ภาษาไทย ไตรยางค์

7,389 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,003
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาษาไทย ไตรยางค์

  1. 1. วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ไตรยางค์ ครู ศ ิ ร ิ ร ั ต น์ เกษาโรงเรี ย นบ้ า นตะโละใส สพท. สตู ล
  2. 2. ไตรยางค์คื อ อั ก ษร 3 หมู ่ ได้ แ ก่ อั ก ษรสู ง อั ก ษรกลางอั ก ษรตำ ำ าอักษรกลาง มี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ปออักษรสูง มี 11 ตัว คือ ข ข ฉ ฐ ถผฝศษสหอักษรตำ่า มี 24 ตัว คือ ค ต ฆ ง ช ซ ฒญทฒณฑธ นพฟภมยรลวฬฮ
  3. 3. อักษรตำำา แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ อักษรคู่ และอักษรเดีำยวอักษรคู่ คือ อักษรตำำาทีำมีเสียงคู่กบอักษรสูง มี 14 ตัว ัได้แก่ ค ต ฆ ช ซ ฌ ฑ ท ธ พ ฟ ภ ฮ ซึำงมีเสียงคู่กับอักษรสูงอักษรเดีำยว คือ อักษรตำำาทีำไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี10 ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
  4. 4. ไตรยางต์ คื อ อั ก ษรสาม หมู ่ถู ก ผิ ด
  5. 5. Timerข้ อ ใดเป็ น คำ า ที ำ ป ระสมด้ ว ยอั ก ษรกลาง ทั ้ ง หมดกางเกง, เสื้อ อึ่งอ่าง,เป็ด จาน, ช้อน เด็ก, ผู้ใหญ่
  6. 6. อั ก ษรกลางมี ก ี ำ ต ั ว <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
  7. 7. จับคู่คำาทีำเป็นอักษรคู่เสื้อ ค้อนผึ้ง ชงชาฉัน พรรคพวกขา ซ่อมแซม
  8. 8. นำ า คำ า ทางขวามื อ มาเติ ม ลงในช่ อ งว่ า งหน้ า คำ า ทางซ้ า ยมื อ ที ำ ม ี เ สี ย งคู ่ ก ั น ………………1. ขนม ซ ฝาแฝด .....................2. ฟุ่มเฟือย ฝ สิงโต ..................3. ผลิตผล ช ภาพยนตร์ ..................4. ฉลาม ส ค้อน .................5. ซากพืช ค ชิงช้า
  9. 9. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×