บบที่12

1,076 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
668
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บบที่12

  1. 1. บทที่ 12การบริหารสานักงาน
  2. 2. การบริหารสานักงานความหมายและความสาคัญของสานักงาน • การเก็บรักษา• การสร้างข้อมูลให้เกิดขึ้น • การนาเอกสารข้อมูลกลับมาใช้• การรวบรวมหรื อรับข้อมูล • การทาลายข้อมูล• การอ่าน• การเขียน• การบันทึก• การจัดประเภท• การคิดคานวณ• การเปรี ยบเทียบ• การส่งข้อมูล
  3. 3. การบริหารสานักงานการบริหารสานักงานการวางแผน• วิเคราะห์และปรับปรุ งสานักงาน• การจักวิธีทางานให้ง่ายขึ้น• การออกแบบงานและการจดบันทึก• การทาจดหมายและรายงาน• การใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้สานักงาน• การส่งและแจกจ่ายข้อมูล• การบริ หารเกี่ยวกับงานเอกสาร
  4. 4. การบริหารสานักงานการจัดองค์การ• การจัดรู ปแบบงานสานักงาน• การจัดสภาวะของสานักงาน• ขอบเขตของงานที่ทาในแต่ละฝ่ าย• หน้าที่และความรับผิดชอบของการทางานตามโครงสร้างการปฏิบัตการ ิ• การสรรหาและการคัดเลือก• การจูงใจการทางานของบุคลากรสานักงาน• การบังคับบัญชา• การพัฒนาบุคลากรและการประเมินผล• การบริ หารเงินเดือนเลื่อนตาแหน่งและการโยกย้าย
  5. 5. การบริหารสานักงานการควบคุม• มาตรฐานและวิธีการควบคุมสานักงาน• แผนการควบคุม และคู่มือการปฏิบติการสานักงาน ั• ควบคุมเกี่ยวกับเวลาการทางาน• ควบคุมด้านปริ มาณและคุณภาพของงาน• ควบคุมต้นทุนและงบประมาณรายรับ-จ่ายในสานักงานการจัดสานักงาน• ประหยัด• ควบคุมง่าย• สะดวกปลอดภัย• สะอาดเป็ นระเบียบ
  6. 6. การบริหารสานักงานที่ต้งสานักงาน ั• สิ่ งอานวยความสะดวก• ระยะทาง• โอกาสในการปรับปรุ ง• อาคารสานักงาน• ความสะดวกของพนักงาน• แสง เสี ยง และอากาศ• อายุการใช้งาน
  7. 7. การบริหารสานักงานเครื่องตกแต่ งสานักงาน• การเลือกเครื่ องตกแต่ง• การบารุ งรักษา• เครื่ องมือเครื่ องใช้• การบริ หารงานเอกสาร• การจัดเก็บเอกสาร• การจัดระบบเอกสาร• กระบวนการจัดเก็บเอกสาร

×