สิทธิผู้ป่วย

609
-1

Published on

สิทธิ์ผู้ป่วย 10 ข้อที่ควรรู้

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
609
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สิทธิผู้ป่วย

  1. 1. สิทธิผูปวย เพื่อใหความสัมพันธระหวางผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพกับผูปวย ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอั น ดี แ ละเป น ที่ ไ ว ว างใจซึ่ ง กั น และกั น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสั ช กรรม ทั น ตแพทยสภาคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงไดรวมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผูปวยไว ดังตอไปนี้ 1. ผูปวยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะไดรับบริการดานสุขภาพ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 2. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับบริการจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกตางดานฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ ลักษณะของความเจ็บปวย 3. ผูปวยที่ขอรับบริการดานสุขภาพมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอ และเขาใจชัดเจน จากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพเพื่อใหผูปวยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไมยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอตน เวนแตเปนการชวยเหลือรีบดวนหรือ จําเปน 4. ผูปวยที่อยูในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือรีบดวนจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยทันทีตามความจําเปนแกกรณี โดยไมคํานึงวาผูปวยจะรอง ขอความชวยเหลือหรือไม 5. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพที่เปน ผูใหบริการแกตน 6. ผูปวยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่น ที่มิไดเปนผูใหบริ การแกตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผูใหบริการ และสถานบริการได 7. ผูปวยมีสิทธิท่ีจะไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยเครงครัดเวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวน 8. ในการตัดสินใจเขารวมหรือถอนตัวจากการเปนผูถูกทดลองในการทําวิจัยของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ 9. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน เวชระเบียนเมื่อรองขอ ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองไมเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอื่น 10. บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม อาจใชสิทธิแทนผูปวยที่เปนเด็กอายุยังไมเกิน สิบแปดปบริบูรณ ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซึ่งไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได 

×