Travellive Mediakit 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Travellive Mediakit 2012

on

 • 508 views

Travellive Media Kit 2012 - Vietnamese Version

Travellive Media Kit 2012 - Vietnamese Version

Statistics

Views

Total Views
508
Views on SlideShare
507
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Travellive Mediakit 2012 Travellive Mediakit 2012 Document Transcript

  • FROM VIETNAM TO THE WORLD
  • T h’ giÌi Æ∑ bi’t Æ’n t™n tuÊi nh˜ng tπp ch› du lch Æ◊nh Æ∏m mµ phi™n b∂n vÌi nhi“u ng´n ng˜ xu†t hi÷n tπi c∏c quËcgia kh∏c nhau nh≠: Traveller Conde Nast, Travel Leisue ...D˘ Æo∏n Æ≠Óc nhu c«u vµ xu h≠Ìng ph∏t tri”n tπi Vi÷t Nam,tπp ch› song ng˜ Anh - Vi÷t - TRAVELLIVE ra ÆÍi tı th∏ng9/2003 - Æi ti™n phong trong vi÷c qu∂ng b∏ vµ giÌi thi÷u dulch - nghµnh dch vÙ giµu ti“m n®ng, vµ thu hÛt Æ«u t≠ cÒaVi÷t Nam.Sau g«n 8 n®m hoπt ÆÈng, ngµy nay TRAVELLIVE Æ≠Óc bi’tÆ’n nh≠ mÈt tπp ch› hµng Æ«u trong l‹nh v˘c nµy. Lµ l˘ach‰n sË 1 cÒa c∏c tÀp Æoµn qu∂n l˝ kh∏ch sπn, resort, nhµhµng,... c∏c nhµ Æ«u t≠ b†t ÆÈng s∂n du lch, c∏c h∑ng hµngkh´ng, l˜ hµnh, nh∑n hi÷u hµng h„a xa xÿ vµ c∏c dch vÙ gi∂itr› , ti™u dÔng cao c†p, dch vÙ thanh to∏n quËc t’,...ßÈc gi∂ t◊m th†y Î TRAVELLIVE nh˜ng xu h≠Ìng gi∂i tr›, kh∏mph∏ vµ c∏ch tÀn h≠Îng cuÈc sËng mÈt c∏ch phong phÛ vµsµnh Æi÷u nh†t.
  •  Tri”n l∑m honey moon & wedding perfect Æ≠Óc tÊ h¯c hµng n®m Nh˜ng cÈt mËc quan tr‰ng TRONG 9 N°M PHÉT TRIÕNTh∏ng 9/2003 - Tπp ch› Du lch - SËng ra mæt sË Æ«u ti™n vÌi 76 trang nÈi dung in 4 mµu,ti’ng Vi÷t. Ph∏t hµnh 1 k˙/th∏ngTh∏ng 10/2006 - Tπp ch› Du lch - SËng ra mæt phi™n b∂n mÌi song ng˜ Anh - Vi÷t ÆÊi t™nthµnh TRAVELLIVE, nÈi dung t®ng tı 76 l™n 100 trang.Th∏ng 12/2006 - TRAVELLIVE k˝ hÓp ÆÂng mÁi th∏ng cung c†p 20.000 cuËn tπp ch› phÙcvÙ hµnh kh∏ch cÒa H∑ng tµu du lch cao c†p 5 Star Express . Tµu lˆa du lch cao c†p 5Star Express vÀn chuy”n kh∏ch du lch tuy’n Sµi Gn - Phan Thi’t - Nha Trang - Sµi Gn lµcon tµu Æ≠Óc thi’t k’ vµ læp Æ∆t trang thi’t b cao c†p t˘a nh≠ mÈt kh∏ch sπn 5 sao di ÆÈng,vÌi s¯c ch¯a 700 kh∏ch/chuy’n.Th∏ng 1/2007 - TRAVELLIVE t®ng tı 100 trang - 150 trang, c∂i ti’n c∂ v“ nÈi dung vµh◊nh th¯c, cung c†p Æa dπng th´ng tin v“ du lch vµ gi∂i tr›.Th∏ng 9/2010 Travellive Æ∑ tÊ ch¯c Ɔu gi∏ g©y qu¸ tı thi÷n vµ thu Æ≠Óc h¨n 500 tri÷uÒng hÈ trŒ em nghÃo.Th∏ng 10/2010 - TRAVELLIVE k’t hÓp vÌi H∑ng Hµng kh´ng Air Mekong cung c†p th´ngtin phÙc vÙ hµnh kh∏ch tr™n m‰i chuyän bay.Trong n®m 2011- TRAVELLIVE Æ∑ mÎ rÈng hÓp t∏c vÌi c∏c h∑ng hµng kh´ng trong n≠Ìcvµ quËc t’ nhªm cung c†p th´ng tin cho kh∏ch du lch Æ’n Vi÷t Nam. Theo Æ„ m‰i chuy’nbay Æ’n Vi÷t Nam cÒa h∑ng hµng kh´ng tËt nh†t Ch©u ¢u Turkish Airlines vµ Polish Airlines,kh∏ch hπng th≠¨ng gia Æ“u Æ≠Óc cung c†p mi‘n ph› tπp ch› Travellive.T≠¨ng t˘ Travellive cÚng mÎ rÈng hÓp t∏c vÌi Vietnam Airlines bªng vi÷c ph∏t hµnh phÙc vÙkh∏ch hπng th≠¨ng gia tπi 6 s©n bay quËcc t’ Vi÷t Nam bao gÂm: NÈi Bµi/ T©n S¨n Nh†t /Li™n Kh≠¨ng/ Cam Ranh/ ßµ NΩng/ C«n Th¨TRAVELLIVE lu´n quan t©m vµ b∂o trÓ cho c∏c hoπt ÆÈng v◊ cÈng ÆÂng nh≠: Festival Bi”nNha Trang, Festival Hoa ßµ Lπt, Festival Hu’, Hoa hÀu Hoµn vÚ 2008, .. vµ nhi“u gi∂i golfdanh ti’ng.Tri”n l∑m du lch vµ dch vÙ c≠Ìi Honey Moon & Wedding Perfect lµ s˘ ki÷n doTRAVELLIVE phËi hÓp vÌi c∏c kh∏ch sπn 5 sao tÊ ch¯c th≠Íng ni™n.
  • ßóC GIÅßÈc gi∂ y™u th›ch TRAVELLIVE kh´ng chÿ lµ kh∏ch du lch. H‰ lµ nh˜ng doanh nh©n, nhµqu∂n l˝, nhµ Æ«u t≠,.. lµ m…u ng≠Íi ham hi”u bi’t, n®ng ÆÈng, ÆÈc lÀp, tµi ch›nh kh∏ gi∂,y™u cuÈc sËng vµ bi’t c∏ch tÀn h≠Îng cuÈc sËng ßóC GIÅ QUˇC T⁄  Kh∏ch du lch cao c†p quËc t’ Æ’n Vi÷t Nam  Ng≠Íi n≠Ìc ngoµi sËng/lµm vi÷c tπi Vi÷t Nam ßóC GIÅ VIåT NAM  Ng≠Íi Vi÷t c„ thu nhÀp cao (ÆËi t≠Óng c„ kh∂ n®ng/nhu c«u sˆ dÙng dch vÙ du lch cao c†p)  Ng≠Íi Vi÷t c„ tr◊nh ÆÈ v®n h„a cao, y™u th›ch v®n h„a, du lch  Du kh∏ch Vi÷t  Doanh nh©n Vi÷t (ÆËi t≠Óng do t›nh ch†t c´ng vi÷c th≠Íng xuy™n sˆ dÙng c∏c dch vÙ du lch) ßóC GIÅ NAM - N~ PH¢N CHIA THEO ßó TU‡I  ßÈc gi∂ tı Æ’n 22 - 28 tuÊi chi’m 30 % chi’m 30%  ßÈc gi∂ tı 28 Æ’n 45 tuÊi chi’m 60 %  ßÈc gi∂ c∏c ÆÈ tuÊi kh∏c chi’m 10% chi’m 10%
  • PHÉT HÄNH  ß∆t tπi phng chÍ hπng th≠¨ng gia tπi 6 s©n bay quËc t’ Vi÷t Nam. Ópt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngAirMekong. Tr™n m‰i chuy’n bay cÒa Air MeKong, mÁi hµnh H kh∏ch Æ≠Óc ph∏t mi‘n ph› 1 cuËn tπp ch› Æ∆t tπi l≠ng gh’ tr≠Ìc. Ópt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngVietnamAirlines. ß∆t tπi phng chÍ hπng th≠¨ng gia tπi 6 s©n bay H quËc t’ Vi÷t Nam gÂm: NÈi Bµi/ T©n S¨n Nh†t / Li™n Kh≠¨ng/ Cam Ranh/ ßµ NΩng/ C«n Th¨ HÓpt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngtËtnh†tCh©u¢uTurkishAirlines. Tr™n m‰i chuy’n bay d’n Vi÷t Nam tπp ch› Æ≠Óc ph∏t mi‘n ph› cho kh∏ch hπng thu¨ng gia. HÓpt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngBaLan-LOTPolishAirlines. Tr™n m‰i chuy’n bay Æ’n Vi÷t Nam tπp ch› Æ≠Óc ph∏t mi‘n ph› cho kh∏ch hπng thu¨ng gia. ß∆t tπi phng chÍ hπng th≠¨ng gia tπi s©n bay quËc t’ Vacsava - ThÒ Æ´ Ba Lan ß∆t tπi 500 kh∏ch sπn, resort hµng Æ«u Vi÷t Nam ß∆t tπi h÷ thËng cˆa hµng KFC, PhÎ 24 vµ Highland Coffe tr™n toµn quËc... ß∆t tπi h÷ thËng nhµ hµng, spa, s©n golf vµ du thuy“n cao c†p Vi÷t NamTHë PH¡N MI≈N B¿C 35% MI≈N NAM 45% MI≈N TRUNG VÄ CÉC KHU V#C KHÉC 20%Chi ti’tBÉN Là B∏n Æ∆t qua h÷ thËng C´ng ty Ph∏t hµnh B∏o ch› Trung ¶¨ng. B∏n lŒ qua h÷ thËng C´ng ty Ph∏t hµnh FAHASA B∏n lŒ qua h÷ thËng Nhµ s∏ch Nguy‘n V®n Cı B∏n lŒ qua h÷ thËng Nhµ s∏ch Ph≠¨ng Nam B∏n lŒ qua Nhµ s∏ch V®n Lang B∏n lŒ qua Nhµ s∏ch Nh©n V®n B∏n lŒ qua h÷ thËng Si™u th Citimart (TP. HCM)
  •  Tπp ch› Æ≠Óc phÙc vÙ tr™n m‰i chuy’n bay cÒa H∑ng hµng kh´ng Air MeKong HÓp t∏c vÌi nghµnh hµng kh´ng PH|C V| DU KHÉCH Tı th∏ng 10/2010 Tπp ch› ch›nh th¯c hÓp t∏c vÌi h∑ng Hµng kh´ng AirMekong phÙc vÙ hµnh kh∏ch. Hµng ngµy AirMekong c„ tr™n 30 chuy’n bay nÈi Æa Æ’n 09 Æi”m: Hµ NÈi - TP. H Ch› Minh - Qui Nh¨n - Vinh - ßµ Lπt - Bu´n M™ ThuÀt - Pleiku - C´n ß∂o - PhÛ QuËc, mÁi hµnh kh∏ch sœ Æ≠Óc c†p ph∏t mi‘n ph› 01 cuËn Tπp ch› Travellive Æ∆t tπi l≠ng gh’ tr≠Ìc. B∏o phÙc vÙ kh∏ch hπng th≠¨ng gia tr™n m‰i chuy’n bay cÒa H∑ng hµng kh´ng tËt nh†t Ch©u ¢u - Turkish Airlines vµ H∑ng hµng kh´ng LOT Polish Airlines.
  • Th´ng tin TRAVELLIVESˇ TRANG 150 trang, in 4 mµuKHU§N KH‡, KêCH TH¶õC 21cm x 29cmLOÑI GIƒY C 230 (trang b◊a) C 100 (trang ruÈt)K∞ HÑN PHÉT HÄNH 1 th∏ng/k˙ vµo ngµy 15 hµng th∏ngSˇ L¶úNG PHÉT HÄNH 50.000 b∂n/k˙PHÑM VI PHÉT HÄNH Toµn quËcGIÉ BÉN 38.700vnÆC• QUAN CHû QUÅNNhµ Xu†t b∂n Th’ giÌi - Hi÷p hÈi Du lch Vi÷t Nam
  • NóI DUNGßIÕMß⁄N DISÅN HIGHTECHTRAVELBªng kinh nghi÷m th˘c t’ sau mÁi Bµi vi’t cÒa c∏c chuy™n gia, nhµ nhi™n C∏c s∂n ph»m c´ng ngh÷ cao cho duchuy’n Æi, ph„ng vi™n Travellive sœ c¯u v®n h„a, lch sˆ, kh∂o cÊ, m¸ thuÀt, lch, m∏y ∂nh, camera, xe h¨i du lch,..Æ≠a bπn Æ’n vÌi c∏c Æi”m du lch h†p ki’n trÛc cÊ,..d…n trong vµ ngoµi n≠ÌcKHÉMPHÉ THòITRANG WHAT&WHERECuÈc sËng, nh©n loπi »n ch¯a bao Khuynh h≠Ìng thÍi trang , BST ∏o tæm, H◊nh th¯c th´ng tin ngæn g‰n , ÆÈc Æ∏o,Æi“u k˙ b›, nh˜ng gi∏ tr mµ bπn ch≠a bikini, trang phÙc picnic, trang phÙc What & Where lµ chuy™n mÙc Æ≠Óc ÆÈctıng bi’t tÌi, ch≠a tıng h◊nh dung ... dπ hÈi, ... gi∂ y™u th›ch bÎi bπn c„ th” t◊m ki’m m‰i th´ng tin, ch≠¨ng tr◊nh v“ dch vÙ muaH∑y cÔng travellive kh∏m ph∏ sæm, gi∂i tr› vµ th≠ gi∑nFOOD&WINE GOLF&SPA HOTELS&RESORTSC∏c m„n ngon, ÆÈc Æ∏o vµ Æa Dch vÙ th≠ gi∑n vµ gi∂i tr› thÍi th≠Óng, Nh˜ng kh∏ch sπn, khu du lch nghÿ d≠Ïngchÿ th≠Îng th¯c. Ngh÷ thuÀt vµ v®n h„a Æem Æ’n cho bπn c∂ s¯c kh·e vµ vŒ Æãp. sang tr‰ng, ƺng c†p trong n≠Ìc vµ quËcr≠Óu vang TRAVELLIVE cung c†p cho bπn nh˜ng Æa t’. Kh∏ch sπn, resort Vi÷t Nam mÌi khai chÿ dch vÙ tinh t’ nh†t, ƺng c†p nh†t tr≠¨ng trong th∏ng. tπi Vi÷t Nam
  • NóI DUNG TOURLÑ Bπn Æ∑ tıng tham d˘ mÈt Æ∏m c≠Ìi d≠Ìi thÒy cung Î vnh bi”n Nha Trang, bay tr™n kinh kh› c«u, thi“n tı bi”n c∂ tÌi non cao, ho∆c treo m◊nh b™n v∏ch nÛi Æ∏ v´i lÎm chÎm tr™n Vnh Hπ Long,... Nh˜ng tour ÆÈc Æ∏o nµy chÿ c„ trong mÙc Tour Lπ BƒTßóNGSÅN BßS vµ BßS du lch Æang s´i ÆÈng h¨n tıng ngµy, ß©y lµ th tr≠Íng thu hÛt c∂ nhµ Æ«u t≠ trong vµ ngoµi n≠Ìc. MÁi sË chuy™n mÙc giÌi thi÷u mÈt bµi vi’t cÒa c∏c chuy™n gia, nhµ qu∂n l˝ BßS, ÆÂng thÍi giÌi thi÷u c∏c d˘ ∏n mÌi , d˘ ∏n Æ≠Óc quan t©m kÃm theo mÙc Tin th tr≠Íng BßS mÌi nh†t trong th∏ng.SHOPPINGDu lch ngµy nay kh´ng chÿ lµ MÈt sË CHUY£N M|Cngoπn c∂nh, cn lµ dp Æ” th·athÛ mua sæm - shopping, s®n KHÉChµng ÆÈc. TRAVELLIVE lu´n giÛpbπn cÀp nhÀt th´ng tin mÌi nh†ttı c∏c nh∑n hi÷u nÊi ti’ng toµnc«u dµnh cho c∂ 2 ph∏i nh≠:Louis Vuitton - Macr Jacobs Q&ATRAVEL- Bubberry - Rado - Mobiado - Travel Note (th´ng tin ng≠Íi du lch c«n bi’t : c∏cSomsonite,.. loπi thŒ thanh to∏n cho du kh∏ch, ph≠¨ng ti÷n vÀn chuy”n, thÒ tÙc xu†t nhÀp c∂nh,..)BAR/PUB/RESTAURANT ßIߢU-XEMGç?Bπn sœ t◊m th†y h÷ thËng nhµ TINKHUY⁄NMÑIDULëCHhµng sang tr‰ng vÌi m‰i phong Tin Hoπt ÆÈng Du lch, thËng k™ trong th∏ngc∏ch: nhµ hµng ¢u - É nhµ hµng l≠Óng kh∏ch du lch Æ’n Vi÷t Nam, ph©n theo thƒn ßÈ, Ph∏p, Italia, Braxin, Vi÷t tr≠ÍngNam,.. cÔng Æa chÿ Bar/Pub s´iÆÈng nh†t Hµ NÈi vµ TP.HCM
  • k’ hoπch nÈi dung TRAVELLIVE N°M 2012Th∏ng 1: Xu©n Nh©m Th◊nTh∏ng 2: Du xu©n & 8/3Th∏ng 3: SË th≠Íng/ Hu’ nh©n festival Hu’ 2012 (7-15/4/2012)Th∏ng 4: Du lch du thuy“nTh∏ng 5: Chuy™n Æ“ Du lch Hà - BI”NTh∏ng 6: Du lch Hà - Bi”nTh∏ng 7: Hotel & Resort, b†t ÆÈng s∂n du lchTh∏ng 8: Nhµ hµng (Bar, pub, club & restaurant) & Trung ThuTh∏ng 9: Chuy™n Æ“ K˙ nghÿ TR°NG MÀT K’t hÓp vÌi s˘ ki÷n th≠Íng ni™n do TRAVELLIVE tÊ ch¯c: Tri”n l∑m Honeymoon & Wedding PerfectTh∏ng 10: GolfTh∏ng 11: Spa & suËi kho∏ng n„ngTh∏ng 12: Gi∏ng sinh & T’t D≠¨ng lch
  • BIÕU GIÉ QUÅNG CÉOTRANGßÖCBIåT KêCHTH¶õC GIÉTrang b◊a 1 käp ho∆c b◊a 4 käp 42 x 29 cm 139.000.000 ÆTrang b◊a 4(B◊a 4 Æ∑ b∏n h’t th∏ng 12/2011) 21 x 29 cm 113.000.000 ÆTrang b◊a 2-3(B◊a 3 Æ∑ b∏n h’t th∏ng 12/2011) 21 x 29 cm 96.000.000 ÆTrang Æ∆c bi÷t k’ b◊a 2 (trang 3) 21 x 29 cm 88.000.000 ÆTrang Æ∆c bi÷t k’ b◊a 3 21 x 29 cm 63.000.000 Æ5 trang Æ∆c bi÷t tr≠Ìc trang nÈi dung 21 x 29 cm 63.000.000 ÆTrangruÈtÆ∆cbi÷tin2m∆t:Gi†y C230, 4 mµu, c∏n 2 m∆t 27 x 29 cm 100.000.000 ÆTRANGRUóT KêCHTH¶õC GIÉTrang käp 42 x 29 cm 71.000.000 ÆNguy™n trang 21 x 29 cm 48.000.000 Æ1/2 trang 21 x 14,5 cm 29 x 10,5 cm 30.000.000 Æ1/3 trang 21 x 9,7 cm 29 x 7 cm 22.000.000 Æ1/4 tran 10,5 x 14,5 cm 21 x 7,25 cm 29 x 5 cm 15.000.000 Æ1/8 trang 21 x 3,7 cm 6,75 x 10,5 cm 9.000.000 Ƨ nh· (chÿ ti’p nhÀn tı 03 k˙ trÎ l™n) 4 x 5 cm 4.000.000 ÆTRANGBÄIPRTrang ƨn(tËi Æa 400 k˝ t˘ kÃm h◊nh ∂nh) 21 x 29 cm 25.000.000 ÆTrang Æ´i(tËi Æa 800 k˝ t˘ kÃm h◊nh ∂nh) 42 x 29 cm 38.000.000 ÆQu∂ng c∏o dπng th´ng tin trong chuy™n mÙc (WHAT&WHERE) KÃm ∂nh 4.000.000 ÆTÄILIåUßêNHKáMTÑPCHê  GIÉß›nh kÃm tr™n trang b◊a 1Di÷n t›ch tËi Æa bªng 30% di÷n t›ch trang b◊a, kh´ng che khu†t logo tπp ch›, ÆÈ dµy tËi Æa 2mmTµi li÷u Æ›nh kÃm do kh∏ch hµng cung c†p 100.000.000 Æß›nh kÃm trong trang ruÈtK›ch th≠Ìc tËi Æa: 20x27 cm, ÆÈ dµy tËi Æa 1mmTµi li÷u Æ›nh kÃm do kh∏ch hµng cung c†o 74.000.000 Æ(GhichÛ:Ph› ch‰n v tr› trang 10%)
  • Li™n h÷ TRAVELLIVE HOA & L£ Communications JSC lµ ƨn v ÆÈcquy“n Æπi di÷n th≠¨ng mπi, khai th∏c qu∂ng c∏o - ti’p th - ph∏t hµnh cho tπp ch› TRAVELLIVE. Xin vui lng truy cÀp webstite: vntravellive.comho∆c li™n lπc theo Æa chÿ d≠Ìi Æ©y n’u qu˝ kh∏ch c«n th™m th´ng tin: TÑI HÄ NóI Ta soπn Tπp ch› TRAVELLIVE T«ng 3, SË 59 ThÓ NhuÈm, Hoµn Ki’m Tel: 04. 3936 8349 - Fax : 04. 3936 8350 TÑI TP.HCM V®n phng ßπi di÷n T«ng 2, SË 142 V‚ V®n T«n, P6, Q3. Tel: 08. 3930 9641 - Fax: 08. 3930 9642 LI£N Hå QUÅNG CÉO Hotline: 0989246411 Mr: SUBASH Sales & Marketing Manager Email: subc@vntravellive.com