การทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

การทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร

on

 • 173 views

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: MQA)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: MQA)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Statistics

Views

Total Views
173
Views on SlideShare
173
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร Presentation Transcript

 • 1. c การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การทบทวนลักษณะสาคัญขององค์กร YOUR SITE HERE 2003.11 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2. c www.prachyanun.com Contents 1. ลักษณะสาคัญขององค์กร 2. ลักษณะองค์กร 3. ความท้าทายขององค์กร 4. Conclusion
 • 3. c ลักษณะสำคัญขององค์กร ลักษณะสำคัญขององค์กร คือ ภำพรวมใน ปัจจุบันของส่วนรำชกำร สิ่งสำคัญที่มีผลต่อกำร ดำเนินกำร และควำมท้ำทำยที่สำคัญที่ส่วน รำชกำรเผชิญอยู่ www.prachyanun.com
 • 4. c คาอธิบายการตอบคาถาม  ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง ส่วนราชการประจากรมที่ร่วมดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้  การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร ให้พิจารณาครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ที่อยู่ในสังกัดของส่วน ราชการประจากรมที่ร่วมดาเนินการ รวมทั้งครอบคลุมถึงอาเภอและส่วนราชการประจาอาเภอที่อยู่ใน สังกัดของส่วนราชการประจากรมที่ร่วมดาเนินการด้วย  การตอบคาถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของลักษณะสาคัญของ องค์กรที่กรมได้กาหนดไว้ร่วมกัน และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  คาถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคาถามบังคับที่กรมต้องตอบคาถาม โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน เรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคาถามในข้อนั้น ๆ แล้ว  คาถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคาถามที่กรมต้องตอบคาถาม แต่การตอบคาถามดังกล่าวอาจจะยัง ไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ หรือด้วยเหตุ ใด ๆ ก็ตาม สาหรับกรณีคาถามใดที่กรมยังไม่ได้ดาเนินการ ให้กรมตอบว่า “ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่อง จาก.....” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดาเนินการ)  คาถามที่กรมมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “กรมมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคาถามในข้อนี้” www.prachyanun.com
 • 5. c ทบทวนลักษณะคาสาคัญขององค์กร www.prachyanun.com
 • 6. c คาถามที่ 1 www.prachyanun.com
 • 7. c คาถามที่ 2 www.prachyanun.com
 • 8. c คาถามที่ 3 www.prachyanun.com
 • 9. c คาถามที่ 3 (ต่อ) www.prachyanun.com
 • 10. c คาถามที่ 4 www.prachyanun.com
 • 11. c คาถามที่ 5 www.prachyanun.com
 • 12. c P1. ลักษณะองค์กร >> ข. ควำมสัมพันธ์ภำยใน-ภำยนอกองค์กร www.prachyanun.com
 • 13. c คาถามที่ 6 www.prachyanun.com
 • 14. c คาถามที่ 7 www.prachyanun.com
 • 15. c คาถามที่ 8 www.prachyanun.com
 • 16. c P2. ความท้าทายองค์กร >> ก.สภาพการแข่งขัน www.prachyanun.com
 • 17. c คาถามที่ 9-10 www.prachyanun.com
 • 18. c คาตอบ 9-10 www.prachyanun.com
 • 19. c คาถาม-คาตอบที่ 11-12 www.prachyanun.com
 • 20. c P2. ความท้าทายองค์กร >> ข.ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ www.prachyanun.com
 • 21. c คาถามที่ 13 www.prachyanun.com
 • 22. c P2. ความท้าทายองค์กร >> ค.ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ www.prachyanun.com
 • 23. c คาถาม-คาตอบที่ 14-15 www.prachyanun.com
 • 24. c www.prachyanun.com บทสรุป
 • 25. c www.prachyanun.com เอกสารการรับสมัคร PMQA
 • 26. c www.prachyanun.com
 • 27. c www.prachyanun.com คาถาม
 • 28. c  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ panitaw@kmutnb.ac.th  คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.prachyanun.com วิทยากร
 • 29. c Thank You! www.prachyanun.com