• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่
 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่

on

 • 851 views

 

Statistics

Views

Total Views
851
Views on SlideShare
849
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.informationprangku.blogspot.com 1
http://informationprangku.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่ แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่ Presentation Transcript

  • แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนปรางค์กู่ ผู้อํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร รองผู้อํานวยการฝ่าย บริหารงานงบประมาณ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล รองผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานชุมชนและ ภาคีเครือข่าย หัวหน้า งานนโยบายและแผนงาน - คณะกรรมการบริหารงาน งบประมาณ - งานวางแผนงานธุรการ - งานสารบรรณ - งานประเมินผลการ ดําเนินงานธุรการ - งานบุคลากร - งานบริหารการเงินและบัญชี - งานตรวจสอบภายในและ เก็บรักษาเงิน - งานบริหารงานพัสดุและ สินทรัพย์ - งานประเมินผลการ ดําเนินงานการเงินและพัสดุ - คณะกรรมการบริหารงาน วิชาการ - งานวางแผนงานและพัสดุ วิชาการ - งานพัฒนาและส่งเสริม ทางด้านวิชาการ - งานวัดผลและการ ประเมินผลทางการเรียน และงานทะเบียน - งานแนะแนวการศึกษา - งานประเมินผลการ ดําเนินงานวิชาการ - งานหัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ - งานพัสดุวิชาการ - งานส่งเสริมการเรียน การสอน. - คณะกรรมการบริหารงาน บุคคล - งานวางแผนกิจการนักเรียน - งานส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม - การดําเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน - งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน สภานักเรียน และ สารวัตรนักเรียน - งานประเมินผลการ ดําเนินงานกิจการนักเรียน - งานเวรยามรักษาความ ปลอดภัย - งานตรวจเวรยามรักษาความ ปลอดภัย - คณะกรรมการบริหารฝ่าย บริหารทั่วไป - งานอาคารสถานที่ และ สภาพแวดล้อม - งานอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษและอาคารประกอบ - งานห้องสํานักงานบริการ - งานสาธารณูปโภค ระบบ ไฟฟ้า ระบบน้ําดื่ม และ ห้องน้ําห้องสุขา - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย - งานสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ - งานประเมินผลการ ดําเนินงานบริการอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม - คณะกรรมการบริหารงาน ชุมชนและภาคีเครือข่าย - งานสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน - งานการให้บริการชุมชน - งานการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน - งานการได้รับการสนับสนุน จากชุมชน - งานประเมินผลงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน - งานสมาคมผู้ปกครอง-ครู และคณะกรรมการ สถานศึกษา - งานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน ปรางค์กู่ - งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน - งานการจัดองค์กร - งานจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ - งานจัดระบบการประกัน คุณภาพภายใน - งานคํานวณต้นทุนผลผลิต - งานควบคุมภายใน - งานประเมินผลการ ดําเนินงานแผนงานและ ประกันคุณภาพ หน้า จ หัวหน้าฝ่ายฯงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายฯ วิชาการ หัวหน้าฝ่ายฯ บุคคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รองหัวหน้า ฯ รองหัวหน้า ฯ