Analiza inovacionog potencijala i upravljanje inovacijama uz pomoć alata IMP3rove and INNOVATE

892 views
797 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analiza inovacionog potencijala i upravljanje inovacijama uz pomoć alata IMP3rove and INNOVATE

 1. 1. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project Analiza inovacionog potencijala i upravljanje inovacijama uz pomoć alata IMP3rove i INNOVATE11/5/2012 Aleksandar Petrić
 2. 2. This Project is funded by the EU Analiza inovacionog potencijala Inovaciju je najbolje posmatrati kao proces upravljanja sistematskom eksploatacijom novih ideja u težnji ka ostvarivanju konkurentske prednosti i rasta11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 2
 3. 3. This Project is funded by the EUUpravljanje inovacijama uz pomoć alata IMP3rove i INNOVATE Postoji nekoliko alata koji su razvijeni u potpunosti a koje MSP mogu koristiti kao pomoć u proceni trenutnog učinka, za svrhe poreĎenja sa drugima i planiranje promena 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 3
 4. 4. This Project is funded by the EUUpravljanje inovacijama uz pomoć alata IMP3rove i INNOVATE Razlozi za primenu ovih alata • identifikovanje oblasti za unapreĎenje koje bi ostvarile strateški uticaj na poslovanje preduzeća • preispitanje trenutnog stanja u upravljanju inovacionim procesima u preduzeću • temeljno analiziranje trenutne i željene pozicije preduzeća • izrada i sprovodjenje akcionog plana za unapreĎenje upravljanja inovacijama odnosno unapređenje poslovanja preduzeća 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 4
 5. 5. This Project is funded by the EUUpravljanje inovacijama uz pomoć alata IMP3rove i INNOVATE Za koga ovo može da bude korisno? Za preduzeća koja: poseduju želju za ostvarivanjem boljeg učinka preduzeća kroz unapreĎenje upravljanja inovacijama; su voljna da konsultantu obelodane informacije koje će mu omogućiti da sprovede efektivnu stratešku analizu preduzeća; su spremna da obezbede dovoljno raspoloživog vremena rukovodstva u cilju uspešnog privoĎenja posla kraju 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 5
 6. 6. This Project is funded by the EUUpravljanje inovacijama uz pomoć alata IMP3rove i INNOVATE Procenjivanje sposobnosti preduzeća za upravljanje inovacionim procesom se može povezati sa sistematskim pregledom ljudi Procena inovacija u okviru preduzeća omogućava preduzeću da razume svoje sveukupno opšte inovaciono “zdravlje” i identifikuje bilo kakve rizike po zdravlje u budućnosti. Još jedna mogćnost koju pružaju ovi alati je poreĎenje učinka u odnosu na druge, slične kompanije kao i “najbolje u klasi” 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 6
 7. 7. This Project is funded by the EU IMP3rove Preduzeća koja žele da se uporede sa drugim evropskim kompanijama primenom kvalitativnih podataka mogu koristiti IMP3rove. IMP3rove je sveobuhvatan, onlajn alat za poreĎenje upravljanja inovacijama koji se koristi širom EU. Bazira se na modelu „Kuće inovacija‟ (House of Innovation) razvijenom od strane AT Kearney. IMP3rove može da poredi učinak MSP u upravljanju inovacijama u odnosu na kompanije slične veličine, godina rada i sektora u Evropi primenom širokog niza detaljnih indikatora. Da li je lako popuniti ovaj upitnik? Odgovor je – da, ukoliko ga popunjavate bez razmišljanja Ne, ukoliko se posvetite pošteno ovom poslu11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 7
 8. 8. This Project is funded by the EU IMP3rove IMP3rove je sveobuhvatan alat ali Ino- vaciona nije podogan za sve vrste strategija preduzeća. Indikatori zahtevaju Organizacija i kultura pozamašnu količinu kvalitativnih inovacija podataka, dok većina preduzeća ne prikuplja podatke sa toliko Upravljanje životnim ciklusom inovacija detalja. Alat zahteva detaljne finansijske Razvoj Lansiranje/ Menadžment proizvoda/procesa stalno podatke koji se moraju obezbediti ideja unapređenje za prethodne tri godine što je Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim zahtev koji sprečava kompanije u resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i IT ranoj fazi razvoja i start-up Source: A.T. Kearney,2006 kompanije da ga koriste.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 8
 9. 9. This Project is funded by the EU IMP3rove Po završetku procene generiše se izveštaj koji se prosleĎuje datom MSP. Ovaj izveštaj se može iskoristiti za izradu akcionog plana. Izveštaj prikazuje poreĎenje učinka preduzeća u odnosu na odabranu uporednu grupu prema pet glavnih dimenzija: •Inovaciona strategija •Inovaciona organizacija i kultura •Procesi životnog ciklusa inovacija •Povoljni faktori •Rezultati inovacija11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 9
 10. 10. This Project is funded by the EU IMP3rove11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 10
 11. 11. This Project is funded by the EU IMP3rove11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 11
 12. 12. This Project is funded by the EU IMP3rove11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 12
 13. 13. This Project is funded by the EU INNOVATE INNOVATE je dijagnostički alat koji podstiče preduzeća u Srbiji da unaprede upravljanje inovacijama u svojoj kompaniji čime se utiče na unapreĎenje sveobuhvatne konkurentnosti. Ovaj alat je razvijen od strane projekata ICIP i SECEP uz finansijsku podršku EU. INNOVATE se nadovezuje na postojeće dokazane alate za dijagnostikovanje inovacija i komplementaran je sličnim alatima poput IMP3rove. Dostupan je kao onlajn alat. Osmišljen je tako da funkcioniše putem većine glavnih pretraživača.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 13
 14. 14. This Project is funded by the EU INNOVATE Alat INNOVATE je primenjiv na sve kompanije bez obzira na veličinu i godine rada, uključujući mikro i start-up kompanije, i može se koristiti sa ili bez eksterne podrške. MeĎutim, za razliku od ostalih alata za poreĎenje, INNOVATE se ne oslanja na kvantitativne finansijske podatke preduzeća. INNOVATE pruža povratne informacije o meri u kojoj preduzeće upravlja dvadesetjednim različitim aspektom ili “dimenzijama” upravljanja inovacijama tako što poredi aktuelne prakse kompanije sa jednom od četiri unapred definisane izjave.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 14
 15. 15. This Project is funded by the EU INNOVATE INNOVATE obuhvata i niz obrazaca koji pomažu kompaniji da razvije i sprovede akcioni plan definisan prema prioritetima za unapreĎenje u okviru upravljanja inovacijama, uz primenu: SWOT analize –koja ističe snage i slabosti kompanije, zajedno sa potencijalnim pretnjama i mogućnostima. PESTEL analize – koja se koristi za analizu eksternog okruženja u kome preduzeće posluje; Strateške analize i alat ‘Mapa puta’–analitički alat koji naglašava dugoročne strateške ciljeve i potom demonstrira kako su oni povezani sa ključnim kratkoročnim ciljevima, konkurencijom i preprekama, ali i tržištima i partnerima. Akcionog plana koji transformiše mapu puta u konkretan plan delovanja (zadaci, vremenski raspored, zaduženja) Lociranja resursa koje pomaže komaniji da identifikuje raspoložive resurse koji im mogu biti od pomoći za implementaciju akcionog plana.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 15
 16. 16. This Project is funded by the EU INNOVATE SWOT analiza Snage i slabosti Fokus u ovoj listi je na internim sposobnostima kompanije. Pored ostalog, obuhvata sledeće: Dostupnost finansija Obrt kompanije Baza kupaca Usluge podrške kupcima Dizajnerske sposobnosti Razvojna sposobnost Inženjerske sposobnosti Generisanje ideja Menadžerske sposobnosti Tržišna reputacija Razumevanje tržišta Patentna zaštita Kapacitet fabrike Uspešnost proizvoda Kvalitet proizvoda Asortiman proizvoda Troškovi proizvodnje Proizvodna oprema Rentabilnost Regulatorna odobrenja Prodajna mreža Strateški savezi11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 16
 17. 17. This Project is funded by the EU INNOVATE SWOT analiza Mogućnosti i pretnje Fokus pri definisanju mogućnosti i pretnji treba da bude povezan sa spoljnim uticajima na kompaniju koji bi mogli da utiču na njenu budućnost. Pored ostalog, ovo obuhvata: Promenljive potrebe kupaca Poslovni izgledi kupaca Demografski trendovi Ekonomski trendovi Politika vlade Inicijative vlade Zalihe materijala Dobavljači sirovina Novi konkurenti Novi kupci Lansiranje novih proizvoda Novi propisi Nova tehnologija Grupe koje vrše pritisak PodizvoĎači Trgovinske prepreke11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 17
 18. 18. This Project is funded by the EU INNOVATE PESTEL analiza je tehnika koja se koristi za analizu eksternog (makro) okruženja u kome jedno preduzeće posluje. Ona upotpunjuje SWOT analizu koja ispituje interno okruženje. PESTEL analiza omogućava preduzeću da identifikuje važne trendove (kretanja) i pokretače koji oblikuju njegovo eksterno okruženje. PESTEL ispituje sledeće faktore: P – Političke Aktuelni i potencijalni uticaji koji nastaju usled političkog pritiska E - Ekonomske Lokalni, nacionalni i svetski ekonomski uticaj S –Socijalne Načini na koje promene u društvu mogu uticati na preduzeće T - Tehnološke Načini na koje nove tehnologije koje se pojavlju mogu uticati na preduzeće E - Ekološke Lokalna, nacionalna i globalna ekološka pitanja L - Legislativne (Pravne, Zakonodavne) Načini na koje lokalna, nacionalna i globalna zakonodavstva mogu uticati na preduzeće11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 18
 19. 19. This Project is funded by the EU INNOVATE Sprovođenje PESTEL analize Jednostavna PESTEL analiza može se sprovoditi kroz sastavljanje liste faktora za koje smatrate da mogu uticati na vaše poslovanje u odnosu na 6 kategorija navedenih ispod. Medjutim, mnogo je važnije razmotriti koji će se od ovih faktora najverovatnije menjati (trendovi/kretanja), i koji će imati najveći uticaj na preduzeće (pokretači). Na ovaj način ćete moći da identifikujete KLJUČNE FAKTORE u sopstvenom okruženju. Naznačite koji su faktori pozitivni, a koji negativni za preduzeće. Zatim odredite prioritete u pogledu relativnog značaja ovih faktora za preduzeće.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 19
 20. 20. This Project is funded by the EU INNOVATE Tipični PESTEL faktori čije uključivanje možete da razmotrite: Faktor može da obuhvati: Politički Članstvo u EU, Strategija malih i srednjih preduzeća, poreska politika Ekonomski Kamatne stope, devizni kursevi, nacionalni dohodak, rast prihoda, zaduživanje (dug) i nivoi štednje i poverenje korisnika i poslovanja, inflacija, nezaposlenost, berze Socijalni Demografske karakteristike stanovništva, stav prema radu, raspodela dohotka Tehnološki Inovacije, razvoj novih proizvoda, stopa tehnološkog zastarevanja, stopa usvajanja novih tehnologija Ekološki Ušteda energije, zagaĎenje, održivost Legislativni Najnoviji zakonski propisi iz EU, Zakon o inovacijama i intelektualnoj svojini, Zakon o zapošljavanju11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 20
 21. 21. This Project is funded by the EU INNOVATEPESTEL se dalje razvija kroz razmatranje lokalnih, nacionalnih i globalnih faktoraPolitički:Tip i stabilnost vlade; Sloboda medija, vladavina prava i nivoi birokratije ikorupcije; Regulacioni i deregulacioni trendovi ;Socijalno i radnozakonodavstvo; Poreska politika i kontrola trgovine i cena ;Verovatne promeneu političkom okruženjuEkonomski:Faza ciklusa poslovanja;Trenutni i projektovani ekonomski rast, inflacija ikamatne stope; Nezaposlenost i ponuda radnih mesta;Troškovi rada; Nivoiraspoloživih prihoda i distribucija prihoda; Uticaj globalizacije;Verovatan uticajtehnoloških i drugih promena na privredu; Promene u ekonomskom okruženjuSocijalni:Kulturološki aspekti, prirast stanovništva, starosna rasporeĎenost, obrazovanje,organizaciona kultura, stil rukovoĎenja, stavovi zaposlenih, mogućnost zarade,životni standardi , etička pitanja, etnički/verski faktori,reklamiranje, publicitetDemografski: starost, pol, rasa, veličina porodice 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 21
 22. 22. This Project is funded by the EU INNOVATETehnološki:Zrelost tehnologije, konkurentni tehnološki razvoji, finansiranje istraživanja,tehnološki zakoni, nova otkrića; Informaciona tehnologija, internet, komunikacijana lokalnom i globalnom nivou; Dostupnost tehnologije, licenciranje, patenti,moguće inovacije, zamena tehnologija/rešenja, pronalasci, istraživanje, pitanjaintelektualne svojine, napredak u proizvodnji; Transport, upotreba energije,povezane/zavisne tehnologije, stopa zastarelosti, odlaganje otpada/reciklažaEkološki:Ekološka i pitanja životne sredine, propisi u oblasti zaštite životne sredineVrednosti kupaca, tržišne vrednosti, vrednosti zainteresovanih strana/investitoraLegislativni:Postojeće zakonodavstvo na domažem tržištu, zakoni u pripremi;Evropski/meĎunarodni pravni propisi; Regulatorna tela i propisi; Propisi uoblasti životne sredine, radno zakonodavstvo, zaštita potrošača; Propisi uspecifičnim privrednim granama, zakonski propisi o zaštiti konkurencije 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 22
 23. 23. This Project is funded by the EU INNOVATEStrateška mapa puta -Izrada Strateške mape puta za preduzeće predstavljanačin za definisanje ključnih strateških ciljeva poslovanja uz istovremenoprikazivanje načina za dostizanje tih ciljeva.Ključni deo mape puta je obrazac koji sadrži četiri polja:Odredište (strateški ciljevi)- koje treba da prikaže ključne strateške ciljeve (ilidugoročne ciljeve) kompanije na vremenskoj skali od preko pet godina.Rizici (konkurencija i prepreke)-ovde se navode glavne pretnje i preprekekoje mogu da spreče kompaniju da realizuje svoje strateške ciljeve.Alati (tržišta i partneri)- daju se informacije o tržištima/ tržišnim sektorimakojima kompanija namerava da se bavi i bilo kakve potencijalne saveze kojekompanija može da zaključi kako bi ostvarila svoje ciljeve i premostilaidentifikovane rizike.Početni pravac (kratkoročni ciljevi)-ovde se jasno definiše “početni pravac”kojim će kompanija krenuti na putu ka svom dugoročnom “odredištu”. 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 23
 24. 24. This Project is funded by the EU INNOVATE Priprema Akcionog planaSvrha akcionog plana je da se strateška mapa puta prevede uplan kroz konkretne aktivnosti koje oslikavaju željena unapreĎenjau oblasti inovacionog menadžmenta, kao i SWOT analizu zakompaniju.Akcioni plan treba da sadrži cilj koji treba da ostvari preduzeće,zadatke koje treba uraditi da bi se cilj ostvario, lica koja suodgovorna za te zadatke kao i vremenski okvir u kome trebauraditi zadatke. 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 24
 25. 25. This Project is funded by the EU INNOVATE Metodologija Početna INNOVATE samoprocena koja se može izvršiti onlajn ili oflajn uz pomoć računara, a rezultati se mogu sačuvati i odštampati. Rezultati početne samoprocene se mogu iskoristiti za identifikovanje oblasti u kojima bi preduzeće imalo koristi od uvoĎenja promena u postojeći proces upravljanja inovacijama. Da bi se izvršila ova analiza, kompanijama se prikazuje 21 niz od po četiri izjave. Kompanija treba da odabere odgovor koji najpribližnije opisuje njihovu trenutnu situaciju.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 25
 26. 26. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 1. Inovaciona strategija a) Naša inovaciona strategija je sastavni deo 4 sveobuhvatne strategije kompanije, i o njoj jasnu sliku imaju zaposleni, kupci i dobavljači a) Imamo inovacionu strategiju koju razume 3 naše rukovodstvo 2 a) Prepoznajemo potrebu da uvedemo inovacije kao deo strategije naše kompanije 1 a) Nemamo inovacionu strategiju11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 26
 27. 27. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE2. Upravljanje idejamaa) Imamo sistematski proces za prikupljanje i 4 upravljanje novim idejama iz više internih i eksternih izvora, uključujući i dobavljače, klijente i krajnje korisnike.a) Prikupljamo i pregledamo ideje svih zaposlenih i 3 svih klijenata. 2a) Naše ideje generiše grupa za istraživanje i razvoja) Nemamo nikakav formalni metod za generisanje i 1 procenu ideja11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 27
 28. 28. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 3. Odnos prema promenama 4 a) Očekujemo da budemo uključeni u proces kontinuiranih promena 3 a) Aktivno težimo promenama u svom načinu rada 2 a) Znamo da treba da se menjamo ali ne znamo kako 1 a) Oklevamo da bilo šta menjamo u slučaju da loše krene11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 28
 29. 29. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 4. Razvoj proizvoda a) Merimo vreme do izlaska na tržište i vreme 4 do početka ostvarivanja profita za sve naše nove proizvode i usluge a) Merimo vreme do izlaska na tržište za većinu 3 naših novih proizvoda i usluga a) Pratimo vreme razvoja novog proizvoda ili 2 usluge u odnosu na plan a) Ne pratimo i ne merimo vreme potrebno za 1 razvoj novih proizvoda i usluga11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 29
 30. 30. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 5. Primena tehnologije a) Mi smo nosioci razvoja novih tehnologija u 4 našoj oblasti a) Naša kompanija je jedan od tehnoloških 3 lidera u našem sektoru a) Prihvatamo novu tehnologiju kada je u 2 potpunosti dokazana a) Naši proizvodi i procesi su zasnovani na 1 tradicionalnoj tehnologiji11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 30
 31. 31. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 6. Prava intelektualne svojine 4 a) Naša tehnologija i reputacija su već zaštićene priznatim patentima i registrovanim žigovima. a) Očekujemo da će naše poslovanje biti 3 zaštićeno kroz nekoliko različitih vrsta intelektualne svojine. a) Tražimo načine za pravnu zaštitu naše 2 tehnologije, know-how i reputacije. a) Ne koristimo žigove, patente ni prava na 1 dizajn u našoj kompaniji.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 31
 32. 32. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 7. Baza klijenata i proizvoda a) Imaćemo širok asortiman proizvoda i 4 veliku bazu kupaca a) Nudićemo proizvode ili usluge brojnim 3 kupcima a) Nudićemo po dva/tri proizvoda odabranim 2 kupcima a) Naše poslovanje će zavisiti od jednog 1 proizvoda/kupca11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 32
 33. 33. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 8. Tržišni horizont a) Poslovaćemo sa klijentima iz razvijenih 4 zemalja iz celog sveta a) Većinom ćemo poslovati sa klijentima iz 3 Evrope a) Tržište za naše proizvode ili usluge će 2 pokrivati Srbiju a) Fokusiraćemo se na zadovaljavanje potreba 1 našeg lokalnog tržišta11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 33
 34. 34. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 9. Očekivani rast a) Očekujemo da naše poslovanje ubrzano 4 raste a) Planirali smo i izdvojili budžet za postepen 3 porast poslovanja 2 a) Očekujemo skroman porast poslovanja 1 a) Ne očekujemo značajan rast prometa11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 34
 35. 35. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 10. Svest o tržištu a) Konstantno se obaziremo na mogućnosti i 4 pretnje na tržištu a) Ispitujemo mogućnosti i pretnje na tržištu 3 svake godine 2 a) Oslanjamo se na povratne informacije od kupaca da bismo održali svest o tržištu 1 a) Ne analiziramo tržište i njegove trendove11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 35
 36. 36. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 11.Planiranje a) Radimo strateško planiranje na 5 i više 4 godina a) Pri izradi godišnjeg plana gledamo 2-3 3 godine unapred a) Svakih 12 meseci izraĎujemo plan za 2 sledeću godinu a) Uvek imamo puno posla i nemamo 1 vremena da planiramo unapred11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 36
 37. 37. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE 12. Donošenje odluka a) U našem odboru su izvršni direktori i 4 direktori koji nemaju izvršna ovlašćenja 3 a) Našu kompaniju vodi tim direktora a) Vlasnik traži savete od zaposlenih kod 2 donošenja ključnih odluka 1 a) Sve važne odluke donosi vlasnik kompanije11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 37
 38. 38. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE13.Menadžment sistemi i informacione tehnologije (IT)a) Koristimo menadžment sisteme i IT kao deo 4 strategije kompanije da teži potrazi za kontinuiranim unapreĎenjem i širenjem inovacijaa) Strateški koristimo menadžment sisteme i IT da 3 bismo obezbedili izvršavanje svih zadataka potrebnih za ostvarenje komercijalnih ciljevaa) Svesni smo potrebe za Planom/ SprovoĎenjem/ 2 Proverom/ Delovanjem da bismo poboljšali naš učinak i za to koristimo inofomacione tehnologijea) U našoj kompaniji ne postoje nikakvi menadžment 1 sistemi11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 38
 39. 39. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE14. Eksterni saveti 4a) Često tražimo savete od stručnjaka iz oblasti poslovanja ili tehnologija 3b) Koristili smo specijalizovane usluge podrške 2c) Povremeno koristimo usluge lokalnih servisa poslovne podrške 1d) Retko tražimo eksternu pomoć11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 39
 40. 40. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE15.Interno investiranje u inovacijea) Svake godine reinvestiramo neki procenat 4 prihoda od prodaje u odreĎene inovacione aktivnosti 3a) Redovno sufinansiramo razvojne projekte 2a) Radimo na razvoju novih proizvoda/ usluga na osnovu komercijalnih ugovora 1a) Nemamo budžet za inovacije11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 40
 41. 41. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE16.Finansiranje rasta 4a) Koristimo razne forme finansiranja za inovacije, uključujući rizični kapital 3a) Koristićemo ograničene pozajmice (refinansiranje dugova) da bismo omogućili rast 2a) Razmatramo nove načine finansiranja rasta kompanije 1a) Naš rast je vezan isključivo za naš profit11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 41
 42. 42. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE17.Kvalifikacije zaposlenih 4a) Većina zaposlenih ima fakultetske diplome/ profesionalne kvalifikacije 3a) Mali broj zaposlenih ima fakultetske diplome ili slične kvalifikacije 2a) Veliki deo zaposlenih ima strukovne kvalifikacije 1a) Naši zaposleni nemaju priznate kvalifikacije11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 42
 43. 43. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE18.Obuke zaposlenih 4a) Svim našim zaposlenima su dostupni odgovarajući progami za obuku 3a) Imamo programe obuke za nekoliko izabranih pojedinaca iz naše firme 2a) Neki zaposleni idu na obuke ako se ukaže prigodan kursa) Nema potrebe da naši zaposleni pohaĎaju ikakve 1 kurseve11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 43
 44. 44. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE19. Veze sa akademskom zajednicom 4a) Uspostavili smo jake veze sa akademskim institucijama 3a) Pokušavamo da se povežemo sa univerzitetom 2a) Imamo kontakte sa lokalnom višom školoma) Naša firma nije povezana sa višim školama ili 1 univerzitetima11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 44
 45. 45. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE20. Poslovno umrežavanje 4a) Mi smo vodeći članovi poslovnih/ tehnoloških mreža 3a) Aktivni smo u brojnim poslovnim/ tehnološkim mrežama 2a) Imamo neke kontakte sa poslovnim/ tehnološkim mrežamaa) Nismo članovi ni jedne poslovne ili tehnološke 1 mreže11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 45
 46. 46. This Project is funded by the EU INNOVATE Dimenzije alata INNOVATE21. Reputacija 4a) Naša kompanija je priznata širom sveta 3a) Naša kompanija je dobro poznata u našem sektoru poslovanja 2a) Veoma se trudimo da promovišemo aktivnosti naše kompanijea) Nismo se trudili da promovišemo aktivnosti naše 1 kompanije11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 46
 47. 47. This Project is funded by the EU INNOVATE Vršenje samoprocene Kompanija treba da odabere odgovor koji najpribližnije opisuje trenutnu situaciju. Odgovori moraju biti odabrani u svakoj od dimenzija da bi se moglo nastaviti dalje kroz alat. Kako se vrši procena svake od dimenzija, rezultati poreĎenja se prikazuju na desnoj strani ekrana.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 47
 48. 48. This Project is funded by the EU INNOVATE Analiza upravljanja inovacijama Učinak kompanije u odnosu na svaku od dimenzija se automatski grafički prikazuje, i podeljen je na “resurse” i “rezultate”. Kada se završi sa samoprocenom, alat prikazuje sumirane rezultate. Sveukupna (prosečna) pozicija kompanije prikazuje se na meraču (brzinomer). Ono što će kompanija uvideti je njihov sveukupni trenutni učinak prikazan kroz jedan od četiri nivoa:Nivo 4 Inovativne kompanije sa meĎunarodnomperspektivomNivo 3 Kompanije koje na svoje poslovanje gledajustrateškiNivo 2 Kompanije koje prihvataju eksterne savete ipotrebu za planiranjemNivo 1 Kompanije sa niskim nivoom inovativnosti kojeprimenjuju tradicionalni pristup u poslovanju 11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 48
 49. 49. This Project is funded by the EU INNOVATE Ostvarivanje koristi od alata INNOVATE Ovo je zanimljiv rezultat i može se pokazati kao značajan motivacioni faktor za kompaniju. MeĎutim, mnogo je važnije da se razumeju okolnosti koje leže iza svake od dimenzija. U okviru alata su navedeni važni aspekti svake od 21. dimezije. Ovi aspekti i izvršene procene svih dimenzija su polazna osnova za identifikovanje oblasti u kojoj bi promene mogle da donesu konkretne koristi kompaniji. .11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 49
 50. 50. This Project is funded by the EU INNOVATE Ostvarivanje koristi od alata INNOVATE 12. Kada je u pitanju donošenje odluka male i mlade kompanije se često samo oslanjaju na osnivača ili izvršnog direktora. Učinak kompanije može se povećati upotrebom pouzdanih savetodavaca ili traženjem povratnih informacija od ostalog osoblja. Na ovaj način se dobija vredan spektar perspektiva o pitanjima kompanije. .11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 50
 51. 51. This Project is funded by the EU INNOVATE Ostvarivanje koristi od alata INNOVATE Alat potom kompaniji nudi niz obrazaca koji se mogu koristiti za vršenje SWOT i PESTLE analize i izradu Strateške mape puta i Akcionog plana. Kompanija se takoĎe podstiče da identifikuje resurse koji će im pomoći u sprovoĎenju plana. Alat možete naći na sajtu ICIP projekta i možete i da izvršite i procenu svog preduzeća: www.icip-serbia.org11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 51
 52. 52. This Project is funded by the EU INNOVATE Ostvarivanje koristi od alata INNOVATE Preduzeća koja žele da imaju koristi od alata INNOVATE bi trebalo da se uklapaju u sledeći profil: •Rukovodstvo je spremno da odvoji dovoljno vremena za uspešno bavljenje alatom. •Voljni su da posredniku/ konsultantu obelodane informacije na osnovu kojih će moći da izvrši efektivnu stratešku analizu preduzeća.11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 52
 53. 53. This Project is funded by the EU Hvala na pažnji11/5/2012 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 53

×