LOGO
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับอุดมศึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ...
LOGO
ขอบข่ายการอบรม
Learning
Management
System
LMS MOODLE
การทาเอกสารประกอบการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เครื่องมือที่ใช...
PBRU
LOGO
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะต้องยึดหลัก
ที่ว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้น...
งานในตาแหน่งวิชาการ
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. งานในตาแหน่งวิชาการ
2.1 มีจาน...
ประมวลรายวิชา/แผนการสอน
 1. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอน ก่อนการเปิดภาคเรียน
 2. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอนที่มีเนื้อหาและรู...
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายว...
มคอ. 3
ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเน...
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบราย...
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
.............................................................
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจา...
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่ง
ต้องสอดคล...
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ต่อ)
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ร...
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน/รายละเอียด จานวน
ชั่วโมง
กิจกรรมการสอน/
สื่อการสอน
อาจารย์ผู้สอ...
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล (ต่อ)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
หัวข้อย่อยแต่ละหัว...
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ระบุตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
2. เอกสารและข้อม...
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การป...
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ...
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ กาหนดให้มีรายวิชาที...
การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระห...
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน เช่น การเข้าเ...
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินจากพฤติกรรมความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงในการเข้าร่วมกิจกรร...
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
การจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนร...
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1.การทดสอบย่อย
2.การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3.การนาเสนอรายงานในชั้น...
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณีศึกษา
2. สอนแบบตั้งคาถาม และอาจารย์ให้ข้อมูลป้ อนกลับ
...
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามความเป็นจริงจากผลงานและการปฏิบัติ
ของนักศึกษา เช่น แบบฝึกหัด ร...
กลยุทธ์ในการสอนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใช้หลัก
1.มอบหมายงานกลุ่ม
2.จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแส...
กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพัน...
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารส...
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโ...
Curriculum Mapping
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
www.prachyanun.com
รายวิช...
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
ระดับคะแนน (GRADE) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา
ก หรือ A
ข+ หรือ B+
ข หรือ B
ค+ หรื...
บทสรุป
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยผ่านเทคโนโลยีส...
คาถาม ???
LOGO
LOGO
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับอุดมศึกษา

423 views
309 views

Published on

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับอุดมศึกษา

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับอุดมศึกษา

 1. 1. LOGO การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับอุดมศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 2. 2. LOGO ขอบข่ายการอบรม Learning Management System LMS MOODLE การทาเอกสารประกอบการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ LMS MOODLE ความสาคัญในการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การทาวิจัยเพื่อรายงานผลการ พัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ
 3. 3. PBRU LOGO
 4. 4. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระดับอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะต้องยึดหลัก ที่ว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้น “การเรียนรู้” มากกว่า “การสอน” โดยให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วย ตนเอง มีจิตใจแห่งการใฝ่ รู้ รู้จักการเสาะแสวงหาความรู้อยู่ ตลอดชีวิต นอกจากนั้นนักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกให้มี ความสามารถในการวิพากษ์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม มีทักษะในการประกอบอาชีพและยึดมั่นใน วัฒนธรรมอันดีงาม LOGO
 5. 5. งานในตาแหน่งวิชาการ ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. งานในตาแหน่งวิชาการ 2.1 มีจานวนชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่าภาระงาน ขั้นต่า 2.2 มีประมวลรายวิชา/แผนการสอน www.prachyanun.com
 6. 6. ประมวลรายวิชา/แผนการสอน  1. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอน ก่อนการเปิดภาคเรียน  2. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอนที่มีเนื้อหาและรูปแบบ ตรงตามที่กาหนดในกรอบ TQF หรือแผนการสอน  3. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการ เรียนรู้ด้วยตนเองและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน และนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย หรือให้ผู้มี ประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน www.prachyanun.com
 7. 7. มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การ จัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการ ปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา ให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาหนดรายละเอียด เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและ ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จาเป็น สาหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา และกระบวนการปรับปรุง www.prachyanun.com
 8. 8. มคอ. 3 ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา www.prachyanun.com
 9. 9. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อรายวิชา 2. จานวนหน่วยกิต 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 8. สถานที่เรียน 9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด www.prachyanun.com
 10. 10. หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา .................................................................................. .......................................................................... .............................................................................. 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการ เปลี่ยนแปลงสาคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา www.prachyanun.com
 11. 11. หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ 1. คาอธิบายรายวิชา 2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  ระบุจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบ กาหนดเวลาล่วงหน้า ต.ย. - อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษา - อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ ต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ www.prachyanun.com
 12. 12. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่ง ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้  1 สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา  2 คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะใน ข้อ 1  3 วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อ ประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง www.prachyanun.com
 13. 13. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ต่อ) 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  สิ่งที่ต้องพัฒนา  วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล www.prachyanun.com
 14. 14. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน/รายละเอียด จานวน ชั่วโมง กิจกรรมการสอน/ สื่อการสอน อาจารย์ผู้สอน 1 บทที่ 1 ระบบสารสนเทศในองค์กร - ความหมายและองค์ประกอบระบบ สารสนเทศ - ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ - การพัฒนาระบบสารสนเทศ - จริยธรรมและปัจจัยทางสังคม (การดักจับ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์) - การใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 3 บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบ อภิปราย กลุ่มจาก กรณีศึกษา www.prachyanun.com 1. แผนการสอน ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จานวนชั่วโมงการ สอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจานวนหน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและ สื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา
 15. 15. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล (ต่อ) 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการ ประเมิน www.prachyanun.com กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของ การประเมิน
 16. 16. หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. ตาราและเอกสารหลัก ระบุตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบ ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษา จาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 3. เอกสารและข้อมูลแนะนา ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบ ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควร ศึกษาเพิ่มเติม www.prachyanun.com
 17. 17. หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จาก ผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 3. การปรับปรุงการสอน อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้น เรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา อธิบายกระบวนการ ที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะ ต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา อธิบาย กระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อwww.prachyanun.com
 18. 18. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อแสดง ถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อ พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา www.prachyanun.com
 19. 19. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ด้านการเป็นผู้ประกอบการ กาหนดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อ เตรียมความพร้อมในการสร้างธุรกิจ การบริหารจัดการ และ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรก เรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง สาหรับ ใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ ใช้ในกิจกรรมปัจฉิม นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการสอดแทรกในแต่ละวิชา โดยสอนให้มีจิตสานึก มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม
 20. 20. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ www.prachyanun.com
 21. 21. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน เช่น การเข้าเรียนตามเวลา ที่กาหนด การทางานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติ ตนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ดีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง การ ยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพสิทธิของบุคคลอื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น ไม่ทาการทุจริตในการสอบ ไม่ทาการลอกเลียน ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยปราศจากการอ้างอิง อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุก รายวิชาให้มีความเหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาที่สอน รวมถึงการประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี อาจารย์อาจมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษาที่ทาความดี มีความ เสียสละ และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมwww.prachyanun.com
 22. 22. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินจากพฤติกรรมความมีวินัยและความพร้อม เพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 2.ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น เรียน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่ กาหนด 3.ประเมินจากการกระทาการทุจริตในการสอบ 4.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ www.prachyanun.com
 23. 23. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ การจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย มีกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นหลักการทาง ทฤษฎี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอดจน เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ โดยใช้การสอนแบบผู้เรียนเป็น สาคัญ การสอนแบบตั้งคาถาม การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น เชิญ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะ เรื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลายเป็นการต่อยอดจาก องค์ความรู้เดิม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ www.prachyanun.com
 24. 24. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ 1.การทดสอบย่อย 2.การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3.การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน 4.ประเมินจากรายงาน/บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา/ โครงการ/อื่น ๆ ที่นักศึกษาจัดทา ฯลฯ www.prachyanun.com
 25. 25. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 1. กรณีศึกษา 2. สอนแบบตั้งคาถาม และอาจารย์ให้ข้อมูลป้ อนกลับ 3. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนาเสนอในชั้น เรียน 4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม แสดงความคิดเห็น โดยให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง 5. ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ ฯลฯ www.prachyanun.com
 26. 26. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินตามความเป็นจริงจากผลงานและการปฏิบัติ ของนักศึกษา เช่น แบบฝึกหัด รายงานการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตรวจเนื้อหาของรายงานการค้นคว้า และ การอ้างอิงเอกสารในรายงานการค้นคว้า การใช้ภาษา ในเอกสารรายงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ นาเสนอผลงาน สังเกตการอภิปราย การแสดงความ คิดเห็น การตอบคาถาม หรือการใช้แบบทดสอบ เป็น ต้น www.prachyanun.com
 27. 27. กลยุทธ์ในการสอนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใช้หลัก 1.มอบหมายงานกลุ่ม 2.จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 3.การมอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านบทเรียนล่วงหน้าแล้ว นามาถ่ายทอดให้เพื่อนฟังในชั้นเรียน 4.จัดให้มีภาคปฏิบัติในรายวิชา 5.การแนะนาหรือให้บทเรียนในชั้นปีแรกที่เน้นย้าในชั้นปีที่ สูงขึ้น www.prachyanun.com
 28. 28. กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินจากพฤติกรรม การอภิปราย การแสดงออก ของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน การสอบปฏิบัติ หรือนักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม กิจกรรม เป็นต้น www.prachyanun.com
 29. 29. กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสน กลยุทธ์ที่ใช้ เช่น 1.การใช้สื่อเคลื่อนไหว 2.การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่ม 3.การจัดให้มีรายวิชาโครงการ 4.การมอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนองาน กลุ่มเทศ www.prachyanun.com
 30. 30. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ประเมินจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนาเสนอผลงาน หรือการ นาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสตร์ และสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2. ประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ใน เอกสารรายงาน และการนาเสนอผลงานปากเปล่า 3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย การร่วมแสดงความคิดเห็น การ ตอบคาถาม อธิบายข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน เป็นต้น www.prachyanun.com
 31. 31. Curriculum Mapping แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) www.prachyanun.com รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง ปัญญา 4. ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิต วิเคราะห์ 1                MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิต วิเคราะห์ 2                 MTH 201 พีชคณิตเชิงเส้นและแคลคูลัส เวกเตอร์                       MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ์                 
 32. 32. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ระดับคะแนน (GRADE) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา ก หรือ A ข+ หรือ B+ ข หรือ B ค+ หรือ C+ ค หรือ C ง+ หรือ D+ ง หรือ D ต หรือ F ถ หรือ W ม.ส. หรือ I พ.จ. หรือ S ม.จ. หรือ U ม.น. หรือ AU 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0 - - - - - ดีเยี่ยม (Excellent) ดีมาก (Very Good) ดี (Good) ดีพอใช้ (Fairly Good) พอใช้ (Fair) อ่อน (Poor) อ่อนมาก (Very Poor) ตก (Fail) ถอนรายวิชา (Withdrawn) ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) เป็นที่พอใจ (Satisfactory) ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ไม่นับหน่วยกิต (Audit) www.prachyanun.com
 33. 33. บทสรุป การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทาเอกสารประกอบการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเป็นผลงานวิชาการ LOGO
 34. 34. คาถาม ??? LOGO
 35. 35. LOGO วิทยากร รองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

×