ทางานหองสมุดอยางสนุก...ทํางานห้องสมดอย่างสนก...       ดวยสอสงคมออนไลน       ด้วยสือสังคมออนไลน์ (Social Media)...
ยุคใหมของการพฒนาเวบไซต    ยคใหม่ของการพัฒนาเว็บไซต์    รู ปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ ทีให้ ความสําคัญกับ “ผู้ ใช้ เว็บ” ...
Knowledge Sharing is power    g    g pใครชอบแชร์ เรื องทีเขียนก็เน้ น Bloggใครชอบแชร์ รูปภาพก็ใช้ บริการ Flickrใครช...
สอสงคมออนไลนทแนะนาอยากใหลองใช...  สื่อสังคมออนไลน์ที่แนะนําอยากให้ลองใช้...ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์...
กรณีศกษาบล็อกห้ องสมุุดแห่ งแรกของเมืองไทย      ึ - เริ มต้ นจากความไม่ร้ ู - เปาหมายทีท้ าทาย 365 days in library...
http://www.libraryhub.in.th h //    lb   h b   h                 กรณีศกษาการกลับมาของบล็อกห้ องสม...
http://www.facebook.com/thlibrary                 กรณีศกษากลุ่มเครือข่ าสังคมออนไลน์ ในวงการห้ องสมุด  ...
ค้นหาและเก็บไอเดียไว้ใช้งานได้แบบง่ายๆ ที่ Pinteresthttp://pinterest.com/ylibraryhub/ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสัง...
ถ่ายวีดีโอและแบ่งปันให้เพื่อนออนไลน์ได้ทันที ด้วยโปรแกรม Social camhttp://socialcam.com/u/4tdQBgd7ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก....
กลยุทธในการใชเครองมอออนไลน   กลยทธ์ ในการใช้ เครื องมือออนไลน์   มีเครื องมือแล้ วแต่ ไม่ มีแผนในการใช้ งาน ผลออกมาคือ...
การวดผลการใชงานสอสงคมออนไลน  การวัดผลการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  ห้องสมุดของคุณใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เต็มประสิทธิภาพหรื...
วัดผลบล็อกและเว็บไซต์ห้องสมุดได้ที่ http://www.google.com/analytics/ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social...
วัดผล Facebook Fanpage ห้องสมุดได้ที่ Facebook Insightทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ถาม‐ตอบ ANSWERทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดท  แลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที      www.libraryhub.in.th      www libraryhub in th ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทำงานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

1,814 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยาย ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,814
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,055
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทำงานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

 1. 1. ทางานหองสมุดอยางสนุก...ทํางานห้องสมดอย่างสนก... ดวยสอสงคมออนไลน ด้วยสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ่วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK park YALA)นายเมฆินทร์ ลิขิตบญฤทธิ์ นักจัดการความร้อาวโส สํานักงานอทยานการเรียนรู้ ุ ญฤ ู ุ ุE-mail : maykin@tkpark.or.th
 2. 2. ยุคใหมของการพฒนาเวบไซต ยคใหม่ของการพัฒนาเว็บไซต์ รู ปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ ทีให้ ความสําคัญกับ “ผู้ ใช้ เว็บ” มากกว่า “ผู้ พัฒนา” หรื อ “เจาของเวบไซต” “เจ้ าของเว็บไซต์” แนวคิดการพัฒนาเว็บที ให้ ความสําคัญกับการปฏิ สัมพันธ์ การทํ างานร่ วมกัน การ ผสานความร่่วมมืือทังโ ั โครงสร้้ างพืืนฐาน ระบบ ซอฟต์์แวร์์ และเนืือหาเว็บ ฟ ็ การปรับเว็บไซต์จากการให้ ข้อมูลเพียงทางเดียว เป็ นการให้ บริ การและข้ อมูลที “ผู้ ใช้ ” เข้ าถึงได้ งายและร่วมสร้ าง แก้ ไข ่ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 3. 3. Knowledge Sharing is power g g pใครชอบแชร์ เรื องทีเขียนก็เน้ น Bloggใครชอบแชร์ รูปภาพก็ใช้ บริการ Flickrใครชอบแชร์ วีดีโอก็ใช้ บริ การ Youtubeใครชอบแชร์์ เอกสารก็็ใช้้ บริิ การ Scribdใใครชอบแชรไฟลนาเสนอกใชบรการใครชอบแชร์ ไฟล์นําเสนอก็ใช้ บริการ Slideshareทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 4. 4. สอสงคมออนไลนทแนะนาอยากใหลองใช... สื่อสังคมออนไลน์ที่แนะนําอยากให้ลองใช้...ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 5. 5. กรณีศกษาบล็อกห้ องสมุุดแห่ งแรกของเมืองไทย ึ - เริ มต้ นจากความไม่ร้ ู - เปาหมายทีท้ าทาย 365 days in library เปาหมายททาทาย ้ - ไม่คิดทีจะหารายได้ - บล็อกทาให้้ ผมเป็ นทรู้ จก ็ ํ ใ ป็ ี ั - เริ มต้ นจากสิงเล็กๆ คนดูไม่ถง 10 คนต่อวันจนกลายเป็ นพันคน ึ - การเปลียนแปลงครังยิงใหญ่ของ projectlibทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 6. 6. http://www.libraryhub.in.th h // lb h b h กรณีศกษาการกลับมาของบล็อกห้ องสมุด Libraryhub ึ - Rebranding จาก projectlib สูู่ Libraryhub g p j y - บทเรี ยนจากบล็อกเก่าทําให้ บล็อกใหม่แข็งแรง - กิจกรรมนอกบล็อกครังแรก กับงาน unconference libcamp กจกรรมนอกบลอกครงแรก กบงาน - การเปลียนกลยุทธ์ด้านสือสังคมออนไลน์ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 7. 7. http://www.facebook.com/thlibrary กรณีศกษากลุ่มเครือข่ าสังคมออนไลน์ ในวงการห้ องสมุด ึ - ก่อนจะมาเป็ น F b k Fanpage กอนจะมาเปน Facebook F - อะไรทีกําลังเป็ นกระแสต้ องรี บสร้ าง - เครืื อข่ายอยูกนอย่างไรในโลกออนไลน์์ ่ ั ไใ โ ไ - ความสําเร็จและสิงทีต้ องไปต่อทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 8. 8. ค้นหาและเก็บไอเดียไว้ใช้งานได้แบบง่ายๆ ที่ Pinteresthttp://pinterest.com/ylibraryhub/ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 9. 9. ถ่ายวีดีโอและแบ่งปันให้เพื่อนออนไลน์ได้ทันที ด้วยโปรแกรม Social camhttp://socialcam.com/u/4tdQBgd7ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 10. 10. กลยุทธในการใชเครองมอออนไลน กลยทธ์ ในการใช้ เครื องมือออนไลน์ มีเครื องมือแล้ วแต่ ไม่ มีแผนในการใช้ งาน ผลออกมาคือการใช้ งานทีไม่ เต็มประสิทธิภาพ แผนรายวน แผนรายวัน แผนรายสัปดาห์ แผนรายเดือน แผนรายปี แผนในการใช้ งานสามารถปรั บเปลียนได้ ขึนอยู่กับกิจกรรมทีห้ องสมุดต้ องการจัด ซึงนอกจาก ิ กจกรรมทางออนไลนแลวเรายงสามารถจดกจกรรมในหองสมุดไ ้ ี ไ ์ ้ ัส ั ิ ใ ้ ส ไดอกหลายๆ แบบ เชน จด ช่ ั สอนการใช้ งานเครืองมือต่ างๆ ให้ ผ้ ูใช้ บริการ ฯลฯทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 11. 11. การวดผลการใชงานสอสงคมออนไลน การวัดผลการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ห้องสมุดของคุณใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ และข้้อมูลทีี่เผยแพร่่เข้้าถึึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่่ และเรารู้หรืือไม่วา ้ ืไ ไ ่่ ผู ชบรการเขาถงสอสงคมออนไลนมากแคไหน... ผ้ใช้บริการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากแค่ไหน ทวดผลกเพอทจะปรบปรุงใหดขน ถาเราไมวดผลแลวเราจะพฒนาตวเองไดอยางไร ที่วัดผลก็เพื่อที่จะปรับปรงให้ดีขึ้น ถ้าเราไม่วัดผลแล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 12. 12. วัดผลบล็อกและเว็บไซต์ห้องสมุดได้ที่ http://www.google.com/analytics/ทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 13. 13. วัดผล Facebook Fanpage ห้องสมุดได้ที่ Facebook Insightทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 14. 14. ถาม‐ตอบ ANSWERทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 15. 15. แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดท แลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที www.libraryhub.in.th www libraryhub in th www.kindaiproject.net www kindaiproject net www.facebook.com/thlibrary y หรื อ ส่ งอีเมลมาที dcy_4430323@hotmail.comทํางานห้องสมุดอย่างสนุก...ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

×