Your SlideShare is downloading. ×
โครงการวิจัยTablet pc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โครงการวิจัยTablet pc

256
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
256
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงการเสนอกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนคอมพิวเตอร์เท็บเล็ตสำาหรับครูกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบจำาลองจินตวิศวกรรม คณะผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2. ครูที่ดีเท่านั้นที่จะนำาการศึกษาให้มี คุณภาพสูงได้ (PEARSON, 2012) การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี ความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งใน ทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 (PARTNERSHIP FOR 21ST CENTURY SKILLS, 2009) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรเกิดจาก ครูผู้สอน จะได้สื่อตรงตามหลักสูตร เทคโนโลยีเสมือนจริงจะส่งเสริมการ เรียนรู้ ถ้าได้รับการพัฒนาตามแบบ จำาลองจินตวิศวกรรม
 • 3. วัตถุประสงค์โครงการ • เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง บนคอมพิวเตอร์เท็บเล็ต มุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ตามแบบจำาลองจินตวิศวกรรม • เพื่อพัฒนาครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์เท็บเล็ต • เพื่อขยายผลสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือน จริงบนคอมพิวเตอร์เท็บเล็ต สู่ครูกระทรวงศึกษาธิการ
 • 4. เป้าหมายโครงการ • สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ เท็บเล็ต จำานวน 2,750 เรื่อง • ครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ เท็บเล็ต 5 ภูมิภาค ๆ ละ 50 คน จำานวน 250 คน • ครูเครือข่ายสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบน คอมพิวเตอร์เท็บเล็ต 5 ภูมิภาค ๆ ละ 500 คน จำานวน 2,500 คน • นักเรียนผู้ใช้สื่อการเรียนรู้แบบ ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบน คอมพิวเตอร์เท็บเล็ต 5 ภูมิภาค ๆ ละ 12,500 คน จำานวน 125,000 คน   เป้าหมาย จำาน วน สื่อการ เรียน 2500+250 2,75 0 ครูแกน นำา 5 ภาค x 50 คน 250 ครูเครือ ข่าย 5 ภาค x 500 คน 2,50 0 5 ภาค x 500 125,
 • 5. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ กลุ่มอายุ กลุ่มเป้าหมายของ โครงการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) เด็กเล็ก (ต่ำ่ากว่า 6 ปี) - - - เด็ก (6-14 ปี) - - 125,00 0 วัยรุ่น (15-24 ปี) - - - ผู้ใหญ่ (25-50 ปี) 1,375 1,375 2,750
 • 6. การพัฒนาครูแกนนำาด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์ (Human Performance Technology : HPT)
 • 7. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่ามแบบจำาลองจินต่วิศวกรรม • การจินต่นาการ ให้นักเรียนบอกสิ่งที่ต่้องการจะ สร้างสรรค์จากจินต่นาการของต่นเอง และกำาหนดหัวข้อที่ ต่้องการจะทำาให้ได้ผลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง • การออกแบบ ให้นักเรียนร่างแบบในสิ่งที่ต่้องการสร้าง ในรูปของสคริปต่์ และสต่อรี่บอร์ดโดยจำาลองแบบจาก จินต่นาการที่แต่่ละคนคิด โดยมีเน้นหาเชิงสร้างสรรค์ • การพัฒนา นักเรียนนำาแบบที่ร่างและเรื่องราวที่เขียน เป็นสคริปต่์และสต่อรี่บอร์ดมาสร้างเป็นเว็บไซต่์ต่าม จินต่นาการที่ต่้องการ • การปรับปรุงแก้ไข จัดการวิพากย์และให้ความเห็นต่่อ การพัฒนาเว็บไซต่์ในรูปแบบของการออนไลน์ ผ่านเครื่อง มือสื่อสาร จัดทำาโพลล์เพื่อให้สะท้อนความคิด เสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข นักเรียนร่วมกันเสนอให้เป็นต่ัวแทนใน การประกวด • การนำาเสนอผลงาน คณะผู้วิจัยร่วมกับครูแกนนำาและครู เครือข่าย จัดการประกวดผลงานของนักเรียนที่ได้รับการ คัดเลือกจากโรงเรียนต่่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยนำาเสนอผล งานออนไลน์ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานความคิด สร้างสรรค์ พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ • การประเมินผล คณะผู้ดำาเนินโครงการประเมินผลงาน ของครูแกนนำา ครูเครือข่าย และผลงานนักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการ
 • 8. สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงบนคอมพิวเต่อร์เท็บเล็ต่
 • 9. ขั้นตอนการวิจัย • ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาครู แกนนำา • ขั้นตอนการขยายผล ครูเครือข่าย • ขั้นตอนการส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์นักเรียน • ขั้นตอนการนำาเสนอผลงานและ ประเมินผล
 • 10. ลำาดับขั้นการดำาเนินงาน เดือน ประเมินกิจกรรมกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ต.ค..-ธ.ค. 2557   คัดเลือกและพัฒนาครูแกนนำาไอซีที ครูแกนนำาไอซีทีจำานวน 250 คน ธ.ค..-เม.ย. 2558 พ.ค.-ก.ค. 2558   อบรมและพัฒนาครูเครือข่าย ครูแกนนำาและครูเครือข่ายขยายผล ครูเครือข่ายจำานวน 2,500 คน นักเรียนในเครือข่ายลูกข่าย ประมาณ 125,000 คน ก.ค.-ก.ย. 2558 ก.ค.-ต.ค. 2558 นักศึกษาสร้างผลงานสื่อการเรียนรู้ แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือน จริงบนคอมพิวเตอร์เท็บเล็ต กิจกรรมวิพากย์และปรับปรุงเว็บ สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบน คอมพิวเตอร์เท็บเล็ตจำานวน 125,000 เรื่อง สื่อคุณภาพดีส่งเข้าประกวด
 • 11. หน่วยงานเข้าร่วมในโครงการ • ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทาง อาชีวศึกษา • สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • สำานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี • ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 12. ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ สื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ เท็บเล็ต ตรงตามความต้องการของครูเพราะผลิตโดยครู ผลสำาเร็จของโครงการจะเป็นต้นแบบและแนวทางในการผลิตสื่อของครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครูแกนนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นตัวแบบในการผลิต สื่อการเรียนรู้ และขยายผลไปสู่ครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างต่อเนื่อง ครูเครือข่ายที่ร่วมในโครงการจะสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นักเรียนจะมีสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบน คอมพิวเตอร์เท็บเล็ตที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ เหมาะสม กับรายวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการจะประหยัดงบประมาณในการผลิตสื่อบน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมี ตัวแบบในการพัฒนาและผลิตสื่อสำาหรับครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
 • 13. เทคโนโลยี ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา และ สำานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) สำานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 14. ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน

×