Protipoziarne

712 views
609 views

Published on

130 rokov OHZ Drahovce

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Protipoziarne

 1. 1. 130. výročiezaloženia Dobrovoľného hasičského zboru v Drahovciach 1882 - 2012
 2. 2. HASIČSKÉ DESATORO 1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaţ.3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vţdy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie. 4. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, ţe tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše. 5. Povaţuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaţ sa ich povzniesť. 6. Pamätaj, ţe od hasičského dobrovoľníka sa vyţaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna. 7. Uţitočnosť poţiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami neţ slovami, ale záujmy hasičské je nutné vţdy a všade slušným spôsobom hájiť.8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril. 9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, ţe nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš. 10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom
 3. 3. Dostáva sa Vám do rúk brožúra, ktorá by mala slúžiť nielen ako pamiatka na tieto, pre nášDobrovoľný hasičský zbor slávnostné dni, ale aj ako spomienka pre nás všetkých. Dobrovoľnéhasičské zbory sú najpočetnejšími humánnymi organizáciami, založenými na dobrovoľnosti,a za to si zaslúžia úctu a poďakovanie. Mnohí členovia položili svoje životy pri záchraneiných. Hasiči sú hybnou silou takmer pri všetkých činnostiach v mestách a obciacha v nemalej miere sú aj nositeľmi kultúry. Bol by som rád, keby si všetci občania držalivšetkých dobrovoľníkov v úcte, lebo sú vždy pripravení chrániť Vaše životy a majetok, a to vodne aj v noci. Samozrejme je aj potrebné, aby aj samotní hasiči prispievali k udržaniu sisvojho dobrého mena.Chcem sa poďakovať všetkým tým generáciám hasičov, ktorí cez rôzne prekážky priviedlipožiarnu ochranu v našej obci až k dnešným dňom, kedy môžeme oslavovať 130. výročiezaloženia. Vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí vedú a tvorivou prácou prispievajú k plneniuodkazu našich predkov dnes. Prajem im do ďalšej práce veľa zdravia a rodinnej pohody, akoaj vzájomného porozumenia. Jozef Varačka ml. veliteľ DHZ Drahovce
 4. 4. Zopár riadkov z histórie nášho zboruDobrovoľný požiarny zbor v Drahovciach bol založený v roku 1882, notárom ŠtefanomKardhordom, ktorý bol zároveň jeho prvým veliteľom. Zbor prvýkrát činne zasahoval14.11.1887 počas veľkého ohňa, ktorý úplne zničil 84 domov, 46 stodôl a čiastočne poškodil13 domov. 27. júla 1890 bol zbor reorganizovaný a mal 26 členov. V tomto roku dostal úplnýpožiarny výstroj a 24. decembra mu bola dodaná štvorkolesová striekačka.V roku 1899 bol zbor obnovený pod vedením notára Kornela Kőniga. Činnosť bola prerušenáv roku 1914, prvou svetovou vojnou. Obnovil ju až v roku 1919 tunajší notár ĽudovítSchneider. Po jeho odchode z Drahoviec bol za veliteľa zvolený Ján Milovník. V roku 1927bolo celé družstvo vystrojené rovnošatou. Veľkým dňom bol 22. október 1927, kedy bolaposvätená prvá hasičská zástava. Krstnou mamou bola Anna Surová.V roku 1935 pod vedením F. Kristeka je zbor vystrojený koženými čapicami a sviatočnourovnošatou.V roku 1949 sa mení názov na – Miestna jednota požiarnej ochrany a jej prvým predsedom sastáva C. Kremnický. V rokoch 1953 – 1954 sa začala stavať hasičská zbrojnica a odovzdanádo užívania bola 18.9.1955. Miestna jednotka dostala aj novú Tatru 805 s kompletnýmvybavením. V roku 1954 sa predsedom Československej požiarnej ochrany stal ŠtefanBednárik. V roku 1956 bola v obci veľká povodeň, kde členovia zboru pomáhali prizáchranných prácach.Novú striekačku DS 16 dostal zbor v roku 1963, vymenila sa aj škridla na zbrojnici a boldokončený stožiar na hadice. Predsedom bol v tom čase Karol Rusnák a veliteľom JozefBrezovský. V roku 1969 sa stal predsedom Marián Bednár a veliteľom Jozef Varačka.Oživenie práce zboru nastáva v roku 1974. Od roku 1975 bol predsedom Ján Brezovský až doroku 1977, kedy ho vystriedal Marián Bednár, ktorý bol najdlhšie úradujúcim predsedom, aždo roku 2002. Veliteľom bol Jozef Varačka a tajomníkom Vladimír Dzuro.3.3.1982 dostal zbor vozidlo Tatra 138, kvôli ktorému bola postavená garáž. Jej kolaudáciabola 30.12.1982. V tomto roku sa v obci pri jazere konala aj okresná súťaž, na ktorej sazúčastnilo 28 družstiev. Naše družstvo skončilo na 10. mieste.Dňa 13.6.1982 sa konali oslavy 100. výročia založenia zboru.Od roku 1989 vyvíja zbor minimálnu aktivitu. V obci nie je záujem mladých ľudí, pokračovaťv činnosti svojich otcov a starých otcov. Napriek tomu je ale zbor stále zásahu schopný, abymohol vypomôcť pri požiaroch či živelných pohromách.Aktívna činnosť je obnovená až v roku 1999, kedy začína zbor fungovať s novými, mladýmisilami. V roku 2000 sme usporiadali prvý ročník hasičskej súťaže „O putovný pohár starostuobce Drahovce“. Jej tradíciu udržiavame dodnes. V tomto roku sa podarilo zrekonštruovať ajhasičskú zbrojnicu.
 5. 5. Uplynulo uţ desať rokov, čo sme spoločnými silami tvorili túto broţúrku, pri príleţitosti 120.výročia Dobrovoľného hasičského zboru v Drahovciach. Bolo to zmapovanie jeho práce odzaloţenia v roku 1882 aţ po rok 2002.V roku 2002 nám bolo o desať rokov menej, dnes je väčšina z nás v stave manţelskoma pribudli nám radosti v podobe našich detí. Ako sa menil náš ţivot, tak prichádzalok zmenám aj v našom zbore.Touto cestou Vám priblíţime tých ďalších desať rokov. Čo sa udialo, zmenilo a akýmsmerom sa uberala naša činnosť. Poďme sa na pár stranách zoznámiť s našou prácou.Začíname.K dispozícii má dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) zásahovú techniku – Tatru 138, vozidloAVIA a najnovšie, hasičské auto Mazda E 2000 Panel .K dnešnému dňu má náš zbor 40 členov.Hlavnou úlohou dobrovoľného hasičského zboru je ochrana majetku občanov a obce, ale ajpomoc v problémových situáciách.120 rokov za nami a pred nami ďalšie roky tvrdej práce.Ale pekne po poriadku.Píše sa rok 2002 a vlastne väčšina činnosti bola zameraná práve na prípravy osláv 120výročia. V januári na výročnej schôdzi si členovia zvolili nový výbor na päť rokov. Zapredsedu bola zvolená Dušana Nosková (vystriedala vo funkcii dlhoročného predsedu DHZpána Mariána Bednára), veliteľ – Jozef Varačka ml., tajomník – Jozef Dzuro, pokladník –Pavol Dusík, strojník – Emil Michalčík, preventivár – Róbert Šerjeník, referent mládeţe –Ľuboš Psota, členovia: Martin Vavruš, Miroslav Cesnek a Ján Bublavý.Druţstvo muţov sa v tomto roku zúčastnilo na Okresnom kole previerky pripravenosti, ktorésa konalo v Moravanoch nad Váhom a chlapci sa umiestnili na 5. mieste.Absolvovali aj súťaţe v Pobedime a v Bašovciach, kde skončili na 6.mieste, Veľké Orvište –3. miesto a Rakovice - 3. miesto.Prišiel august a začali sa trojdňové oslavy. V piatok deviateho, sme v spolupráci s Hasičskýma záchranným zborom Piešťany, zorganizovali taktické cvičenie na bytové domyv Drahovciach. V sobotu, 10.8. sa konal uţ tretí ročník súťaţe o Putovný pohár starostu obce,kde sa naši muţi umiestnili na 4. mieste s výsledným časom 25,07 s. Zasúťaţilo sa 12hasičských druţstiev.V kaţdom roku si pripomenieme vţdy prvé tri víťazné druţstvá.kategória muţi ţeny1, Pobedim 20,56 s 1, Prašník 35,00 s2, Prašník 21,85 s 2, Gbely 39,62 s3, Rakovice 22,14 sOslavy sme zavŕšili v nedeľu, svätou omšou v miestnom kostole, kde bola posvätená našanová zástava. Omšu celebroval pán dekan Peter Kučera. Následne sme sa presunuli naspoločný obed, kde sme ocenili našich dlhoročných členov, povýšili sme ich do novýchhodností a odovzdali sme im vyznamenania za dlhoročnú prácu.
 6. 6. Drahovce 10.8.2002zľava- doprava: Milan Današ, Jozef Varačka ml., Ján Doktor, Ľubomír Michalčík, Dušana Nosková,Rastislav Holík, Ľuboš Psota, Roman Holík, Pavol Dusík, Ondrej Karaba, Martin Vavruš, Radovan Karaba,Róbert Šerjeník, Jozef Dzuro, Peter StodolkaVečer sme zakončili ešte technickým zásahom na Váţskej ulici, kde bola odčerpávaná vodazo zatopenej cestnej komunikácie.V roku 2002 sa hasiči podieľali na vykonávaní prác súvisiacich so starostlivosťou o majetokDHZ aj obce.Bolo odpracovaných viac ako 80 brigádnických hodín pri upratovaní objektu hasičskejzbrojnice, opravách a údrţbe zásahových vozidiel, ako aj pravidelná úprava hasičskejstriekačky.Rok 2003 sa začal výročnou členskou schôdzou.V tomto roku bol náš zbor nápomocný v marci pri poţiari trávy na vale a v máji pri poţiaristohu slamy. Dvakrát sme mali technický zásah na Váţskej ulici, kde bola odčerpávaná vodazo zatopenej ulice.Naša účasť na súťaţiach: Kátlovce – 6. miesto, Veľké Orvište – 5 miesto.Doma sme 13.9. usporiadali 4. ročník súťaţe, vybojovali sme s časom 25,46 s. 9. miesto.Svoje sily si tu zmeralo 12 druţstiev.kategória muţi ţeny1, Kátlovce 18,80 s 1, Rakovice 27,52 s2, Pobedim 21,17 s 2, Prašník 28,67 s3, Rakovice 21,29 sV tomto roku sme zorganizovali Okresné kolo previerky pripravenosti u nás v Drahovciach,kde chlapci skončili na 4. mieste.Pre deti sme pri príleţitosti MDD pripravili ukáţku hasičskej techniky s výrobou peny. Bolisme aj spoluorganizátormi súťaţe Mladý hasič – záchranár na Výtokoch. Tu sa zúčastnili uţaj naši mladí hasiči. Skončili na peknom druhom mieste.
 7. 7. Tento rok sme prvýkrát zorganizovali hasičský majáles, na ktorom sa zabavilo asi 100 hostí.Tradíciu majálesu sa nám podarilo udrţať aţ do roku 2008 a tajne veríme, ţe sa nám eštenejaký ten ples v budúcnosti podarí usporiadať.Pomaly sme sa prehupli do roku 2004. Kaţdoročne sa náš zbor venuje údrţbe a opravámzásahového vozidla Tatry 138 a starostlivosti o výzbroj a výstroj.Sezónu sme otvorili sviatočne v máji, a to svätou omšou pri príleţitosti dňa sv. Floriána,patróna hasičov. Aj tento rok mesiac máj patril hasičskému majálesu.Blyskli sa aj naši mladí hasiči, ktorí sa v júni zúčastnili na súťaţi Mladý hasič – záchranárv Horných Otrokovciach, kde skončili na peknom druhom mieste. A na súťaţi voVinohradoch nad Váhom skončili na treťom mieste.Po prvýkrát sa 3. 7. konala v Drahovciach Krajská súťaţ mladých hasičov, kde sme bolihlavnými spoluorganizátormi.Druţstvo muţov sa zúčastnilo Okresného kola previerky pripravenosti (OK PP) v Borovciach,kde skončili na šiestom mieste. Toto bolo posledné OK PP, na ktorom sa v starej zostavezúčastnili naši muţi. Uţ bolo len potrebné veriť, ţe z mladých šikovných hasičov vyrastú ichnástupcovia.25.9. sa konal v poradí uţ piaty ročník našej súťaţe, kde muţi skončili na 7. mieste s časom26,23 s. Ako v predchádzajúcich rokoch, prišlo 12 druţstiev.kategória muţi ţeny1, Sobotište 17,67 s 1, Rakovice 38,04 s2, Prašník 20,15 s3, Kúpele PN 22,46 sČo sa týka našej hasičskej práce, boli sme nápomocní ako hasičský dozor na akcii TruckCountry Piešťany. Hasili sme poţiare suchej trávy na vale v spolupráci s Hasičskýma záchranným zborom Piešťany (HaZZ PN).V roku 2005 dochádza k výraznej zmene v našom zbore. Naši „starí chlapci“ sa uţ cítiaunavení a v zbore začína aktívne fungovať druţstvo dorastencov. Drţíme im palce !V apríli tohto roku nás opustil dlhoročný člen Anton Segeš, ktorému sme dali poslednézbohom dňa 5.4.2005.V zbore pôsobil od roku 1960.Členovia sa stále venujú prácam na zbrojnici a v jej okolí, ako aj údrţbe našich „strojov“.Konečne sme po dlhých rokoch vyupratovali veľkú aj malú garáţ. V marci sa podarilovymeniť brány na oboch garáţach. Koncom roka sme urobili kompletnú inventarizáciumateriálu na zbrojnici a v garáţach sa urobila montáţ elektrických rozvodov.Do nášho vozového parku pribudla hasičská AVIA. Priviezli sme ju z Hlohovca. Doteraz námslúţi na prevoz členov a materiálu ako na zásahy, tak aj na hasičské súťaţe.V máji sme usporiadali uţ tretí ročník hasičského majálesu.Vykonávali sme hasičský dozor na akcii Truck Country Piešťany. A ako kaţdý rok v letnýchmesiacoch sme odčerpávali vodu zo zatopenej Váţskej ulice a pivníc rodinných domov.
 8. 8. Mladí hasiči sa zúčastnili OK PP v Rakoviciach a priniesli domov 3. miesto.V auguste sa po prvýkrát na štartovaciu čiaru postavili naši dorastenci, a to v Brezovej podBradlom, kde skončili na 6. mieste. Zúčastnili sa ešte na súťaţi v Sobotišti – 7. miesto a voVinohradoch nad Váhom, kde skončili na prvom mieste.10.septembra sa konala súťaţ u nás doma, dorastenci na nej skončili na 12 mieste, s časom30,51 s a starí hasiči na 9 mieste, s výsledným časom 26,31 s. Súťaţe sa zúčastnilo 14hasičských druţstiev. Pripomenieme si aspoň víťazné priečky.kategória muţi ţeny1, Špačince 18,51 s 1, Špačince 21,84 s2, Kátlovce 18,64 s 2, Brezová pod Bradlom 31,08 s3, Brezová 19,12 sA prišiel rok 2006. Naša Avia prešla rozsiahlou opravou, aby ďalej spoľahlivo slúţila.Z kultúrnospoločenských akcií spomenieme našu účasť na stavaní mája. Ako kaţdý rok, ajteraz sme sa zúčastnili svätej omše pri oslavách dňa sv. Floriána.Podarilo sa nám opäť usporiadať hasičský majáles, ktorý sa kaţdoročne teší veľkej účasti.Tento rok sme boli nápomocní aj ako technický dozor pri tradičnej „Drahovskej desiatke“.Okresné kolo previerky pripravenosti sa konalo v Prašníku a naši dorastenci dosiahli krásnyvýsledok, nakoľko skončili na prvom mieste. Tento rok nanešťastie nebol postupový.Zúčastnili sa aj na súťaţiach v: Niţnej – 2. miesto, Špačinciach – 6. miesto, Kátlovciach – 6.miesto, Senici – 15. miesto, Dechticiach – 11. miesto ako aj v Košolnej, v Prašníku av Brezovej pod Bradlom.Doma sme 26. augusta usporiadali uţ siedmy ročník našej súťaţe. Zúčastnilo sa na nej 15hasičských zborov, z toho 12 muţských a 3 ţenské. Naše druţstvo dorastencov skončilo na10. mieste, s časom 27,38 s muţi na 5. mieste s časom 22,62 s.kategória muţi ţeny1, Hrnčiarovce 18,24 s 1, Prašník 26,25 s2, Špačince 19,76 s 2, Gbely 29,28 s3, Prašník 20,49 s 3, Moravany nad Váhom 40,14 sTouto súťaţou sa skončila jedna etapa „starého tímu“ DHZ Drahovce, ktorí prepustil miestomladším.Páni sa ale aktívne podieľajú na fungovaní dobrovoľného hasičského zboru a zastávajú ajfunkcie v jeho výbore.Za ich doterajšiu pomoc im veľmi pekne všetci ďakujeme a stále sa tešíme na ďalšiuspoluprácu.Vo Vrbovom sa konala súťaţ hasičských druţstiev Plameň, kde naši ţiaci skončili na treťommieste.V Rakoviciach, na súťaţi Mladý hasič – záchranár sa umiestnili ţiaci na druhom mieste.Krásne prvé miesto si priniesli zo súťaţe vo Vinohradoch nad Váhom.Výnimočný pre našich mladých hasičov bol ale prvý júlový víkend, kedy odcestovali namedzinárodnú súťaţ do rakúskeho mestečka Schatendorf.
 9. 9. Organizátorom bol krajský spolok hasičov Burgenland. Naši hasiči boli vybraní, abyreprezentovali Dobrovoľnú poţiarnu ochranu Slovenskej republiky. Súťaţilo sa v poţiarnomútoku CTIF a štafete 8 x 50 m. Táto súťaţ bola pre deti vo veku od 8 do 16 rokov. Zúčastnilosa na nej 185 kolektívov, ktoré súťaţili v piatich kategóriách.Boli tu súťaţiaci z Rakúska,Nemecka, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenska. Náš kolektív mladých hasičov sivybojoval vo veľkej konkurencií striebornú priečku s počtom bodov 993,03 a aj bronzovú, spočtom bodov 985,05. Mladých hasičov reprezentovali: Patrik Michalčík, Branislav Hovorka,Michal Kristek, Roman Kristek, Marek Rusnák, Peter Rusnák, Erik Krištofovič, NikolasMichálek, Mário Janis a vedúci kolektívu Jozef Varačka. Drahovskí mladí hasiči si domovpriviezli okrem krásnych medailí, aj veľa záţitkov a skúseností.Nakoľko sa naši dorastenci tento rok nejako rozsúťaţili, prišla na rad aj otázka novejprenosnej poţiarnej striekačky. V októbri sme dali dohromady všetky dostupné komponentya doslova uloţené vo fúriku sme ich vyviezli na Moravu do obce Babice a čakali sme nazázrak, čo sa pánovi Gábovi podarí zloţiť.Tu je na mieste veľká vďaka vtedajšiemu pánovi starostovi Jankovi Doktorovi, ktorý nás vtomto veľmi podporil.Píše sa rok 2007 a môţeme ho nazvať rokom súťaţí. Ani jeden rok nebol tak bohatý nasúťaţe, ako práve tento. Dorastenci dovŕšili svojich sladkých osemnásť rokov a na súťaţiachsa uţ zúčastňujú ako druţstvo muţov.14.4. sme priviezli z Moravy zloţenú „mašinu“ (prenosná poţiarna striekačka), tak ju bolopotrebné dobre zabehnúť. Hneď na druhý deň uţ mali chlapci prvý tréning a kolotoč súťaţí samohol začať.V júni sa konalo OK PP vo Vrbovom, kde sme skončili na 8. mieste.Júl: nočná súťaţ na Banke – 8. miesto, Partutovice (ČR) – 7. miesto, Vrbové – 12. miesto,Hrnčiarovce nad Parnou – 10. miesto.August: Prašník – 7. miesto, Dvorníky – 1. miesto.September: Špačince – 4. miesto, Senica, Dechtice, Kátlovce – 6. miesto, Sobotište – 5.miesto.
 10. 10. Podľa výsledkov to vyzeralo tak, ţe si chlapci hľadali svoje miesto medzi zabehnutýmizbormi.Naše druţstvo ţiakov sa zúčastnilo na súťaţi vo Vinohradoch nad Váhom, kde skončili nakrásnom 1. mieste.4. februára nás opustil ďalší dlhoročný člen, pán Emil Michalčík, ktorý dlhé roky v zborezastával funkciu strojníka. V zbore pôsobil od roku 1962. Býval oproti futbalovému ihrisku,kam sa chodilo trénovať. Ešte dnes máme všetci v ţivej pamäti, ţe keď započul zlenaštartovať mašinu, do päť minút sa dostavil na ihrisko. Vtedy bolo veselo.Rozlúčili sme sa s ním dňa 6.2.2007.V tomto roku bolo aj niekoľko výjazdov a technických zásahov. Vo februári bol zborprivolaný k poţiaru vo Veľkých Kostoľanoch. V októbri tam bol aj veľký poţiar skladov, kdesme boli nápomocní pri jeho hasení.Ako býva v marci zvykom, začalo sa obdobie vypaľovania suchej trávy, tak párkrát smeprevetrali našu techniku pri jej hasení.Vypomohli sme aj v júli v obci Madunice, kde vznikol poţiar obilia, ktorý sa šíril napretlakovú stanicu plynu, naši hasiči mali dôleţitú úlohu – ochladzovali okolie plynovejstanice, aby sa k nej nedostal oheň. Bolo to veľmi náročné z dôvodu vysokého sálavéhotepla.V auguste a v septembri po výdatných daţďoch bola viackrát zatopená Váţska ulica, ktorúbolo potrebné odčerpávať, ako aj pivnice rodinných domov.V tomto roku sa konečne naša Tatra dočkala nových pneumatík.V marci pán Dušan Holík priviezol z obce Veľké Dravce (okres Fiľakovo) torzo starejhasičskej striekačky. Bola vyrobená v roku 1890 v Budapešti. O jej ďalšom osude sa tu eštedočítate.V tomto roku uplynulo aj 125. rokov od zaloţenia DHZ Drahovce. 4.5. sme v spoluprácis HaZZ Piešťany uskutočnili taktické cvičenie na kultúrny dom.
 11. 11. Na druhý deň v sobotu, 5. mája, sa konal uţ v poradí 8. ročník súťaţe O putovný pohárstarostu obce, na ktorom sa zúčastnilo 22 druţstiev. Bolo to najviac druţstiev za celú históriunašich súťaţí. Domáci skončili na 6. mieste s výsledným časom 23,19 s.kategória muţi ţeny1, Prašník 16,52 s 1, Brezová pod Bradlom 25,19 s2, Hrnčiarovce 18,77 s 2, Prašník 27,89 s3, Vrbové 19,27 s 3, Moravany nad Váhom 31,58 sVýročie sme zakončili nedeľnou omšou v miestnom kostole a príjemným posedením. Svojouúčasťou nás poctil prezident Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR, JUDr. Jozef Minárik.Nesmieme zabudnúť ani na náš tradičný, v poradí uţ 5. hasičský majáles.V auguste 2007 boli na návšteve v našej obci predstavitelia moravskej obce Partutovice zaúčelom nadviazania spolupráce. Na tomto stretnutí bol prítomný aj starosta hasičovz Partutovíc, s ktorým sme našli spoločnú reč. Vznikla druţobná spolupráca, ktorá pretrvávadodnes. Ich hasičský zbor sa pravidelne zúčastňuje na našej súťaţ, my ich na oplátku chodímepodporiť či uţ na súťaţ, alebo na slávnosti sv. Floriána.Ani sme sa nenazdali a uţ je tu rok 2008.Začal sa športovo. Chlapci si zmerali svoje sily s okolitými hasičskými zbormi na kolkárskomturnaji v Pobedime. Skončili na 10. mieste.K mimo hasičskej práci patrí samozrejme aj pomoc obci. Vo februári sme popílili stromy namiestnom cintoríne a vypomohli sme pri organizácii jarmoku.
 12. 12. Stále sa staráme o zbrojnicu a našu techniku. Zorganizovali sme ukáţku hasičskej technikypre ţiakov základnej školy.Nezabúdame ani na našu stále zatopenú Váţsku ulicu, ktorá sa pravidelne odčerpáva povýdatných daţďoch.V auguste vypukol mimo obce poţiar maštale, kde sme tieţ zasahovali.So súťaţami sa pretrhlo vrece.Máj: Malţenice – 2. miesto.Jún: SLK Piešťany – 2. miesto, nočná súťaţ na Banke – 2. miesto, Voderady.Júl: Zeleneč, Vrbové – 10. miesto, Pata – 6. miesto, Dvorníky – 3. miesto.August: Borová – 6. miesto, Brezová pod Bradlom, Zlaté Klasy, Prašník – 5. miesto.Okresné kolo previerky pripravenosti sa uskutočnilo v Hornom Trhovišti a chlapciv konkurencii obstáli a skončili na 3. mieste.Ako je zrejmé, z uvedených výsledkov je vidieť, ţe chlapcom sa tréningy osvedčili a uţ tvoriakonkurenciu na súťaţiach aj pre ostatné, uţ ostrieľané hasičské zbory.Aj tento rok sa nám podarilo nepretrhnúť niť našich súťaţí. 4. októbra sme zorganizovali uţv poradí 9. ročník. Prišlo si k nám zmerať sily 17 druţstiev. Chlapci mali čas 19,35 s.kategória muţi ţeny1, Kúty 17,24 s 1, Kúty 21,96 s2,Vrbové 17,38 s 2, Zeleneč 23,67 s3, Hrnčiarovce 17,50 s 3, Prašník 24,50 sKoniec roka sme zakončili opravou našej Avie. Po toľkých súťaţiach si to uţ aj zaslúţila.Medzi pravidelné činnosti súvisiace s chodom DHZ patria aj členské schôdze ,na ktorých sariešia a pripravujú otázky fungovania zboru a iné operatívne záleţitosti za účasti členov.A prišiel rok 2009. V Drahovciach boli nahlásené poţiare, pri ktorých zasahoval aj nášzbor. 7.5.2009 – pomoc pri hasení poţiaru v objekte firmy OMFA, ktorý patril k najväčšímpoţiarom za posledných päťdesiat rokov a 2.9.2009 výjazd k poţiaru kozla. Technická pomocnášho zboru bola potrebná v júli, kedy po búrke vypomáhal pri pílení spadnutých stromov.DHZ vypomohol aj OFK Drahovce pri zalievaní ihriska v letných mesiacoch.Obyvateľom obce a obci samotnej, neboli spôsobené vysoké škody na majetku zapríčinenépoţiarmi, na čom má zásluhu zlepšujúce sa povedomie občanov pri zaobchádzaní s týmtoţivlom.Okrem základných úloh súvisiacich s ochranou majetku, sa druţstvo muţov DHZ zúčastniloÚzemnej súťaţe DHZ v Ratkovciach, kde obsadili 2.miesto. Organizačne vypomáhali nakrajskom kole PP DHZ vo Veľkých Kostoľanoch.Ďalej sa zúčastnili súťaţí v poţiarnom športe v obciach Abrahám, Moravský svätý Ján,Závod, Voderady, Partutovice, Dvorníky, Prašník - 2. miesto, Cerová – 2. miesto, Dlhá,Dechtice, Sobotište, Gbely, Zeleneč, Trenčianske Bohuslavice a v mestách Vrbové – 2.miesto, Senica a Piešťany – 3. miesto.
 13. 13. Aj tento rok sme 30.5. v spolupráci s Obecným úradom a s podporou starostu obcezorganizovali uţ jubilejný 10. ročník súťaţe DHZ o Putovný pohár starostu obce Drahovce,na ktorej sa zúčastnilo 17 hasičských druţstiev. Za náš DHZ štartovalo druţstvo muţov,ktoré skončilo na piatom mieste. Ich čas bol 19,50 s.kategória muţi ţeny1, Prašník 17,40 s 1, Koválov 22,62 s2, Senica 17,97 s 2, Partutovice ČR 22,91 s3, Kúty 18,51 s 3, Prašník 24,21 sOkrem technických zásahov, previerok pripravenosti, súťaţí a zabezpečovaní spoločenskýchpodujatí sa členovia DHZ v roku 2009 zúčastňovali na vykonávaní prác súvisiacich sostarostlivosťou o majetok DHZ a obce.Bolo odpracovaných viac ako 100 brigádnických hodín pri upratovaní objektu hasičskejzbrojnice, opravách a údrţbe zásahových vozidiel, ako aj pravidelná úprava hasičskejstriekačky.Na jar bola urobená STK na vozidlách Tatra a AVIA.DHZ Drahovce sa aktívne zúčastňuje aj na kultúrnospoločenskom dianí v obci. V roku 2009sa zbor zúčastnil sviatku sv. Floriána patróna hasičov ako aj doma, tak v susednej obciDubovany. Tento rok bol náš zbor nápomocný aj pri stavaní mája v obci a taktieţ priorganizovaní drahovského jarmoku. Ako technický dozor vypomohli členovia nášho zboru ajna cibuľových slávnostiach v Maduniciach.V roku 2009 sa nám nepodarilo zorganizovať uţ tradičný Hasičský majáles, nakoľko sanenašli v obci vyhovujúce priestory pre túto akciu. Do dnešného dňa sa nám na jeho tradíciunepodarilo znovu nadviazať.A s optimizmom do ďalšieho roka 2010. Zbor bol nápomocný pri technických zásahoch.15.04.2010 – odčerpávanie vody z Váţskej ulice, 26.05. a 1.6. – taktieţ odčerpávanie vodyz Váţskej ulice a 03.06. bola voda odčerpávaná na ulici Poštová.Členovia zboru pomáhali aj pri obecných prácach. V jarných mesiacoch spílili stromy naKostolnej ulici a na cintoríne, pomáhali aj pri úpravách v okolí kostola.V tomto roku si druţstvo muţov zmeralo sily na OK PP DHZ v Bašovciach, kde obsadili2.miesto.Ďalej sa zúčastnili súťaţí v poţiarnom športe v obciach Banka – 1. miesto, Partutovice ČR,Prievaly, Prašník, Dvorníky, Pavlice, Trenčianske Bohuslavice a v mestách Vrbové, Senica,a Piešťany – 1. miesto.
 14. 14. Bašovce 19.6.2010Aj tento rok sme zorganizovali uţ 11. ročník súťaţe DHZ o Putovný pohár starostu obceDrahovce. Konal sa 18.9. a zúčastnilo sa na ňom 21 hasičských druţstiev. Za náš DHZštartovalo druţstvo muţov, ktoré skončilo na štvrtom mieste. Jeho čas bol 15,66 s. Len takďalej.kategória muţi ţeny1, Zeleneč 14,50 s 1, Voderady 18,91 s2, Voderady 14,82 s 2, Partutovice 20,32 s3, Prašník 15,14 s 3, Dvorníky 22,12 sV tomto roku sa na súťaţi zúčastnilo aţ 6 ţenských druţstiev a 15 muţských.Nesmieme zabudnúť, ţe kaţdá naša súťaţ sa doteraz nezaobišla bez občerstvenia prevšetkých súťaţiacich a rozhodcov. O stravu sa nám vţdy postarali pani kuchárky: AneţkaBrezovská, Mária Dusíková, Emília Psotová a Mária Varačková. Týmto im veľmi pekneďakujeme.Túto súťaţ sa nám uţ podarilo obohatiť aj o hasičský bufet a priebeh celej súťaţe nám spestrilkomentátor a dobrú náladu dotvárala výborná hudba. Všetko spolu aj s divákmi, vnieslo dosúťaţe veselú atmosféru.DHZ Drahovce sa aktívne podieľa aj na kultúrnospoločenskom dianí v obci. V roku 2010 sazbor zúčastnil sv. omše, pri sviatku sv. Floriána, patróna hasičov.
 15. 15. Zbor bol nápomocný aj pri stavaní mája v obci a taktieţ pri organizovaní drahovskéhojarmoku, na ktorom sme mali výstavu našej hasičskej techniky. Pre deti sme pripravilimoţnosť naučiť sa narábať s ručnými striekačkami.Drahovský jarmok 21.8.2010Medzi športové aktivity nášho zboru patrí uţ aj pravidelná účasť na kolkárskom turnaji DHZv Pobedime a futbalový turnaj záchranných zloţiek v Brezovej pod Bradlom.V roku 2010 sa podarilo po štyroch rokoch práce pánovi Vladimírovi Čurilovi a DušanoviHolíkovi dať do pôvodného stavu starú historickú striekačku. V roku 2006, ako je tu uţspomenuté, bolo dovezené len jej torzo z obce Veľké Dravce. Striekačka bude slúţiť aj naprezentáciu nášho zboru. Zúčastnili sa s ňou uţ na ukáţke starej hasičskej technikyv Rakoviciach, v Bohdanovciach ako aj na medzinárodnej súťaţi so starou historickoutechnikou v Rusovciach.
 16. 16. A máme tu finálny rok 2011, v poradí ten desiaty od 120. výročia.V roku 2011 boli v obci Drahovce a v jej blízkom okolí nahlásené poţiare a nehodovéudalosti, pri ktorých bola potrebná výpomoc nášho DHZ. Mali sme technický zásah,26.7.2011 – odčerpávanie vody z Váţskej ulice a 5.9.2011 - poţiar slamy na „Tajvane“.Členovia zboru pomáhali aj pri obecných prácach.Druţstvo muţov sa zúčastnilo Územnej súťaţe v Dvorníkoch. Ďalej na súťaţiachv poţiarnom športe na Banke, v SLK Piešťany – 2. miesto, v Zelenči – 3. miesto, voVrbovom, v Pate a v Dvorníkoch.
 17. 17. Dvorníky 28.5.2011zľava - doprava: Pavol Gula, Peter Rusnák, Ján Karaba, Marek Majerník, Jozef Varačka ml., Milan Današ,Miroslav Cesnek, Tomáš Varačka, Ján Bublavý, Dušan Michalčík ml.Aj tento rok DHZ Drahovce v spolupráci s Obecným úradom a podporou starostu obce,zorganizoval uţ 12. ročník súťaţe. 24.9. si k nám prišlo zmerať svoje sily 19 hasičskýchdruţstiev. Za náš DHZ štartovalo druţstvo muţov, ktoré skončilo na 6. mieste s časom 16,44s.kategória muţi ţeny1, Šenkvice 15,08 s 1, Dvorníky 17,53 s2, Lúka 15,68 s 2, Partutovice 18,93 s3, Tr. Bohuslavice 15,71 s 3, Prašník 21,48 sDo našich kultúrnospoločenských aktivít patrí kaţdoročne účasť na omši, pri sviatku sv.Floriána. Boli sme nápomocní aj pri stavaní mája v obci a taktieţ pri usporiadaní „ drahovských vrtochov“, na ktorých sme zorganizovali výstavu našej hasičskej techniky adeti si vyskúšali narábanie s ručnými striekačkami.Členovia zboru boli nápomocní aj pri organizácii MDD v obci Niţná a v septembrivypomáhali v Piešťanoch na súťaţi „Mladý hasič, záchranár“.8.7.2011 nás opustil jeden z našich členov, Jaroslav Rusnák, ktorý bol v zbore od roku 1982.Medzi športové aktivity nášho zboru patrí uţ aj pravidelná účasť na futbalovom turnajizáchranných zloţiek v Brezovej pod Bradlom.V tomto roku bola vykonaná STK na vozidlách Tatra a AVIA.Spomenieme si ešte aj zopár mesiacov z roku 2012.
 18. 18. 13.1. sa konala výročná schôdza, na ktorej bol zvolený 9 členný výbor, na obdobie 2012 aţ2017. Za predsedu bola zvolená Dušana Nosková, veliteľ - Jozef Varačka ml., tajomník - JánKaraba, strojník - Dušan Michalčík ml., preventivár - Milan Današ, referent mládeţe JánBublavý a traja členovia výboru: Róbert Šerjeník, Miroslav Cesnek a Martin Vavruš.18.2. sme vďaka pánovi starostovi Ing. Jurajovi Kleinovi dostali hasičské auto Mazda E 2000Panel, ktoré obohatilo náš vozový park. Kľúče od neho nám odovzdal vtedajší štátny tajomníkministerstva vnútra SR, JUDr. Maroš Ţilinka.Aj v tomto roku nás opustil jeden z našich dlhoročných členov, pán Ján Karaba. Zomrel voveku 54 rokov, dňa 16.3.2012. V zbore pôsobil od roku 1982.Mesiac máj, konkrétne 5. a 6., bude v tomto roku patriť oslavám 130. výročia zaloţenia nášhodobrovoľného hasičského zboru. Prípravy sú uţ v plnom prúde a ako to všetko dopadne? Otom uţ nabudúce.DHZ Drahovce, to nie je len výbor, členovia a chlapci na súťaţiach. Stoja za nami ľudia,ktorým sa touto cestou chceme poďakovať.Vďaka patrí najstarším členom hasičského zboru, ktorí nám radi pomôţu svojimi radamia skúsenosťami. Našim rodinám za ich trpezlivosť, keď víkendy trávime mimo domov a zaich podanie pomocnej ruky pri našich aktivitách. A aj našim fanúšikom, bez ktorých by zanezaobišla ţiadna naša súťaţ.Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Drahovciach.Ešte raz, ĎAKUJEME !!! Mgr. Dušana Nosková predseda DHZ Drahovce
 19. 19. Zoznam členovMarián Bednár Gabriel NoskoJán Brezovský Dušana NoskováJozef Brezovský Ľuboš PsotaJán Bublavý Peter RusnákMiroslav Cesnek Marián SegešMilan Današ Peter StodolkaJán David Róbert ŠerjeníkJán Doktor Viktor ŠimoFrantišek Dusík Ján VančoPavol Dusík Jozef Varačka st.Jozef Dzuro Jozef Varačka ml.Ľuboš Dzuro Tomáš VaračkaVladimír Dzuro Jana VaračkováPavol Gula Martin Vavruš .Rastislav HolíkRoman HolíkJán HorúckaJán KarabaRadovan KarabaTeofil KarabaEmil KúdelaMarek MajerníkDušan Michalčík st.Dušan Michalčík ml.Ľubomír MichalčíkPeter Michalčík
 20. 20. SPONZORIGAMA podlahové systémy DrahovceObec DrahovceOFPRINT s.r.o. BratislavaPYROTEX s.r.o. TrnavaXtra Slovakia s.r.o. Trnava

×