ห้องสมุดยุคใหม่กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ห้องสมุดยุคใหม่กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

on

 • 1,778 views

สไลด์ประกอบการอบรม ...

สไลด์ประกอบการอบรม ห้องสมุดยุคใหม่กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ มรภ.ลำปาง

Statistics

Views

Total Views
1,778
Views on SlideShare
1,777
Embed Views
1

Actions

Likes
3
Downloads
74
Comments
3

1 Embed 1

https://www.facebook.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ห้องสมุดยุคใหม่กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ห้องสมุดยุคใหม่กับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Presentation Transcript

  • นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ นักจัดการความรูอาวุโส สํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK park) เจาของบล็อก Libraryhub.in.th และผูกอตั้งเครือขายหองสมุดและบรรณารักษไทย By หองสมุดยุคใหมกับ สื่อสังคมออนไลน เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
  • Cyber + Librarian = Cybrarian…Cyber + Librarian = Cybrarian… ความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพ บรรณารักษบรรณารักษ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดหางานจัดหา งานวิเคราะหงานวิเคราะห งานบริการงานบริการ งานบริหารงานบริหาร ความคิดสรางสรรคในการทํางานความคิดสรางสรรคในการทํางาน สื่อสังคมสมัยใหมสื่อสังคมสมัยใหม ((Social MediaSocial Media)) การสรางเครือขายสังคมออนไลนการสรางเครือขายสังคมออนไลน
  • Trend : Library in the FutureTrend : Library in the Future ทิศทางสําหรับหองสมุดในอนาคตทิศทางสําหรับหองสมุดในอนาคต ภาพประกอบจาก http://www.anywheremagazine.com/?p=195 1. Mobile applications. 2. E-book readers. 3. Niche social networking. 4. Google Applications. 5. Google Books. 6. Library socialized. 7. Open source software. 8. Podcasting and ItunesU. 9. Social networking classes for patrons. 10. Library Marketing.
  • ‘‘สื่อสังคมออนไลนสื่อสังคมออนไลน’’ เปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงโลก
  • ขอมูลจาก Zocial rank
  • การรวมกลุมหรือการสราง เครือขายบนโลกออนไลนทําไดงายขึ้น 2 สื่อสังคมออนไลนสรางพฤติกรรมใหมๆ ใหกับมนุษย เพื่อนๆ เคยสังเกตุหรือไมวา อะไรที่เปลี่ยนไปบาง...
  • สวนอาหารนาทอง สี่แยกเหมงจาย สมตํามื้อกลางวัน นาทานมั้ย!!! Credit : Googlepro Googledig
  • 5 Justin Bieber
  • 8
  • ทุกอาชีพสามารถนําสื่อสังคมออนไลนมาใช 10 พอคาแมคา ฯลฯ
  • 7
  • Flickr – คลังรูปภาพที่ทุกคนชวยกันสราง
  • Pinterest – เก็บไอเดียที่นาสนใจและแบงปน 10
  • นอกจากสื่อสังคมออนไลนจําพวกเว็บไซตแลว สื่อ ออนไลนบนอุปกรณสื่อสารก็มี apps ที่นาสนใจอีก มากมาย เชน
  • ในการนําสื่อออนไลน
  • เครื่องมือมีมากมาย แลวจะใชทําอะไรไดบางนะ
  • เติมไอเดียหรือเติมความรูใหมๆ
  • อินเทอรเน็ตทีวีแบบงายๆ ดวย youtube
  • บรรณารักษอังกฤษโดนเดง หลังปลอย นศ. เตนฮารเล็ม เชค ในหองสมุด บรรณารักษรายนี้ คือ กาลิปโซ แนช ไดถูกไลออกจากงาน หลังจากที่เธอปลอยใหนักศึกษา เตนฮารเล็ม เชค กันวุนวายในหองสมุด กอนโพสตคลิปลงในยูทูบ และทําใหเรื่องแดงขึ้น โดย แนช ถูกกลาวหาวาเธอละเลยการดูแลหองสมุด และปลอยใหเหตุการณที่ไมควรจะเกิดขึ้นใน หองสมุดนั้นเกิดขึ้น สวนนักศึกษากลุมที่รวมกันเตนฮารเล็ม เชค ก็ไดรับโทษจากทางวิทยาลัย เชนกัน จากเหตุการณดังกลาว ทําใหนักศึกษาที่เตนฮารเล็ม เชค ออกมาชี้แจงและเรียกรองขอใหทาง วิทยาลัยพิจารณาใหแนชกลับมาทํางานอีกครั้ง โดยนักศึกษากลุมนี้เปดเผยวา การเตนฮาร เล็ม เชค นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. ของวันอาทิตย ซึ่งมันก็ไมไดสรางความรําคาญ หรือเปนการปวนหองสมุดแตอยางใด และที่สําคัญ คือการเตนเกิดขึ้นในชวงเวลาประมาณ 7 นาทีเทานั้น
  • http://twitter.com/ylibraryhub
  • สรางความเขมแข็งและเปนกําลังใจ ใหกับวิชาชีพบรรณารักษและคนทํางานหองสมุด
  • กรณีศึกษาบล็อกหองสมุดแหงแรกของเมืองไทย - เริ่มตนจากความไมรู - เปาหมายที่ทาทาย 365 days in library - ไมคิดที่จะหารายได - บล็อกทําใหผมเปนที่รูจัก - เริ่มตนจากสิ่งเล็กๆ คนดูไมถึง 10 คนตอวันจนกลายเปนพันคน - การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญของ projectlib http://projectlib.wordpress.com
  • กรณีศึกษาการกลับมาของบล็อกหองสมุด Libraryhub - Rebranding จาก projectlib สู Libraryhub - บทเรียนจากบล็อกเกาทําใหบล็อกใหมแข็งแรง - กิจกรรมนอกบล็อกครั้งแรก กับงาน unconference libcamp - การเปลี่ยนกลยุทธดานสื่อสังคมออนไลน http://www.libraryhub.in.th
  • http://www.facebook.com/THLibrary
  • หยุดสแปม
  • ใชวิจารณญาณ การใชภาษา