LOGOwww.themegallery.com
การจัดการความรู้
ระดับอุดมศึกษา
Knowledge
Management
in Higher
Education
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญน...
Contents
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้1
กระบวนการจัดการความรู้2
ขั้นตอนการจัดการความรู้4
กิจกรรมการจัดการความร...
KM in NSTRU
ความหมายของการจัดการความรู้
หมายถึง การนาความรู้และประสบการณ์
ตรงที่เกิดจากการทางานของคนในองค์กร
มาจัดการให้กลายเป็นความร...
ประสบการณ์สู่ความรู้แจ้ง
ความรู้ลึก
Tacit Knowledge
ความรู้แจ้ง
Explicit Knowledge
การจัดการความรู้ในองค์กร
วงจรการจัดการความรู้
SECI Model
SECI Model # 2
การจัดการความรู้ในองค์กรการศึกษา
กระบวนการ
กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร.
TUNA Model
Chief Knowledge Officer : CKO
ทีมงาน KM
ตลาดนัดความรู้
เครื่องมือการจัดการความรู้
เครื่องมือการจัดการความรู้
กิจกรรม KM
 การจัดเวทีเล่าเรื่อง (Story Telling)
- ประสบการณ์ทาวิจัย
การเล่าเรื่องที่ประสบความสาเร็จโดยผ่านการเขียน
-ประส...
ขั้นตอนการทากิจกรรม KM
แนวคิดการจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา
การจัดการความรู้ด้านการบริหาร
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ...
การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้
การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 7 การจัดการความรู้
▪แผนปฏิบัติการจัดการความรู้
▪การดา...
KM กับ PMQA
คารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2551
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
หมวด 4 : การวัด การว...
ความไม่เข้าใจ KM
KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน
งานที่ยาก ๆ กลายเป็นงานที่ง่าย ๆ
แต่ทาให้งานที่ยุ่ง ๆ กลายเป็นงานที่สบาย ๆ
ง...
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่าให้งานเอกสารมาทาลาย การเรียนรู้
บทสรุป
 การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่าง
ยั่งยืน
 การจัดการความรู้เป็นการนาประสบการณ์จากคนใน
องค์กร ...
คาถาม
LOGOwww.themegallery.com
Add your company slogan
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา

556
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
556
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา

 1. 1. LOGOwww.themegallery.com การจัดการความรู้ ระดับอุดมศึกษา Knowledge Management in Higher Education รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. Contents ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้1 กระบวนการจัดการความรู้2 ขั้นตอนการจัดการความรู้4 กิจกรรมการจัดการความรู้33
 3. 3. KM in NSTRU
 4. 4. ความหมายของการจัดการความรู้ หมายถึง การนาความรู้และประสบการณ์ ตรงที่เกิดจากการทางานของคนในองค์กร มาจัดการให้กลายเป็นความรู้แจ้งเพื่อ นาไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
 5. 5. ประสบการณ์สู่ความรู้แจ้ง ความรู้ลึก Tacit Knowledge ความรู้แจ้ง Explicit Knowledge
 6. 6. การจัดการความรู้ในองค์กร
 7. 7. วงจรการจัดการความรู้
 8. 8. SECI Model
 9. 9. SECI Model # 2
 10. 10. การจัดการความรู้ในองค์กรการศึกษา
 11. 11. กระบวนการ
 12. 12. กระบวนการจัดการความรู้ของ กพร.
 13. 13. TUNA Model
 14. 14. Chief Knowledge Officer : CKO
 15. 15. ทีมงาน KM
 16. 16. ตลาดนัดความรู้
 17. 17. เครื่องมือการจัดการความรู้
 18. 18. เครื่องมือการจัดการความรู้
 19. 19. กิจกรรม KM  การจัดเวทีเล่าเรื่อง (Story Telling) - ประสบการณ์ทาวิจัย การเล่าเรื่องที่ประสบความสาเร็จโดยผ่านการเขียน -ประสบการณ์นาเสนอผลงานต่างประเทศ ฯลฯ KM ด้านการวิจัย  การถ่ายทอดการปฏิบัติจริงผ่าน VDO อภิปรายเทคนิคการสอนของอาจารย์เกษียณ KM ด้านการผลิตบัณฑิต  โครงการประกวดการเล่าเรื่องเพื่อรับรางวัล
 20. 20. ขั้นตอนการทากิจกรรม KM
 21. 21. แนวคิดการจัดการความรู้ระดับอุดมศึกษา การจัดการความรู้ด้านการบริหาร ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 22. 22. การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 7 การจัดการความรู้ ▪แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ▪การดาเนินการจัดการความรู้ ▪ผลสาเร็จการของการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพภายนอก
 23. 23. KM กับ PMQA คารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2551 ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและ สารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร
 24. 24. ความไม่เข้าใจ KM KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน งานที่ยาก ๆ กลายเป็นงานที่ง่าย ๆ แต่ทาให้งานที่ยุ่ง ๆ กลายเป็นงานที่สบาย ๆ งานที่ไม่เป็นระเบียบ ให้เป็นระเบียบ การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตารา เรื่องที่ต้องทาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการ
 25. 25. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 26. 26. อย่าให้งานเอกสารมาทาลาย การเรียนรู้
 27. 27. บทสรุป  การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่าง ยั่งยืน  การจัดการความรู้เป็นการนาประสบการณ์จากคนใน องค์กร มาใช้ประโยชน์  กิจกรรมการจัดการความรู้ทาได้มากมายหลายวิธี  การจัดการความรู้ผูกติดอยู่กับการประกันคุณภาพ  การจัดการความรู้จะส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้
 28. 28. คาถาม
 29. 29. LOGOwww.themegallery.com Add your company slogan รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

×