แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่

1,523 views
1,012 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่

  1. 1. แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่ ผู้อํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร รองผู้อํานวยการฝ่าย บริหารงานงบประมาณ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานชุมชนและ ภาคีเครือข่าย หัวหน้า งานนโยบายและแผนงาน - คณะกรรมการบริหารงาน งบประมาณ - งานวางแผนงานธุรการ - งานสารบรรณ - งานประเมินผลการ ดําเนินงานธุรการ - งานบุคลากร - งานบริหารการเงินและบัญชี - งานตรวจสอบภายในและ เก็บรักษาเงิน - งานบริหารงานพัสดุและ สินทรัพย์ - งานประเมินผลการ ดําเนินงานการเงินและพัสดุ - คณะกรรมการบริหารงาน วิชาการ - งานวางแผนงานและพัสดุ วิชาการ - งานพัฒนาและส่งเสริม ทางด้านวิชาการ - งานวัดผลและการ ประเมินผลทางการเรียน และงานทะเบียน - งานแนะแนวการศึกษา - งานประเมินผลการ ดําเนินงานวิชาการ - งานหัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ - งานพัสดุวิชาการ - งานส่งเสริมการเรียน การสอน. - คณะกรรมการบริหารงาน บุคคล - งานวางแผนกิจการนักเรียน - งานส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม - การดําเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน - งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน สภานักเรียน และ สารวัตรนักเรียน - งานประเมินผลการ ดําเนินงานกิจการนักเรียน - งานเวรยามรักษาความ ปลอดภัย - งานตรวจเวรยามรักษาความ ปลอดภัย - คณะกรรมการบริหารฝ่าย บริหารทั่วไป - งานอาคารสถานที่ และ สภาพแวดล้อม - งานอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษและอาคารประกอบ - งานห้องสํานักงานบริการ - งานสาธารณูปโภค ระบบ ไฟฟ้า ระบบน้ําดื่ม และ ห้องน้ําห้องสุขา - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย - งานสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ - งานประเมินผลการ ดําเนินงานบริการอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม - คณะกรรมการบริหารงาน ชุมชนและภาคีเครือข่าย - งานสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน - งานการให้บริการชุมชน - งานการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน - งานการได้รับการสนับสนุน จากชุมชน - งานประเมินผลงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน - งานสมาคมผู้ปกครอง-ครู และคณะกรรมการ สถานศึกษา - งานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน ปรางค์กู่ - งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน - งานการจัดองค์กร - งานจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ - งานจัดระบบการประกัน คุณภาพภายใน - งานคํานวณต้นทุนผลผลิต - งานควบคุมภายใน - งานประเมินผลการ ดําเนินงานแผนงานและ ประกันคุณภาพ หน้า จ หัวหน้าฝ่ายฯงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายฯ วิชาการ หัวหน้าฝ่ายฯ บุคคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รองหัวหน้า ฯ รองหัวหน้า ฯ

×