluntari i específic rela- Taules salarials 2006 cionat amb els ensenyaments de Batxillerat, Ensenyaments reglats sense cap nivell concertatDISPOSICIONS ADDICIONALS podrà ser absorbit i compensat amb aquest nou o subvenciona complement. Primer. El personal docent que imparteixi Aquest complement de Batxillerat no s’abo- Aquestes taules estan confeccionades per 14l’ensenyament del Batxillerat LOGSE, perce- narà en els centres de Batxillerat LOGSE con- paguesbrà com a complement del lloc de treball i en certats. El plus de transport es farà efectiu per 11 pagues.Preescolar (E.infantil Integrat 1r. Cicle) E infantil 2º Cicle (Integrat)S: salari; A: transport; B: trienni. S: salari; A: transport; B: trienni. S A B S A BCategoria gen-agt set-des Categoria gen-agt set-desDirector, Sotsdirector, Director ............................................. a) 1412,32 1416,66 120,00 31,75Director Pedagògic ................................... 1.267,07 1.271,00 120,00 25,76 b) 214,69 214,69 — 10,08Pedagog, Psicòleg, Metge, Sots-Director .................................... a) 1412,32 1416,66 120,00 31,75Assistent Social, Altres. ............................ 1.239,71 1.243,56 120,00 25,76 b) 198,69 198,69 — 8,87Professor titular / Mestre .......................... 1.249,59 1.253,46 120,00 26,24 Cap de departament ......................... a) 1412,32 1416,66 120,00 31,75Educador infantil, b) 153,91 153,91 — 7,46tècnic superior educació infantil ................. 715,57 717,90 120,00 19,47 Cap d’estudis ..................................... a) 1412,32 1416,66 120,00 31,75Tècnic especialista ........................................ 715,57 717,90 120,00 19,47 b) 178,77 178,77 — 8,38Assistent infantil ........................................... 715,57 717,90 120,00 19,47 Professor titular .......................................... 1412,32 1416,66 120,00 31,75 Instructor, vigilant, educador ...................... 979,81 982,91 120,00 24,82
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006 38999Primària Cicles formatius grau mitjàS: salari; A: transport; B: trienni. S: salari; A: transport; B: trienni. S A B S A BCategoria gen-agt set-des Categoria gen-agt set-desDirector ............................................. a) 1460,03 1464,52 120,00 28,53 Director ............................................. a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 220,77 220,77 10,08 b) 293,52 293,52 — —-Sots-Director .................................... a) 1460,03 1464,52 120,00 28,53 Cap d’estudis ..................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 204,97 204,97 8,87 b) 189,72 189,72 — —-Cap de Departament ........................ a) 1460,03 1464,52 120,00 28,53 Coordinador pedagògic ................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 158,78 158,78 6,96 b) 189,72 189,72 — —-Cap d’estudis ..................................... a) 1460,03 1464,52 120,00 28,53 Cap de departament ......................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 184,41 184,41 8,38 b) 49,38 49,38 — —-Professor titular .......................................... 1460,03 1464,52 120,00 28,53 Professor titular .......................................... 1650,91 1655,95 120,00 38,89Ajudant ........................................................ 1220,13 1223,93 120,00 23,47 Professor adjunt .......................................... 1478,91 1483,45 120,00 31,11Instructor, vigilant, educador .................... 1111,02 1114,49 120,00 23,47 Instructor, vigilant, educador .................... 1345,03 1349,18 120,00 25,83ESO 1 o 2 línies Cicles formatius grau superiorS: salari; A: transport; B: trienni. S: salari; A: transport; B: trienni. S A B S A BCategoria gen-agt set-des Categoria gen-agt set-desDirector ............................................. a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Director ............................................. a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 293,51 293,51 b) 293,52 293,52 — —-Sots-Director .................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Cap d’estudis ..................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 189,72 189,72 b) 189,72 189,72 — —-Cap d’estudis ..................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Coordinador pedagògic ................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 189,72 189,72 b) 189,72 189,72 — —-Cap de Departament ........................ a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Cap de departament ......................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 b) 49,38 49,38 b) 49,38 49,38 — —-Professor titular .......................................... 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Professor titular .......................................... 1650,91 1655,95 120,00 38,89Prof. adjunt, auxiliar o ajudant ................. 1560,55 1565,32 120,00 31,73 Professor adjunt .......................................... 1478,91 1483,45 120,00 31,78 Instructor, vigilant, educador .................... 1414,58 1418,94 120,00 31,78ESO 3 o més línies Personal administratiuS: salari; A: transport; B: trienni. S: salari; A: transport; B: trienni. S A BCategoria gen-agt set-des S A BDirector ............................................. a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Categoria gen-agt set-des b) 314,98 314,98 — — Cap Administratiu o secretari ................... 1136,33 1139,88 120,00 29,09Sots-Director .................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Intendent ..................................................... 1040,32 1043,59 120,00 26,83 b) 204,02 204,02 — — Cap de negociat ............................................ 943,25 946,24 120,00 24,84Cap d’estudis ..................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Oficial ............................................................ 895,38 898,24 120,00 24,56 b) 204,02 204,02 — — Auxiliar o telefonista ................................... 773,75 776,25 120,00 24,56Coordinador pedagògic ................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Aspirant ......................................................... 540,90 540,90 30,00 15,01 b) 204,02 204,02 — — Redactor-corrector ....................................... 895,38 898,24 120,00 24,56Cap de departament ......................... a) 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Agent comercial ........................................... 895,38 898,24 120,00 24,56 b) 49,38 49,38 — —Professor titular .......................................... 1650,91 1655,95 120,00 38,89 Personal de serveis generalsProf. adjunt, auxiliar o ajudant ................. 1560,55 1565,32 120,00 31,73 S: salari; A: transport; B: trienni.Batxillerats S A BS: salari; A: transport; B: trienni. Categoria gen-agt set-des Conserge i governant/a ................................ 943,05 946,04 120,00 24,56 S A B Cap de cuina, reboster, oficial de 1a,Categoria gen-agt set-des conductor de 1a Especial. ............................ 895,38 898,24 120,00 24,56Director ............................................. a) 1650,91 1655,95 120,00 35,65 Cuiner ............................................................ 849,69 852,41 120,00 24,56 b) 316,91 316,91 — 14,60 Zelador, Porter, Ordenança, ConductorSotsdirector ....................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 35,65 de 2ª, Oficial 2a, ajudant cuina, b) 278,49 278,49 — 12,81 zelador d’e. infantil. ...................................... 810,95 813,56 120,00 24,56Cap d’estudis ..................................... a) 1650,91 1655,95 120,00 35,65 Guarda o sereno, de manteniment o b) 278,49 278,49 — 12,81 jardineria, de servei de menjador iCap de Departament ........................ a) 1650,91 1655,95 120,00 35,65 neteja, costura, rentada i planxa b) 226,17 226,17 10,42 personal no qualificat. .................................. 773,75 776,25 120,00 24,56Professor titular, Marmitó, aprenent o grum. ......................... 540,90 540,90 30,00 15,01Cap de Taller o laboratori ......................... 1650,91 1655,95 120,00 35,65Prof. Adjunt, Auxiliar o Ajudant ............. 1556,69 1561,45 120,00 29,66Instructor, vigilant, educador .................... 1408,95 1413,28 120,00 29,66 Plus Batxillerat: complement de 73,31 euros, sobre el salari de batxilleraten cadascuna de les 14 pagues, pel professor amb jornada complerta.
 • 39000 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4721 – 19.9.2006Personal titulat no docent complement del lloc de treball i en proporció a Segona El salari d’aquest personal s’equipararà al del les hores dedicades a aquesta etapa, el fixat a A aquells treballadors, amb 60 anys o més queprofessor titular del nivell d’ensenyament on l’efecte en les taules salarials. com a conseqüència de l’adequació dels dife-desenvolupi el seu treball. Si treballa de manera Aquest complement de Batxillerat LOGSE rents conceptes salarials, veiessin disminuïda lasimultània a diferents nivells, s’abonarà en pro- s’abonarà, amb efectes de l’1 de setembre de base de cotització sols els serà d’aplicació l’es-porció a les hores que desenvolupa a cada nivell. 1999. tructura salarial pactada del plus de transport Qualsevol complement retributiu que venia en la mesura que dita disminució no es produ- percebent de caràcter voluntari i específic rela- eixi.DISPOSICIONS ADDICIONALS cionat amb els ensenyaments de Batxillerat, Tercera podrà ser absorbit i compensat amb aquest nouPrimera Les taules salarials s’aplicaran amb caràcter complement. El personal docent que imparteixi l’ensenya- retroactiu des de l’1 de gener. Seran vigents desment del Batxillerat LOGSE, percebrà com a de la data de la seva signatura. Els centres hau- ran d’aplicar aquestes taules dins del mes se- güent a la seva publicació.Ensenyaments no reglats Salari Transport Trienni Categoria gen-agt set-dec gen-agt set-dec Aquestes taules estan confeccionades per 14 pagues El plus de transport es farà efectiu per 11 pagues Cap de negociat ............................. 931,76 934,44 46,80 46,94 25,25 Oficial ............................................. 886,87 889,43 46,80 46,94 24,95Personal docent Auxiliar Salari Transport Trienni o telefonista .................................... 794,98 797,27 46,80 46,94 24,95Categoria gen-agt set-dec gen-agt set-dec Aspirant .......................................... 541,15 542,71 46,80 46,94 15,26 Redactor-corrector ........................ 886,87 889,43 46,80 46,94 24,95Director ................................. a) 1083,88 1087,00 46,80 46,94 31,20 Agent comercial ............................ 886,87 889,43 46,80 46,94 24,95 b) 297,40 14,49Sotsdirector ........................... a) 1083,88 1087,00 46,80 46,94 31,20 b) 280,92 12,27 Personal de serveis generals i auxiliarsCap d’estudis ......................... a) 1083,88 1087,00 46,80 46,94 31,20 Salari Transport Trienni b) 264,84 11,56 Categoria gen-agt set-dec gen-agt set-decCap de departament ............. a) 1083,88 1087,00 46,80 46,94 31,20 Conserge i governant/a ............... 1021,78 1024,73 46,80 46,94 24,95 b) 247,92 10,81 Cap de cuina, reboster,Tutor ............................................. 1083,88 1087,00 46,80 46,94 31,20 oficial de primera,Prof. titular, Cap de taller conductor de primera especial ..... 931,76 934,44 46,80 46,94 24,95o laboratori ................................... 1083,88 1087,00 46,80 46,94 31,20 Cuiner i cap de menjador ............. 886,87 889,43 46,80 46,94 24,95Prof. Adjunt, aux. Zelador, porter, ordenança,o mestre de taller o laboratori ...... 999,74 1002,63 46,80 46,94 29,64 conductor de segona oficialAdjunt de Taller o laboratori ....... 953,31 956,06 46,80 46,94 29,64 segona, ajudant cuina,Vigilant o instructor ...................... 941,93 944,93 46,80 46,94 29,64 zelador d’E. infantil... .................... 857,72 860,19 46,80 46,94 24,95 Guarda o sereno,Personal administratiu de manteniment o jardineria, Salari Transport Trienni de servei de menjador i neteja,Categoria gen-agt set-dec gen-agt set-dec costura, rentada i planxa,Cap administratiu cambrer, mosso de serveio secretari ..................................... 1102,47 1105,65 46,80 46,94 29,55 i personal no qualificat .................. 836,75 839,17 46,80 46,94 24,95Intendent ...................................... 1021,78 1024,73 46,80 46,94 27,22 Marmitó, aprenent o grum ........... 541,15 542,71 46,80 46,94 15,26Personal titulat no docent Segona El salari d’aquest personal s’equipararà al del Les taules salarials s’aplicaran amb caràcterprofessor titular del nivell d’ensenyament on retroactiu des de l’1 de gener. Seran vigents desdesenvolupi el seu treball. Si treballa de manera de la data de la seva signatura. Els centres hau-simultània a diferents nivells, s’abonarà en pro- ran d’aplicar aquestes taules dins del mes se-porció a les hores que desenvolupa a cada nivell. güent a la seva publicació. (06.206.037)DISPOSICIONS ADDICIONALS *Primera A aquells treballadors, amb 60 anys o més quecom a conseqüència de l’adequació dels dife-rents conceptes salarials, veiessin disminuïda labase de cotització sols els serà d’aplicació l’es-tructura salarial pactada del plus de transporten la mesura que dita disminució no es produ-eixi.
 • DOGC 4721 – 19.9.2006 39001 CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓDEPARTAMENT I ADMINISTRACIONSD’INTERIOR PÚBLIQUESRESOLUCIÓ RESOLUCIÓ des podran interposar recurs potestatiu de re-INT/2956/2006, de 12 de setembre, per la qual es GAP/2944/2006, de 13 de setembre, per la qual posició davant el director general de la Fun-destina el senyor Francesc Guillén Lasierra al lloc s’aprova i es fa pública la part específica dels temaris ció Pública en el termini d’un mes a comptarde responsable de Projectes i Organització de la de les proves selectives per a l’accés al cos de titu- de l’endemà de la seva publicació al DOGC,Secretaria de Seguretat Pública. lació superior de la Generalitat, tècnics de prevenció o directament recurs contenciós administra- de riscos laborals, i al cos de diplomatura de la tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa Atesa la Resolució INT/1950/2006, de 25 de Generalitat, tècnics de prevenció de riscos laborals. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunyamaig, de convocatòria per a la provisió, pel sis- en el termini de dos mesos a comptar de l’en-tema de lliure designació, del lloc de responsa- El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel demà de la publicació de la Resolució al Di-ble de Projectes i Organització de la Secretaria qual s’aprova la refosa en un text únic dels pre- ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.de Seguretat Pública (convocatòria de provisió ceptes de determinats textos legals vigents anúm. IT/013/06; DOGC núm. 4655, de 15.6.2006); Catalunya en matèria de funció pública, esta- Igualment, les persones interessades poden bleix els principis en què s’ha d’inspirar la selec- interposar qualsevol altre recurs que conside- Vist que s’han complert les especificacions i ció de personal, entre els quals cal tenir especi- rin convenient per a la defensa dels seus interes-els requisits exigits en la convocatòria; alment en compte l’adequació del sistema selec- sos. Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’oc- tiu al contingut dels llocs de treball que s’hagintubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic d’ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim Barcelona 13 de setembre de 2006dels preceptes de determinats textos legals vigents que les persones que passin a prestar serveis aa Catalunya en matèria de funció pública; el De- l’Administració de la Generalitat tinguin la P. D. (Resolució GAP/2665/2004, DOGC decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el preparació i els coneixements necessaris per dur 6.10.2004)Reglament general de provisió de llocs de treball a terme adequadament les seves tasques.i promoció professional dels funcionaris de l’Ad- La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos CARLES ARIAS I CASALministració de la Generalitat de Catalunya, i al- de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, Director general de la Funció Públicatres disposicions complementàries; va crear el cos de titulats superiors i el cos de Atesa la proposta del secretari de Seguretat diplomats de la Generalitat, que amb la modi-Pública; ficació introduïda per la Llei 31/2002, de 30 de ANNEX 1 desembre, de mesures fiscals i administratives, Atesa la competència que atribueix al titular passen a denominar-se cos de titulació superi- Cos de titulació superior de la Generalitat, tèc-del Departament el Reglament general de pro- or i cos de diplomatura de la Generalitat. nics de prevenció de riscos laboralsvisió de llocs de treball i promoció professionaldels funcionaris de l’Administració de la Gene- Al mateix temps, la normativa sobre funció Tema 1ralitat de Catalunya aprovat per Decret 123/ pública exigeix que una de les dades essencials Marc jurídic europeu sobre protecció de la1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que han de contenir les bases d’una convocatòria salut dels treballadors en els seus llocs de treball:que m’han estat delegades per la Resolució INT/ és el programa sobre el qual versaran les pro- transposició al dret espanyol de les principals2028/2004, de 12 de juliol, sobre les facultats ves selectives, o bé la indicació del DOGC en directives europees. Convenis internacionalspròpies del règim de personal al servei del De- què aquest s’hagi publicat. sobre seguretat i salut dels treballadors.partament d’Interior, És per això que per tal de facilitar als aspirants Tema 2 la preparació dels processos selectius, es consi- El règim jurídic de la prevenció de riscos la-RESOLC: dera oportú donar publicitat, de manera anti- borals. Organització de la prevenció a l’Estat cipada a les convocatòries corresponents, a la espanyol: competències de l’Administració de Destinar el senyor Francesc Guillén Lasierra part específica dels temaris de les proves selec- la Generalitat en matèria preventiva. Drets ial lloc de responsable de Projectes i Organització tives per a l’accés al cos de titulació superior de obligacions. Responsabilitats i sancions: norma-de la Secretaria de Seguretat Pública del Depar- la Generalitat, tècnics de prevenció de riscos tiva d’aplicació i procediment administratiutament d’Interior. laborals i al cos de diplomatura de la Genera- especial aplicable al personal civil al servei de Contra aquesta Resolució, que exhaureix la litat, tècnics de prevenció de riscos laborals. les administracions públiques.via administrativa, les persones interessades D’acord amb el que disposa la Resolució Tema 3poden interposar, potestativament, i d’acord GAP/2665/2004, de 29 de setembre (DOGC Els drets de consulta i participació dels treba-amb el que estableixen l’article 116 i següents núm. 4233, de 6.10.2004), correspon al director lladors en matèria de prevenció de riscos labo-de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim general de la Funció Pública la competència per rals. Adaptació en l’àmbit de les administracionsjurídic de les administracions públiques i del convocar els processos selectius per a funciona- públiques. Pacte sobre drets de participació delsprocediment administratiu comú, modificada ris, sens perjudici del que estableix l’article 6.3 empleats i empleades públics en matèria de pre-per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de re- del Decret legislatiu esmentat; venció de riscos laborals en l’àmbit de l’Adminis-posició davant del mateix òrgan que l’ha dictat tració de la Generalitat de Catalunya.en el termini d’un mes a partir de l’endemà de De conformitat amb el que estableix l’articlela seva publicació, o bé recurs contenciós admi- 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or- Tema 4nistratiu davant els jutjats contenciosos admi- ganització, procediment i règim jurídic de l’Ad- La Seguretat Social del personal al servei denistratius en el termini de dos mesos a partir de ministració de la Generalitat de Catalunya, l’Administració. Accident de treball i malalti-l’endemà de la seva publicació, de conformitat es professionals. Reconeixement. El sistema deamb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado- protecció de la contingència professional. Ac-ra de la jurisdicció contenciosa administrativa, RESOLC: tuació preventiva de les mútues d’accidents desens perjudici que puguin interposar qualsevol —1 Aprovar i fer pública la part específica dels treball i malalties professionals.altre recurs que considerin convenient per a la temaris de les proves selectives per a l’accés aldefensa dels seus interessos. Tema 5 cos de titulació superior de la Generalitat, tèc- Integració de la prevenció de riscos laborals: nics de prevenció de riscos laborals, que figuren el pla de prevenció. Instruments de gestió i apli-Barcelona, 12 de setembre de 2006 a l’annex 1 d’aquesta Resolució. cació del pla de prevenció. La coordinació d’ac-P. D. (Resolució INT/2028/2004, DOGC de —2 Aprovar i fer pública la part específica dels tivitats empresarials.22.7.2004) temaris de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat, tècnics de Tema 6JORDI PARDO I RODRÍGUEZ Modalitats de l’organització de recursos perSecretari general prevenció de riscos laborals, que figuren a l’an- nex 2 d’aquesta Resolució. a les activitats preventives. Organització de la(06.255.019) prevenció de riscos laborals per al personal al Contra aquesta Resolució, que exhaureix servei de l’Administració de la Generalitat. Au- * la via administrativa, les persones interessa- ditoria d’eficàcia del sistema de prevenció.