šüŒú¸ü ²ÖÖ¯¯ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß
                                         ÃÖã¬ÖÖ...
»ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †ÖÆêü, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ªÖ×¯Ö ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ / ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß, †¿Öß
†Öפ...
×−Ö¾Ö›ü»Ö껵ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ †³ÖÖ¾Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖê™üµÖÖ-”ûÖê™üµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã
דÖ...
´ÖÖ›üÖ/×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 300 úÖ´Öê ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖߟÖ, •µÖ֍ú׸üŸÖÖ ¹ý.15.00 úÖê™üß“µÖÖ...
µÖÖ »ÖêÖÖ׿ÖÂÖÖԏÖÖ»Öß Ö“Öá ™ü֍úÖ¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Ö٣֍ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Æü֝ÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ŸÖ¸üŸÖæ¤üߟÖæ−Ö
   ...
´ÖÖ.¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö
´ÖÖ.´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÖ.ˆ¯Ö´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                 ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                        ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                      ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö -‹ú
                     ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸...
14     ¸üֵ֐֛ü   ÃÖã¬Ö֐֛ü    ¸ü֯֐ÖÖÓ¾Ö-´ÖÆü֐ÖÖÓ¾Ö      ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 31        20,749   ...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                     ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡Ÿ...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                     ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡Ÿ...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                      ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                       ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö...
26      −Ö֐֯Öæ¸ü     ØÆüÖÖÖ         †Ö›êü ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ›üÖ   ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 25        10,8...
‹æúÖ ÖÖÓ¾Ö 20 :-1) ²ÖÖê¸üÖê›üß´ÖÖôû 2) ²ÖÖê¸üÖê›üß™êüú 3) »ÖÖêÆüÖ›ü ™êüú 4) ÖÖ¯Ö¸üß 5) ׯ֯ÖôûÖ Öã. 6) »ÖÖêÆüÖ›...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                        ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß...
37       µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû       úôÓû²Ö     †ÓŸÖ¸üÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28       18,7...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                        ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ...
×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú
                        ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ...
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Thakkar%20 Bappa%20 Info
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thakkar%20 Bappa%20 Info

702 views
603 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
702
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thakkar%20 Bappa%20 Info

 1. 1. šüŒú¸ü ²ÖÖ¯¯ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‹úÖÛŸ´Öú úÖµÖԍÎú´Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß ú¸üµÖÖ×¾ÖÂÖµÖß. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú : ×™ü‹ÃÖ¯Öß-2004/¯ÖÏ.Îú.23/úÖ.14 ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32. פü−ÖÖӍú : 3 •Öæ−Ö, 2004. ¯ÖÏßÖÖ¾Ö−ÖÖ :- ÃÖÖ´ÖÖו֍ú −µÖÖµÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖ±ìú ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖßÖß úÖµÖԍÎú´ÖÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê šüŒú¸ü ²ÖÖ¯¯ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‹úÖÛŸ´Öú úÖµÖԍÎú´Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê»ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öß †ÃÖæ−Ö Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖ−Ö 2004-05 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß, †ÃÖê šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ úÖµÖԍÎú´ÖÖӟ֐ÖÔŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ/¾ÖßµÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú ׾֍úÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú/úÖî™ãÓüײ֍ú ŸÖ£ÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú »ÖÖ³ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ :- ¯ÖÏßÖÖ¾Ö−ÖêŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê šüŒú¸ü ²ÖÖ¯¯ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‹úÖÛŸ´Öú úÖµÖԍÎú´Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê»ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖ−Ö 2004-05 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ ¯Ö׸ü“”êû¤üÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖÃÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 2. µÖÖê•Ö−Öê“Öß ¾µÖÖ¯ŸÖß :- ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ †Öפü¾ÖÖÃÖß Öê¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖՐÖßÖ ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö †Öפü¾ÖÖÃÖßÓ“µÖÖ úÖî™ãÓüײ֍ú, ÃÖÖ´Öã×Æüú ¾Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ׾֍úÖÃÖÖÃÖÖšüß †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖëŸÖÖÔŸÖ †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß Öê¡Ö, ´ÖÖ›üÖ Öê¡Ö ¾Ö ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ׾֍úÖÃÖ֍ú׸üŸÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ †−Öêú µÖÖê•Ö−ÖÖÓÃÖÖšüß ×−Ö¬Öß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−Öê´Ö¬µÖê †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß Öê¡Ö, †×ŸÖ׸üŒŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ Öê¡Ö ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ Öê¡Ö µÖÖ´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖê•Ö−ÖꓵÖÖ ×−Ö¬Öß´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ŸÖ¸üŸÖæ¤üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ£ÖÖׯÖ, †Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß ³Ö֐ÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ ×šüú֝Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ÃÖӏµÖê−Öê †Öפü¾ÖÖÃÖà“Öê ¾ÖÖß־µÖ †ÖÆêü, ŸÖê£Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ ×−Ö¬Öß´Ö¬Öæ−Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖÃÖ ¯ÖÏןֲÖÓ¬Ö †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû †¿ÖÖ ³Ö֐ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ‡ŸÖ¸ü ³Ö֐ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖã»Ö−Öê−Öê ú´Öß ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ †¿ÖÖ ¾ÖßµÖÖ ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ ¸üÖ×Æü»Ö껵ÖÖ †ÖÆêüŸÖ, †ÃÖê פüÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. ÃÖ¬µÖÖ †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ŸÖê£Öê ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖà“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖꝵÖÖÃÖ ¯Öã¸êüÃÖÖ ¾ÖÖ¾Ö †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖׯÖ, †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ ²ÖÖÆüµÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬Öᯙ (†Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß) ”ûÖê™üµÖÖ-”ûÖê™üµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖ ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ ¾ÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê / ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê 50% “µÖÖ †ÖÃÖ¯ÖÖÃÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß 1
 2. 2. »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †ÖÆêü, ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“ÖÖ †ªÖ×¯Ö ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ / ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß, †¿Öß †Öפü¾ÖÖÃÖß ÖÖÓ¾Öê, ¾ÖßµÖÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖ´ÖãÆÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ֍ú›êü ¯ÖÏÖ´Ö㏵ÖÖ−Öê ªÖ¾Öê ŸÖê¾Öœêü »ÖÖ ¤êüŸÖÖ †Ö»Öê −ÖÖÆüß. ¯Ö׸üÖÖ´Öß, ŸµÖÖÓ“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ֍ú›êü ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¤ãü»ÖÔÖ êú»Öê •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖê£Öᯙ †Öפü¾ÖÖÃÖß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. †¿ÖÖ úÖÆüß ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾Öì ú¹ý−Ö ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¾Ö ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™üÃÖË ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖ֍ú׸üŸÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ŸÖê ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›êü ´ÖÓ•Öæ¸üߍú׸üŸÖÖ ¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖׯÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß †ªÖ×¯Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ×´ÖôûÖ»Öß −ÖÖÆüß. †¿ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê“ÖÖ úÖµÖԍÎú´Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖ“Öê ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖ−Öê †Öê×™ü‹ÃÖ¯Öß´Ö¬Öᯙ †−µÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öß •Ö֝ÖÖ¸ü †ÖÆêü. †úÖê»ÖÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ, ³ÖÓ›üÖ¸üÖ, ¸üֵ֐֛ü, •ÖôûÖÖÓ¾Ö, −ÖÓ¤æü¸ü²ÖÖ¸ü, ¬Öãôêû, ¯ÖãÖê, −Ö֐֯Öæ¸, †Æü´Ö¤ü−֐ָü, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû, −ÖÖÓ¤êü›ü, ²Öã»Öœü֝ÖÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¾Ö ÖÖëפüµÖÖ µÖÖ 15 וֻÆüµÖÖŸÖᯙ ‹æúÖ 62 ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü †ÃÖ»Ö껵ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö´µÖÎú´Ö ¤êü¾Öæ−Ö ¯Ö×Æü»µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖԍÎú´Ö ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖü †ÖÆêü. ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ 62 ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö †−µÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö-‹ú ´Ö¬µÖê ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 3. µÖÖê•Ö−ÖêŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ :- µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß ¯ÖÏ¿−ÖÖ¬Öß−Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê, ´ÖÖêšüß ²ÖÖӬ֍úÖ´Öê, ¸üÖ™ÒüßµÖ ´ÖÆüÖ´Ö֐ÖÔ, וֻÆüÖ ´ÖÆüÖ´Ö֐ÖÔ, ¬Ö¸üÖê ‡. ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê ‘ÖꝵÖÖ“Öê ˆ×§ü™ü −ÖÖÆüß úÖ¸üÖ †¿Öß úÖ´Öê ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß´Ö¬Öæ−Ö ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›ü»Öß •ÖÖ¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ. •Ö¸ü †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê ‘ÖꝵÖÖ“Öê šü¸ü×¾Ö»Öê ŸÖ¸ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ŸµÖÖÓ“Öêú›üᯙ †¿Öß úÖ´Öê ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ‘ÖꝵÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê −Ö ‘ÖêŸÖÖ êú¾Öôû ÃÖÖ´Öã×Æüú ׾֍úÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖê †Ö×Ö ¾ÖîµÖÛŒŸÖú, úÖî™ãÓüײ֍ú ¾Ö ÃÖÖ´Öã×Æüú »ÖÖ³ÖÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾µÖÖŸÖ, †ÃÖê šü¸ü׾֝µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. µÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖ ´Öæôû ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: ÃÖß´Öê²ÖÖÆêü¸ü †ÃÖŸÖÖŸÖ, ´ÆüÖæ−Ö ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖᯙ †−µÖ ³Ö֐ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖ㠐ÖÖ¾ÖÃÖß´Öê²ÖÖÆêü¸üᯙ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖӍú›êü ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¤ãü»ÖÔÖ ÆüÖêŸÖê. Æüß ²ÖÖ²Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö †¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖᯙ êú¾Öôû †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖÓÃÖÖšüß“Ö †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖ“Öê µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ, µÖÖ¾Öê ïÖ™üߍú¸üÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö-¤üÖ−Ö ´Ö¬µÖê ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖŸÖ: •Öß úÖ´Öê •µÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ, ŸÖê£Öê ׾֏Öã¸ü»Ö껵ÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ‘Öê‰ú −ÖµÖêŸÖ, ŸÖ¸ü ‹úÖÛŸ´Öú þֹý¯ÖÖŸÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ ¾Ö ´ÖÓ•Öæ¸ü †Ö٣֍ú ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ“Ö ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖߟÖ. ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ úÖ´ÖÖÓ“ÖÖ 2
 3. 3. ×−Ö¾Ö›ü»Ö껵ÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖ †³ÖÖ¾Ö †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ×¸üŸÖß−Öê ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖê™üµÖÖ-”ûÖê™üµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ¯Ö¸ÓüŸÖã דָüãÖÖµÖß ÃÖÖ´Öã×Æüú ׾֍úÖÃÖÖ“Öß úÖ´Öê µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß ‘ÖꝵÖÖ“Öê ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ †ÖÆêü. 4. µÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß µÖӡ֝ÖÖ :- †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖԍÎú´ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´Ö㏵ÖÖ−Öê †Öפü¾ÖÖÃÖà−ÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüÖê, ÖÏÖ´Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ †×³ÖµÖÖ−Ö ¸üÖ²Ö׾֝Öê ‡. ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖ㠐ÖÏÖ´ÖßÖ ×¾ÖªãŸÖߍú¸üÖ, ´Ö֐ÖÔ¤üß¯Ö ²ÖÃÖ׾֝Öê, ׯ֝µÖÖ“µÖÖ ¿Ö㬤ü ¯Ö֝µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ú¸üÖê, †Ö¸üÖꐵÖ×¾ÖÂֵ֍ú •Ö−Ö•Ö֐ÖéŸÖß, •ÖÖê›ü¸üßÖê, †ÓŸÖÖÔŸÖ ¸üßÖê, ÖÏÖ´Ö ÃÖ±úÖ‡Ô, ׿ց֝Ö×¾ÖÂֵ֍ú ÃÖÖêµÖß, ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓפü¸êü, ‘Ö¸üãú»Öê ²ÖÖӬ֝Öê ‡.ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖԍÎú´ÖÖ«üÖ¸êü •Öß úÖ´Öê ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ, ŸÖß úÖ´Öê ¾ÖêÖ¾ÖêÖôûµÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖÃÖ úÖ´Öê ×¾Ö׿Ö™ü úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ¯ÖæÖÔ ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ¯Ö׸üÖÖ´Öß, µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ´Öæôû ˆ§êü¿Ö ÃÖ±ú»Ö ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. Æüß ²ÖÖ²Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ‹ú”û¡Öß úÖµÖÔ¯ÖϝÖÖ»Öß †ÃÖÖ¾Öß ´ÆüÖæ−Ö ÆüÖ úÖµÖԍÎú´Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •Ö֝ÖÖ·µÖÖ "´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáµÖÖÓ“Öê ú»µÖ֝Ö" µÖÖ ˆ¯Ö׾֍úÖÃÖ ×¿ÖÂÖÖԏÖÖ»Öß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ú¹ý−Ö ŸµÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß, ÃÖÓ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. ¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ×−֍ú †×¬ÖúÖ·µÖÖ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß−Öê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ úÖ´ÖÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß ú¸üÖ¾Öß. ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ¾Ö ŸÖÖÓס֍ú ²ÖÖ²Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖ¸ü µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê¾Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ“Öê £Öê™ü ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. 5. µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß ×−Ö¬Öß“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ :- ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáµÖÖÓ“Öê ú»µÖÖÖ µÖÖ ˆ¯Ö׾֍úÖÃÖ ×¿ÖÂÖÖԏÖÖ»Öß ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÃÖÖšüß †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖÂÖá †Ö¾Ö¿µÖú ¾µÖµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ‹æúÖ 15 וֻÆüµÖÖÓ´Ö¬Öᯙ 62 ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ¿−ÖÖ¬Öß−Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßµÖÖÓ´Ö¬Öᯙ ŸµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖꓵÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×−Ö¬Öß“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, •ÖêÖêú¹ý−Ö ×•Ö»ÆüµÖÖוֻÆüµÖÖŸÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ÆüÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ÃÖÖ´ÖÖו֍ú −µÖÖµÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖêÖÖ·µÖÖ ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖêú ¤ü×»ÖŸÖ ¾ÖßÖß»ÖÖ ¹ý.5.00 »ÖÖÖ ‹¾Öœêü †−Öã¤üÖ−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ“Ö †Ö٣֍ú ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã »ÖÖêúÃÖӏµÖꓵÖÖ ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖŸÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öᯙ 50 ŸÖê 100 †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖꓵÖÖ ÖÖ¾Ö֍ú׸üŸÖÖ ¹ý.2.00 »Ö֏Ö, 100 ŸÖê 150 †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖꓵÖÖ ÖÖ¾Ö֍ú׸üŸÖÖ ¹ý.3.00 »ÖÖÖ †Ö×Ö 150 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓŸÖᯙ úÖ´ÖÖӍú׸üŸÖÖ •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý.5.00 »ÖÖÖ µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×−Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã •µÖÖ ¾ÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ÆüÖ úÖµÖԍÎú´Ö ¸üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸÖê£Öᯙ ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬µÖê ¹ý. 10.00 »ÖÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬µÖê ¹ý. 5.00 »ÖÖÖ µÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ“Ö úÖ´Öê ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖߟÖ. ´ÆüÖ•Öê“Ö µÖÖê•Ö−ÖꓵÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¾ÖÂÖá ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖᯙ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ 3
 4. 4. ´ÖÖ›üÖ/×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‹æúÖ 300 úÖ´Öê ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖߟÖ, •µÖ֍ú׸üŸÖÖ ¹ý.15.00 úÖê™üß“µÖÖ ×−Ö¬Öß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖׯÖ, ÃÖ−Ö 2004-05 µÖÖ “ÖÖ»Öæ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß †Öפü¾ÖÖÃÖß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−Öê´Ö¬Öæ−Ö ¹ý.4.40 úÖê™üß ‹¾ÖœüÖ úÖꆸü ×−ÖµÖŸÖ¾µÖµÖ †£ÖÔÃÖӍúÛ»¯ÖŸÖ ú¸üµÖ֍ú׸üŸÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÆüÖæ−Ö ŸÖæŸÖÔ ŸµÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ Æüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. •µÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ êú¾Öôû ‹ú¤üÖ“Ö »ÖÖ³Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, Æüß ²ÖÖ²Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö †Ö٣֍ú ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ †ÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß úÖ´Öê ¯ÖæÖÔ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¯ÖæÖÔ úÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß ¯Öã−ÆüÖ ¯Öã−ÆüÖ ×−Ö¬Öß ×¤ü»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 6. µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´Ö֐ÖÔ¤ü¿Öԍú ŸÖŸ¾Öê :- µÖÖ úÖµÖԍúÎ ´Ö֏ÖÖ»Öß úÖêÖúÖêÖŸµÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“Öß úÖ´Öê ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖߟÖ, ú¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê úÖ´ÖÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ¾Ö ‘ÖꝵÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ×−֍úÂÖ ¾Ö ´ÖÖ−֍êú ú¿Öß †ÃÖÖ¾ÖߟÖ, ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ úÖµÖԍÎú´ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖÓס֍ú ¾Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ úÖêÖß ªÖ¾Öß, •Öß ²ÖÖӬ֍úÖ´Öê ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖŸÖß»Ö, ŸÖß ú¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“Öß †ÃÖÖ¾ÖßŸÖ ‡. †−Öêú ²ÖÖ²Öà×¾ÖÂÖµÖß ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−ÖÖ ªÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö֐ÖÔ¤ü¿Öԍú ÃÖæ“Ö−ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ ×¾ÖßÖéŸÖ þֹý¯ÖÖŸÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö-ŸÖß−Ö ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 7. µÖÖê•Ö−ÖÖ êú¾ÆüÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ µÖê‡»Ö :- ÃÖ¤ü¸ü“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ −Ö¾µÖÖ−Öê“Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü, Ô ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖ−Ö 2004-05 µÖÖ †Ö٣֍ú ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖêÖÖ»Öß ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖ´Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ×¤ü»Ö껵ÖÖ ´ÖµÖÖÔפüŸÖ †Ö٣֍ú ŸÖ¸üŸÖæ¤üß´Ö¬Öæ−Ö ³Ö֐־ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“Ö †Ö٣֍ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖߟÖ. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ¤üÖê−Ö ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ²ÖÖ²ÖßÓ´Ö¬µÖê ãÖÖ×−֍ú ¯Ö׸üÛã֟Öß−ÖãÃÖÖ¸üü ±êú¸ü²Ö¤ü»Ö ú¸üµÖÖ“Öß ´Öã³ÖÖ †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. 8. †Ó¤ü֕֯֡֍úßµÖ ×¿ÖÂÖÔ :- µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖëŸÖÖÔŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ úÖµÖԍÎú´ÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸üÖ Ö“ÖÔ "´Ö֐֝Öß Îú.×™ü-4, »ÖêÖÖ׿ÖÂÖÔ-2225-†−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß, †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖáµÖÖÓ“Öê ú»µÖÖÖ ¯ÖÓ“Ö¾ÖÖÙÂ֍ú µÖÖê•Ö−ÖÖӟ֐ÖÔŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ •Ö−Ö•ÖÖŸÖß Öê¡Ö ˆ¯ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ 02-†−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ú»µÖÖÖ 800-‡ŸÖ¸ü Ö“ÖÔ (07) - šüŒú¸ ü²ÖÖ¯¯ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ‹úÖÛŸ´Öú úÖµÖԍÎú´Ö (07)(01)-¸üÖ•µÖ µÖÖê•Ö−ÖÖӟ֐ÖÔŸÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ (2225 3627 )" 4
 5. 5. µÖÖ »ÖêÖÖ׿ÖÂÖÖԏÖÖ»Öß Ö“Öá ™ü֍úÖ¾ÖÖ ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †Ö٣֍ú ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Æü֝ÖÖ·µÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü ŸÖ¸üŸÖæ¤üߟÖæ−Ö ê ÃÖ¤ü¸ü Ö“ÖÔ ³Ö֐Ö׾֝µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›æü−Ö µÖÖ ×−Ö¬Öß“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÖ †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯Öύú»¯Ö×−ÖÆüÖµÖ ×úŸÖß ×−Ö¬Öß ¤êüÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾Ö µÖÖêµÖ †ÖÆêü, µÖÖ“Öß ×−ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¹ý−Ö †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ Æêü †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ×−ÖÆüÖµÖ ×−Ö¬Öß“Öê ¯Öã−Ö¾ÖÖÔ™ü¯Ö ú¸üŸÖᯙ †Ö×Ö ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖԁÖê¡ÖÖŸÖᯙ ¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−ÖÖ ×−Ö¬Öß ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö×−ÖÆüÖµÖ ×−Ö¬Öß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ“µÖÖ ¯Öã−ÖÙ¾Ö×−ÖµÖÖê•Ö−ÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›êü ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 9. ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü´ÖŸÖß−Öê ¾Ö ŸµÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“ÖÖ †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ׸üú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Îú´ÖÖӍú 616/2004/¾µÖµÖ-14, פü−ÖÖӍú 28.5.2004 †−¾ÖµÖê ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê, ( †. ×−Ö. ãú»ÖúÖá ) ˆ¯Ö ÃÖ×“Ö¾Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏןÖ, †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, −ÖÖ׿֍ú †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ, ¯ÖãÖê. ´ÖÖ.¯ÖϬÖÖ−Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (†Ö.×¾Ö.), ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ †ÖµÖ㌟Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô / −Ö֐֯Öæ¸ü / ¯ÖãÖê / †Öî¸ÓüÖÖ²ÖÖ¤ü / †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß /−ÖÖ׿֍ú †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, −ÖÖ׿֍ú / −Ö֐֯Öæ¸ü / šü֝Öê / †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ) (»ÖêÖÖ ¾Ö †−Öã–ÖêµÖŸÖÖ), ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü-1/2, ´ÖãÓ²Ö‡Ô / −Ö֐֯Öæ¸ü ÃÖÓ“Öֻ֍ú, »ÖêÖÖ ¾Ö úÖêÂÖ֐ÖÖ¸êü, −Ö×¾Ö−Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-32. ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ úÖêÂÖ֐ÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß. ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔ.−ÖÖ׿֍ú ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖד־Ö, וֻÆüÖ ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ´ÖÓ›üôêû ÃÖ¾ÖÔ ´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ÃÖ¾ÖÔ ¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß, ‹úÖÛŸ´Öú †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯Öύú»¯Ö ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö ÃÖד־Ö, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³Ö֐Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖϬÖÖ−Ö ÃÖד־Ö, ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ×¾Ö³Ö֐Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ (¾µÖµÖ-14), ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô (3 ¯ÖÏŸÖß) ÃÖ¾ÖÔ úÖ †×¬ÖúÖ¸üß / †¾Ö¸ü ÃÖ×“Ö¾Ö / ˆ¯Ö ÃÖ×“Ö¾Ö / ÃÖÆü ÃÖד־Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 5
 6. 6. ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö ´ÖÖ.´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÖ.ˆ¯Ö´Ö㏵ִÖÓ¡µÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (†Ö.×¾Ö.) µÖÖÓ“Öê Ö֕֐Öß ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß (†Ö.×¾Ö.) µÖÖÓ“Öê Ö֕֐Öß ÃÖד־Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×−Ö¾Ö›ü −ÖßÖß, úÖ.14, †Ö.×¾Ö.×¾Ö., ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô. 6
 7. 7. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüÖ×−ÖÆüÖµÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖòêú™ü ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öß»Ö ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 †úÖê»ÖÖ †ÖúÖê™ü ¸êüôû ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 18 12,862 6,582 51% †úÖê»ÖÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 18 :- 1) ú¾ÖÃÖÖ (Öã) 2) ¯Öê−ÖÖê¸üß 3) ×−Ö•ÖÖ´Ö¯Öæ¸ü 4) ú¸üÖ™ü¾ÖÖ›üß 5) ¬Öִ֝ÖÖ (²Öã) 6) ¸üÖ•Öæ¸ü¾ÖÖ›üß 7) †ÖÖÖÃ֏Öê›ü 8) “ÖÖêÆü¼üÖ 9) ÃÖÖôûÖê›üÖ 10) ¸êüôû 11) ÖÖ−ÖÖ¯Öæ¸ü(²Öã) 12)¯ÖÖŸÖÖë›üÖ 13) Ö¸üÃÖÖêôûß 14) •Ö‰úôûÖê›üÖ Öã 15) ØÆüÖÖß (²Öã) 16) šüÖêú²Ö¸ü›üß 17) ú¾ÖÃÖÖ (²Öã) 18) ¯ÖŸÖß 2 †úÖê»ÖÖ †úÖê»ÖÖ †¯ÖÖ™ü¯ÖÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 20 9,048 6,708 74% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 20 1) †¯ÖÖ™üß (Öã) 2) ´ÖÖê¸üÖ›üß 3) ´ÆüÖŸÖÖê›üß 4) »ÖÖÖë›üÖ (Öã) 5) “ÖÖÓ¤ü¯Öæ¸ü 6) ŸÖÖ¸üÖ¯Öæ¸ü 7) ÃÖÖӐ־Öß (²Öã) 8) Ö֍ú›üß 9) ¯Ö¸üß™ü¾ÖÖ›üÖ 10) †¯ÖÖê™üß (²Öã) 11) ÃÖã»ÖŸÖÖ−Ö¯Öã¸ü 12)†¯ÖÖ™ü¯ÖÖ 13) ¾Ö֍úß 14) ¿ÖÖ´Ö²ÖÖ¤ü 15) †ÖŸÖ¾ÖÖ›üÖ 16) †Öú¾ÖÖ›üß 17) ÖÖê²Ö¸üÖê›ü 18) »ÖÖÖë›üÖ (²Öã) 19) ‘ÖãÃÖ¸ü¾ÖÖ›üß 20) ÖÖêÖÖ¯Öæ¸ü 3 †úÖê»ÖÖ ²ÖÖ¿Öá ¾Ö úÃÖ´Ö¸ü ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 22 8,104 4,457 55% ´ÖӐֹýôû¯Ö߸ü ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 22 1) ×™ü™ü¾ÖÖ 2) •ÖÖÓ³Ö¹ýÖ 3) ÃÖŸÖÖôûß 4) Æü»Ö›üÖê»Öß 5) úÖê£Ö»Öß (Öã) 6) ¾ÖÖ‘ÖÖ (²Öã) 7) ÃÖֵ֏Öê›ü 8) •ÖÖÓ²Ö¾ÖÃÖã 9) Ö›üúß 10) ´Ö−Ö›üÖê»Öß 11) úÖê£Ö»Öß (²Öã) 12) ×Æü¸üúÖß 13) úÃÖ´Ö¸ü 14) ¬ÖÖ−ÖÖê¸êü 15) ±êú¡ÖÖ 16) ׿־ÖÖ¯Öæ¸ü 17) ¾ÖßÖã¯Öã¸ü 18) ¾Ö›üÖôûÖ 19) †™üúôûß 20) ¹ý‡ 21) •Ö−Öã−ÖÖ (Öã) 22) “ÖÖê¸ü›ü
 8. 8. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öß»Ö ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 4 ¾Ö¬ÖÖÔ †ÖÙüß, úÖ¸Óü•ÖÖ ×ÃÖ¸üãú™ü−Öß ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 58 11,822 6,823 57.51% ¾Ö †Ö¾Öá ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 58 1) ÃÖê»ÖÖê¸üÖ 2) ¹ý¦ü¯Öæ¸ü 3) •ÖÖӳ֐ÖÖÓ¾Ö 4) »Ö֏ָü¾ÖÖ›üÖ 5) ú֍ú›ü¤ü¸üÖ 6) ‡ÔÃÖÖ¯Öæ¸ü 7) ¯ÖÖÓœãü¸ü−ÖÖ 8) †Ö²ÖÖ¤ü׍ú®Öß 9) ׍ú−Æüß™êüúÖ 10) —ÖÖ›üÖÖÓ¾Ö 11)ŸÖã´ÖÖß 12) ÃÖ¢Ö¸ü¯Öã¸ü 13) •Öֵ֍úÖ¯Öæ¸ü 14) ÃÖã•ÖÖŸÖ¯Öã¸ü 15) ×¾Ö÷ü»Ö¯Öæ¸ü 16) µÖê−Ö›üÖ 17) ¯ÖÖê¸üÖ¾ÆüÖÖ 18) ¯ÖÓ“ÖÖôûÖ 19) ´Ö»ÖúÖ¯Öã¸ü 20) ×—Ö−Æüß“Öêú 21) ¯ÖôûÃÖÖê−ÖÖ 22)£Ö¸ü 23) úÖ¸üÖêôûÖ 24) •Öã−ÖÖê−ÖÖ 25) “ÖÖ´Ö»ÖÖ 26) ØÃÖ¤üß×¾Ö×Æü¸ü 27) ¿ÖêúÖ¯Öæ¸ü 28) ÃÖ²ÖÖ¯Öæ¸ü 29) −ÖÖ¸üֵ֝֯Öæ¸ü 30) ¤êü¾ÖÖÖÓ¾Ö 31) ´Ö´Ö¤üÖ¯Öã¸ü 32) ×ÃÖ¸üãú™üÖß 33)‡Ó¤ü¸ü´ÖÖ¸üß 34) ¾ÖÖ›üß 35) −Ö֐ָ֗üß 36) ²ÖÖê¸üÖê›üß 27) ™êüú֍úÖê»ÆüÖ 38) úÖê»Æü֍úôûß 39) ¾ÖÖ›êüÖÖÓ¾Ö 40) ؓ֓֍ãÓú³Ö 41) ¯Öêšü 42) †ÖôûÖê¤üÖ 43) ú֍ú›üÖ 44)ŸÖ¸üÖê›üÖ 45) ÃÖÖ¾Ö¸ü›üÖêÆü 46) ²ÖêôûÖÖÓ¾Ö 47) ™üÖê´Ö»ÖÖ¯Öæ¸ü 48) ׸ü“ÖÖ¯Öæ¸ü 49) ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ 50) ŸÖ¸üÖê›üÖ 51) ´ÖÖ»ÖêÖÖÓ¾Ö 52) ¸üÖ−Ö¾ÖÖ›üß 53) −Ö¸üØÃ֐֯Öæ¸ü 54) Ö¸üÖ¿Öß 55) ²ÖÖê¤üÖ»ÖÖ 56) ÖÖ−Ö¾ÖÖ›üß 57) ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ 58) µÖê¸ü—Ö›ü 5 ¾Ö¬ÖÖÔ †Ö™üß úÖ¸Óü•ÖÖ ²ÖÖê¸üÖê›üß ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 46 19,051 9,530 50.02% ¾Ö †Ö¾Öá ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 46 :- 1) Æêü™üß±úÖ´ÖÔ 2) •ÖÖî¸üÖê›üÖ 3) •ÖÖêÖÖ 4) ›üÖëÖ¸üÖÖÓ¾Ö 5) ˆ´Ö¸ü×¾Ö×Æü¸ü 6) ´Öê™ü×Æü¸ü•Öß 7) ‡Ô−ÖߤüÖê›üúÖ 8) ´Ö¸üÖÃÖã¸ü 9) ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö ÖÖë›üß 10) ÃÖãÃÖãÓ¤ü 11) ÃÖÖê−ÖêÖÖÓ¾Ö 2)»ÖÖ›üÖ›ü 13) ÃÖêÆêü»Öß 14) ¾Öß™ü¯Öã¸ü 15) ¾ÖÖ−Ö¸üãÓú›ü 16) ÖÖ¯Ö¸üß 17) ²ÖÎÖ´ÆüÖ¾ÖÖ›üÖ 18) ´ÖÖ»ÖêÖÖӾ֍úôûß 19) ´ÖÖ»ÖêÖÖÓ¾Ö ™êüúÖ 20) ¤êüÆüÖÖÓ¾Ö 21) ™êüúÖÃÖÖ¾Ö›ü 22)ÃÖÖ¾Ö›ü 23) ´Öê¤êü−ÖÖ 24) ²ÖÖê¸üÖê›üß 25) ²ÖÖê£Ö»Öß 26) פü‘Öß 27) ¸üŸ−ÖÖ¯Öæ¸ü 28) ú֍ú›ü¤üÖî¸üÖ 29) †Ó•Ö−֐ÖÖÓ¾Ö 30) −ÖŸÖÖôûÖ 31) ÃÖãêúôûß 32) د֯ÖôûÖÖÓ¾Ö 33)¤ãü¬Ö²ÖÓ›üß 34) ¯ÖÖ“ÖÖê›ü 35) ™ëü³Ö›üß 36) ˆ´Ö¸üß 37) ¯Ö¸üÃÖÖê›üß 38) ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ 39) ¾Ö֐֤ü¸üÖ 40) ‡Ô£ÖÖê›üÖ 41) ›üÖê¸ü»Öß 42) »ÖÖê−ÖÃÖÖ¾Öê»Öß 43) “֍úÖ 44) “Öë›üêú¯Öæ¸ü 45) ÖÖ−ÖÖ¯Öæ¸ü 46) ÃÖê¾ÖÖ 6 ¾Ö¬ÖÖÔ ÃÖê»Öæ †Ö´ÖÖÖÓ¾Ö ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 13 5,146 2,569 49.92% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 13 :- 1) †Ö´ÖÖÖÓ¾Ö 2) Ö›üúß 3) ÃÖÖê´Ö»ÖÖ›ü 4) ×ÃÖ»Ö›üÖêÆü 5) ›üÖê¸ü»Öß 6) ¯Ö¸üÃÖÖê›üß 7) ×Æü¾Ö¸üÖ 8) ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö 9) ÖÖ¯Ö¸üß (œü֝Öê) 10) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü ê 11)׍ú−ÆüÖôûÖ 12) ‡Ô™üÖôûÖ 13) †Ó•Ö−֐ÖÖÓ¾Ö 7 ¾Ö¬ÖÖÔ ¤êü¾Öôûß ÖÖ™üÖê›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê: 23 6,232 3,165 50.78 ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê: 23 :- 1) ÃÖêúÖ¯Öæ¸ü 2) ²Ö“Ö¸üÖ•Ö¯Öæ¸ü 3) ÃÖÖ¾ÖôûÖ 4) ‹úÖÓÓ²ÖÖ 5) Æü¸üôû¯Öæ¸ü 6) ÖÖ™üÖê›üÖ 7) ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö¯Öæ¸ü 8) ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü 9) ÖӐÖÖ¯Öæ¸ü 10) −ÖÖ¸üֵ֝֯Öæ¸ü 11) úÖ¯Öæ¸ü¾ÖÖ›üß 12) ÃÖÖ−ÖÖê¸üÖ 13) †ÖúÖ¯Öæ¸ü 14) ú¾ÖßšüÖÖÓ¾Ö 15) ŸÖôûÖß (³ÖÖ) 16) ‡Ô¸üÖ¯Öæ¸ü 17) “ÖÖëœüß 18) ¬ÖÖê−ÖÖ¯Öæ¸ü 19) ¸üÖ‘Ö»ÖÖ 20) ŸÖôûÖß (Ö) 21) Æãü¤ÔüÖ¯Öæ¸ü 22) ´ÖÖŸÖ™ü¯Öæ¸ü 23) úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü (†Ö¸ü)
 9. 9. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖòêú™ü ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ³ÖÓ›üÖ¸üÖ ³ÖÓ›üÖ¸üÖ, ÃÖ֍úÖê»Öß, ¸ü־֝Öß¾ÖÖ›üß ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 33 9,027 4,558 50% ´ÖÖêÆüÖ›üß, ¯Ö¾Ö−Öß ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 33 :- 1) ׍úŸÖÖ›üß 2) ÃÖÖ»ÖêÆü¼üß 3) ¸üÖ•Ö›üÖêÆü 4) ´ÖÖŸÖß´Öê™üÖ 5) úÖê›ãü»Öá 6) Ö¤üÖÔ •ÖӐֻÖß 7) ÖÖӐֻÖê¾ÖÖ›üÖ 8) ד֏ֻÖß (Æü) 9) ד֏ֲֻÖÖê›üß 10)Öã¿Öá¯ÖÖ¸ü 11) ¸ü־֝־ÖÖ›üß 12) ÃÖÖ»ÖêÆü¼üß (Æü) 13) †Ó²ÖÖ›üß 14) úÖê›üÖ´Öëœüß 15) د֯ÖôûÖÖÓ¾Ö 16) ¯ÖÖ¸üúÖ²ÖÖê›üß 17) ÖÖ¯ÖÖ 18) ú¾Öôêû¾ÖÖ›üÖ 19) ‡ŸÖê¾ÖÖÆüß 20)‡ŸÖê¾ÖÖÆüß 21) ¤îüŸÖ´ÖÖӐָüß 22) ÃÖÖê−ÖêÖ¸üß 23) ¤ãü¬ÖÖ¸üÖ 24) “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü 25) ›üÖëÖ¸ü¤êü¾Ö 26) ‡Ó•Öê¾ÖÖ›üÖ 27) ÃÖ¯Öì¾ÖÖ›üÖ 28) ןַÆß 29) ¿ÖêÖÖÓ¾Ö 30) ÖÖ¸üß 31)úôûÃÖÖ¯Öæ¸üß 32) ŸÖê»ÖÓ¬Ö¸üß 33) ׳־Ö׏֛üúÖ 9 ³ÖÓ›üÖ¸üÖ ú•ÖÔŸÖ, ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ãú¿Öß¾Ö»Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 30 15,929 8,272 52% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 30 :- 1) úÖëךü²Öê2) ÖÖ−ÖÓ¤ü 3) د֐ÖôûÃÖ 4) ´ÖÖêÖ¸üÖ•Ö 5) ¯Öêšü 6) ¬Öִ֝Öß 7) ´ÖÖ»ÖêÖÖÓ¾Ö ŸÖ±Ôú úÖê£Öôû 8) د֯Öôû¯ÖÖ›üÖ 9) ´ÖÓ¤ü־֝Öê 10) ¾Öî•Ö−ÖÖ£Ö 11) ¯ÖÖ»Öß ŸÖ±Ôú úÖê£Öôû 12)›ü֝Öê 13) œü֍ú 14) ãú¿Öß¾Ö»Öß 15) ÖÓ›üÖ¯Öê 16) ÃÖÖӐ־Öß 17) ´ÖÖê×Æü»Öß ŸÖ±Ôú ¾ÖÖÃÖ¸êü 18) −Öê¾Ö»Öß 19) ŸÖ»Ö¾Ö¸üß 20) ¯ÖôûÃÖ¤ü¸üß 21) ¾Ö¸üÖê 22) ןָ֑ü 23) ´ÖæôûÖÖÓ¾Ö ê ŸÖ±Ôú ¾ÖÖÃÖ¸êü 24) ÖÖ¸ü¾ÖÓ›üß 25) úÖëœüÖê 26) “ÖÖê“Öß 27) ˆÓ²Ö¸ü¾Ö߸üÖ 28) •ÖÖÓ³Ö¹ÓýÖ 29) ¾Ö֝Öß 30) ¾ÖÖӐ֝Öß
 10. 10. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö -‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ −ÖÖÓ¾Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ¸üֵ֐֛ü ú•ÖÔŸÖ ¯ÖÖ£Ö¸ü•Ö - ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 24 18,310 11,199 61% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 24 :- 1) †Öê»Ö´Ö−Ö 2) —ÖãÖÖ¸êü¾ÖÖ›üß 3) “ÖÖ‡Ô 4) “Öê¾ÖÖê 5) ²ÖÖ»Öß¾Ö¸êü 6) −ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö 7) †ÖÓ²Öê¸ü¯ÖÖ›üÖ 8) ÖÖÓ›üÃÖ 9) “ÖÖ±êú¾ÖÖ›üß 10) ŸÖÖ›ü¾ÖÖ›üß 11) ãú¹ÓýÖ 12) ¯ÖÖ£Ö¸ü•Ö 13)׿ֻÖÖ¸ü 14) ׍úú¾Öß 15) ¬ÖÖê¡Öê 16) ؿ֐ÖÖêÆüÖêôû 17) ™ëü³Ö¸êü 18) †ÖÓײ־ֻÖß 19) •ÖÖÓ²Ö¸ÓüÖ 20) ¸üÖ•Ö¯Öê 21) −ÖÖ»Ö¬Öê 22) ÃÖãÖÖ¾Öê 23) Öãœü¾Ö−Ö 24) ¤êü¾Ö¯ÖÖ›üÖ 11 ¸üֵ֐֛ü ¯ÖêÖ, ÃÖÖ¾Ö¸üÃÖ‡Ô ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28 18,227 10,106 55% ¯Ö−Ö¾Öê»Ö, ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ˆ¸üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28:- 1) ¯Ö֓֐֝Öß 2) ןֻÖÖê¸êü 3) ¾Ö¸ü¾ÖÖê 4) Æêü™ü¾ÖÖê 5) ¬Öִ֝Öß 6) †Ö‘Ö‡Ô 7) ¾ÖÖ‘Ö¹ýôû 8) ¯ÖÖ−Öê›ü 9) ¿Öê›üÖ¿Öß 10) úôÓû²Öê»Öß (”û¢Öß¿Öß) 11) ¾ÖÖ¿Öß¾Ö»Öß 12) ¾Ö¸üÃÖ‡Ô 13) ÃÖÖ¾Ö¸üÃÖ‡Ô 14) ¯Ö›üÖôêû 15) ‘ÖÖê™êü 16) ´ÖÖê×Æü»Öß ‡−ÖÖ´Ö 17) ×−Ö±úÖ›ü 18) ¤ãü´Öß 19) ‘Öê¸ü ׍ú»»ÖÖ ´ÖÖם֍úÖ›ü 20) ÃÖ־֝Öê 21) úÖ×»Ö¾Ö»Öß 22) ÃÖ¸üÃÖ‡Ô 23) ›üÖê»Ö‘Ö¸ü 24) úÖê¸üôû 25) úÖ»Æêü 26) −ÖÖ−Öã¿Öß 27) ´ÖÖêÃÖ¸êü 28) ¸üÖ−Ö“ÖÖ‡Ô 12 ¸üֵ֐֛ü ¯ÖêÖ ײ֛ü¾Ö֐Öôêû ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 19 11,695 6,695 57% †×»Ö²ÖÖÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 19 :-1) ãú×Æü¸êü 2) ´ÖÆüÖ−Ö 3) ´ÖÖê¸üÖÓ›êü 4) ¸üÖ•Öê¾ÖÖ›üß 5) ˆ´ÖÖ™êü 6) ײ֛ü¾Ö֐Öôêû 7) †¾Öê™üß 8) ¹ý‡Ô¿Öê™ü ³ÖÖë›üß 9) ²ÖÖ¯ÖÖê»Öß 10) úÖê»Ö‘Ö¸ü 11) ŸÖôû¿Öê™ü 12) ¤üôû¾Öß Ö¸üÖê¿Öß 13)´ÖÆüÖ•Ö−Öê 14) ¾Ö»Ö¾Ö»Öß 15) ²ÖÖê¸ü‘Ö¸ü 16) ŸÖÖ›ãü׸üÖôêû 17) ÃÖãÖ¸üÖ›ü 18) −Ö֐ָ֗üß 19) ÖÖ ŸÖ±Ôú ÁÖߐÖÖÓ¾Ö 13 ¸üֵ֐֛ü ÃÖã¬Ö֐֛ü, ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 19 11,471 5,725 50% ¸üÖêÆüÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 19 :-1) ´Öæôû¿Öß 2) ¾ÖÖÓ›ü¸üÖê¿Öß 3) ‘Öê¸üÖ ÃÖã¬Ö֐֛ü 4) ¯ÖÖ“”ûÖ¯Öæ¸ü 5) †›æüôûÃÖê 6) ¯Öã‡Ô 7) ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ²Öã. 8) ¾ÖÖ¾Ö»ÖÖê»Öß 9) ‘Öê¸üÖ ÃÖ¸üÃ֐֛ü 10) ¯Ö™ü»ÖÖê•Ö ²Öã. 11) −Ö֐ÖÖÓ¾Ö 12)†™üÖê−Öê 13) −ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö 14) Ø“Ö“Ö¾Ö»Öß ŸÖ±Ôú †™üÖ−Öê 15) úÖ´ÖŸÖ 16) −ÖêÆü¹ý −֐ָü 17) ›üÖêôû¾ÖÆüÖôû 18) ´ÖÖœüôûß ²Öã. 19) †Öפü¾ÖÖÃÖß ¾ÖÖ›üß (úÖê»ÖÖ›ü) ê
 11. 11. 14 ¸üֵ֐֛ü ÃÖã¬Ö֐֛ü ¸ü֯֐ÖÖÓ¾Ö-´ÖÆü֐ÖÖÓ¾Ö ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 31 20,749 10,377 50% ÖÖ»ÖÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 31 :- 1) †¯ÖŸÖ־֝Öê 2) ×ÃÖ¬¤ëüÀ¾Ö¸ü Öã. 3) ´ÖÖœüôûß 4) ¸ü֯֐ÖÖÓ¾Ö 5) ãÓú³ÖÖ¸ü¿Öê™ü 6) ד֏ֻ֐ÖÖÓ¾Ö 7) ¤üÖ¯ÖÖê›êü 8) ˆ−Æêü¸êü ²Öã. 9) ˆ¬ÖÖ¸ü 10) ŸÖÖ›üÖÖÓ¾Ö 11) ¯ÖÖ›üÃÖÖ¸êü 12)ú¾Öôêû 13) ãÓú³ÖÖ¸ü‘Ö¸ü 14) ´ÖÆü֐ÖÖÓ¾Ö 15) “ÖÓ¤ü¸üÖÖÓ¾Ö 16) ÖÖÓ›ü¯ÖÖê»Öß 17) ¤ü×ÆüÖÖÓ¾Ö 18) ÆüÖŸÖÖë›ü 19) ÖÖ¤êü¾Ö 20) −ÖÖ−ÖÖêÃÖê 21) −Öê¸êü 22) ‘ÖÖê™üÖ¾Ö›êü 23) ¾ÖÖ¾Öê ŸÖ±Ôú †ÃÖ¸êü 24) ´Ö֝֐ÖÖÓ¾Ö ²Öã. 25) ±ú»µÖÖÖ 26) ¤ãü¸ü¿ÖêŸÖ 27) ŸÖãúÃÖ‡Ô 28) ˆ²ÖÓ¸êü 29) ÖÖÓ²Öê¾ÖÖ›üß 30) ÃÖӐ֛êü 31) ÃÖӐ֛êü¾ÖÖ›üß 15 ¸üֵ֐֛ü ¸üÖêÆüÖ ÖÖ¸üÖ¯Ö™üß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 30 18,885 9,578 51% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 30 :- 1) ¾ÖÖÃ֐ÖÖÓ¾Ö 2) úÖëœüÖÖÓ¾Ö 3) −Öß›üß ŸÖ±Ôú −Ö֐ÖÖêšüÖê 4) ¾Öê»Ö¿ÖêŸÖ 5) ¾Ö֝Öß 6) ³ÖÖŸÖÃÖ‡Ô 7) ×−Ö›üß ŸÖ±Ôú †Â™ü´Öß 8) —ÖÖê»ÖÖÓ²Öê 9) ÖÖ¸üÖ¯Ö™üß 10) ¯Ö¤ãü´Ö 11) ŸÖ¸êü‘Ö¸ü 12)ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö 13) ˆÃÖ¸ü 14) ¯ÖÖӐֻÖÖê»Öß 15) ²ÖÖ²Ö›ü‘Ö¸ü 16) ÖÖµÖ“ÖÖê»Ö 17) ²Ö߸ü¾ÖÖ›üß 18) ŸÖôû¾Ö›êü 19) “ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö 20) −־֏ָü 21) ÃÖÖê−֏ָü 22) פü¾Ö 23)׸ü¾ÖÖê»Öß 24) ¾ÖÖӐ֛üÖê»Öß 25) ÃÖÖê−֐ÖÖÓ¾Ö 26) ¬Öִ֝ÖÃÖ‡Ô 27) ÃÖãêúôûß 28) Æêü›üÖ¾Ö»Öß 29) —ÖÖêôÓû²Öê¾ÖÖ›üß 30) −ÆüÖ¾Öê
 12. 12. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖòêú™ü ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öß»Ö ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 16 •ÖôûÖÖÓ¾Ö •ÖôûÖÖÓ¾Ö, “ÖÖê¯Ö›üÖ, ×¾Ö›üÖÖÓ¾Ö ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 29 23,155 13,365 58% µÖÖ¾Ö»Ö, ³ÖãÃÖÖ¾Öôû ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 29 :- 1) ±ãú¯ÖÖß 2) ú¸Óü•Ö 3) ÃÖ־֏Öê›êü Öã. 4) ¬ÖÖ−ÖÖê¸êü Öã. 5) ¯Ö߻֏Öê›êü 6) ‘Ö¸ü›üß 7) †Ö´ÖÖê›êü Öã. 8) ׸ü¬Öæ¸ü 9) פüúÃÖ‡Ô 10) ×¾Ö›üÖÖÓ¾Ö 11) †¾Ö¸ü 12) ŸÖæ¸üÖê›êü 13)¬Öִ֝֐ÖÖÓ¾Ö 14) ÖÖ¯Ö¸üÖê›êü 15) −ÖÖÓ¤ü¸êü Öã. 16) ÃÖã•Ö›êü 17) ¤êü‰úôû¾ÖÖ›êü 18) ³ÖÖê»Ö֝Öê 19) ú−ÖÃÖ¾ÖÖ›êü 20) ú›üÖÖÓ¾Ö 21) ן֑ÖÖ¸êü 22) دָ֯üß 23) ¯ÖãÖÖÖÓ¾Ö 24) −Ö¾Öß (†¤üÖ¾Ö¤ü) 25) ׿ָüÖ›ü 26) دָ֯üß 27) ³Öã»Ö¿Öß¾Ö 28) ²ÖÖê¸ü¾Ö»Ö ²Öã. 29) ³ÖÖ−֏Öê›êü (‹¤ü»ÖÖ²ÖÖ¤ü)
 13. 13. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖòêú™ü ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öß»Ö ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê ‹æúÖ »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 17 ¬Öãôêû ¿ÖÆüÖ¤üÖ ¿Öê»Ö™üß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 17 20,806 10,531 51% (−ÖÓ¤æü¸ü²ÖÖ¸ü) ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 17 :- 1) ¤üÖ´Öê¸üÖê›üÖ 2) ú•ÖÖÔ‡Ô 3) »ÖÖÓ²ÖÖê»Öê 4) ´Ö−Ö¸üÖ›ü 5) ãúú›êü»Ö 6) ׿ֹý›ü פüÖ»Ö 7) ÃÖÖ¾Ö»Ö›êü 8) ú−ÖÖ›üß Öã. 9) ²Öִ֏Öê›üÖ 10) ãú£Öôû 11) ÃÖÃÖÖ›êü 12) ¿Öê»Ö™üß 13) ™ëü³Ö Öã. 14) −ÖÖÓ¤ü¸üÖê›üÖ 15) ¯ÖôûÃÖ¾Ö›êü 16) úÖ¯Ö¸üÖê›üÖ 17) ÆüÖŸÖ´ÖÖê×Æü¤êü 18 ¬Öãôêû ׿ָü¯Öæ¸ü ¹ý¤üÖ¾Ö»Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 25 22,242 11,572 52% ØÃÖ¤üÖê›ü ¿ÖÆüÖ¤êü ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 25 :- 1) ´Öִ֝Öê 2) †ÓŸÖã»Öá 3) ¹ý¤üÖ¾Ö»Öß 4) ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö 5) •ÖÖŸÖÖê›êü 6) ÃÖã³ÖÖÂÖ−֐ָü 7) Ã֍ú¾Ö¤ü 8) ˆ¯Ö¸üد֛ü 9) úֻ֐ÖÖÓ¾Ö 10) †Ö“”ûß 11) ¾ÖÃÖãÔÃÖ 12) †úÖ›üÃÖÖ 13) ÃÖÖÆæü¸ü 14) ¿Öë¤ü¾Ö›êü 15) —ÖÖê™üÖ¾Ö›êü 16) “ÖÖ¾Öôû¤êü 17) ¾Ö›ü¤êü 18) ØÆüÖÖß 19) ¤üÖë›üÖ¾Ö¤êü 20) ±êúÃÖ 21) ²Öִ֏Öê›ü 22) Öî¸ü¾Öê 23) ³Ö¤üÖÖÓ¾Ö 24) Öִ֏Öê›üÖ 25)™ëü³Öê ²Öã. 19 ¬Öãôêû ÃÖ֍Îúß, ¬Öãôêû Æü¢Öß ²Öã. ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 13 5,005 2,522 50% ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 13 :- 1) ÆüÖê¤üÖ›üÖê 2) †Ö´ÖÖê›êü 3) Æü¢Öß ²Öã. 4) ™ëü³Öê 5) ˆ³ÖÖÓ›ü 6) ´Öֻ֏Öê›êü 7) ´ÖÆüֻ֍ú»Öß 8) −Öæ¸ü−֐ָü 9) ´ÖÆüÖ»Ö ¸îü¾ÖŸÖ 10) ´ÖÆüÖ»Ö úÖÓ›ü´ÖÖ−ÖÖ 11) ´ÖÆüÖ»Ö ´ÖÖôûß 12)´ÖÆüÖ»Ö úÃÖ¤ü 13) ´ÖÆüÖ»Ö »ÖÖêœüÖ
 14. 14. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖòêú™ü ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öß»Ö ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 20 ¯ÖãÖê Öê›ü −ÖÖµÖ±ú›ü ¯Öã−Ö¸Ôü×“ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 34 29,676 16,255 55% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 34 :-1) †¾ÆüÖ™ü 2) ׳Öü¾ÖêÖÖÓ¾Ö 3) ³ÖÖ´Ö»Öê 4) ³ÖÖê¸üאָüß 5) ¬Öִ֝֐ÖÖÓ¾Ö ²Öã. 6) ¬Öִ֝֐ÖÖÓ¾Ö Öã. 7) ‹ú»ÖÆü¸êü 8) ‘ÖÖê™üÖ¾Ö›üß 9) ÖÖê¸êüÖÖÓ¾Ö 10) úÖ¸üãú¸üß 11) Ö¸üÖê¿Öß 12)Ö¸ü¯Öã›ü 13) ¯ÖãÖê ²Öã. 14) ´Ö֗֐ÖÖÓ¾Ö 15) ´ÖÖÓ¤üÖê¿Öß 16) ´ÖÖ¸üÖê¿Öß 17) −ÖÖµÖ±ú›ü 18) ¯ÖÖ³Öê 19) ÃÖ֍ãú›üá 20) ¿Öë¤ãü»Öá 21) ™üúÖ¾Ö›êü 22) ŸÖÖê¸üÖê Öã. 23) ׿ָüÖÖÓ¾Ö 24) ¬Öã†Öê»Öß 25) ¤êüÆü֝ê 26) ¾Ö−Ö•Ö»Öê 27) ¯Ö¸üÃÖã»Ö 28) ¾ÖÖÓ¦êü 29) ¾ÖÖ»ÖÖ›ü 30) ÃÖã¸üãú−ÖÖê»Öß 31) ¾ÖÖ›üÖ 32) ן֯ÖÖ−Ö¾ÖÖ›üß 33) ¤ü¸üú¾ÖÖ›üß 34) ²Öã¸üÃÖê¾ÖÖ›üß 21 ¯ÖãÖê ´ÖÖ¾Öôû ¾Ö›êüÀ¾Ö¸ü ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 25 13,573 6,727 50% ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 25 :- 1) ÃÖÖ¾Öôêû 2) ´ÖÖ»ÖêÖÖÓ¾Ö ²Öã. 3) ´ÖÖ»ÖêÖÖÓ¾Ö Öã. 4) دָ֯üß 5) ÖÖÓ›ü 6) ãúÃÖæ¸ü 7) ‡ÓÖ»ÖãÖ 8) ãúÖê †−Öã™êü 9) ãúÃÖÖ¾Ö»Öß 10) ׍ú¾Öôêû 11) ¾Ö›êüÀ¾Ö¸ü 12) ´ÖÖ‰ú 13)•ÖÖÓ³Ö¾Ö»Öß 14) ¸ü֍úÃÖ¾ÖÖ›üß 15) ׿ָü¬Öß 16) ÃÖÖê´ÖÖ¾ÖÖ›üß 17) ˆ¬Öê¾ÖÖ›üß 18) ãúÖê ‹´Ö.‹´Ö. 19) ¯ÖÖӐÖôûÖê»Öß 20) ¾ÖÆü֝֐ÖÖÓ¾Ö 21) ¾Ö»Ö¾ÖÓ™üß 22) ¯ÖÖ»Öê ´ÖÖ−Öê ´ÖÖ¾Öôû 23) ÖÖê×¾Ö¡Öß 24) ´ÖÖê¸ü´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß 25) ú¸Óü›üÖê»Öß
 15. 15. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 22 −Ö֐֯Öæ¸ü ¸üÖ´Ö™êüú ²ÖÖê×£ÖµÖÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 30 13,036 8,802 67% ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 30 :- 1) Ö¸üÖÔ 2) ´ÖÖ−ÖêÖÖ¾Ö™üú 3) ²ÖÖÓ¦üÖ 4) ÃÖÖ¾Ö¸üÖ 5) ˆÃÖ¸ü߯ÖÖ¸ü 6) ³Ö֏ָüß 7) ú›ü²ÖߏÖê›üÖ 8) úÖ´Öšüß 9) ²ÖÖê¤ü»Ö×—Ö¸üÖ 10) ÖãÃÖÖ¯ÖÖ¸ü 11) ÖÖ¯ÖÖ 12) Ø—Ö—Ö¸üßµÖÖ 13)×ÃÖŸÖÖ¯ÖÖ¸ü 14) ²ÖÖê×£ÖµÖÖ 15) ‘ÖÖê™üß 16) ÃÖ»Ö‡Ô 17) ´ÖÖêÆüÖÖÓ¾Ö 18) ŸÖã‡Ô¯ÖÖ¸ü 19) •ÖÖ´Öã×−ÖµÖÖ 20) ¤üÖêÆü¤üÖ 21) “ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö 22) ´ÖÖî¤üß 23) ¯Ö£Ö¸üÖ‡Ô 24) †Ó²ÖÖ—Ö¸üß 25) ±ãú»Ö—Ö¸üß 26) ›üÖëÖ¸üŸÖôû 27) ×ÃÖ»»ÖÖ¸üß 28) ׯָ֯üßµÖÖ 29) ¿ÖÆüÖ¯Öæ¸ü 30) ׳־ָüÖ 23 −Ö֐֯Öæ¸ü ¸üÖ´Ö™êüú úÖ¸ü¾ÖÖÆüß ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 39 24,114 14,209 59 ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 39:- 1) úÖ¸ü¾ÖÖÆüß 2) »ÖÖê¬ÖÖ 3) ×ÃÖŸÖÖ¯Öæ¸ü 4) “ÖÖ¾Ö¸üß 5) ¤ãü»ÖÖ¸üÖ 6) ¾Ö›üÖÓ²ÖÖ 7) −Ö¾ÖêÖÖÓ¾Ö 8) •Öã−Öê¾ÖÖÆüß 9) ÖÖê¸ü‘ÖÖ™ü 10) −Ö¾ÖêÖÖÓ¾Ö Öã. 11) د֛üúÖ¯Öæ¸ü 12) ú¸ü•Ö‘ÖÖ™ü 13)´Öã¸ü—Ö›ü 14) ²Öê»Ö¤üÖ 15) ׏ָüÃÖÖ›üß 16) ˆ´Ö¸üß 17) ¾Ö›üÖÓ²ÖÖ (¸üµÖŸÖ) 18) ú¼üÖ 19) Ø¿Ö¤êü¾ÖÖß 20) ׏֛üúß 21) ÖÖ−ÖÖê¸üÖ 22) »Ö֏ÖÖ¯Öæ¸ü 23) ±ãú»Ö—Ö¸üß 24) †úÖê»ÖÖ 25) ד֍úÖÖ¯Öæ¸ü 26) ™üÖӐֻÖÖ 27) ¾Ö¸ü‘ÖÖ™ü 28) ´ÖÖ−ÖêÖÖÓ¾Ö 29) ÃÖÖï¤üÖß 30) ÃÖÖ¾ÖӐÖß 31) ¯ÖëœüÖ¸üß 32) ¯ÖãÃÖ¤üÖ 33) ŸÖãµÖÖ¯ÖÖ¸ü 34) ¤êü¾Ö»ÖÖ¯ÖÖ¸ü 35) ÃÖ»ÖÖ¸üß 36)×Æü¾Ö¸üÖ²ÖÖ•ÖÖ¸ü 37) ¯Ö¾Ö−Öß 38) ÖÖ¯Ö¸ü›üÖ 39) ¯Ö¾Ö−Öß 24 −Ö֐֯Öæ¸ü ¸üÖ´Ö™êüú, ´ÖÖî¤üÖ ˆ´Ö¸üß ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 45 ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 45 :-1) ´ÖÖÓ¦üß 2) ¸ü´Ö•Ö´Ö 3) ´ÖãúÖÖ¯Öæ¸ü 4) −ÖÆüÖ²Öß 5) ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö¯Öæ¸ü 6) ÃÖÖê−Ö¯Öæ¸ü 7) êúôûÖ¯Öæ¸ü 8) ¸üÖ´Ö¯Öæ¸üß 9) د֛üúÖ¯Öæ¸ü 10) “ÖÖîÖÖ 11) −Ö¾ÖêÖÖÓ¾Ö 12) ׳ֻÖê¾ÖÖ›üÖ 13)ÃÖÖê−Öê‘ÖÖ™ü 14) ׯ֯Ö׸üµÖÖ ¯Öêšü 15) †Ö´ÖÖÖÓ¾Ö 16) ¯ÖÓ“ÖÖôûÖ Öã. 17) ¯ÖÓ“ÖÖôûÖ ²Öã. 18) ´ÖÆüÖ¤ãü»ÖÖ 19) ׿־Ö−Öß 20) ÖÖ¯Ö¸üÖê›üÖ 21) ÃÖ־֐Öß 22) ‘ÖÖê™üß 23) “ÖÖê¸üãú´ÖÖ¸ü 24) ´Öã¸ü›üÖ 25) ”û¡Ö¯Öæ¸ü 26) ˆ´Ö¸üß 27) “ÖÖê¸ü²ÖÖÆãü»Öß 28) ãÓú³ÖÖ¸üß 29) ²ÖÖê¸ü›üÖ 30) ÃÖÖ¸üÖÖ 31) ¤êü¾Öôûß 32) ´ÖÖ−ÖêÖÖÓ¾Ö 33) ÖãÖ»Ö›üÖêÆü 34) ãÓú¦üß 35) “ÖÖê¸ü²ÖÖÆãü»Öß ‹±ú. 36) ד֛֓üÖ 37) Öã›êüÖÖÓ¾Ö 38) ²ÖÖë¦üß 39) ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö ¯Öêšü 40) ³ÖÓ›üÖ¸ü ²ÖÖê›üß 41) ׍ú¸üÖÖ¯ÖÖ¸ü 42) ÆüÃÖÖ¯Öæ¸ü 43) ³ÖÖë›ü¾Ö›üÖ 44) ÃÖ»ÖÖ‡Ô´Öê™üÖ 45) ›üÖëÖ¸üß 25 −Ö֐֯Öæ¸ü ¯ÖÖ¸ü׿־Ö−Öß, ÃÖÖ»Öê‘ÖÖ™ü ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 50 15,982 8,858 55% ÃÖÖ¾Ö−Öê¸ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 50 :- 1) ¾ÖÖê¸üÖ 2) †Ó²ÖÖ—Ö¸üß 3) ׳־֐֛ü 4) Ø“Ö“Ö³Öã¾Ö−Ö 5) ¬Ö¾ÖôûÖ¯Öæ¸ü 6) ÖÖ¸üÖÖê™üß 7) ‘ÖÖ™üãúú›üÖ 8) ‘ÖÖ™ü¯ÖëœüÖ¸üß 9) ³ÖæúÖ¿Öß 10) úÖ´Öšüß 11) úÖ−ÆüÖ¤êü¾Öß 12)؍ú¸üÖßÃÖ¸üÖ 13) úÖê×»ÖŸÖ´ÖÖ¸üÖ 14) »ÖÖêÆüÖ¸üÖ 15) ´Öãú¸ü¬ÖÖêú›üÖ 16) ´ÖÖêÖ¸üÖ 17) −Ö¸üÆü¸ü 18) ¯ÖÖ»Öß 19) ¯ÖÖ›üá 20) ¯ÖÖ£Ö¸ü 21) ÃÖ»Ö‡Ô 22) ÃÖÖ»Öê‘ÖÖ™ü 23) ÃÖÖ¾ÖӐÖß 24) ¿Öß»ÖÖ¤êü¾Öß 25) ÃÖã¸êü¸üÖ 26) ™êüú›üß 27) ãúú›üÖ 28) ´ÖêÆæü êú ¯ÖÖ¸ü 29) ²ÖÖê¸üÆüÖÖ 30) “ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö 31) ´ÖÖÆæü»Öß 32) ÖÓ¬ÖÖ¸üß 33) ¤ãÓü¤ü֏Öî¸üß 34) ÃÖ»Ö‡Ô 35) ÃÖÖ¾Öôûß 36) ‘ÖÖ™üÖî¸üß 37) ÃÖÖ¾Ö¸ü¤ü¸üÖ 38) ³ÖÖë›ü±úôû 39) œü֍ú¸üÖ 40) Æêü™üߏÖê›üÖ 41) úÖê¸ü´Öê™üÖ 42) ´ÖÖêÆüÖÖÓ¾Ö 43) −Ö֐ֻ־ÖÖ›üß 44) ¯ÖëœüÖ¸üß 45) ÃÖ¸üÖÔ 46) ÃÖÖê−Ö¯ÖÖ¸ü 47) ÃÖãµÖÔ¾Ö֝Öß 48) ¾Ö¸ü¯Ö֝Öß 49) ´ÖÆüÖ¸üãÓú›ü 50) ˆ´Ö¸üß-•ÖÖÓ³Öãôû¯Ö֝Öß
 16. 16. 26 −Ö֐֯Öæ¸ü ØÆüÖÖÖ †Ö›êü ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 25 10,888 5,532 51% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 25 :- 1) ŸÖã¸ü֐ÖÖë¤üß 2) −Öê¸üß 3) ׍ú−Æüß 4) −ÖÖÓ¤êü¸üÖ 5) †ÖÓ²ÖÖ—Ö¸üß 6) µÖê¸üÖÖÖÓ¾Ö 7) ú¾Ö›üÃÖ 8) ´ÖÆü֐ÖÖÓ¾Ö œüÖ껵ÖÖ 9) ¬ÖÖ−ÖÖê»Öß 10) ¤êü¾Öôûß 11) ×›üÖ›üÖêÆü 12) ÖÖ¯ÖÖ Öã. 13)Öî¸üß 14) †Ö´ÖÖÖÓ¾Ö 15) ÖÖî¸üÖôûÖ 16) ÖÖêšüÖÖÖÓ¾Ö 17) א֛ü−֐ÖÖÓ¾Ö 18) †Ö›êüÖÖÓ¾Ö 19) ¾ÖôûÖß 20) −Ö¾ÖêÖÖÓ¾Ö 21) ¤êüÖ´ÖÖ Öã. 22) ²Öß›ü ´ÆüÃÖôûÖ 23) ´ÆüÃÖôûÖ 24) ÖÖ¯ÖÖ ×−Ö¯Ö֝Öß 25) ÖÖê¸üß ÖÖ¯ÖÖ 27 −Ö֐֯Öæ¸ü ØÆüÖÖÖ ¸üŸÖӐָ֬üÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 43 11,349 7,551 51% ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 43 :-1) ¯ÖÖ−Ö—Ö¸üß 2) ÃÖ»ÖÖ‡Ô´ÖëœüÖ 3) ÃÖÖ¾ÖӐÖß (¤êü¾Öôûß) 4) ¸üŸÖӐָ֬üÖ 5) ¯ÖߟÖêÃÖã¸ü 6) ÃÖãÆüÖ»Öß−Ö 7) د֯Öôû¤ü¸üÖ 8) ²Öß›ü ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö 9) ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ 10) ¤êüÖ´ÖÖ ²Öã. 11) ¾ÖÖµÖ±úôû 12)²Öß›ü −Ö߻֗ÖÖê›üß 13) úÖêúÖ›üá 14) −ÖÖ−Æüß 15) ØÃ֐ָü¤üß¯Ö 16) ´ÖÖ£ÖÖ−Öß 17) ¤êü¾Öôûß 18) ´ÖÖˆ¤üüÖ 19) “Ö֍úß 20) Ö›üúß 21) ¾ÖÖӝ֛ü֐ָüß 22) ׍ú−Æüß 23) ë ³Ö−ÃÖÖê»Öß 24) ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ 25) †Ö´ÖÖÖÓ¾Ö 26) دָ֯üß 27) ¤êü¾Öôûß 28) ÖÖ¯Ö¸üß •Öß. 29) ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö 30) ¾ÖÖ¸ÓüÖÖ 31) ›ü֐ָüÖÖÓ¾Ö 32) œüÖêú›üÖÔ 33) †•ÖÖ−֐ÖÖÓ¾Ö 34) ׍ú−ÆüÖôûÖ 35) ë Öî¸üß Öã. 36) ‘ÖÖê›êü‘ÖÖ™ü 37) ²Öß›ü †•ÖÖ−֐ÖÖÓ¾Ö 38) ¾Ö›üÖÖÓ¾Ö 39) ׍ú−Æüß 40) ‡Ô™ü¾ÖÖÆüß 41) úÖ•Öôûß 42) ¯ÖëœüÖ¸üß 43) »Ö֏ִ֯Öæ¸ü 28 −Ö֐֯Öæ¸ü ˆ´Ö¸êü›ü ÃÖ»ÖÖ‡Ô¸üÖ−Öß ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 52 13,004 7,545 58% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 52 :- 1) †»Ö֐ÖÖë›üß 2) †Ö´Ö‘ÖÖ™ü 3) ³Öë›üÖêôûß 4) ׳־֐֛ü 5) ²Öß›ü ´ÖÖêÆü−ÖÖ 6) ²ÖÖê£Ö»Öß 7) “ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö 8) ×“ÖÖ»Ö œüÖêú›üÖ 9) ¤üÆüߐÖÖÓ¾Ö 10) פü‘ÖÖê¸üß 11) ›ü֐ָüÖÖÓ¾Ö 12) •Öִ֐֛ü 13) •ÖÖ´ÆüÖôûÖ¯ÖÖ−Öß 14) ú¾Ö›üÖ¯Öæ¸ü 15) Öî¸üß 16) ÖãÃÖÖÔ¯Öæ¸ü 17) ׍ú−ÆüÖôûÖ 18) úÖêÆü»ÖÖ 19) ´Ö¸ü•Ö‘ÖÖ™ü 20) ´Öëœêü¯ÖÖ™üÖ 21) ´Öã¸üÖ¤ü¯Öæ¸ü 22) ×−Ö¿ÖÖÖ ë ‘ÖÖ™ü 23) ¯ÖߟÖß ”ûÖ¾ÖÖ 24) ÃÖ»ÖÖ‡Ô¸üÖ−Öß 25) ØÃÖ¤ü ×¾ÖÆüÖ¸üß 26) ÃÖã¸üÖ²Öü›üá 27) ¤êü¾Öôûß 28) ²ÖÖê¸üß ´ÖÖ•Ö¸üÖ 29) ´Öã—ÖÔ›üß 30) šü֝ÖÖ 31) ¤üÖ·ÆÖ 32) ÃÖևԍúß 33) ¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß 34) ¯Ö¸üÖ›üýÖÖÓ¾Ö 35) ÃÖãú»Öß 36) ±ãúêúÀ¾Ö¸ü 37) ÖÖ¯ÖÏß 38) ´ÆüÖÃÖê¯ÖšüÖ¸ü 39) ןÖüÖÖ›üß 40) ¤ãü¬ÖÖ 41) ¯ÖëœüÖ¸üß 42) ˆ´Ö¸üÖ 43) ¯ÖÖÃÖÖì›üß 44) ´ÖÃֻ֍ãúÓ ›ü 45) ´Ö™üúÖ—Ö¸üß 46) ÃÖãú»Öß 47) ¤ü¾Öôûß´Öêšü 48) ´ÖÖ•Ö¸üß 49) ˆÓ¦üß 50) ãú»Ö¸üü´Öê™ü 51) ¯ÖãÃÖ֐ÖÖë›üß 52) ˆ™üß 29 −Ö֐֯Öæ¸ü −Ö֐֯Öæ¸ü ¹ý‡ÔÖÖ¸üß ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28 6,686 3,695 55% ÖÏÖ´ÖߝÖ, ØÆüÖÖÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28 :- 1) ¯ÖÖêÆüß 2) Ö›üÖÔ 3) ؓ֓֍úÖêšüÖ 4) ´ÖÖêÆüÖÖÓ¾Ö 5) דִÖ−Ö—Ö¸üß 6) ¤ãü¬ÖÖ 7) ŸÖÃÖá 8) œü¾Öôû¯Öêšü 9) ´Öã¸üÖ¸ü¯Öæ¸ü 10) ¹ý‡ÔÖÖ¸üß 11) ÖÖê¯ÖÖôû¯Öæ¸ü 12) ´ÖÖêÆüÖÖÓ¾Ö 13) ²ÖÖê£Ö»Öß 14)¾Ö֍êúÀ¾Ö¸ü 15) ÃÖãúôûß 16) ¯ÖÖÓ¦üß »ÖÖê¬Öß 17) ÖãÃÖ¸ü ´ÖÖ¸üß 18) ²Ö−Ö¾ÖÖ›üß 19) ŸÖã¸üú´ÖÖ¸üß 20) ׍ú−Æüß 21) ™ëü³Ö¸üß 22) ¾ÖÖ™êü‘ÖÖ™ü 23) ÃÖãúôûß 24) ²Öß›ü ÖÖê¿Ö¯Öæ¸ü 25) •Öã−ÖÖ ¯Ö֝Öß 26) ¤êü¾Ö»ÖÖ‡Ô ¯Öêšü 27) Ø“Ö“Ö‘ÖÖ™ü 28) úÖ−ÆüÖêôûß 30 −Ö֐֯Öæ¸ü ׳־ÖÖ¯Öæ¸ü ÖãÃÖÖÔ¯ÖÖ¸ü ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 33 9,020 4,509 50% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 33 :- 1) ÖÖ¸üú›üÖ 2) ׳־Öß 3) ²Öê»ÖÖ¸ü¯ÖÖ¸ü 4) •ÖÖӳ֍úÖêôûß 5) ‰ú¸üãú›ü¯ÖÖ¸ü 6) ¬Ö¸ü´ÖÖ¯ÖߟÖß 7) ד֏ֻ֯ÖÖ¸ü 8) ¯ÖÖÓ•Ö¸êü¯ÖÖ¸ü 9) ´Ö−֍úÖ¯Öæ¸ü 10) »ÖÖêÖÖ¸üÖ 11) ¬Öִ֝֐ÖÖÓ¾Ö 12)¾ÖÖÆüß 13) ÃÖÖêÆüÖ»Öß 14) ÃÖֵ֐ÖÖÓ¾Ö 15) ÃÖ֍ÎúÖ 16) ÖÖ¸üú›üÖ 17) †Ö»ÖêÃÖæ¸ü 18) ÖÖê»Ö¤üÖê¬ÖÖ 19) ÃÖî−֐ÖÖ¾ÖÓ 20) ¯ÖÖê»ÖÖÖÓ¾Ö 21) ÖæÃÖÖÔ¯ÖÖ¸ü 22) ÖãÃÖÖÔ¯ÖÖ¸ü 23) ן֜üÖ¯Öæ¸ü 24)“ÖÖ¸ü×¾ÖÆüÖ¸ü 25) ÃÖãúôûß 26) ÆüÖë›üÖ¯Öæ¸ü 27) µÖê›üÃÖÖÓ³ÖÖ 28) “ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö 29) ¬ÖÖÓ•Öß´Öêšü 30) ²ÖÖê»Öê—Ö¸üß 31) Ö›üÖÃÖß 32) “ÖÖ¸üÖÖÓ¾Ö 33) Ö»ÖÖÔ¯ÖÖ¸ü 31 −Ö֐֯Öæ¸ü −Ö¸üÖê›ü “ÖÖê¸üÖê¸üß ×´Ö−Öß ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Ö 20 5,601 2,840 50.7% ¯ÖÖòêú™ü
 17. 17. ‹æúÖ ÖÖÓ¾Ö 20 :-1) ²ÖÖê¸üÖê›üß´ÖÖôû 2) ²ÖÖê¸üÖê›üß™êüú 3) »ÖÖêÆüÖ›ü ™êüú 4) ÖÖ¯Ö¸üß 5) ׯ֯ÖôûÖ Öã. 6) »ÖÖêÆüÖ›ü ´ÖÖôû 7) ¿Öê´ÖôûÖ 8) “ÖÖê¸üÖê¸üß 9) Öê›üß ÖÖê¾Ö¸ü 10) ´ÖÖêÆüÖ›üß 11) −ÖÓ¤üÖØ¿Ö¤êü 12) ²ÖÎÖ´ÆüÖß 13) ¯ÖôûÃ֐ÖÖÓ¾Ö 14) ²Ö−ÖÖê¸ü 15) ÃÖ¸ü›üß 16) ׯ֚ü߸üß 17) ¯ÖÖ™ü›üß 18) ÖÖê›êüÖÖÓ¾Ö 19) −Ö¾ÖêÖÖÓ¾Ö20) ¬ÖÖêŸÖ¸üÖ ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 32 †Æü´Ö¤ü−֐ָü ÃÖӐִÖ−Öê¸ü †úÖê»Öê •ÖÖ¾Öôêû²ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Ö : 25 20,738 10,325 50% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Ö : 25:-1) œüÖ¯Öê 2) •Ö¾Öôêû²ÖÖôêûÀ¾Ö¸ü 3) ãú»Ö£Öê¾ÖÖ›üß 4) د֯ÖôûÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ£ÖÖ 5) ÃÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖê¸ü 6) ׿ָüÃ֐ÖÖÓ¾Ö 7) ´ÖëÖ»Ö¾ÖÖ›üß 8) ´ÖÆüÖ»Ö¾ÖÖ›üß 9) ÖÖÓ¤êü¤ü¸üÖ 10) ´ÖÖôêûÖÖÓ¾Ö ¯ÖšüÖ¸ü 11)›üÖê»ÖÖÃÖ−Öê 12) ×Æü¾Ö¸üÖÖÓ¾Ö ¯ÖšüÖ¸ü 13) ›êü¸êü¾ÖÖ›üß 14) úÖê»Ö¾Ö›êü 15) ²ÖÖë²Ö»Öê¾ÖÖ›üß 16) ú•ÖÖÔôêû ¯ÖšüÖ¸ü 17) Öֳ֝־ÖÖ›üß 18) ¯ÖÖӐָüß 19) د֯ÖôûÖÖÓ¾Ö ÖÖ−ÖÖ 20)׿֛ü¾ÖÖ›üß 21) ¬Ö֐Öê¾ÖÖ›üß 22) šü֍æú¸ü ¾ÖÖ›üß 23) د֯Öôû¤ü¸üß 24) “ÖÖÓ¤üÃÖæ¸ü•Ö 25) »ÖÖê×ÆüŸÖ ²Öã.
 18. 18. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ¯ÖÖòêú™ü ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öß»Ö ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 33 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖê›ü úÖê¸ü™üÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 44 19,787 11,679 59% ´ÖÆü֐ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 44 :-1) †Ö´Ö¤üÖ¯Öæ¸ü 2) •ÖÖÓ²Ö 3) ÃÖÖê‡ŸÖ 4) ‘Ö›üÖê»Öß 5) פüÖÏÃÖ 6) úÖ™üß 7) úÖê¸ü™üÖ 8) ú¾ÖšüÖ 9) ¤üÆêü»Öß 10) ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ (¾Ö−Ö) 11) †ÃÖÖê»Öß 12) ™ü֍ú»Öß (²ÖÓ¤ü ß) 13)ÃÖê¾ÖÖ»ÖÖ»Ö −֐ָü 14) ˆ´Ö¸üß 15) Ö¸ü²Öß 16) ¤ü¸üÖ™üß 17) ד֏ֻÖß 18) ÃÖŸÖÖôûÖ 19) ´ÖÃֻ֐ÖÖÓ¾Ö 20) ¯ÖÖ¸ü›üß 21) ãúÃÖÓ²Öß 22) ´ÖÖêÆüÖ›üß 23) •Ö¾Ö¸üÖôûÖ 24) £Ö¸ü ²Öã. 25) ×™ü™ü¾Öß 26) ¾Ö›üÖÖÓ¾Ö 27) ¬ÖÖ´ÖÃÖ¸üß 28) µÖê¸Óü›üß 29) Ö›üß 30) µÖêúÖÓ²ÖÖ 31) ¯Ö¸üÖê™üß ²Öã. 32) ¯Ö¾Ö−ÖÖôûÖ 33) £Öê¸ü›üß 34) ²ÖÖê¸üß 35) −ÖÖ−Öß 36) ׿ָü´Ö»Ö 37) ´ÖÖ¸ü“ÖÖë›üß 38) ´Ö£Öã¸üÖ −֐ָü 39) ÃÖÖê−Ö›ü²Öß 40) ׿־ÖÖ•Öß −֐ָü 41) −Ö×¾Ö−Ö ¾ÖÖ»ÖŸÖæ¸ü 42) ³Ö¾ÖÖ−Öß 43) ¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 44) ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö 34 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖê›ü ×−֐−Öæ¸ü-¾Ö›ü¤ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 19 19,474 11,467 59% ´ÖÆü֐ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 19 :-1) ¯ÖÖ¸ü›üß 2) ׯָüÖÓ•Öß 3) ¾ÖÖ¸ü¤üÖ›üß 4) ×−֐−Öæ¸ü (•Öß) 5) ¤üÖ›ü £Ö¸ü 6) ÖÖ−Ö´ÖãÖ 7) ²Öß•ÖÖê¸üÖ 8) ¸üÖ•Öæ¸üÖ 9) ¾Ö›ü¤ü 10) د֯ÖôûÖÖÓ¾Ö 11) ¬ÖÖ¸êüÖÖÓ¾Ö 12) ØÆüÖ−Öß 13) ´Öêšü 14)−ÖÖ¸ü»Öß 15) ‡ÔÃÖÖ¯Öæ¸ü 16) ÖÖ−Ö´ÖÖôû 17) úÖêšüÖ¸üß 18) ™ëü³Öæ¸ü¤ü¸üÖ 19) −ÖêÆü¹ý −֐ָü 35 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÖêÆüÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 31 25,947 13,629 53% ²ÖÖ³ÖæôûÖÖÓ¾Ö ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 31 :-1) ›üÖê¸ü»Öß 2) ´ÖÖêÆüÖ 3) ¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü 4) ™ü֍ú»Öß 5) ׳ÖÃÖ−Öß 6) ׍ú™üÖ 7) دָ֯üß (†ÖµÖ) 8) Ø“Ö“Ö²Ö›üá 9) ³ÖÖêµÖ¸ü 10) ׍ú−Æüß 11) •ÖÖÓ²Ö 12) Æü¸ü•Öã−ÖÖ 13) ´ÆüÃÖÖêôûÖ 14)´ÖÖ−Ö¯Öæ¸ü 15) ׿־ÖÓ¤ü¸ü•Ö 16) Ö¸üÖ›ü ²Öã. 17) ¯ÖÖ¸ü›üß −Ö֍úÖ 18) ¾ÖÖ™üÖê›ü 19) ˆ´Ö¸üß ²Öã. 20) ÃÖևԏÖê›üÖ 21) ²ÖÖê¸üØÃÖÆü 22) ²Ö¸ü›ü 23) ¯ÖÖӐָüß 24) úÖ¯ÖÏÖ (´Öêœü) 25)´Öã¸ü—ÖÖ›üß 26) ²ÖÖê¸üÖÖÓ¾Ö 27) ¾ÖÖ‡Ô 28) ¯Öӓ֐־ÆüÖÖ 29) —Ö¯Ö™üÖê›ü 30) ˆ´Ö¸ü¤üÖ 31) ÃÖã³ÖÖ−Ö¯Öæ¸ü 36 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 36 24,564 13,022 53% ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 36:- 1) ÖÖê¬Ö−Öß 2) ²ÖÖê£ÖÖ¾ÆüÖÖ 3) ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ 4) ¬Öִ֝Öß 5) ¸üÖŸÖ“ÖÓ¤ü−Ö 6) ‘ÖÖê›ü؏֛üß 7) “ÖÖ¯Ö›üÖêÆü 8) Ø“Ö“Ö‘ÖÖ™ü 9) ¾Ö›ü−Öê¸ü 10) ‘ÖÖê¤ü¸üÖ 11) ´Ö¸üšü ¾Ö֍ú›üß 12) ÃÖևԏÖê›ü Öã. 13) úÖÃÖÖ¸ü¬Ö¸üÖ 14) ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ 15) ÃÖãú»Öß 16) µÖê»Ö²ÖÖ¸üÖ 17) ²ÖÖ»ÖÖ•Öß −֐ָü 18) µÖê»ÖÖÖ 19) ¸üִ֐ÖÖÓ¾Ö 20) ˆ´Ö¸ü×¾Ö×Æü¸ü 21) ¾Ö֍úß 22) ¸üÖêÆü™êüú 23) ¤üÆêü»Öß 24) ÃÖևԏÖê›üÖ ²Öã. 25) †ú¯Öã¸üß 26) ¾ÖÖ—ÖÔ›üß 27) ´Öã¸ü—Ö›üß 28) ÖÖê¿Ö¯Öæ¸ü 29) ¾Ö֐֤üüÖ 30) ¸üÖ´Ö ¾Ö֍ú›üß 31) ¸üÖÆæü¸ü‘Ö¸üß 32) ´Öã¸ü—ÖÖ›üß (×ÃÖ‹“Ö) 33) ÃÖÖ¾Ö¸üÖ›ü 34) ×−Ö»ÖÖê−ÖÖ 35) ŸÖôêûÖÖÓ¾Ö 36) úÖ¸ü»Öß
 19. 19. 37 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö †ÓŸÖ¸üÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28 18,795 9,842 52% ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28 :-1) ¯ÖÖӐ֛üß 2) ¯ÖÖÆæü¸ü 3) ÖÖœü¾Ö¬Öü¸üß 4) −֍ú™üß ¯ÖÖ¸ü›üß 5) ´ÖÖ¸êüÖÖÓ¾Ö 6) ¯ÖÖ»ÖÖê™üß 7) †ÖÓŸÖ¸üÖÖÓ¾Ö 8) ¯ÖϬÖÖ−Ö ²ÖÖê¸üß 9) ÃÖ¸üÖ™üß 10) ´ÖãÃÖôû 11) ¹ý¬ÖÖ 12) ²Öê»ÖÖê¸üß 13) †•Ö−Öß 14) ÃÖÖ»ÖÖ¤êü¾Öß 15) úÖê»Öê—Ö¸üß 16) ´ÖÖ¸üúÓ›üÖ 17) îú»ÖÖÃÖ¯Öã¸üß 18) ׿־֯Öæ¸üß 19) ´Öê™üß Öê›üÖ 20) −Ö֐֚ü֝ÖÖ 21) ׍ú−Ö¾Ö™ü 22) ›ü֐ָüÖ›üÖÔ 23) ãúÃÖôû 24) ë ÖÖê¸ü›ü ²Öã. 25) ÖÖê¿Ö¾ÖÖ›üß 26) ¾ÖÖ™ü²ÖÖê¸üß 27) ÃÖÖê−֍úÃÖ 28) ÖÖÓ¬Öß −֐ָü 38 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö ׿־Ö−Öß Öã. ´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 47 18,393 9,894 54% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 47 :-1) ×−ִ֐־ÆüÖÖ 2) ¯ÖÖê™üÖ¾ÆüÖÖ 3) −ÖÖÓ—ÖÖ 4) ׯ֜üüÖ 5) د֯ÖôûÖã™üß 6) Ö›üúß Öã. 7) ׿־֝Öß Öã. 8) ¾ÖÖœüÖê−ÖÖ 9) ×Æü¾Ö¸üß 10) ŸÖÃÖ»ÖÖê™ü 11) ¯ÖÖê±ú»ÖÖ−Öß 12) ´ÖÖêÆü¤ü¸üß 13)Öî¸üß 14) ×Æü¸ü›üß 15) ¤ü¢Ö¯Öæ¸ü 16) •ÖÖê¬Ö»ÖÖ−Öß 17) ¸üÃÖ 18) ¤ãüÖÔ 19) ÃÖ¸ü¯Ö ¤ü¸üß 20) úÖ−ÆÖê»Öß 21) ¸üÖ•Öæ¸ü 22) ןָü—Ö›üÖ 23) “ÖÖ¯Ö¸ü¤üÖ 24) −Ö¸üÃÖÖ¯Öæ¸ü 25) ¬ÖÖ−ÖÖê›üß 26) ÖÖ™êüÀ¾Ö¸ü 27) ¿Öê¸ü¤ü 28) ú¸üú 29) ÖÓ¬ÖÖ 30) ³Ö¾ÖÖ−Ö¯Öæ¸ü 31) úÖ™üÖê›üÖ 32) ŸÖ¸üÖê›üÖ 33) ×−Ö»Ö•Ö 34) úÖ´ÖŸÖ¾ÖÖ›üÖ 35) ‹ú»ÖÖÃÖ¯Öæ¸ü 36) ؿ֐֝ÖÖ¯Öæ¸ü 37) ¤üÖê−ÖÖê›üÖ 38) ×Æü¸üÖ¯Öæ¸ü 39) ´Ö−֍úÖ¯Öæ¸ü 40) ÖӐÖÖ¤êü¾Öß 41) †Ö´Ö»ÖÖ 42) Ø−Ö³ÖÖê¸üÖ 43) úÖê¤ü¸üß 44) ŸÖãôû•ÖÖ¯Öæ¸ü 45) ÖӐÖÖ¯Öæ¸ü 46) ´Öã²ÖÖ¸üú¯Öæ¸ü 47) ´Ö×ÆüŸÖÖ¯Öæ¸ü 39 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ‘ÖÖ™Óü•Öß ãú¯Ö¸üÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 16 11,453 5,724 50% êúôûÖ¯Öæ¸ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 16 :-1) ‡Ó•ÖÖôûÖ 2) ÃÖ֍ÎúÖ Öã. 3) ¾ÖÖÃÖ¸üß 4) ãú¯Ö¸üÖ 5) µÖê¾ÖŸÖß 6) “ÖÖê¸üÖÓ²ÖÖ 7) ²Öê»ÖÖê¸üÖ 8) úÖë›ü•ÖÖ‡Ô 9) ´ÖÖ¸êüÖÖÓ¾Ö 10) »ÖÖ¾ÆüÖ−ÖÖ 11) Ö›üúß 12) ´ÖÖê¾ÖÖ›üÖ 13) ×Æü¾Ö¸ü¬Ö¸üÖ 14) •ÖÖ¹ý¸ü 15) ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ 16) ػ֐ÖÖ™üß 40 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü ²ÖÎÖ´Æü−֐ÖÖÓ¾Ö ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 14 9,906 5,006 51% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 14 :- 1) †ÖÃÖ¸ü¯Öë›ü 2) ‘ÖÖ™üÖê›üß 3) •ÖÖ´Ö−Öß ¤ãÓü›üß 4) ²ÖÖ¸üÃÖß 5) ´ÖÖêÖÖ›ü 6) ´ÖÖ¸üÃÖã»Ö 7) ²ÖÎÖ´Æü−֐ÖÖÓ¾Ö 8) ¯ÖÖ¾Ö¸üÖ 9) ¯ÖÖÓœãü−ÖÖÔ Öã. 10) ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ‡•ÖÖ¸üÖ 11) −ÖÖÓ¤æü¸üÖ ‡•ÖÖ¸üÖ 12)ÆüÖ−Ö¾ÖŸÖ Öê›ü 13) ÃÖÖŸÖ¸ü´ÖÖôû 14) ú−Æêü¸ü ¾ÖÖ›üß 41 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü ÃÖÖÓ›ü¾ÖÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 10 7,698 4,383 57% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 10:- 1) †Ö´Ö¤üÖ−Ö 2) ²Öã™üß ‡•ÖÖ¸üÖ 3) ÖÖê¯Ö¾ÖÖ›üß 4) »ÖÖêÆüÖ¸üÖ ‡•ÖÖ¸üÖ 5) ±ãú»Ö¾ÖÖ›üß 6) ÃÖÖÓ›ü¾ÖÖ 7) Ö›üú¤ü¸üß 8) Ö¿Öá 9) ¬Ö¸ü´Ö¾ÖÖ›üß 10) »ÖÖë›üÖ¸üß 42 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü Æãü›üß Öã. ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 10 8,307 4,364 53% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 10 :-1) דֻ־ÖÖ›üß 2) ³ÖÖ™üÖÓ²ÖÖ 3) †Ö¸êüÖÖÓ¾Ö Öã. 4) ¯ÖÖ»ÖÖê›üß 5) Æãü›üß Öã. 6) Æãü›üß ²Öã. 7) µÖêÆüÖ»ÖÖ 8) ¯ÖÖêÖÖ¸üß 9) éúÖ−֐ָü 10) úÖê−Ö›üÖ‡Ô 43 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פüÖÏÃÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¯Öæ¸ü ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 10 6,715 3,536 53% ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 10:-1) ²Öê»ÖÖê¸üÖ 2) ¤êü‰ú¸ü¾ÖÖ›üß 3) ˆúÖ»Öß 4) Ø−Ö²ÖÖ 5) úÖê»Öæ¸üÖ 6) ¯Öê»Öæ 7) ¹ý‡Ô ŸÖ»ÖÖ¾Ö 8) ¹ý‡Ô 9) ¾ÖÃÖÓŸÖ¯Öæ¸ü 10) ÃÖ֍Îúß
 20. 20. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 44 −ÖÖÓ¤êü›ü ׍ú−Ö¾Ö™ü ´Öã»Ö—ÖÖ¸üÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 15 11,509 6,081 53% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 15 :- 1) −ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö 2) −ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ 3) ׸üšüÖ ŸÖÖÓ›üÖ 4) ׸üšüÖ 5) ‡¸êüÖÖÓ¾Ö 6) ¾ÖÖôûúß ²Öã. 7)²ÖÖê¿Öß 8) ´Öã»Ö—ÖÖ¸üÖ 9) ´ÖÖ−ÖØÃÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ 10) פü¯ÖÖ»ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ 11) ÃÖÖê−Ö¾ÖÖ›üß 12)´ÖÖ¸ü»ÖÖ ÖãÓ›üÖ 13) ÖÖë›ü ´ÖÆü֐ÖÖÓ¾Ö 14) ד֏ֻÖß ŸÖÖÓ›üÖ 15) ד֏ֻÖß Öã. 45 −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖêú¸ü •ÖÖÓ³Öôûß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 31 29,229 15,046 51.4% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 31 :-1) ¾Ö֍ú›üÖ 2) †Ó²ÖÖ¤ü¸üß 3) −ÖÖ¸ü¾ÖŸÖ 4) ™ãüúÖ»Ö¾ÖÖ›üß 5) ²ÖÖê¸ü¾ÖÖ›üß 6) ׸üšüÖ 7) ÃÖ´ÖÖÓ¤æü¸ü¾ÖÖ›üß 8) ¯ÖÖÓœãü−ÖÖÔ 9) ÖÖ¸üÖÖê™ü¾ÖÖ›üß 10) ›üÖê¸ü»Öß 11) Æü¸üߟÖÖÓ›üÖ 12) ¬ÖÖ¾Ö¸üß ²Öã. 13)•ÖÖÓ³Öôûß 14) ¾ÖÖ‡Ô 15) ׿־֐ÖÖÓ¾Ö 16) œüÖê»Ö´Ö¸üß 17) ¯Ö»ÖÖÃ֐ÖÖÓ¾Ö 18) †Ã¾Ö»Ö¤ü¸üß 19) úֻ֐ÖÖÓ¾Ö 20) ÃÖÖ¾Ö¸üÖÖÓ¾Ö 21) ׿ֹý¸ü 22) ‹»ÖߐÖÖÓ¾Ö 23) −ÖÖÓ¤ü ²Öã. 24) ²Ö»ÖÖ»Ö 25) ²Öë¦üß 26) ²ÖÖê£Öß 27) د֯Öôû¤êü¾Ö 28) •ÖÖ´Ö¤ü¸üß 29) ד֟Öאָüß 30) •ÖÖ´Ö¤ü¸üß ŸÖÖÓ›üÖ 31) ¬ÖÖ¾Ö¸üß Öã. 46 −ÖÖÓ¤êü›ü ³ÖÖêú¸ü ÃÖÖê´Öšü֝ÖÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 8 5,204 2,669 51% ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 8 1) ÃÖÖê´Öšü֝ÖÖ 2) וָüÖê−ÖÖ 3) ¤ãüÖÖÔ−֐ָü 4) ‡ÔÀ¾Ö¸ü−֐ָü 5) ±ãú»ÖØÃÖÖ −֐ָü 6) •Öê−Ö߯Öæ¸ü 7) ´ÖÖÓ›ü»ÖÖ 8) ¾ÖÖ‘Öê»ÖÖ
 21. 21. ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö - ‹ú ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ׾֝ÖÖ¸üÖ ŸÖŒŸÖÖ †.Îú. וֻÆüÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ / ×´Ö−Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ/ ™üŒêú¾ÖÖ¸üß ×´Ö−Öß ¯ÖÖòêú™ü ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÖÖ¾ÖÖÓ“Öß ¯ÖÖòêú™ü“Öß ‹æúÖ ×´Ö−Öß´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü´Ö¬Öᯙ ÃÖӏµÖÖ/ −ÖÖÓ¾Öê »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêúÃÖӏµÖÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 47 ²Öã»Öœü֝ÖÖ ´ÖêÆüú¸ü ¤ãüÖÔ²ÖÖê¸üß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 24 12,412 6,593 53% ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 24 :-1) ¯ÖÖ£Ö›üá 2) ¾Ö֐֤êü¾Ö 3) Ø™ü³Öæ¸ü Öê›ü 4) Æü−Ö¾ÖÓŸÖ Öê›ü 5) ¸ü֕֐֛ü 6) Ø“Ö“ÖÖôûÖ 7) •Ö´Öæ−ÖÖ 8) ¤ãüÖÔ²ÖÖê¸üß 9) ²ÖÖê£ÖÖ 10) •ÖÖÓ³Ö¹ýÖ 11) ³ÖÖêÃÖÖ 12) ÖÖ¸üÖê›ü 13) ´ÖÖ»ÖêÖÖÓ¾Ö 14) ¸üŸÖ−Ö¯Öæ¸ü 15) •Ö´Öæ−ÖÖ-‹−Ö-¿Öë¤ü»ÖÖ 16) −Ö֐Öê¿Ö¾ÖÖ›üß 17) ¯ÖÖ£Ö›üá 18) ¯ÖÖ“Ö¤êü‰úôû 19) ‘ÖÖ™ü −ÖÖÓ¤ü¸üÖ 20) ¾Ö›üÖôûß 21) ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ 22) دָ֯üß ›üÖӐָü 23) ×Æü¾Ö¸üÖ −Öևԍú 24) ׍ú−Æüß−Öևԍú 48 ²Öã»Öœü֝ÖÖ Öê¹ý ´ÖÖŸÖ¸üÖÖÓ¾Ö ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28 14,314 8,563 60% ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ´ÖÖ›üÖ ¯ÖÖòêú™ü ‹æúÖ ÖÖÓ¾Öê : 28 :-1) ×−ִ֏Öê›ü 2) ÖÖê¿Ö¯Öæ¸ü 3) −Ö֐ָ֗üß ²Öã. 4) −Ö֐ָ֗üß Öã. 5) ¾Ö—ÖÖ¸ü 6) ÁÖָ߬ü −֐ָü 7) £ÖÖ¸ü 8) ¾Ö֍úß 9) Öê¹ý ´ÖÖŸÖ¸üÖÖÓ¾Ö 10) ÖÖ¸ü¯Öêšü 11) ²ÖÖê£ÖÖ úÖêôûß 12) ؓ֓֏Öê›ü ²Öã. 13) ´Öֵ֏Öê›ü 14) אָüÖê»Öß 15) ‡ÔÃÖÖôû¾ÖÖ›üß 16) ؓ֓֏Öê›ü 17) ×−ִ֏Öê›ü 18) »ÖÖê−Ö‘ÖÖ™ü 19) ÃÖã»ÖŸÖÖ−Ö¯Öæ¸ü 20) ‡²ÖÎÖ×Æü´Ö¯Öæ¸ü 21) ú•ÖÖ´Ö¯Öæ¸ü 22) ŸÖ¸üÖê›üÖ 23)Öî¸üÖê›ü 24) ²ÖÖê¸üÖê›ü 25) ŸÖÖ¸üÖ¯Öæ¸ü 26) ¯ÖÖ»Ö¬ÖÖ 27) ²ÖÖê¸üÖ»ÖÖ28) ÁÖߍéúÂÖ −֐ָü

×