เทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนแบบ Virtual Classroom
วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 183 ตุลาคม 2543,
หน้า 113 - 114 ได้แนะนา...
ตนเองพร้อมเครื่องมือรองรับการสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ๆ ทุก
ขนาดความต้องการ ตั้งแต่ระดับภาควิชาในมหาวิทยาลัยไป
จนถึงหลักสูตรม...
ทั้ง Learning Space Core และ Learning Space
Collaboration ซึ่งเป็นโมดูลของชุดฐานข้อมูลหลักที่แข็งแกร่ง
เอื้ออานวนต่อทุกสภา...
เกณฑ์การประเมินผลที่จาเป็นรวมถึงช่วยการเข้าถึงการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างยืดหยุ่น
Asynchronous ...
เสียงครบครัน สามารถรองรับการสื่อสารในชั้นเรียนอย่างเต็มที่
ทั้งอีเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ดและแอพพลิเค-ชันต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน
ไ...
เสมือนจริง (Virtual Classroom) ซึ่งสามารถดึงดูดความ
สนใจจากผู้เรียนทั่วทุกมุมโลก
ทั้ง Learning Space Core และ Learning Spa...
สร้างขึ้นใหม่ภายใต้มาตรฐาน AICC พร้อมความคล่องตัวใน
การจัดโครงสร้างหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขการควบคุมคุณภาพและ
เกณฑ์การประเมิ...
หรือห้องเรียนเสมือน) มาไว้บนเรียลไทม์อินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ชาญฉลาด พร้อมฟังก์ชันในการผลิตสื่อการสอนด้วยภาพและ
เสียงครบครัน ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนแบบ Virtual classroom

220
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
220
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนแบบ Virtual classroom

  1. 1. เทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนแบบ Virtual Classroom วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 183 ตุลาคม 2543, หน้า 113 - 114 ได้แนะนาตัวอย่างเทคโนโลยีที่จัดการเรียน การสอนแบบ Virtual Classroom คือโปรแกรม Lotus Learning Space 4.0 ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มสาหรับการเรียน การสอนบนอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบและมีความยืดหยุ่นสูงสุด ซึ่งได้ผนวกระบบการเรียนการสอนทางไกลและระบบชั้นเรียน แบบดั้งเดิมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมขีดความสามารถ รองรับการเรียนรู้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ คุ้มค่าทั้งในระดับ องค์กรสถาบันการศึกษา ในที่นี้มี 2 โมดูลหลัก ดังนี้ 1. LearningSpace Core ล้าหน้าด้วยขีดความสามารถในการนาเสนอบทเรียน ติดตามผล ตรวจสอบ และ บริหารจัดการหลักสูตรสาหรับการเรียนรู้ด้วย
  2. 2. ตนเองพร้อมเครื่องมือรองรับการสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ๆ ทุก ขนาดความต้องการ ตั้งแต่ระดับภาควิชาในมหาวิทยาลัยไป จนถึงหลักสูตรมาตรฐานที่ใช้ฝึกอบรมในองค์กรธุรกิจหรือสิสาห กิจขนาดใหญ่ 2. Learning Space Collaboration โดดเด่นด้วยการผสมผสานคุณสมบัติด้านบริหารจัดการและการ เรียนด้วยตนเอง ของ Learning Space Core เข้ากับบรรยากาศการ เรียนรู้เป็นกลุ่มผ่านการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน เสมือนจริง (Virtual Classroom) ซึ่งสามารถดึงดูดความ สนใจจากผู้เรียนทั่วทุกมุมโลก
  3. 3. ทั้ง Learning Space Core และ Learning Space Collaboration ซึ่งเป็นโมดูลของชุดฐานข้อมูลหลักที่แข็งแกร่ง เอื้ออานวนต่อทุกสภาพแวดล้อมการพัฒนาและนาเสนอบทเรียน ได้ตรงตามความต้องการ เพื่อความสาเร็จในการเรียนรู้สูงสุด สามารถรองรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ Self- directed : Learning Space Core ครบครัน ด้วยคุณสมบัติด้านการนาเสนอหลักสูตรสาหรับการเรียนด้วย ตนเอง เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ฟังก์ชันในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สร้างเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งข้อมูลบน เว็บหรือจากซีดีรอม สามารถนาเสนอทุกสื่อการเรียนการสอนที่ สร้างขึ้นใหม่ภายใต้มาตรฐาน AICC พร้อมความคล่องตัวใน การจัดโครงสร้างหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขการควบคุมคุณภาพและ
  4. 4. เกณฑ์การประเมินผลที่จาเป็นรวมถึงช่วยการเข้าถึงการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างยืดหยุ่น Asynchronous : คุณสมบัติที่เอื้อต่อการเรียนเป็นกลุ่มของ Learning Space Collaboration ประกอบด้วยฟังก์ชันที่รองรับการอภิปราย ถกปัญหา และการทางานเป็นทีม พร้อมสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดที่เน้นการแก้ปัญหา และแบบประเมินผล ช่วยเสริม ศักยภาพการเรียนด้วยตนเองและเรียนในระบบชั้นเรียนแบบ เรียลไทม์บนอินเทอร์เน็ต Synchronous : Learning Space 4.0 สามารถ จาลองสถานการณ์ของชั้นเรียนจริง ( Virtual Classroom หรือห้องเรียนเสมือน) มาไว้บนเรียลไทม์อินเทอร์เน็ตได้อย่าง ชาญฉลาด พร้อมฟังก์ชันในการผลิตสื่อการสอนด้วยภาพและ
  5. 5. เสียงครบครัน สามารถรองรับการสื่อสารในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งอีเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ดและแอพพลิเค-ชันต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน ได้ ฟังก์ชันสาหรับยกมือตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็น (Electronic Hand Raising) ฟังก์ชันแสดงรายชื่อ นักเรียนในชั้น ฟังก์ชันสาหรับสนทนาส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม (Chat Room) ห้องทางานออนไลน์สาหรับผู้สอน รวมทั้ง ฟังก์ชันออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือ ติดตามและประเมินผลมาตรฐาน AICC โดดเด่นด้วยการผสมผสานคุณสมบัติด้านบริหารจัดการและการ เรียนด้วยตนเอง ของ Learning Space Core เข้ากับบรรยากาศการ เรียนรู้เป็นกลุ่มผ่านการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
  6. 6. เสมือนจริง (Virtual Classroom) ซึ่งสามารถดึงดูดความ สนใจจากผู้เรียนทั่วทุกมุมโลก ทั้ง Learning Space Core และ Learning Space Collaboration ซึ่งเป็นโมดูลของชุดฐานข้อมูลหลักที่แข็งแกร่ง เอื้ออานวนต่อทุกสภาพแวดล้อมการพัฒนาและนาเสนอบทเรียน ได้ตรงตามความต้องการ เพื่อความสาเร็จในการเรียนรู้สูงสุด สามารถรองรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตทั้ง 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ Self- directed : Learning Space Core ครบครัน ด้วยคุณสมบัติด้านการนาเสนอหลักสูตรสาหรับการเรียนด้วย ตนเอง เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ฟังก์ชันในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สร้างเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งข้อมูลบน เว็บหรือจากซีดีรอม สามารถนาเสนอทุกสื่อการเรียนการสอนที่
  7. 7. สร้างขึ้นใหม่ภายใต้มาตรฐาน AICC พร้อมความคล่องตัวใน การจัดโครงสร้างหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขการควบคุมคุณภาพและ เกณฑ์การประเมินผลที่จาเป็นรวมถึงช่วยการเข้าถึงการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างยืดหยุ่น Asynchronous : คุณสมบัติที่เอื้อต่อการเรียนเป็นกลุ่มของ Learning Space Collaboration ประกอบด้วยฟังก์ชันที่รองรับการอภิปราย ถกปัญหา และการทางานเป็นทีม พร้อมสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดที่เน้นการแก้ปัญหา และแบบประเมินผล ช่วยเสริม ศักยภาพการเรียนด้วยตนเองและเรียนในระบบชั้นเรียนแบบ เรียลไทม์บนอินเทอร์เน็ต Synchronous : Learning Space 4.0 สามารถ จาลองสถานการณ์ของชั้นเรียนจริง ( Virtual Classroom
  8. 8. หรือห้องเรียนเสมือน) มาไว้บนเรียลไทม์อินเทอร์เน็ตได้อย่าง ชาญฉลาด พร้อมฟังก์ชันในการผลิตสื่อการสอนด้วยภาพและ เสียงครบครัน สามารถรองรับการสื่อสารในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งอีเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ดและแอพพลิเค-ชันต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน ได้ ฟังก์ชันสาหรับยกมือตอบคาถามหรือแสดงความคิดเห็น (Electronic Hand Raising) ฟังก์ชันแสดงรายชื่อ นักเรียนในชั้น ฟังก์ชันสาหรับสนทนาส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม (Chat Room) ห้องทางานออนไลน์สาหรับผู้สอน รวมทั้ง ฟังก์ชันออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือ ติดตามและประเมินผลมาตรฐาน AICC

×