Roditelji-partneri škole: letak za direktore

1,812 views

Published on

Roditelji-partneri škole: letak za direktore

Published in: Education, Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roditelji-partneri škole: letak za direktore

  1. 1. Mišljenje direktora: Roditelji ne shvataju da su oni partneri sa školom, da zajedno trebaju rješavati probleme i poboljšavati uslove rada. Šta škola dobija aktivnijim uèešæem roditelja? Direktori, u velikoj mjeri, smatraju da su glavne prednosti aktivnijeg uèešæa roditelja u radu škole veæa opæa podrška roditelja školi, pozitivniji stavovi i konstruktivnije ponašanje roditelja prema školi, te opæenito unapreðenje školske klime. U manjoj mjeri smatraju da je to unapreðenje uspjeha uèenika u školi. Roditelji, Škola nije ustanova za besplatno odlaganje i prièuvavanje podmlatka zaposlenih roditelja. partneri {kole Ako je vrijeme novac, onda je angažman U školi na èijem ste Vi èelu ne èekaju djecu samo otvoreni debeli roditelja dobar poslovni potez. udžbenici i teške sveske, niti mraène školske ploèe i stroge tvrde klu- pe, nego brojne uzbudljive i složene situacije èije rješavanje oblikuje liènost i razvija njene sposobnosti. S roditeljima u školi i škola može biti dom. Odgoj i obrazovanje ne mogu se i ne smiju svesti na bubanje, štrebanje i ponavljanje memorisanih podataka. Škola je mjesto gdje djeca uèe biti dio šire zajednice; gdje se uèe saraðivati, kritikovati, prepoznavati vrijednosti, graditi odnose, odreðivati se prema autoritetima... Roditelji imaju pravo odluèivati o svemu što se tièe škole. Motivišite ih da to pravo ostvare. Djeca ne mogu èekati da država postane bogata. Ako nema dovoljno prostora i stvari, ima dovoljno roditelja i volontera. Znanje je imanje; a više ljudi više zna. Obogatite školu - roditeljima! ‡‡‡ ‡‡ Ovaj letak, dio kampanje èiji je cilj poboljšanje partnerstva roditelja i škole, postavlja pitanja: Šta je dobro a šta loše u vašoj dosadašnjoj saradnji s roditeljima? Projekat finansirali: Gdje biste ih, kako i zašto ukljuèili u rad škole? Program podrške obrazovanju Instituta otvoreno društvo Šta možete uèiniti zajedno s njima da se odgojni i obrazovni proces i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. unaprijedi? www.promente.org letak za direktore
  2. 2. Problem i rješenje: Izvodi iz izvještaja* Direktori smatraju da je škola u poslije- Upravo ovaj segment može poslužiti kao Šta kaže Zakon! ratnim i tranzicijskim godinama izgubila polazna osnova za ukljuèivanje roditel ja Èlan 28. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u status i autoritet. Roditelji i uèenici ne u rad škole. S obzirom na gubitak auto- s Bosni i Hercegovini: cijene više toliko ni direktore ni nasta- riteta direktora i nastavnika, zajedno - Pravo i obaveza roditelja je redovno informiranje, konsultiranje i praæenje obrazovnog vnike, a niti školski sistem u cjelini. op adanjem socijalnih vrijednosti i vrije napretka svoje djece, kao i pravo da prate i vre-dnuju rad direktora, nastavnika i dnosti poro diènog života, osoblje škole i ti i drugog školskog osoblja, te kvali-teta rada škole u cjelini. roditelji mogu zajednièki promovira va- Roditelji imaju pravo i obavezu, u interesu svoje djece i putem svojih predstavnika u provoditi dodatne programe obrazo an i školskim organima i tijelima i putem svojih asoci-jacija, na svim nivoima odluèivanja, nja uèenika, ali i nastavnika, te i jed uèestvovati u odluèivanju o pita-njima od znaèaja za rad škole i funkcioniranje drug i spomenuti segment podiæi na višu obrazovnog sistema uopæe. Rijeè direktora: razinu. Potrebno je, transparentno, informisati roditelje o radu škole i na taj Rijeèi direktora: naèin zadobiti njihovo povjerenje, potaknuti ih na ukljuèivanje i ÄMi pokušavamo i radionicama za roditelje, kroz roditeljske sastanke, osigurati jednog objektivnog sudionika više. ne držimo više klasiène roditeljske sastanke, mi pripremamo za rodi- telje radionice, pošto roditelji premalo èitaju o odgojno-obrazovnoj Iskustva komponenti, tu je najveæe nerazumijevanje i nezadovoljstvo, pa smo Neki direktori gradskih osnovnih škola stvaraju partnerski odnos s mi pokrenuli neke aktivnosti da roditelj kroz radionice... da se eduku- roditeljima ukljuèujuæi ih u redovne nastavne procese kao mentore ili je... da se što je moguæe više ukljuèe.“ nastavnike iz podruèja svoje profesije. Roditelji se ukljuèuju i preko pojedinih projekata i volontiraju u humanitarnim akcijama. Dakle, Rijeèi direktora: postoje iskustva ukljuèivanja roditelja u rad u školi i izvan nje. ÄRoditelje pokušavamo ukljuèiti u niz aktivnosti. Otvorili smo maksi- malno školu za dolazak roditelja na nastavu uz najavu dan prije, da Prije svega - edukacija vidi, da posjeti, da prati svoje dijete, da prati drugu djecu. Trenutno Direktori prigradskih škola se slažu u mišljenju da roditelje treba saraðujemo s Porodiènim savjetovalištem èiji struènjaci drže na dva prvenstveno educirati. Edukacija bi se odnosila na upoznavanje vla- nivoa radionice za roditelje, tj. edukacije za roditelje, da roditelj upo- stitog djeteta, njegovih potreba i aktivnosti kojima se bavi u školi. zna svoje dijete, generaciju svog djeteta. Roditelji su podržali tu aktivnost i bili su prezadovoljni.“ Ima li vijeæe roditelja utjecaj na svakodnevni život škole? Vijeæe roditelja u odreðenoj mjeri može utjecati na uèenike da cijene Pozitivan primjer: obrazovanje, na roditelje da aktivnije uèestvuju u radu škole, na upra- quot;Mi smo uspjeli školski odbor da promijenimo preko nastavnièkog vu da planira raznovrsnije i bogatije vannastavne aktivnosti i da vijeæa i roditelja. Godinu i po dana je škola stagnirala, nije se razvija školsku infrastrukturu. Vijeæe roditelja, prema ovim mišlje- moglo krenuti naprijed. Situacija u školi je postala napeta, njima, ima mali utjecaj na pedagoške metode koje koriste nastavnici meðuljudski odnosi su poèeli da se narušavaju i onda su nastavnici /profesori razredne i predmetne nastave. Najmanji utjecaj, smatraju na sjednici vijeæa tražili da se ti èlanovi zamijene. Zajednièki rad direktori, vijeæe roditelja ima na sadržaj lekcija/nastave. vijeæa roditelja i menadžmenta roditelja je na ovaj naèin uspio riješiti problem koji je nastao u školi. Imati dobro razvijeni * Poèetkom februara 2008. godine organizovane su dvije fokus-grupe u Sarajevu, s partnerski odnos sa roditeljima je kljuè uspjeha škole..!“ direktorima gradskih i prigradskih škola Kantona, s ukupno 18 uèesnika. Cilj istra- živanja putem fokus-grupa bio je da obezbijedi informacije o okruženju i uslovima u kojima škole djeluju, stavovima direktora prema uèešæu roditelja, a u svrhu što bolje pripreme upitnika za istraživanje. Kvantitativno istraživanje (istraživanje putem upitnika) provedeno je s 237 direktora škola u BiH tokom aprila i maja iste godine. Jeste li dobili svoj primjerak Izvještaja? Više na www.promente.org/partnerstvo

×