• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว
 

บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว

on

 • 1,697 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,697
Views on SlideShare
1,644
Embed Views
53

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 53

http://praphol.wordpress.com 53

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว บทที่ ๔ การคมนาคมขนส่งท่องเที่ยว Presentation Transcript

  • จัดทำโดยนำงสำว นภัสสร สกุลกสิ กร 541220206นำย สุ ทธิภทร กรัดภิบำล 541220209 ั
  • • กำรคมนำคมขนส่ ง จัดว่ ำเป็ นปัจจัยพืนฐำน้ สำคัญทีช่วยให้ เกิดกำรเดินทำงท่ องเที่ยวไปได้ อย่ ำงกว้ ำงขวำง และถือได้ ว่ำเป็ นธุรกิจหนึ่งที่ ช่ วยอำนวยควำมสะดวกให้ แก่นักท่ องเที่ยวใน กำรเดินทำงจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทั้งทำงบก ทำงนำ และทำงอำกำศ ้
  • กำรคมนำคมขนส่ ง กำรคมนำคมขนส่ งหมำยถึง กระบวนกำรทีเ่ กียวข้ องกับ ่ กำรเคลือนย้ ำยคน สั ตว์ สิ่ งของ จำกทีหนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง ่ ่ ่ โดยอำศัยสื่ อกลำงต่ ำงๆภำยใต้ และรำคำทีตกลงกันไว้ ่ · เป็ นกิจกรรมทีต้องมีกำรขนส่ ง (คน สั ตว์ สิ่ งของ) จำกที่ ่ หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง ่ · กำรขนส่ งนั้นต้ องอำศัยอุปกรณ์ ต่ำงๆ (ยำนพำหนะ) · กำรขนส่ งนั้นต้ องเป็ นไปตำมควำมต้ องกำรของผู้ที่ ต้ องกำรใช้ บริกำร
  • ประเภทของธุรกิจกำรคมนำคมขนส่ งเพือกำร ่ ท่ องเที่ยว 1. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงบก 2. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงนำ ้ 3. ธุรกิจกำรขนส่ งทำงอำกำศ
  • พัฒนำกำรขนส่ งทำงบก- เริ่มขึนสมัยยุคบำบิโลน (200 ปี ก่ อนคริสตกำล) ้- มีกำรประดิษฐ์ รถม้ ำโดยสำรขึนเป็ นครั้งแรกที่ ้ประเทศอังกฤษ- ต้ นศตวรรษที่ 18 มีกำรประดิษฐ์ เครื่องจักรไอน้ำขึนเพือช่ วยพัฒนำกำรขนส่ งทำงเรือและรถไฟ ้ ่- ปี ค.ศ. 1920 มีกำรคิดค้ นและประดิษฐ์ รถยนต์ ขน ึ้ปัจจุบันนี้ กำรเดินทำงโดยรถยนต์ ถอได้ ว่ำ เป็ นกำร ืเดินทำงท่ องเทียวทำงบก ทีได้ รับควำมนิยมมำกทีสุด ่ ่ ่ในโลก
  • พัฒนำกำรขนส่ งทำงนำ ้- กำรขนส่ งทำงนำ เป็ นกำรขนส่ งทีเ่ ก่ ำแก่ ทสุดในโลก ้ ี่- ประมำณ 400 ปี ก่ อนคริสตกำล ได้ มีกำรพัฒนำเรือให้ สำมำรถนำมำใช้ หำปลำตำมชำยฝั่งในบริเวณทะเล เมดิเตอร์ เรเนียน - ชำวฟิ นิเชียน ได้ ใช้ เรือในกำรเดินทำงขนส่ งทำงนำ้ เป็ นครั้งแรก - กำรขนส่ งผู้โดยสำรทำงเรือเริ่มขึนเป็ นครั้งแรกเมือ ้ ่ ปี ค.ศ. 1772 ในประเทศอังกฤษระหว่ ำงเมือง Manchester และ London Bridge
  • - เรือสำรำญ Princesses Victoria Louis เป็ นที่นิยม ของนักท่ องเที่ยว และเป็ นที่มำของเรือยอรซ์ รำคำ แพง - เรือทีสำมำรถเดินทำงข้ ำมมหำสมุทรเป็ นครั้งแรก ่ ได้ คอ เรือกลไฟ Savannah ื - บริษัท Star Curies เป็ นสำยกำรเดินเรือทีใหญ่ สำย ่ หนึ่งของโลก - ในประเทศไทย มีบริษัทเรือสำรำญของคนไทย 2 บริษัท คือ บริษัทซีทรำน ควีน กับ บริษัท สยำมครูซ จำกัด
  • • พัฒนำกำรขนส่ งทำงอำกำศ- สองพีน้องตระกูล Wright ได้ คดค้ นและประดิษฐ์ ่ ิ เครื่องบินเป็ นครั้งแรก - เทียวบินทำงด้ ำนธุรกิจเกิดขึนครั้งแรกระหว่ ำงประเทศ ่ ้ London และ Paris - มีกำรจัดตั้งบริษัทสำยกำรบินแห่ งชำติ เช่ น B.A. (British Airways ของอังกฤษ) AF (Air France) ของ ฝรั่งเศส LH (Lufthansa Germanของเยอรมัน) - เทียวบินให้ บริกำรในกำรขนส่ งผู้โดยสำรได้ เกิดขึนเป็ น ่ ้ ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ ำงเมือง Boston และ New York และเริ่มมีกำรจ้ ำงพนักงำนบนเครื่องบิน
  • • หลักสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของทำงด้ ำน กำรขนส่ ง 1. ยำนพำหนะควรเหมำะสมกับชนิดของกำรเดินทำง 2. ยำนพำหนะควรเหมำสมกับสภำพปริมำณของ ผู้โดยสำร 3. ควำมสั มพันธ์ ภำพที่ดกบผู้ประกอบกำรธุรกิจประเทศ ีั อืนๆ เช่ น สถำนีต่ำงๆ สนำมบิน เป็ นต้ น ่
  • 4. ยำนพำหนะควรมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมลักษณะกำรเดินทำงและชนิดของพำหนะ5. บุคลำกรทีปฏิบัตหน้ ำทีบนยำนพำหนะควรได้ รับ ่ ิ ่กำรฝึ กฝนมำเป็ นอย่ ำงดี และบริกำรด้ วยควำมเต็มใจ
  • สวัสดี