infooDOKRaport dokumentach      III kwarta³ 2011 r.Patronat honorowy:  Patronat:  Wspó³praca:  Organizator:  www...
Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE: W Systemie DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE uczestnicz¹ prawie wszys...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”         ...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”      Wstêp ...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”      Raport...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”      W skró...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”        Li...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”      Liczb...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”       £¹c...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”       Œred...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”       Lic...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”       £¹cz...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”      Najwi...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”      Kampa...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”  Zaanga¿owani w...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”       Opi...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”  Wygl¹da na to,...
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011”      Prawd...
infoDok Raport
infoDok Raport
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

infoDok Raport

936 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
936
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

infoDok Raport

 1. 1. infooDOKRaport dokumentach III kwarta³ 2011 r.Patronat honorowy: Patronat: Wspó³praca: Organizator: www.DokumentyZastrzezone.pl
 2. 2. Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE: W Systemie DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE uczestnicz¹ prawie wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Pokazane powy¿ej logotypy banków przedstawiaj¹ wybranych Uczestników Systemu, którzy przyst¹pili do spo³ecznej Kampanii Informacyjnej promuj¹cej System zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo naszej to¿samoœci. Ich szczególne potraktowanie w niniejszym materiale jest wyrazem podziêkowania ze strony Zwi¹zku Banków Polskich za wk³ad w promocjê idei zabezpieczenia nas wszystkich przed przestêpstwami z wykorzystaniem kradzionych dokumentów. Kampanii patronuje Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Policja oraz Federacja Konsumentów. www.DokumentyZastrzezone.pl
 3. 3. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” infooDOK Raport dokumentach III kwarta³ 2011 - 7. edycja Spis treœci: Wstêp ............................................................................................................................................... 2 Raport w liczbach .......................................................................................................................... 3 W skrócie: Zgubi³em lub ukradziono mi dokumenty - co mam zrobiæ?................................... 4 Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE...................................................4 Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci ......................................................................... 5 Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci oraz ogólna liczba przestêpstw .................. 6 £¹czna liczba i kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów ........................................... 7 Œrednia kwota udaremnionej próby wy³udzenia kredytu ......................................................... 8 Liczba udaremnionych prób wy³udzeñ - wg. województw ...................................................... 9 £¹czna kwota udaremnionych prób wy³udzeñ - wg. województw....................................... 10 Najwiêksze kwoty prób wy³udzeñ kredytów ............................................................................. 11 Kampania Systemu DZ na Forum Finansowym Twoje Pieni¹dze ............................................ 12 Opinia eksperta: Bezbronne zaœwiadczenia ............................................................................. 14 Prawdziwe historie ........................................................................................................................ 16 www.DokumentyZastrzezone.pl -1-
 4. 4. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Wstêp Szanowni Pañstwo, to ju¿ siódme wydanie Raportu o dokumentach infoDOK. Szczegó³owe analizy obejmuj¹ tym razem g³ównie III kwarta³ 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed 12 miesiêcy. Na koniec wrzeœnia wielkoœæ Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które w powszechnym obrocie s³u¿¹ do potwierdzania to¿samoœci wynios³a 1 032 330 sztuk. W ostatnim kwartale odnotowano wzrost bazy o 31 618 dokumentów (str. 5). Tak, jak przed kwarta³em, ponownie podkreœlamy, ¿e w Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzaj¹cymi to¿samoœæ s¹ dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane s¹ np. prawa jazdy, ksi¹¿eczki wojskowe lub nawet karty p³atnicze, na których wydrukowane jest nasze imiê i nazwisko. Z tego powodu w podawanych w niniejszym raporcie danych o zastrze¿eniach uwzglêdniane s¹ tak¿e te "dokumenty". Odpowiadaj¹c jednak na pojawiaj¹ce siê z Pañstwa strony pytania informujemy, ¿e samych dowodów osobistych i paszportów w bazie danych Systemu DZ znajduje siê 692 696 szt. Ostatni kwarta³ potwierdzi³ zjawisko, które obserwujemy od ponad roku. Utrzymuje siê stosunkowo wysoki poziom ³¹cznych kwot prób wy³udzeñ kredytów, przy zmniejszaj¹cej siê liczbie podejmowanych prób. Po rekordowo wysokich kwotach z IV kwarta³u 2010 r. i II kwarta³u 2011 r. ostatnie trzy miesi¹ce by³y nieco spokojniejsze, jednak pod wzglêdem ³¹cznej kwoty prób wy³udzeñ osi¹gniêto trzeci wynik w historii prowadzonych badañ – ponad 140 mln z³otych (str. 7). Jednoczeœnie zanotowano najmniejsz¹ liczbê prób wy³udzeñ kredytów, których by³o 1 691, co jest wynikiem o 30% mniejszym do rekordowego pod tym wzglêdem III kwarta³u 2008 r. (str. 7). Nadal zdarza siê wiele prób wy³udzeñ na bardzo wysokie kwoty. Odnotowano a¿ siedem prób wy³udzeñ na kwoty przekraczaj¹ce 4 miliony z³otych (str. 11), poœród których najwy¿sz¹ by³ wniosek na 10,6 mln z³otych (województwo ma³opolskie). Polecam Pañstwu lekturê czêœci opisowej Raportu – prezentujemy w niej kolejny artyku³ autorstwa p. Henryka Koœciñskiego (str. 14), informacje o wspólnej akcji Zwi¹zku Banków Polskich i Wydzia³u Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Sto³ecznej Policji podczas targów Twoje Pieni¹dze (str. 12) oraz krótkie opisy prawdziwych zdarzeñ zwi¹zanych z wykorzystywaniem cudzej to¿samoœci pochodz¹cych z kronik policyjnych (str. 16). Korzystaj¹c z okazji ponownie polecamy Pañstwu sprawdzenie swoich dokumentów pod k¹tem daty wa¿noœci. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przypomina, ¿e dowody osobiste wydane w 2001 roku trac¹ wa¿noœæ jeszcze w tym roku. Podobnie trac¹ wa¿noœæ dowody osobiste wydane osobom niepe³noletnim w 2006 roku (na okres 5 lat). W momencie wymiany dowodu osobistego na nowy (niezale¿nie od tego, czy dzieje siê to z powodu utraty wa¿noœci dokumentu, czy np. zmieniamy adres zameldowania) zawsze warto zastrzec stary dokument w Systemie DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE. Przez lata wykorzystywania dokumentów zdarza siê wiele momentów, w których osoby trzecie maj¹ okazjê skopiowania naszych danych (w tym np. numeru seryjnego) i mog¹ to wykorzystaæ do stworzenia „fa³szywek” zawieraj¹cych czêœciowo prawdziwe dane. Zastrze¿enie likwidowanego dokumentu pozwoli Pañstwu spaæ znacznie spokojniej i oszczêdziæ wiele czasu i nerwów, w przypadku, gdyby ktoœ próbowa³ ich u¿yæ do przestêpstwa. Zapraszam do lektury Raportu infoDOK. Grzegorz Kondek Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrze¿one -2- www.DokumentyZastrzezone.pl
 5. 5. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Raport w liczbach Wielkoœæ Centralnej Bazy Danych Systemu DZ, na koniec 1 032 330 III kwarta³u 2011 r. (dokumenty to¿samoœci) Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci 31 618 w III kwartale 2011 r. Liczba udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów 1 691 w III kwartale 2011 r. £¹czna kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów 140 223 926 z³ w III kwartale 2011 r. Œrednia kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów 33 221 z³ w III kwartale 2011 r. Kwota najwiêkszej udaremnionej próby wy³udzenia kredytu 10 630 000 z³ w III kwartale 2011 r. (woj. opolskie) www.DokumentyZastrzezone.pl -3-
 6. 6. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” W skrócie: Zgubi³em lub ukradziono mi dokumenty - co mam zrobiæ? "Zgubi³em dokumenty", "zgubi³em dowód osobisty", "ukradli mi paszport", "zgubi³em prawo jazdy" - gdy znajd¹ siê Pañstwo w takiej sytuacji, nale¿y jak najszybciej: 1. Powiadomiæ oddzia³ banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteœmy sta³ym klientem (albo, gdy nie mamy konta bankowego, iœæ do banku, który przyjmuje zastrze¿enia nie tylko od swoich klientów - aktualna lista www.DokumentyZastrzezone.pl) - tak postêpujemy zarówno w przypadku zwyk³ego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzie¿y. Powiadomienie polega na z³o¿eniu wniosku o zastrze¿enie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna, aby bank wpisa³ zastrze¿enie do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ. 2. Powiadomiæ najbli¿sz¹ jednostkê policji - jeœli dokument zosta³ utracony w wyniku kradzie¿y. 3. Zawiadomiæ najbli¿szy organ gminy lub placówkê konsularn¹ i wyrobiæ nowy dokument. Informacje dotycz¹ce koniecznoœci zawiadomienia organu gminy znajduj¹ siê na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl . System DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE to ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów to¿samoœci chroni¹cy przed wy³udzeniami z ich u¿yciem. Informacje z jednego banku, poprzez System DZ s¹ b³yskawicznie przekazywane do wszystkich banków i instytucji korzystaj¹cych z Systemu. Na ¿yczenie klienta mo¿e byæ wydane pisemne potwierdzenie przyjêcia dyspozycji. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE rozpoczê³a siê 16 lipca 2008 r. Celem Kampanii jest poszerzenie w spo³eczeñstwie wiedzy o mo¿liwoœciach oraz potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów to¿samoœci, bowiem ogólna wiedza w tym zakresie przed rozpoczêciem projektu by³a zbyt ograniczona. Zastrzegaæ utracone dokumenty powinniœmy wszyscy - niezale¿nie od tego, czy jesteœmy ju¿ klientami jakiegoœ banku, czy te¿ nigdy z us³ug bankowych nie korzystaliœmy Kampania obejmuje promocjê Systemu w aspekcie korzyœci i bezpieczeñstwa osób, które utraci³y dokumenty to¿samoœci. Inicjatywa ma przede wszystkim szerzej informowaæ spo³eczeñstwo o tym, ¿e istnieje mo¿liwoœæ unikniêcia szeregu przykrych konsekwencji mog¹cych powstaæ w wyniku utraty dokumentów. Z t¹ informacj¹ nale¿y dotrzeæ do jak najszerszego grona pe³noletnich osób, bez wzglêdu na to czy s¹ Klientami Banków, czy te¿ nie. G³ówne has³a i symbol Kampanii Symbolem akcji jest muszla z per³¹. G³ówne has³a: "Utraci³eœ dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrze¿ je w banku!" oraz "Chroñ najcenniejszy skarb - swoj¹ to¿samoœæ". -4- www.DokumentyZastrzezone.pl
 7. 7. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci: IV kwarta³ 2007 - III kwarta³ 2011 Wielkoœæ bazy na koniec kwarta³u Kwartalna wielkoœæ przyrostu 1 100 000 55 000 1 000 000 50 000 900 000 45 000 800 000 40 000 700 000 35 000 600 000 30 000 500 000 25 000 400 000 20 000 300 000 15 000 200 000 10 000 100 000 5 000 0 0 11 11 09 09 09 09 10 10 10 10 08 08 08 08 11 07 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ³ ³ ³ ta ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ta ³ ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar kw kw w w kw kw kw w kw kw kw w kw kw kw kw Ik Ik Ik Ik III II II III IV II III IV II III IV IV Znaczny wzrost liczby zastrzeganych dokumentów Wielkoœæ Kwartalna widoczny od IV kwarta³u 2008 roku jest efektem Kwarta³ bazy na koniec wielkoœæ kwarta³u przyrostu rozpoczêcia Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE. IV kwarta³ 2007 661 083 I kwarta³ 2008 677 189 16 106 W Polsce podstawowymi dokumentami II kwarta³ 2008 693 202 16 013 potwierdzaj¹cymi to¿samoœæ s¹ dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu III kwarta³ 2008 709 827 16 625 powszechnie stosowane s¹ np. prawa jazdy, IV kwarta³ 2008 743 894 34 067 ksi¹¿eczki wojskowe lub nawet karty p³atnicze, na I kwarta³ 2009 771 767 27 873 których wydrukowane jest imiê i nazwisko. Z tego powodu w podawanych w niniejszym raporcie II kwarta³ 2009 802 835 31 068 danych o zastrze¿eniach uwzglêdniane s¹ tak¿e III kwarta³ 2009 827 129 24 294 te „dokumenty”. IV kwarta³ 2009 848 205 21 076 Ilekroæ w niniejszym raporcie jest mowa o liczbie I kwarta³ 2010 869 111 20 906 zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci dane te II kwarta³ 2010 892 616 23 505 dotycz¹ nastêpuj¹cych rodzajów dokumentów: ü osobiste, dowody III kwarta³ 2010 921 318 28 702 ü paszporty, IV kwarta³ 2010 950 095 28 777 ü prawa jazdy, I kwarta³ 2011 973 721 23 626 ü wojskowe, ksi¹¿eczki ü marynarskie, ksi¹¿eczki II kwarta³ 2011 1 000 712 26 991 ü karty pobytu, III kwarta³ 2011 1 032 330 31 618 ü dokumenty zagraniczne, ü rejestracyjne, dowody ród³o: ZBP ü karty p³atnicze. Odpowiadaj¹c na pojawiaj¹ce siê z Pañstwa strony pytania informujemy, ¿e samych dowodów osobistych i paszportów w bazie danych Systemu DZ znajduje siê 692.696 szt. (dane na koniec wrzeœnia 2011 r.) www.DokumentyZastrzezone.pl -5-
 8. 8. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Liczba zastrze¿onych dokumentów to¿samoœci oraz ogólna liczba przestêpstw dot. dokumentów Pos³ugiwanie siê dokumentami innej osoby Podrabianie dokumentów to¿samoœci Liczba zastrze¿onych dokumentów 110 000 1 100 000 100 000 1 000 000 90 000 900 000 80 000 800 000 70 000 700 000 60 000 600 000 50 000 500 000 40 000 400 000 30 000 300 000 20 000 200 000 10 000 100 000 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 X.2011 Pos³ugiwanie siê Podrabianie dokumentów Liczba zastrze¿onych Rok dokumentami innej osoby to¿samoœci dokumentów 2003 33 775 20 949 436 779 2004 33 350 19 358 480 006 2005 30 391 19 937 530 863 2006 27 322 19 217 590 694 2007 22 087 18 319 661 083 2008 19 729 17 340 743 894 2009 18 854 17 804 848 205 2010 16 155 16 427 950 095 X.2011 1 032 330 ród³o: www.policja.pl, ZBP -6- www.DokumentyZastrzezone.pl
 9. 9. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” £¹czna liczba i kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów: I kwarta³ 2008 - III kwarta³ 2011 Wnioskowana kwota Liczba udaremnionych prób wy³udzeñ 180 000 000 z³ 2 500 160 000 000 z³ 2 000 140 000 000 z³ 120 000 000 z³ 1 500 100 000 000 z³ 80 000 000 z³ 1 000 60 000 000 z³ 40 000 000 z³ 500 20 000 000 z³ 0 z³ 0 9 9 9 9 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 01 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 01 01 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ³2 ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar w w kw kw kw w kw kw kw w kw kw kw kw kw Ik Ik Ik Ik II III IV II III IV II III IV III II Liczba Kwarta³ Wnioskowana udaremnionych kwota prób wy³udzeñ I kwarta³ 2008 90 306 120 1 964 II kwarta³ 2008 85 876 991 2 125 III kwarta³ 2008 79 862 205 2 412 IV kwarta³ 2008 61 521 383 2 305 I kwarta³ 2009 73 412 811 2 194 II kwarta³ 2009 67 524 894 1 996 III kwarta³ 2009 68 239 738 1 901 IV kwarta³ 2009 96 380 239 1 965 I kwarta³ 2010 94 689 393 1 988 II kwarta³ 2010 71 336 265 1 720 III kwarta³ 2010 128 553 427 1 865 IV kwarta³ 2010 163 496 138 1 984 I kwarta³ 2011 106 875 157 1 714 II kwarta³ 2011 149 976 722 1 831 III kwarta³ 2011 140 223 926 1 691 ród³o: Opracowanie ZBP, na podstawie danych BIK www.DokumentyZastrzezone.pl -7-
 10. 10. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Œrednia kwota udaremnionych prób wy³udzeñ kredytów: III kwarta³ 2010/2011 r. - wg. województw III kwarta³ 2011 r. III kwarta³ 2010 r. 60 000 z³ 50 000 z³ 40 000 z³ 30 000 z³ 20 000 z³ 10 000 z³ 0 z³ ie e ie ie ie ie ie e e ie ie ie ie ie e ie ki ki ki ki sk sk sk sk sk sk sk ck sk sk ck sk ls ls dz ¹s ol bu or zy la ¹ or a ol ur ie or po be Œl £ó rp œl d ow op op m m az om kr Lu no Po Lu O ka po Po to m lk a³ az op ol d ie iê M o- o- Po M D ni W Œw sk sk od iñ aw ch m uj ar Za K W Województwo III kwarta³ 2011 r. - wg. województw III kw. 2010 r. III kw. 2011 r. Opolskie 47 025 z³ 15 709 z³ 31 579 z³ Lubuskie 36 738 z³ 15 878 z³ 35 481 z³ Kujawsko-pomorskie 22 338 z³ 21 177 z³ 44 027 z³ Œwiêtokrzyskie 12 705 z³ 22 886 z³ 23 790 z³ Podlaskie 29 080 z³ 23 790 z³ 21 177 z³ Œl¹skie 29 676 z³ 26 835 z³ 37 508 z³ Lubelskie 17 803 z³ 30 087 z³ 15 878 z³ 46 293 z³ £ódzkie 38 083 z³ 30 263 z³ Pomorskie 39 476 z³ 31 579 z³ 30 263 z³ 30 087 z³ Podkarpackie 16 815 z³ 34 626 z³ 40 798 z³ Ma³opolskie 31 093 z³ 35 372 z³ 15 709 z³ 22 886 z³ Warmiñsko-mazurskie 26 515 z³ 35 481 z³ 26 835 z³ Mazowieckie 39 388 z³ 37 508 z³ Dolnosl¹skie 29 640 z³ 40 798 z³ 34 626 z³ 35 372 z³ Zachodniopomorskie 36 622 z³ 44 027 z³ Wielkopolskie 0 - 20 000 z³ 48 445 z³ 46 293 z³ 20 001 - 30 000 z³ Œrednia dla Polski 33 161 z³ 33 221 z³ 30 001 - 40 000 z³ powy¿ej 40 001 z³ ród³o: Opracowanie ZBP, na podstawie danych BIK Przy wyliczeniu zosta³y odrzucone najbardziej ekstremalne wyniki (najwiêksze kwoty przekraczaj¹ce 0,5 mln z³.), które mog³y w znaczny sposób wp³yn¹æ na œredni¹ kwotê udaremnionych prób wy³udzeñ w poszczególnych województwach. -8- www.DokumentyZastrzezone.pl
 11. 11. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Liczba udaremnionych prób wy³udzeñ: III kwarta³ 2010/2011 r. - porównanie wg. województw III kwarta³ 2011 r. III kwarta³ 2010 r. 350 300 250 200 150 100 50 0 ie e e ie ie ie e ie ie e e ie ie ie e ie sk ki ki ki ki ki ki sk sk sk ck sk sk sk sk ck as ls ls dz ¹s ¹s or zy ur bu pa or or ol ol ie po be dl £ó œl Œl m ow op op az om m kr ar Lu no Po Lu O po Po to m dk a³ lk az op ol o- iê o- M ie Po M D ni sk W Œw sk od aw iñ ch m uj ar Za K W III kwarta³ 2011 r. - wg. województw Województwo III kw. 2010 r. III kw. 2011 r. 135 Podlaskie 43 20 36 Opolskie 42 32 79 20 Œwiêtokrzyskie 57 36 80 Warmiñsko-mazurskie 50 36 Lubuskie 50 49 305 49 160 Lubelskie 75 57 Podkarpackie 60 67 Zachodniopomorskie 126 79 101 Kujawsko-pomorskie 57 71 80 125 £ódzkie 131 101 267 36 Dolnoœl¹skie 171 125 32 Pomorskie 135 135 67 Ma³opolskie 138 142 142 0 - 50 Wielkopolskie 130 160 51 - 100 Œl¹skie 289 267 101 - 200 Mazowieckie 297 305 powy¿ej 201 Œrednia dla Polski 117 106 ród³o: Opracowanie ZBP, na podstawie danych BIK www.DokumentyZastrzezone.pl -9-
 12. 12. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” £¹czna kwota udaremnionych prób wy³udzeñ: III kwarta³ 2010/2011 r. - wg. województw III kwarta³ 2011 r. III kwarta³ 2010 r. 50 000 000 z³ 45 000 000 z³ 40 000 000 z³ 35 000 000 z³ 30 000 000 z³ 25 000 000 z³ 20 000 000 z³ 15 000 000 z³ 10 000 000 z³ 5 000 000 z³ 0 z³ e e ie ie e ie ie ie e ie ie e ie e ie ie ki ki ki ki ki ki sk sk ck sk sk sk sk sk sk ck as ls ls dz ¹s ¹s zy ur pa bu or or or ol ol ie po be dl £ó œl Œl ow op op az m om m kr ar Lu no Po Lu O po Po to m dk a³ lk az op ol iê o- M ie o- Po M D ni W Œw sk sk od iñ aw ch m uj ar Za K W III kwarta³ 2011 r. - wg. województw Województwo III kw. 2010 r. III kw. 2011 r. Podlaskie 1 250 459 z³ 475 795 z³ 9 592 208 z³ Opolskie 1 277 301 z³ 26 784 582 z³ 502 703 z³ 6 942 723 z³ Œwiêtokrzyskie 1 889 599 z³ 823 888 z³ Warmiñsko-mazurskie 4 125 454 z³ 475 795 z³ 1 325 772 z³ 1 277 301 z³ Lubelskie 1 335 195 z³ 1 714 966 z³ Podkarpackie 1 008 929 z³ 2 319 915 z³ 2 762 135 z³ 38 869 869 z³ Lubuskie 1 836 881 z³ 2 762 135 z³ 18 769 195 z³ Kujawsko-pomorskie 1 586 006 z³ 4 125 454 z³ 4 526 298 z³ £ódzkie 7 893 989 z³ 4 526 298 z³ Zachodniopomorskie 12 042 555 z³ 1 714 966 z³ 4 614 335 z³ 6 942 723 z³ Pomorskie 5 329 307 z³ 9 592 208 z³ 502 703 z³ 823 888 z³ Dolnoœl¹skie 6 438 791 z³ 12 042 555 z³ 18 057 734 z³ Ma³opolskie 4 290 836 z³ 17 421 187 z³ 2 319 915 z³ Œl¹skie 11 517 047 z³ 18 057 734 z³ 17 421 187 z³ 0 - 2 000 000 Wielkopolskie 6 297 832 z³ 18 769 195 z³ 2 000 001 - 6 000 000 Mazowieckie 45 153 867 z³ 38 869 869 z³ 6 000 001 - 10 000 000 10 000 001 - 14 000 000 Œrednia dla Polski 8 034 589 z³ 8 763 995 z³ powy¿ej 14 000 001 ród³o: Opracowanie ZBP, na podstawie danych BIK - 10 - www.DokumentyZastrzezone.pl
 13. 13. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Najwiêksze kwoty prób wy³udzeñ kredytów: III kwarta³ 2010/2011 r. kwota kredytu - III kwarta³ 2010 r. kwota kredytu - III kwarta³ 2011 r. 30 000 000 z³ 25 000 000 z³ 20 000 000 z³ 15 000 000 z³ 10 000 000 z³ 5 000 000 z³ 0 z³ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Województwo Kwota kredytu - III kwarta³ 2011 r. Ma³opolskie 10 630 000 z³ Mazowieckie 8 000 000 z³ Wielkopolskie 4 739 760 z³ Mazowieckie 4 614 347 z³ Pomorskie 4 116 043 z³ Œl¹skie 4 000 000 z³ Œl¹skie 4 000 000 z³ Dolnoœl¹skie 2 762 410 z³ Mazowieckie 2 600 000 z³ Œl¹skie 2 000 000 z³ Województwo Kwota kredytu - III kwarta³ 2010 r. Opolskie 24 856 550 z³ Mazowieckie 12 572 293 z³ Mazowieckie 4 527 666 z³ Mazowieckie 3 800 000 z³ £ódzkie 2 943 152 z³ Mazowieckie 1 888 133z³ Mazowieckie 1 559 727 z³ Œl¹skie 1 500 000 z³ Mazowieckie 1 500 000 z³ Œl¹skie 1 500 000 z³ ród³o: Opracowanie ZBP, na podstawie danych BIK www.DokumentyZastrzezone.pl - 11 -
 14. 14. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE na Forum Finansowym Twoje Pieni¹dze W dniach 13-15.10.2011 r. w Pa³acu Kultury i Nauki odby³o siê XVII Forum Finansowe TWOJE PIENI¥DZE. Podobnie jak w poprzednich latach, jednym z patronów honorowych by³ Zwi¹zek Banków Polskich. Uroczystego otwarcia Forum dokonali przedstawiciele Patronów Honorowych. W imieniu ZBP, wstêgê przeci¹³ Prezes Zwi¹zku, Krzysztof Pietraszkiewicz. Podczas Forum na wielu stoiskach wystawienniczych, swoje produkty i us³ugi prezentowa³y firmy wspó³pracuj¹ce z szeroko rozumianym sektorem finansowym. Swoje stoisko przygotowa³o równie¿ Centrum Prawa Bankowego i Informacji wraz z BIG InfoMonitor SA i Biurem Informacji Kredytowej SA. Na stoisku, dziêki wspó³pracy z Komend¹ Sto³eczn¹ Policji, odwiedzaj¹cy Forum mogli dowiedzieæ siê m. in. jak unikn¹æ kradzie¿y dokumentów, jak zastrzec zgubione dowody to¿samoœci lub jak chroniæ siê przed wy³udzeniami metod¹ „na wnuczka". ród³o: Zwi¹zek Banków Polskich - 12 - www.DokumentyZastrzezone.pl
 15. 15. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Zaanga¿owani w akcjê oficerowie operacyjni Wydzia³u Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Sto³ecznej Policji, za pomoc¹ ulotek i plakatów informowali odwiedzaj¹cych Forum o zagro¿eniach zwi¹zanych z utrat¹ dokumentów. Forum to nie tylko ponad 80 wystawców ale równie¿ liczne debaty i panele dyskusyjne. Zaraz po uroczystym otwarciu, o godz. 12.00 odby³a siê debata na temat: Sytuacja na miêdzynarodowych rynkach finansowych, a przysz³oœæ klienta banków i innych instytucji finansowych w Polsce. Dyskusjê moderowa³ Jerzy Zdrza³ka a wœród zaproszonych do dyskusji goœci znaleŸli siê Wies³aw Szczuka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. dr hab. Jerzy ¯y¿yñski, Wydzia³ Zarz¹dzania, Uniwersytet Warszawski oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwi¹zku Banków Polskich. ród³o: Zwi¹zek Banków Polskich www.DokumentyZastrzezone.pl - 13 -
 16. 16. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Opinia eksperta Bezbronne zaœwiadczenia….. „Jedyn¹ rzecz¹ potrzebn¹ z³u do zwyciêstwa jest biernoœæ dobrych ludzi” Edmund Burke (1729–1797) Z literatury przedmiotu1 oraz bie¿¹cych komunikatów Policji wynika, ¿e przy próbach wy³udzania kredytów fa³szywe dokumenty odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê. Szczególnym zainteresowaniem fa³szerzy i oszustów ciesz¹ siê m.in. zaœwiadczenia o zatrudnieniu i wysokoœci zarobków potencjalnych „kredytobiorców”. Wynika to ze znaczenia tych dokumentów przy ocenie zdolnoœci kredytowej aplikuj¹cego o kredyt czy po¿yczkê. Bez materia³ów poœwiadczaj¹cych stan faktyczny wnioskowanie o udzielenie bankowego wsparcia finansowego staje siê czynnoœci¹ bezprzedmiotow¹. Praktyka dnia codziennego wskazuje, ¿e tego rodzaju dokumenty s¹ praktycznie bezbronne. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich nie ma ¿adnych zabezpieczeñ gwarantuj¹cych ich autentycznoœæ, zarówno co do formy, jak i treœci. Nie posiadaj¹ ¿adnych cech technicznych, które pozwalaj¹ na ich weryfikacjê. Jedynymi elementami uwiarygodniaj¹cymi s¹ piecz¹tki i podpisy wystawców oraz czasami ró¿norodna kolorystyka papieru firmowego. To niestety za ma³o do stwierdzenia ich wiarygodnoœci oraz oryginalnoœci.2 Typowe zaœwiadczenia s¹ drukowane lub powielane na zwyk³ej kartce papieru, znormalizowan¹ czcionk¹ w kolorystyce czarno-bia³ej. Zdarzaj¹ siê formularze wype³niane pismem rêcznym, czêsto nieczytelnym. Brak jest równie¿ skutecznych procedur u wystawców dokumentów w zakresie ich sporz¹dzania i nadzoru na procesem ich powstawania, ale tak¿e przechowywania i dystrybucji. To powoduje, ¿e banki oprócz fa³szu materialnego ujawniaj¹ dokumenty zawieraj¹ce w sobie fa³sz intelektualny kryj¹cy siê pod firm¹ danego przedsiêbiorcy. Bior¹c pod uwagê konsekwencje, czêsto nieodwracalne, jakie p³yn¹ z akceptacji fa³szywych dokumentów tak pod wzglêdem materialnym jak i intelektualnym, wydaje siê po¿¹dane, aby ka¿dy wystawca i emitent dokumentu by³ prawnie zobowi¹zany do zachowania pewnych standardów w zakresie technicznego sporz¹dzania dokumentów. Podniesienie poprzeczki w tym zakresie staje siê niezbêdne w celu zapewnienia bezpieczeñstwa obrotu prawno- finansowego. Byæ mo¿e truizmem bêdzie stwierdzenie, ¿e w obrocie gospodarczym powinny funkcjonowaæ tylko wiarygodne dokumenty, które mo¿na w razie w¹tpliwoœci Fa³szywe dokumenty i piecz¹tki szybko zweryfikowaæ pod wzglêdem ich autentycznoœci oraz zatrzymane przez funkcjonariuszy oryginalnoœci. Byæ mo¿e. Dlaczego w zwi¹zku z tym nic nie Stra¿y Granicznej w trakcie likwidacji robimy w tym zakresie? Mo¿e warto w tym miejscu zacytowaæ nielegalnej drukarni w 2011 r. s³owa Edmunda Burke (1729–1797) – irlandzkiego filozofa i ród³o: polityka – „jedyn¹ rzecz¹ potrzebn¹ z³u do zwyciêstwa jest http://www.slaski.strazgraniczna.pl biernoœæ dobrych ludzi”. 1. KaraŸniewicz J. Bankowe oszustwo kredytowe - aspekty normatywne, kryminologiczne i polityczno-kryminalne, Wyd. Tonik, Toruñ 2005. 2. £uczak R., Borowski M. Fa³szerstwa dokumentów zwi¹zane z wy³udzaniem kredytów. Techniczno-kryminalistyczne badania autentycznoœci dokumentów publicznych. Materia³y 7 Konferencji, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2011. - 14 - www.DokumentyZastrzezone.pl
 17. 17. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Wygl¹da na to, ¿e mo¿e mieæ racjê. To nasza codzienna biernoœæ powoduje, ¿e podziemie gospodarcze bezlitoœnie wykorzystuje braki w nale¿ytej i po¿¹danej komunikacji pomiêdzy wystawcami dokumentów a podmiotami, które na ich podstawie podejmuj¹ decyzje prawne, gospodarcze czy finansowe. Jakie zabezpieczenia dokumentów s¹ po¿¹dane i zdatne obroniæ dokument przed fa³szerskim atakiem, a jednoczeœnie pozwalaj¹ akceptantowi na ich weryfikacjê? Przede wszystkim jakoœæ i unikalnoœæ pod³o¿a z zastrze¿onym, indywidualnym znakiem wodnym – jedno, dwu lub wielotonalnym, który mo¿e byæ zarówno umiejscowiony jak i bie¿¹cy, zabezpieczonego np. w³óknami, brokami lub nitkami zabezpieczaj¹cymi albo chemicznie.3 Dalej – treœæ i inne elementy graficzne dokumentu mog¹ byæ naniesione kilkoma technikami drukarskimi oraz specjalnymi farbami. Te ostatnie pozwalaj¹ na wydrukowanie elementów zmiennych optycznie i opalizuj¹cych oraz na uzyskanie efektów utajonych wizualizuj¹cych siê w promieniowaniu ultrafioletowym i podczerwonym. Zabezpieczenia mo¿liwe do uzyskania drukiem to m.in. gilosze, rozety, mikrodruki, rectoverso, efekty k¹towe. Mo¿liwe jest naniesienie na powierzchniê dokumentu równie¿ aplikacji 4 holograficznych oraz wykonanie w pod³o¿u mikroperforacji. To tylko przyk³ady. Sposobów zabezpieczania dokumentów s¹ setki. Nale¿y je tylko odpowiednio dobraæ do kategorii i specyfiki dokumentu, który ma podlegaæ zabezpieczeniu. Nie mniej istotnym warunkiem gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo obrotu prawno-finansowego jest dystrybucja i przechowywanie oraz nadzór nad wydawaniem dokumentów technicznie zabezpieczonych. Nie do przyjêcia s¹ przypadki podpisywania ich in blanco, gubienia w niewyjaœnionych okolicznoœciach oraz powszechny i niekontrolowany do nich dostêp. Do uwiarygodnienia wpisów powinny byæ stosowane specjalne tusze i piecz¹tki wykonywane 5 w wyrafinowanej grafice i czcionce. Tak¿e piecz¹tki laserowe. Dokumenty maj¹ce du¿e znaczenie prawne powinny byæ równie¿ okresowo kontrolowane co do ich kompletnoœci. Przyjêcie przez podmioty funkcjonuj¹ce na rynku jednolitego standardu w zakresie zabezpieczania oraz weryfikacji dokumentów z pewnoœci¹ zdecydowanie ograniczy dzia³alnoœæ fa³szerzy, poprawi komunikacjê pomiêdzy ich wystawc¹ a akceptantem. Zasypie w¹wóz, jaki obecnie istnieje na rynku miêdzy tymi podmiotami. Uczyni proceder ich imitacji i korekcji nieop³acalnym. Na zakoñczenie jeszcze jeden dobitny cytat. Tym razem wspó³czesny. Roman £uczak i Marek Borowski z CLK Policji, specjaliœci zajmuj¹cy siê ekspertyz¹ dokumentów, podsumowuj¹c swoj¹ wypowiedŸ na temat fa³szerstw dokumentów zwi¹zanych z wy³udzaniem kredytów stwierdzili: Dokumenty typu: gotowy druk, wydruk z komputera, kserokopia lub odrêcznie napisany dokument plus „podpis i piecz¹tka” to dla fa³szerzy urlop w pracy. 6 Mo¿e jednak warto nie byæ biernym, zaktywizowaæ swoje dzia³ania i nauczyæ siê zarz¹dzaæ produktem, jakim jest nale¿ycie zaprojektowany, zabezpieczony, wydrukowany oraz dystrybuowany dokument? Podziel siê swoj¹ opini¹: Henryk.Koscinski@nbp.pl Autor artyku³u jest Naczelnikiem Wydzia³u w O/O NBP w Gdañsku 3. Por. Luziñska M., Koczyk K., Dukaczewska-Saba³a. Nowy banknot testowy PWPW S.A. [w:] "Cz³owiek i Dokumenty" Nr 20, Wyd. PWPW, Warszawa 2011. 4. Hoffmann M. Druki zabezpieczone – kwestia wyboru czy koniecznoœæ?, [w:] „Cz³owiek i Dokumenty” Nr 22, Wyd. PWPW, Warszawa 2011. 5. Goliñski T. Laserowa pieczêæ na papierze zabezpieczonym, [w:] „Cz³owiek i Dokumenty” Nr 22, Wyd. PWPW, Warszawa 2011. 6. £uczak R., Borowski M. Fa³szerstwa dokumentów zwi¹zane z wy³udzaniem kredytów, [w:] Techniczno-kryminalistyczne badania autentycznoœci dokumentów publicznych. Materia³y 7 Konferencji, Wydawnictwo Poznañskie 2011. www.DokumentyZastrzezone.pl - 15 -
 18. 18. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE - „infoDOK - Raport o dokumentach - III kwarta³ 2011” Prawdziwe historie Policja rozbi³a grupê ³ódzkich „wnuczków” wtorek, 9 sierpnia 2011 Policjanci z Poznania rozpracowali zorganizowan¹ grupê przestêpców dokonuj¹cych oszustw metod¹ „na wnuczka” na terenie ca³ego kraju. Do tej pory zatrzymano piêciu m³odych mê¿czyzn, którym za ten czyn mo¿e groziæ kara do 8 lat wiêzienia. Policjanci nie wykluczaj¹ kolejnych zatrzymañ. Ca³a grupa dokona³a 34 oszustw w województwach: wielkopolskim, dolnoœl¹skim, kujawsko- pomorskim, pomorskim, ³ódzkim, mazowieckim oraz w samej stolicy. Oszuœci wy³udzali kwoty od 4 tysiêcy z³otych do dwudziestu kilku tysiêcy. Dzia³aj¹ca od grudnia 2009 do wrzeœnia 2010 grupa oszustów otrzyma³a pseudonim „grupa ³ódzka” gdy¿ czterech jej cz³onków pochodzi³o z £odzi, jeden zaœ z po³udnia Polski, wszyscy w wieku od 20 do 23 lat. Co ciekawe, trzech z nich zna³o siê jeszcze z czasów szko³y ponadgimnazjalnej, uczêszczali do tej samej klasy. Ka¿da cz³onek szajki mia³ do wykonania okreœlon¹ rolê. Lider wykonywa³ telefon do wytypowanych ofiar, osób starszych, podaj¹c siê za potrzebuj¹cego pieniêdzy wnuka. Po odbiór pieniêdzy wysy³any by³ podstawiony „przyjaciel” dzwoni¹cego. Pieni¹dze nastêpnie przekazywa³ swojemu opiekunowi, który przelewa³ je za granicê. Ostatni przelew opiewa³ na kwotê 160 tysiêcy z³otych. Wpadli na wy³udzeniach kredytów wtorek, 6 wrzeœnia 2011 W œledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grójcu mazowieccy policjanci zebrali materia³ dowodowy pozwalaj¹cy na przedstawienie zarzutów wy³udzenia kredytów i po¿yczek bankowych na podstawie fa³szywych dokumentów 18 osobom. Grupa wy³udzi³a w ten sposób ponad 700 tys. z³otych. Jak wynika z policyjnych ustaleñ, grupa dzia³a³a od wrzeœnia 2005 roku do grudnia 2009 roku na terenie województwa mazowieckiego, ale tak¿e w oraz w innych rejonach kraju. Jeden z organizatorów procederu wykorzysta³ fakt, ¿e w punkcie kasowym pewnej instytucji bankowej zatrudniony by³ cz³onek jego rodziny, dziêki czemu na podstawie podrobionych dokumentów, w tym zaœwiadczeñ o zatrudnieniu oraz weksli dotycz¹cych kredytobiorców i porêczycieli, wy³udzane by³y pieni¹dze. Osoby, na których dane osobowe by³y zawierane umowy kredytowe, otrzymywa³y niewielk¹ czêœæ pieniêdzy z wy³udzonych kredytów. Zdarza³o siê, ¿e organizatorzy, w celu unikniêcia op³acania osób za udostêpnienie dokumentów to¿samoœci, dokonywali wy³udzeñ bez wiedzy kredytobiorców i porêczycieli. Dysponuj¹c kserokopiami ich dokumentów, zawierali umowy kredytowe przez podrobienie ich podpisów na kompletnej dokumentacji kredytowej. Pieni¹dze uzyskane w ten sposób dzieli miêdzy sob¹ z pominiêciem kredytobiorców i porêczycieli faktycznie figuruj¹cych w dokumentacji kredytowej. Na obecnym etapie postêpowania zarzuty przedstawiono 18 osobom, wobec których zastosowano dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju oraz porêczenia maj¹tkowe. G³ównym organizatorom wy³udzeñ grozi kara nawet do 25 lat wiêzienia. ród³o: www.policja.pl - 16 - www.DokumentyZastrzezone.pl

×