• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Nkbm reputation  letno porocilo
 

Nkbm reputation letno porocilo

on

 • 1,667 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,667
Views on SlideShare
1,615
Embed Views
52

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

3 Embeds 52

http://www.pristop.si 34
http://pristop.renderspace.net 16
http://pristop.si 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Nkbm reputation  letno porocilo Nkbm reputation letno porocilo Presentation Transcript

  • LETNO POROČILO 2010SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D. LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Zaobljubljeni v dobro življenjeV Novi KBM se zavedamo, da hiter vsakdanji tempo, obilica skrbi in obveznosti našemu zdravju in počutju ne prinašajo veliko dobrega. Tako smo se odločili sprejeti veliko dobrih zaobljub, ki jih vsak mesec uresničujemo skozi različne aktivnosti in jih vključujemo v naš delovnik, hkrati pa skušamo zaobljubljenost v dobro življenje prenašati tudi na vse, ki so nam blizu. LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Vsebina POSLOVNO POROČILO 004 8.4 Predstavitev družb v Skupini 050 Uvod 005 8.5 Trženjska strategija in trženjske aktivnosti 0641 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU 006 8.6 Poslovanje s pravnimi osebami 0661.1 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Skupine Nove KBM 006 8.7 Poslovanje s prebivalstvom in samostojnimi podjetniki 0671.2 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Nove KBM d.d. 007 8.8 Uporaba sodobnih prodajnih poti 0692 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d. 009 8.9 Mednarodno poslovanje 0733 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d. 012 8.10 Zakladništvo 0734 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d. 016 8.11 Borzno posredništvo 0744.1 Kratka predstavitev 016 8.12 Upravljanje človeških virov 0744.2 Pomembnejši dogodki v letu 2010 in mejniki po letih 017 8.13 Notranji razvoj banke 0754.3 Upravljanje Skupine in banke 022 8.13.1 Sistem vodenja kakovosti 075 4.3.1 Organizacijska shema Skupine 022 8.13.2 Notranji razvoj banke 076 8.13.3 Investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva 078 4.3.2 Organizacijska shema banke 023 4.3.3 Organi upravljanja banke 024 9 NAČRTI ZA LETO 2011 082 4.3.4 Center za notranjo revizijo 027 10 DRUŽBENA ODGOVORNOST 0835 INFORMACIJE ZA DELNIČARJE 030 Regulatorni del 0896 UPRAVLJANJE TVEGANJ 034 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU 0906.1 Kreditno tveganje 035 12 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE NOVE KBM d.d. ZA SESTAVO6.2 Likvidnostno tveganje 035 LETNEGA POROČILA ZA LETO 2010 0996.3 Tržno tveganje 035 13 VRSTE STORITEV, ZA OPRAVLJANJE KATERIH IMA NOVA KBM d.d.6.4 Operativno tveganje 035 DOVOLJENJE BANKE SLOVENIJE 1016.5 Tveganje kapitala 036 14 POSLOVNA MREŽA BANKE 1026.6 Tveganje informacijske varnosti 0367 STRATEGIJA 038 RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM 1078 ANALIZA POSLOVANJA 0408.1 Makroekonomsko okolje 040 RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM d.d. 2188.2 Vplivi krize na poslovanje Skupine 0428.3 Poslovanje Skupine in banke 044 8.3.1 Skupina 044 8.3.2 Nova KBM d.d. 046 LETNO POROČILO 2010 003 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • POSLOVNO POROČILO LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Uvod LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 1 VSEBINA 2010 2009 2008 Indeks 1 2 3 4 5=2/3 Izkaz finančnega položaja (v tisoč EUR) 31.12. 31.12. 31.12. Bilančna vsota 5.866.657 5.785.637 5.489.947 101 Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 3.712.652 3.507.626 3.185.216 106 Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 4.034.927 3.844.138 3.799.091 105 Celotni kapital 438.989 431.274 394.344 102 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, KLJUČNI in rezervacije 363.416 304.863 260.429 119 Obseg zunajbilančnega poslovanja 960.167 884.656 864.795 109 Izkaz poslovnega izida (v tisoč EUR) 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. PODATKI O Čiste obresti 147.302 136.489 134.962 108 Čisti neobrestni prihodki 82.591 71.301 53.934 116 Stroški dela, splošni in administrativni stroški 113.418 99.296 100.958 114 POSLOVANJU Amortizacija 15.252 14.079 13.967 108 Oslabitve in rezervacije 83.222 76.811 52.194 108 Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja 18.001 17.604 21.777 102 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja 6.588 4.718 4.359 140 31.12. 31.12. 31.12. Število zaposlenih 3.025 2.725 2.776 111 Delnice1.1 Število delničarjev 100.295 102.514 102.531 98Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Število delnic (v tisočih) 26.082 26.082 26.082 100Skupine Nove KBM1 Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (vrednost v evrih) 1,04 1,04 1,04 100 Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v evrih) 15,22 15,04 13,72 101 Kazalniki v odstotkih a) Kapital - kapitalska ustreznost 10,89 11,72 11,69 b) Profitabilnost - obrestna marža 2,53 2,42 2,55 - marža finančnega posredništva 3,95 3,69 3,57 - donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,31 0,31 0,41 - donos na kapital pred obdavčitvijo 4,14 4,26 5,69 - donos na kapital po obdavčitvi 2,62 3,12 4,56 c) Stroški poslovanja - operativni stroški / povprečna aktiva 2,21 2,01 2,17 - stroški / prihodki 55,97 54,56 60,84 d) Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke 108,68 109,59 119,271 Naziv Skupina Nove KBM se v letnem poročilu uporablja tudi kot Skupina. 1 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU LETNO POROČILO 2010 006 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.1.2 VSEBINA 2010 2009 2008 IndeksPomembnejši podatki in kazalniki poslovanja 1 2 3 4 5=2/3Nove KBM d.d.2, 3 Izkaz finančnega položaja (v tisoč EUR) 31.12. 31.12. 31.12. Bilančna vsota 4.806.511 4.789.377 4.564.756 100 Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 3.024.912 2.946.371 2.663.107 103 a) Pravnih in drugih oseb 1.050.810 1.015.381 787.914 103 b) Prebivalstva 1.974.102 1.930.990 1.875.193 102 Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 3.505.866 3.335.635 3.281.744 105 a) Pravnim in drugim osebam 2.568.022 2.513.509 2.510.983 102 b) Prebivalstvu 937.844 822.126 770.761 114 Celotni kapital 375.256 367.886 333.846 102 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije 259.167 224.979 183.290 113 Obseg zunajbilančnega poslovanja 866.209 811.180 775.417 107 Izkaz poslovnega izida (v tisoč EUR) 1.1.-31.12. 1.1.-31.12 1.1.-31.12. Čiste obresti 110.105 106.012 109.313 104 Čisti neobrestni prihodki 59.774 50.886 33.076 108 Stroški dela, splošni in administrativni stroški 78.203 75.247 76.364 104 Amortizacija 12.128 10.813 10.947 112 Oslabitve in rezervacije 68.183 55.689 35.694 115 Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja 11.365 15.149 19.384 75 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja 1.993 3.002 3.134 66 31.12. 31.12. 31.12. Število zaposlenih 1.393 1.456 1.505 96 Delnice Število delničarjev 100.295 102.514 102.531 98 Število delnic (v tisočih) 26.082 26.082 26.082 100 Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (vrednost v evrih) 1,04 1,04 1,04 100 Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v evrih) 14,39 14,10 12,80 102 Kazalniki v odstotkih a) Kapital - kapitalska ustreznost 10,05 10,59 11,26 b) Kvaliteta aktive - oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije za prevzete obveznosti / razvrščene aktivne bilančne in razvrščene zunajbilančne postavke 5,77 5,27 4,40 - premija za tveganje 1,83 1,63 0,78 - delež nedonosnih terjatev v bruto kreditnem portfelju 9,18 5,89 2,22 - pokritost nedonosnih terjatev s celotnimi oslabitvami 62,81 89,46 198,37 c) Profitabilnost - obrestna marža 2,27 2,23 2,49 - marža finančnega posredništva 3,51 3,29 3,24 - donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,23 0,32 0,442 Naziv Nova KBM d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot Nova - donos na kapital pred obdavčitvijo 3,01 4,31 6,27 KBM ali banka. - donos na kapital po obdavčitvi 2,48 3,45 5,253 Po metodologiji Banke Slovenije. 1 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU LETNO POROČILO 2010 007 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. VSEBINA 2010 2009 2008 Indeks 1 2 3 4 5=2/3 d) Stroški poslovanja - operativni stroški / povprečna aktiva 1,87 1,81 1,99 - stroški / prihodki 53,17 54,85 61,32 e) Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke 115,90 113,21 123,23 f) Likvidnost 4 - likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja 37,65 35,75 4,19 - likvidna sredstva / povprečna aktiva 14,51 16,36 2,18 4 Zaradi nove metodologije (Ur. l. 21/2009) kazalnika 2010 in 2009 nista primerljiva z letom 2008. 1 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU LETNO POROČILO 2010 008 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d. Spoštovani delničarji in poslovni partnerji! Rezultati Skupine Nove KBM nakazujejo, da smo sposobni kljub najhujši krizi v zadnjih 50. letih poslovati z dobičkom Svetovno gospodarstvo je v letu 2010 zaznamoval posto- in ustvarjati dodano vrednost za naše delničarje. Skupina pen izhod iz krize. Signali okrevanja so se pokazali v dr- Nove KBM je poslovala pozitivno ter leto 2010 zaključila žavah v razvoju (Azije in Latinske Amerike), razvite države s čistim dobičkom v višini 11,4 milijona evrov. Čisti do- pa so beležile postopno okrevanje gospodarstva, kar je biček je nižji za 11,4 odstotka v primerjavi z letom 2009. bilo opazno tudi v Sloveniji. Negativno gospodarsko rast Negativen vpliv na dobiček so imele predvsem oblikovane slovenskega gospodarstva v prvem četrtletju je v drugem oslabitve in rezervacije v višini 83,2 milijona evrov. Ob tem četrtletju zamenjala pozitivna, ki se je nadaljevala sko- smo v letu 2010 v Skupino Nove KBM uspešno vključili zi celotno leto 2010. Pričetek okrevanja v Sloveniji je bil Credy banko iz Kragujevca, ki je v fazi celovite reorganiza- skladen z evropskim in predvsem z nemškim okrevanjem, cije, kar je še dodatno vplivalo na stroškovno komponen- saj je Nemčija največji trgovinski in izvozni partner Slo- to. V letu 2010 smo povečali bilančno vsoto za 81 milijonov venije. Posledice krize za slovensko gospodarstvo in po- evrov ali 1,4 odstotka na 5,9 milijarde evrov. Kapitalska sledično bančni sistem so precejšnje, vendar je bilo dno ustreznost Skupine Nove KBM na celotni kapital znaša doseženo in upadanje BDP ustavljeno. V Novi KBM že v 10,89 odstotka in na temeljni kapital 7,93 odstotka. Nova letu 2011 pričakujemo upad deleža oslabitev in rezervacij KBM d.d. je leto 2010 zaključila s čistim dobičkom v višini v bančnem sektorju, kar se bo odrazilo v povečanju do- 9,4 milijona evrov ali 0,36 evra na delnico. bičkonosnosti in stabilnosti bančnega sistema v Slovenji. Stroški poslovanja na povprečno aktivo so v letu 2010 zna- šali 2,21 odstotka in so se povišali z 2,01 odstotka v letu 2009. Večji del povečanja stroškov poslovanja je povezan z aktivnostmi optimizacije števila zaposlenih v Credy banki. V letu 2010 smo v Credy banki znižali število zaposlenih s 719 na 390. Število zaposlenih v Skupini Nove KBM se je zaradi vključitve Credy banke povišalo z 2.725 na dan 31.12.2009 na 3.025 konec leta 2010. V Novi KBM se je število zaposlenih znižalo s 1.456 na dan 31.12.2009 na 1.393 zaposlenih 31.12.2010. Matjaž Kovačič Predsednik uprave 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 009 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Konec leta 2010 je Nova KBM imela 100.295 delničarjev, V decembru leta 2010 je nadzorni svet Nove KBM potrdil kar je največ v Sloveniji. Delnica je v letu 2010 izgubila predlog uprave o povišanju kapitala do višine 50 odstotkov 10,8 odstotka vrednosti, in sicer se je znižala z 11,44 evra in dodatni kotaciji delnic Nove KBM na varšavski borzi. na dan 31.12.2009 na 10,20 evra na dan 31.12.2010. Pa- Varšavska borza je po naši oceni ena izmed zanimivejših danje vrednosti delnice Nove KBM je močno povezano s za vzporedno kotiranje delnic Nove KBM. Po tržni kapi- pomanjkanjem likvidnosti in posledičnim manjšim zani- talizaciji je največja v regiji srednje in vzhodne Evrope. manjem večjih investitorjev. Glavne prednosti kotacije v Varšavi so večja dostopnost do novega kapitala, dostop do poljskih institucionalnih inve- Novosti v letu 2010 stitorjev, visoka likvidnost trga in delnic ter promocijski in Nova KBM je v letu 2010 kljub krizi uvedla mnogo novo- marketinški učinki na trgih srednje Evrope. Glede na sto- sti. Pri uresničevanju in izvajanju Strategije Skupine Nove pnjo likvidnosti lahko delnice Nove KBM že pred predvi- KBM na področju širitve na nove trge je v letu 2010 nare- deno kotacijo na varšavski borzi uvrščamo med tri najbolj dila pomemben korak v smeri internacionalizacije Skupi- likvidne v Sloveniji. S predvidenim povečanjem temeljne- ne Nove KBM s kapitalskim vstopom v srbsko Credy ban- ga kapitala bomo omogočili izvajanje zastavljene strate- ko. Nova KBM raziskuje tudi druga potencialna tržišča za gije in dodatno izboljšali kvaliteto kapitala, ki jo zahtevajo širitev delovanja in preučuje banke, s katerimi bi lahko nova pravila Basel III. poglobili sodelovanje po poslovni plati ali s kapitalskim vstopom. V letu 2010 je na redni letni skupščini prišlo do sprememb Nova KBM je najela sindicirano posojilo v višini 165.000 v zasedbi nadzornega sveta. Sodelovanje med upravo in tisoč evrov in tako zagotovila likvidna sredstva za nemo- nadzornim svetom je potekalo nemoteno in na visoki rav- teno delovanje banke. Izpostaviti je potrebno, da je to prvo ni. Delničarji so podprli predlog uprave, da banka z raz- sindicirano posojilo, ki ga je slovenska banka po nasto- poreditvijo dobička v druge rezerve zasleduje cilj krepitve pu finančne krize najela v tujini, pri katerem je odplačilo kapitala. S tem so se upoštevale predvidene spremembe glavnice v enkratnem znesku ob zapadlosti kredita. na področju finančne regulative, ki dajejo bistveno večji poudarek kvalitetnejšim sestavinam kapitala oziroma za- Mnogo novosti je bilo uvedenih tudi na področju sodob- držanim dobičkom, in hkrati se je okrepila vrednost banke. nih prodajnih poti. Nova KBM je predstavila prenovljeno spletno stran banke, spletno stran za mlade ter vsebinsko in oblikovno prenovljeno spletno banko – Bank@Net nove generacije. Vse omenjene novosti omogočajo boljše in so- dobnejše storitve, ki jih nudimo našim komitentom.Manja SkernišakČlanica uprave 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Leto 2011 Zaključek Skupina Nove KBM je težavno poslovno leto 2010 za- Kljub težavnim ekonomskim razmeram Skupina Nove ključila z dobičkom predvsem zaradi konzervativne kre- KBM posluje dobičkonosno in je odlično pripravljena na ditne politike, jasne strategije razvoja z osredotočanjem izzive in priložnosti v prihodnosti. Nadaljevali bomo z iz- na temeljno dejavnost in dobrega poslovnega modela, ki polnjevanjem naše strategije, ki se osredotoča na disci- temelji na odličnem sodelovanju s komitenti banke in pa plino pri upravljanju s tveganji, razpršitev virov prihodkov vsekakor tudi zaradi neprestanega vzpodbujanja dobrega in ustvarjanjem ustrezne vrednosti za vas – naše delni- delovnega okolja oz. vzdušja med zaposlenimi. Napove- čarje. Zagotavljamo vam, da bomo ščitili vaše interese in di institucij, ki analizirajo makroekonomske razmere, se naredili vse, da povečamo dodano vrednost. med seboj razlikujejo, so pa enotne, da ponovnega zdrsa v krizo ne bo. Globalna ekonomska rast naj bi se gibala okoli 4 odstotkov. Pričakovanja so pozitivna in kazalniki Uprava Nove KBM d.d. nakazujejo vzpon gospodarske aktivnosti tudi v razvitih državah, kar se odraža na borznih tečajih, ki so že vključi- li pričakovano rast gospodarstva v cene delnic. Povečanje likvidnosti zaradi zgodovinsko nizkih obrestnih mer vzbu- ja strah pred povišanjem inflacijskih pritiskov, predvsem pri hrani in surovinah. Najverjetneje se bodo nadaljevala mag. Andrej Plos, Manja Skernišak, Matjaž Kovačič, tudi velika valutna nihanja zaradi različnih pristopov glede član članica predsednik vodenja ekonomskih politik, manipulacij valutnih tečajev in ščitenja izvoznikov v največjih globalnih gospodarstvih. V Skupini Nove KBM si prizadevamo, da bomo sledili začr- tani strategiji razvoja in preskočili vse morebitne prepre- ke, ki bi nas lahko ovirale na poti. Banka razpolaga z vsem potrebnim za nadaljnjo rast in razvoj. Planiranje poslov- ne politike in finančnega načrta za leto 2011 je potekalo na podlagi izhodišč, ki temeljijo na jesenskih napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj. Načrtova- na bilančna vsota Skupine Nove KBM za leto 2011 znaša 5.959,2 milijona evrov in bo v primerjavi z bilančno vsoto Skupine Nove KBM po stanju na dan 31.12.2010 na pri- bližno enakem nivoju. Skupina Nove KBM načrtuje v letu 2011 dobiček iz rednega poslovanja v višini 33,9 milijona evrov in čisti dobiček v višini 27,8 milijona evrov.mag. Andrej PlosČlan uprave 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 011 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d. Uvod razložitev, da je lahko med letom odgovorno spremljal Nadzorni svet banke je v letu 2010 deloval v dveh različ- poslovanje banke in delo notranje revizije, aktivno so- nih sestavah. V prvi polovici leta je nadzorni svet deloval deloval pri oblikovanju Politike upravljanja ter nadziral v sestavi: mag. Danilo Toplek, predsednik, mag. Franc vodenje banke. Škufca, namestnik predsednika, in člani Andrej Svetina, Člani nadzornega sveta so izvajali vse previdnostne ukre- Anton Guzej, Ivan Vizjak, mag. Alenka Bratušek, dr. Dušan pe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali Jovanovič ter mag. Janez Košak. na njihovo presojo. V primeru obstoja nasprotja interesov Skupščina banke je dne 22. 6. 2010 namesto razrešenega so člani nadzornega sveta ravnali v skladu z zakonom in člana nadzornega sveta Marka Jazbeca, ki je 4. 11. 2009 Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Natančnej- na podlagi odstopne izjave prenehal opravljati funkcijo, še kriterije za presojo obstoja nasprotja interesov ter po- izvolila novega člana dr. Aleša Krisperja. stopke ravnanja so člani nadzornega sveta opredelili tudi v Poslovniku o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet banke v obeh sestavah je opravljal svojo funkcijo zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vode- Primeri obstoja nasprotja interesov so bili pri posameznih njem banke in Skupine ter dolžnost skrbnega in vestnega članih nadzornega sveta zgolj začasne narave in niso po- ravnanja na podlagi pristojnosti, ki so določene v zakonu menili razloga za prenehanje njihovega mandata. ter drugih predpisih in v aktih Nove KBM d.d. Pri svojem Vsi člani nadzornega sveta so v skladu s Kodeksom upra- delu je nadzorni svet upošteval tudi določila veljavnega vljanja javnih delniških družb podpisali izjavo, na podlagi Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. katere so se opredelili, da izpolnjujejo kriterije neodvi- Iz pregleda delovanja nadzornega sveta ocenjujemo, da je snosti, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem nadzorni svet v skladu s svojimi pristojnostmi na ustrezen svetu in da imajo za tako delo dovolj izkušenj ter znanja. način zagotavljal nadzorovanje dela uprave in poslovanja Nadzorni svet je pred presojo potencialnega kandidata banke ter Skupine. za novega člana nadzornega sveta upošteval priporočila Način in obseg nadzora vodenja banke in Skupine Nove komisije za imenovanja in nominacijskega odbora ter na KBM podlagi tega ocenil strokovno znanje in izkušnje, ki so po- Delo nadzornega sveta je bilo ustrezno organizirano in je trebne za kvalitetno opravljanje funkcije člana nadzorne- potekalo v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega sveta. ga sveta. Oceno o izpolnjevanju pogojev je nadzorni svet Člani nadzornega sveta so prejemali strokovno pripravlje- razkril tudi v predlogu za skupščino banke. na gradiva, kar je omogočalo, da so bili člani nadzornega Predsednik nadzornega sveta je svojo nalogo opravljal sveta informirani o zadevi, o kateri so odločali. v skladu s pooblastili in Poslovnikom o delu nadzorne- Ocenjujemo, da je imel nadzorni svet dovolj poročil in ga sveta ter je z upravo banke sodeloval tudi med seja-mag. Danilo Toplek informacij ter po potrebi tudi dodatnih pojasnil in ob- mi nadzornega sveta. Predsednik je člane nadzornegaPredsednik nadzornega sveta 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 012 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.sveta spodbujal k učinkovitemu in aktivnemu opravljanju nega sveta. Komuniciranje in sodelovanje med upravo in naval še druga pomembna vprašanja.funkcije. Seje je vodil na način, ki je zagotavljal odgovorno nadzornim svetom je bilo ustrezno ter korektno. Nadzorni svet je v letu 2010 obravnaval naslednje ključnesprejemanje odločitev nadzornega sveta. Komuniciranje Iz opravljene samoocenitve dela nadzornega sveta in nje- teme oziroma vprašanja:nadzornega sveta z javnostjo je potekalo preko predse- govih komisij v letu 2010 izhaja, da so člani nadzornegadnika nadzornega sveta. • Nadzorni svet je v začetku leta obravnaval nerevidirano sveta glede na pripravo, udeležbo in aktivnost na sejah poročilo o poslovanju banke in Skupine za leto 2009.Sestava nadzornega sveta zagotavlja odgovoren nadzor in ter prispevek k oblikovanju posameznih odločitev nadzor- • V okviru spremljave poslovanja banke je redno obrav-sprejemanje odločitev v korist banke, saj člani nadzornega nega sveta učinkovito, aktivno in uspešno opravljali nad- naval in se seznanjal s trimesečnimi poročili o poslo-sveta razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem, izku- zorno funkcijo v letu 2010, kar je prispevalo k uspešnemu vanju banke in poslovanju Skupine ter trimesečnimišnjami in veščinami, ki se med posameznimi člani nad- sistemu korporativnega upravljanja banke in Skupine, poročili o notranjem revidiranju v banki.zornega sveta med seboj dopolnjujejo, in je pri njih zago- zaščiti interesov delničarjev in upnikov banke ter v celoti • Obravnaval in potrdil je Letno poročilo Nove KBM d.d. tovljena ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost. izpolnilo pričakovanja, zahteve in priporočila nadzornih in Skupine Nove KBM za leto 2009.Številčnost članov nadzornega sveta zagotavlja in omogo- institucij. • Obravnaval je gradiva za 19. skupščino banke in jih pre-ča učinkovito razpravo in sprejem kvalitetnih odločitev na Preverjanje poslovanja banke in obravnava najpomemb- dlagal skupščini v sprejem, in sicer uporabo bilančne-podlagi raznovrstnih izkušenj in veščin njegovih članov. nejših vprašanj s področja poslovanja banke ga dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemuČlani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej nad- Nadzorni svet se je v letu 2010 (skupaj v obeh sestavah) svetu, informacijo o prejemkih članov organov vodenjazornega sveta in so se nanje tudi ustrezno pripravili. Seje sestal na 11 rednih in 3 korespondenčnih sejah. Najpo- in nadzora v poslovnem letu 2009, imenovanje revizor-nadzornega sveta so potekale ob visoki stopnji udelež- membnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2010 so ja, spremembe statuta banke in izvolitev nadomestne-be članov. Člani nadzornega sveta so se na obravnava- bile povezane s spremljanjem tekočega poslovanja ban- ga člana nadzornega sveta. V zvezi s spremembamine teme pripravili, podajali konstruktivne predloge in na ke, prilagojenim spremenjenim razmeram na trgu zaradi statuta je skupščina obravnavala predvsem prilagodi-podlagi strokovno pripravljenih in celovitih informacij, posledic finančne in gospodarske krize, ter z obravnavo tev določil statuta noveli Zakona o gospodarskih druž-ki so jih prejeli od uprave banke, sprejemali odločitve v in dajanjem soglasja v zvezi s Strategijo Nove KBM d.d. bah (ZGD-1C).skladu s poslovnikom ter pooblastili. Poslovnik delovanja in Skupine Nove KBM za obdobje 2010–2013. Nadzorni • Potrdil je Izhodišča uprave banke za pripravo Poslovne nadzornega sveta je usklajen s Kodeksom upravljanja svet je spremljal realizacijo Poslovne politike in finanč- politike in finančnega načrta Nove KBM d.d. in Skupinejavnih delniških družb. Na vse seje nadzornega sveta je nega načrta Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto Nove KBM za leto 2011.bila vabljena tudi uprava banke. 2010. Seznanjal se je tudi s poročili uprave banke o izpo- • Podal je soglasje upravi banke k določitvi sistema no- stavljenosti banke do komitentov s finančnimi težavami tranjih kontrol banke. Redno je tudi spremljal in oce-Nadzorni svet ocenjuje, da so njegovi člani svojo funkcijo in poročili o gibanju kvalitete portfelja lizinških družb in njeval ustreznost strategij in politik prevzemanja tve-opravljali odgovorno in dovolj angažirano. V letu 2010 so bank v Skupini Nove KBM ter ukrepi in aktivnostmi uprave ganj ter upravljanja s tveganji.se nekateri člani izobraževali v programu usposabljanja banke za zmanjšanje izpostavljenosti banke. V letu 2010 • Oblikoval je predlog za skupščino banke za imenovanje članov nadzornega sveta, za kar so prejeli tudi ustrezno pa se je nadzorni svet seznanil tudi z Izhodišči za pripra- revizorja za leto 2010.potrdilo. vo Poslovne politike in finančnega načrta Nove KBM d.d. • Obravnaval je predlog uprave banke glede kapitalskega Uprava je poleg izčrpnih gradiv nadzornemu svetu dajala in Skupine Nove KBM za leto 2011, na katera je nadzorni vstopa Nove KBM d.d. v Credy banko a.d. Kragujevac,tudi vsa potrebna dodatna pojasnila k posameznim te- svet podal soglasje v začetku leta 2011. Poleg teh ključnih glede katerega je v mesecu januarju 2010 podal svojemam. Poleg podrobnejših utemeljitev gradiv neposredno tem je nadzorni svet obravnaval in potrdil Letno poročilo soglasje. Seznanjal se je tudi s poročili uprave banke ona sejah je obstajala pripravljenost izčrpnega odgovarja- banke in Skupine za leto 2009 in druga gradiva, ki jih je postopkih prevzema Credy banke in poročili o potekunja članov uprave na posamična vprašanja članov nadzor- predlagal v sprejem skupščini banke. Poleg teh je obrav- aktivnosti po prevzemu banke. 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 013 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.• Soglašal je z izvedbo dokapitalizacije Credy banke a.d. (AZN) o izdaji dovoljenja Nove KBM d.d. za pridobitev terem je bilo opredeljeno področje in način delovanja ko- Kragujevac. kapitalskega deleža v Zavarovalnici Maribor d.d. ter misij. Komisije so sestavljene iz članov nadzornega sveta• Upravi banke je podal soglasje k pripravi dokumenta- sklepom AZN v zvezi s prošnjo Zavarovalnice Maribor ter enega ali več zunanjih strokovnjakov s širšim znanjem cije in postopkov za izvedbo dokapitalizacije Nove KBM d.d. za podaljšanje roka za izvedbo dokapitalizacije. s področja, ki ga zajema delo posamezne komisije. d.d., v mesecu decembru 2010 pa je podal soglasje • Seznanil se je s poročili posameznih komisij in odborov Nominacijski odbor je nudil nadzornemu svetu strokovno upravi banke k sklepu o povečanju osnovnega kapitala nadzornega sveta. podporo pri: Nove KBM d.d. • Nadzorni svet je na rednih in korespondenčnih sejah • Na predlog komisije za imenovanja je dne 23.12.2009 dajal soglasja k izpostavljenosti banke do komitentov v • izvedbi postopka izbire kandidatov za člane nadzorne- za predsednika uprave banke, za mandatno dobo 5 let, skladu z ZBan-1 in soglasja k izpostavljenosti do oseb ga sveta in pripravi predlogov nadzornemu svetu, kate- ki je začela teči dne 22. 5. 2010, imenoval Matjaža Ko- v posebnem razmerju z banko. re kandidate naj nominira skupščini; vačiča. • preverjanju sestave nadzornega sveta v luči priporočil • Na predlog komisije za imenovanja je dne 24. 3. 2010 Na podlagi zgoraj navedenih obravnav poslovanja nadzor- dobre prakse in sprejetih kodeksov ter poročanju o tem za članico uprave banke, za mandatno dobo 5 let, ki je ni svet ocenjuje in ugotavlja, da je v skladu z 272. členom nadzornemu svetu. začela teči dne 22. 5. 2010, imenoval Manjo Skernišak. in 281. členom ZGD-1 in v okviru svojih pristojnosti redno• Na predlog komisije za imenovanja in predlog nomi- in dovolj poglobljeno preverjal poslovanje banke in Skupi- Pregled in potrditev Letnega poročila ter preveritev pre- nacijskega odbora je skupščini banke kot kandidata za ne v letu 2010 ter na ta način ustrezno nadzoroval vodenje dloga uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 nadomestnega člana nadzornega sveta predlagal dr. in poslovanje banke in Skupine Nove KBM ter delovanje Uprava banke je v zakonskem roku predložila nadzorne- Aleša Krisperja. notranje revizije. mu svetu revidirano Letno poročilo Skupine Nove KBM in Letno poročilo Nove KBM d.d. za leto 2010, skupaj z re-Poleg navedenih ključnih tem je nadzorni svet obravnaval Komisije in odbori nadzornega sveta vizorjevim poročilom. Prav tako je predložila tudi Letnoše naslednje pomembne zadeve: V poslovnem letu 2010 so v skladu z Zakonom o gospo- poročilo o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za darskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan- leto 2010.• Poročilo o izpostavljenosti banke do največjih kredito- 1) svoje delo opravljali: revizijska komisija, komisija za jemalcev vključno z izvedenimi zavarovanji. prejemke, komisija za imenovanja ter nominacijski odbor. Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo• Podal je soglasje k določitvi zgornje meje dolgoročne Nadzorni svet je dne 31. 8. 2010, v skladu s priporočili Skupine Nove KBM in Letno poročilo Nove KBM d.d. za zadolžitve banke za leto 2010. novega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, na- leto 2010. Ugotovil je, da letni poročili predstavljata celo-• Podal je soglasje k sprejemu letnega načrta notranje mesto dotedanje komisije za imenovanja in komisije za stno vsebino o poslovanju banke in Skupine za leto 2010. revizije za leto 2010. prejemke oblikoval kadrovsko komisijo nadzornega sve- Nadzorni svet se je seznanil tudi z mnenji pooblaščene• Seznanil se je s Poročilom o notranjem revidiranju za ta. Komisija za imenovanja in komisija za prejemke sta z revizijske družbe Ernst & Young d.o.o., v skladu s katerimi leto 2009. dnem oblikovanja kadrovske komisije prenehali obstajati. so računovodski izkazi banke in skupinski računovodski• Sprejel je Izjavo o upravljanju banke za leto 2009. izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev• Seznanil se je z informacijo o dospelosti obveznic serije Komisije in odbori nadzornega sveta so delovali v skladu finančnega stanja Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM RS 15U (sanacijske obveznice). s programi dela komisij in odborov ali v skladu z naloga- na dan 31.12.2010 ter njunega poslovnega izida in denar-• Seznanil se je s Pismi Banke Slovenije upravi in nad- mi in odločitvami, ki jih je sprejel nadzorni svet. Komisije nih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi zornemu svetu ter z Odločbami, sklepi in priporočili nadzornega sveta so nudile nadzornemu svetu strokov- računovodskimi standardi računovodskega poročanja, Banke Slovenije ter s pojasnili uprave v zvezi z navede- no podporo pri nadziranju poslovodenja banke in družb kot jih je sprejela EU, in zahtevami Zakona o gospodar- nimi dokumenti. v Skupini. Komisije so opravljale svoje naloge na podlagi skih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih• Seznanil se je z Odločbo Agencije za zavarovalni nadzor zakona, statuta banke in poslovnika o delu komisij, v ka- izkazov. Zunanji revizor meni, da je tudi poslovno poročilo 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 014 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM skladno z revidira-nimi računovodskimi izkazi.Nadzorni svet je preveril tudi predlog uprave banke o upo-rabi bilančnega dobička za leto 2010, o katerem odločaskupščina banke. Uprava banke predlaga, da se bilančnidobiček, ki izhaja iz ostanka čistega dobička poslovnegaleta 2010 (po oblikovanju zakonskih, statutarnih in drugihrezerv iz dobička), v celoti nameni za izplačilo dividenddelničarjem. Nadzorni svet soglaša s predlogom upraveo uporabi bilančnega dobička.Maribor, 31. 3. 2011 Nadzorni svet Nove KBM d.d. mag. Danilo Toplek, predsednik 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 015 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 4 4.1 zaposlenih jih je v Novi KBM 1.393, v Zavarovalnici Mari- Kratka predstavitev bor 874, v Credy banki 390, v PBS 233, v ostalih družbah pa je po manj kot 30 zaposlenih. Skupino sestavljajo obvladujoča družba Nova KBM d.d. in Bilančna vsota Skupine je 31.12.2010 znašala 5.866.657 devet družb s sedežem v Sloveniji, družba s sedežem v tisoč evrov in je za 81.020 tisoč evrov ali za 1,4 odstotka Avstriji, dve družbi s sedežem na Hrvaškem in družba s večja kot konec leta 2009. sedežem v Srbiji.PREDSTAVITEV Dobiček Skupine iz rednega poslovanja je v 2010 znašal Posredno je Nova KBM d.d. prisotna v področju JV Evrope 18.001 tisoč evrov in je od bruto dobička v enakem ob- in osrednje Evrope preko slovenskih podjetij, ki izvažajo dobju leta 2009 za 2,3 odstotka višji. K višji realizaciji v SKUPINE na omenjene trge in jih financira banka. 2010 so največ prispevali: čiste obresti, čiste opravnine, pripadajoči dobički iz naložb v kapital družb in prihodki iz Skupina je v 2010 uresničila cilj širitve poslovanja v Srbijo. NOVE KBM IN dividend. Nova KBM je z datumom prevzema 31.3.2010 dokapitali- zirala Credy banko a.d. 5, Kragujevac, Srbija. Z nakazilom Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacija- NOVE KBM dokapitalizacije v višini 9.416 tisoč evrov je postala Nova mi in oslabitvami je znašal 101.223 tisoč evrov oziroma KBM lastnica 175.046 delnic, kar je predstavljalo 55,1-od- 7,2 odstotka več od zneska, doseženega v 2009. Skupina stotni delež. V novembru 2010 je bila izvedena nova do- d.d. je poslovala v oteženih gospodarskih razmerah ob upo- kapitalizacija v višini 10.000 tisoč evrov, s tem pa je Nova časnjenem okrevanju gospodarskega okolja. To se je od- KBM postala lastnica 72,38-odstotnega deleža v Credy razilo v neto rezervacijah in oslabitvah. Skupina jih je na- banki. mreč v letu 2010 oblikovala 83.222 tisoč evrov oziroma 8,3 odstotka več kot v 2009. Tržni delež bilančne vsote Nove KBM in PBS 6 skupaj je konec decembra 2010 predstavljal 11,2 odstotka sloven- Nova KBM je druga največja banka po bilančni vsoti v Slo- skega bančnega sistema in je druga bančna skupina v veniji s tržnim deležem 9,6 odstotka. Obseg poslovanja je Sloveniji. v letu 2010 povečala za 17.134 tisoč evrov oziroma za 0,4 odstotka, medtem ko se je bilančna vsota bank v Sloveniji Skupina je edina skupina v Sloveniji, ki lahko komitentom skrčila za 2,1 odstotka. ponuja vrsto bančnih produktov in storitev prek mreže PBS, ki vključuje preko 550 poštnih enot. V Skupini je bilo 31.12.2010 zaposlenih 3.025 ljudi oziro- ma 300 več kot na zadnji dan leta 2009, predvsem zaradi vključitve nove banke (Credy banke) v Skupino. Od 3.025 5 Naziv Credy banka a.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot Credy banka. 6 Naziv Poštna banka Slovenije d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot PBS. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 016 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 2006 2007 2008 2009 2010 Bilančna vsota banke V letu 2010 je banka znižala število zaposlenih za 63 ozi- ugodnosti Nov začetek za vse nove imetnike osebnega roma za 4,3 odstotka, tako je število zaposlenih ob koncu računa. 5.000 leta 2010 znašalo 1.393 ljudi. 4.807 v milijonih evrov 4.500 4.565 4.789 Februar 4.000 4.219 Banka je izvedla obsežno posodobitev Bank@Neta. Ta je • Uprava Nove KBM je prenovila Strategijo Nove KBM in 3.500 3.669 obsegala grafično prenovo storitve in nove možnosti upo- Skupine Nove KBM za obdobje od 2010 do 2013. 3.000 rabe. Več o Bank@Netu je zapisano v poglavju Uporaba • Nova KBM je ponudbo storitev investicijskega bančni- 2.500 sodobnih prodajnih poti. štva razširila v vse svoje poslovalnice. 2.000 • Nova KBM je na področju poslovanja s prebivalstvom 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 V letu 2010 je banka nadaljevala s širitvijo in posodobitvijo pričela s posredovanjem prostovoljnega dodatnega po- poslovne mreže. V strogem središču prestolnice, na zna- kojninskega zavarovanja Moje naložbe v svojih poslo- V letu 2010 je banka dosegla 11,4 milijona evrov dobička menitem Mestnem trgu, je pričela poslovati nova poslo- valnicah ter ponudila prenovljeno rentno varčevanje. pred obdavčitvijo, medtem ko je bančni sistem posloval z valnica Ljubljana Center. Temu je sledila širitev poslovne • Predsednik uprave KBM Infonda 7 je za obdobje petih izgubo v višini 92 milijonov evrov. mreže še s tremi poslovalnicami (v Mariboru poslovalnica let postal Matjaž Lorenčič, član uprave pa mag. Samo Koroška vrata, poslovalnica v Gornji Radgoni in posloval- Stonič. Dobiček pred obdavčitvijo 2006 2007 2008 2009 2010 nica v Žireh). • Uprava PBS je pričela nov petletni mandat. Fitch, ena vodilnih svetovnih ocenjevalnih (rating) agencij, Marec 60.000 je potrdila obstoječo bonitetno oceno Novi KBM, ki znaša • Nova KBM je postala večinski lastnik srbske Credy 50.000 53.546 A- za dolgoročno tveganje in F2 za kratkoročno tveganje. banke, ki je postala 14. članica Skupine Nove KBM. 40.000 44.462 Ocena prihodnjih izgledov je stabilna. • Nadzorni svet Nove KBM je članico uprave Manjo Sker-v tisoč evrih 30.000 nišak ponovno imenoval na ta položaj za obdobje petih 20.000 19.384 4.2 let, ki je pričelo teči 22. maja 2010. 10.000 15.149 11.365 Pomembnejši dogodki v letu 2010 in mejniki • Nova KBM je odprla prenovljene prostore Poslovalnice 0 2006 2007 2008 2009 2010 po letih Ruše in obenem obeležila 40. obletnico te poslovalnice. • PBS je v sodelovanju s Pošto Slovenije odprla speciali- zirana bančna okenca na poštah v Slovenskih Konjicah, Januar Banka je v letu 2010 izboljšala naslednje kazalnike po- Šentjurju, Grosupljem in Radovljici. • Nova KBM je ponudila nove storitve za prebivalstvo – slovanja: • Nova KBM je v Ljubljani pripravila investitorsko konfe- Eko osebne, Eko avtomobil in Eko stanovanjske kre- • obrestna marža se je povečala z 2,23 na 2,27 odstotka, renco, na kateri je sodelovalo več kot 20 analitikov, bor- dite. • marža finančnega posredništva se je povečala s 3,29 na znih posrednikov, investitorjev in ostalih predstavnikov • Nova KBM je odprla nove prostore Poslovalnice Žiri. 3,51 odstotka, investicijske javnosti. • Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje upravi ban- • neobrestna marža se je povečala z 1,07 na 1,23 odstot- • Zavarovalnica Maribor8 je svojim strankam ponudila ke za kapitalski vstop Nove KBM v Credy banko. 7 ka in novo življenjsko zavarovanje ZM PRIZMA Komfort paket. • Nova KBM in nekatere družbe v Skupini so sponzorsko • bilančna vsota na zaposlenega se je povečala s 3.234 podprle tradicionalno tekmovanje za svetovni pokal v 7 Naziv KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. se v letnem poročilu na 3.373 tisoč evrov na zaposlenega. uporablja tudi kot KBM Infond. smučanju – 46. Zlato lisico. 8 Naziv Zavarovalnica Maribor d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi • PBS je svojim strankam ponudila prenovljen paket kot Zavarovalnica Maribor ali kot ZM. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 017 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.April • Predsednik izvršnega odbora Credy banke je postal sveta družbe: Alojza Jarca, Igorja Šujico in Stanka Brgleza.• Predsednik uprave Nove KBM Matjaž Kovačič je na fi- Predrag Mihajlović. • V Zavarovalnici Maribor so zaposleni izvolili novega nančnem sejmu Kapital v Ljubljani prejel nagrado za • Uprava Nove KBM je sprejela Politiko upravljanja Nove predsednika in člane sveta delavcev Zavarovalnice Ma- najboljšega finančnika leta po izboru slovenskih novi- KBM. ribor. narjev in urednikov. • Nova KBM je ponudila prenovljen Paket dobrodošlice• Nova KBM se je skupaj z nekaterimi članicami Skupine za nove komitente, ki ga je dopolnila z ugodnostmi 6 Avgust Nove KBM predstavila na finančnem sejmu Kapital. članic Skupine Nove KBM (ZM, Moja naložba9, KBM • Nadzorni svet Nove KBM je potrdil Politiko upravljanja.• Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje k Strategiji Nove Infond, KBM Invest10, KBM Leasing 11 ter Gorica Lea- • Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje upravi ban- KBM in Skupine Nove KBM za obdobje od 2010 do 2013. sing 12). ke k pripravi dokumentacije in postopkov za izvedbo• Nova KBM je na področju poslovanja s podjetji pričela • Nova KBM je svojim strankam ponudila novo storitev – dokapitalizacije Nove KBM. s posredovanjem prostovoljnega dodatnega pokojnin- Družina paket ter razširila svojo depozitno ponudbo s • Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje upravi ban- skega zavarovanja Moje naložbe. sklepanjem depozitov v evrih preko Bank@Neta po višji ke v zvezi z dokapitalizacijo Credy banke.• Nova KBM je nabor zavarovalniških produktov, ki jih obrestni meri. • Nova KBM je prenovila paket za kmetovalce in ga do- posreduje v svojih poslovalnicah, dopolnila z novima • V sistem Moneta je vstopil nov ponudnik – trgovine Tuš. polnila z ugodnostmi za pravne osebe. oblikama naložbenega življenjskega zavarovanja Zava- • Nova KBM in nekatere ostale družbe v Skupini Nove • Nova KBM je v svojih poslovalnicah pričela s posredo- rovalnice Maribor – ZM PRIZMA Modra naložba in ZM KBM so sponzorsko podprle 18. Festival Lent. vanjem nezgodnega zavarovanja otrok in mladine Za- PRIZMA Naložbeno življenjsko zavarovanje. • Zavarovalnica Maribor je odprla vrata svojega novega varovalnice Maribor – Zojinega zavarovanja.• Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske škodnega centra v Ljubljani. • KBM Infond je začel upravljati obvezniški podsklad In- konference v Zuersu, ki jo je organizirala Raiffeisen fond Bond. Centrobank. Julij • Nova KBM je sprejela Strategijo tehnološko informacij- SeptemberMaj ske podpore za obdobje od leta 2010 do leta 2013. • Nova KBM je predstavila novo blagovno znamko za• Predsedniku uprave Nove KBM Matjažu Kovačiču je na • Nova KBM je predstavila prenovljeno spletno stran mlade, poimenovano Sveta vladar. podlagi sklepa nadzornega sveta Nove KBM o imeno- banke. • KBM Invest je zaključil gradnjo Maistrovih dvorov, Nova vanju pričel teči nov petletni mandat. • Nova KBM je uspešno zaključila strateški projekt CRM. KBM pa je prevzela poslovne prostore v Maistrovih dvorih.• Nova KBM je zasebnikom in podjetjem ponudila kredite • Novi predsednik uprave Adria Bank AG 13 je ob upokoji- • V Zavarovalnici Maribor je po izteku mandata članov za izgradnjo sončnih elektrarn. tvi Jurija Detička postal Gregor Kaiser. sveta delavcev postal novi predsednik sveta delavcev in• Nova KBM je uporabnikom plačilnih kartic ponudila • Uprava Nove KBM kot organ edinega družbenika družbe s tem novi predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu storitev varnostna SMS sporočila. KBM Invest je odpoklicala dotedanje člane nadzornega ZM Robert Ciglarič.• Predstavniki Nove KBM so se udeležili dogodka Dnevi • Moja naložba je obeležila 10. obletnico poslovanja. slovenskega trga kapitala v Ljubljani. 9 Naziv Moja naložba, pokojninska družba, d.d. se v letnem poročilu • Nova KBM in nekatere ostale družbe v Skupini Nove uporablja tudi kot Moja naložba. KBM so sponzorsko podprle 1. Eko maraton Maribor. 10 Naziv KBM Invest d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot KBMJunij Invest. • Predstavniki Nove KBM so sodelovali na prvi interak-• Delničarji Nove KBM so na redni letni skupščini podprli 11 Naziv KBM Leasing d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot tivni predstavitvi slovenskih podjetij, ki sta jo organizi- strateške cilje banke, sprejeli odstop člana nadzornega KBM Leasing. rala Ljubljanska borza in Thomson Reuters. 12 Naziv Gorica Leasing d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot sveta Marka Jazbeca in imenovali nadomestnega člana Gorica Leasing. dr. Aleša Krisperja. 13 Naziv Adria Bank AG se v letnem poročilu uporablja tudi kot Adria Bank. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 018 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Oktober November • Nova KBM je pričela trgovati s finančnimi instrumenti • Agencija za zavarovalni nadzor je Novi KBM izdala • Nova KBM je dokapitalizirala Credy banko in tako po- preko mednarodnega trgovalnega sistema XETRA (tj. dovoljenje za pridobitev kapitalskega deleža v Zava- stala lastnica 72,38-odstotnega deleža. trgovalni sistem preko Ljubljanske borze). rovalnici Maribor, ki je enak ali večji od 50 odstotkov, • Nova KBM je najela sindicirano posojilo v višini 165.000 ter sklep o podaljšanju roka za izvedbo dokapitalizacije tisoč evrov. Zavarovalnice Maribor. • Nova KBM je uvedla univerzalni plačilni nalog (UPN), • Nova KBM je v sodelovanju s KBM Infondom svojim čezmejne SEPA direktne obremenitve in implementi- strankam ponudila novo storitev Naložbeni duet. rala SEPA SCR Rulebook 4.0.• Nova KBM je predstavila vsebinsko in oblikovno preno- • Nova KBM je na univerzalnem poštnem okencu (UPO) vljeno spletno banko – Bank@Net nove generacije. strankam ponudila možnost odpiranja transakcijskih• Nova KBM je s partnerskim podjetjem Mobitel nadgra- računov in sklepanja depozitov. dila sistem Moneta in se s tem vključila v sistem sub- • Nova KBM je v Ljubljani odprla najsodobnejšo bančno vencionirane študentske prehrane. poslovalnico v Sloveniji doslej.• Nova KBM je predstavila novo spletno stran za mlade. • Nadzorni svet ZM je za novega člana uprave ZM imeno-• Nova KBM je ponudbo kreditov za financiranje sončnih val mag. Boruta Celcerja, dosedanjega pooblaščenca elektrarn razširila v sodelovanju s podjetjem Elektro uprave ZM. Maribor. • Nova KBM in PBS sta se vključili v sistem čezmejnih • Nova KBM je odprla nove prostore Oddelka za malo SEPA direktnih obremenitev. gospodarstvo ter nove poslovne prostore v Maistrovem • Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske dvoru v Mariboru. konference na Dunaju, ki jo je organizirala RCB.• KBM Infond je preoblikoval podsklade, tako da je In- • Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske fond Hrast prevzel premoženje in obveznosti uravnote- konference v Pragi, ki jo je organizirala ING. ženega podsklada Infond Uravnoteženi, Infond Uravno- teženi pa je prenehal s poslovanjem. December• Matjaž Kovačič je odstopil z mesta predsednika nad- • Nova KBM je odprla nove sodobne prostore Poslovalni- zornega sveta PBS. Skupščina banke je za nadomestno ce Koroška vrata in Poslovalnice Gornja Radgona. članico nadzornega sveta izvolila Manjo Skernišak, • Na avstrijskem trgu so bile opravljene prve prodaje nadzorni svet pa jo je na svoji 101. seji izvolil za predse- enot vzajemnega sklada Infond BRIC KBM Infonda. dnico nadzornega sveta. • Zavarovalnica Maribor je po uspešni zunanji reviziji tri-• KBM Leasing je kot investitor začel z gradnjo največje- letnega poročila prejela polni certifikat Družini prija- ga in najsodobnejšega trgovskega centra Mercator v zno podjetje. Mariboru. • Zavarovalnica Maribor je začela z družbeno odgovor-• Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske nim projektom heroj.si, ki vzpodbuja družbeni aktivi- konference v Londonu, ki sta jo organizirala Unicredit zem na mikro ravni. in Dunajska borza. • Predstavniki Nove KBM so se udeležili dogodka Dnevi slovenskega trga kapitala v Ljubljani. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 019 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Pomembnejši mejniki po letih1862 • Začetek delovanja Mestne hranilnice Maribor. • Ustanovitev družbe KBM Leasing. 2000 • Republika Slovenija prenese po 5 odstotkov delnic KBMR na Kapitalsko družbo in1948 • Ukinitev Mestne hranilnice Maribor. 1995 • K Novi KBM se pripoji Komercialna banka Slovensko odškodninsko družbo in ostane Nova Gorica.1952 • Ponovna ustanovitev Mestne hranilnice lastnica 90-odstotnega deleža Nove KBM. Maribor s sedežem v Mariboru. 1996 • Kot prva banka v Sloveniji Nova KBM pridobi • Nova KBM je prvič ocenjena s strani certifikat kakovosti na področju poslovanja mednarodne bonitetne agencije Moodys1955 • Ustanovitev Komunalne banke Maribor – isto leto preimenovana v Okrajno banko. s prebivalstvom v skladu z mednarodnim Investors Service. standardom ISO 9001.1962 • Združitev Mestne hranilnice Maribor in • Nova KBM uvede elektronsko bančništvo za Okrajne banke. • Nova KBM kot prva med slovenskimi bankami pravne osebe – Poslovni Bank@Net. vzpostavi spletno stran.1965 • Preimenovanje Mestne hranilnice Maribor in • Povečanje deleža Nove KBM v Zavarovalnici Okrajne banke v Kreditno banko Maribor – • Povečanje deleža v Zavarovalnici Maribor na Maribor na obstoječih 49,96 odstotka in dobi funkcijo komercialne investicijske banke. 25 odstotkov. ustanovitev pokojninske družbe Moja naložba – pridobitev kapitalskega deleža v višini 451971 • H Kreditni banki Maribor se pripoji Kreditna 1997 • Družba KBM Leasing se preoblikuje v družbo odstotkov. banka Ptuj. z omejeno odgovornostjo. 2001 • Nova KBM od hranilno-kreditnih služb Goriška1972 • Banka pridobi najširše pooblastilo za • Nova KBM uspešno zaključi sanacijo. Brda, Žiri in Dobrovo prevzame vse komercialne opravljanje vseh bančnih poslov s tujino. posle – terjatve in obveznosti – in kupi tudi • Nova KBM odkupi od Hipotekarne banke1978 • Združitev z 22 drugimi bankami v Ljubljansko Brežice vse komercialne posle in odpre večinski delež LLT Murska Sobota. banko – združeno banko. Podružnico Brežice z enotama v Krškem in • Pridobitev 25,04-odstotnega deleža Nove Brežicah ter enoto Koper, ki posluje v okviru KBM v Adria Bank.1990 • Kreditna banka Maribor postane delniška Podružnice Ljubljana. družba. 2002 • Nova KBM dokapitalizira Zavarovalnico • Otvoritev podružnice Nove KBM v Dravogradu Maribor.1991 • Začetek oblikovanja Skupine Nove KBM. – Podružnica Koroška. • KBM kupi 10-odstotni delež v Zavarovalnici 2003 • Začetek poslovanja v novem informacijskem 1998 • Družbi Nova KBM in KBM Fineko ustanovita sistemu NOBIS. Maribor. KBM Invest. • Ustanovitev družbe KBM Fineko 14. • Nova KBM dokapitalizira družbo Moja • Vpis vseh delnic Nove KBM z oznako KBMR naložba.1993 • KBM izstopi iz Ljubljanske banke – združene v centralni register pri KDD; 100-odstotni banke. Prične se sanacija banke. lastnik je Republika Slovenija. 2004 • Izveden je prenos državnih delnic v višini 55 odstotkov na Novo KBM, s čimer ta postane • Ustanovitev Mariborske borznoposredniške • Nova KBM uvede elektronsko bančništvo večinska lastnica PBS. S tem je PBS kot hiše (MBH) in KBM Infonda. Bank@Net za prebivalstvo. hčerinska banka vključena v Skupino Nove KBM.1994 • Banka dobi novo ime – Nova KBM. • Ustanovitev družb KBM Invest ter Gorica • Ustanovitev družbe M-PAY skupaj z mobilnim Leasing. operaterjem Mobitel. • Otvoritev podružnice Nove KBM v Ljubljani – Podružnica Ljubljana. 1999 • Začetek prenove informacijskega sistema v • Nova KBM dokapitalizira družbo Moja Novi KBM – projekt NOBIS. naložba.14 Naziv KBM Fineko d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot KBM Fineko. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 020 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.2005 • Vključitev v TARGET – vseevropski medbančni • Nova KBM dokapitalizira Adria Bank in s tem 2010 • Uprava Nove KBM sprejme strategijo Nove plačilni sistem. poviša lastniški delež na 50,54 odstotka. KBM in Skupine Nove KBM za obdobje od 2010 do 2013. • Mariborska borznoposredniška hiša d.o.o. • Nova KBM dokapitalizira družbo Gorica (MBH d.o.o.) se pripoji k Novi KBM. Leasing. • Nova KBM postane večinski lastnik srbske Credy banke, ki postane 14. članica Skupine • Nova KBM na Teznu v Mariboru odpre 2008 • Nova KBM in Pošta Slovenije odkupita drugo Nove KBM. najsodobnejši informacijski center. in tretjo tretjino VII. emisije delnic PBS in jo dokapitalizirata. • Nadzorni svet Nove KBM poda soglasje upravi • Delovati prične družba Multiconsult15. banke k pripravi dokumentacije in postopkov • Uvedba novih kapitalskih standardov Basel II. • Nova KBM dokapitalizira družbo Moja za izvedbo dokapitalizacije Nove KBM. naložba. • Vzpostavitev enotnega območja plačil v evrih – SEPA.2006 • Nova KBM in Pošta Slovenije dokapitalizirata PBS. • Začetek delovanja sistema SISBON. • Prehod na mednarodne standarde • Nova KBM dokapitalizira družbo Moja računovodskega poročanja. naložba. • Delovati prične družba Multiconsult Leasing16. • Nova KBM in ostali družbeniki dokapitalizirajo družbo Multiconsult. Nova KBM pridobi2007 • Od lastnikov prejme PBS hibridni depozit 69,19-odstotni kapitalski delež. v višini 6 milijonov evrov. Skupščina PBS sprejme sklep o povečanju osnovnega 2009 • Družba KBM Leasing postane v okviru kapitala banke z izdajo VII. emisije delnic. Prvi reorganizacije Skupine Nove KBM članica del VII. emisije delnic sta odkupila dosedanja divizije lizing Nove KBM in hkrati vodilna delničarja, Nova KBM in Pošta Slovenije. družba znotraj divizije. • Nova KBM postane 100-odstotna lastnica • Nova KBM dokapitalizira družbe KBM družbe KBM Invest. Leasing, Gorico Leasing, Multiconsult Leasing, KBM Invest in Zavarovalnico Maribor. • Pričetek poslovanja v evrih. • Nova KBM pridobi 90-odstotni kapitalski delež • Prvi del privatizacije Nove KBM: prva javna v družbi Multiconsult Leasing na podlagi prodaja delnic malim vlagateljem ter dobro Pogodbe o prenosu poslovnega deleža družbe poučenim institucionalnim vlagateljem. Multiconsult na Novo KBM. • Prične se trgovanje z delnico Nove KBM • Nova KBM prejme listino o uvrstitvi delnic z oznako KBMR. Nova KBM postane prva Nove KBM v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi banka v Sloveniji, katere delnice kotirajo na vrednostnih papirjev. organiziranem trgu vrednostnih papirjev.15 Družba Multiconsult d.o.o. se je 7.1.2010 preimenovala v KBM Pro- jekt d.o.o.16 Družba Multiconsult Leasing d.o.o. se je 16.4.2010 preimenovala v KBM Leasing Hrvatska d.o.o. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 021 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.4.3Upravljanje Skupine in banke4.3.1Organizacijska shema Skupine Nova KBM d.d. Poštna banka KBM Fineko d.o.o. KBM Invest d.o.o. KBM Leasing d.o.o. Gorica Leasing d.o.o. KBM Infond d.o.o. Adria Bank AG M-Pay d.o.o. Slovenije d.d. 100 % 100 % 100 % 100 % 72 % 50,54 % 50 % 55 % 15 % 3,53 % 1,64 % 1,64 % 10 % Zavarovalnica Maribor d.d. 49,96 % KBM Projekt d.o.o. KBM Leasing 69,19 % Hrvatska d.o.o. 90 % 20 % Moja naložba d.d. Credy banka AD 45 % 72,38 % Legenda: odstotek neposredne udeležbe obvladujoče banke odstotek neposredne udeležbe odvisne družbe odstotek neposredne udeležbe pridružene družbe 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 022 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.4.3.2 SKUPINA NOVE Nova KBM d.d. KBMOrganizacijska shema banke UPRAVA BANKE SLUŽBA ZA STRATEGIJO IN UPRAVLJANJE Likvidnostna komisija, Komisija za CENTER ZA NOTRANJO REVIZIJO STRATEŠKIH PROJEKTOV klasifikacijo, Kreditni odbor banke, ALCO, Odbor za potrjevanje politik SEKTOR MARKETINGA IN TAJNIŠTVO BANKE KORPORATIVNEGA KOMUNICIRANJA SEKTOR ZA RAZVOJ ORGANIZACIJE IN PRAVNA PISARNA KADROV SLUŽBA PRESTR. IN IZTERJAVE SEKTOR SPLOŠNIH POSLOV RIZIČNIH NALOŽB POOBLAŠČENEC UPRAVE BANKE ZA SVETOVALEC UPRAVE BANKE POVEZANE DRUŽBE SPREMLJAVA SPREMLJAVA PODPORA Področje Skupine FINANČNI TRGI KOMERCIALA BANKE IN KONTROLA KOMERCIALE POSLOVANJA BANKE Nove KBM POSLOVANJA BANKE Področje poslovanja Področje spremljave Področje vzhodna Področje osrednja Področje spremljave Področje podpore Področje finančni trgi Področje Nova Gorica z gospodarskimi in kontrole poslovanja Slovenija Slovenija komerciale poslovanje banke PBS družbami banke Sektor kreditnih KBM FINEKO Sektor zakladništva Podružnica Nova Sektor gospodarskih Sektor sodobnih Sektor tehnološke Podružnica Maribor Podružnica Ljubljana analiz in ocene Gorica družb prodajnih poti podpore investicij KBM INFOND Sektor investicijskega Sektor transakcijskih Sektor spremljave Podružnica Ptuj Podružnica Brežice Podružnica Ajdovščina računov, plačil in in gotovinskega Sektor informatike Sektor računovodstva bančništva KBM Leasing dokumentarnih poslov poslovanja Sektor odnosov Gorica Leasing Podružnica Slovenska Podružnica Novo Sektor spremljave s finančnimi Podružnica Idrija Služba faktoringa Sektor kontrolinga Bistrica mesto finančnih trgov institucijami KBM INVEST Sektor spremljave Podružnica Koroška Podružnica Kranj Podružnica Tolmin gospodarskih družb Sektor upravljanja in MG tveganj KBM PROJEKT KBM Leasing Sektor spremljave Hrvatska Podružnica Pomurje Podružnica Koper plačilnega prometa Adria Bank AG Sektor gospodarskih Podružnica Celje Služba za izvršbe družb Credy banka Sektor transakcijskih M-PAY LEGENDA ZA PODROČJE SKUPINE Nove KBM računov, plačil in odvisna družba dokumentarnih poslov Zavarovalnica pridružena družba Maribor Pokojninska družba - Moja naložba 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 023 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.4.3.3 Nova KBM je sledila oziroma upoštevala priporočilo Ko- Uprava bankeOrgani upravljanja banke deksa in v letu 2010 pripravila dokument Politika upra- vljanja Nove KBM d.d. (v nadaljevanju: Politika upravlja- Uprava Nove KBM je bila na dan 31.12.2010 sestavljena izUpravljanje banke izhaja iz veljavne zakonske ureditve, nja). Namen te politike je, v skladu s priporočili Kodeksa, treh članov.statuta družbe ter pravic in odgovornosti organov vode- določitev poglavitnih usmeritev upravljanja banke, z upo-nja in upravljanja družbe, ki uresničujejo poslanstvo, da je števanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev banke, vrednot Matjaž Kovačič opravlja naloge predsednika uprave Noveodgovorno vodenje in upravljanje temelj vseh dejavnosti v banke in njene odgovornosti do širšega družbenega oko- KBM od maja 2005, član uprave pa je od leta 1997. Nad-Novi KBM in Skupini Nove KBM. lja, kar naj bi zvišalo standarde oziroma transparentnost zorni svet Nove KBM je 23.12.2009 Matjaža Kovačiča po- članov organov vodenja in nadzora ter ostalih deležnikov novno imenoval za predsednika uprave banke, za man-V skladu s slovensko zakonodajo je v banki uveljavljen (zaposlenih) v banki pri opravljanju rednega poslovanja. datno dobo petih let, ki je pričela teči 22.5.2010. Na dandvotirni sistem upravljanja, po katerem odnosi med po- 31.12.2010 je opravljal funkcijo predsednika nadzornegasameznimi organi temeljijo na medsebojni delitvi pravic Pri oblikovanju Politike upravljanja so upoštevane speci- sveta Zavarovalnice Maribor in Adria Bank ter člana nad-in obveznosti. fične lastnosti banke, in sicer njena velikost in dejavnost zornega sveta Mercator d.d. in Združenja bank Slovenije. ter smernice v zvezi s strateškimi dolgoročnimi cilji na Je tudi predsednik upravnega odbora Credy banke.Pri uresničevanju sistema upravljanja Nova KBM kot jav- področju upravljanja banke.na delniška družba upošteva načela Kodeksa upravljanja Manja Skernišak je zaposlena v Novi KBM od leta 1985 injavnih delniških družb, kar poleg uresničevanja pogla- V skladu s priporočilom Kodeksa uprava in nadzorni svet je bila imenovana v upravo maja 2005. Nadzorni svet Novevitnih ciljev delničarjev banke, v skladu z notranjimi in banke sprejmeta Politiko upravljanja z veljavo za določe- KBM je 24.3.2010 Manjo Skernišak ponovno imenoval zazunanjimi globalnimi usmeritvami, pomembno vpliva na no prihodnje obdobje. Politika upravljanja se posodablja članico uprave banke, za mandatno dobo petih let, ki je pri-poslovno uspešnost in razvoj banke. v skladu z aktualnimi usmeritvami korporativnega upra- čela teči 22.5.2010. Na dan 31.12.2010 je opravljala funkcijo vljanja. predsednice nadzornega sveta družb KBM Infond in PBSNovi Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nada- ter članice nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor.ljevanju: Kodeks), ki je bil sprejet 8.12.2009, s pričetkom Politiko upravljanja je, v skladu s priporočili Kodeksa,veljavnosti 1.1.2010, vsebuje v okviru drugih sprememb sprejela uprava banke dne 21.6.2010, nadzorni svet pa je Mag. Andrej Plos je bil imenovan za člana uprave ban-in dopolnitev tudi priporočilo o oblikovanju Politike upra- dne 31.8.2010 k njej podal svoje soglasje. Uprava in nad- ke 21.10.2009, mandatna doba pa mu je pričela tečivljanja družbe. zorni svet banke sta s Politiko upravljanja seznanila vse 1.12.2009. Na dan 31.12.2010 je opravljal funkcijo predse- deležnike oziroma ključne javnosti banke preko objave na dnika nadzornega sveta v družbah Moja naložba in Gorica spletni strani banke in preko borznoinformacijskega sis- Leasing ter člana nadzornega sveta v družbah KBM Lea-Nova KBM je v letu 2010 tema Ljubljanske borze (SEONet). sing Hrvatska1 7, Adria Bank in PBS. 3 1pripravila dokument V skladu z opredelitvami strategije je s strani večine družb v Skupini Nove KBM podpisana tudi Pogodba o obvladova- V zvezi z opravljanjem funkcije imajo člani uprave skle- njene pogodbe o zaposlitvi, ki določajo plačilo za njihovoPolitika upravljanja nju in upravljanju Skupine. delo in druge vrste prejemkov, katerih višina je usklajena z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskihNove KBM d.d. družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samou- 17 Naziv KBM Leasing Hrvatska d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot KBM Leasing Hrvatska. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 024 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.pravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o določitvi najvišjih tjaž Kovačič (namestnik), Simon Hvalec, Slavko Jarc, Ire- dar, Marko Tišma, Danilo Kline, Miha Šlamberger, Vitarazmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih pre- na Lah, Ksenija Mrevlje, Peter Budin, namestnica članov Rukavina, Vesna Rožanc, Boža Korbar in Peter Kupljen.jemkov direktorjev. pa je bila Vlasta Brečko. Kreditni odbor se sestaja enkrat tedensko. Komisija za klasifikacijoNadzorni svet družbe na podlagi sprejetih Kriterijev za Komisija za klasifikacijo je zadolžena za pregledovanjeugotavljanje poslovne uspešnosti odloča o nagradi upravi Likvidnostna komisija in odobravanje sprememb klasifikacije strank. Na danza poslovno uspešnost. Družba razkriva prejemke upra- Likvidnostna komisija spremlja stanje in sprejema ukre- 31.12.2010 so bili člani komisije za klasifikacijo Andrejve v skladu s predpisi, ki urejajo to vprašanje. Prejemki pe za zagotavljanje kratkoročne likvidnosti. Na dan Plos (predsednik), Slavko Jarc, Peter Kupljen, Ksenijauprave banke so razvidni iz računovodskega poročila. 31.12.2010 so bili člani likvidnostne komisije Matjaž Ko- Mrevlje, Irena Komel in Vlasta Hojak. Komisija za klasifi- vačič (predsednik), Manja Skernišak (namestnica), Andrej kacijo se sestaja mesečno.Člani uprave opravljajo tudi dolžnosti članov organov nad- Plos, Simon Hvalec, Slavko Jarc, Ksenija Mrevlje in Ve-zora v odvisnih družbah Nove KBM in drugih družbah in ronika Korošec. Likvidnostna komisija se sestaja dnevno. Nadzorni svetza to delo prejemajo plačilo v obliki sejnine ter nagrado iznaslova udeležbe pri dobičku v skladu s sklepom skupšči- Odbor za upravljanje s sredstvi in naložbami (ALCO) Na dan 31.12.2010 je štel nadzorni svet banke devet čla-ne posamezne družbe. ALCO ocenjuje in spremlja strukturo bilance stanja, ka- nov. To so mag. Danilo Toplek, predsednik, mag. Franc pitalske ustreznosti, obrestnih tveganj, strukturne likvi- Škufca, namestnik predsednika, mag. Alenka Bratušek,Uprava redno, najmanj četrtletno, poroča nadzornemu dnosti, tržnih tveganj, valutnih tveganj, dobičkonosnosti mag. Janez Košak, dr. Dušan Jovanovič, Anton Guzej, An-svetu o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje ban- in rezultata profitnih centrov, finančnih načrtov, sku- drej Svetina, Ivan Vizjak in dr. Aleš Krisper.ke in Skupine Nove KBM. Na zahtevo nadzornega sveta pnega kreditnega tveganja, zakonskih zahtev, davčnegauprava banke v skladu z načelom vestnosti in verodostoj- vidika poslovanja in ostalih tveganj, povezanih z novimi Podatki o podrobnejšem delovanju in pristojnostih nad-nosti obvešča člane nadzornega sveta družbe tudi o posa- produkti in storitvami. Na dan 31.12.2010 so bili člani zornega sveta so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju.meznih vprašanjih iz njenega delovanja, kadar gre za in- ALCO Matjaž Kovačič (predsednik), Manja Skernišak (na-formacije, ki so povezane s poslovanjem banke in Skupine mestnica), Nataša Ziherl, Andrej Plos, Veronika Koro- Mag. Danilo Toplek je član nadzornega sveta od julijain pomembneje vplivajo ali bodo vplivale na položaj banke šec in Peter Kupljen. ALCO se sestaja enkrat mesečno. 2009. 20.8.2009 ga je nadzorni svet imenoval za predse-ali na interes širše javnosti za delovanje banke. Oba or- dnika nadzornega sveta Nove KBM. Danilo Toplek je pred-gana spoštujeta načela, ki so pomembna za medsebojno sednik uprave družbe Talum d.d., Kidričevo. Odbor za potrjevanje politikzaupanje in njuno razmejevanje odgovornosti. Odbor za potrjevanje politik je pristojen za potrjevanje politik in strategij, usklajevanje odprtih vprašanj pri Mag. Franc Škufca je član nadzornega sveta od julijaPodatki o podrobnejšem delovanju in pristojnostih uprave 2008. 21.8.2008 ga je nadzorni svet imenoval za predse- politikah, metodologij izračuna ustreznega ekonom-so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju. dnika nadzornega sveta Nove KBM. Po skupščini, izvedeni skega kapitala banke, matrike tveganj, matrike ocen in profila tveganj ter ocene ekonomskega kapitala banke 8.7.2009, pa ga je nadzorni svet 20.8.2009 imenoval za na-Ostale komisije in odbori v Novi KBM mestnika predsednika nadzornega sveta banke. Končal je za tveganja, za katera banka ne izračunava ustreznegaKreditni odbor notranjega kapitala. Na dan 31.12.2010 so bili člani od- magisterij na področju poslovno-organizacijskih znanostiKreditni odbor je odgovoren za upravljanje s kreditnim bora za potrjevanje politik Matjaž Kovačič (predsednik), na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Do leta 2004 je opra-tveganjem in s tveganji velike izpostavljenosti pri poslo- Manja Skernišak (namestnica predsednika), Simon vljal različne vodstvene funkcije v republiških in zavaro-vanju s pravnimi osebami. Na dan 31.12.2010 so bili člani Hvalec, Ksenija Mrevlje, Aleksander Batič, Slavko Jarc, valniških institucijah. Nazadnje je bil član uprave Zavaro-kreditnega odbora Manja Skernišak (predsednica), Ma- Vlasta Brečko, Andrej Plos, Vasilij Koman, Srečko Ju- valnice Triglav d.d. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 025 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Andrej Svetina je član nadzornega sveta Nove KBM od Dr. Aleš Krisper je član nadzornega sveta od junija 2010. prejemke, komisija za imenovanja ter nominacijski odbor.marca 2005. Decembra 2005 je bil imenovan na mesto Od leta 2006 opravlja funkcijo neodvisnega mednarodne- Nadzorni svet je 31.8.2010 v skladu s priporočili novegapredsednika nadzornega sveta banke. Je glavni raču- ga svetovalca in sodeluje kot svetovalec v različnih doma- Kodeksa upravljanja javnih delniških družb namesto do-novodja v družbi Iskratel Kranj. 8.7.2008 ga je skupšči- čih in mednarodnih projektih na področju menedžmenta, tedanje komisije za imenovanja in komisije za prejemkena banke ponovno izvolila za člana nadzornega sveta za informatike, financ, plačilnega prometa in regijskega ra- oblikoval kadrovsko komisijo nadzornega sveta. Komisijamandatno dobo 4 let. Nadzorni svet banke ga je 21.8.2008 zvoja. Do leta 2006 je opravljal različne vodstvene funk- za imenovanja in komisija za prejemke sta z dnem obliko-imenoval za namestnika predsednika nadzornega sveta. cije v državnih organih, gospodarskih družbah in drugih vanja kadrovske komisije prenehali obstajati.Navedeno funkcijo je opravljal do 20.8.2009. Od 20.8.2009 institucijah.opravlja funkcijo člana nadzornega sveta Nove KBM. Podatki o podrobnejšem delovanju komisij in odborov nad- Višina sejnin in drugih prejemkov za člane nadzornega zornega sveta so razvidni iz poglavja Izjava o upravljanju.Anton Guzej je član nadzornega sveta Nove KBM od mar- sveta in komisij nadzornega sveta je na podlagi sklepaca 2005. 8.7.2008 ga je skupščina banke ponovno izvolila skupščine usklajena s Sklepom Vlade Republike Slove- Skupščina bankeza člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let. Anton nije o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi zGuzej je svetovalec direktorja Pošte Slovenije d.o.o. omejevanjem učinkov finančne krize z dne 22.1.2009. Na Skupščina je organ banke, kjer delničarji uresničujejo svoje podlagi sklepa skupščine pa so člani nadzornega sveta in pravice oziroma odločajo o vseh zakonsko določenih vpraša-Ivan Vizjak je član nadzornega sveta od julija 2008. Je tudi komisij nadzornega sveta upravičeni do povračila stroškov njih, predvsem pa o vprašanjih, ki se nanašajo na kadrovske100-odstotni lastnik družbe Vizfin d.o.o. in direktor družb v skladu s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja članov odločitve (izvolitev članov nadzornega sveta, imenovanjePomhold d.o.o. in Pom-Invest d.d. nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih revizorja), delitvene odločitve (odločitev o uporabi bilanč- in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike nega dobička) in odločitve o korporacijskih spremembahMag. Alenka Bratušek je članica nadzornega sveta od ju- Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij (npr. spremembe statuta, povečanje in zmanjšanje osnov-lija 2009. Zaposlena je na Ministrstvu za finance kot direk- funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in nega kapitala) ter statusnih preoblikovanjih (npr. spojitev,torica Direktorata za proračun. upravnih odborih gospodarskih družb z dne 15.2.2007. V pripojitev, delitev …), z namenom uresničevanja osrednjega zvezi z udeležbo na dopisni seji nadzornega sveta je skup- ekonomskega cilja – maksimiranja vrednosti banke.Dr. Dušan Jovanovič je član nadzornega sveta od julija ščina banke sprejela sklep, da so člani nadzornega sveta2009. Je doktor pravnih znanosti in zaposlen kot visoko- upravičeni do sejnine v višini 50 odstotkov redne sejnine, Podatki v zvezi s sklicem skupščine, udeležbo na skup-šolski učitelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. določene v sklepu Vlade Republike Slovenije. ščini in načinom odločanja so razvidni iz poglavja Izjava oOpravlja tudi funkcijo direktorja Inštituta za ekonomsko upravljanju.in korporacijsko upravljanje (IECG Maribor) in direktorja Višina sejnine za predsednika komisije nadzornega svetahčerinske družbe IECG Naložbe d.o.o., Maribor. znaša, v skladu s sklepom skupščine, 90 odstotkov sej- V letu 2010 je potekala ena seja skupščine Nove KBM. nine predsednika nadzornega sveta in za člana komisijeMag. Janez Košak je član nadzornega sveta od julija nadzornega sveta 90 odstotkov sejnine člana nadzornega Na skupščini dne 22.6.2010 so se delničarji banke sezna-2009. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti sveta banke. nili s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2009, zv Ljubljani. Do julija 2009 je opravljal različne vodstvene mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupi-funkcije v gospodarskih družbah in finančnih institucijah. Komisije in odbori nadzornega sveta ne Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za letoOd leta 1991 do 2009 je opravljal funkcijo viceguvernerja V poslovnem letu 2010 so v skladu z Zakonom o gospo- 2009, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornegaBanke Slovenije. darskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan- sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in 1) svoje delo opravljali: revizijska komisija, komisija za Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2009. Skupščina 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 026 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.banke je na predlog uprave in nadzornega sveta sprejela O notranjem revidiranju Skupine CNR kvartalno in letno 4 izredne revizije. Ugotovitve revizije s področja upravlja-sklep o uporabi bilančnega dobička. Podelila je razrešnico poroča odboru direktorjev Skupine, nadzornemu sve- nja s tveganji so dala zagotovila, da se proces ocenjevanjaupravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009. Skup- tu in revizijski komisiji nadzornega sveta Nove KBM ter ekonomskega kapitala izvaja na osnovi opredeljenih inščina je tudi sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah občasno zunanjim nadzornikom. CNR daje preko poročil potrjenih metodologij in v skladu s strategijo in politikostatuta Nove KBM d.d. ter sklep o izvolitvi nadomestnega notranjerevizijskih izvajalcev nadzornemu svetu in upravi prevzemanja tveganj ter da je ocena ekonomskega kapi-člana nadzornega sveta. Skupščina je kot revizorja za leto banke Nove KBM d.d. neodvisna in nepristranska zagoto- tala odraz tveganj, ki dejansko nastajajo pri poslovanju2010 imenovala družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. vila o primernosti sistema notranjih kontrol za obvlado- banke. Banka izračunava kapital in kapitalske zahteve vanje tveganj pri doseganju ciljev in ohranjanju etičnega za kreditno, tržna in operativna tveganja v skladu z zah-4.3.4 poslovnega okolja. Zato je v Skupini notranjerevizijska tevami regulatorja ter ima vzpostavljen primerni sistemCenter za notranjo revizijo dejavnost neodvisna, nepristranska in svetovalna funkcija planiranja in spremljanja kapitalske ustreznosti, s čimer vodstvom na vseh nivojih. Izvaja nadzorne aktivnosti, kar pravočasno zazna in omejuje tveganje kapitalske neu-Nadzorni organi in uprave družb v Skupini Nove KBM se pa ne razrešuje pristojnih vodstev njihove odgovornosti za streznosti. Banka ima vzpostavljen primerni sistem upra-zavedajo, da je vzpostavitev in delovanje ustreznega sis- vzpostavitev in delovanje varnega, varčnega, učinkovitega vljanja z obrestnim tveganjem in kreditnim tveganjem tertema upravljanja s tveganji in sistema notranjih kontrol in uspešnega sistema notranjega kontroliranja za učinko- pravočasno zaznava potencialna in dejanska tveganja terključnega pomena za varno, učinkovito, varčno in uspe- vito obvladovanje tveganj. na osnovi vzpostavljenih postopkov poročanja tudi izvajašno upravljanje Skupine Nove KBM. Zato je organizirana ukrepe za njihovo obvladovanje. Sistem je mogoče na po-neodvisna notranjerevizijska dejavnost. Izvajanje letnega programa dela sameznih segmentih izboljšati. Banka ima zagotovljene Letni načrt notranjega revidiranja Skupine je bil pripra- osnovne pogoje za izterjavo: politiko izterjave, opominje-Skladno z načeli korporativnega upravljanja je Center za vljen na osnovi ocene tveganj Skupine Poslovne politike valni postopek, poročilni sistem o izterjavi za višje vod-notranjo revizijo (v nadaljevanju CNR) organiziran tako, Skupine, letnega poslovnega načrta posameznih družb stvene ravni ter primerno upravlja z odpisanimi terjatva-da se notranje revidiranje banke kot obvladujoče družbe ter na osnovi letnih načrtov dela notranjerevizijskih izva- mi. Uspešnost in učinkovitost izterjave se lahko zagotovi zizvaja ločeno od notranjih revizij v odvisnih družbah. CNR jalcev družb (razen Adria Bank). Načrt je bil izvršen z 24 optimiranjem procesa izterjave in odplačevanja zapadlihodgovarja za koordinacijo delovanja vseh notranjerevizij- notranjimi revizorji Skupine. terjatev z unovčevanjem zavarovanj in porokov, učinkovi-skih izvajalcev v skupini ter za prenos dobre prakse. No- tejše spremljave postopkov izterjave in unovčevanja zava-tranjerevizijski izvajalci v Skupini delujejo preko Odbora rovanj ter spremljave neplačnikov ob nadaljevanju avto- Doseganje ciljev notranjih revizijza notranjo revizijo Skupine Nove KBM. Osnovni cilji notranjih revizij, opredeljenih v načrtu no- matizacije opominjevalnega postopka dolžnikov pravnih tranjih revizij za leto 2010, so bili z izvršenimi revizijami oseb in samostojnih podjetnikov.Delovanje notranjerevizijskih izvajalcev doseženi. V nadaljevanju so podane ocene o izboljšanjuNotranjerevizijski izvajalci delujejo v skladu z zakonoda- poslovanja revidiranih enot po izvršitvi priporočil. Ugotovitve revizij gotovinskega poslovanja zagotavljajojo in z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri primerne notranje kontrole pri rokovanju z gotovino, pravnotranjem revidiranju, s Kodeksom poklicne etike notra- Divizija bančništvo obsega poslovanje Nove KBM d.d., Po- tako banka kot depozitar izpolnjuje pogodbena določila innjih revizorjev in Kodeksom načel pri notranjem revidi- štne banke Slovenije d.d. in Credy banke Kragujevac a.d. zagotavlja kvaliteto eurobankovcev. Pravočasno se odkri-ranju. Delovanje notranjerevizijskih izvajalcev Skupine vajo in obvladujejo tveganja pri kartičnem poslovanju. Sis-temelji na Ustanovni listini notranjerevizijske dejavnosti, V Novi KBM so bile izvršene revizije s področja upravljanja tem notranjih kontrol na področju obvladovanja stroškovnačin njihovega izvajanja pa je opredeljen v Pravilnikih s tveganji, komerciale in njene spremljave, finančnih tr- dela je primeren, zagotovljena je skladnost z zakonodajo,posameznih notranjerevizijskih izvajalcev, ki so potrjeni gov, računovodskega poročanja, skladnosti z zakonodajo, področje dela je podprto z navodili in pravilniki. Banka jena organih vodenja ob soglasju nadzornih organov. revizije informacijskih sistemov in kadrovske funkcije ter sistem poročanja o knjigovodskih postavkah z obrestnimi 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 027 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.merami pravočasno in ustrezno prilagodila spremembam V Credy banki a.d. so bile v letu 2010 izvršene revizije Diviziji upravljanja skladov in pokojninskega zavarova-zahtev regulatorja. Na osnovi danih priporočil se bo izbolj- po standardih nadrejene banke na področju kreditiranja nja obsega KBM Infond d.o.o. in pokojninsko družbo Mojašalo delovanje funkcije skladnosti in preprečevanja pranja gospodarskih družb in upravljanja s tveganji, kjer je bilo naložba d.d.denarja. Z namenom presoje skladnosti z zakonodajo sta ugotovljeno znatno tveganje na področju kreditnega in V družbi KBM Infond d.o.o. so bile izvršene revizije sistemabili opravljeni tudi reviziji izračuna kapitalskih zahtev za valutnega tveganja, ki izhaja iz vpliva spremembe tečaja upravljanja s tveganji, trženja in oglaševanja investicijskihkreditna tveganja in pravil upoštevanja in poročanja o kre- srbskega dinarja na finančno stanje dolžnika, postopke skladov, poslovanja investicijskega sklada in vrednostiditnih zavarovanjih. Banka ima pri upoštevanju kreditnih obračuna in evidentiranja. Revizorji so izvršili 13 izrednih enote premoženja sklada. Ugotovitve izvršenih revizij da-zavarovanj še rezerve, predvsem pri nepremičninah in pr- revizij, od tega se je 11 izrednih revizij nanašalo na revizijo jejo zagotovilo, da ima družba na ključnih področjih poslo-vovrstnih zavarovanj, pridobljenih pri poslih kreditiranja zapiranja organizacijskih delov banke, ena na revizijo kre- vanja vzpostavljene primerne notranje kontrole, tako napravnih oseb. ditnega portfelja podružnice ter na realizacijo priporočil nivoju postopkov dela in kontrole neodvisnega nadzora. eksterne revizije iz leta 2009. Služba notranje revizije je Vzpostavljen je primerni sistem upravljanja, ki se odraža vUgotovitve revizije obvladovanja kreditnega tveganja v v skladu z internimi pravili CNR vzpostavila sistem spre- zadostnem številu zaposlenih glede na obseg poslovanjaPoštni banki Slovenije dajejo zagotovilo, da so pravilno mljanja priporočil ter tudi ustanovila bazo priporočil na in zapletenost storitev in poslov, ki jih opravlja družba zarazmejene pristojnosti med enotami komercialnega po- dan 31.12.2010. upravljanje, jasni in učinkoviti organizacijski strukturi, za-slovanja in enoto upravljanja s kreditnim tveganjem ter nesljivem informacijskem sistemu, učinkovitem sistemumed enoto komercialnega poslovanja in zaledno službo, V diviziji zavarovalništvo, ki obsega poslovanje Zavaroval- notranjih kontrol. Zanesljivost informacijskega sistemavključno z vodstvenimi ravnmi. Postopki opominjanja in nice Maribor d.d., so bile izvršene revizije postopkov ob- temelji na presoji notranjih kontrol revidiranih področij.izterjave so primerni, prav tako tudi dokumentiranje teh vladovanja tveganj različnih področij delovanja zavaroval-postopkov, ki zagotavlja primerno osnovo za nadzor in po- nice. Prioriteto izbire revidiranega področja določa nivo V pokojninski družbi Moja naložba d.d. so bile izvršene re-ročanje. V okviru obvladovanja operativnega tveganja je tveganosti. Z izvedbo revizij izbranih področij: vizije naložb družbe in kritnega sklada, področja informa-bilo dano zagotovilo o primernem sistemu notranjih kon- • zavarovalnih tveganj premoženjskih zavarovanj in v cijske tehnologije, revizija postopkov sklepanja zavaro-trol pri gotovinskem poslovanju, pri arhiviranju poslovne tem kontekstu področja tveganj finančnih izgub pri ka- vanj preko posrednikov s poudarkom na posredniku Novadokumentacije in sprejemanja notranjih organizacijskih tastrofalnih dogodkih, zavarovalniških prevar, tveganj v KBM d.d. in revizija organizacijske in postopkovne pripra-predpisov banke. Ugotovitve revizije zakonitosti dajejo procesu likvidacij škod in tveganj v fazi sprejema rizi- vljenosti družbe na izplačila rent, medtem ko se notra-zagotovilo o verodostojnosti javno objavljenih podatkov – kov v zavarovanje; nja načrtovana revizija vodenja osebnih računov prenesepolletno poročilo banke, na področju varstva osebnih po- • tržnih tveganj v segmentu naložbene politike družbe indatkov pa bo po izvedbi priporočil zagotovljena skladnost ustrezne pokritosti zavarovalno tehničnih rezervacij z v leto 2011. Ugotovitve revizije dajejo zagotovilo, da imaz zakonodajo. Z revizijami na področju informacijskega naložbami, pokojninska družba vzpostavljen primeren sistem notra-sistema je bilo podano zagotovilo, da vzpostavljeni meha- • kreditnih tveganj v segmentu obvladovanja izterjave njih kontrol tako na nivoju postopkov dela kot pri izvajanjunizmi zagotavljajo ustrezno stopnjo varnosti izvajanja sto- terjatev iz zavarovalnih poslov, poslovodskega nadzora. Vzpostavljena je bila neodvisnaritev elektronskega bančništva, kakor tudi razpoložljivosti • zavarovalnih tveganj življenjskih zavarovanj in kontrola spoštovanja omejitev naložb kritnega sklada inin zanesljivosti delovanja ter da je z vzpostavljenim sis- • operativnih tveganj skladnosti delovanja z zakonodajo, opredelitev načrta obvladovanja tveganja družbe, ki setemom izvajanja obdelav zagotovljena celovitost izvajanja notranjerevizijski predstojnik Službe ocenjuje, da je upra- pripravi po vzoru načrta obvladovanja tveganj kritnegaobdelav. Z izvajanjem priporočil, ki so bila podana pri re- vi Zavarovalnice Maribor d.d. podal zagotovilo o ključnih sklada, organizacijsko razmejitev postopkov uveljavljanjaviziji dostopov, bo zagotovljena skladnost z varnostnimi informacijah glede tveganj in njihovem obvladovanju na škod in sklepanja dodatnih rentnih zavarovanj ter oprede-politikami ter zmanjšanje operativnih tveganj neustreznih revidiranih področjih. Uprava je sprejela ustrezne odloči- litev naložbene politike kritnega sklada, oblikovanega zadostopov. tve v cilju zmanjšanja tveganj na sprejemljivo raven. namene izplačil rent. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 028 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Diviziji lizinga in nepremičninske dejavnosti obsegataKBM Leasing, Gorica Leasing, KBM Leasing Hrvatska,KBM Invest, KBM Projekt in KBM Fineko. Zaključki revi-zij v poročilih so razkrila, da so se tveganja v poslovanjuposameznih družb v poslabšanih gospodarskih razme-rah povečala. Na povečanje izpostavljenosti tveganjemje vplivala predvsem zmanjšana likvidnost gospodarstva,nizka gospodarska rast ter zmanjšan obseg dejavnostigradbeništva. Za zmanjšanje tveganj so bila izdana pripo-ročila, namenjena izboljšanju kontrole stroškov poslova-nja, izboljšanju presoje finančne in plačilne sposobnostilizingojemalcev ter doslednejši uporabi tržnih in nepri-stranskih cenitev premoženja. Notranji revizor je izvršilnačrtovane revizije in dve izredni reviziji v KBM Leasinguin podal mnenje KBM Investu o izvedbi plačila za inve-sticijo in načinu vrednotenja zemljišča ter mnenje lizingdružbam o načinu vrednotenja operativnega lizinga. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 029 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 5 Delničarski kapital banke sestavljajo: 31.12.2010 31.12.2009 1. Osnovni kapital 27.210 27.210 · navadne delnice – vpis nefinančnih družb 995 1.741 · navadne delnice – vpis države 13.909 13.909 · navadne delnice – vpis bank 611 201 · navadne delnice – vpis drugih finančnih organizacij 2.939 3.221 · navadne delnice – vpis gospodinjstev 6.264 6.531 INFORMACIJE · navadne delnice – vpis tujih oseb 2.492 1.607 2. Kapitalske rezerve 78.314 78.314 · vplačila, ki presegajo nominalne zneske vplačanih delnic 56.006 56.006 ZA · kapitalske rezerve, nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala 22.308 22.308 3. Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti 0 0 4. Presežek iz prevrednotenja (8.704) (6.703) 5. Rezerve iz dobička 275.044 266.180 DELNIČARJE · zakonske rezerve 12.145 11.676 · statutarne rezerve 172.158 167.707 · druge rezerve iz dobička 90.741 86.797 6. Lastni deleži 0 0 7. Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) 3.392 2.885 · zadržani dobiček/izguba 0 0 · nerazdeljen čisti dobiček poslovnega leta 3.392 2.885 8. Med letom izplačane dividende 0 0 SKUPAJ 375.256 367.886 Delničarski kapital banke je bil 31.12.2010 v primerjavi z Lastniška struktura banke 31.12.2009 višji za 2 odstotka oziroma za 7.370 tisoč evrov Osnovni kapital banke je konec leta 2010 znašal in tako konec 2010 znaša 375.256 tisoč evrov. Na pove- 27.209.542,43 evra. Osnovni kapital je bil razdeljen na čanje delničarskega kapitala v 2010 je pozitivno vplival 26.081.979 navadnih kosovnih delnic, katerih obračunska predvsem realiziran čisti dobiček poslovnega leta 2010 v vrednost je 1,04 evra. višini 9.372 tisoč evrov, negativno pa znižanje tržnih cen Konec leta 2010 je bila lastniška struktura banke nasle- vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko kapitala, v vi- dnja: delež Republike Slovenije je znašal 41,5 odstotka, šini 2.001 tisoč evrov. Od ustvarjenega čistega dobička v delež Kapitalske družbe d.d. je znašal 4,8 odstotka, delež letu 2010 sta uprava in nadzorni svet del dobička v viši- Slovenske odškodninske družbe d.d. je znašal 4,8 odstot- ni 5.979 tisoč evrov razporedila v zakonske, statutarne in ka, delež gospodinjstev je znašal 23,0 odstotka (1,0 odsto- druge rezerve, drugi del dobička v višini 3.392 tisoč evrov tne točke manj kot na začetku leta), delež drugih finančnih pa predstavlja bilančni dobiček, o uporabi katerega bo od- organizacij 10,8 odstotka (1,0 odstotne točke manj kot na ločala skupščina delničarjev. začetku leta), delež tujih oseb 9,2 odstotka (3,3 odstotne točke več kot na začetku leta), delež nefinančnih družb 5 INFORMACIJE ZA DELNIČARJE LETNO POROČILO 2010 030 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.3,7 odstotka (2,7 odstotne točke manj kot na začetku leta) 10 največjih delničarjev na dan 31.12.2010ter delež bank 2,3 odstotka (1,6 odstotne točke več kot na Imetnik Število delnic Odstotek lastništva18začetku leta). REPUBLIKA SLOVENIJA 10.822.770 41,50 KAPITALSKA DRUŽBA d.d. 1.250.614 4,79Sestava delničarjev konec leta (v %) SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d. 1.250.614 4,79 KD GALILEO, vzajemni sklad 475.946 1,82 EAST CAPITAL BALKAN FUND 458.797 1,76 Republika Slovenija Domače fizične osebe TRIGLAV STEBER 1, vzajemni sklad 321.903 1,23 Domače pravne osebe Tuji vlagatelji NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD d.d. 299.763 1,15 Slovenska odškodninska družba Kapitalska družba FACTOR BANKA d.d. 287.270 1,10 4.8 4.8 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 282.003 1,08 4.8 4.8 EAST CAPITAL EASTERN EUROPEAN FUND 269.712 1,03 5.9 9.2 19.0 Število delnic banke, ki so v lasti uprave in članov 16.7 nadzornega sveta banke na 31.12.2010 Imetnik Število delnic Odstotek lastništva 24.0 23.0 Matjaž Kovačič 2.664 0,0102 Andrej Plos 870 0,0033 Manja Skernišak 772 0,0030 Anton Guzej 440 0,0017 Dušan Jovanovič 200 0,0008 41.5 41.5 Aleš Krisper 56 0,0002 Andrej Svetina 27 0,0001 Franc Škufca 10 0,00004 2009 2010 Podatki o delnici Delnice banke (oznaka KBMR) so uvrščene v prvo kotacijo Banka je obvezana izplačati delničarjem denarni znesek trga delnic na Ljubljanski borzi. Prva kotacija je najbolj iz naslova uporabe bilančnega dobička ter omogočiti del- kakovosten del trga delnic Ljubljanske borze in združuje ničarjem udeležbo in glasovanje na posamezni skupščini najboljše slovenske javne delniške družbe. Nova KBM ima banke. samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in prosto prenosljive. Vsaka navadna delnica imetniku pri- naša glas na skupščini delničarjev banke. Imetniki navadnih delnic imajo naslednje pravice: • pravico do udeležbe pri upravljanju banke, • pravico do dela dobička (dividenda), • pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju banke.18 Odstotni delež glasovalnih pravic je enak odstotku lastništva. 5 INFORMACIJE ZA DELNIČARJE LETNO POROČILO 2010 031 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Številčni podatki o delnici Nadzorni svet Nove KBM je potrdil politiko dividend, ki 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 predvideva letno izplačilo dividend v višini 35 odstotkov zaŠtevilo delničarjev 100.295 102.514 102.531 107.034Število navadnih kosovnih delnic 26.081.979 26.081.979 26.081.979 23.357.984 poslovna leta 2010 do 2014 (če ne bo ogrožena kapitalskaTečaj delnice na zadnji trgovalni dan v letu (v evrih) 10,20 11,44 9,43 41,91 ustreznost banke ali Skupine).Tržna kapitalizacija (v tisoč evrih) 266.036 298.378 245.953 978.933 Uprava in nadzorni svet banke bosta predlagala skupščini delničarjev, da bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v vi- Nova KBM Skupina Nove KBM 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 šini 3.392 tisoč evrov nameni izplačilu dividend.Knjigovodska vrednost delnice 19 (v evrih) 14,39 14,10 12,80 12,67 15,22 15,04 13,72 14,44Čisti dobiček na delnico 20 (v evrih) 0,36 0,47 0,68 1,82 0,41 0,40 0,57 2,23Koeficient P/E 21 28,33 24,34 13,87 23,03 24,88 30,11 16,54 18,79Koeficient P/B 22 0,71 0,81 0,74 3,31 0,67 0,76 0,69 2,90Knjigovodska vrednost delnice banke je v obdobju od leta2006 porasla za 21 odstotkov. 2006 2007 2008 2009 2010Knjigovodska vrednost delnice 15 14,10 14,39 12,67 12,80 10 11,94 v evrih 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 19 Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan obračunskega obdobja je izračunana kot razmerje med kapitalom banke oziroma v prime-Politika dividend ru Skupine med kapitalom lastnikov obvladujoče banke in tehtanim 2010-2014 2009 2008 2007 2006 povprečnim številom delnic v obdobju.Bruto dividenda na delnico 23 (v evrih) - 0 0,2 0,2 0,7 20 Čisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med čistim do-Dividendna donosnost 24 (v %) - - 2,1% 1,5% - bičkom banke oziroma v primeru Skupine med čistim dobičkom la-Delež dividende v čistem dobičku banke 25 35% - 29,4% 11,0% 44,3% stnikov obvladujoče banke in tehtanim povprečnim številom delnic v obdobju. 21 Koeficient P/E je izračunan kot razmerje med tečajem delnice na za- dnji trgovalni dan in čistim dobičkom banke oziroma v primeru Sku- pine med čistim dobičkom lastnikov obvladujoče banke na delnico. 22 Koeficient P/B je izračunan kot razmerje med tečajem delnice na zadnji trgovalni dan in knjigovodsko vrednostjo na delnico. 23 Bruto dividenda na delnico iz dobička poslovnega leta. 24 Bruto dividenda na delnico / tečaj delnice 31. decembra posamezne- ga leta. 25 Bruto dividenda na delnico / čisti dobiček na delnico. 5 INFORMACIJE ZA DELNIČARJE LETNO POROČILO 2010 032 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Gibanje tečaja delnice Gibanje tečaja delnice Nove KBM v letu 2010 KBMR SBI TOPCena delnice Nove 12.8 1050KBM (oznaka delnice je 12.3 1000KBMR) se je na borznem 11.8 950 11.3trgu gibala skladno z 10.8 900dogajanjem na kapitalskih 10.3 850trgih, kar kaže tudi graf 9.8 800 1.1.10 12.2.10 25.3.10 10.5.10 18.6.10 30.7.10 9.9.10 20.10.10 1.12.10gibanja cene delnice. Gibanje delnice Nove KBM (KBMR) od začetka kotacijeZ delnico Nove KBM se je v letu 2010 na borzi sklenilo za na Ljubljanski borzi v primerjavi z gibanji tečajev delnic17.227.872 evrov poslov in lastnika je zamenjalo 1.556.610 finančnih institucij Raiffeisen International (RIBH), OTPdelnic. Povprečni dnevni promet je znašal 68.365 evrov Bank (OTP), Deutsche Bank (DBK), Citigroup (CITI), Agro-oziroma 6.177 delnic. Število delničarjev se je zmanjša- banka (AGBN) in indeksom MSCI Banks.lo za približno 2.000 delničarjev, na 100.295. Leto 2010 jedelnica KBMR začela s ceno 11,44 evra. V začetku febru- KBMR OTP DBK CITI RIBH AGBN MSCI BANKSarja je dosegla letni vrh pri ceni 12,53 evra, dno pa je do-segla v drugi polovici julija pri ceni 9,87 evra in leto 2010 120zaključila pri ceni 10,20 evra. 100 80 60 40 20 0 dec 07 feb 08 apr 08 jul 08 sep 08 nov 08 feb 09 apr 09 jun 09 avg 09 nov 09 jan 10 mar 10 jun 10 avg 10 okt 10 jan 11 5 INFORMACIJE ZA DELNIČARJE LETNO POROČILO 2010 033 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 6 V skladu s poslanstvom bo Skupina vedno zagotavljala Spremljanje in obvladovanje posamezne vrste tveganj po- varnost poslovanja in dosegala najvišjo skladnost s stan- drobneje opredeljuje politika upravljanja z obravnavanim dardi obvladovanja tveganj. Iz tega izhaja osnovno vodi- tveganjem, ki upošteva specifične lastnosti posamezne lo upravljanja tveganj v Skupini. Skupina se zaveda vseh vrste tveganja. Za vsako politiko je zadolžena ena odgo- tveganj, ki nastajajo pri njenem delovanju, ločeno po vrsti vorna oseba, ki skrbi za usklajenost posamezne politike z tveganja, posamezni organizacijski enoti, poslovni liniji in ostalimi, upoštevaje veljavne zakonodaje in dobre bančne zaposlenih. prakse. UPRAVLJANJE Skupina vsako izmed tveganj identificira, meri (ali ocenjuje), spremlja in obvladuje. Za posamezno vrsto tveganja banka Nosilec odločitev o metodologijah merjenja, spremljanja in obvladovanja tveganj v Skupini je Nova KBM. Banke v TVEGANJ ugotovi dejavnike, ki vplivajo na višino izpostavljenosti, in dejavnike tveganj, ki povzročajo spremembo vrednosti. Sku- pina ima za posamezno vrsto tveganja kvantificiran spreje- Skupini Nove KBM prevzamejo metodologije obvladova- nja tveganj, ki jih uporablja Nova KBM, kar omogoča pri- merjavo prevzetih tveganj. Družbe v Skupini Nove KBM, mljiv nivo tveganja najmanj na ravni celotne banke, po potre- ki niso banke, obvladujejo tveganja v skladu z zakonskimi bi in smiselnosti pa tudi na ravni organizacijskih enot. zahtevami in metodologijami, ki odsevajo njihove aktivno- sti in obseg poslovanja, z upoštevanjem zakonskih zahtev. Ta postopek upravljanja tveganj odseva celovit pristop Odgovorne osebe za posamezno politiko v banki so se- Skupine: znanjene z načinom obvladovanja tveganja, ki ga pokriva- • opredelitev vseh tveganj, ki se pojavijo pri poslovanju jo, v vseh družbah članicah in imajo možnost in dolžnost Skupine, vplivanja na vzpostavitev primernega načina obvladovanja • ocena obsega tveganja in metod spremljanja dejavni- posameznega tveganja v članicah Skupine. Izvedba po- kov tveganja, stopkov upravljanja s tveganji poteka neodvisno na ravni • stalno spremljanje izpostavljenosti članic Skupine spe- vsake posamezne družbe. Skupina ima določene načine cifičnim tveganjem in upoštevanje postavljenih omejitev, poročanja o posameznih tveganjih, ki zajemajo vsebino • učenje in prilagajanje v spreminjajočem se poslovnem poročila, pogostost poročanja in prejemnike poročil. okolju, kar zajema ponovno ocenjevanje meja in meto- dologij za določevanje meja, ko se razmere spremenijo. Družbe v Skupini Nove KBM poslujejo samostojno, skla- dno z zastavljenimi cilji in zakonskimi predpisi. Na ravni Identifikacija tveganj je naloga vsakega zaposlenega v Skupine so poenotene naslednje metodologije merjenja, Skupini. Sprejemljiv nivo posamezne vrste tveganj, način spremljanja in upravljanja tveganj, razvite v Novi KBM in merjenja in spremljanje opredelijo strokovni sodelavci, ki nato uporabljene v družbah iz Skupine Nove KBM: so specializirani za posamezno vrsto tveganj. Organizacij- • metodologija za razvrščanje strank v bonitetne skupine, ska enota, zadolžena za določitev sprejemljive ravni tve- • obravnava skupnih strank, ganja, načina merjenja in spremljanja, je organizacijsko • metodologija za ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja, ločena od enote, ki tveganje sprejema. • kriteriji za opredelitev in evidentiranje povezanih oseb, • spremljanje izpostavljenosti po regijah, dejavnostih in sektorjih, 6 UPRAVLJANJE TVEGANJ LETNO POROČILO 2010 034 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.• spremljanje pozicijskega tveganja, obrestnega in tečaj- 6.2 6.3 nega tveganja in Likvidnostno tveganje Tržno tveganje• spremljanje izpostavljenosti zaradi neusklajenosti med Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, če Tržno tveganje vključuje izpostavljenost banke pozicij- dospelostjo sredstev in njihovih virov. banka ni sposobna poravnati vseh zapadlih obveznosti skemu tveganju, obrestnemu tveganju in valutnemu tve-Vse družbe v Skupini Nove KBM upravljanje tveganj oziroma je prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s po- ganju. Pozicijsko tveganje pomeni izpostavljenost spre-obravnavajo kot stalen proces ugotavljanja, merjenja in membno višjimi stroški od običajnih. Izvira iz časovnega membam cen vrednostnih papirjev, obrestno tveganjeobvladovanja tveganj, ki se pojavijo v okviru njihovega po- neskladja zapadlosti sredstev in obveznosti. pomeni izpostavljenost spremembam obrestnih mer, va-slovanja. V nadaljevanju so na kratko predstavljene glav- lutno tveganje pa pomeni izpostavljenost spremembamne kategorije tveganj, povezanih z Novo KBM. Upravljanje likvidnosti je sestavni del skrbnega in varne- menjalnih tečajev. Banka ločeno spremlja tržno tveganje ga poslovanja banke. Banka je uravnavala svojo likvidnost trgovalnih postavk in tržno tveganje bančnih postavk. Na-6.1 tako, da je zagotavljala dnevno poravnavanje vseh zapa- čin spremljanja in poročanja ter omejevanje izpostavlje-Kreditno tveganje dlih obveznosti in izpolnjevanje predpisov o zagotavljanju nosti obravnava politika upravljanja izbranega tveganja.Kreditno tveganje je tveganje izgube zaradi neizpolnitve likvidnosti in obveznih rezerv.obveznosti dolžnika do banke. Nova KBM je kreditnemu Podrobneje so sistem upravljanja tržnega tveganja, upo- Banka je v celoti izpolnjevala predpise o minimalnih zah-tveganju izpostavljena predvsem prek svojega kreditnega rabljena metodologija in izpostavljenost v Skupini in banki tevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije, kiportfelja. predstavljeni v računovodskem poročilu v poglavjih z na- kot obvezujoče določajo doseganje količnika likvidnosti slovi Izpostavljenost različnim vrstam tveganj.Upravljanje kreditnega tveganja izvaja banka s stalnim prvega razreda (do 30 dni), količnik drugega razreda (dospremljanjem in analiziranjem poslovanja dolžnikov, po- 180 dni) pa je informativen. Predpisan količnik likvidnosti 6.4ravnavanja obveznosti, kontrolo odobrenih kreditov, spre- je 1. Projekcije likvidnosti za obdobje nadaljnjih šest me- Operativno tveganjemljanjem ustreznosti zavarovanj kreditov in z merjenjem secev na mesečnih sejah obravnava odbor ALCO. Operativno tveganje je v Novi KBM opredeljeno kot tve-portfelja glede na dejavnost, regijo, sektor in velikost Podrobneje so sistem upravljanja likvidnostnega tvega- ganje izgube, ki izhaja iz neustreznega ali neuspešnegapodjetij. Individualno obravnavo dolžnika banka dopolnju- nja, uporabljena metodologija in izpostavljenost v Skupini izvajanja notranjih procesov, ravnanj ljudi, delovanja sis-je s preučevanjem vpliva posojilojemalca na celotni kre- in banki predstavljeni v računovodskem poročilu v poglav- temov ali obstaja zaradi zunanjih dejavnikov.ditni portfelj banke, tj. na koncentracijo ali diverzifikacijo jih z naslovi Izpostavljenost različnim vrstam tveganj.portfelja. Skupina in banka izračunavata kapitalske zahteve za ope- rativno tveganje v skladu z enostavnim pristopom. NaSkupina in banka izračunavata kapitalske zahteve za kre- področju operativnega tveganja poteka sistematiziranditno tveganje v skladu s standardiziranim pristopom. zajem škodnih dogodkov operativnega tveganja. Vzposta-Podrobneje so sistem upravljanja kreditnega tveganja, vljena je redna izdelava profila tveganosti na ravni Skupi-uporabljena metodologija in izpostavljenost v Skupini in ne. Banka ima vzpostavljen odbor za potrjevanje politik,banki predstavljeni v računovodskem poročilu v poglavjih ki na ravni banke podaja predloge in soglasja k oblikova-z naslovi Izpostavljenost različnim vrstam tveganj. nju novih politik, potrjuje politike, potrjuje metodologijo izračuna ekonomskega kapitala banke ter obravnava in potrjuje profil tveganosti. Podrobneje so sistem upravljanja operativnega tveganja, uporabljena metodologija in izpostavljenost v Skupini in 6 UPRAVLJANJE TVEGANJ LETNO POROČILO 2010 035 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.banki predstavljeni v računovodskem poročilu v poglavjih 6.6z naslovi Izpostavljenost različnim vrstam tveganj. Tveganje informacijske varnosti Informacije so kritično poslovno premoženje banke in6.5 uspešno upravljanje, nadzorovanje in varovanje tega pre-Tveganje kapitala moženja v veliki meri vpliva na poslovni uspeh banke. Na-Tveganje kapitala izhaja iz neustrezne velikosti kapita- čela varovanja informacij ima banka opredeljena v infor-la, neustrezne sestave kapitala glede na obseg in način macijski varnostni politiki.poslovanja ali iz težav pri pridobivanju svežega kapitala.Banka ima vzpostavljeno politiko upravljanja kapitala in Cilj varovanja informacij je zaščita informacij po načelihdoločene postopke in mehanizme za zagotavljanje ustre- zaupnosti, neoporečnosti in razpoložljivosti ter zagota-zne strukture in višine kapitala. Projekcije kapitalske vljanje nemotenega poslovanja in omejevanja poslovneustreznosti za obdobje nadaljnjih šest mesecev na me- škode.sečnih sejah obravnava odbor ALCO. Za osnovo informacijske varnostne politike sta v ban-Podrobneje so sistem upravljanja tveganja kapitala, upo- ki sprejeta standarda ISO/IEC 27001:2005 in ISO/IECrabljena metodologija in izpostavljenost v Skupini in banki 17799:2005 (preimenovan v ISO/IEC 27002:2005).predstavljeni v računovodskem poročilu v poglavjih z na- Banka ima vzpostavljeno organiziranost varovanja prekoslovi Izpostavljenost različnim vrstam tveganj. Foruma za informacijsko varnost, ki ga sestavlja 10 vodil- nih delavcev z različnih poslovnih področij banke. Njegova glavna naloga je vzpostavitev, vzdrževanje in sprejema- nje politik varovanja informacij ter opredelitev pogojev za izvajanje nalog, potrebnih za vzdrževanje visokega nivoja informacijske varnostne zavesti v banki. 6 UPRAVLJANJE TVEGANJ LETNO POROČILO 2010 036 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Zaobljubljeni v dobre odnose LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 7 Nova KBM je sodobna in varna banka s tradicijo, ki razu- Poslanstvo Skupine in banke me in spremlja poslovne partnerje, sledi razvojnim ciljem Poslanstvo Skupine je skrb za varnost, stabilnost in do- ter živi z okoljem. Njena ključna usmeritev še naprej osta- nos. Poslanstvo banke kot vodilne članice Skupine je de- ja poslovanje s prebivalstvom ter mikro, malimi in srednje lovati kot sodobna in varna banka s tradicijo, ki razume in velikimi podjetji. Za zagotavljanje kar najboljšega servisi- spremlja stranke in sledi razvojnim ciljem ter živi z oko- ranja strank si bo banka še naprej prizadevala izkoristi- ljem. ti tudi potenciale, ki jih daje Skupina, ter tako strankam STRATEGIJA zagotavljati kar najširši obseg storitev, ki bodo zadovolje- Vizija Skupine in banke vale njihove finančne potrebe. Obenem bo Skupina nada- Do leta 2013 bo Skupina po celovitosti ponudbe in sodob- ljevala z razvojem sodobnih poti poslovanja tako, da bo nosti na področju jugovzhodne Evrope prepoznavna regi- kar najbolje zadovoljila želje svojih strank po sodobnem onalna finančna skupina in tržni vodja na področju sodob- poslovanju in s tem dodatno dvignila kakovost poslovnega nih prodajnih poti. Banka bo ostala sodobna in donosna odnosa. banka s tradicijo, z regionalno prisotnostjo in s pestro ponudbo finančnih storitev v okviru Skupine Nove KBM. Uprava Nove KBM je skupaj z vodstvi odvisnih in pridruže- nih družb v prvi polovici leta 2008 oblikovala skupne stra- teške usmeritve in cilje do leta 2013, ki jih je v letu 2009 Vrednote Skupine in banke in 2010 zaradi svetovne gospodarske krize in sprememb v Vrednote Skupine so zavezanost k razvoju, odličnost pri okolju prenovila. Strategija je bila sprejeta na ravni uprav delu, usmerjenost (skrb) k strankam, transparentnost, družb v Skupini ter potrjena na seji nadzornega sveta skrb za donosnost, pripadnost Skupini in pomen posa- maja 2010. Povezovanje v Skupino temelji na poslovnem meznika. Dodatno pa so vrednote banke še: strokovnost, interesu posameznih družb, vendar je zaradi nadzora in poštenost in odgovornost, sodelovanje na vseh nivojih, optimiranja sinergij podprto z lastniškimi povezavami, inovativnost in razvoj ter samoiniciativnost. ki to zagotavljajo. Članstvo v Skupini pripomore k večji uspešnosti vsakega posamičnega člana Skupine. Strateške smernice Vodstvo Nove KBM si bo prizadevalo za krepitev položaja v Sloveniji in na ciljnih trgih, za optimiranje upravljanja in V postopku prenove vodenja ter povečanje notranje učinkovitosti poslovanja, za nadaljnji razvoj sodobnih prodajnih poti in za širitev po- strategije Skupine in slovanja na trgih JV Evrope. posameznih družb znotraj Uresničevanje strateških smernic v letu 2010 nje so glavne smernice, V letu 2010 je Skupina uspešno izvajala strateške smer- nice. postavljene že v letu 2008, ostale nespremenjene. 7 STRATEGIJA LETNO POROČILO 2010 038 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Ljubljana V okviru krepitve položaja je Nova KBM širila svojo po- slovno mrežo v Sloveniji in vpeljevala sodoben način po- slovanja. Na novo je odprla 4 poslovalnice, tri poslovalnice pa je obnovila. Več podrobnosti o poslovni mreži in o so- dobnem načinu poslovanja je zapisano v poglavju Poslo- vanje s prebivalstvom in samostojnimi podjetniki. V okviru širitve poslovanja na trge JV Evrope je Nova KBM izvedla dokapitalizacijo Credy banke na srbskem trgu v skupni višini 19.416 tisoč evrov. Trg Srbije velja za enega najbolj perspektivnih finančnih trgov v jugovzhodni Evropi, srbski bančni sistem pa ima velik potencial in velike možnosti razvoja. Credy banka ima veliko bazo komitentov, razveja- no mrežo poslovalnic, ugled na trgu ter zaposlene z viso-Beograd kim strokovnim znanjem. Banka načrtuje nadaljnjo konsolidacijo Skupine, kar bo omogočilo dodatno izkoriščanje sinergij. V okviru povečanja notranje učinkovitosti poslovanja je Nova KBM uspešno zaključila strateški projekt Avtoma- tizacija poročanja Skupine (APS). Rezultati projekta so vi- dni v večji kvaliteti poročanja, skrajšanju rokov poročanja in poenotenem sistemu poročanja. Prav tako sta pregled in kontrola poročanja Skupine zagotovljena na transpa- renten način. Strateški projekti Ob zapisu strategije si je uprava Nove KBM za doseganje ciljev zastavila osem ključnih strateških projektov, od ka- terih je štiri že zaključila. Štirje zaključeni projekti so Av- Prepričani smo, da je vsak radoveden potep priložnost za nova spoznanja, poznanstva in predvsem za krepitev tomatizacija poročanja Skupine, CRM – uvedba celovitega dobrih odnosov med ljudmi. Prav te prednosti smo med drugim imeli v mislih, ko smo se odločali za širitev na obvladovanja odnosov s kupci, Bank@Net 3. generacije srbsko tržišče in priključitev Credy banke v Skupino Nove KBM. in priprava Strategije tehnološko informacijske podpore. Več o navedenih projektih je zapisano v poglavju Notranji Med poslovnimi dogovori pa seveda nismo mogli zaobiti lepot obeh prestolnic, ki kar kličejo, da jih raziščemo, razvoj banke. spoznamo nove ljudi in tudi tako plemenitimo dobre odnose med državama. Vabimo vas, da kliknete na fotografiji Ljubljane in Beograda, si ogledate vodiča po obeh prestolnicah in jih čim prej obiščete! Ste že bili? Vsakič je drugače … 7 STRATEGIJA LETNO POROČILO 2010 039 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 8 8.1 čji upad v proizvodni strukturi BDP bil zabeležen v grad- Makroekonomsko okolje beništvu (14,4 odstotka) in finančnem posredništvu (3,0 odstotka), največji porast pa pri predelovalnih dejavnostih Bruto domači proizvod (BDP): Gospodarske aktivnosti v (8,0 odstotka). Bruto investicije v osnovna sredstva so bile Sloveniji so se v letu 2010 vrnile na pozitivne četrtletne sto- v letu 2010 v izdatkovni strukturi BDP realno manjše za pnje rasti (glej graf spodaj). BDP se je po prvih ocenah real- 6,7 odstotka. Rast beleži tako potrošnja pri gospodinjstvih no zvišal za 1,2 odstotka. Njegova vrednost v tekočih cenah (0,5 odstotka) kot pri nepridobitnih institucijah, ki opra- je bila 36.061 milijonov evrov ali 17.602 evra na prebivalca. ANALIZA vljajo storitve za gospodinjstva (0,7 odstotka), in državi z Zunanje povpraševanje je bilo v letu 2010 najpomembnej- 0,8-odstotno rastjo, kar izravna končno potrošnjo na rast ši dejavnik pozitivne gospodarske rasti, dinamika njego- 0,6 odstotka v letu 2010. POSLOVANJA vega povečevanja pa se je med letom umirjala. Nekoliko bolj pozitivno kot v predhodnih obdobjih je v drugi polovici leta na rast BDP vplivala rast domačega trošenja, ven- Uvoz in izvoz: Po začasnih podatkih SURS-a2614je Slove- nija v letu 2010 izvozila za 18.219 milijonov evrov blaga (za 13,7  odstotka več kot v 2009), uvozila pa za 19.609 dar pa rast končne potrošnje kljub tendenci povečevanja milijonov evrov blaga (za 14,6  odstotka več kot v 2009). ostaja šibka. Investicijska potrošnja je bila proti koncu V 2010 je primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino znašal leta zaradi nekoliko izrazitejšega ustvarjanja zalog viš- 1.390 milijonov evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila ja. Investiranje v osnovna sredstva se je še naprej realno 93-odstotna. zmanjševalo. Inflacija: Letna inflacija je bila v letu 2010 v Sloveni- Bruto domači proizvod Slovenije po kvartalih od I. 2008 ji 1,9-odstotna, povprečna letna pa 1,8-odstotna. Cene do IV. 2010 (medletno, nedesezionirano) (v odstotkih) so se najbolj zvišale v skupinah stanovanje (8,3  odstot- 8 ka, največ tekoča goriva, odvoz smeti in plin), alkohol- 6 4 ne pijače in tobak (8,1 odstotka, zaradi zvišanja trošarin 2 v drugi polovici leta), zdravje (4,3  odstotka, predvsem 0 -2 storitve zobozdravstva), komunikacije (3,2  odstotka), -4 medtem ko so bile gostinske in nastanitvene stori- -6 tve v povprečju cenejše (11,1  odstotka, predvsem zara- -8 -10 di sprememb pri obračunavanju cen šolske prehrane). -12 2008-I II III IV 2009-I II III IV 2010-I II III IV Blago je bilo dražje za 2,7 odstotka, medtem ko so cene Vir: SURS storitev v povprečju ostale nespremenjene. Od blaga se je Leto 2008 2009 2010 Četrtletje 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 BDP 3,80 -0,80 -8,40 -9,40 -8,80 -5,70 -1,20 2,10 1,70 2,10 Četrtletni BDP 0,20 -3,30 -6,00 -0,60 0,40 0,00 -0,10 1,10 0,30 0,60 26 Vir SURS, sneto dne 1. 3. 2011, podatki se dopolnjujejo in usklajujejo V primerjavi z letom 2009 je bil slovenski BDP v 2010 no- vse leto, zato so mesečni podatki za tekoče leto začasni do objave minalno višji za 1,9 odstotka. Glede na dejavnosti je najve- končnih podatkov v juliju za prejšnje leto. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 040 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • "Ni dobrih rezultatov brez dobrih odnosov." Sestri Fabjan, sponzoriranki Nove KBM LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.v letu dni najbolj podražilo blago dnevne porabe (5,3 od- prečna mesečna bruto plača za leto 2010 je znašala 1.495 evrov in so za slabih 60 odstotkov presegle oslabitve vstotka), poltrajno blago (0,5 odstotka), cene trajnega bla- evrov in je bila nominalno za 3,9 odstotka višja (realno viš- 2009. Posledično je bančni sistem v 2010 po nerevidira-ga pa so se v povprečju znižale za 4,5 odstotka. Mesečne ja za 2,1 odstotka) od povprečne mesečne bruto plače za nih podatkih posloval z izgubo pred obdavčitvijo v višini 92stopnje inflacije so se gibale med plus/minus enim od- leto 2009. Povprečna mesečna neto plača za leto 2010 je milijonov evrov.stotkom, v povprečju pa je bila mesečna stopnja inflacije v znašala 967 evrov.letu 2010 nekaj manjša od dveh desetink odstotka. 8.2Inflacija v Sloveniji I. do XII. 2010 (v odstotkih) Bančni sistem: Bilančna vsota bank se je v letu 2010 po Vplivi krize na poslovanje Skupine nerevidiranih podatkih skrčila za 1,3 milijarde evrov. Me- Začetek leta 2010 je zaznamovala dolžniška kriza v Evrop- mesečna letna povprečna letna dletna stopnja rasti posojil nefinančnim družbam je zna- ski monetarni uniji, ki se je začela s proračunskimi pro- šala –1,9 odstotka. Znižanje je posledica močno poveča- blemi Grčije. Nezaupanje se je preneslo še na ostale vi- 2 nih oslabitev in odplačil posojil. V strukturi stanja posojil soko zadolžene članice, kot so Španija, Italija, Irska in nefinančnim družbam se povečuje delež dolgoročnih po- Portugalska, kar je povzročilo, da so se premije za tvega- 1 sojil. Medletna stopnja rasti posojil gospodinjstvom je de- nje na državne obveznice teh držav povzpele. Posledično cembra 2010 znašala 9,6 odstotka. Rast vlog nebančnega je tečaj evra izgubljal vrednost in padel pod 1,2 ameriške- 0 sektorja je bila v 2010 negativna predvsem zaradi znižanja ga dolarja. vlog države pri bankah za 960 milijonov evrov. Vloge go- spodinjstev pri bankah so se v letu 2010 povečale za 491 Evropska centralna banka (ECB) se je na krizo odzvala s -1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII milijonov evrov, kar je manj kot polovica običajnih prira- povečanjem likvidnosti in aktivnostjo na kapitalskem trgu.Vir: SURSPodatki o industrijski proizvodnji: Za ocenjevanje ciklič- stov v letih pred krizo. Medletna rast vlog gospodinjstev Sprejela je ukrep o nakupu državnih obveznic zadolženihnih gibanj gospodarskih aktivnosti je med najpomemb- je tako decembra 2010 znašala 3,6 odstotka. V strukturi držav in tako dokazala, da denarno politiko uporablja tudinejšimi kazalniki indeks obsega industrijske proizvodnje. ročnosti vlog nebančnega sektorja pa se je v 2010 poveče- za stabilizacijo bančnega sistema.Industrijska proizvodnja je bila v Sloveniji decembra 2010 val delež dolgoročnih vlog.v primerjavi z decembrom 2009 višja za skoraj 11 odstot- Kljub veliki meri negotovosti, povezane z dolžniško krizo,kov, medtem ko je bila v celotnem letu 2010 glede na leto V izkazih uspeha so v letu 2010 obresti porasle za 11,4 se trenutna makroekonomska slika svetovnega gospo-prej višja za dobrih 6 odstotkov. odstotka, na kar je bolj vplivalo večje zmanjšanje obre- darstva izboljšuje. Zadnji podatki o gospodarski rasti dr- stnih odhodkov kot obrestnih prihodkov. Neto neobrestni žav potrjujejo, da so države na poti iz recesije.Zaposlenost: V Sloveniji je bilo po Anketi o delovni sili prihodki so v letu 2010 za tistimi v 2009 zaostajali za 12,2konec leta 2010 nekaj več kot 963 tisoč delovno aktiv- odstotka, najbolj zaradi izgube bank iz naslova finančnih Med evropskimi kapitalskimi trgi je pozitivno izstopalanih prebivalcev in od tega približno 81 tisoč brezposelnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju. Hkrati je Nemčija, ki je beležila relativno visoko rast v primerjavi zoseb. Stopnja brezposelnosti je bila po Anketi o delovni bila rast neto opravnin razmeroma nizka (1,3 odstotka), ostalimi. Razlog je v kvalitetni proizvodnji ter izvozni na-sili 7,8-odstotna (v 2009 je bila 6,4-odstotna). Stopnja re- operativni stroški pa so se rahlo zmanjšali. Glavni razlog ravnanosti nemškega gospodarstva.gistrirane brezposelnosti je bila konec 2010 11,8-odsto- za izgubo v bančnem sistemu v letu 2010 so bile visoketna, 819 tisoč je bilo delovno aktivnih prebivalcev in 110 oslabitve in rezervacije. Mesečno povečanje oslabitev in Preteklo leto je bilo za kapitalske trge uspešno. Po op-tisoč registrirano brezposelnih oseb. Stopnja registrira- rezervacij bank v višini 210 milijonov evrov je v decembru timističnem začetku leta so se v aprilu pojavila ugibanjane brezposelnosti se je v obdobju enega leta zvišala za 2010 bistveno preseglo vsa dotedanja v letu 2010. Celole- glede morebitnega bankrota prezadolženih evropskih0,5-odstotne točke (v 2009 je bila 10,3, leto prej, v 2008, tne oslabitve in rezervacije bančnega sistema, ki odražajo držav. Na svetovnih kapitalskih trgih je prišlo do večjepa 7,0 odstotka), kar kaže na umirjanje na trgu dela. Pov- povečanje kreditnega tveganja, so znašale 798 milijonov korekcije, tečaji delnic pa so dosegli dno 2. julija. Sledil 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 042 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.je preobrat v drugo smer. Medtem ko so v letu 2010 sve- povpraševanje, ter zaradi načina ukrepanja ECB in države Zamude pri plačilih komitentov so se odrazile v poslab-tovni borzni indeksi povečini pridobivali na vrednosti, je v letu 2010. Tveganje refinanciranja narašča zaradi spleta šanju kvalitete kreditnega portfelja banke in v povečanjubilo dogajanje na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v povečevanja omejenosti virov in naraščanja njihove cene. oslabitev. Delež bruto slabih kreditov (skupini D in E) v ce-znamenju rdečih številk. lotnih bruto kreditih se je v letu 2010 povečal s 6,28 odstot- Poslovanje Skupine je odvisno od makroekonomskega ka, kolikor je znašal na dan 31.12.2009, na 10,01 odstotka.Ob začetkih oživljanja tujega povpraševanja in skromni okolja, v katerem posluje. Večino svojega poslovanja iz- Delež neto slabih kreditov v celotnih neto kreditih se je vrasti BDP se slovensko gospodarstvo prilagaja znižani vaja Skupina v Sloveniji, zato so in bodo na njen finančni primerjavi z letom 2009 povečal s 3,65 odstotka na 6,69 od-ravni investicij ter omejenemu domačemu varčevanju in položaj in rezultate poslovanja vplivali predvsem gospo- stotka. Slabe kredite upravlja posebna služba v banki.povpraševanju. Pri tem se povečujejo problemi razmero- darski in politični pogoji v Sloveniji, na poslovanje Sku- Trend slabšanja kakovosti kreditnega portfelja, merjen zma močno zadolženega sektorja podjetij v obliki slabe li- pine pa posredno vplivajo gospodarske razmere v najpo- deležem bruto slabih kreditov v celotnih bruto kreditih,kvidnosti ter naraščanja neporavnanih finančnih obvezno- membnejših zunanjetrgovinskih partnericah Slovenije. se je v drugi polovici leta 2010 pričel umirjati, v četrtemsti med podjetji in do bank. V sektorju podjetij so se zato kvartalu leta 2010 pa se je obrnil in pričel padati.kljub pozitivni gospodarski rasti razmere v 2010 slabšale, Splošno poslabšanje gospodarskih razmer v letu 2010 setveganja pa so se prenašala na ostale gospodarske sek- je odrazilo v zmanjševanju obsega poslovanja komitentov, Delež bruto zneska slabih kreditov v bruto zneskutorje. To ni le posledica finančne krize, temveč poslovne v poslabšanju njihove likvidnosti in v slabšem poravnava- celotnega portfelja (v odstotkih)politike podjetij v obdobju visoke gospodarske rasti, ki je nju njihovih obveznosti do banke.preveč temeljila na dolžniških virih financiranja. 12 Nova KBM je v letu 2010 pospešeno izterjevala neporav- 10Položaj slovenskega bančnega sistema se je v letu 2010 nane obveznosti komitentov z unovčevanjem instrumen- 8 v odstotkihob krčenju bilančne vsote bank poslabšal. Na to je najbolj tov zavarovanj. Tako je v primerjavi z letom 2009 znižala 6vplivalo povečevanje kreditnega in dohodkovnega tvega- delež zapadlih neplačanih terjatev nad 90 dni v celotnih 4nja ter tveganja refinanciranja. Kreditno tveganje narašča zapadlih neplačanih terjatvah za 5,28 odstotne točke. 2ob stagnirajočem kreditiranju sektorja podjetij in soli- 0 31.12.2009 31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010dnem kreditiranju gospodinjstev. Naraščanje kreditnega Delež zapadlih neplačanih terjatev nad 90 dni v celotnihtveganja odraža predvsem troje: (1) pospešeno slabšanje zapadlih neplačanih terjatvah (v odstotkih)kakovosti posojilnega portfelja; (2) naraščanje deleža več 96kot 90-dnevnih zamud poravnavanja obveznosti kreditoje- 95 Pospešena izterjava neporavnanih obveznosti komiten-malcev do bank, kar napoveduje nadaljnje slabšanje ka- 94 tov se je odrazila v znižanju deleža slabih kreditov, danih 93kovosti kreditnega portfelja bank; (3) izrazito izstopanje v odstotkih 92 komitentom v dejavnosti finančnega posredništva.nefinančnih podjetij v dinamiki naraščanja. To kaže, da je 91 90sektor podjetij kriza v 2010 prizadela najbolj silovito. 89 Posledica neugodnih razmer na nepremičninskem trgu 88 in močnega zniževanja investicij je insolventnost velikih 87Dohodkovno tveganje bank narašča s povečano dinamiko gradbenih podjetij in z njimi povezanih podizvajalcev. Zato 86oblikovanja oslabitev in rezervacij zaradi naraščanja kre- 31.12.2009 31.12.2010 se je v banki v letu 2010 za 20,7 odstotnih točk povečal de-ditnega tveganja. Tveganje refinanciranja bank narašča, lež slabih kreditov, danih komitentom, ki opravljajo grad-a se je do sedaj odrazilo v manjši meri zaradi stagnacije beno dejavnost.kreditiranja v delu, ki ga povzroča nizko kreditno sposobno 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 043 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Zmanjševanje gradbene dejavnosti, upadanje kupne moči 8.3 Čisti obrestni prihodki Skupine so v letu 2010 znaša-prebivalstva in prezadolženost zaradi financiranja prevze- Poslovanje Skupine in banke li 147.302 tisoč evrov, kar je za 10.813 tisoč evrov ali 7,9mov so povzročili insolventnost velikih trgovskih družb. odstotka več kot v letu 2009. Obrestna marža Skupine je 8.3.1Delež slabih kreditov v celotnih kreditih, plasiranih v de- znašala 2,53 odstotka in se je v primerjavi s predhodnim Skupinajavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, letom zvišala za 0,11 odstotne točke. Porast obrestnese je v letu 2010 povečal za 18,45 odstotnih točk. Na dan Poslovni izid Skupine marže je predvsem posledica upada odhodkov za obresti31.12.2010 je imela banka delež kreditov, plasiranih v Skupina je v letu 2010 dosegla dobiček iz rednega poslo- v letu 2010 glede na leto 2009, ki je znašal 15,0 odstotka.omenjeno dejavnost, nižji od povprečja bančnega sistema. vanja v višini 18.001 tisoč evrov ter čisti dobiček v višini 11.413 tisoč evrov. Rezultat je višji od bruto dobička v letu Struktura prihodkov iz obresti po sektorjih (v odstotkih)Negativni trendi v gradbeni in investicijski dejavnosti so 2009 za 2,3 odstotka. Na višji dobiček v letu 2010 so vpli-se odrazili tudi v dejavnosti proizvodnje kovin, zaradi če- vali višje čiste obresti, čiste opravnine, pripadajoči dobički 3,5% 5,3%sar so tudi komitenti te dejavnosti zašli v likvidnostne te- od drugih iz naložb v kapital pridruženih družb, drugi čisti poslovni od bankžave. 7,3% dobički in prihodki iz dividend. Dobiček Skupine pred re- od tujih osebBanka je za vse slabe kredite oblikovala ustrezne osla- zervacijami in oslabitvami je znašal 101.223 tisoč evrov, 7,8%bitve na osnovi pričakovanih denarnih tokov iz unovčenja kar je za 7,2 odstotka ali 6.808 tisoč evrov več kot v letu od državezavarovanj. 2009. Gledano po segmentih, na osnovi posameznih izka- 51,9% od nefinančnih družb zov, je k čistemu dobičku Skupine največ prispevala de-Podrobnejši podatki o izpostavljenosti Nove KBM in Sku- javnost bančništva in upravljanja skladov, medtem ko sta 24,2%pine Nove KBM so zapisani v računovodskem poročilu v dejavnost lizinga in nepremičninska dejavnost dobiček od gospodinjstevpoglavju Izpostavljenost različnim vrstam tveganj. zniževali. V letu 2010 sta uspešno poslovali obe pridruže- ni družbi, ki sta k skupnemu dobičku po davkih prispevaliVplivi krize na poslovanje družb v Skupini so še razvidni iz 5.661 tisoč evrov, v 2009 le 25 tisoč evrov.poglavja Predstavitev družb v Skupini. Poslovni prihodki in odhodki Skupine Čisti neobrestni prihodki Skupine so v letu 2010 znašali 82.591 tisoč evrov, od tega čiste opravnine 63.082 tisoč čiste obresti čiste opravnine drugi čisti poslovni evrov. K rasti čistih neobrestnih prihodkov so največ pri- dobički/izgube, ostalo spevali pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih družb, čiste opravnine, drugi čisti poslovni dobički in pri- 250,000 19,509 hodki iz dividend. 200,000 11,824 63,082 v tisoč evrih 59,477 150,000 136,489 147,302 100,000 50,000 0 2009 2010 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 044 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Struktura neobrestnih prihodkov za leto 2010 (v odstotkih) Na višino dobička je v letu 2010 močno vplivalo zniževanje Finančni položaj Skupine kvalitete kreditnega portfelja kot posledica težkih razmer Bilančna vsota Skupine je konec leta 2010 znašala 11,4% drugi čisti poslovni 2,1% v gospodarstvu. Neto oslabitve in rezervacije so v letu 5.866.657 tisoč evrov in je v primerjavi z 31.12.2009 poras- prihodki iz dividend dobički in drugo 2010 znašale 83.222 tisoč evrov oziroma 8,3 odstotka več la za 81.020 tisoč evrov oziroma za 1,4 odstotka. 6,9% pripadajoči dobički iz kot leto prej. naložb v kapital 2006 2007 Bilančna vsota Skupine 2008 2009 2010 pridruženih naložb 3,2% Administrativni stroški, amortizacija, rezervacije in poslovanje z 76,4% oslabitve od 2006 do 2010 6.000 vrednostnimi papirji, 5.867 čiste opravnine 5.490 5.786 tujimi valutami in 5.000 v milijonih evrov tečajne razlike administrativni stroški amortizacija rezervacije in oslabitve 5.098 4.000 4.259 250.000 3.000 200.000 83.222 76.811 2.000 v tisoč evrih 150.000 52.194 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010Skupina je največ prihodkov od opravnin v letu 2010 preje- 31.142 15.252 26.388 13.967 11.697 14.079la za plačilni promet v državi (51.906 tisoč evrov), za kre- 100.000 11.115 100.958 113.418 90.697 100.177 99.296ditne posle (14.708 tisoč evrov) in za kartično poslovanje Največje absolutno povečanje na pasivni strani bilance(11.384 tisoč evrov). Z omenjenimi posli je Skupina ustva- 50.000 Skupina beleži pri finančnih obveznostih, merjenih porila 75,0 odstotka vseh prejetih opravnin. odplačni vrednosti, v višini 129.442 tisoč evrov, med ka- 0 2006 2007 2008 2009 2010 terimi so se vloge (bank in strank, ki niso banke) povečaleSkupina je ob stabilnih razmerah na kapitalskih trgih v za 216.201 tisoč evrov, krediti (bank in strank, ki niso ban-letu 2010 ustvarila 2.658 tisoč evrov dobička iz naslova Dobiček iz naložb v kapital pridruženih družb je znašal ke) so se znižali za 61.624 tisoč evrov, dolžniški vrednostniposlovanja z vrednostnimi papirji in tujimi valutami, sku- 5.661 tisoč evrov in je sestavljen iz 5.294 tisoč evrov do- papirji so se znižali za 24.965 tisoč evrov in podrejene ob-paj s tečajnimi razlikami, medtem ko je imela v letu 2009 bička Zavarovalnice Maribor (49,96 odstotka celotnega veznosti za 170 tisoč evrov.iz tega naslova 5.631 tisoč evrov dobička. dobička v višini 10.595 tisoč evrov) ter 367 tisoč evrov dobička Moje naložbe (45 odstotkov celotnega dobička v Stanje finančnih obveznosti do centralne banke se je vAdministrativni stroški z amortizacijo so v letu 2010 višini 816 tisoč evrov). V letu 2009 so bili dobički iz naložb Skupini zmanjšalo za 60.270 tisoč evrov in je konec letaznašali 128.670 tisoč evrov in so ob skromnem povečanju v kapital pridruženih družb nižji in so znašali le 25 tisoč 2010 znašalo 130.149 tisoč evrov. Na znižanje je vplivaloobsega poslovanja v primerjavi z letom 2009 višji za 13,5 evrov, predvsem zaradi slabšega poslovanja Zavarovalni- predvsem zmanjšanje dolgov iz kreditov iz primarne emi-odstotka. Na občutno povišanje stroškov je imela največji ce Maribor. sije ob zastavi vrednostnih papirjev.vpliv širitev Skupine. Marca je bila namreč vplačana kup-nina za Credy banko. V letu 2010 je v omenjeni banki po- Celotni kapital Skupine je konec leta 2010 znašal 438.989tekala reorganizacija, kar je vplivalo na občutno znižanje tisoč evrov in se je povečal za 7.715 tisoč evrov. Kapitalštevila zaposlenih, hkrati pa povzročilo višje stroške dela lastnikov obvladujoče banke je 31.12.2010 znašal 396.900zaradi izplačanih odpravnin. Zniževanje števila zaposlenih tisoč evrov in je bil glede na konec leta 2009 višji za 4.535je potekalo tudi v obvladujoči banki. tisoč evrov. Na povečanje kapitala je vplival predvsem či- sti dobiček poslovnega leta 2010. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 045 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.V strukturi vseh obveznosti se je 31.12.2010 glede na znašala 878.006 tisoč evrov. Od tega so delnice in deleži, 8.3.231.12.2009 povečal delež vlog s 63,3 na 66,2 odstotka. izkazani po pošteni vrednosti, znašali 75.633 tisoč evrov, Nova KBM po nabavni vrednosti 8.159 tisoč evrov, dolžniški vrednosti Poslovni izid Nove KBMStruktura pasive na dan 31.12.2010 (v odstotkih) papirji pa so znašali 794.214 tisoč evrov. V letu 2010 je Nova KBM ustvarila 11.365 tisoč evrov do- bička iz rednega poslovanja. Čisti dobiček iz rednega po- 1,1% Stanje denarja v blagajni in stanje na računih pri cen- dolžniški vrednostni papirji slovanja je za leto 2010 znašal 9.372 tisoč evrov in je bil 3,3% 3,5% ostalo tralni banki je konec leta 2010 znašalo 140.398 tisoč evrov podrejene obveznosti za 22,8 odstotka nižji kot leto prej. K dobičku banke so 7,5% in je glede na 31.12.2009 nižje za 39.687 tisoč evrov. kapital v največji meri prispevale čiste obresti, čiste opravnine, prihodki iz dividend in drugi čisti poslovni dobički. Stanje dolgoročnih naložb v kapital odvisnih, pridruže- nih in skupaj obvladovanih družb je konec leta 2010 zna- Čiste obresti, čiste opravnine, stroški poslovanja, 18,4% šalo 41.719 tisoč evrov in je za 5.638 tisoč evrov višje kot rezervacije in oslabitve ter drugi čisti poslovni dobički/ prejeti krediti 66,2% vloge 31.12.2009. Povečanje izhaja iz vrednotenja pridruženih izgube, ostalo v letih 2010 in 2009 družb po kapitalski metodi. V strukturi sredstev je konec leta 2010 delež kreditov znašal 2009 2010 73,0 odstotka in se je v primerjavi z letom 2009 povečal zaOb koncu leta 2010 se je zmanjšal delež prejetih kreditov 2,9 odstotne točke. Delež finančnih sredstev, razpoložljivih 110.105z 19,7 na 18,4 odstotka. Finančne obveznosti do centralne za prodajo, je znašal 15,0 odstotka in se je zmanjšal za 3,1 100.000 45.550 46.843banke so se zmanjšale s 3,3 na 2,2 odstotka. Prav tako odstotne točke. Delež finančnih sredstev v posesti do zapad- 50.000 v tisoč evrih -86.060 -90.331 5.336 12.931se je zmanjšal delež dolžniških vrednostnih papirjev z 1,6 losti je znašal 3,1 odstotka, delež denarja v blagajni in stanja 0 106.012na 1,1 odstotka. Pri ostalih postavkah pasive je prišlo do na računih pri centralni banki pa 2,4 odstotka. -50.000 -55.689 -68.183manjših strukturnih sprememb. -100.000 čiste čiste stroški rezervacije drugi čisti Struktura aktive na dan 31.12.2010 (v odstotkih) obresti opravnine poslovanja in oslabitve poslovni dobički/izgube,Največje absolutno povečanje v sredstvih beleži Skupina ostalopri kreditih bankam in strankam, ki niso banke, v višini 2,1% opredmetena in225.385 tisoč evrov oziroma za 5,6 odstotka. Krediti ban- 2,4% neopredmetenakam in strankam, ki niso banke, so konec leta 2010 zna- druga sredstva osnovna sredstva Finančni in poslovni prihodki in odhodki127 so v letu 2010 5 1,7%šali 4.281.287 tisoč evrov. Od tega so krediti bankam zna- 2,4% ostalo znašali 169.547 tisoč evrov. V primerjavi z letom 2009 so denar v blagajnišali 246.360 tisoč evrov, krediti strankam, ki niso banke, pa se povečali za 8,2 odstotka.4.034.927 tisoč evrov. Krediti bankam in strankam, ki nisobanke, so v primerjavi z letom 2009 porasli za 5,0 odstotka. 18,4% finančna sredstva 27 Finančni in poslovni prihodki in odhodki so seštevek: čistih obresti; 73,0% čistih opravnin; prihodkov iz dividend; realiziranih dobičkov/izgub iz fi-Največje absolutno zmanjšanje v sredstvih beleži Skupina krediti nančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti sko- zi izkaz poslovnega izida; čistih dobičkov/izgub iz finančnih sredstev inpri finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo, v višini obveznosti, namenjenih trgovanju; dobičkov/izgub iz finančnih sredstev168.160 tisoč evrov oziroma za 16,1 odstotka. Konec leta in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida; čistih dobičkov/izgub iz tečajnih razlik; čistih dobičkov/izgub iz2010 so tako finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo; drugih čistih poslovnih dobičkov/izgub. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 046 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. V strukturi finančnih in poslovnih prihodkov in odhodkov Čiste opravnine so v letu 2010 znašale 46.843 tisoč evrov. V njeni dobiček je predvsem rezultat neto dobička iz finan- čiste obresti predstavljajo 64,9 odstotka oziroma 110.105 primerjavi z letom 2009 so čiste opravnine porasle za 2,8 od- čnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, v višini 1.051 tisoč tisoč evrov. Prihodki iz obresti so v letu 2010 dosegli stotka. Prihodki iz opravnin so znašali 52.768 tisoč evrov. V evrov in neto dobička iz kreditov v višini 338 tisoč evrov. 202.070 tisoč evrov. Od tega so obresti iz danih kreditov primerjavi z letom 2009 so prihodki iz opravnin porasli za 6,5 Neto dobiček iz finančnih sredstev je rezultat prodaje fi- in vlog znašale 179.843 tisoč evrov in so bile v primerjavi odstotka. Največji del prihodkov iz opravnin odpade na pla- nančnih sredstev (predvsem obveznic) po ceni, ki presega z letom 2009 nižje za 4,5 odstotka. Odhodki za obresti so čilni promet v državi, in sicer 14.857 tisoč evrov, na oprav- knjigovodsko. znašali 91.965 tisoč evrov, večino od teh (90.301 tisoč evrov nine od kreditnih poslov 10.427 tisoč evrov, na opravnine od Čiste izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, name- oziroma 98,2 odstotka) so predstavljali odhodki za obresti kartičnega poslovanja 9.151 tisoč evrov ter na opravnine od njenih trgovanju, so v letu 2010 zniževale dobiček iz re- za finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti. poslovanja po transakcijskih računih 7.643 tisoč evrov. dnega poslovanja v višini 12.810 tisoč evrov. Čiste izgube Prihodki iz obresti, odhodki za obresti in čiste obresti od Struktura prejetih opravnin v letu 2010 (v odstotkih) v letu 2010 so rezultat čiste izgube iz izvedenih finančnih 2006 do 2010 (v tisoč evrih) instrumentov v višini 14.133 tisoč evrov, čistih dobičkov 7,2 % ostalo pri nakupu in prodaji tujih valut v višini 619 tisoč evrov, prihodki iz obresti odhodki za obresti čiste obresti 8,4 % od danih jamstev čistih dobičkov iz trgovanja z delnicami in deleži v višini 28,2 % od plačilnega prometa 499 tisoč evrov ter čistih dobičkov iz trgovanja z dolžniški- 300.000 120.000 11,5 % od poslovanja po transakcijskih v državi mi vrednostnimi papirji v višini 205 tisoč evrov. Na čisto iz- 250.000 100.000 računih gubo iz izvedenih finančnih instrumentov je najbolj vpliva-prihodki in odhodki prebivalstva 200.000 80.000 lo vrednotenje valutnih forwardov, ki jih banka uporablja čiste obresti 150.000 60.000 za ekonomsko varovanje valutne izpostavljenosti. Njihovi 12,3 % od opravljenih drugih storitev 19,8 % od kreditnih učinki so povezani z učinki tečajnih razlik. 100.000 40.000 poslov 50.000 20.000 Čista izguba iz finančnih sredstev in obveznosti, pripo- 12,8 % od kartičnega poslovanja 0 0 pravnih oseb in prebivalstva znanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, 2006 2007 2008 2009 2010 je v letu 2010 znašala 1.442 tisoč evrov (v letu 2009 čista izguba v vrednosti 284 tisoč evrov), čisti dobički iz tečajnih razlik pa 16.148 tisoč evrov (v letu 2009 dobiček v vredno- Obrestna marža, izračunana na povprečno aktivo, je zna- Odhodki za opravnine so znašali 5.925 tisoč evrov. Najve- sti 564 tisoč evrov). šala 2,27 odstotka in je presegla obrestno maržo iz leta čji del odhodkov za opravnine odpade na bančne storitve v 2009 za 0,04 odstotne točke. Marža finančnega posre- tujini (1.602 tisoč evrov), na opravnine za bančne storitve Drugi čisti poslovni dobički so v letu 2010 dosegli 3.861 dništva, izračunana kot seštevek čistih obrestnih in čistih v državi odpade 1.550 tisoč evrov in na opravnine za druge tisoč evrov. V decembru je banka prejela od Davčne upra- neobrestnih prihodkov v primerjavi s povprečno bilanč- storitve 1.272 tisoč evrov. V primerjavi z letom 2009 so bili ve Republike Slovenije zamudne obresti v višini 4.676 ti- no vsoto, je znašala 3,51 odstotka. Dosežena marža je za odhodki za opravnine višji za 48,7 odstotka. Razlog za viš- soč evrov iz naslova preveč plačanih zamudnih obresti, 0,22 odstotne točke višja glede na leto 2009. je odhodke za opravnine so predvsem opravnine plačane obračunanih na podlagi odločbe v letu 1996. Med drugimi za opravljene bančne storitve v državi in tujini ter oprav- poslovnimi odhodki se največji del nanaša na zunajsodno Prihodki iz dividend so dosegli višino 5.500 tisoč evrov, nine za druge storitve. poravnavo za ureditev razmerja z družbo, ki je v likvidaciji, od tega se 3.794 tisoč evrov nanaša na dividende družb v višini 255 tisoč evrov in vrnjena nadomestila za dvige Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki v Skupini, ostalo pa na prihodke iz dividend od ostalih na bančnih avtomatih drugih bank v Sloveniji v višini 575 niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega družb. Prihodki iz dividend so bili v primerjavi z letom tisoč evrov. izida, so v letu 2010 znašali 1.395 tisoč evrov. Prej ome- 2009 za 2,96-krat višji. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 047 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 2006 2007 2008 2009 2010 Administrativni stroški in amortizacija Operativni stroški na prihodke (marža finančnega leta 2010 nanaša na neto odhodke iz naslova odloženega posredništva) davka iz rednega poslovanja. Ti so nastali predvsem ob stroški dela stroški materiala in storitev amortizacija oslabitvah obveznic in točk vzajemnega sklada skozi izkaz 2010 53,17% poslovnega izida. 100.000 2009 54,85% 10.813 12.128 Finančni položaj Nove KBM 80.000 2008 61,32% Bilančna vsota banke je na dan 31.12.2010 znašalav tisoč evrih 60.000 29.351 32.347 2007 51,34% 4.806.511 tisoč evrov in je v primerjavi z 31.12.2009 poras- 40.000 45.896 2006 54,82% 45.856 la za 0,4 odstotka oziroma za 17.134 tisoč evrov. 20.000 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 0 Na spremembo bilančne vsote na pasivni strani izkaza fi- 2009 2010 nančnega položaja je v letu 2010 vplivalo predvsem pove- S čistimi opravninami je banka pokrila 51,9 odstotka vseh čanje dolgov do strank, ki niso banke, v višini 78.541 tisoč operativnih stroškov. Razmerje med stroški in prihodki evrov. Ostale spremembe so: Operativni stroški (administrativni stroški in amortizaci- se je znižalo s 54,85 odstotka konec leta 2009 na 53,17 • povečanje kapitala banke za 7.370 tisoč evrov, ja) so v letu 2010 znašali 90.331 tisoč evrov. Glede na leto odstotka konec leta 2010. • povečanje drugih obveznosti 28 v višini 5.266 tisoč evrov, 2009 so se povečali za 5,0 odstotka. Stroški amortizacije • zmanjšanje dolžniških vrednostnih papirjev v višini Na višino dobička je v letu 2010 močno vplivalo zniževanje so bili višji za 12,2 odstotka, stroški materiala in storitev 25.140 tisoč evrov in kvalitete kreditnega portfelja kot posledica krize in oteže- so porasli za 10,2 odstotka, medtem ko so stroški dela • zmanjšanje dolgov do bank v višini 46.714 tisoč evrov. nih razmer v gospodarstvu. Več o vplivu krize na kreditni ostali na ravni stroškov dela iz leta 2009. V strukturi ope- portfelj je zapisano v poglavju Vplivi krize na poslovanje Struktura pasive banke na dan 31.12.2010 in 31.12.2009 rativnih stroškov predstavljajo najvišji delež stroški dela, Skupine. Neto rezervacije in oslabitve so v letu 2010 zna- in sicer 50,8 odstotka. Banka je v letu 2010 nadaljevala z šale 68.183 tisoč. Glede na leto 2009 ima banka za 22,4 zniževanjem števila zaposlenih. Dne 31.12.2010 je bilo v odstotka več neto odhodkov za rezervacije in oslabitve. 31.12.2009 31.12.2010 banki 63 zaposlenih manj kot ob koncu leta 2009. Zaradi Neto oslabitve kreditov so v 2010 znašale 64.097 tisoč izplačil odpravnin delavcem, ki so zapustili banko, bodo 70,0 evrov in predstavljajo 94,0 odstotka neto odhodkov za re- 63,0 učinki v stroških dela vidni šele v prihodnjih letih. 60,0 61,5 zervacije in oslabitve. 50,0 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja je v odstotkih 40,0 v letu 2010 znašal 1.993 tisoč evrov in vpliva na čisti dobi- ček banke iz rednega poslovanja. Banka zaradi izračuna- 30,0 24,7 23,6 ne davčne izgube ne izkazuje obveznosti za davek iz do- 20,0 hodka pravnih oseb iz rednega poslovanja. Davčna izguba 10,0 7,7 7,8 je predvsem posledica nižjega dobička pred obdavčitvijo v 3,7 3,7 1,4 0,9 1,0 1,0 izkazu poslovnega izida ter zmanjšanja davčne osnove v 0,0 dolgovi do dolgovi kapital podrejene dolžniški drugo obračunu davka iz dohodka pravnih oseb zaradi odprave strank, ki do bank obveznosti vrednostni niso banke papirji naložbe v portfelju, razpoložljivem za prodajo v letu 2010, katerih odhodki vrednotenja so bili v letih 2008–2009 28 Druge obveznosti obsegajo postavke: finančne obveznosti, name- davčno nepriznani. Tako se celotna davčna obveznost njene trgovanju, obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb in druge obveznosti. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 048 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Stanje dolgov do strank, ki niso banke (v nadaljevanju: Druge obveznosti so se glede na konec leta 2009 pove- Struktura aktive banke na dan 31.12.2010 in 31.12.2009 nebančni sektor), se je glede na konec leta 2009 povečalo čale za 18,9 odstotka (5.266 tisoč evrov) in so 31.12.2010 za 2,7 odstotka (78.541 tisoč evrov) in je 31.12.2010 zna- znašale 33.190 tisoč evrov. Pretežni del prirasta drugih 31.12.2009 31.12.2010 šalo 3.024.912 tisoč evrov. Na povečanje so vplivali pred- obveznosti je banka dosegla zaradi povečanja finančnih vsem dolgovi do države in drugih komitentov (52.580 tisoč obveznosti, namenjenih trgovanju. 80,0 evrov) in dolgovi do gospodinjstev (42.180 tisoč evrov). 69,7 72,9 70,0 Struktura dolgov do nebančnega sektorja se glede na Dolžniški vrednostni papirji so se glede na konec leta 60,0 konec leta 2009 ni bistveno spremenila. Najbolj se je po- 2009 znižali za 25.140 tisoč evrov, predvsem zaradi zapad- 50,0 večal delež dolgov do drugih finančnih organizacij, za 0,8 lih obveznic KBM8. v odstotkih 40,0 odstotne točke na 5,6 odstotka. Delež dolgov do države se 30,0 je povečal za 0,5 odstotne točke na 15,5 odstotka. Posle- Dolgovi do bank so ob koncu leta 2010 znašali 1.135.136 19,2 dično se je zmanjšal delež dolgov do nefinančnih družb za tisoč evrov in so se glede na leto 2009 znižali za 4,0 od- 20,0 16,3 0,7 odstotne točke na 10,1 odstotka in gospodinjstev za 0,4 stotka. Kljub negotovim razmeram in omejenemu dosto- 10,0 4,7 6,4 6,3 4,5 odstotne točke na 66,8 odstotka. Slednji v strukturi dolgov pu do virov na mednarodnem kapitalskem trgu se je ban- 0,0 krediti naložbe v depoziti in drugo do nebančnega sektorja še vedno predstavlja največji de- ka v novembru uspešno zadolžila v obliki sindiciranega strankam, ki finančna krediti lež. Z vidika ročnosti dolgov do nebančnega sektorja so posojila v višini 165.000 tisoč evrov. niso banke sredstva bankam se v letu 2010 najbolj povečali dolgoročni dolgovi, ki so se Sprememba bilančne vsote na aktivni strani izkaza fi- glede na konec leta 2009 povečali za 19,5 odstotka. Ban- nančnega položaja je v letu 2010 predvsem rezultat: Stanje kreditov nebančnemu sektorju se je glede na ka beleži največji porast dolgoročnih dolgov v segmentu • povečanja kreditov nebančnemu sektorju v višini konec leta 2009 povečalo za 5,1 odstotka (170.231 tisoč dolgov do nefinančnih družb in dolgov do gospodinjstev. 170.231 tisoč evrov, evrov) na 3.505.866 tisoč evrov. V strukturi kreditov stran- 2006 2007 2008 2009 2010 • povečanja finančnih sredstev v posesti do zapadlosti v kam nebančnega sektorja predstavljajo krediti nefinan- Rast dolgov do strank, ki niso banke višini 35.851 tisoč evrov, čnim družbam 53,1 odstotka (1.862.279 tisoč evrov), • povečanja dolgoročnih naložb v odvisne in pridružene krediti gospodinjstvom pa 30,4 odstotka (1.067.180 tisoč 3.500.000 družbe v višini 19.416 tisoč evrov, evrov). Banka 31.12.2010 izkazuje za 115.718 tisoč evrov 3.000.000 3.024.912 • zmanjšanja finančnih sredstev, razpoložljivih za proda- višje stanje kreditov prebivalstvu kot na zadnji dan leta 2.946.371v tisoč evrih 2.500.000 2.500.098 2.663.107 jo, v višini 147.489 tisoč evrov, 2009. K omenjenemu prirastu je pripomogla predvsem 2.279.914 2.000.000 • zmanjšanja ostale aktive 29 v višini 24.974 tisoč evrov ugodna ponudba stanovanjskih kreditov, ki jih je banka 1.500.000 (zmanjšanje postavke denar v blagajni in stanje na ra- tržila v prvi polovici leta 2010. 1.000.000 čunih pri centralni banki v višini 36.463 tisoč evrov), 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 • zmanjšanja finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, v višini 13.970 tisoč evrov, Vrednost kapitala banke je na zadnji dan leta 2010 zna- • zmanjšanja kreditov bankam v višini 13.461 tisoč evrov šala 375.256 tisoč evrov. Na povečanje kapitala banke (za in 7.370 tisoč evrov) je pozitivno vplival predvsem realiziran • zmanjšanja finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni čisti dobiček poslovnega leta. Spremembe kapitala so vrednosti, v višini 8.470 tisoč evrov. razvidne iz poglavja Informacije za delničarje. 29 Ostala aktiva obsega denar v blagajni in stanje na računih pri central- ni banki, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, naložbene nepremičnine, terjatve za davek in druga sredstva. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 049 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 2006 2007 2008 2009 2010 Rast kreditov strankam, ki niso banke 8.4 premičninske krize, ki je zaustavila izvajanje naložbenih Predstavitev družb v Skupini 30 investicij po trenutno angažirani vrednosti ter sam padec 4.000.000 vrednosti nepremičnin, ki zahteva dodatna oblikovanja 3.500.000 Iz analize poslovanja Skupine po segmentih izhaja, da k 3.505.866 oslabitev za odvzete nepremičnine na zalogi. KBM Lea- 3.000.000 3.281.744 3.335.635 čistemu poslovnemu dobičku največ prispevata segmen- sing je v letu 2010 ustvarila 3.399 tisoč evrov čiste izgube.v tisoč evrih 2.500.000 2.760.413 ta bančništvo in upravljanje skladov, medtem ko rezultat Družba ima pretežni del svojih naložb vezanih na nepre- 2.000.000 2.123.490 Skupine znižujeta segmenta nepremičninska dejavnost in mičnine, predvsem na gradbeni sektor. Posledica podob- 1.500.000 lizing. 1.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 Neto dobiček/ Število Bilančna vsota 2010 Družba izguba ROAE po davkih ROAA po davkih zaposlenih (v tisoč evrih) (v tisoč evrih) Bančništvo Nova KBM 1.393 9.372 4.806.511 2,48% 0,19% Stanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti je PBS 233 5.147 818.496 12,17% 0,63% 31.12.2010 znašalo 78.894 tisoč evrov oziroma 83,3 od- Adria Bank AG 29 2.333 231.654 5,98% 1,01% stotka (35.851 tisoč evrov) več kot 31.12.2009. Omenje- Credy banka AD 390 (8.106) 101.681 (54,47%) (8,86%) no povečanje je predvsem posledica nakupov obveznic v Zavarovalništvo Zavarovalnica Maribor1 874 10.595 734.042 14,60% 1,50% prvih šestih mesecih leta 2010. Upravljanje skladov KBM Infond 29 1.052 9.637 12,03% 9,61% Moja naložba1 16 816 125.485 13,95% 0,72% Lizing KBM Leasing 13 (3.399) 130.720 (60,05%) (2,65%) Dolgoročne naložbe v odvisne in pridružene družbe so Gorica Leasing 16 (1.281) 90.489 (37,55%) (1,41%) konec decembra znašale 94.352 tisoč evrov in so se gle- KBM Leasing Hrvatska 8 (2.087) 42.954 -* (4,87%) de na začetek leta povečale za 19.416 tisoč evrov. Pove- Nepremičninska dejavnost KBM Fineko 11 240 5.640 11,45% 5,12% čanje je rezultat dokapitalizacije Credy banke v marcu v KBM Invest 9 27 43.589 0,52% 0,06% višini 9.416 tisoč evrov in dokapitalizacije te banke v višini KBM Projekt 4 (9.772) 50.193 -* (17,81%) Ostalo M-Pay 0 9 172 5,37% 5,36% 10.000 tisoč evrov v novembru. 1 Pridruženi družbi. * Vrednost kazalnika ni izračunana zaradi negativnega kapitala. Banka je 31.12.2010 izkazala stanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, v višini 685.918 tisoč evrov. Gle- Na področju bančništva je v letu 2010 Skupina beležila no težkih razmer na Hrvaškem je bila čista izguba KBM de na 31.12.2009 se je vrednost postavke zmanjšala za manjše čiste dobičke pri Novi KBM, medtem ko sta Adria Leasing Hrvatske v višini 2.087 tisoč evrov. 17,7 odstotka oziroma za 147.489 tisoč evrov. Bank in PBS poslovali uspešneje glede na leto 2009. Cre- dy banka je visoko izgubo dosegla predvsem zaradi izva- Na poslovanje nepremičninskih družb v Skupini sta moč- Banka je na zadnji dan leta 2010 imela 2.784 tisoč evrov janja reorganizacije. no vplivala zmanjševanje potrošnje in upad investicij. V finančnih sredstev, namenjenih trgovanju. Omenjeno okviru te dejavnosti so zaostrene razmere najbolj priza- stanje je za 13.970 tisoč evrov nižje kot ob koncu leta 2009, Neugodne gospodarske razmere so se najbolj odrazile dele KBM Projekt, ki je leto 2010 zaključil s čisto izgubo predvsem zaradi zapadle obveznice. v poslovanju lizinških družb in družb v nepremičninski v višini 9.772 tisoč evrov. Stanje na hrvaškem nepremič- dejavnosti. Gorica Leasing je v letu 2010 ustvarila 1.281 ninskem trgu kaže na padec povpraševanja in posledično Stanje kreditov bankam je 31.12.2010 znašalo 213.712 ti- tisoč evrov čiste izgube, kar je posledica nadaljevanja ne- padec cen nepremičnin. Ostali družbi v nepremičninski soč evrov, kar je za 5,9 odstotka oziroma za 13.461 tisoč dejavnosti, KBM Fineko in KBM Invest, sta sicer poslova- evrov manj kot na začetku leta 2010. 30 Podatki v tem poglavju se nanašajo na posamezne računovodske li z dobičkom, a sta prav tako navajali številne težave pri izkaze družb v Skupini. poslovanju. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 050 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Poslovanje KBM Fineka v letu 2010 je bilo zaznamovano Poštna banka Slovenije d.d.z neugodnimi in nepredvidljivimi razmerami poslovanja. Ustanovitev: 1991Negativni trendi na trgu dela so se odražali v rasti brezpo- Spletna stran: www.pbs.si Elektronski naslov: info@pbs.siselnosti, znižanju življenjskega standarda in večji plačilni Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09nesposobnosti prebivalstva. To se je pri KBM Fineku od- Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 55 55 100razilo predvsem na področju dejavnosti izterjave terjatev, Predsednik uprave: mag. Drago Pišek Organi upravljanja:s katero dosega več kot 62 odstotkov skupnih prihodkov. Član uprave: Viktor Lenče Število zaposlenih: 233 236 99Na poslabšanje razmer se je družba odzvala s povečanimi Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 5.147 5.004 103aktivnostmi v procesu izterjave. Velikost kapitala (v tisoč evrih): 43.952 38.810 113 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 818.496 786.936 104 Tržni delež (v odstotkih): 1,6 1,5 107 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 15,05 17,80 85 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 12,17 14,00 87 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 0,78 0,84 93 Dejavnost Poslovne usmeritve Poštna banka Slovenije d.d. (v nadaljevanju: PBS) opravlja PBS bo tudi v letu 2011 vse aktivnosti usmerila v uresni- finančne storitve, ki so v skladu z Zakonom o bančništvu, čevanje strategije razvoja banke, pospeševanje trženja med katere spadajo bančne storitve, vzajemno priznane v sodelovanju s Pošto Slovenije in strateških usmeritev finančne storitve, dodatne finančne storitve in druge fi- razvoja Skupine Nove KBM. Glede na otežene gospodar- nančne storitve ter pomožne storitve. ske razmere PBS ne načrtuje rasti obsega poslovanja, prizadevala pa si bo za izboljšanje kakovosti storitev, op- Analiza poslovanja v 2010 timalno obvladovanje vseh bančnih tveganj, dohodkovno PBS so v 2010 zaznamovali naslednji rezultati in aktivno- uspešnost in racionalizacijo poslovanja ter izkoriščanje sti: sinergijskih učinkov znotraj Skupine. Glede na sprejeti • 4-odstotna rast bilančne vsote, poslovni načrt v decembru 2010 PBS za leto 2011 načrtu- • 2-odstotna rast kreditov strankam, ki niso banke (sta- je 3-odstotno rast kreditov in vlog strank, ki niso banke, nje konec leta 2010 je znašalo 433,5 milijona evrov), nadomeščanje zapadle obveznice z izdajo novih potrdil o • 11-odstotna rast dolgov do strank, ki niso banke (sta- vlogah in čistega dobička v višini 5,7 milijona evrov, kar nje konec leta 2010 je znašalo 623,0 milijona evrov), pomeni 11,9-odstotni donos na kapital. • 14-odstotna rast čistih obrestnih prihodkov, • visoki odhodki iz naslova oslabitev in rezervacij (11,5 milijona evrov), • čisti dobiček v višini 5,2 milijona evrov. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 051 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Adria bank AG Ustanovitev: 1980 Spletna stran: www.adriabank.at Elektronski naslov: headoffice@adriabank.at Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 50,54 50,54 100 Mag. G. Kaiser Dipl. oec. J. Deticek Organi upravljanja: Dr. M. Burghardt Dr. M. Burghardt Število zaposlenih: 29 28 104 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 2.333 2.310 101 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 38.856 39.235 99 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 231.654 231.525 100 Tržni delež (v odstotkih): 0,03 0,03 100 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 11,30 7,86 144 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 5,98 5,89 102 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 1,91 0,98 195 Dejavnost na 31.12.2009. Vloge bank so na dan 31.12.2010 znašale Glavne poslovne aktivnosti Adria Bank AG (v nadaljevanju: 180.852 tisoč evrov in so ob koncu leta nižje predvsem za- banka) so poslovanje z gospodarskimi družbami, doku- radi manjših potreb po refinanciranju. Banka je ob koncu mentarni in garancijski posli, devizno trgovanje ter poslo- 2010 imela za 38.856 tisoč evrov kapitala. vanje na denarnem trgu. Poslovne usmeritve Analiza poslovanja v 2010 Tako kot doslej bo tudi v bodoče poslovanje banke usmer- Banka je v letu 2010 ustvarila 8.597 tisoč evrov čistih jeno predvsem na področje Slovenije in Hrvaške. Banka je obresti. Dosegla je obrestno maržo v višini 3,71 odstotka, aktivna tudi v ostalih državah JV Evrope kot tudi v Rusi- čiste opravnine so znašale 1.473 tisoč evrov. Banka je s ji. Njen cilj je povečati število strank in še naprej koristiti čistimi opravninami pokrila 37,5 odstotka administrativ- sinergijo Skupine z namenom povečanja sredstev in sin- nih stroškov z amortizacijo. Oblikovala je rezervacije in diciranih kreditov. Z namenom zadovoljevanja potreb po oslabitve v višini 1.406 tisoč evrov. V letu 2010 je ustvarila financiranju bo banka še naprej delovala kot organizator 4.412 tisoč evrov dobička iz rednega poslovanja in 2.333 pri sindiciranih transakcijah, hkrati pa bo težila k poveče- tisoč evrov čistega dobička. Banka je 31.12.2010 dosegla vanju privatnih vlog na ključnih trgih. bilančno vsoto v višini 231.654 tisoč evrov, kar je na enaki ravni kot ob koncu leta 2009. Nadalje je 31.12.2010 imela za 38.379 tisoč evrov kreditov bankam, kar je za 16.975 tisoč evrov manj kot 31.12.2009. Upad je predvsem posle- dica recesije in boljše likvidnostne situacije, ki je vodila v znižanje obsega sindiciranih kreditov. Krediti strankam, ki niso banke, so 31.12.2010 znašali 153.303 tisoč evrov, kar predstavlja porast v višini 11.777 tisoč evrov glede 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 052 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Credy banka a.d., Kragujevac Ustanovitev: 1955 Spletna stran: www.credybanka.com Elektronski naslov: office@credybanka.com Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 72,38 - - Predsednik uprave: Predsednik uprave: Predrag Mihajlović Milovan Bošković Organi upravljanja: Namestnik Članica uprave: predsednika uprave: Jovanka Mačužić Alojz Kovše Število zaposlenih: 390 719 54 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): (8.106) (5.157) 157 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 19.746 10.017 197 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 101.681 81.264 125 Tržni delež (v odstotkih): 0,4 0,4 100 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): (54,59) (44,76) 122 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): (54,47) (44,51) 122 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): (8,88) (6,11) 145Dejavnost pozitnih sredstev prebivalstva. Banka je 31.12.2010 dose- strativni stroški presegajo čiste obresti in čiste opravnineGlavne poslovne aktivnosti Credy banke (v nadaljevanju: gla stanje danih kreditov v višini 67.317 tisoč evrov, kar je za 5.976 tisoč evrov, ob tem pa je dosežena 50-odstotnabanka) so poslovanje z gospodarskimi družbami in pre- za 22.209 tisoč evrov več kot 31.12.2009. Naložbe v banke pokritost.bivalstvom. so dosegle rast v višini 94 odstotkov oziroma 16.314 tisoč evrov, medtem ko znaša rast naložb v nebančni sektor 21 Poslovne usmeritveAnaliza poslovanja v 2010 odstotkov oziroma 5.895 tisoč evrov. Glavne poslovne usmeritve za 2011 so:Banka je na dan 31.12.2010 dosegla bilančno vsoto v vi- • rast depozitov v višini 15 odstotkov, V 2010 je banka ustvarila čisto izgubo v višini 8.106 tisočšini 101.681 tisoč evrov, ta je za 25 odstotkov oziroma za • rast kreditiranja za 17 odstotkov, evrov, kar je za 2.949 tisoč evrov več kot v 2009, kar je20.417 tisoč evrov višja glede na konec leta 2009. Poveča- • odpiranje novih poslovalnic in posledično povečanje predvsem posledica izplačila odpravnin v okviru raciona-nje v letu 2010 je predvsem posledica izvršenih dokapi- števila zaposlenih za 20, lizacije poslovanja. Čiste obresti v letu 2010 znašajo 3.051talizacij (v marcu in novembru) v skupni višini 19.416 ti- • prehod na nov informacijski sistem in tisoč evrov in so za 1.510 tisoč evrov nižje od čistih obresti,soč evrov in prejetega dolgoročnega podrejenega kredita • dokapitalizacija v višini 10 milijonov evrov. ki so bile dosežene v 2009. Razlog za odstopanje so pred-v septembru v višini 5.000 tisoč evrov. Ob koncu 2010 je vsem obrestni prihodki, ki jih je banka obračunala v 2009,kapital banke znašal 19.746 tisoč evrov in je bil glede na od Beobanke AD, Beograd, v stečaju, v višini 1.317 tisočleto pred tem višji za 97 odstotkov oziroma za 9.729 tisoč evrov. Banka je v 2010 dosegla 3.044 tisoč evrov čistihevrov. V strukturi finančnih obveznosti, merjenih po od- opravnin, kar je za 637 tisoč evrov manj kot v 2009, pred-plačni vrednosti, ki znašajo 79.654 tisoč evrov, odpade na vsem kot posledica manj prejetih opravnin iz poslovanjapodrejene obveznosti 4.908 tisoč evrov, medtem ko vloge s pravnimi osebami in prebivalstvom. Nadalje je banka vstrank, ki niso banke, znašajo 74.726 tisoč evrov in so se v 2010 dosegla administrativne stroške v višini 12.071 tisočletu 2010 povečale za 5.979 tisoč evrov na osnovi rasti de- evrov, ti so za 2.382 tisoč evrov višji kot v 2009. Admini- 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 053 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM Ustanovitev: 1993 Spletna stran: www.infond.si Elektronski naslov: info@infond.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 72 72 100 Matjaž Lorenčič, Stanko Brglez, Organi upravljanja: Samo Stonič Matjaž Lorenčič Število zaposlenih: 29 24 121 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 1.052 627 168 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 7.669 9.814 78 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 9.637 12.248 79 Tržni delež (v odstotkih): 9,53 9,61 99 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 15,07 9,58 157 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 12,03 7,29 165 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 12,04 7,38 163Dejavnost Hkrati je bil ustanovljen obvezniški podsklad Infond Bond, Družba je 10.1.2011 pri Agenciji za trg vrednostnih papir-KBM Infond d.o.o. (v nadaljevanju: družba) upravlja fi- ki je pričel z upravljanjem 14.8.2010. Čista vrednost In- jev vložila zahtevo za izdajo dovoljenja k spremembi pravilnančne sklade. Družba je 31.12.2010 upravljala dva vza- fondovih vzajemnih skladov je 31.12.2010 znašala 214.471 upravljanja, s katero želi umakniti investicijske kuponejemna sklada in en krovni sklad z osmimi podskladi, in tisoč evrov. Skupna tržna kapitalizacija vseh investicijskih Infond Global in Infond Dynamic iz borznega trga.sicer: uravnoteženi vzajemni sklad Infond Global, delniški skladov upravljavcev s sedežem v Sloveniji je po dose-vzajemni sklad Infond Dynamic in krovni sklad Infond (In- gljivih podatkih 31.12.2010 dosegala 2.251.499.747 evrov.fond Bond, obvezniški podsklad, Infond Hrast, uravnote- Tržni delež KBM Infonda je tako 31.12.2010 znašal 9,53ženi podsklad, Infond Delniški, delniški podsklad, Infond odstotka.BRIC, delniški podsklad, Infond Energy, delniški pod-sklad, Infond Europa, delniški podsklad, Infond Life, del- Poslovne usmeritveniški podsklad, Infond Panamerica, delniški podsklad). Družba razvija ponudbo upravljanja za vse investicijske produkte, ki vlagateljem omogočajo donosno, varno inAnaliza poslovanja v 2010 likvidno naložbo finančnih sredstev glede na zastavljeneDružba v letu 2010 izkazuje čisti dobiček v višini 1.052 tisoč cilje. Pri tem je najpomembnejši poslovni cilj ostati enaevrov. Bruto dobiček v 2010 znaša 1.431 tisoč evrov. Čisti vodilnih družb za upravljanje s sedežem v Sloveniji takodobiček je v primerjavi z letom 2009 večji za 68 odstotkov. po obsegu sredstev kot po uspešnosti upravljanja, kre-Vrednost kapitala 31.12.2010 znaša 7.669 tisoč evrov in je pitev položaja na domačem ter širitev poslovanja na tujeza 22 odstotkov manjši od preteklega leta. Bilančna vsota trge.31.12.2010 znaša 9.637 tisoč evrov in je za 21 odstotkovmanjša od leta 2009. Družba je v letu 2010 izvedla preobli- Ključne strateške usmeritve so: zadovoljstvo vlagateljev,kovanje podskladov – Infond Hrast je prevzel premoženje razvoj novih produktov in prodajnih poti, krepitev položajain obveznosti uravnoteženega podsklada Infond Uravno- na domačem trgu in prodor na tuje ter krepitev blagovneteženi, s tem je Infond Uravnoteženi prenehal poslovati. znamke. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 054 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. KBM FINEKO D.O.O. – Skupina Nove KBM Ustanovitev: 1991 Spletna stran: http://www.nkbm.si/company/6635/KBM-Fineko-d-o-o Elektronski naslov: info@kbm-fineko.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 100 100 100 Organi upravljanja: Direktor: Igor Šujica Število zaposlenih: 11 10 110 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 240 390 62 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 2.067 2.124 97 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 5.640 3.737 151 Tržni delež (v odstotkih): - - - Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 14,84 25,73 58 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 11,45 19,37 59 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 6,63 9,31 71Dejavnost tisoč evrov, kar predstavlja 11,45-odstotni čisti donos na za leto 2011. Zadolžitev je usklajena s temeljnim ciljemKBM Fineko d.o.o. (v nadaljevanju: družba) opravlja raz- povprečni kapital, 5,12-odstotni čisti donos na povprečna družbe, to je učinkovitost poslovanja. Družba ocenjuje,lične, med seboj povezane celovite storitve na naslednjih sredstva ter 13,88-odstotni donos na skupne prihodke. da bo z obvladovanjem tekočih stroškov ter učinkovitimpodročjih: nepremičninska dejavnost, ki zajema nakupe Bilančna vsota se je povečala za 51 odstotkov. Največje upravljanjem s tveganji dosegla neto dobiček v višini 346in prodaje nepremičnin ter upravljanje z nepremičnina- spremembe družba beleži pri dolgoročnih finančnih na- tisoč evrov, kar predstavlja 15,88-odstotni neto donos nami, ki so v lasti Nove KBM, izterjava odplačno prevzetih ložbah in kratkoročnih poslovnih terjatvah. Vrednost dol- kapital.terjatev iz naslova kreditnih pogodb fizičnih oseb in drob- goročnih finančnih naložb se je zmanjšala zaradi eviden- Najpomembnejši poslovni partner družbe je Nova KBM,nega gospodarstva ter storitvena in svetovalna dejavnost, tiranih oslabitev za 324 tisoč evrov, kratkoročne poslovne ki je hkrati edini družbenik družbe. Obstoječi model sode-ki zajema upravljanje s kapitalskimi naložbami, finančno terjatve pa so se zaradi nove Pogodbe o odplačnem od- lovanja temelji na partnerskem odnosu in medsebojnemin ekonomsko svetovanje ter finančni nadzor nad večjimi stopu s hipoteko ali poroštvom zavarovanih terjatev Nove zaupanju. Načrt za leto 2011 predvideva, da se bo sodelo-investicijskimi projekti, financiranimi s krediti Nove KBM. KBM do fizičnih oseb povečale za 1.900 tisoč evrov ali 117 vanje še poglobilo. odstotkov.Analiza poslovanja družbe v 2010Kljub neugodnim in nepredvidljivim razmeram poslova- Poslovne usmeritvenja so rezultati poslovanja v letu 2010 relativno ugodni. Družba je v decembru leta 2010 razširila dejavnost izter-Skupni prihodki so znašali 1.731 tisoč evrov. Prihodki od jave, saj je vključila nov segment terjatev. Gre za zapadleizterjave so glede na predhodno leto višji za 18 odstot- terjatve do fizičnih oseb iz naslova dolgoročnih kreditov,kov, skupni prihodki pa za 12 odstotkov. Skupni odhodki zavarovanih s hipoteko ali poroštvom. Analiza prevzetihso znašali 1.420 tisoč evrov, kar je za 38 odstotkov več kot terjatev izkazuje tveganje, da bo izterjava teh terjatevv predhodnem letu. Povečanje odhodkov glede na pred- dolgotrajna in z nepredvidljivo učinkovitostjo. Analiza jehodno leto je posledica evidentiranja oslabitev finančnih prav tako pokazala, da bo, zaradi visoke cene odstopa,naložb. Skupna vrednost vseh oslabitev znaša 338 tisoč nujno treba postopek izterjave izvajati čim bolj racional-evrov, kar predstavlja 24 odstotkov vseh odhodkov. Druž- no. Iskanje najhitrejših in najboljših opcij poravnave tehba je zaključila poslovno leto z neto dobičkom v višini 240 terjatev bo zato ena izmed najbolj pomembnih zadolžitev 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 055 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. KBM Invest d.o.o. – Skupina Nove KBM Ustanovitev: 1998 Spletna stran: www.kbminvest.si Elektronski naslov: kbm-invest@nkbm.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 100 100 100 Organi upravljanja: Direktorica: mag. Mira Flisar Število zaposlenih: 9 9 100 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 27 190 14 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 5.136 5.109 101 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 43.589 48.103 91 Tržni delež (v odstotkih): - 2,20 - Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 0,70 6,82 10 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 0,52 5,27 10 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 0,08 0,57 14 Dejavnost nje projektov ter financiranje zalog. Bilančna vsota druž- KBM Invest d.o.o. (v nadaljevanju: družba) opravlja stro- be 31.12.2010 znaša 43.589 tisoč evrov in je v primerjavi z kovne storitve investicijskega inženiringa za dela inve- letom 2009 višja za 5,9 odstotka, predvsem zaradi poveča- sticijskega vzdrževanja in večje investicije Nove KBM v nja zalog po posameznih projektih gradnje za trg. Zaloge okviru vsakoletnega načrta investicij, zlasti investicij in predstavljajo 88,7 odstotka aktive. investicijsko-vzdrževalnih del na področju novogradenj in prenov poslovnih stavb oziroma poslovnih prostorov ban- Poslovne usmeritve ke, ter gradnjo in prodajo nepremičnin za trg. V naslednjih letih bo družba nadaljevala aktivnosti v skla- du z začrtano strategijo in s tem zagotavljala vodilno vlogo Analiza poslovanja družbe v 2010 na področju prodaje nepremičnin, zgrajenih za trg, ter vo- Splošno gospodarsko stanje je negativno vplivalo na do- dila investicijski inženiring za Novo KBM. Vse planske ak- seganje ciljev za 2010. V poslovnem letu 2010 je družba tivnosti so usmerjene v nadaljnjo rast obsega poslovanja, KBM Invest dosegla čisti poslovni izid v višini 27 tisoč v kakovostno upravljanje in vodenje družbe, izboljševanje evrov. ponudbe storitev, dohodkovno in finančno uspešnost ter obvladovanje tveganj. Družba načrtuje, da bo v letu 2011 Družba je ustvarila 14.752 tisoč evrov skupnih prihodkov. ustvarila 20.943 tisoč prihodkov, od tega večino z odpro- Čisti prihodki od prodaje v višini 14.685 tisoč evrov so rea- dajo nepremičnin, zgrajenih za trg. Za leto 2011 družba lizirani od prodaje zalog gotovih proizvodov in trgovskega načrtuje tudi čisti poslovni izid v višini 215 tisoč evrov. blaga ter opravljanja storitev investicijskega inženiringa za potrebe Nove KBM. Skupni odhodki družbe v višini 14.716 tisoč evrov so vezani na projekte gradnje za trg. Finančni odhodki, izkazani v stroških poslovanja, delno pa v odhodkih financiranja v skupni vrednosti 2.081 tisoč evrov, predstavljajo obresti od najetih posojil za financira- 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 056 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. KBM PROJEKT d.o.o. Ustanovitev: 1992 Spletna stran: www.kbmprojekt.hr Elektronski naslov: kbmprojekt@kbmprojekt.hr Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): - neposredno lastništvo Nove KBM d.d. 69,19 69,19 100 - KBM Fineko d.o.o. 3,53 3,53 100 - KBM Leasing d.o.o. 1,64 1,64 100 - KBM Invest d.o.o. 1,64 1,64 100 Organi upravljanja: Direktor: Tomislav Blagus Število zaposlenih: 4 4 100 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): (9.772) (2.911) 336 Velikost kapitala (v tisoč evrih): (11.628) (1.995) 583 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 50.193 59.572 84 Tržni delež (v odstotkih): - - - Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih)*: - - - Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih)*: - - - Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): (17,81) (4,80) 371 * Vrednost kazalnika ni izračunana zaradi negativnega kapitala.Dejavnost slovnih partnerjev in problematike unovčevanja terja- minimalno pozitivnega rezultata, znižanje kreditnih ob-Dejavnost KBM Projekta d.o.o. (v nadaljevanju: družba) tev v predvidenem roku se je vrednost terjatev znižala z veznosti družbe in posledično izboljšanje finančne močije poslovanje z nepremičninami, investicijski inženiring, 8.251 tisoč evrov na 6.282 tisoč evrov, delež zapadlih ne- družbe.projektno financiranje ter od julija 2009 tudi faktoring. plačanih terjatev do 30 dni pa je znašal 1.316 tisoč evrov ali 20 odstotkov skupne vrednosti terjatev. NegativniAnaliza poslovanja v 2010 vpliv na rezultat so povzročile tudi oslabitve. Družba jeOsnovni cilj družbe v letu 2010 je bila sanacija finančne- evidentirala oslabitve naložbenih nepremičnin, oslabi-ga stanja. Osnovni ukrepi so predvidevali dezinvestiranje tev dolgoročne finančne naložbe v poslovni delež družbezemljišč, ki so v lasti družbe, po cenah, ki omogočajo Zadar projekt d.o.o. ter oslabitve kratkoročnih finančnihrealizacijo pozitivnega rezultata, znižanje kreditnih ob- naložb iz naslova danih kreditov. Skupna vrednost osla-veznosti družbe in posledično izboljšanje finančne moči bitev znaša 7.033 tisoč evrov. Družba je tako zaključiladružbe. Družba v letu 2010 ni realizirala nobene prodaje, poslovno leto 2010 z negativnim rezultatom v višini 9.772posledice pa so vidne v visoki izgubi in posledično nega- tisoč evrov, kar je za 236 odstotkov več kot v preteklemtivnem kapitalu. Družba se je do konca leta 2010 inten- letu.zivno ukvarjala s prodajo zemljišč na lokacijah Zdenčinain Samobor. Ocenjuje, da bi se lahko prodaja teh zemljišč Poslovne usmeritvezaključila do konca polletja 2011. Družba je tudi nada- Ker osnovni cilj družbe v letu 2010 ni dosežen, ostaja tudiljevala z opravljanjem dejavnosti faktoringa, s katerim v letu 2011 osnovni cilj družbe končna sanacija finančne-dosega prihodke v višini, ki omogoča pokrivanje tekočih ga stanja z dezinvestiranjem zemljišč, ki so v lasti druž-stroškov družbe. Zaradi slabe bonitete potencialnih po- be, po tržno dosegljivih cenah, ki omogočajo realizacijo 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 057 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. KBM-LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM Ustanovitev: 1989 Spletna stran: www.kbm-leasing.si Elektronski naslov: leasing@nkbm.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 100 100 100 Organi upravljanja: Direktor: Boris Cekov Število zaposlenih: 13 13 100 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): (3.399) 457 - Velikost kapitala (v tisoč evrih): 3.960 7.360 54 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 130.720 126.076 104 Tržni delež (v odstotkih): 1,76 1,09 161 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): (75,04) 11,41 - Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): (60,05) 8,33 - Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): (3,31) 0,48 - Dejavnost portfelja. Bistveno so se povečali finančni odhodki iz na- Dejavnost družbe KBM Leasing d.o.o. (v nadaljevanju: slova oslabitev in odpisov slabih terjatev. Družba je v 2010 družba) je financiranje nabav potrošnikom in investitor- ustvarila 2.385 tisoč evrov bruto dobička pred oblikovani- jem s finančnim ali operativnim lizingom, nepremičnine mi in odpravljenimi oslabitvami in rezervacijami oziroma financira družba tudi s projektnim financiranjem. 21 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Po oblikovanju oslabitev in rezervacij je družba ustvarila Analiza poslovanja v 2010 izgubo pred obdavčitvijo v višini 4.247 tisoč evrov. Družba je v primerjavi z letom 2009 povečala obseg novo sklenjenih pogodb z 18 milijonov evrov na 29 milijonov Poslovne usmeritve evrov, kar je na nivoju leta 2005. Gospodarska kriza je Družba načrtuje za leto 2011 bruto dobiček v višini 230 močno prizadela gradbeni sektor, na katerega je poslo- tisoč evrov. Hkrati načrtuje obseg stroškov na nivoju 2010 vanje družbe ključno vezano, in je povzročila objavo ste- in oslabitve slabih terjatev v višini 1,3 milijona evrov. V letu čajev in prisilnih poravnav teh družb. To je družbi pov- 2011 bo družba glede na razpoložljive vire sklenila za 23 zročilo dodatno povečanje stroškov storitev za zunanje milijonov evrov novih poslov in dokončala v 2010 začeto strokovnjake, predvsem odvetnike, ki družbo zastopajo v gradnjo Mercator centra v Mariboru ter ga predala v na- zapletenih pravnih postopkih. Število zaposlenih je osta- jem Mercatorju Ljubljana. Za konec leta 2011 načrtuje bi- lo na nivoju leta 2009, prav tako stroški dela. Povprečna lančno vsoto v višini 140,9 milijona evrov. zadolženost družbe je bila v 2010 nekoliko nižja od leta poprej. Finančni odhodki iz naslova obresti so se znižali v primerjavi z 2009 na račun znižanja referenčne obrestne mere. Finančni prihodki iz naslova obresti so ostali na is- tem nivoju kot v 2009, saj družba zaradi izjemnih razmer na trgu kapitala ni pristajala na znižanje obrestne mere 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 058 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. GORICA LEASING d.o.o. – Skupina Nove KBM Ustanovitev: 1998 Spletna stran: www.gorica-leasing.si Elektronski naslov: info@gorica-leasing.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 100 100 100 Organi upravljanja: Direktor: Marko Černe Število zaposlenih: 16 17 94 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): (1.281) (396) 323 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 2.771 4.052 68 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 90.489 91.082 99 Tržni delež (v odstotkih): 0,91 0,90 101 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): (46,75) (37,68) 124 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): (37,55) (13,89) 270 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): (1,76) (1,16) 152Dejavnost družbe Dosledno izvajanje zastavljenih ukrepov za racionalizacijo kondominija 31 24 dvojčkov na Brdu pri Kranju ter ostalihGorica Leasing d.o.o. (v nadaljevanju: družba) opravlja poslovanja je znižalo stroške storitev za 31 odstotkov gle- tržno zanimivih naložbenih nepremičnin. Od gradbenihposle finančnega lizinga premičnin (osebna in komerci- de na leto 2009. Največji vpliv na slab poslovni izid pred- projektov se bo začela prodaja stanovanj v dveh vila blokihalna vozila, transportne naprave in delovni stroji), finanč- stavlja razlika med finančnimi prihodki in finančnimi od- v Smoletovi ulici v Ljubljani, če se bo pridobilo zadostnonega in operativnega lizinga tehnološke, igralniške in biro hodki. Izguba iz financiranja (samo prihodki in odhodki) število kupcev v predprodaji, pa bodo začeli z izgradnjoopreme, finančnega in operativnega lizinga nepremičnin se je v prvih petih mesecih povečevala v povprečju za 70 48 stanovanj v Tolminu. Sicer pa se bo družba v letu 2011ter posle investicijskega oziroma gradbenega lizinga. tisoč evrov mesečno in se je potem postopoma zniževala v še bolj usmerjala v financiranje investicijskih projektov preostanku leta. V decembru se je pokazalo, da so finanč- za učinkovito rabo energije, katerih vračanje je oprto na ni prihodki nižji od finančnih odhodkov (brez oslabitev) za obratovalne podpore, dodeljene s strani Eko sklada ozi-Analiza poslovanja družbe v 2010 173 tisoč evrov. Poslovni rezultat v opazovanem obdobju roma države.Preko celega leta se je nadaljeval negativen trend rasti je znašal 1.595 tisoč evrov izgube pred davki in 1.281 tisočposlovanja. Glede na enako obdobje predhodnega leta so evrov izgube po obdavčitvi. V 2009 je družba dosegla 1.075bili prihodki za 61 odstotkov nižji, stroški pa za 25 odstot- tisoč evrov izgube pred davki in 396 tisoč evrov izgube pokov nižji. Obseg oslabitev in odpisov v višini 1.629 tisoč obdavčitvi. Temu primerno se je donosnost poslovanja naevrov se ocenjuje za primerno, saj se je v istem obdobju povprečni kapital družbe znižala na 37,55 odstotka, čistaodpravilo za 373 tisoč evrov oslabitev. Amortizacija se je donosnost na povprečna sredstva pa na 1,41 odstotka.znižala za 38 odstotkov glede na isto obdobje preteklegaleta, saj je družba prenehala sklepati nove operativne li-zinge. V opazovanem obdobju ustvarjeni poslovni prihodki Poslovne usmeritvepokrivajo celotne stroške (skupaj z amortizacijo) v viši- V poslovnem letu 2011 bo družba prodala projekt pozi-ni indeksa 115. Znižala se je bilančna vsota za 593 tisoč dave 192 neprofitnih stanovanj na območju Livad v Izoli,evrov oziroma 0,6 odstotka, bilančna vsota na zaposlene- ki ga je zastavila že v minulem letu. Podobno bo družbaga se je povečala za 240 tisoč evrov oziroma 3,7 odstotka. začela tudi z aktivnostmi za prodajo projekta izgradnje 31 Tj. večnadstropna stanovanjska hiša z invidividualnimi stanovanji. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 059 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. KBM Leasing Hrvatska d.o.o. Ustanovitev: 2006 Spletna stran: www.kbm-leasing.hr Elektronski naslov: info@kbm-leasing.hr Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): - Nova KBM d.d. 90 90 100 - KBM Leasing d.o.o. 10 10 100 Organi upravljanja: Direktor: Danilo Sitar Število zaposlenih 8 8 100 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): (2.087) (612) 341 Velikost kapitala (v tisoč evrih): (1.097) 977 - Bilančna vsota (v tisoč evrih): 42.954 42.745 100 Tržni delež (v odstotkih): - - - Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih)*: - (39,11) 275 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih)*: - (39,11) 275 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): (4,87) (1,62) 301 * Vrednost kazalnika ni izračunana zaradi negativnega kapitala. Dejavnost terjatve v tožbi 0,41 odstotka. Finančni lizing predstavlja KBM Leasing Hrvatska d.o.o. (v nadaljevanju: družba) se 94,87 odstotka, operativni lizing pa 5,13 odstotka finan- ukvarja s finančnim in operativnim lizingom nepremičnin cirane vrednosti pogodb. Družba se je po sklepu družbe- in opreme na ozemlju Republike Hrvaške. nikov v aprilu 2010 preimenovala iz Multiconsult Leasing d.o.o., Zagreb, v KBM Leasing Hrvatska d.o.o. Analiza poslovanja družbe v 2010 Družba je dosegla bilančno vsoto 42.954 tisoč evrov, kar Poslovne usmeritve predstavlja 0,5 odstotka več kot leta 2009. Prihodki so Družba načrtuje, da bo do konca leta 2011 dosegla bilanč- znašali 3.624 tisoč evrov, odhodki družbe pa 5.711 tisoč no vsoto v višini 46.730 tisoč evrov, prihodke v višini 4.026 evrov. Družba je ustvarila izgubo v višini 2.087 tisoč evrov. tisoč evrov, odhodke v višini 3.965 tisoč evrov in pozitivni Med glavnimi razlogi za izgubo so še vedno premajhen finančni izid 61 tisoč evrov. Za realizacijio zastavljenega obseg poslovanja, ki je povezan z nastalo gospodarsko cilja bo družba sklenila za 12.000 tisoč evrov novih poslov, krizo in omejenimi viri financiranja, stanje zalog odvzetih povečala neto zadolženost za 6.650 tisoč evrov in odplača- predmetov lizinga (3.664 tisoč evrov), stanje neplačanih la del glavnic v višini 3.619 tisoč evrov. Družba bo ustvarila terjatev (3.771 tisoč evrov), dodatno oblikovane rezervaci- načrtovano z osmimi zaposlenimi. je (1.994 tisoč evrov) in knjižene tečajne razlike (169 tisoč evrov). V aktivnem portfelju družbe, ki znaša 42.570 tisoč evrov, predstavljajo nepremičnine 45,66 odstotka, oprema 29,46 odstotka, osebna vozila 5,55 odstotka, plovila 2,22 odstotka, avtobusi in tovorna vozila 8,10 odstotka, zaloge odvzetih predmetov lizinga (za prodajo) 8,60 odstotka in 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 060 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. M-PAY d.o.o. Ustanovitev: 2004 Spletna stran: www.moneta.si Elektronski naslov: dkorosec@nkbm.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 50 50 100 Organi upravljanja: Direktor: dr. Dean Korošec Število zaposlenih: 0 0 - Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 9 11 82 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 172 163 106 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 172 164 105 Tržni delež (v odstotkih): - - - Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 7,16 9,52 75 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 5,37 6,98 77 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 7,14 9,46 75 Dejavnost Poslovne usmeritve Družba M-PAY d.o.o. (v nadaljevanju: družba) v skladu s V letu 2011 bo družba delovala predvsem na področju za- strategijo lastnikov deluje kot koordinator razvoja siste- gotavljanja skladnosti sistema Moneta z zakonodajo in pri ma Moneta. Aktivno sodeluje tako pri oblikovanju tehnič- pridobivanju novih udeležencev. nih kot poslovnih usmeritev sistema. Analiza poslovanja družbe v 2010 Družba je v letu 2010 pomembno prispevala pri vključeva- nju večjih novih ponudnikov, oblikovanju navezave Monete s sistemom subvencionirane študentske prehrane in re- gistraciji Monete kot plačilnega sistema v skladu z Zako- nom o plačilnih storitvah in sistemih. Zaradi slednjega so bile aktivnosti pridobivanja in vključevanja novih instituci- onalnih udeležencev prestavljene na leto 2011. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 061 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. MOJA NALOŽBA pokojninska družba d.d. – Skupina Nove KBM Ustanovitev: 2000 Spletna stran: www.moja-nalozba.si Elektronski naslov: info@moja-nalozba.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 45 45 100 Predsednik: Lojze Grobelnik Organi upravljanja: Član: dr. Igor Pšunder Število zaposlenih: 16 16 100 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 816 670 122 Velikost kapitala (v tisoč evrih): 6.259 5.445 115 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 125.485 102.129 123 Tržni delež (v odstotkih): 10 10 100 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 13,95 13,27 105 Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 13,95 13,27 105 Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 0,72 0,72 100 Dejavnost namreč izpolni zakonski pogoj 10 let zavarovanja za iz- Moja naložba d.d. (v nadaljevanju: družba) je pokojninska plačilo dodatnih pokojninskih rent ter za možnost dviga družba. sredstev delodajalcev v enkratnem znesku. Družba na- črtuje poslovni izid v višini 623 tisoč evrov, ki je nižji za- Analiza poslovanja v 2010 radi nižjih prihodkov iz redne dejavnosti (dvig sredstev v Leto 2010 je družba uspešno zaključila s poslovnim izi- enkratnem znesku pomeni izstop iz zavarovanja, zato se dom 816 tisoč evrov. Ohranila je število zaposlenih s konca vrednost sklada, ki je osnova za izračun prihodkov iz po- predhodnega leta. Bilančna vsota družbe je porasla za 23 slovanja, zniža). V izkazu finančnega položaja pripada naj- odstotkov. Neopredmetena osnovna sredstva, ki imajo med večji delež sredstvom iz finančnih pogodb v višini 128.834 sredstvi nepomemben delež, so se povečala zaradi prido- tisoč evrov. V letu 2011 družba načrtuje 8-odstotno rast bitve novega modula za izplačilo dodatnih pokojninskih omenjenih sredstev. Drugi najpomembnejši delež zavze- rent. Finančne naložbe so presegle lanske za 13 odstotkov. majo finančne naložbe (6.400 tisoč evrov), ki bodo po na- Sredstva iz finančnih naložb so presegla lanska za 23 od- črtu leta 2011 porasle za 5 odstotkov. Omenjeni naložbi stotkov. Konec leta je družba zabeležila nekoliko višje ter- predstavljata 99,6 odstotka vseh sredstev družbe. Uprava jatve, ki so kratkoročne in zapadle v januarju 2011. Višina predvideva 9-odstotno rast kapitala, poslovni izid pa se kapitala je 31.12.2010 znašala 6.259 tisoč evrov in je pre- načrtuje v višini 623 tisoč evrov. Obveznosti iz finančnih segala lanskega za 15 odstotkov. Obveznosti iz finančnih pogodb znašajo enako kot sredstva v višini 128.834 tisoč pogodb so v enaki višini kot sredstva iz finančnih pogodb, evrov. Prihodki iz redne dejavnosti se bodo povečali za 3 obveznosti so kratkoročne in poravnane v januarju 2011. odstotke na 1.699 tisoč evrov, obratovalni stroški se bodo Poslovne usmeritve povečali za 7 odstotkov na 1.602 tisoč evrov. Izid iz finanč- V 2011 načrtuje družba povečanje bilančne vsote za 8 od- nega poslovanja bo znašal 525 tisoč evrov, izid iz rednega stotkov ter ohranitev števila zavarovancev. Leta 2011 se poslovanja pa 97 tisoč evrov. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 062 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Zavarovalnica Maribor d.d. Ustanovitev: 1991 Internet: www.zav-mb.si E-pošta: info@zav-mb.si Leto: 31.12.2010 31.12.2009 Indeks 10/09 Lastniški delež Nove KBM (v odstotkih): 49,96 49,96 100 Predsednik uprave: Drago Cotar Organi upravljanja: Člani uprave: Srečko Čarni, David Kastelic, Marko Planinšec Število zaposlenih: 874 904 97 Čisti poslovni izid (v tisoč evrih): 10.595 (555) - Velikost kapitala (v tisoč evrih): 77.867 67.314 116 Bilančna vsota (v tisoč evrih): 734.042 680.833 108 Tržni delež (v odstotkih): 12,4 12,8 97 Bruto donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 19,60 (0,96) - Čisti donos na kapital – ROAE (v odstotkih): 14,60 (0,91) - Bruto donos na sredstva – ROAA (v odstotkih): 2,01 (0,09) -Dejavnost Poslovne usmeritveZavarovalnica Maribor d.d. (v nadaljevanju: zavarovalni- skih zavarovanj, ki jo je zavarovalnica zbrala za 15.996 ti- Zavarovalnica načrtuje, da bo v letu 2011 zbrala skupajca) je kompozitna zavarovalnica, ker opravlja zavarovalne soč evrov, kar je za 133,8 tisoč evrov oziroma 0,8 odstotka 272.731 tisoč evrov kosmate premije, kar predstavljaposle v skupini življenjskih in premoženjskih zavarovanj. več kot lani. Na področju kosmatih škod življenjskih zava- 5,1-odstotno rast glede na 2010. Na področju prodaje boPonuja produkte na področju poslovnega in individual- rovanj je zavarovalnica v 2010 izplačala 40.158 tisoč evrov, v 2011 dala poudarek segmentaciji zavarovancev in nav-nega sektorja. Dejavnost opravlja na območju Republike kar je 1.102 tisoč evrov oziroma 2,8 odstotka več kot v letu zkrižni prodaji. V skladu z ugotovljenimi tržnimi potencialiSlovenije v okviru desetih poslovnih enot. 2009. Obratovalni stroški v letu 2010 znašajo 72.213 tisoč bo investirala v območja, ki imajo večje tržne potenciale. evrov, to je za 8.071 tisoč evrov oziroma 12,6 odstotka več Na področju premoženjskih zavarovanj zavarovalnica na-Analiza poslovanja kot v 2009. Delež obratovalnih stroškov v kosmati premiji črtuje, da bo zbrala 196.001 tisoč evrov kosmate premije,Zavarovalnica je v letu 2010 zbrala 259.599 tisoč evrov ko- znaša v 2010 27,8 odstotka. Preseganje stroškov izvira iz kar predstavlja 4,1-odstotno rast glede na leto 2010. Na-smate zavarovalne premije, obračunanih je bilo za 151.283 stroškov pridobivanja naložbenih življenjskih zavarovanj, črtovani kosmati škodni količnik znaša 66,8 odstotka ozi-tisoč evrov kosmatih odškodnin. Na področju premoženj-skih zavarovanj je zavarovalnica zbrala 188.290 tisoč ki znašajo 10.400 tisoč evrov. Največji vpliv na povečanje roma skupno likvidirane odškodnine 130.915 tisoč evrov,evrov kosmate zavarovalne premije, kar je za 10.726 tisoč stroškov pridobivanja naložbenih življenjskih zavarovanj pri čemer v zavarovalnici računajo na največ dva t. i. ka-evrov oziroma 5,4 odstotka manj kot v 2009. V 2010 je bilo v letu 2010 ima produkt Modra naložba, pri katerem za- tastrofalna dogodka, ki bosta povzročila skupno za 10.000obračunanih 111.124 tisoč evrov kosmatih škod premo- varovalnica zaračuna sklenitvene stroške v prvih dveh tisoč evrov likvidiranih škod. Zavarovalnica si bo v letuženjskih zavarovanj, kar je za 40.031 tisoč evrov manj kot letih. Vsi stroški pridobivanja zavarovanj so vkalkulirani 2011 še naprej prizadevala za vzpostavitev samostojne inleto pred tem. Obračunane kosmate zavarovalne premije v produkte. V 2010 znaša čisti poslovni izid 10.595 tisoč enotno organizirane poslovne funkcije reševanja škod, kiživljenjskih zavarovanj znašajo v 2010 71.309 tisoč evrov, evrov, od tega dobiček premoženjskih zavarovanj 6.411 bo učinkovitejša in strokovno kvalitetnejša, zagotavljalakar je za 4.284 tisoč evrov oziroma 6,4 odstotka več kot v tisoč evrov, dobiček življenjskih zavarovanj pa 4.184 tisoč pa bo tudi večji nadzor. Načrtovana rast kosmate premi-2009. Tekočo prodajo življenjskih zavarovanj v zavaroval- evrov. Življenjskim zavarovancem je zavarovalnica pripi- je življenjskih zavarovanj v 2011 v višini 7,6 odstotka te-nici spremljajo z letno premijo novo sklenjenih življenj- sala 3.720 tisoč evrov dobička. melji na vplivu novo sklenjenih življenjskih zavarovanj, že 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 063 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.realiziranih v 2010, in načrtovane realizacije v 2011. Za- 8.5 Trženjska strategija in trženjske aktivnosti Banka je v letu 2010 zvišalavarovalnica načrtuje, da bo na področju življenjskih zava-rovanj zbrala za 76.730 tisoč evrov kosmate premije. Na Skupina se je na trgu pozicionirala kot vodilna finančnaaktivni portfelj bodo še vedno v precejšnji meri vplivaladoživetja, ki jih bo v letu 2011 manj kot v letu 2010. Za- skupina v državi s širokim naborom finančnih rešitev za raven kakovosti svojega vsakega posameznika in vsako življenjsko situacijo. Ban-varovalnica v 2011 načrtuje, da bo obnovila 30 odstotkov ka in družbe v Skupini so izkoriščale sinergijske učinke ugleda. Med strankami sezavarovanj, ki zapadejo v doživetje. Načrtuje za 39.211tisoč evrov likvidiranih odškodnin, kar predstavlja 2,4 znotraj Skupine z navzkrižnim trženjem produktov, obli- kovanjem skupnih ponudb ter organizacijo skupnih do- je povečal delež stalnihodstotka manj kot v 2010. Aktivnosti na tem področju bousmerila v zadovoljstvo zavarovancev ob reševanju ško- godkov in sejemskih nastopov. komitentov banke indnih primerov. V 2011 bodo ustrezna varnost, likvidnost Skupina Nove KBM je zastavljene poslovne cilje uresniče- vala s skrbno načrtovanimi trženjskimi aktivnostmi v vseh obenem zmanjšal deležin donosnost portfeljev temeljni cilji naložbenih aktiv-nosti zavarovalnice. Pri tem bo upoštevala vsa z zakoni segmentih poslovanja, ki sta jih pripravljali in usklajevali tistih, ki so od banke odšli.in podzakonskimi akti predpisana določila in omejitve. v okviru marketinškega odbora Skupine. Pri tem je upo-Zaposlovanje zastopnikov bo zavarovalnica izvrševala v števala strateške usmeritve, poslovno politiko, še pose- Banka je doseganje teh ciljev preverila s sodelovanjem vskladu z ugotovljenimi tržnimi potenciali po lokalnih ob- bej pa je trženjske aktivnosti in nastop na trgu prilagodila vseslovenski raziskavi ugleda, kakovosti storitev in tržne-močjih. Hkrati bo spodbujala razvoj podjetništva v smislu kriznim razmeram, ki so se nadaljevale tudi v letu 2010. ga položaja slovenskih bank 2010. Rezultati so pokaza-iskanja in odkrivanja potencialnih zastopnikov za prehod Pri tem je upoštevala tudi pričakovanja strank, ki so se v li, da se je zvišala raven kakovosti ugleda banke ter dav samostojno dejavnost. Na internih delovnih mestih bo kriznih razmerah spremenila. Banka je kot obvladujoča se je povečal delež stalnih komitentov banke in obenemspodbujala notranjo mobilnost zaposlenih. V 2011 se bo družba v Skupini okrepila svetovalno vlogo pri poslovanju zmanjšal delež tistih, ki so od banke odšli. Nadpovprečenštevilo zaposlenih zmanjšalo na 850. Zavarovalnica bo na s prebivalstvom, še bolj pa pri poslovanju s podjetji ter se je bil tudi delež stalnih komitentov, ki bi banko priporo-osnovi analize portfelja sporazumno s pozavarovateljem s tem še bolj približala svojim strankam in postala njihov čili drugim. Banki je uspelo ubraniti dominanten položajizbrala tiste pozavarovalne načine, ki bodo zavarovalnico partner pri sprejemanju pomembnih finančnih odločitev. v Podravju in na Goriškem, obenem pa je izboljšala svojob morebitnih odstopanjih najbolje zaščitili. Zavarovalni- Banka je v letu 2010 skrbela za prilagajanje ponudbe po- položaj v nekaterih drugih regijah.ca v 2011 načrtuje porabo obratovalnih stroškov v višini sameznim strateško pomembnim ciljnim skupinam in72.236 tisoč evrov, kar predstavlja 26,5-odstotni delež v njihovim potrebam, zagotavljanje pestre ponudbe storitevkosmati premiji. banke in družb v Skupini, povečanje učinkovitosti obstoje- čih tržnih poti in uvajanje novih ter si nenehno prizadevala Na področju kreditov je za kakovostno servisiranje strank. S skrbnim načrtova- njem in sistematičnim izvajanjem aktivnosti so želeli ban- banka v središče postavila ka in družbe v Skupini povečati zadovoljstvo obstoječih strank in povečati obseg poslovanja z njimi. Prav tako sta skrb za okolje in skladno želeli pridobiti tudi nove stranke. s tem ponudila kredite za ekološke naložbe ter za sončne elektrarne. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 064 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Pri pripravi ustrezne ponudbe je banka tudi v letu 2010 Banka je v sodelovanju z družbami v Skupini razširilasledila trendu priprave paketov storitev, ki vključujejo ponudbo storitev na naslednjih področjih:najprimernejše storitve za posamezne ciljne skupine ozi- Področje ponudbe Nove storitve oziroma dopolnitve obstoječih Nosilec ponudberoma življenjske situacije. Na področju kreditov je v sre- Računi in paket • Družina paket Nova KBMdišče postavila skrb za okolje in skladno s tem ponudila • Paket dobrodošlice Nova KBM v sodelovanju s članicamikredite za ekološke naložbe ter za sončne elektrarne. Eko Skupine Nove KBM • Paket za kmetovalce Nova KBMkrediti so namenjeni ozaveščenim posameznikom ali dru- Varčevanja in naložbe • Rentno varčevanje Nova KBMžinam, ki kupujejo energetsko varčne gospodinjske apa- • Depozit s fiksno obrestno mero z ročnostjo nad 5 letrate, kurjavo na lesno biomaso, okolju prijazne električne • Naložbeni duet Nova KBM v sodelovanju s KBM Infond • Vzajemni sklad KBM Infondali hibridne avtomobile ter tistim, ki kupujejo, urejajo, pre- Krediti • Eko osebni kredit Nova KBMnavljajo ali gradijo dom z okolju prijaznimi ter energetsko • Eko avtomobil kredit • Eko stanovanjski kreditvarčnimi materiali. Krediti za izgradnjo sončnih elektrarn • Krediti za pravne osebe za investicije v sončne elektrarneomogočajo malim in mikro podjetjem ter zasebnikom, da • Start up kredit – kredit za novoustanovljena podjetjaizkoristijo okolju prijazno sončno energijo kot dodaten vir Plačilne kartice in Moneta • SMS varnostna sporočila Nova KBM • Moneta – vključitev v sistem subvencionirane študentske prehrane Nova KBM in Mobitelzaslužka. Na področju varčevanj in naložb je upoštevala Sodobne poti poslovanja z • Spletna banka Bank@Net nove generacije Nova KBMdejstvo, da so stranke zaradi krize postale bolj previdne banko • Mobilna banka mBank@Netpri investiranju, vseeno pa še vedno pričakujejo donose, Zavarovanja • Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Moja naložba Nova KBM v sodelovanju z Zavarovalnico • ZM PRIZMA Modra naložba Mariborin jim ponudila storitev, ki združuje varen bančni depozit • ZM PRIZMA naložbeno življenjsko zavarovanjein dinamično naložbo v vzajemne sklade. • Nezgodno zavarovanje otrok in mladine (Zojino zavarovanje) • Nezgodno zavarovanjeNa področju sodelovanja s pravnimi osebami je banka • Zavarovanje plačilnih kartic in osebnih predmetov Tržne poti • Korporativna spletna stran Nova KBMpozornost namenila predvsem svetovalni funkciji ter no- • Spletna stran za mladevoustanovljenim podjetjem. Podjetnikom začetnikom je • Ponudba Nove KBM na okencih PBSponudila storitev "Start up kredit" za lažjo uresničitev nji-hovih inovativnih podjetniških idej. orodij komuniciranja pa se je odločila tudi za komunici- Banka je prenovila ranje preko stand up dogodkov s predstavo Sveta vladar. Na ta način deli mladim nasvete v obliki humorja in jim komunikacijo z mladimi in skuša približati bančne storitve. Dodatno je banka pri ko- municiranju z mladimi v veliki meri uporabljala alterna- predstavila novo blagovno tivne kanale, vzpostavila je namreč stran Nove KBM na znamko Sveta vladar. družabnem omrežju Facebook ter objavila Youtube kanal Nova KBM. Veliko pozornosti je banka v letu 2010 posvetila preno- V segmentu tržnih poti je banka v letu 2010 dala pouda- vi komunikacije z mladimi. Predstavila je novo blagovno rek predvsem sodobnim tržnim potem. Sredi leta je pred- znamko Sveta vladar, pod okriljem katere ponuja mladim stavila prenovljeno korporativno spletno stran, pri njeni tri različne pakete storitev. Komunikacijo je podprla s vzpostavitvi pa je upoštevala najsodobnejše smernice za spletnim mestom svetavladar.si, poleg ostalih klasičnih nastop na spletu. Na spletni strani med ostalimi novostmi 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 065 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.kot edina banka v Sloveniji ponuja borzni monitor (v slo- elemente: akcije pospeševanja prodaje, direktno pošto, ševanju rokov plačil dobaviteljev ter podaljšanju plačilnihvenščini in angleščini), ki omogoča dnevno spremljanje trženje po telefonu, promocije storitev, osebno prodajo, rokov kupcev. Vse to je vplivalo na likvidnost kreditojemal-vrednosti izbranih domačih in tujih delnic ter indeksov in oglaševanje in odnose z javnostmi. Na področju oglaše- cev in z njo povezano plačilno sposobnost.primerjave med njimi. vanja je banka v svojih novih oziroma prenovljenih poslo- Dolgoročne kredite je banka odobrila v pretežni meri za valnicah začela z digitalnim oglaševanjem na informa- dolgoročne naložbe, ki jih je delno zavarovala tudi preko cijskih zaslonih. S svojo ponudbo je nagovarjala stranke Jamstvene sheme Republike Slovenije. Aktivno je sode-Banka je v letu 2010 tudi preko alternativnih tržnih kanalov, denimo mobilnih telefonov, elektronske pošte, spletnih portalov in dru- lovala pri financiranju projektov za pridobivanje energijeprenovila korporativno žabnih omrežij. Pri izvajanju naštetih aktivnosti je upo- iz ekološko obnovljivih virov (sončne elektrarne in elek- trarne na biomaso), del porasta dolgoročnih kreditov pa števala trženjsko strategijo, to je diferenciacijo strankspletno stran in spletno in posledično prilagajanje celotnega trženjskega spleta je tudi posledica že odobrenih kreditov v preteklih letih za posamezne investicije, ki so se izvajale v letu 2010 in sobanko Bank@Net. banke in Skupine specifičnim značilnostim posameznih ciljnih skupin. bili takrat tudi črpani krediti.Uporabnikom spletne banke Banka je v letu 2010 uspešno zaključila enega od stra- V letu 2010 se je stanje kreditov v posameznih segmentih pravnih oseb minimalno povečalo. Kljub relativno visoke-je kot edina v Sloveniji teških projektov, tj. upravljanje odnosov s strankami mu znesku odobrenih kreditov so namreč nekatere prav- (CRM) na področju poslovanja s prebivalstvom ter s temponudila analitično orodje povečala zadovoljstvo strank in izboljšala prodajno kul- ne osebe nenačrtovano vračale del svojih kreditov. turo. Prodajnemu osebju je zagotovila dostop do vsehMoj denar za napredno podatkov o stranki na enem mestu, vzpostavila aplika- Konec leta 2010 so neto krediti nefinančnim družbam znašali 1.862,3 milijona evrov oziroma za 3,3 odstotka večvodenje osebnih financ. cijo za avtomatizirano upravljanje in izvajanje marketin- ških akcij, vzpostavila sistem avtomatiziranega zazna- kot konec leta 2009. vanja prodajnih priložnosti in avtomatiziranih prodajnih Stanje neto kreditov nefinančnim družbamOktobra je banka strankam ponudila prenovljeno spletno akcij za nekatere zapadle produkte ter začela z izgradnjo 2.000banko Bank@Net, preko katere lahko uporabniki sedaj marketinškega informacijskega sistema. 1.900opravijo že skoraj vse storitve kot na bančnem okencu. V v milijonih evrov 1.862,3 1.800okviru spletne banke je kot prva in za zdaj edina v Sloveniji 8.6 1.803,0strankam ponudila napredno analitično orodje Moj denar, Poslovanje s pravnimi osebami 1.700 1.600ki omogoča enostavno spremljanje in upravljanje osebnih Kreditno poslovanje 1.500financ. Več o sodobnih tržnih poteh je zapisano v poglavju 2009 2010 Umirjanje kreditne aktivnosti se je začelo že v četrtemUporaba sodobnih prodajnih poti. kvartalu 2008 in se je, tako kot v letu 2009, nadaljevaloBanka je razširila dostopnost do nekaterih storitev na več tudi v letu 2010. Kot posledica padca gospodarske aktiv-kot 550 dodatnih bančnih okenc, saj je svojim strankam nosti se je zmanjševal obseg naročil pravnim osebam.omogočila, da na okencih PBS odpirajo transakcijske ra- V letu 2010 je banka odobravala kratkoročne kreditečune in sklepajo depozite. predvsem za nabavo surovin in drugega reprodukcijskegaBanka je v letu 2010 podprla prodajo s celovitim sple- materiala. Prav tako je odobrila premostitvene kredite, vtom trženjskega komuniciranja in uporabila vse njegove glavnem zaradi zahtev po avansiranju oziroma po skraj- 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 066 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. V letu 2010 je banka z družbeno odgovornim ravnanjem lje odkupuje le terjatve dolžnikov z bonitetno skupino A in pomagala svojim komitentom pri premagovanju finančnih B ter z regresno pravico.V letu 2010 je banka težav s premostitvenim financiranjem tekočih obveznosti, Banka je svojim komitentom nudila široko paleto produk-največji delež kreditov tako da je odkupovala terjatve z dobro boniteto kupcev. Hkrati je skrbela za varnost svojih naložb, poleg tega tov in storitev poslovnega bančništva ter tako neposrednoodobrila pravnim osebam iz pa posvečala veliko pozornosti zadovoljstvu komitentov in posredno vplivala na reševanje težav, ki so se vsako- dnevno pojavljale v gospodarstvu. in skrbela za čim lažje premagovanje nastalih težav terpredelovalne dejavnosti in ponujala komitentom nove rešitve. V strukturi kreditov je Prav tako je banka nudila storitve domačega in čezmejne-trgovine, znižal pa se je delež banka znižala delež v gradbeništvu. Financirala je pred- vsem projekte, kjer se je pričelo financiranje že v prete- ga plačilnega prometa ter izboljševala kvaliteto storitev, še zlasti dokumentarnih poslov.kreditov v gradbeništvu. klih obdobjih. Depozitno poslovanje 8.7 Poslovanje s prebivalstvom in samostojnimi Banka je med letom uravnavala depozitno politiko gledeV letu 2010 se je banka angažirala pri tujih bankah za pri- podjetniki na potrebe zagotavljanja primerne likvidnosti. Glavni in-dobitev ugodnih virov za financiranje namenskih projek- Sodelovanje s prebivalstvom in samostojnimi podjetniki strument uravnavanja obsega depozitov je bila obrestnatov in pri SID banki d.d. za pridobitev dolgoročnih virov za je poglavitna strateška usmeritev banke. Banka s svojo mera, povezana z ročnostjo depozitov. Pri vodenju depo-financiranje izvozno usmerjenega gospodarstva ter pro- široko mrežo poslovalnic ponuja celovite, kakovostne in zitne politike se je pogosto odločala tudi za pridobivanjejekte za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Iz tako konkurenčne finančne storitve. Usmerjena je v iskanje re- namenskih virov za posamezne vrste naložb.pridobljenih namenskih virov je odobrila za 118 milijonov šitev po meri stranke, zato kot poglavitni cilj zasleduje za-evrov kreditov za financiranje osnovnih in trajnih obratnih Banka je konec leta 2010 dosegla stanje dolgov do ne- dovoljstvo komitentov, ki ga dosega z osebnim pristopomsredstev. Večina sredstev je bila odobrena malim in sre- finančnih družb v višini 306 milijonov evrov. Realizirano ter široko paleto bančnih produktov in produktov Skupi-dnjim podjetjem. stanje dolgov v tem segmentu predstavlja znižanje za 4 ne na enem mestu. Svojo poslovno mrežo je posodobila, odstotke, primerjano z letom 2009. prenavljala je enote in s tem zagotovila visoke standardeV sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom RS 32je banka za razvoj malega gospodarstva odobrila 65 kre- V letu 2010 je banki uspelo povečati obseg dolgov do dru- opremljenosti ter takšno okolje, v katerem se stranke do-ditov in za to namenila 19 milijonov evrov, kar predstavlja gih finančnih organizacij za 19 odstotkov glede na leto bro počutijo. V letu 2010 je banka obnovila Poslovalni-40-odstotno rast glede na leto 2009. 2009. Stanje dolgov do drugih finančnih organizacij je ko- co Centrala v Novi Gorici, Poslovalnico Ruše, Posloval- nec leta 2010 znašalo 169 milijonov evrov. nico Tezno in ob novi poslovalnici v Ljubljani odprla šeBanka je uspešno sodelovala tudi na avkcijah za prido- tri: Poslovalnico Koroška vrata, Gornja Radgona in Žiri.bitev jamstev iz jamstvene sheme Republike Slovenije. Na področju dolgov do države je dosegla 6-odstotno rast, Z enoto v Ljubljani je postavila nove moderne smernicePo pogojih iz jamstvene sheme je odobrila 37 kreditov v stanje dolgov pa je konec leta 2010 znašalo 469 milijonov bančništva, ki spreminjajo klasično bančno poslovalnicoskupnem znesku 55 milijonov evrov in s povprečnim jam- evrov. v domače, prijetno okolje, v katerem se bančne storitvestvom države 41,5 odstotka po kreditu. Prav tako je banka opravljajo v sproščenem vzdušju in pomenku ob kavi. No-odobrila za 2,8 milijona evrov kreditov iz naslova financi- Neklasični bančni produkti vost v slovenskem prostoru je dobro sprejeta, zato bankaranja investicijske dejavnosti s povprečnim jamstvom 75 V letu 2010 je znašal promet neklasičnih bančnih produk- tudi v prihodnje načrtuje podobne poslovalnice.odstotkov po kreditu. tov 30 milijonov evrov, od tega prihodki 738 tisoč evrov. Letni plan prometa ni bil dosežen zaradi poslabšanja raz- V Novi KBM je bilo v letu 2010 301.560 komitentov mer na trgu ter slabšanja bonitet dolžnikov. Banka nada- (prebivalstvo+samostojni podjetniki) z vsaj enim aktivnim32 V letnem poročilu predstavlja RS kratico za Republiko Slovenijo. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 067 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.transakcijskim računom. Banka je s svojo široko poslovno Stanje vseh kreditov gospodinjstvom je konec leta znašalo Depozitno poslovanjemrežo prisotna v vseh slovenskih regijah. Več o poslov- 1.067,2 milijona evrov, kumulativni prirast v letu je zna- Zaradi spremenjenih tržnih razmer je banka posvetila ve-ni mreži je zapisano v poglavju Investicije v opredmetena šal 99 milijonov evrov. Najvišjo rast je banka dosegla pri liko pozornosti zagotavljanju kvalitetnih izvirnih sredstev.osnovna sredstva in neopredmetena sredstva in poglavju stanovanjskih kreditih prebivalstvu, in sicer 26-odstotno, Prilagodila je politiko obrestnih mer situaciji na trgu ter zPoslovna mreža banke. obseg ostalih kreditov je ostal nespremenjen. Za 12 od- akcijami pospeševala dolgoročne oblike varčevanja. stotkov se je zmanjšal obseg kreditov samostojnim pod-Kljub oteženim okoliščinam, ki so rezultat finančne ter jetnikom, kar je posledica gospodarskih razmer in nizkih Sklenjenih je prekogospodarske krize, je banka na področju poslovanja z go- investicijskih vlaganj.spodinjstvi dosegla poglavitne cilje.Kreditiranje 67.000 kratkoročnih inRelativno ugodne cene nepremičnin na trgu ter aktivnosti Tržni delež kreditiranja dolgoročnih depozitnihbanke pri trženju stanovanjskih kreditov sta glavna dejav-nika za prebujanje povpraševanja po tovrstnih kreditih. prebivalstva znaša 11,9 pogodb, varčevalnih knjižicStanje stanovanjskih kreditov se je povišalo za 124 mili-jonov evrov na 586,9 milijona evrov. Vseh stanovanjskih odstotka in se je povečal za z odpovednim rokom jekreditov v odplačevanju je 22.700, krediti se odobravajo z 0,3 odstotne točke glede na 90.000, rentnih varčevanj jemaksimalno ročnostjo do 25 let. leto 2009. 16.600.Banka prav tako ponuja svojim strankam ostale vrste kre-ditiranja, kratkoročne in dolgoročne potrošniške kredite,kredite za nakup avtomobilov, študentske kredite, pre- Banka nudi kratkoročne depozite različnih ročnosti, dol-mostitvene kredite ter kredite na podlagi nove ponudbe Neto krediti gospodinjstvom goročne depozite, varčevalno knjižico z odpovednim ro-z izdajo kreditne kartice Karanta. Več o novih storitvah v kom različnih ročnosti, rentno varčevanje, varčevanje za 1.200,0letu 2010 je zapisano v poglavju Trženjska strategija in mlade, ZA-TO! varčevanje ter stanovanjski varčevalni ra-trženjske aktivnosti. Vseh potrošniških kreditov v banki 1.100,0 v milijonih evrov 1.067,2 čun. Ob ponudbi klasičnih bančnih vezav sredstev ponujaje 61.400, njihov obseg je znašal 266 milijonov evrov, naj- 1.000,0 tudi alternativne oblike naložb v vrednostne papirje in v 968,1daljše ročnosti so 8 let. 900,0 vzajemne sklade ter naložbena življenjska zavarovanja, ki 800,0 jih lahko stranka sklene v vsaki poslovalnici. Več o ponud- 700,0 bi novih storitev oziroma dopolnitvah obstoječih storitevRast kreditov prebivalstvu 2009 2010 je zapisano v poglavju Trženjska strategija in trženjske aktivnosti.je bila v letu 2010 Konec leta so neto krediti gospodinjstvom znašali 1.067,2 milijonov evrov, obseg pa se je povečal za 99 milijonov Konec leta so dolgovi do gospodinjstev znašali 2.021,0 mi-14-odstotna in je presegla evrov. lijona evrov, obseg se je povečal za 42,2 milijona evrov.načrtovano. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 068 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Dolgovi do gospodinjstev 8.8 Uporaba sodobnih prodajnih poti Od 1. novembra 2010 je 2.100,0 2.000,0 2.021,0 Distribucijska mreža Nove KBM komitentom omogoča, da Nova KBM vključena v svoje poslovanje opravljajo na različne načine: oba plačilna sistema zav milijonih evrov 1.978,8 1.900,0 1.800,0 • osebno na okencih poslovalnic Nove KBM, Pošte Slo- 1.700,0 venije in PBS, • z uporabo kartic preko bančnih bankomatov, SEPA čezmejne direktne obremenitve – SEPA EDD 1.600,0 1.500,0 • z uporabo kartic na bančnih POS terminalih, 2009 2010 CORE (plačilni sistem za • z uporabo kartic na bankomatih in POS terminalih dru- gih bank, Trženje ostalih storitev Skupine • z uporabo mobilnih telefonov na Moneta terminalih, Moneta avtomatih, prek interneta in po telefonu, SEPA čezmejne direktne S ciljem ponuditi stranki vse na enem mestu banka že vr- sto let ob klasičnih bančnih produktih uspešno trži tudi • z uporabo spletnega bančništva: Bank@Net (za prebi- obremenitve po osnovni valstvo) in Poslovni Bank@Net (za pravne osebe), produkte Skupine. Tako je bilo v bančnih poslovalnicah sklenjenih blizu 1800 zavarovalnih pogodb, saj banka v • z uporabo telefonskega bančništva in shemi, namenjeni sodelovanju z Zavarovalnico Maribor ponuja vrsto zava- • z uporabo dnevno-nočnih trezorjev oziroma uporabo prevzema denarja na dogovorjenem mestu. potrošnikom) in SEPA EDD rovalniških produktov. Ponudba v banki se je razširila, tako da lahko stranka v banki uredi večino zavarovanj ter Uporaba različnih vrst prodajnih poti preko distribucijske B2B (plačilni sistem za prihrani čas in denar, saj so kombinirani bančno-zavaro- valniški produkti še posebej ugodni. V bančni mreži je bilo mreže se odraža v internem plačilnem sistemu oziroma SEPA čezmejne direktne obremenitve po B2B shemi, preko eksternih plačilnih sistemov. Ne glede na vrsto sklenjenih tudi preko 3500 vplačil v vzajemne sklade KBM uporabe prodajne poti je Nova KBM izvedla migracijo iz Infonda. Banka širi svojo ponudbo s produkti ostalih članic Skupi- plačilnega sistema STEP2 SVT (plačilni sistem za čezmej- na kreditna plačila do 50.000 evrov) v plačilni sistem SEPA namenjeni poslovnim ne Nove KBM, posreduje informacije o lizinških storitvah EKP (plačilni sistem za čezmejna SEPA kreditna plačila) subjektom). ter trži ponudbo pokojninske družbe Moja naložba. Več o in TARGET 2 (vseevropski plačilni sistem bruto poravnave sodelovanju z družbami v Skupini na področju ponudbe v realnem času). Uvedla je tudi SEPA čezmejne direktne storitev je zapisano v poglavju Trženjska strategija in tr- obremenitve. S tem je banka omogočila svojim komitentom poslovanje ženjske aktivnosti. s SEPA direktno obremenitvijo v čezmejnem plačilnem prometu. Več o SEPA je zapisano v poglavju Notranji ra- zvoj. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 069 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Zaobljubljeni v radovedne potepe po sodobnihbančnih poteh LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Poslovalnice (t. i. debetne kartice), plačilne kartice z odloženim plači- vine, debetne kartice, plačilne kartice z odloženim pla-Nova KBM poseduje po stanju 31.12.2010 15 podružnic lom, pri katerih imetnik poravnava svoje obveznosti z eno- čilom ali kreditne kartice uporabniki Monete plačujejo zin 75 poslovalnic. Določene bančne storitve, ki se izvajajo mesečnim zamikom, in kreditne kartice. Debetne kartice mobilnim telefonom. Storitev nudi komitentom Nove KBMosebno, se prav tako lahko opravljajo na več kot 550 loka- Nove KBM so kartice z znamko Maestro™ in VISA Business izbiro načina plačila na Moneta terminalih, Moneta avto-cijah Pošte Slovenije in v poslovalnicah PBS. Electron™. Med plačilne kartice z odloženim plačilom so- matih, prek interneta in po telefonu. dijo Activa™ in Karanta™ kot slovenske plačilne kartice (t.Bankomati Rezultat povečanega trženja je 541 uporabnikov, ki so i. domača shema) ter kartice z znamkama MasterCard™Storitve na bankomatih, ki jih Nova KBM zagotavlja svojim se leta 2010 registrirali za uporabo storitve Moneta. in VISA™ (t. i. tuja shema). Med kreditne kartice, ki jihstrankam, obsegajo dvig gotovine, preverjanje stanja na Dne 31.12.2010 je bilo pri Novi KBM skupaj registriranih ponuja Nova KBM svojim komitentom, sodi Karanta™.transakcijskih računih, nakup kartic za mobilne telefone, 15.033 uporabnikov Monete in 3.033 Moneta terminalov. Vpolaganje sredstev na račun in plačevanje posebnih po- letu 2010 je skupni promet v sistemu Monete na prodajnih Od maja 2010 Nova KBMložnic. Skupno število bankomatov, ki jih je imela Nova mestih Nove KBM znašal 4,2 milijona evrov, kar je pove-KBM ob koncu leta 2010, je 255, kar pomeni nekaj več čanje za več kot 219 odstotkov v primerjavi z 2009. K takokot 14-odstotni tržni delež. Vsi so nadgrajeni in ustrezajo omogoča prejemanje velikemu povečanju je prispeval predvsem podpis pogodb z večjimi trgovskimi sistemi o sprejetju Monete na njiho-standardu EMV, ki ga zahtevajo EuroCard, MasterCard™in VISA™. Razen tega je banka ob koncu leta 2010 imela varnostnih sporočil ob vih prodajnih mestih.57 bankomatov opremljenih za sprejem plačil položnic.Skupni delež števila plačil posebnih položnic, ki jih komi- vsaki uporabi plačilnih Spletno bančništvo: Bank@Net in Poslovni Bank@Net Na področju poslovanja s prebivalstvom Nova KBM prektenti opravijo v Novi KBM, znaša z uporabo bankomatov kartic preko sporočil na Bank@Neta nudi storitve spletnega bančništva. Gospo-prek 20 odstotkov. mobilnih telefonih (SMS). darskim družbam (vključno s samostojnimi podjetniki) pa se spletno bančništvo omogoča prek sistema PoslovniPOS terminali Bank@Net.POS terminal je računalniško nadomestilo registrirnih Nova KBM je v letu 2010 nadaljevala trend povečevanjablagajn. Nova KBM je 31.12.2010 imela v obratovanju števila izdanih plačilnih kartic. Konec leta 2010 je imela3.530 statičnih in mobilnih POS terminalov. Tržni delež 398.742 vseh izdanih plačilnih kartic, kar v primerjavi z le-POS terminalov Nove KBM znaša 11,0 odstotka na dan31.12.2010. Nova KBM je beležila 7,6-odstotni padec šte- tom 2009 predstavlja 0,14-odstotni porast. Tržni delež, ki ga Nova KBM dosega v segmentu izdaje plačilnih kartic, V letu 2010 je Novavila transakcij na POS terminalih, s 5,6 milijona transak-cij v letu 2009 na 5,2 milijona transakcij v letu 2010. Rast dosega dobrih 12 odstotkov. KBM izvedla obsežnoštevila POS pogodb (Activa™, Maestro™, MasterCard,VISA™ in Karanta™) se nadaljuje. Nova KBM ima na dan V segmentu števila transakcij s plačilnimi karticami je banka v letu 2010 prav tako beležila povečanje. Na dan posodobitev Bank@Neta.31.12.2010 podpisanih 20.170 pogodb s prodajnimi mesti. 31.12.2010 je bilo s plačilnimi karticami opravljenih Kot prva banka v Sloveniji 12.962.052 transakcij, kar v primerjavi z letom 2009 pred-Kartice stavlja 7,05-odstotno rast. je uporabnikom omogočilaNova KBM nudi svojim komitentom osebnega in poslovne-ga bančništva večjo elastičnost poslovanja z izdajo različ- Moneta pregledno urejanje svojeganih vrst kartic, kot so: plačilne kartice, pri katerih znesekplačila bremeni neposredno imetnikov transakcijski račun Moneta je sistem, ki komitentom Nove KBM omogoča varno plačevanje z mobilnim telefonom. Namesto goto- finančnega poslovanja. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 071 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Bank@Net Število komitentov v segmentu "prebivalstvo", ki so upo- letu prej. Število transakcij preko Poslovnega Bank@NetaHkrati je nadgradila varnost z uvedbo enkratnih gesel pri pri- rabniki sistema Bank@Net, nenehno narašča. V letu 2010 v domačem plačilnem prometu se je v primerjavi z letomjavi v Bank@Net. Komitenti v segmentu "prebivalstvo" lahko je Bank@Net uporabljalo 48.489 komitentov, kar je za 2009 zmanjšalo za 3,6 odstotka, število transakcij v tujinoprek Bank@Neta izvajajo različne transakcije: pregledovanje 9,84 odstotka več kot leto prej. Število transakcij se je v pa se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 8,2 odstotka.stanja in prometa na transakcijskem in varčevalnem računu z obdobju med 2009 in 2010 povečalo za nekaj več kot 185odpovednim rokom ter varčevalni knjižici z odpovednim rokom, Telefonsko bančništvo tisoč transakcij oziroma 4,4 odstotka in je v letu 2010 zna-plačila računov (posebne položnice in plačilni nalogi) z osebnih Poslovanje komitentov Nove KBM preko telefona, t. i. šalo 4.386.449 transakcij.računov v Sloveniji, prenos sredstev med transakcijskimi raču- TeleBanka, prebivalstvu omogoča predvsem podajanjeni v banki ter prenos sredstev na varčevalni račun, sklepanje Število plačil uporabnikov, ki koristijo Bank@Net za plače- raznih informacij o stanju na računih ter splošnih infor-varčevanja z odpovednim rokom, pa tudi napoved in preklic na- vanje posebnih položnic, je konec leta 2010 doseglo že 61,76 macij (o menjalniškem tečaju, obrestnih merah, bančnihpovedi dviga sredstev z varčevalnega računa, ukinitev varčeval- odstotka v primerjavi s koriščenjem ostalih prodajnih poti. produktih itd.). Izvajanje transakcij predstavlja manjši delnega računa, naročilo in blokada čekovnih blanketov, naročilo opravil TeleBanke. Med drugim je ena najpomembnejših Poslovni Bank@Net vlog TeleBanke, da je točka centra Western Union Moneyplačilnih kartic, naročilo obrazcev za najem kredita, napovedin preklic napovedi dviga gotovine ter naročilo plačila v tujino. Na področju poslovanja z gospodarskimi družbami Nova Transfer Customer Support Centre. KBM prek sistema Poslovni Bank@Net ponuja sple- Komitenti Nove KBM so v letu 2010 preko TeleBanke tne bančne storitve, ki vključujejo: pregledovanje stanja opravili za 0,9 odstotka več transakcij hitrega prenosa de-Poslovanje preko sredstev na računih, izpisek prometa, pripravo plačilnih nalogov in izvedbo plačil, pregledovanje in tiskanje ban- narja Western Union kot v letu 2009.Bank@Neta je Nova KBM čnih izpiskov, spremljanje prejetih plačil iz tujine kot tudi Dnevno-nočni trezorji in prevzem denarja na dogovorje- izvajanje takšnih plačil; pošiljanje nalogov za nakazilav letu 2010 dopolnila nih mestih na devizne račune, elektronski podpis, nakup in proda- Dnevno-nočni trezorji so vrsta prodajne poti, ki je name-s stanovanjskimi jo tujih valut kot tudi prenos sredstev na druge račune. Poleg pregledovanja in pošiljanja sporočil komitentom njena pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, da prek nje opravljajo storitev plačilnega prometa. Uporab-varčevalnimi računi, Poslovni Bank@Net omogoča tudi prenos statističnih po- niki jih lahko uporabljajo 24 ur dnevno vse dni v letu. datkov, ki jih zahteva Banka Slovenije. Komitentom Noveugodnejšim sklepanjem KBM, ki so pravne osebe, je prav tako na voljo mobilna Prevzem gotovine na dogovorjenem prodajnem mestu je Nova KBM uvedla v letu 2007 po prevzemu evra, ko so sedepozitov preko spleta različica elektronskega bančništva, znana kot Poslovni Bank@Net EPP Mobile. EPP Mobile je bil zasnovan tako, pojavljale s strani komitentov zahteve po menjavi kovancev.ter pregledom poslovanja da se z uporabo mobilnega telefona izvajajo osnovne Ti vrsti prodajnih poti sta namenjeni polaganju dnevnih transakcije med družbami in Novo KBM. Prikaže stanje in izkupičkov na račune komitentov. Za komitenta je takšnos karticami Karanta™ in promet na evrskih računih, promet na računih ter omo- poslovanje hitrejše, varno in cenejše.naložb v sklade. goča pripravo plačilnih nalogov v evrih, izvedbo plačil in evidence že izvedenih plačilih. V letu 2010 je bila storitev Po stanju 31.12.2010 je imela Nova KBM za zgoraj opisa- ni vrsti prodajnih poti sklenjenih 1.230 pogodb s pravnimi EPP Mobile nadgrajena. Več o nadgradnji storitve je zapi- osebami in samostojnimi podjetniki ter 1.548 prodajnih sano v poglavju Notranji razvoj.V Bank@Net so vključene tudi spremembe, povezane z mest za prevzem gotovine (DNT in dogovorjena prodajnaupoštevanjem pravil SEPA – Rulebook 4.0, ter možnost Na koncu leta 2010 je bilo število uporabnikov sistema Po- mesta). V letu 2010 je obseg prevzetih dnevnih izkupičkovuporabe univerzalnega plačilnega naloga (UPN). slovni Bank@Net 7.968, kar je za 7,6 odstotka več kot v znašal preko 14 milijonov evrov. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 072 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.8.9 v mesecu decembru delno odplačala sindicirano posojilo, 8.10Mednarodno poslovanje ki ga je najela v letu 2008. ZakladništvoBanka je v letu 2010 nadaljevala z aktivnostmi letne iden- Na domačem trgu se je zadolžila pri SID banki d.d. v sku- Banka je v letu 2010 upravljala z likvidnostjo tako, da je za-tifikacije korespondenčnih bank, tako kot to narekuje Za- pnem znesku 157.000 tisoč evrov. Sredstva posojil so na- gotavljala poravnavanje vseh dospelih obveznosti. S kon-kon o preprečevanju pranja denarja in financiranja tero- menjena financiranju gospodarstva. Več o tem je zapisa- zervativnim pristopom je ohranjala primerno sekundarnorizma. no v poglavju Poslovanje s pravnimi osebami. likvidnostno rezervo. Sekundarno likvidnostno rezervo, ka- mor spadajo primerni (ECB ”eligible”) vrednostni papirji,V letu 2010 se je banka dolgoročno zadolževala tako na Kot posojilodajalka je banka v letu 2010 financirala člani- lahko banka uporabi za zavarovanje terjatev pri zadolževa-domačem kot tujem trgu. V letu 2009 zaradi zaostre- ce Skupine Nove KBM, in sicer: Adria Bank, PBS in Credy nju prek instrumentov Evropske centralne banke oziromanih pogojev, ki so bili posledica finančne in gospodar- banko v skupni višini 33.000 tisoč evrov ter druge finančne za sklepanje repo poslov na medbančnem trgu.ske krize, ni bila aktivna na mednarodnih finančnih institucije v višini 10.000 tisoč evrov.trgih, novembra 2010 pa je v tujini uspešno najela sin- Banka upravlja z likvidnostjo na operativni in strukturnidicirano posojilo v višini 165.000 tisoč evrov. Gre za prvo Sodelovanje z mednarodnimi bonitetnimi agencijami ravni. Na operativni ravni je dnevno likvidnost uravnava-sindicirano posojilo, ki ga je slovenska banka po na- la na medbančnem denarnem trgu z domačimi in tujimi Dne 29.1.2010 je Fitch Ratings znižala bonitetno ocenostopu finančne krize najela v tujini, pri katerem je odpla- bankami ter s sodelovanjem na avkcijah Ministrstva za hibridnih obveznic Nove KBM z BB+ na BB. V marcu inčilo glavnice v enkratnem znesku ob zapadlosti kredita. finance ter pri operacijah denarne politike Evrosistema. ponovno v decembru je agencija potrdila bonitetno oceno Dnevne presežke likvidnih sredstev je plasirala na med- banke, ki ostaja A-/F2. bančnem trgu ter v mejni depozit centralne banke. Pov-Dobra prepoznavnost Bonitetno oceno hibridnih instrumentov Nove KBM je v aprilu znižala tudi Moodys Investors Service, in sicer z prečno dnevno stanje mejnih depozitov, sklenjenih v letu 2010, znaša 6.674 tisoč evrov. Banka je v letu 2010 petkratbanke na mednarodnem A3 na Baa3. V avgustu je Moodys izdala poročilo o likvi- sodelovala na avkcijah operacij dolgoročnega refinancira- dnostnem položaju slovenskega bančnega sistema, sep- nja, medtem ko se avkcij glavnega refinanciranja ni ude-trgu ter zaupanje tujih tembra pa znižala bonitetno oceno Nove KBM z A2/P-1/ leževala.korespondenčnih bank v D+ na Baa1/P-2/D. Ocena prihodnjih izgledov je negativ- na. Moodys je že drugič v letu znižala oceno za hibridne Na medbančnem denarnem trgu je v letu 2010 povprečnostabilnost in kredibilnost instrumente na Ba2. dnevno stanje kratkoročnih naložb znašalo 121.402 tisoč evrov. Povprečno stanje najetih kratkoročnih depozitov odNove KBM sta nedvomno Bonitetni oceni (ratinga) Nove KBM na dan 31.12.2010 sta: bank znaša v letu 2010 9.380 tisoč evrov.pripomogli k uspešnemu Fitch Ratings: A- (dolgoročni), F2 (kratko- Banka je v skladu s postavljenimi limiti svojo odprto valu- tno pozicijo uravnavala z medvalutnimi konverzijami in z ročni)najemu sindiciranega Moodys Investors Service: Baa1 (dolgoročni), P-2 (krat- izvedenimi finančnimi instrumenti. Iz tega naslova je bilo skupno sklenjenih 451 poslov in ustvarjen promet v višiniposojila v letu 2010. koročni). 203.404 tisoč evrov. Portfelj dolžniških vrednostnih papirjev bančne knjigeV septembru 2010 je bonitetna hiša Moodys Investors Vrednostni papirji bančne knjige so namenjeni predvsemService znižala bonitetno oceno Nove KBM, kar je vplivalo zagotavljanju ustrezne likvidnostne rezerve ter upra-na nekatere obstoječe kreditne aranžmaje. Banka je tako 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 073 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.vljanju obrestnega tveganja. Banka je oblikovala portfelj 8.11 V banki je bilo 31.12.2010 zaposlenih 1.393 delavcev ozi-dolžniških vrednostnih papirjev v skladu s Politiko upra- Borzno posredništvo roma 63 manj kot ob koncu leta 2009. Delovno razmerjevljanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji v bančni knjigi je prenehalo 120 delavcem, pretežno zaradi upokojitev, Leto 2010 je za Novo KBM prineslo bistvene spremembeNove KBM. Skupno stanje dolžniških vrednostnih papir- v nekaterih primerih pa tudi iz poslovnih razlogov zara- na področju sistema trgovanja s finančnimi instrumenti.jev bančne knjige je bilo na dan 31.12.2010 694.099 ti- di optimizacije in avtomatizacije delovnih procesov. Novesoč evrov, kar je za 16,1 odstotka manj glede na stanje Ljubljanska borza je že v začetku leta 2010 pričela s pro- sodelavce je banka zaposlovala v razmerju približno 1na dan 31.12.2009. Banka je del sekundarne likvidnostne jektom migracije trgovanja na sistem XETRA. Cilj vseh : 2, kar na nivoju banke pomeni, da je na novo sklenilorezerve v dolžniških vrednostnih papirjih, ki jo je dodatno udeležencev na slovenskem trgu kapitala je nadaljnji ra- delovno razmerje 57 delavcev – pretežno za določen časoblikovala ob nastanku finančne krize, namenila za za- zvoj kapitalskega trga, povečanje likvidnosti obstoječih za čas pripravništva oziroma zaradi nadomeščanja poro-gotavljanje likvidnosti. V portfelju bančne knjige zajemajo produktov borze, integracija slovenskega trga kapitala in dnic. Banka je zaposlovala na tistih področjih, kjer ni bilodržavni vrednostni papirji in vrednostni papirji z državnim njegovih udeležencev v regijski kapitalski trg ter posledič- mogoče pokriti potreb iz internega vira, vendar pa je bilajamstvom 59,71 odstotka, 37,99 odstotka je vrednostnih no povečanje nabora produktov in izboljšanje trgovalnih zaposlitev nujno potrebna zaradi širitve poslovne mreže,papirjev prvovrstnih bank in 2,30 odstotka vrednostnih storitev za člane borze in investitorje. zagotovitve nemotenega delovnega procesa in izvedbe ra-papirjev drugih izdajateljev. zvojnih načrtov, predvsem na področjih, kjer se zahtevajo Po uspešnih pripravah in testiranjih je banka 6.12.2010 specifične kompetence oziroma znanja in izkušnje.Posli trgovanja pričela s trgovanjem preko mednarodnega trgovalnegaV letu 2010 je bilo sklenjenih 1.089 poslov medvalutnih sistema XETRA in tako postala del mednarodnega kapi- Gibanje števila zaposlenih v letu 2010 je nazorneje prika-konverzij. Trgovanje na medvalutnih trgih je večinoma po- talskega trga. Preko te trgovalne platforme trgujejo s fi- zano v spodnjem grafikonu. Povprečno število zaposlenihtekalo v najpomembnejših valutah, kot so evro, ameriški nančnimi instrumenti investitorji iz 18. evropskih držav in v letu 2010 je 1.425.dolar, angleški funt, švicarski frank. Na področju trgova- držav Srednjega vzhoda. 1.470nja z gotovino je banka v lanskem letu izvršila 944 poslov 1.460 1.456 V letu 2010 se je upadanje prometa z vrednostnimi papirji 1.452 1.452 1.451kupoprodaj tuje gotovine. 1.450 1.444 1.439 1.439 nadaljevalo. Vlagatelji so zaradi negotovosti na kapital- 1.440 1.434 1.4341.432 število zaposlenih 1.430 1.429Iz naslova trgovanja z denarjem je leta 2010 povpreč- skih trgih postali pasivni vlagatelji, ki v danih razmerah 1.420 1.418no dnevno stanje kratkoročnih danih in najetih sredstev spremljajo dogajanje in čakajo na znake okrevanja go- 1.410 1.40067.259 tisoč evrov. spodarstev. Banka pa kljub temu aktivno pridobiva nove 1.390 1.393 stranke, borzni posredniki so sodelovali pri izobraževanju 1.380Portfelj dolžniških vrednostnih papirjev, namenjenih tr- sodelavcev, ki poslujejo s prebivalstvom. 1.370 1.360govanju, zajema tiste vrednostne papirje, ki jih banka ku- dec 09 jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10 jul 10 avg 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10puje z namenom zaslužka med nakupno in prodajno ceno. Borzni posredniki v okviru limitov trgujejo tudi v imenu inV lanskem letu je bilo izvršenih 29 reverse repo poslov z za račun banke.dolžniškimi vrednostnimi papirji. Izobrazbena struktura v banki se konstantno izboljšuje, 8.12 saj se znižuje število manj zahtevnih delovnih mest ozi- Upravljanje človeških virov roma se povečujejo potrebe po visoko izobraženih kadrih Nova KBM se zaveda, da so kompetentni in zavzeti sode- s specifičnimi znanji, ki jih sodelavci pridobivajo na izo- lavci ključni za doseganje poslovnih ciljev, zato je temu braževanjih v banki in zunaj nje – doma in v tujini. Tako se prilagojena tudi kadrovska politika. je število zaposlenih na najzahtevnejših delovnih mestih povečalo za 9 odstotkov v primerjavi z letom 2009. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 074 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Povprečno število zaposlenih v letu 2010 glede na Izobraževanja, ki so jih izvedli interni strokovnjaki, so V prvem četrtletju 2010 je na podlagi izvedene zunanjezahtevano izobrazbo bila ocenjena s povprečno oceno 4,6 na lestvici od 1 do 5. presoje kakovosti s strani Slovenskega instituta za ka- Kot del spremljanja učinkov izobraževanja vodje v okvi- kovost (SIQ) pripravila načrt ukrepov za realizacijo pri- ru letnega razgovora ocenijo prenos pridobljenih znanj in poročil, ki so bila ugotovljena ob presoji. Institut je podal veščin v prakso oziroma učinke izobraževanj, ki so se jih pozitivno mnenje na ta načrt in s tem je banka ohranila 679 udeležili njihovi sodelavci. certifikat ter se hkrati tudi certificirala za ISO 9001:2008 502 V. stopnja ali manj Vll. stopnja ali več za poslovanje s prebivalstvom za naslednje obdobje. 8.13 Notranji razvoj banke V drugem četrtletju 2010 je banka izvedla obnovitveno iz- obraževanje za notranje presojevalce in notranjo presojo 244 8.13.1 ter pripravila osnutek ukrepov za izboljšave. Izvedba no- VI. stopnja Sistem vodenja kakovosti tranje presoje je vključevala novo podružnico in po pri- Nova KBM se zaveda, da kakovost ni naključje, ampak poročilu zunanje presoje tudi določene dodatne službe. je le dosežek sistematičnih in usmerjenih poslovnih ak- Izobraževanje o kakovosti poslovanja je bilo izvedeno tudiUpravljanje človeških virov v Novi KBM je usmerjeno v tivnosti, zato stalno nadgrajuje in razvija sistem vodenja za nove sodelavce v banki.stalno izobraževanje in razvoj sodelavcev, kar vpliva nauspešnost vsakega posameznika in ima s tem neposre- kakovosti poslovanja, kar izkazuje tudi s certifikatom ka- V tretjem četrtletju 2010 je banka dopolnila Poslovnikden učinek na uspešnost in razvoj banke, povečanje njene kovosti ISO 9001:2008. kakovosti, ki je vključeval tudi pregled nad popisani-konkurenčne prednosti in posledično poslovnega rezulta- mi poslovnimi procesi. Vzpostavila je proces obveščanjata. Sodelavci Nove KBM se izobražujejo v okviru internih odgovornih ter sodelujočih deležnikov notranje preso-izobraževanj, kjer poleg specifičnih strokovnih znanj po- Nova KBM ima že štirinajst je o ugotovitvah, ukrepih in korekcijah notranje presoje.glabljajo tudi znanja s področja splošnih vsebin (vodenje,prodaja, komuniciranje, tuji jeziki, računalništvo …), hkrati let certifikat ISO 9001 V skladu z letnim planom izvedbe presoj certifikata ISO 9001:2008 je bila konec septembra presojana s stranipa znanja pridobivajo tudi znotraj Skupine in širše, v obli-ki eksternih izobraževanj in formalnega izobraževanja. za področje poslovanja s zunanje certifikacijske hiše. Na tej obnovitveni zunanji presoji ni bila ugotovljena nobena neskladnost. Še več,Petindvajset odstotkov vseh udeležencev izobraževanj so prebivalstvom. presojevalci so podali kar nekaj pohval na izboljšani načinvodstveni in vodilni delavci, kar je zelo pomembno, saj je delovanja sistema kakovosti.namen izobraževalnih aktivnosti podpirati razvoj in pre-nos znanj, ki podpirajo strategijo in poslovne cilje banke. Poleg interno sprejetih standardov kakovosti na posame- V zadnjem četrtletju 2010 je banka proučila poročilo zu- znih področjih banka sledi standardom, ki izhajajo iz že v nanje presoje s strani SIQ, pripravila plan realizacijeBanka je v letu 2010 v izobraževanje investirala 564.442 letu 1996 pridobljenega certifikata ISO 9001. Na podlagi priporočil ter pristopila k njegovi realizaciji. V skladu sevrov oziroma povprečno 405 evrov na zaposlenega. V iz- sistematičnega pristopa na področju poslovanja kakovosti Poslovnikom kakovosti je izvedla letni vodstveni pregledobraževanja je bilo vključenih 95 odstotkov vseh delavcev, skozi redni proces internih in eksternih presoj uspešno iz- delovanja sistema vodenja kakovosti.izvedenih je bilo 207 izobraževalnih akcij s 5700 udeležen- polnjuje zahteve in smernice sistema kakovosti ISO 9001.ci. V povprečju se je vsak dan izobraževalo 22 sodelavcevoziroma vsak zaposleni 20,6 ure. Interno je banka organi- Banka je s ciljem večanja kakovosti storitev za svoje ko-zirala in izvedla 44 različnih izobraževalnih akcij in skoraj mitente izvajala aktivnosti, ki so njeno celotno delovanjevsako akcijo ponovila vsaj 4- ali večkrat. do komitenta dvignile na še višjo raven. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 075 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.8.13.2 V letu 2010 je banka usmerila svoje razvojne aktivnosti ter obsežnih posegih izboljšanja kakovosti in preslikavNotranji razvoj banke predvsem v naslednje naloge oziroma projekte: prometnih podatkov v podatkovnem skladišču za potrebe avtomatizirane kategorizacije transakcij.Strategija razvoja informacijsko tehnološke podpore 1.1 Elektronska banka – Bank@Net 3G (BN3G)banke V oktobru 2010 je banka objavila novo verzijo spletne ban-Banka je v letu 2010 sprejela Strategijo tehnološko infor- Bank@Net nove generacije ke Bank@Net za prebivalstvo. Odzivi uporabnikov so bilimacijske podpore banke za obdobje 2010 do 2013 (v tem izjemno pozitivni in spremljanje uporabe je pokazalo, dapoglavju: strategija). V strategiji je banka opredelila vizijo,poslanstvo in smernice razvoja tehnološko informacijske je največji tehnološko se v spletni banki sedaj bistveno dlje zadržujejo predvsem zaradi novih možnosti napredne analize in grafičnega pri-podpore. Strategija vsebuje: informacijski razvojni kaza prometa na računih in karticah.• smernice razvoja tehnološko informacijske podpore banke, projekt banke.• trenutno stanje tehnološko informacijske podpore ter Nova spletna banka• strategijo razvoja tehnološko informacijske podpore v obdobju 2010–2013. Banka je v prvem četrtletju 2010 intenzivno pripravljala koncept vzpostavitve BN3G: izdelan je bil prototip zgradbe Bank@Net je trenutno ena1. Raziskave in razvoj informacijsko tehnološke podpore reorganiziranega uporabniškega vmesnika in osnutek vi- od najnaprednejših spletnih zualne prenove. Prav tako je banka v tem obdobju lansira-Nova KBM sama razvija tehnološko podporo za poslovne la nove verzije Bank@Neta, ki so vključevale spremembe bank na slovenskem trgu.procese v banki in nato skupaj z lastnimi močmi in zuna- zaradi uvedbe tržnih obrestnih mer na depozitih in varče-njimi izvajalci dograjuje računalniško podprte informacij- vanjih ter možnost sklepanja stanovanjskega varčevalne- 1.2 Upravljanje odnosov s komitenti – CRMske podsisteme in aplikacije. ga računa. S ciljem obravnave komitenta na enem mestu in približe- V drugem četrtletju 2010 je bila nadgrajena storitev mo- vanja banke komitentu je banka v letu 2010 izvedla nad-Lasten tehnološki razvoj bilnega bančništva, ki sedaj ponuja razširjen vpogledni del (informacije o kreditih, stanje na trgovalnih računih gradnjo obstoječih aplikacij, ki zagotavljajo integrirane podatke o stranki in njenih storitvah ter izgradnjo noveomogoča učinkovito ter vpogled v varčevanja in depozite) in dodaja možnost izvajanja osnovnih plačil in prenosov. Lansirane so bile podpore in orodij za upravljanje prodajnih akcij in za pro- aktivno trženje.nadgradnjo računalniško nove verzije Bank@Neta, ki vključujejo vpogled v izpiske V prvem četrtletju 2010 je banka izvajala aktivnosti pro- za preteklih 12 mesecev, naročilo plačilne kartice Karan-podprtih aplikacij. ta in možnost izvajanja plačil za nerezidente. gramiranja aplikacije za vodenje kontaktov, uskladitve in priprave specifikacij za izvedbo avtomatiziranih prodajnih Za BN3G sta bili izdelani specifikaciji za vizualno prenovo, akcij in procesov ter lansirala nadgrajene različice apli- reorganizacijo uporabniškega vmesnika ter za kategori- kacije Slika komitenta za fizične osebe33 . zacijo transakcij. V drugem četrtletju 2010 je kot pomoč pri prepoznavanju Banka je v tretjem četrtletju 2010 intenzivno zaključevala potreb in želja komitentov ter posledično za namen po- razvoj nove verzije Bank@Neta. Težnja aktivnosti je bila večanja kvalitete svetovanja in hkrati povečanja prodaje na oblikovni uskladitvi, testiranju prenovljene strukture uporabniškega vmesnika in dopolnjenih funkcionalnosti 33 Fizične osebe se nanašajo na prebivalstvo. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 076 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.storitev lansirala aplikacijo za vodenje kontaktov, skupaj V tretjem četrtletju 2010 je izvedla vse ustrezne postopke Nova KBM je na podlagi analize produkcijskega delovanjas sistemom za izvajanje avtomatiziranih prodajnih pro- za registracijo Nove KBM v SEPA plačilni shemi za direk- računalniško podprtih podsistemov s ciljem zagotavljanjacesov. tne obremenitve. stabilne, učinkovite in varne sistemske informacijske in- frastrukture izvedla nekatere posodobitve, nadgradnje inV septembru 2010 je banka pričela z izobraževanjem upo- Banka je izvajala obsežna interna testiranja nove aplika- izgradnjo novih kapacitet svoje računalniške opreme:rabnikov za uporabo in izrabo novih aplikacijskih rešitev tivne podpore za SEPA direktne obremenitve ter nadgra-in ga zaključila v zadnjem četrtletju 2010. jene aplikativne podpore za procesiranje SEPA kreditnih • posodobitev centralnega sistema za varnostno kopira- plačil in univerzalnega plačilnega naloga. nje podatkov,V zadnjem četrtletju 2010 je dala v produkcijo nadgraje- • posodobitev sistemov za varovanje pred grožnjami izno različico aplikacije Slika komitenta za fizične osebe, ki V zadnjem četrtletju 2010 je banka v skladu z zakono- interneta,omogoča uporabniku enostaven in celoten pregled poslo- dajnimi zahtevami na področju SEPA plačil in plačilnega • posodobitev komunikacijskega omrežja zaradi vpeljavevanja nad komitentom. prometa izvedla nadgradnje širšega kroga procesov ter IP (internetni protokol) tehnologije. aplikativne podpore za naslednje funkcionalnosti: uved-1.3 SEPA ba novega univerzalnega plačilnega naloga (UPN), spre-V okviru SEPA (Single Euro Payments Area) se oblikuje Migracija bankomatskih povezav na IP omrežje omogoča membe, povezane z implementacijo SEPA SCT Rulebookkoncept integriranega, konkurenčnega in učinkovitega bistveno zmanjšanje stroškov komunikacij, povečan nad- 4.0 (SEPA vračila in evropska referenca RF), ter uvedbatrga plačilnih storitev v Evropi. zor nad dogajanjem v bankomatski mreži ter izboljšano čezmejnih SEPA direktnih obremenitev (plačilni shemi zanesljivost oziroma stabilnost delovanja. Do konca letaV prvem četrtletju 2010 je banka na področju SEPA plačil CORE in B2B). 2010 je banka v skladu z načrtom izvedla prehod dveh tre-največjo pozornost namenila aktivnostim za vzpostavitev tjin (168 od 253) svojih bankomatov na IP protokol. 1.4 Analiziranje delovanja informacijskih podsistemov vprocesiranja SEPA čezmejnih direktnih obremenitev v produkcijskem okoljuokviru plačilne infrastrukture SIMP. Banka je že v prvem četrtletju 2010 izvedla posodobitev Analize delovanja računalniške infrastrukture in vlaga- centralnega sistema za varnostno kopiranje podatkov –V drugem četrtletju 2010 je izvedla migracijo trajnih na- tračnih knjižnic. nja v njeno posodobitev so osnova za izboljšanje raču-logov iz obdelave novih plačilnih instrumentov v Zbirnem nalniško podprtega informacijskega sistema banke.centu v SEPA plačilni sistem za interna kreditna plačila Nadaljevala je s konsolidacijo tiskalniške infrastrukture.(SEPA IKP), kjer se obdelujejo kot individualni plačil- Po načrtu so bile uvedene nove večfunkcijske tiskalniške naprave. Analize in raziskave so bileni nalog. Na področju implementacije SEPA direktnihobremenitev je pričela z izgradnjo novih modulov in s Z namenom posodobitve sistemov za varovanje pred gro-prilagoditvijo obstoječe aplikativne podpore. Banka jetudi intenzivno pripravljala specifikacije za prilagoditev usmerjene v večjo varnost, žnjami iz interneta (prenova DMZ) je v decembru 2010 za- menjala oziroma posodobila opremo za to področje.aplikativne podpore ob uvedbi novih pravil SEPA sheme zanesljivost, integralnostza kreditna plačila in uvedbi univerzalnega plačilneganaloga. ter propustnostBanka aktivno sodeluje na SEPA področjih v okviru Zdru- posameznih podsistemov.ženja bank Slovenije in pri oblikovanju rešitev za migra-cijo direktnih odobritev Uprave za javne prihodke (pokoj-nine, socialni transferji, …) v SEPA plačilne sheme. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 077 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.2. Razvoj upravljanja poslovnih procesov rešitve. Aktivnosti dokumentiranja poslovnih procesov so Vlaganja v računalniško opremo bile realizirane v prvi polovici leta 2010. Banka je za računalniško opremo v letu 2010 porabi-2.1 Smernice razvoja upravljanja poslovnih procesov la 9.316 tisoč evrov oziroma 90,14 odstotka načrtovanih Banka je v tretjem četrtletju 2010 nadaljevala z izboljša-Banka si je na področju upravljanja poslovnih procesov sredstev. vami, pripravila je podporo za vzpostavitev možnosti pre-zadala naslednje smernice: nosa podatkov iz registra procesov v ostale registre, ki te Med porabljenimi sredstvi na področju računalniške• zasledovanje procesnega pristopa, podatke potrebujejo, to je predvsem register sredstev in opreme je bilo namenjenih 8.502 tisoč evrov sredstev• spremljanje procesov od začetka do konca (tako ime- virov, in posledično prenos teh podatkov v načrte nepreki- za sistemsko računalniško opremo in 814 tisoč evrov za novani end-to-end pristop), njenega poslovanja. ostalo računalniško opremo.• vsak proces ima svojega lastnika in skrbnika, Banka je v zadnjem četrtletju 2010 izboljševala modele V letu 2010 je banka v okviru sistemske računalniške• proces sestavljajo posamezni podprocesi in opravila, procesov z avtomatskim prenosom sredstev in virov ter opreme porabila 82,5 odstotka oziroma 7.685 tisoč evrov• izvajanje procesa upravljanja sprememb v stalnem dia- rednim osveževanjem procesov. Razvila je vmesnik med za računalniško opremo za aplikacijsko in programsko logu in sodelovanju med vsemi udeleženci ter ob pred- aplikacijo za modeliranje in objavo poslovnih procesov opremo in licence. Med temi sredstvi je največ sredstev nostnem upoštevanju širših vidikov banke. ter aplikacijo za vodenje sredstev. Ta povezava omogoča porabila za nadgradnje na področju aplikacijske opreme,2.2 Dinamično upravljanje poslovnih procesov redni prenos podatkov ob spremembah procesov v apli- in to v višini 4.718 tisoč evrov oziroma 82,9 odstotka načr-Razvoj upravljanja poslovnih procesov je banka definirala kacijo, ki omogoča avtomatično generiranje načrtov ne- tovanih sredstev.kot dinamično upravljanje poslovnih procesov, kar pomeni: prekinjenega poslovanja. Največja posamična investicija med sistemsko računal-• neprestan razvoj, spremljavo, kontrolo in optimizacijo 8.13.3 niško opremo v letu 2010 je bil odkup izvorne kode pro- poslovnih procesov s ciljem prilagajanja poslovanja po- Investicije v opredmetena osnovna sredstva in gramske opreme za informacijski sistem Nobis. Banka slovnim potrebam, neopredmetena sredstva je za ta namen vložila 2.233 tisoč evrov sredstev. Kodo je• analiziranje obstoječih procesov z namenom njihove odkupila z namenom, da bo to aplikacijsko opremo lah- Skupna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ne- prenove, ko vzdrževala z zunanjim dobaviteljem Infosistemom in opredmetenih sredstev je konec leta 2010 znašala 92.690• zasledovanje skupnih opravil in podprocesov, ki jim sama ob precej nižjih stroških, ter predvsem zato, ker tisoč evrov. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je skuša banka slediti z ustrezno tehnološko informacij- Unisys (dobavitelj in vzdrževalec te opreme) po letu 2012 konec leta 2010 znašala 65.682 tisoč evrov oziroma za sko podporo kot tudi s primerno organizacijsko struk- ne bo več nudil podpore aplikacijam s sedanjo sistemsko 9.981 tisoč evrov več kot konec preteklega leta. Banka je turo. programsko podporo, ki jo ima banka. Sistemska pro- v letu 2010 povečala tudi vrednost neopredmetenih sred- gramska oprema, ki jo predlaga Unisys, je za banko ne- stev, in sicer za 1.453 tisoč evrov glede na konec leta 2009.2.3 Izvajanje upravljanja poslovnih procesov ustrezna in tudi ni v strategiji razvoja banke. Investicija v Stanje le-teh je konec leta 2010 znašalo 27.008 tisoč evrov.V prvem četrtletju 2010 je banka zaključila modeliranje odkup kode se bo povrnila v slabih dveh letih. Banka jeprocesov ter izvedla uvoz potrjenih modelov procesov v Podrobnejša razčlenitev vlaganj v investicije je opisana v na- že pristopila k študiji o zamenjavi centralnega transakcij-nabavljeno orodje za modeliranje poslovnih procesov. daljevanju. Zneski investicij v tem poglavju se nanašajo na skega sistema banke. različne postavke v računovodskih izkazih banke v skladu zV drugem četrtletju 2010 je izvedla interno objavo proce- Banka je porabila za nakup novega sistema za arhiviranje mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.sov na spletnem portalu banke, kar je pomenilo prehod sredstva v višini 457 tisoč evrov. Pri tem je dosegla štiriletnov produkcijsko delovanje in dinamično upravljanje pro- Vrednost vlaganj v objekte ter računalniško in drugo opre- garancijo za vso kupljeno in nadgrajeno opremo za arhivi-cesov. V ta namen je dopolnila proces sporočanja spre- mo je v letu 2010 dosegla višino skoraj 15.222 tisoč evrov ranje, kar pomeni, da v obdobju nadaljnjih štirih let ne bomemb, potrjevanja in objave procesov skozi obstoječe oziroma 84 odstotkov načrtovanih sredstev. imela dodatnih stroškov iz naslova vzdrževanja te opreme. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 078 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Vlaganja v ostalo računalniško opremo v višini 814 tisoč evrov predstavljajo 87,2 odstotka načrtovanih sredstev. Med ostalo računalniško opremo je banka največ sred- stev porabila za nabavo in nadgradnjo POS terminalov, tj. v višini 446 tisoč evrov, kar predstavlja 99,2 odstotka na- črtovanih sredstev. Za dograditev bankomatske mreže je porabila 176 tisoč evrov oziroma 81,9 odstotka načrtovanih sredstev. V letu 2010 je za računalniško opremo delovnega mesta (osebni računalniki, tiskalniki, LCD monitorji, skenerji itd.) namenila 191.127 evrov oziroma 13,77 odstotka več sredstev, kot jih je načrtovala za te namene. Vlaganja v objekte Realizacija vlaganj v obnovo objektov Nove KBM je v letu 2010 znašala 5.214 tisoč evrov ali 80 odstotkov načrtova- nih sredstev. V letu 2010 je banka pri obnovi objektov do- končala dva zahtevnejša objekta – poslovne prostore Ma- istrov dvor in novo poslovalnico Ljubljana Center. Zaradi večjega angažiranja pri dokončanju teh dveh objektov je obnovo nekaj manjših poslovalnic premaknila v leto 2011, kar je posledično pomenilo nižjo realizacijo od planirane. V letu 2010 je banka obnovila Poslovalnico Centrala v Novi Gorici, Poslovalnico Ruše, Poslovalnico Tezno in ob novi poslovalnici v Ljubljani odprla še tri nove poslovalnice: Koroška vrata, Gornja Radgona in Žiri. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram je tudi v letu 2010 nadaljevala proces prenove poslovalnic s ciljem sle- diti sodobnim trendom pri ureditvi bančnih poslovalnic, saj gre za neprestan proces prilagajanja željam in po- trebam strank ter zagotovitve standardov poslovanja. Z otvoritvijo Poslovalnice Ljubljana Center pa skuša svojim komitentom bančno storitev približati na še nekoliko so- dobnejši in drugačen način. "Po sprehodu po najsodobnejših poslovalnicah v Sloveniji se prileže dobra kava." 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 079 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Vlaganja v mehanografsko in ostalo opremoVlaganja v mehanografsko in ostalo opremo je banka re-alizirala v višini 692 tisoč evrov ali 54,6 odstotka načrto-vanih sredstev. Največ sredstev je porabila za obnovo innabavo nove opreme za varovanje. Nabava ostale meha-nografske opreme poteka v okviru planiranih sredstev,vendar na podlagi dejanskih potreb oziroma iztrošenostimehanografske opreme, zato je tudi nekoliko nižja odpredvidene za to obdobje. 8 ANALIZA POSLOVANJA LETNO POROČILO 2010 080 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Zaobljubljeni v odgovorno prihodnost LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 9 2011 znašale 55,0 milijona evrov, kar pomeni, da bodo od- Skupina in banka dajeta hodki za oblikovanje oslabitev in dolgoročnih rezervacij za ta znesek višji od prihodkov iz ukinjenih oslabitev in re- prednost stabilnosti pred zervacij. Skupina načrtuje 67,2 milijona evrov neto odhod- kov za rezervacije in oslabitve v 2011. Zaradi ocenjenega rastjo poslovanja. postopnega izboljševanja kreditnega portfelja, kot posle- dice zmernega okrevanja po recesiji v realnem gospodar- NAČRTI ZA stvu, so za leto 2011 še vedno načrtovani višji odhodki od Planiranje poslovne politike in finančnega načrta Skupi- prihodkov (vendar nominalno nižji od tistih v letu 2010). ne in banke za leto 2011 je potekalo na podlagi strategije LETO 2011 in izhodišč, ki temeljijo predvsem na jesenski napovedi Načrtovana bilančna vsota Skupine Nove KBM za leto Urada za makroekonomske analize (Umar), Evrostata in 2011 znaša 5.959 milijonov evrov in bo za 1,5 odstotka ECB. Glavni poudarek pri planiranju je bil dan napovedim večja, kot je bila konec leta 2010. Bilančna vsota banke Umarja, ker slednje usmerjajo ukrepe ekonomske poli- se bo v 2011 povečala za 1 odstotek na 4.857 milijonov tike. Slovensko gospodarstvo se je v letu 2010 soočalo s evrov. Dolgovi do gospodinjstev se bodo v letu 2011 v ban- padanjem investicijske dejavnosti, slabšim poslovanjem, ki povečali za 1,7 odstotka, medtem ko bodo dolgovi do slabšo likvidnostjo, plačilno nedisciplino, upadanjem po- nefinančnih družb ostali na enaki ravni kot v letu 2010. trošnje prebivalstva in povečano brezposelnostjo. Nega- Banka v 2011 načrtuje 8,0-odstotno zmanjšanje kreditov tivni trendi so se v drugi polovici 2010 obrnili v pozitivno nefinančnim družbam in enoodstotno zmanjšanje kredi- tov gospodinjstvom. smer postopnega okrevanja. Tako Skupina kot banka, upoštevajoč razmere v gospodarskem in finančnem sek- Banka načrtuje dokapitalizacijo v letu 2011. Kapital banke torju, v letu 2011 pri uresničevanju poslovnih ciljev dajeta bo 31.12.2011 tako znašal predvidoma okrog 485,3 milijo- prednost stabilnosti pred rastjo poslovanja. na evrov, medtem ko bo kapital Skupine znašal približno 567,2 milijona evrov, kapital lastnikov obvladujoče banke Skupina načrtuje v letu 2011 dobiček iz rednega poslo- pa 523,1 milijona evrov. vanja v višini 33,9 milijona evrov, samo banka pa v višini 13,9 milijona evrov. Čisti dobiček Skupine naj bi po načrtih Donos banke na povprečni kapital pred obdavčitvijo (ROAE) znašal približno 28,0 milijona evrov, od tega bo čisti do- bo v 2011 3,22 odstotka, donos na povprečno aktivo pred biček večinskih delničarjev približno 23,4 milijona evrov. obdavčitvijo (ROAA) pa bo znašal 0,28 odstotka. Obrestna Prihodki od obresti bodo predvidoma znašali približno marža se bo po predvidevanjih banke znižala na 2,20 od- 267,5 milijona evrov, odhodki za obresti pa približno 125,1 stotka povprečnih sredstev, neto neobrestni prihodki pa na milijona evrov. Čiste obresti bodo tako znašale približno 0,99 odstotka povprečnih sredstev, zaradi česar se bo zni- 142,4 milijona evrov. Po načrtu bodo čiste opravnine (pro- žala tudi marža finančnega posredništva, na 3,19 odstotka vizije) znašale približno 57,5 milijona evrov. Administra- povprečnih sredstev. Kazalnik operativnih stroškov se bo tivni stroški z amortizacijo bodo po napovedih znašali pri- zaradi nižjih administrativnih stroškov in amortizacije zni- bližno 124,8 milijona evrov. Velik vpliv na dobiček bodo v žal na 1,78 odstotka. Kapitalska ustreznost banke se bo za- letu 2011 imele predvsem neto rezervacije in oslabitve. radi predvidene dokapitalizacije do konca leta 2011 zvišala Banka načrtuje, da bodo neto rezervacije in oslabitve v za 1,72 odstotne točke, in sicer na 11,77 odstotka. 9 NAČRTI ZA LETO 2011 LETNO POROČILO 2010 082 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 10 Družbena odgovornost postaja vse bolj aktualna tema, če- Zaposleni sar se zavedajo tako država kot tudi vsa vodilna, uspešna Zaposleni so za vsako podjetje najpomembnejši notranji podjetja in številni posamezniki. Čeprav se na prvi pogled faktor poslovanja, zato je tudi s primarnega ekonomske- zdi drugače, pa ni vsako njihovo ravnanje nujno družbeno ga vidika pomembno, da se v svojem okolju dobro počutijo odgovorno. ter da je njihovo bivanje v delovni sredini čim bolj kakovo- stno. V Skupini Nove KBM smo se odločili, da bomo ravnali druž- DRUŽBENA beno odgovorno in v smeri trajnostnega razvoja iskreno in Banka tudi drugim zaposlenim z zdravstvenimi omeji- etično, in sicer tudi takrat, kadar to morda ne bo prineslo tvami v skladu z možnostmi zagotavlja ustrezno delovno Skupini direktnih finančnih učinkov oziroma bo morda pov- okolje in delovne pripomočke (npr. nabava ergonomskega ODGOVORNOST zročalo tudi dodatne stroške. Zakaj? Ker verjamemo, da je pohištva, ustreznih ekranov, svetil …), vsem zaposlenim to ne samo edino pravilno, temveč se nam bo dolgoročno pa tudi izobraževanja s področja obvladovanja stresa na obrestovalo, ne samo skozi čistejše okolje, v katerem živimo delovnem mestu, zdravstvenega varstva (npr. izobraževa- in ki ga bomo lahko uživali bolj zdravi in zadovoljnejši, tem- nja s področja odkrivanja raka na dojki), izvedeni pa so bili več tudi ekonomsko, saj nam bo še dodatno dvignilo ugled tudi številni preventivni ukrepi (pregledi dojk, prostate, med vsemi ljudmi, s katerimi ima Skupina Nova KBM stik. cepljenje proti gripi) s ciljem zmanjšanja absentizma. Nova KBM vzpodbuja in uresničuje odgovornost do zapo- Preko letnih pogovorov banka spremlja tudi zadovoljstvo slenih, delničarjev, poslovnih partnerjev in drugih intere- zaposlenih v preteklem letu, ki ne glede na razmere v go- snih skupin oziroma do svojega družbenega, gospodarske- spodarstvu, ki so vplivale tudi na poslovanje banke, ostaja ga in naravnega okolja. Njeno delovanje presega zakonsko na enakem nivoju kot ocena zadovoljstva iz letnih razgo- in ekonomsko odgovornost, saj se resnično trudi preseči vorov v letu 2009. zakonske zahteve, tako da preko politik, kodeksov, stan- V Novi KBM je od nekdaj dan velik poudarek dodatnemu dardov in certifikatov dejavno nadgrajuje kakovost svojega izobraževanju s pomočjo internega izobraževanja ter ra- poslovanja. Uspešno in stabilno poslovanje, tudi v neugo- znih seminarjev, tako strokovnih kakor motivacijskih, or- dnih finančnih razmerah, pa je omogočilo uresničevanje ganiziranih za večje skupine v banki. širše družbene odgovornosti na mnogih področjih, ki so navedena v nadaljevanju. Banka je v letu 2010 prenovila politiko notranjega komu- niciranja, s katero bo obstoječe načine in orodja komuni- Odnosi in komuniciranje z javnostmi ciranja vsebinsko in procesno nadgradila ter posodobila Komuniciranje z javnostmi temelji na poslovni strategi- tako, da bodo še bolje prispevali k uresničevanju poslov- ji ter je usmerjeno z letnim načrtom. Banka z ustreznim nih ciljev banke in Skupine Nove KBM. komuniciranjem vzpostavlja in nadgrajuje odnose s svojimi dèležniki, prispeva k uresničevanju poslovnih ciljev in kre- pi svoj ugled, kar pomeni dodano vrednost za vse, ki z njo sodelujejo. Pri tem upošteva načela dolgoročnega strate- škega komuniciranja in transparentnega obveščanja vseh sodelujočih.10 DRUŽBENA ODGOVORNOST LETNO POROČILO 2010 083 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. vseslovenski akciji “Očistimo Slovenijo!” ter nekaterim skrivni nakup34 , na področju poslovanja s pravnimi ose-Ob ustaljenih poslovnih dobrodelnim prireditvam). bami pa drugi skrivni nakup. Rezultati skrivnih nakupov, predvsem za področje poslovanja s prebivalstvom, ka- Delavci in delavke banke so aktivni v športnem društvuin motivacijskih vsebinah in so v letu 2010 na zimskih in poletnih bančnih športnih žejo visoko raven zadovoljstva med strankami, obenem pa je banka identificirala področja, ki jim je posvetila šeje banka tudi v letu 2010 igrah ponovno posegli po najvišjih mestih. Zaposleni se srečujejo na različnih kulturnih, športnih in družabnih dodatno pozornost. Banka je sodelovala tudi v vsesloven- ski raziskavi ugleda, kakovosti storitev in tržnega položajaintenzivneje komunicirala o dogodkih, banka pa podpira tudi dejavnosti klubov upoko- slovenskih bank 2010. Več o rezultatih raziskave je zapi- jencev, kjer organizira različna družabna srečanja. V ban-strategiji banke in Skupine ki sta dejavna tudi ženski in moški pevski zbor, ki sta tudi sano v poglavju Trženjska strategija in trženjske aktivno- sti banke.za obdobje 2010–2013. v letu 2010 pripravila več koncertov in nastopov. Prav tako je v letu 2010 spremljala kakovost in ažurnost Upoštevajoč trenutno pokojninsko zakonodajo in pred- reševanja reklamacij. Več o sistemu kakovosti je zapisano videne spremembe, se banka posveča tudi skrbi za sta-Skrbela je za dobro seznanjenost zaposlenih z aktivnost- v poglavju Notranji razvoj. rost z vplačevanjem premije kolektivnega prostovoljnegami in poslovnimi odločitvami banke. Ob ustaljenih poslov- dodatnega pokojninskega zavarovanja. V zavarovanje je V sodelovanju z drugimi družbami v Skupini je banka zanih in delovnoorganizacijskih temah je banka še posebej vključenih v povprečju 98,7 odstotka delavcev na mesec. svoje stranke in poslovne partnerje organizirala tudi raz-pozorno in obsežno zaposlene seznanjala z naslednjimi lična strokovna in družabna srečanja, na katerih je krepilatemami: strategija banke in Skupine, strateški projek- Banka zaposluje 52 invalidov (4 odstotke vseh zaposlenih) odnose s strankami celotne Skupine.ti, priključitev Credy banke, 14. članice, v Skupino Nove in si prizadeva, da jim, ne glede na njihovo invalidnost,KBM, odpoved kolektivne pogodbe za dejavnost bančni- zagotovi ustrezno delo – bodisi s prilagoditvijo obstoječe Investicijska javnostštva in hranilnic ter s tem povezane spremembe, program vsebine dela bodisi s prilagoditvijo delovnega okolja ter Banka je v letu 2010 ostala delniška družba z največ del-racionalizacije poslovanja in dodatno pokojninsko zavaro- ustreznimi prilagojenimi izobraževanji. ničarji v državi. Že ob vstopu na organizirani trg vredno-vanje. S pravočasnim in jasnim posredovanjem informacij stnih papirjev leta 2007 je potrdila izpolnjevanje visokihje prispevala k boljšemu razumevanju poslovnih odločitev Stranke komunikacijskih standardov in zahtev po transparentnemter okoliščin, v katerih banka deluje. Tako je prispevala Banka je tudi v letu 2010 postavila stranke ter njihove po- poročanju, kar je v letu 2009 nadgradila z vstopom v prvok učinkovitejšim delovnim procesom, krepila motivacijo, trebe in želje v središče svojih aktivnosti. V ta namen je kotacijo.pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih. izvajala redne analize konkurence doma in v tujini, spre- mljala trende in dogajanje na trgu ter obnašanje in pri- Banka o vseh pomembnih poslovnih dogodkih ažurno,Glavne poti in orodja, ki jih je banka v letu 2010 uporablja- čakovanja strank, ki so se v preteklih letih zaradi kriznih transparentno in nediskriminatorno obvešča investicijskola za uresničevanje komunikacijskih ciljev, so elektron- razmer precej spremenila. Na osnovi ugotovitev je pripra- javnost preko informacijskega portala Ljubljanske borzeske okrožnice (v letu 2010 so zaposleni prejeli več kot 200 vljala novo in prilagajala obstoječo ponudbo, prilagajala vrednostnih papirjev SEONet, preko svoje spletne strani,okrožnic, kar je približno enako kot v letu 2009), interni komuniciranje s strankami in celovit nastop na trgu. Več komunikacija poteka tudi preko poštnega predala in tele-časopis MedNami (v letu 2010 so izšle 4 številke), splošni o ponudbi je zapisano v poglavju Trženjska strategija in fona. V obdobju od januarja do decembra 2010 je objavilaintranet in komercialni portal, strateška delavnica banke trženjske aktivnosti. 94 javnih objav v sistemu SEONet (slovenska in angleškain Skupine Nove KBM, osebno komuniciranje na rednihdelovnih sestankih, kolegijih, konferencah, delavnicah ter Banka je kakovost svojih storitev in njihovo zaznavanje 34 Skrivni nakup je anonimna raziskava oziroma ocena kakovosti stori- tev in odnosov s komitenti, ki se izvaja v poslovalnicah banke z navidezni-družabni dogodki (v letu 2010 so se sodelavci banke ob v očeh strank spremljala z različnimi raziskavami. Na mi kupci po vnaprej predpisanem scenariju. Z raziskavo banka spremlja,ustaljenih dogodkih skupinsko in organizirano pridružili področju poslovanja s prebivalstvom je izvedla že šesti kako se prodajno osebje obnaša do kupcev, kako poteka prodajni proces in kje so priložnosti za izboljšave. 10 DRUŽBENA ODGOVORNOST LETNO POROČILO 2010 084 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.verzija) in redno odgovarjala na vprašanja delničarjev, in- Kot rezultat aktivnega Skupno vzajemno delovestitorjev in ostalih zainteresiranih javnosti. Izvedenih jebilo več kot 60 individualnih sestankov, kjer je s poslova-njem banke seznanila investitorje. komuniciranja z mediji delavcev banke in zunanjihSkupina in banka sta se v letu 2010 večkrat udeležili ra-znih investitorskih konferenc. Ti dogodki so navedeni v je banka v letu 2010 v dobaviteljev je dobrapoglavju Pomembnejši dogodki v letu 2010 in mejniki. medijih zabeležila več kot osnova za učinkovitejšeSodelovali sta tudi na prvi interaktivni predstavitvi slo-venskih podjetij, organizirani s strani Ljubljanske borze in 5500 večinoma nevtralnih delo in uspešen razvojThomson Reutersa. in pozitivnih člankov, tehnološko informacijskeSkladno z začrtano strategijo so se v letu 2010 nadaljevaledejavnosti nadgradnje komuniciranja z investitorji, ki se intervjujev, reportaž in podpore banke.bodo vidno udejanjile v naslednjem obdobju. Tako je ban-ka prenovila spletne strani za investitorje, kjer je dodala komentarjev, povezanih z Čeprav so v pogodbah opredeljeni pogoji poslovanja, kiveliko novih informacij. Dodana je tudi aplikacija borzni banko, kar je približno 10 so obvezni za dobavitelje, cene storitev, nivo kvalitetemonitor, kjer je mogoče spremljanje tečajev delnice NoveKBM in delnic, ki kotirajo na LJSE, ter delnic globalnih odstotkov več kot v letu izdelkov in storitev ter tudi kazni za nepravočasno iz- vedene naloge, banka stremi k temu, da je v čim večjibank in zavarovalnic. Objavila je tudi celoten dokumentPolitika upravljanja Nove KBM. Več o tem je zapisano v 2009. meri v ospredju skupno delo in skupna odgovornost za pravočasno izvedbo dogovorjenih nalog. Vsega tega v po-poglavju Organi upravljanja. godbah z dobavitelji ni. Medsebojno spoštovanje ter za- Dobavitelji upanje se gradi skozi dolgoletno sodelovanje in je dobraMediji Nova KBM si je v zadnjih nekaj letih na področju delovanja osnova za skupno večjo produktivnost in hitrejše izpol-Banka svojo družbeno odgovornost uresničuje tudi s informacijsko tehnološke podpore ustvarila status uspe- njevanje nalog.proaktivnim komuniciranjem z novinarji ter z ažurnimi šne, sodobne in prodorne banke, h kateri so poleg zapo-odzivi na njihova vprašanja. Tako spoštuje interes jav- Ostalo družbeno in gospodarsko okolje slenih v banki velik del prispevali tudi zunanji dobavitelji.nosti do obveščenosti o storitvah, dejavnosti in odloči- Sponzorstva in donacijetvah banke in prispeva k boljši ozaveščenosti javnosti o Praviloma je sodelovanje med banko in dobavitelji dol- V letu 2010 so sredstva za sponzorstva in donacije ostalafinančnih temah. goročno, zato banka vključuje zunanje dobavitelje v svoje na ravni iz leta 2009. Banka je tudi v tem letu sponzorstva razvojne težnje na podlagi vzajemnega zaupanja in oboje- in donacije odgovorno razporejala na podlagi začrtaneV letu 2010 je banka organizirala 7 novinarskih konferenc stranskega zadovoljstva. politike, letnega načrta ter medletnih pobud in priložno-v Sloveniji in 2 novinarski konferenci v Srbiji, pripraviladvodnevno srečanje za ključne srbske novinarje v Slo- sti. Podprla je več kot 500 posameznikov in organizacij sveniji, izdala 22 sporočil za medije, odgovorila na več kot področja športa, kulture in izobraževanja ter tako prispe-2100 novinarskih vprašanj, aktivno sodelovala na desetih vala k promociji njihovih pozitivnih dosežkov doma in vnovinarskih konferencah drugih organizacij, s katerimi tujini, krepila pozitivne vrednote in prispevala h kakovostibanka sodeluje kot sponzor ali donator, ter skrbela za do- življenja. Kot donator je podprla tudi številne humanitar-bre in korektne odnose z mediji. ne pobude in akcije. 10 DRUŽBENA ODGOVORNOST LETNO POROČILO 2010 085 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • »Rak ni nujno smrt, je pa priložnost, da izboljšaš kvaliteto svojega življenja! Vsekakorte takšna življenjska izkušnja spremeni. Veliko manj se jezim zaradi nepomembnih stvari. Uživam v krogu družine in svojih sodelavcev.Cenim trenutke v naravi ali v družbi prijateljev. Veselim se vsakega dneva posebej!« Alenka Vodišek, Nova KBM, aktivna članica društva za boj proti raku dojk Europa Donna. NIKOLI NI PREZGODAJ, NIKOLI NI PREPOZNO! Za svoje sodelavke in sodelavce pri Novi KBM še posebej skrbimo s programi zdravstvenega varstva. Tako organiziramo preventivne preglede dojk z mamografom, preventivne preglede prostate ter več izobraževalnih predavanj o bolezni raka in pravilnejšem načinu življenja, kajti, nikoli ni prezgodaj in nikoli prepozno, da se zaobljubite v dobro življenje. V Skupini Nove KBM smo prav tako s finančno donacijo podprli Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna ter Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca omogočili nakup mamografa. LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Dobrodelnost in humanitarne akcije aktivno delovanje ženskega in moškega pevskega zbora Banka je tudi v letu 2010 spremljala in podpirala dejavnostiBanka je skupaj s članicami Skupine Nove KBM znatno Nove KBM, ki ga banka podpira že od samega začetka. tistih institucij, ki s svojim delovanjem prispevajo k boljšipodprla Zdravstveni dom Maribor in sofinancirala nakup ozaveščenosti o pomembnih gospodarskih in družbenihmamografa. Finančno je podprla Europo Donno – slo- Vzpodbujanje gospodarskega razvoja temah ter krepijo pozitivne vrednote. Med temi institu-vensko združenje za boj proti raku, nadaljevala je sode- Banka se je dejavno vključila v izvajanje jamstvene sheme cijami so Inštitut za raziskovanje družbene odgovornostilovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Fundacijo za prebivalstvo in pravne osebe. IRDO, združenje HOSPIC, univerza za tretje življenjskoza vzpodbujanje otrokovega razvoja, humanitarno soci- Skladno s svojimi strateškimi usmeritvami banka ne- obdobje in nekatere druge organizacije. Finančno in z ak-alni zavod Mirno morje ter podprla manjše humanitarne nehno vzpodbuja razvoj podjetništva in inovativnega raz- tivnim vključevanjem zaposlenih je podprla vseslovenskoakcije v svojem okolju. Tudi v letu 2010 je nadaljevala mišljanja. Že sedmo leto aktivno sodeluje z Inštitutom akcijo “Očistimo Slovenijo!” ter dejavnosti za zgodnje pre-stalno prakso, da ob vsaki otvoritvi nove poslovalnice za raziskovanje podjetništva. Skupaj z njim je pripravila poznavanje in zdravljenje raka dojk pri združenju Europapreda donacijo za organizacijo in dejavnost v lokalnem serijo delavnic, ki so mladim podjetjem pomagale pri pri- Donna in Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca.okolju. dobivanju finančnih virov, ter delavnice za pospeševanje Številni zaposleni v banki so kot strokovnjaki sodelovali z inovativnosti IMP3ROVE. V okviru vsakoletnih Poslovnih izobraževalnimi institucijami kot predavatelji in mentorjiŠport dni je pripravila izobraževanje o učinkovitem denarnem pri pripravi seminarskih, diplomskih ter magistrskih na-Na področju športa je banka nadaljevala z organizacijo toku za mala in srednje velika podjetja. Nadgradila je tudi log. Sodelujejo tudi v odborih in vodstvih različnih stro-športnih dogodkov za najmlajše – Sitkovanje. Kot večji dejavnost Podjetniškega centra, v okviru katerega zain- kovnih organizacij in se aktivno vključujejo v strokovnesponzor je podprla Zlato lisico, tekmovanje za svetovni teresiranim podjetnikom posreduje finančne in strokovne projekte.pokal v smučanju za ženske, Judo zvezo Slovenije, Gim- nasvete. V letu 2010 je nadaljevala s plasiranjem ugodnihnastično zvezo Slovenije, Teniško zvezo Slovenije, Združe- posojil v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skla- Odnos do naravnega okoljanje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Odbojkarski dom. Za komitente z najboljšo boniteto je banka organi- Banka je v letu 2010 pri vlaganjih v osnovna sredstva na-klub Nove KBM Branik, Odbojkarski klub HIT Nova Gorica, zirala posvet na temo Smo lahko jutri še boljši kot danes. daljevala usmeritev, da pri investicijah v opremo in pro-Nogometni klub Maribor, Nogometni klub Brda, Rokome- store le-te izvaja na način, ki v najmanjši možni meritni klub Branik, Kajak klub Soške elektrarne in Zavod za Banka dejavno sodeluje tudi z drugimi strokovnimi orga- obremenjuje okolje. Zato da zmanjšuje negativne vplivešport Kranj. Podprla je številne manjše športne dogodke nizacijami in na strokovnih dogodkih, kjer gospodarstve- na okolje in ljudi, pri vseh obnovah svojih prostorov za-in perspektivne športnike po vsej Sloveniji. V letu 2010 se nikom in podjetnikom predstavlja možnosti financiranja menjuje opremo za ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo sje okrepilo tudi sodelovanje Športnega društva Nove KBM ter jim pomaga z nasveti. V letu 2010 je sodelovala na sodobnejšo, okolju prijaznejšo ter energetsko manj po-in nekaterih organizatorjev športnih dogodkov v Sloveniji, prireditvah PODIM, Podjetna Slovenija, nadaljevala s par- tratno.tako da so se člani društva in ostali športniki organizirano tnerskimi odnosi z Obrtno zbornico Nova Gorica, Regijskoin še bolj aktivno udeleževali športnih prireditev. razvojno agencijo Severne Primorske, Štajersko gospo- Banka uporablja in nabavlja računalniško, mehanograf- darsko zbornico in drugimi strokovnimi institucijami. sko in ostalo opremo, ki je energetsko varčnejša, njenoKultura delovanje pa zmanjšuje negativne vplive na okolje.Banka je tudi v letu 2010 ostala ena večjih podpornic kul- Ozaveščanje družbeture v državi. Bila je pokroviteljica Festivala Lent, Slo- Banka je v letu 2010 veliko pozornosti namenila ozave- Pri zbiranju in odvozu odpadnega materiala ter pri uni-venskega narodnega gledališča v Mariboru, Slovenskega ščanju otrok in mladih o pravilnem in modrem ravnanju čenju iztrošene in nerabne opreme banka spoštuje vsonarodnega gledališča v Novi Gorici, Umetnostne galerije z denarjem. V osnovnih in srednjih šolah je pripravila več pozitivno zakonodajo in predpise in ves odpadni materialv Mariboru, Pokrajinskega muzeja, Goriškega muzeja, izobraževalnih natečajev, v okviru novih spletnih strani pa ter nerabno opremo preda v uničenje ali reciklažo za toZbora Carmina Slovenica in nekaterih drugih institucij s je vsebine nadgradila s svetovalnimi kotički. dejavnost registriranim organizacijam.področja umetnosti in kulture. Prav tako se je nadaljevalo 10 DRUŽBENA ODGOVORNOST LETNO POROČILO 2010 087 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Banka posebno skrb namenja racionalizaciji porabe pi- EKO krediti so strogo namenski in imajo zato ugodnejšo Nova KBM z EKO kreditisarniškega in potrošnega materiala, kar ima za posledico obrestno mero v primerjavi s klasično oziroma komerci-bistveno zmanjšanje nastajanja odpada iz tega naslova. alno ponudbo banke. Namenjeni so za prehod s trdih go-Tako je vsem zaposlenim omogočila, da so vsa navodi-la, ki jih potrebujejo za delo, enostavno dostopna v elek- svojim strankam omogoča, riv na zemeljski plin, zamenjavo azbestne kritine, izde- lavo izolacijskih fasad, vgradnjo termoizolacijskih oken,tronski obliki. Nadalje je svojim komitentom omogočila, da v svojem okolju začnejo vgradnjo toplotnih črpalk, izdelavo kanalizacije s preči-da informacije in podatke dobivajo namesto v papirni le v ščevalnimi napravami, gradnjo pasivnih hiš ter tudi za na-elektronski obliki. uporabljati primernejše kup hibridnih avtomobilov in motorjev.Z racionalizacijo uporabe poslovnih prostorov, predvsem materiale ter da znižujejoz zamenjavo energetsko neustrezno grajenih najetih pro-storov za ustreznejše, banka pričakuje učinke v zmanjša- onesnaževanje zni porabi energentov za potrebe kurjave in hlajenja. zmanjševanjem potrebe po ogrevanju oziroma da si zagotovijo ogrevanje iz primernejšega, obnovljivega vira ogrevanja. 10 DRUŽBENA ODGOVORNOST LETNO POROČILO 2010 088 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Regulatorni del LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 11 1. Kodeksa v nadaljevanju pojasnjuje in utemeljuje tudi razloge KODEKS O UPRAVLJANJU JAVNIH DELNIŠKIH za navedeno odstopanje. Razlogi so bili predvsem povezani s DRUŽB (uporaba in odstopanje od določil) specifičnimi pogoji, v katerih je poslovala banka zaradi spre- Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nad- menjenih razmer v banki in okolju (trgu), s plačilnimi značil- zornih svetov in Združenje Manager so sporazumno obli- nostmi bančnega sektorja, specifično lastninsko strukturo kovali novi Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v banke ter tudi z drugimi okoliščinami, ki so vplivale na upra- nadaljevanju: Kodeks), ki je bil v prenovljeni obliki sprejet vljanje in vodenje banke. IZJAVA O 8.12.2009, uporabljati pa se je pričel s 1.1.2010. Citirani Kodeks je objavljen na spletni strani navedenih subjektov. Tč. 1. Določilo Kodeksa UPRAVLJANJU Banka je razloge za odstopanje v zvezi z uporabo dolo- Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejav- čil Kodeksa, ki ga je uporabljala v poslovnem letu 2010, nost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, opredelila v Izjavi o upravljanju, ki je sestavni del letnega ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, poročila za leto 2010. kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z Banka si je pri oblikovanju in nadaljnjem razvoju transpa- namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, se rentnega, razumljivega in uspešnega sistema upravljanja navedejo v statutu družbe. in vodenja v poslovnem letu 2010 prizadevala čim bolj sle- diti zakonskim določilom kakor tudi najvišjim standardom Pojasnilo za odstopanje za odgovorno in kakovostno upravljanje banke, oprede- Cilji banke so opredeljeni v Poslovni politiki in finančnem ljenih v novem Kodeksu (predvsem na področju politike načrtu za posamezno poslovno leto in strategiji banke za upravljanja, preglednega in učinkovitega delovanja nad- določeno obdobje. Opredeljeni pa so tudi v Politiki upra- vljanja v Novi KBM d.d. zornih svetov in transparentnosti sistema nagrajevanja članov organov vodenja in nadzora), s katerimi se raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in Tč. 5.2. tudi širše javnosti v sistem upravljanja banke še povečuje. Določilo Kodeksa Vsaka institucija ali posameznik, ki namerava organizira- Banka navedene standarde upošteva z namenom, da po- no zbirati pooblastila za skupščino, o tem obvesti upra- leg prizadevanja za maksimiranje vrednosti banke upo- vo družbe še pred začetkom zbiranja pooblastil. Družba števa tudi zadovoljevanje interesov zaposlenih, komiten- zagotovi javno objavo informacij o tem, kdo organizirano tov, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote, kar zbira pooblastila za glasovanje na posamezni skupščini, v skladu z notranjimi in zunanjimi globalnimi usmeritva- na uradni spletni strani družbe, kjer so objavljene druge mi pomeni zagotavljanje dolgoročne uspešne rasti pre- informacije o sklicu skupščine. V objavi so navedeni: moženja banke. • seznam pooblaščencev, Banka in njeni organi si prizadevajo čim bolj upoštevati do- • kontaktni podatki pooblaščencev (naslov, kamor se po- ločila Kodeksa, ki je veljal in se uporabljal v letu 2010. Kljub šlje pooblastilo), temu pa se njeno ravnanje v določeni meri razlikuje od po- • rok, do katerega je treba pooblastila oddati, sameznih določil Kodeksa, kar banka v skladu s preambulo • obrazec pooblastila.11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 090 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Družba najkasneje na dan skupščine objavi tudi vse stro- Tč. 5.6. vrste plačil članov uprave. Od 1.6.2010 dalje pa je bila vi-ške, ki so v družbi nastali v povezavi z organiziranim zbi- Določilo Kodeksa šina plačil članov uprave usklajena z Zakonom o prejem-ranjem pooblastil. Kadar je predlagatelj sklepov nadzorni svet, člane nad- kih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski zornega sveta skupščina delničarjev voli posamično. lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti ter UredboPojasnilo za odstopanje o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višineBanka stroškov, ki so nastali z organiziranim zbiranjem Pojasnilo za odstopanje spremenljivih prejemkov direktorjev. Nadzorni svet bankepooblastil, do pričetka skupščine v letu 2010 ni objavila, V skladu z dosedanjo prakso je skupščina Nove KBM d.d. pa je za določitev enkratne letne nagrade za uspešnost prisaj stroški pooblaščencev, ki so organizirano zbirali po- člane nadzornega sveta volila skupinsko, v bodoče pa je od- poslovanju uprave za leto 2010 upošteval kriterije in meri-oblastila, do pričetka skupščine niso bili v celoti znani. ločitev o načinu izvolitve članov nadzornega sveta (skupinsko la, v katerih so vsebovani tudi kriteriji, navedeni v tej točki. in posamično) prepuščena delničarjem banke.Tč. 5.5. Banka namerava v letu 2011 za odločanje na skupščiniDoločilo Kodeksa Tč. 5.7. banke oblikovati (določiti) politiko prejemkov članov orga-Če skupščina voli člane nadzornega sveta na predlog Določilo Kodeksa nov vodenja, v kateri bodo upoštevana merila in kriteriji,nadzornega sveta, nadzorni svet v utemeljitvi predlogov Če delničarji odločajo o politiki plačil uprave, naj to sprej- navedeni v Kodeksu, ter zahteve področne zakonodaje.za sprejemanje sklepov poleg podatkov, ki jih zahteva mejo na predlog nadzornega sveta in jo vsebinsko prila- Tč. 12.1.zakon, za posameznega predlaganega kandidata navede godijo razmeram v družbi in na trgu. Politika plačil uprave Določilo Kodeksavsaj še informacijo o članstvu v drugih organih vodenja ali naj vsebinsko sledi priporočilom Kodeksa, obsega pa naj: Člani nadzornega sveta so poleg sejnine upravičeni donadzora ter oceno morebitnega nasprotja interesov kan- • višino fiksnih prejemkov člana uprave, plačila za opravljanje funkcije v višini, kot jo določi skup-didata skladno s kriteriji, navedenimi v prilogi C Kodeksa. • možnost variabilnih prejemkov člana uprave, ščina. Plačilo članov nadzornega sveta je zagotovljeno iz-Prav tako mora nadzorni svet razkriti informacije o tem, • naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov ključno v denarju in ne sme biti v neposredni odvisnostiali je predlagani kandidat v odnosu do družbe neodvisen po vrstah, od uspešnosti poslovanja družbe, kot jo izkazujejo izkazi(ali je ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje pove- • morebitne omejitve variabilnega dela, družbe.zan z družbo ali njeno upravo). • letno dinamiko določanja meril za variabilni del, Pojasnilo za odstopanjePojasnilo za odstopanje • opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih fi- Člani nadzornega sveta so v skladu s sklepom skupščineV kolikor bo kot točka dnevnega reda prihodnjih skupščin nančnih instrumentih in omejitve teh plačil in upravičeni le do plačila sejnine. V skladu s spremembotudi odločanje o volilnih predlogih za člane nadzornega • letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nad- Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) in na tej pod-sveta banke in v kolikor bodo volilni predlogi pravočasno zornega sveta na tem področju. lagi spremenjenim statutom na skupščini banke v letuposredovani, bosta tudi uprava in nadzorni svet poskrbela, 2009 člani nadzornega sveta za svoje delo ne smejo bitida bodo v utemeljitvi za sprejemanje sklepov skupščine Pojasnilo za odstopanje plačani v neposredni odvisnosti od uspešnosti poslovanjapoleg podatkov, ki jih zahteva zakon, navedeni še podatki Višina plačila za delo, povračila in druge ugodnosti uprave banke (iz naslova uporabe bilančnega dobička), kot jo iz-predlaganega kandidata o članstvu v drugih organih vo- banke so bile do 15.5.2010 (upoštevaje lastniško strukturo kazujejo izkazi banke. Člani nadzornega sveta v letu 2010denja ali nadzora, ocena morebitnega nasprotja interesov banke, ki je veljala do konca decembra 2010, in specifične niso prejeli plačil iz naslova udeležbe v dobičku, prav takoter razkritje informacij o neodvisnosti predlaganega kan- pogoje, v katerih je poslovala banka zaradi spremenjenih niso bili nagrajeni z opcijami ali primerljivimi finančnimididata do družbe. razmer v banki in okolju (trgu)) določene v Sklepu Vlade instrumenti. RS o priporočilih predstavnikom RS v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne delavce, z dne 22.1.2009, s katerim so bile usklajene tudi plača in druge 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 091 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Tč. 12.2. Tč. 22.7. 2.Določilo Kodeksa Določilo Kodeksa OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI NOTRANJIHČlani nadzornega sveta, ki so tudi člani komisij nadzor- Družba razkrije bruto in neto prejemke vsakega posa- KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJnega sveta, so za delo v komisijah, skladno s sklepom meznega člana uprave in nadzornega sveta. Razkritje je V DRUŽBI V POVEZAVI S POSTOPKOMskupščine ali na podlagi določb statuta, plačani z doda- jasno in razumljivo povprečnemu vlagatelju ter poleg za- RAČUNOVODSKEGA POROČANJAtnim plačilom, ki ne sme presegati 80 odstotkov plačila za konskih vsebin vsebuje še: Uprava banke je sprejela poslovno-organizacijska pravilačlanstvo v nadzornem svetu. Sklep skupščine ali statutar- za vzpostavitev in delovanje sistema notranjih kontrol, ki • razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgo-na sprememba se mora sprejeti za določitev plačil vna- jih uporabljajo tudi odvisne družbe v Skupini. Cilj notra- ročnim interesom družbe,prej. Zunanji člani komisij so plačani za delo v komisijah njih kontrol je zagotoviti, da je delovanje banke usmerje- • razlago metod, uporabljenih za odločitev, ali so bilaiz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta, ki jih no k njenim temeljnim poslovnim ciljem, da se zagotavlja merila uspešnosti izpolnjena,mora skladno z izvedbenim načelom iz tč. 8.11. Kodeksa ustrezno računovodenje, notranje in zunanje finančno-ra- • točne informacije o obdobjih odloga izplačila variabil-zagotoviti družba v obsegu, običajnem za strokovno delo čunovodsko (s)poročanje ter zakonito in poslovnoetično nega dela prejemkov,na njihovem področju. Višino plačila zunanjih članov do- neoporečno delovanje banke. • informacije o politiki glede odpravnin, vključno s pogojireče nadzorni svet in ni vezana na skupščinski sklep. za izplačilo odpravnin in višinami odpravnin, Notranje kontrole so vzpostavljene v procesih in organi-Pojasnilo za odstopanje • informacije v zvezi z odmernimi dobami, zacijskih enotah na vseh organizacijskih ravneh poslova-Višina sejnin in drugih prejemkov za člane nadzornega • informacije o politiki glede zadržanja prenosa delnic po nja banke.sveta in komisij nadzornega sveta je na podlagi sklepa odmeri,skupščine usklajena s Sklepom Vlade Republike Slove- • informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih Obvladovanje oziroma upravljanje tveganj je pomembennije o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi politika prejemkov je bila preučena glede na vzpostavi- del sistema poslovodenja in upravljanja banke, ki se na-z omejevanjem učinkov finančne krize z dne 22.1.2009. tev politike prejemkov zadevne družbe. naša na sistematično identifikacijo, merjenje in ocenjeva-V zvezi z udeležbo na dopisni seji nadzornega sveta je nje tveganj, ki izhajajo iz poslovanja bančne skupine terskupščina banke sprejela sklep, da so člani nadzornega Pojasnilo za odstopanje njenega okolja. Sistem obvladovanja tveganj je podprt zsveta upravičeni do sejnine v višini 50 odstotkov redne ustreznim sistemom notranjih kontrol. V zvezi z razkritji prejemkov posameznega člana upravesejnine, določene v sklepu Vlade Republike Slovenije. banka razkriva zakonsko zahtevane podatke, kar je raz- Uprava banke je postopke upravljanja s tveganji opre- vidno tudi v letnem poročilu. Uprava banke pa v skladu zVišina sejnine za predsednika komisije nadzornega sve- delila v posameznih politikah z opredelitvijo ciljev ob- določili ZGD-1 in statutom banke na skupščini, ki odločata znaša v skladu s sklepom skupščine 90 odstotkov sej- vladovanja posameznih tveganj ter nalog in odgovorno- o uporabi bilančnega dobička, delničarje seznanja z infor-nine predsednika nadzornega sveta in za člana komisije sti za njihovo obvladovanje. Velja splošno pravilo, da je macijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, kinadzornega sveta 90 odstotkov sejnine člana nadzornega so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem vsaka družba v Skupini odgovorna za identifikacijo insveta banke. Sklep skupščine določa višino sejnine tudi za letu. Ko bo politika prejemkov članov organov vodenja upravljanje vseh tveganj, ki vplivajo na njeno poslova-zunanje člane nadzornega sveta. sprejeta na skupščini banke oziroma s strani nadzornega nje. sveta, bodo razkritja plačil članov uprave vsebovala tudi Ocenjevanje in obvladovanje tveganj pomembno vpliva na podatke o politiki prejemkov in bodo sledila priporočilom Kodeksa. oblikovanje poslovnega in strateškega načrta banke in Skupine, na proces odločanja, ki se nanaša na komerci- alne posle, posamezne pogodbe, investicije in druge ak- tivnosti. Sistem nadziranja upravljanja s tveganji temelji na mesečnih poročilih, ki se obravnavajo na sejah odbora 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 092 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.ALCO, ter letnem poročilu, ki se obravnava na seji odbora nih pravic na določen delež ali določeno število glasov, (2) O spremembah statuta v skladu z določili ZGD-1 in 30.za potrjevanje politik. roki za izvajanje glasovalnih pravic in (3) dogovori, pri ka- členom statuta banke odloča skupščina delničarjev. Za terih so s sodelovanjem družbe finančne pravice, ki izhaja- sklep skupščine je na podlagi določil ZGD-1 in statutaCenter za notranjo revizijo presoja primernost in učinko- jo iz vrednostnih papirjev, ločene od lastništva vrednostnih banke potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanjuvitost vzpostavljenih notranjih kontrol, vključno z varno- papirjev (6. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) zastopanega osnovnega kapitala banke.stjo in kontrolo informacijske tehnologije, presoja njihovozanesljivost pri uresničevanju strateških in izvedbenih V skladu s statutom banke glasovalne pravice niso ome- Pooblastila članov poslovodstva za izdajo ali nakup la-ciljev banke ob sočasnem obvladovanju njenih tveganj. O jene. stnih delnic (9. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1)izidih svojega dela redno poroča upravi, revizijski komisiji Pravila banke o imenovanju ter zamenjavi članov orga- Pooblastila članov uprave za izdajo ali nakup lastnih del-in nadzornemu svetu banke. nov vodenja ali nadzora in spremembah statuta (8. točka nic v skladu s statutom in drugimi akti banke niso omeje-Ustreznost sistema notranjih kontrol in upravljanja s tve- šestega odstavka 70. člena ZGD-1) na. Člani uprave lahko izdajajo in nakupujejo lastne delni-ganji v banki je vsako leto tudi predmet presoje zunanje ce na način in po postopku v skladu z zakonom. Uprava bankerevizije, ki revidira letno poročilo banke. Na podlagi sprememb statuta banke, sprejetih na skupščini 4.3. banke 8.7.2009, predsednika in druge člane uprave banke PODATKI O DELOVANJU SKUPŠČINE BANKEPODATKI IN POJASNILA DRUŽB, ZAVEZANIH imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer lahko pred- IN NJENIH KLJUČNIH PRISTOJNOSTIH TERK UPORABI ZAKONA, KI UREJA PREVZEME sednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali OPIS PRAVIC DELNIČARJEV IN NAČINA(PODATKI IZ 3., 4., 6., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA odpoklic posameznega ali preostale člane uprave. NJIHOVEGA UVELJAVLJANJAODSTAVKA 70. ČLENA ZGD-1) Pristojnosti skupščine Člane uprave se imenuje za dobo petih let in se jih lahkoPomembno neposredno in posredno imetništvo vredno- ponovno imenuje, vendar ne prej kot eno leto pred izte- Skupščina odloča o:stnih papirjev družbe, v smislu doseganja kvalificira- kom mandata. • sprejemu letnega poročila,nega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme (3. Nadzorni svet lahko odpokliče člana uprave oziroma • uporabi bilančnega dobička,točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) predsednika, če je podan razlog za odpoklic, določen v • imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,Na dan 31.12.2010 je imela banka enega neposrednega drugem odstavku 268. člena ZGD-1. • podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,imetnika delnic, ki dosega kvalificiran delež lastništva • spremembah statuta,(več kot 5 odstotkov), in sicer Republiko Slovenijo, ki je Članstvo v upravi lahko preneha tudi na zahtevo člana sa- • ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,bila imetnik 10.822.770 delnic Nove KBM d.d., kar pred- mega. • prenehanju banke in statusnem preoblikovanju,stavlja 41,50-odstotni lastniški delež. • imenovanju revizorja, Nadzorni svet • drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa sta-Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kon- V skladu s statutom banke člane nadzornega sveta izvoli tut, oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.trolne pravice (4. točka šestega odstavka 70. člena ZGD-1) skupščina za obdobje štirih let.Nova KBM d.d. ima 26.081.979 izdanih rednih imenskih ko- Članu nadzornega sveta lahko preneha funkcija pred iz- Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička,sovnih delnic. Vse delnice so istega razreda in imajo iste tekom mandata iz prvega odstavka v naslednjih prime- mora uprava banke delničarje seznaniti z informacijopravice, kar pomeni, da imetniki nimajo posebnih kontrol- rih: o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora, ki sonih pravic iz naslova lastništva delnic Nove KBM d.d. jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem 1. če poda pisno odpoved ali letu. Informacija mora vsebovati zakonsko zahtevaneOmejitve glasovalnih pravic, zlasti: (1) omejitve glasoval- 2. če ga odpokliče skupščina. podatke in mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 093 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca s pomočjo ele-nadzora. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino ktronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne osnovnega kapitala, lahko v skladu z zakonom po objavi pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni straniSkupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnev- banke. Pooblastilo je lahko posredovano banki tudi poče nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava nega reda. Delničarji lahko pošljejo banki zahteve za elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v vsa-in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti kokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kotporočila skupščini. na naslov, ki ga bo banka določila v vsakokratnem skli- priponka, ali po telefaksu. Pooblastilo ostane shranjenoSklic skupščine cu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko, pri banki.Skupščino sklicuje uprava. ali po telefaksu. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi preko finanč-Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, zlasti takrat, Delničarji lahko v skladu z zakonom k vsaki točki dnev- ne organizacije, združenja delničarjev ali druge osebe.ko uprava skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic nega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volil- Podatki o delovanju skupščine so razvidni tudi iz poslov-skupščine potreben za nemoteno delovanje banke. ne predloge. Predloge sklepov in volilne predloge lahko nega dela letnega poročila za leto 2010, in sicer v po- delničarji sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov, kiSkupščina mora biti sklicana v primerih, določenih z zako- glavju Organi upravljanja banke. ga bo banka določila v vsakokratnem sklicu skupščine, innom, najmanj pa enkrat letno in takrat, če je to v korist banke. sicer v skenirani obliki kot priponko, ali po telefaksu. 5.Skupščina se skliče tako, da se sklic skupščine skupaj z Vodstvo skupščine banke PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOVvsebino, ki jo zahtevajo predpisi, objavi v Uradnem listu Skupščino banke vodi predsednik skupščine banke. Pred- VODENJA ALI NADZORA TER NJIHOVIHRS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike sednik skupščine je oseba, ki jo določi sklicatelj. KOMISIJSlovenije, in na spletni strani banke (www.nkbm.si) vsaj Uprava banke30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine. Sprejemanje sklepov Nadzorni svet je 5.5.2005 za obdobje petih let imenoval Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanihSklic skupščine na zahtevo manjšine dvočlansko upravo, in sicer predsednika uprave Matja- glasov, če ni z zakonom oziroma statutom določena kva-Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni ža Kovačiča in članico uprave Manjo Skernišak. Manda- lificirana večina.deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, od tno obdobje predsednika in članice uprave je pričelo tečiuprave banke pisno zahtevajo sklic skupščine. Glasovalna pravica delničarjev 21.5.2005 in se je končalo 22.5.2010. Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede naUdeležba na skupščini Nadzorni svet je 21.10.2009 imenoval mag. Andreja Plo- njihov delež delnic v osnovnem kapitalu. Vsaka kosovnaSkupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo gla- sa za tretjega člana uprave Nove KBM d.d. Po pridobitvi delnica z glasovalno pravico ima en glas.sovalno pravico le tisti delničarji, njihovi zastopniki in po- dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije članaoblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem Uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu uprave je mandatna doba novoimenovanega člana upra-registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupšči- ve pričela teči 1.12.2009. Dne 23.12.2009 je nadzorničetrtega dne pred zasedanjem skupščine, in ki bodo pisno ni, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali svet za predsednika uprave banke z mandatno dobo pe-prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi banke, najpo- pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine tih let, ki prične teči 22.5.2010, ponovno imenoval Ma-zneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. tjaža Kovačiča. Nadalje je nadzorni svet Nove KBM d.d. 24.3.2010 Manjo Skernišak ponovno imenoval za članicoPogoji in način udeležbe ali uresničevanje glasovalne Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice uprave banke za mandatno dobo petih let, ki je pričelapravice se natančneje določijo v vabilu in objavi za sklic pisno pooblastilo. teči 22.5.2010. Upoštevajoč navedene spremembe, je odskupščine. 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 094 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.1.12.2009 uprava banke sestavljena iz treh članov: pred- čega poslovanja banke sprejema odločitve samostojno. se iztekel štiriletni mandat razrešenim oziroma odpokli-sednika uprave Matjaža Kovačiča, članice uprave Manje canim članom nadzornega sveta. Zastopanje bankeSkernišak in člana uprave mag. Andreja Plosa. Banko skupno zastopata in predstavljata v pravnem pro- Dne 4.11.2009 je na podlagi odstopne izjave prenehalUprava banke v skladu z zakonom in statutom banke metu najmanj dva člana uprave. opravljati funkcijo član nadzornega sveta Marko Jazbec.vodi posle samostojno in na lastno odgovornost. Najmanj Vsi člani uprave oziroma dva člana uprave lahko pisno Skupščina banke je 22.6.2010 namesto razrešenega čla-dva člana uprave v skladu z določili Zakona o bančništvu pooblastijo posameznega člana uprave, da zastopa banko na nadzornega sveta Marka Jazbeca izvolila novega člana(ZBan-1) skupno zastopata in predstavljata banko. Vsi pri sklepanju določenih poslov ali določenih vrst poslov dr. Aleša Krisperja.člani uprave izpolnjujejo pogoje za opravljanje funkcije samostojno.člana uprave v skladu z zakonom. Pogoji za članstvo v nadzornem svetu Nadzorni svet Za člana nadzornega sveta banke je lahko imenovana leDolžnosti članov uprave Vodenje poslov Nove KBM d.d. nadzoruje nadzorni svet, ki oseba, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom.Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka posluje v je v skladu s statutom banke sestavljen iz devetih članov.skladu z ZBan-1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, Nadzorni svet opravlja naloge iz svoje pristojnosti na pod-v skladu z drugimi zakoni, ki urejajo opravljanje finanč- Člane nadzornega sveta na podlagi statuta banke izvoli lagi zakona, statuta banke in Poslovnika o delu nadzorne-nih storitev, ki jih opravlja banka, in predpisi, izdanimi na skupščina za obdobje štirih let. ga sveta. Nadzorni svet opravlja naloge iz svoje pristojno-njihovi podlagi, ter v skladu z drugimi pravili poslovno- sti praviloma na rednih in korespondenčnih sejah.-finančne in bančne stroke. Članu nadzornega sveta lahko preneha funkcija pred izte- kom mandata v naslednjih primerih: Nadzorni svet je sklican praviloma več kot enkrat v vsa-Uprava banke mora zagotoviti, da banka posluje v skladu kem četrtletju, odvisno od vsebine in pomembnosti pro-s pravili o upravljanju s tveganji. 1. če poda pisno odpoved ali blematike oziroma na zahtevo predsednika nadzornega 2. če ga odpokliče skupščina. sveta.Uprava banke mora vzpostaviti in dosledno uresničevatiprimerne administrativne in računovodske postopke in Skupščina delničarjev je 8.7.2008 za mandatno dobo šti- Pristojnosti in dolžnosti nadzornega svetaustrezen sistem notranjih kontrol. rih let izvolila naslednje člane nadzornega sveta: mag. Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD-1 in Franc Škufca, Andrej Svetina, mag. Daniel Blejc, dr. Anton ZBan-1, daje nadzorni svet banke soglasje upravi bankeUprava redno, najmanj četrtletno poroča nadzornemu Jurgetz, Anton Guzej, Ivan Vizjak, dr. Aljoša Valentinčič, dr. pri:svetu o vseh vprašanjih, pomembnih za poslovanje banke Egon Žižmond in Boštjan Kramberger.in Skupine. • določanju poslovne politike banke, Dne 8.7.2009 je skupščina banke na podlagi odstopne iz- • določanju finančnega načrta banke,Odločanje uprave jave z dne 7.4.2009 razrešila člana nadzornega sveta dr. • določanju organizacije sistema notranjih kontrol,Odločitve iz pristojnosti uprave banke sprejemajo pred- Aljošo Valentinčiča in namesto njega izvolila novega člana • določanju okvirnega letnega programa dela notranjesednik in člani uprave praviloma soglasno, v primeru mag. Janeza Košaka za mandatno obdobje, ki je pričelo revizije,nesoglasja pa z večino oddanih glasov vseh članov upra- teči 25.7.2009. Na isti seji je skupščina namesto razreše- • novih izdajah lastnih vrednostnih papirjev nad zneskomve. Pri odločanju oziroma glasovanju imajo predsednik nih članov nadzornega sveta, tj. mag. Daniela Blejca, dr. 30,0 milijona evrov,in vsak član uprave en glas. V primeru enakega števi- Antona Jurgetza, Boštjana Krambergerja in odpoklicane- • vseh poslih v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem sla glasov je odločilen glas predsednika uprave. Uprava ga člana dr. Egona Žižmonda, izvolila nove člane nadzor- kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugihbanke lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme sogla- nega sveta: mag. Danila Topleka, mag. Alenko Bratušek, pravnih osebah, katerih knjigovodska vrednost prese-sno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da Marka Jazbeca in dr. Dušana Jovanoviča. Mandat novo- ga 550 tisoč evrov,lahko o posameznih zadevah in poslih s področja teko- izvoljenih članov nadzornega sveta traja do dneva, ko bi 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 095 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.• pri pridobivanju in razpolaganju z naložbami v lastni- Član nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije ne- Vsak član nadzornega sveta in zunanji član stalne komi- ške vrednostne papirje z namenom portfeljskih naložb, mudoma obvestiti o: sije ali delovnega telesa nadzornega sveta prejme poleg ki presegajo višino 5 odstotkov kapitala banke po posa- povrnjenih stroškov za udeležbo na seji še plačilo za ude- • imenovanju in prenehanju njegove funkcije v organih meznem izdajatelju, ležbo in porabljen čas v obliki sejnine, katere višino določi vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb in• odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusne skupščina s sklepom. • pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali ne- spremembe gospodarskih družb in drugih pravnih posredno član nadzornega sveta sam oziroma njegovi Podatki o delovanju nadzornega sveta banke so razvidni oseb, kjer je banka večinsko udeležena, ožji družinski člani pridobili delnice ali poslovne deleže tudi iz poglavja Poročilo nadzornega sveta.• oblikovanju bančne in/ali finančne skupine ali skupin, pravne osebe, na podlagi katerih član nadzornega sve-• odpisu terjatev nad 1 milijon evrov, ta skupaj s svojimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni Komisije nadzornega sveta• najemanju kreditov in prevzemu drugih obveznosti za osebi doseže ali preseže kvalificirani delež oziroma se V poslovnem letu 2010 so v skladu z Zakonom o gospo- banko, ki v posameznem poslovnem letu posamezno njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža. darskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan- ali skupaj presegajo 25 odstotkov kapitala banke, 1) svoje delo opravljali: revizijska komisija, komisija za• sklenitvi posla, pri katerem bi, ob upoštevanju celo- Nadzorni svet mora: prejemke, komisija za imenovanja ter nominacijski odbor. tne izpostavljenosti banke, izpostavljenost banke do Nadzorni svet je 31.8.2010 v skladu s priporočili novega pogodbene stranke dosegla ali presegla 10 odstotkov • preveriti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb namesto do- kapitala banke in pri katerem se izpostavljenost banke in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička in tedanje komisije za imenovanja in komisije za prejemke do pogodbene stranke poveča tako, da doseže ali pre- • izdelati pisno poročilo skupščini v skladu z drugim od- oblikoval kadrovsko komisijo nadzornega sveta. Komisija seže 15 oziroma 20 odstotkov kapitala banke in vsakih stavkom 282. člena ZGD-1. za imenovanja in komisija za prejemke sta z dnem obliko- nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala, vanja kadrovske komisije prenehali obstajati.• sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti Nadzorni svet potrjuje letno poročilo. banke do osebe v posebnem razmerju z banko po dolo- Revizijska komisija nadzornega sveta čilih 167. člena ZBan-1, ter Odločanje v nadzornem svetu Revizijsko komisijo so v letu 2010 sestavljali: Andrej Sve-• drugih zadevah v skladu s predpisi. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih tina in mag. Janez Košak kot neodvisna člana nadzornega več kot polovica njegovih članov. sveta Nove KBM d.d. ter dr. Franc Koletnik, profesor naČlani nadzornega sveta banke morajo: Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, in mag. Kosta Nadzorni svet sprejema svoje odločitve z večino oddanih glasov. Bizjak kot zunanja strokovnjaka.• nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delova- nja notranje revizije, Revizijska komisija nudi nadzornemu svetu strokovno V primeru enakega števila glasov je odločilen glas pred-• obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davčne inšpek- podporo pri nadziranju poslovodenja banke in družb v sednika nadzornega sveta. cije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora Skupini Nove KBM, predvsem na področju zakonitosti po- nad banko, Posebne pravice članov nadzornega sveta slovanja, področju sistema obvladovanja tveganj, notranje• preveriti letna in druga finančna poročila banke in o Članom nadzornega sveta in zunanjim članom stalnih revizije in sistema notranjih kontrol ter drugih nalog, do- tem izdelati pisno poročilo skupščini delničarjev banke, komisij in delovnih teles nadzornega sveta se za opra- ločenih s statutom, akti revizijske komisije in sklepi nad-• obrazložiti skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu vljanje njihove funkcije zagotovi nadomestilo, ki ga dolo- zornega sveta. notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave. či skupščina banke s sklepom. Nadomestilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami in odgovornostmi članov nadzornega sveta ter finančnim položajem banke. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 096 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Komisija opravlja svoje naloge na podlagi zakona, statuta Komisija za imenovanja je bila predvsem pristojna za po- Podatki o delovanju komisije nadzornega svetabanke in ustanovne listine, kjer so opredeljeni namen in moč nadzornemu svetu pri ocenjevanju velikosti, sesta- za prejemke so razvidni tudi iz poglavja Poročilosestava komisije, pogoji in način delovanja ter pristojnosti ve in delovanja uprave v rednih časovnih presledkih ter nadzornega sveta.in odgovornosti članov komisije. Področje in način delo- pomoč nadzornemu svetu pri vrednotenju dela uprave invanja revizijske komisije, postopek sprejemanja odločitev pripravi predlogov na področju kriterijev in kandidatov za Kadrovska komisija nadzornega svetater vse ostale zadeve, ki so pomembne za njeno delova- članstvo v upravi. Nadzorni svet je 31.8.2010 v skladu s priporočili noveganje, pa so urejeni v Poslovniku o delu revizijske komisije. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb namesto do- Področje in način delovanja komisije za imenovanja, po- tedanje komisije za imenovanja in komisije za prejemkeČlani komisije praviloma odločajo na sejah. Komisija je stopek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so oblikoval kadrovsko komisijo nadzornega sveta. Komisijasklepčna, če je na seji navzočih vsaj polovica njenih čla- pomembne za njeno delovanje, so bili urejeni v Poslovni- za imenovanja in komisija za prejemke sta z dnem obliko-nov, od tega morata biti v vsakem primeru prisotna pred- ku o delu komisije nadzornega sveta za imenovanja. vanja kadrovske komisije prenehali obstajati.sednik ali namestnik predsednika. Določila o nagrajevanju in povračilu stroškov članom ko- Sestava kadrovske komisije je bila v letu 2010 naslednja:Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala ve- misije ter določila o poročanju nadzornemu svetu so bila dr. Dušan Jovanovič, predsednik in član nadzornega sve-čina članov, ki glasujejo. Vsak član komisije ima en glas. smiselno enako urejena kot pri revizijski komisiji. ta, mag. Franc Škufca in mag. Danilo Toplek kot člana ko-Če je enako število glasov, je odločilen glas predsednika Podatki o delovanju komisije nadzornega sveta za misije in člana nadzornega sveta ter mag. Marko Vresk,komisije. imenovanja so razvidni tudi iz poglavja Poročilo zunanji član.Člani komisije so za udeležbo na seji komisije upravičeni nadzornega sveta. Kadrovska komisija je predvsem odgovorna za pomočdo sejnine v višini, ki jo je določila skupščina banke. Čla- nadzornemu svetu pri pripravi predlogov o politiki plač,ni komisije so upravičeni tudi do povračila stroškov, ki so Komisija nadzornega sveta za prejemke povračil in drugih ugodnosti članov uprave, za pomoč prinastali v zvezi z njihovim delom v komisiji. Komisija za prejemke je bila v letu 2010 sestavljena iz ocenjevanju velikosti, sestave in delovanja uprave v rednih dveh neodvisnih članov nadzornega sveta Nove KBM d.d.,Komisija redno poroča nadzornemu svetu o delu komisije časovnih presledkih, za pomoč pri vrednotenju dela čla- in sicer Antona Guzeja in Ivana Vizjaka (oba člana nadzor-na sejah nadzornega sveta. nov uprave in pripravi obrazloženih predlogov za odpoklic nega sveta), ter mag. Marka Vreska kot zunanjega člana. posameznih članov uprave, kadar le-ti nastopijo, za po-Podatki o delovanju revizijske komisije nadzornega sveta moč nadzornemu svetu in pripravi predlogov na področju Komisija za prejemke je bila predvsem odgovorna za po-so razvidni tudi iz poglavja Poročilo nadzornega sveta. kriterijev in kandidatov za članstvo v upravi ter za pomoč moč nadzornemu svetu pri pripravi predlogov o politiki plač, povračil in drugih ugodnosti članov uprave in pomoč pri sodelovanju in pripravi politike nagrajevanja družbe.Komisija nadzornega sveta za imenovanja pri spremljanju ciljev in meril vrednotenja dela članovKomisija za imenovanja je bila v letu 2010 sestavljena iz Področje in način delovanja kadrovske komisije, posto- uprave.treh neodvisnih članov nadzornega sveta Nove KBM d.d., pek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki soin sicer dr. Dušana Jovanoviča kot predsednika komisije Področje in način delovanja komisije za prejemke, posto- pomembne za njeno delovanje, so urejeni v Poslovniku oter mag. Danila Topleka in mag. Franca Škufce kot čla- pek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so po- delu kadrovske komisije nadzornega sveta.nov komisije (vsi trije člani nadzornega sveta), in enega membne za njeno delovanje, so bili urejeni v Poslovniku ozunanjega strokovnjaka, mag. Marka Vreska, namestnika delu komisije nadzornega sveta za prejemke.predsednika uprave v podjetju Helios d.d., Domžale. Komisija nadzornega sveta za prejemke je opravljala svo-Komisija nadzornega sveta za imenovanja je opravljala jo funkcijo do 31.8.2010.svojo funkcijo do 31.8.2010. 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 097 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Podatki o delovanju kadrovske komisije nadzornega Področje in način delovanja nominacijskega odbora, po- Izjava o upravljanju je sestavni del letnega poročila ban-sveta so razvidni tudi iz poglavja Poročilo nadzornega stopek sprejemanja odločitev ter vse ostale zadeve, ki so ke za leto 2010 in bo objavljena na borznoinformacijskemsveta. pomembne za njegovo delovanje, so urejeni v Poslovniku sistemu SEONet in spletnih straneh banke. o delu nominacijskega odbora nadzornega sveta. Maribor, 28.2.2011Nominacijski odbor nadzornega sveta Določila o sklepčnosti, načinu glasovanja, nagrajevanjuNominacijski odbor je bil v letu 2010 sestavljen iz štirih članov odbora in povračilu stroškov ter poročanju nadzor-predstavnikov največjih delničarjev banke (Republika nemu svetu so smiselno enako urejena kot pri komisiji zaSlovenija, KAD, SOD in Pom-Invest), predstavnika KAS in Uprava Nove KBM d.d. imenovanja.člana nadzornega sveta banke. Sestava nominacijskegaodbora je bila v letu 2010 naslednja: dr. Dušan Jovano- Nominacijski odbor se je v letu 2010 sestal trikrat. Navič, član nadzornega sveta in predsednik odbora, Andreja prvi seji dne 1.4.2010 je sprejel sklep o pričetku in izvedbiKert (Univerza v Ljubljani), Borut Jamnik (KAD), Tomaž formalnega postopka za izbor kandidata za člana nadzor-Kuntarič (SOD), Ivan Vizjak (član nadzornega sveta in nega sveta Nove KBM d.d. Na drugi seji dne 15.4.2010 sepredstavnik Pom-Investa) ter dr. Borut Bratina (KAS). je seznanil s prispelimi prijavami kandidatov za nadome- mag. Andrej Plos, Manja Skernišak, Matjaž Kovačič, stnega člana nadzornega sveta ter sprejel sklep, da se član članica predsednikNaloge nominacijskega odbora so: izbrana kandidata preko KAD in SOD posredujeta KAS-u• izvedba postopka izbire kandidatov za člane nadzorne- v presojo. Na tretji seji dne 7.5.2010 je nominacijski od- ga sveta in priprava predlogov nadzornemu svetu, ka- bor obravnaval mnenja KAS o predlaganih kandidatih v tere kandidate naj nominira skupščini, presojo in oblikoval predlog za nadomestnega člana nad- Nadzorni svet Nove KBM d.d.• preverjanje sestave nadzornega sveta v luči priporočil zornega sveta ter ga posredoval v obravnavo nadzornemu dobre prakse in sprejetih kodeksov ter poročanje o tem svetu. nadzornemu svetu,• pomoč nadzornemu svetu pri pripravi sistema nagraje- vanja nadzornega sveta in predlogih sistemov nagraje- vanja za skupščino. mag. Danilo Toplek, predsednik 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU LETNO POROČILO 2010 098 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • 12 IZJAVA OODGOVORNOSTI UPRAVE NOVE KBM ZA SESTAVO LETNEGA POROČILA ZA LETO 2010 (v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Uprava banke, tj. Matjaž Kovačič, predsednik uprave,Manja Skernišak, članica uprave, in mag. Andrej Plos,član uprave, s podpisom te izjave potrjujejo, da je po nji-hovem najboljšem vedenju:• računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustre- znim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, fi- nančnega položaja in poslovnega izida banke in družb, vključenih v konsolidacijo kot celote, in• v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja banke ter njenega finančnega položa- ja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki so jim banka in družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.Maribor, 25.3.2011 Uprava Nove KBM d.d.mag. Andrej Plos, Manja Skernišak, Matjaž Kovačič, član članica predsednik 12 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 100 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 13 Nova KBM ima dovoljenje za opravljanje bančnih stori- 11. upravljanje z naložbami in svetovanje v zvezi s tem; tev po 7. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, pove- 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09, 98/09, 79/10; v nadaljeva- zane s hrambo; nju: ZBan-1). Bančne storitve so sprejemanje depozitov 14. oddajanje sefov; od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. 15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve iz prvega odstavka 10. člena ZTFI. Prav tako ima banka dovoljenje Banke Slovenije za opra- VRSTE vljanje vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve Banka lahko opravlja naslednje vzajemno priznane fi- po 11. členu ZBan-1: STORITEV, ZA nančne storitve po 10. členu ZBan-1: 1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, 1. sprejemanje depozitov; ki ureja zavarovalništvo; 2. trženje investicijskih skladov, prodaja investicijskih ku- OPRAVLJANJE 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: • potrošniške kredite, ponov oziroma delnic investicijskih skladov. • hipotekarne kredite, KATERIH IMA • odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), Banka lahko v okviru dodatnih finančnih storitev po 6. toč- • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim ki prvega odstavka 11. člena ZBan-1 opravlja tudi storitve financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez posredovanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega NOVA KBM regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting); zavarovanja. DOVOLJENJE 4. plačilne storitve; 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, BANKE v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz 4. točke; 6. izdajanje garancij in drugih jamstev; SLOVENIJE 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: • z instrumenti denarnega trga, • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcija- mi, • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, • s prenosljivimi vrednostnimi papirji; 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem; 9. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, po- slovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij;13 VRSTE STORITEV, ZA OPRAVLJANJE LETNO POROČILO 2010 101 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 14 PODROČJE VZHODNA Poslovalnica Maribor Poslovalnica Europark SLOVENIJA Tyrševa ulica 2, Pobreška cesta 18, 2505 MARIBOR 2505 MARIBOR PODRUŽNICA MARIBOR telefon: 02 229 28 06 telefon: 02 229 15 10 Tyrševa ulica 2, telefaks: 02 252 45 42 telefaks: 02 331 71 42 2505 MARIBOR telefon: 02 229 28 39 Poslovalnica Melje Poslovalnica Ljubljanska POSLOVNA telefaks: 02 252 64 08 Partizanska cesta 42, Ljubljanska ulica 1-3, 2505 MARIBOR 2505 MARIBOR Oddelek poslovanja z MG telefon: 02 229 15 70 telefon: 02 229 15 20 MREŽA BANKE Razlagova ulica 4, 2505 MARIBOR telefon: 02 229 16 10 telefaks: 02 252 64 88 Poslovalnica Tabor telefaks: 02 333 83 03 Poslovalnica Koroška vrata telefaks: 02 238 01 54 Dvořakova 7, Turnerjeva ulica 17 a, 2505 MARIBOR 2505 MARIBOR Poslovalnica Centrala telefon: 02 229 16 70 telefon: 02 229 16 60 Ulica Vita Kraigherja 4, telefaks: 02 238 01 02 telefaks: 02 252 36 08 2505 MARIBOR telefon: 02 229 20 60 Poslovalnica Cesta zmage Poslovalnica Hoče telefaks: 02 262 64 58 Cesta zmage 98, Miklavška cesta 63, 2505 MARIBOR 2311 HOČE Poslovalnica Mestna hranilnica telefon: 02 229 17 20 telefon: 02 229 17 40 Trg svobode 6, telefaks: 02 332 33 33 telefaks: 02 618 14 60 2505 MARIBOR telefon: 02 229 29 36 Poslovalnica Tezno Poslovalnica Lenart telefaks: 02 229 26 13 Ptujska cesta 105, Partizanska cesta 1, 2505 MARIBOR 2230 LENART V SLOVENSKIH Poslovalnica Tyrševa telefon: 02 229 16 90 GORICAH Tyrševa ulica 2, telefaks: 02 333 83 24 telefon: 02 229 15 80 2505 MARIBOR telefaks: 02 729 55 08 telefon: 02 229 20 73 Poslovalnica Pobrežje telefaks: 02 229 28 09 Cesta XIV. divizije 34, Poslovalnica Ruše 2505 MARIBOR Jamnikova 2, telefon: 02 229 15 30 2342 RUŠE telefaks: 02 471 24 85 telefon: 02 229 17 50 telefaks: 02 662 42 9114 POSLOVNA MREŽA BANKE LETNO POROČILO 2010 102 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Poslovalnica Lovrenc na Pohorju Poslovalnica Lackova Poslovalnica Rogoznica Poslovalnica OplotnicaGornji trg 20, Ul. heroja Lacka 5, Špindlerjeva ulica 3, Ul. pohorskega bataljona 7,2344 LOVRENC NA POHORJU 2250 PTUJ 2250 PTUJ 2317 OPLOTNICAtelefon: 02 229 18 40 telefon: 02 229 19 40 telefon: 02 229 17 35 telefon: 02 229 18 60telefaks: 02 671 97 05 telefaks: 02 229 19 67 telefaks: 02 746 89 05 telefaks: 02 801 98 36 Poslovalnica Breg Poslovalnica Zgornja BistricaPoslovalnica Šentilj Zagrebška cesta 4 a, Poslovalnica Rabelčja vas Partizanska cesta 61,Maistrova ulica 2, 2250 PTUJ Ul. 25. maja 13, 2310 SLOVENSKA BISTRICA2212 ŠENTILJ telefon: 02 229 18 90 2250 PTUJ telefon: 02 229 17 90V SLOVENSKIH GORICAH telefaks: 02 787 70 03 telefon: 02 229 17 10 telefaks: 02 844 39 05telefon: 02 229 15 50 telefaks: 02 771 95 71telefaks: 02 651 01 36 Poslovalnica Kidričevo Poslovalnica Titova Mladinska cesta 10, PODRUŽNICA SLOVENSKA Ljubljanska cesta 11,PODRUŽNICA PTUJ 2325 KIDRIČEVO BISTRICA 2310 SLOVENSKA BISTRICANovi trg 1, telefon: 02 229 18 65 Ljubljanska cesta 11, telefon: 02 229 18 152250 PTUJ telefaks: 02 787 22 22 2310 SLOVENSKA BISTRICA telefaks: 02 818 21 29telefon: 02 229 19 00 telefon: 02 229 18 00telefaks: 02 229 19 61 Poslovalnica Majšperk telefaks: 02 818 30 35 PODRUŽNICA CELJE Breg 12, Mariborska cesta 7,Oddelek poslovanja z 2322 MAJŠPERK Oddelek poslovanja z 3000 CELJEgospodarskimi družbami in MG telefon: 02 229 18 55 gospodarskimi družbami in MG telefon: 03 620 30 70Novi trg 1, telefaks: 02 795 09 01 Ljubljanska cesta 11, telefaks: 03 425 32 362250 PTUJ 2310 SLOVENSKA BISTRICAtelefon: 02 229 19 04 telefon: 02 229 17 94 Poslovanje z gospodarskimi Poslovalnica Videmtelefaks: 02 771 34 71 telefaks: 02 818 30 35 družbami in MG Videm pri Ptuju 43, Mariborska cesta 7, 2284 VIDEM PRI PTUJUPoslovalnica Ormož Poslovalnica Poljčane 3000 CELJE telefon: 02 229 19 75Ptujska cesta 2, Bistriška cesta 60, telefon: 03 620 30 72 telefaks: 02 761 95 142270 ORMOŽ 2319 POLJČANE telefaks: 03 425 32 36telefon: 02 229 18 70 telefon: 02 229 18 30 Poslovalnica Gorišnicatelefaks: 02 741 07 50 telefaks: 02 802 52 71 Poslovalnica Celje Gorišnica 61, Mariborska cesta 7, 2272 GORIŠNICAPoslovalnica Novi trg Poslovalnica Pragersko 3000 CELJE telefon: 02 229 17 85Novi trg 1, Kolodvorska ulica 7, telefon: 03 620 30 75 telefaks: 02 740 80 542250 PTUJ 2331 PRAGERSKO telefaks: 03 425 32 36telefon: 02 229 19 17 telefon: 02 229 18 50telefaks: 02 787 06 71 telefaks: 02 803 72 36 14 POSLOVNA MREŽA BANKE LETNO POROČILO 2010 103 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.PODRUŽNICA KOROŠKA Poslovalnica Murska Sobota Poslovanje z gospodarskimi Poslovalnica Novo mestoMeža 10, Kocljeva ulica 11, družbami in MG Novi trg 7,2370 DRAVOGRAD 9000 MURSKA SOBOTA Tivolska cesta 48, 8000 NOVO MESTOtelefon: 02 229 17 60 telefon: 02 229 17 75 1000 LJUBLJANA telefon: 07 620 31 67telefaks: 02 878 45 93 telefaks: 02 530 47 81 telefon: 01 620 30 00 telefaks: 07 393 59 56 telefaks: 01 300 97 55Poslovanje z gospodarskimi Poslovalnica Lendava PODRUŽNICA BREŽICEdružbami in MG Trg ljudske pravice 11, Poslovalnica Ljubljana Cesta prvih borcev 6,Meža 10, 9220 LENDAVA Tivolska cesta 48, 8250 BREŽICE2370 DRAVOGRAD telefon: 02 229 16 30 1000 LJUBLJANA telefon: 07 620 31 40telefon: 02 229 17 62 telefaks: 02 578 81 30 telefon: 01 620 30 00 telefaks: 07 496 17 52telefaks: 02 878 45 93 telefaks: 01 431 40 30 Poslovanje z gospodarskimi Poslovalnica LjutomerPoslovalnica Dravograd družbami in MG Glavni trg 4, Poslovalnica Ljubljana CenterMeža 10, Cesta prvih borcev 6, 9240 LJUTOMER Stritarjeva ulica 2,2370 DRAVOGRAD 8250 BREŽICE telefon: 02 229 15 60 1000 LJUBLJANAtelefon: 02 229 17 63 telefon: 07 620 31 42 telefaks: 02 581 12 07 telefon: 01 620 30 30telefaks: 02 878 45 04 telefaks: 07 496 17 52 telefaks: 01 432 11 09 Poslovalnica Gornja RadgonaPoslovalnica Ravne na Koroškem Poslovalnica Brežice Partizanska cesta 26, Poslovalnica ŽiriPrežihova 5, Cesta prvih borcev 6, 9250 GORNJA RADGONA Loška cesta 15,2390 RAVNE NA KOROŠKEM 8250 BREŽICE telefon: 02 229 19 70 4226 ŽIRItelefon: 02 229 16 40 telefon: 07 620 31 47 telefaks: 02 264 81 75 telefon: 04 620 31 30telefaks: 02 821 69 07 telefaks: 07 496 17 52 telefaks: 04 518 43 04 PODROČJE OSREDNJAPODRUŽNICA POMURJE SLOVENIJA Poslovalnica Krško PODRUŽNICA NOVO MESTOKocljeva ulica 11, Cesta krških žrtev 137, Novi trg 7,9000 MURSKA SOBOTA PODRUŽNICA LJUBLJANA 8270 KRŠKO 8000 NOVO MESTOtelefon: 02 229 17 70 Tivolska cesta 48, telefon: 07 620 31 70 telefon: 07 620 31 60telefaks: 02 530 47 81 1000 LJUBLJANA telefaks: 07 492 28 78 telefaks: 07 393 59 57 telefon: 01 620 30 00Poslovanje z gospodarskimi PODRUŽNICA KRANJ telefaks: 01 300 97 55 Poslovanje z gospodarskimidružbami in MG Koroška cesta 2, družbami in MGKocljeva ulica 11, 4000 KRANJ Novi trg 7,9000 MURSKA SOBOTA telefon: 04 620 31 00 8000 NOVO MESTOtelefon: 02 229 17 74 telefaks: 04 236 82 46 telefon: 07 620 31 62telefaks: 02 530 47 81 telefaks: 07 393 59 57 14 POSLOVNA MREŽA BANKE LETNO POROČILO 2010 104 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Poslovanje z gospodarskimi Poslovalnica Centrala Poslovalnica Miren Poslovalnica Vrtojbadružbami in MG Kidričeva ulica 11, Miren 125 a, Ul. 9. septembra 145,Koroška cesta 2, 5000 NOVA GORICA 5291 MIREN 5290 ŠEMPETER PRI GORICI4000 KRANJ telefon: 05 331 70 00 telefon: 05 331 70 80 telefon: 05 331 70 76telefon: 04 620 31 00 telefaks: 05 302 85 54 telefaks: 05 305 41 70 telefaks: 05 393 71 11telefaks: 04 236 82 46Poslovalnica Kranj Poslovalnica Šempeter Poslovalnica DeskleKoroška cesta 2, Cesta prekomorskih brigad 7, Srebrničeva ulica 20,4000 KRANJ 5290 ŠEMPETER 5210 DESKLEtelefon: 04 620 31 04 telefon: 05 331 70 60 telefon: 05 331 74 75telefaks: 04 236 82 46 telefaks: 05 303 15 74 telefaks: 05 331 03 91PODROČJE NOVA GORICA Poslovalnica Solkan Poslovalnica Dornberk Trg J. Srebrniča 2, Gregorčičeva ulica 11,PODRUŽNICA NOVA GORICA 5250 SOLKAN 5294 DORNBERKKidričeva ulica 11, telefon: 05 331 74 80 telefon: 05 331 70 855000 NOVA GORICA telefaks: 05 333 43 93 telefaks: 05 301 81 66telefon: 05 331 70 00telefaks: 05 335 94 00 Poslovalnica Brda Poslovalnica Renče Trg 25. maja 5, Trg 40,Oddelek poslovanja z MG 5212 DOBROVO V BRDIH 5292 RENČEGradnikove brigade 6, telefon: 05 331 74 85 telefon: 05 331 70 565000 NOVA GORICA telefaks: 05 395 95 46 telefaks: 05 305 30 24telefon: 05 331 74 30telefaks: 05 330 25 66 Poslovalnica Kanal Poslovalnica Delpinova Trg svobode 23, Delpinova ulica 11,Poslovalnica Mestna hranilnica 5213 KANAL 5000 NOVA GORICATumova 1, telefon: 05 331 74 70 telefon: 05 331 74 555000 NOVA GORICA telefaks: 05 305 10 32 telefaks: 05 302 61 12telefon: 05 331 74 60telefaks: 05 302 31 00 Poslovalnica Branik Poslovalnica Rožna Dolina Branik 75, Vipavska cesta 2,Poslovalnica Kojsko 5295 BRANIK 5000 NOVA GORICAKojsko 15, telefon: 05 331 70 86 telefon: 05 331 70 755211 KOJSKO telefaks: 05 305 78 21 telefaks: 05 333 18 33telefon: 05 331 74 90telefaks: 05 304 16 45 14 POSLOVNA MREŽA BANKE LETNO POROČILO 2010 105 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.PODRUŽNICA AJDOVŠČINA Oddelek poslovanja z Poslovalnica Tolmin PODRUŽNICA KOPERGoriška cesta 25 c, gospodarskimi družbami in MG Trg maršala Tita 14, Ferrarska ulica 12,5270 AJDOVŠČINA Lapajnetova ulica 41, 5220 TOLMIN 6000 KOPERtelefon: 05 331 70 10 5280 IDRIJA telefon: 05 331 71 47 telefon: 05 331 71 90telefaks: 05 366 20 28 telefon: 05 331 70 90 telefaks: 05 381 10 50 telefaks: 05 662 54 27 telefaks: 05 377 14 25Oddelek poslovanja z Poslovanje z gospodarskimi Poslovalnica Bovecgospodarskimi družbami in MG družbami in MG Poslovalnica Idrija Trg golobarskih žrtev 47,Goriška cesta 25 c, Ferrarska ulica 12, Lapajnetova ulica 41, 5230 BOVEC5270 AJDOVŠČINA 6000 KOPER 5280 IDRIJA telefon: 05 331 71 65telefon: 05 331 70 10 telefon: 05 331 71 92 telefon: 05 331 70 91 telefaks: 05 389 61 48telefaks: 05 366 20 28 telefaks: 05 662 54 27 telefaks: 05 377 14 25 Poslovalnica KobaridPoslovalnica Vipava Poslovalnica Koper Poslovalnica Cerkno Trg svobode 2,Cesta 18. aprila 4, Ferrarska ulica 12, Glavni trg 5, 5222 KOBARID5271 VIPAVA 6000 KOPER 5282 CERKNO telefon: 05 331 71 70telefon: 05 331 70 50 telefon: 05 331 71 96 telefon: 05 331 71 30 telefaks: 05 388 51 59telefaks: 05 366 44 84 telefaks: 05 662 54 28 telefaks: 05 372 31 63 Poslovalnica PodbrdoPoslovalnica Obrtni dom Poslovalnica Spodnja Idrija Podbrdo 33 d,Vipavska cesta 4, Slovenska cesta 17, 5243 PODBRDO5270 AJDOVŠČINA 5281 SPODNJA IDRIJA telefon: 05 331 71 80telefon: 05 331 70 45 telefon: 05 331 71 35 telefaks: 05 380 80 07telefaks: 05 364 49 38 telefaks: 05 377 60 51Poslovalnica Ajdovščina Poslovalnica Most na Soči PODRUŽNICA TOLMIN Most na Soči 60 a,Goriška cesta 25 c, Trg maršala Tita 14,5270 AJDOVŠČINA 5216 MOST NA SOČI 5220 TOLMIN telefon: 05 331 71 75telefon: 05 331 70 12 telefon: 05 331 71 50telefaks: 05 366 20 28 telefaks: 05 388 70 63 telefaks: 05 388 18 86PODRUŽNICA IDRIJA Oddelek poslovanja zLapajnetova ulica 41, gospodarskimi družbami in MG5280 IDRIJA Trg maršala Tita 14,telefon: 05 331 71 00 5220 TOLMINtelefaks: 05 377 14 25 telefon: 05 331 71 43 telefaks: 05 388 18 86 14 POSLOVNA MREŽA BANKE LETNO POROČILO 2010 106 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • RAČUNOVODSKO POROČILOSKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM 107 3.6 Začasni nakup in povratna prodaja 125 3.7 Najemi 125 REVIZORJEVO POROČILO O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH SKUPINE NOVE KBM 111 3.8 Opredmetena osnovna sredstva 126 3.9 Naložbene nepremičnine 126 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM 112 3.10 Neopredmetena sredstva 1271 Skupinski izkaz poslovnega izida – Skupina Nove KBM 113 3.11 Zaloge 1272 Skupinski izkaz vseobsegajočega donosa – Skupina Nove KBM 114 3.12 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 1273 Skupinski izkaz finančnega položaja – Skupina Nove KBM 115 3.13 Finančne obveznosti 1274 Skupinski izkaz denarnih tokov – Skupina Nove KBM 117 3.14 Rezervacije 1285 Skupinski izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1.1. do 31.12.2010 – 3.15 Kapital 128 Skupina Nove KBM 119 3.16 Pogojne obveznosti in prevzete finančne obveznosti 1285 Skupinski izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje od 1.1. do 31.12.2009 – 3.17 Prihodki in odhodki za obresti 128 Skupina Nove KBM 119 3.18 Prihodki iz dividend 128 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE NOVE KBM 120 3.19 Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine 1291 Osnovne informacije 121 3.20 Realizirani dobički in izgube iz finančnih sredstev, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz2 Izhodišča za predstavitev skupinskih računovodskih izkazov 121 poslovnega izida 1292.1 Izjava o skladnosti 121 3.21 Čisti dobički in izgube iz finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 1292.2 Podlaga za merjenje 121 3.22 Drugi čisti poslovni dobički in izgube 1292.3 Uporaba presoj in ocen 121 3.23 Oslabitve 1292.4 Predstavitvena in funkcijska valuta 121 3.24 Davki 1292.5 Vpliv sezone 122 3.25 Poročanje po segmentih 1292.6 Primerjalne informacije 122 3.26 Standardi in pojasnila 1303 Pomembnejše računovodske usmeritve 122 4 Izpostavljenost različnim vrstam tveganj 1353.1 Uskupinjevanje 122 4.1 Kreditno tveganje 1353.2 Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti 122 4.1.1 Slabe naložbe 1363.3 Denarni ustrezniki 123 4.1.2 Obrestne mere in stroški odobritve posojila 1363.4 Finančna sredstva 123 4.1.3 Omejitve izpostavljenosti 136 3.4.1 Razvrščanje finančnih sredstev 123 4.1.4 Politika zavarovanj 136 3.4.2 Pripoznanje in odprava pripoznanja finančnih sredstev 123 4.1.5 Kreditno tveganje nasprotne stranke 137 3.4.3 Merjenje finančnih sredstev 123 4.1.6 Izpostavljenost kreditnemu tveganju 137 3.4.4 Dobički in izgube 124 4.2 Likvidnostno tveganje 144 3.4.5 Prerazvrstitve finančnih sredstev 124 4.3 Tržno tveganje 149 3.4.6 Oslabitve finančnih sredstev 124 4.3.1 Pozicijsko tveganje 1493.5 Pobotanje finančnih sredstev 125 4.3.2 Obrestno tveganje 149 LETNO POROČILO 2010 108 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 4.3.3 Valutno tveganje 153 21 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 1784.4 Finančna sredstva in finančne obveznosti po teritoriju na dan 31.12.2010 156 21.1 Primerjava med dejansko in obračunano davčno stopnjo 1794.5 Operativno tveganje 157 22 Čisti dobiček na delnico 1794.6 Tveganje kapitala 158 Pojasnila k postavkam izkaza finančnega položaja4.7 Preprečevanje pranja denarja 160 Skupine Nove KBM 1805 Poštene vrednosti finančnih sredstev in finančnih obveznosti 161 23 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 1816 Razčlenitev po poslovnih segmentih 164 23.1 Denarna sredstva in denarni ustrezniki 1817 Vključitev Credy banke a.d., Kragujevac, v Skupino Nove KBM 166 24 Finančna sredstva, namenjena trgovanju 181 Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida Skupine Nove KBM 168 24.1 Gibanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 1828 Prihodki iz obresti in odhodki za obresti 169 25 Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 1828.1 Obresti po vrstah 169 25.1 Gibanja finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 1838.2 Obresti po sektorjih 169 26 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 1838.3 Prihodki iz obresti in odhodki za obresti glede na vrsto sredstev in obveznosti 170 26.1 Po vrstah in sektorjih 1848.4 Čiste obresti 170 26.2 Gibanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 1859 Prihodki iz dividend 171 27 Krediti bankam 18510 Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine 172 27.1 Gibanja oslabitev kreditov bankam 18610.1 Opravnine po vrstah 172 28 Krediti strankam, ki niso banke 18610.2 Opravnine po sektorjih 172 28.1 Gibanje oslabitev kreditov strankam, ki niso banke 18710.3 Prihodki iz opravnin in odhodki za opravnine iz poslovanja s strankami 173 29 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 18711 Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni 29.1 Gibanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 188 vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 173 30 Opredmetena osnovna sredstva 18812 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 174 31 Naložbene nepremičnine 19013 Čiste izgube iz finančnih sredstev (in obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti 32 Neopredmetena sredstva 191 skozi izkaz poslovnega izida 174 33 Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb 19214 Čisti dobički iz tečajnih razlik 174 33.1 Gibanje dolgoročnih naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb 19215 Drugi čisti poslovni dobički 175 33.2 Podatki o družbah, kjer je skupina udeležena z najmanj 20 odstotki 19216 Administrativni stroški 176 34 Terjatve in obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 19317 Amortizacija 177 34.1 Terjatve za davek 19318 Rezervacije 177 34.2 Obveznosti za davek 19319 Oslabitve 177 34.3 Odloženi davki 19419.1 Oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 178 35 Druga sredstva 19419.2 Oslabitve drugih sredstev 178 35.1 Gibanje oslabitev drugih sredstev 19520 Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih družb, obračunanih po kapitalski metodi 178 36 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 196 LETNO POROČILO 2010 109 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.37 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 19638 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 19638.1 Vloge po strankah in ročnosti 19638.2 Krediti po strankah in ročnosti 19738.3 Vloge in krediti po sektorjih 19738.4 Dolžniški vrednostni papirji po vrstah in ročnosti 19738.5 Podrejene obveznosti 19839 Rezervacije 19840 Druge obveznosti 19941 Osnovni kapital 20042 Kapitalske rezerve 20043 Presežek iz prevrednotenja 20043.1 Gibanje presežka iz prevrednotenja 20144 Rezerve iz dobička 20144.1 Gibanje rezerv iz dobička 20145 Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) 202 Ostala pojasnila k računovodskim izkazom Skupine Nove KBM 20346 Potencialne in prevzete obveznosti po vrstah 20447 Izvedeni finančni instrumenti 20547.1 Izvedeni finančni instrumenti po vrstah 20648 Poslovanje po pooblastilu 20649 Posredniško poslovanje iz naslova poslovanja s strankami 20750 Pomembnejše povezave Skupine s povezanimi osebami 20850.1 Izkaz finančnega položaja in zunajbilančne postavke 20850.2 Izkaz poslovnega izida 20950.3 Krediti in dana poroštva 20951 Izpostavljenosti do Banke Slovenije, Republike Slovenije in do družb v državni lasti 21052 Gibanje zapadlih neplačanih terjatev 21053 Prejemki 21153.1 Podrobnejši prikaz prejemkov uprave, izvršilnih direktorjev, članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta 21254 Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja 217 LETNO POROČILO 2010 110 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. REVIZORJEVO POROČILO O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH SKUPINE NOVE KBMREVIZORJEVO POROČILO O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 111 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINENOVE KBM LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.1 v tisoč EURSkupinski izkaz poslovnega izida – Skupina VSEBINA Pojasnila 1.1.– 31.12.2010 1.1.– 31.12.2009Nove KBM Prihodki iz obresti in podobni prihodki 8 254.226 262.314 Odhodki za obresti in podobni odhodki 8 (106.924) (125.825) Čiste obresti 8 147.302 136.489 Prihodki iz dividend 9 1.731 103 Prihodki iz opravnin (provizij) 10 104.059 99.320 Odhodki za opravnine (provizije) 10 (40.977) (39.843) Čiste opravnine (provizije) 10 63.082 59.477 Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni 11 1.386 1.723 vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju 12 (12.448) 3.302 Izgube iz finančnih sredstev (in obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi 13 (1.428) (284) izkaz poslovnega izida Čisti dobički iz tečajnih razlik 14 15.148 890 Čiste izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za (110) (1.516) prodajo Drugi čisti poslovni dobički 15 9.286 7.370 Administrativni stroški 16 (113.418) (99.296) Amortizacija 17 (15.252) (14.079) Rezervacije 18 (3.225) 1.337 Oslabitve 19 (79.997) (78.148) Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, 20 5.661 25 obračunanih po kapitalski metodi Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi 283 211 obveznostmi DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA 18.001 17.604 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja 21 (6.588) (4.718) ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA POSLOVANJA 11.413 12.886 ČISTI DOBIČEK POSLOVENGA LETA 11.413 12.886 a) lastnikov obvladujoče banke 10.780 10.432 b) manjšinskih lastnikov 633 2.454 Osnovni čisti dobiček na delnico (v evrih) 22 0,41 0,40 Popravljeni čisti dobiček na delnico (v evrih) 0,41 0,40 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 113 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.2 v tisoč EURSkupinski izkaz vseobsegajočega donosa – VSEBINA 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009Skupina Nove KBM ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 11.413 12.886 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3.123) 30.497 Čisti dobički/izgube, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala (1.098) 61 Dobički/izgube, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala (1.098) 61 Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, (2.257) 38.238 razpoložljivimi za prodajo Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (2.874) 38.238 Prenos izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 617 0 Pripadajoči dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku v zvezi z (26) 129 naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 258 (7.931) VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 8.290 43.383 a) lastnikov obvladujoče banke 7.818 39.835 b) manjšinskih lastnikov 472 3.548 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 114 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.3 v tisoč EURSkupinski izkaz finančnega položaja – Skupina VSEBINA Pojasnila 31.12.2010 31.12.2009Nove KBM Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 23 140.398 180.085 Finančna sredstva, namenjena trgovanju 24 3.148 17.308 Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 25 16.705 24.736 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 26 878.006 1.046.166 Krediti 4.281.287 4.055.902 - krediti bankam 27 246.360 211.764 - krediti strankam, ki niso banke 28 4.034.927 3.844.138 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti 29 180.220 145.797 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 36 1.371 4.009 Opredmetena osnovna sredstva 30 92.699 73.257 Naložbene nepremičnine 31 44.966 27.790 Neopredmetena sredstva 32 32.481 27.713 Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po 33 41.719 36.081 kapitalski metodi Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 34 14.279 17.353 - terjatve za davek 34 3.739 5.005 - odložene terjatve za davek 34 10.540 12.348 Druga sredstva 35 139.378 129.440 SKUPAJ SREDSTVA 5.866.657 5.785.637 Finančne obveznosti do centralne banke 130.149 190.419 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 37 6.112 1.442 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 38 5.215.538 5.086.096 - vloge bank 38 168.546 157.113 - vloge strank, ki niso banke 38 3.712.304 3.507.536 - krediti bank 38 1.076.829 1.138.711 - krediti strank, ki niso banke 38 348 90 - dolžniški vrednostni papirji 38 65.472 90.437 - podrejene obveznosti 38 192.039 192.209 Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo 0 4.658 pripoznanja Rezervacije 39 22.620 23.274 Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 34 6.023 6.778 - obveznosti za davek 34 217 1.982 - odložene obveznosti za davek 34 5.806 4.796 Druge obveznosti 40 47.226 41.696 SKUPAJ OBVEZNOSTI 5.427.668 5.354.363 Osnovni kapital 41 27.210 27.210 Kapitalske rezerve 42 78.314 78.314 Presežek iz prevrednotenja 43 (5.542) (3.484) Uskupinjevalni popravek kapitala (868) 26 Rezerve iz dobička 44 297.010 281.138 Lastni deleži 41 (1.412) 0RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 115 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. v tisoč EUR VSEBINA Pojasnila 31.12.2010 31.12.2009 Zadržani dobiček (vključno s čistim dobičkom poslovnega leta) 45 2.188 9.161 KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE 396.900 392.365 Kapital manjšinskih lastnikov 42.089 38.909 SKUPAJ KAPITAL 438.989 431.274 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 5.866.657 5.785.637 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 116 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.4 v tisoč EURSkupinski izkaz denarnih tokov – Skupina Oznaka VSEBINA 1.1.– 31.12.2010 1.1.– 31.12.2009Nove KBM A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo 18.001 17.604 Amortizacija 15.252 14.079 Oslabitve finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 32 0 Oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, neopredmetenih 94 1.650 dolgoročnih sredstev in drugih sredstev Pripadajoči (dobički)/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, (5.661) 515 obračunanih po kapitalski metodi Čisti (dobički) iz tečajnih razlik (15.148) (890) Čisti (dobički)/izgube iz finančnih sredstev v posesti do zapadlosti (14) 3 Čiste izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 109 617 Čiste izgube pri prodaji neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 689 Drugi (dobički) iz naložbenja 0 (10) Druge izgube iz financiranja 11.045 11.388 Čisti nerealizirani (dobički) iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in ustavljeno (283) (211) poslovanje in z njimi povezanimi obveznostmi Čisti nerealizirani dobički/(izgube) v kapitalu oziroma presežku iz prevrednotenja iz finančnih (2.257) 36.648 sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka odloženega davka) Druge prilagoditve čistega poslovnega izida pred obdavčitvijo (2.421) (4.919) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 18.749 77.163 b) (Povečanja)/zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) 55.006 (253.289) Čisto zmanjšanje sredstev pri centralni banki 0 952 Čisto zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju 15.588 35.246 Čisto zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 8.017 29.511 izida Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo 168.355 (143.805) Čisto (povečanje) kreditov (121.027) (102.464) Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 2.993 (1.698) Čisto (povečanje) drugih sredstev (18.920) (71.031) c) Povečanja/(zmanjšanja) poslovnih obveznosti (13.846) 302.290 Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti do centralne banke (60.270) 50.038 Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju 4.670 (4.525) Čisto povečanje vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti 72.475 261.534 Čisto (zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti (24.965) (11.789) Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (5.756) 7.032 d) Denarni tokovi pri poslovanju (a + b + c) 59.909 126.164 e) (Plačani) davek na dohodek pravnih oseb (5.824) (8.540) f) Neto denarni tokovi pri poslovanju (d + e) 54.085 117.624RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 117 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. v tisoč EUR Oznaka VSEBINA 1.1.– 31.12.2010 1.1.– 31.12.2009 B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju 56.395 33.656 Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 2.259 231 Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo 402 31.472 Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti 18.737 1.700 Denarna sredstva, pridobljena s poslovno združitvijo 34.997 0 Drugi prejemki iz naložbenja 0 253 b) Izdatki pri naložbenju (92.194) (122.610) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (26.437) (10.060) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (9.296) (6.439) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih družb brez prejetih denarnih sredstev) (9.416) (7.548) (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) (47.045) (98.563) c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (a + b) (35.799) (88.954) C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju 0 26.030 Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 0 26.030 b) Izdatki pri financiranju (13.669) (69.338) (Plačane dividende) (2.333) (8.018) (Odplačila podrejenih obveznosti) (11.244) (61.318) (Druga izplačila, povezana s financiranjem) (92) (2) c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a + b) (13.669) (43.308) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike 258 (671) E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (Af + Bc + Cc) 4.617 (14.638) F Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja 319.859 335.168 G Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (D + E + F) 324.734 319.859 Uskladitev denarja in denarnih ustreznikov s postavkami izkaza finančnega položaja je narejena v pojasnilu 23.1. Denarni tokovi od obresti in dividend 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 Plačane obresti (84.083) (102.593) Prejete obresti 186.497 242.152 Plačane dividende (2.333) (6.903) Prejete dividende 1.712 202 Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 118 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.5Skupinski izkaz sprememb lastniškegakapitala za obdobje od 1.1. do 31.12.2010 –Skupina Nove KBM v tisoč EUR Zadržani dobiček Lastni deleži Kapital Uskupinjevalni (vključno s (odbitna lastnikov Kapital Osnovni Kapitalske Presežek iz popravek Rezerve iz čistim dobičkom postavka obvladujoče manjšinskih SkupajVSEBINA kapital rezerve prevrednotenja kapitala dobička poslovnega leta) kapitala) banke lastnikov kapitalZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU 27.210 78.314 (3.484) 26 281.138 9.161 0 392.365 38.909 431.274Vseobsegajoči donos poslovnega leta po 0 0 (2.067) (895) 0 10.780 0 7.818 472 8.290obdavčitviPrevzem Credy banke 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140 3.140Dokapitalizacija Credy banke 0 0 0 0 0 (410) 0 (410) 410 0Čisti nakup/prodaja lastnih delnic 0 0 0 0 0 0 (1.412) (1.412) 0 (1.412)Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 (2.330) (2.330)Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 0 0 0 15.901 (15.901) 0 0 0 0Drugo 0 0 9 1 (29) (1.442) 0 (1.461) 1.488 27KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU 27.210 78.314 (5.542) (868) 297.010 2.188 (1.412) 396.900 42.089 438.989Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.5Skupinski izkaz sprememb lastniškegakapitala za obdobje od 1.1. do 31.12.2009 –Skupina Nove KBM v tisoč EUR Zadržani dobiček Kapital Uskupinjevalni (vključno s lastnikov Kapital Osnovni Kapitalske Presežek iz popravek Rezerve iz čistim dobičkom obvladujoče manjšinskih SkupajVSEBINA kapital rezerve prevrednotenja kapitala dobička poslovnega leta) banke lastnikov kapitalZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU 27.208 78.314 (32.821) (40) 270.717 14.589 357.967 36.377 394.344Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 0 0 29.337 66 0 10.432 39.835 3.548 43.383Izplačilo (obračun) dividend 0 0 0 0 0 (5.216) (5.216) (1.294) (6.510)Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 0 0 0 0 10.421 (10.421) 0 0 0Drugo 2 0 0 0 0 (223) (221) 278 57KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU 27.210 78.314 (3.484) 26 281.138 9.161 392.365 38.909 431.274Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del računovodskih izkazov.RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 119 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOMSKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.1 7.1.2010 se je družba Multiconsult d.o.o. preimenovala v Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, soOsnovne informacije KBM Projekt d.o.o. 16.4.2010 se je družba Multiconsult Lea- opisane v nadaljevanju. sing d.o.o. preimenovala v KBM Leasing Hrvatska d.o.o.Nova KBM d.d. je obvladujoča družba v Skupini Nove KBM 2.3(v nadaljevanju: Skupina). Skupino sestavlja poleg obvla- Banka ima naložbo v dve pridruženi družbi, in sicer ima v Uporaba presoj in ocendujoče še 11 odvisnih družb. kapitalu družbe Moja naložba d.d. 45-odstotni delež in v kapitalu Zavarovalnice Maribor d.d. 49,96-odstotni delež. Priprava skupinskih računovodskih izkazov v skladu zNova KBM d.d. (v nadaljevanju: banka) je komercialna MSRP zahteva uporabo presoj in ocen, ki vplivajo na vre-banka s tradicijo, usmerjena v standardne posle poslo- Nova KBM je z datumom prevzema 31.3.2010 dokapitalizi- dnost poročanih sredstev in obveznosti, na razkritje po-vanja s prebivalstvom in podjetji. Sedež ima v Ulici Vita rala Credy banko a.d., Kragujevac, Srbija (v nadaljevanju: tencialnih sredstev in obveznosti na datum poročanja terKraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija. Credy banka). 12.11.2010 je Nova KBM z dokapitalizacijo na višino prihodkov in odhodkov v obdobju, ki se je takratNa dan 31.12.2010 je bila lastniška struktura banke na- povečala udeležbo v Credy banki s 55,1 odstotka na 72,38slednja: delež Republike Slovenije v banki je znašal 41,5 končalo. odstotka. Vključitev Credy banke v Skupino Nove KBM jeodstotka, delež Kapitalske družbe d.d. je znašal 4,8 od- predstavljena v točki 7. Najpomembnejše presoje se nanašajo na razporejanjestotka, delež Slovenske odškodninske družbe d.d. je zna- finančnih instrumentov, še posebej na delitev med port-šal 4,8 odstotka, delež gospodinjstev je znašal 23,0 od- 2 feljem v posesti do zapadlosti in portfeljem, namenjenimstotka, delež drugih finančnih organizacij 10,8 odstotka, Izhodišča za predstavitev skupinskih trgovanju. Razporejanje finančnih instrumentov se izvededelež tujih oseb 9,2 odstotka, delež nefinančnih družb 3,7 računovodskih izkazov pred prvotnim pripoznavanjem finančnega instrumentaodstotka ter delež bank 2,3 odstotka. Uprava Nove KBM d.d. je 28.2.2011 odobrila objavlje- glede na politiko Skupine.Banka je zavezana k pripravi skupinskih računovodskih ne skupinske računovodske izkaze Skupine na danizkazov. 31.12.2010. Ocene se uporabijo za: oslabitve kreditov strankam, osla- bitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, pošteneOpredelitev Skupine 2.1 vrednosti finančnih sredstev in obveznosti, rezervacije zaSkupino sestavljajo obvladujoča banka in odvisne družbe. Izjava o skladnosti zunajbilančna tveganja, amortizacijsko dobo opredmete- Delež Skupine Skupinski računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z nih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, po-Družba Razmerje v% tencialne davčne postavke, rezervacije za obveznosti do mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v obvladujočaNova Kreditna banka Maribor d.d. banka nadaljevanju: MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. zaposlencev in rezervacije za obveznosti iz naslova prav-Poštna banka Slovenije d.d. odvisna banka 55,00 nih sporov.Adria Bank Wien odvisna banka 50,54 2.2Credy banka a.d. odvisna banka 72,38 Podlaga za merjenje 2.4KBM Fineko d.o.o. odvisna družba 100,00 Skupinski računovodski izkazi so pripravljeni ob upošte- Predstavitvena in funkcijska valutaKBM Infond d.o.o. odvisna družba 72,00KBM Leasing d.o.o. odvisna družba 100,00 vanju izvirne vrednosti, razen v spodaj navedenih prime- Postavke v skupinskih računovodskih izkazih so prikazane vKBM Invest d.o.o. odvisna družba 100,00 rih, kjer se upošteva poštena vrednost: evrih, ki so funkcijska in predstavitvena valuta Skupine.Gorica Leasing d.o.o. odvisna družba 100,00 • finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti sko-M-PAY d.o.o. odvisna družba 50,00 Vsi zneski v skupinskih računovodskih izkazih in njihovih zi poslovni izid,KBM Projekt d.o.o. odvisna družba 76,00KBM Leasing Hrvatska d.o.o. odvisna družba 100,00 • finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, pojasnilih so izraženi v tisoč evrih, razen če je drugače • izpeljani finančni instrumenti, navedeno. Zaradi zaokroževanja podatkov se lahko pri se- • naložbene nepremičnine. števanju pojavijo računske razlike.POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 121 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.2.5 3 Naložbe v pridružene družbe se obračunavajo po kapital-Vpliv sezone Pomembnejše računovodske usmeritve ski metodi in se pripoznajo po izvirni vrednosti. Naložba Skupine zajema ob nakupu ugotovljeno dobro ime ter či-Poslovanje Skupine ni pod sezonskim vplivom. Sprejete računovodske usmeritve so se uporabljale kon- sto vrednost nabranih izgub zaradi oslabitve. Skupinski sistentno v obeh poročevalskih obdobjih, predstavljenih v2.6 računovodski izkazi zajemajo delež Skupine v dobičkih in teh skupinskih računovodskih izkazih.Primerjalne informacije izgubah pridruženih družb, izračunan po kapitalski meto- 3.1 di, po opravljeni uskladitvi računovodskih usmeritev, odV prikazovanju skupinskega izkaza finančnega položaja Uskupinjevanje datuma, ko se pomemben vpliv začne, do datuma, ko sein skupinskega izkaza denarnih tokov za leto, končano konča. Če je delež Skupine v izgubah pridružene družbena 31.12.2009, je bila narejena preklasifikacija zaseženih Odvisne družbe večji kot njen delež, se knjigovodska vrednost deleža Sku-sredstev iz postavke nekratkoročnih sredstev v posesti za Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje Skupina. Ob- pine (vključno z vsemi dolgoročnimi naložbami) zmanjšaprodajo in ustavljeno poslovanje na druga sredstva, na- vladovanje obstaja, ko ima Skupina zmožnost odločati o na nič, delež v nadaljnjih izgubah pa se preneha pripozna-tančneje na zaloge, kar je skladno z računovodsko usme- finančnih in poslovnih usmeritvah družbe za pridobivanje vati, toda le v obsegu, za katerega ima Skupina obvezo.ritvijo Skupine. koristi iz njenega delovanja. Pri ocenjevanju vpliva se upo- števa obstoj in učinek potencialnih glasovalnih pravic, ki jih Posli, izločeni v postopku uskupinjevanjaPreklasifikacija ne vpliva na sredstva, kapital ali poslovni je trenutno moč uveljaviti ali zamenjati. Računovodski iz- Medsebojna stanja in medsebojni posli v Skupini, tudi pri-izid Skupine. Preklasifikacija tudi ne vpliva na druge ka- kazi odvisnih družb so vključeni v skupinske računovodske hodki, odhodki in dividende, se v celoti izločijo. Izločijo sezalnike poslovanja Skupine. izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko nerealizirani dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotrajUčinek preklasifikacije na skupinski izkaz finančnega se preneha. Poslovne združitve Skupina pripozna postopno Skupine in so pripoznani v sredstvih. Nerealizirane izgubepoložaja prikazuje naslednja tabela: po posameznih fazah, morebitni dodatni nakupi deležev pa se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne ne vplivajo na predhodno pripoznano dobro ime. obstaja dokaz o oslabitvi. Popravljen znesek na Znesek v izkazih na dan 31.12.2009 dan 31.12.2009 Računovodske usmeritve odvisnih družb so bile po potre-Nekratkoročna 3.2sredstva v posesti za bi spremenjene oziroma prilagojene usmeritvam Skupi- Prevedba poslovnih dogodkov v tuji valuti 4.009 6.812prodajo in ustavljeno ne. Datumi poročanja so enaki v celotni Skupini. Vse odvi-poslovanje Transakcije v tuji valuti se pretvorijo v funkcijsko valuto po sne družbe so v skupinske računovodske izkaze vključeneDruga sredstva 129.440 126.637 tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu po metodi popolnega uskupinjevanja. poslovnega izida.Učinek preklasifikacije na skupinski izkaz denarnih tokov Kapital manjšinskih lastnikov je v izkazu finančnega po- Postavke sredstev in obveznosti, ki so nominirane v tujihprikazuje naslednja tabela: ložaja prikazan v posebni postavki, ločeno od kapitala la- valutah, so v skupinskih računovodskih izkazih preraču- stnikov obvladujoče banke. Deleži manjšinskih lastnikov Popravljen znesek na Znesek v izkazih na nane z uporabo referenčnega tečaja Evropske centralne se izločijo iz vseh postavk kapitala v odstotku, ki ustreza dan 31.12.2009 dan 31.12.2009 banke, ki je veljaven na datum poročanja. Učinki prevedbeČisto (povečanje) deležu manjšinskih lastnikov v osnovnem kapitalu. so prikazani v izkazu poslovnega izida kot neto dobiček alinekratkoročnih (1.698) (4.489) izguba iz tečajnih razlik.sredstev v posesti za Pridružene družbeprodajo Pridružene družbe so družbe, kjer ima Skupina pomem-Čisto (povečanje) (71.031) (68.240) ben vpliv, ne obvladuje pa njihove finančne in poslovnedrugih sredstev usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če ima Skupina v drugi družbi od 20 do 50 odstotkov glasov.POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 122 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Tečajne razlike, ki nastajajo pri nedenarnih postavkah, 3.4 Skupina ima sklenjene finančne instrumente za namenekot so lastniški instrumenti, razvrščeni v skupino finanč- Finančna sredstva ekonomskega varovanja drugega finančnega instrumen-nih sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti skozi izkaz ta. V računovodenju ne uporablja pravil obračunavanja 3.4.1poslovnega izida, se prikažejo kot del dobička ali izgube iz varovanja pred tveganjem, ker se učinki merjenja tako Razvrščanje finančnih sredstevnaslova merjenja po pošteni vrednosti. Tečajne razlike pri prvega kot drugega finančnega instrumenta istočasno Skupina ob začetnem pripoznanju finančna sredstva raz-lastniških instrumentih, razvrščenih v skupino finančnih kažejo v izkazu poslovnega izida. vrsti glede na namen pridobitve, čas držanja v posesti insredstev, razpoložljivih za prodajo, se prikažejo v vseob- vrsto finančnega instrumenta na: Skupina nima določenih instrumentov, za katere bi mora-segajočem donosu, skupaj z učinkom merjenja po pošteni la obračunavati varovanje pred tveganji.vrednosti. • Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, ki se delijo na finančna 3.4.2Računovodski izkazi družb, katerih funkcijska valuta se sredstva v posesti za trgovanje in na druge finančne Pripoznanje in odprava pripoznanja finančnih sredstevrazlikuje od predstavitvene valute, se prevedejo v pred- instrumente po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Nakupi in prodaje finančnih sredstev, razen posojil in ter-stavitveno valuto na naslednji način: Skupina med finančna sredstva v posesti za trgova- jatev, se pripoznajo na dan trgovanja (dan sklenitve po- nje uvršča instrumente, s katerimi namerava aktivno godbe). Posojila in terjatve se pripoznajo na dan porav-• sredstva in obveznosti se prevedejo po končnem tečaju trgovati in izkoristiti kratkoročna nihanja v ceni. V to nave. na datum poročanja, skupino so razvrščeni lastniški in dolžniški vrednostni• poslovni izid se prevede po povprečnem tečaju obdobja. Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko po- papirji ter izvedeni finančni instrumenti, razen tistih, ki so namenjeni varovanju. V skupino finančnih sredstev, godbene pravice do denarnih tokov potečejo ali ko je fi-Tečajne razlike se pripoznajo v posebnem uskupinjeval- nančno sredstvo preneseno in prenos izpolnjuje kriterije izmerjenih po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, vod-nem popravku kapitala in se v izkazu poslovnega izida za odpravo pripoznanja (Skupina je prenesla vse pravice stvo razvrsti instrumente ob začetnem pripoznavanju,pripoznajo šele ob odtujitvi naložbe. in tveganja iz finančnega sredstva). Če Skupina prenese kadar bodo tako zagotovljene ustreznejše informacije iz naslova merjenja ali pripoznavanja. finančno sredstvo, vendar zadrži skoraj vsa tveganja in3.3 • Finančna sredstva v posesti do zapadlosti so sredstva koristi, se pripoznanje finančnega sredstva ne odpravi.Denarni ustrezniki z določenimi ali določljivimi plačili in določeno zapa-Denarni ustrezniki so kratkoročne, hitro unovčljive nalož- Pri odpravi pripoznanja finančnega sredstva v celoti se dlostjo, za katera Skupina izpričuje namen in sposob-be, ki se lahko takoj pretvorijo v znane zneske denarnih razlika med knjigovodsko vrednostjo sredstva in vsoto nost posedovanja do zapadlosti.sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti prejetih nadomestil (vključno z novim dobljenim sred- • Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, so sred-zanemarljivo. stvom, zmanjšano za novo prevzeto obveznost) ter nabra- stva, ki niso bila kupljena z namenom trgovanja in jih nimi dobički ali izgubami, ki so bile pripoznane neposre- Skupina namerava posedovati nedoločeno časovno ob-Med denarne ustreznike Skupina šteje: dno v kapitalu, pripozna v izkazu poslovnega izida. dobje. Sredstvo se lahko proda zaradi likvidnostnih po- treb ali sprememb tržnih razmer (sprememb obrestnih 3.4.3• gotovinska denarna sredstva ter stanja na poravnal- mer, deviznih tečajev ali cen finančnih instrumentov). Merjenje finančnih sredstev nem računu in tekočih računih, • Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi Finančna sredstva, razen finančnih sredstev, izmerjenih• kredite bankam z originalno zapadlostjo do 3 mesecev, ali določljivimi plačili, s katerimi se ne trguje na aktiv- po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida, se za-• naložbe v dolžniške vrednostne papirje, razpoložljive za nem trgu. četno izmerijo po pošteni vrednosti, povečani za stroške prodajo, z originalno zapadlostjo do 3 mesecev. posla.POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKUPINE NOVE KBM LETNO POROČILO 2010 123 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
  • Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti sko- razlike med začetnim in v plačilo zapadlim zneskom ter 3.4.5zi izkaz poslovnega izida, se začetno izmerijo po pošteni zmanjšan zaradi oslabitve finančnega sredstva. Prerazvrstitve finančnih sredstevvrednosti, stroški posla pa se ob nakupu izkažejo v izkazu V letu 2010 Skupina ni prerazvrstila nobenih finančnihposlovnega izida. 3.4.4 sredstev iz ene kategorije v drugo kategorijo. Dobički in izgubeFinančna sredstva v posesti za trgovanje in finančna sred- Dobički in izgube, ki izhajajo iz spremembe poš