หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

on

 • 11,760 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,760
Views on SlideShare
11,753
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
68
Comments
0

2 Embeds 7

https://jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 6
http://a0.twimg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา Presentation Transcript

 • สื่อประกอบการสอนวิชา พระพุทธศาสนาเรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาระดับชัน ม.4 ้จัดทาโดยอ.ประเสริฐ แจ่มแจ้งกลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ ้วัฒนธรรม
 • หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักอริยสัจ 4
 • หัวข้อหลักธรรมอริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) นิยาม 5 อกุศลวิตก 3 นิโรธ (ธรรมทีควรบรรลุ) ่ ภาวนา 4 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) อุบาสกธรรม 5 วุฒิธรรม 4 พระสัทธรรม 3 พละ 5
 • ทุกข์(ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5
 • ขันธ์ 5 รูปขันธ์ รูปขันธ์ 5 เวทนา นามขันธ์ สัญญา วิญญาณ สังขาร
 • รูปขันธ์ = ร่างกายขันธ์ 5 เวทนา =รู้สก ึ สัญญา =จาได้หมายรู้ สังขาร =นึกคิด วิญญาณ = รับรู้
 • รูปขันธ์ = ร่างกาย,พฤติกรรม ทั้งหมดของร่างกาย ปฐวีธาตุ(ดิน) เนื้อ,หนัง,กระดูก อาโปธาตุ (น้า) น้าในร่างกาย,เลือด เตโชธาตุ (ไฟ) อุณหภูมิวาโยธาตุ (ลม) ส่วนที่สั่นสะเทือน
 • เวทนา = ความรู้สึกที่เกิดต่อสิ่งที่รับรู้สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
 • สัญญา =จาได้หมายรู้จาได้ คือ รู้จกสิ่งนั้น ๆ เมื่อไปพบเข้าอีก ัหมายรู้ คือ รู้ว่า รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์
 • สังขาร =นึกคิดสังขาร คือสิ่งทีปรุงแต่งจิต หรือสิงที่ ่ ่ หิวจัง..กระตุ้นผลักดันให้มนุษย์กระทาการ อยากหม่าเบอร์เกอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ เรียกว่าแรงจูงใจสังขาร = วิญญาณ + เวทนา + สัญญา
 • วิญญาณ = รับรู้ จักขุวิญญาณ ชิวหาวิญาณ ฆานวิญญาณโสตวิญญาณ มโนวิญญาณ กายวิญญาณ
 • สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)นิยาม 5 อกุศลวิตก
 • นิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการอุตุนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับลม ฟ้า อากาศ ฤดูกาล
 • นิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ พีชนิยาม หมายถึงกฎธรรมชาติเกียวกับการสืบพันธุ์ ่
 • นิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ จิตตนิยาม หมายถึงกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทางานของจิต
 • นิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ ธรรมนิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งปวง
 • นิยาม หมายถึง กฎธรรมชาติ 5 ประการ กรรมนิยาม หมายถึงกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษย์
 • กฎแห่งกรรมคนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทากรรมดี ย่อมได้รับผลดีผู้ทากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว
 • ความเข้าใจในเรื่องของกรรม กรรมและผลของกรรมบางครั้งก็ขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขอย่างอื่น เช่น กาลเวลา ความเป็นไปในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้าย ใช่ว่าจะเป็นผลจากกรรมเก่าเสีย ทั้งหมด
 • ผลของกรรมระดับผลทางสังคม การทาความดีจะได้ผลเต็มที่หรือไม่ในระดับ ที่เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่กับว่ามีความ พร้อมดังนี้หรือไม่ 1. ทาดีถูกทีหรือไม่ ่
 • ผลของกรรมระดับผลทางสังคม การทาความดีจะได้ผลเต็มที่หรือไม่ในระดับ ที่เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่กับว่ามีความ พร้อมดังนี้หรือไม่ 2. บุคลิกรูปร่างเหมาะสมหรือไม่
 • ผลของกรรมระดับผลทางสังคม การทาความดีจะได้ผลเต็มที่หรือไม่ในระดับ ที่เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่กับว่ามีความ พร้อมดังนี้หรือไม่ 3. ทาดีถูกกาลเวลาหรือไม่
 • ผลของกรรมระดับผลทางสังคม การทาความดีจะได้ผลเต็มที่หรือไม่ในระดับ ที่เป็นผลทางสังคม ขึ้นอยู่กับว่ามีความ พร้อมดังนี้หรือไม่ 4. ทาดีเต็มที่หรือไม่
 • ตามหลักจูฬกัมมวิภังคสูตร ได้กาหนดสิงที่เป็นผลของกรรมเก่าไว้ คือ ่ ความประณีตสวยงามหรือไม่สวยงาม ของรูปร่างที่มีมาโดยกาเนิด การเกิดในตระกูลสูงหรือต่า ความร่ารวยหรือยากจน ความสามารถทางสติปัญญา หรือความ โง่เขลาที่มีมาแต่กาเนิด ความสมบูรณ์หรือความอ่อนแอของ ร่างกาย ความยืดยาวหรือสั้นของอายุ
 • คุณค่าทางจริยธรรมของนิยาม 5 ทาให้มองชีวิตประกอบด้วยเหตุปัจจัยที่หลากหลาย กฎแห่งกร กรมและกฎธรรมชาติ ทาให้เป็นคนใจกว้าง ไม่มองชีวิตเป็นเรื่องคับแคบ สามารถแก้ไข ปัญหาได้ตรงจุด ทาให้มองเห็นว่าชีวิตเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นไปตาม เหตุและปัจจัย ทาให้เข้าใจว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรม เป็นกฎที่มีผล่ต่อมนุษย์มาก ที่สุด
 • อกุศลวิตก 3
 • อกุศลวิตก 3 คือ ความนึกคิดที่ไม่ดี กามวิตก คือ ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความโลภ พยาบาทวิตก คือ ความนึกคิดที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาท วิหิงสาวิตก คือ ความนึกคิดที่ประกอบด้วยการเบียดเบียนมุ่งร้าย
 • วิตก คือ การคิด การใคร่ครวญ กุศลวิตก คือ ความนึกคิดที่ดีงาม อกุศลวิตก 3 คือ ความนึกคิดที่ไม่ดี1. เนกขัมมวิตก 1. กามวิตก คือความนึกคิดคือ ความนึกคิดที่ไม่ยึดติดเกี่ยวกับอะไร ที่ประกอบด้วยความโลภ2. อพยาบาทวิตก 2. พยาบาทวิตก คือความนึกคิดคือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตา ที่ประกอบด้วยความอาฆาตพยาบาท3. อวิหิงสาวิตก คือ 3. วิหิงสาวิตก คือ ความนึกคิด ความนึกคิดที่ไม่คิดร้ายผู้อื่น ที่ประกอบด้วยการเบียดเบียนมุ่งร้าย
 • นิยาม 5 อกุศลวิตก สมุทัย พิจารณาให้เห็นโทษลด เพื่อ กาจัด ละ บรรเทา
 • นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) ภาวนา 4
 • ภาวนา 4ภาวนา 4 หมายถึง การทาให้มีขึ้น การทาให้เกิดขึน การเจริญ หรือ ้ การพัฒนาตน มี 4 ประการ ได้แก่
 • ภาวนา 41. กายภาวนา หรือ กายสังวร ตาหมายถึง การฝึกอบรมทางกาย หู จมูก ลิน ้ กาย
 • ภาวนา 4กายเมื่อถูกฝึกแล้ว
 • ภาวนา 4 2. สีลภาวนา หมายถึง การฝึกอบรมตนให้มความประพฤติทตงอยู่ในระเบียบวินัย ี ี่ ั้ ไม่สร้างความเดือดร้อน
 • ภาวนา 4 3. จิตตภาวนาหมายถึง การฝึกอบรมทางจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคงเจริญงอกงาม
 • ภาวนา 4จิตตภาวนา ทาน ปิยวาจาสังคหวัตถุ 4 อัตถจริยา สมานัตตา
 • ภาวนา 4จิตตภาวนา จิตที่ฝึกแล้วสามารถประสบความสาเร็จได้ โดยปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ฉันทะอิทธิบาท 4 วิริยะ จิตตะ วิมังสา
 • ภาวนา 4 4. ปัญญาภาวนา หมายถึง การฝึกอบรมปัญญาให้รเู้ ข้าใจสิงทังหลายตามความเป็นจริง ่ ้
 • คุณค่าทางจริยธรรมของภาวนา 4 มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง เมื่อรู้จักพัฒนาตนเองจะเป็นเครื่องวัดความ เป็นมนุษย์หรือจาแนกคนและสัตว์ออกจากกัน การพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ จะต้องกระทาครบทั้ง 4 ด้าน คือ กาย ศีล จิต(สมาธิ) ปัญญา การพัฒนาที่ถูกต้อง ต้องดาเนินตามขั้นตอนของภาวนาทั้ง 4 ให้ครบถ้วน
 • พระสัทธรรม 3 วุฒิธรรม 4อุบาสกธรรม 5 พละ 5 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
 • สัทธรรม 3
 • สัทธรรม 3 คือ ธรรมที่ดี หรือธรรมของคนดี• 1. ปริยัติธรรม คือ การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง• 2. ปฏิบัติสัทธรรม คือ การนาหลักธรรมคาสอนที่ได้ศึกษาไปลงมือ ปฏิบัติ_(มรรค 8) ถือว่าสาคัญมาก• 3. ปฏิเวธสัทธรรม คือ การได้รับผลจากการปฏิบัติได้แก่ ความสาเร็จ ความสุข ความสงบใจ
 • ความสัมพันธ์ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธปริยติ ั การศึกษาแผนที่ วิธีการเดินทางปฏิบติ ั การเดินทางปฏิเวธ ถึงจุดหมายปลายทาง
 • วุฒิธรรม 4
 • วุฒิธรรม 4วุฒิธรรม 4 คือ คุณธรรมหรือหลักการที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามหรือหลักธรรมที่ สนับสนุนให้มีปัญญา 4 ประการ• สัปปุริสสังเสวะ คือ การคบหาสัตบุรุษหรือคนดี• สัทธัมมัสสวนะ คือ การฟังสัทธรรม หรือ เอาใจใส่ศึกษาความรู้จริง• โยนิโสมนสิการ คือ การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี• ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
 • คุณค่าของวุฒิธรรม 4• หลักปัญญาวุฒิธรรมเป็นหลักธรรมสนับสนุนให้มีปัญญา• สามารถนาหลักธรรมนี้พัฒนาชีวิตทั้งชีวิตได้ทุกแง่ทุกมุม
 • สรุปวุฒิธรรมเพื่อให้จาได้ง่าย คือ• คบคนดีที่เป็นปราชญ์• ฉลาดรู้จักฟังคาของท่าน• วิจารณ์วิจัยด้วยปัญญา• น้อมนามาปฏิบัติให้สมภูมิ
 • พละ 5 ธรรมอันเป็นกาลัง หรือธรรมอันเป็นพลังทาให้เกิดความมั่นคง ทาให้ดาเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นไหวต่อภัยหรืออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสู่การบรรลุอริยมรรคอริยผลโดยตรง
 • พละ 5 คือ ธรรมอันเป็นกาลัง สัทธา คือ ความเชื่อที่มีปัญญาหรือเหตุผลเป็นพื้นฐาน วิริยะ คือ ความเพียรในสิ่งที่ถูกต้อง สติ คือ ความระลึกได้ หรือความเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลา สมาธิ คือ ความตั้งมั่นแห่งจิต หรือการควบคุมจิตให้สงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่าน ปัญญา คือ ความรอบรู้ ซึ่งมี บ่อเกิดอยู่ 3 ทาง ได้แก่ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา
 • คุณค่าของจริยธรรมของพละ 5 พละ 5 จะต้องปฏิบัติให้ได้สมดุลกันเสมอ คือ สัทธา ต้องพอดีกบ ปัญญา ั  วิริยะ ต้องพอดีกับ สมาธิ  สติ ควบคุมทั้ง สัทธา วิริยะ สมาธิ และปัญญาคนมีศรัทธา แต่ขาดปัญญา จะกลายเป็นคนงมงาย เชื่อคนง่ายคนมีปัญญา แต่ขาดศรัทธา จะกลายเป็นคนหัวดื้อคนมีวิริยะ แต่ขาดสมาธิ จะกลายเป็นคนเหนื่อยเปล่า หรือฟุ้งซ่านคนมีสมาธิ แต่ขาดวิระยะ จะกลายเป็นคนเกียจคร้านติดอยู่ในสุขที่เกิดจากสมาธิ
 • อุบาสกธรรม 5
 • อุบาสกธรรม 5 มีศรัทธา คือ มีความเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และคาสอน มีศีล คือ รักษากาย วาจาให้เรียบร้อย ไม่ถือเอามงคลตื่นข่าว คือ ไม่เชื่อข่าวลืออย่างไร้เหตุผลแต่ให้เชื่อให้หลักของ กรรม ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา คือ ยึดมั่นในการทาบุญตาม หลักพระพุทธศาสนา คือ บุญกิริยาวัตถุ 10 ขวนขวายในการอุปภัมภ์บารุงพระพุทธศาสนา คือ มีส่วนร่วมในศาสนพิธี บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน อุปภัมภ์ภิกษุ
 • บุญกิริยาวัตถุ 10 การบริจาคทาน รักษาศีล การเจริญภาวนา อ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือกิจการของผู้อื่น การให้ส่วนบุญ การอนุโมทนาส่วนบุญ การฟังธรรม การแสดงธรรม การนาความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
 • พระสัทธรรม 3 วุฒิธรรม 4อุบาสกธรรม 5 พละ 5 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
 • มงคล 38• สงเคราะห์บุตร• สงเคราะห์ภรรยา• ความสันโดษ
 • มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร มีคุณธรรม ตั้งอยู่ในศีลอภิชาตบุตร มีคุณสมบัติอื่นๆ ดีกว่าพ่อแม่ เรน ได้รบคัดเลือกให้ ั เป็นตัวแทนรณรงค์ สร้างชื่อเสียง ต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้แก่วงค์ตระกูล
 • มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร อนุชาตบุตร ศีลเท่าเทียมกับพ่อแม่ ธรรม คุณสมบัติ
 • มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร อวชาตบุตร ไม่มีศีลด้อยกว่ากับพ่อแม่ ไม่มีธรรม คุณสมบัติ
 • มงคล 38 การสงเคราะห์บุตร ปัจจัยในการสงเคราะห์บุตร อาหาร เอาใจใส่ สงเคราะห์ด้วย สงเคราะห์ด้วย ความเข้าใจ อามิส ธรรมเครื่องนุ่งห่ม ความอบอุ่น ยารักษาโรค ความรัก ที่อยู่อาศัย สั่งสอน
 • หลักการในการสงเคราะห์บุตร ความรัก เมตตา ความปราถนาดี ความสงสาร กรุณา คิดช่วยให้ลูกพ้นพรหมวิหาร 4 จากความทุกข์ ความยินดี มุทิตา เมื่อบุตรอยู่ดีมีสุข อุเบกขา ความวางใจ เป็นกลาง
 • หลักการในการสงเคราะห์บุตร ห้ามทาความชั่ว ให้ดารงตนอยู่ในความดีทิศ 6 ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครองที่สมควรให้ มอบทรัพย์สมบัติ ให้ตามโอกาสอันควร
 • มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยา• หลักในการเลือกคูครอง มีหลักเกณฑ์ 4 ประการ เรียกว่า ่ หลักสมชีวตาธรรม 4 ได้แก่ ิ สมสัทธา คือ มีศรัทธาเสมอเหมือนกัน สมสีลา คือ มีศีลธรรมเสมอเหมือนกัน สมจาคา คือ มีความเสียสละเสมอเหมือนกัน สมปัญญา คือ มีความรู้และปัญญาเสมอ เหมือนกัน
 • มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยาหลักธรรมในการครองเรือน 4 ประการ สัจจะ ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ทมะ รู้จักข่มจิตใจ ขันติ อดทน อดกลั้น จาคะ เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
 • มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยาหลักธรรมทิศ 6 สามี-ภรรยาพึงปฏิบัตตอกัน ิ่ สามีที่ดีควรปฏิบัติต่อภรรยา 5 ประการ ยกย่องให้เกียรติ ไม่ดูกหมิ่นภรรยา ไม่นอกใจภรรยา มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ หาเครื่องประดับมามอบให้ตามโอกาส อันควร
 • มงคล 38 การสงเคราะห์ภรรยา ภรรยาทีดี ่ ควรปฏิบตตอสามี 5ประการคือ ัิ่ จัดการงานภายในบ้านให้ดี สงเคราะห์ญาติมิตรของสามี ไม่นอกใจสามี รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามา ขยันในงานกิจการงานทั้งปวง
 • มงคล 38 ความสันโดษ จีวร บิณฑบาตสันโดษที่สอนพระภิกษุ คือความมักน้อย รู้จักพอใจในปัจจัย 4 เสนาสนะ เภสัช ยินดีในสิ่งที่ตนมี สันโดษที่สอนบุคคลธรรมดา ยินดีในสิ่งที่ตนทา ตามกาลังความสามารถ
 • มงคล 38 ความสันโดษ มงคล 38 ความสันโดษ • ความสันโดษตามหลัก พระพุทธศาสนามี 3 ประเภท ได้แก่ ยถาลาภสันโดษ คือ ความยินดีตามที่ ได้ ยถาพลสันโดษ คือ ความยินดีตาม กาลังที่มีอยู่ ยถาสารุปปสันโดษ คือ ความ ยินดีตามสมควร
 • คุณค่าของสันโดษ• สอนให้รู้จักพอ• สอนให้รู้จักประมาณตน• สอนให้ไม่ละโมบโลภมาก• ลดความเห็นแก่ตว ั• คนทีมสนโดษจึงเป็นคนทีสงบสุข ่ีั ่• คนในสังคมมีความสามัคคีปองดองกัน
 • มงคล 38 ความสันโดษ แนวทางการปฏิบตตนเพือให้สนโดษ ัิ ่ ั ได้แก่ รู้จักวิเคราะห์ตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มสติและมีเหตุผล ี ควบคุมพฤติกรรมของตน
 • สรุป สันโดษ รู้จักตนเอง ความหมายสันโดษ ที่แท้จริง ต้องมีฉันทะ(พอใจ) ไม่ใช่ ความเกียจคร้านปลีกตัวออกจากสังคม ขาดความกระตือรือร้น
 • กรุณาเลือกคาถาม คาถามข้อที่ 1 คาถามข้อที่ 11  คาถามข้อที่ 21 คาถามข้อที่ 2  คาถามข้อที่ 12  คาถามข้อที่ 22 คาถามข้อที่ 3  คาถามข้อที่ 13  คาถามข้อที่ 23 คาถามข้อที่ 4  คาถามข้อที่ 14  คาถามข้อที่ 24 คาถามข้อที่ 5  คาถามข้อที่ 15  คาถามข้อที่ 25 คาถามข้อที่ 6  คาถามข้อที่ 16  คาถามข้อที่ 26 คาถามข้อที่ 7  คาถามข้อที่ 17  คาถามข้อที่ 27 คาถามข้อที่ 8  คาถามข้อที่ 18  คาถามข้อที่ 28 คาถามข้อที่ 9  คาถามข้อที่ 19  คาถามข้อที่ 29 คาถามข้อที่ 10  คาถามข้อที่ 20  คาถามข้อที่ 30
 • จบการน่าเสนอแล้ว แต่เดี๋ยว.....วันนี้คุณท่าความดีหรือ ยังค่ะ.....
 • 1.พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของพุทธคือข้อใด ก. พระปัจเจกพุทธ ข. พระพุทธาพุทธะ ค. พระอนุพุทธะ ง. พระสัพพัญญพุทธะ
 • 2. คุณค่าของพุทธะที่แสดงออกมาใน รูปของโลกัตถจริยา คือข้ดใดก. การสั่งสอนธรรมข การมีพุทธบริษัทค. การตรัสรู้ด้วยตนเองง. การก่อตั้งพระศาสนา
 • 3. ข้อใดจัดเป็นอนุพทธะ ุก. พระพุทธทาสภิกขุข. พระเทพมุนีค. พระพุทธเจ้าง. พระอัญญาโกทัญญะ
 • 4.ข้อใดกล่าวไม่ถกต้องเกียวกับอริยสัจ 4 ู ่ก. ทุกข์ ธรรมที่ควรรู้ข. นิโรธ ธรรมที่ควรบรรลุค. สมุทัย ธรรมที่ควรระลึกง. มรรค ธรรมที่ควรเจริญ
 • 5.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องก. สัญญา จาได้ข. สังขาร ร่างกายค. วิญญาณ รับรู้ง. เวทนา ความรู้สึก
 • 6. สัทธา วิรยะ สติ สมาธิ ิ ปัญญา ตรงกับหลักธรรมในข้อใด ก. อุบาสกธรรม 5 ข. วุฒิธรรม 5 ค. พละ 5 ง. สัทธรรม
 • 7.สานวนไทยทีกล่าวว่า ่เผอเรอกระเชอก้นรัว ตรงกับข้อใด ่ก. สมาธิข. สติค. ปัญญาง. วิริยะ
 • 8. สามีภรรยาคู่นี้มีความเหมาะสมกันมาก ชอบให้ทานช่วยเหลือผูอื่นเหมือนกัน ้ ข้อความดังกล่าวกสอดคล้องกันข้อใด ก. สมสีลา ข. สมจาคา ค. สมปัญญา ง. สมสัทธา
 • 9. โชคดี ไม่ยอมไปกับเพือนๆที่ชวน ่ไปดื่มเหล้าเพราะนึกถึงภรรยาและลูกๆรออยูทบ้าน การกระทาของโชคดี ่ ี่สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใดก. สัจจะข. ทมะค. ขันติง. จาคะ
 • 10. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับกรรมนิยาม ก. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ข. ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ค. เกลือจิ้มเกลือ ง. หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
 • 11. รงรอง ยินดีกับผลงานของตนเองซึ่งได้รางวัลรองชนะเลศแสดงว่า รงรองมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด ก. ยถาลาภสันโดษ ข. ยถาพลสันโดษ ค. ยถาสารุปปสันโดษ ง. สันโดษ
 • 12. ข้อใด หมายถึงหลักธรรมทีทาให้ ่ผู้ปฏิบัติประสบกับความเจริญงอกงาม ก. พละ 5 ข. ภาวนา 4 ค. วุฒิธรรม 4 ง. อุบาสกธรรม
 • 13. สามีและภรรยาทีมีความประพฤติ ่เหมือนๆ กันจะครองชีวตคูอยูได้นาน ิ ่ ่แสดงว่าทังคู่มีความเหมาะสมในเรืองใด ้ ่ก. สมสีลาข. สมจาคาค. สมปัญญาง. สมสัทธา
 • 14. แมนสรวง รูสกโล่งอก ้ึหายเหนือย และมีความสุขทีสามารถ ่ ่เข้าเรียนในคณะที่ตนเองต้องการ ก. ปริยัติ ข. ปฏิบัติ ค. ปฏิเวธ ง. ปฏิรูป
 • 15.ภาวนา 4 เป็นหลักธรรมทีจด ่ัอยูในอริยสัจ 4 ข้อใด ่ ก. ทุกข์ ข. นิโรธ ค. มรรค ง. สมุทัย
 • 16.ถ้านักเรียนต้องการให้ตนมีความขยันและอดทนในการศึกษาเล่าเรียน ต้องฝึกอบรมภาวนาข้อใดก. กายภาวนาข. สีลภาวนาค. จิตตภาวนาง. ภาวนา
 • 17.ความนึกคิดทีประกอบด้วยการเบียด ่เบียนมุงร้าย ตรงกับข้อใด ่ก. อกุศลวิตกข. กามวิตกค. พยาบาทวิตกง. วิสิงสาวิตก
 • 18.การฝึกอบรมให้ตงอยู่ในระเบียบ ั้วินย ไม่เบียดเบียนผูอื่นตรงกับ ั ้หลักธรรมในข้อใด ก. กายสังวร ข. สีลภาวนา ค. จิตตภาวนา ง. ปัญญาภาวนา
 • 19. ในการเดินทางไปท่องเทียว ่ แผนทีเ่ ปรียบเสมือนกับข้อใดก. ปริยัติข. ปฏิบัติค. ปฏิเวธค. ปฏิรูป
 • 20.ธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม แก่ผู้ปฏิบัติตรงกับหลักธรรมในข้อใดก. พละ 5ข. สัทธรรมค. วุฒิธรรมง. ภาวนา
 • 21.การไม่ถือมงคลตืนข่าว ่ และไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศษสนา สอดคล้องกับหลักธรรมในข้อใดก. อุบาสกธรรมข. พละ 5ค. สัทธรรมง. ภาวนา
 • 22.นาเดีย เป็นลูกทีมีคณธรรม มีศีล ่ ุมีคณสมบัตเิ ทียบเท่ากับพ่อแม่ ุจัดเป็นบุตรประเภทใด ก. อภิชาตบุตร ข. อนุชาตบุตร ค. อวชาตบุตร ง. นวชาตบุตร
 • 23. โยนิโสมนสิการมีความหมายตรงกับข้อใดก. การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธีข. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมค. การคบหาสัตบุรุษหรือคนดีง. การเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้
 • 24. ข้อใดจัดเป็นหลักธรรม พรหมวิหาร 4ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาข. เมตตา สัจจะ วิริยะ สติค. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาง. สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
 • 25. พรหล้า คิดแต่จะขโมยของ แพนเค้ก พฤติกรรมของ พรหล้าจัดเป็นวิตกในข้อใด ก. วิหิงสาวิตก ข. พยายามวิตก ค. กามวิตก ง. วิตกจริต
 • 26. การกระทาในข้อใดจัดเป็น ปัญญาภาวนาก. เอมมี่ ตั้งใจอ่านหนังสือทุกวันข. เจนนี่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ โรงเรียนค. นาธาน ตั้งใจทางานที่ได้รับ มอบหมายด้วยความสุขุมรอบคอบง. นาเดีย ออกกาลังกายทุกวัน
 • 27. ข้อใดไม่จดอยู่ในหลักอริยสัจ ัในหมวด มรรคก. อุบาสกธรรม3ข. พละ 5ค. สัทธรรม 3ง. ขันธ์ 5
 • 28. ข้อใดเป็นความหมายของธรรม อันเป็นพลังทาให้เกิดความมั่นคง ก. พละ 5 ข. สัทธรรม ค. วุฒิธรรม ง. ภาวนา
 • 29. นารี เป็นนักเรียนทุน ที่มีความประพฤติดีและได้รบทุนจนถึงระดับ ัปริญญาเอก แล้วกลับมาทาให้กับประเทศชาติ นารีจัดเป็นบุตรประเภทใดก. อภิชาตบุตรข. อนุชาตบุตรค. อวชาตบุตรง. นวชาตบุตร
 • 30. สขีภริยา มีความหมายตรงกับข้อใด ก. ภรรยาที่ประพฤติตนเยี่ยงโจร ข. ภรรยาที่ประพฤติตนเยี่ยงนาย ค. ภรรยาที่ประพฤติตนเยี่ยงเพื่อน ง. ภรรยาที่ประพฤติตนเยี่ยงทาส
 • ถ้าทาถูกเดี๋ยวมีรางวัลจ๊ะ
 • ตั้งใจทาใหม่อีกครั้งครับ สู้..สู้
 •  ลองใหม่ค่ะ.. ลองใหม่..คราวนี้อย่าให้พลาดนะค่ะ.
 • อะไรนะครับ..อ๋อ.คุณรู้ว่าทายังไม่ถูก ใช่ไหมครับ..
 • ผิดค่ะ
 • ผิดนะค่ะ
 • ผิดครับผม...
 • ยังไม่ถูกครับ
 •  ผมเอาใจช่วยครับตั้งใจหน่อย เดี๋ยวก็ต้องทาถูก
 • ขอโทษ...จ๊ะเฮวอน ผมจะตั้งใจทาครับ คุณยังทาไม่ถูกนะคราวนี้ใม่พลาด.... มินวู
 •  เอ..ยังไม่ถูกตั้งใจ..อีกครั้งครับ
 • พยายามเข้า คุณต้องทา ได้แน่..แน่ค่ะ
 • ตั้งใจทาหน่อยครับ
 • ผิด..เห็น.. เห็น.. ครับ
 • ลองอีกที คราวนี้ต้อง ตั้งใจให้มากนะค่ะ
 • ถูกต้องนะครับ
 • ผมรู้ว่าคุณเก่ง...เจ๋งสุด สุดครับ
 • ชนะเลิศ...ถ้วยนี้เป็นของคุณ
 • คุณเก่งมากครับ เยี่ยมจริงๆ
 • ถูกต้องครับผม
 •  ถู.. ถูก.. ถูกต้อง...นะครับ
 •  เยี่ยมไปเลย......ทาข้อต่อไปเลยนะ ค่ะ
 • ถูกต้องนะค่ะ...เก่งม๊าก มาก
 • พี่ชายว่า..ถูกต้อง ..ครับผม..
 • ถูกต้องครับ
 • ถูกต้องครับ
 • ถูกต้องครับ
 • ถูกต้องครับ