Thu vien lap trinh c++

630 views

Published on

Thư viện lập trình C++

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thu vien lap trinh c++

 1. 1. THƯ VI N TIME.HCác ñ i tư ng ki u struct tm ñư c s d ng ñ lưu tr ngày tháng và th i gian.struct tm{int tm_sec;int tm_min;int tm_hour;int tm_mday;int tm_mon;int tm_year; //year since 1900int tm_wday; //days since Sundayint tm_yday; //days since 1 January: [0,365]int tm_isdst; //daylight saving time flag}C tm_isdst là s dương (+) n u daylight saving time có tác d ng, b ng 0 n u không có, là s âm (-) n u khôngcó thông tin.Mã quy cách Ý nghĩa%a Tên ngày trong tu n vi t t t%A Tên ngày trong tu n ñ y ñ%b Tên tháng vi t t t%B Tên tháng ñ y ñ%c Date và time%d Ngày trong tháng%H Gi trong ngày, 24 gi%h Gi trong ngày, 12 gi%j Ngày trong năm%m Tháng%M Phút sau gi%p AM hay PM%s Giây trong gi%U Tu n trong năm%w Ngày trong tu n (0-6)%x Date%X Time%y Năm trong th k%Y Năm%Z Múi gi%% Ký t %Truy nh p vào ñ ng hclock_t clock (void);ðây là s xung ñ ng h c a máy. Mu n tính ra giây, ta ñem chia v i CLOCK_PER_SEC. N u t o xung ñ ng hc a CPU không có, hàm tr l i giá tr 1.
 2. 2. Truy nh p vào th i giandouble difftime (time_t t0, time_t t1);char *asctime (const struct tm *tp);size_t strftime (char *s, size_t n, const char *cntrl_str, const struct tm*tp);structtm *gmtime (const time_t *t_ptr);struct tm *localtime (const time_t *t_ptr);time_t mktime (struct tm *tp);time_t time (time_t *timer); nh n th i gian h th ng quy ra giâyvoid getdate (struct date *datep); nh n ngày h th ngvoid setdate (struct date *datep); thi t l p ngày h th ngvoid gettime (struct time *timep); nh n gi h th ngvoid settime (struct time *timep); thi t l p gi h th ngTHƯ VI N STRING.HCác hàm qu n lý b nhint memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chu i s1, s2 (phân bi t ch hoa, chthư ng)N u giá tr tr v >0 thì chu i s1 > chu i s2N u giá tr tr v <0 thì chu i s2 < chu i s1N u giá tr tr v =0 thì chu i s2 gi ng chu i s1int memicmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chu i s1, s2 (không phân bi t chhoa, ch thư ng)N u giá tr tr v >0 thì chu i s1 > chu i s2N u giá tr tr v <0 thì chu i s2 < chu i s1N u giá tr tr v =0 thì chu i s2 gi ng chu i s1void *memchr (const void *s, int c, size_t n); tìm ký t c trong n byte ñ u c a vùng s, n u tìm th y, hàm tr v ñ ach c a byte ch a ký t c ñ u tiên trong s, trái l i, tr v NULLvoid *memccpy (void *dest, const void *src, int c, size_t n); sao chép các ký t t vùng src sang vùng dest, vi csao chép k t thúc khi g p ký t c ho c ñã sao chép ñ n ký tvoid *memcpy (void *dest, const void *src, size_t n); sao chép n ký t t vùng src sang vùng dest, hàm cho l iñ a ch vùng destvoid *memmove (void *dest, const void *src, size_t n);void *memset (void *s, int c, size_t n); g i ký t c vào n byte ñ u c a chu i s, hàm tr l i ñ a ch chu i svoid movedata (unsigned srcseg, unsigned srcoff, unsigned destseg, unsigned destoff, size_t n); sao chép n byte tphân ño n srcseg:srcoff ñ n ñ a ch destseg:destoffCác hàm qu n lý xâu ký tchar *gets (char *s); nh p chu ichar *puts (char *s); xu t chu ichar *strcat (char *s1, const char *s2); ghép chu i s2 vào ñuôi chu i s1char *strchr (const char *s, int c); tìm ký t c trong chu i s (b t ñ u t bên trái), không có tr v NULLchar *strcpy (char *s1, const char *s2); sao chép n i dung trong s2 vào trong s1char *strdup (const char *s); g p ñôi chu i schar *strerror (int error_number);char *strlwr (char *s); ñ i chu i s thành ch thư ng
 3. 3. char *strncat (char *s1, const char *s2, size_t n);char *strncpy (char *s1, const char *s2, size_t n); sao chép t i ña n ký t ñ u c a chu i s2 vào trong s1char *strnset (char *s, int c, int n); gán n l n ký t c vào trong chu i schar *strpbrk (const char *s1, const char *s2); tìm l n xu t hi n ñ u tiên c a m t ký t thu c s2 trong s1, n u có,hàm cho ñ a ch c a ký t tìm th y trong s1, trái l i, hàm cho NULLchar *strrchr (const char *s, int c); tìm ký t c trong chu i s (b t ñ u t bên ph i), không có tr v NULLchar *strrev (char *s); ñ o ngư c các ký t trong chu i schar *strset (char *s, int c); ñ t ký t c vào m i v trí trong chu i s (thay các ký t trong s b ng c)char *strstr (const char *s1, const char *s2); tìm chu i s2 trong chu i s1, tr v v trí chu i s2 trong chu i s1char *strtok (char *s1, const char *s2);char *strupr (char *s); ñ i chu i s thành ch hoaint strcmp (const char *s1, const char *s2); tr v k t qu so sánh 2 chu i s1 và s2, không phân bi t ch hoa, chthư ng c a cùng m t ký tN u giá tr tr v >0 thì chu i s1 ch a chu i s2N u giá tr tr v <0 thì chu i s2 ch a chu i s1N u giá tr tr v =0 thì chu i s2 gi ng chu i s1int strcoll (const char *s1, const char *s2);int stricmp (const char *s1, const char *s2); tr v k t qu so sánh 2 chu i s1 và s2, phân bi t ch hoa, ch thư ngc a cùng m t ký tN u giá tr tr v >0 thì chu i s1 ch a chu i s2N u giá tr tr v <0 thì chu i s2 ch a chu i s1N u giá tr tr v =0 thì chu i s2 gi ng chu i s1int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký t ñ u tiên c a chu i s1 và s2int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t n); so sánh n ký t ñ u tiên c a chu i s1 và s2, không phânbi t ch hoa, ch thư ng c a cùng m t ký tsize_t strcspn (const char *s1, const char *s2); tìm ñ dài ño n ñ u c a chu isize_t strlen (const char *s); xác ñ nh chi u dài chu i ssize_t strspn (const char *s1, const *s2); tìm ñ dài ño n ñ u c a chu isize_t strxfrm (char *s1, const char *s2, size_t n);unsigned *strlen (const char *s); xác ñ nh chi u dài chu i sTHƯ VI N STDLIB.HFile tiêu ñ này ch a các nguyên m u c a các hàm ñư c s d ng vào các m c ñích chung, ho c v i các macro vàcác ñ nh nghĩa ki u có liên quan.C p phát b nh ñ ngunsigned coreleft (void); cho bi t b nh kh d ng trong vùng c p phát ñ ng ñ i v i mô hình tiny, small vàmediumunsigned long coreleft (void); cho bi t b nh kh d ng trong vùng c p phát ñ ng ñ i v i mô hình compact largevà hugevoid *calloc (size_t n, size_t size); c p phát vùng nh cho n ñ i tư ng kích c size bytevoid *malloc (size_t size); c p phát vùng nh cho size byte
 4. 4. void *realloc (void *block, size_t size); c p phát l i b nhvoid free (void *block); gi i phóng vùng nh ñã c p phátTìm ki m và s p x pvoid *bsearch (const void *key_ptr; const void *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *,const void *));void qsort (vois *a_ptr, size_t n_els, size_t el_size, int compare (const void *, const void *));T o s nh u nhiênint random (int n); t o các s ng u nhiên trong kho ng t 0 ñ n (num-1)int rand (void); t o s ng u nhiên trong kh ang t 0 ñ n 32767void randomize (void); kh i ñ ng cơ ch t o s ng u nhiên b ng giá tr ng u nhiênvoid srand (unsigned seed); kh i t o b t o s ng u nhiên b ng giá tr seed, không có giá tr tr l iTruy n thông v i môi trư ngchar *getenv (const char *name);int system (const char *s);S h cint abs (int x);long labs (long x);div_t div (int numer, int denom);ldiv_t ldiv (long numer, long deniom);Chuy n ñ i xâu ký tchar *itoa (int x, char *s, int cs); chuy n s nguyên x trong h ñ m cơ s cs sang chu i và lưu vào vùng nh s,hàm tr v ñ a ch c a vùng schar *ltoa (long x, char *s, int cs); chuy n s ki u long x trong h ñ m cơ s cs sang chu i và lưu vào vùng nh s,hàm tr v ñ a ch c a vùng schar *ultoa (unsigned long x, char *s, int cs); chuy n s ki u unsigned long x trong h ñ m cơ s cs sang chu i vàlưu vào vùng nh s, hàm tr v ñ a ch c a vùng sdouble atof (const char *s); chuy n ñ i xâu các ch s str thành m t s floatint atoi (const char*s); chuy n ñ i xâu các ch s str thành m t s intlong atol (cont char *s); chuy n ñ i xâu các ch s str thành m t s longdouble strtod (const char *s, char **end_ptr);long strtol (const char *s, char **end_ptr, int base);unsigned long strtoul (const char *s, char **end_ptr, int base);char *ecvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuy n giá tr ki u double sang chu i ch g m các ch schar *fcvt (double value, int ndig, int *dec, int *sign); chuy n giá tr ki u double sang chu i ch g m các ch schar *gcvt (double value, int ndec, char *buf); chuy n giá tr ki u double sang chu i có c d u ch m th p phân vàd u (-) cho s âmCác hàm ký t nhi u byteint mblen (const char *s, size_t n);int mbrowc (wchar_t *p, const char *s, size_t n);int wctomb (char *s, wchar_t wc);
 5. 5. Các hàm xâu ký t nhi u bytesize_t mbstowcs (wchar_t *wcs, const char *mbs, size_t n);int wcstombs (char *mbs, const wchar_t *wcs, size_t n);R i kh i chương trìnhvoid abort (void); k t thúc chương trình m t cách không bình thư ngint atexit (atexit_t func);void exit (int status); k t thúc chương trình m t cách bình thư ngTHƯ VI N CONIO.Hchar *cgets (char *str);char *getpass (const char *prompt); ñ c passwordVí d :#include#includemain(){char *password;password=getpasscout<<"Enter password:"<return 0;}extern int _wscroll;int cputs (const char *str);int fgetc (FILE *stream);int fputc (int c, FILE *stream);int getch (void); ñ c m t ký t t bàn phím, không hi n lên ký t gõ vàoint getche (void); ñ c m t ký t t bàn phím, có hi n l i ký t gõ vào. Ký t e cu i có nghĩa là hi n l i (echo)int gettext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *destin);int inp (unsigned portid);int kbhit (void); ki m tra xem có ký t gõ vào hay khôngVí d :#include#includemain(){clrscr();cout<<"Press any key";while (!kbhit());cout<<"rContinuern";return 0;
 6. 6. getch();}int movetext (int x1, int y1, int x2, int y2, int destleft, int desttop);int outp (unsigned portid, int value);int putch (int c); ñưa m t ký t lên c a s văn b n trên màn hìnhint puttext (int x1, int y1, int x2, int y2, void *source);int textmode (int mode);int ungetch (int c);int wherex (void); cho bi t hoành ñ hi n t i c a con trint wherey (void); cho bi t tung ñ hi n t i c a con trvoid _setcursortype (int cur_t);void clrscr (void); xoá tr ng màn hình (Clear Screen)void clreol (void); xoá các ký t n m bên ph i ñi m nh c (Clear End Of Line)void delline (void); xoá m t dòng trong c a svoid gettextinfo (struct text_info *r); cho thông tin v ki u hi n th văn b nvoid gotoxy (int x, int y); di chuy n con tr t i t a ñ (x,y) trên màn hìnhvoid highvideo (void); làm ñ sáng c a ký t tăng lênvoid insline (void); xen m t dòng trong c a svoid lowvideo(void); làm ñ sáng c a ký t y u ñivoid normvideo(void); làm ñ sáng c a ký t bình thư ngvoid textbackground (int color); ch n màu n nvoid textcolor(int color); l a ch n màu ký t m ivoid textattr (int attr); xác l p thu c tính c a ký t trên màn hìnhvoid window (int x1, int y1, int x2, int y2); t o c a s văn b n có t a ñ 2 góc: góc trên-bên trái (x1,y1) và gócdư i-bên ph i (x2,y2). Sau ñó, m i văn b n trên màn hình s n m trong c a s này.THƯ VI N STDIO.HFile tiêu ñ này ch a các macro, các ñ nh nghĩa ki u và các nguyên m u prototype c a các hàm ñư c ngư i l p trình sd ng ñ truy nh p vào file. Sau ñây là m t s macro và các ñ nh nghĩa ki u:#define BUFSIZ 1024 //kích thư c cho t t c cá b nh ñ m#define EOF (-1) //giá tr tr l i c a End Of File#define FILENAME_MAX 255 //ñ dài l n nh t tên file#define FOPEN_MAX 20 //s file l n nh t có th m#define L_tmpnam 16 //kích thư c m ng cho tmp tên file#define NULL 0 //giá tr con tr NULL#define PATH_MAX 1024 //ñ dài c c ñ i c a ñư ng d n#define TMP_MAX 65535 //s l n nh t c a các tên file duy nh ttypedef long pos_t; //ñư c s d ng v i fsetpos()typedef unsigned size_t //ki u t toán t sizeoftypedef char *va_list; //ñư c s ng v i h vfprintf()C u trúc file v i t khoá FILE có các thành ph n mô t tr ng thái hi n t i c a m t file. Tên và s ph n t c a nó ph
 7. 7. thu c vào t ng h th ngM t ñ i tư ng ki u FILE có th ghi t t c các thông tin c n thi t ñ ñi u khi n m t lu n (stream), k c m t hi n thhay c thông báo (indicator) v trí c a file, m t con tr t i buffer c a nó, m t hi n th hay c báo l i ch a các l ighi/ñ c có th x y ra, và m t hi n th hay c báo end of file ñ ghi nh n ñã g p d u hi u k t thúc file chưa.Các macro ñư c dùng ñ ñ nh nghĩa stdin, stdout và stderr. M c dù chúng ta nghĩ chúng là các file, song th c ch tchúng là cá con tr .#define stdin ($_iob[0])#define stdout ($_iob[1])#define stderr ($_iob[2])Không gi ng các file khác,stdin, stdout và stderr không c n ph i m ra m t cách tư ng minh.M t s macro khác ñư c s d ng v i các hàm như sau:#define _IOFBF 0 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x80 //setvbuf(): full buffering#define _IOFBF 0x04 //setvbuf(): full buffering#define SEEK_SET 0 //fseek(): beginning of file#define SEEK_CUR 1 //fseek(): current position in file#define SEEK_END 2 //fseek(): end of fileKhi m t file ñư c m , h ñi u hành k t n i nó v i m t stream và gi thông tin v stream trong m t ñ i tư ng ki uFILE. M t con tr tr t i FILE có th xem như ñang ñư c k t n i v i file ñó ho c v i lu ng stream, ho c c hai.Các hàm c p 2Các hàm c p 2 s d ng c u trúc FILE và mã k t thúc EOF, t t c ñ u ñư c khai báo và ñ nh nghĩa trong . Mã EOFb ng -1 còn c u trúc FILE g m các thành ph n dung ñ qu n lý t p tin như:+ level cho bi t có còn vùng ñ m trong d li u hay không+ bsize ñ l n vùng ñ m (m c ñ nh là 512 bytes)+ flags các c tr ng tháiFILE *fdopen (int handle, char *type);FILE *fopen (const char *filename, const char *mode); m m t fileCác ñ i (mode)"r", "rt" m m t file ñ ñ c theo ki u văn b n, file c t n t i, n u không s có l i"w", "wt" m m t file ñ ghi theo ki u văn b n, n u file ñã t n t i, nó s b xoá"a", "at" m m t file ñ ghi b sung theo ki u văn b n, n u file chưa t n t i thì t o file m i"rb" m m t file ñ ñ c theo ki u nh phân, file c n t n t i, n u không s có l i"wb" m m t file ñ ghi theo ki u nh phân, n u file ñã t n t i, nó s b xoá"ab" m m t file ñ ghi b sung theo ki u nh phân, n u file chưa t n t i thì t o file m i"r+", "r+t" m m t file ñ ñ c/ghi theo ki u văn b n, file c n t n t i, n u không s có l i"w+", "w+t" m m t file m i ñ ñ c/ghi theo ki u văn b n, n u file ñã t n t i, nó s b xoá"r+b" m m t file ñ ñ c/ghi theo ki u nh phân, file c n t n t i, n u không s có l i"w+b" m m t file m i ñ ñ c/ghi theo ki u nh phân, n u file ñã t n t i, nó s b xoá"a+b" m m t file ñ ñ c/ghi b sung theo ki u nh phân, n u file chưa t n t i thì t o file m i
 8. 8. int fclose (FILE *stream); ñóng m t fileint fcloseall (void); ñóng t t c các file ñang mint fflush (FILE *stream); xoá vùng ñ m bàn phímint flushall (void); xoá vùng ñ m bàn phím, thư ng s d ng trư c các hàm như gets ho c scanfFILE *freopen (const char *filename, const char *mode, FILE *fp);FILE *_fsopen (const char *filename, const char *mode, int shflg);void setbuf (FILE *stream, char *buf);int setvbuf (FILE *stream, int mode, size_t n);FILE *tmpfile (void);char *tmpnam (char *s);Truy nh p vào c v trí fileint fseek (FILE *stream, long offset, int whence); chuy n con tr ñ n v trí b t ký trên file (nên dùng theo ki u nhphân)long ftell (FILE *stream); cho bi t v trí hi n t i c a con tr ch vvoid rewind (FILE *stream); chuy n con tr v v trí ñ u fileint fgetpos (FILE *stream, fops_t *pos);int fsetpos (FILE *stream, const fops_t *pos);Qu n lý l ivoid clearer (FILE *stream);int feof (FILE *stream); cho bi t ñã ñ n cu i file hay chưaint ferror (FILE *stream); cho bi t có l i (khác 0) hay không có l i (b ng 0)void perror (const char *s); thông báo l i trên màn hình (khi bi t có l i)Các hàm xu t/nh p ký tint getc (FILE *stream); ñ c ký t t fileint getchar (void); nh n m t ký t t stdin, hàm tr v ký t nh n ñư cchar *gets (char *s); nh p m t chu i ký t t stdinint fgetc (FILE *stream); ñ c ký t t filechar *fgets (char *c, int n, FILE *stream); ñ c m t chu i ký t t fileint fputc (int c, FILE *stream); ghi ký t lên fileint fputs (const char *s, FILE *stream); ghi m t chu i ký t lên fileint putc (int c, FILE *stream); ghi ký t lên fileint putchar (int c); ñưa m t ký t ra stdoutint puts (const char *s); ñưa m t chu i ký t ra stdoutint ungetc (int c, FILE *stream);Các hàm nh p xu t theo ki u văn b nint cprintf (const char *format [,argument,...]);int cscanf (const char *format [,address,...]);int fprintf (FILE *stream, const char *format [,argument,...]); ghi d li u theo khuôn d ng lên fileint fscanf (FILE *stream, const char *format [,address,...]); ñ c d li u theo khuôn d ng t fileint printf (const char *format [,argument,...]); xu t d li u theo ñ nh d ngint scanf (const char *format [,address,...]); nh p d li u theo ñ nh d ng
 9. 9. int sprintf (char *buffer, const char *format [,argument,...]);int sscanf (const char *buffer, const char *format [,address,...]);int vfprintf (FILE *stream, const char *format, va_list arglist);int vfscanf (FILE *stream, const char *format, va_list arglist);int vprintf (const char *format, va_list arglist);int vscanf (const char *format, va_list arglist);int vsprintf (char *buffer, const char *format, va_list arglist);int vsscanf (char *buffer, const char *format, va_list arglist);Các hàm nh p xu t theo ki u nh phânint getw (FILE *stream); ñ c m t s nguyên t fileint putw (int w, FILE *stream); ghi m t s nguyên lên filesize_t fread (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); ñ c m t s m u tin t filesize_t fwrite (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); ghi m t s m u tin lên fileXoá ho c ñ i tên fileint remove (const char *filename); xoá m t fileint rename (const char *filename1, const char *filename2); ñ i tên m t fileint unlink (const char *filename); xoá m t fileCác hàm nh p xu t c p 1Các file tiêu ñ và bi n chu nð s d ng các hàm c p 1, ta c n t i các file tiêu ñ sau:io.h ch a các nguyên m u c a các hàm c p 1fcntl.h ch a các ñ nh nghĩa quy n truy nh p (access)sys/stat.h ch a các ñ nh nghĩa thu c tính (mode)dos.h ch a các ñ nh nghĩa thu c tính (attribute) theo DOSNgoài ra, còn c n ñ n bi n chu n c a C _fmode (ñ nh nghĩa trong fcntl.h và stdlib.h) ñ xác ñ nh ki u nh p xu t (nhphân hay văn b n)int creat (const char *path, int mode); t o m t file m i có thu c tính cho b i mode. Trong trư ng h p file ñã t n t i:-N u file ñ ghi, nó s b xoá-N u file ñ ñ c thì b l i-Khi có l i, hàm tr v -1-Khi thành công, hàm tr v s hi u file (handle)Thu c tínhS_IREAD file ñ ñ c, không th xoá, s a ch a, b sungS_IWRITE file ñ ghi, có th xoá, s a ch a, b sungint _creat (const char *path, int attrib); t o m t file m i theo ki u nh phânThu c tínhFA_RDONLY file ch ñ c, không th xoá, s ch a, b sungFA_ARCH file ñ ghiFA_HIDDEN file n, không hi n trong l nh DIR c a DOSint open (const char *path, int access [, unsigned mode ]); m m t file ñã có ho c xây d ng file m i ñ ñ c, ghið i accessGiá tr Ý nghĩa
 10. 10. O_APPEND ghi b sungO_BINARY ki u nh p xu t nh phânO_CREAT t o file (n u chưa có)O_RDONLY ch ñ cO_RDWR ñ c và ghiO_TEXT ki u nh p xu t văn b nO_TRUNC xoá file n u có t n t iO_WRONLY nbsp;ch ghiint _open (const char *filename, int oflag); m m t file ñã t n t i ñ ñ c, ghiint close (int handle); ñóng m t fileint _close (int handle); ñóng m t fileint chmod (const char *path, int amode); thay ñ i thu c tính fileint _chmod (const char *path, int func [, int attrib ]); thay ñ i thu c tính file theo ki u DOSint write (int handle, void *buf, unsigned len); ghi m t dãy các byte lên file, n u thành công, hàm tr v môt s b ng sbyte ghi ñư c, có l i tr v -1int read (int handle, void *buf, unsigned len); ñ c m t dãy các byte t filelong lseek (int handle, long offset, int fromwhere); di chuy n con tr ch vDANH M C CÁC HÀM TRONG THƯ VI N ð H Aarc v cung tròn có góc b t ñ u, góc k t thúc, t a ñ tâmbar v hình ch nh t có tô bên trong bar3d v hình ch nh t theo không gian 3 chi u có tô bên trongcircle v hình tròncleardevice xoá màn hình, ñưa con tr v góc trên-bên tráiclearviewport xoá khung hìnhclosegraph ñóng ch ñ ñ h adetectgraph ki m tra ph n c ng và xác ñ nh trình ñi u khi n và ch ñdrawpoly v ña giác v i ki u n t v và màu hi n t iellipse v cung elipfillellipse v hình elip có tô màufillpoly tô ña giác có s d ng b chuy n ñ i quétfloodfill tô m t mi n b ch n, dung m u tô và màu hi n t igetarccoords nh n l i t a ñ ñ v cunggetaspectratio tr l i h s tương quan t l trên màn hìnhgetbkcolor nh n l i màu n n hi n t igetcolor nh n l i màu v hi n t igetdefaultpalette nh n l i b ng màu ng m ñ nhgetdrivername nh n l i tên v m ch ñ h agetfillpattern nh n l i m u tôgetfillsettings nh n l i m u tô ñư c thi t l p m i nh tgetgraphmode nh n l i ch ñ ñ h a hi n t igetimage c t nh bit c a m t vùng hình vào trong b nh ñ mgetlinesettings nh n l i ki u v , nét v và ñ dày nét vgetmaxcolor nh n l i giá tr màu l n nh t có th có c a ch ñ ñ h agetmaxmode nh n l i giá tr ch ñ cao nh t có th có
 11. 11. getmaxx nh n l i giá tr ñ phân gi i nganggetmaxy nh n l i giá tr ñ phân gi i d cgetmodename nh n l i tên ch ñ ñ h agetmoderamge nh n l i ch ñ l n nh t và th p nh t c a v ñ h agetpalettesize nh n l i giá tr b ng màugetpixel nh n l i màu c a ñi m vgetpalette nh n l i giá tr b ng màugettextsettings nh n l i giá tr v ki u ch , hư ng vi t, kích thư cgetviewsettings nh n l i thông tin v khung hình và các tham sgetx nh n l i t a ñ x c a v trí ñ h a hi n t igety nh n l i t a ñ y c a v trí ñ h a hi n t igraphdefaults ñưa v trí con tr hi n t i v góc trên bên trái, kh i ñ ng l i ch ñ ñ h agrapherrormsg nh n l i các xâu ký t thông báo l i cho errorcodegraphresult nh n l i giá tr báo l i c a thao tác ñ h a cu i cùngimagesize tr l i giá tr s byte c n thi t ñ c t m t vùng ch nh t trên màn hìnhintalluserdrive cài ñ t các trình ñi u khi n ñ h a m i vào b ng BGIintalluserfont cài ñ t m t font ch m i chưa ó trong h th ng BGIinitgraph kh i t o ñê vào ch ñ ñ h aline v m t ño n th ng gi a 2 ñi m ch rõlinerel v m t ño n th ng v i kho ng cách tương ñ ilineto v m t ño n th ng t ñi m hi n t i t i...moverel d ch chuy n v trí hi n t i t i ñi m m i theo t a ñ tương ñ imoveto d ch chuy n v trí hi n t i t i ñi m m iouttext vi t ra dòng văn b n t i v trí hi n t ioutteaxtxy vi t ra dòng văn b n t i v trí (x,y)pieslice v m t mi ng bánh trònputimage n p hình nh bit vào màn hìnhputpixel v m t ñi m nh t i t a ñ (x,y)rectangle v hình ch nh t không tô bên trong v i màu và nét v hi n t iregisterbgidriver ñăng ký trình ñi u khi n BGI v i h th ng ñ h aregisterbgifont ñăng ký font BGI v i h th ng ñ h arestorecrtmode khôi ph c l i ch ñ màn hình g c trư c khi ch ñ ñ h a ñư c kh i t o ñ dùngsector v và tô m t mi ng khung hình elipsetactivepage thay ñ i trang tích c c ñ cho ra ñ h asetallpalette thay ñ i toàn b b ng màusetaspectratio thay ñ i t l tương quan ngang d csetbkcolor ñ t màu n nsetcolor ñ t màu v hi n t isetfillpattern ñ t m u tô do ngư i dung ñ nh nghĩasetfillstyle ñ t m u và màu tôsetgraphbufsize thay ñ i kích thư c b nh ñ m ñ quét và tôsetgraphmode ñ t h th ng t i ch ñ ñ h a và xoá màn hìnhsetlinestyle ñ t ki u nét vsetpalette thay ñ i giá tr b ng màusetrgbppalette thay ñ i giá tr b ng màu cho v m ch IBM8514 và VGAsettextjustify ñ t ch ñ căn l cho outtext và outtextxy
 12. 12. settexttyle thi t l p font ch , hư ng, kích thư c vi t chũ ñ h asetusercharsize thay ñ i ñ r ng và chi u cao font vectorsetviewport thi t l p khung nhình ñ h asetvisualpage thi t l p s trang nhìnsetwritemode thi t l p cách th c ghi lên màn hình v là COPY ñè lên hay XNORtextheight tr l i ñ cao c a xâu ch , tính theo pixeltextwidth tr l i ñ r ng c xâu ch , tính theo pixelTHƯ VI N PROCESS.HCác hàm ki m soát quá trìnhint system (const char *command); th c hi m m t câu l nh DOS, thành công tr v 0, có l i tr v -1void abort (void); k t thúc chương trình m t cách không bình thư ngvoid exit (int status); k t thúc chương trình m t cách bình thư ngTHƯ VI N MATH.HCác hàm toán h c d u ch m ñ ngdouble acos (double x); tr v arc cosine c a x, ñư c bi u di n t 0 ñ n Лdouble asin (double x); tr v arc sine c a x, ñư c bi u di n t -Л/2 ñ n Л/2double atan (double x); tr v arc tangent c a x, ñư c bi u di n t -Л/2 ñ n Л/2double atan2 (double x, double y); tr v arc tangent c a x/y, ñư c bi u di n t -Л ñ n Лdouble cabs (struct complex x); tr v giá tr tuy t ñ i c a s ph c xdouble ceil (double x); tr v ph n nguyên c a s ch m ñ ng không nh hơn x (làm tròn s lên)double cos (double x); tr v cos c a x, ñư c bi u di n theo radiandouble cosh (double x); tr v giá tr cosine hyperbolic c a xdouble exp (double x); tr v exdouble fabs (double x); tr v giá tr tuy t ñ i c a s th c xdouble floor (double x); tr v ph n nguyên c a s ch m ñ ng không l n hơn x (làm tròn s xu ng)double fmod (double x, double y); l y ph n dư c a phép chia (x/y), y ph i khác 0double frexp (double x, int *exponent); l y ph n giá tr c a x khi tách nh m trong kho ng 0,5 ñ n 1 hay m=0double ldexp (double x, int exponent);double log (double x); tr v logarit t nhiên c a xdouble log10 (double x); tr v logarit cơ s 10 c a xdouble modf (double x, double *ipart); tách s x thành ph n s nguyên và ph n s l sau d u ch m th p phân, c t ph nnguyên trong *ipart và tr v ph n ldouble pow (double x, double y); tr v xydouble pow10 (int x); tr v x10double sin (double x); tr v sin c a x, ñư c bi u di n theo radiandouble sinh (double x); tr v giá tr sine hyperbolic c a xdouble sqrt (double x); tr v căn b c 2 c a xdouble tan (double x); tr v tang c a x, ñư c bi u di n theo radiandouble tanh (double x); tr v giá tr tangent hyperbolic c a xint abs (int x); tr v giá tr tuy t ñ i c a s nguyên xlong double cabsl (struct complexl (x));long double frexp (long double (x));
 13. 13. long double fabsl (long double @E (x));long double frexp (long double (x), int *(exponent));long double ldexpl (long double (x), int (exponent));long double modfl (long double (x), long double *(ipart));long double pow101 (int (x)); tr v x101long int labs (long int x);THƯ VI N DOS.HCác hàm truy nh p tr c ti p vào b nhchar peekb (unsigned segment, unsigned offset); nh n m t byte t i ñ a ch phân ño n segment:offsetint peek (unsigned segment, unsigned offset); nh n l i m t t t i ñ a ch phân ño n segment:offsetvoid poke (unsigned segment, unsigned offset, int value); g i giá tr nguyên value vào b nh t i ñ a ch phân ño nsegment:offsetvoid pokeb (unsigned segment, unsigned offset, char value); g i giá tr ký t value vào b nh t i ñ a ch phân ño nsegment:offsetTHƯ VI N DIR.HCác hàm ki m soát thư m cchar *getcwd (char *buf, int buflen); l y tên thư m c ch , hàm tr v bufint chdir (const char *path); ñ i thư m c ch (có ñư ng d n), n u thành công tr v 0, có l i tr v -1int findfirst (const char *pathname, struct ffblk *ffblk, int attrib); tìm file trên thư m c (có ñư ng d n, thu c tính), n utìm th y tr v 0, có l i tr v -1int findnext (struct ffblk *ffblk); ti p t c tìm file trên thư m c theo các ch d n cho trong ffblk, n u tìm th y tr v 0, cól i tr v -1int getcurdir (int driver, char *directory); chuy n thư m c hi n hành), n u thành công tr v 0, có l i tr v -1int mkdir (const char *path); t o thư m c m i (có ñư ng d n), n u thành công tr v 0, có l i tr v -1int rmdir (const char *path); xoá thư m c (có ñư ng d n), n u thành công tr v 0, có l i tr v -1THƯ VI N CTYPE.HCác hàm qu n lý, ki m tra ký tint isalnum (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t alphanumeric (ch cái hay ch s )int isalpha (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t ch alphabetic (A-Z hay a-z)int isascii (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t có mã ASCII t 0-127int iscntrl (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t ñi u khi n, có mã ASCII t 0 ñ n 0x1F ho c mã b ng 0x7F(DEL)int isdigit (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t s (0-9)int isgraph (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t in ñư c, có mã ASCII t 0x21 ñ n 0x7E (không k ký tkho ng tr ng)int islower (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t ch thư ng (a-z)int isprint (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t in ñư c, có mã ASCII t 0x20 ñ n 0x7E (k c ký t kho ngtr ng)int ispunct (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t d u (khác ký t alphanumeric và ký t kho ng tr ng)int isspace (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t kho ng tr ngint isupper (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t ch hoa (A-Z)int isxdigit (int c); tr v khác 0 n u c bi u di n m t ký t s th p l c phân (0-9, A-F hay a-f)int toascii (int c); chuy n c v mã ASCII tương ng n u c bi u di n m t ký t trong b ng mã ASCII
 14. 14. int tolower (int c); chuy n c thành ký t thư ng tương ng n u c bi u di n m t ký t hoaint toupper (int c); chuy n c thành ký t hoa tương ng n u c bi u di n m t ký t thư ng

×