For Librarianทักษะไอทีทบรรณารักษ์ ทกคนควรรูู้ ฉบับแก้ ไข     ี      ุ      วนพุธท กุมภาพนธ      วันพธท...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี   Librarian ProgrammerIT Skill For Librarian
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                     ี    IT For Librarian (Know + Understand + A...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี For Librarian ทกษะไอททบรรณารกษทุกคนควรรู ฉบบแกไข ทั...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                          ี Cyber + Librarian = Cybrarian…   ...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                        ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มโป       ...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                           ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มโป    ...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                         ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มโป      ...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                         ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มการใช้้ งานอิน...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                        ี ความรู้ และทักษะการใช้้ งานเว็บไ ์ 2.0 ...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                          ี เหมือนง่ าย แต่ หลายคนยังใช้ งานผิด...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                    ี For Librarian ตวอย่่ างไอเดียใ ่ ๆ ในการใชเว็บ ...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี        BLOGIT Skill For Librarian
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี         WikiIT Skill For Librarian
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี    IM (Instant Messenger)    IM (Instant Messe...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี      Library in Flickr      Lib   i Fl...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี     Library in Facebook     Library in Faceb...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี    Librarian in Slideshare    Lib i i Slid h...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี และตามมัันใ ้ ทน      ให้ ั เรื องไอทีไม่ ยาก...
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ี   คุณถามมาผมขอตอบIT Skill For Librarian
ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้                  ีแลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที  www.libraryhub.in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

It skill for librarian - ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรรู้ฉบับแก้ไข

1,310 views
1,241 views

Published on

It skill for librarian - ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรรู้ฉบับแก้ไข ใช้บรรยายในงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุด 3 ดีในโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

It skill for librarian - ทักษะไอทีที่บรรณารักษ์ทุกคนควรรู้ฉบับแก้ไข

 1. 1. For Librarianทักษะไอทีทบรรณารักษ์ ทกคนควรรูู้ ฉบับแก้ ไข ี ุ วนพุธท กุมภาพนธ วันพธที 16 กมภาพันธ์ 2554 นายเมฆินทร์ ลิขตบุญฤทธิ ิ นกพฒนาระบบหองสมุด โครงการศูนยความรู นได้ นักพัฒนาระบบห้ องสมด โครงการศนย์ ความร้ กนได ิ
 2. 2. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี Librarian ProgrammerIT Skill For Librarian
 3. 3. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี IT For Librarian (Know + Understand + Apply) Know - รู้ จกโปรแกรม ั Understand - เข้ าใจการใช้ งานโปรแกรม Apply - สามารถปรั บและประยุุกต์ ใช้ งานโปรแกรม pp yIT Skill For Librarian
 4. 4. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี For Librarian ทกษะไอททบรรณารกษทุกคนควรรู ฉบบแกไข ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทกคนควรร้ ฉบับแก้ ไข ีIT Skill For Librarian
 5. 5. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี Cyber + Librarian = Cybrarian… ความรู้ พนฐานสําหรั บวิชาชีพ ื งานจัดหา ษ์ บรรณารั ก งานจดหา งานวิเคราะห์ งานบริการ งานบรหาร งานบริหาร ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการทํางาน สือสังคมสมัยใหม่ (Social Media) Media) การสร้ างเครือข่ ายสังคมออนไลน์IT Skill For Librarian
 6. 6. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มโป ั ใ โปรแกรมสํานัักงาน ํ - ความร้ เกียวกับการใช้ โปรแกรมจําพวก W d Processing ความรู กยวกบการใชโปรแกรมจาพวก Word P i - ความร้ เกียวกับการใช้ โปรแกรมจําพวก Spreadsheets ความรู กยวกบการใชโปรแกรมจาพวก - ความร้ เกียวกับการใช้ โปรแกรมจําพวก Database ความรู กยวกบการใชโปรแกรมจาพวก - ความรูู้ เกียวกับการใช้ โปรแกรมจําพวก Presentation - ความรูู้ เกียวกับการใช้ โปรแกรมจําพวก Publishing - ความรู้ เกียวกับการใช้ โปรแกรมจําพวก Project managementIT Skill For Librarian
 7. 7. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มโป ั ใ โปรแกรมสําหรัั บสืืออืืนๆ ํ - ความร้ เกียวกับการใช้ โปรแกรมจัดการรปภาพ ความรู กยวกบการใชโปรแกรมจดการรู ปภาพ - ความร้ ู เกียวกับการใช้ โปรแกรมจัดการสือมัลติมีเดีย ความรู้ และทักษะด้ านการใช้ งานระบบเครื อข่ าย - ความรู้ เกียวกับเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น - ความรู้ เกีียวกัับการใช้้ อุปกรณ์์ สือสารไร้้ สาย ใ ไIT Skill For Librarian
 8. 8. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มโป ั ใ โปรแกรมพืนฐานเครืื องคอมพิวเตอร์์ ื ิ - ความร้ เกียวกับการจัดการแฟมข้ อมลในเครื องคอมพิวเตอร์ ความรู กยวกบการจดการแฟมขอมูลในเครองคอมพวเตอร ้ - ความร้ ู เกียวกับการติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู ละทักษะทีเกียวกับอปกรณ์ อืนๆ ความร้ และทกษะทเกยวกบอุปกรณอนๆ ความรูู้ เกียวกับการใช้ กล้ องดิจทล ิ ั ความรู้ เกียวกับอุปกรณ์ สาหรั บจัดเก็บข้ อมูลประเภทต่ างๆ ํ ความรู้ เกียวกับการสแกน (Digitization)IT Skill For Librarian
 9. 9. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี ความรู้ และทักษะในกลุ่ มการใช้้ งานอินเทอร์์ เน็็ต ั ใ ใ ิ - ความร้ เกียวกับการใช้ งานเว็บไซต์ (Web Browers) ความรู กยวกบการใชงานเวบไซต - ความร้ ู เกียวกับการใช้ E-mail - ความรู้ เกียวกับการดาวน์ โหลดไฟล์ จากอินเทอร์ เน็ต - ความรู้ เกียวกับเว็บไซต์ การเรี ยนการสอนออนไลน์ - ความรู้ เกียวกับการสืบค้ น - ความรู้ เกียวกับความปลอดภัยในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตIT Skill For Librarian
 10. 10. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี ความรู้ และทักษะการใช้้ งานเว็บไ ์ 2.0 ั ใ ็ ไซต์ - Blog - Flickr - Wikipedia p - Twitter - Youtube - Slideshare - Facebook & Hi5 - IM (Instant Messenger)IT Skill For Librarian
 11. 11. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี เหมือนง่ าย แต่ หลายคนยังใช้ งานผิดประเภท รายการหนังสือทีสังจากสํานักพิมพ์ เก็บในรูปแบบ Word รายงานสถิตการใช้ ห้องสมุดเก็บในรู ปแบบ Word ิไฟล์ ีไฟ ์ ทใช้้ ประชาสััมพันธ์์ ห้องสมุดบนเว็บไซต์์ จดเก็บในรูปแบบไฟล์์ ภาพ ั ็ ไ ั ็ ใ ไฟ การออกแบบเว็บไซต์ ด้วยการใช้ ไฟล์ HTML การออกแบบเวบไซตดวยการใชไฟลIT Skill For Librarian
 12. 12. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี For Librarian ตวอย่่ างไอเดียใ ่ ๆ ในการใชเว็บ 2.0 กบงานหองสมุด ั ไ ี ใหม่ ใ ใ้ ็ ั ้IT Skill For Librarian
 13. 13. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี BLOGIT Skill For Librarian
 14. 14. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี WikiIT Skill For Librarian
 15. 15. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี IM (Instant Messenger) IM (Instant Messenger)IT Skill For Librarian
 16. 16. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี Library in Flickr Lib i Fli kIT Skill For Librarian
 17. 17. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี Library in Facebook Library in FacebookIT Skill For Librarian
 18. 18. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี Librarian in Slideshare Lib i i Slid hIT Skill For Librarian
 19. 19. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี และตามมัันใ ้ ทน ให้ ั เรื องไอทีไม่ ยากเหมือนทีคิดIT Skill For Librarian
 20. 20. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ี คุณถามมาผมขอตอบIT Skill For Librarian
 21. 21. ทักษะไอทีทบรรณารั กษ์ ทุกคนควรรู้ ีแลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที www.libraryhub.in.th y www.kindaiproject.net p j หรอ สงอเมลมาท หรื อ ส่ งอีเมลมาที dcy_4430323@hotmail.com d 4430323@h t ilIT Skill For Librarian

×