• Like
Digital Lib4camp
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Digital Lib4camp

 • 1,347 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,347
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
30
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Digital Library for Thailand การเปดโลกดิจิตอลใหเยาวชนไทยทุกคนเขาถึงความรูอยางกวางขวาง ChangeFusion
Ins/tute,
Thai
Rural
Reconstruc/on
Movement
Founda/on
under
Royal
Patronage 1
 • 2. Digital Library: พลิกอินเทอรเน็ตเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ปญหา โอกาส Digital Library ตามนโยบาย “พื้นที่สรางสรรค” ของ พณฯนายก • มีผูใชเน็ตราว 12 ลานคน เปนเยาวชนอยาง • นอย 6 ลาน เปดพื้นที่เรียนรูใหมที่มีประโยชนจริงกับชีวิต • ประจำวัน และรูปแบบการศึกษาเรียนรู เกิดความเสี่ยงและปญหามากมายกับเยาวชน • Digital Library ใรตางประเทศมีหนังสือนับลาน • เยาวชนไมใชเน็ตในการเรียนรูหาขอมูลมากนัก • เลมในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส 200k ญี่ปุน 300k ขณะที่หอสมุดแหงชาติกลายเปนสิ่งที่ถูกลืม • เปนฐานสำคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรู • และไมรับความสนับสนุนนัก (มีหนังสือนับแสน โดยไมตองอิงระบบการศึกษาดั้งเดิม (short-cut) แตคนเขาไมถึง) เนนการเขาถึงขอมูลสื่อผสมทางวัฒนธรรม เพื่อ • หองสมุดคณะตางๆ ก็ไมเชื่อมโยงกัน อาน • ใหเด็กไทยมีฐานในการคิดสรางสรรคอยางมีราก ออนไลนไมไดเปนสวนใหญ เปนของขวัญรวมถวายในหลวงโดยรัฐบาลและเอกชน 5 ธ.ค. 52 (Code name: ปูทะเล) • ตอยอดเครือขายเว็บกาญจนาภิเษกของสมเด็จพระเทพฯ • เชื่อมโยงนำขึ้นขอมูลจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ChangeFusion 2
 • 3. ตัวแบบของ Digital Library • หนังสือ / แผนฟลม / แผนบันทึกตางๆ / รูปภาพ ทั้ง จากหนวยงานรัฐ เอกชน และ collection สวนบุคคล • จัดลำดับความสำคัญ และ Digitization • เชื่อมโยงและ • งานวิจัย วิทยานิพนธ รวบรวมเนื้อหาที่มีอยู และวารสารวิชาการ แลวออนไลน หรือใน • Open courseware สื่อดิจิตอล เชน • เชื่อมโยงระบบ บทความ สื่อวัฒนธรรม ทั่วประเทศ แผนที่ • สสส. และภาคีมีฐาน อยูแลวนับแสนชิ้น • สามารถคนหาและเชื่อมโยงขอมูลตางๆไดจากจุดเดียวบนอินเทอรเน็ต • สามารถเปดดูและดาวโหลดทุกอยางได • จัดทำมาตรฐานลิขสิทธิ์การเผยแพรขอมูลที่ภาครัฐลงทุน • เปนโครงการที่เปนเจาของรวม มีกองเลขารวม ไมใชของรัฐโดยตรง ChangeFusion 3
 • 4. ลำดับความสำคัญของการ Digitized ดวน ภาพยนต์พระราชกรณียกิจ ตําราเรียนเก่า ไมโครฟิลม์ที่กําลังเสื่อมสภาพ ตําราแพทย์แผนไทย ศิลปะชาติที่กําลังสูญหาย หนังสือ, เพลง พระราชนิพนธ์ หนังสือใน collection ทีสําคัญ พระราชประวัติ, พระราชกรณียกิจ ภาพถ่ายที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประวัติ/ผลงาน บุคคลสําคัญของชาติ ข้อมูล, สถิติด้านต่าง ๆ ของประเทศในอดีต ภาพยนต์เก่าที่กําลังเสื่ิอมสภาพ สำคัญ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทั่วไป ประวัติศาสตร์ไทย ศิลปะ,วัฒนธรรมในชุมชน พงศวดาร ภาพวาด, ภาพจิตรกรรม ศิลปะ, โบราณวัตถุ ภาพยนต์เก่า จารึก เอกสารในหอจดหมายเหตุ หนังสือที่พ้นจากการถือลิขสิทธิ์ หนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีต่างๆ หนังสือพิมพ์ การแสดงประจําชาติ เอกสารใบลาน แผนที่โบราณ เพลงไทยเดิม ปกติ ChangeFusion 4
 • 5. ตัวอยางของ Digital Library 5
 • 6. ตัวอยางของ Digital Library 6
 • 7. ตัวอยางของ Digital Library 7
 • 8. ตัวอยางของ Digital Library 8
 • 9. แนวคิดรูปแบบของ Digital Library for Thailand 9
 • 10. ความรวมมือและการขับเคลื่อน องคกรรวมมือหลัก แผนทำงาน ตั้งคณะกรรมการรวม (คำสั่งนายกรัฐมนตรี) เนน • สสส. • กระบวนการคณะทำงานที่รวดเร็ว สวทช. / NECTEC • เชื่อมโยงกับโครงการสมเด็จพระเทพฯ • เครือขายเว็บ 2.0 และ Blogger • ประชุมคณะกรรมการ โดยมีนายกฯเปนประธาน • • เครือขายนักวิชาการรุนใหม ครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบาย องคกรอื่นๆที่ควรตองเกี่ยวของ เปดตัวโครงการและระบบตนแบบพรอมทดลอง • ใชเปนตัวอยาง มี.ค. - พ.ค. 52 กระทรวงวัฒนธรรม / ศึกษา / วิทยาศาสตร • ขับเคลื่อนงานในแตละสวน ประชุมคณะกรรมการ • ราชบัณฑิตย • ตอเนื่อง สภามหาวิทยาลัย • 5 ธันวาคม 2552 รัฐบาลและเอกชน รวมมอบ • สบร. (OKMD) • Digital Library เปนของขวัญถวายพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สกว. • ChangeFusion 10
 • 11. Digital Library Road Map สารสนเทศ < 100,000 ชิ้น สารสนเทศ 100,000 - 200,000 ชิ้น สารสนเทศ > 500,000 ชิ้น ง ้อ วข ก.วัฒนธรรม ห้องสมุด บร กี่ย ิกา ที่เ ดิจิทัลสถาบัน ิจัย รผ การศึกษา ู้ใช นว ก.วิทยาศาสตร์ ้ งา พันธกิจ ื่อม เช พัฒ ห้องสมุด นา ่าย มา ก.ศึกษาธิการ ือข ดิจิทัลหน่วย ตร คร ฐา ราชการ เ าย น ขย คณะกรรมการ สํานักนายกฯ ขับเคลื่อน ห้องสมุด สสส. ดิจิทัลชุมชน ห้องสมุด ภาคเอกชน ดิจิทัล ห้องสมุด Digitized Content เฉลิมพระเกียรติ ดิจิทัลเอกชน 5 ธ.ค. 52 รวบรวมเอกสาร Digital ตั้งคณะกรรมการ Digital Library ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ ระดับชาติ กําหนดมาตรฐาน Digital Content Digital Library เพื่อให้เกิด Knowledge Economy ChangeFusion 11
 • 12. ชวนคุยตอ.. ^_^ • ปญหา...อุปสรรค...ขอเสนอตอ Digital Library for Thailand • การใหหองสมุดดิจิทัลมุงสูความเปน 2.0 • การ Digitization และ มาตรฐาน หนังสือ วัตถุ • ระบบสืบคนกลาง • การขามพนปญหาดานลิขสิทธิ์ ChangeFusion 12