About us issue 39

247 views
218 views

Published on

About Us -inhouse Bulletin of Rotary Mysore Midtown.

Published in: News & Politics, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

About us issue 39

  1. 1. ISSUE : 39 VOLUME : 31 25-04-2012 PAGES - 4 gÉÆÃlj «ÄqïmË£ï ¹°PÁ£ï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À²æà £ÁUÉÃ±ï ¥ÁtvÀÛ¯É ºÁUÀÆ ²æà ±À²PÀĪÀiÁgïªÀjUÉ æ ªÀiÁf f¯Áè gÁdå¥Á®gÁzÀ ²ÃAiÀÄÄvÀ gÉÆÃ. Dgï. UÀÄgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è£À ±ÉæõÀ×vÉUÁV ¢£ÁAPÀ 18- 03-2012 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À E§âgÀÄ AiÀÄĪÀ¥ÀvÀæPÀvÀðjUÉ gÉÆÃlj «ÄqïmË£ï ¹°PÁ£ï ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ. F ¨ÁjAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÉ «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ UÀÄA¦£À ¥ÀwæPÁ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀgÁzÀ ²æà £ÁUÉÃ±ï ¥ÁtvÀÛ¯É ºÁUÀÆ ªÉÄʸÀÆj£À DAzÉÆî£À ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀgÀ¢UÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀgÀÄ ¨sÁd£ÀgÁzÀgÀÄ. JA¢£ÀAvÉ gÉÆÃlj «ÄqïmË£ï ªÀw¬ÄAzÀ CZÀÄÑPÀmÁÖzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ ºÁUÀÆ PÀè©â£À CzsÀåPÀë gÉÆÃ. ²æà J¸ï.gÁWÀªÉÃAzÀægÀªÀgÀÄ J®ègÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀ gÉÆÃ. UÀÄgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁr vÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£Á ¨sÁµÀtzÀ°è AiÀÄĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¹ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ°è£À UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀgÁzÀ ²æà £ÁUÉÃ±ï ¥ÁtvÀÛ¯ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ UËgÀ«¹zÀÝPÁÌV «ÄqïmË£ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀA¢¹ vÀªÀÄä ªÀÈwÛ fêÀ£ÀzÀ°è£À ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. «±ÉõÀªÁV ªÀ£ÀåªÀÄÈUÀUÀ¼À bÁAiÀiÁUÀæºÀtzÀ°ègÀĪÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj ¤®ÄèªÀ bÀ®zÀ gÉÆÃZÀPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ²æà ±À²PÀĪÀiÁgï ªÀiÁvÀ£Ár vÀªÀÄä zÀ±ÀPÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸À©üPÀgÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀÄ «ÄqïmË£ï£À »A¢£À ¥Àæ±À¹ Û¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ªÉÄʸÀÆj£À »jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀjUÉ F UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄzÀgÀ §UÉÎ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ vÁªÀÅ MAzÀÄ ¢£À F ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀgÁUÀĪÀ PÀ£À¹£À §UÉÎ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. gÉÆÃmÉjAiÀÄ£ÀßgÀÄUÀ¼À§UÉÎ vÀªÀÄä UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉAiÀÄ «ÄvÀæ£À F PɼÀPÀAqÀ ZÀÄlÄPÀzÀ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß N¢ ¸À©üPÀgÀ£ÀÄß £ÀUÉUÀqÀ°£À°è vÉð¹zÀgÀÄ. "CªÀgɯÁè gÉÆÃlj CªÀgÀÄ ºÁPÉÆÃzɯÁè PÉÆÃlÄ, ¸ÀÆlÄjà PÉÆÃn£À eÉç°è UÀjUÀj £ÉÆÃlÆjà CªÀgɯÁè zÉÆqÉÆØÃjæ CªÀgÀ G¸Á§j £ÀªÀÄUÁåQæ" £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÀåQÛ FUÀ UÀÄAqÀÄè¥ÉÃmÉ gÉÆÃlj PÀè©â£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÉAzÀÄ ºÉý J®ègÀ£ÀÄß ZÀQvÀUÉƽ¹zÀgÀÄ. F ¨ÁjAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¨sÁd£ÀgÁzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä AiÀıÀ¹ì£À »AzÉ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀºÀzÉÆåÃVUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀPÉÌ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ. gÉÆÃ. qÁ JA. J£ï. ©üêÉÄñï PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹ ¥Àæ±À¹Û £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ §UÉÎ ¥Áæ¸ÀÛ«PÀ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄÄRå CwyUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û¨sÁdPÀgÀ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. gÉÆÃ. J¸ï. ¨sÁ£ÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ «±ÉõÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è J®ègÀ£ÀÄß ªÀA¢¹zÀgÀÄ. «±ÉõÀªÁV ¥Àæ±À¹Û ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ AiÀÄĪÀ AiÀıÀ¹é GzÀå«ÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆà J¸ï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÉÆÃ. £À«Ã£ïZÀAzÀæ CªÀgÀ£ÀÄß D©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. gÉÆÃ. ²æêÀvÀì ¤zÉÃð±ÀPÀ- PÀè¨ï ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
  2. 2. 25-4-2012 Presidents Message My Dear Rotarians, Last week we had Rotary Midtown Silicon Journalism Award. As we all know media can bring lot ofchange & discipline in the society through its factual reporting. It is very much relevant that fromMidtown we have instituted this award to motivate the Journalists. On this occasion I would like tothank Rtn.Naveen Chandra one of the Director of Silicon Controls for instituting this award. And I wouldalso thank our Past President Rtn. Bheemesh for anchoring the programme so nicely & I would alsothank Rtn. Gopi for his excellent support for the programme. Today let us discuss about Club Business.Today’s Tea - delicious Ice cream pizza from Polar Bear is Hosted by Rtn. Naveen Chandra. ThanksNaveen. Bye till next week…. Thank You Rtn. Raghavendra Dear friends, reached!!! still rings our ears calling Last 2 weeks I missed the action in midtown. I us to bind ourselves in a tireless was away visiting Murdeshwar, Kollur, Shringeri effort to build a brighter India, a and Horanadu in two instalments. While I was g re ate r I n d i a , o f co u nt l e s s away editor elect Rtn. Srinivas did an excellent job tomorrows. 150 years past the birth of taking care of the bulletin. Thanks Seenanna of this great soul, present India During the weekend Mysore witnessed a great faces new challenges, the enemies are within – the th event – as part of 150 birthday celebrations of corruption, nepotism, dishonesty. Can we hope for Swami Vive kananda- a four day convention “ the rebirth of such an indomitable, inspirational Bharatiya Adyatmika Sammilana” was held under soul to set ourselves free again from the clutches of the auspices of such evil spirits? Ramakrishna One more week left, the midtowners onto Ashrama, Mysore. Bangkok are upbeat with all the preparations. Being an alumnus Chairman Sundar and Co-chairman are ready with of Sri Ramakrishna their last minute tips and advise. I am sure we are Vidyashala I going to have a great time together. But before that st m a n a g e d we have one more meeting on May 1 - Rotary sometime to Midtown Shramajeevi Award. attend the event “In a day when you dont come across any for few hours on problems, - you can be sure you are travelling in a Sunday. More than wrong path”- Swami Vivekananda. 50 monks from southern India Wedding Anniversary deliberated for 4 days on the subject of Hinduism and relevance of Swami Vivekananda in the present context. Swami Vivekanandas visit to Mysore more than 120 yrs ago was remembered. A few memorials were inaugurated on this occasion including Niranjan Mutt, where Swamiji stayed while he was in Mysore. Swami Vivekananda is remembered today with great affection , gratitude and devotion as the beacon light of Indias spiritual renaissance. His Rtn. PHF. PP Sundara Raja Rao R. & Shashikala Rao . wake up call Arise! Awake! Stop not till the goal is 27-4-2012 Cell : 9343830682
  3. 3. 3 25-4-2012 AMBULANCE DEDICATED TO SOCIETY Our beloved MLA Sri S A Ramadass One Of The Best Arguments.!!dedicated the fully furbished ventilator An atheist professor of philosophy speaks to his class on the problem science has withfacilitated Ambulance donated by Rotary God, The Almighty. He asks one of his new students to stand and.....Mysore Midtown under Matching Grant to Prof: So you believe in God?SGDM Trust, Chamundi Vanam, Mysore. Student : Absolutely, sir. Prof: Is God good? Student : Sure. Prof : Is God all-powerful? Student: Yes.. Prof: My brother died of cancer even though he prayed to God to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But God didnt. How is this God good then? Hmm?(Student is silent.) Prof:You cant answer, can you? Lets start again, young fella. Is God good? Student:Yes. Prof:Is Satan good? Student: No. Prof:Where does Satan come from As Rtn Narendra Babu made it a point to call Student:From....God...Midtowners for this occasion, the response Prof:Thats right. Tell me son, is there evil in this world?was very positive as sizable numbers Student:Yes.gathered on Saturday 21st at Chamundi Vanam Prof:Evil is everywhere, isnt it? And God did make everything. Correct?early at 9.30 AM. The MLA kept up his Student:Yes.appointment and was present at 10 AM as Prof:So who created evil?(Student does not answer.)scheduled. After seeking blessings from Prof:Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, dont they?Goddess Chamundeshwari in the premises Student:Yes, sir.and welcomed by Rtn Narendra Babu who is Prof:So, who created them?(Student has no answer.)one of the trustees, the MLA inspected the Prof:Science says you have 5 senses you use to identify and observe the world aroundAmbulance and appreciated the gesture. you. Tell me, son...Have you ever seen God?Quickly posing for a group photo, the MLA left Student:No, sir.for a busy day ahead. Prof:Tell us if you have ever heard your God? Ambulance itself is ICU on wheels”. It is one Student:No, sir.of the most sophisticated in the city with Prof:Have you ever felt your God, tasted your God, smelt your God? Have you ever had any sensory perception of God for that matter?modern ventilator, monitor and defibrillator Student:No, sir. Im afraid I havent.equipment all fixed and ready for use. The Prof:Yet you still believe in Him?main purpose of the ambulance is to transfer Student:Yes.critically ill patients from one ICU to another Prof:According to empirical, testable, demonstrable protocol, science says your GODICU with all the life supports so that no doesnt exist. What do you say to that, son?casualty occurs during the transit. Presently Student:Nothing. I only have my faith.such transfer will cost a huge amount and Prof:Yes. Faith. And that is the problem science has. Student:Professor, is there such a thing as heat?Narendra Babu of the SGDM trust hopes to Prof:Yes.provide the same service at less than half the Student: And is there such a thing as cold?cost. This will definitely a boon for the poor Prof:Yes.patients who are critically ill and will need Student:No sir. There isnt.(The lecture theatre becomes very quiet with this turn oftransfers from one hospital to another for events.)better treatment. Providing a trained Student: Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, whiteparamedic person to accompany the patient is heat, a little heat or no heat..But we dont have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we cant go any further after that.There is noan added advantage. such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We Midtowners celebrated the occasion with a cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just thesumptuous breakfast at GTR courtesy absence of it . (There is pin-drop silence in the lecture theater.)Babanna. Thank you Babu for a wonderful Student : What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?program and we wish you and your trust all Prof : Yes. What is night if there isnt darkness?the very best in your endeavor. May God give Student :Youre wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light.....But if you have no light constantly,you more strength to serve the needy. you have nothing and its called darkness, isnt it? Inreality, darkness isnt. If it were you -SBC would be able to make darkness darker, wouldnt you? Cont to page 4
  4. 4. Happy Birthday Ri Convention Promises Inspiring Speakers At A Great Value Rtn. Manoharala R. Rotarys 103rd convention in Bangkok, Thailand, 6-9 29-04-2012 May, will offer attendees an unforgettable experience in the (Mobile: 9945117044) Land of a Thousand Smiles. Bangkok is a city filled with exotic temples, unique museums, and ancient attractions. The RI Convention also promises great speakers, including two Cont from page 3 individuals who have spent their lives promoting economicProf:So what is the point you are making, young and community development, one of Rotarys areas of focus.man? Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus will be aStudent: Sir, my point is your philosophical keynote speaker Monday, 7 May. Yunus is the founder ofpremise is flawed Grameen Bank, which provides small loans to entrepreneurs,Prof: Flawed? Can you explain how? particularly women, in impoverished communities.Student: Sir, you are working on the premise of Also speaking on 7 May will be Hugh Evans, cofounderduality. You argue there is life and then there isdeath, a good God and a bad God. You are viewing and CEO of the Global Poverty Project, an organizationthe concept of God as something finite, something dedicated to motivating people to take action to end extremewe can measure. Sir, science cant even explain a poverty. The Global Poverty Project recently added poliothought.. It uses electricity and magnetism, but has eradication to its list of campaigns.never seen, much less fully understood either one. Star Alliance member airlines are offering travelTo view death as the opposite of life is to be discounts to Bangkok for Rotarians. Save up to 20 percent onignorant of the fact that death cannot exist as asubstantive thing. Death is not the opposite of life: most published .just the absence of it. Now tell me, Professor. Do Microfinance pioneer : Muhammad Yunus was anyou teach your students that they evolved from a economics professor at the University of Chittagong inmonkey? Bangladesh when he began transforming lives throughProf:If you are referring to the natural evolutionary microcredit. What began as personal microloans to poorprocess, yes, of course, I do. women in nearby villages grew into Grameen Bank, whichStudent: Have you ever observed evolution with today has more than 2,500 branches throughout the country.your own eyes, sir? (The Professor shakes hishead with a smile, beginning to realize where the Since 1983, the bank has helped launch or expand theargument is going.) businesses of more than 8.34 million borrowers – 97 percentStudent: Since no one has ever observed the of them women.process of evolution at work and cannot even What makes Grameen Bank even more impressive is itsprove that this process is an on-going endeavor, nearly 97 percent repayment rate – a recovery rate higherare you not teaching your opinion, sir? Are you not than any other banking system. Grameen social businessa scientist but a preacher? (The class is in uproar.) models can be found in 58 countries, including Canada,Student: Is there anyone in the class who has everseen the Professors brain? (The class breaks out France, Norway, the Netherlands, and the United States.into laughter.) In October 2006, Yunus and Grameen Bank wereStudent: Is there anyone here who has ever heard awarded the Nobel Peace Prize for their efforts to fosterthe Professors brain, felt it, touched or smelt it? No economic and social development from the bottom up. Yunusone appears to have done so. So, according to the chairs the Yunus Centre, which was formed to helpestablished rules of empirical, stable, disseminate information and promote the Grameen model.demonstrable protocol, science says that you have Ending poverty, hunger, and polio : Hugh Evans beganno brain, sir. With all due respect, sir, how do wethen trust your lectures, sir? (The room is silent. his humanitarian work at age 14, traveling to the PhilippinesThe professor stares at the student, his face from his home in Australia as an ambassador for World Vision.unfathomable.) He founded the Australia-based Oaktree Foundation, a youth-Prof:I guess youll have to take them on faith, son. run aid organization that aims to end global poverty, and inStudent: That is it sir... The link between man & god 2004 was named Young Australian of the Year.is FAITH . That is all that keeps things moving & The Global Poverty Project formally launched in 2008.alive. Using a combination of advocacy campaigns and education, the organization seeks to motivate the public to halve poverty Next Week in Midtown and hunger by 2015, a target of the UN Millennium Development Goals. Rotary Midtown Recently, the Global Poverty Project has set its sights on Shrama Jeevi Award another goal of particular importance to Rotarians: ending polio. The organization is conducting an online petition drive to Date: 1-05-2012 at 6.30pm encourage world leaders to fully fund polio eradication, and held an End of Polio Concert on 28 October in Perth, Australia Venue : RCL Hall, JLB Road

×