แนวทางในการใชงาน   Facebook   เพื่องานเครือขายบานหนังสือนายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ นักจัดการความรูอาวุโส (ฝายพัฒ...
ใครๆ ก็พูดถึงแต Facebook แลวเรารูจัก         Facebook และใชงาน Facebook บางหรือไม              ...
แนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
กรุงเทพเปนเมืองที่มีผูใช Facebook มากเปนอันดับ 1 ของโลกhttp://faceblog.in.th/2012/05/facebook-bangkok/แนวทางในการใชงา...
เหมาะสําหรับใชงานแบบสวนตัว โดยจุดเด นของหนา Profile ก็คือProfile                       ความละเอี...
http://www.socialrabbit.net/2010/08/at-last-the-difference-between-facebook-pages-groups-profiles/แนวทางในการใชงาน Facebo...
Profile = สวนตัวGroup = สื่อสารภายใน Page = สื่อสารภายนอกแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
Group                             ใชในการสื่อสารภายใน                    ...
PAGEประชาสัมพันธองคกรสรางเครือขายระหวางผูใหบริการและผูใชบริการวัดผลการดําเนินงานไดแนวทางในการใชงาน Facebook เพื...
มาดูขอมูลเชิงลึกกันหนอย... (FacebookFanpage Only)แนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
ebook   How to use good wayแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
1            คอยอัพเดทขาวสารและกิจกรรมของหองสมุดใหมให              ผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ ...
4            ไมนําเรื่องราวพฤติกรรมที่แยๆ ของผูใชบริการมาลงใน              เว็บไซตหรือสื่อสัง...
คําถาม - คําตอบแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
Facebook for bangkok libraries network
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Facebook for bangkok libraries network

421 views

Published on

Presentation "Facebook for bangkok libraries network" at TK park 29 August 2012

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Facebook for bangkok libraries network

 1. 1. แนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือนายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ นักจัดการความรูอาวุโส (ฝายพัฒนาเครือขาย) สํานักงานอุทยานการเรียนรู
 2. 2. ใครๆ ก็พูดถึงแต Facebook แลวเรารูจัก Facebook และใชงาน Facebook บางหรือไม จําเปนตองรูจักและใชใหเปน ไมเห็นจําเปนตองรูจักเลยแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 3. 3. แนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 4. 4. กรุงเทพเปนเมืองที่มีผูใช Facebook มากเปนอันดับ 1 ของโลกhttp://faceblog.in.th/2012/05/facebook-bangkok/แนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 5. 5. เหมาะสําหรับใชงานแบบสวนตัว โดยจุดเด นของหนา Profile ก็คือProfile ความละเอียดในการปรับแตงตั้งคาตางๆ อยางละเอียดยิบ ไมวาจะ เปนเรื่อ งการตั้งคาความเปนสวนตัว การแจงเตือ นแบบละเอีย ดทุ ก เม็ด รวมทั้ง Application เสริมที่มีความหลากหลาย และมีใหเลือกไป ประยุกตใชไดมากมายเต็มไปหมด เหมาะสํ า หรั บ ใช ง านกั บ คนที่ ส นใจในเรื่ อ งเดี ย วกั น จุ ด ประสงคGroup เดียวกัน ชอบอะไรเหมือนๆ กัน โดยสามารถเขารวมเพื่อพูดคุย และ ทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการสื่อสารภายในกลุมทํางาน หรือใชเพื่อเปนกลุมกระจาย ขาวสารของคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน เหมาะสํ าหรั บใช งานเพื่อ ธุรกิ จ ความโดดเด นของ Page คื อ การมี Page สมาชิกไดอยางไมจํากัดจํานวน รวมถึงระบบจัดเก็บสถิติผูเขาชมใน Page ซึ่งเราสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปวิเคราะหในเชิงการตลาดได เปนอยางดี นอกจากนี้ยังมี Application เฉพาะสําหรับ Page ที่สามารถ มาตกแตงเพื่อสรางเอกลักษณใหกับหนาธุรกิจไดอีกดวยแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 6. 6. http://www.socialrabbit.net/2010/08/at-last-the-difference-between-facebook-pages-groups-profiles/แนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 7. 7. Profile = สวนตัวGroup = สื่อสารภายใน Page = สื่อสารภายนอกแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 8. 8. Group ใชในการสื่อสารภายใน ไมอยากใหคนนอกกลุมรู เลือกคนเขากลุมไดแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 9. 9. PAGEประชาสัมพันธองคกรสรางเครือขายระหวางผูใหบริการและผูใชบริการวัดผลการดําเนินงานไดแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 10. 10. มาดูขอมูลเชิงลึกกันหนอย... (FacebookFanpage Only)แนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 11. 11. ebook How to use good wayแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 12. 12. 1 คอยอัพเดทขาวสารและกิจกรรมของหองสมุดใหมให ผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ อยากปลอยใหขาวไมอัพเดท เกิน 1 เดือน 2 หากผูใชบริการขอความชวยเหลือผานเว็บไซตหองสมุด หรือสื่อสังคมออนไลน เชน ขอตออายุการยืมหนังสือ หองสมุดไมควรปฏิเสธ 3 ใสใจกับความคิดเห็นหรือคําถามของผูใชบริการดวย อยาเงียบหายหรือละเลย พยายามตอบและใหบริการ ดวยความเร็วแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 13. 13. 4 ไมนําเรื่องราวพฤติกรรมที่แยๆ ของผูใชบริการมาลงใน เว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนของหองสมุด 5 พยายามพูดคุยหรือถามความคิดเห็นจากผูใชบริการใน หองสมุดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลนบาง 6 การจัดกิจกรรมในหองสมุดทุกครั้งควรนํามาลงใน เว็บไซตหองสมุดและสื่อสังคมออนไลน เพื่อให ผูใชบริการติดตามขาวสารของหองสมุดแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ
 14. 14. คําถาม - คําตอบแนวทางในการใชงาน Facebook เพื่องานเครือขายบานหนังสือ

×