Social media in library at roiet

1,571 views

Published on

slide ที่ใช้บรรยาย "สื่อสังคมออนไลน์กับการใช้งานในห้องสมุดประชาชน"

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
757
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social media in library at roiet

 1. 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้ องสมุดประชาชน สํานักงาน กศน. จังหวัดร้ อยเอ็ด สูการเป็ นบรรณารักษ์ ยคใหม่หวใจนักพัฒนา ู่ ุ ัสอสงคมออนไลน์ ื ั ไ กัับงานห้้ องสมุดประชาชน ป วันพุธ ที 2 พฤษภาคม 2555 นายเมฆินทร์ ลิขตบุญฤทธิ – นักพัฒนาระบบห้ องสมุด ิ โครงการศูนย์ ความรู้ กนได้ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์ การมหาชน) ิ
 2. 2. กาวส ารเป็ นบรรณารั กษ์ ยคใหม ก้ าวส่ ูการเปนบรรณารกษยุคใหม่ Librarian To Cybrarian Librarian To Cybrarian วนนคุณจะตองรู้ ในเรอง...... ั ี ้ ื - ทักษะไอทีีทีบรรณารัักษ์์ ทกคนควรรู้ .... ั ไ ุ - ทําความรู้จกสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ั - กรณีศกษาการใช้ บล็อกสําหรับห้ องสมุด ึ - กรณีศกษาการใช้ Facebook สําหรับงานห้ องสมุด ึ ุ - แนวโน้ มการก้ าวสูการเป็ นห้ องสมุดยุคใหม่ในโลก ่สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 3. 3. Cyber + Librarian = Cybrarian… ความรู้พนฐานสําหรั บวิชาชีพ ื บรรณารั กษ์ งานจัดหา งานวิเคราะห์์ ิ งานบริการ น ร ร งานบริหาร ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการทํางาน สือสังคมสมัยใหม่ (Social Media) Media) การสร้ างเครือข่ ายสังคมออนไลน์สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 4. 4. ทํางานห้ องสมดให้ ราบรื น ดวย Library Work Flow ทางานหองสมุดใหราบรน ด้ วย การสร้ างรูปแบบการทํางานให้ หน่วยงานถือเป็ นสิงทีสําคัญ เพราะอย่างน้ อยก็ใช้ เป็ นแม่แบบในการดําเนินงานในห้ องสมุด งานจัดหาสือสารสนเทศ งานบันทึกข้ อมูล งานวิเคราะห์ สือสารสนเทศ งานจัดทํารปเล่ ม งานจดทารู ปเลม งานบริิการสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 5. 5. For Librarian ทกษะไอททบรรณารกษทุกคนควรร้ ู ั ไ ี ี ั ์สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 6. 6. บรรณารกษ ไมใช โปรแกรมเมอร บรรณารั กษ์ ไม่ ใช่ โปรแกรมเมอร์ แลวทาไมบรรณารกษตองร อท แล้ วทําไมบรรณารั กษ์ ต้องร้ ู ไอทีสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 7. 7. In Lib a y I Library b ปั จจุบนงานไอทีได้ เข้ ามามีบทบาทต่ อการทํางานใน ั หลายๆ ด้ า นของห้ อ งสมุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ นงานด้ า น บริ ห าร ด้ านปฏิ บั ติ ก าร และการให้ บริ ก ารใน ฏ ห้ องสมุด....... งานบริิหารห้้ องสมุด งานจัดซือจัดหา งานวิเคราะห์์ ทรัั พยากรสารสนเทศ ิ งานบรการตางๆ ระบบหองสมุด ิ ่ ้สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 8. 8. ไอทสาหรบบรรณารกษ ไอทีสาหรับบรรณารักษ์ ํ (Know + Understand + Apply) Know Understand Apply pp y ร้ ู จก ั เข้ าใจ นําไปใช้โปรแกรมทีใช้ พมพ์ งานคือ... ิ โปรแกรมฟรีแวร์ ใส่ เลขหน้ าในเอกสาร...โปรแกรมทใชดูเว็บไซต์ คือ...โปรแกรมทีใช้ ดเวบไซตคอ... โปรแกรมแชรแวร โปรแกรมแชร์ แวร์ บนทกรู ปจากเวบไซต.... บันทึกรปจากเว็บไซต์ ....โปรแกรมทีใช้ ดวีดโอคือ... ู ี โปรแกรมลิขสิทธ์ การจัดแผ่ นพับโบรชัวร์โปรแกรมทีใช้ ดรปคือ... ูู โปรแกรมโอเพ่ นซอร์ ส การใส่ สูตรคํานวณผลรวมโปรแกรมทีใช้ ฟังเพลงคือ... โปรแกรมระบบปฏิบัตการิ .....................................สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 9. 9. ความรู้และทักษะในกลุ่มโปรแกรมสํานักงาน ความรู้และทักษะในกลุ่มโปรแกรมสําหรั บสือ ความรู ละทกษะดานการใชงานระบบเครอขาย ความร้ แล ทักษ ด้ านการใช้ งานร บบเครือข่ าย ความรู ละทักษะในกล่ พนฐานคอมพวเตอร ความร้ และทกษะในกลุมพืนฐานคอมพิวเตอร์ ความรูู้และทักษะทีเกียวกับอุุปกรณ์ อืนๆไอทีในห้ องสมุด ความรู้และทักษะในกลุ่มการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตไม่ ยากอย่ างทีคิด ความรู้และทักษะการใช้ งานระบบห้ องสมุดฯ ลองดูสิครัั บ ความรู้และทักษะการใช้ งานเว็บไซต์ 2.0สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 10. 10. ยุคใหมของการพฒนาเวบไซต ยคใหม่ของการพัฒนาเว็บไซต์ รู ปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ ทีให้ ความสําคัญกับ “ผู้ ใช้ เว็บ” มากกว่า “ผู้ พัฒนา” หรื อ “เจาของเวบไซต” “เจ้ าของเว็บไซต์” แนวคิดการพัฒนาเว็บที ให้ ความสําคัญกับการปฏิ สัมพันธ์ การทํ างานร่ วมกัน การ ผสานความร่่วมมืือทังโ ั โครงสร้้ างพืืนฐาน ระบบ ซอฟต์์แวร์์ และเนืือหาเว็บ ฟ ็ การปรับเว็บไซต์จากการให้ ข้อมูลเพียงทางเดียว เป็ นการให้ บริ การและข้ อมูลที “ผู้ ใช้ ” เข้ าถึงได้ งายและร่วมสร้ าง แก้ ไข ่สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 11. 11. WEB 1 0 – WEB 2 0 1.0 2.0สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 12. 12. จากบทความของ Web 1.0 Web 2.0 Tim O’Reilly DoubleClick --> Google AdSense Ofoto --> Flickr เรืื อง Akamai --> BitTorrent Web 2.0 คืออะไร คออะไร mp3.com --> Napster Britannica Online --> Wikipedia personal websites --> blogging event --> upcoming.org and EVDB domain name speculation --> search engine optimization page views --> cost per click screen scraping --> web services publishing --> participation content management systems --> wikis directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy") stickiness --> syndicationสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 13. 13. หองสมุด 2.0 – ห้ องสมด 2.x ห้ องสมด หองสมุด x การผนวกปรัชญาการบริหารห้ องสมุดเข้ ากับการจัดการเทคโนโลยี web 2.0สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 14. 14. ทําไมต้ องเป็ นสือสังคมออนไลน์ ไอทีทมีอย่ ในห้ องสมุุดยังไม่ พออีกหรือ ี ูสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 15. 15. เครือข่ ายโลก - เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ เครอขายโลก เครอขายสงคมออนไลน วีดีโอแนะนํา Social Media วดโอแนะนาบทบาทของนักจัดการความรู้ กับการสร้ างและจัดการเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ [The Future of Knowledge Professional and Social Media Management]
 16. 16. คําตอบสําหรัั บห้้ องสมุดประชาชน ํ ํ ป ทีต้ องนําสือสังคมออนไลน์ มาใช้สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 17. 17. เว็บไซต์ ห้องสมุดอีกช่ องทางหนึงทีใช้ ประชาสัมพันธ์ .... http://kpp.nfe.go.th/lib/สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 18. 18. เว็บไซต์ ห้องสมุดอีกช่ องทางหนึงทีใช้ ประชาสัมพันธ์ .... http://www.nfekk.com/library/index.php htt // f kk /lib /i d hสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 19. 19. สือสังคมออนไลน์ ทสามารถนํามาใช้ ี พัฒนาให้ ห้องสมุดมีชีวต ิสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 20. 20. Knowledge Sharing is power g g pใครชอบแชร์ เรื องทีเขียนก็เน้ น Bloggใครชอบแชร์ รูปภาพก็ใช้ บริการ Flickrใครชอบแชร์ วีดีโอก็ใช้ บริ การ Youtubeใครชอบแชร์์ เอกสารก็็ใช้้ บริิ การ Scribdใใครชอบแชรไฟลนาเสนอกใชบรการใครชอบแชร์ ไฟล์นําเสนอก็ใช้ บริการ Slideshareสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 21. 21. บล็็อกมาจากการผสมคํําระหว่่าง WEB + LOG (บันทึก) = BLOG คือ เว็บไซต์ทีเจ้ าของ หรื อ Blogger ส Bl สามารถบนทกเรองราวของตนเองลงในเวบได้ ั ึ ื ใ ็ ไ ตลอดเวลา การสร้ างเว็บ บล็อ กสามารถทํ า ได้ ง่า ยๆ ดวยตวเอง ไมซบซอน ไม่เสียสตางค์ ไม่จําเป็ นต้ องร้ ด้ วยตัวเอง ไม่ซับซ้ อน ไมเสยสตางค ไมจาเปนตองรู ภาษา HTML อย่างน้ อยขอให้ มีความรู้พืนฐานเกียวกับ อนเทอรเนตและเวบไซต อินเทอร์ เน็ตและเว็บไซต์ ภายในเวบบลอก จะมี ร ะบบบริ ห ารจัด การเว็ บ ไซต์ ภายในเว็ บ บล็ อ ก จะมระบบบรหารจดการเวบไซต พื นฐานให้ แล้ ว โดยการสร้ างเครื องมื อ สําหรั บ เขี ย น เรอง โพสรู ป จดหมวดหมู และลูกเลนอนๆ ทผู ดทา เรื อง โพสรป จัดหมวดหม่ และลกเล่นอืนๆ ทีผ้ จัดทํา พยายามสร้ างเพือดึงดูดผู้คนจากทัวโลก ให้ เข้ าไปใช้ บริ การ เสน่ห์ของบล็อกอยู่ทีผูู้อ่านและผูู้เขียนสามารถ ู โต้ ตอบกันได้ (Interactive) โดยการแสดงความคิดเห็น ต่อท้ ายทีเรื องนันๆ ๆสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 22. 22. ตัวอย่ างเรืองทีโพสในบล็อกห้ องสมุด โพสในบล็ รายชือหนังสือยอดนิยมในห้ องสมุด ประจําเดือน.... กิจกรรมในห้ องสมุด ประจําเดือน.... ประมวลภาพกจกรรมวนเดก ณ หองสมุด ป ิ ั ็ ้ ส แนวทางในการคดเลอกหนงสอเขาหองสมุด แนวทางในการคัดเลือกหนังสือเข้ าห้ องสมด เด็กๆ ชอบการเล่ านิทานในห้ องสมุุด ขอคําแนะนํา เรืองหนังสือนิทานในห้ องสมุดหลายเล่ มถูกเด็กฉีก รวมภาพผลงานของเด็กๆ ทีเข้ ามาวาดภาพ ระบายสีในห้ องสมุดสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 23. 23. กรณีีศกษาบล็อกห้้ องสมุดแห่่ งแรกของเมืืองไทย ึ ็ ไ - เริ มต้ นจากความไม่ร้ ู - เปาหมายทีท้ าทาย 365 days in library ้ - ไม่คิดทีจะหารายได้ - บล็อกทําให้ ผมเป็ นทีรู้จก ั - เริ มต้ นจากสิงเล็กๆ คนดูไมถง 10 คนต่อวันจนกลายเป็ นพันคน เรมตนจากสงเลกๆ คนดไม่ถง คนตอวนจนกลายเปนพนคน ึ - การเปลียนแปลงครังยิงใหญ่ของ projectlibสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 24. 24. http://www.libraryhub.in.th p // y กรณีศกษาการกลับมาของบล็อกห้ องสมุด Libraryhub ึ - Rebranding จาก projectlib สู่ Libraryhub - บทเรี ยนจากบล็อกเก่าทําให้ บล็อกใหม่แข็งแรง - กิจกรรมนอกบล็อกครังแรก กับงาน unconference libcamp - การเปลียนกลยทธ์ด้านสือสังคมออนไลน์ การเปลยนกลยุทธดานสอสงคมออนไลนสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 25. 25. Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ ตบริการหนึ ง ทีจะทําให้ผใช้สามารถติดต่อสือสารและร่วมทํา ู้ กิจกรรมใดกิจกรรม หนึ งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช้ Facebook คนอืนๆ ได้ ไม่ ว่าจะเป็ นการตัง ้ ประเด็นถามตอบในเรืองทีสนใจ, โพสรูปภาพ , โพสคลิปวิดีโอ, เขียนบทความหรือบล็อก, แชทคุย กันแบบสดๆ , เล่นเกมส์แบบเป็ นกลุ่ม (เป็ นทีนิ ยมกันอย่างมาก) และยังสามารถทํากิจกรรมอืนๆ ผ่านแอพลิเคชันเสริม (Applications) ทีมีอยูอย่างมากมาย ่ (Kapook.com)สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 26. 26. PROFILE GROUP PAGE เหมาะสํา หรั บ ใช้ ง านแบบส่ วนตัว เหมาะสําหรั บใช้ งานกับคนทีสนใจ เหมาะสํ า หรั บ ใช้ งานเพื อธุุ ร กิ จ โดยจุดเด่ นของหน้ า Profile ก็คือ ใ น เ รื อ ง เ ดี ย ว กั น จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ความโดดเด่ นของ Page คือ การมี ความละเอียดในการปรั บแต่ งตังค่ า เดี ย วกั น ชอบอะไรเหมื อ นๆ กั น สมาชิ ก ได้ อย่ างไม่ จํ า กั ด จํ า นวน ่ ตางๆ อยางละเอยดยบ ไ ่ ่ ่ ี ิ ไมวาจะ โดยสามารถเขารวมเพอพู ด คุ ย โ ส ้ ่ ื ึ ั ็ ส ิ ิ ้ ช รวมถงระบบจดเกบสถตผู้ เ ขาชม เป็ นเรื องการตั งค่ าความเป็ น และทํากิจกรรมร่ วมกัน ซึงสามารถ ใน Page ซึงเราสามารถนําข้ อมูล ส่ วนตัว การแจ้ งเตือนแบบละเอียด นํ า มาประยุุ ก ต์ ใช้ งานได้ หลาย เหล่ านีไปวิเคราะห์ ในเชิงการตลาด ทุกเม็ด รวมทัง Application เสริมที รู ป แบบ โดยเฉพาะการสื อสาร ได้ เป็ นอย่ างดี นอกจากนี ยั ง มี มีความหลากหลาย และมีให้ เลือก ภายในกลุ่มทํางาน หรื อใช้ เพือเป็ น Application เฉพาะสําหรั บ Page ที ไปประยุ ์ ใ ช้ ไ ้ ไปป ก ตใชไดมากมายเตมไป ็ ไป กลุ่ ม กระจายขาวสารของคนทมี ่ ส ี ส า ม า ร ถ ม า ต ก แ ต่ ง เ พื อ ส ร้ า ง หมด ความสนใจเรื องเดียวกัน เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ กั บ หน้ า ธุ ร กิจ ได้ อี ก ด้ วยสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 27. 27. บนหนา Facebook เพอนๆ ส ้ Facebook  ื Facebook เพอนๆ สามารถโ สอะไรไดบาง สามารถโพส ไ ไ ้ ้ โพสอะไรไดบาง แนะนําหนังสือทีน่ าสนใจในห้ องสมุด ตอบคําถามและรับฟั งความคิดเห็น ็ ทักทายพูดคุยแบบเป็ นกันเองกับผู้ใช้ บริการออนไลน์ โปรโมทบล็็อกหรืื อเว็บไ ์ ของห้้ องสมุด โป โ ็ ไซต์สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 28. 28. บนหนา Facebook เพอนๆ ส ้ Facebook  ื Facebook เพอนๆ สามารถโ สอะไรไดบาง สามารถโพส ไ ไ ้ ้ โพสอะไรไดบาง เชิญเพือนๆ เข้้ าร่่ วมกิจกรรม และประชาสััมพันธ์์ กจกรรมห้้ องสมุด ิ ื ิ ป ั ิ ให้ ใ ้ บริิการออนไลน์์ ไ โพสรู ปกิจกรรมต่ างๆ ในห้ องสมุดสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 29. 29. 10 Great Things to Include on Your Library’s Facebook Fan Page อ้างอิงจากบทความ http://socialnetworkinglibrarian.com/2009/08/25/10-great- things-to-include-on-your-librarys-facebook-fan-page/ http://www.libraryhub.in.th/2009/08/27/promote-your- http://www libraryhub in th/2009/08/27/promote your library-to-facebook/ 1. 1 photos of your library library. 2. a library video tour or other promotional videos. 3. a calendar of library events. 4. 4 a rss f d of your library bl feed f lib blog. 5. information about how to contact your library. 6. 6 library hours 7. lib guides widget 8. a survey for your patrons to answer about your library. 9. information about new b k arrivals 9 i f i b book i l 10. links to popular library databases.สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 30. 30. Trend : Library in the Future ทิศทางสํ าหรับห้ องสมดในอนาคต ทศทางสาหรบหองสมุดในอนาคต 1. Mobile applications. 2. E-book readers. 3. Niche social networking. 4. Google Applications. 5. Google Books. 6. Library socialized. 7. Open source software. 8. Podcasting and It 8 P d ti d ItunesU. U 9. Social networking classes for patrons. 10. 10 Library Marketing. Marketing ภาพประกอบจาก http://www.anywheremagazine.com/?p=195สือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 31. 31. แนวโน้ มด้ านไอทีกบงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ัสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 32. 32. แนวโน้ มด้ านไอทีกบงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ัสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 33. 33. แนวโน้ มด้ านไอทีกบงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ั Google Product… Google Productสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 34. 34. แนวโน้ มด้ านไอทีกบงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ัสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 35. 35. แนวโน้ มด้ านไอทีกบงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ัสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 36. 36. ติดตามข่ าวสารและเรืองราวในวงการห้ องสมุด ตัวอย่ างเว็บไซต์ และบล็อกทีน่ าสนใจในวงการห้ องสมุดและบรรณารักษ์ www.tla.or.th www.libraryhub.in.th www.librarianmagazine.com www.thailibrary.in.th th ilib i th www.thaipul.org th i l www.stks.or.th/blog tk th/bl www.lisnews.org g www.liswire.com lonewolflibrarian.wordpress.com p www.tametheweb.com www.librarianinblack.net ramblinglibrarian.blogspot.com MORE Li k ….. Linkสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 37. 37. วิธีในการค้ นหาข่ าวสารห้ องสมุดทีผมใช้ ประจํา แนะนําวิธีการค้ นหาเว็บไซต์ และบล็อกทีน่ าสนใจในวงการห้ องสมุดและบรรณารักษ์ http://blogsearch.google.co.th/ ห้ องสมุด บรรณารักษ์ หนังสื อสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 38. 38. แนวโน้ มด้ านไอทีกบงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ั ถาม‐ตอบ ANSWERสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)
 39. 39. แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดท แลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที www.libraryhub.in.th www.kindaiproject.net www.facebook.com/THlibrary หรอ ส่ งอีเมลมาที หรื อ สงอเมลมาท dcy_4430323@hotmail.com d 4430323@h t ilสือสังคมออนไลน์ กับงานห้ องสมุดประชาชน (Social Media for Public Libraries)

×