บบที่8

1,240 views
1,075 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
689
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บบที่8

 1. 1. บทที่ 8การบัญชี
 2. 2. ลักษณะของการบัญชีหมายถึง การบันทึกรายการธุรกิจ (BusinessTransactions) การทางบประมาณ การทารายงานแสดงฐานะของกิจการ (งบดุล) และงบกาไรขาดทุน
 3. 3. นักบัญชี• นักบัญชีสาธารณะ จ้างภายนอก มีค่าธรรมเนี ยม• ผูตรวจสอบบัญชี กฎหมายรับรอง มีความเชี่ยวชาญ ้• นักบัญชีส่วนบุคคล ประจาสานักงาน
 4. 4. การทาการบัญชี คือ? การที่จดบันทึกในบัญชี เรียกว่ า รายการค้ า (BusinessTransaction) ซึ่ งหมายถึง รายการที่ก่อให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน ทรั พย์ สิน และทุนของกิจการ เช่ นการซื้อขายสิ นค้ า การชาระหนี้ การเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ฯลฯ เป็ นต้ น
 5. 5. ธุรกิจทีต้องจัดทาบัญชี ่ธุรกิจทีต้องจัดทาบัญชี ่1) การขายสิ นค้ าทุกชนิด นอกจาก การขายสิ นค้ า เกษตรกรรม ทีเ่ กษตรกรผลิตและจาหน่ ายเอง2) ซื้อขายทีดน ่ ิ3) ขายทอดตลาด
 6. 6. ธุรกิจทีต้องจัดทาบัญชี ่4) โรงแรมหรือ ภัตตาคาร 11) การแสดงภาพยนตร์5) นายหน้ าหรือตัวแทน 12) การเล่นหรือกีฬาประเภท6) รับขนส่ งโดยใช้ พาหนะ โบว์ ลง สระว่ ายนา สนามกอล์ฟ ิ่ ้7) ธนาคารพาณิชย์ หรือลานสเก็ต8) การประกันภัย 13) ให้ เช่ าทรัพย์ หรือให้ เช่ าซื้อทรัพย์ สิน9) เก็บของในคลังสิ นค้ า 14) รับจ้ างทาของทุกชนิด10) การไฟฟา หรือการประปา ้ 15) สถานบริการตามกฎหมายว่ าด้ วย สถานบริการ
 7. 7. ใบสำคัญ รายวันทัวไป ่ สมุดรำยวัน รายวันซื้อ รายวันขาย ทรัพย์สน ิบัญชีแยกประเภท รายจ่าย หนี้สน ิ งบทดลอง ทุน รายได้งบกำไรขำดทุน งบกำรเงิน งบดุล รู ปแสดงขั้นตอนของการทาบัญชี
 8. 8. ประโยชน์ของการทาบัญชี1. ผู้บริหาร จะทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ2. เจ้ าของกิจการ จะได้ ทราบถึงฐานะของกิจการเช่ นเดียวกัน3. เจ้ าหนีของกิจการ และผู้ทกาลังจะให้ กจการกู้เงินจะใช้ งบ ้ ี่ ิ การเงินของกิจการเป็ นเครื่องช่ วยตัดสิ นใจว่ าจะให้ ก้ หรือไม่ ู4. บุคคลอืน เช่ น ประชาชนผู้มเี งินออม และสนใจจะซื้อหุ้นหรือ ่ ลงทุนร่ วม จะพิจารณาได้ จากงบการเงินของธุรกิจ5. รัฐบาล ต้ องการทราบเกียวกับงบการเงินของธุรกิจเก็บภาษี ่
 9. 9. ความหมายของคาต่างๆ ที่ควรทราบงบการเงิน เป็ นรายงานที่จัดทาขึนเพือแสดงแก่ เจ้ าของกิจการได้ ทราบ ้ ่ถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบระยะบัญชีทผ่านมา ี่ประกอบด้ วย งบกาไรขาดทุน (Income Statement) และงบดุล(Balance Sheet)
 10. 10. ความหมายของคาต่างๆ ที่ควรทราบงบกาไรขาดทุน หรือบัญชีกาไรขาดทุน คือ รายงานการเงินทีแสดงผลการ ่ดาเนินงานในช่ วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมักเป็ น 1 ปี หรือ 6 เดือน และค่ าใช้ จ่ายของกิจการ ในแต่ ละงวดบัญชีและนามาหักกันเพือให้่ทราบว่ าได้ กาไรหรือขาดทุนในงวดนั้นเท่ าใด
 11. 11. ความหมายของคาต่างๆ ที่ควรทราบงบดุล เป็ นรายงานที่จัดทาขึนเพือแสดงฐานะของกิจการ ณ วันสิ้น ้ ่รอบระยะเวลาบัญชี เพือแสดงว่ ากิจกรรมมีสินทรัพย์ หนีสิน ่ ้ประเภทใดจานวนเท่ าใด มีทุนหรือส่ วนของกิจการเท่ าใดส่ วนของกิจการจะประกอบด้ วยทุนและกาไรทีกจการทาได้ จนถึงวันสิ้นงวด ่ิบัญชี
 12. 12. สิ นทรัพย์ (Assets) หมายถึง สิ่งที่มีสภาพเป็ นมูลค่าที่เป็ นตัวเงิน สินทรัพย์อาจจะเป็ นได้ในอีกหลายลักษณะขึนอยู่กบกิจการค้าของแต่ละอย่าง ้ ัส่วนใหญ่มกจะกล่าวถึงอยู่เสมอๆ ได้แก่ เงินสด เงิน ฝากกระแส ัรายวัน และสินค้าต่างๆ
 13. 13. สิ นทรัพย์ ในส่ วนของบุคคลตัวอย่ าง นายวิชัยมีสินทรัพย์ ดังต่ อไปนี้ เงินสด 5,000 บาท นาฬิ กา 1,000 บาท โทรทัศน์ 4,000 บาท รวม 10,000 บาท
 14. 14. สิ่ งอืนทีอยู่ในสภาพของสิ นทรัพย์ ได้ แก่ ่ ่ 1) ลูกหนี้ 2) ตั๋วเงิน 3) เครื่องตกแต่ งร้ าน 4) อุปกรณ์ สานักงาน 5) เครื่องจักร 6) อาคาร 7) ทีดน ่ ิ
 15. 15. หนีสิน (Liabilities) ้ การทาบัญชี เมื่อกล่าวถึงหนี้ สิน จึงหมายความถึงจานวนเงินที่บคคลหรือกิจการร้านค้าเป็ นหนี้ บคคลภายนอก ใน ุ ุบางครังอาจจะเป็ นสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ้ 1) เงินกู้ หมายถึง หนี้ สินต่างๆ ของกิจการค้าที่มีต่อผูให้ก้ ู ้ 2) ตั ๋วเงินจ่าย หมายถึง เอกสารการค้า ซึ่งกิจการค้ามีความรับผิดชอบต้องจ่ายเงินตามจานวนที่ระบุไว้ในตั ๋ว
 16. 16. งบดุล• ตัวอย่ างงบดุลแบบรายงาน ร้ านนัท งบดุล 18 พฤษภาคม 2552สิ นทรัพย์สิ นทรัพย์ หมุนเวียน เงินในบัญชีธนาคาร 1,300,000 สิ นค้ าคงเหลือ 100,000 รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน 1,400,000สิ นทรัพย์ ถาวร ทีดิน อาคาร ่ 1,000,000 อุปกรณ์ 500,000 รวมสิ นทรัพย์ ถาวร 1,500,000สิ นทรัพย์ รวม บาท 2,900,000
 17. 17. งบดุลหนีสิน ้หนีสินหมุนเวียน ้ เจ้ าหนีการค้ า ้ 100,000 รวมหนีสินหมุนเวียน ้ 100,000หนีสินระยะยาว ้ เงินกู้ธนาคาร 800,000 รวมหนีสินระยะยาว ้ 800,000 หนีสินรวม ้ 900,000ส่ วนของเจ้ าของ ทุน 2,000,000 รวมส่ วนของเจ้ าของ 2,000,000รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ ้ 2,900,000

×