เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

390 views

Published on

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ"
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.30-11.30 น.
ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2
อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. 1. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสบการณ์การทาวิจัยร่วมกับต่างประเทศ" รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข นักวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Researcher) มหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน (Edith Cowan University, เมืองเพิร์ธ (Perth) Western Australia, Australia. ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
 2. 2. โครงการ KM
 3. 3. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. นักวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Researcher) 2. กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง (Research Group) 3. การวิจัยในต่างประเทศ 4. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 4. 4. Edith Cowan University (ECU)
 5. 5. Visiting Researcher
 6. 6. Research Tools
 7. 7. Room 13.217
 8. 8. 300 Mbps
 9. 9. Library Databases
 10. 10. EndNote Training
 11. 11. ECU Seminar
 12. 12. Ph.D Seminar
 13. 13. eAgriculture Research Group
 14. 14. Research Group
 15. 15. Field Trial
 16. 16. 3 Minute Research
 17. 17. Researcher Group
 18. 18. Poster Poster Paper Oral
 19. 19. Research Week
 20. 20. Framework e-Agriculture
 21. 21. e-Training BPCD with ECU
 22. 22. Imagineering Instructional Model
 23. 23. การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม
 24. 24. Results : Research Paper Research Paper (1) Imagineering in Education – An imperative framework (2) Web-based training in e-Agriculture for Agricultural College (3) A Comparison of SDLC-Based Learning and Imagineering Learning by Undergraduate Students in Computer Science with Different Experience (4) Formulation of Knowledge Management Policy by ICT Community Learning Centers, Ministry of Information and Communication Technology, Thailand (5) International Distance Consulting via Web Conferencing (6) Web Portal for Blended Knowledge Management among Faculty Members and Staff
 25. 25. งานวิจัย : ภาษาไทย (7) จินตวิศวกรรมทางการศึกษา (8) การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (9) นักวิจัยอาคันตุกะ (10) ผลการใช้เว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่าง ประเทศ (11) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องหลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (12) กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 26. 26. QS World
 27. 27. QS World Ranking 2014 by Subject
 28. 28. World Ranking : CS&IS
 29. 29. World Ranking : EE&EC
 30. 30. World Ranking : Science
 31. 31. Acknowledgment eAgriculture Research Group School of Computing and Security Edith Cowan University : ECU Faculty of Technical Education KMUTNB
 32. 32. Conclusion - โจทย์วิจัยจะมาจากสถานประกอบ - มหาวิทยาลัยจัดกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง - ทุนวิจัยจะเป็นไปตามความต้องการของบริษัท - งานวิจัยจะต้องนาไปใช้ประโยชน์จริง - งานวิจัยจะตีพิมพ์ในระดับสากลเสมอ - การอบรมนักวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง - กิจกรรมการนาเสนอผลวิจัยมีอยู่ตลอดเวลา - อันดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่ผลงานวิจัยเผยแพร่
 33. 33. Any Questions ?????
 34. 34. Guest Speaker

×