CO M CE R C A R MA T E R IA LCA R T O G R À F ICAL CAT À L E G DE LA UV
CARTO TE C AEl catàle g e n línia Tr ob es re u n eix tots els fo nsde les biblioteq u es de la U niver sitat deValè ncia,...
CARTO TE C AHi ha una descripció del seu ús gene ral i les seues presta cio n s en      Triar el tutorialO l’aju da ...
CARTO TE C AEn Trobe s el material carto grà fics’identific a am b la icon a
CARTO TE C AElem en ts dels registre s biblio grà fic s que perm eten cerca r i recu pera r inform ació :  Tipus de doc...
Tipus de              docum entTítol i nom bre de full    Escala              Notes    ...
CARTO TE C A         TIPU S DE DOC U M E N TCerca per índexs : selec cion a r Map es al despleg ableAvanç ad a: se...
CARTO TE C A              AUTO R  Person al: Fanti, Man fre do  Útil per a carto gra fia antig a  Col·...
CARTO TE C A          NOM B R E DE FULL E n les s èries ca rto gràfiq ue s, el n o m bre de fullserv eix per ide ...
CARTO TE C A             MATÈ R IE SSem p re en valen cià.Cerca per índexs. Intro du ir els term es al mateix ...
CARTO TE C A       MATÈ R IE S. Mon o grafiesPer cerc ar estu dis teòrics, histò ric s, etc. Cartog rafiaEx.: Cart...
CARTO TE C A        MATÈ R IE S. Mon o grafiesAltres matèrie s:  Atles – Història (estu dis teòrics sobre els at...
CARTO TE C A         MATÈ R IE S. Mape sS’em pra el term e : Map esEx.: Morella (Com u nita t Valencia n a) - Map...
CARTO TE C A          MATÈ R IE S. Mape sAltres tipus de map es: s’em pr a la matè ria adien t i el term e Mape ...
CARTO TE C A          MATÈ R IE S. Mape s  Mapes de la Terra : Map am u ndis  Mapes d’op era cio n s de guerr...
CARTO TE C A   MATÈ R IE S. Altres docu m en ts carto grà fic s  Atles  Cartes aeron à u tiqu es  Cartes nàutiqu e...
CARTO TE C A          MATÈ R IE S. Plànols  Plànols d’edificis o altres cons tru ccio n s:  Nom de l’edifici ...
CARTO TE C A             ESCALA  És un cam p de la Cerc a Avan ça da  S’escriu rà : 50.00 0 (NO 1:50.0 0 0...
CARTO TE C A            NOT E SDescriue n elem e nts tècnics , deco ratiu s i altres característiq u es dels m...
CARTO TE C A           NOT E SCerca per para ulaCerca Avan ç ad a. Opció Tot el registre
CARTO TE C ALa cerca avan ç ad a perm et com bina r diferen ts elem en ts a la vega da
CARTO TE C A           RECO R D A Inform ació general sobre l’ús del catàleg (veureels resulta ts d’un a cerc a...
CARTO TE C AGRÀ C IE S PER LA VOS T R A ATE N C IÓ      cartote ca @ u v .e s
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Con cercar material cartogràfic en el catàleg de la biblioteca de la Universitat de València

1,697 views
1,665 views

Published on

Presentació que mostra com recuperar material cartogràfic en el catàleg de la biblioteca de la Universitat de València

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,024
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Con cercar material cartogràfic en el catàleg de la biblioteca de la Universitat de València

 1. 1. CO M CE R C A R MA T E R IA LCA R T O G R À F ICAL CAT À L E G DE LA UV
 2. 2. CARTO TE C AEl catàle g e n línia Tr ob es re u n eix tots els fo nsde les biblioteq u es de la U niver sitat deValè ncia, inde pe n de nt m ent d el seu s up ort oubica ció http://trob es .uv.e s/
 3. 3. CARTO TE C AHi ha una descripció del seu ús gene ral i les seues presta cio n s en Triar el tutorialO l’aju da del mateix catà le g
 4. 4. CARTO TE C AEn Trobe s el material carto grà fics’identific a am b la icon a
 5. 5. CARTO TE C AElem en ts dels registre s biblio grà fic s que perm eten cerca r i recu pera r inform ació : Tipus de docu m e nt Autor Títol Nom b re de full (a les series cartog rà fiqu e s) Matèries Escala Notes
 6. 6. Tipus de docum entTítol i nom bre de full Escala Notes Matèries Autors
 7. 7. CARTO TE C A TIPU S DE DOC U M E N TCerca per índexs : selec cion a r Map es al despleg ableAvanç ad a: selec cio n a r Mape s al Subc atàle g o Tipu s de Material
 8. 8. CARTO TE C A AUTO R Person al: Fanti, Man fre do Útil per a carto gra fia antig a Col·le ctiu : Institu t Carto grà fic Valen cià NO es conve nien t cerca r únic am en t per auto r col·lectiu (s’obte ne n molts resultats ) TÍTO LS’ha d’escriu re el títol exac te, obvian t els articles inicials
 9. 9. CARTO TE C A NOM B R E DE FULL E n les s èries ca rto gràfiq ue s, el n o m bre de fullserv eix per ide ntificar el m a pa. Si se s ap, s’had’es criur e a l’índe x P ara ula i es selec cio na M a pe s.
 10. 10. CARTO TE C A MATÈ R IE SSem p re en valen cià.Cerca per índexs. Intro du ir els term es al mateix ordre establert a l’índe x de matèries.Cerca avan ç ad a. Quals evo l parau la i sens e cap ordre determ in at.
 11. 11. CARTO TE C A MATÈ R IE S. Mon o grafiesPer cerc ar estu dis teòrics, histò ric s, etc. Cartog rafiaEx.: Cartog rafia – Espa n ya – Història O els difer en ts tipus de carto g rafia :Cartog rafia agríc olaCartog rafia am bien talCartog rafia de la vegeta cióCartog rafia dels sòlsCartog rafia forestalCartog rafia geològic a
 12. 12. CARTO TE C A MATÈ R IE S. Mon o grafiesAltres matèrie s: Atles – Història (estu dis teòrics sobre els atles) Cartes nàutiqu e s Cartòg rafs Cartote qu es Fotogr afies aèries Imatge s satel·lità ries Serveis cartog ràfics Teled etec ció
 13. 13. CARTO TE C A MATÈ R IE S. Mape sS’em pra el term e : Map esEx.: Morella (Com u nita t Valencia n a) - Mape sO els difer en ts tipus de map es : Mapes cada strals Mapes de carrete res Mapes físics Mapes topog rà fic s Mapes de zonifica ció (per a map es d’urb a nism e ) Mapes turístic s
 14. 14. CARTO TE C A MATÈ R IE S. Mape sAltres tipus de map es: s’em pr a la matè ria adien t i el term e Mape s Geolo gia - Com u nitat Valencia n a – Map es Sòls – Espa n ya – Mape s Karst – Xina - Map es
 15. 15. CARTO TE C A MATÈ R IE S. Mape s Mapes de la Terra : Map am u ndis Mapes d’op era cio n s de guerra : Nom de la guerra – Carto gra fia Ex.: Guerra contra Napoleó , 180 8-1 8 1 4 – Com u nita t Valencia n a – Carto gra fia Catàle gs de fons d’un a biblio tec a o arxiu: Nom de la institu ció – Mape s – Catàleg s Ex.: Arxiu del Reg ne de Valèn cia – Map es – Catàle gs
 16. 16. CARTO TE C A MATÈ R IE S. Altres docu m en ts carto grà fic s Atles Cartes aeron à u tiqu es Cartes nàutiqu e s Fotogr afies aèries Geog rafia histò ric a (per a atles histò ric s d’un territo ri o mape s antics ) Imatge s satel·lità ries
 17. 17. CARTO TE C A MATÈ R IE S. Plànols Plànols d’edificis o altres cons tru ccio n s: Nom de l’edifici – Projec tes Ex.: Llotja de Valèn cia – Proje ctes Tipus de con stru cció – Topò nim – Proje ctes Ex.: Sèqu ies – Com u nitat Valen cian a – Proje ctes
 18. 18. CARTO TE C A ESCALA És un cam p de la Cerc a Avan ça da S’escriu rà : 50.00 0 (NO 1:50.0 0 0 ) NO es útil per cerc a r cartog ra fia antig a
 19. 19. CARTO TE C A NOT E SDescriue n elem e nts tècnics , deco ratiu s i altres característiq u es dels mapes .Ex.: Xarxa hidro grà fic a i de cam in s Arbre da i cultiu s Orien tat am b rosa dels vents A la mar vaixells Escut Relleu represe nta t per om b reja t…
 20. 20. CARTO TE C A NOT E SCerca per para ulaCerca Avan ç ad a. Opció Tot el registre
 21. 21. CARTO TE C ALa cerca avan ç ad a perm et com bina r diferen ts elem en ts a la vega da
 22. 22. CARTO TE C A RECO R D A Inform ació general sobre l’ús del catàleg (veureels resulta ts d’un a cerc a, seleccio n ar registres ,descarr ega r-lo s, valora r-lo s … )
 23. 23. CARTO TE C AGRÀ C IE S PER LA VOS T R A ATE N C IÓ cartote ca @ u v .e s

×