Your SlideShare is downloading. ×
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

090528 The Impact Of Digital Dialogue Slideshare

517

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
517
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. afdfq^i=k^qfsbp fÉÇÉêÉ ÇáåëÇ~Ö T=ïÉâÉå ä~åÖ NSì=Ó NTì
 • 2. NSLSW=afdfq^i=^asboqfpfkd _~ë=aÉêâë
 • 3. OPLSW=`oj=C=a^q^_^pb j~êá~ååÉ=oçÄÄÉå
 • 4. PMLSW=pl`f^i=jbaf^ pàçÉêÇ dçÇÉêáÉ
 • 5. TLTW=olf=áå=kÉï=j~êâÉíáåÖ h~êáàå î~å=ÇÉå=_çëëÅÜÉ
 • 6. NQLTW=pÉ~êÅÜ=~åÇ=ÄÉ=cçìåÇ oçÖáÉê `êçÉë
 • 7. s~åÇ~~Ö
 • 8. qeb=fjm^`q=lc=afdfq^i lå=çìê=äáîÉë=íçÇ~ó=C=Üçï=áí=ÉåÜ~åÅÉë=Äê~åÇë
 • 9. låíãçÉí pàçÉêÇ
 • 10. sêáàÇ~Ö~îçåÇ ï~ë=îççê ÜÉãÁ
 • 11. a~åâòáàÁ
 • 12. eáà Ü~Ç=îÉÉäÁ
 • 13. bå=~~åÇ~ÅÜí
 • 14. bå=Ç~í ï~ë=çâI Üáà ïáëí åáÉí ~åÇÉêëK
 • 15. eáà îÉêíêçìïÇÉÁ
 • 16. sççê ÄÉíêçìïÄ~êÉ áåÑçêã~íáÉ ã~~âíÉ Üáà ÖÉÄêìáâ î~åÁ
 • 17. t~í áë=Éê Ç~å îÉê~åÇÉêÇ
 • 18. eáà ÜÉÉÑí åçÖ ëíÉÉÇëÁ
 • 19. j~~ê ççâÁ
 • 20. bå=Üáà áë=~ÅíáÉÑ çéÁ
 • 21. aáí ä~~í Üáà äáåâë=äáÖÖÉåÁ
 • 22. få=éä~~íë Ç~~êî~å ÖÉÄêìáâí ÜáàÁ
 • 23. eáà ÜÉÉÑí ÖÉÉå îÉêíêçìïÉå ãÉÉê áåÁ
 • 24. t~åí=ÜÉí òáàåÁ
 • 25. eáà îÉêíêçìïíÁ
 • 26. t~åí=Ç~í òáàå ãÉåëÉå ãÉí=ÇÉòÉäÑÇÉ ëã~~â ~äëÁ
 • 27. j~~ê ÄçîÉå ~ääÉë îÉêíêçìïí ÜáàÁ
 • 28. aìëÁ
 • 29. báÖÉåäáàâ áë=Éê åáÉíë îÉê~åÇÉêÇ áå=òáàå ÖÉÇê~ÖK ^ääÉÉå ÜÉÉÑí EÇáÖáí~äÉF=íÉÅÜåçäçÖáÉ òáàå äÉîÉå îÉêÖêççí Éå=îÉêêáàâí Éå=ÜÉã= îÉêÄçåÇÉå ãÉí=ÇÉ=ÜÉäÉ ïÉêÉäÇK=
 • 30. g~I=ã~~êÁ ïáÉ áë=pàçÉêÇ åçì ÉáÖÉåäáàâ ÉÅÜíÉ ïÉêÉäÇK aáÖáí~~ä áë=åáÉí ÇÉ=
 • 31. qÉÅÜåçäçÖáÉ áë=íÉÅÜåçäçÖáÉ îççê ÇáÉ=ãÉåëÉå ÇáÉ=òáàå ÖÉÄçêÉå îççêÇ~í ÜÉí áë=ìáíÖÉîçåÇÉåKÒ ^ä~å=h~óI=`çãéìíÉê=îáëáçå~êó
 • 32. afdfq^i=k^qfsbp ^=ÇáÖáí~ä=å~íáîÉ=áë=~=éÉêëçå=Ñçê=ïÜçã=ÇáÖáí~ä= íÉÅÜåçäçÖáÉë=~äêÉ~Çó=ÉñáëíÉÇ=ïÜÉå=íÜÉó=ïÉêÉ=ÄçêåI= ~åÇ=ÜÉåÅÉ=Ü~ë=Öêçïå=ìé=ïáíÜ=ÇáÖáí~ä=íÉÅÜåçäçÖó= ëìÅÜ=~ë=ÅçãéìíÉêëI=íÜÉ=fåíÉêåÉíI=ãçÄáäÉ=éÜçåÉë= ~åÇ=jmPëK
 • 33. afdfq^i=k^qfsbp PNB=î~å=ÇÉ=ki=ÄÉîçäâáåÖ áë=å~ NVUM=ÖÉÄçêÉå SRB=Ç~~êî~å â~å òáÅÜ aáÖáí~ä=k~íáîÉ=åçÉãÉå PKMMMKMMM=kÉÇÉêä~åÇÉêë
 • 34. afdfq^i=k^qfsbp NK qÜÉó=éêáòÉ=ÑêÉÉÇçã ~åÇ=ÑêÉÉÇçã=çÑ=ÅÜçáÅÉ OK qÜÉó=ï~åí=íç=ÅìëíçãáòÉ íÜáåÖëI=ã~âÉ=íÜÉã= íÜÉáê=çïå PK= qÜÉóÛêÉ=å~íìê~ä=Åçää~Äçê~íçêëI=ïÜç=Éåàçó= ÅçåîÉêë~íáçå åçí=~=äÉÅíìêÉ RK qÜÉóÛää=ëÅêìíáåáòÉ óçì=~åÇ=óçìê=Äê~åÇ SK qÜÉó=áåëáëí=çå=áåíÉÖêáíó TK qÜÉó=ï~åí=íç=Ü~îÉ=ÑìåI=ÉîÉå=~í=ïçêâ=çê=ëÅÜççä UK péÉÉÇ áë=åçêã~ä VK fååçî~íáçå áë=é~êí=çÑ=äáÑÉ
 • 35. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • 36. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • 37. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • 38. mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁ mltbo=ql=qeb=mblmib=arpÁK
 • 39. sbop`erfsfkd=s^krfq=qo^afqflkbbi aÉ=ÅáàÑÉêë äáÉÖÉå åáÉí qs=^ÇîÉêíÉåíáÉë ↓ PMB=EkÉïë`çêéF mêáåí=^ÇîÉêíÉåíáÉë rp^ ↓ NQB o~Çáç=äìáëíÉê~~êë ↓ NQB _~ååÉêë=ÅäáÅâê~íÉë ↓ PMB=EOMMT=îë OMMUF dÉãáÇÇÉäÇÉ ÅäáÅâê~íÉ MIMRB
 • 40. k^^o=afdfq^^i aÉ=ÅáàÑÉêë äáÉÖÉå åáÉí ráíÖ~îÉå låäáåÉ=~ÇîÉêíáëáåÖ=çé=åáÉìïëëáíÉë ↑ UB sççêìáíòáÅÜí ÖêçÉá îáÇÉç=~ÇîÉêíáëáåÖ ↑ RRB wçÉâã~ÅÜáåÉã~êâÉíáåÖ rp^= A=NOãáäà~êÇ= sççêìáíòáÅÜí ÖêçÉá ÇáÖáí~ä=ã~êâÉíáåÖ OMMVG ↑ RMB ëçìêÅÉW=cçêêÉëíÉê=oÉëÉ~êÅÜ G=pçÅá~ä=kÉíïçêâáåÖI=jçÄáäÉ=j~êâÉíáåÖI=_äçÖÖáåÖI=pÉ~êÅÜ=j~êâÉíáåÖI=låäáåÉ=sáÇÉçI=táÇÖÉíëI=bJã~áäI= rd`I=oppI=d~ãÉ=j~êâÉíáåÖ
 • 41. ab=lmhljpq=s^k=pl`f^ib=jbaf^
 • 42. dolbf=rd`=mi^qcloj=sp mloq^ip=
 • 43. `lkprjbkqbkhbkkfp=
 • 44. få=ÇÉ=âçãÉåÇÉ à~êÉåI=Äêç~ÇÅ~ëíáåÖ áë=åáÉí ãÉÉê Äêç~Ç=Éå=åáÉí ãÉÉê Å~ëíáåÖK aÉ=Ççãáå~åíáÉ î~å=¨¨å ïÉÖ Éå= é~ëëáÉîÉ ÅçããìåáÅ~íáÉ áë= îççêÄáàK
 • 45. ^å~äççÖ áë=Äáå~áê aáÖáí~~ä áë=âÉìòÉ aá~äççÖ áë=êÉäÉî~åíáÉ
 • 46. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 47. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 48. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ “Would you rather do a focus group with 10 people or listen to 100.000 people debate ideas for a few months and ask them questions through the process?” Bob Pearson, VP Communities & Conversations, Dell
 • 49. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 50. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 51. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 52. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 53. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 54. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 55. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ `ìëíçãÉêë=~êÉ=íÉääáåÖ=pí~êÄìÅâë=íÜ~í=äçåÖ=äáåÉë=áêêáí~íÉ íÜÉãK=_ìí=åçíÉ=ïÉää=íÜÉó= ÇáÇåÛí ÅçãÉ=çåäáåÉ=íç=Åçãéä~áåK=fåëíÉ~Ç=íÜÉó=çÑÑÉêÉÇ=ëçäìíáçåëK=qÜáë=áë=íÜÉ=ÖáÑí= ÉÅçåçãó=çÑ=çåäáåÉK `Üêáë=_ìòòçI=`fl=C=`ql=pí~êÄìÅâë
 • 56. tÉäâÉ ãÉêâÉå ÇçÉå Ç~í ÖçÉÇ
 • 57. t^q=jlbqbk=tfg=kr=
 • 58. mofs^`v
 • 59. mofs^`v
 • 60. `lkkb`qfsfqv
 • 61. `lkkb`qfsfqv
 • 62. qtl=t^v
 • 63. mloq^_fifqv
 • 64. mloq^_fifqv
 • 65. mr_ifpeI=pr_p`of_b=C=pe^ob
 • 66. lmbk=rm
 • 67. lmbk=rm
 • 68. _lqqlj=rm
 • 69. bå=çã Äçííçã=ìé=íÉ Ö~~å ÇÉåâÉå ãçÉí àÉ ÄÉåÉÇÉå ÄÉÖáååÉåK bå=Ç~í âçãí ÖçÉÇ ìáíÁ Ç~~ê òáííÉå ÉÉå é~~ê ï~åå~ÄÉ=aáÖáí~ä=k~íáîÉëK=
 • 70. _~ë=aÉêâë h~êáàå î~å=ÇÉ=_çëëÅÜÉ j~êá~ååÉ=oçÄÄÉå pàçÉêÇ dçÇÉêáÉ
 • 71. eçÉ=aáÖáí~ä=k~íáîÉ ÄÉå àáà

×