2010 06 18 liderar67

434 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 06 18 liderar67

 1. 1. Nº67/ 18 de juny de 2010 Liderar el CANVI Secretaria d’Acció Electoral i Formació www.socialistesvalencians.org VOLEM GUANYAR LES ELECCIONS PER A CONSTRUIR UN FUTUR MILLOR PER A LA GENT Dia 17 de juny Dia Mundial de la lluita contra la desertificació i la sequera. Contingut: Guanyar les eleccions per 2 Jorge Alarte ha afirmat que valencians i les valencianes dels nostres, de la imatge que a un futur millor. “nosaltres volem guanyar “confiança, compromís i opti- hem vist en tots els periòdics: Sanejar la Generalitat i les eleccions per a construir mismo” davant la crisi econò- aqueixa gran fotografia de Pablo 3 implicar als municipis. un futur millor per a la mica i la crisi de valors que Iglesias amb Felipe González i Per la racionalització de gent”. travessa la Comunitat Valencia- José Luis Rodríguez Zapatero 4 na. “Tenim la responsabilitat amatents a donar la cara al cos- l’administració pública. d'eixir al carrer a explicar el tat de tots els espanyols”. Camps: confessió en el 5 jutjat. “Nosaltres no només volem nostre projecte”, ha assenya- guanyar unes eleccions, que lat. Mai més tornarem a consentir Arxivada denúncia de 6 que en Les Corts quan el por- Barberá. per descomptat, nosaltres volem construir un futur millor Alarte va pronunciar aquestes taveu de l'oposició s'alce per a Els sous indecents dels 6 per a la gent, un temps de paraules en l'acte públic que demanar una explicació no es directius de FGV. responga. Nosaltres sí contes- més democràcia”, ha afirmat. ha tingut lloc a Mislata i en el Defensem el drets dels qual també ha participat el tarem. 7 consumidors. president del PSOE, Manuel Aquesta crisi està sent més Chaves, la secretària general Ajudes europees per als 7 traballadors valencians. greu i més duradora perquè dels Socialistes de la província El líder socialista ha assenyalat hi ha també una crisi de va- de València, Carmen Martínez, que “durant anys els valors que Préstecs directes de l’ICO 8 a autnoms i pymes lors. i el secretari general de l'Agru- ens han dut a tant atur i tant pació Socialista de Mislata, sofriment són valors que a no- La reforma laboral del 9 Govern. Carlos Fernández Bielsa. saltres ens sonen molt: l'espe- En aquest sentit, ha manifestat culació, el meu i no el nostre, El PP ens impideix l’accés 11 que el seu compromís és Alarte ha asseverat que l'urbanisme que ha destruït i a l’institut Lluís Vives. “construir un nou govern a la “aquesta crisi està sent més ocupat tot, un urbanisme que a Comunitat Valenciana i pense greu i més dura perquè hi ha València ha arribat fins i tot a L’AVE està garantit. 11 deixar-me fins a l'última de les també una crisi d'idees i va- intentar derrocar un barri sen- meues forces en complir-lo”. lors, i nosaltres els socialistes cer, el Cabanyal, per a tornar-lo Per a això, ha demanat als sabem d'això, d'idees i valors, a construir”.
 2. 2. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació Per això, ha afirmat Alarte, “ací hi ha més crisi, més proble- mes, més dificultats i hem d'eixir a reivindicar aqueixa imatge de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero i Pablo Iglesias”. El secretari general ha apuntat que als valencians i les valen- cianes “no ens van a engan- yar”. “Sabem bé que Rajoy és Camps, és més pobresa i més indecencia. Sabem bé què ha passat en aquesta comunitat”, ha denunciat. Alarte ha recor- dat que travessem un temps difícil que a la Comunitat Valen- ciana ho és més per la “irresponsabilitat de qui ens governa”. En aquest sentit, ha recordat que en 1996, amb l'últim govern de Joan Lerma, “teníem un punt menys d'atur que la resta d'Espanya i avui carà la Llei de Dependència Per la seua banda, el president només pensa a saltar a la tenim cinc més, la nostra ren- “que Cotino amaga en un ca- del PSOE i vicepresident tercer nostra yugular”. da per cápita era 300 euros láis”. “Anem a eixir al carrer del Govern d'Espanya, Manuel inferior a la d'Espanya, i avui és per a explicar que anem a fer Chaves, ha ressaltat que El secretari de l'Agrupació 3.000 euros menys”. un urbanisme diferent i que El “l'actitud del PP perjudica la Local de Mislata, Carlos Fer- Cabanyal ho omplirem de vi- imatge d'Espanya davant els nández Bielsa, ha exigit a “Camps arruïna tot el que to- da”, ha afegit. mercats financers” i ha subrat- Rajoy que no parle d'impos- ca”, ha sentenciat. El màxim llat que “són les mesures tos i de deute, i “que vinga a dirigent socialista ha subratllat econòmiques preses pel go- Mislata i li pregunte a Corre- que “només hi ha una raó que En 1996 la nostra renta per vern d'Espanya les que ens dera sobre la pujada de l'IBI, podria justificar tot el balafia- cápita era 300 euros inferior a ajudaran a eixir de la crisi i l'aigua, la nova taxa d'es- ment que ha portat a terme el la d’Espanya, i avui és 3.000 guanyar les eleccions”. combraries i explique per Consell: si tinguérem un millor euros menys. què Mislata ha triplicat el seu ensenyament, una millor sani- La secretària provincial, Car- deute”. tat, una millor política per als men Martínez, ha ressaltat que nostres majors” però no ho “Us assegure que mai més “la dreta i el PP són una ame- Fernández Bielsa s'ha mos- han fet. Han balafiat els diners tornarem a consentir que en naça per a l'estat del benestar trat segur de la victòria elec- de tots, han aprofitat un temps Les Corts quan el portaveu de que construïm els socialistes. toral dels socialistes de Mis- de bonança per a no fer res l'oposició s'alce per a demanar Els socialistes hem estat i som lata en els pròxims comicis important”. una explicació no es responga. els artífexs de les grans con- de 2011. “Cada vegada que Nosaltres sí contestarem”, ha questes històriques. Hem algun membre del Govern ve El líder socialista ha assenyalat promès. d'eixir al carrer per a dir-li a tot a Mislata guanyem les elec- que el futur govern socialista el món que amb el PP no hi ha cions”, ha conclòs. de la Generalitat va “a canviar En referència al ple d'aquesta eixida i, si tenen algun dubte, l'economia de l'especulació i el setmana i les amenaces de que vengen A València i ho pelotazo, la de Camps i Rita Camps de presentar una que- vegen. Ací hi ha més atur, més per una economia millor, la del rella contra el portaveu del corrupció, més balafiament i treball de la gent, la de l'esforç Grup Socialista en Corts, Ángel manipulació que en tota Es- i la de crear 250.000 llocs de Luna, Alarte ha subscrit les panya”. treball en la primera legislatu- seues declaracions. “Si volen, ra”. que es querellen contra mi. Jo La líder socialista en la provín- no estic aforat, però no passa cia de València ha apuntat que Alarte també ha anunciat que res, perquè sé que Ángel Luna “mentre nosaltres acostem el en menys de 30 dies, encara diu la veritat i no els tinc por”. muscle per a traure avant a que per a això haja de treballar aquest país de la crisi, el PP fins a l'últim funcionari, s'apli- Página 2
 3. 3. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació ÉS HORA DE SANEJAR LA GENERALITAT I D’IMPLICAR ELS NOSTRES MUNICIPIS EN LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA Jorge Alarte, ha afirmat que caldesses, els nostres porta- per als ajuntaments valen- altre temps, és que aquests “és hora de sanejar la Gene- veus, que constitueixen el cians”. últims 15 anys no han servit ralitat Valenciana i d'implicar principal cabdal polític d'aquest Alarte va asseverar que “cal per a l'única cosa important. als nostres municipis en la partit” i ha anunciat que “som alçar la veu. Ens ho deuen, ho No han servit per a tenir un recuperació econòmica de la nosaltres qui hem de liderar deuen des de fa deu anys als millor ensenyament, per a Comunitat i que el Consell l'exigència de recursos per a ajuntaments. I, sobretot, cal tenir millor sanitat i millors i pague les seues factures.“ les polítiques de les persones explicar a la gent que la Gene- més dignes polítiques per als en els nostres ajuntaments i ralitat no està donant diners als quals menys tenen, no han municipis”. consistoris. I quan açò ocorre servit perquè la gent tinga “És hora i és temps dels muni- el que està negant són cases més drets i un millor benes- cipis, dels nostres ajunta- de cultura, polítiques d'igualtat, tar. Només han servit perquè ments, dels nostres alcaldes i Després de 15 anys de PP, a serveis socials que tanta falta haja més Canal 9, balafia- alcaldesses. Cal aconseguir la Comunitat Valenciana te- fan i més oportunitats per als ment, manipulació i menti- que s'impliquen també, com ja nim més balafiament, més nostres ciutadans i ciutada- des”, ha conclòs. vénen fent, sobretot en els deute i més projectes faraó- nes”. ajuntaments en els quals go- nicosmás Canal 9, balafia- Per la seua banda, Manuel vernem nosaltres, per a crear ment, manipulació i menti- El màxim dirigent socialista ha Chaves, ha assegurat que més ocupació, perquè partici- des. defensat la necessitat de “el PSOE va a guanyar les pen del nou model productiu “prendre exemple de llocs on eleccions al Castell de Gua- que necessita la Comunitat A més, ha expressat el seu s'han fet bé els deures com dalest, a Alacant, a la Comu- Valenciana”. reconeixement als municipis Elx” i ha insistit en el disseny nitat Valenciana i a Espan- menuts que, com El Castell de d'una política econòmica dis- ya”. “No podem deixar que Així s'ha expressat Jorge Alar- Guadalest, s'esforcen diària- tinta, amb objectius a curt ter- uns irresponsables governen te en la inauguració de la III ment. Alarte també s'ha referit mini, per a crear ocupació aquest país”, ha assenyalat Conferència d'Alcaldes del a la recent aprovació de la Llei “amb plans anticrisis de debò, al referir-se al PP. Castell de Guadalest en la qual de Règim Local Valencià per a apostant per la rehabilitació han estat presentes el presi- afirmar que “el Consell i el d'habitatges, per la construcció Finalment, la secretària de la dent del PSOE i vicepresident PPCV condemnen al desastre de centres i equipaments pú- província d'Alacant, Ana Bar- del Govern, Manuel Chaves, el als ajuntaments valencians blics i apostant per donar dina- celó, ha declarat que “els sotssecretari general , Alejan- perquè des de 1999 la FVMP, misme, suport i liquiditat a les socialistes tenim idees i te- dro Soler, la secretària de la any a any, assemblea a assem- menudes i mitjanes empre- nim projectes i el PP no té ni província d'Alacant, Ana Barce- blea, demana que es creu un ses”. idees ni projectes”. A més ló i l'alcaldessa del Castell de Fons de Cooperació Municipal ha indicat que la societat Guadalest, Trini Amorós. i la Generalitat no fa res”. “Ni Alarte ha lamentat que “15 alacantina “liderarà el canvi un euro”, ha denunciat el líder anys després, a la Comunitat de model productiu que ne- Alarte també va destacar l'a- socialista. “Acaben d'aprovar Valenciana tenim més balafia- cessita aquesta provincia.” portació que diàriament realit- una llei on l'única cosa que hi ment, més deute i més projec- zen “els nostres alcaldes i al- ha són focs artificials, propa- tes faraónicos. I el pitjor de tot, ganda, mentides i ni un euro el que marca un temps i marca Página 3
 4. 4. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació DISPOSATS A ABORDAR LA RACIONALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA El secretari de Política Muni- cipal assegura que “existeixen fórmules que poden garantir i incrementar l'eficiència i l'eficàcia” dels serveis que presten els ajun- taments. El secretari de Política Munici- pal, José María Ángel, ha indi- cat que “estem disposats a abordar la racionalització de l'Administració Pública”. En aquest sentit, el responsable socialista ha destacat que “estem disposats a tractar-ho amb tot rigor, no només per la mesura econòmica derivada i pels reiterats incompliments del Govern de la Generalitat Valenciana, sinó per a garantir que els ciutadans i les ciutada- sèrie de plens per a exigir-li al La irresponsabilitat i obcecació del PP posa en nes dels nostres pobles i ciu- president Camps que salde el perill els serveis que presten els ajuntaments tats reben serveis de màxima seu deute històric i complisca qualitat amb independència del amb els acords que va arribar José María Ángel ha assegu- consistoris valencians al no poble o la ciutat en la qual vis- fa més de deu anys per a crear rat que el PP, amb la nova llei incorporar en la Llei la fórmu- quen”. el Fons de Cooperació Munici- de règim local aprovada la la per a finançar-los les com- pal”. setmana passada, “ha desa- petències impròpies que Sobre les fusions o supresions profitat una oportunitat histò- desenvolupen per inhibició “El municipi de Benetússer va d’ajuntaments, Ángel assenya- rica per a demostrar que li de la Generalitat, el càlcul a ser el primer que va a recla- la que hi ha “fòrmules i ac- preocupa la situació dels con- econòmic per a la dotació del mar al president de la Generali- cions supramunicipals i manco- sistoris de la Comunitat Va- Fons Autonòmic de Coopera- tat que pague i complisca el munades amb les que es pot lenciana”. ció Municipal de caràcter promès, però després d'ell garantir i incrementar indeterminat i no finalista o haurà molts més”, ha apuntat. l’eficiència i eficàcia dels ser- Referent a això ha recordat la implantació d'un nou mo- veis que es presten als consis- D'aquesta manera, es convo- que aqueixa setmana “serà del d'organització municipal recordada com una de les àgil i eficaç”. caran multitud de plens ex- Ángel s'ha pronunciat sobre traordinaris i monogràfics en més tristes i dramàtiques”, ja les declaracions del conseller que “han vist com Camps els Ángel ha recalcat que els municipis de la Comunitat Rafael Blasco en les quals Valenciana on governa el deixa absolutament abando- “Camps ha traït els pactes apuntava la necessitat de por- nats a la seua sort”, i ha ad- arribats fa deu anys concre- PSOE, però també en la resta tar a terme fusions o supres- vertit que ha abocat als ajun- tats en el Document per a la de localitats. En aquestes ses- sions d'ajuntaments. “Creiem taments a “una situació sen- Segona Descentralització”. sions plenàries, segons va que garantint la identitat políti- se eixida” i que es produirà El dirigent socialista ha instat establir la Comissió Executiva ca de cada municipi existeixen de la FEMP en la Declaració una “degeneració de la quali- als ajuntaments valencians tat dels serveis municipals”. que “denuncien de manera fórmules i accions supramuni- d'Elx de 27 d'octubre de 2009, contundent i raonada la irres- cipales i mancomunades amb s'exigirà al Consell de la Gene- les quals es pot garantir i incre- ralitat Valenciana la creació Una llei aprovada amb un ponsabilitat del president mentar l'eficiència i eficàcia d’un Fons de caràcter incondi- retard de deu anys i que Camps que “embolicat en la dels serveis que es presten als cionat, que complemente el “naix morta i inservible per seua senyera particular, no consistoris”, ha explicat. finançament de l'Estat, confor- als ajuntaments del segle només menysprea el Codi me a un repartiment amb crite- XXI”. El dirigent socialista Penal, sinó la pròpia Consti- El dirigent ha recordat que “els ri de població que es corres- també ha apuntat que, amb tució i l'Estatut al no respec- ajuntaments governats pels ponga almenys als 70 euros aquesta llei el president de la tar els drets dels ajunta- socialistes van a celebrar una per habitant”. Generalitat “enfonsa més si ments com un dels pilars de cap la precària economia dels l'Estat”. Página 4
 5. 5. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació A CAMPS A SOLES LI QUEDA CONFESAR EN UN JUTJAT amb el grup Sedesa, empresa familiar del vicepresident ter- cer del Consell, Juan Cotino, "als quals no podem accedir". Tampoc als de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), amb uns sobrecostes que as- cendeixen a 600 milions d'eu- ros. "¿És real la realitat?, ¿Té vostè alguna que altra realitat que contar? No ens conta cap reali- s'impedeix a l'oposició l'accés Referent a això, Luna va pre- tat i l'única resposta passa per Angel Luna exigeix que als expedients dels contractes guntar: "¿És veritat que l'em- construir una teoria amb l'ad- Camps explique “per què si públics. presa Orange Market ha tre- vocat de Ulibarri sobre el tema el Consell no té absoluta- ballat en les campanyes del dels vestits". ment res que ocultar, s'impe- deix a l'oposició l'accés als Luna, va sol·licitar informació PP i ha contractat amb la Ge- a Camps sobre la veracitat de neralitat?" Segons el parer de Luna, expedients dels contractes l'existència de "un senyor que Camps "ha perdut l'oportunitat públics” . es diu Álvaro Pérez”, i la d'al- Així mateix, el portaveu socia- de donar explicacions" perquè, tre "senyor que es diu Francis- lista va remarcar que fins a "quan es passa d'un determi- El portaveu del Grup en Les co Correa”, que “tenen una quatre òrgans judicials "han nat grau el que cal fer és con- Corts, Ángel Luna, va pregun- trama d'empreses que va vist indicis de delicte en tota fessar en un jutjat" en lloc d'ini- tar durant la sessió de control participar en les adjudicacions aquesta activitat" i va afegir ciar teories de "muntatge i per- al president de la Generalitat, de la visita del Papa a Valèn- que hi ha 47 expedients de secució i últimament d'espio- si el Consell no té absoluta- cia”. contractació de la Generalita natge". ment res que ocultar, per què ARXIVADA LA DENÚNCIA DE BARBERÁ PER SUPOSADES ESCOLTES IL.LEGALS cia del dia en el qual Rita va En aquest sentit, Ninet ha nacional és prenent amb ella Carmen Ninet alerta al PP fer pública la seua denúncia apuntat que la postura de l'al- la mateixa senda que van valencià que els dirigents del amb l'aparició de la seua vin- caldessa “tampoc ajuda que prendre amb Ricardo Costa”. PP nacional preparen ja les culació amb la trama Gürtel. Soraya Sáez de Santamaría o represàlies pel “vergonyós algun dels altres dirigents na- “Ara que han arxivat la de- paperot que s'han vist obli- La diputada ha recordat la cionals del PP s'atrevisca a núncia han d'assumir-se res- gats a fer” . informació publicada, segons vindre a València, perquè sa- ponsabilitats polítiques, la qual el grup empresarial ben que ni Rita ni Camps són aqueixa denúncia a part d'un La portaveu adjunta del Grup Laterne, al que el PP de de fiar i els van a deixar en espantall era també una deci- en Les Corts, Carmen Ninet, València va encarregar l'orga- evidència. Soraya s'ha tapat sió política”, ha matisat. En ha manifestat que “Rita Barbe- nització d'un míting en la pre- els ulls amb una bena i s'ha aquest sentit s'ha preguntat rá ha tornat a fer un ridícul es- campaña de 2007, va subcon- llençat al precipici amb De “qui va a dimitir i assumir pantós davant tota Espanya al tractar a l'empresa d'Álvaro Cospedal donant suport el responsabilitats en el PP?”. descobrir-se la seua última Pérez, Orange Market. muntatge de Rita”, ha assen- mentida per a tapar el cas Gür- yalat. tel” després que el Jutjat Així mateix, Ninet ha explicat d'Instrucció nombre 17 de La representant socialista ha que “De Cospedal ho ha tor- alertat als dirigents del PPCV Després de revelar-se que tot nat a fer per segona vegada València arxivara la denúncia que la secretària general, Mª era una invenció, Ninet ha després que aquest estiu ja del PP per suposades escoltes Dolors de Cospedal, “els tor- recomanat al PP nacional que denunciara escoltes il·legals il·legals davant la seua seu a narà a cridar l'atenció davant prenga “mesures fermes” que es van demostrar falses, València. el vergonyós paperot que li contra “l’excessiva imaginació una cosa habitual en Rita que van obligar a fer donant el seu de Rita Barberá, que es creu ho fa juntament amb Camps Ninet ha subratllat que “la con- suport a l'alcaldessa en el que intocable”, perquè “l'única diàriament”, ha conclòs. firmació” que tot era un era un patètic paripé”. forma de frenar l'espantall “muntatge fabricat amb fins espuris” radica en la coincidèn- Página 5
 6. 6. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació LA DIRECCCIÓ DE FGV COBRA TANT COM TOT EL GOVERN D’ESPANYA Cristina Moreno i Paco Sig- nes revelen que 17 alts direc- tius de Ferrocarrils de la Ge- neralitat van cobrar 1.101.560 euros en 2009, tant com tot el Govern d'Espan- ya. Els portaveus d'Economia i Infraestructures del Grup Parla- mentari Socialista en Les Corts Valencianes, Cristina Moreno i Francesc Signes, van compar- èixer en roda de premsa per a analitzar l'austeritat del Consell de la Generalitat. En relació a l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) van destacar que l'Executiu valencià negre i un pou sense fons on socialista va afegir que des que manté en l'actualitat un “aparque la seua inactivitat, van a parar cada any centenars de la incorporació de Marisa total de 17 alts directius, les deixe de mirar als jutjats i es de milions d'euros de tots els Gracia a la gerència de FGV, retribucions dels quals pose a treballar en favor dels valencians per la pèssima ges- des del 3 de setembre de (1.101.560 euros en 2009) tió del Consell”. 2003 fins al 7 de juliol de estan en el nivell de les que Signes qualifica de “indecent” 2009, el nombre de llocs reben els 18 membres del el manteniment dels sous Segons Signes, FGV té una directius es va incrementar a Govern estatal, inclòs el seu dels alts alts càrrecs de FGV plantilla d'alts directius València en 43 i a Alacant en president, José Luís Rodríguez quan l’empresa pública està "superinflada i excessiva" en 11, el que fa un total de 54 Zapatero, fixades en 1.264.391 en “situació de fallida”, amb comparació de la de les altres nous directius, "tots ells con- euros en 2010 . un deute de 1.129 M€. empreses públiques del sec- tractats a dit i en un context El deute de la Generalitat no tor. Mentre en l'empresa va- de tancament permanent prové de la “situació excepcio- interessos dels ciutadans”. lenciana hi ha 17 persones d'estacions i disminució del nal” que viu Europa, sinò “de contractades com alts direc- nombre d'empleats". A 31 de 15 anys de dolenta gestió i La portaveu socialista va desta- tius, la resta del personal no desembre de 2008 el nom- car que FGV és un exemple de arriba a 2.000 persones. Per a bre d'alts directius ascendia balafiament” "malbaratament i balafiament" comparar, a 18 i la resta del personal a pesar de l'anunci del Consell directiu arribava a 64 perso- Referent a això, Signes va qua- presidit per Camps de congelar Des de la incorporació de Ma- nes. En l'actualitat, el nom- lificar la situació de FGV de el nombre d'alts càrrecs durant bre d'alts càrrecs d'aquesta risa Gracia a la gerència de "absolutament indecent per dos anys consecutius. empresa pública s'ha vist FGV, el 3 de setembre de mantenir aquests sous amb augmentat en sis més, amb 2003 fins el 7 de juliol de una empresa pública en situa- Augment dels contractes a el que ja s'ha arribat als 70 . 2009, el nombre de llocs di- ció de fallida”. dit rectius es va incrementar a València en 43 i en Alacant en Per la seua banda, Cristina Francesc Signes va remarcar 11, lo que fa un total de 54 Moreno va assegurar que el que el nombre de directius de nous directius, problema del dèficit i el deute FGV "contractats a dit" es va a la Comunitat no prové de la incrementar en un total de 54 Signes es va referir a Metre "situació excepcional" que viu entre setembre de 2003 i juliol Madrid, amb 18 alts directius Europa sinó "de 15 anys de de 2009, a pesar que el seu per a una plantilla que supera dolenta gestió, malbaratament deute previst per a 2010 as- els 7.000 treballadors; als fe- i balafiament". cendeix a 1.129,3 milions d'eu- rrocarrils catalans, amb 13 alts ros. Per tant, segons el parer directius per a 1.700 treballa- Segons el parer de Moreno, del portaveu d'Infraestructures dors; i a Adif i Renfe, que te- FGV és un "exemple clar de és "urgent aplicar un dràstic nen 10 alts directius per a malbaratament" i va anunciar ajustament i mesures d'auste- entre 14.000 i 15.000 treballa- que detallaran "tots els forats ritat a una empresa que es dors cadascuna. negres" del Consell a l'espera troba en una situació tràgica i dramàtica i suposa un forat En aquesta línia, el diputat Página 6
 7. 7. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació DEFENSEM ELS DRETS DELS CONSUMIDORS que s'ha aprovat la posició espanyola perquè no s'a- plique la proposta britànica del “codi de semàfors”. Aquest codi estableix en tres colors la qualitat del producte, sin que s'empre un etiquetaje que indique les “porcions, la quantitat d'ingesta diària, els greixos, les sals, els su- cres i els elements que puguen influir en la vida saludable d'una persona”. Així mateix, ha explicat que s'ha votat a favor per- què s'indique l'origen dels productes “quan no incite D’altra banda, ha matisat Així, ha assegurat que els L’europarlamentari Án- a confusió i siga necessa- que el PSOE ha defensat socialistes espanyols han ri”. D'aquesta manera, ha drés Perelló defensa la un reglament que “excloga defensat una “etiqueta útil creació d'una etiqueta reiterat que “volem una el vi”, perquè té el seu en la qual haja informació claredat i un etiquetaje “útil” de la nova normati- propi etiquetaje. de la nutrició i dels princi- va. que vaja en favor dels con- pals valors que ha de saber sumidors i no només a Perelló ha realitzat aques- el consumidor sobre el seu L'eurodiputat socialista, favor de les indústries tes declaracions després producte i la seua dieta” Andrés Perelló, ha defensat alimentàries”. de la votació en el Parla- en contra d'una formula en el Parlament Europeu un ment Europeu sobre la que estableix “una gran etiquetaje d'aliments “clar i manera de etiquetaje dels quantitat de dades que que vaja en favor dels con- aliments en la Unió Euro- duen a la confusió”. sumidors i no només a fa- pea, en la qual el 90% de vor de les indústries ali- les esmenes dels socialis- En aquesta mateixa línia, el mentàries”. tes s'han votat a favor. europarlamentari ha indicat AJUDES EUROPEES PER ALS TREBALLADORS VALENCIANS DEL TAULELL I LA FUSTA Entre 1.600 treballadors i que va a ajudar als treballa- “Totes aquestes ajudes van tes es posa de manifest 2.500 es beneficiaran d'un dors de la Comunitat Va- a ser destinades a potenciar que Europa està obrint la paquet d'ajudes de 8,5 lenciana”. la formació o la recerca d'una porta a la possibilitat de milions d'euros. nova ocupació”, ha assenya- millorar la situació de crisi La responsable socialista lat Andrés. econòmica” i evidencien La europarlamentaria socia- ha apuntat que els benefi- que “la Comunitat Valen- lista, Josefa Andrés, ha ex- ciaris “poden ser entre ”És una ajuda econòmica ciana també està present plicat que “el Parlament 1.600 i 2.500 persones molt important destinada a la a Europa”, ha conclòs. Europeu ha aprovat un pa- acomiadades des de se- Comunitat Valenciana que va quet d'ajudes de 8,5 milions tembre de 2008 a juny de a ajudar a moltes famílies, d'euros procedents dels 2009 per les PYMES que que va a traure de la situació Fons Europeus d'Adaptació han tancat en el sector de crisi a moltes persones”, davant la situació de crisi ceràmic i també per a les ha subratllat. empreses dedicades al sector de la fusta”. “Amb mesures com aques- Página 7
 8. 8. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació PRÉSTECS DIRECTES DE L’ICO PER A AUTÒNOMS I PYMES A partir del 14 de juny de 1010. El Govern d’Espanya compleix així el seu compromís de posar a disposició, abans del 15 de juny de 2010, d'autònoms i pymes aquests préstecs dirigits a finançar inversions empresarials o necessitats de liquiditat. És un pas més per a facilitar l'accés al crèdit de les pymes i autònoms i dinamitzar el mercat creditici. Per a això han d'entrar en www.facilitarorfinanciero.es PRINCIPAL L’ICO rep directament les sol·licituds i NOVETAT decideix sobre la concessió del préstec D'AQUESTA assumint el 100% del risc. MESURA CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS 1. El termini de concessió del préstec és inferior Els terminis d'amortització dels préstecs a 30 dies des de la sol·licitud. son: 2. Poden sol·licitar aquests préstecs les pymes i autònoms amb més de 1 any d'antigui- ⇒ 7 anys, amb 2 de manca per als des- tat que necessiten finançament de fins a tinats a inversió. 200.000 euros per a noves inversions o liqui- ⇒ i 3 anys, amb 1 de manca per als de ditat liquiditat. 3. Les operacions de crèdit es poden tramitar en ⇒ El tipus d'interès és únic per a les 6.300 oficines del BBVA o el Santander que dues modalitats: euribor a 6 mesos + seran els bancs encarregats de formalitzar i rea- 3,50%. litzar el seguiment de l'operació. L’ICO va concedir 1.851 M€ en crèdits a la Comunitat en 2009 Un 57,4% més que en 2008, que es van concedir 1.176M€ Les línies ICO destacades van ser Habitatge 2009, Moratòria hipotecària, liquiditat mitjanes empreses 2009, tèxtil 2009, liquiditat pyme 2009. Liquitat de mitjanes empre- Liquiditat pyme 2009. Un ses 2009 . Un 21,7% del total 18% del total es va destinar a nacional d’aquestoss crèdits van ser la Comunitat. per a empreses valencianes En total per a pymes i mitjanes empreses valencianes, un 39,28% del total nacional. Página 8
 9. 9. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació LA REFORMA LABORAL DEL GOVERN El Govern ha aprovat una reforma laboral amb tres objectius prioritaris: 1. Millorar la productivitat. 2. Estimular la contractació indefinida. 3. Situar l'acomiadament com l'última solució, i no la primera. El model laboral que hi ha a Espanya és pràcticament el mateix des de fa 20 anys: Per què ara? S'ha quedat antic i és ineficaç. És un model que genera ocupació dual: uns treballadors gaudeixen de garanties i avantatges laborals (els indefinits) i uns altres pateixen la precarietat de la temporalitat . És a dir, que quan hi ha èpoques de creixement econòmic, es crea molta ocupació, però en les èpoques de cri- sis, es destrueix molta més ocupació que a la resta de països del nostre voltant. Un nou model productiu necessita un nou mercat laboral. Amb aquesta reforma: Haurà més contractes indefinits i menys temporals. S'introduirà la flexibilitat necessària perquè les empreses afronten situacions de dificultat sense recórrer a l'acomiada- ment o al tancament. Quines mesures conté la reforma? ⇒ Gran part dels 4 milions de treballadors amb contracte temporal passaran a tenir con- tracte fixe. ⇒ Els contractes temporals amb indemnització Els treballadors que ja per acomiadament de 8 dies per any pas- sen a tenir 12 dies per any. són indefinits mante- nen íntegres els seus ⇒ Es limitarà l'ús de contractes per obra i drets, i els temporals i servei i s'evitarà l'encadenament de succes- sius contractes temporals. aturats guanyen drets i oportunitats. ⇒ A més es crearà un fons per al treballador en el qual s'anirà ingressant un nombre de dies de salari per any: el treballador podrà disposar d'aqueix fons en cas d'acomiada- ment o reservar-lo per a la jubilació (és el mo- del austríac) Página 9
 10. 10. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació La reforma incorpora solucions als problemes de les empreses, que en èpoques de crisis, el primer que fan és retallar plantilla. S'introdueixen mecanismes d'adaptació, flexibilitat i seguretat perquè les empreses puguen reaccio- nar, millorar la seua competitivitat, preservar la seua viabilitat i l'ocupació, mantenint: 1. Els drets dels treballadors 2. La posició dels agents socials en la negociació col·lectiva 3. La tutela normativa i judicial. L'empresa paga al treballador la jornada treballada i la La reforma afavoreix els ERES de re- part que s'ha reduït la cobra a càrrec de l'atur. D'aquesta ducció de jornada com alternativa a manera l'empresa pot passar els períodes de dificultats man- l'acomiadament (model alemany). tenint l'ocupació. Els contractes per obra es limitaran a 36 mesos prorroga- bles 12 mesos més. Es limita la contractació temporal a Es prohibeix la successió o concatenació de contractes aquells casos que estiga justificada per temporals a un mateix treballador. la naturalesa del treball. S'estimula la conversió de contractes temporals en indefi- nits. S'incrementa la indemnització per acabar un contracte temporal (8 dies per any) fins a arribar a els 12 dies per any. Millorem els incentius i bonificacions als contratadotes. S'incentiva la contractació de joves i S'amplia a 24 anys l'edat per a tenir un contracte en pràcti- desocupats de llarga durada. ques i se li reconeix el dret a protecció per atur que ara no tenen. En definitiva, la reforma beneficia tant a treballadors com a les empreses Que les empreses a Espanya puguen desenvolupar la seua activitat i crear riquesa amb major seguretat jurí- dica, que es genere ocupació més estable i es mantin- ga la xarxa de drets dels treballadors és bo per al país i per a tots. Página 10
 11. 11. Nº67/ 18 de juny de 2010 Secretaria d’Acció Electoral i Formació EL PP HAURÀ D'EXPLICAR PER QUÈ SE'NS VA NEGAR L'ACCÉS AL LUIS VIVES que al govern més degradat, Jorge Alarte assegura que més antidemocràtic i més només al govern “més de- endarrerit de tots els go- gradat i antidemocràtic se li verns regionals . hagués ocorregut prohibir- nos l'accés a un centre edu- catiu”. “Camps creu que la no de- mocràcia, la negació de la paraula és la normalitat”, ha El secretari general ha exigit al denunciat. Quant a Font de president del Consell, Francis- Mora, ha assegurat que és co Camps, una explicació per “una xacra” per al futur de la impedir als socialistes accedir Comunitat. a les instal·lacions de l'institut Luis Vives de València, dijous passat, i ha anunciat que l'as- Alarte ha advertit que “cap sumpte serà dut a Les Corts. d'ells ens va a callar” i que “no van a impedir que par- lem amb la gent”. Alarte, acompanyat per Car- men Alborch i Savador Brose- ta, entre altres càrrecs i diri- panya electoral més llarga de la puguen escoltar a la comuni- Quant al fracàs escolar a la gents socialistes, tenia previst democràcia en la ciutat de tat educativa, als pares, ma- Comunitat, ha assegurat que reunir-se amb l'adreça del Luis València. res i representants d'alum- “és el fracàs de Camps i de Vives, dins de la jornada de nes, i “per a evitar que cone- la seua política educativa; no visita al districte de la Ciutat El secretari general ha reclamat guen els seus problemes i és un problema de com són Vella, continuant així la cam- a Camps que explique si com- aspiracions”. els valencians i les valencia- parteix la prohibició dictada pel nes”, sinó de “una política conseller de Educacion, Alejan- “A ningú se li haguera oco- equivocada, antidemocràti- dro Font de Mora, per a evitar rregut fer una prohibició d'a- ca”. que els Socialistes Valencians questes característiques més L'AVE, PER SOBRE DE QUALSEVOL PROBLEMA ECONÒMIC “El govern d'Espanya i el PSOE ratificant que l'AVE arriba a la El secretari general assegura compleixen els seus compromi- nostra comunitat autònoma”, que “l'AVE a la Comunitat és sos amb València”. Així de con- ha subratllat. “L'AVE a la Comu- una realitat, una prioritat del tundent s'ha mostrat el líder nitat Valenciana és una realitat, PSOE i dels Socialistes Valen- SIGUENOS EN TWITTER socialista després de conèixer és una prioritat del PSOE, del cians”. @SOCIALISTESVAL que el ministre de Foment, Govern, de José Blanco, de José Blanco, ha assegurat que José Luis Rodríguez Zapatero i “l'AVE arribarà a València en dels Socialistes Valencians”, ha 2010 i a Alacant en 2012”. insistit. Jorge Alarte ha explicat que “malgrat la necessitat de l'es- El màxim responsable socialista D'aquesta manera, el secretari forç nacional de realitzar retalla- ha valorat positivament l'anunci general ha defensat l'arribada des, d'ajustar els pressupostos i de Blanco en la seua compa- de l'AVE com “una gran oportu- les inversions públiques, el Go- reixença en el Congrés dels nitat de desenvolupament es- vern d'Espanya ha demostrat Diputats d'aquest matí. tratègic, econòmic i turístic per que la Comunitat Valenciana a l'avanç de la Comunitat”. està per sobre de qualsevol “El propi ministre de Foment vicissitud econòmica i que l'AVE ha confirmat en el més imme- arribarà en les dates previstes”. diat els seus compromisos i El cambio que avanza també els plans del Govern Teléfono: 961 111 000 Correo: www.socialistesvalencians.org accionelectoral@pspv- PSPV-PSOE Todos los contenidos a un clic psoe.net Sec. Acción Electoral y Página 11 Formación

×