• Like
 • Save
บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว

 • 1,522 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,522
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. จัดทำโดยนำงสำว นภัสสร สกุลกสิ กร 541220206นำย สุ ทธิภทร กรัดภิบำล 541220209 ั
 • 2. • กำรคมนำคมขนส่ ง จัดว่ ำเป็ นปัจจัยพืนฐำน้ สำคัญทีช่วยให้ เกิดกำรเดินทำงท่ องเที่ยวไปได้ อย่ ำงกว้ ำงขวำง และถือได้ ว่ำเป็ นธุรกิจหนึ่งที่ ช่ วยอำนวยควำมสะดวกให้ แก่นักท่ องเที่ยวใน กำรเดินทำงจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทั้งทำงบก ทำงนำ และทำงอำกำศ ้
 • 3. กำรคมนำคมขนส่ ง กำรคมนำคมขนส่ งหมำยถึง กระบวนกำรทีเ่ กียวข้ องกับ ่ กำรเคลือนย้ ำยคน สั ตว์ สิ่ งของ จำกทีหนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง ่ ่ ่ โดยอำศัยสื่ อกลำงต่ ำงๆภำยใต้ และรำคำทีตกลงกันไว้ ่ · เป็ นกิจกรรมทีต้องมีกำรขนส่ ง (คน สั ตว์ สิ่ งของ) จำกที่ ่ หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง ่ · กำรขนส่ งนั้นต้ องอำศัยอุปกรณ์ ต่ำงๆ (ยำนพำหนะ) · กำรขนส่ งนั้นต้ องเป็ นไปตำมควำมต้ องกำรของผู้ที่ ต้ องกำรใช้ บริกำร
 • 4. ประเภทของธุรกิจกำรคมนำคมขนส่ งเพือกำร ่ ท่ องเที่ยว 1. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงบก 2. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงนำ ้ 3. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงอำกำศ
 • 5. พัฒนำกำรขนส่ งทำงบก- เริ่มขึนสมัยยุคบำบิโลน (200 ปี ก่ อนคริสตกำล) ้- มีกำรประดิษฐ์ รถม้ ำโดยสำรขึนเป็ นครั้งแรกที่ ้ประเทศอังกฤษ- ต้ นศตวรรษที่ 18 มีกำรประดิษฐ์ เครื่องจักรไอน้ำขึนเพือช่ วยพัฒนำกำรขนส่ งทำงเรือและรถไฟ ้ ่- ปี ค.ศ. 1920 มีกำรคิดค้ นและประดิษฐ์ รถยนต์ ขน ึ้ปัจจุบันนี้ กำรเดินทำงโดยรถยนต์ ถอได้ ว่ำ เป็ นกำร ืเดินทำงท่ องเทียวทำงบก ทีได้ รับควำมนิยมมำกทีสุด ่ ่ ่ในโลก
 • 6. พัฒนำกำรขนส่ งทำงนำ ้- กำรขนส่ งทำงนำ เป็ นกำรขนส่ งทีเ่ ก่ ำแก่ ทสุดในโลก ้ ี่- ประมำณ 400 ปี ก่ อนคริสตกำล ได้ มีกำรพัฒนำเรือให้ สำมำรถนำมำใช้ หำปลำตำมชำยฝั่งในบริเวณทะเล เมดิเตอร์ เรเนียน - ชำวฟิ นิเชียน ได้ ใช้ เรือในกำรเดินทำงขนส่ งทำงนำ้ เป็ นครั้งแรก - กำรขนส่ งผู้โดยสำรทำงเรือเริ่มขึนเป็ นครั้งแรกเมือ ้ ่ ปี ค.ศ. 1772 ในประเทศอังกฤษระหว่ ำงเมือง Manchester และ London Bridge
 • 7. - เรือสำรำญ Princesses Victoria Louis เป็ นที่นิยม ของนักท่ องเที่ยว และเป็ นที่มำของเรือยอรซ์ รำคำ แพง - เรือทีสำมำรถเดินทำงข้ ำมมหำสมุทรเป็ นครั้งแรก ่ ได้ คอ เรือกลไฟ Savannah ื - บริษัท Star Curies เป็ นสำยกำรเดินเรือทีใหญ่ สำย ่ หนึ่งของโลก - ในประเทศไทย มีบริษัทเรือสำรำญของคนไทย 2 บริษัท คือ บริษัทซีทรำน ควีน กับ บริษัท สยำมครูซ จำกัด
 • 8. • พัฒนำกำรขนส่ งทำงอำกำศ- สองพีน้องตระกูล Wright ได้ คดค้ นและประดิษฐ์ ่ ิ เครื่องบินเป็ นครั้งแรก - เทียวบินทำงด้ ำนธุรกิจเกิดขึนครั้งแรกระหว่ ำงประเทศ ่ ้ London และ Paris - มีกำรจัดตั้งบริษัทสำยกำรบินแห่ งชำติ เช่ น B.A. (British Airways ของอังกฤษ) AF (Air France) ของ ฝรั่งเศส LH (Lufthansa Germanของเยอรมัน) - เทียวบินให้ บริกำรในกำรขนส่ งผู้โดยสำรได้ เกิดขึนเป็ น ่ ้ ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ ำงเมือง Boston และ New York และเริ่มมีกำรจ้ ำงพนักงำนบนเครื่องบิน
 • 9. • หลักสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของทำงด้ ำน กำรขนส่ ง 1. ยำนพำหนะควรเหมำะสมกับชนิดของกำรเดินทำง 2. ยำนพำหนะควรเหมำสมกับสภำพปริมำณของ ผู้โดยสำร 3. ควำมสั มพันธ์ ภำพที่ดกบผู้ประกอบกำรธุรกิจประเทศ ีั อืนๆ เช่ น สถำนีต่ำงๆ สนำมบิน เป็ นต้ น ่
 • 10. 4. ยำนพำหนะควรมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมลักษณะกำรเดินทำงและชนิดของพำหนะ5. บุคลำกรทีปฏิบัตหน้ ำทีบนยำนพำหนะควรได้ รับ ่ ิ ่กำรฝึ กฝนมำเป็ นอย่ ำงดี และบริกำรด้ วยควำมเต็มใจ
 • 11. สวัสดี