เมนู1. ความหมายของที่ระลึก2. ความสาคัญของที่ระลึก3. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว       จบกา...
จัดทาโดยนางสาวมยุรี  ชูชีพ รหัส 541220214         /2         2
ความหมายของ "ของที่ระลึก" • ของที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง สิงต่างๆทีเก็บ ่ รักษาไว้ หรื อใช้ เป็ นเครื่ องเตือนความจาเก...
ความสาคัญ "ของที่ระลึก"  •   สินค้ าของที่ระลึกมีความสาคัญต่อชุมชน ต่อ  ประเทศ ต่อการท่องเที่ยวต่อไปนี ้      ...
ความสาคัญ "ของที่ระลึก" • ความสาคัญต่ อสังคมและวัฒนธรรม •   ในสัดส่วนขององค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้ านการท่อ...
ความสาคัญต่ อสังคมและวัฒนธรรม           6     6
ความสาคัญ "ของที่ระลึก" • ความสาคัญต่ อเศรษฐกิจ •   ธุรกิจของที่ระลึกเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ ให้ กบชุมชนและ    ...
ความสาคัญ "ของที่ระลึก" • ความสาคัญต่ อระบบการท่ องเที่ยว •   ของที่ระลึกเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในระบบการ ท่องเที่ยว ถ้ ...
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว             9               9
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจจัดการประชุม  •  การประชุมเป็ นการประชุมเพื่อปรึกษาหารื ...
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ความสาคัญของธุรกิจจัดประชุม  • เป็ นธุรกิจที่เสริมรายได้ ให้ กบ...
• ความสาคัญของธุรกิจจัดประชุม             12   12
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการ  •     ธุรกิจการจัดนิทรรศการเป็ นธุร...
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง  •     กิจกรรมนันทนาการเป็ นกิจกร...
• ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง             15  15
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจพิพธภัณฑ์ และแกลลอรี       ิ  •  พิพธภัณฑ์ มีหลายป...
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจพิพธภัณฑ์ และแกลลอรี       ิ  • แกลอรี ธุรกิจแกลอรี...
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจด้ านการแพทย์ และสุขภาพ  •      ธุรกิจการแพทย์และธุร...
• ธุรกิจพิพธภัณฑ์ และแกลลอรี      ิ                19  19
จบการนาเสนอจัดทาโดย• นางสาวมยุรี  ชูชีพ เลขที่ 14         20       20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ ๙ ของที่ระลึก

5,718 views
5,503 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ ๙ ของที่ระลึก

 1. 1. เมนู1. ความหมายของที่ระลึก2. ความสาคัญของที่ระลึก3. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว จบการนาเสนอ 1 1
 2. 2. จัดทาโดยนางสาวมยุรี ชูชีพ รหัส 541220214 /2 2
 3. 3. ความหมายของ "ของที่ระลึก" • ของที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง สิงต่างๆทีเก็บ ่ รักษาไว้ หรื อใช้ เป็ นเครื่ องเตือนความจาเกี่ยวกับเรื่ องราว หรื อเหตุการณ์หรื อเหตุการณ์ตางๆ ่ • ของที่ระลึก หมายถึง สิงต่างๆ ที่นามาใช้ ่ เป็ นตัวจูงใจ ให้ เกิดการคิดถึงหรื อนึกถึง เรื่ องราวที่ได้ เกี่ยวข้ อง 3 3
 4. 4. ความสาคัญ "ของที่ระลึก" • สินค้ าของที่ระลึกมีความสาคัญต่อชุมชน ต่อ ประเทศ ต่อการท่องเที่ยวต่อไปนี ้ 4 4
 5. 5. ความสาคัญ "ของที่ระลึก" • ความสาคัญต่ อสังคมและวัฒนธรรม • ในสัดส่วนขององค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้ านการท่องเที่ยว ธุรกิจของที่ระลึกมีบทบาทสาคัญในการสร้ าง งานอาชีพใหม่ ๆ บางชนิดเป็ นการผลิตสินค้ าที่อาศัยแรงงาน ในช่วงนอกฤดูกาล เช่นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็ นการช่วยเป็ น การช่วยแก้ ปัญหาสังคมท้ องถิ่นและสกัดกันการอพยพที่ไปหา ้ งานในเมืองใหญ่ๆ นอกจากนี ้เป็ นการช่วยอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศให้ คงอยูสืบทอดไปสูคนรุ่นหลัง ่ ่ 5 5
 6. 6. ความสาคัญต่ อสังคมและวัฒนธรรม 6 6
 7. 7. ความสาคัญ "ของที่ระลึก" • ความสาคัญต่ อเศรษฐกิจ • ธุรกิจของที่ระลึกเป็ นธุรกิจที่สร้ างรายได้ ให้ กบชุมชนและ ั ประเทศ เป็ นแหล่งใช้ จ่ายที่สาคัญของนักท่องเที่ยวมากที่สด จาก ุ สถิติหมวดค่าใช้ จ่ายนักท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมในปี พ.ศ. 2547 พบว่านักท่องเที่ยวจ่ายเงินซื ้อ ของที่ระลึกเป็ นเงินประมาณ 1,149.20 บาท (ต่อคนต่อวัน) หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 28.32 ของสัดส่วนรายจ่ายทังหมดที่ ้ นักท่องเที่ยวใช้ จ่ายไป เละเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2546 ร้ อยละ 6.99 7 7
 8. 8. ความสาคัญ "ของที่ระลึก" • ความสาคัญต่ อระบบการท่ องเที่ยว • ของที่ระลึกเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในระบบการ ท่องเที่ยว ถ้ านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ าไปท่องเที่ยวในประเทศใดก็ ตามไม่มีสินค้ าที่ระลึก อาจทาให้ นกท่องเที่ยวรู้สกว่าการท่องเที่ยว ั ึ ยังไม่สมบูรณ์ ไม่มีสินค้ าที่สร้ างความประทับใจหรื อความทรงจา ในถิ่นที่เคยไปท่องเที่ยวในอดีต นักท่องเที่ยวบางคนเมื่อได้ ซื ้อได้ จ่ายเงินไปจะมีความสุข บางคนซื ้อสินค้ าไปเพื่อเป็ นของฝากเพื่อ เป็ นของฝาก เป็ นการแสดงความมีน ้าใจ 8 8
 9. 9. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว 9 9
 10. 10. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจจัดการประชุม • การประชุมเป็ นการประชุมเพื่อปรึกษาหารื อตามหัวข้ อที่ กาหนด ซึงมีหลายลักษณะ ได้ แก่ ่ • การปรุชมทางวิชาการ ุ • การประชุมทางธุรกิจ • การประชุมระหว่างประเทศ • การประชุมด้ านการกีฬา 10 10
 11. 11. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ความสาคัญของธุรกิจจัดประชุม • เป็ นธุรกิจที่เสริมรายได้ ให้ กบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม ั ธุรกิจจัดนาเที่ยว ธุรกิจสินค้ าที่ระลึก • ช่วยกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยว • ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเที่ยว 11 11
 12. 12. • ความสาคัญของธุรกิจจัดประชุม 12 12
 13. 13. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการ • ธุรกิจการจัดนิทรรศการเป็ นธุรกิจหนึงในอุตสาหกรรมการ ่ ท่องเที่ยวที่สาคัญต่อการท่องเที่ยวในปั จจุบน ซึงเริ่มจัดนาเที่ยวนอก ั ่ ประเทศโดยนาเที่ยวงานแสดงมหกรรมสินค้ าช่วยทาให้ การท่องเที่ยว ขยายตัวมีนกท่องเที่ยวเดินทางเข้ าไปท่องเที่ยวในประเทศที่มีการจัด ั นิทรรศการ และธุรกิจแสดงสินค้ าหรื อจัดนิทรรศการด้ านการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการเชิญชวนหรื อให้ ลกค้ าเปาหมายเข้ าชม ู ้ 13 13
 14. 14. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง • กิจกรรมนันทนาการเป็ นกิจกรรมที่จาเป็ นสาหรับมนุษย์ทกคน ุ เพราะเป็ นกิจกรรมที่ให้ คณค่าพัฒนาการทางด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ุ และสังคม เช่น เล่นดนตรี การร้ องเพลง • กิจกรรมทางด้ านบันเทิงมีหลายชนิด เช่น ธุรกิจสวนสนุก ธุรกิจ คอนเสิร์ต ธุรกิจการแสดงและการละครธุรกิจเหล่านี ้เป็ นหลักๆที่ทา รายได้ ให้ กบประเทศนักท่องเที่ยวจ่ายเงินเพื่อความบันเทิงตลอดจนการ ั เข้ าพักเสร็จสิ ้นลง 14 14
 15. 15. • ธุรกิจนันทนาการและบันเทิง 15 15
 16. 16. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจพิพธภัณฑ์ และแกลลอรี ิ • พิพธภัณฑ์ มีหลายประเภท ได้ แก่ ิ • พิพิธภัณฑ์ประวัติสาสตร์ • พิพิธภัณฑ์ศิลปะ • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ • ฯลฯ 16 16
 17. 17. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจพิพธภัณฑ์ และแกลลอรี ิ • แกลอรี ธุรกิจแกลอรี เป็ นธุรกิจที่เอาแนวคิดของพิพิธภัณฑ์สิลปะมา ปรับเปลี่ยนเป็ น แกลอรี เพื่อผลกาไรทางธุรกิจ เพราะที่บคคลชันสูงหรื อ ุ ้ นักท่องที่ยวส่วนใหญ่สนใจคือศิลปะของท้ องถิ่นมีการแสดงงานฝี มือ ฯลฯ • นอกจากนี ้ปั จจุบนมีการนาเกลอรี ไปในรูปแบบ เช่น ที่ห้างสยามพารา ั กอนเปิ ดบิวตี ้แกลอรี เป็ นศูนย์รวมแกลอรี บวตี ้แอนสปา ขายสินค้ าที่ ิ เกี่ยวกับ สุขภาพ ความสวย ความงาม 17 17
 18. 18. ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว • ธุรกิจด้ านการแพทย์ และสุขภาพ • ธุรกิจการแพทย์และธุรกิจสุขภาพมีความเชื่อมโยงกันในยุคก่อน คนจะพึงพาการแพทย์เพื่อรักษามากกว่าปองกันแต่ระดับการศึกษาของ ่ ้ คนในยุคใหม่สงขึ ้น ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยมากขึ ้น มีแนวคิดปองกัน ู ้ มากกว่ารักษา นี่คือการเริ่มต้ นการทาธุรกิจซึงมีการจัดนาเที่ยวกลายเป็ น ่ ธุรกิจด้ านสุขภาพนักท่องเที่ยวได้ พกผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแวดล้ อมสด ั ชื่น และยังมีกิจกรรมเสริมเรื่ องสุขภาพอีก เช่น กิจกรรมสปานวดเพื่อ สุขภาพ ฝึ กสมาธิ ฟิ ตเนส โยคะ การบาบัดชาติบาบัด 18 18
 19. 19. • ธุรกิจพิพธภัณฑ์ และแกลลอรี ิ 19 19
 20. 20. จบการนาเสนอจัดทาโดย• นางสาวมยุรี ชูชีพ เลขที่ 14 20 20

×