บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว

2,337 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว

 1. 1. จัดทำโดยนำงสำว นภัสสร สกุลกสิ กร 541220206นำย สุ ทธิภทร กรัดภิบำล 541220209 ั
 2. 2. • กำรคมนำคมขนส่ ง จัดว่ ำเป็ นปัจจัยพืนฐำน้ สำคัญทีช่วยให้ เกิดกำรเดินทำงท่ องเที่ยวไปได้ อย่ ำงกว้ ำงขวำง และถือได้ ว่ำเป็ นธุรกิจหนึ่งที่ ช่ วยอำนวยควำมสะดวกให้ แก่นักท่ องเที่ยวใน กำรเดินทำงจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทั้งทำงบก ทำงนำ และทำงอำกำศ ้
 3. 3. กำรคมนำคมขนส่ ง กำรคมนำคมขนส่ งหมำยถึง กระบวนกำรทีเ่ กียวข้ องกับ ่ กำรเคลือนย้ ำยคน สั ตว์ สิ่ งของ จำกทีหนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง ่ ่ ่ โดยอำศัยสื่ อกลำงต่ ำงๆภำยใต้ และรำคำทีตกลงกันไว้ ่ · เป็ นกิจกรรมทีต้องมีกำรขนส่ ง (คน สั ตว์ สิ่ งของ) จำกที่ ่ หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง ่ · กำรขนส่ งนั้นต้ องอำศัยอุปกรณ์ ต่ำงๆ (ยำนพำหนะ) · กำรขนส่ งนั้นต้ องเป็ นไปตำมควำมต้ องกำรของผู้ที่ ต้ องกำรใช้ บริกำร
 4. 4. ประเภทของธุรกิจกำรคมนำคมขนส่ งเพือกำร ่ ท่ องเที่ยว 1. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงบก 2. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงนำ ้ 3. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงอำกำศ
 5. 5. พัฒนำกำรขนส่ งทำงบก- เริ่มขึนสมัยยุคบำบิโลน (200 ปี ก่ อนคริสตกำล) ้- มีกำรประดิษฐ์ รถม้ ำโดยสำรขึนเป็ นครั้งแรกที่ ้ประเทศอังกฤษ- ต้ นศตวรรษที่ 18 มีกำรประดิษฐ์ เครื่องจักรไอน้ำขึนเพือช่ วยพัฒนำกำรขนส่ งทำงเรือและรถไฟ ้ ่- ปี ค.ศ. 1920 มีกำรคิดค้ นและประดิษฐ์ รถยนต์ ขน ึ้ปัจจุบันนี้ กำรเดินทำงโดยรถยนต์ ถอได้ ว่ำ เป็ นกำร ืเดินทำงท่ องเทียวทำงบก ทีได้ รับควำมนิยมมำกทีสุด ่ ่ ่ในโลก
 6. 6. พัฒนำกำรขนส่ งทำงนำ ้- กำรขนส่ งทำงนำ เป็ นกำรขนส่ งทีเ่ ก่ ำแก่ ทสุดในโลก ้ ี่- ประมำณ 400 ปี ก่ อนคริสตกำล ได้ มีกำรพัฒนำเรือให้ สำมำรถนำมำใช้ หำปลำตำมชำยฝั่งในบริเวณทะเล เมดิเตอร์ เรเนียน - ชำวฟิ นิเชียน ได้ ใช้ เรือในกำรเดินทำงขนส่ งทำงนำ้ เป็ นครั้งแรก - กำรขนส่ งผู้โดยสำรทำงเรือเริ่มขึนเป็ นครั้งแรกเมือ ้ ่ ปี ค.ศ. 1772 ในประเทศอังกฤษระหว่ ำงเมือง Manchester และ London Bridge
 7. 7. - เรือสำรำญ Princesses Victoria Louis เป็ นที่นิยม ของนักท่ องเที่ยว และเป็ นที่มำของเรือยอรซ์ รำคำ แพง - เรือทีสำมำรถเดินทำงข้ ำมมหำสมุทรเป็ นครั้งแรก ่ ได้ คอ เรือกลไฟ Savannah ื - บริษัท Star Curies เป็ นสำยกำรเดินเรือทีใหญ่ สำย ่ หนึ่งของโลก - ในประเทศไทย มีบริษัทเรือสำรำญของคนไทย 2 บริษัท คือ บริษัทซีทรำน ควีน กับ บริษัท สยำมครูซ จำกัด
 8. 8. • พัฒนำกำรขนส่ งทำงอำกำศ- สองพีน้องตระกูล Wright ได้ คดค้ นและประดิษฐ์ ่ ิ เครื่องบินเป็ นครั้งแรก - เทียวบินทำงด้ ำนธุรกิจเกิดขึนครั้งแรกระหว่ ำงประเทศ ่ ้ London และ Paris - มีกำรจัดตั้งบริษัทสำยกำรบินแห่ งชำติ เช่ น B.A. (British Airways ของอังกฤษ) AF (Air France) ของ ฝรั่งเศส LH (Lufthansa Germanของเยอรมัน) - เทียวบินให้ บริกำรในกำรขนส่ งผู้โดยสำรได้ เกิดขึนเป็ น ่ ้ ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ ำงเมือง Boston และ New York และเริ่มมีกำรจ้ ำงพนักงำนบนเครื่องบิน
 9. 9. • หลักสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของทำงด้ ำน กำรขนส่ ง 1. ยำนพำหนะควรเหมำะสมกับชนิดของกำรเดินทำง 2. ยำนพำหนะควรเหมำสมกับสภำพปริมำณของ ผู้โดยสำร 3. ควำมสั มพันธ์ ภำพที่ดกบผู้ประกอบกำรธุรกิจประเทศ ีั อืนๆ เช่ น สถำนีต่ำงๆ สนำมบิน เป็ นต้ น ่
 10. 10. 4. ยำนพำหนะควรมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมลักษณะกำรเดินทำงและชนิดของพำหนะ5. บุคลำกรทีปฏิบัตหน้ ำทีบนยำนพำหนะควรได้ รับ ่ ิ ่กำรฝึ กฝนมำเป็ นอย่ ำงดี และบริกำรด้ วยควำมเต็มใจ
 11. 11. สวัสดี

×