κυματα
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

κυματα

on

  • 477 views

 

Statistics

Views

Total Views
477
Views on SlideShare
242
Embed Views
235

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 235

http://quarksplanet.blogspot.gr 226
http://www.quarksplanet.blogspot.gr 5
http://quarksplanet.blogspot.com 3
http://quarksplanet.blogspot.nl 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

κυματα κυματα Presentation Transcript

  • ΚΥΜΑΤΑ :1. Ποια κφματα λζγονται εγκάρςια και ποια διαμικθ ;Στο ίδιο μζςο διάδοςθσ ποια κφματα ζχουν μεγαλφτερθ ταχφτθτα ;2.Μια πθγι ταλαντώνεται και πραγματοποιεί 180 πλιρεισ ταλαντώςεισ ςε χρονικό διάςτθμα 3 min . Εάν ςτοκφμα που δθμιουργείται 2 διαδοχικζσ κοιλάδεσ απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ 20cm να υπολογίςετε :α. τθ ςυχνότθτα τθσ ταλάντωςθσ τθσ πθγισ ,β. τθν περίοδο τθσ ταλάντωςθσ ,γ. τθν ταχφτθτα διάδοςθσ του παραγόμενου κφματοσ3. Ένα εγκάρςιο κφμα κινείται με ταχφτθτα 100 m/sec και ζχει μικοσ κφματοσ λ=4 m. Να βρείτε :α. τθν περίοδο του κφματοσβ. τθ ςυχνότθτά του ,γ. πόςθ απόςταςθ κα διανφςει το κφμα ςε χρονικό διάςτθμα 10 sec ;4.Σθμειώςτε ςε ποιο ι ποια είδθ κυμάτων ( εγκάρςια ι διαμικθ ι και ςτα δφο ) ιςχφουν οι προτάςεισ :α. μεταφζρεται ενζργεια από ςωματίδιο ςε ςωματίδιο του μζςου διάδοςθσ και όχι φλθ …………………β. διαδίδονται μόνο ςτα ςτερεά ………………………..γ. διαδίδονται ςτα ςτερεά , υγρά και αζρια…………………………. ,δ. τα ςωματίδια του μζςου διάδοςθσ κινοφνται κάκετα ςτθ διεφκυνςθ που το κφμα διαδίδεται……………………... ,ε. τα ςωματίδια του μζςου διάδοςθσ κινοφνται παράλλθλα ςτθ διεφκυνςθ που το κφμα διαδίδεται……………….ςτ. ςχθματίηονται πυκνώματα και αραιώματα ςτο μζςο διάδοςθσ του κφματοσ…………………………. ,η. ςχθματίηονται όρθ και κοιλάδεσ ςτο μζςο διάδοςθσ του κφματοσ……………………………………………………. .