கதிரியக்கம் என்பது என்ன?

1,269 views

Published on

நியூக்கிளியர் பவர் கார்ப்பொரேஷனின் தொழில் நுட்ப இயக்குநர் பாரத்வாஜ் அவர்களின் பேச்சு

Published in: Health & Medicine, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
317
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

கதிரியக்கம் என்பது என்ன?

 1. 1. இயற்ைக மற் ம்ெசயற்ைக கதிர் ச்சுகள் ஒ சாியான கண்ேணாட்டம்
 2. 2. இயற்ைக பின் லக் கதிாியக்கம் (Natural Background Radiation)• இயற்ைகயி ந் வ ம் கதிர் ச்சிற்கு எல்லா ேநரங்களி ம் நாம் அைனவ ம் உட்ப த்த ப கிேறாம். இந்த கதிர் ச்சு இயற்ைக பின் லக் கதிாியக்கம் (Natural background radiation) எனக் ற ப கிற .• ட் ற்கு உள்ேள ம் ெவளிேய ம் எல்லா ேநரங்களி ம் கதிாியக்கம் நம்ைமச் சுற்றி இ க்கிற .
 3. 3. இயற்ைக பின் லக் கதிாியக்கம் - காரணங்கள்• மிையத் தாக்கும் அண்ட ஒளிக்கதிர்கள்• வியின் ேமல்தட் ல் உள்ள கதிாியக்க ெபா ட்கள்
 4. 4. அண்ட ஒளிக்கதிர்கள் Cosmic Rays• அண்ட ஒளிக்கதிர்கள் மிகுந்த ஆற்றல் ெகாண்ட கள்கள். ாியன், விண்மீன்கள் மற் ம் நட்சத்திரங்களில் இ ந் வ ம் இைவ ெப ம்பா ம் ேராடான் என் ெசால்ல ப ம் கள்கள்.• இைவ காற் டன் விைன ாிந் பல வழிகளில் கதிர் ச்சாக நம்ைம வந்தைடகின்றன.
 5. 5. மியின் கதிாியக்கம் (Radioactivity from the earth)• மி உ வாகும்ேபாேத அதில் நிைறய கதிாியக்க ெபா ட்கள் அடங்கி இ ந்தன.• இந்த கதிாியக்க ெபா ள்கள் பல, இ ேபா ம் மியில் இ பதால் நாம் கதிர் ச்சிற்கு ெதாடர்ந் ஆளாகிேறாம்.
 6. 6. ேரடான் வா• இயற்ைகயாகேவ ேரனியம் அ வில் நிக ம் ெதாடர்ச்சியான சிைத களால் ேரடான் வா உ வாகிற .• இந்த ேரடான் ஒ மந்த வா . இ நிலம் மற் ம் ட் ன் அ த்தளங்களில் உள்ள ண்ணிய ெபா ள்கள் வழியாக இடம் ெபயர்கிற .
 7. 7. ேரடான் வா• நாம் சுவாசிக்கும் காற்றின் வழியாக வ ம் ேரடான் நம் உட க்குள்ேள அ ச் சிைதவைடகிற .• இந்த சிைத அ க்கள் ைர ரல்களில் தங்கும் ேநரத்தில் நமக்கு கதிர் ச்சு கிைடக்கிற .
 8. 8. மனித உட ல் இயற்ைக கதிாியக்கம்• இயற்ைகயில் கலந்தி க்கும் கதிாியக்க ெபா ள்கள் நம் உட க்குள் ம் வ கின்றன. இந்த அ க்களில் க்கியமானைவ கார்பன்-14 , மற் ம் ெபாட்டாசியம் - 40 .• இைவ நாம் உண் ம் உண , கு க்கும் நீர் மற் ம் சுவாசிக்கும் காற் வாயிலாக நம் உட ற்குள் ைழகின்றன. இந்த அ க்களில் இயற்ைகயாக நடக்கும் சிைத களால் உட க்குள்ேள கதிர் ச்சு கிைடக்கின்ற .
 9. 9. சு க்கமாக• மனிதர்கள் இயற்ைக வழிகள் லம் கதிர் ச்சிற்கு ஆளாகிறார்கள்.• நாம் நடக்கும் நிலம், சுவாசிக்கும் காற் , உண் ம் உண இைவகளில் கிைடக்கும் கதிாியக்கம் இயற்ைக வழிகளில் அடங்கும்.• உலகில் உள்ள அைனத் ெபா ள்களி ம் கதிாியக்கத் தன்ைம வா ந்த ெபாட்டாசியம்- 40, ேர யம்-226 மற் ம் ேரடான்-222 ேபான்ற அ க்கள் சிறிதளவில் உள்ளன.
 10. 10. ஒ வ டத்தில் கதிர் ச்சின் சராசாி அள (ைமக்ேரா சிெவர்ட்) வழி லம் உலக ச்சு சராசாிஇயற்ைக காற் 1260 200 – 10000 அகச் ழல் 290 200 - 1000 மி 480 300 - 1000 அண்டம் 390 300 - 1000 ெமாத்தம் ~ 2400 1000 -13000
 11. 11. IERMON Records ஜனவாி- அக்ேடாபர், 2011 (ைமக்ேரா சிெவர்ட் / ஆண் )இடம் சராசாி அதிக குைறந்த பட்சம் பட்சம் 692 876 561நாக் ர் 736 858 674
 12. 12. அண்ட ஒளிக்கதிர்கள்
 13. 13. பின் லக் கதிாியக்கத்தில் ஏற்ப ம் மா தல்கள்• இயற்ைக பின் லக் கதிர் ச்சின் அளைவ ெதாடர்ந் ஆ ெச வதற்காக நாட் ன் பல இடங்களில் சுற் ச் ழல் கதிர் ச்சு கண்காணி நிைலயங்கள் அைமக்க பட் ள்ளன.• இவற்றின் லம் ேசகாித்த தகவ ன்ப , ஒ இடத்தின் பின் லக் கதிாியக்கத்தின் சராசாி அளவில் இயற்ைகயாகேவ 10 % வைர மா தல்கள் நிக கின்றன என் கண்டறிய பட் ள்ள .
 14. 14. கதிாியக்கம் – ெசயற்ைக வழிகள் (1)• ெசயற்ைக வழிகள் லமாக ம் பல விதங்களில் நமக்கு கதிாியக்கம் கிைடக்கிற .• எக் ேர, சி. . ேகன் ேபான்ற ம த் வ பாிேசாதைனகள், அ சக்தி சார்ந்த ம த் வ சிகிச்ைசகள் - இைவ அைனத் ம் கதிர் ச்ைச நமக்கு அள்ளித் த கின்றன.
 15. 15. கதிாியக்கம் – ெசயற்ைக வழிகள் (2)• இவற்ைற தவிர, உலகில் ( ன் நடத்த பட்ட) அ ஆ த ேசாதைனகளின் கதிாியக்க விைள கள், கதிாியக்கம் சார்ந்த ேவைல நிமித்தமாக ஏற்ப ம் கதிர் ச்சுகள், மற் ம் அ மின் நிைலயங்களில் இ ந் ெவளியாகும் சிறிய அளவிலான கதிாியக்க உமி கள் என மற்ற வழிகளி ம் கதிர் ச்சு வ கிற .
 16. 16. ம த் வ ைறயில் உட க்கு வ ம்கதிர் ச்ைச நாம் ஏற் க்ெகாள்கிேறாம் (1) • உடல் சி. . ேகன் லம் வ ம் கதிர் ச்சின் அள 5000-10000 ைமக்ேரா சிெவர்ட். • இேத அள கதிர் ச்சு P.E.T. ேகன் என்ற ேசாதைனயி ம் கிைடக்கிற . • ேமற்கண்ட இ ேசாதைனக ம் ெச ம்ேபா 15000 ைமக்ேரா சிெவர்ட் அளவிற்கு கதிர் ச்சு கிைடக்கிற .
 17. 17. ம த் வ ைறயில் உட க்கு வ ம்கதிர் ச்ைச நாம் ஏற் க்ெகாள்கிேறாம் (2)• கதிாியக்கம் சார்ந்த ம த் வ பாிேசாதைனகள் மற் ம் சிகிச்ைசகள் லம் மக்கள் அதிக அளவில் பயன் அைடந் ள்ளனர்.• கதிாியக்க சிகிச்ைச லம் பல க்கு ற் ேநா குண ப த்த பட் ள்ள . இத்தைகய கதிர் ச்சுகள், ∴ குஷிமா அ உைலகளில் ெவளிவந்த கதிர் ச்சுகள் ேபான்றைவேய.
 18. 18. ஒ வ டத்தில் கதிர் ச்சின் சராசாி அள (ைமக்ேரா சிெவர்ட்) வழி லம் உலக சராசாி ச்சுஇயற்ைக காற் 1260 200 – 10000 அகச் ழல் 290 200 - 1000 மி 480 300 - 1000 அண்டம் 390 300 - 1000 2400 1000 -13000ெசயற்ைக ம த் வம் 600 30 - 2000 ஆ த 7 0- 1000 ேசாதைன மற்றைவ 5.2 0 - 20000 600 0 - 20000ெமாத்தம் 3000 0 - 20000
 19. 19. இந்தியாவில் அதிக கதிர் ச்சு உள்ள இடங்கள் – க நாக பள்ளி, ேகரளாேகரளாவின் க நாக பள்ளி தா காவின் கடேலாரபகுதிகளில் கடல் மண்ணில் பதிந் ள்ள ேதாாியம் லம்அங்கு வ ஷத்திற்கு 70000 ைமக்ேரா சிெவர்ட் கதிர் ச்சுெவளிவ கிற .
 20. 20. க நாக பள்ளி, ேகரளா• High natural radiation• Thorium sands• Study conducted byRegional Cancer Centre, Trivandrum
 21. 21. Jayalekshmi P et al. High natural radiation and cancer in Karunagapally, Kerala
 22. 22. அதிக கதிர் ச்சு உள்ள இடங்கள் - ராம்சர், ஈரான்• ஈரான் நாட் ல் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ராம்சர் என் ம் நகரத்தின் சில பகுதிகளில் அதிக பட்சமாக ஆண் ஒன் க்கு 260,000 ைமக்ேரா சிெவர்ட் என்ற அளவில் கதிர் ச்சு உள்ள .• இந்த இடத்தில் உயிர பற்றிய ஆ கள் நடத்த பட்டன. இந்த ேசாதைனகளில், பிற பகுதிக டன் ஒ பி ம்ேபா குறி பிடத்தக்க மா தல்கள் எ ம் கண்டறிய படவில்ைல.
 23. 23. உலகிேலேய மிக அதிகமாக கதிர் ச்சு உள்ள இடம் - ராம்சர், ஈரான்(அதிக பட்ச கதிர் ச்சு: 2,60,000 ைமக்ேரா சிெவர்ட் / ஆண் )இங்கு 9 ெவ ப நீ ற் கள் உள்ளன. இந்தநீ ற் களில் கதிாியக்கத்தன்ைம ெகாண்ட ேர யம்-226 , ேரனியம் மற் ம் ேதாாியம் உள்ள .
 24. 24. ராம்சர், ஈரான்இைவஆேராக்கிய நீ ற் களாகக த பட் ஏராளமானமக்கள் நா ம் சுற் லாதலமாக உள்ள .
 25. 25. இயற்ைக கதிாியக்கம் & அ மின் நிைலயங்கள்• இந்தியாவில் அ மின் நிைலயங்கள் லம் வ ம் கதிர் ச்சின் அள 0.42 - 39.6 ைமக்ேரா சிெவர்ட் வைர உள்ள .• இயற்ைக கதிர் ச்சான 2400 ைமக்ேரா சிெவர்ட் அள டன் ஒ பி ம்ேபா இ மிக மிக சிறிய .• ேம ம் இ , பின் லக் கதிாியக்கத்தின் சராசாி அளவில் இயற்ைகயாகேவ நிக ம் 10 % மா தைல விட ம் மிக மிக குைற .
 26. 26. கதிாியக்க பா கா ெகாள்ைக• இந்திய அ சக்தி ஒ ங்கு ைற வாாியம், கதிர் ச்சு பா கா குறித் பல விதி ைறகைள வகுத் ள்ள .• இந்த சட்டதிட்டங்கள், கதிர் ச்சின் அளைவ மிக ம் குைற ப என்ற அ பைட தத் வத்ைதக் ெகாண் ச க நலன் / காரணங்கள் க தி வைரய க்க ப ள்ளன.
 27. 27. கதிாியக்க பா கா• சிறிய அளவில் வ ம் அ க் கதிர் ச்சு நமக்கு ஊ விைளவிக்கா .• கதிாியக்கம் பற்றிய ேதைவயற்ற அச்சம் மன அ த்தத்ைத ஏற்ப த் வ டன் ச க நலைன ம் சீர்குைலக்கிற .
 28. 28. அ ைலகளால் ெவளி ப ம் கதிர் ச்சுஇயற்ைகயில் ெப ம் அளைவவிட மிக குைற – இ அ சக்தி ைற பாிந் ைரத்தைத ம் விட குைற Average dose from NPPs at 1.6 km (2003‐2009)
 29. 29. Radiation Dose to Public is insignificantly small fraction ofnatural background and the Regulatory limit Average Dose from NPPs at Exclusion Zone Boundary 2400.00 2500.00 Dose in microsievert per year 2000.00 1500.00 1000.00 1000.00 500.00 13.30 26.37 13.48 1.11 1.67 1.17 0.00 TAPS RAPS MAPS NAPS KAPS KGS AERB Limit Natural (0.5%) (1.1%) (0.5%) (0.05%) (0.07%) (0.05%) (41.6%) Background NPP (Dose as % of background)

×