• Save
Perception of libraries by oclc Thai version
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,042
On Slideshare
389
From Embeds
653
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 653

http://www.libraryhub.in.th 653

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. พฤตกรรมของผู้ ใช้้ ห้ องสมุด “ ั ั ึ ” ิ “ระดบนกศกษา”2005 ‐2005 2010 ขอมูลจาก : รายงาน P ้ Perception off Lib i 2010 โ OCLC ti Libraries, โดย และ How Libraries Stack Up: 2010
 • 2. พฤติกรรมของผู้ใช้ ห้องสมุด “ระดับนักศึกษา”2005 ‐2005 2010อตราการใชงานสออัตราการใช้ งานสือเขาเวบไซตหองสมุดเพมขนเข้ าเว็บไซต์ ห้องสมดเพิมขึน53%  > 58%53% ‐> 58%เข้ าใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์ 30%ใช้ วารสารออนไลน์ ลดลง41% ‐> 39%
 • 3. อตราการคนหาขอมูลออนไลน์ ั ้ ้ ไสืือของห้้ องสมุดเทียบเว็บไ ์ S ี ็ ไซต์ Search Engine ไม่่ ได้้ เลย hE i ไสวนกระแสทกาลงมาแรงอกอยางคอ Wiki และส่ วนกระแสทีกําลังมาแรงอีกอย่ างคือ Wiki และ Ebook
 • 4. คุณค่าของข้ อมลใน ุ ูเมอเทยบกบ Wikipedia ื ี ัใช้ใ ้ ได้้ เลย 65%ใช้ ไม่ ได้ เลย 3%พอๆ กัน 30% กน
 • 5. ความพึงพอใจในการใช้ Search Engine ลดลงมาก ึ h ึ ใใ สความพงพอใจในการสอบถามบรรณารกษกลดนะแตไมมาก ั ์ ็ ไ ่ ่วิกฤตของ Search Engine โอกาสของเรา... h
 • 6. ถ้้ า เว็บไซต์์ ห้องสมุด มีีการปรัับปรุ งหรืื อพัฒนา..... ็ ไ ัเตมเนอหา ขอมูล ส ส ศ ความรู้ ... ิ ื ้ สารสนเทศโอกาสทคนจะกลบมาทเวบไซตหองสมุดกยงม...โอกาสทีคนจะกลับมาทีเว็บไซต์ ห้องสมดก็ยังมี
 • 7. บรการในหองสมุดบริการในห้ องสมดทมอตราการใชลดลงทีมีอัตราการใช้ ลดลงบรการหนงสออางองและสารสนเทศเฉพาะดานบริการหนังสืออ้ างอิงและสารสนเทศเฉพาะด้ านสถ นสถานทีทีช่ วยทําการบ้ าน รคัดลอกบทความวารสารผู้ช่วยการวิจัย / การค้ นหาเฉพาะด้ านการใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์การยืมคืืนหนัังสืือ ืการอานเพอความบนเทงการอ่ านเพือความบันเทิง
 • 8. ผ ชบรการมาหองสมุดเพอ...ผ้ ูใช้ บริการมาห้ องสมดเพือ