บทที่ 5การผลิ ต (PRODUCTION)
การผลิ ต หมายถึ ง การน าปั จ จั ย การผลิ ต ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ที่ ดิ น และทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ทุน แรงงาน และอืนๆ มาแปร...
การผลิต คือ การทาให้เกิด เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการของผูบริ โภคสิ นค้าและบริ การ       ้สาม...
สิ นค้ า (Goods)สิ นค้ า คือ สิ่ งที่ผลิตที่มีตวตนสามารถมองเห็นจับต้องได้ แบ่งเป็ น                ั  - ส...
บริการ (Services)  คือ สิ นค้าที่ไม่มีตวตน มองไม่เห็น แต่มีค่า มีราคาซื้ อขายกันได้ ได้แก่            ั  - บร...
ระบบการผลิต เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยการผลิต(input) ได้ แก่ วัตถุดิบ แรงงาน เครื่ องจักร ให้ เกิดเป็ นผลิต (outp...
ระบบการผลิตมีลักษณะอย่ างไร ?
จลาจล ?จราจร ?
มีวัตถุประสงค์มีโครงสร้ างของระบบมีความสัมพันธ์ กับระบบอื่น
1. ปัจจัยนาเข้ า (input) คือทรั พยากรหรื อสิ่ งที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการผลิตสิ นค้ าหรื อบริการ เช่ น ที่ดิน เงินทุน แรงงาน...
2. กระบวนการผลิต (Process) หมายถึง กระบวนการที่นาเอาปัจจัยการผลิตมาผ่ านการผลิตหรือแปลงสภาพให้ ได้ สินค้ าหรือบริการทีต้อง...
Production SystemInput    Process    Output      Feedback      Environment
Production System       Processมาตรฐานการผลิตทั้งปริมาณ และ คุณภาพ  ภัยธรรมชาติ / นโยบายรัฐบาล
ผู้ประกอบ ทีดนและ      ่ ิ  การ  ทรัพยากรเงินทุน แรงงาน
1. ทีดนและทรัพยากรธรรมชาติ (Land and Natural Resources)   ่ ิ       ทีดนเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทสาคัญ ซึ่งมนุษย์ ไม...
2. แรงงาน (Labour)      แรงงาน หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ ทถูกนามาใช้ ในการผลิตเพือทา               ...
3. เงินทุน (capital)     ทุน หมายถึง เงินสด เงินลงทุนในการประกอบธุ ร กิ จ เครดิ ต และหลั ก ทรั พ ย์ แต่อย่ า งไรก็ ต ...
4. ผู้ประกอบการ ( Entrepreneur)     ในการผลิตจาเป็ นต้ องมีผู้ประกอบการ ซึ่งเป็ นผู้ริเริ่มในการดาเนินการเป็ นผู้ลงทุ...
ทีดนและ   ่ ิทรัพยากรธรรมชาติ                    สิ นค้ า   เงินทุน    ปัจจัย  กระบวน    ...
การบริหารการผลิต หมายถึง การบริหารระบบการผลิตเพือให้ ได้ ผลผลิตที่                            ...
ในการผลิตจาเป็ นต้ องมีโรงงาน เพื่อเป็ นแหล่ งอานวยความสะดวก และเพื่อให้ การผลิตดาเนินไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นการหาส...
ปัจจัยสาคัญทีใช้ ในการตัดสิ นใจมี 3 ประการ คือ       ่   1. Proximity Factors (ความใกล้ )   2. People Factors (ป...
การบริหารโรงงาน โรงงานปลากระป๋ อง     ่           ควรอยูใกล้ทะเล โรงงานปลาร้า        ่      ...
วัสดุต่างๆ ทีใช้ ในการผลิต แบ่ งออกเป็ นประเภทต่ าง ๆ ดังนี้         ่      1. วัตถุดบ ได้ แก่ สิ่ งของทีใช้...
4. สิ นค้ าสาเร็จรู ป ได้ แก่ วัสดุทผ่านกรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอนแล้ ว                        ี่เป...
1.Analytic Process เป็ นการนาวัตถุดบมาแยกส่ วนต่ าง ๆ ออกเพือให้ ได้                         ิ  ...
4. Assembly Process เป็ นการเปลียนรู ปของสิ นค้ าที่ได้ มาจากวิธีการ                        ่synthe...
Analytics Process
Synthetic Process
Fabrication Process
Assembly Process
Continuous and Intermittent Process
5.2 Intermittent Process เป็ นวิธีการผลิตที่มีการหยุดเครื่ องจักรเป็ นระยะ ๆและปรั บปรุ งแก้ ไขเครื่ องจักรใหม่ เพื่อให้ ไ...
ขั้นตอนการควบคุมการผลิตแบ่ งออกเป็ น 6 ขั้นตอน คือ      1. การวางแผน (Planning) คือการวางแผนการผลิต โดยผู้วางแผนจะต้ ...
4. การแจกจ่ ายงาน (Dispatching) เมื่อวางแผนการทางานเสร็ จแล้ วกาหนดเส้ นทางเดินของงานแล้ ว ก็ถึงขั้น     5. การติดตาม...
6. การควบคุ มคุ ณภาพ (Quality Assurance) หรื อการตรวจสอบคุ ณภาพบริษัทไม่ ได้ ม่ ุงหวังทาผลิตภัณฑ์ ที่ดที่สุด แต่ ต้องการได...
ก า ร ผ ลิ ต คื อ ก า ร น า ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ ที่ ดิ น แ ล ะทรั พยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ทุนแรงงาน แ...
กรณีศึกษา
บทที่5
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่5

1,557 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
734
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่5

 1. 1. บทที่ 5การผลิ ต (PRODUCTION)
 2. 2. การผลิ ต หมายถึ ง การน าปั จ จั ย การผลิ ต ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ที่ ดิ น และทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ทุน แรงงาน และอืนๆ มาแปรสภาพให้ อยู่ในรู ป ่ของสิ นค้ าหรือบริการเพือตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ ่
 3. 3. การผลิต คือ การทาให้เกิด เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การขึ้นมา เพื่อสนองความต้องการของผูบริ โภคสิ นค้าและบริ การ ้สามารถจัดจาแนกได้ดงนี้ ั สิ นค้า บริ การ
 4. 4. สิ นค้ า (Goods)สิ นค้ า คือ สิ่ งที่ผลิตที่มีตวตนสามารถมองเห็นจับต้องได้ แบ่งเป็ น ั - สิ นค้ าบริโภค (Consumers Goods) หมายถึง สิ นค้าที่ผบริ โภคซื้ อ ู้ ไปเพื่อไปใช้โดยตรง ได้แก่ สิ นค้าทัวๆไป เช่น อาหาร เสื้ อผ้า เครื่ องใช้ต่างๆ ่ - สิ นค้ าอุตสาหกรรม (Industrial Goods) หมายถึง สิ นค้าที่ผซ้ื อๆ ไป เพื่อผลิต ู้ เป็ นสิ นค้าต่อ ได้แก่ ผลผลิตทางเกษตร ของป่ า เครื่ องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
 5. 5. บริการ (Services) คือ สิ นค้าที่ไม่มีตวตน มองไม่เห็น แต่มีค่า มีราคาซื้ อขายกันได้ ได้แก่ ั - บริการโดยตรง คือ ผูที่มีอาชีพต่อไปนี้ บริ การตามบ้าน ตามร้าน นักร้อง นักแสดง ้ นักกีฬา โรงมหรสพ สถานเริ งรมย์ต่างๆ บริ การด้านการขนส่ ง บริ การท่องเที่ยว - บริการทางอ้ อมหรือบริการด้ านการค้ า ผูผลิตบริ การด้านนี้ ได้แก่ ผูประกอบการ ้ ้ พาณิ ชย์ ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ การประกันภัยและคลังสิ นค้า เป็ นต้น
 6. 6. ระบบการผลิต เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยการผลิต(input) ได้ แก่ วัตถุดิบ แรงงาน เครื่ องจักร ให้ เกิดเป็ นผลิต (output) ของระบบ ได้ แก่ สิ นค้ าต่ าง ๆ ภายใต้ อิทธิพลสภาวะแวดล้ อม โดยมีการส่ งข้ อมูลย้ อ นกลั บ จากการประเมิ น ค่ า ผลผลิ ต เพื่ อ น ามาควบคุ ม ระบบการผลิ ต(อัญชลี แจ่ มเจริญ.2542. หน้ า 47)
 7. 7. ระบบการผลิตมีลักษณะอย่ างไร ?
 8. 8. จลาจล ?จราจร ?
 9. 9. มีวัตถุประสงค์มีโครงสร้ างของระบบมีความสัมพันธ์ กับระบบอื่น
 10. 10. 1. ปัจจัยนาเข้ า (input) คือทรั พยากรหรื อสิ่ งที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการผลิตสิ นค้ าหรื อบริการ เช่ น ที่ดิน เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะการจั ด การ ตลอดจนข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ และเทคโนโลยีทจาเป็ นในการผลิต ี่
 11. 11. 2. กระบวนการผลิต (Process) หมายถึง กระบวนการที่นาเอาปัจจัยการผลิตมาผ่ านการผลิตหรือแปลงสภาพให้ ได้ สินค้ าหรือบริการทีต้องการ ่ 3. ผลผลิต (output) คือสิ นค้ าหรื อบริ การตามที่ต้องการ โดยให้ ได้ปริมาณ คุณภาพ และทันตามเวลาทีกาหนดโดยมีต้นทุนการผลิตตา ่ ่ 4. ข้ อมู ลป้ อนกลับ (feedback) คือส่ วนที่ใช้ ควบคุมการทางานของระบบการผลิตเพือให้ บรรลุเปาหมายทีต้งไว้ ่ ้ ่ ั 5. สภาพแวดล้ อมภายนอก (environment) คือ สิ่ งที่มีผลกระทบและเกี่ย วข้ อ งสั ม พัน ธ์ ต่ อ ระบบการผลิต ซึ่ ง การเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น จะมาจากภายนอกระบบหรือนอกองค์ การหรืออาจเป็ นเหตุการณ์ ทไม่ ได้ คาดหมาย ี่
 12. 12. Production SystemInput Process Output Feedback Environment
 13. 13. Production System Processมาตรฐานการผลิตทั้งปริมาณ และ คุณภาพ ภัยธรรมชาติ / นโยบายรัฐบาล
 14. 14. ผู้ประกอบ ทีดนและ ่ ิ การ ทรัพยากรเงินทุน แรงงาน
 15. 15. 1. ทีดนและทรัพยากรธรรมชาติ (Land and Natural Resources) ่ ิ ทีดนเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทสาคัญ ซึ่งมนุษย์ ไม่ สามารถจะสร้ าง ่ ิ ี่เพิมขึนได้ ดังนั้นทีดนจึงเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทมอยู่อย่ างจากัด และเป็ นปัจจัย ่ ้ ่ ิ ี่ ีในการผลิตทีสาคัญ เพราะเป็ นสถานทีทใช้ สาหรับปลูกสร้ างอาคาร โรงงาน หรือ ่ ่ ี่เป็ นทีจ้งของเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออืน ๆ ่ั ่
 16. 16. 2. แรงงาน (Labour) แรงงาน หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ ทถูกนามาใช้ ในการผลิตเพือทา ี่ ่ให้ เกิดเป็ นสิ นค้ าและบริการ แรงงานนับเป็ นปัจจัยทีสาคัญทีสุด เพราะถ้ าปราศจาก ่ ่แรงงานแล้ วทรัพยากรต่ าง ๆ ทีกล่ าวมาทั้งหมดก็ไม่ สามารถจะถูกนามาใช้ ประโยชน์ ่ได้
 17. 17. 3. เงินทุน (capital) ทุน หมายถึง เงินสด เงินลงทุนในการประกอบธุ ร กิ จ เครดิ ต และหลั ก ทรั พ ย์ แต่อย่ า งไรก็ ต ามในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทุ น ไม่ ไ ด้จ ากัด เฉพาะเงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการลงทุ น เท่ า นั้ น แต่รวมถึง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆซึ่งเรียกว่ า Capital good ตลอดจนวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้ าคงคลัง อาคาร และสิ่ งปลูกสร้ างต่ างๆ
 18. 18. 4. ผู้ประกอบการ ( Entrepreneur) ในการผลิตจาเป็ นต้ องมีผู้ประกอบการ ซึ่งเป็ นผู้ริเริ่มในการดาเนินการเป็ นผู้ลงทุนบริหารงาน รับผิดชอบในการเสี่ ยงภัยต่ าง ๆ โดยหวังให้ เกิดมีการผลิตสิ นค้ าและบริการขึน รวมทั้งเป็ นผู้นาเอาปัจจัยการผลิต คือ ทีดน ทุน แรงงาน มาทา ้ ่ ิการผลิตหรือแปรสภาพให้ เป็ นผลผลิตคือสิ นค้ าและบริการนั่นเอง
 19. 19. ทีดนและ ่ ิทรัพยากรธรรมชาติ สิ นค้ า เงินทุน ปัจจัย กระบวน และ การผลิต การผลิต บริการ แรงงาน ผู้ประกอบการ
 20. 20. การบริหารการผลิต หมายถึง การบริหารระบบการผลิตเพือให้ ได้ ผลผลิตที่ ่มีคุณภาพ และเพือให้ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ่ องค์ ประกอบทีสาคัญในการบริหารการผลิต ่ 1. การบริหารโรงงาน 2. การบริหารวัสดุในการผลิต 3. การดาเนินการผลิต 4. การควบคุมการผลิต
 21. 21. ในการผลิตจาเป็ นต้ องมีโรงงาน เพื่อเป็ นแหล่ งอานวยความสะดวก และเพื่อให้ การผลิตดาเนินไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นการหาสถานที่ต้ังโรงงานที่เหมาะสมจึงมีความสาคัญอย่ างยิงในการตัดสิ นใจเลือกทาเลทีต้งโรงงาน ่ ่ ั
 22. 22. ปัจจัยสาคัญทีใช้ ในการตัดสิ นใจมี 3 ประการ คือ ่ 1. Proximity Factors (ความใกล้ ) 2. People Factors (ปัจจัยทีเ่ กียวกับคน) ่ 3. Physical Factors (ปัจจัยทางกายภาพและพลังงาน)
 23. 23. การบริหารโรงงาน โรงงานปลากระป๋ อง ่ ควรอยูใกล้ทะเล โรงงานปลาร้า ่ ควรอยูใกล้แม่น้ า/แหล่งปลาน้ าจืด โรงสี ขาว ้ ่ ควรอยูในจังหวัดที่ทานาข้าว โรงงานอุตสาหกรรม ่ั ควรอยูจงหวัดที่มีแรงงานเพียงพอ โรงงานไฟฟ้ า ควรพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ
 24. 24. วัสดุต่างๆ ทีใช้ ในการผลิต แบ่ งออกเป็ นประเภทต่ าง ๆ ดังนี้ ่ 1. วัตถุดบ ได้ แก่ สิ่ งของทีใช้ ในการผลิตโดยตรง เช่ น โรงพิมพ์ วัตถุดิบ คือ ิ ่กระดาษ โรงงานผลิตปลากระป๋ อง วัตถุดบ คือ ปลา ิ 2. ของใช้ ประกอบการผลิต เป็ นของใช้ ในสานักงาน ไม่ ได้ ใช้ ในการผลิตโดยตรง เช่ น ปากกา ดินสอ กระดาษ หีบห่ อ เป็ นต้ น 3. ชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป ได้ แก่ วัสดุที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอนแล้ วเป็ นสิ นค้ าทีพร้ อมจะนาไปจาหน่ าย ่
 25. 25. 4. สิ นค้ าสาเร็จรู ป ได้ แก่ วัสดุทผ่านกรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอนแล้ ว ี่เป็ นสิ นค้ าทีพร้ อมนาไปจาหน่ าย ่ 5. วัสดุครุภณฑ์ ได้ แก่ อุปกรณ์ ของใช้ ในสานักงาน เช่ น เครื่องเขียน ักระดาษ อุปกรณ์ ทจาเป็ นต่ างๆ ี่ 6. วัสดุอน ๆ ได้ แก่ เครื่องจักร เครื่องอะไหล่ อน ๆ ื่ ่ืทีไม่ สามารถจัดเข้ าประเภททีกล่ าวมาข้ างต้ นได้ ่ ่ 7. วัสดุเหลือใช้ ได้ แก่ เศษวัสดุของเหลือใช้ จากการผลิต
 26. 26. 1.Analytic Process เป็ นการนาวัตถุดบมาแยกส่ วนต่ าง ๆ ออกเพือให้ ได้ ิ ่ผลิตภัณฑ์ ใหม่ เช่ น การกลันนามันดิบ ่ ้ 2.Synthetic Process คือ วัสดุ วัตถุดบต่ างๆ จะถูกรวมเข้ าด้ วยกัน เพือให้ ิ ่ได้ ผลิตภัณฑ์ ทต้องการ ี่ 3. Fabrication Process เป็ นวิธีการทีผลิตใหม่ ได้ จากการนาสิ นค้ า ่สาเร็จรู ปจากอุตสาหกรรมอืนมาประกอบกัน เช่ น กางเกงยีนส์ ่
 27. 27. 4. Assembly Process เป็ นการเปลียนรู ปของสิ นค้ าที่ได้ มาจากวิธีการ ่synthetic โดยเอาวัสดุสาเร็จรู ปที่ได้ จากอุตสาหกรรมอื่น ๆ มารวมหรือเชื่อมต่ อเข้ าด้ วยกัน โดยไม่ ต้องมาเปลียนแปลงรู ปร่ างลักษณะอีก เช่ น การผลิตเครื่องบิน ่ 5. Continuous and Intermittent Process 5.1 Continuous Process เป็ นวิธีการผลิตที่ใช้ เครื่องจักรและวิธีการผลิตทาการผลิตวัสดุซ้า ๆอย่ างเดิมเป็ นเวลานาน วิธีการนีใช้ ในการผลิตรถยนต์ ผ้ าใย ้สั งเคราะห์ สารเคมี เป็ นต้ น
 28. 28. Analytics Process
 29. 29. Synthetic Process
 30. 30. Fabrication Process
 31. 31. Assembly Process
 32. 32. Continuous and Intermittent Process
 33. 33. 5.2 Intermittent Process เป็ นวิธีการผลิตที่มีการหยุดเครื่ องจักรเป็ นระยะ ๆและปรั บปรุ งแก้ ไขเครื่ องจักรใหม่ เพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีความแตกต่ างกัน การผลิตจะไม่ค่ อยเหมือนกันทุกวัน วิธีการนีเ้ รียกว่ า Job shop
 34. 34. ขั้นตอนการควบคุมการผลิตแบ่ งออกเป็ น 6 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน (Planning) คือการวางแผนการผลิต โดยผู้วางแผนจะต้ องรู้ ว่าในการผลิตจะต้ องใช้ วสดุอะไร เครื่องมือเครื่องจักรอะไร กระบวนการผลิตอย่ างไร ั 2. การจั ดสายการผลิต (Routing) เป็ นขั้นตอนการควบคุ มการผลิตที่จะต้ องเป็ นไปอย่ างต่ อเนื่องในแต่ ละขั้นตอนการผลิต ผู้ควบคุมสายงานผลิตจะต้ องทารายการขั้นตอนการผลิตเป็ นขั้น ๆ 3. การก าหนดระยะเวลาการผลิต (Scheduling) เป็ นการควบคุ ม การผลิต ที่จะต้ องจัดแบ่ งเวลาสาหรั บการปฏิบัติงานในสายการผลิต ถ้ ากาหนดเวลาไม่ ดี จะทาให้ มีการสู ญเสี ยเวลาในช่ วงของการทางาน
 35. 35. 4. การแจกจ่ ายงาน (Dispatching) เมื่อวางแผนการทางานเสร็ จแล้ วกาหนดเส้ นทางเดินของงานแล้ ว ก็ถึงขั้น 5. การติดตามงาน (Follow-up) เป็ นขั้นตอนการควบคุมการผลิต ซึ่งจะควบคุมความก้ าวหน้ าของการผลิตแต่ ละขั้นตอนตามสายการผลิต ช่ วยแก้ ปัญหาความล่ าช้ า ความยุ่งยากที่เกิดขึน และเขียนรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนั้น ้เมื่อมีการหยุดชะงักหรื อชั กช้ าที่จุดใด ผู้วางแผนการผลิตจะสั งเกตเห็นได้ และสามารถแก้ ไขได้ ทนที ั
 36. 36. 6. การควบคุ มคุ ณภาพ (Quality Assurance) หรื อการตรวจสอบคุ ณภาพบริษัทไม่ ได้ ม่ ุงหวังทาผลิตภัณฑ์ ที่ดที่สุด แต่ ต้องการได้ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับงาน และ ีความต้ องการของลูกค้ าและราคาพอเหมาะ
 37. 37. ก า ร ผ ลิ ต คื อ ก า ร น า ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ ที่ ดิ น แ ล ะทรั พยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ทุนแรงงาน และอื่นๆ มาแปรสภาพให้ อยู่ในรู ปของสิ นค้ าและบริ การ ในการผลิตสิ นค้ าและบริ การต่ าง ๆ จาเป็ นต้ องใช้ ปัจจัยในการผลิ ต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ที่ ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ แรงงาน เงิ น ทุ น และผู้ประกอบการ
 38. 38. กรณีศึกษา

×