• Save
Present Skb
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Present Skb

on

 • 4,729 views

ชลบุรี สุขบท skb

ชลบุรี สุขบท skb

Statistics

Views

Total Views
4,729
Views on SlideShare
4,726
Embed Views
3

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 3

http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Present Skb Present Skb Presentation Transcript

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อ . เมือง จ . ชลบุรี
  • วิทยากร 1. ครูพจนารถ นันทวนิช 2. ครูวิชยา มีวงค์ 3. ครูเรืองไร ขจรไชยกูล 4. ครูนันทพร คำม่วง
  • การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ หน่วยงานองค์กร ธรรมชาติ สถานที่ บุคคล สิ่งแวดล้อม ชุมชน
  • ขั้นสำรวจ ศึกษา สำรวจ สังเกต ( อุปกรณ์ , เอกสารข้อมูล ) ขั้นเรียนรู้ วางแผนร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรม ( บันทึกข้อมูล , อภิปราย , วิเคราะห์ข้อมูล , ปัญหา , แนวทางแก้ไข , สรุปผล ) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
  • ตัวอย่างขั้นวางแผนเรียนรู้ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การใช้ประโยชน์ และการศึกษาเชิงคุณธรรม ระบบนิเวศ สภาพทางกายภาพ และชีวภาพของป่า การดูแลและอนุรักษ์ป่า ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตในสวนป่า สวนป่าเขาสุพรรณิการ์
  • กลุ่มที่ ........... ชื่อ 1......................................... .. 2........................................... 3......................................... .. 4............................................ 5...........................................6........................................... แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจระบบนิเวศ สวนป่าเขาสุพรรณิการ์ รายวิชาชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว 40245 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วัน / เดือน / ปี ที่สำรวจ ................................................................................
  • 1. แผน ผังแสดงทิศทางและตำแหน่งของแหล่งสำรวจ
  • 2. ตารางบันทึกผลการสำรวจสภาพทางกายภาพของระบบนิเวศป่า 9. ความเป็นกรด - เบสระดับความลึก 20 cm 8. ความเป็นกรด - เบสระดับผิวดิน 7. อุณหภูมิระดับความลึก 20 cm 6. อุณหภูมิระดับผิวดิน 5. สิ่งปนเปื้อน 4. ลักษณะเนื้อดิน 3. ความชื้น 2. กลิ่น 1. สีของดิน ผลการสำรวจ รายการที่สำรวจ
  • ตารางบันทึกผลการสำรวจสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศบนบก 4. สิ่งมีชีวิตบริเวณก้อนหิน 3. สิ่งมีชีวิตใต้ขอนไม้ 2. สิ่งมีชีวิตในดิน 1. สิ่งมีชีวิตบนดิน ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก ไม้รอเลื้อย ลักษณะและการกระจาย ผลการสำรวจ จำนวน ชื่อ สิ่งมีชีวิต รายการที่สำรวจ
  • 1. องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศบนบก ได้แก่อะไรบ้าง ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... แบบฝึกทักษะการคิดเรื่อง ระบบนิเวศในท้องถิ่น ระบบนิเวศบนบก : สวนป่าเขาสุพรรณิการ์ รายวิชา ชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว 40245 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อ ............................................................ ชั้น ............ เลขที่ ................ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามโดยอธิบายให้เหตุผลอย่างถูกต้อง 2. องค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบก แบ่งออกได้เป็นกี่ ประเภท อะไรบ้าง ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................
  • 3. จากการศึกษาสิ่งมีชีวิตในกิจกรรม ระบบนิเวศบนบก ผู้ผลิต ได้แก่อะไรบ้าง ผู้บริโภคที่พบสามารถจำแนกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง ผู้ผลิตที่พบ ได้แก่ บนบก : ……………………………… ผู้บริโภคที่พบ ได้แก่ บนบก : ผู้บริโภคพืช ............................................................ ผู้บริโภคสัตว์ .......................................................... 4. ผู้ย่อยสลายอินทรีย์ในระบบนิเวศ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตประเภทใดบ้าง …………………………………………………… 5. ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่มีป่าไม้ประเภทใดบ้างและยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่หรือไม่ อย่างไร ………………………………………… 6. ป่าไม้ที่นักเรียนสำรวจ พบปัญหาอะไรบ้าง ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและลงมือปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วรายงานผลการศึกษา
  • ขั้นประเมินผล วัดประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกต การบันทึกผล การนำเสนอรายงาน ขั้นนำไปใช้ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน แก้ปัญหาโดยจัดโครงการ / โครงงาน / กิจกรรม นำเสนอ , รายงาน , นิทรรศการ , แผ่นพับ , เว็บไซต์ พรรณไม้ป่าชายเลน
  • ประเภท แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ระยะไม่ไกลมาก แหล่งเรียนรู้ ระยะใกล้ ๆ แหล่งเรียนรู้ ระยะไกล
  • แหล่งเรียนรู้ ภายในห้องเรียน 1. การจัดป้ายนิเทศ 2. มุมวิชาการ / ความรู้ 3. แบบจำลอง / ชุดทดลอง 4. การสืบค้นทาง อินเทอร์เน็ต
  • แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 1. การจัดป้ายนิเทศ เนื้อหาวิชาเรียน เนื้อหาความรู้เพิ่มเติม จัดก่อนเรียนเนื้อหา จัดหลังเรียนเนื้อหา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ก่อนเรียน เป็นการสรุปเนื้อหาหรือนำชิ้นงานของผู้เรียนที่จัดทำมาแสดง เน้นการนำความรู้ ข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาจัดแสดง
  •  
  • 2. จัดมุมวิชาการ / ความรู้ เน้นการนำเอกสาร / เนื้อหา / แบบเรียนไว้ให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
  • 3. มุม Model , แบบจำลอง ( สวนหย่อม , สวนถาด , ชุดทดลอง ) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมือนของจริงหรือใกล้เคียง
  •  
  •  
  • 4. อินเตอร์เน็ต ถ้าเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย มี Computer - สืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงาน และนำเสนอให้เพื่อนสมาชิก - ศึกษาบทเรียนทาง E – learning ที่ครูจัดทำ เนื้อหา แบบทดสอบ
  • 2. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในห้องเรียน  การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา บูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การใช้ประโยชน์เชิงคุณธรรม  การศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน แหล่งน้ำ ดิน หิน อากาศ
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน วิทยาศาสตร์ - สำรวจพรรณไม้ - ส่วนประกอบพืช - เก็บตัวอย่าง - โครงงานวิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม - สวนลานธรรมะ - ศึกษาพรรณไม้ในพุทธประวัติ - สำรวจพื้นที่ สภาพภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ - นับจำนวนพืช - วัดความสูง - อัตราการเจริญเติบโต - คำนวณพื้นที่ ศิลปศึกษา - วาดภาพพรรณไม้ - สร้างสรรค์งานศิลป์จากพืช - บรรเลงดนตรีเพลงสุพรรณิการ์ สุขศึกษา - พลานามัย - พืชสมุนไพร - จัดทำสื่อสมุนไพรไทย - ป้ายนิเทศ ภาษาไทย - สำรวจพรรณไม้ในวรรณคดี - พฤกษาวรรณศิลป์ - เรียงความประทับใจ - ป้านนิเทศพรรณไม้วรรณคดี ภาษาต่างประเทศ - เขียนคำศัพท์ - จัดสวน Botanic garden - English camp ในสวนพฤกษศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อาหารจากพืชสมุนไพร - ประดิษฐ์งานจากพืช - ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
  • 3. การศึกษาเรียนรู้บริเวณใกล้โรงเรียน ชุมชนรอบโรงเรียน อาชีพในท้องถิ่น 4. แหล่งเรียนรู้ที่ไกลจากโรงเรียน ป่าชายเลน โรงงานอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์ ต้นจาก น้ำตาลสด เลือกหัวข้อ